Μάθηση βασισµένη στο πρόβληµα : Μια µελέτη περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηση βασισµένη στο πρόβληµα : Μια µελέτη περίπτωσης"

Transcript

1 Μάθηση βασισµένη στο πρόβληµα : Μια µελέτη περίπτωσης στα ΕΠΑΛ µε τη χρήση του MOODLE Κατσαούνος Γιώργος 1, Ζάχος Γιώργος 2, Σιόλου Μαρία 3 1 Υποδιευθυντής 1 ου ΕΚ Λαµίας 2 Υπεύθυνος Τοµέα πληροφορικής 1 ου ΕΚ Λαµίας 3 Εκπαιδευτικός-Μεταπτυχιακός φοιτητής Περίληψη Η µάθηση βασισµένη στο πρόβληµα (Problem Based learning), αποτελεί µια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση µε έµφαση στην οµαδική συνεργασία, στην κριτική αντιµετώπιση των πιθανών λύσεων ενός προβλήµατος του πραγµατικού κόσµου και στην ανακάλυψη των απαραίτητων γνώσεων για την επίλυσή του. Η παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζει µια προσπάθεια εφαρµογής της µεθόδου στα ΕΠΑΛ, µε στόχο την εµπλοκή των µαθητών σε µια βιωµατική διαδικασία µάθησης, µέσα και έξω από τα όρια του σχολικού τόπου και χρόνου. Μέσα από ειδικά διαµορφωµένο διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό και τη χρήση του συστήµατος διαχείρισης µάθησης Moodle, η εκπαιδευτική δραστηριότητα εφαρµόστηκε στην πράξη σε µαθητές της Α ΕΠΑΛ. Κατά την εφαρµογή της δραστηριότητας, διερευνήθηκαν παράγοντες που επηρέασαν την προθυµία και την συµµετοχή των µαθητών, παράγοντες που αποτέλεσαν κίνητρα και αντικίνητρα για την ενεργό συµµετοχή τους καθώς και ο τρόπος που χρησιµοποίησαν τελικά οι µαθητές τα παρεχόµενα διαδικτυακά εργαλεία. Επιπλέον διερευνήθηκαν αν και κατά πόσο λειτούργησαν οι ιδιαιτερότητες της µάθησης βασισµένης στο πρόβληµα µε ιδιαίτερη έµφαση στην λειτουργία των οµάδων και τις οµαδικές µαθησιακές διεργασίες. Λέξεις κλειδιά: ΕΠΑΛ, Moodle, PBL, κριτική µάθηση, οµαδοσυνεργατική µέθοδος Εισαγωγή Κοινή διαπίστωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αποτελεί η θέση ότι ένα πλήθος παραγόντων (Μαυρογιώργος, 1988; Ανθοπούλου, 1999; Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2005) ευνοούν και αναπαράγουν την εφαρµογή αναχρονιστικών διδακτικών µεθόδων µε έµφαση στην αποµνηµόνευση και στη µηχανιστική εφαρµογή. Οι σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις προτείνουν περισσότερο µαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, µε γνώµονα την ενεργητική συµµετοχή, την κριτική διερεύνηση, την ανακάλυψη της γνώσης και την οµαδική συνεργασία µεταξύ των µαθητών, πάνω από µια διαθεµατική προσέγγιση των µαθηµάτων (Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, 2006). Η προβληµατοκεντρική διδακτική µέθοδος (PbL : Problem Based Learning), αποτελεί µια σχετικά σύγχρονη διδακτική προσέγγιση (Παπανικολάου κ.α., 2002), που επιδιώκει την ανακάλυψη της γνώσης µέσα από τις απαιτήσεις ενός πραγµατικού προβλήµατος. Ο µαθητής ξεκινά από κάποιο δοθέν πρόβληµα και συµµετέχοντας ενεργά οδηγείται στην ανακάλυψη των απαιτούµενων γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίλυσή του, χρησιµοποιώντας γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία, ακολουθώντας τον δικό του δρόµο σενάριο µάθησης (Mac Master University, 2013; IMSA, 2013; 2013). Η προσέγγιση αυτή σε συνδυασµό µε την οµαδοσυνεργατική (Νιώρας κ.α., 2005), δυνητικά καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις για το προφίλ του µαθητή διότι επιπλέον αναπτύσσει δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οµαδικότητας και κοινωνικών συναναστροφών (Καραγιαννίδης, 2005). Η παρούσα εργασία προσπάθησε να εφαρµόσει στο περιβάλλον ενός ελληνικού σχολείου της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, διαθεµατικές οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες βασισµένες στο πρόβληµα, χρησιµοποιώντας ένα διαδικτυακό σύστηµα διαχείρισης µάθησης. Επιχειρώντας την υπέρβαση των ορίων του σχολικού χρόνου και τόπου, επιδιώχθηκε η ανακάλυψη Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, Μαρτίου 2014

2 2 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής και ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα µιας τέτοιας εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πράξη µέσω µιας πιλοτικής - διερευνητικής µελέτης περίπτωσης (Bird κ.α., 1999; Καχριµάνης κ.α., 2006). Μάθηση βασισµένη στο πρόβληµα (PBL) Η µάθηση εστιασµένη στο πρόβληµα ή προβληµατοκεντρική µάθηση (ΜΒΠ), ξεκίνησε να εφαρµόζεται πιλοτικά πριν από 35 περίπου χρόνια στην Ιατρική σχολή του πανεπιστηµίου McMaster του Καναδά (Mac Master University, 2013). Αυτή τη στιγµή χρησιµοποιείται σε δεκάδες Ιατρικές Σχολές στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσµο ( αβάρης, 2006). Πρόκειται για ένα µοντέλο διδασκαλίας που κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σχέση µε την παραδοσιακή διδασκαλία της Ιατρικής, αλλά εκφάνσεις του παρατηρούµε τελευταία σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης. Η µέθοδος εντάσσεται στις εποικοδοµιστικές θεωρίες µάθησης (Brooks & Brooks, 2001; Shapiro A., 2002; Ε^2 ΤΕΕ, 2006) και στηρίζεται σε ένα µεγάλο βαθµό στις κοινωνικογνωστικές θεωρίες. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να βασιστεί σε αυθεντικές καταστάσεις και δραστηριότητες, χρησιµοποιώντας γνωστικές µεθόδους µαθητείας, ώστε ο εκπαιδευόµενος να αποκτήσει προσωπική εµπειρία. Η ΜΒΠ εστιάζει περισσότερο στην ίδια τη διαδικασία της µάθησης παρά στο γνωστικό αντικείµενο 2013). Η βασική φιλοσοφία είναι πως η µάθηση συντελείται καλύτερα όταν ο µαθητής ψάχνει για να λύσει ένα πραγµατικό (αυθεντικό) πρόβληµα και συνδέει τις νέες γνώσεις µε αυτό, παρά όταν οι γνώσεις παρατίθενται γραµµικά ασύνδετες σύµφωνα µε το κλασσικό µοντέλο διδασκαλίας. Βασικό σκοπό αποτελεί το να µάθουν οι µαθητές πώς να µαθαίνουν (SDSU, 2013). Για την εφαρµογή της ΜΒΠ επιλέγονται προβλήµατα ή µελέτες περίπτωσης µε υψηλό βαθµό σύνδεσης µε την πραγµατικότητα µε στόχο την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες εργασίας µε κοινό σκοπό την επίλυση του προβλήµατος. Όπως και στην πραγµατική ζωή, έτσι και κατά την εφαρµογή της µεθόδου, µπορεί να ανακύψουν διαφορετικοί τρόποι επίλυσης του προβλήµατος, οι οποίοι πιθανόν να ανοίγουν νέους δρόµους προσέγγισής του. Συνεργαζόµενοι σε οµαδικές εργασίες και αντιµετωπίζοντας περίπλοκες καταστάσεις σε πραγµατικά προβλήµατα οι εκπαιδευόµενοι ψάχνουν για γνώσεις και δεξιότητες που θα φανούν χρήσιµες στην επίλυση του προβλήµατος και συνεργάζονται µεταξύ τους αποκτώντας γνωστικές και διαπροσωπικές δεξιότητες (Hmelo-Silver & Barrows, 2006; Avouris & Mikropoulos, 2006). Σχεδιάζοντας µια εκπαιδευτική διαδικασία µε γνώµονα την ΜΒΠ, είναι απαραίτητο να προδιαγραφούν τα βασικά συστατικά της στοιχεία (Bridges, 1992 SDSU, 2013) : Μια εισαγωγή στη δραστηριότητα που να περιγράφει το γενικότερο πλαίσιο του προβλήµατος και να προσελκύει το ενδιαφέρον. Το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η εκπαιδευτική ύλη που θα απαιτηθεί και τα γνωστικά αντικείµενα πάνω στα οποία στηρίζεται η επίλυση του προβλήµατος Οι εκπαιδευτικοί στόχοι στους οποίους αποσκοπεί η διαδικασία Οι µαθησιακοί πόροι που θα διατεθούν ή θα απαιτηθούν κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Αυτοί πρέπει να περιλαµβάνουν πολλές και ενδιαφέρουσες µορφές υλικού. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ερωτήµατα κατεύθυνσης καθοδήγησης. Μέσα από την απάντηση των ερωτηµάτων αυτών σύµφωνα µε τη µελέτη και την κρίση τους, οι µαθητές παίρνουν κατευθυντήριες γραµµές για τη συνέχιση των ερευνών τους. Αναθέσεις εργασιών µέσα από τις οποίες η κάθε οµάδα διατυπώνει τον δικό της τρόπο επίλυσης του προβλήµατος Χρονοδιάγραµµα εργασιών, δραστηριοτήτων και µελέτης µέσα από το οποίο οι µαθητές κατατοπίζονται για τα διαθέσιµα χρονικά περιθώρια και το ρυθµό των µαθηµάτων. Μια παραλλαγή της µεθόδου ΜΒΠ αποτελεί η ευρέως γνωστή µέθοδος Project ( Project Based Learning). Το αγγλικό ακρωνύµιο PBL συναντάται και για τις δύο µεθόδους ενώ πολύ συχνά οι δύο µέθοδοι αναφέρονται ή θεωρούνται ως ταυτόσηµες. Τα όρια µεταξύ των δύο µεθόδων είναι συνήθως δυσδιάκριτα στην πράξη. Ως κυριότερες διαφορές µεταξύ των δύο µεθόδων αναφέρονται οι εξής :

3 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 3 1. Στην ΜΒΠ τα πάντα ξεκινάνε από το πρόβληµα. Οι µαθητές, κατά οµάδες, διατυπώνουν πιθανά σενάρια επίλυσης. Με βάση τις λύσεις που επιλέγει κάθε οµάδα αναζητούνται οι απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες. Κατά συνέπεια η ΜΒΠ δεν βασίζεται σε ύλη που έχει ήδη διδαχθεί ή µια προδιαγεγραµµένη µέθοδο επίλυσης. Αντίθετα επιδιώκεται η διδακτέα ύλη να καλυφθεί ως συνέπεια της ανάγκης κατάκτησής της για την επίλυση του προβλήµατος, σύµφωνα µε τον τρόπο επίλυσης που επέλεξαν οι µαθητές.. 2. Στην ΜΒΠ η συνεργασία σε οµάδες αποτελεί βασική και όχι προαιρετική µέθοδο εφαρµογής. Σχεδιασµός και υλοποίηση της δραστηριότητας Για τις ανάγκες της εργασίας επιλέχθηκε η Α τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ενώ οι σχεδιαζόµενες δραστηριότητες αφορούν το µάθηµα «Εφαρµογές Η/Υ». Ως δεύτερο κύριο γνωστικό αντικείµενο επιλέχθηκε η Φυσική διότι αποτελεί ένα από τα µαθήµατα που οι µαθητές των ΕΠΑΛ εµφανίζουν παραδοσιακά χαµηλές επιδόσεις. Οι επιµέρους στόχοι της έρευνας αφορούν την διερεύνηση του βαθµού και τρόπου ενασχόλησης των µαθητών, τα κίνητρα και αντικίνητρα που αναπτύχθηκαν καθώς και την αποτύπωση της γνώµης των µαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατά το σχεδιασµό δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη διαθεµατικότητα της δραστηριότητας, στη µέθοδο ΜΒΠ, στη τήρηση των αρχών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το διαδικτυακό υλικό καθώς και στην επιδίωξη εµπλοκής των µαθητών σε συνεργατικές διαδικασίες. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει ένα κεντρικό σενάριο πρόβληµα κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των µαθητών. Για την επίλυση του προβλήµατος απαιτείται να αποκτηθούν ή να ανακληθούν γνώσεις από το γνωστικό αντικείµενο της πληροφορικής και το γνωστικό αντικείµενο της Φυσικής, σύµφωνα µε τους διδακτικούς στόχους των προγραµµάτων σπουδών για το Λύκειο. Οι σχεδιαζόµενες δραστηριότητες αποτελούν αντικείµενο για µελέτη κυρίως εκτός σχολείου, µε κύριο γνώµονα την ενεργητική αλληλεπίδραση των µαθητών µε το υλικό και τους συµµαθητές τους, αλλά ο εκπαιδευτικός µπορεί να εκτελέσει κάποια κοµµάτια τους και στο χώρο του σχολείου, καθώς και τις απαραίτητες δια ζώσης συναντήσεις.. Οι µαθητές χωρίζονται σε ανοµοιογενείς οµάδες 2-5 ατόµων µε «αποστολή» να λύσουν το πρόβληµα. Το πρόβληµα έχει περισσότερες από µια αποδεκτές λύσεις και για το λόγο αυτό χωρίζεται σε µικρά βήµατα ανακάλυψης της νέας γνώσης. Κάθε κοµµάτι είναι δυνατό να επιτευχθεί µε διαφορετικούς τρόπους. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί και συµβουλεύει κάθε οµάδα για τον τρόπο επίλυσης που επιλέγει. Σε κάθε βήµα της δραστηριότητας δίνονται σαφείς και ακριβείς οδηγίες, υποδεικνύονται πηγές σχετικού υλικού και υπάρχει εγγενής υποστήριξη για το απαιτούµενο υλικό. Το υλικό έχει πολλαπλές µορφές και είναι όσο το δυνατόν ελκυστικό και εύχρηστο. Για την αξιολόγηση των µαθητών επιλέχθηκε η µέθοδος του portfolio λόγω της δυνατότητας διαφορετικών αποδεκτών τρόπων λύσης. Κάθε χρήστης - µαθητής αποστέλλει τις εργασίες του στον καθηγητή, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό ψηφιακό χώρο. Στον ίδιο χώρο κάθε µαθητή, αποθηκεύονται και τα αποτελέσµατα από τις υπόλοιπες δραστηριότητές του (τεστ, έρευνες κλπ). Όλοι οι χώροι εργασίας είναι διαθέσιµοι στον εκπαιδευτικό ανά πάσα στιγµή. Ο βαθµός της οµάδας προκύπτει ως µέσος όρος των ατοµικών βαθµών κάθε µαθητή. Το µέλος κάθε οµάδας αξιολογείται ατοµικά µέσα από τις ατοµικές εργασίες του και µέσα από αλλεπάλληλα τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο ατοµικός βαθµός και ο βαθµός της οµάδας υπό διαφορετική βαρύτητα, εξάγουν τον τελικό βαθµό του κάθε µαθητή µέσα από τον τύπο Τελικός Βαθµός = Ατοµικός Βαθµός * συντα + Βαθµός Οµάδας * συντο όπου συντα+συντο=1. Οι συντελεστές βαρύτητας του κάθε βαθµού προσδιορίζονται µε γνώµονα τη βαρύτητα που θα δοθεί στον ατοµικό ή οµαδικό χαρακτήρα της δραστηριότητας. Υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί ένας ακόµα βαθµός µε χαµηλό συντελεστή, ο βαθµός που θα προκύψει από την αξιολόγηση κάθε µαθητή από τον /τους συνεργάτες του. Εκπαιδευτικό Σενάριο Ως βασικός άξονας της προβληµατοκεντρικής δραστηριότητας επιλέχθηκε ένα θέµα το οποίο αφορά τροχαία ατυχήµατα, λόγω της εγγύτητας της πόλης των µαθητών µε την Εθνική οδό και τα συχνά πολύνεκρα τροχαία ατυχήµατα στην περιοχή. Η δραστηριότητα ονοµάστηκε «Το πέταλο του

4 4 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Μαλιακού» µε σκοπό να συνδέσει καταστάσεις και προβλήµατα της τοπικής καθηµερινότητας, µε την εργασία των µαθητών. Η βασική αποστολή των µαθητών αφορά την σύνταξη ενός άρθρου για το τοπικό πρόβληµα του πετάλου του Μαλιακού. Το άρθρο αυτό πρόκειται να δηµοσιευτεί στην σχολική εφηµερίδα, να αναδηµοσιευτεί από τα τοπικά ΜΜΕ και τέλος να αποτελέσει το υλικό ενός φυλλαδίου ευαισθητοποίησης των οδηγών, το οποίο θα εκτυπωθεί από τη Νοµαρχία και θα µοιραστεί στα διόδια σε όλους τους διερχόµενους οδηγούς κατά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα. Το άρθρο πρέπει να επισηµαίνει την επικινδυνότητα του δρόµου, να παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήµατα που έχουν συµβεί, τους κύριους λόγους που τα προκάλεσαν και τέλος να διατυπώνει συµβουλές για την ασφάλεια των οδηγών χρησιµοποιώντας εύστοχα παραδείγµατα. Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να δώσουν την δικιά τους λύση (άρθρο) στο πρόβληµα, συνδέοντας κριτικά παλιές και νέες γνώσεις και δεξιότητες µε τις ανάγκες αντιµετώπισης του προβλήµατος. Μετά την παρουσίαση του προβλήµατος οι µαθητές καθοδηγούνται στην ανακάλυψη των στατιστικών στοιχείων των ατυχηµάτων. Μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις προβληµατίζονται για τους τρόπους συλλογής πληροφοριών όσον αφορά την ευκολία και την ταχύτητα, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και της επικαιρότητα των πληροφοριών. Οι µαθητές επιλέγουν τον τρόπο που κατά τη γνώµη τους εξασφαλίζει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα και συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται. Στο τέλος, µέσα από ένα ειδικά διαµορφωµένο τεστ γνώσεων, ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων τους και βαθµολογούνται για την δραστηριότητα ανεύρεσης. Έχοντας συλλέξει τα στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήµατα, οι µαθητές αναζητούν τα αίτια των ατυχηµάτων αυτών και καλούνται να τα παρουσιάσουν στο άρθρο τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναζητήσουν τον παραστατικότερο τρόπο για την παρουσίαση των ευρηµάτων τους. Η δραστηριότητα υποδεικνύει τη χρήση γραφηµάτων. Οι µαθητές οδηγούνται σε µια νέα διαδικασία αναζήτησης γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από τα λογιστικά φύλλα και τα γραφήµατα. Στην πορεία αυτή απαιτείται να εκπονήσουν κάποιες ασκήσεις δηµιουργίας γραφηµάτων οι οποίες αποστέλλονται στον καθηγητή για βαθµολόγηση και να µελετήσουν πολυµορφικό εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος, καλούνται να εκπονήσουν µια εργασία στην οποία να παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία ατυχηµάτων στο πέταλο του Μαλιακού που ανακάλυψαν στην προηγούµενη δραστηριότητα, µε χρήση γραφηµάτων της επιλογής τους. Από την αναζήτηση των στατιστικών στοιχείων για τα ατυχήµατα στο πέταλο του Μαλιακού και από τους πίνακες τροχαίων παραβάσεων, οι µαθητές ανακαλύπτουν την συντριπτική υπεροχή του αιτίου της υπερβολικής ταχύτητας. Υπό αυτό το πρίσµα καλούνται να δώσουν κάποια παραδείγµατα σχέσης ταχύτητας και χρόνου διέλευσης από το πέταλο του Μαλιακού, χρησιµοποιώντας την Φυσική της Α Λυκείου. Το 1ο παράδειγµα πραγµατεύεται την µέση ταχύτητα διέλευσης, ζητώντας από τους µαθητές να προσδιορίσουν ποια τελικά είναι η µέση ταχύτητα διέλευσης από ένα όχηµα το οποίο κινείται φρενάροντας και επιταχύνοντας διαρκώς λόγω των ειδικών συνθηκών, δίνοντάς τους κάποια αληθοφανή δεδοµένα µέτρησης ταχύτητας. Το 2ο παράδειγµα ζητά να υπολογιστεί η χρονική διαφορά µεταξύ δύο οχηµάτων που διασχίζουν όλο το πέταλο του Μαλιακού µε διαφορετική µέση ταχύτητα. Ως παραδείγµατα για περαιτέρω µελέτη και προβληµατισµό δίνονται δύο υποπροβλήµατα τα οποία αφορούν την σχέση του συντελεστή πρόσφυσης µε την απόσταση ακινητοποίησης σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, καθώς και την σχέση της απόστασης ακινητοποίησης ενός οχήµατος σε σχέση µε την ταχύτητά του. Για την επίλυση των προβληµάτων, προτείνεται η χρήση των λογιστικών φύλλων ως εργαλείο υπολογισµών. Για το λόγο αυτό, οι µαθητές ασκούνται στη χρήση τύπων µε τα λογιστικά φύλλα, εκπονώντας ασκήσεις. Σε κάθε στάδιο προτείνεται η µελέτη σχετικών πολυµορφικών ηλεκτρονικών πηγών, ενώ είναι δυνατή η αξιολόγηση της πορείας τους µέσω ειδικά διαµορφωµένων τεστ και εργασιών που αποστέλλονται στον καθηγητή για βαθµολόγηση. Μέσα από τη διαδικασία των παραδειγµάτων οι µαθητές καλούνται να διαµορφώσουν την δικιά τους άποψη κυκλοφοριακής αγωγής, στηριζόµενοι σε πραγµατικές καταστάσεις τις οποίες ερµηνεύουν µε τη βοήθεια των λογιστικών φύλλων και των εξισώσεων κίνησης από το µάθηµα της Φυσικής. Η πορεία µάθησης αξιολογείται συνεχώς µέσω ειδικά κατασκευασµένων τεστ. Τα τεστ αξιολόγησης έχουν διττό χαρακτήρα. Λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα της εκπαιδευτικής

5 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 5 δραστηριότητας αλλά και της ανάγκης για αυτοαξιολόγηση από τον εκπαιδευόµενο, τα τεστ αντιµετωπίζονται περισσότερο ως βοηθητικά εκπαιδευτικά εργαλεία µάθησης και αυτοελέγχου. Στα τεστ υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής απαντήσεων µέχρι 3 φορές, µόνο που κάθε λάθος προσπάθεια βαθµολογείται αρνητικά. Οι σωστές απαντήσεις φαίνονται µε τη λήξη του τεστ δηλαδή όταν παρέλθει κάποιο χρονικό διάστηµα και πλέον κανένας µαθητής δεν µπορεί να επανυποβάλλει απαντήσεις. Κάθε µαθητής βαθµολογείται ατοµικά αλλά ενθαρρύνεται να απαντήσει στο τεστ µε τη βοήθεια των συµµαθητών της οµάδας του. Σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, έχει επιτραπεί στους µαθητές να βλέπουν τις επιδόσεις τους σε κάθε δοκιµασία, προκειµένου να ενισχυθεί η άµιλλα µεταξύ τους αλλά και να ενηµερώνονται για τις µαθησιακές επιδόσεις τους. Οι επιδόσεις των µαθητών στα τεστ και οι εργασίες που στέλνονται στον καθηγητή, µπορούν να συµµετέχουν µε διαφορετική βαρύτητα στην διαµόρφωση του τελικού βαθµού. Εκτός από τα τεστ, χρησιµοποιείται εκτεταµένα η έρευνα γνώµης (δηµοψήφισµα) για διάφορα θέµατα προκειµένου να αποτυπώνονται στάσεις και εκτιµήσεις της πλειοψηφίας των µαθητών για θέµατα ευχρηστίας, τρόπου επίλυσης και αποτελεσµάτων έρευνας. Τα αποτελέσµατα γνωστοποιούνται στους µαθητές ως είδος βοήθειας ή επιβράβευσης της γνώµης τους, ενώ αποτελούν χρήσιµο εργαλείο ανατροφοδότησης για τον καθηγητή. Υλοποίηση Για τις ανάγκες της εργασίας δηµιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό µάθηµα στο σύστηµα διαχείρισης µάθησης Moodle, το οποίο εγκαταστάθηκε αρχικά στον εξυπηρετητή του εργαστηρίου. Με το πέρας των δοκιµών το µάθηµα µεταφέρθηκε σε εξυπηρετητή διαδικτύου. Το µάθηµα περιέχει 8 ενότητες - µαθήµατα οι οποίες αποκαλύπτονται σταδιακά από τον καθηγητή µε γνώµονα τους µαθησιακούς ρυθµούς και τα αποτελέσµατα των συµµετεχόντων. Οι µαθητές, καλούνται να προβληµατιστούν ατοµικά και οµαδικά σε χώρο και χρόνο της επιλογής τους, µε σκοπό την επίλυση του κοινού στόχου. Ο εκπαιδευτικός ασκεί ρόλο συµβουλευτικό ενώ το κύριο βάρος της µαθησιακής πορείας πέφτει στην κριτική ανακάλυψη και στην αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών της οµάδας. Κάθε µάθηµα ξεκινά µε τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα και ακολουθεί µια σύντοµη εισαγωγή περιγραφή του µαθήµατος. Κατόπιν διατυπώνονται ερωτήµατα καθοδήγησης προβληµατισµού. Οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν τα ερωτήµατα αυτά µε τα υπόλοιπα µέλη των οµάδων τους, προκειµένου να αποφασίσουν για την πορεία επίλυσης των δραστηριοτήτων, τον τρόπο δράσης τους και τα απαιτούµενα εφόδια. Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει προτάσεις µελέτης για την απόκτηση των απαιτούµενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Το υλικό είναι πολυµεσικό και κατατετµηµένο σε µικρές αυτοτελείς ενότητες. Οι µαθητές, ατοµικά ή οµαδικά, αξιολογούν τις γνώσεις τους και επιλέγουν τι και σε ποιο βαθµό θα µελετήσουν. Τα αποτελέσµατα της µελέτης και της εργασίας τους αξιολογούνται µε τη βοήθεια ειδικά διαµορφωµένων τεστ αυτοαξιολόγησης και µε την αποστολή των εργασιών τους για βαθµολόγηση. Πρέπει να τονιστεί ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται. Ο εκπαιδευτικός δεν δίνει την «σωστή» λύση σε κάθε απορία, αλλά καθοδηγεί προτείνοντας τρόπους αναζήτησης των λύσεων που επιδιώκουν οι µαθητές, αποφεύγοντας να παρέχει έτοιµες λύσεις. Όταν δηµιουργούνται απορίες, πρώτα ζητείται η γνώµη των συµµαθητών και στο τέλος ο εκπαιδευτικός τοποθετεί την δική του µε τρόπο που να επιζητά την κριτική θεώρηση των µαθητών. Το ζητούµενο για τους µαθητές είναι να στηριχθούν στις δικές τους δυνάµεις και να προσπαθούν να ανακαλύπτουν την λύση, όχι να την ζητούν και να την βρίσκουν έτοιµη. Κατά αυτό τον τρόπο ο εκπαιδευτικός µειώνει σιγά σιγά την βοήθεια που προσφέρει (Vygotsky, 1978), αφαιρώντας βαθµιαία το «πλαίσιο στηρίγµατος» (scaffolding) προς τους µαθητές, µεταβιβάζοντας την ευθύνη της γνώσης στους ίδιους τους µαθητές. Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους µαθητές να θέτουν απορίες και ερωτήµατα σε κοινή θέα, µέσω του συστήµατος των οµάδων συζητήσεων. Με αυτό τον τρόπο είναι πιθανό, κάποιος συµµαθητής τους να πάρει την πρωτοβουλία να απαντήσει στο ερώτηµα ή να υποδείξει κάποια λύση µε βάση την εµπειρία του. Μέσα από την διαδικασία αυτή, αναπτύσσονται νέοι πιο υπεύθυνοι ρόλοι για κάποιους µαθητές. Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τις ερωταπαντήσεις και αποφασίζει πότε και που θα επέµβει. Ένας λάθος δρόµος αναζήτησης δεν είναι απαραίτητα κακός διότι πιθανότατα θα οδηγήσει

6 6 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής τους µαθητές να ανακαλύψουν µόνοι τους ότι έκαναν λάθος, γιατί το έκαναν και πως θα µπορούσαν να το αποφύγουν. Τα δηµοψηφίσµατα χρησιµοποιούνται αρκετά τακτικά ως εργαλείο επιβεβαίωσης της πορείας των µαθητών ή ως εργαλείο κατάθεσης προβληµατισµών. Σε κάθε περίπτωση, αποτυπώνουν τις γνώµες και την κρίση των µαθητών. Θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό ως εργαλεία υποδείξεων ή καθοδήγησης µε το πλεονέκτηµα ότι οι υποδείξεις δεν θα αποτελούν ρητές διατυπώσεις του εκπαιδευτικού αλλά συναινετικές παραινέσεις των συµµετεχόντων στο µάθηµα. Βήµατα εφαρµογής στην τάξη Στην αρχή των µαθηµάτων γίνεται ο καθορισµός των οµάδων. Οι οµάδες µπορούν να συγκροτηθούν είτε σε εθελοντική βάση είτε να καθοριστούν από τον εκπαιδευτικό τυχαία ή µε βάση κριτήρια ανοµοιογένειας και ρόλων. Στο στάδιο αυτό επιβάλλεται να παρουσιαστούν από τον εκπαιδευτικό και να συνοµολογηθούν από τους µαθητές οι οµαδικοί στόχοι, ο τρόπος λειτουργίας και ο τρόπος αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει ιδιαίτερο βάρος σε ζητήµατα συλλογικής και ατοµικής ευθύνης της οµάδας. Το ζητούµενο είναι η δηµιουργία «εικονικών κοινοτήτων µάθησης», όπου η κοινωνική επαφή των µαθητευοµένων αποτελεί µοχλό για την επίδοση, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη µάθησης (Χρονάκη & Στεργίου, 2004). Ως «εικονική κοινότητα µάθησης» µπορεί να θεωρηθεί µια οµάδα ανθρώπων που συµµετέχουν σε µια κοινότητα επικοινωνίας στο διαδίκτυο έχοντας ένα κοινό αντικείµενο ή ενδιαφέρον, µε σκοπό να µάθει ο ένας από τον άλλο (Hew & Cheung, 2003). Μετά τα εισαγωγικά µαθήµατα εξοικείωσης µε το περιβάλλον, ακολουθούν τα κυρίως µαθήµατα της δραστηριότητας. Τα µαθήµατα αποκαλύπτονται ένα ένα, κάθε επόµενο µε την ολοκλήρωση του προηγούµενου. Με τον τρόπο αυτό, τα στάδια της δραστηριότητας αποκαλύπτονται διαδοχικά, σε αυτοτελείς ενότητες ανακάλυψης της γνώσης, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον για το τι έπεται. Κάθε µάθηµα έχει τους δικούς του στόχους και προσδοκώµενα αποτελέσµατα, χρησιµοποιεί τους δικούς του εκπαιδευτικούς και µαθησιακούς πόρους ενώ τα αποτελέσµατα του χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη για το επόµενο µάθηµα. Έτσι η νέα γνώση οικοδοµείται σταδιακά, στηριζόµενη πάνω στην προηγούµενη. Το αρχικό πρόβληµα διασπάται σε µια αλληλουχία µικρότερων προβληµάτων τα οποία λύνονται σταδιακά σε κάθε βήµα, συνθέτοντας κοµµάτι κοµµάτι την λύση του κεντρικού προβλήµατος. Η αξιολόγηση της µαθησιακής πορείας πραγµατοποιείται σε κάθε στάδιο της µάθησης, είναι διαρκής και έχει σκοπό περισσότερο την αυτοαξιολόγηση της µαθησιακής πορείας του µαθητή, παρά την ανταµοιβή του. Σε κάθε επιµέρους δραστηριότητα υπάρχουν τεστ κατανόησης, τα οποία εστιάζουν στα κρίσιµα κοµµάτια των απαιτούµενων γνώσεων, µε σκοπό να υποδείξουν στον µαθητή τις πιθανές ελλείψεις του ή να επιβεβαιώσουν τους κόπους της µελέτης του. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας εκπονούνται εργασίες οι οποίες αποστέλλονται στον καθηγητή για αξιολόγηση. Λόγω της εµπλοκής του προσωπικού τρόπου προσέγγισης και λύσης κάθε µαθητή, επιβάλλεται η αξιολόγηση των εργασιών από τον καθηγητή και όχι βάση κάποιου αυτόµατου τρόπου απαντήσεων. Ο καθηγητής ενθαρρύνει πρωτότυπους και προσωπικούς τρόπους λύσης που προκύπτουν από την κριτική αλληλεπίδραση των µαθητών και των οµάδων µε το εκπαιδευτικό υλικό και το πρόβληµα προς επίλυση. Αποτελέσµατα Κατά την διεξαγωγή των µαθηµάτων τις πρώτες εβδοµάδες λειτουργίας του συστήµατος, παρατηρήθηκε µια έντονη τάση των µαθητών για αναζήτηση υποστήριξης, καθοδήγησης και επιβεβαίωσης από τον καθηγητή. Κατά το πρώτο διάστηµα, δεν χρησιµοποίησαν καθόλου τα ηλεκτρονικά εργαλεία αναζήτησης βοήθειας από τον καθηγητή ή από τους συµµαθητές τους αλλά επιζητούσαν την πρόσωπο µε πρόσωπο συνάντησή τους µε τον καθηγητή, ρωτώντας πολλές φορές τα ίδια πράγµατα. Η συµπεριφορά αυτή συνδεόταν άµεσα µε το αρχικό άγχος τους για το νέο τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος λόγω άγνοιας των απαιτήσεων του µαθήµατος και του τρόπου διεξαγωγής

7 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 7 του. Όσο η διαδικασία εξελισσόταν, οι αιτήσεις βοήθειας για τη χρήση του περιβάλλοντος µειώθηκαν σε αριθµό αλλά έγιναν πιο εύστοχες σε καίρια θέµατα λειτουργίας. Από την 3η εβδοµάδα λειτουργίας του συστήµατος, οι µαθητές άρχισαν να χρησιµοποιούν το σύστηµα σε οποιαδήποτε ώρα και µέρα έβρισκαν ευκαιρία. Σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιοι από τους µαθητές εκτύπωναν τις οδηγίες των ασκήσεων και των εργασιών και τις προετοίµαζαν σε εξωσχολικό χρόνο. Πολλοί από τους µαθητές ρώτησαν αν ήταν δυνατή η πρόσβαση από το σπίτι τους. Η κατακόρυφη αύξηση της ενασχόλησης των µαθητών µε το σύστηµα επήλθε µε την ανάθεση της 1ης εργασίας και την ενεργοποίηση των τεστ αξιολόγησης. Από εκείνη τη στιγµή και µετά ο βαθµός χρήσης του συστήµατος αυξήθηκε κατακόρυφα σε τυχαίες µέρες και ώρες. Μετά την πρώτη επαφή των µαθητών µε τα τεστ αξιολόγησης, παρατηρήθηκε µια αύξηση του ανταγωνισµού και του ενδιαφέροντος. Η άµεση γνωστοποίηση του βαθµού τους µετά από κάθε προσπάθεια τεστ, οδηγούσε πολλές φορές σε δεύτερη και τρίτη προσπάθεια προκειµένου να βελτιωθεί ο βαθµός. Όλα τα τεστ αξιολόγησης, σκοπίµως, επέτρεπαν την επανυποβολή τους έως και τρεις φορές, αλλά για κάθε λάθος απάντηση χρέωναν βαθµούς ποινής. Ανάµεσα στις προσπάθειες παρατηρήθηκε η επανεξέταση των δεδοµένων και του τρόπου επίλυσης και η συζήτηση του τεστ µε τους συµµαθητές της οµάδας. Παρατηρήθηκε επίσης πολλές φορές µαθητές να ενεργοποιούν την διαδικασία επανυποβολής των τεστ, µε τη βοήθεια κάποιων εκ των συµµαθητών της οµάδας τους. Μπροστά στον υπολογιστή δεν καθόταν µόνο ο µαθητής που έδινε το τεστ αλλά και κάποιοι από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στην οµάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ρόλο καθοδηγητή έπαιζε συνήθως ένας συγκεκριµένος µαθητής της οµάδας, ο ίδιος κάθε φορά που η οµάδα αναλάµβανε κάποια δραστηριότητα. Από την 2η εβδοµάδα και µετά, άρχισαν να διαµορφώνονται κάποιοι ρόλοι µεταξύ των µελών των οµάδων. Οι µαθητές κάθε οµάδας, ατύπως αναγνώριζαν συνήθως έναν από τα µέλη της οµάδας ως καθοδηγητή αρχηγό, στην συντριπτική πλειονότητα αυτόν που αποδεχόντουσαν ως πιο καλό µαθητή. Η αναγνώριση αυτή εδραιωνόταν σχεδόν αυθόρµητα από τους µαθητές κατά την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ρόλος του καθοδηγητή αρχηγού της οµάδας, δεν παρέµενε πάντα στο ίδιο πρόσωπο. Κατά το αρχικό στάδιο της εξοικείωσης µε το σύστηµα, το προβάδισµα δόθηκε σε µαθητές που είχαν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τους υπολογιστές. Στην πορεία όµως, µε την εµπλοκή των µαθητών σε προβλήµατα Φυσικής και την εκπόνηση των εργασιών, κάθε οµάδα ανέµενε βοήθεια και καθοδήγηση από αυτόν που αναγνώριζε σαν πιο δυνατό µαθητή. Σε κάποιες περιπτώσεις, το ρόλο του αρχηγού διεκδίκησαν περισσότεροι του ενός µαθητές. Η οµάδα κάθε φορά αναγνώριζε ως ηγέτη της αυτόν ή αυτούς που βοηθούσαν περισσότερο τους υπόλοιπους. Οι αρχηγοί καθοδηγητές της οµάδας, καθοδηγούσαν και τους υπόλοιπους µέσω ανακοινώσεων στους κοινόχρηστους πίνακες ανακοινώσεων της οµάδας, ηλεκτρονικών µηνυµάτων και των ζωντανών συζητήσεων (chat). Ο αρχηγός της οµάδας λειτούργησε ως άτυπος βοηθός του καθηγητή, συγκεντρώνοντας απορίες, ψάχνοντας λύσεις και υποδεικνύοντας κατευθυντήριες γραµµές, βοηθώντας τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας σε µια κοινή προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό οµαδικό αποτέλεσµα. Η ουσιαστική αναγνώριση από τα µέλη της οµάδας αυτών που βοηθούν όλη την οµάδα, πυροδότησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήµατα της έρευνας. Σε τέσσερις από τις δέκα οµάδες, κάποιοι συνεσταλµένοι µαθητές χαµηλών και µετρίων σχολικών επιδόσεων οι οποίοι περνούσαν σχεδόν απαρατήρητοι στην σχολική τάξη, κυριολεκτικά µεταµορφώθηκαν. Στο αρχικό στάδιο, τους αρχηγικούς ρόλους διεκδίκησαν και πήραν αυθαίρετα πιο δυναµικές προσωπικότητες µαθητών σύµφωνα µε τα κοινωνικά στερεότυπα του σχολικού µικρόκοσµου. Στην πορεία η κατάσταση αντιστράφηκε. Η αναγνώριση των συµµαθητών τους και η προσπάθεια να βοηθήσουν τους υπόλοιπους, έβγαλε από την αφάνεια τους συνεσταλµένους µαθητές και τους κατέστησε καθοδηγητές των υπολοίπων. Η αυξηµένη ευθύνη έναντι της οµάδας, απόρροια της αναγνώρισης, τους έκανε να µελετούν και να προσπαθούν περισσότερο προκειµένου να καθοδηγήσουν έπειτα και την οµάδα τους. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την εξαιρετικά υψηλή βαθµολογία που συγκέντρωσαν στη δραστηριότητα, σε αντίθεση µε την συνήθη σχολική τους βαθµολογία, αλλά και από τα αρχεία καταγραφής του συστήµατος. Στα αρχεία καταγραφής από την ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των εργασιών και των τεστ, φαίνεται ότι αυτοί ολοκλήρωναν πρώτοι από την οµάδα τους τις ατοµικές εργασίες και τα τεστ.

8 8 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σε οµάδες που σκοπίµως ο καθηγητής είχε ορίσει την σύνθεσή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ένας καλός µαθητής ή δυναµική προσωπικότητα, διακρινόταν ένας αρχηγός ενώ οι περισσότεροι από τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας περιορίζονταν στο ρόλο των απλών µελών, επιζητώντας την επίβλεψη και την καθοδήγηση από τον αρχηγό τους. Κατά κάποιο τρόπο, η ανάγκη επιβεβαίωσης και βήµα προς βήµα καθοδήγησης από τον καθηγητή άλλαξε πρόσωπο και µεταφέρθηκε στον αρχηγό της οµάδας. Ο αρχηγός της οµάδας ήταν ιδιαίτερα επιβαρυµένος µε µικρή σχετικά συµµετοχή των υπολοίπων. Σε περιπτώσεις όµως αδιάφορων µαθητών, έπαιξε καταλυτικό ρόλο ως κύριος παρακινητής της οµάδας, παροτρύνοντας συνεχώς τους αδιάφορους µαθητές. Σε οµάδες που σκοπίµως ο καθηγητής είχε ορίσει την σύνθεσή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν πάνω από ένας καλοί µαθητές ή δυναµικές προσωπικότητες, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Αυτές οι οµάδες αναγνώρισαν ατύπως τον αρχηγό τους αλλά η συµµετοχή των υπολοίπων µαθητών ήταν σχεδόν ισάξια µε του αρχηγού, αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Σε αυτές τις οµάδες λειτούργησε πολύ καλύτερα η κριτική θεώρηση των δυνατών λύσεων και η συνεργασία. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ένας σχετικός καταµερισµός εργασιών ενώ η σύνθεση των επιµέρους εργασιών γινόταν παρουσία όλης της οµάδας. Στις οµάδες όπου η σύνθεση τους καθορίστηκε σύµφωνα µε τη βούληση των µαθητών, υπήρξαν µικτές συµπεριφορές. Υπήρξαν κάποιες οµάδες όπου τα µέλη τους ενεργοποιήθηκαν και συµµετείχαν στην διαδικασία ικανοποιητικά, µε συµπεριφορές ανάλογες των οµάδων που συνέθεσε ο καθηγητής. εν έλειψαν όµως και περιπτώσεις όπου η σύνθεση της οµάδας περιλάµβανε αποκλειστικά µια παρέα αδιάφορων µαθητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθηγητής δυσκολεύτηκε αρκετά να καταφέρει να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον ενός δυναµικού µαθητή ώστε να αποτελέσει τον αρχηγό της οµάδας και να παροτρύνει και τους υπόλοιπους. Στην αρχή αυτό φάνταζε αδύνατο στην πορεία όµως η άµεση βαθµολόγηση και άµιλλα µεταξύ των µελών της ίδιας οµάδας επέδρασαν θετικά. Συµπεράσµατα Από τον σχεδιασµό ακόµα του εκπαιδευτικού εγχειρήµατος που παρουσίασε η παρούσα µελέτη, υπήρξε ένα αµείλικτο και ζωτικό ερώτηµα που αναζητούσε απάντηση. Το εγχείρηµα θα δούλευε στην πράξη ή θα αποτελούσε µια ακόµη φιλόδοξη προσπάθεια στην σφαίρα του πρακτικά ανεφάρµοστου; Η σχεδιαζόµενη εκπαιδευτική διαδικασία ενσωµάτωνε πολλές και σύνθετες δραστηριότητες ενώ ο αριθµός και το εύρος των µεταβλητών και παραµέτρων της ήταν τεράστιο. Η απροθυµία των µαθητών να συµµετάσχουν αποτελούσε µια πολύ πιθανή προοπτική, κάτι που θα ακύρωνε ουσιαστικά στην πράξη ολόκληρο το εκπαιδευτικό εγχείρηµα. Τα πρώτα βήµατα του εγχειρήµατος µέσα στο σχολείο ήταν και τα πιο κρίσιµα για την συµµετοχή των µαθητών. Η καινοτοµία της εκπαιδευτικής προσέγγισης και η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος ήταν το πρώτο σκαλοπάτι για την υπερπήδηση των δισταγµών των µαθητών. Η επιµονή του καθηγητή και η συνεχής υποστήριξη έδωσε την απαραίτητη ώθηση ώστε να ξεπεραστούν τα πιθανά εµπόδια και να οµαλοποιηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τελικά το εγχείρηµα δούλεψε στην πράξη µε εντυπωσιακά πολλές φορές αποτελέσµατα. Τον αρχικό δισταγµό των µαθητών υπό το φόβο του καινούριου και πολύπλοκου, διαδέχθηκε πολύ γρήγορα µια εντυπωσιακή διάθεση συµµετοχής. Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από την παρατήρηση και τα ερωτηµατολόγια, αναπτύχθηκαν ισχυρά κίνητρα για την ενεργό συµµετοχή. Η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος τους λόγω της καινοτοµίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (χρήση των Η/Υ και του ηλεκτρονικού συστήµατος, προβληµατοκεντρική θεώρηση, οµαδική εργασία, διαθεσιµότητα στον ελεύθερο χρόνο τους) αποτελεί µια σηµαντική ένδειξη για το κατά πόσο οι µαθητές ανταποκρίνονται σε καινοτόµες εκπαιδευτικές διαδικασίες, κατά πόσο τις αποζητούν και για το αν µπορεί και πρέπει να αλλάξει ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας στην πράξη. Η χρήση των Η/Υ στην διδασκαλία ως εργαλείο εκπαίδευσης, πραγµατικά πρόσφερε κίνητρο στους µαθητές για να εµπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εντύπωση επίσης προκάλεσε το γεγονός ότι οι µαθητές αναζήτησαν την ενασχόλησή τους µε το ηλεκτρονικό σύστηµα στον ελεύθερο χρόνο τους, αντιµετωπίζοντας τον Η/Υ ως εργαλείο. Παρά τους δικαιολογηµένους πολλές φορές

9 Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Διδακτική 9 φόβους για την αµφιλεγόµενη χρήση των Η/Υ από µαθητές, η συνεχής διαθεσιµότητα ενός εργαστηρίου υπολογιστών και η ελεύθερη πρόσβασή των µαθητών σε αυτούς κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, αντιµετωπίστηκε µε πρωτοφανή ωριµότητα. Παρόλο που οι καθηγητές πληροφορικής ήταν αρκετά επιφυλακτικοί και οι έλεγχοι συνεχείς, οι µαθητές χρησιµοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο τους στους Η/Υ δηµιουργικά και υπεύθυνα, κάτι που εξέπληξε ευχάριστα τους εµπλεκόµενους καθηγητές. Η ανάγκη για κριτική αντιµετώπιση των πιθανών λύσεων, η σταδιακή ανακάλυψη των απαραίτητων γνώσεων και η σταδιακή απόσυρση της βοήθειας από τον καθηγητή, στην αρχή αντιµετωπίστηκε µε απροθυµία και κάποιες φορές µε άρνηση. Οι µαθητές είχαν συνηθίσει σε πιο παθητικούς τρόπους διδασκαλίας και η νέα προσέγγιση τους φάνηκε ασαφής, περίεργη και δυσνόητη. Κάποιοι παραπονέθηκαν ότι δεν καταλάβαιναν τι έπρεπε να κάνουν ενώ αρχικά όλοι είχαν µια σχετική σύγχυση σχετικά µε τις απαιτήσεις και τους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στην πορεία όµως εξοικειώθηκαν µε την νέα φιλοσοφία, µάθανε να αναζητούν τους στόχους και τις απαιτήσεις κάθε µαθήµατος µέσα στο ίδιο το ηλεκτρονικό µάθηµα, συνηθίσανε την αναζήτηση των πληροφοριών που τους ήταν απαραίτητες µέσα από τους ηλεκτρονικούς πόρους κάθε µαθήµατος και πειραµατιστήκανε µε µεθόδους και λύσεις που θεωρήσανε σωστές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι µαθητές έγιναν οι πρωταγωνιστές της µαθησιακής διαδικασίας, χρησιµοποιώντας τον καθηγητή ως σύµβουλο και το ηλεκτρονικό σύστηµα ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι οµαδοσυνεργατικές δραστηριότητες πυροδότησαν αλυσιδωτές µαθησιακές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις µέσα στις οµάδες. Μετά το αρχικό στάδιο εδραίωσης των οµάδων όπου υπήρξε αµηχανία και επιφυλακτικότητα, οι µαθητές ανέλαβαν ρόλους και οι οµάδες έδειξαν την δυναµική τους. Αφανείς µαθητές γίνανε πρωταγωνιστές. Οι οµάδες ανέδειξαν, αποδέχθηκαν ή απέρριψαν τους αρχηγούς τους. Τα πιο δυναµικά µέλη των οµάδων υποκατέστησαν εν µέρει τον καθηγητή καθοδηγώντας και βοηθώντας τα υπόλοιπα µέλη των οµάδων τους. Οι ατοµικοί βαθµοί των µαθητών κάθε οµάδας παρουσιάσανε σηµαντική οµοιοµορφία και ανοδικές τάσεις. Οι οµάδες δούλεψαν στην πράξη και η δυναµική που έδωσε στην µαθησιακή διαδικασία η οµαδική συνεργασία ήταν εντυπωσιακή. Το θέµα όµως της οµαδικής συνεργασίας αποτελεί από µόνο του ένα πολυσύνθετο πεδίο και χρήζει περαιτέρω συστηµατικής διερεύνησης. Η γενικότερη αίσθηση από την εφαρµογή της καινοτόµου εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την εφαρµογή παρόµοιων µεθόδων στην πράξη. Η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήµατος και η ανάπτυξη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού αποτέλεσε µια επίπονη και χρονοβόρα εργασία. Από τη στιγµή όµως που η διαδικασία λειτούργησε επιτυχώς µια φορά, τόσο το ηλεκτρονικό σύστηµα όσο και το ειδικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό αποτελούν πλέον πάγιους εκπαιδευτικούς πόρους για το συγκεκριµένο σχολείο στο οποίο έλαβε χώρα η παρούσα µελέτη. Η επαναχρησιµοποίηση τους είναι πλέον µια εξαιρετικά απλή διαδικασία τόσο για ερευνητικούς όσο και για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αναφορές Avouris, N., & Mikropoulos, A. (2006). Problem-based learning for foundation computer science courses. Computers and Education, 37(2), Ανθοπούλου Σ.Σ., (1999). ιαχείριση Ανθρώπινου υναµικού. Στο: Αθανασούλα Ρέππα Α., Ανθοπούλου Σ.Σ., Κατσουλάκης Σ. & Μαυρογιώργος Γ. ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. ( τόµος Β : ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού). Πάτρα: Ε.Α.Π. Bird M., Hammersley M., Gomm R. & Woods P. (1999). Εκπαιδευτική Ερευνα στην Πράξη : Εγχειρίδιο Μελέτης. (Μτφ.) Φράγκου Ε. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Bridges, E. M. (1992). Problem based learning for administrators. Eugene, OR: ERIC Clearinghouse on Educational Management. (ERIC Document Reproduction Service No. ED ) Brooks J.G., Brooks M.G., (2001). In research of understanding: the case for constructivism classroom. Upper Saddle River, NJ : Merril Prentice Hall. αβάρης Ν., (2006). Μια εισαγωγή στο PBL: Τι είναι και πόσο µας αφορά. Ιατρική Εκπαίδευση - Ειδικά Θέµατα. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας (2006). Έκθεση Επιτροπής για την ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα. ΥΠΕΠΘ.

10 10 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Ε^2 ΤΕΕ (2006). Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για Επιµορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση (ΤΕΕ). Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από Hmelo-Silver, C. E. & Barrows, H. S. (2006). Goals and strategies of a problem-based learning facilitator. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, IMSA (2013). Collaborative Inquiry in Action, Illinois. Mathematics & Science Academy. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από: Καραγιαννίδης Χ. (2005). Συνεργατικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και Μοντέλα. ιδακτικές Σηµειώσεις µαθήµατος. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από : Καχριµάνης Γ., Κόµης Β. και Αβούρης Ν. (2006). Μεθοδολογίες Ανάλυσης της Συνεργασίας. Στο : Αβούρης Ν., Καραγιαννίδης Χ. & Κόµης Β. (επ.). Εισαγωγή στη Συνεργασία Υποστηριζόµενη από Υπολογιστή: Συστήµατα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και ηµιουργία Γνώσης. υπό έκδοση. Αθήνα : Κλειδάριθµος Mac Master University (2013). Problem Based Learning. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από : Μαυρογιώργος Γ. (1988). Βασική εκπαίδευση, επιµόρφωση και µετεκπαίδευση εκπαιδευτικών : ένας φαύλος κύκλος αναπαραγωγής. Στο: Βασική κατάρτιση, Επιµόρφωση, Μετεκπαίδευση των καθηγητών. Ε Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ο.Λ.Μ.Ε.. Αθήνα: Ο.Λ.Μ.Ε. (2013). Problem-Based Learning at University of Delaware. University of Delaware. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Πληροφορικής. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. Παπανικολάου Κ.Α., Τσαγκάνου Γ. και Γρηγοριάδου Μ. (2002). Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισµικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και µαθησιακά εργαλεία. Στο : Χ. Κυνηγός και Ε.Β. ηµαράκη (επιµ.): Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα : Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. (σσ ). Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη SDSU (2013). Problem Based Learning - A WebQuest. San Diego State University. Ανακτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2013 από Shapiro A., (2002). The latest dope on research (about constructivism): Part 1: Different approaches to constructivism what s all about. International Journal of Educational Roform Vygotsky L. S., (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. MA: Harvard University Press. Cambridge. Χρονάκη Άννα και Στεργίου Ευδοξία (2004). Ο Υπολογιστής στα χέρια των µικρών µαθητών: Πλαίσιο εξοικείωσης ή Μάθησης; Στο Γρηγοριάδου Μ., Ράπτης Α., Βοσνιάδου Σ., Κυνηγός Χ., (επιµ)(2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση από τα «Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή. Αθήνα. 29 Σεπτεµβρίου-3 Οκτωβρίου Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση

ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ. Δημόσια Διαβούλευση ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ Δημόσια Διαβούλευση ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή Η εισαγωγή υπολογιστών στην εκπαίδευση μόνο καλό μπορεί να φέρει: Στην απλούστερη περίπτωση να σταματήσουν να τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού

Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υλικού Ανάπτυξη επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού για την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας ρ και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης

4. Σηµειώ -στε. 8 Μάθηση ως διαδικασία και όχι µόνον ως περιεχόµενο ή αποτέλεσµα 9 Διαθεµατική ολική προσέγγιση της διδασκαλίας και µάθησης ΑΣΚΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Με βάση τα παρακάτω παιδαγωγικά κριτήρια αξιολογήστε το µαθησιακό περιβάλλον µίας διδακτικής παρέµβασης σηµειώνοντας την ύπαρξή τους είτε µε εισαγωγή σχολίου πάνω στα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η «ΤΘΔΔ» και οι Εξετάσεις Αγγλικής στο Λύκειο Καθ. Β. Δενδρινού Τι είναι η «Τράπεζα Θεμάτων»; H «Τράπεζα Θεμάτων» είναι ένα αποθετήριο στο οποίο καταχωρίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα