Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και ώρα π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθμ. 637/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 637 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 24/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: 30895/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΘΕΜΑ Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18.00', στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αντωνίου Ελένη 17) Σβάρνας Ιωάννης Παπαλός Κωνσταντίνος 2) Αντωνίου Σωτήριος 18) Τάντος Μιχαήλ 3) Αραμπατζής Δημήτριος 19) Τίκας Τριαντάφυλλος Αν και κλήθηκε νόμιμα 4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος 20) Ψημμένος Κωνσταντίνος 5) Γεννάδιος Ιωάννης 21) Γούλας Σωτήριος 6) Γιαννέλος Κλεομένης 22) Μαρκινός Αθανάσιος 7) Γούλας Γεώργιος 23) Παπαγεωργίου Σταύρος 8) Διαμαντή Ευαγγελία 24) Παπαδημητρίου Χαρίλαος 9) Καπράνας Απόστολος 25) Τσιούκης Λάμπρος 10) Κολοκύθα Άλκηστις 26) Βαρελάς Βάιος 11) Κουρκούνας Βασίλειος 27) Αμπαντζή Μαρία 12) Λέκκας Αλέξανδρος 28) Λάππας Σπυρίδων 13) Μαντζιάρας Παναγιώτης 29) Λέμας Ευάγγελος 14) Μπακαλάκου Σωτηρία 30) Χατζής Ηλίας 15) Ντελής Ιωάννης 31) Κρανιάς Βασίλειος 16) Ξυλομένος Κωνσταντίνος 32) Σχορετσανίτης Ηλίας Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,

2 σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου. Παρόντες ήταν και οι πρόεδροι της Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας και των Τ.Κ Παλιουρίου, Αρτεσιανού, Δαφνοσπηλιάς και Παλαιοκκλησίου Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας έγινε συζήτηση σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους Α. 1. Πριν την έναρξη συζήτησης του θέματος έλαβε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Στ. Παπαγεωργίου εκ μέρους της δημοτικής παράταξης της μείζονος μειοψηφίας και ζήτησε την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος, διότι: α) η εισήγηση του θέματος δεν ήταν στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων την ημέρα αποστολής της πρόσκλησης και ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε το άρθρο 7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου β) δεν ειδοποιήθηκαν έγκαιρα οι πρόεδροι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων γ) δεν υπάρχει μελέτη που να καταδεικνύει την ανάγκη αύξησης των τελών Τέλος, αφού επισήμανε ότι όλα τα παραπάνω συνιστούν λόγους ακύρωσης της απόφασης που τυχόν θα εκδοθεί, δήλωσε ότι η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, αν τελικώς δεν γίνει αποδεκτό το αίτημα αναβολής. 2. Το λόγο έλαβαν επίσης και οι επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ Βαρελάς, Λέμας, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, οι οποίοι ζήτησαν την αναβολή συζήτησης του θέματος λόγω μη έγκαιρης αποστολής της εισήγησης. 3. Ακολούθησε ψηφοφορία επί του αιτήματος αναβολής, κατά την οποία υπέρ της αναβολής ψήφισε το σύνολο των παρόντων δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αμπαντζή, Λάππας, Λέμας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, ενώ καταψήφισε το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ Αντωνίου Ελένη, Αντωνίου Σωτήριος, Αραμπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Γούλας, Διαμαντή, Καπράνας, Κολοκύθα, Κουρκούνας, Λέκκας, Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, Ντελής, Ξυλομένος, Σβάρνας, Τάντος, Τίκας και Ψημμένος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής και τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος του καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους Μειοψήφισαν οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αμπαντζή, Λάππας, Λέμας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης. Β. 1. Μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, έλαβε εκ νέου το λόγο ο κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος δήλωσε ότι για τους προεκτεθέντες λόγους η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας αποχωρεί από τη συνεδρίαση. 2. Το λόγο έλαβαν επίσης και οι επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ Βαρελάς, Λέμας, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, οι οποίοι για τους ίδιους λόγους δήλωσαν ότι αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Γ. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την αποχώρηση του συνόλου των παρόντων μελών της μειοψηφίας εισήλθε στη συζήτηση του θέματος και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση της αντιδημάρχου οικονομικών κ. Σωτ. Μπακαλάκου, η οποία έχει ως εξής:

3 Με την παρούσα εισήγηση προτείνουμε την αναπροσαρμογή-ενοποίηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλο το δήμο Καρδίτσας. Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού επιβάλλονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχει και λειτουργεί στο Δήμο υπηρεσία καθαριότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 1080/1980 πρέπει να είναι ανταποδοτικά, δηλαδή να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας (αποδοχές τακτικού και ημερομίσθιου προσωπικού, προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων κα). Το γεγονός ότι δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή για πάρα πολλά χρόνια οδήγησε στην αδυναμία της υπηρεσίας να ανταποκριθεί στις ανάγκες καθαριότητας των Δημοτών, ειδικά τα τελευταία χρόνια που μειώθηκαν οι πόροι των Δήμων και υπήρχε στενότερος έλεγχος των Προϋπολογισμών των Δήμων, που δεν μπορούσαν να καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες, ειδικά των ανταποδοτικών υπηρεσιών, με δάνεια. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις τιμές όμορων Δήμων: ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟ- ΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Λάρισας 1,64 4,61 (μέση τιμή) ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Τρίκαλα 1,33 (μέση τιμή) 3,47 (μέση τιμή) ΒΟΛΟΥ Βόλου 1,74 (μέση τιμή) 3,58 ΠΑΛΑΜΑ Παλαμά 1,61 2,07 ΣΟΦΑΔΩΝ Σοφάδων 1,50 3,00 Η ενιαία τιμή προτείνουμε να είναι 1,25 (1,13 Δημοτικά τέλη και 0,12 φόρος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων) για τις κατοικίες όλου του Δήμου. Αυτό σημαίνει αύξηση για την ΔΕ Καρδίτσας και Κάμπου και μείωση για τις ΔΕ Καλλιφωνίου, Ιτάμου και Μητρόπολης. Το πιο βασικό που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι οι προτεινόμενες τιμές των τελών είναι χαμηλότερες και σε σχέση με τους όμορους Δήμους αλλά και σύγκριση με τους Δήμους όλης της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες καθαριότητας κοστίζουν παντού το ίδιο, καθώς το μισθοδοτικό κόστος και κόστος λειτουργίας είναι περίπου το ίδιο. Συνεπώς, με την αναπροσαρμογή αποκαθίσταται μια αδικία εντός του Δήμου, όπου δημότες διπλανών περιοχών πλήρωναν διαφορετικά για την ίδια υπηρεσία και τα τέλη μας παραμένουν μικρότερα συγκριτικά με τους άλλους Δήμους. Η ενοποίηση των συντελεστών αναμένουμε να επιφέρει και μια μικρή αύξηση στα ανταποδοτικά έσοδα προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας που προσφέρονται στους Δημότες διότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο καθαριότητας του Δήμου μας χρήζει βελτίωσης. Επόμενος μας στόχος είναι η μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δεν ήταν δυνατόν να προβούμε σε αυτή την απόφαση στην παρούσα χρονική στιγμή καθώς πρέπει να κοστολογηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια ώστε η μείωση που θα επιφέρει στα έσοδα να μπορεί να υποστηριχθεί από όλα τα υπόλοιπα ανταποδοτικά έσοδα. Προς το παρόν παραμένει η μείωση των δημοτικών τελών στους πολύτεκνους στο 50%. Μια άλλη ενέργεια στην οποία θα σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε είναι η ακριβής καταγραφή όλων των τετραγωνικών μέτρων καθώς αρκετά, έως πάρα πολλά, είναι ανακριβώς δηλωμένα. Ήδη έχουν γίνει τα σχετικά αιτήματα στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να μας παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις. Με τον τρόπο αυτό καταρχάς θα αποδοθεί δικαιοσύνη για να μην την πληρώνουν πάντα οι συνεπείς έναντι των πολιτών που αποκρύπτουν στοιχεία και στη συνέχεια, οποιαδήποτε αύξηση επέλθει στα ανταποδοτικά έσοδα θα επιστραφούν στους δημότες με περαιτέρω βελτίωση της καθαριότητας αλλά και με μειώσεις δημοτικών

4 τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εάν η παραπάνω ενέργεια δεν αποδώσει θα προχωρήσουμε σε συνεργασία με ιδιώτη μελετητή για την ακριβή μέτρηση όλων των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Τα τέλη νεκροταφείων προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν, εκτός από τις τιμές των οικογενειακών τάφων που πρέπει να αυξηθεί η τιμή τους γιατί οι διατιθέμενοι χώροι έχουν εκμηδενιστεί. Επίσης προτείνεται να αυξάνονται οι τιμές μετά την επταετία από την ταφή για να αποτελεί αντικίνητρο η μη εκταφή μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, καθόσον σήμερα έχουν εξαντληθεί οι κενοί τάφοι. Τέλος για τα τέλη άρδευσης, εισηγούμαστε την αλλαγή τους στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου, με επαναφορά στις τιμές που υπήρχαν μέχρι το Στις τιμές των άλλων Δημοτικών Ενοτήτων δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή. Με την προσαρμογή των τελών άρδευσης στο Δήμο Κάμπου, καλύπτεται ένα μέρος της ανταποδοτικότητας αυτών. Παράλληλα πρέπει να γίνουν και πολλές ακόμη βελτιώσεις στη λειτουργία και την εποπτεία όλου του αρδευτικού συστήματος ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο και δικαιότερο. ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: A. Ενιαίες τιμές τελών φωτισμού και καθαριότητας για όλο τον Δήμο Καρδίτσας 1) Κατοικίες : 1,13 ανά τ.μ 2) Επαγγελματικές στέγες : 2,53 ανά τ.μ Για τις Επαγγελματικές στέγες εντός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Καρδιτσομάγουλας τα τέλη θα είναι μειωμένα κατά 50% του παραπάνω ποσού. 4) Για τα Σουπερμάρκετ, Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., Ι.Κ.Α, Ο.Σ.Ε 3,30 ανά τ.μ, ήτοι προσαυξημένα κατά 30% σε σχέση με τα καταστήματα, λόγω αυξημένου όγκου απορριμμάτων (αποφ. Δ.Σ 367/2000) 5)Για Νοσηλευτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 1,13 ανά τ.μ. Για την επιφάνεια από 3000 τ.μ. έως τ.μ. να χρεώνεται το 70% των τετραγωνικών και για επιφάνεια πάνω από 6000 τ.μ. το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία για πάνω από 3000 τ.μ. Tα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες είναι μειωμένα σε ποσοστό 50% στις πολύτεκνες οικογένειες. Η ιδιότητα των πολυτέκνων στοιχειοθετείται και αποδίδεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Από τα υπόγεια των κατοικιών και των καταστημάτων, στο σύνολο του Δήμου, εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους να χρεώνεται το 50% του εμβαδού τους. Η διαφοροποίηση των χρεώσεων θα γίνεται μέσω της χρήσης των πλασματικών εμβαδών των χώρων οριζόμενα στον Ν. 25/1975 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Β. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων: 0,12 ανά τ.μ για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ: Δ.Κοινότητα Καρδίτσας 1. Δικαίωμα ταφής για μια πενταετία α)ζώνη πολυτελείας 205,43. β)α' κατηγορία 176,08.

5 γ)β' κατηγορία 146,74. δ)γ' κατηγορία 132,06. ε)δ' κατηγορία 29, Οικογενειακοί τάφοι α)πολυτελείας ,00. β)α' κατηγορία 7.000,00. γ)β' κατηγορία 5.000,00. δ)γ' κατηγορία 3.000, Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας Η παράταση ταφής στους κοινούς τάφους πέραν της πενταετίας επιβαρύνεται με 11,74 για κάθε έτος. Μετά την επταετία τα τέλη αυξάνονται κατά 30% ετησίως και μέχρις του ποσού των 40 ετησίως. 4. Φύλαξη των οστών Για το ενοίκιο των ερμαριών στο οστεοφυλάκιο 14,67. ετησίως. 5. Ανακομιδή οστών α)ζώνη πολυτελείας 88,04. β)α' κατηγορία 73,37. γ)β' κατηγορία 58,69. δ)γ' κατηγορία 44,02. ε)δ' κατηγορία 23,48. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Από 1/1/2015 η αρμοδιότητα αυτή θα μεταβιβαστεί στη ΔΕΥΑΚ η οποία θα καθορίσει και τα Τέλη Ύδρευσης ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: Δ.Ε. Καρδίτσας Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας - Ετήσιο τέλος 1,47 ανά στρέμμα ως πάγιο τέλος για όλες τις αρδευόμενες εκτάσεις - Ετήσιο τέλος 1,47 ανά στρέμμα, επιπλέον του παγίου (ήτοι συνολικά 2,94 ) στους ιδιοκτήτες εκτάσεων στις τοποθεσίες Βάλτος και Προκοβάς Τ.Κ Αρτεσιανού - Ετήσιο τέλος 3,52 ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός και εκτός αναδασμού Τ.Κ Ρούσου - Ετήσιο τέλος 10,00 ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός αναδασμού - Ετήσιο τέλος 13,00 ανά στρέμμα για τα κτήματα εκτός αναδασμού Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου: - Ετήσιο τέλος 3 ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα μέσα από τα κανάλια του αρδευτικού έργου, καθώς και για τα κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις και βρίσκονται σε απόσταση ενός μέτρου έως πενήντα μέτρων από τα αρδευτικά κανάλια. - Ετήσιο τέλος 1,5 ανά στρέμμα για κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από τα κανάλια. Όσοι αρδεύονται από τη βαθειά γεώτρηση ΚΒ 129 στην τοποθεσία «ΠΑΝΑΓΙΑ» θα πληρώσουν το αντίτιμο του ρεύματος που κατανάλωσαν και επιπλέον 1,00 ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης. Τ.Κ. Μακρυχωρίου: - Ετήσιο τέλος 4,00 ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα. Τ.Κ. Σταυρού: - Ετήσιο τέλος 4,5 ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα. Τ.Κ. Μέλισσας:

6 6,00 ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται με χρήση του ηλεκτρικού αντλιοστασίου 0,3 ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται από νερό φυσικής ροής π.χ. ποταμός κ.λ.π. Τ.Κ. Πτελοπούλας: - Ετήσιο τέλος 7,00 ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα. Κάθε δημότης της Δ.Ε Κάμπου που κάνει χρήση του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού θα πληρώνει το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος που του αντιστοιχεί στη ΔΕΗ και επιπλέον 1,00 ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ - Ετήσιο τέλος 3,50 το στρέμμα για κάθε καλλιέργεια που θα ποτίζεται (αμπέλια, βαμβάκια, καλαμπόκια, μποστανικά, κηπευτικά κ.λ.π.) εκτός από σιτηρά. Χρεώνεται επίσης και η κατανάλωση των κιλοβάτ η οποία ορίζεται σε 0,009 το κιλοβάτ σε όλες τις αρδευτικές γεωτρήσεις.ο κάτοχος της παροχής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει την παροχή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα επισκευάζεται από το Δήμο και χρεώνεται στα τέλη άρδευσης. Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ Τ.Κ Αμαράντου - Ετήσιο τέλος 15,00 σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων Τ.Κ Καλλιθήρου - Ετήσιο τέλος 100,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων άρδευσης Τ.Κ Καροπλεσίου - Ετήσιο τέλος 20,00 σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του κλειστού δικτύου άρδευσης στον οικισμό Καροπλεσίου Τ.Κ Καταφυγίου - Ετήσιο τέλος 20,00 σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του δικτύου άρδευσης στη θέση Λογγιές Τ.Κ Ραχούλας - Ετήσιο τέλος 10,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων άρδευσης - Ετήσιο τέλος 25,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης Σουλεϊμάν Αγά & - Ετήσιο τέλος 10,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης στην περιοχή Σχολικά Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Τ.Κ Μητρόπολης και Ξινονερίου - Ετήσιο τέλος 15,00 ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα περιοχής Τ.Κ. Ξυνονερίου. Στραγγιστικό πάγιο τέλος για τους μη αρδευόμενους αγρούς (σιτηρά κ.λ.π.) σε 3,00 ανά στρέμμα. Για την πληρωμή των υδρονομέων 3,00 ανά στρέμμα. Το τέλος άρδευσης θα καταβάλλεται στο ακέραιο για όλες τις Τοπικές Κοινότητες άσχετα με την χρονική διάρκεια της χρήσης των δικτύων άρδευσης. Όσοι από τους καταναλωτές δεν θα έχουν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης προηγούμενων δεν θα δικαιούνται να ποτίσουν από τις αρδευτικές γεωτρήσεις. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο καθώς και η μη πληρωμή των τελών άρδευσης θα διώκεται ποινικά από τα αρμόδια δικαστήρια.

7 2. Την υπ'αριθμ. 504/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους Τις διατάξεις των άρθρων 79 Ν. 3463/2006, καθώς και 72 παρ. 1 περ. ζ. και 266 παρ. 7 Ν. 3852/ Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων αποφάσισε ομόφωνα Αποδέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την υπ'αριθμ. 504/2014 απόφασή της και καθορίζει τους φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015, ως εξής: ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: A. Ενιαίες τιμές τελών φωτισμού και καθαριότητας για όλο τον Δήμο Καρδίτσας 1) Κατοικίες : 1,13 ανά τ.μ 2) Επαγγελματικές στέγες : 2,53 ανά τ.μ Για τις Επαγγελματικές στέγες εντός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Ενότητας Καρδιτσομάγουλας τα τέλη θα είναι μειωμένα κατά 50% του παραπάνω ποσού. 4) Για τα Σουπερμάρκετ, Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., Ι.Κ.Α, Ο.Σ.Ε 3,30 ανά τ.μ, ήτοι προσαυξημένα κατά 30% σε σχέση με τα καταστήματα, λόγω αυξημένου όγκου απορριμμάτων (αποφ. Δ.Σ 367/2000) 5)Για Νοσηλευτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 1,13 ανά τ.μ. Για την επιφάνεια από 3000 τ.μ. έως τ.μ. να χρεώνεται το 70% των τετραγωνικών και για επιφάνεια πάνω από 6000 τ.μ. το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στην κατηγορία για πάνω από 3000 τ.μ. Tα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες είναι μειωμένα σε ποσοστό 50% στις πολύτεκνες οικογένειες. Η ιδιότητα των πολυτέκνων στοιχειοθετείται και αποδίδεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Από τα υπόγεια των κατοικιών και των καταστημάτων, στο σύνολο του Δήμου, εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους να χρεώνεται το 50% του εμβαδού τους. Η διαφοροποίηση των χρεώσεων θα γίνεται μέσω της χρήσης των πλασματικών εμβαδών των χώρων οριζόμενα στον Ν. 25/1975 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Β. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων: 0,12 ανά τ.μ για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ: Δ.Κοινότητα Καρδίτσας 1. Δικαίωμα ταφής για μια πενταετία α)ζώνη πολυτελείας 205,43. β)α' κατηγορία 176,08. γ)β' κατηγορία 146,74.

8 δ)γ' κατηγορία 132,06. ε)δ' κατηγορία 29, Οικογενειακοί τάφοι α)πολυτελείας ,00. β)α' κατηγορία 7.000,00. γ)β' κατηγορία 5.000,00. δ)γ' κατηγορία 3.000, Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας Η παράταση ταφής στους κοινούς τάφους πέραν της πενταετίας επιβαρύνεται με 11,74 για κάθε έτος. Μετά την επταετία τα τέλη αυξάνονται κατά 30% ετησίως και μέχρις του ποσού των 40 ετησίως. 4. Φύλαξη των οστών Για το ενοίκιο των ερμαριών στο οστεοφυλάκιο 14,67. ετησίως. 5. Ανακομιδή οστών α)ζώνη πολυτελείας 88,04. β)α' κατηγορία 73,37. γ)β' κατηγορία 58,69. δ)γ' κατηγορία 44,02. ε)δ' κατηγορία 23,48. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Από 1/1/2015 η αρμοδιότητα αυτή θα μεταβιβαστεί στη ΔΕΥΑΚ η οποία θα καθορίσει και τα Τέλη Ύδρευσης ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ: Δ.Ε. Καρδίτσας Δ.Κ Καρδιτσομαγούλας - Ετήσιο τέλος 1,47 ανά στρέμμα ως πάγιο τέλος για όλες τις αρδευόμενες εκτάσεις - Ετήσιο τέλος 1,47 ανά στρέμμα, επιπλέον του παγίου (ήτοι συνολικά 2,94 ) στους ιδιοκτήτες εκτάσεων στις τοποθεσίες Βάλτος και Προκοβάς Τ.Κ Αρτεσιανού - Ετήσιο τέλος 3,52 ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός και εκτός αναδασμού Τ.Κ Ρούσου - Ετήσιο τέλος 10,00 ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός αναδασμού - Ετήσιο τέλος 13,00 ανά στρέμμα για τα κτήματα εκτός αναδασμού Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου: - Ετήσιο τέλος 3 ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα μέσα από τα κανάλια του αρδευτικού έργου, καθώς και για τα κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις και βρίσκονται σε απόσταση ενός μέτρου έως πενήντα μέτρων από τα αρδευτικά κανάλια. - Ετήσιο τέλος 1,5 ανά στρέμμα για κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από τα κανάλια. Όσοι αρδεύονται από τη βαθειά γεώτρηση ΚΒ 129 στην τοποθεσία «ΠΑΝΑΓΙΑ» θα πληρώσουν το αντίτιμο του ρεύματος που κατανάλωσαν και επιπλέον 1,00 ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης. Τ.Κ. Μακρυχωρίου: - Ετήσιο τέλος 4,00 ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα. Τ.Κ. Σταυρού: - Ετήσιο τέλος 4,5 ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα. Τ.Κ. Μέλισσας: 6,00 ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται με χρήση του ηλεκτρικού αντλιοστασίου

9 0,3 ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται από νερό φυσικής ροής π.χ. ποταμός κ.λ.π. Τ.Κ. Πτελοπούλας: - Ετήσιο τέλος 7,00 ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα. Κάθε δημότης της Δ.Ε Κάμπου που κάνει χρήση του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού θα πληρώνει το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος που του αντιστοιχεί στη ΔΕΗ και επιπλέον 1,00 ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ - Ετήσιο τέλος 3,50 το στρέμμα για κάθε καλλιέργεια που θα ποτίζεται (αμπέλια, βαμβάκια, καλαμπόκια, μποστανικά, κηπευτικά κ.λ.π.) εκτός από σιτηρά. Χρεώνεται επίσης και η κατανάλωση των κιλοβάτ η οποία ορίζεται σε 0,009 το κιλοβάτ σε όλες τις αρδευτικές γεωτρήσεις.ο κάτοχος της παροχής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει την παροχή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα επισκευάζεται από το Δήμο και χρεώνεται στα τέλη άρδευσης. Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ Τ.Κ Αμαράντου - Ετήσιο τέλος 15,00 σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων Τ.Κ Καλλιθήρου - Ετήσιο τέλος 100,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων άρδευσης Τ.Κ Καροπλεσίου - Ετήσιο τέλος 20,00 σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του κλειστού δικτύου άρδευσης στον οικισμό Καροπλεσίου Τ.Κ Καταφυγίου - Ετήσιο τέλος 20,00 σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του δικτύου άρδευσης στη θέση Λογγιές Τ.Κ Ραχούλας - Ετήσιο τέλος 10,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων άρδευσης - Ετήσιο τέλος 25,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης Σουλεϊμάν Αγά & - Ετήσιο τέλος 10,00 ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης στην περιοχή Σχολικά Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ Τ.Κ Μητρόπολης και Ξινονερίου - Ετήσιο τέλος 15,00 ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα περιοχής Τ.Κ. Ξυνονερίου. Στραγγιστικό πάγιο τέλος για τους μη αρδευόμενους αγρούς (σιτηρά κ.λ.π.) σε 3,00 ανά στρέμμα. Για την πληρωμή των υδρονομέων 3,00 ανά στρέμμα. Το τέλος άρδευσης θα καταβάλλεται στο ακέραιο για όλες τις Τοπικές Κοινότητες άσχετα με την χρονική διάρκεια της χρήσης των δικτύων άρδευσης. Όσοι από τους καταναλωτές δεν θα έχουν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης προηγούμενων δεν θα δικαιούνται να ποτίσουν από τις αρδευτικές γεωτρήσεις. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο καθώς και η μη πληρωμή των τελών άρδευσης θα διώκεται ποινικά από τα αρμόδια δικαστήρια.

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε μέρος το σύνολο των παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, ήτοι οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς, Αμπαντζή, Λάππας, Λέμας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 637/2014 Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΡΤΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ : 71 ΛΩΕ-ΥΜΖ ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΜΟΣ ΚΡ ΙΤΣΣ ΤΜΜ ΥΠΟΣΤΡΙΞΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΝΩΝ ΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Σ Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ:

«ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ.25/2014 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Αριθμ. Απόφ. 76/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙ: «Καθορισμός όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Εισαγωγή Ως σύστημα διακυβέρνησης ορίζουμε το σύνολο των κανόνων που διέπουν τη συγκρότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα