Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 4 ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ 5-11 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ / ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ 16 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΓΕΝΘΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΚΟΣΟ ΜΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ-ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ

3 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 67 ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΛΑΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΛΑΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΡΟΓΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΥΟΛΔΗΑ 110 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 111 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟ ηελ εξγαζία πνπ παξνπζηάδεηαη βιέπνπκε θάπνηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία ζα βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηά πφζν είλαη ζπκθέξνπζα ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο. Αθφκα ζα ζπγθξίλνπκε δηάθνξα ζηνηρεία ψζηε λα βγάινπκε ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζή ηνπο, ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπκε. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα retscreen ην νπνίν ήηαλ ην κφλν δσξεάλ πξφγξακκα ζην internet. 4

5 Πώρ λειηοςπγεί; Σν ειηαθφ θσο είλαη νπζηαζηηθά κηθξά παθέηα ελέξγεηαο πνπ ιέγνληαη θσηφληα. Σα θσηφληα πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά πνζά ελέξγεηαο αλάινγα κε ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ειηαθνχ θάζκαηνο. Σν γαιάδην ρξψκα ή ην ππεξηψδεο π.ρ. έρνπλ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ην θφθθηλν ή ην ππέξπζξν. Όηαλ ινηπφλ ηα θσηφληα πξνζθξνχζνπλ ζε έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν (πνπ είλαη νπζηαζηηθά έλαο εκηαγσγφο ), άιια αλαθιψληαη, άιια ην δηαπεξλνχλ θαη άιια απνξξνθψληαη απφ ην θσηνβνιηατθφ. Απηά ηα ηειεπηαία θσηφληα είλαη πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα θσηφληα απηά αλαγθάδνπλ ηα ειεθηξφληα ηνπ θσηνβνιηατθνχ λα κεηαθηλεζνχλ ζε άιιε ζέζε θαη σο γλσζηφλ ν ειεθηξηζκφο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά θίλεζε ειεθηξνλίσλ. απηή ηελ απιή αξρή ηεο θπζηθήο ινηπφλ βαζίδεηαη κηα απφ ηηο πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζηηο κέξεο καο. 5

6 Δξοικείωζη με ηην οπολογία Φωηοβοληαϊκό θαινόμενο νλνκάδεηαη ε άκεζε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ηάζε. Γηα επθνιία, ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζχληκεζε Φ/Β γηα ηε ιέμε θσηνβνιηατθφ (photovoltaic - PV). Φωηοβοληαϊκό ζηοισείο: Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ δέρεηαη αθηηλνβνιία. Λέγεηαη αθφκα Φ/Β θχηηαξν ή Φ/Β θπςέιε (PV cell). Φωηοβοληαϊκό πλαίζιο: Έλα ζχλνιν Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλα. Απνηειεί ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ηεο Φ/Β γελλήηξηαο (PV module). Φωηοβοληαϊκό πανέλο: Έλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β πιαίζηα, πνπ έρνπλ πξνθαηαζθεπαζηεί θαη ζπλαξκνινγεζεί ζε εληαία θαηαζθεπή, έηνηκε γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε Φ/Β εγθαηάζηαζε (PV panel). Φωηοβοληαϊκή ζςζηοισία: Μηα νκάδα απφ Φ/Β πιαίζηα ή πάλει κε ειεθηξηθή αιιεινζχλδεζε, ηνπνζεηεκέλα ζπλήζσο ζε θνηλή θαηαζθεπή ζηήξημεο (PV array). 6

7 Φωηοβοληαϊκή γεννήηπια: Σν ηκήκα κηαο Φ/Β εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηέρεη Φ/Β ζηνηρεία θαη παξάγεη ζπλερέο ξεχκα (PV generator). Ανηιζηποθέαρ (inverter): Ζιεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη ην ζπλερέο ξεχκα ζε ελαιιαζζφκελν. Ρςθμιζηήρ θόπηιζηρ (charge controller): πζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα γηα λα ξπζκίδεη ηε θφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ. kw (θηινβάη): κνλάδα ηζρχνο [1 kw = Watt, 1 MW = kw] kwp (θηινβάη πηθ-peak): κνλάδα νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ θσηνβνιηατθνχ (ίδην κε ην kw) kwh (θηινβαηψξα): κνλάδα ελέξγεηαο 7

8 Σεσνολογία Φσηνβνιηατθά απφ πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην Φσηνβνιηατθά απφ κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην Έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πάλει (ή πιαίζηα, ή φπσο ιέγνληαη ζπρλά ζην εκπφξην, «θξχζηαιια») θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ (ή «θπςειψλ», ή «θπηηάξσλ»), καδί κε ηηο απαξαίηεηεο ζπζθεπέο θαη δηαηάμεηο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηελ επηζπκεηή κνξθή. Σν θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν είλαη ζπλήζσο ηεηξάγσλν, κε πιεπξά mm. Γπν ηχπνη ππξηηίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ: ην άκνξθν θαη ην θξπζηαιιηθφ ππξίηην, ελψ ην θξπζηαιιηθφ ππξίηην δηαθξίλεηαη ζε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Σν άκνξθν θαη ην θξπζηαιιηθφ ππξίηην παξνπζηάδνπλ ηφζν πιενλεθηήκαηα, φζν θαη κεηνλεθηήκαηα, θαη θαηά ηε κειέηε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο εθαξκνγήο (θαηεχζπλζε θαη δηάξθεηα ηεο ειηνθάλεηαο, ηπρφλ ζθηάζεηο θιπ.) ψζηε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ηερλνινγία. ην εκπφξην δηαηίζεληαη θσηνβνιηατθά πάλει ηα νπνία δελ είλαη παξά πνιιά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, επηθαιπκκέλα κε εηδηθέο κεκβξάλεο θαη εγθηβσηηζκέλα ζε γπαιί κε πιαίζην απφ αινπκίλην ζε δηάθνξεο ηηκέο νλνκαζηηθήο ηζρχνο, αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ πνπ ηα απνηεινχλ. Έηζη, έλα πάλει 36 θπςειψλ κπνξεί λα έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ W, ελψ κεγαιχηεξα πάλει κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ηα 200 W ή θαη παξαπάλσ. 8

9 Ζ θαηαζθεπή κηαο γελλήηξηαο θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κπνξεί λα γίλεη θαη απφ εξαζηηέρλεο, κεηά απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ ζηνηρείσλ. Σν θφζηνο είλαη άπίζαλν λα είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ αγνξά έηνηκεο γελλήηξηαο, θαζψο ε πξνκήζεηα πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχ δχζθνιε. Δθηφο απφ ην ππξίηην ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ην Κάδκην - Σειινχξην (CdTe) θαη ν ηλδνδηζειεληνχρνο ραιθφο. ε απηέο ηηο θαηαζθεπέο, ε κνξθή ηνπ ζηνηρείνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ απηή ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, θαη έρεη ζπλήζσο ηε κνξθή ισξίδαο πιάηνπο κεξηθψλ ρηιηνζηψλ θαη κήθνπο αξθεηψλ εθαηνζηψλ. Σα πάλει ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ ηε θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία, ε νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ 2 έσο θαη αξθεηέο εθαηνληάδεο θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ κηα Φ/Β ζπζηνηρία είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC), θαη γηα ην ιφγν απηφ νη πξψηεο ρξήζεηο ησλ θσηνβνιηατθψλ αθνξνχζαλ εθαξκνγέο DC ηάζεο: θιαζηθά παξαδείγκαηα είλαη ν ππνινγηζηήο ηζέπεο («θνκπηνπηεξάθη») θαη νη δνξπθφξνη. Με ηελ πξννδεπηηθή αχμεζε φκσο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο, δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο ζπζθεπέο νη αλαζηξνθείο (inverters) - πνπ ζθνπφ έρνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ έμνδν ζπλερνχο ηάζεο ηεο Φ/Β ζπζηνηρίαο ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην Φ/Β ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα ηξνθνδνηήζεη κηα ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε (θαηνηθία, ζεξκνθήπην, κνλάδα παξαγσγήο θιπ.) πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θαλφλα ζπζθεπέο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC). 9

10 Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία Βαθμόρ απόδοζηρ Ο βαθμόρ απόδοζηρ εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν. Σα πξψηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, πνπ ζρεδηάζηεθαλ ηνλ 19ν αηψλα, δελ είραλ παξά 1-2% απφδνζε, ελψ ην 1954 ηα εξγαζηήξηα Bell Laboratories δεκηνχξγεζαλ ηα πξψηα Φ/Β ζηνηρεία ππξηηίνπ κε απφδνζε 6%. ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ φιν θαη απμάλεηαη ν βαζκφο απφδνζεο: ε αχμεζε ηεο απφδνζεο, έζησ θαη θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα, ζεσξείηαη επίηεπγκα ζηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ. ηελ ζεκεξηλή επνρή ν ηππηθφο βαζκφο απφδνζεο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ βξίζθεηαη ζην 13 15%, ν νπνίνο, ζπγθξηλφκελνο κε ηελ απφδνζε άιινπ ζπζηήκαηνο (ζπκβαηηθνχ, αηνιηθνχ, πδξνειεθηξηθνχ θιπ.), παξακέλεη αθφκε αξθεηά ρακειφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαηαιακβάλεη κεγάιε επηθάλεηα πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηελ επηζπκεηή ειεθηξηθή ηζρχ. Χζηφζν, ε απφδνζε ελφο δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε ειηνζηαηε. Οη πξνυπνζέζεηο αμηνπνίεζεο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη απφ ηηο θαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε, αθνχ ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ δέρεηαη θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο ζηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο θπκαίλεηαη απφ kwh. 10

11 11

12 Πλεονεκηήμαηα / Μειονεκηήμαηα Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: Σερλνινγία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ: δελ πξνθαινχληαη ξχπνη απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη αλεμάληιεηε ελεξγεηαθή πεγή, δηαηίζεηαη παληνχ θαη δελ ζηνηρίδεη απνιχησο ηίπνηα Με ηελ θαηάιιειε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, θνληά ζηνπο αληίζηνηρνπο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο, ηα Φ/Β ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ρσξίο λα απαηηείηαη ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νινζρεξψο αζφξπβε Έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο: νη θαηαζθεπαζηέο εγγπψληαη ηα «θξχζηαιια» γηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο Τπάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ πάλσ ζε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, φπσο είλαη π.ρ. ε ζηέγε ελφο ζπηηηνχ ή ε πξφζνςε ελφο θηηξίνπ, Γηαζέηνπλ επειημία ζηηο εθαξκνγέο: ηα Φ/Β ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ άξηζηα ηφζν σο απηφλνκα ζπζηήκαηα, φζν θαη σο απηφλνκα πβξηδηθά ζπζηήκαηα φηαλ ζπλδπάδνληαη κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο (ζπκβαηηθέο ή αλαλεψζηκεο) θαη ζπζζσξεπηέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο είλαη φηη κπνξεί λα δηαζπλδεζεί κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο (δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα), θαηαξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αλάγθε γηα εθεδξεία θαη δίλνληαο επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα πσιήζεη ηπρφλ πιενλάδνπζα ελέξγεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, φπσο ήδε γίλεηαη ζην Φξάηκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο. 12

13 Χο κεηνλέθηεκα ζα κπνξνχζε λα θαηαινγίζεη θαλείο ζηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ην θφζηνο ηνπο, ην νπνίν, παξά ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο παξακέλεη αθφκε αξθεηά πςειφ. Μηα γεληθή ελδεηθηηθή ηηκή είλαη 6000 επξψ αλά εγθαηεζηεκέλν θηινβάη (kw) ειεθηξηθήο ηζρχνο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη κηα ηππηθή νηθηαθή θαηαλάισζε απαηηεί απφ 1,5 έσο 3,5 θηινβάη, ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη ακειεηέν. Σν πνζφ απηφ, σζηφζν, κπνξεί λα απνζβεζηεί ζε πεξίπνπ 5-6 ρξφληα θαη ην Φ/Β ζχζηεκα ζα ζπλερίζεη λα παξάγεη δσξεάλ ελέξγεηα γηα ηνπιάρηζηνλ άιια 25ρξφληα. Χζηφζν, ηα πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιά, θαη ην επξχ θνηλφ έρεη αξρίζεη λα ζηξέθεηαη φιν θαη πην πνιχ ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηα θσηνβνιηατθά εηδηθφηεξα, γηα ηελ θάιπςε ή ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ. 13

14 Κίλεηξα ηελ Διιάδα Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηεο γηα ην 2020 ην 20% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. Χο πξνο ηελ ειηνζεξκηθή ελέξγεηα ε Διιάδα ήηαλ πξσηνπφξνο ρψξα ζηελ Δπξψπε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο κε πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην εγθαηεζηεκέλνπο ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο, πνπ ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αμηνπνηψληαο ην αλεμάληιεην ειηαθφ δπλακηθφ. Σψξα κέλεη λα γίλεη ην ίδην θαη σο πξνο ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνυπνζέζεηο κάιηζηα γηα ηα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα είλαη αθφκα θαιχηεξεο, αθνχ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ κέγηζηε παξαγσγή αθξηβψο εθείλεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο πνπ θαη ε θαηαλάισζε (δήηεζε) θηάλεη ζην κέγηζην θαη ε ΓΔΖ δεηά απφ φινπο ηνπο θαηαλαισηέο λα πεξηνξίζνπλ ηελ δήηεζε ή αλαγθάδεηαη λα θάλεη πεξηθνπέο (ειεγρφκελε ζπζθφηηζε). Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα επηδνηνχληαη απφ ην Διιεληθφ θξάηνο κέζσ ηνπ λένπ επελδπηηθνχ λφκνπ N.3522/06 θαη ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ N.3299/04 γηα επελδπηέο κεζαίαο θαη κεγάιεο θιίκαθαο (επηδφηεζε αγνξάο εμνπιηζκνχ έσο θαη 40% αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα πνπ ηθαλνπνηνχληαη). ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην λφκν N.3468/06 γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ν επελδπηήο ζπλάπηεη δεθαεηέο ζπκβφιαην κε κνλνκεξή δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ επελδπηή γηα αθφκε δέθα ρξφληα γηα ηελ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ζηνλ ΓΔΜΖΔ (Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) γηα ηηο δηαζπλδεδεκέλεο 14

15 πεξηνρέο, ή απεπζείαο ζηε ΓΔΖ γηα ηηο κεδηαζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο. Ζ ηηκή πψιεζεο θπκαίλεηαη απφ 0,40 έσο 0,50 Δπξψ αλά θηινβαηψξα (kwh) αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο. Όκσο, θαη ν ηδηψηεο κπνξεί λα επσθειεζεί ηνπ λφκνπ 3468, πνπιψληαο ηελ πιενλάδνπζα ελέξγεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηδηφρξεζεο πνπ δηαζέηεη ζηηο ίδηεο αληαγσληζηηθέο ηηκέο, κε επηπιένλ φθεινο θνξνειάθξπλζε έσο θαη 700 Δπξψ Σα θίλεηξα απηά έρνπλ ήδε δείμεη ηα πξψηα απνηειέζκαηα, θαη πιένλ βιέπνπκε ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, θαη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θαηλνχξγηα ή θαη παιηφηεξα ζπίηηα. Με ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία ε Διιεληθή πνιηηεία ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία κεγάισλ σο πνιχ κεγάισλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο, πνπ φπσο ε Γεξκαλία ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ κηθξψλ ζπζηεκάησλ. Μία ζρεηηθή ζχγθξηζε θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγξάκκαηνο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζχλδεζκν εηαηξεηψλ ειηαθήο ελέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο (BSW) θαη απφ ηελ Διιεληθή Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ). 15

16 ηην Δςπωπαϊκή Ένωζη Ζ επξσπατθή λνκνζεζία είλαη αληίζηνηρε κε ηελ ειιεληθή. Πνιιέο πφιεηο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ παξέρεη αλάινγα θίλεηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ηφζν ζε νηθηαθέο φζν θαη ζε εηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Πξφζθαηα, ε πφιε κε ηελ κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα ζηελ Γεξκαλία, ην Φξάηκπνπξγθ (Freiburg im Breisgau) δηαηεξψληαο ηνλ ηίηιν ηεο "πξάζηλεο πφιεο" αλαθνίλσζε ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζε νηθίεο θαη δεκφζηα θηίξηα, ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 θηινμελήζεθε ην δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηα Φ/Β. Οη νηθηαθνί θαηαλαισηέο ζηελ πφιε πσινχλ ηα πνζά ελέξγεηαο πνπ πεξηζζεχνπλ ζηνλ παξνρέα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Παξφκνηεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη, επίζεο, 16

17 ζηελ Νφηηα Γαιιία θαη ζηελ Ηηαιία, θαζψο νη πεξηνρέο απηέο πιενλεθηνχλ απφ ηελ άπνςε εκεξήζηαο ειηνθάλεηαο. Πξνζδνθάηαη, σζηφζν, ε εγθαηάζηαζε Φ/Β θαη ζε βνξεηφηεξεο πεξηνρέο, ηδηαίηεξα φηαλ βειηησζεί ν ζπληειεζηήο απφδνζήο ηνπο. ΔΝΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ Γιαηί να ζηπαθώ ζηην ηλιακή ενέπγεια; Γηα λα θαιχςεηε δχν ηνπιάρηζηνλ αλάγθεο. Σελ αλάγθε ζε ελέξγεηα θαη ηελ ανάγκη να πποζηαηεςηεί ηο πεπιβάλλον. Θάζε θηινβαηψξα ειεθηξηζκνχ πνπ πξνκεζεπφκαζηε απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη παξάγεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα, επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα κε έλα ηνπιάρηζηνλ θηιφ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη, σο γλσζηφλ, ην ζεκαληηθφηεξν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηηο επηθίλδπλεο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ ζηξνθή ζηηο θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε ειηαθή, απνηειεί ηε κφλε 17

18 δηέμνδν γηα ηελ απνηξνπή ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ απεηινχλ ζήκεξα ηνλ πιαλήηε. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα θαξθηλνγφλα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, θ.ιπ). Οη ξχπνη απηνί επηθέξνπλ ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. ςμθέπει η ηλιακή ενέπγεια; Λαη, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ παξέρνληαη θίλεηξα θαη ππάξρεη μεθάζαξε πνιηηηθή ζηήξημεο ηεο ειηαθήο ηερλνινγίαο. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, παξέρεηαη εληζρπκέλε ηηκή ηεο πσινχκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο (φπσο ηζρχεη πιένλ θαη ζηε ρψξα καο), ηφηε, ν θαηαλαισηήο φρη κφλν θάλεη απφζβεζε ηεο επέλδπζεο αιιά έρεη θαη έλα ινγηθφ θέξδνο απφ ηελ παξαγσγή θαη ηξνθνδνζία πξάζηλεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. ηηο πεξηπηψζεηο πάιη ησλ απηφλνκσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε εθαξκνγέο εθηφο δηθηχνπ, ε 18

19 αληαγσληζηηθή ηερλνινγία είλαη νη παλάθξηβεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζνξπβψδεηο θαη ξππνγφλεο ειεθηξνγελλήηξηεο, νπφηε ηα θσηνβνιηατθά είλαη κηα ζπκθέξνπζα ελαιιαθηηθή ιχζε. Γιαηί να διαλέξω ηα θωηοβοληαϊκά; Σα θωηοβοληαϊκά ζςνεπάγονηαι ζημανηικά οθέλη για ηο πεπιβάλλον και ηην κοινωνία. Οθέλη για ηον καηαναλωηή, για ηιρ αγοπέρ ενέπγειαρ και για ηη βιώζιμη ανάπηςξη. Σα θσηνβνιηατθά εγγπψληαη: 2 κεδεληθή ξχπαλζε αζφξπβε ιεηηνπξγία αμηνπηζηία θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο (πνπ θζάλεη ηα 30 ρξφληα) απεμάξηεζε απφ ηελ ηξνθνδνζία θαπζίκσλ γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 19

20 δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ειάρηζηε ζπληήξεζε Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη καθαπή, ανεξάνηληηη, ήπια και ανανεώζιμη. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία δελ ειέγρεηαη απφ θαλέλαλ θαη απνηειεί έλα αλεμάληιεην εγρψξην ελεξγεηαθφ πφξν, πνπ παξέρεη αλεμαξηεζία, πξνβιεςηκόηεηα θαη αζθάιεηα ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία. Σα θσηνβνιηατθά παξέρνπλ ηνλ απόιπην έιεγρν ζηνλ θαηαλαισηή θαη άκεζε πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγόκελε θαη θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα. Σνλ θαζηζηνχλ έηζη πην πξνζεθηηθφ ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλαιψλεη ηελ ελέξγεηα θαη ζπκβάιινπλ κ απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη εμνηθνλόκεζε ηεο ελέξγεηαο. Γεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ηνπ ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ γίλνληαη ηνπηθά, απνθεχγνληαη νη ζεκαληηθέο απψιεηεο ηεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη θαη απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ δηθηχνπ. Σα ειηαθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έρνπλ αζόξπβε ιεηηνπξγία, αμηνπηζηία θαη 20

21 κεγάιε δηάξθεηα δσήο, δπλαηόηεηα επέθηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο (ζην δίθηπν ή ζε ζπζζσξεπηέο) θαη απαηηνχλ ειάρηζηε ζπληήξεζε. Σα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη αδηακθηζβήηεηα. Κάζε θηινβαηώξα πνπ παξάγεηαη από θσηνβνιηατθά, θαη άξα όρη από ζπκβαηηθά θαύζηκα, ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή έθιπζεο 1,1 θηιώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα (κε βάζε ην ζεκεξηλφ ελεξγεηαθφ κείγκα ζηελ Διιάδα θαη ηηο κέζεο απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ). Έλα ηππηθό θσηνβνιηατθό ζύζηεκα ηνπ ελόο θηινβάη, απνηξέπεη θάζε ρξόλν ηελ έθιπζε 1,4 ηόλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, όζν δειαδή ζα απνξξνθνύζαλ δύν ζηξέκκαηα δάζνπο. Δπηπιένλ, ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξεο εθπνκπέο άιισλ επηθίλδπλσλ ξχπσλ (φπσο ηα αησξνχκελα κηθξνζσκαηίδηα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, νη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, θ.ιπ). Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππξνδνηνχλ ην 21

22 θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αιιάδνπλ ην θιίκα ηεο Γεο, ελψ ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ βαζκηαία αχμεζε ησλ κηθξψλ ειεθηξνπαξαγσγψλ κπνξεί λα θαιχςεη απνηειεζκαηηθά ηε δηαξθή αχμεζε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έπξεπε λα θαιπθζεί κε κεγάιεο επελδχζεηο γηα ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ κηθξνχο παξαγσγνχο κπνξεί λα πεξηνξίζεη επίζεο ηελ αλάγθε επελδχζεσλ ζε λέεο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν θφζηνο κηαο λέαο γξακκήο κεηαθνξάο είλαη πνιχ πςειφ, αλ ιάβνπκε ππφςε καο πέξα απφ ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηηο αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο γεο. Οη δηάθνξνη κηθξνί παξαγσγνί πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηδαληθή ιχζε γηα ηε κειινληηθή παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ακθηζβεηείηαη ε αζθάιεηα ηεο παξνρήο. Ζ ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ δνθηκάδεηαη απφ 22

23 δαπαλεξέο ελεξγεηαθέο απψιεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ην ειεθηξηθφ δίθηπν (απψιεηεο, νη νπνίεο ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζε 10,6% θαηά κέζν φξν). Απφ ηελ άιιε, ε κέγηζηε παξαγσγή ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηηο εκεξήζηεο αηρκέο ηεο δήηεζεο (ηδίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο), βνεζψληαο έηζη ζηελ εμνκάιπλζε ησλ αηρκψλ θνξηίνπ, ζηελ απνθπγή black-out θαη ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, δεδνκέλνπ φηη ε θάιπςε απηψλ ησλ αηρκψλ είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. εκεησηένλ φηη, θάζε ψξα black-out θνζηίδεη ζηελ εζληθή νηθνλνκία εθαη. επξψ.τα θσηνβνιηατθά θαιύπηνπλ ηε κεζεκεξηαλή αηρκή ηεο θαηαλάισζεο Ώξα Παξαγσγή ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ Θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Η παξαγσγή ειηαθνύ ειεθηξηζκνύ αθνινπζεί ηελ επνρηθή δήηεζε ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΡ ΑΠΡ ΚΑΪ ΗΟΤΛ ΗΟΤΙ ΑΤΓ ΔΠ ΟΘΣ ΛΟΔ ΓΔΘ Παξαγσγή ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ Εήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 23

24 Μπνξώ λα απαιιαγώ από ηε ΔΕΗ αλ ζηξαθώ ζηελ ειηαθή ελέξγεηα; Λαη, αιιά δελ είλαη απαξαίηεην, νχηε ζθφπηκν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Αο δνχκε γηαηί. Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο ηα θσηνβνιηατθά. Σε ζπλεξγαζία κε ην δίθηπν ηεο ΔΕΗ ή αλεμάξηεηα από απηό. Έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κε θσηνβνιηατθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ (δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα). ηελ πεξίπησζε απηή, πνπιάεη θαλείο ην ειηαθφ ξεχκα ζηε ΓΔΖ έλαληη κηαο νξηζκέλεο απφ ην λφκν ηηκήο θαη ζπλερίδεη λα αγνξάδεη ξεχκα απφ ηε ΓΔΖ φπσο θαη ζήκεξα. Έρεη δειαδή έλα δηπιφ κεηξεηή γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο ελέξγεηαο. Δλαιιαθηηθά, κηα θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα απνηειεί έλα απηόλνκν ζύζηεκα πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελφο θηηξίνπ ή κηαο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Γηα ηε ζπλερή εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή, ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη κηα κνλάδα απνζήθεπζεο (κπαηαξίεο) θαη δηαρείξηζεο ηεο 24

25 ελέξγεηαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα θσηνβνιηατθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθεδξείαο (δειαδή σο ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο UPS). ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζχζηεκα είλαη κελ δηαζπλδεδεκέλν κε ηε ΓΔΖ, αιιά δηαζέηεη θαη κπαηαξίεο (ζπλ φια ηα απαξαίηεηα ειεθηξνληθά) γηα λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο θαη γηα φζν δηαξθεί απηή. 25

26 Τα θσηνβνιηατθά κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα απ'επζείαο ζε ειεθηξηθή. Τηο εκέξεο πνπ δελ έρεη ήιην ή ηε λύρηα, ηη γίλεηαη; Κελ αλεζπρείηε. Όηη ζχζηεκα θαη λα επηιέμεηε, ζα ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ, ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο είλαη ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ελψ ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα ζπλνδεχνληαη απφ κπαηαξίεο. Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη εμαηξεηηθά πξνβιέςηκε. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη, είλαη πφζεο θηινβαηψξεο ζα καο δψζεη ην ζχζηεκά καο ζε εηήζηα βάζε. ε γεληθέο γξακκέο, έλα θσηνβνιηατθό ζύζηεκα ζηελ Ειιάδα παξάγεη θαηά κέζν όξν εηεζίσο πεξί ηηο θηινβαηώξεο αλά εγθαηεζηεκέλν θηινβάη (KWh/έηνο/KW). Πξνθαλψο ζηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα θσηνβνιηατθφ παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ απ φηη ζηηο βφξεηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πσο έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ Αζήλα απνδίδεη KWh/έηνο/KW, ζηε Θεζζαινλίθε KWh/έηνο/KW θαη ζηελ Θξήηε ή ζηε Ρφδν

27 KWh/έηνο/KW.Υακειφηεξε παξαγσγή ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ Τςειφηεξε παξαγσγή ειηαθνχ ειεθηξηζκνχ Πόζν ηζρπξό πξέπεη λα είλαη έλα θσηνβνιηατθό ζύζηεκα γηα λα θαιύςεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ ζπηηηνύ κνπ; Αλ έρεηε επηιέμεη έλα δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, ε εξψηεζε απηή είλαη ρσξίο λφεκα. Σν πφζεο ηζρχνο ζα είλαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα εμαξηάηαη κφλν απφ δχν παξακέηξνπο. Σε δηαζέζηκε επηθάλεηα ζην θηίξην ή ην νηθφπεδφ ζαο γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ηα θσηνβνιηατθά θαη ηα ρξήκαηα πνπ είζηε δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζεηε. Θα κπνξνχζαηε π.ρ. λα βάιεηε έλα ζχζηεκα πνπ θαιχπηεη κφιηο ην 10% ησλ αλαγθψλ ζαο (αλ έρεηε ιίγν ρψξν θαη ρξήκαηα) ή θαη λα ππεξθαιχςεηε πνιιέο θνξέο ηηο αλάγθεο ζαο (πνπιψληαο ηελ πεξίζζεηα πξάζηλεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν). ηελ πεξίπησζε ησλ απηφλνκσλ εθαξκνγψλ, δελ ππάξρεη κνλνζήκαληε απάληεζε. Θα πξέπεη λα έξζεηε ζε επαθή καδί καο, λα πεξηγξάςεηε ηηο αλάγθεο ζαο θαη ην πξνθίι ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ έρεηε θαη λα πάξεηε κηα πξνζθνξά. Θη απηφ γηαηί, ην ίδην ζπίηη 27

28 ζα έρεη πνιχ δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα θαηνηθία ή σο εμνρηθφ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ θαη ηηο ψξεο πνπ κέλνπλ εθεί, αθφκα θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Ζ εηαηξία καο ζα ππνινγίζεη ηε βέιηηζηε ηζρχ ψζηε λα θαιχςεηε κε αζθάιεηα ηηο αλάγθεο ζαο ρσξίο λα κπείηε ζε πεξηηηά έμνδα. Τα νθέιε από ηε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο ζα είλαη πνιύ πην εκθαλή αλ εθαξκόδεηε παξάιιεια κεζόδνπο εμνηθνλόκεζεο θαη νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο 7 ελέξγεηαο. Κε μερλάηε φηη ε εμνηθνλφκεζε είλαη ε θζελφηεξε θαη θαζαξφηεξε κνξθή ελέξγεηαο. Ζ νηθνλνκηθφηεξε πξνζέγγηζε επνκέλσο γηα λα αμηνπνηήζεηε ηελ ειηαθή ελέξγεηα, είλαη λα κεηψζεηε φζν γίλεηαη ηηο ελεξγεηαθέο ζαο αλάγθεο θαη θαηφπηλ λα θαιχςεηε ηηο αλάγθεο απηέο κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ ηνλ ήιην ή άιιεο θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο. 28

29 Τη ελεξγεηαθέο αλάγθεο κπνξώ λα θαιύςσ κε έλα απηόλνκν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα; Σα πάληα. Όηη ζα θαιχπηαηε θαη κε ην ξεχκα ηεο ΓΔΖ. Γελ ππάξρεη θακία απνιχησο δηαθνξά. Γηα ιφγνπο απφδνζεο θαη νηθνλνκίαο πάλησο, δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ζεξκηθψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, φπσο θνπδίλεο, ζεξκνζίθσλεο, ειεθηξηθά θαινξηθέξ ή ζεξκνζπζζσξεπηέο. Γηα ηηο ρξήζεηο απηέο ππάξρνπλ πνιχ νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο φπσο νη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο, ν γεσζεξκηθφο θιηκαηηζκφο, νη θνπδίλεο ή ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε βηνκάδα, θ.ιπ. Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο ζέξκαλζεο λεξνχ: αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ειεθηξηθφ ζεξκνζίθσλα πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα, ην ειηαθφ θσο κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηζκφ θαη θαηφπηλ απφ ην ζεξκνζίθσλα ζε ζεξκφηεηα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ έλαλ ειηαθφ ζεξκνζίθσλα πνπ κεηαηξέπεη απεπζείαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ζεξκφηεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν θσηηζκφο κε ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 29

30 ζπζθεπψλ (ππνινγηζηέοορδζτ, ερεηηθά ζπζηήκαηα, ςπγεία, ηειενξάζεηο, ηειεπηθνηλσλίεο θ.ιπ) απνηεινχλ αλάγθεο πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ εχθνια θαη νηθνλνκηθά κε θσηνβνιηατθά. Κηίδσ ηώξα ηελ θαηνηθία κνπ. Πνηά είλαη ε θαιύηεξε ζηηγκή γηα λα ζθεθηώ ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ; Όζν λσξίηεξα, ηφζν θαιχηεξα. Θαιφ είλαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα πνπ ζα εγθαηαζηήζεηε λα έρεη εληαρζεί απφ ηελ αξρή ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπηηηνχ. Κηα ζπλνιηθή κειέηε πνπ λα θαιχπηεη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (κφλσζε, έμππλα παξάζπξα, ζθίαζε θ.ιπ), ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ θαη ηηο αλάγθεο ζε ειεθηξηζκφ (κε θσηνβνιηατθά), ζα ζαο βνεζήζεη λα πεηχρεηε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα κε ην κηθξφηεξν θφζηνο. Σα θσηνβνιηατθά κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νηθφπεδα, ζηέγεο (επίπεδεο θαη θεθιηκέλεο) ή θαη ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ. Παξέρνληαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη κπνξνχλ π.ρ. λα ππνθαηαζηήζνπλ ηκήκα κηαο θεξακνζθεπήο (κεηψλνληαο αληίζηνηρα ην θφζηνο) ή ηα 30

31 παινζηάζηα ζε κία πξφζνςε. Κπνξνχλ επηπιένλ λα παίμνπλ θαη ην ξφιν ζθηάζηξσλ πάλσ απφ παξάζπξα (βνεζψληαο έηζη θαη ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ γηα επηπιένλ θιηκαηηζκφ). 8 Σέινο, παξέρνληαη θαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη δηαθάλεηεο (θαηφπηλ παξαγγειίαο) γηα εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο εθαξκνγέο. Είλαη ην θηίξην πνπ δηαζέησ θαηάιιειν λα δερζεί θσηνβνιηατθά; Σα πεξηζζφηεξα θηίξηα είλαη θαηάιιεια. Αξθεί λα πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 1. Να ππάξρεη επαξθήο ειεύζεξνο θαη αζθίαζηνο ρώξνο. Ωο έλα πξφρεηξν θαλφλα ππνινγίζηε πσο ρξεηάδεζηε πεξίπνπ 1 ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα θάζε 100 Watt (αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζπλεζηζκέλα θξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ηνπ εκπνξίνπ). Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ν ρψξνο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 100% αζθίαζηνο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηαθνξεηηθά, ην ζχζηεκά ζαο ζα ιεηηνπξγεί κε κηθξφηεξε απφδνζε. 2. Τα θσηνβνιηατθά έρνπλ ηε κέγηζηε απόδνζε όηαλ έρνπλ λόηην πξνζαλαηνιηζκό. Απνθιίζεηο απφ ην Λφην έσο θαη 45o είλαη επηηξεπηέο, κεηψλνπλ 31

32 φκσο ηελ απφδνζε. 3. Ζ ζσζηή θιίζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν. πλήζσο επηιέγεηαη κηα θιίζε πνπ λα δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηελ Διιάδα, ε βέιηηζηε θιίζε είλαη γχξσ ζηηο 30o. 32

33 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Καηηγοπίερ Φ/Β ςζηημάηων αλ θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη εμήο: Καηαλαισηηθά πξντφληα (1mW 100 Wp ) Σα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο κηθξήο θιίκαθαο ηζρχνο φπσο ηξνρφζπηηα, ζθάθε αλαςπρήο, εμσηεξηθφο θσηηζκφο θήπσλ, ςχμε θαη πξντφληα φπσο κηθξνί θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαλνί θ.ά. Απηφλνκα ή απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα (100 Wp 200KWp ) Έλα απηφλνκν ζχζηεκα θσηνβνιηατθψλ κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ κηα ανεμογεννήηπια. ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ξεχκαηνο ηαπηφρξνλα απφ θσηνβνιηαηθα θαη απφ αλεκνγελλεηξηεο. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θαηνηθίεο θαη κηθξνχο νηθηζκνχο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν. Αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα: Ζιεθηξνδφηεζε Ηεξψλ Μνλψλ. Αθαιάησζε / άληιεζε / θαζαξηζκφ λεξνχ. πζηήκαηα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ δξφκσλ, πάξθσλ, αεξνδξνκίσλ θιπ. 33

34 πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, ηειεκεηξήζεσλ θαη ζπλαγεξκνχ. πζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο νδηθήο θπθινθνξίαο, λαπηηιίαο, αεξνλαπηηιίαο θιπ. Αγξνηηθέο εθαξκνγέο φπσο άληιεζε λεξνχ, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ςχμε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαξκάθσλ θιπ. Μεγάια Γηαζπλδεδεκέλα ζην Γίθηπν Φ/Β πζηήκαηα Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά Φ/Β ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεγέζνπο 50kWp έσο κεξηθά MWp, ζηνπο νπνίνπο ε παξαγφκελε ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη απεπζείαο ζην δίθηπν. Γηαζπλδεδεκέλα Φ/Β πζηήκαηα Οηθηαθφο Σνκέαο Δίλαη έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ κε θσηνβνιηατθά αιιά κε ζχλδεζε ζην βαζηθφ δίθηπν (π.ρ. ηεο ΓΔΖ). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν απηνπαξαγσγφο κπνξεί λα θαηαλαιψζεη (αλ ζέιεη) κέξνο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη λα πσιήζεη ζηε ΓΔΖ ην ππφινηπν, έλαληη πξνζπκθσλεκέλεο (θαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθήο) ηηκήο, έρνληαο θέξδνο. ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα δελ απαηηνχληαη ζπζζσξεπηέο. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ Φ/Β ζπζηήκαηα ηππηθνχ κεγέζνπο 1,5kWp έσο 20kW, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ζηέγεο ή πξνζφςεηο θαηνηθηψλ θαη ηξνθνδνηνχλ άκεζα ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ θηηξίνπ, ε δε πιενλάδνπζα ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε Φ/Β ζε θηίξηα είλαη: 34

35 πγρξνληζκφο ςπθηηθψλ θνξηίσλ θηηξίσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ηε κεγίζηε παξαγφκελε ηζρχ απφ ηα Φ/Β. Απνθπγή ρξήζεο γεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Απνθεληξσκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη επηηφπνπ θαηαλάισζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Δπίζεο, νη Φ/Β ζπζηνηρίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ, εθφζνλ γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ιφγσ απνθπγήο θφζηνπο ζπκβαηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 35

36 ΤΣΖΜΑΣΑ / ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Οη θεξαπλνί θαη άιιεο δηαθπκάλζεηο ηεο ηζρχνο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιεο θαηαζηξνθέο ζην ζχζηεκά ζαο αλ δελ έρεηε πάξεη λα απαξαίηεηα κέηξα. Μεραληζκνί αζθαιείαο πξνζηαηεχνπλ ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα απφ ην λα πάζνπλ δεκηά ή αθφκε θαη λα βιάςνπλ αλζξψπνπο. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ην ζχζηεκά ζαο είλαη: Αζθάλειερ Γιακοπήρ Οη Αζθάιεηεο Γηαθνπήο πξνζηαηεχνπλ ην θχθισκα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κηθξνχ ζπζηήκαηνο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο απφ δηαθπκάλζεηο ηζρχνο θαη ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Δμαζθαιίδνπλ επίζεο φηη ην ζχζηεκα κπνξεί λα ηεζεί κε αζθάιεηα εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκά ζαο είλαη δηαζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο, νη αζθάιεηεο δηαθνπήο εμαζθαιίδνπλ φηη ν κεραληζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη απνκνλσκέλνο απφ ην δίθηπν, θάηη πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο γξακκέο ειεθηξνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ. Δξοπλιζμόρ Γείωζηρ Απηφο ν εμνπιηζκφο παξέρεη κηα θαιά νξηζκέλε δηαδξνκή ρακειήο αληίζηαζεο απφ ην ζχζηεκά ζαο ζην έδαθνο γηα λα ην πξνζηαηέςεη απφ δηαθπκάλζεηο θνξηίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ θεξαπλνχο ή δπζιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Θα πξέπεη λα γεησζεί ηφζν ε αλεκνγελλήηξηα ή ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα φζν θαη ν 36

37 εμνπιηζκφο εμηζνξξφπεζεο. Βεβαησζείηε φηη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε γείσζε νπνηνδήπνηε εθηεζεηκέλν κεηαιιηθφ ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνχζε λα έξζεη ζε επαθή κε εζάο ή ην ζπλεξγείν ζπληήξεζεο. Πποζηαζία Γιακύμανζηρ Απηέο νη ζπζθεπέο βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηφο ζαο ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ ή νη γεηηνληθέο γξακκέο (γηα ηελ πεξίπησζε δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο) ρηππεζνχλ απφ θεξαπλφ. Ο εγθαηαζηάηεο ή έλαο ειεθηξνιφγνο ζα κπνξέζνπλ λα ζαο παξάζρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηελ δηθή ζαο πεξίπησζε. ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΚΟΣΟ ΜΗΑ ΔΠΔΝΓΤΖ Δ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη αλαπηπρζεί ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ζηηο επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα. Σν έλαπζκα έδσζε ηφζν ν λφκνο 3468/06. γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο φζν θαη ν λένο επελδπηηθφο λφκνο βάζεη ηνπ νπνίνπ επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα κπνξνχλ λα επηδνηεζνχλ ζε πνζνζηφ 40% Πνην είλαη φκσο ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο πνπ απαηηείηαη γηα έλα ηέηνην πάξθν; Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ θσηνβνιηατθά πάξθα δίλνπλ ηηκέο γηα θάζε εγθαηεζηεκέλν kwp )(δειαδή ηε κέζε ηηκή ηνπ θφζηνπο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ Φ/Β πάξθνπ κε ην «θιεηδί ζην ρέξη»). Σν θφζηνο απηφ είλαη 37

38 ηεο ηάμεσο ησλ 6000 ανά εγκαηεζηημένο kwp, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ κε ζηαζεξή ζηήξημε, πνζφ πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη κεγαιχηεξν γηα κηθξέο εγθαηαζηάζεηο. Έηζη έλα Φ/Β πάξθν ησλ 100kWp έσει ένα απσικό κόζηορ Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ πάξθνπ απαηηείηαη έθηαζε 100kWp x 10 ή ένα ζηπέμμα. Ζ έθηαζε απηή πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ε ελάσιζηη δπλαηή θαζψο ζα απαηηεζνχλ βνεζεηηθνί ρψξνη γηα ηνλ ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηιεγεί ζηαζεξή ζηήξημε γηα ηα θσηνβνιηατθά, αιιά θηλνχκελν ζχζηεκα απινχ ή δηπινχ άμνλα, ζα απαηηεζεί ελδερνκέλσο ζεκαληηθά κεγαιχηεξε έθηαζε γηα ηελ απνθπγή ζθηάζεσλ θαηά ηελ θίλεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει. Ζ επηπιένλ έθηαζε πνπ ζα απαηηεζεί είλαη ζπλάξηεζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο. Πνηνο ζα είλαη φκσο ν ρξφλνο απφζβεζεο θαη ην θέξδνο κηαο ηέηνηαο επέλδπζεο; Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα ηέηνηα απάληεζε. Αο δνχκε αξρηθά ην ράξηε κε ην θσηνβνιηατθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδνο. Παξαηεξνχκε φηη νιφθιεξε ε επηθξάηεηα είλαη ρσξηζκέλε ζε δψλεο κε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 1100ΚWh/KWp αλά έηνο. Αο ζεσξήζνπκε ζαλ κηα κέζε ηηκή ηα 1250 KWh/kWp. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην έλα εγθαηαζηεκέλν kwp παξάγεη ζε έλα έηνο ελέξγεηα 1250 kwh. Δπνκέλσο έλα θ/β πάξθν 100kWp παξάγεη εηεζίσο 125 MWh. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ν ΓΔΜΗΔ (ή ε ΓΔΖ) είλαη ππνρξεσκέλνο λα αγνξάζεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα 38

39 452,82 ηελ MWh, ηφηε ε αθαζάξηζηε απφδνζε ζα ήηαλ πεξίπνπ εηεζίσο πξν θφξσλ. Γηα κηα πην αθξηβή αλάιπζε ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ηα εμήο: Σα ηηκνιφγηα απνξξφθεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλαπξνζαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θάζε ρξφλν θαηά ην 80% ηνπ πιεζσξηζκνχ ή ζχκθσλα κε ηηο αλαπξνζαξκνγέο ηεο ΓΔΖ βάζεη ηνπ λ. 3468/06 γηα ηα επφκελα 20 ρξφληα. Ζ θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε παξνπζηάδεη απψιεηεο ιφγσ ησλ κεηαηξνπέσλ (inverters), θαισδίσλ θ.ιπ. πνπ ζπλνιηθά κπνξεί λα θζάλνπλ ην 5%-10%. Αλ ζε απηέο πξνζηεζνχλ θαη απψιεηεο ιφγσ κεηαβνιψλ ζεξκνθξαζίαο θαη ιφγσ ζθφλεο, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ κπνξεί λα θζάζεη ην 20%. Σα θσηνβνιηατθά εκθαλίδνπλ κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη πην γλσζηέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο εγγπψληαη φηη κεηά απφ 20 ή 25 ρξφληα ηα θ/β ζα έρνπλ ην πνιχ 20% κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπο. Λεηηνπξγηθά έμνδα θαη έμνδα ζπληήξεζεο 39

40 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΝΟΜΟ ΓΗΑ ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ YMΦΧNA κε ηνλ Νφκν 3734/09, ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηνλ Δλεξγεηαθφ Νφκν 3468/06, νη ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ, πνπ αθνξνχλ άκεζα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, είλαη: 1. Γεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ - αηηήζεσλ γηα άδεηεο θαη εμαηξέζεηο αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά. Σν ρξνλνδηάγξακκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο θαη γηα έθδνζε απφθαζεο εμαίξεζεο πξνβιέπεη ηελ αμηνιφγεζε θαη εμαίξεζε αληίζηνηρα κέρξη: - ηηο 28/2/2009 γηα φζεο αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί έσο θαη ηελ 31/5/2007 (ήδε δηαθαίλεηαη θαζπζηέξεζε απφ ηε ΡΑΔ), - ηηο 30/4/2009 γηα φζεο αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί έσο θαη 30/6/2007, θαη - ηηο 31/12/2009 γηα φζεο αηηήζεηο έρνπλ ππνβιεζεί έσο 29/2/ Νέεο ηηκέο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο, κε ζηαδηαθή κείσζε ησλ ηηκψλ εηζφδνπ ζην ζχζηεκα απφ ηνλ Αχγνπζην Οη ηηκέο απηέο ζα είλαη εγγπεκέλεο γηα κηα 20εηία (θαη γηα ηα παιηά ζπκβφιαηα πνπ ήδε ηζρχνπλ) θαη ζα αλαπξνζαξκφδνληαη εηεζίσο κε ην 25% ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Οη ηηκέο απηέο θιεηδψλνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αγνξαπσιεζίαο κε ηνλ ΓΔΜΖΔ (ή ηε ΓΔΖ 40

41 γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά) θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηπιένλ 18 κελψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ρξήζε απηήο ηεο ηηκήο. Αλ ην έξγν θαζπζηεξήζεη πάλσ απφ 18 κήλεο, ζα έρεη ηελ ηηκή πψιεζεο πνπ ηζρχεη ηε ζηηγκή ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο έσο θαη ην Οη άδεηεο παξαγσγήο ή απνθάζεηο εμαίξεζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά πάξθα δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζζνχλ πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο πνπ αλακέλνπλ ηηο άδεηεο θαη εμαηξέζεηο αδεηψλ παξαγσγήο ζα πξέπεη άκεζα λα θηλεζνχλ γηα ηελ έθδνζε ησλ ππνινίπσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ζρεδίνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/04. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά είλαη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη νη φξνη ζχλδεζεο απφ ηε ΓΔΖ γηα εμαηξέζεηο θαη άδεηεο παξαγσγήο, ελψ εηδηθά γηα ηηο άδεηεο παξαγσγήο απαηηείηαη θαη άδεηα εγθαηάζηαζεο. Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα Σν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν αλαθαιχθζεθε ην 1839 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξαθηηθνχο ζθνπνχο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 ζε δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο. Σα θσηνβνιηατθά (Φ/Β) ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Έλα ηππηθφ Φ/Β ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην Φ/Β πιαίζην ή ειηαθή γελλήηξηα ξεχκαηνο θαη ηα ειεθηξνληθά 41

42 Μία ηππηθή Φ/Β ζπζηνηρία απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β πιαίζηα ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Όηαλ ηα Φ/Β πιαίζηα εθηεζνχλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κεηαηξέπνπλ πνζνζηφ 14% πεξίπνπ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Ζ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή γίλεηαη αζφξπβα, αμηφπηζηα θαη ρσξίο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Καηηγοπίερ Φ/Β ςζηημάηων αλ θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη εμήο: Καηαλαισηηθά πξντφληα (1mW 100 Wp ) Σα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο κηθξήο θιίκαθαο ηζρχνο φπσο ηξνρφζπηηα, ζθάθε αλαςπρήο, εμσηεξηθφο θσηηζκφο θήπσλ, ςχμε θαη πξντφληα φπσο κηθξνί θνξεηνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θαλνί θ.ά. Απηφλνκα ή απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα (100 Wp 200k 42

43 Wp ) ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θαηνηθίεο θαη κηθξνχο νηθηζκνχο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν. Αθφκε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα: Ζιεθηξνδφηεζε Ηεξψλ Μνλψλ. Αθαιάησζε / άληιεζε / θαζαξηζκφ λεξνχ. πζηήκαηα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ δξφκσλ, πάξθσλ, αεξνδξνκίσλ θιπ. πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, ηειεκεηξήζεσλ θαη ζπλαγεξκνχ. πζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο νδηθήο θπθινθνξίαο, λαπηηιίαο, αεξνλαπηηιίαο θιπ. Αγξνηηθέο εθαξκνγέο φπσο άληιεζε λεξνχ, ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ς χμε αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαξκάθσλ θιπ. Μεγάια Γηαζπλδεδεκέλα ζην Γίθηπν Φ/Β πζηήκαηα Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά Φ/Β ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεγέζνπο 50kWp έσο κεξηθά MWp, ζηνπο νπνίνπο ε παξαγφκελε ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη απεπζείαο ζην δίθηπν. Γηαζπλδεδεκέλα Φ/Β πζηήκαηα Οηθηαθφο Σνκέαο ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ Φ/Β ζπζηήκαηα ηππηθνχ κεγέζνπο 1,5kWp έσο 20kW, ηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε ζηέγεο ή πξνζφςεηο θαηνηθηψλ θαη ηξνθνδνηνχλ άκεζα ηηο θαηαλαιψζεηο ηνπ θηηξίνπ, ε δε 43

44 πιενλάδνπζα ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θαηεγνξία απηή απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο Φ/Β ζπζηεκάησλ. Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε Φ/Β ζε θηίξηα είλαη: πγρξνληζκφο ςπθηηθψλ θνξηίσλ θηηξίσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ηε κεγίζηε παξαγφκελε ηζρχ απφ ηα Φ/Β. Απνθπγή ρξήζεο γεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Απνθεληξσκέλε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη επηηφπνπ θαηαλάισζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Δπίζεο, νη Φ/Β ζπζηνηρίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο δνκηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ, εθφζνλ γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ιφγσ απνθπγήο θφζηνπο ζπκβαηηθψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. 44

45 Υαπακηηπιζηικά Φ/Β ςζηημάηων Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιιεο κνξθέο ΑΠΔ είλαη: Απεπζείαο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα, π.ρ. ζε επίπεδν κεξηθψλ δεθάδσλ W ή θαη mw. Δίλαη εχρξεζηα. Σα κηθξά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο. Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηηο πφιεηο, ελζσκαησκέλα ζε θηίξηα θαη δελ πξνζβάιινπλ αηζζεηηθά ην πεξηβάιινλ. Μπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο (πβξηδηθά ζπζηήκαηα). Δίλαη βαζκσηά ζπζηήκαηα, δει. κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ρσξίο κεηαηξνπή ηνπ αξρηθνχ ζπζηήκαηνο. Λεηηνπξγνχλ αζφξπβα, εθπέκπνπλ κεδεληθνχο ξχπνπο, ρσξίο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη αμηνπηζηία θαηά ηε ιεηηνπξγία. Οη εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηηο Φ/Β γελλήηξηεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ 25 ρξφληα θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία ηνπ ρξήζηε είλαη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ. Σν 45

46 θφζηνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζπζηήκαηα είλαη ζήκεξα ζπγθξίζηκν κε ην θφζηνο αηρκήο ηζρχνο, πνπ ρξεψλεη ε εηαηξεία ειεθηξηζκνχ ηνπο πειάηεο ηεο. Σα Φ/Β ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε ιεγφκελε «Γηάζπαξηε Παξαγσγή Δλέξγεηαο» ( Distributed Power Generation), ε νπνία απνηειεί ην λέν κνληέιν αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά κεγάιν πνζνζηφ απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε έλα λέν ελεξγεηαθφ ηνπίν πνπ απηή ηε ζηηγκή δηακνξθψλεηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 46

47 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Μια αναζκόπηζη με έμθαζη ζηιρ... Δθαξκνγέο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα 1.ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ α)σα πποβλήμαηα Οη φιν θαη κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο νδεγνχλ ζπλερψο ζε κηα ηεξάζηηα αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Οη αλάγθεο απηέο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο θαη ε δήηεζε πιένλ ζα ππάξρεη θπξίσο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαζψο ζηηο αλεπηπγκέλεο,κε ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο πνπ εθαξκφδνληαη,ππάξρεη κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα ινηπφλ (ζα)είλαη: 1.Ζ δηαθαηλφκελε έιιεηςε θαπζίκσλ ζε κεξηθά ρξφληα(ζχκθσλα κε ηηο πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο, ηα γλσζηά απνζέκαηα πεηξειαίνπ, καδί κε απηά πνπ πηζαλφλ λα αλαθαιπθζνχλ θζάλνπλ κεηά βίαο γη αθφκε 30 ρξφληα) θαη ηα απαξάδεθηα παηρλίδηα εηαηξεηψλ θιπ κε ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έρεη γίλεη ην κφληκν πξφβιεκα ζηελ δσή εθαηνκκπξίσλ λνηθνθπξηψλ αλά ηνλ θφζκν. 2.Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ(ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ), πνπ νδεγνχλ αξγά, αιιά ζηαζεξά ηνλ πιαλήηε ζηελ θαηαζηξνθή. πγθεθξηκέλα, θάζε KWH 47

48 ειεθηξηζκνχ πνπ πξνκεζεπφκαζηε απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη πνπ παξάγεηαη απφ νξπθηά θαχζηκα, επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα κε 1 kg ηνπιάρηζηνλ CO2(ζπλ ηηο πάζεο θχζεσο άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο, φπσο θαξθηλνγφλα κηθξνζσκαηίδηα, νμείδηα αδψηνπ, ελψζεηο ζείνπ θιπ, πνπ επηθέξνπλ ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ). β)ζ ηλιακή ενέπγεια ωρ βοηθόρ ζηη λύζη Με ηελ ειηαθή ελέξγεηα κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ζηελ ιχζε θαη ησλ δχν παξαπάλσ πξνβιεκάησλ: 1.Παξάγνπκε θαζαξή θαη αλεμάληιεηε ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην, ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ξππνγφλσλ, ζνξπβσδψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κάιηζηα δσξεάλ(κεηά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο).ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ πξνζπίπηεη πάλσ ζηελ Γε καο, είλαη παγθνζκίσο 1,54Υ1018 KWH/έηνο, δει. πεξίπνπ θνξέο πεξηζζφηεξε απφ ηελ παγθφζκηα δήηεζε ελέξγεηαο αλά έηνο. Θεσξεηηθά ζα έθζαλε κφλν ην 0,01% ηεο ελέξγεηαο απηήο γηα λα θαιχςνπκε ηηο παγθφζκηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 2.Μεηψλνπκε ηηο εθπνκπέο CO2 ζηνλ πιαλήηε, άξα ζπκβάινπκε ζηελ επηβξάδπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ, φηη 1 KW Φ/Β πνπ παξάγεη ζηελ Διιάδα θαηά κέζν φξν 1300 KWH ην ρξφλν, απνηξέπεη ηελ έθιπζε 1450 kg CO2, φζν δει. απνξξνθνχλ εηεζίσο 2 πεξ. ζηξέκκαηα δάζνπο ή 100 δέληξα. 48

49 2.ΣΟ ΖΛΗΑΚΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ Σν ειηαθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε: Οινη γλσξίδνπκε φηη ε Διιάδα είλαη ηδηαίηεξα επλνεκέλε απφ ηνλ ήιην θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Αλ ζθεθηεί θαλείο φηη πνιιά απφ ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία κηιάκε έρνπλ αλαπηπρζεί θαη απνδίδνπλ απφ ρξφληα ζηελ Β.Δπξψπε, θαηαιαβαίλεη θαλείο ην πφζν πίζσ έρνπκε κείλεη θαη ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε κε φιν απηφ ην ειηαθφ δπλακηθφ πνπ απιφρεξα (θαη δσξεάλ)καο πξνζθέξεη ρεηκψλα θαινθαίξη ν Θεφο. Δλα Φ/Β ζχζηεκα ζηελ Διιάδα ελ γέλεη παξάγεη εηεζίσο KWH αλά εγθαηεζηεκέλν KW.Δλλνείηαη φηη ζηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, έλα Φ/Β παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ απ φηη ζηηο βφξεηεο. Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνπκε φηη έλα Φ/Β ζχζηεκα ζηελ Αζήλα απνδίδεη KWH/έηνο/KW,ζηε Θεζζαινλίθε KWH/έηνο/KW ζηελ Κξήηε ή Ρφδν KWH/έηνο/KW θαη ζηελ Εάθπλζν(άξα θαη εδψ ζηελ Κεθαιινληά KWH/έηνο/KW. 49

50 3.ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ α)γενικά Σν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν, δει. ε άκεζε κεηαηξνπή ηνπ θσηφο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, φηαλ απηφ πξνζπέζεη πάλσ ζε νξηζκέλνπ είδνπο πιηθά, αλαθαιχθζεθε ήδε απφ ην 1839 απφ ηνλ Γάιιν θπζηθφ A.E.Becquerel.Μεηά μεράζηεθε θαη επαλήιζε ζηε «κφδα» κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ transistor ην 1949,κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο Φ/Β θπςέιεο (θπηηάξνπ)ζηηο ΖΠΑ ην Δλα Φ/Β θχηηαξν απνηειείηαη απφ δχν ζηξψκαηα πνιχ θαζαξνχ ππξίηηνπ(si),ην νπνίν κε επηιεθηηθή πξφζκεημε απνθηά ηδηφηεηεο εκηαγσγνχ(ππξίηην ηχπνπ p,ππξίηην ηχπνπ ε). Οηαλ ην ειηαθφ θσο πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ελφο Φ/Β ζηνηρείνπ(ζηελ πξάμε, ζηελ έλσζε ησλ δχν ζηξσκάησλ), κηα δηαθνξά δπλακηθνχ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηελ πάλσ θαη θάησ κεξηά ηνπ ζηνηρείνπ. Αλ ηψξα ελσζνχλ νη δχν πιεπξέο κεηαμχ ηνπο, ξέεη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ην ζηνηρείν παξάγεη ειεθηξηθή ηζρχ(βι.ρ.1). Ζ ηάζε πνπ παξάγεηαη θπκαίλεηαη απφ 0,5-1,2 V,αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ Φ/Β ζηνηρείνπ. Σα Φ/Β ζηνηρεία είλαη πνιχ ιεπηά (~0,3 mm)άξα θαη πνιχ επαίζζεηα, γη απηφ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Σνπνζεηνχληαη ινηπφλ κέζα ζε πιαίζηα, πνπ απνηεινχληαη απφ ζθιεξπκέλν γπαιί θάησ απφ ην νπνίν απιψλνληαη ηα Φ/Β ζηνηρεία θαη ζπλδένληαη ειεθηξνληθά κεηαμχ ηνπο(βι.ρ.2). Σα Φ/Β ζηνηρεία παξάγνπλ ζπλερή ηάζε (D.C). Oηαλ ειηαθή αθηηλνβνιία πξνζπέζεη ζε έλα Φ/Β ζηνηρείν, αλάινγα κε ην πιηθφ θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο 50

51 ηνπ, κεηαηξέπεηαη έλα 5-16% απηήο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα(κε ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία. Ζδε ππάξρνπλ βάζηκεο ειπίδεο ζε λέεο έξεπλεο πνπ γίλνληαη,φηη ζχληνκα ζα θηάζεη ην 40%),ελψ ην ππφινηπν κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα. Σν πνζνζηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία, ε νπνία ζήκεξα είλαη θπξίσο ηξηψλ εηδψλ: α)μνλνθξπζηαιιηθά β)πνιπθξπζηαιιηθά γ)ακνξθα Σα ηειεπηαία έρνπλ ρακειφηεξε απφδνζε,αιιά είλαη θζελφηεξα. Να αλαθέξνπκε επίζεο φηη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ επεξεάδεηαη απφ ρακειέο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο. Κξχα Φ/Β δνπιεχνπλ θαιχηεξα απφ ηα ζεξκά δει. κε ειηνθάλεηα ην ρεηκψλα ε απφδνζε κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε απφ ην θαινθαίξη. Θα παξαζέζνπκε ηελ νξνινγία πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ : Φωηοβοληαϊκό θαινόμενο: νλνκάδεηαη ε άκεζε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ηάζε. Γηα επθνιία ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηε ζχληκεζε Φ/Β γηα ηε ιέμε "θσηνβνιηατθφ" (photovoltaic-photovoltaik-pv) Φωηοβοληαϊκό ζηοισείο: Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ δέρεηαη αθηηλνβνιία. Λέγεηαη αθφκα Φ/Β θχηηαξν ή Φ/Β θπςέιε (ΡV cell). Φωηοβοληαϊκο πλαίζιο: Έλα ζχλνιν Φ/Β ζηνηρείσλ 51

52 πνπ είλαη ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλα. Απνηειεί ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ηεο Φ/Β γελλήηξηαο(ρv module) Φωηοβοληαϊκό πανέλο: Έλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β πιαίζηα, πνπ έρνπλ πξνθαηαζθεπαζηεί θαη ζπλαξκνινγεζεί ζε εληαία θαηαζθεπή, έηνηκε γηα λα εγθαηαζηαζεί ζε Φ/Β εγθαηάζηαζε (ΡV panel). Φωηοβοληαϊκή ζςζηοισία: Μηα νκάδα απφ Φ/Β πιαίζηα ή παλέια κε ειεθηξηθή αιιεινζχλδεζε, ηνπνζεηεκέλα ζπλήζσο ζε θνηλή θαηαζθεπή ζηήξημεο (ΡV array). Φσηνβνιηατθή γελλήηξηα: Σν ηκήκα κηαο Φ/Β εγθαηάζηαζεο πνπ πεξηέρεη Φ/Β ζηνηρεία θαη παξάγεη ζπλερέο ξεχκα (ΡV generator). Παξαθάησ θαίλνληαη ζρεκαηηθά θαη ζπγθξηηηθά ηα δηάθνξα Φ/Β ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπο: 52

53 4.ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ-ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ α)πιενλεθηήκαηα 1.Παξάγνπλ «δσξεάλ» ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην. 2.Γελ έρνπλ θηλνχκελα κέξε θαη ιεηηνπξγνχλ αζφξπβα. 3.Ορη κφλν δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ κε αέξηα ή άιια θαηάινηπα, αιιά απνηξέπνπλ θαηά κέζν φξν ηελ έθιπζε 1,5 tn CO2 θαη έηνο, φζν δει. ζα απνξξνθνχζαλ πεξίπνπ δχν ζηξέκκαηα δάζνπο. 4.Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα θαη αμηφπηζηα, ρσξίο ηελ παξνπζία ρεηξηζηή. 5.Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 6.Γελ θαηαλαιψλνπλ θάπνην είδνο θαπζίκνπ. 7.Μπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ παξάιιεια κε άιια ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξ.ελέξγεηαο. 8.Λεηηνπξγνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα θάησ απφ φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 9.Υξεηάδνληαη ειάρηζηε ζπληήξεζε. 10.Δρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο(πνπ θζάλεη ηα 30 έηε). 53

54 11.Δηλαη ιεηηνπξγηθά, θαζψο πξνζθέξνπλ επεθηαζηκφηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζε θνξηίν θαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο(ζε δίθηπν ή ζπζζσξεπηέο). 12.Γελ ειέγρνληαη απφ θαλέλα(ή θακία εηαηξεία) θαη απνηειεί αλεμάληιεην εγρψξην ελεξγεηαθφ πφξν πνπ δίλεη αλεμαξηεζία, πξνβιεςηκφηεηα θαη αζθάιεηα ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία. 13.Βνεζνχλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θάλνληαο ηνλ θαηαλαισηή πνπ δηαζέηεη θσηνβνιηατθά πην πξνζεθηηθφ θαη ελήκεξν ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλαιψλεη ηελ ελέξγεηα, αιια θαη ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγφκελε θαη θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα. 14.Βνεζνχλ ζηελ απνθέληξσζε ηεο ελέξγεηαο ζε κηθξέο ηνπηθέο κνλάδεο πνπ δελ έρνπλ ηηο κεγάιεο ελεξγεηαθέο απψιεηεο πνπ αληηκεησπίδεη ην θπξίσο ειεθηξηθφ δίθηπν(~12% ζηελ Διιάδα).Ζ εθαξκνγή ηνπο ζε λεζηά κε αδχλακα δίθηπα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 15.Βνεζνχλ ζηελ απνθπγή black out, εθ φζνλ ε κέγηζηε παξαγσγή γίλεηαη θαινθαίξη θαη κεζεκέξη, ψξεο δει. πνπ έρνπκε ηηο εκεξήζηεο αηρκέο δψλεο, βνεζψληαο ζηελ εμνκάιπλζε ησλ αηρκψλ θνξηίνπ(κέρξη θαη 20%) θαη ηε 54

55 κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ηελ ΓΔΖ,δεδνκέλνπ φηη ε θάιπςε ησλ αηρκψλ είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. 16.Γίλνπλ θχξνο ζηνλ ρξήζηε ηνπο(ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξνεγκέλεο ρψξεο!)θαη βειηηψλνπλ ην «πξφζσπν» ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. ηηο πην αλεπηπγκέλεο αγνξέο ε εγθαηάζηαζε Φ/Β απνηειεί πιένλ ηνλ θαλφλα ζε θάζε λέα θηηξηαθή εθαξκνγή. 17.Γεκηνπξγνχλ ζήκεξα πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο αλά MW ή /θαη αλά επελδπκέλν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ελεξγεηαθή ηερλνινγία. Ζ εγρψξηα παξαγσγή Φ/Β ζπλεπάγεηαη εθαηνληάδεο ζέζεηο εξγαζίαο. 18.Απνηεινχλ κέζν εηζφδνπ μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα. 19.πκβάινπλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη ηελ ηνπηθή απαζρφιεζε, ιφγσ ηνπ απνθεληξσκέλνπ ραξαθηήξα ηεο. β)μεηνλεθηήκαηα 1.Δρνπλ αθφκα πςειφ αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο(πνπ επηδεηλψλεηαη κε ηελ έιιεηςε επηδνηήζεσλ-απηφ γηα ηελ Διιάδα!) 2.Απαηηνχλ ζρεηηθά κεγάιεο επηθάλεηεο εγθαηάζηαζεο. 3.Δρνπλ αθφκε (ζήκεξα) ζρεηηθά κηθξφ βαζκφ απφδνζεο. 55

56 5.ΣΡΟΠΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ηξφπνη εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ: α)απηνδχλακα ή Απηφλνκα Φ/Β ζπζηήκαηα (off-grid systems/inselanlagen) Eίλαη ηδαληθά γηα απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη ηξφπνο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν θαη φπνπ είλαη δχζθνιε ε κεηαθνξά θαπζίκνπ ζε πεξίπησζε ρξήζεο γελλήηξηαο ληήδει. Σν ζχζηεκα απαηηεί θαη ηελ χπαξμε κνλάδαο απνζήθεπζεο (κπαηαξίαο)γηα ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ή ψξεο ζπλλεθηάο. Δλα ηέηνην ζχζηεκα κε ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηά ηνπ θαίλεηαη ζην ρ.3. Δλαο εηδηθφο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ξπζκίδεη ηελ ελέξγεηα ησλ Φ/Β γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ άξηζηε θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ. ε απιέο εγθαηαζηάζεηο, ε ελέξγεηα απνξξνθάηαη θαη επζείαλ απφ ηηο κπαηαξίεο απφ DC θαηαλαισηέο, ελψ ζε εγθαηαζηάζεηο κε ζπλήζεηο AC θαηαλαισηέο, ην ξεχκα ηεο κπαηαξίαο κεηαηξέπεηαη απφ ζπλερέο ζε ελαιιαζζφκελν κε αληηζηξνθέα (inverter). Σέηνηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα: ε αλακεηαδφηεο(ξαδηνθψλνπ ή TV),ζε ζπζηήκαηα επηηήξεζεο, ζε ηειεθσληθνχο ζαιάκνπο, ζε θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζε θάξνπο, ζε δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, ζηάζεηο ζπγθνηλσλίαο θαη ζε θσηηζκφ δξφκσλ θαη εζληθψλ νδψλ. Δπίζεο ζε βάξθεο θαη ηξνρφζπηηα, ζε αξδεχζεηο, γεσηξήζεηο θαη ζε ζπληξηβάληα (θαη βεβαίσο, γηα λα κε μερλάκε θαη ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζε 56

57 ...απζαίξεηα!!!).οιεο απηέο νη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ κπαηαξίεο γηα απνζήθεπζε, αιιά αλ απαηηνχληαη κεγαιχηεξα πνζά ελέξγεηαο, κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε γελλήηξηεο βηνκάδαο, κε αλεκνγελλήηξηεο ή κε γελλήηξηεο ληήδει, ψζηε λα έρνπκε έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο ελέξγεηαο. β)γηαζπλδεκέλα κε ην δίθηπν Φ/Β ζπζηήκαηα(gridconnected systems/netzgekoppelte anlage) Θα απνηειέζνπλ πηζηεχσ, ηελ θχξηα πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα ηα επφκελα ρξφληα, φηαλ επηηέινπο αιιάμεη ε ειιεληθή λνκνζεζία θαη δψζεη θίλεηξα, φπσο ζε φιεο ηηο πξνεγκέλεο ρψξεο, θαη ζηηο κηθξέο νηθηαθέο Φ/Β εγθαηαζηάζεηο(<5kw). 57

58 7.ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ 1.κίαζη Πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο ειεχζεξνο θαη αζθίαζηνο ρψξνο. Υνλδξηθά απαηηνχληαη 8 κ2/kw γηα κνλνθξπζηαιιηθά Φ/Β, 10κ2 γηα πνιπθξπζηαιιηθά θαη πεξίπνπ ην δηπιάζην γηα ηα άκνξθα. 2.Πποζαναηολιζμόρ Σα Φ/Β πξέπεη λα έρνπλ Νφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Αλ ηνπνζεηεζνχλ ζε θάζεηε επηθάλεηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο είλαη θαιχηεξα λα είλαη Ννηηναλαηνιηθφο ή Ννηηνδπηηθφο. Αλ είλαη θεθιηκέλα, κηα κεγαιχηεξε πνηθηιία πξνζαλαηνιηζκψλ ζα δίλεη αλεθηά ελεξγεηαθά απνηειέζκαηα. Ο Βφξεηνο πξνζαλαηνιηζκφο πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνθεχγεηαη. 3.Κλίζη Μηά θεθιηκέλε Φ/Β κνλάδα ζα δέρεηαη πεξηζζφηεξν θσο απφ κία θαηαθφξπθε. Κάζε γσλία κεηαμχ ηεο νξζήο θαη απηήο ησλ 150 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη 15ν πξνηείλνληαη γηα λα επηηξέπνπλ ζηε βξνρή λα μεπιέλεη ηε ζθφλε. Ζ βέιηηζηε γσλία είλαη 30-40ν γηα έλα Φ/Β πνπ βιέπεη Νφηηα. Καλνληθά πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη. 58

59 4.Τπαπξη καηάλληλος σώπος για ηα ηλεκηπικά ζςζηήμαηα και ηιρ μπαηαπίερ. 5.Βάπορ (αν ηοποθεηηθεί ζε ζηέγη) Δλα πιήξεο Φ/Β δπγίδεη kg/m2.απηφ δελ απνηειεί θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα, αιιά θαιφ είλαη λα ην γλσξίδνπκε θαη λα ιεθζεί ππ φςε. 6.Αεπιζμόρ Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ειαηηψλεη ηελ απφδνζε, γη απηφ ε πίζσ κεξηά ηνπ Φ/Β πξέπεη λα αεξίδεηαη επαξθψο. 59

60 8.ΜΔΓΔΘΟ ΔΝΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Αλαθέξακε πξηλ φηη ζηελ Διιάδα έλα Φ/Β ζχζηεκα κπνξεί λα δψζεη KWH/έηνο /KW.Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε γεληθέο γξακκέο έλα απηφλνκν Φ/Β 2-3 KW εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο κηαο ηξηκεινχο νηθνγέλεηαο. Παίδεη φκσο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν,ην πψο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε ελέξγεηα θαη πνχ. Παίδεη ξφιν επίζεο,αλ ην ζπίηη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θχξηα θαηνηθία ή εμνρηθφ, ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θαηνηθνχλ θαη νη ψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζπίηη, αθφκα θαη νη ζπλήζεηέο ηνπο. Παξαθάησ βιέπνπκε έλα πίλαθα κε ηππηθέο ηζρείο (W) θαη κεληαίεο θαηαλαιψζεηο (KWH) δηαθφξσλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ: ε πεξίπησζε δηαζπλδεκέλνπ ζπζηήκαηνο, δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα. Σν δίθηπν θαιχπηεη πάληα ηε δήηεζε αηρκήο κηαο θαηνηθίαο. Αιιά ζηα απηφλνκα ζπζηήκαηα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ φςε νη επί κέξνπο θαηαλαιψζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Βέβαηα, κεγάιεο θαηαλαιψζεηο(θνπδίλα, θνχξλνο, ζεξκνζίθσλαο) ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε άιιν ηξφπν (π.ρ αέξην γηα ηελ θνπδίλα, ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο γηα ην δεζηφ λεξφ, αβαζήο γεσζεξκία γηα ζέξκαλζε-ςχμε θιπ). Οκσο ν θσηηζκφο κε ιάκπεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ(ππνινγηζηέο, ερεηηθά ζπγθξνηήκαηα, ςπγεία, ηειενξάζεηο, ηειεπηθνηλσλίεο θιπ)απνηεινχλ αλάγθεο πνπ θαιχπηνληαη εχθνια θαη νηθνλνκηθά κε Φ/Β. 60

61 9.ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΝΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Γηα λα ππνινγίζνπκε έλα Φ/Β ζχζηεκα πξέπεη λα γλσξίδνπκε: α)ηηο ηηκέο ειηνθάλεηαο ζηε ζέζε πνπ ζα εγθαηαζηαζεί, θαη β)ηηο απαηηήζεηο θνξηίνπ πνπ ζέινπκε λα εμππεξεηήζεη. α)ζιηνθάλεηα θαη «ψξεο αηρκήο» Ζ ειηνθάλεηα δίλεηαη ζε Langleys/day(1 Langley=1 cal/cm2=10 kcal/m2) θαη νη εκεξήζηεο ηηκέο δίλνληαη αλά κήλα.γηα απινπνίεζε φκσο ησλ ππνινγηζκψλ ηα Langleys/day κεηαηξέπνληαη ζε ψξεο αηρκήο δηαηξνχκελα δηα ηνπ ,νπφπ ψξεο αηρκήο είλαη ν ηζνδχλακνο κέζνο αξηζκφο σξψλ ειηνθάλεηαο αλά εκέξα ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο. β)απαηηήζεηο θνξηίνπ- Μέγεζνο Φ/Β ζπζηήκαηνο 61

62 Οη απαηηήζεηο θνξηίνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ηάζε(volt)θαη ην ξεχκα ζε ΑΖ/εκέξα ηνπ θνξηίνπ.αλάινγα κε ηε απαηηνχκελε ηάζε ή έληαζε,ζπλδένπκε ηα Φ/Β ζηνηρεία ζε ζεηξά ή παξάιιεια αληίζηνηρα.ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζηνηρείσλ ζα είλαη ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ ζε ζεηξά επί ηνλ αξηζκφ ησλ παξάιιεια ζπλδεκέλσλ ζηνηρείσλ. Απηά γηα ηα ζηνηρεία.γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κπαηαξηψλ πνιιαπιαζηάδνπκε ην εκεξήζην θνξηίν(αζ/εκέξα)κε έλα ζηαζεξφ αξηζκφ εκεξψλ απνζήθεπζεο. Παπάδειγμα Να ππνινγηζζεί ην Φ/Β ζχζηεκα ηξνθνδφηεζεο κηάο θαηνηθίαο ζηελ Κξήηε, ηεο νπνίαο φιεο νη ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο έρνπλ ζπλνιηθή ηζρχ 1150 W θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά κέζν φξν 10Ζ. Λύζη α) Σν εκεξήζην θνξηίν ηεο θαηνηθίαο ζα είλαη: (1150W/230V)x10H=50 AH / εκέξα. β)ζ κέζε ειηνθάλεηα ηεο Κξήηεο είλαη 383Υ =4.4 ψξεο /εκέξα. γ)θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία κε νλνκαζηηθή ηάζε 12V θαη ξεχκα 2 Α. 62

63 δ)γηα λα πάξνπκε ηα 230V ηεο θαηνηθίαο, ζπλδένπκε ζε ζεηξά: ηάζε ζπζηήκαηνο / ηάζε ζηνηρείσλ=230/12=19 ζηνηρεία. ε)σν θνξηίν πνπ παξάγεηαη απφ θάζε ζηνηρείν ζα είλαη: ψξεο αηρκήο Υ ξεχκα ζηνηρείνπ = 4,4 Ζ /εκέξα Υ2 Α=8,8 ΑΖ /εκέξα Αξα, αξηζκφο ζηνηρείσλ παξάιιεια :50 ΑΖ /εκέξα :8,8 ΑΖ/εκέξα=6 ζηνηρεία Οιηθφο αξηζκφο ζηνηρείσλ:19υ6=114 Μέγεζνο κπαηαξηψλ:20 εκέξεου50 ΑΖ/εκέξα=1000 ΑΖ. 63

64 10.ΚΟΣΟ ΔΝΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ηηο επφκελεο ζειίδεο παξαζέηνπκε νξηζκέλεο απηφλνκεο ιχζεηο(κε ηηκέο ηηκνθαηαιφγνπ) απφ δχν εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ Φ/Β, ηηο εηαηξείεο PHOTOVOLTAIC θαη ATE-SOLION,πνπ καο δίλνπλ έλα κέγεζνο ηνπ θφζηνπο δηαθφξσλ εθαξκνγψλ Φ/Β. Σα δηαζπλδεκέλα ζπζηήκαηα, φηαλ επηηέινπο ζα μεθηλήζνπλ λα εθαξκφδνληαη θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, ζα είλαη αξθεηά θζελφηεξα, εθ φζνλ δελ ζα απαηηνχλ ηελ αγνξά κπαηαξηψλ. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία εγρψξηνπ εξγνζηάζηνπ παξαγσγήο Φ/Β πιαηζίσλ ζην Κηιθίο, αλακέλεηαη λα κεηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά, φηη γηα κηθξά(ιίγσλ KW) δηαζπλδεκέλα ζπζηήκαηα ην θφζηνο είλαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα 6,5-7,5 /W(+ ΦΠΑ), ελψ ζηελ Γεξκαλία 5-6 /W. Ζ θαηαλνκή θφζηνπο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ρνλδξηθά έρεη σο εμήο: Φ/Β πιαίζηα 40-60%,ζπζζσξεπηέο 15-25%,αληηζηξνθείο 10-15%,ππνδνκή ζηήξεμεο 10-15% θαη ζρεδηαζκφο θαη εγθαηάζηαζε 8-12%. Οη εγγπήζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηηο δηάθνξεο εηαηξείεο είλαη: ρξφληα γηα ηα Φ/Β πιαίζηα,2 ρξφληα γηα ηνλ αληηζηξνθέα,12 κήλεο γηα ην ζχζηεκα. 64

65 11.ΚΗΝΖΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ Παξά ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε πνπ παξνπζηάδεη ε αγνξά ησλ Φ/Β ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Ακεξηθή θαη ηελ Ηαπσλία, ε Διιάδα, ε ρψξα κε ηε κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα ζηελ Δπξψπε, βξίζθεηαη αθφκε ζηελ... βξεθηθή ειηθία θαη ςάρλεη αθφκα ηνλ δξφκν πξνο ηνλ ήιην!! Δπεηδή ν βαζηθφο ζθνπφο απηήο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ε εθαξκνγή ησλ Φ/Β ζε θηίξηα(θαηνηθηψλ, γξαθείσλ, θαηαζηεκάησλ θιπ),ζαο αλαθέξσ φηη επί ηνπ παξφληνο,δπζηπρψο, δελ ππάξρεη θαλέλα θίλεηξν γηα ηνλ ηνκέα απηφ δει. γηα κηθξέο εγθαηαζηάζεηο έσο 5 KW.πγθξηηηθά αλαθέξνπκε φηη ζηε Γεξκαλία ππάξρεη ην θαζεζηψο ηεο εληζρπκέλεο ειηαθήο KWH(αγνξά απφ ηελ ειεθηξηθή εηαηξεία 0,434-0,64 /KWH),ζηελ Απζηξία ην ίδην(0,47-0,60 /KWH), ζην Λνπμεκβνχξγν ην ίδην(0,55 /KWH) θαη 50% επηδφηεζε, ζηελ Ηζπαλία εληζρπκέλε ειηαθή KWH(0,21-0,40 /ΚWH) θαη επηδφηεζε /KW(έλα απφ ηα ηξία ζρήκαηα ελίζρπζεο πνπ πξνζθέξνληαη),ζηελ Κχπξν εληζρ.ει.kwh 0,26 /KWH θαη 40% επηδφηεζε. Αλαθέξνπκε, γηα λα γειάζνπκε,ην ηη ηζρχεη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα: αγνξά ειηαθήο KWH απφ ηε ΓΔΖ: 0,06-0,08 / ΚWH (!!!!) θαη επηδφηεζε 40-50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαη πάληα γηα εκπνξηθέο εθαξκνγέο (> 5 KW). Nα ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη ην Πξφγξακκα 65

66 Δπηδνηήζεσλ ηειεηψλεη ην 2006 θαη θαλείο αθφκε δελ γλσξίδεη ηη «κέιιεη γελέζζαη» κεηά. Σαπηφρξνλα, ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ παξακέλεη δαηδαιψδεο, αξγή θαη απνηξεπηηθή γηα ηνπο επελδπηέο, θαζ φζνλ γηα έξγα ιίγσλ KW απαηηνχληαη κεξηθέο θνξέο έσο θαη δχν(!!) έηε γηα ηελ αδεηνδφηεζε, ελψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε(θαηαζθεπή) κηαο ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο δελ απαηηνχληαη παξά κφλν ιίγεο εκέξεο. Δδψ αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε, φηη ε Γεξκαλία θαη ε Ηαπσλία εγθαηέζηεζαλ κέζα ζην 2004, 366 θαη 277 MW εθάζηε θηάλνληαο ζπλνιηθά ηα 700 θαη 1100 MW πεξίπνπ αληίζηνηρα, ελψ ε Διιάδα καο εγθαηέζηεζε 1,3 MW κέζα ζην 2004,θηάλνληαο ηελ ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ Φ/Β ζηα 4,5 MW (!!!), εθ ησλ νπνίσλ ηα? είλαη απηφλνκα ζπζηήκαηα(θπξίσο απφ εηαηξείεο ηειεπηθνηλσληψλ) θαη ην? δηαζπλδεκέλα ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Να ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη ε ζεκεξηλή ηάζε ζηελ Διιάδα είλαη ην πνιχ γηα 10 MW έσο ην 2010,ελψ ν Δζληθφο ηφρνο(πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο) είλαη 15 ΜW έσο ην

67 12.ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 1.Ακεζε ζέζπηζε κηαο εληζρπκέλεο ηηκήο αγνξάο ηεο ειηαθήο KWH,ε νπνία λα εγγπάηαη ξεαιηζηηθνχο ρξφλνπο απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο. Πξνηείλνληαη 0,60 /KWH γηα ζπζηήκαηα πνπ δελ εληζρχνληαη αιιηψο θαη 0,45 /KWH γηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη άιιε επηδφηεζε.οη ηηκέο απηέο πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλεο ηνπιάρηζηνλ γηα 20 έηε. 2.Να βειηησζεί ε νξγάλσζε θαη λα πεξηνξηζηεί ε απαξάδεθηε γξαθεηνθξαηεία πνπ απαηηείηαη γηα αδεηνδφηεζε κε ην ζχζηεκα ησλ επηδνηήζεσλ.πξνηείλεηαη λα είλαη έλαο κφλν ν θνξέαο αδεηνδφηεζεο θαη νη εγθξίζεηο λα γίλνληαη ην πνιχ ζε εκέξεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 3. Να κεησζεί ν ΦΠΑ γηα αγνξά θαη εγθαηάζηαζε Φ/Β απφ 19% ζε 9%.Ζ κείσζε απηή ζα δηφξζσλε έλα ιάζνο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν θνξνινγεί ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ αέξην κε 9%,άξα ηα επλνεί έλαληη ησλ θαζαξψλ πεγψλ ελέξγεηαο. 67

68 68

69 69

70 70

71 71 17

72 72

73 ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ PANEL, ΜΔ 35% ΚΛΗΖ ΓΗΟΣΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΟΚΗΜΔ ΠΟΤ ΚΑΝΑΜΔ ΔΗΓΑΜΔ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΗΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ, ΣΟ ΑΕΗΜΟΤΘΗΟ ΔΗΝΑΗ 0. Ζ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΖ ΔΗΝΑΗ ΣΑ 0,50 EURO, ΚΑΗ Ζ ΗΥΤ ΣΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΗΝΑΗ 100 KW ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΔΗΝΑΗ ΣΟ HIP-205BA3 ΣΖ SANYO ΜΔ ΑΠΟΓΟΖ 17,4% ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΠΗΛΔΥΣΖΚΔ ΚΑΗ ΑΤΣΟ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΔΗΓΑΜΔ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟΓΟΖ. ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΓΗΝΔ ΜΗΑ ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΔ ΣΖΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ, ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ, ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ,ΑΓΔΗΔ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΜΔ ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ. ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΗΡΗΧΝ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ INVERTER ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΣΖΚΑΜΔ. ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΑΡΥΗΚΑ ΚΟΣΖ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ EURO. ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΧ ΔΗΝΑΗ ΣΗΜΖ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ 6,5% 73

74 ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΑΝΑΓΧΓΖ 12% ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΗΝΑΗ 25 ΥΡΟΝΗΑ. ΟΠΧ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΑΘΡΟΗΣΗΚΧΝ ΥΡΖΜΑΣΡΡΟΧΝ ΒΛΔΠΟΤΜΔ ΟΣΗ ΞΔΚΗΝΑΜΔ ΜΔ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΥΡHΜΑΣΟΡΡΟΔ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΧΝ EURO ΑΛΛΑ ΜΔ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΑΓΗΑΚΖ ΜΤΧΖ. Ζ ΑΠΟΒΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΑ 8 ΥΡΟΝΗΑ, ΚΑΗ ΑΠΟ ΔΚΔΗ ΚΑΗ ΠΔΡΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΑΓΗΑΚΖ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΦΣΑΟΤΜΔ ΣΟ 24 ΔΣΟ ΟΠΟΤ ΔΥΟΤΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΚΔΡΓΖ ΠΟΤ ΦΣΑΝΟΤΝ ΣΑ EURO.. 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΚΑΒΑΛΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ PANEL, ΜΔ 41% ΚΛΗΖ ΓΗΟΣΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΟΚΗΜΔ ΠΟΤ ΚΑΝΑΜΔ ΔΗΓΑΜΔ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΗΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ, ΣΟ ΑΕΗΜΟΤΘΗΟ ΔΗΝΑΗ 0. Ζ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΖ ΔΗΝΑΗ ΣΑ 0,50 EURO, ΚΑΗ Ζ ΗΥΤ ΣΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΗΝΑΗ 100 KW ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΔΗΝΑΗ ΣΟ HIP-205BA3 ΣΖ SANYO ΜΔ ΑΠΟΓΟΖ 17,4% ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΠΗΛΔΥΣΖΚΔ ΚΑΗ ΑΤΣΟ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΔΗΓΑΜΔ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟΓΟΖ. ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΓΗΝΔ ΜΗΑ ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΔ ΣΖΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ, ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ, ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ,ΑΓΔΗΔ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΜΔ ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ. ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΗΡΗΧΝ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ INVERTER ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 80

81 ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΣΖΚΑΜΔ. ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΑΡΥΗΚΑ ΚΟΣΖ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ EURO. ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΧ ΔΗΝΑΗ ΣΗΜΖ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ 6,5% ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΑΝΑΓΧΓΖ 12% ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΗΝΑΗ 25 ΥΡΟΝΗΑ. ΟΠΧ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΑΘΡΟΗΣΗΚΧΝ ΥΡΖΜΑΣΡΡΟΧΝ ΒΛΔΠΟΤΜΔ ΟΣΗ ΞΔΚΗΝΑΜΔ ΜΔ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΥΡHΜΑΣΟΡΡΟΔ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΧΝ EURO ΑΛΛΑ ΜΔ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΑΓΗΑΚΖ ΜΤΧΖ. Ζ ΑΠΟΒΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΑ 17 ΥΡΟΝΗΑ, ΚΑΗ ΑΠΟ ΔΚΔΗ ΚΑΗ ΠΔΡΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΑΓΗΑΚΖ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΦΣΑΟΤΜΔ ΣΟ 24 ΔΣΟ ΟΠΟΤ ΔΥΟΤΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΚΔΡΓΖ ΠΟΤ ΦΣΑΝΟΤΝ ΣΑ EURO. Ο ΛΟΓΟ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΤΣΟ Ο ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΒΔΖ ΣΟΝ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ ΣΖΝ ΜΗΚΡΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΖΛΗΟΦΑΝΔΗΑ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΑΛΛΑ ΜΔΡΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ. 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΜΔΝΑ PANEL, ΜΔ 38% ΚΛΗΖ ΓΗΟΣΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΟΚΗΜΔ ΠΟΤ ΚΑΝΑΜΔ ΔΗΓΑΜΔ ΟΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΗΟ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ, ΣΟ ΑΕΗΜΟΤΘΗΟ ΔΗΝΑΗ 0. Ζ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΓΔΖ ΔΗΝΑΗ ΣΑ 0,50 EURO, ΚΑΗ Ζ ΗΥΤ ΣΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΗΝΑΗ 100 KW ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΑΜΔ ΔΗΝΑΗ ΣΟ HIP-205BA3 ΣΖ SANYO ΜΔ ΑΠΟΓΟΖ 17,4% ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΠΗΛΔΥΣΖΚΔ ΚΑΗ ΑΤΣΟ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΟΚΗΜΔ ΚΑΗ ΔΗΓΑΜΔ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟΓΟΖ. ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΓΗΝΔ ΜΗΑ ΠΡΟΔΡΓΑΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΔ ΣΖΝ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ, ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ, ΣΖΝ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ,ΑΓΔΗΔ ΚΑΗ ΤΜΒΟΛΑΗΑ ΜΔ ΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ. ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΗΡΗΧΝ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ, ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ INVERTER ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΟΤ ΥΡΔΗΑΣΖΚΑΜΔ. ΟΛΑ ΑΤΣΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΑΡΥΗΚΑ ΚΟΣΖ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ EURO. ΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΧ ΔΗΝΑΗ ΣΗΜΖ ΠΛΖΘΧΡΗΜΟΤ 6,5% 87

88 ΔΠΗΣΟΚΗΟ ΑΝΑΓΧΓΖ 12% ΚΑΗ Ζ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΗΝΑΗ 25 ΥΡΟΝΗΑ. ΟΠΧ ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΑΘΡΟΗΣΗΚΧΝ ΥΡΖΜΑΣΡΡΟΧΝ ΒΛΔΠΟΤΜΔ ΟΣΗ ΞΔΚΗΝΑΜΔ ΜΔ ΑΡΝΖΣΗΚΔ ΥΡHΜΑΣΟΡΡΟΔ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΧΝ EURO ΑΛΛΑ ΜΔ ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΑΓΗΑΚΖ ΜΤΧΖ. Ζ ΑΠΟΒΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΣΑ 18 ΥΡΟΝΗΑ, ΚΑΗ ΑΠΟ ΔΚΔΗ ΚΑΗ ΠΔΡΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΣΑΓΗΑΚΖ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΦΣΑΟΤΜΔ ΣΟ 24 ΔΣΟ ΟΠΟΤ ΔΥΟΤΜΔ ΣΑ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΚΔΡΓΖ ΠΟΤ ΦΣΑΝΟΤΝ ΣΑ EURO. Ζ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΣΖΝ ΑΠΟΒΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΧΝ ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ ΣΖΝ ΜΗΚΡΖ ΖΛΗΟΦΑΝΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ. 88

89 89