Νοέμβριοσ 2007 ΥΟΡΣΩΗ & ΕΚΥΟΡΣΩΗ ΥΟΡΣΙΩΝ ΦΤΔΗΝ. Κωνςταντίνοσ Μπαχξεβάνησ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοέμβριοσ 2007 ΥΟΡΣΩΗ & ΕΚΥΟΡΣΩΗ ΥΟΡΣΙΩΝ ΦΤΔΗΝ. Κωνςταντίνοσ Μπαχξεβάνησ"

Transcript

1 Νοέμβριοσ τὸ δὲ ναυτικὸν τζχνθσ ἐςτίν, ὥςπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδζχεται, ὅταν τφχῃ, ἐκ παρζργου μελετᾶςκαι, ἀλλὰ μᾶλλον μθδὲν ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεςκαι Θοσκσδίδης ( Π.Χ.)... θ ναυτικι εμπειρία είναι κατ' εξοχιν ηιτθμα τζχνθσ και θ άςκθςθ τθσ δεν επιτρζπεται να γίνεται ωσ πάρεργο ταυτόχρονα με άλλεσ εναςχολιςεισ και όπωσ τφχει, αλλά, αντικζτωσ, ο αςκοφμενοσ εισ τα ναυτικά δεν πρζπει ν' απαςχολιται από καμμία άλλθ πάρεργο εναςχόλθςθ. Θοσκσδίδοσ Ιζηορίαι, Πελλοποννηζιακός Πόλεμος, βιβλ. Α 142 (Λόγος Περικλέοσς) ΥΟΡΣΩΗ & ΕΚΥΟΡΣΩΗ ΥΟΡΣΙΩΝ ΦΤΔΗΝ Η διαχείριςη από τον Πλοίαρχο του Ρυθμού Υορτώςεωσ/ Εκφορτώςεωσ με τον Σερματικό ταθμό όςον αφορά τισ τατικέσ Κοπώςεισ & την Καταπόνηςη του Πλοίου Κωνςταντίνοσ Μπαχξεβάνησ

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΔΗΑΓΩΓΖ ) ΣΟ BULK CARRIER, ΣΑ ΦΟΡΣΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΡΤΘΜΟΗ ΦΟΡΣΩΖ ) Ο ΡΤΘΜΟ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΖ (RATE OF LOΑDING/ DISCHARGE) ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ 2.1 ΟΙ ΦΟΡΣΙΔΙ ΣΟΤ BULK CARRIER & Η ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΓΟΜΗ Ο ΡΤΘΜΟ ΦΟΡΣΩΗ/ ΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΤΝΘΔΣΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΦΟΡΣΩΗ Η Σαρύηεηα Φόξησζεο Η Καηαλνκή ηνπ Φνξηίνπ (Cargo Distribution) Η εηξά (Sequence) Φόξησζεο Ο Αθεξκαηηζκόο ηνπ Πινίνπ Οη Γπλακηθέο Καηαπνλήζεηο Η ΔΚΦΟΡΣΩΗ Η Σαρύηεηα, ε εηξά & ν Δξκαηηζκόο θαηά ηελ Δθθόξησζε Οη Γπλακηθέο Καηαπνλήζεηο ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ GIGA 2 Σνπηθή Τπεξθόξησζε ιόγσ Λαλζαζκέλνπ Δξκαηηζκνύ LASSIA Λαλζαζκέλνο Δξκαηηζκόο & Λαλζαζκέλε εηξά Δθθόξησζεο (Με 27 ηήξεζε ηνπ ρεδίνπ Δθθόξησζεο) ΑLGOWOOD Λαλζαζκέλε εηξά Φόξησζεο & Λαλζαζκέλνο Αθεξκαηηζκόο (Λαλζαζκέλν ρέδην Φόξησζεο) EUROBULKER X Καθή Φόξησζε & Πιήξεο Έιιεηςε ρεδηαζκνύ ) Ζ ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ ΓΗΑΤΝΓΔΖ (INTERFACE) ΣΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΜΔ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ) Ο ΚΩΓΗΚΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΖ ΦΟΡΣΩΖ ΚΑΗ ΔΚΦΟΡΣΩΖ ΦΟΡΣΖΓΩΝ ΠΛΟΗΩΝ ΦΟΡΣΗΟΤ ΥΤΓΖΝ (ΚΩΓΗΚΑ BLU) ΔΠΗΛΟΓΟ/ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ - O Κώδηθαο Πξαθηηθήο γηα ηελ Αζθαιή Φόξησζε θαη Δθθόξησζε Φνξηεγώλ Πινίσλ Φνξηίνπ Υύδελ (Κώδηθαο BLU) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΠΖΓΔ

3 Bulk Carrier: o άγλσζηνο άνθλνο εξγάηεο ησλ σθεαλψλ Οη απψιεηεο ησλ Bulk Carriers ηηο δχν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο & ηα εξσηεκαηηθά ΔΗΑΓΩΓΖ. Δίλαη, γεληθψο, αλαγλσξηζκέλν φηη ηα θνξηεγά πινία κεηαθνξάο μεξψλ ρχδελ θνξηίσλ ( Bulk Carriers ή Bulkers ) είλαη απηά πνπ εξγάδνληαη ζθιεξφηεξα ζπγθξηλφκελα κε φια ηα άιια πινία ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. 1 Υαξαθηεξίδνληαη σο ηα Άινγα ησλ Ωθεαλώλ, 2 απνηεινχλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ην παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ρσξίο απηά ζα είρε παξαιχζεη ην δηεζλέο εκπφξην θαη ε βηνκεραλία. 3 Ωζηφζν, παξακέλνπλ ηα πην άγλσζηα πινία ζην επξχ θνηλφ, γηαηί εξγάδνληαη θπξίσο ζηνπο σθεαλνχο θαη ζηηο αλνηρηέο ζάιαζζεο, κεηαμχ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ (terminals) νη νπνίνη βξίζθνληαη καθξηά απφ αζηηθά θέληξα θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο ιηκέλεο γη απηφ ζπαλίσο γίλνληαη αληηιεπηά. Όηαλ βπζίδνληαη, ε βχζηζε ηνπο πεξλάεη απαξαηήξεηε, καθξηά απφ ηηο ηειενπηηθέο θάκεξεο θαη κε ειάρηζηε (εάλ θαη εθφζνλ ππήξμε) νξαηή ζαιάζζηα ξχπαλζε ψζηε λα αλεζπρήζνπλ νη, θαηά ηα άιια, επαηζζεηνπνηεκέλνη πεξηβαιινληνιφγνη. 4 Καη φκσο, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απσιεηψλ ησλ Bulk Carriers είλαη ηξαγηθψο εληππσζηαθά. Οη αξηζκνί είλαη άθξσο απνθαιππηηθνί: απφ ην 1975 κέρξη ην 1996 ππήξμαλ αηπρήκαηα (φισλ ησλ εηδψλ) κε Bulk Carriers θαη ραζήθαλ δσέο λαπηηθψλ. 5 χκθσλα κε ηνλ Λφξδν Donaldson, 6 θαηά ηελ πεξίνδν , ράζεθαλ 149 Bulk Carriers θαη καδί ηνπο λαπηηθνί. 7 Οη απψιεηεο ησλ Bulk Carriers έθζαζαλ ην κέγηζηφ ηνπο αξηζκφ ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία βπζίζηεθαλ 34 πινία θαη ράζεθαλ 148 δσέο. 8 Απηφ ζνξχβεζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο θαη έζεζε ην δήηεκα ζην κηθξνζθφπην ηεο παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο, ε νπνία άξρηζε λα δηεξσηάηαη: γηαηί βπζίδνληαη έηζη μαθληθά ηα Bulk Carriers, πνιιέο θνξέο ρσξίο θαλέλα ίρλνο ή ζεκάδη επηθνηλσλίαο; Γηαηί ν αξηζκόο απσιεηώλ ησλ Bulk Carriers ήηαλ ηόζν δξακαηηθά πςειόο; Μήπσο ν ζρεδηαζκόο ηνπο δελ είλαη θαηάιιεινο ώζηε απηά λα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ απνζηνιή ηνπο; 9 Μήπσο ζα έπξεπε λα γίλεη επαλαζρεδηαζκόο ηνπο 10 θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζή ηνπο; 11 Ση έγηλε ιάζνο θαη ηη ζα έπξεπε λα γίλεη, ακέζσο, ώζηε πξνιεθζνύλ πεξηζζόηεξεο απώιεηεο; 12 Πνηα ήηαλ ηα αίηηα θαη/ή πνηνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηηο απώιεηεο απηέο; 1 SHIPS OF SHAME Inquiry into Ship Safety, (1992), Report from the House of Representatives Standing Committee on Transport, Communications and Infrastructure, The Parliament of the Commonwealth of Australia, Australia Government Publishing Service, Canberra, Australia, p.40. ((http://www.atsb.gov.au). 2 Focus on IMO: IMO and the safety of bulk carriers, (1999), International Maritime Organization (IMO), London, U.K., p.1. ((http://www.imo.org.). 3 ibid. 4 ibid. 5 ΙΜΟ MSC 75/5/2, BULK CARRIER SAFETY Report on FSA Study on Bulk Carrier Safety Submitted by Japan - Annex 3: Historical Data Analysis (2002), International Maritime Organization (IMO), London, U.K., (www.imo.org.). 6 ηελ αμηνιφγεζή γηα ηα αίηηα ηεο απσιείαο ηνπ Bulk Carrier Derbyshire. 7 Proposal for DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing requirements and harmonised procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers presented by the COMMISSION, Βξπμέιιεο, Μάτνο 2000 (COM(2000) 179 ηειηθφ, [2000/0121 (COD)] (http://eur-lex.europa.eu). 8 op.cit. 2, p.5. 9 Viig, H., (2002), Spate of Accidents raise fundamental questions on design safety: Modern Bulk Carriers unfit for their mission?, Beacon (Skuld Newsletter), May 2002, Iss. 179, pp.5-8 (www.skuld.com). 10 Peckham, R., (2003), Bulk Carrier Design The terminals Perspective, Bulk Carrier Update No.1, DNV Newsletter, Nov. 2003, pp.7-9 (www.dnv.com). 11 Schmidt, H.M., (2003), Front Edge Design for Handymax Bulk Carriers, Carl Bro Dwinger Marineconsult Newsletter, 1 st Vol.. Ed. No.1, p.3 (www.dwingermarineconsult.com). 12 Woinin, P. (Capt.), (2002), DERBYSHIRE CHRISTOPHER: 21 Years of Unseaworthiness for Bulk Carriers, International Federation of Shipmasters Association (IFSMA), IFSMA Annual General Assembly Vladivostok 2002, June 2002, pp.1-8 (http://users.skynet.be). < 1 >

4 Σα θχξηα αίηηα Η αλάιπζε ησλ αηπρεκάησλ απφ ηνλ IACS 13 (ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπ εκπιεθνκέλνπο θνξείο θαη ηδηαίηεξα ηνλ IMO 14 ), έδεημε ζε έλα δείγκα 73 Bulk Carriers πνπ ραζήθαλ απφ ην 1983 κέρξη ηνλ Ινχλην ηνπ 1987 φηη ηνπιάρηζηνλ 40 απφ απηά βπζηζηήθαλ ζπλεπεία αζηνρίαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ (structural failure). 15 Ο IACS πξνζδηφξηζε σο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηηο ελ ιφγσ απψιεηεο ηηο ειιείςεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηα πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο. Ο IACS θαηαγξάθεη, επίζεο, σο έλα άιιν θχξην παξάγνληα πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε ζπκβάιεη ζηε δηάξξεμε ηνπ θχηνπο, ηελ ππεξβνιηθή θαηαπφλεζε ιφγσ εζθαικέλεο θφξησζεο θαη θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θφξησζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο πιηθέο δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην θχηνο θνξηίνπ θαηά ηελ εθθφξησζε. ζην 70% ηνπιάρηζηνλ ησλ πεξηπηψζεσλ, έλαο απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ ήζαλ θνηλνί ζ απηά ηα αηπρήκαηα ήηαλ ε κεηαθνξά απφ απηά ηα πινία θνξηίνπ ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο (iron ore). 16 Άιιε κειέηε, 17 θαζφξηζε ηηο δηαδηθαζίεο ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ θνξηίσλ ρχδελ σο ηε δεύηεξε ζεκαληηθή δέζκε παξαγόλησλ πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ Bulk Carrier, ελψ ηελ πξώηε ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ. Σν ζέκα Η παξνχζα εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζην αλσηέξσ δήηεκα, δει. ηελ δηαρείξηζε απφ ηνλ πινίαξρν ηνπ ξπζκνχ θφξησζεο/ εθθφξησζεο κε ην terminal φζνλ αθνξά ηηο ζηαηηθέο θνπψζεηο αιιά θαη δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ηνπ πινίνπ. Πξψηα ζα πξνζδηνξηζηεί ην δήηεκα δίλνληαο κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ Bulk Carrier θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ λα ηεξνχληαη πάληνηε νη θαηαζθεπαζηηθνί ηνπ πεξηνξηζκνί, δίδνληαο πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα. Καηά πεξίζηαζε, ζα γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο πινηάξρνπ. 18 Θα γίλεη, επίζεο, αλαθνξά ζην πξφβιεκα ηεο δηαζχλδεζεο πινίνπ/terminal θαη ηέινο, κία ζχληνκε αλαθνξά θαη ζηνλ Κώδηθα Πξαθηηθήο γηα ηελ Αζθαιή Φόξησζε θαη Δθθόξησζε Φνξηεγώλ Φνξηίνπ Υύδελ (Κώδηθαο BLU). 19 Η αλαθνξά ζε άιια πηζαλά αίηηα (π.ρ. ιαλζαζκέλνο ζρεδηαζκφο, θαθή ζπληήξεζε, ειηθία ηνπ πινίνπ θιπ. πνπ ζπλδπαζηηθά κε ηελ αλσηέξσ αηηία, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο γηα έλα πινίν) εθθεχγεη ησ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, σο επίζεο θαη ε πεξαηηέξσ αλαθνξά ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απσιεηψλ ησλ Bulk Carriers. 20 Να ζεκεησζεί, ηέινο, φηη απηή ε εξγαζία δελ αλαθέξεηαη ζε Bulk Carriers ζηα νπνία ε θνξηνεθθφξησζε γίλεηαη κε δηθά ηνπο θνξηνεθθνξησηηθά κέζα (cranes), αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεηήκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε απηά. 13 International Association of Maritime Societies : Γηεζλήο Έλσζε Νενγλσκφλσλ. 14 International Maritime Organization : Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο. 15 IACS, (1997), Briefing: Bulk Carrier Safety, International Association of Classification Societies (IACS), Iss. No.5, Sept. 1997, London, U.K. (www.iacs.org.uk). 16 ibid. 17 Bulk carrier safety, study by Burness, Corlett & Partners, Nov ζηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζεζκνζέηεζε DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing requirements and harmonised procedures for the safe loading and unloading of bulk carriers presented by the COMMISSION, Βξπμέιιεο, Μάτνο 2000 (COM(2000) 179 ηειηθφ, [2000/0121 (COD)] (http://eur-lex.europa.eu). 18 Δθηφο εάλ εηδηθψο αλαθέξεηαη εληφο ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πινίαξρν απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ππνπινίαξρν καδί κε ηνπο αμησκαηηθνύο θαηαζηξώκαηνο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο άπηνληαη ησλ θαζεθφλησλ, θπξίσο, ηνπ ππνπινηάξρνπ θαη ησλ αμησκαηηθψλ θαηαζηξψκαηνο. 19 Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU Code), International Maritime Organization (IMO), London, U.K. 20 ην Γηαδχθηην ππάξρνπλ πνιιέο δεκνζηεχζεηο απηψλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλά πεξηφδνπο θαη κε δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε/ θξηηήξηα απφ δηαθφξνπο θνξείο φπσο ν IMO, IACS, Intercargo, Νενγλψκνλεο, δηάθνξα P&I Clubs θιπ. < 2 >

5 To Bulk Carrier ή Bulker 1) ΣΟ BULK CARRIER, ΣΑ ΦΟΡΣΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΡΤΘΜΟΗ ΦΟΡΣΩΖ. Σα Bulk Carriers ή Bulkers είλαη πινία ζρεδηαζκέλα, θπξίσο, γηα ηελ κεηαθνξά μεξψλ ρχκα θνξηίσλ. 21 Απηά ηα θνξηία είλαη, γεληθά, νκνεηδή θαη θνξηψλνληαη απ επζείαο κέζα ζηνπο ρψξνπο θνξηίνπ (θχηε) ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ελδηάκεζε κνξθή πεξηνξηζκνχ, ζπγθξάηεζεο ή ζπζθεπαζίαο ηνπο, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη ηελ ηαρχηεξε θνξηνεθθφξησζή ηνπο. 22 ε γεληθέο γξακκέο, ηα Bulk Carriers είλαη πινία κε έλα θαηάζηξσκα (single-deckers), κε δηπχζκελεο δεμακελέο (double bottoms), θεθιηκέλεο πιεπξηθέο δεμακελέο (hopper tanks), εγθάξζηνπο λνκείο (transversal frames), πιεπξηθφ θέιπθνο (side shell), άλσ πιεπξηθέο δεμακελέο (top side tanks) θαη εγθάξζηεο θξαθηέο (transversal bulkheads) κε θάησ & άλσ ππφβαζξα (stools) κεηαμχ ησλ θπηψλ θνξηίνπ θαη ελδηάκεζα ησλ ζηνκίσλ ησλ θπηψλ ηνπ θαηαζηξψκαηνο (deck hatch ways). 23 ηελ Δικόνα 1 απεηθνλίδεηαη ε γεληθή δηάηαμε ελφο ζπκβαηηθνχ Bulk Carrier, 24 ζηελ Δικόνα 2 ε κέζε ηνκή ηνπ, ζηελ Δικόνα 3 κία ραξαθηεξηζηηθή εγθάξζηα ηνκή ελφο θχηνπο φπνπ απεηθνλίδεηαη κία γεληθή άπνςε θαη ε θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε καδί κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ κεξψλ ελφο θχηνο, θαη ζηελ Δικόνα 4 ηξία κεγέζε Bulk Carriers ζε ζπγθξηηηθή δηάηαμε κε ηηο γεληθέο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπο. 25 Δικόνα 1 Πεγή: IΜΟ, (1997), Annex B, Resolution A.866(20) Guidance to Ships Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier Inspections. 21 Isbester, J. (Capt.), (1993), Bulk Carrier Practice, The Nautical Institute, London, U.K., p Code of Safe Practice for Solid Cargoes, International Maritime Organization (IMO), London, U.K. 23 θνξηεγό πινίν κεηαθνξάο θνξηίνπ ρύδελ : φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ ΙΥ/1.6 ηεο SOLAS 1974: έλα πινίν θαηαζθεπαζκέλν κε έλα θαηάζηξσκα, άλσ θαη θάησ πιεπξηθέο δεμακελέο ζηνπο ρψξνπο θνξηίνπ θαη κε ζθνπφ πξσηίζησο ηε κεηαθνξά μεξνχ θνξηίνπ ρχδελ, ή θνξηεγφ κεηαθνξάο κεηαιιεχκαηνο, δειαδή έλα πινίν κε έλα θαηάζηξσκα, δχν δηακήθε δηαθξάγκαηα θαη δηπχζκελν ζε φιν ην ρψξν θνξηίνπ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θνξηίσλ κεηαιιεχκαηνο κφλν ζηα θεληξηθά θχηε, ή έλα θνξηεγφ ζπλδπαζκέλσλ θνξηίσλ φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ II-2/3.27 SOLAS Panamax κε επηά (7) θχηε & επηά (7) ζηφκηα θπηψλ θαη κε ρψξνπο ελδηαίηεζεο & κεραλνζηάζην ζην πξπκλαίν κέξνο ηνπ 25 IΜΟ, (1997), Annex B, Resolution A.866(20) Guidance to Ships Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier Inspections, International Maritime Organization (IMO), London, U.K. < 3 >

6 Δικόνα 2 Πεγή: IΜΟ, (1997), Annex B, Resolution A.866(20) Guidance to Ships Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier Inspections. Δικόνα 3 Πεγή: IΜΟ, (1997), Annex B, Resolution A.866(20) Guidance to Ships Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier Inspections. Δικόνα 4 Πεγή: IΜΟ, (1997), Annex B, Resolution A.866(20) Guidance to Ships Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier Inspections. < 4 >

7 Σν κέγεζνο ησλ Bulk Carriers Μεγάια Bulk Carriers κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε άξρηζαλ λα λαππεγνχληαη ηελ δεθαεηία ηνπ 60. Ο κέζνο φξνο κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο (DWT) ζηελ δεθαεηία ηνπ 60 ήηαλ πεξί ηνπο Μ.Σ. αιιά, ζπλεπεία ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο θαη ηεο ζπλερνχο επηδίσμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, κέζα ζε κία δεθαεηία λαππεγήζεθαλ πινία κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο (DWT) Μ.Σ. (Cape-size Bulkers) θαη έλαο αξηζκφο πινίσλ κε αθφκε κεγαιχηεξε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα (VLBCs). Έλαο αξηζκφο απφ απηά, ηα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, πινία ήηαλ ηδηαίηεξεο θαηαζθεπήο πινία (Ore Carriers), ή πινία ζπλδπαζηηθήο κεηαθνξάο (Combination Carriers: Ore/Oil Carriers & OBOs). 26 Σα θνξηία ηνπ Bulk Carrier Σν εχξνο ησλ θνξηίσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα Bulk Carriers είλαη κεγάιν. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη: ζηδεξνκεηάιιεπκα (iron ore), θάξβνπλν (coal), ζηηεξά (grain), βσμίηεο/αινπκίλα (bauxite/alumina) θαη νξπθηφ θσζθνξηθφ άιαο (phosphate rock), ελψ ζε κηθξφηεξεο, αιιά ζεκαληηθέο, πνζφηεηεο κεηαθέξνληαη θνξηία φπσο ζπκππθλψκαηα (concentrates), θσθ πεηξειαίνπ (petroleum coke), θνξηία ράιπβνο (steel), άιια νξπθηά (ores), ηζηκέλην (cement), δάραξε (sugar), ραιαδίαο (quartz), αιάηη (salt), ιηπάζκαηα (fertilizers), ζεηάθη (sulphur), παιηνζίδεξα (scrap), aggregates θαη πξντφληα μπιείαο (forest products). 27 Οη ξπζκνί θφξησζεο Η αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ Bulk Carriers, ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάγθε ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ, θαζψο θαη ε ζπλερήο επηδίσμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε, νδήγεζαλ, κνηξαία, ζε ξαγδαία αχμεζε ησλ ξπζκψλ θφξησζεο ησλ πινίσλ θαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζην ιηκάλη. Σν 1949 ν ξπζκφο θφξησζεο θνξηίνπ θάξβνπλνπ ζην Hampton Roads ήηαλ ηφλνη ηελ εκέξα, ελψ ην 1954 ν ξπζκφο εθθφξησζεο θνξηίνπ θάξβνπλνπ ζην Rotterdam ήηαλ ηφλνη ηελ εκέξα. Σν 1955 ν ζπλήζεο ρξφλνο ζηαιηψλ ζε λαπιψζεηο πινίσλ γηα θφξησζε ηφλσλ θνξηίνπ θάξβνπλνπ ήηαλ εκέξεο, ελψ ην 1966 ν ρξφλνο ζηαιηψλ γηα ηφλνπο θνξηίνπ θάξβνπλνπ κεηψζεθε ζηηο 6 εκέξεο. Σν 1970 ν κέζνο φξνο ξπζκνχ θφξησζεο ρχδελ θνξηίσλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ήηαλ ηφλνη ηελ εκέξα, ελψ ζηελ Απζηξαιία ήηαλ ηφλνη ηελ εκέξα. Σν 1989 ν ξπζκφο εθθφξησζεο ρχδελ θνξηίσλ (ζηδεξνκεηάιιεπκα, θάξβνπλν θιπ.) ζηελ Antwerp ήηαλ ηφλνη ηελ ψξα. Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ρχδελ θνξηία, νη ραξαθηεξηζηηθνί ξπζκνί ην 1987 ήηαλ γηα παιηνζίδεξα 174 ηφλνη αλά ψξα, ζηηεξά 316 ηφλνη αλά ψξα, phosphates 340 ηφλνη αλά ψξα, θάξβνπλν ηφλνη αλά ψξα θαη ζηδεξνκεηάιιεπκα ηφλνη αλά ψξα. 28 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη 26 op.cit.21, p op.cit.21, p Alderton, P., (1999), Port management and Operations, Lloyd s Practical Shipping Guides, Lloyd s of London Press., London, U.K., pp < 5 >

8 ηελ δεθαεηία ηνπ 90, νη ξπζκνί θφξησζεο γηα ηα δχν θχξηα ρχδελ θνξηία πνπ κεηαθέξνληαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, δει. ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη θάξβνπλν, αλέξρνλην κέρξη ηνπο ηφλνπο αλά ψξα, 29 ελψ ζήκεξα νη ξπζκνί θφξησζεο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο ζε έλα κεγάιν Bulk Carrier αλέξρνληαη κέρξη θαη ηνπο ηφλνπο αλά ψξα. Σειηθά, πνην είλαη ην φξην; Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην πξφβιεκα ηνπ ξπζκνχ θφξησζεο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηηο θνξηψζεηο θνξηίσλ κε πςειή ππθλφηεηα φπσο ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη, δεπηεξεπφλησο, θάξβνπλν. Οη ππεξβνιηθά πςεινί ξπζκνί θφξησζεο κεξηθψλ εμεηδηθεπκέλσλ terminals θπξίσο θαηά ηελ θφξησζε iron ore (φπσο ζην Tubarao, Ponta da Madeira, Sepetiba, Richards Bay, Saldahna Bay, Rotterdam, Gladstone, Dampier, Port Hedland, Hay Point) πνπ θζάλνπλ κέρξη θαη ηνπο Μ.Σ. αλά ψξα, έρνπλ κεηψζεη ηφζν πνιχ ηνλ ρξφλν παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη (π.ρ. δπλαηφηεηα θφξησζεο ελφο Cape-sized Bulk Carrier απφ ην terminal κέζα ζε ρξφλν 10 σξψλ), ψζηε, θαη νπζίαλ, ε δπλαηφηεηα θαη ν ρξφλνο αθεξκαηηζκνχ ηνπ πινίνπ λα θαζίζηαηαη σο ε πην θξίζηκε ελέξγεηα ζε φιε ηελ δηαδηθαζία θφξησζεο. Θα κπνξνχζε, ίζσο θάπνηνο λα πεη φηη, ζηηο κέξεο καο, ε αζπκπηεζηφηεηα, πιένλ, ηνπ ρξφλνπ αθεξκαηηζκνχ ηνπ πινίνπ είλαη ην θχξην θξηηήξην ρξφλνπ θφξησζεο ελφο πινίνπ ζε απηά ηα terminals. Δίλαη, κήπσο, απηή ε αζπκπηεζηφηεηα ην θξέλν γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ θφξησζεο ζε απηά ηα terminals; Θα κπνξνχζε, κήπσο, λα ζεσξεζεί εκπνξηθφ πιενλέθηεκα θαη θξηηήξην αληαγσληζκνχ (ίζσο ζην κέιινλ) ε δπλαηφηεηα αθεξκαηηζκνχ ελφο Cape-sized Bulk Carrier π.ρ. ζε 5 ψξεο; Πφζν έλαο πςειόο ξπζκφο θφξησζεο είλαη, πξάγκαηη, πςειφο θαη ηη ηαρχηεηεο θφξησζεο ζα κπνξνχζε λα αληέμεη έλα Bulk Carrier, εθφζνλ κπνξεί ηαπηνρξφλσο ζηνλ ίδην ξπζκφ λα αθεξκαηίζεη, γηα λα πνχκε φηη ζε εθείλν ην ζεκείν πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε; 29 ibid, p.203. < 6 >

9 2) Ο ΡΤΘΜΟ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΖ (RATE OF LOΑDING/ DISCHARGE) ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΕΖΣΖΜΑΣΟ Οη Φνξηίζεηο, ηα Shearing Forces & ηα Bending Moments 2.1 ΦΟΡΣΙΔΙ ΣΟΤ BULK CARRIER & Η ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΓΟΜΗ Οη θαηαθφξπθεο δηαθνξέο κεηαμχ βάξνπο θαη άλησζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία θαηά κήθνο ηνπ πινίνπ νλνκάδνληαη θνξηίζεηο (stresses). Απηέο πνπ επελεξγνχλ πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ δεκηνπξγνχλ Σέκλνπζεο Γπλάκεηο (Shearing Forces) θαη δξνπλ θαηαθφξπθα. Δπί ηνπ πινίνπ, ζπλήζσο, ιακβάλνπκε σο κέηξν ην άζξνηζκα ησλ Σεκλνπζψλ Γπλάκεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αλαθνξάο, δει. δηαηνκέο θαηά κήθνο ηνπ πινίνπ ζπλήζσο, ζηηο εγθάξζηεο θξαθηέο ηνπ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δικόνα 5 παξαθάησ. Οη θνξηίζεηο ηνπ πινίνπ ηείλνπλ επίζεο λα ην θάκςνπλ. Η Κακπηηθέο Ρνπέο (Bending Moments) ιακβάλνληαη σο ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα κε αλαθνξά θάπνην ζεκείν πιψξα ή πξχκα απφ απηφ. Δθφζνλ ζην πινίν επηδξά θάπνηα θακπηηθή ξνπή ηφηε απηφ ηείλεη λα θακθζεί θαηά ην δηάκεθεο θαη νη δχν θαηαζηάζεηο Κακπηηθψλ Ρνπψλ είλαη ην Sagging θαη ην Hogging, θαηαζηάζεηο νη νπνίεο, επίζεο, απεηθνλίδνληαη ζηελ Δικόνα Shearing Forces Bending Moments Sagging Bending Moments Hogging Δικόνα 5 Πεγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Over-stressing the Hull Structure. 30 IACS, (1997), Bulk Carriers Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Over-stressing the Hull Structure, International Association of Classification Societies (IACS), London, U.K. < 7 >

10 Καηαζθεπαζηηθνί Πεξηνξηζκνί Όζνλ αθνξά ηηο θνξηίζεηο ελφο πινίνπ, φια ηα πινία είλαη ζρεδηαζκέλα κε πεξηνξηζκνχο (φξηα) πνπ επηβάιινληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ψζηε λα δηαηεξεζνχλ αθέξαηα ηα δνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Η ππέξβαζε απφ ηνλ πινίαξρν απηψλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηνξηζκψλ νδεγεί ζηελ ππεξθφξηηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αζηνρία ησλ δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (structural failure). Ο Νενγλψκνλαο ηνπ πινίνπ θαζνξίδεη ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα φξηα θνξηίζεσλ ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Φφξησζεο (Loading Manual) ηνπ πινίνπ, ελψ κε εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (Loadicator) 31 κπνξεί εχθνια λα ππνινγηζηνχλ ηα Shearing Forces θαη ηα Bending Moments ζε θάζε θαηάζηαζε θφξηνπ θαη έξκαηνο. Ο Νενγλψκνλαο νξίδεη δχν εηδψλ αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα ησλ Shearing Forces θαη ησλ Bending Moments. Σα φξηα ιηκέλνο (Harbour (in port) Still Water Shear Forces(SWSF) & Bending Moments (SWBM)) θαη ηα φξηα ζαιάζζεο (Seagoing (at sea) Still Water Shear Forces(SWSF) & Bending Moments (SWBM)). Σα πξψηα είλαη πςειφηεξα θαζψο ην πινίν ζην ιηκάλη δελ ππφθεηηαη ζηηο δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ηνπ ζαιάζζηνπ θπκαηηζκνχ φπσο θαηά ηελ ελ πισ θαηάζηαζε. Αζθαιψο, ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε (ελ πιψ ή ελ φξκσ) απηά ηα φξηα πνπ εθθξάδνληαη (ράξηλ επθνιίαο αλάγλσζεο θαη εθαξκνγήο απφ ηνλ πινίαξρν) ζε επί % πνζνζηφ ηνπ κεγίζηνπ επηηξεπφκελνπ κε φξην αληηζηνίρσο ην 100% δελ πξέπεη λα μεπεξλνχληαη. Γει. δελ πξέπεη πνηέ ηα ππνινγηδφκελα SWSF θαη SWBM ζε κία θαηάζηαζε θφξηνπ λα μεπεξλνχλ ην 100% ησλ αληηζηνίρσλ επηηξεπνκέλσλ ηηκψλ, είηε ζην ιηκάλη, είηε ελ πισ. Έλα παξάδεηγκα ησλ επηηξεπνκέλσλ θαη ησλ ππνινγηδφκελσλ SWSF θαη SWBM απεηθνλίδεηαη ζηελ Δικόνα 6 παξαθάησ. ρέζε κεηαμύ Δπηηξεπόκελνπ & Τπνινγηδόκελνπ SWSF ρέζε κεηαμύ Δπηηξεπόκελνπ & Τπνινγηδόκελνπ SWBM Δικόνα 6 Πεγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Overstressing the Hull Structure. 31 Όπσο, ππνρξεσηηθψο, επηβάιεη ν Καλ. ΥΙΙ/11ηεο SOLAS 2002 γηα φια ηα Bulk Carriers κήθνπο 150 κέηξσλ θαη άλσ. < 8 >

11 Οη Σνπηθέο Φνξηίζεηο Γηα ιφγνπο αζθαιείαο (αιιά θαη ιεηηνπξγηθήο επειημίαο), ζε νξηζκέλα Bulk Carriers ππάξρνπλ θξηηήξηα ηνπηθήο θφξηηζεο/θαηαπφλεζεο ησλ θπηψλ ηνπο βάζεη ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο θνξηίνπ ζε θάζε θχηνο θαη θάζε δεπγάξη γεηηνληθψλ θπηψλ (δει. θαηάζηαζε θφξηνπ block holding ) ζηα δηάθνξα βπζίζκαηα. Η ππεξθφξησζε ελφο θχηνπο ζα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο ηνπηθέο θνξηίζεηο/ θαηαπνλήζεηο ζηελ δηπχζκελε δεμακελή, ηελ εγθάξζηα θξαθηή, ηα ζηφκηα ησλ θπηψλ, ηηο γσλίεο ησλ ζηνκίσλ, ηνπο θπξίνπο λνκείο θαη ηνπο ζπλδεφκελνπο αγθψλεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζηελ Δικόνα 7 παξαθάησ. Η ππεξθφξησζε ηνπ θχηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε αλεπαξθέο βχζηζκα (δειαδή ζηα πξψηα ζηάδηα, θαηά ηελ έλαξμε, ηεο θφξησζεο), έρεη ηελ ζπλέπεηα δεκηνπξγίαο ππεξβνιηθψλ θαζέησλ θνξηίζεσλ επί ηνπ δηππζκέλνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα παξακνξθψζνπλ ηελ ζπλνιηθή θαηαζθεπαζηηθή δηακφξθσζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θχηνπο φπσο δηαθξίλεηαη ζηελ Δικόνα 8 παξαθάησ. Παξακόξθσζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ ηνπηθά σο απνηέιεζκα ηεο ππεξθόξησζεο ηνπ θύηνπο Δικόνα 7 Πεγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Over-stressing the Hull Structure. < 9 >

12 Σέκλνπζεο Γπλάκεηο ζηελ Δγθάξζηα Κπκαηνεηδή Φξαθηή θαη ε πκπίεζε ηνπ Δγθαξζίνπ Καηαζηξώκαηνο Τπεξβνιηθή Πιαζηηθή Παξακόξθσζε ζηελ Καηαζθεπαζηηθή Γνκή ηνπ Γηππζκέλνπ Δικόνα 8 Πεγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Over-stressing the Hull Structure. Υξνλία θφπσζε ( Chronic Fatigue )ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη έξεπλεο ηνπ IACS 32 έρνπλ δείμεη φηη ν ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο βαξέσλ, θπξίσο, θνξηίσλ (πςειήο ππθλφηεηαο), θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξβνιηθέο θνξηίζεηο θαη θαηαπνλήζεηο ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ είλαη νξαηά, αιιά είλαη ελ δπλάκεη δεκηνγφλα δηφηη κεγελζχλνληαη φηαλ ην πινίν έξρεηαη αληηκέησπν κε ηε δπλακηθή θφξηηζε ηεο δξάζεο ησλ θπκάησλ ελ πισ. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ππάξρεη ζπζζψξεπζε ησλ θνξηίζεσλ ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηζσξίσλ αζθαιείαο ηνπ πινίνπ. Ο Κύθινο ησλ Φνξηίζεσλ ελφο Bulk Carrier αλαπαξίζηαηαη ζηελ Δικόνα 9 παξαθάησ. ΟΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ BULK CARRIER ΑΦΔΡΜΑΣΗΜΟ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΈΡΜΑΣΟ ΦΟΡΣΩΖ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΦΟΡΣΗΔΩΝ ΈΜΦΟΡΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΣΑΞΗΓΗ ΤΠΟ ΈΡΜΑ ΔΚΦΟΡΣΩΖ Δικόνα 9 Πποζαπμογή από ηην παπακάηυ πηγή Πεγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Handle with Care. 32 IACS, (1998), Bulk Carriers Handle with Care, International Association of Classification Societies (IACS), London, U.K. < 10 >

13 2.2 Ο ΡΤΘΜΟ ΦΟΡΣΩΗ/ ΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΤΝΘΔΣΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ο ξπζκόο δελ είλαη ην ίδην κε ηελ ηαρύηεηα θφξησζεο/ εθθφξησζεο πλήζσο, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζην rate of loading, δει. ζηνλ ξπζκό θόξησζεο (θπξίσο, θαη ζπαλίσο ζηνλ ξπζκό εθθόξησζεο ) ην κπαιφ καο πάεη θαη επζείαλ, εζθαικέλα φκσο, ζηελ ηαρύηεηα θφξησζεο. Η έλλνηα ηνπ ξπζκνύ θόξησζεο/ εθθόξησζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δνζεί, ζηνλ θαζέλαλ μερσξηζηά αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη λα γίλεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ βιάβεο ζην πινίν νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαίεο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα εκπνξηθήο θχζεσο (π.ρ. θαζπζηεξήζεηο, δηακάρεο, πξνζηξηβέο θηι.). Απηνί νη ηέζζεξηο παξάγνληεο είλαη : (α) ε ηαρχηεηα θφξησζεο/ εθθφξησζεο, (β) ε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ κέζα ζηα θχηε θαη νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ζε θάζε ζηάδην θφξησζεο/ εθθφξησζεο (total cargo distribution & pours), (γ) ε ζεηξά, δει. ε ελαιιαγή ησλ θπηψλ ζε φια ηα ζηάδηα, θφξησζεο/ εθθφξησζεο (sequence) θαη (δ) ε δηαρείξηζε ηνπ έξκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θφξησζεο/ εθθφξησζεο. Έλαο πέκπηνο παξάγνληαο ν νπνίνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ δηαδηθαζία θφξησζεο/ εθθφξησζεο, αλεμαξηήησο ξπζκνχ είλαη νη δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ηνπ πινίνπ, θπξίσο θαηά ηελ εθθφξησζε. Ακέζσο παξαθάησ, γίλεηαη μερσξηζηή αλαθνξά ζηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο ηφζν γηα ηελ θφξησζε φζν θαη γηα ηελ εθθφξησζε. 2.3 Η ΦΟΡΣΩΗ Η Σασύηηηα Φόπηυζηρ. Η Σαρχηεηα παξάγνληαο ςπρνινγηθήο θφξηηζεο Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζζεί φηη ε ηαρύηεηα απηή θαζαπηή απφ κφλε ηεο (ζε αληηδηαζηνιή, θπζηθά, κε ηνλ ξπζκό φπσο πξνζδηνξίζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, παξά κφλνλ επηθέξεη ηελ ζπκπίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ θφξησζεο κέζα ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα επηηειεζηνχλ φιεο νη άιιεο εξγαζίεο. Η ζκίθξπλζε, αζθαιψο, ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο θαη θφξησζεο ζπλεπάγεηαη δπζθνιίεο θαη απαηηεί πςειή εηνηκφηεηα, ζσζηή πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφ, γξήγνξεο αληηδξάζεηο θαη αιιαγέο ζρεδηαζκνχ (εάλ απαηηεζεί), ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ πινίνπ (αληιίεο έξκαηνο, ηδηθάξηα, θαιχκκαηα θπηψλ, πδξαπιηθά θιπ.), ελψ ηαπηφρξνλα επηθέξεη έιιεηςε άλεζεο δηαρεηξηζηηθψλ θηλήζεσλ, ςπρνινγηθή θφξηηζε θηι. < 11 >

14 Έλα ζεσξεηηθφ εξψηεκα Όκσο, ε ηαρχηεηα θφξησζεο, απηή θαζαπηή απφ κφλε ηεο, έρεη, πξάγκαηη, ζπλεηζθνξά ζηηο ζηαηηθέο θνπψζεηο ηνπ πινίνπ, φηαλ εθπιεξψλνληαη φινη νη άιινη παξάγνληεο ηαπηφρξνλα θαη θαζ φια ζσζηά; 33 Δάλ, δειαδή, ζα κπνξνχζε, γηα παξάδεηγκα, λα θνξησζεί έλα Cape-sized Bulk Carrier, γξήγνξα, κε ζσζηή θαηαλνκή θνξηίνπ ζηα θχηε, κε γξήγνξν θαη ζσζηφ αθεξκαηηζκφ κέζα ζε 5 ψξεο, γηαηί λα ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο; 34 Θεσξεηηθψο αδηάθνξε ε ηαρχηεηα θνξηνεθθφξησζεο αιιά κε πξαθηηθέο ζπλέπεηεο Σν αλσηέξσ εξψηεκα είλαη άθξσο ζεσξεηηθφ φκσο καο βνεζά λα απνζπλδέζνπκε ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο, απηή θαζαπηή, απφ ην φιν δήηεκα ηεο ζηαηηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ πινίνπ θαη λα αληηιεθζνχκε φηη αθξηβψο ηα ίδηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ην πινίν θαη θαηά ηελ εθθφξησζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηαρχηεηα (εδψ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ηνλ ξπζκό ) εθθφξησζεο θαη ηελ εζθαικέλε αληίιεςε πνιιψλ φηη ε εθθφξησζε, απφ πιεπξάο ζηαηηθψλ θνπψζεσλ, είλαη επθνιφηεξε. Μπνξεί ν ρακειφηεξνο, θαηά θαλφλα, ξπζκφο εθθφξησζεο λα καο πξνζθέξεη ηελ ςπρνινγηθή άλεζε θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα κεγαιχηεξεο επειημίαο θηλήζεσλ, αιιά ηα ίδηα δεηήκαηα ζηαηηθψλ θνπψζεσλ/ θνξηίζεσλ πθίζηαληαη θαη θαηά ηελ εθθφξησζε. Μαο ην επηβεβαηψλεη άιισζηε θαη ην παξάδεηγκα ηνπ Lassia (βιέπε παξαθάησ) ην νπνίν δηεξξάγε ζηα δχν θαηά ηελ δηάξθεηα εθθφξησζεο. Η ηαρχηεηα παξάγνληαο δπλακηθήο θαηαπφλεζεο ζηελ θφξησζε Οχησο ερφλησλ ησλ αλσηέξσ, ππάξρεη έλα δήηεκα (απηφ ησλ δπλακηθψλ θαηαπνλήζεσλ) ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο ζηα αξρηθά ζηάδηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα θνξηία πςειήο ππθλφηεηαο, ζην νπνίν δήηεκα γίλεηαη αλαθνξά παξαθάησ. 33 δει. αθνινπζψληαο κία ζσζηή θαη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηα θχηε κε ηαπηφρξνλν θαη ζπγρξνληζκέλν αθεξκαηηζκφ 34 Δάλ, γηα παξάδεηγκα, (απινπνηψληαο ην εξψηεκα): γηα ηελ θφξησζε θνξηίνπ ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο ζε έλα Cape-sized Bulk Carrier κε 9 θχηε, ππήξραλ 9 ηαηληφδξνκνη ψζηε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο-κηάκηζεο ώξαο (δει. ζηνλ ξεαιηζηηθφ ξπζκφ ησλ Μ.Σ. αλά ψξα, ηθαλφηεηα ηελ νπνία δηαζέηνπλ νη ζχγρξνλνη ηαηληφδξνκνη) θάζε θχηνο λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή πνζφηεηα θνξηίνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ην, θαζ φια ζσζηφ θαη ζπκκεηξηθφ, ηειηθφ ρέδην ηνηβαζίαο (Stowage Plan) ηνπ πινίνπ, κε ηαπηφρξνλν, αζθαιψο, αθεξκαηηζκφ ζηνλ αληίζηνηρν ρξφλν (π.ρ. κε 9 μερσξηζηά δίθηπα αθεξκαηηζκνχ), ηφηε γηαηί λα καο λα πξνβιεκαηίδεη, απφ πιεπξάο ζηαηηθψλ (θαη κφλν) θνπψζεσλ, ε ηαρχηεηα θφξησζεο; Μήπσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν απφ ην λα θνξηψλεηαη θάζε θχηνο μερσξηζηά, ην νπνίν, νχησο ή άιισο, θνξηψλεηαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα; Η ηαρύηεηα, ζα έιεγα, επεξεάδεη ηελ αζθαιή θφξησζε ζπλδπαζηηθά κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο (ε ηαρεία αληζνκεξή θαηαλνκή βάξνπο, κε ιαλζαζκέλε ζεηξά θαη/ ή αξγφ θαη αζχγρξνλν αθεξκαηηζκφ θηι). < 12 >

15 2.3.2 Η Καηανομή ηος Φοπηίος (Cargo Distribution). Δίδε θαηαλνκήο/ θφξησζεο Δπί ηε βάζεη φζσλ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ Τποκεθάλαιο 2.1 πεξί θνξηίζεσλ, ζηαηηθψλ θνπψζεσλ θαη θαηαπνλήζεσλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο Bulk Carrier, γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ φηη ε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ εληφο ησλ θπηψλ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, παξάγνληα απφ πιεπξάο ζηαηηθψλ θνπψζεσλ. Η ιαλζαζκέλε δηακήθεο θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ κέζα ζηα θχηε έρεη άκεζε επίδξαζε ηφζν ζην ζχλνιν ησλ Shearing Forces & Bending Moments ηνπ ιψξνπ ησλ δηακήθσλ ελδπλακψζεσλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ, φζν θαη ζηηο ηνπηθέο θνξηίζεηο ηνπ ζθάθνπο. 35 Σξεηο είλαη νη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη θαηαλνκήο θνξηίνπ ζε έλα Bulk Carrier 36 : (α) (β) (γ) Η νκνηνγελήο (ή νκνηόκνξθε) θαηαλνκή ζε φια ηα θχηε ( Homogeneous Hold Loading ). Σν θνξηίν θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζε φια ηα θχηε. Καηά θαλφλα, ηέηνηα είλαη ε θφξησζε θνξηίσλ ρακειήο ππθλφηεηαο (ή κεγάινπ πληειεζηή ηνηβαζίαο) φπσο ζηηεξά θαη άλζξαθαο. Η ελαιιαθηηθή θόξησζε ησλ θπηψλ ( Alternate Hold Loading ), ηελ νπνία ζπλαληάκε, θαηά θαλφλα, θαηά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ πςειήο ππθλφηεηαο (ή κηθξνχ πληειεζηή ηνηβαζίαο) φπσο ζηδεξνκεηάιιεπκα. Η θφξησζε γίλεηαη ζην κνλά θχηε ελψ ηα δπγά παξακέλνπλ θελά. Σν βάξνο ηνπ θνξηίνπ αλά θνξησκέλν θχηνο είλαη πεξίπνπ ην δηπιάζην απ φηη ζηελ νκνηνγελή θφξησζε κε ηα ελαιιαθηηθά θχηε ζρεδηαζκέλα/εληζρπκέλα θαηαιιήισο. χκθσλα κε ηνλ Καλ.14 ηνπ Κεθ. ΥII 37 ηεο αλαζεσξεκέλεο SOLAS, ν νπνίνο εηέζε ζε ηζρχ ηελ 1 ε Ινπιίνπ 2006, δελ επηηξέπεηαη ζε Bulk Carriers πνπ λαππεγεζήθαλ πξηλ ην 1999 (θαη ειηθίαο 10 εηψλ θαη άλσ), λα απoπιεχζνπλ κε θάπνην απφ ηα θχηε ηνπο θελφ, εθηφο εάλ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ IACS UR S17, S18 θαη S20 θαζψο επίζεο θαη S12 Rev.2.1 ή S31. Ο Καλ.14 ηζρχεη ζε Bulk Carriers κήθνπο 150 κέηξσλ θαη άλσ πνπ κεηαθέξνπλ θνξηίν κε ππθλφηεηα 1.780kg/m 3 θαη άλσ. Η θφξησζε θαηά δεύγε ή νκάδεο γεηηνληθώλ θπηώλ, ή κεξηθή θόξησζε ( Block Hold Loading ή Part Loading ) κε ηα παξαθείκελα θχηε ζ απηά ηα δεχγε/ νκάδεο λα παξακέλνπλ θελά. Η θφξησζε απηνχ ηνπ είδνπο, ζπλήζσο, γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο κεξηθήο θφξησζεο ηνπ πινίνπ. Ωζηφζν, γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξθφξηηζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ, πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πνζφηεηεο θνξηίνπ ζε θάζε έκθνξην θχηνο θαζψο επίζεο θαη ζην βχζηζκα απφπινπ ηνπ πινίνπ απφ ην ιηκάλη. 35 IACS, op.cit IACS, op.cit SOLAS 2000: Chapter XII - Additional Safety Measures for Bulk Carriers φπσο ηξνπνπνηήζεθε. < 13 >

16 Οη σο άλσ ηξεηο ηξφπνη θφξησζεο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ, ζηελ Δικόνα 10(α-γ) αληίζηνηρα. (α) (β) (γ) Δικόνα 10 (α-γ) Πεγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Overstressing the Hull Structure. Αζχκκεηξε Καηαλνκή/ Φφξησζε Η αζχκκεηξε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ εληφο ησλ θπηψλ (αιιά θαη ηνπ έξκαηνο ζπλδπαζηηθά) έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο θνξηίζεηο/ θαηαπνλήζεηο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ ηφζν γεληθά φζν θαη ηνπηθά. Η αζχκκεηξε θαηαλνκή θνξηίνπ είλαη, ζπλήζσο, πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ θφξησζε θνξηίσλ πςειήο ππθλφηεηαο (φπσο ζηδεξνκεηάιιεπκα) θαη κπνξεί λα έρεη κία απφ ηηο παξαθάησ ηξεηο κνξθέο: (α) Αζχκκεηξε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ εληόο ηνπ θύηνπο θαηά ην δηάκεθεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ππεξθφξηηζε θαη θαηαπφλεζε ηεο εγθάξζηαο θξαθηήο ηνπ θχηνπο θαη ηνπ εγθάξζηνπ θαηαζηξψκαηνο ζηε πεξηνρή. Η πιάγηα πίεζε ηνπ θνξηίνπ πνπ επελεξγεί ζηελ εγθάξζηα θξαθηή απμάλεη ηηο θνξηίζεηο ηεο, νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην εγθάξζην θαηαζηξψκα πξνθαιψληαο ζιηπηηθέο ηάζεηο ζηελ πεξηνρή. (β) Αζχκκεηξε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ θαηά ην δηάκεθεο ζε γεηηνληθά θύηε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, επίζεο, ππάξρεη ππεξθφξηηζε θαη θαηαπφλεζε ησλ γεηηνληθψλ εγθάξζησλ θξαθηψλ. Οη πιάγηεο (επί ηεο ελδηάκεζεο θξαθηήο) δπλάκεηο αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη, αιιά ην άζξνηζκα ησλ θαζέησλ δπλάκεσλ κεηαθέξεηαη ζηελ θξαθηή. Δπίζεο, νη ζιηπηηθέο θαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο (ππφ ην βάξνο ηνπ θνξηίνπ θαη ησλ δχν θπηψλ) ζηα ειάζκαηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη ηνπ ππζκέλα, αληίζηνηρα, ζηελ πεξηνρή ηεο γεηηνληθήο θξαθηήο, είλαη πνιχ ηζρπξέο. < 14 >

17 (γ) Αζχκκεηξε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ εληόο ηνπ θύηνπο θαηά ην εγθάξζην. ε απηή ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη ζηξεπηηθέο θνξηίζεηο θαη ζπζηξνθή ηνπ ιψξνπ ησλ δηακήθσλ ελδπλακψζεσλ θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ. Απηφο είλαη, ίζσο, ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ζηελ δεκηνπξγία ξεγκάησλ (cracks) ζηηο γσλίεο ησλ ζηνκίσλ ησλ θπηψλ θαη πξνβιεκάησλ θαηά ηελ επζπγξάκκηζε θαη αζθαιή ζηεγαλνπνίεζε ησλ θαιπκκάησλ ηνπο. ε πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθά αζχκκεηξεο θαηαλνκήο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί αθφκε θαη παξακφξθσζε ηνπ εγθαξζίνπ θαηαζηξψκαηνο κεηαμχ ησλ αλνηγκάησλ ηνπ ζηνκίνπ ησλ θπηψλ (hatch openings). 38 Οη σο άλσ ηξεηο κνξθέο αζχκκεηξεο θφξησζεο/ θαηαλνκήο απεηθνλίδνληαη παξαθάησ ζηελ Δικόνα 11 (α-γ) αληίζηνηρα. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, ν ππζκέλαο ηνπ θχηνπο ζηελ πεξηνρή θαη ηα δηπχζκελα ππεξθνξηίδνληαη έληνλα. Δάλ απηφ ζπλδπαζηεί θαη κε ιαλζαζκέλε ππεξθφξησζε ηνπ θχηνπο, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθά φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Trade Daring (βιέπε παξαθάησ). (α) (β (γ) Δικόνα 11 (α-γ) Πεγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Guidance and Information on Bulk Cargo Loading and Discharging to Reduce the Likelihood of Overstressing the Hull Structure. Η ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ην Πινίαξρν Γηα λα ππάξμεη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ξπζκνύ θφξησζεο απφ ηνλ πινίαξρν, ε θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ, είηε ελ ζπλφισ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πηζαλέο ππνιεηπφκελεο πνζφηεηεο έξκαηνο), είηε ελ κέξεη θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θφξησζεο (ζε ζπλδπαζκφ, θπζηθά, κε ηηο πνζφηεηεο έξκαηνο επί ηνπ πινίνπ αλά ζηάδην), ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε ηα Shearing Forces & Bending Moments ηνπ πινίνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Τποκεθάλαιο 2.1 παξαπάλσ, λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα φξηα ζε θακία ρξνληθή ζηηγκή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θφξησζεο. Οη ηνπηθέο, επίζεο, θνξηίζεηο/ θαηαπνλήζεηο ζα πξέπεη λα 38 IACS, op.cit. 30. < 15 >

18 ιακβάλνληαη ππ φςηλ θαη λα πξνιακβάλνληαη νη αζχκκεηξεο θαηαλνκέο θνξηίνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηνηβάδεηαη εληφο ηνπ θχηνπο νκνηφκνξθα, ζπκκεηξηθά θαηά ην δηάκεθεο θαη, εάλ είλαη πξαθηηθψο δπλαηφ, λα ηζνζηαζκίδεηαη (ραπηάξεηαη). Πέξαλ ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, απηφ πεξηνξίδεη, επίζεο, θαη ηνπο θηλδχλνπο κεηαηφπηζεο (shifting) ηνπ θνξηίνπ θαηά ην ηαμίδη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. σζηή πξνεηνηκαζία Σα αλσηέξσ επηηπγράλνληαη κε ζσζηφ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη θαηάξηηζε ρεδίνπ Φφξησζεο/ ηνηβαζίαο (Loading Plan) θαηά ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κώδηθα Πξαθηηθήο γηα ηελ Αζθαιή Φόξησζε θαη Δθθόξησζε Φνξηεγώλ Πινίσλ Φνξηίνπ Υύδελ (Κώδηθαο BLU) θαη ζχκθσλα, πάληνηε, κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Φφξησζεο (Loading Manual) ηνπ πινίνπ, κε ππνινγηζκφ ησλ Shearing Forces θαη ησλ Bending Moments ζε θάζε ζηάδην θαη κε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο θφξησζεο, ψζηε λα ειέγρεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ πξνυπνινγηζκέλσλ ηηκψλ βάζε ηνπ ρεδίνπ Φφξησζεο (ρξφλνη, πνζφηεηεο θνξηίσλ, βπζίζκαηα & δηαγσγή πινίνπ, κεηξήζεηο έξκαηνο θιπ.). Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη ελδερφκελε αλαζεψξεζε/ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ρεδίνπ Φφξησζεο, εάλ πξνθχςεη αλάγθε θαηά ηελ πξφνδν ηεο θφξησζεο, φπσο επίζεο θαη δηνξζσηηθή/ βειηησηηθή αιιαγή κεηά απφ ηπρφλ απφθιηζε απφ ην αξρηθφ ρέδην Η ειπά (Sequence) Φόπηυζηρ. Οη παξάκεηξνη ηεο ζσζηήο ζεηξάο θφξησζεο Η ζεηξά (sequence) θφξησζεο είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ. Καη νπζίαλ, ε ζεηξά θφξησζεο θαζνξίδεη θαη ηελ θαηαλνκή θνξηίνπ ζε θάζε ζηάδην ( stage ή step ) θφξησζεο, έσο ην πέξαο ηεο θαη ηελ ηειηθή ζηνηβαζία ηνπ θνξηίνπ. Η επηινγή ηεο ζεηξάο (θαη ηεο ελαιιαγήο) κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θνξησζνχλ ηα θχηε, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζηαδίσλ, νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο θνξηίνπ αλά θχηνο αλά ζηάδην θφξησζεο ( pours ), θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ pours 39 αλά θχηνο κέρξη ηελ ζπλνιηθή θφξησζε ηνπ θχηνπο (έλα, δχν, ή ηξία pours ), είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξακέηξσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη εμήο: 40 (α) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ: ζπληειεζηήο ζηνηβαζίαο, γσλία αλαπαχζεσο, πνζφηεηα θαη ηδηφηεηεο ηνπ θνξηίνπ. (β) (γ) Γηαζεζηκφηεηα ηνπ θνξηίνπ θαη πηζαλέο απαηηήζεηο ηνπ terminal φζνλ αθνξά ηελ ζεηξά θφξησζεο (ηδηαίηεξα ζε δηαθνξεηηθέο παξηίδεο θνξηίνπ). Ο αξηζκφο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξησηηθψλ κέζσλ (έλα, δχν, ηξεηο θηι. ηαηληφδξνκνη, ζσιήλεο, γεξαλνί μεξάο) ηνπ ιηκέλνο Όπσο νξίδεηαη ν φξνο ζηελ παπ. 1.7 ηνπ Σμήμαηορ 1 ηνπ Κψδηθα BLU : Pour means the quantity of cargo poured through one hatch opening as one step in the loading plan, i.e. from the time the spout is positioned over a hatch opening until it is moved to another hatch opening. 40 IACS, op.cit Σν πξφβιεκα ηεο ηαρχηεηαο θφξησζεο ππάξρεη, θπξίσο, ζηα terminals θφξησζεο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο φπνπ ε θφξησζε δηελεξγείηαη, ζπλήζσο, κε έλαλ, κεγάιεο απφδνζεο, ηαηληφδξνκν. < 16 >

19 (δ) (ε) Η ηαρχηεηα θφξησζεο, ζπλνιηθά θαη αλά θνξησηηθφ κέζν. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο ηνπ terminal γηα κεηαθίλεζε/ κεζφξκηζε (shifting) ηνπ πινίνπ. (ζη) Η πνζφηεηα θνξηίνπ πνπ παξακέλεη ζην θνξησηηθφ κέζν (π.ρ. ζηνλ ηαηληφδξνκν) κεηά ηελ εληνιή γηα δηαθνπή θφξησζεο, θαη ε νπνία ζα θνξησζεί ζην πινίν. (δ) (ε) (ζ) (η) Οη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο/ θαηαπνλήζεηο (Shearing Forces & Bending Moments) ηνπ πινίνπ (δει. φινη νη παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην Τπνθεθάιαην 2.1 θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην). Ο επηζπκεηφο ή ελδεηθλπφκελνο αξηζκφο ησλ pours θνξηίνπ. Αζθαιψο, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπηθήο ππεξθφξησζεο ησλ θπηψλ (εηδηθά θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θφξησζεο), ζα πξέπεη λα ππάξρεη φζν γίλεηαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο κε δηαδνρηθψλ pours γηα θάζε θχηνο. Απηφ, ζπλήζσο, απνηειεί ζεκείν πξνζηξηβήο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ terminals θαζψο πξνυπνζέηεη πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο ησλ θνξησηηθψλ ηνπο κέζσλ. Σν βχζηζκα (draught) απφπινπ ηνπ πινίνπ, φπσο θαη ην βχζηζκα θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θφξησζεο κε αλαθνξά ζηηο ζηαηηθέο θνπψζεηο ηνπ πινίνπ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην βάζνο (depth) ησλ πδάησλ (ιακβαλνκέλσλ ππ φςηλ θαη ησλ ελδερνκέλσλ παιηξξνηαθψλ αιιαγψλ). Η ειεπζεξία άλσζελ ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ηνπ πινίνπ (air-draught). (ηα) Η επηζπκεηή δηαγσγή ηνπ πινίνπ ζε θάζε ζηάδην αιιά θαη θαηά ην πέξαο ηεο εθθφξησζεο. (ηβ) Η ηαρχηεηα θαη ε επηζπκεηή ζεηξά αθεξκαηηζκνχ ησλ δεμακελψλ ηνπ πινίνπ. Απηή ε παξάκεηξνο, κε ηηο ηαρχηεηεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζε νξηζκέλα terminals θαηά ηελ θφξησζε ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη άθξσο θαζνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηελ ρξνληθή πεξίνδν θφξησζεο ηνπ πινίνπ. (ηγ) Δλδερφκελεο άιιεο ελέξγεηεο, φπσο π.ρ. παξαιαβή θαπζίκσλ (bunkering). (ηδ) Πηζαλνί πεξηνξηζκνί απφ ηελ Αξρή Ληκέλνο, π.ρ. γηα ηνλ αθεξκαηηζκφ, ηελ παξαιαβή θαπζίκσλ θ.α. Μειέηε ησλ ζηαηηθψλ θνπψζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα Όζνλ αθνξά ηηο ζηαηηθέο θνπψζεηο ην πινίνπ, ν πινίαξρνο, ζπκβνπιεπφκελνο ην Δγρεηξίδην Φφξησζεο θαη ην Loadicator, ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη ην ρέδην Φφξησζεο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ φςηλ φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο, ηφζν θαηά ην πέξαο ηεο θφξησζεο, φζν θαη ζε θάζε ζηάδην θαηά ηελ θφξησζε. 42 Η ιαλζαζκέλε επηινγή θαη ελαιιαγή ησλ θπηψλ (sequence) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θφξησζεο, ρσξίο ζσζηφ δηακνηξαζκφ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θνξηίνπ θάζε θχηνπο ζε pours (θαηά θαλφλα, ηνπιάρηζηνλ δχν) θαη ε έιιεηςε ζπγρξνληζκνχ κε ηνλ αθεξκαηηζκφ, κπνξεί λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθά, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Algowood θαη ηνπ Eurobulker X (βιέπε παξαθάησ). 42 Φπζηθά ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα θαη γηα ηηο δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ηνπ πινίνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έκθνξηνπ ηαμηδίνπ (δει. ηα Seagoing SWSF & SWBM), θαη κέρξη ηελ άθημε ηνπ πινίνπ ζην ιηκάλη εθθφξησζεο. Απηφ, φκσο, δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο θαη γη απηφ δελ γίλεηαη πεξαηηέξσ αλαθνξά. < 17 >

20 πγθεξαζκφο φισλ ησλ παξακέηξσλ & δηπισκαηηθνί ζπκβηβαζκνί Έλα θξηηήξην θαιήο λαπηηθήο ηέρλεο Ο πινίαξρνο ζα πξέπεη λα θαηαξηίζεη ην ρέδην Φφξησζεο ζπλδπάδνληαο κε αζθάιεηα φιεο ηηο αλσηέξσ παξακέηξνπο. Ο ζπγθεξαζκφο φισλ ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ είλαη, αξθεηέο θνξέο, πνιχ δχζθνινο. Καη φηαλ, νξηζκέλεο θνξέο, ζ απηφλ ππεηζέξρνληαη θαη άιινπ είδνπο επηρεηξεζηαθέο/ εκπνξηθέο παξάκεηξνη (φπσο π.ρ. πίεζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ρεδίνπ Φφξησζεο (ή θαη ηεο ζπλνιηθήο θφξησζεο) θαηά ηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηνπ terminal, ησλ θνξησηψλ, ησλ ζηνηβαδφξσλ, ησλ λαπισηψλ, ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θιπ.), ν ζπγθεξαζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νξηαθέο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πινίνπ, ζε πηζαλέο δηακάρεο, πξνζηξηβέο, θαζπζηεξήζεηο θαη, ελδερνκέλσο, ζε αδηεμόδνπο δηπισκαηηθνύο ζπκβηβαζκνύο. Ίζσο απηφ είλαη ην ζεκείν φπνπ παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο πξνζηξηβέο κε ηα terminals. πκβηβαζκόο ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ δελ επηηξέπεηαη θαη, σο εθ ηνύηνπ, ν πινίαξρνο δελ ζα πξέπεη λα έρεη θακία ακθηβνιία πεξί ησλ ελεξγεηώλ ηνπ, όηαλ ηνπ αζθνύληαη πηέζεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ αμησκαηηθή αξρή πνπ νξίδεη όηη Η ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΙΥΤΔΙ έλαληη όισλ ησλ άιισλ παξαγόλησλ ( SAFETY IS PARAMOUNT ). Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, φηη ε δηαδηθαζία θφξησζεο ηνπ πινίνπ κε ηέιεηα εθπιήξσζε φισλ ησλ παξακέηξσλ θαη ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πιεπξψλ απνηειεί, ίζσο, κέξνο ηεο θαιήο λαπηηθήο ηέρλεο θαη εκπνξηθήο επειημίαο πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξίλεη έλαλ ηθαλφ θαη νπιηζκέλν κε γλψζε πινίαξρν. πγρξνληζκφο ηαρχηεηαο αθεξκαηηζκνχ & θφξησζεο Ο Αθεπμαηιζμόρ ηος Πλοίος Ο αθεξκαηηζκφο κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζνβαξέο δπζθνιίεο θαηά ηελ θφξησζε. ηηο ηαρείεο θνξηψζεηο, ηα ηξία θχξηα πξνβιήκαηα, ζηελά ζπλδεφκελα κε ηνλ ξπζκό θφξησζεο, είλαη ε επαηζζεζία ζηελ ππεξθφξηηζε ησλ δηακήθσλ εληζρχζεσλ ηνπ πινίνπ, ε ηνπηθή ππεξθφξησζε/ ππεξθφξηηζε θαη ν ζπγρξνληζκφο ηνπ αθεξκαηηζκνχ, φηαλ ε δπλαηφηεηα απάληιεζεο ηνπ έξκαηνο είλαη θαηψηεξε έλαληη ηεο ηαρχηεηαο θφξησζεο. Καηά ηελ θφξησζε, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζνχλ ηα εμήο: 43 (α) (β) (γ) Ο ζσζηφο ζπγρξνληζκφο ηνπ αθεξκαηηζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο θφξησζεο. Όηη ε ηαρχηεηα θαη ε ζεηξά αθεξκαηηζκνχ κειεηάηαη εηδηθψο θαη ιακβάλεηαη ππ φςηλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρχηεηα θφξησζεο θαη ηνπο επηβαιιφκελνπο θαηαζθεπαζηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο. Όηη γίλεηαη ηαπηφρξνλνο θαη ζπκκεηξηθφο αθεξκαηηζκφο δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ δεμακελψλ θαηά δεχγε. Ό,ηη εηπψζεθε ζην αλσηέξσ Τποκεθάλαιο πεξί αζχκκεηξεο θφξησζεο θαηά ην εγθάξζην ηζρχεη θαη ζηνλ αζχκκεηξν αθεξκαηηζκφ δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ δεμακελψλ, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ζηξεπηηθέο θνξηίζεηο θαη ζπζηξνθή ηνπ ιψξνπ ησλ δηακήθσλ ελδπλακψζεσλ θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ. Δπίζεο, είλαη ιάζνο 43 IACS, op.cit.26. < 18 >

21 πξαθηηθή ε νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ελδερφκελεο θιίζεο ηνπ πινίνπ ιφγσ αζχκκεηξεο θφξησζεο θνξηίνπ κε αζχκκεηξν αθεξκαηηζκφ δεμηψλ θαη αξηζηεξψλ δεμακελψλ. Η θιίζε ιφγσ αζχκκεηξεο θφξησζεο θαηά ην εγθάξζην ζα πξέπεη λα δηνξζψλεηαη κφλν κε εληνιή πξνο ην terminal γηα ζσζηή θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ. Γηαηί άιισο, πέξαλ ησλ ζηξεπηηθψλ θνξηίζεσλ, κπνξεί λα αλαγθαζζνχκε, ιφγσ αλάγθεο δηφξζσζεο ηεο θιίζεο, λα δηαηεξήζνπκε πνζφηεηα έξκαηνο ζε θάπνηα πιεπξηθή δεμακελή, ε νπνία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη λα καο δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ππεξθφξησζεο ή θαη λα αλαγθαζζνχκε λα αθήζνπκε θνξηίν. Η δηαδηθαζία ηνπ Αθεξκαηηζκνχ Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ αθεξκαηηζκφ θαη εξκαηηζκφ ησλ Bulk Carriers, ν IACS, αλαγλσξίδνληαο ηηο ζρεηηθέο δπζθνιίεο, εμέδσζε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2003, χζηαζε ( Recommendation 83 ) 44 κε πξαθηηθέο νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία/ ζπκπιήξσζε ησλ ρεδίσλ Φφξησζεο/ Δθθφξησζεο. Δλ πεξηιήςεη, ζπληζηψληαη ηα αθφινπζα: (α) (β) Η φιε δηαδηθαζία ηνπ αθεξκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα μεθηλά φζν γίλεηαη πην ζχληνκα θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θφξησζεο. Η επηινγή ηεο ζεηξάο ησλ δεμακελψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε απηέο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαιχηεξεο απνζηξάγγηζεο (stripping) λα κέλνπλ ηειεπηαίεο. Λακβάλνληαο, αζθαιψο, ππ φςηλ ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ, ελδερφκελε θιίζε ηνπ, θαη ηελ δηαγσγή ηνπ, ε πξνηηκψκελε ζεηξά αθεξκαηηζκνχ (ππφ ηελ αίξεζε, θπζηθά, ησλ ζηαηηθψλ θνπψζεσλ θάζε πινίνπ) ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμήο: 1. Κχηνο Έξκαηνο(Heavy Ballast: ζπλήζσο έλα απφ ηα κεζαία θχηε θνξηίνπ). 2. Γηπχζκελεο Γεμακελέο (Double Bottom Tanks). 3. Άλσ Πιεπξηθέο Γεμακελέο (Top Side Tanks). 4. Αθξαίεο Πξσξαίεο & Πξπκλαίεο Γεμακελέο (Peak Tanks: Fore & After Peak). (γ) (δ) Θα πξέπεη, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, λα δηαηεξείηαη θαιή πξπκλαία δηαγσγή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθεξκαηηζκνχ θαη θπξίσο θαηά ηελ απνζηξάγγηζε (stripping) ησλ δεμακελψλ. Γελ πξέπεη πνηέ λα επηηξέπεηαη ζην πινίν λα έξζεη κε ηελ πιψξε θαζψο ην ζχζηεκα αθεξκαηηζκνχ (αλαξξνθήζεηο, θαηακεηξηθά θηι.) ησλ πεξηζζνηέξσλ Bulk Carriers δελ είλαη ζρεδηαζκέλν λα αληηκεησπίζεη ηέηνην ελδερφκελν. (ε) Σν πινίν ζην έκθνξην βχζηζκα απφπινπ ηνπ είλαη, ζπλήζσο, even keel ή θνληά ζηελ even keel θαηάζηαζε. Καζψο απηφ δελ βνεζά ηελ απνζηξάγγηζε ησλ δεμακελψλ, ζα πξέπεη ην πινίν λα νδεγείηαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, πξνο ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θφξησζεο. 44 IACS, (2003), Recommendation 83 Notes to the Annexes to IACS Unified Requirements S1A on Guidance for Loading/ Unloading Sequences for Bulk Carriers, International Association of Classification Societies (IACS), London, U.K. (www.iacs.org.uk). < 19 >

22 (δ) Όηαλ γίλεηαη έιεγρνο βπζηζκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξησζείζαο θαη ηεο πξνο θφξησζε ππνιεηπφκελεο πνζφηεηαο θνξηίνπ, ν αθεξκαηηζκφο ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Ο αθεξκαηηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη πεξαησζεί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ βπζηζκάησλ γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπ ππφινηπνπ θνξηίνπ πξνο θφξησζε θαη ηνλ δηακνηξαζκφ ηνπ ζε θχηε πιψξα-πξχκα γηα ηε δηφξζσζε ηεο δηαγσγήο θαηά ην βχζηζκα απφπινπ (δει. κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ % ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ νινθιήξσζε (θνκπιεηάξηζκα) ηεο θφξησζεο θαη ηελ δηφξζσζε δηαγσγήο (ηξηκάξηζκα) ηνπ πινίνπ). Αζθαιψο, εάλ πξφθεηηαη λα θνξησζνχλ πνιιέο παξηίδεο θνξηίνπ, ζε θάζε παξηίδα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο θαη ππνινγηζκφο ησλ βπζηζκάησλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ θνξηίνπ θαη αληηζηνίρσο λα γίλεηαη ε δηαθνπή ηνπ αθεξκαηηζκνχ. (ε) Η θφξησζε ηνπ θχηνπο βαξέσο έξκαηνο (Heavy Ballast) ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, πξνο ην ηέινο ηεο ζεηξάο θφξησζεο ψζηε λα δίδνληαη κεγαιχηεξα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηνλ αθεξκαηηζκφ ηνπ, ηνλ θαζαξηζκφ, ζηέγλσκα, άλνηγκα & πξνεηνηκαζία ησλ θπηίσλ ησλ ζεληηλψλ θαη ζθξάγηζε ηεο αληίζηνηρεο γξακκήο δηθηχνπ έξκαηνο. Οη ζπλέπεηεο ηνπ πιεκκεινχο αθεξκαηηζκνχ Δπί ηε βάζεη φζσλ εηπψζεθαλ πεξί θνξηίζεσλ/ θαηαπνλήζεσλ ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα, είλαη απηνλφεην φηη εάλ ζην πέξαο ελφο ζηαδίνπ (ή αθφκε θαη ζην ηειηθφ ζηάδην) δελ απαληιεζεί ε (θαηά ην ρέδην Φφξησζεο) αληίζηνηρε πνζφηεηα έξκαηνο, ηφηε κπνξεί λα πξνθιεζεί ππεξβνιηθή θφξηηζε θαη θαηαπφλεζε ηνπ πινίνπ. ε ηέηνηα πεξίπησζε, αζθαιψο, ζα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Φφξησζεο ή, εάλ ην απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο, αθφκε θαη δηαθνπή ηεο θφξησζεο, ψζηε λα κεησζεί ε ππεξθφξηηζε, ή έζησ λα απνθεπρζεί ε πεξαηηέξσ θφξηηζε ηνπ πινίνπ. Σν δίιεκκα φηαλ νη αληιίεο ηνπ πινίνπ θαη ην δίθηπν έξκαηφο ηνπ ην πξνδίδνπλ Δίλαη πξνηηκφηεξν, ίζσο, λα δηαςεπζζνχλ νη (νξηζκέλεο θνξέο, εθηφο πξαγκαηηθφηεηνο) πξνζδνθίεο ησλ λαπισηψλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ/ operators ηνπ πινίνπ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο απάληιεζεο ηνπ έξκαηφο ηνπ παξά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ αληνρή. Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα (βιέπε παξαθάησ) πινίσλ πνπ δηεξξάγεζαλ ζηα δχν κέζα ζην ιηκάλη ιφγσ θαθνχ ρεηξηζκνχ έξκαηνο. Καη εδψ ε αμησκαηηθή αξρή είλαη: Η ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΣΙΥΤΔΙ ( SAFETY IS PARAMOUNT ). Δπί ηε βάζεη ηεο αλσηέξσ αξρήο, απαληψληαη φια ηα εξσηήκαηα-δηιήκκαηα. Ο ηθαλφο, ζπλεηφο θαη νπιηζκέλνο κε γλψζε πινίαξρνο δελ ζα πξέπεη λα έρεη θαλέλα ελδνηαζκφ φηαλ θξίλεη φηη πξέπεη λα δηαθφςεη ηελ θφξησζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ηνπ. Ο πινίαξρνο νθείιεη λα κελ απνδερζεί ην δίιεκκα ηεο θαζπζηέξεζεο. ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ην δίιεκκα ηνπ Off Hire, ή ηνπ ζα καο ρξεώζνπλ ηελ θαζπζηέξεζε, φηαλ ηίζεηαη ζέκα αζθαιείαο, αθφκε θαη αλ απηφ (ην < 20 >

23 ζέκα αζθαιείαο), δεκηνπξγείηαη απφ ιάζνο ηνπ ίδηνπ ηνπ πινίνπ ή απφ ηερλεηέο, ςεπδείο θαη εζθαικέλεο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνχξγεζε ην chartering department ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ λαπινζπκθψλνπ επί ηε βάζεη ζεσξεηηθψλ θαη κφλνλ δπλαηνηήησλ απάληιεζεο έξκαηνο. Σν κήλπκα είλαη μεθάζαξν: εάλ ην λαπινζχκθσλν πξνβιέπεη ρξφλν αθεξκαηηζκνχ ηνπ πινίνπ κηθξφηεξν ησλ πξαγκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ν ρξφλνο αθεξκαηηζκνχ είλαη απηφο πνπ ζα θαζνξίζεη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα θφξησζεο, ηφηε είλαη πξνηηκφηεξν λα δηαθφπηεηαη ε θφξησζε (έζησ θαη κε Off Hire φηαλ απηφ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί) απφ ην λα θαιχπηεηαη ε αδπλακία ηνπ πινίνπ λα αθεξκαηίζεη αζθαιψο, κε ελδερνκέλσο απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο. Δμάιινπ, ηέηνηεο ζπλζήθεο θφξησζεο, πέξαλ ησλ ζηαηηθψλ θνπψζεσλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ θαη ζηελ ππεξθφξησζε ηνπ πινίνπ κε ηαπηφρξνλε δπζθνιία ειέγρνπ θαη εμαθξίβσζεο ηεο αθξηβνχο πνζφηήηαο θνξηίνπ (είηε αλά ζηάδην, είηε αθφκε θαη ζην ηειηθφ ζηάδην θφξησζεο). Να ζεκεησζεί, φηη νη ζπλέπεηεο ηεο ιαλζαζκέλεο ππεξθφξησζεο ηνπ πινίνπ (δει. πάηεκα ηεο κπάιαο ), ίζσο είλαη δπζρεξψο αλαζηξέςηκεο, ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο, θαζψο πνιιά απφ ηα terminals θφξησζεο θνξηίνπ ρχδελ δελ δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ εθθφξησζεο ψζηε λα δηνξζσζεί ην ιάζνο Οι Γςναμικέρ Καηαπονήζειρ Πξφβιεκα θπξίσο θαηά ηελ βίαηε & απφηνκε έλαξμε θφξησζεο ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο Καηά ηελ θφξησζε θνξηίσλ πςειήο ππθλφηεηαο (θπξίσο ζηδεξνκεηαιιεπκάησλ) κε κεγάιε ηαρχηεηα, ππάξρεη ν θίλδπλνο δπλακηθήο θαηαπφλεζεο ηνπ ππζκέλα ηνπ θχηνπο (tank top) θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ/ εληζρπηηθψλ εληφο ηνπ δηππζκέλνπ, ιφγσ ηεο πξφζθξνπζεο ηνπ θνξηίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο θφξησζεο, φηαλ απηφ γίλεηαη βίαηα θαη απφηνκα. Πηζαλφλ, νη ζπλέπεηεο κίαο ηέηνηαο δπλακηθήο θαηαπφλεζεο λα κελ είλαη άκεζα νξαηέο (ή, θαη αλ ήηαλ, ζα δηαπηζηψλνληαλ κφλν κεηά ην πέξαο ηεο εθθφξησζεο), αιιά λα εθδεισζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμαζζέληζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ. Πξνο απνθπγήλ ηέηνησλ δπλακηθψλ θαηαπνλήζεσλ, ζπληζηάηαη 45 ε έλαξμε ηεο θφξησζεο κε κηθξή ηαρχηεηα θαηά ην αξρηθφ ζηάδην, κέρξη λα θαιπθζεί ν ππζκέλαο ηνπ θχηνπο (tank top) απφ έλα πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα θνξηίνπ Bulk Carriers, Loss Prevention Bulletin, (April 1994), The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg). (http://www.westpandi.com) 46 Βιέπε, επίζεο, Section ηνπ BLU Code. < 21 >

24 2.4 Η ΔΚΦΟΡΣΩΗ Η Σασύηηηα, η ειπά & ο Δπμαηιζμόρ καηά ηην Δκθόπηυζη. Πξνζνρή! Οη ζηαηηθέο θνξηίζεηο/ θνπψζεηο είλαη εθεί ην αλσηέξσ Τποκεθάλαιο ( Σαρύηεηα Φόξησζεο ) έγηλε κία πξνζπάζεηα απνζχλδεζεο ηεο ηαρύηεηαο (ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ ξπζκό ) θφξησζεο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ζηαηηθέο θνπψζεηο/ θαηαπνλήζεηο ηνπ πινίνπ. Όζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ε εθθφξησζε, θαηά θαλφλα, ζεσξείηαη (θαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο είλαη), 47 επθνιφηεξε απφ ηελ θφξησζε. Δίλαη, κάιινλ, ςπρνινγηθή ε αλαθνχθηζε, αθνχ, θαηά θαλφλα, νη ηαρχηεηεο εθθφξησζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ ηαρπηήησλ θφξησζεο. Απηφ, φκσο, δελ πξέπεη λα καο παξαπιαλά, γηαηί φ,ηη ηζρχεη, απφ πιεπξάο ζηαηηθψλ θνπψζεσλ, ζηελ θφξησζε ηζρχεη θαη ζηελ εθθφξησζε. Γελ ζα γίλεη επαλάιεςε ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ θφξησζε, αιιά ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ηα ίδηα αθξηβψο δεηήκαηα εγείξνληαη θαη θαηά ηελ εθθφξησζε θαη απαηηνχληαη απφ ηνλ πινίαξρν παξφκνηεο ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο ρεδίνπ Δθθφξησζεο, ιακβάλνληαο ππ φςηλ φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα ζρεηηθά κε ηε θφξησζε. Μία ιαλζαζκέλε ζεηξά εθθφξησζεο ή εξκαηηζκνχ κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν, φηη ζην θαηαγεγξακκέλν ζηαηηζηηθφ δείγκα ησλ έληεθα (11) Bulk Carriers πνπ, γεληθψο, ππέζηεζαλ θαηαζθεπαζηηθή βιάβε ή δηεξξάγεζαλ ζηα δχν εληφο ηνπ ιηκέλνο (βιέπε παξαθάησ), ηα ηέζζεξα (4) αθνξνχλ εθθφξησζε. 48 Γη απηφ δελ πξέπεη λα ππάξρεη εθεζπραζκφο Οι Γςναμικέρ Καηαπονήζειρ Σν ζπλεζέζηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ εθθφξησζε Σν δήηεκα ησλ δπλακηθψλ θαηαπνλήζεσλ ηνπ πινίνπ είλαη, αζθαιψο, εληνλφηεξν θαη είλαη απηφ πνπ, θαηά θαλφλα, δεκηνπξγεί ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα θαη αλεζπρίεο ζηνλ πινίαξρν θαηά ηελ ιεηηνπξγία εθθφξησζεο. Σν δήηεκα είλαη ηδηαηηέξσο έληνλν ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο εθθφξησζεο, φηαλ ειαηηψλεηαη ην χςνο ηνπ θνξηίνπ κέζα ζηα θχηε θαη ηα εθθνξησηηθά κέζα μεξάο έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ, είηε εθ ιάζνπο ηνπ ρεηξηζηή, είηε ζθνπίκσο ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο επίζπεπζεο ηεο εθθφξησζεο. Μνξθέο & πεξηνρέο πξφθιεζεο κεραληθψλ βιαβψλ Μεραλήκαηα εθθφξησζεο θαη ρεηξηζκνχ θνξηίνπ, φπσο π.ρ. αξπάγεο (ρνχθηεο), εθθνξησηηθά θαη δνλεηηθά κεραλήκαηα, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ βιάβε ζηα 47 π.ρ. ν εξκαηηζκφο είλαη, θαηά θαλφλα, επθνιφηεξνο απφ ηνλ αθεξκαηηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαιή απνζηξάγγηζε ησλ δεμακελψλ (εμαίξεζε απνηειεί ν θίλδπλνο ηεο ππεξρείιηζεο ησλ δεμακελψλ βιέπε, ζρεηηθψο, παξαθάησ ηελ πεξίπησζε ηνπ GIGA 2 ), ην βχζηζκα αλαρψξεζεο (ππφ έξκα) είλαη θαηά θαλφλα δεδνκέλν, δελ ππάξρεη ην αληίζηνηρν άγρνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αθξηβνχο πνζφηεηαο θνξηίνπ θιπ. 48 Γει., ζα έιεγε θαλείο, ην 1 ζηα 3 πινία (ή πεξίπνπ 4 ζηα 10 36,36% & 63,64% αληίζηνηρα) ζρεηίδεηαη κε ηε εθθφξησζε. Αζθαιψο, ην δείγκα (11 κφλν πινία) δελ είλαη αξθεηά κεγάιν γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ, είλαη φκσο ελδεηθηηθφ. < 22 >

25 Εικόνα 9 Προσαρμογή από την παρακάτω πηγή Πηγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Handle with Care. Εικόνα 9 Προσαρμογή από την παρακάτω πηγή Πηγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Handle with Care. Εικόνα 9 Προσαρμογή από την παρακάτω πηγή Πηγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Handle with Care. Εικόνα 9 Προσαρμογή από την παρακάτω πηγή Πηγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Handle with Care. Εικόνα 9 Προσαρμογή από την παρακάτω πηγή Πηγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Handle with Care. Εικόνα 9 Προσαρμογή από την παρακάτω πηγή Πηγή: IACS, (1997), Bulk Carriers Handle with Care. Κσλζηαληίλνο ΜΠΑΥΞΔΒΑΝΗ δνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηαζθεπήο ελφο θχηνπο, είηε ιφγσ ησλ βίαησλ ρηππεκάησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφξξηςε θαη απειεπζέξσζε παγηδεπκέλνπ θνξηίνπ απφ πςειά ζεκεία κέζα ζην θχηνο, είηε κε μχζηκν ησλ επηθαλεηψλ ηνπ θχηνπο θαη ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηνπ. Η θαηαζθεπαζηηθή βιάβε θαη ε δηάξξεμε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ρξσκαηηζκνχ ζπλεηζθέξεη ζηελ ηνπηθή εμαζζέληζε ηεο θαηαζθεπήο θαη κπνξεί, ηειηθψο, λα επαπεηιήζεη ηελ δνκηθή θαη πδαηνζηεγή αθεξαηφηεηα ηνπ πινίνπ. 49 Σα εζσηεξηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θαη ε επίζηξσζε ρξσκαηηζκνχ ελφο θχηνπο είλαη ηδηαηηέξσο επαίζζεηα ζε βιάβεο απφ αξπάγεο (βάξνπο, πνιιέο θνξέο, 25 ηφλσλ) θαη κεραλήκαηα εθθφξησζεο. ηελ Δικόνα 12 (α-γ) παξαθάησ, δηαθξίλνληαη: (α) ηα θχξηα κεραλήκαηα δπλακηθήο θαηαπφλεζεο ελφο θχηνπο θαηά ηελ εθθφξησζε (βιέπε επίζεο θσηνγξαθίεο), (β) νη αληίζηνηρεο πεξηνρέο, κέζα ζην θχηνο, φπνπ, ζπλήζσο, πξνθαιείηαη ε βιάβε απφ ην θαζέλα απφ απηά (θαη ζπλδπαζηηθά) θαη (γ) ηα ζεκεία/ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο έλα θχηνο θνξηίνπ. (α) (β) Ππζκέλαο Κύηνπο (Hold Bottom Tank-top) Διάζκαηα Κεθιηκέλσλ Γεμακελώλ (Hopper Tanks Plating) Φξαθηέο (Bulkheads) Ννκείο Δμσηεξηθνύ Πιεπξηθνύ Κειύθνπο (Side Shell Frames) Αγθώλεο (Brackets) (γ) Δικόνα 12 (α γ) Πποζαπμογή από ηην παπακάηυ πηγή Πεγή: IACS, (1998), Bulk Carriers Handle with Care. 49 IACS, op.cit. 32. < 23 >

26 Δλδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο Πξνο απνθπγή θαη πξφιεςε ηέηνησλ κεραληθψλ βιαβψλ ζηα κέξε ηνπ θχηνπο (θαη γεληθά ζηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ηνπ πινίνπ), ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο παξαθνινχζεζε εθ κέξνπο ηνπ πινίνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ εθθφξησζεο θαη, φηαλ δηαπηζηψλεηαη θαθή πξαθηηθή, λα ελεκεξψλεηαη ν εθπξφζσπνο ηνπ terminal θαη λα θαηνρπξψλεηαη ε ζέζε ηνπ πινίνπ κε επηζηνιή δηακαξηπξίαο ( Letter of Protest / Stevedore Damage ) πξνο ηνπ εθθνξησηέο. Με ην πέξαο ηεο εθθφξησζεο, ζα πξέπεη νη αμησκαηηθνί θαηαζηξψκαηνο λα επηζεσξνχλ ηα θχηε θνξηίνπ (αιιά θαη ηηο πεξηνρέο ηνπ θαηαζηξψκαηνο) γηα ζεκάδηα κεραληθήο βιάβεο ή βιάβεο ζηελ επίζηξσζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ (ή βιάβεο απφ δηάβξσζε ηνπ θνξηίνπ φηαλ απηφ έρεη δηαβξσηηθέο ηδηφηεηεο). Βιάβε πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδεη ηε αθεξαηφηεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπ, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ λενγλψκνλα ηνπ πινίνπ θαη, εθφζνλ παξάγνληεο αζθάιεηαο/ αμηνπινΐαο ην ππαγνξεχνπλ, λα επηζθεπάδεηαη πξηλ ην απφπινπ. Αζθαιψο, ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο (θαη αλαιφγσο ηεο θχζεψο ηνπ) ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη εγγξάθσο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. < 24 >

27 2.5 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ. Τπελζχκηζε: ε θαθή δηαρείξηζε ηνπ ξπζκνύ θνξηνεθθφξησζεο έλα απφ ηα αίηηα αηπρεκάησλ, φρη ην κνλαδηθφ ηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα έγηλε πξνζδηνξηζκφο θαη πεξηγξαθή ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ξπζκνύ θφξησζεο/ εθθφξησζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζσζηή θαη αζθαιή δηαρείξηζε ηεο θνξηνεθθφξησζεο ελφο Bulk Carrier απφ ηνλ πινίαξρν. ε απηφ ην ππνθεθάιαην, ζα γίλεη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηπηψζεσλ αηπρεκάησλ Bulk Carriers ζπλεπεία αζηνρίαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο (structural failure), σο απνηέιεζκα θαθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ θφξησζε ή εθθφξησζε. Δδψ ζα πξέπεη λα μεθαζαξηζζεί, φηη δελ γίλεηαη απφπεηξα δηαρσξηζκνχ ή ππαηληγκνχ σο πξνο ηελ θπξία αηηία πξφθιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηπρεκάησλ θαζψο, πηζαλφηαηα, θαη άιια αίηηα/ παξάγνληεο 50 (φπσο ε ειηθία ηνπ πινίνπ, ε θαθή ζπληήξεζε ηνπ, ηα ζε κεγάιν βαζκφ δηαβξσκέλα ειάζκαηα θαη λνκείο ηνπ θιπ.) δχλαληαη λα έρνπλ ζπλεηζθέξεη (έσο θαη ζε κεγάιν βαζκφ) ζηελ πξφθιεζή ηνπο. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ηνληζηεί, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ ξπζκνύ θνξηνεθθφξησζεο, αλ θαη, ζπλήζσο, κε νξαηά ζην ιηκάλη, είλαη ελ δπλάκεη δεκηνγφλα δηφηη κεγελζχλνληαη φηαλ ην πινίν έξρεηαη αληηκέησπν κε ηε δπλακηθή θφξηηζε ηεο δξάζεο ησλ ζαιαζζίσλ θπκάησλ ελ πισ. Τπελζπκίδεηαη, φηη ε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε απφ ηνπο Burness, Corlett & Partners 51 ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1998 θαζφξηζε ηηο δηαδηθαζίεο ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ γηα ηε κεηαθνξά θνξηίσλ ρχδελ σο ηε δεύηεπη ζεκαληηθή δέζκε παξαγόλησλ πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνξηεγνχ πινίνπ κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ, ελψ ηελ ππώηη ζέζε θαηαιακβάλνπλ ηα ζέκαηα θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ πινίνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, γίλεηαη απιή θαη ζχληνκε αλαθνξά ζηελ δηαρείξηζε θαη ηα ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηελ θφξησζε ή εθθφξησζε ησλ πινίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο αθφινπζεο 5 πεξηπηψζεηο. Γεληθά ηαηηζηηθά ζηνηρεία Πξηλ, σζηφζν, πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ 5 ππνζέζεσλ, παξαηίζεληαη νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. ε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ ππέβαιε ζηνλ ΙΜΟ ε Ιαπσλία (κειέηε ε νπνία δηεμήρζε απφ ηνλ ΙΜΟ ζηα πιαίζηα ηνπ Formal Safety Assessment γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Bulk Carriers), 52 δηαθξίλνληαη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο ( ), 8 πεξηπηψζεηο πινίσλ πνπ εκθάληζαλ πιήξε αζηνρία ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπο (structural failure) θαηά ηελ δηάξθεηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο. απηέο πξνζηίζεληαη θαη άιιεο 3 ζνβαξέο πεξηπηψζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα κεηά ην 1997 θαη αθνξνχλ ζνβαξά αηπρήκαηα κε πινία πνπ δηεξξάγεζαλ ζηα δχν εληφο ηνπ ιηκέλνο θαηά ηελ θφξησζε ή εθθφξησζε. Οη πεξηπηψζεηο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 50 πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 51 Bulk carrier safety, study by Burness, Corlett & Partners, νp.cit ΙΜΟ MSC 75/5/2, BULK CARRIER SAFETY Report on FSA Study on Bulk Carrier Safety Submitted by Japan - Annex 3: Historical Data Analysis (2002), International Maritime Organization (IMO), London, U.K., (www.imo.org.) < 25 >

28 A/A Όλνκα Ζκ/λία DWT Πεξηζηαηηθό # Small-Handy Size # 1. Sea Queen 22/04/2000 (? sic) Ζιηθία (Έηε) Αξηζκόο Κπηώλ 12,126 Hull girder buckled whilst loading & broke in two 28? Φ 2. Beechglen 30/04/ ,808 Hull girder buckled whilst unloading 49 4 Δ 3. Asia Grace 27/02/ ,457 Side shell fractured whilst loading 11 4 Φ # Handy-Size 4. Deka Concorde 19/01/ ,969 Deck cracked whilst unloading (copper concentrate) 14 5 E # Panamax # 5. Captan Ziya Sonmez 23/02/ ,543 Collision bulkhead cracked whilst loading (coal) 21 8 Φ 6. Main Ore 02/07/ ,806 # Cape-size Transverse bulkhead collapsed whilst departing (ore loaded) Φ/Δ * 18 9 Φ 7. Trade Daring 11/11/ ,999 Hull girder collapsed whilst loading 22 9 Φ ** 8. Giga 2 05/11/ ,086 Transverse bulkhead collapsed whilst ballasting 15 9 E # Δνηοπιζμένερ οβαπέρ Πεπιπηώζειρ Μεηά ηο 1996 # ** 9. Lassia Nov. 1999?( ) Hull girder collapsed whilst unloading & broke in two? 9 E ** 10. Algowood 01/06/ ,558 (GRT) Hull girder buckled whilst loading 19 5 Φ ** 11. Eurobulker X 05/09/ ,473 (GRT) Hull girder collapsed whilst loading & broke in two 26 7 Φ * Φ = θαηά ηελ Φόξησζε (7 πεξηπηώζεηο ή 63,64 % ) Δ = θαηά ηελ Δθθόξησζε (4 πεξηπηώζεηο ή 36,36 %) Θα κπνξνύζε θαλείο λα πεη όηη, ζε γεληθέο γξακκέο, 1 ζηα 3 (ή πεξίπνπ 4 ζηα 10) πεξηζηαηηθά, αθνξνύλ εθθόξησζε. Απηό επηβεβαηώλεη ηελ απνζύλδεζε ηεο ηασύηηηαρ θόξησζεο, όπσο νξίζζεθε παξαπάλσ, από ην όιν δήηεκα ηεο ζηαηηθήο θαηαπόλεζεο ηνπ πινίνπ. ** Βιέπε ηα επόκελα ππνθεθάιαηα < 26 >

29 2.5.1 GIGA 2 Σοπική Τπεπθόπηυζη λόγυ Λανθαζμένος Δπμαηιζμού. Κοιηώνηαρ ππορ ηα ππύμα από ηο κύηορ ςπ απιθ.4 Κοιηώνηαρ ππορ ηα πλώπα από ηο κύηορ ςπ απιθ.5 (α) Δικόνα 13 (α & β) M/V GIGA 2 No 4 Hold Aft Bulkhead 05/11/1996 Πεγή: ATSB Report No (β) To ππφ ζεκαία Μαιαηζίαο, ειηθίαο 15 εηψλ, Cape-Size Bulk Carrier GIGA 2 εθθφξησλε θνξηίν ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο (iron ore) ζην ιηκάλη ηεο Port Kembla ηεο Απζηξαιίαο. Όπσο θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο, ε πξπκλαία θξαθηή ηνπ ππ αξηζ. 4 θχηνπο θαηέξξεπζε ιίγν πξηλ ην πέξαο ηεο εθθφξησζεο. Μεηαμχ ησλ αηηίσλ ήηαλ θαη ε ηνπηθή ππεξθφξησζε ηνπ θχηνπο κε έξκα. Σν θαηαζθεπαζηηθψο επηηξεπφκελν χςνο έξκαηνο κέζα ζην ππ αξηζ. 4 θχηνο ήηαλ 14 κέηξα θαη ε ζηάζκε ηνπ αλήιζε, απφ ιάζνο κέηξεζε ηνπ πιεξψκαηνο, ζηα 18 κέηξα πξνθαιψληαο θνξηίζεηο ζηελ θξαθηή κεγαιχηεξεο ηνπ δηπιάζηνπ ησλ κέγηζησλ επηηξεπνκέλσλ. Ο εξκαηηζκφο είρε δεηεζεί απφ ην terminal θαζψο δελ ήηαλ δπλαηή ε εθθφξησζε απφ ηνλ γεξαλφ μεξάο ηεο ππνιεηπνκέλεο πνζφηεηαο πεξίπνπ ηφλσλ θνξηίνπ απφ ην ππ αξηζ. 1 θχηνο ATSB Report No.101, (1997), Departmental investigation into cargo hold bulkhead failure aboard the Μalaysian flag bulk carrier GIGA 2 on 5 November 1996 Australian Transport Safety Board, (Sep.1997), Canberra, Australia (http://www.dot.gov.au) < 27 >

30 2.5.2 LASSIA Λανθαζμένορ Δπμαηιζμόρ & Λανθαζμένη ειπά Δκθόπηυζηρ (Μη ηήπηζη ηος σεδίος Δκθόπηυζηρ) (α) (β) (ε) (γ) Δικόνα 15 (a ε) M/V LASSIA November 1999 Taranto, Italy Πεγή: (δ) To Bulk Carrier LASSIA, ελψ εθθφξησλε θνξηίν ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο (iron ore) ζηνλ πξνβιήηα ππ αξηζ.2 Ilva ζην Taranto ηεο Ιηαιίαο, δηεξξάγε, φπσο θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο, ζηα δχν πεξί ην κέζνλ ηνπ κήθνπο ηνπ. Σν αηχρεκα ήηαλ ζπλέπεηα ηεο ιαλζαζκέλεο ζεηξάο εθθφξησζεο ησλ θπηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ιαλζαζκέλν εξκαηηζκφ ηνπ. Η ζρεηηθή έξεπλα απεθάιπςε φηη ην terminal, ελψ είρε παξαιάβεη θαη απνδερηεί ην ζρεηηθφ ρέδην Δθθφξησζεο απφ ην πινίν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ην αθνινχζεζε. Σν πιήξσκα, επίζεο, παξέιεηςε λα ζπκκνξθσζεί θαη λα δηαζθαιίζεη ηε ηήξεζε ηνπ ρεδίνπ Δθθφξησζεο, θαζψο, επίζεο, θαη λα ππνινγίζεη θαη επαιεζεχζεη ηα SWSF & SWBM ηνπ πινίνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηνλ ιαλζαζκέλν εξκαηηζκφ. 54 Σν LASSIA επηζθεπάζηεθε θαη επαλήιζε ζε ιεηηνπξγία κέζα ζε 28 εκέξεο Lanz, R. (Capt.), (2001), The spectre of shipping lost, The Naval Architect, June 2001, pp < 28 >

31 2.5.3 ALGOWOOD Λανθαζμένη ειπά Φόπηυζηρ & Λανθαζμένορ Αθεπμαηιζμόρ (Λανθαζμένο σέδιο Φόπηυζηρ) Γενική Άποτη Ο Πςθμέναρ Άποτη (α) (β) σέδιο όπος δείσνεηαι η μοπθή ηος πήγμαηορ (ε) Γεξιά πλεςπά Απιζηεπή πλεςπά (γ) Δικόνα 16 (α- ε) M/V ALGOWOOD 01/06/2000 Bruce Mines, Ontario, Great Lakes, Canada Πεγή: (δ) To ππφ Καλαδηθή ζεκαία, ειηθίαο 19 εηψλ, Self-Unloader Great Lakes Bulk Carrier ALGOWOOD (22,558 GRT) θφξησλε aggregates θαη βηνκεραληθή άκκν ζηνλ πξνβιήηα Bruce Mines ηoπ Ontario ζηηο Μεγάιεο Λίκλεο ηνπ Καλαδά. Όπσο < 29 >

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα