Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Υ"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4 ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59 ΘΕΜΑ 7 ο :Γνωμοδότηση επι της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου με τίτλο Φωτοβολταικος Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,642 MW >> της εταιρείας << ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε στη θέση << Μερμυγκολογος >> Τ.Δ Ψαριου του Δήμου Σικυωνιων της Π.Ε. Κορινθίας. Στην Τρίπολη και στο «Αποστολοπούλειο» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, ύστερα από την 10251/3881/ πρόσκληση του προέδρου αυτού κ. Γεώργιου Πουλοκέφαλου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για συζήτηση και λήψη αποφάσ εων στα θέματα της ημερήσια ς διάταξης. Στην συνεδρίαση αυτή εκλήθη και παρέστη ο Περιφερειάρχης Πελοπον νήσου κ. Πέτρος Τατούλης, οι Αντιπεριφ ερειάρχ ες: 1. Γιαννακο ύρας Ευάγγελος, 2. Δέδες Γεώργ ιος, 3. Τζαν ετέα Αδαμαντία, 4. Αλευράς Παναγιώτης, 5. Νικολάκου Κωνσ ταν τίνα, 6. Πουλάς Ανδρέας και 7. Παπαφω τίου Απόστολο ς -1-

2 και οι Περιφερειακοί Σύμβουλο ι : 1. Πουλοκέφαλος Γεώργιος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίο υ 2. Κωτσιόπουλος Άγγελος, Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίο υ 3. Μπούκλης Λάμπρος, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίο υ 4. Ρουμελιώτης Γεώργιο ς 5. Μπεν τεβής Κωνσταν τίνο ς 6. Στεφανό πουλο ς Θεοφάνης 7. Παπαγγ ελόπο υλος Άγγελο ς 8. Τσαπόγας Κωνσταν τίνο ς 9. Μελίδη Χριστίνα 10. Σκούρο ς Χαράλαμπος 11. Λυτρίβης Νικόλαος 12. Πετρό πουλο ς Νικόλαο ς 13. Λαλουδάκης Δημήτριος 14. Ντάνο ς Θεόδωρο ς 15. Αργυράκης Ιωάννης 16. Σταυριανόπουλος Θεόδωρος 17. Φλώρο ς Σπυρίδων 18. Στρατηγάκο ς Ηλίας 19. Μπαρούνης Νικόλαος 20. Μπακούρο ς Γεώρ γιος 21. Αλοιμόνου Βελδέκη Βαρβάρα 22. Πισιμίσ ης Αθανάσ ιος 23. Σαραβάκο ς Δημήτριο ς 24. Ξηρογιάν νης Σταύρο ς 25. Δράκο ς Δημήτριος 26. Μανδρώνης Κωνσταν τίνο ς 27. Φαρλ έκας Παναγιώτης 28. Παναγιωτό πουλος Σωτήρ ιος 29. Σταθόπο υλος Αριστείδης 30. Σιδέρης Βασίλειος -2-

3 31. Παπαθεοφάνους Σπυρίδ ων 32. Λέγγας Κωνσταντίνος 33. Σουκούλη Βιλιάλη Πανοπούλου Μαρία Ελένη 34. Βαλασόπο υλος Παναγιώ της 35. Γόντικ ας Νικόλαος 36. Γούργαρης Ευάγγελος 37. Πετρ άκος Αθανάσιο ς Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδάμ Σπανογιάννη Ευαγγελία, Καραχάλιος Γεώργιος, Καραχοντζίτης Ανδρέας, Βραχνός Νικόλαος, Κονοπισόπουλος Μιλτιάδης, Λαπαθιώτη Παναγιώτα, Σωτηρόπουλος Βασίλειος, Ταγαράς Νικόλαος, Κανελλάκης Ηλίας, Αδαμόπουλος Ιωάννης και Στέρπη Παναγιώτα, αν και νόμιμα είχαν κληθεί. Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι κ.κ. Παναγιώτης Κουμπούνης και Τριαντάφυλλος Στρατήγης, υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοπον νήσ ου, για την τήρησ η των πρακτικ ών. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίο υ κήρυξε την έναρξη της συνεδ ρίασ ης.. Ακολούθως το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο με ομόφωνη απόφασ ή του συζητήθ ηκε όγδοο κατά σειρά. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ ε ν η μ έ ρ ω σ ε τ ο Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ό τ ι σ τ ο ε ν λ ό γ ω θ έ μ α ε ι σ η γ η τ ή ς ε ί ν α ι ο Α ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η ς κ. Π α π α φ ω τ ί ο υ, κ α ι έ χ ε ι δ ι α ν ε μ η θ ε ί σ χ ε τ ι κ ή ε ι σ ή γ η σ η η ο π ο ί α έ χ ε ι ω ς ε ξ ή ς : ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς -3-

4 Από Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου,Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,της Γενικής Δ.νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, με το υπ. αριθμ / ( / 1403 / έγγραφό της, έχει διαβιβασθεί: - Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) για γνωμοδότηση - Στο Τμήμα Περ/ντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Κορινθίας για διατύπωση παρατηρήσεων/περιβαλλοντικών όρων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), που αφορά στο έργο Φωτοβολταικος Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,642 MW >> της εταιρείας << ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε στη θέση << Μερμυγκολογος >> δ.δ Ψαριου του Δήμου Σικυωνιων ( πρωην Δήμου Στυμφαλίας ) της Π.Ε. Κορινθίας., όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)». Μέχρι σήμερα δεν έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας απόψεις φορέων και πολιτών για το έργο. Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταικου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1,642 MW στην θέση << Μερμυγκολογγος >> δ.δ Ψαριου του Δήμου Σικυωνιων ( πρώην Δήμου Στυμφαλίας ) της Π.Ε. Κορινθίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 79,5 στρεμμάτων. Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από την εκμετάλλευση του φωτοβολταικου δυναμικού της περιοχής. Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μέρους του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής οδηγώντας ταυτόχρονα στην μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα. Ο Φ.Β Σταθμός θα αποτελείται συνολικά από Φωτοβολταικες Γεννήτριες ισχύος εκάστης γεννήτριας 230 Wp. Τα φωτοβολταικα πλαίσια ( γεννήτριες ) που θα εγκατασταθούν θα είναι από πολυκρυσταλλικο πυρίτιο. Θα εγκατασταθούν συνολικά 5 Φ.Β συστοιχίες -υποσυστήματα, ισχύος 328, 32 Wp έκαστο. Κάθε σύστημα θα περιλάμβανε ένα τριφασικό μετατροπέα Τάσης και ένα Υποσταθμό ανύψωσης της τάσης από 400 V SE 20 KV, και ο κάθε μετατροπέας θα είναι εγκατεστημένος μέσα σε οικίσκο για προστασία από καιρικές συνθήκες. Από την λειτουργία του έργου αναμένεται η παράγωγη MWh ετησίως Για το εν λογω έργο θα χρησιμοποιηθεί το υπάρχον οδικό δίκτυο με μικρές τοπικές επεμβάσεις κυρίως συντήρηση και αποκατάσταση της επιφανειακής στρώσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από την περιβαλλοντική μελέτη (ΜΠΕ), σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει τις παρακάτω επισημάνσεις παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε. ΦΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για το εν λόγω έργο καθώς και για τα συνοδα αυτού,από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν από οποιοδήποτε επέμβαση στο χώρο. Σύμφωνα με το Ν.1650/1986, όπως ισχύει και την ΚΥΑ ΗΠ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ1391Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού», έγινε σχετική ανακοίνωση στο Τοπικό Τύπο ( εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ), προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας να λάβει γνώση ολόκληρης της μελέτης και κάθε συναφούς πληροφορίας και να διατυπώσει εγγράφως τη γνώμη του και τις προτάσεις του. -4-

5 2. Να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες οι παρεμβάσεις στην μορφολογία και στο έδαφος. 3. Να καθοριστούν συγκεκριμένες θέσεις απόληψης των απαιτούμενων για την κατασκευή του έργου υλικών και απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής οι οποίες να είναι εγκεκριμένες. Τα υλικά εκσκαφής κατά προτεραιότητα να επαναχρησιμοποιηθούν στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού. 4. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλαμου η απόληψη υλικών από κοίτες πόταμων η χειμάρρων για υλικά που πιθανά θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. 5. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λ.π. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών στο έδαφος. Η διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82 / ΦΕΚ 64Β/ Για πάσης φύσεως εργασίες, εγκαταστάσεις εντος περιοχών δασικού χαρακτήρα θα πρέπει προηγούμενος να έχει χορηγηθεί η απαιτουμένη από το νόμο έγκρισης επέμβασης. 7. Στο εργοτάξιο να μην γίνεται πλύση ούτε συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων. Αυτά να πλένονται και να συντηρούνται σε νόμιμες και αδειοδοτημενες εγκαταστάσεις ( συνεργεία πλυντήρια ). 8. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και φωτεινά σήματα για την αποφυγή ατυχημάτων. 9. Να γίνεται συστηματική αδιάβροχη των υπαίθριων χώρων, των αδρανών υλικών και των χώρων εκσκαφής για τον περιορισμό της συγκέντρωσης των αιρούμενων σωματιδίων 10. Απαγορεύεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από οικισμούς.. Οι καρότσες των φορτηγών να είναι σκεπασμένες με ειδικό καλλυμα. 11. Τα λύματα προσωπικού να διατίθενται σε στεγανή δεξαμενή,και κατόπιν να μεταφέρονται σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας. 12. Να ληφθει μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία του Φ/Β σταθμού για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς. 13. Τα απορρίμματα αστικού τύπου να συγκεντρώνονται σε κάδους και να απομακρύνονται η με τα απορριμματοφόρο το Δήμου η με αδειοδοτημένη ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης στερεών απορριμμάτων με την οποία να υπάρχει σχετική σύμβαση. 14. Το εργοτάξιο θα διατηρείται σε καθαρή κατάσταση και μετά το πέρας της κατασκευής του έργου να επανέλθει στην αρχική του μορφή. 16. Όλα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν στις κατασκευές θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, να συντηρούνται καλά,ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές σκόνης και λοιπών αερίων ρύπων. 17 Τυχών διαρροές καυσίμων ελαιών πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους η των απορροών όμβριων, με χρήση προσροφητικών υλικών ( άμμου, ροκανίδια κλ.π.) Τα υλικά αυτά μετά την χρήση τους θα διαχειρίζονταν ως επικίνδυνα σύμφωνα με την ΗΠ /756/2006 << μέτρα και όροι >>. 18. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα κοπεί ο ελάχιστος αριθμός από τα υφιστάμενα δένδρα και θάμνους που είναι αναγκαίος για την κατασκευή του έργου και να φυτεύουν όλες οι επιφάνειες που επιδέχονται φύτευσης. 19.Το γήπεδο εγκατάστασης του Φ.Β σταθμού να περιφραχθεί με υψηλή περίφραξη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων από εισερχομένου στο σταθμό. 20. Όλες οι λειτουργίες που θα συνδέονται με την ηλεκτρολογική υποδομή του Φ.Β σταθμού να συμφωνούν με τους ειδικού κανονισμούς που προβλέπονται για το ηλεκτρολογικό σύστημα. 21. Οι Υ/Σ μέσης τάσης να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με έγκριση από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 2. Μετά το πέρας της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού οι ιδιοκτήτες της εγκατάστασης με δικά τους μέτρα να απομακρύνουν τον εξοπλισμό τους, με τους ισχύοντες κανονισμούς για Εναλλακτική διαχείριση -5-

6 ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117 / 04, Π.Δ. 15/06,ΠΔ.115/04,Π.Δ109/04 τηρουμένων των ανάλογων παραστατικών στοιχείων. 3.Απαγορευεται η χρήση ζιζανιοκτόνων στο χώρο εγκατάστασης του Φ/Β σταθμού. 4. Ο Φ/Β σταθμός να διαθέτει κάδο απορριμμάτων στον όποιο θα αποτίθενται τα στερεά απορρίμματα από το προσωπικό η τους επισκέπτες του σταθμού, τα οποία θα διατίθενται σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ ). Ουδεμία ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων επιτρέπεται να γίνει,και να τηρούνται τα ανάλογα παραστατικά στοιχεία. 5. Οι αντιστροφεις να διαθέτουν θερμοκρασιακούς αισθητήρες καθώς και συστήματα τηλεμετρίας για να μεταδώσουν οποιαδήποτε μη κανονική μεταβολή ( λογω π.χ. βραχυκυκλώματος,πυρκαγιάς κ.λ.π.). 6.Να υπάρχει πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας που θα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και εγκρίσεις. 7. Για την αποκατάσταση του τόπου, σε κάθε τμήμα πρανούς η επιφάνειας όπου έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί τα τελικά υψόμετρα θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά και εργασίες φύτευσης που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και την δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης. 8. Η τοποθέτησης των βάσεων των Φ/Β πλαισίων να γίνει με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζεται η επιφανειακή ροη των υδάτων και σε καμία περίπτωση να μη γίνει επίστρωση σκυροδέματος σε όλη την έκταση του γηπέδου για την θεμελίωση τους. 9. Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα παροχέτευσης των όμβριων υδάτων στην άμεση ζώνη επιρροής του έργου. 10. Η γραμμή μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ να γίνει λαμβάνοντας όλα τα μέτρα και τις απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται. 11. Η παρακολούθηση της λειτουργίας καθώς και η συντήρηση της εγκατάστασης να γίνεται από κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό. 12. Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θα απορρίπτεται λογω βλάβης η αλλαγή τεχνολογίας θα πρέπει να διατίθεται σε κατάλληλο αδειοδοτημενο φορέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 13. Ο κάτοχος λειτουργίας του έργου υποχρεούται, πριν την από καθοιονδήποτε τρόπο παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης να αποκαταστήσει με δίκες του δαπάνες του σχετικούς χώρους, μεριμνώντας κυρίως για την αποξήλωση και ασφαλή απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 14. Eπιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού. Η απόκτηση βεβαίωση της μη υπέρβασης του 1% βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας παραγωγής. Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,642 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΕΡΜΥΓΚΟΛΟΓΓΟΣ», ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -6-

7 0 χώρος εγκατάστασης του προτεινόμενου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού βρίσκεται στην θέση «Μερμυγκόλογγος» του Δήμου Σίκυωνϊων, σύμφωνα με την νέα υπαγωγή κατά Καλλικράτη (πρώην Δήμος Στυμφαλίας), του Νομού Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. O Φ/Β Σταθμός θα εγκaτασταθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης περίπου 79,5 στρεμμάτων. Ο χώρος εγκατάστασης του εξεταζόμενου Φ/Β Σταθμού σε σχέση με τους πλησιέστερους οικισμούς απέχει: 3,0Km βόρεια του Πλατανίου 4.6 Km βορειοδυτικά του Γαλατά 5,2 Km δυτικά των Αηδονιών 3,1 Km νότια του Ψάριον Η θέση του έργου παρουσιάζεται ακολουθεί. στο απόσπασμα δορυφορικής εικόνας, που Δορυφορική φωτογραιρία της άμεοης και ερύτερης περιοχής -7-

8 Η πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του Φ/Β Σταθμού ΜΕΡΜΥΓΚΟΛΟΓΓΟΣ θα εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου χωμάτινου δρόμου, ο οποίος εξυπηρετεί την περιοχή. Το υπό μελέτη έργο θα εγκατασταθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης περίπου 79,5 στρεμμάτων που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου +570,0 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Οι συντεταγμένες των κορυφών του οποίου καταγράφονται σε προβολή ΕΓΣΑ 87' στον πίνακα που ακολουθεί: Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της υπό μελέτη έκτασης (απόσπασμα από το την υπ' αριθ. Πρωτ. 6810/ πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Κορίνθου) Οικονομικά στοιχεία του έργου Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε Το εν λόγω κόστος υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού, καθώς και το κόστος κατασκευής των έργων ΠΜ. Η τεχνοοικονομική απόδοση του εξεταζόμενου Φ/Β Σταθμού θα εξασφαλίζεται λόγω του ότι θα αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία αποτελεί ανανεώσιμο φυσικό πόρο και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, ενώ τα Φωτοβολταϊκά Υποσυστήματα είναι αποδοτικά και λειτουργούν ακόμα και υπό δύσκολες συνθήκες (άνεμοι, χαλάζι, σκόνη κλπ). Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία στη -8-

9 χώρα μας κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο του έτους. Τα οικονομικά στοιχεία του υπό εξέταση έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Οικονομικά στοιχεία του υπό εξέταση έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΤΑΟΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,642 MW ΣΤΗ ΟΕΣΗ ΜΕΡΜΗΓΚΟΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΓΕΙΩΣΕΙΣ 19, ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 123, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΑΝΕΛ 527, ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 25, ΚΑΛΩΔΙΑ 250, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ 410, ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 148, ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 38, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 56, ΠΙΝΑΚΕΣ- ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ 110, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ 2,290, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 156, ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 30, ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4,182, ε ι σ ή γ η σ η ς. π λ ε ι ο ψ η φ ί α Ο ι κ. κ. Γ ό ν τ ι κ α ς κ α ι Γ ο ύ ρ γ α ρ η ς ψ ή φ ι σ α ν κ α τ ά τ η ς Ο κ. Π ε τ ρ ά κ ο ς ψ ή φ ι σ ε λ ε υ κ ό. Κ α τ ό π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω, τ ο Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο, κ α τ ά Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί θ ε τ ι κ ά υ π ε ρ τ η ς Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Έργου με τίτλο Φωτοβολταικος Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΦΣΠΗΕ) ισχύος 1,642 MW >> της εταιρείας << ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε στη θέση << Μερμυγκολογος >> Τ.Δ Ψαριου του Δήμου Σικυωνιων της Π.Ε. Κορινθίας και σύμφωνα με τις επισημάνσεις παρατηρήσεις επί της Μ.Π.Ε. της υπηρεσίας. -9-

10 Η α π ό φ α σ η α υ τ ή π ή ρ ε α ρ ι θ μ ό 59 Α φ ο ύ σ υ ν τ ά χ θ η κ ε κ α ι α ν α γ ν ώ σ θ η κ ε τ ο π ρ α κ τ ι κ ό α υ τ ό, υ π ο γ ρ ά φ ε τ α ι ω ς κ α τ ω τ έ ρ ω : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Γ. ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ Λ. ΜΠΟΥΚΛΗΣ -10-