ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό"

Transcript

1 ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ

2 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ, ζηε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ησλ ακπεινρσξηώλ Λεκεζνύ Πάθνπ, πεξίπνπ 26 ρηιηόκεηξα βνξεηνδπηηθά ηεο πόιεο ηεο Λεκεζνύ. Ζ Λόθνπ είλαη θηηζκέλε ακθηζεαηξηθά πάλσ ζε ιόθνπο, ζε κέζν πςόκεηξν 780 κέηξσλ θαη δέρεηαη κηα κέζε εηήζηα βξνρόπησζε 650 ρηιηνζηνκέηξσλ. Σν αλάγιπθν είλαη βνπλίζην κε ζηελέο βαζηέο θνηιάδεο θαη απόηνκεο πιαγηέο. Σν ηνπίν ηνπ ρσξηνύ είλαη δηακειηζκέλν από ηα πνηάκηα - δίθηπα ηνπ Κξπνύ θαη ηνπ Κνύξε, παξαπόηακσλ ηνπ πνηακνύ Κνύξε. Από γεσινγηθήο άπνςεο, ζηε δηνηθεηηθή έθηαζε ηνπ ρσξηνύ θπξηαξρνύλ νη απνζέζεηο ηνπ ζρεκαηηζκνύ Πάρλαο (ελαιιαζόκελεο ζηξώζεηο θηκσιηώλ, καξγώ θαη ςακκηηώλ), πάλσ ζηηο νπνίεο αλαπηύρζεθαλ αζβεζηνύρα εδάθε. 2

3 Ζ νδηθή ζύλδεζε ηεο Λόθνπ κε ηα γύξσ ρσξηά γίλεηαη κε αζθαιηνζηξσκέλνπο δξόκνπο. ηα βόξεηα ζπλδέεηαη κε ην ρσξηό Πέξα Πεδί (πεξί ηα 6,5 ρκ.) θαη ζηα λνηηνδπηηθά κε ην ρσξηό Άγηνο Θεξάπσλ (πεξί ηα 4,5 ρκ.). ηα λνηηναλαηνιηθά ζπλδεόηαλ επίζεο κε ην ρσξηό Άιαζζα (παιαηά ζέζε) ην νπνίν έρεη ζήκεξα θαιπθζεί από ην θξάγκα ηνπ Κνύξε, νη δε θάηνηθνη ηνπ κεηαζηεγάζηεθαλ ζε άιιε πεξηνρή θαη αλαηνιηθά κε ηα ρσξηά πιίθνπ, Μνλάγξη θαη Γσξόο. ήκεξα, γηα λα επηζθεθζεί θάπνηνο ην ρσξηό από ηε Λεκεζό ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 25 ιεπηά. Αλεθνξίδνληαο ην δξόκν Λεκεζνύ Πιαηξώλ θαη ζηξίβνληαο αξηζηεξά ιίγν κεηά ηελ Άιαζζα (λέα ζέζε), ζε 15 ιεπηά βξίζθεζαη ζην ρσξηό Η ολοκαζία Σν ρσξηό νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζην γεγνλόο όηη είλαη θηηζκέλν πάλσ ζε ιόθν. Ζ αξρηθή νλνκαζία ηνπ ήηαλ (ν) Λόθνο θαη βξηζθόηαλ ζε ρξήζε σο ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα. Απηό απνδεηθλύεηαη από ηα αξρεία ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, όπνπ αλαγξάθεηαη ζαλ ηόπνο γέλλεζεο ησλ καζεηώλ ε νλνκαζία «Λόθνο». Γηα ηε κεηνλνκαζία ηνπ ρσξηνύ από Λόθν ζε Λόθνπ, ν ίκνο Μέλαξδνο (1970) ππνζηεξίδεη όηη ε αιιαγή από νλνκαζηηθή πηώζε ζε γεληθή έγηλε, γηαηί ε ηειεπηαία είλαη πην εύρξεζηε ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία ησλ αγξνηώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πιάγηεο πηώζεηο, όηαλ αλαθέξνληαη ζε απνζηάζεηο, ζε θαηνίθνπο ή ζε πξντόληα ηνπ ρσξηνύ. Ζ αιιαγή ηνπ γέλνπο από αξζεληθό ζε ζειπθό έγηλε, επεηδή ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία ζπλνδεύεηαη από ηε ιέμε «θώκε», ηεο νπνίαο ην γέλνο είλαη ζειπθό θαη είλαη θπζηθό, όηαλ αθνύεη θάπνηνο ην όλνκα ηεο θώκεο (π.ρ. ε θώκε ηεο Λόθνπ) λα ζεσξεί όηη ην γέλνο ηεο είλαη επίζεο ζειπθό. Έηζη ε γεληθή «ηνπ Λόθνπ» κεηαηξάπεθε ζε ζειπθό «ηεο Λόθνπ». Από ηε γεληθή πξνήιζε ε νλνκαζηηθή «ε Λόθνπ», νλνκαζία κε ηελ νπνία είλαη γλσζηό ζήκεξα ην ρσξηό. 3

4 1.3. Η ίδρσζε Ηζηνξηθέο καξηπξίεο πνπ λα καο βνεζνύλ λα θαζνξίζνπκε επαθξηβώο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ίδξπζεο ηνπ ρσξηνύ δελ ππάξρνπλ. Ζ πεξηνρή ζα πξέπεη λα ήηαλ θαηνηθεκέλε από ηελ επνρή ηνπ ραιθνύ, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηελ αλεύξεζε αγγείσλ απηήο ηεο πεξηόδνπ από ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία. Σα αγγεία βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο γύξσ από ηε ζεκεξηλή ηνπνζεζία ηνπ ρσξηνύ. Ζ άπνςε πνπ επηθξαηεί είλαη πσο ην ρσξηό πξέπεη λα ηδξύζεθε ζηα ρξόληα πνπ πξνεγνύληαη ηεο Φξαγθνθξαηίαο ζηελ Κύπξν. Έηζη, αλάγεηαη ε ίδξπζή ηνπ ζηα ρξόληα ησλ αξαβηθώλ επηδξνκώλ, όηαλ νη θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα παξάιηα γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο. Πξαγκαηηθά, ε ζέζε ηνπ ρσξηνύ είλαη πνιύ θαιή, γηαηί είλαη θξπκκέλν θαη παξέρεη αζθάιεηα. Σελ ίδηα ζέζε ππνζηεξίδνπλ θαη νη Νέαξρνο Κιεξίδεο (1961) θαη J. C. Goodwin (1977), νη νπνίνη ζεσξνύλ όηη ην ρσξηό πξέπεη λα θηίζηεθε πξηλ ε ιέμε «ιόθνο» αληηθαηαζηαζεί από ηε ιέμε «ιαόληλ». Με ηελ νλνκαζία «Λόθνο» ή «Λόθνη» ππάξρνπλ νηθηζκνί ζηελ Διιάδα, πνπ επηβεβαηώλνπλ ηελ άπνςε ηνπ ίκνπ Μελάξδνπ (1970), όπσο θαη άιισλ εξεπλεηώλ, όηη ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε αξραίν ην ρσξηό θαζώο θαη όζα ρσξηά ησλ νπνίσλ ηα νλόκαηα είλαη ιέμεηο πξν πνιινύ θαηαξγεκέλεο. 2. Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΥΧΡΙΟΤ Ο Πέηξνο Πόξαθνο ζην βηβιίν ηνπ «Λόθνπ, νη άλζξσπνη ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν» (2004) γξάθεη όηη ζύκθσλα κε αξραηνινγηθέο καξηπξίεο ην ρσξηό ήηαλ μαλά θαη μαλά θαηνηθεκέλν κηαο θαη θαηαζηξάθεθε πνιιέο θνξέο. Αηξάληαρηε απόδεημε, ζπλερίδεη ν ίδηνο εξεπλεηήο, απνηειεί ην γεγνλόο όηη κέζα ζην ρσξηό θαη ζηε γύξσ πεξηνρή αλάκεζα ζη άιια βξέζεθαλ παιηά ζεκέιηα, αξραίνη ηάθνη θαζώο θαη ρξπζά λνκίζκαηα (θσλζηαληηλάηα). Όζνλ αθνξά ηα ηειεπηαία, αξθεηνί είλαη εθείλνη, ζύκθσλα κε καξηπξίεο ειηθησκέλσλ αλζξώπσλ, πνπ βξήθαλ αξραία λνκίζκαηα θαη βέξγεο ρξπζνύ θαζώο αζρνινύληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ρσξαθηώλ ηνπο (μόξηδηαζκα) Ρφκαχθά Βσδαληηλά τρόληα Οηθηζκνί ζηελ πεξηνρή πξέπεη λα ππήξραλ ηόζν θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν όζν θαη θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν. ηελ ηνπνζεζία «Γάζε», λόηηα ηνπ ρσξηνύ, βξέζεθαλ ηάθνη, ζπαζκέλα αγγεία θαη πνιιέο πέηξεο πνπ αλάγνληαη ζηα ξσκατθά ρξόληα. Βπδαληηλόο νηθηζκόο πξέπεη λα ππήξρε ζην 4

5 ρώξν γύξσ από ην λεθξνηαθείν ηνπ ρσξηνύ. πιεκκέλνη ηάθνη, αγγεία θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζηελ πεξηνρή ην επηβεβαηώλνπλ Φραγθοθραηία Ζ πξώηε γξαπηή καξηπξία γηα ηελ ύπαξμε ηνπ ρσξηνύ ηνπνζεηείηαη ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο. ύκθσλα κε ην κεζαησληθό ρξνλνγξάθν Λεόληην Μαραηξά, ε Λόθνπ παξαρσξήζεθε γύξσ ζηα 1392 καδί κε θάπνηα άιια ρσξηά από ην βαζηιηά ηεο Κύπξνπ Ηάθσβν Α ( ) ζηνλ αδειθό ηνπ Σδαλόη ληε Λνπδηληάλ, ιόξδν ηεο Βεξπηνύ. Αλαθέξεη ν Λεόληηνο Μαραηξάο (ζην άζα 1873, ζει. 373): ύκθσλα κε βελεηηθό ρεηξόγξαθν ηνπ ηέινπο ηνπ 15 νπ αηώλα, πνπ παξαζέηεη ν Μαο Λαηξί (1861), ε Λόθνπ πεξηιακβαλόηαλ ζηνλ θαηάινγν ησλ θππξηαθώλ ρσξηώλ πνπ απνηεινύζαλ θηήκαηα ηνπ ηδίνπ ηνπ βαζηιηά ηεο Κύπξνπ. Ο Μαο Λαηξί ην αλαθέξεη κε ηελ νλνκαζία Loffou. ηνπο κεζαησληθνύο ράξηεο όκσο ην ρσξηό Λόθνπ δελ ππάξρεη. ηε ζέζε ηνπ εκθαλίδεηαη έλα άιιν ρσξηό κε ην όλνκα Euressi. Ο Goodwin (1977) ππνζηεξίδεη όηη ην ρσξηό απηό απνηεινύζε θενπδαξρηθή πεξηνρή, πνπ δηαηεξεί ηελ νλνκαζία ηεο σο ηηο κέξεο καο θαη βξίζθεηαη ζηε Λόθνπ. Μπνξεί λα ππνζέζεη θάπνηνο όηη ην 16 ν αηώλα, ζηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο, ην ρσξηό Λόθνπ είηε θαηαζηξάθεθε είηε γηα θάπνην άιιν ιόγν εξεκώζεθε θαη νη θάηνηθνί ηνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην ρσξηό Euressi. Σν πόηε αθξηβώο επαληδξύζεθε ην ρσξηό δελ είλαη δπλαηό λα δνζεί αθξηβήο απάληεζε Σοσρθοθραηία Γηα ην πξναλαθεξζέλ εξώηεκα, ε παξάδνζε αλαθέξεη ηα αθόινπζα: «Ζ Λόθνπ θηίζηεθε πξηλ από 300 πεξίπνπ ρξόληα. Ο πξώηνο θάηνηθόο ηεο ήηαλ ν Υαηδεειίαο. Όηαλ έθπγε από ηνλ Πεδνπιά πήγε ζηνλ Άγην Ακβξόζην, ζην κεηόρη ηεο Σξννδίηηζζαο. Δθεί έγηλε βνζθόο. Ύζηεξα αγόξαζε έλα θνπάδη ζπληξνθηθό κε ην ηξαόθνξλν από ηελ Πάρλα. Από ην κεηόρη πήγαηλαλ ζην Φνίληθα, κηα πεξηνρή ηεο Λόθνπ, θαη έβνζθαλ ηα θνπάδηα ηνπο. Όηαλ πήγαηλαλ ζηε Λόθνπ, βξίζθαλε κηα θαληήια λα αλάβεη θαη κηα εηθόλα ηεο Παλαγίαο. Παίξλαλε ηελ εηθόλα ζηε κάληξα ηνπο ζην 5

6 Φνίληθα, αιιά ε εηθόλα επέζηξεθε ζηε ζέζε ηεο, εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο. Όηαλ είδαλ όηη ε εηθόλα έθεπγε, απνθάζηζαλ λα θαηνηθήζνπλ ζηε Λόθνπ». Πέξαλ ηεο παξάδνζεο, ε ηζηνξηθή έξεπλα θαηαγξάθεη όηη βνζθνί πνπ έκελαλ ζηελ ηνπνζεζία Φνίληθαο (λόηηα ηεο Λόθνπ) έβνζθαλ ηα θνπάδηα ηνπο ζε αθηίλα πνπ έθηαλε κέρξη ηε ζεκεξηλή ηνπνζεζία ηνπ ρσξηνύ. Δθεί, ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα βξάδηα γηα θαηνηθία ηνπο έλα ζπήιαην πνπ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. Αξγόηεξα θαίλεηαη, ην ζπήιαην απηό ρξεζηκνπνηήζεθε από ηελ νηθνγέλεηα Υαηδεξνύζνπ κε απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα λα είλαη γλσζηό κε ην όλνκα «ν ζπήιηνο ηνπ Υαηδεξνύζνπ». Γεληθά όκσο, ηα πξώηα ζπίηηα ηεο Λόθνπ ζηελ νπζία ήηαλ κάλδξεο κέζα ζηελ θνηιάδα ηνπ ρσξηνύ. Μεηέπεηηα θαηαζθεύαζαλ ηα «ζηηάδθηα» θαη αξγόηεξα ηα ζπίηηα κε πέηξεο θαη ρσκάηηλε νξνθή δώκα θηηαγκέλε από ρώκα ή θώλν (Πόξαθνο, 2004). Σν 1825 ην ρσξηό αλήθε ζην θαηειιίθη Κνηιαλίνπ θαη θαηαγξάθεηαη κε ηελ νλνκαζία Λόθνο ( Παπαδόπνπινο, 1965). Σν θαηειιίθη πεξηειάκβαλε 33 ζπλνιηθά ρσξηά θαη 703 θνξνινγνύκελνπο. Ζ Λόθνπ είρε 57 θνξνινγνύκελνπο θαηνίθνπο θαη πιήξσλε ζπλνιηθό θόξν 3023,20 πηάζηξεο (1 πηάζηξα = 40 παξάδεο). ύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ησλ θνξνινγνύκελσλ ε Λόθνπ είλαη ην ηέηαξην ζε αξηζκό ρσξηό (πξνεγνύληαη ην Κνηιάλη κε 89, ην Πέξα Πεδί κε 60 θαη ην Όκνδνο κε 59) θαη ην ηξίην ζε ύςνο θνξνινγίαο (πξνεγνύληαη ην Κνηιάλη θαη ην Βνπλί). Σν 1832, ζύκθσλα κε ην Θ. Παπαδόπνπιν (1965, ζει. 208), θαηνηθνύζαλ ζηε Λόθνπ κόλν Έιιελεο θαη ν κσπαγηάο ζίηνπ θαη θξηζζήο ήηαλ 10 κόδηα ζηηάξη απ όια ηα ρσξηά ησλ θαδάδσλ ηνπ Κνηιαλίνπ θαη ηεο Απδήκνπ. ηνλ θαηάινγν ησλ ρσξηώλ, πνπ ζπληάρζεθε ην 1844 από ηνλ Σαιαάη εθέληε θαη παξαηίζεηαη από ην Μαο Λαηξί (1879), ε Λόθνπ ζπκπεξηιακβαλόηαλ ζηνλ θαδά Κνηιαλίνπ θαη είρε 66 θνξνινγνύκελνπο. Όπσο είλαη γλσζηό ν Σαιαάη εθέληεο είρε ππνδηαηξέζεη ηελ Κύπξν ζε 16 θαδάδεο. Ο θαδάο Κνηιαλίνπ πεξηειάκβαλε 22 ρσξηά θαη 583 θνξνινγνύκελνπο. Ζ Λόθνπ είλαη ην ηξίην ζε αξηζκό θνξνινγνύκελσλ (πξνεγνύληαη ην Κνηιάλη κε 108 θαη ην Βνπλί κε 93). ηνλ θαηάινγν ην ρσξηό θαηαγξάθεηαη κε ηελ νλνκαζία Lofos. Ο Μαο Λαηξί αλαθέξεη αθόκα όηη ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1862 ην ρσξηό μεπεξλνύζε ηνπο 200 θαηνίθνπο. Πξνο ηα ηέιε ηεο Σνπξθνθξαηίαο μεθίλεζε θαη ην θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο ηνπ ρσξηνύ. Δλα κεγάιν νηθνδόκεκα αθηεξσκέλν ζηνλ Δπαγγειηζκό ηεο Παλαγίαο. Υξεηάζηεθαλ 16 ρξόληα, γηα λα κπνξέζεη ην 1870, λα πεξαησζεί ην θπξίσο θηίξην. Σν όιν έξγν νινθιεξώζεθε ην 6

7 1872, ην δε θακπαλαξηό ηεο Δθθιεζίαο, ην Γηα ην θηίζηκν ηεο εθθιεζίαο εξγάζηεθαλ ρσξίο ακνηβή όινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνύ. Οη κόλνη πνπ πιεξώλνπληαλ ήηαλ νη ηερλίηεο πνπ δελ ήηαλ από ηε Λόθνπ. ύκθσλα κε καξηπξίεο, ε θάζε νηθνγέλεηα ηόηε είρε αλαιάβεη θαη ην δηθό ηεο ξόιν, π.ρ. κεηαθνξά λεξνύ από ηε βξύζε, κεηαθνξά αζβέζηε, πειέθεκα ησλ πεηξώλ. Τπεύζπλνο θαη ζπληνληζηήο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ν ηεξέαο ηνπ ρσξηνύ. Λέγεηαη κάιηζηα όηη θάπνηνο από ηνπο πινπζίνπο θαη πξνεζηνύο ηνπ ρσξηνύ, όηαλ ήηαλ ε ζεηξά ηνπ λα κεηαθέξεη λεξό πξνηίκεζε αληίζεηα λα πξνζθέξεη θξαζί, ην νπνίν είρε άθζνλν θαη δε ρξεηαδόηαλ λα ην αγνξάζεη. Απηό ίζσο λα επαλαιήθζεθε δύν ή ηξεηο θνξέο. ην εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο μερσξίδεη ν επηζθέπηεο ην επίρξπζν εηθόληζκα ηεο Παλαγίαο. Ήηαλ δσξεά ηνπ Υαηδεηδππξή Υαηδεειία Κπξηάθνπ θαη ζηνίρηζε ζηα 1887 δηαθόζηεο ρξπζέο ιίξεο. Σν όκνξθν εηθνλνζηάζη, όληαο αξηζηνύξγεκα μπινγιππηηθεο, ηεο εθθιεζίαο θηινηερλήζεθε ην Σνπο ηνίρνπο θνζκνύλ όκνξθεο ηνηρνγξαθίεο. Σηο δε αγηνγξαθίεο θηινηέρλεζε ν Όζσλ Γηαβόπνπινο, αγηνγξάθνο από ηελ Διιάδα (παππνύο ηνπ Γηώξγνπ Βαζηιείνπ, πξώελ πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο). Ο Γηαβόπνπινο αγηνγξάθεζε κεηαμύ άιισλ ηελ «απνθαζήισζε ηνπ Υξηζηνύ» (1916), ηηο «κπξνθόξεο γπλαίθεο» (1916) θαη ηε «γέλλεζε ηεο Θενηόθνπ» (1916). ην εμσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο ππήξραλ δύν πεηξόθηηζηα θακπαλαξηά, ηδηαίηεξα δε πινύζηα δηαθνζκεκέλν ήηαλ ην αλαηνιηθό. Σν θνζκνύζαλ νθηώ σξαηόηαηα ιηνληάξηα θαη ηέζζεξηο άγγεινη. Λόγσ πξνβιήκαηνο ηνπ θακπαλαξηνύ ηα ιηνληάξηα κεηαθηλήζεθαλ θαη ζήκεξα ηα ηέζζεξα θνζκνύλ ηελ είζνδν ηεο εθθιεζίαο θαη ηα άιια δύν ηε βξύζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαο. Σειεπηαίν αμηνζεκείσην γεγνλόο ηεο πεξηόδνπ ήηαλ ε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλεο κνξθήο ζρνιείνπ γύξσ ζην Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε Λόθνπ αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηή ππνελόηεηα ηνπ ρξνληθνύ Αγγιοθραηία Ζ πεξίνδνο ηεο Αγγινθξαηίαο ζύκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή Πόξαθν (2004) κεηακνξθώλεη ηε Λόθνπ ζ έλα κεγάιν ακπεινρώξη. Σν ζπλερέο θύηεκα ακπειηώλ άιιαμε ηελ όςε ηνπ ρσξηνύ. Δληππσζηαθό ήηαλ ην ζέακα νιόθιεξεο ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιάκβαλε ην ρσξηό, όηαλ άλζηδαλ ηα ακπέιηα ζηηο όκνξθα θηηζκέλεο θαη επηκειώο δηαηεξεκέλεο δόκεο. Σαπηόρξνλα βέβαηα, απηό ζπληζηά έλα κεγάιν πξόβιεκα γηα ηε Λόθνπ ζήκεξα, κηαο θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ ακπειώλσλ νδήγεζε ζε κηα κεγάιε έιιεηςε πξαζίλνπ παξά ην πςειό πςόκεηξν θαη ηελ ηθαλνπνηεηηθή 7

8 βξνρόπησζε. Δθηόο από ηα ακπέιηα νη Λνθίηεο αζρνιήζεθαλ ζε ιηγόηεξν βαζκό κε ηα ζηηεξά θαη ηε ραξνππνθαιιηέξγεηα. Καηά ηελ πεξίνδν δεκηνπξγήζεθε ζνβαξό πξόβιεκα ζηνπο θόιπνπο ηεο εθθιεζίαο αλαθνξηθά κε ηε δηαδνρή ηνπ απνζαλόληνο αξρηεπηζθόπνπ σθξνλίνπ. Σν ζξόλν δηεθδηθνύζαλ ν Κηηίνπ Κύξηιινο (Κπξηιιάηζνο), πνπ εμέθξαδε ην αδηάιιαθην ελσηηθό πλεύκα, θαη ν Κπξελείαο Κύξηιινο (Κπξηιινύη), πνπ ήηαλ πην ήξεκνο θαη κεηξηνπαζήο. Ζ Λόθνπ ηόηε ππαγόηαλ ζην ππνδηακέξηζκα Κνηιαλίνπ ηνπ κεηξνπνιηηηθνύ ζξόλνπ Κηηίνπ θαη, όπσο ήηαλ θπζηθό, ππνζηήξημε ηνλ Κηηίνπ Κύξηιιν. Καηά ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ην επηέκβξε ηνπ 1910, ε Λόθνπ εμέιεμε 5 εηδηθνύο αληηπξνζώπνπο ζε ζύλνιν 45, πνπ εθιέρηεθαλ από ηα 18 ρσξηά ηνπ ππνδηακεξίζκαηνο Κνηιαλίνπ. Οη 45 εηδηθνί αληηπξόζσπνη εμέιεμαλ 2 γεληθνύο αληηπξόζσπνπο, πνπ ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ Κηηίνπ. Ζ Λόθνπ, όπσο θαη νιόθιεξε ε Κύπξνο, ηελ επόκελε δεθαεηία πεξλά κηα ζνβαξή θξίζε. Ζ δσή ησλ γεσξγώλ γίλεηαη δύζθνιε. Ζ θαηάζηαζε ηδηαίηεξα γηα ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο είλαη αθόξεηε. Οη θάηνηθνη αλαγθάδνληαη λα πσινύλ ηα θηήκαηά ηνπο ζε εμεπηειηζηηθέο ηηκέο, γηαηί νη έκπνξνη δελ ηνπο δαλείδνπλ ρξήκαηα. «Αθίλεηε πεξηνπζία αμίαο 150 ιηξώλ πσιείηαη ζε δεκόζην πιεηζηεξηαζκό γηα 50 ιίξεο κόλν, αγνξαζηήο δε, ππήξμε ν δαλεηζηήο» (Δθεκ. Διεπζεξία 28/5/1921). Παξάιιεια νη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πξνμελνύλ δεκηέο θαη ε παξαγσγή είλαη πεληρξή. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θεξδνζθνπία ησλ εκπόξσλ θαη λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο νη θάηνηθνη ησλ θξαζνρσξηώλ, απνθαζίδνπλ ηελ ίδξπζε γεσξγηθνύ ζπλεηαηξηθνύ ζπλδέζκνπ. Γηα ην ζθνπό απηό, ζύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξία (14/5/1921), έγηλε ζπλέιεπζε ησλ θαηνίθσλ ησλ θξαζνρσξίσλ ζην Όκνδνο, όπνπ εμέιεμαλ επηηξνπή γηα εγγξαθή κειώλ κε κεηνρέο πξνο 2 ιίξεο ε θαζεκηά. Έγηλαλ εγγξαθέο γηα δύν ρηιηάδεο κεηνρέο. Μεηά ηε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο Οηλνπαξαγσγώλ, ε ηηκή ηνπ θξαζηνύ αλεβαίλεη, αθνύ ε Δηαηξεία αγνξάδεη ζε πην ςειέο ηηκέο από ηνπο εκπόξνπο. ηηο 24/4/1923 γίλνληαη εθινγέο ζηελ Δηαηξεία. Ζ ζπλέιεπζε έγηλε ζην Βνπλί. Οη θάηνηθνη ηεο Λόθνπ πξσηνζηάηεζαλ ζηελ όιε πξνζπάζεηα. Δμειέγεζαλ από ηε Λόθνπ νη αθόινπζνη: Υ ηπιιήο Υ Γηώξγε, Πξόεδξνο Γ. Αζελόδσξνο, Αληηπξόεδξνο Ν. Λνθίηεο, Γξακκαηέαο ηπιιήο Υ Πεηξή, Ζιίαο Γεσξγίνπ, Αγαζ. Ζξαθιένπο, κέιε 8

9 Ζ επηβίσζε ηεο Δηαηξείαο ήηαλ δύζθνιε. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ μεπεξάζηεθε, νη δόζεηο ησλ κεηνρώλ θαζπζηεξνύζαλ, θηλήζεθαλ αγσγέο. Σειηθά ζηηο 2/6/1923 απνθαζίζηεθε ε δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο. Ομπκέλν είλαη ην θιίκα θαη γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο. Οη πξνζδνθίεο ησλ Κππξίσλ γηα έλσζε κε ηελ Διιάδα δελ ηθαλνπνηνύληαη. Ζ άξλεζε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο πξνθαιεί απνγνήηεπζε ζηνλ θππξηαθό ιαό αιιά νμύλεη θαη ηα πνιηηηθά πάζε. Ζ απόθαζε γηα απνρή από ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1923 είρε σο απνηέιεζκα λα πξνζέιζνπλ ζηηο θάιπεο κόλν ην 8% ησλ ςεθνθόξσλ. Αλάκεζα ζηνπο εθιεγέληεο, ηνπο ιεγόκελνπο επηαδηθνύο, ήηαλ θαη ν Υ ηπιιήο Υ Γηώξγε από ηε Λόθνπ. Σα θίλεηξα ησλ εθιεγέλησλ Διιήλσλ βνπιεπηώλ ήηαλ πην πνιύ θνηλσληθννηθνλνκηθά, δειαδή ελδηαθέξνληαλ πην πνιύ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ αγξνηώλ θαη εξγαηώλ κε θαηάξγεζε θόξσλ θαη θαηαπηεζηηθώλ λόκσλ. Ζ εθινγή ηνπ Υ ηπιιή δεκηνύξγεζε κεγάιε έληαζε ζηε Λόθνπ, όπνπ νη θάηνηθνη ήηαλ δηαηξεκέλνη ζε δύν παξαηάμεηο, ηνπο αδηάιιαθηνπο θαη ηνπο κεηξηνπαζείο. Ζ αθύξσζε ησλ εθινγώλ πξνθαιεί λέα έληαζε. Απνζηέιιεηαη αζηπλνκηθή δύλακε, γηα λα πξνιεθζνύλ ρεηξόηεξεο θαηαζηάζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ν ηύπνο ζεκεηώλεη όηη γηα ηηο εθινγέο ζηε Λόθνπ δαπαλήζεθαλ εθαηνληάδεο ιίξεο θαη από ηηο δύν παξαηάμεηο. Σειηθά νη απνηθηνθξάηεο απνθαζίδνπλ λα κε γίλνπλ εθινγέο θαη πξνρσξνύλ ζην δηνξηζκό ησλ θνηλνηηθώλ αξρώλ (Δθεκεξίδα Διεπζεξία, 26/1/1923). Σέινο, νη κνπθηαξηθέο εθινγέο ππξνδόηεζαλ ηελ έληαζε αλάκεζα ζηηο δύν παξαηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα ζεκεησζνύλ πνιιά βίαηα επεηζόδηα. ύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία (28/4/1923): - έβαιαλ θσηηά θαη έθαςαλ ην ζπίηη ηεο θόξεο ηνπ Υ ηπιιή Υ Πεηξή - πξνμέλεζαλ ην ζάλαην ζε δύν «όλνπο» πνπ αλήθαλ ζην Μηραήι Αρηιιέσο. μεξηδώζεθαλ θαη απεθόπεζαλ ακπειώλεο. έβαιαλ θσηηά θαη θαηέθαπζαλ ζπίηη. Σν δηθαζηήξην ζεώξεζε ηε δεκηά θαθόβνπιε θαη ππνρξέσζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο λα πιεξώζνπλ απνδεκίσζε 200 ιίξεο. 9

10 10

11 Ο αποηθηζκός ηοσ Ύυφλα από ηοσς Λοθίηες Δίλαη πνιύ δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε όηη ην ρσξηό Ύςσλαο, έλα από ηα κεγαιύηεξα ρσξηά ηεο επαξρίαο Λεκεζνύ, ηδξύζεθε ην 19 ν αηώλα από ηνπο θαηνίθνπο ηεο Λόθνπ. Ζ αληίιεςε απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δθείλν πνπ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί είλαη όηη ν Ύςσλαο ππήξρε σο νηθηζκόο από ηα κεζαησληθά ρξόληα θαη όηη ζηα λεόηεξα ρξόληα θαηνηθήζεθε από ηνπο Λνθίηεο. Σν γεγνλόο όηη ππήξρε νηθηζκόο κε ηελ νλνκαζία Ύςσλαο από ηα κεζαησληθά ρξόληα, πξνηνύ θαηνηθεζεί από ηνπο Λνθίηεο, επηβεβαηώλεηαη από ην Μαο Λαηξί (1861). Ο ηειεπηαίνο θαηαγξάθεη ζε βελεηηθό ρεηξόγξαθν ηνπ ηέινπο ηνπ 15 νπ αηώλα, πνπ πεξηέρεη θαηάινγν ησλ θππξηαθώλ ρσξηώλ, όηη ν Ύςσλαο πεξηιακβαλόηαλ ζηα ρσξηά πνπ αλήθαλ ζην βαζηιηά ηεο Κύπξνπ. Αθόκα ην ρσξηό βξίζθεηαη ζε αξθεηνύο ράξηεο ηνπ 16 νπ αηώλα κε ηελ νλνκαζία Ipsona. Ο Ύςσλαο θαηνηθήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνπο Λνθίηεο γύξσ ζηα 1770, όπσο επηβεβαηώλεηαη από ζρεηηθή γξαπηή καξηπξία πνπ ππάξρεη θαη ηηηινθνξείηαη «Ζ εύξεζηο ηνπ Ύςσλνο ππό αεηκλήζηνπ Γεξόγηαλλνπ εθ Πνιεκηδίσλ». Σν θείκελν, αλάκεζα ζη άιια, αλαθέξεη πώο θαηνηθήζεθε γηα πξώηε θνξά ν Ύςσλαο: «Δηο ηα 1757 εγελλήζεθελ ν Ησάλλεο (ν θαηόπηλ Γεξόγηαλλνο) πηόο Υαξαιάκπνπο εθ ηνπ ρσξίνπ Πνιεκίδηα, γνλέσλ επζεβώλ... Μεηά ηξία έηε απέζαλελ ν παηήξ ηνπ θαη έκεηλελ νξθαλόο κε ηελ κεηέξαλ ηνπ θαη πέλεο ν δπζηπρήο... Μεηά νιίγνλ θαηξόλ απεθάζηζελ λα παλδξεπζή, δηόηη ε κεηέξα ηνπ εγήξαζελ. Δπήγελ εηο ηνπο Αγάδεο, ηνπο επαξαθάιεζελ λα ηνπ επηηξέςνπλ δηόηη ρσξίο ηνπο δελ εγέλεην. Λνηπόλ ηνπ επέηξεςαλ, επήγελ απηόο εηο ην ρσξίνλ Λόθνπ θαη εζηεθαλώζελ. Δπήξελ καδί ηνπ εηο Ύςσλαλ ηνλ Υ Γηώξθελ Παζηειιάλ αδειθόλ ηεο γπλαηθόο ηνπ, ηνλ Υ αββήλ, έπεηηα άιινη, θαη επόιιηλαλ. Ο Γηαλλήο έθακελ 3 παηδηά, ηνλ Υαξάιακπνλ, ν νπνίνο κνπ είπελ όια απηά όζα έγξαςα, θαηόπηλ ηελ Διηζάβεη θαη ηνλ άββαλ ηνλ Μαθξήλ. Λνηπόλ αγαπεηνί απόγνλνη θαηνηθήζε ν Ύςσλαο από Λνθίηεο ην 1765 ππό αείκλεζηνπ Γεξνγηάλλνπ θαη εδήζακελ θαη δώκελ θαη ζα δώκελ. Να κλεκνλεύνκελ ηνλ Ησάλλελ αιιά δπζηπρώο Δγγξάθε ην παξόλ ππό ηνπ ΑΜ δηζεγγόλνπ Γεξνγηάλλνπ. Δλ Λόθνπ ηε 25 ε Μαξηίνπ 1880». Όπσο επηβεβαηώλεηαη από ην θείκελν πνπ δηαζώζεθε, ην Γεξόγηαλλν αθνινύζεζαλ αξρηθά θάπνηνη ζπγγελείο ηνπ θαη αξγόηεξα πξνζηέζεθαλ θαη άιινη. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηηο πξώηεο δεθαεηίεο ηεο Αγγινθξαηίαο νη θάηνηθνη ηεο Λόθνπ θαηέβαηλαλ επνρηαθά ζηνλ Ύςσλα γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ή λα ζεξίζνπλ ηα ρσξάθηα πνπ είραλ ζηελ πεξηνρή. «Μεηαμύ ηεο 11

12 15 εο θαη 20 εο Φεβξνπαξίνπ νη Λνθίηεο εξρόληνπζαλ από ηνλ Ύςσλα ζηε Λόθνπ γηα λα αζρνιεζνύλ κε ην θιάδεκα θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηώλ. Σν Μάην επηζηξέθαλε ζηνλ Ύςσλα γηα ην ζεξηζκό θαη ην αιώληζκα. Ωο ηνλ Αύγνπζην αζρνινύληαλ κε ην κάδεκα ησλ ραξνππηώλ θαη επέζηξεθαλ πάιη ζηε Λόθνπ ην επηέκβξε γηα ηνλ ηξπγεηό. Σν Ννέκβξην πάιη επέζηξεθαλ ζηνλ Ύςσλα γηα ηε ζπνξά. Αο ζεκεησζεί όηη πξηλ από ην 1950 ζηνλ Ύςσλα πήγαηλαλ κόλν νη άληξεο, νη γπλαίθεο έκελαλ πάληα ζηε Λόθνπ κε ηα παηδηά ηνπο (Πόξαθνο, 2004, ζει. 46). Γεκνζίεπκα εμάιινπ ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξία κε εκεξνκελία 9/ ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθό ηεο κεηαηξνπήο ηνπ Ύςσλα ζε ρσξηό, απνδεηθλύεη ηνλ «απνηθηζκό» ηνπ Ύςσλα από ηνπο Λνθίηεο. Αλαθέξεη ην ελ ιόγσ δεκνζίεπκα, αλάκεζα ζ άιια, όηη «από ηεο 1 εο Οθησβξίνπ ηνπ παξόληνο έηνπο ε ελ ηε επαξρία Λεκεζνύ πεξηνρή ε γλσζηή ππό ην όλνκα «Σζηθιίθηνλ Ύςσλα» θαη εηο ηελ νπνία κεηώθνπλ θαηά ηαο επνράο ηεο ζπνξάο θαη ηεο ζπγθνκηδήο όινη ζρεδόλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξίνπ Λόθνπ, κεηαηξέπεηαη εηο ρσξίνλ ππό ην όλνκα «Υσξίνλ Ύςσλαο»». Μέρξη θαη ηα πξώηα ρξόληα ηνπ 20 νπ αηώλα νη θάηνηθνη ηνπ Ύςσλα ήηαλ ειάρηζηνη. ηαδηαθά, αξθεηνί από ηνπο δηαθηλνύκελνπο γεσξγνύο εγθαηαζηάζεθαλ ζηνλ Ύςσλα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο παξαηεξείηαη ζηαζεξή πιεζπζκηαθή παξαθκή ηεο Λόθνπ πξνο όθεινο ηνπ Ύςσλα. Από ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο παξάιιειεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο ηνπ Ύςσλα θαη ηεο Λόθνπ θαίλεηαη όηη κέρξη ην 1911 ειάρηζηνη θάηνηθνη ππήξραλ ζηνλ Ύςσλα. Μεηά ηνλ Α Παγθόζκην πόιεκν θαη ηδηαίηεξα κεηά ην Β Παγθόζκην πόιεκν παξαηεξείηαη εληππσζηαθή αύμεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ύςσλα θαη παξάιιεια δξακαηηθή κείσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Λόθνπ. Ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν νη θάηνηθνη ηεο Λόθνπ κεηώζεθαλ θαηά 700 πεξίπνπ θαη ηνπ Ύςσλα απμήζεθαλ θαηά 1000 πεξίπνπ. ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΟΙΚΧΝ ΤΦΧΝΑ (ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΟΙΚΧΝ ΛΟΦΟΤ (ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗ) (+ 33,33%) 744 (+ 28,72%) (+ 425%) 823 (+10,62%) (- 42,85%) 954 (+15,92%) (+1291%) 962 (+ 0,08%) (+53,29%) 952 (- 0,01%) (+ 92,18%) 924 (- 2,94%) (+ 204, 06%) 234 (- 74,67%) (+ 36,56%) 317 (+ 35,47%) (+ 16,44) 156 (- 50, 79%) (+ 28,67%) 106 (- 32,05%) (+ 110,22%) 10 (+ 9,43%) 12

13 2.5. Η περίοδος ηες Κσπρηαθής Γεκοθραηίας κέτρη ζήκερα Ζ πεξίνδνο απηή επηβεβαηώλεη όηη ε πιεζπζκηαθή άλνδνο ηνπ Ύςσλα θαη ε πιεζπζκηαθή κείσζε ηεο Λόθνπ αληίζηνηρα είλαη γεγνλόηα νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα. Ζ εγθαηάιεηςε ηεο Λόθνπ θαίλεηαη μεθάζαξα θαη κε ηε γιώζζα ησλ αξηζκώλ: από ηνπο 952 θαηνίθνπο ην 1921, ζπλαληνύκε 106 ην 1982 θαη κόλν 10 ζηελ απνγξαθή ηνπ Έλα άιιν ζιηβεξό ζηαηηζηηθό ζηνηρείν αθνξά ην ζρνιηθό πιεζπζκό. Ο αλαγλώζηεο όπσο θαη εκείο, ζα εθπιαγεί κε ηελ πιεζπζκηαθή αύμεζε ηνπ ρσξηνύ από ην 1960 σο ην 1973 όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πιεζπζκνύ. Απηή ζίγνπξα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ζ πην ινγηθή εμήγεζε θαίλεηαη λα είλαη όηη ε απνγξαθή ηνπ 1973 έγηλε ζε κηα πεξίνδν όπνπ γηα ιίγεο κέξεο επέζηξεθαλ ζηε Λόθνπ θάπνηνη πιένλ θάηνηθνη ηνπ Ύςσλα είηε γηα ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο (Πάζρα, Υξηζηνύγελλα, Πξνθήηε Ζιία θαη Αγίαο Μαξίλαο) είηε γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηα ελαπνκείλαληα ακπέιηα ηνπο (επηέκβξηνο). Ζ εηζβνιή ηνπ 1974 βξίζθεη ηε Λόθνπ, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, λα θηινμελεί γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα αξθεηνύο αλζξώπνπο. Οη πεξηζζόηεξνη απ απηνύο είλαη Λνθίηεο θάηνηθνη ηνπ Ύςσλα πνπ αλαδεηώληαο έλα αζθαιέζηεξν θαηαθύγην παξέκελαλ γηα ιίγεο κέξεο ζηε Λόθνπ. Οη ππόινηπνη είλαη πξόζθπγεο πνπ θηινμελνύληαη ζην ρσξηό πεξηκέλνληαο από ην επίζεκν θξάηνο ην θάιεζκα γηα κηα θαιύηεξε δηεπζέηεζε. Μόλν κία νηθνγέλεηα παξέκεηλε κόληκα ζην ρσξηό. Αμίδεη εδώ λα αλαθέξνπκε όηη θαλέλα επεηζόδην δε δηαδξακαηίζηεθε ηελ ηαξαρώδε απηή πεξίνδν παξά ην γεγνλόο όηη ην ακηγέο ειιεληθό ρσξηό ηεο Λόθνπ ζπλόξεπε κε ην κεηθηό, αιιά κε κεγάιν ηνύξθηθν πιεζπζκό, ρσξηό ηεο πιίθνπ. Ζ πεξίνδνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζαλ «επρή θαη θαηάξα» γηα ηε Λόθνπ. «Καηάξα» γηαηί ην ρσξηό εγθαηαιείθζεθε από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θαη ε δσληάληα ράζεθε από ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ελαπνκείλαλησλ θαηνίθσλ. Ζ ππνηίκεζε ήηαλ ηέηνηα πνπ θάπνηνη θάηνηθνη μήισλαλ θπξηνιεθηηθά ηα ζπίηηα ηνπο ζηε Λόθνπ, γηα λα κεηαθέξνπλ νηηδήπνηε είρε αμία ζηα κόληκα κέξε θαηνηθίαο ηνπο. «Δπρή», γηαηί ζε γεληθέο γξακκέο ην ρσξηό παξέκεηλε άζηθην, ρσξίο νπζηαζηηθέο αιιαγέο, ζαλ κνλαδηθό δείγκα ελόο παξαδνζηαθνύ θππξηαθνύ ρσξηνύ ηεο ππαίζξνπ. Μηα παξαθαηαζήθε γηα λα κπνξνύκε ζήκεξα λα βιέπνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα ζαπκάδνπκε κηα νινδώληαλε ιαΐθή αξρηηεθηνληθή. Σν 1987 ινηπόλ ε ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ Απνδήκσλ Λόθνπ εγθαηληάδεη ην πξναλαθεξζέλ πλεύκα, ην νπνίν δηέπεη κέρξη ζήκεξα ην ρσξηό. Σαπηόρξνλα, ν.α.λ. ζθνπεύεη λ αλαπηύμεη θαη λα ζπζθίμεη ηνπο δεζκνύο θηιίαο, ζπλαδέιθσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 13

14 απαληαρνύ Λνθηηώλ θαη θίισλ ηεο Λόθνπ. εκαληηθόηεξν γεγνλόο είλαη νη εξγαζίεο αλαπαιαίσζεο ζε ηδησηηθά θαη δεκόζηα θηίξηα. Μέζα ζηα πιαίζηα επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαπαιαίσζε νιόθιεξνπ ηνπ ρσξηνύ, ην Σκήκα Πνιενδνκίαο πξνρσξεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπηηηώλ ηνπ ρσξηνύ. Έρεη κάιηζηα θαζνξηζηεί εηδηθή δώλε, ε νπνία πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά νιόθιεξν ην παιηό ρσξηό, όπνπ ηα ζπίηηα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη ή λα νηθνδνκνύληαη κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο π.ρ. θηηζκέλα κε πέηξα ή επέλδπζε πέηξαο. Σα ηειεπηαία ρξόληα νη επηζθεπέο πξνσζνύληαη κε ηαρύηεξν ξπζκό ζαλ αληαπόθξηζε ζην ζπλερώο απμαλόκελν ελδηαθέξνλ λα επηζθεπάζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ειάρηζηεο είλαη ζήκεξα νη «ραινζπηηηέο» πνπ ζπλαληά ν επηζθέπηεο ζην ρσξηό. ήκεξα, ηα αλαπαιαησκέλα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ κε ηα όκνξθα μύιηλα κπαιθόληα ηνπο, ηα ιηζόζηξσηα ζηελά δξνκάθηα, ην λενθιαζηθνύ ξπζκνύ ζρνιείν, ε κεγαινπξεπήο εθθιεζία, ν παξαδνζηαθόο ειηόκπινο θαη αιεπξόκπινο ζην αγξνηηθό κνπζείν, νη βξύζεο θαη νη ζηέξλεο αιιά θαη πνιιέο άιιεο κηθξέο εθθάλζεηο δσήο θαη δεκηνπξγίαο ηνπ ρσξηνύ πξνζειθύνπλ ηνλ θαζέλα από εκάο. Δηδηθέο εθδειώζεηο όπσο ην θεζηηβάι ηνπ Γεθαπεληαύγνπζηνπ, ε «γηνξηή ηνπ Παινπδέ» θάζε ηειεπηαία Κπξηαθή ηνπ επηέκβξε, ην κλεκόζπλν ηνπ ήξσα Ησάλλε ηαπξηαλνύ θαη ε γηνξηή ηεο Παλαγίαο ζηηο 25 Μαξηίνπ καδηθνπνηνύλ ηελ αλζξώπηλε 14

15 παξνπζία ζηε Λόθνπ. Σέινο, νη ηξεηο ηαβέξλεο ηνπ ρσξηνύ θαη ην λεόθηηζην μελνδνρείν, θηηζκέλα ή αλαπαιαησκέλα όια ζε παξαδνζηαθνύο ξπζκνύο ιαηθήο αξρηηεθηνληθήο, κπνξνύλ λα ραξίζνπλ ζηηγκέο παξαδνζηαθήο θππξηαθήο θηινμελίαο ζηνλ θάζε επηζθέπηε. 3. Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΛΟΦΟΤ (19ος 20ος αηώλας) 3.1. Η εθπαίδεσζε πρηλ από ηο 1855 θαη ε ιεηηοσργία ηοσ πρώηοσ ζτοιείοσ Πξηλ από ην 1855, ζύκθσλα κε καξηπξίεο, ειάρηζηνη κνξθώλνληαλ ζηε Λόθνπ. Κη απηνί νη ειάρηζηνη πνπ κάζαηλαλ ιίγα γξάκκαηα, ηα κάζαηλαλ από ηνπο παπάδεο-δαζθάινπο. Οη ηειεπηαίνη, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 19 νπ αηώλα, είλαη ν παπά-ζιίαο Υ Βαζίιε, ν παπά-λνΐδνο Υαηδεπαλαγηώηε θαη ν παπά-ηπιηαλόο Υξηζηνθή. Αζθαιώο νη παπάδεο-δάζθαινη δελ πιεξώλνληαλ. Γη απηό θαη ηα παηδηά γηα λα μεπιεξώζνπλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηελ ππνρξέσζή ηνπο, ηνπο αθνινπζνύζαλ ζπρλά ζηα ρσξάθηα ηνπο θαη ηνπο βνεζνύζαλ ζηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο ηνπο. Δθεί ζηα ρσξάθηα γίλνληαλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη ηα καζήκαηα. Σα παηδηά κάζαηλαλ ζπλήζσο λα ςάιινπλ ή λα απαγγέιινπλ εθθιεζηαζηηθνύο ςαικνύο από ην ςαιηήξη θαη ην Σξηώδην. Όηαλ ν θαηξόο δελ ήηαλ θαιόο, ην κάζεκα γηλόηαλ ζην ζπίηη ηνπ παπά-δαζθάινπ, θαη έηζη δηλόηαλ ε επθαηξία ζην καζεηή λα κάζεη θαη ιίγε γξαθή. Μάιηζηα ε γξαθή γηλόηαλ πάλσ ζε πιάθεο, γηαηί δελ ήηαλ αθόκα ζε ρξήζε ην ηεηξάδην. Θα πξέπεη όκσο λα ηνλίζνπκε κε έκθαζε όηη ηα θνξίηζηα δελ παξαθνινπζνύζαλ απηά ηα καζήκαηα. Σα καζήκαηα απηά από ηνπο παπάδεο-δαζθάινπο έπαηξλαλ κόλν θάπνηα αγόξηα. Σα θνξίηζηα έκελαλ ζην ζπίηη λα βνεζνύλ θπξίσο ηηο κεηέξεο ηνπο ζηηο δηάθνξεο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ θαη ζπλήζσο έκελαλ, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηειείσο ακόξθσηεο. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν Λνΐδνο Φηιίππνπ (1930) ην ζρνιείν άξρηζε λα ιεηηνπξγεί από ην 1855 πεξίπνπ. Πξώηνο δηδάζθαινο αλαθέξεηαη ν Λνθίηεο Υ Υαξαιακπήο Λνΐδνπ, ν νπνίνο δίδαμε κέρξη ην 1868 εθθιεζηαζηηθά γξάκκαηα. Σν ζρνιείν ηνπ Υ Υαξαιακπή ήηαλ ηδησηηθό. Ο ηειεπηαίνο δίδαζθε άιινηε ζην ζπίηη ηνπ θαη άιινηε ζηελ ύπαηζξν. Από ην 1868 κέρξη ην 1880 δίδαμε ν κνπζηθνδηδάζθαινο Αρηιιέαο Νηθνιαΐδεο από ηε Βάζα Κνηιαλίνπ. 15

16 3.2. Η εθπαίδεσζε από ηο θαη ε αλέγερζε ηοσ Γεκοηηθού τοιείοσ Σελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο παξαηεξείηαη ζηνλ ηόπν καο αλάπηπμε ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ίδην ζπλέβεθε θαη ζηε Λόθνπ, όπνπ ιεηηνύξγεζαλ Παξζελαγσγείν θαη Αξξελαγσγείν. ηα επόκελα ρξόληα (αξρέο 20 νπ αηώλα) ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ απμαλόηαλ ζπλερώο, κε απνηέιεζκα λα αλαιεθζεί πξσηνβνπιία από ηνπο θαηνίθνπο γηα αλέγεξζε ζρνιείνπ, όπνπ ζα ζηεγαδόηαλ κόληκα ην Αξξελαγσγείν. Σν 1917 αξρίδεη λα θηίδεηαη ην λέν ζρνιηθό θηίξην ηνπ ρσξηνύ. Ζ εθεκεξίδα «Διεπζεξία», 29 Μαξηίνπ 1920, γξάθεη ηα αθόινπζα: «Δηο ην ρσξίνλ Λόθνπ κεγαινπξεπέο ησ όληη αλεγείξεηαη ζρνιείνλ εηο ηνπνζεζίαλ ζαπκαζίαλ, όπεξ πιεζηάδεη λα πεξαησζεί. Μηθξά ηηο όκσο δηαθνξά κεηαμύ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξίνπ θαη ηνπ εξγνιάβνπ δηέθνςελ ηελ εξγαζίαλ. Γειαδή ν εξγνιάβνο δεηεί επηπιένλ ηεο ζπκθσλεζείζεο ακνηβήο, ρξεκαηηθόλ ηη πνζόλ σο απνδεκίσζηλ, κε πξνβιέςαο θαηά ηελ ζπκθσλία ηελ αύμεζηλ ησλ εκεξνκηζζίσλ ησλ εξγαηώλ». 16

17 Ζ νινθιήξσζε ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ θαζπζηέξεζε εμαηηίαο ηνπ Α Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ θαη ηα έμνδα γηα ηελ απνπεξάησζή ηνπ πιεξώζεθαλ από ηελ εθθιεζηαζηηθή επηηξνπή. Απηό επηβεβαηώλεηαη από απνδείμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα βηβιία ηεο εθθιεζίαο ηεο Λόθνπ. Με βάζε ινηπόλ απηά ηα ζηνηρεία, ην θηίζηκν ηνπ λένπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ ζηνίρηζε 800 ιίξεο. ην λέν θηίξην ζηεγάζηεθε ην Αξξελαγσγείν κέρξη ην 1937, νπόηαλ κεηαθηλήζεθε εθεί θαη ην Παξζελαγσγείν θη έγηλε ην Μηθηό Γεκνηηθό ρνιείν Λόθνπ. Σν Γεκνηηθό ρνιείν ηεο Λόθνπ είλαη θηηζκέλν ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ ρσξηνύ. Ο λενθιαζηθόο ξπζκόο ηνπ είλαη απόδεημε ηνπ πινύηνπ ηνπ ρσξηνύ θαη ζεκάδη ηεο ειιεληθόηεηάο ηνπ. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θηηξίνπ είλαη ε κεγαινπξεπήο είζνδόο ηνπ κε ηνπο θίνλεο από πσξόιηζν. Σν θηίζηκν ηνπ ζρνιείνπ ζπλδπάδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ ηνπ ρσξηνύ κε ηηο αθαλόληζηεο πέηξεο, θαη ηηο πειεθεηέο πέηξεο πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε θαη ζηελ θνξπθή ησλ ηνίρσλ, όπσο θαη ζηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα. Σν θηίξην αξρηθά πεξηιάκβαλε δύν αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή. Γεμηά θαη αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ ππάξρνπλ έμη κεγάια παξάζπξα ζηελ θάζε πιεπξά, ζ αληίζεζε κε ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ όπνπ ηα παξάζπξα είλαη κηθξά. Έηζη ην θηίξην γίλεηαη επάεξν θαη επήιην. Σξία κεγάια παξάζπξα ππάξρνπλ ζε θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο θαη ζηε βόξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ. Σα απνρσξεηήξηα πνπ ππήξραλ (1938), όηαλ ιεηηνπξγνύζε ην ζρνιείν, έρνπλ θαηεδαθηζηεί θαη πξόζθαηα αλεγέξζεθαλ άιια ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαζώο θαη απνζήθε Σο Αρρελαγφγείο θαη ηο Παρζελαγφγείο Λόθοσ (Σέιος 19 οσ αηώλα-1937) Σν Αξξελαγσγείν Λόθνπ, παξόιν πνπ νη γξαπηέο καξηπξίεο είλαη πνιύ πεληρξέο, είλαη ζίγνπξν όηη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί πξηλ από ην Παξζελαγσγείν, πεξίπνπ ην Απηό ην ζηεξίδνπκε ζηηο δσληαλέο καξηπξίεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ πνπ αλαθέξνπλ όηη νη παηέξεο ή νη παππνύδεο ηνπο έκαζαλ γξάκκαηα ελ αληηζέζεη κε ηηο γηαγηάδεο ή κεηέξεο ηνπο. Γηα ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηώλα ζεκαληηθή είλαη θαη ε πιεξνθνξία πνπ παίξλνπκε γηα ην Αξξελαγσγείν ηεο Λόθνπ, γηα ηε ζρνιηθή πεξίνδν , όπνπ θνηηνύζαλ 68 καζεηέο θαη δηεπζπληήο ήηαλ ν θ. Μηραήι ηεθαλόπνπινο (Blue Book ). Σν Αξξελαγσγείν ηεο Λόθνπ ζηεγαδόηαλ ζηελ αξρή ζε ηδησηηθά ζπίηηα πνπ λνηθηάδνληαλ γηα ην ζθνπό απηό από ηε Υσξηηηθή ρνιηθή Δπηηξνπή. Από ην 1910 πεξίπνπ, ην Αξξελαγσγείν ζηεγαδόηαλ ζε αίζνπζεο πνπ ήηαλ θηηζκέλεο ζηνλ πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο θαη αλήθαλ ζηελ 17

18 εθθιεζία ηεο Παλαγίαο. Σν ελνίθην ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα θπκαίλνηαλ γύξσ ζηηο 3 ην ρξόλν. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηώλα (1910 πεξίπνπ) ην ελνίθην θπκαηλόηαλ γύξσ ζηηο 4 θαη γύξσ ζην εηεζίσο. Μηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία αλαθέξεη όηη ν δάζθαινο ηνπ Αξξελαγσγείνπ, θαηά ην πεξίπνπ, πιεξσλόηαλ κε ςσκί, θξαζί, μύια, ιάδη θαη ραινύκηα. Από πξνθνξηθή καξηπξία αληινύκε επίζεο κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία όηη από ην 1912 ιεηηνπξγνύζε ζηε Λόθνπ αλαγλσζηήξην, θάπνπ ζην θέληξν ηνπ ρσξηνύ, ζε έλα αλώγη θνληά ζηα θαθελεία. απηό πήγαηλαλ κόλν άξξελεο θαη ζίγνπξα απηό βνήζεζε πάξα πνιινύο ζην λα πάξνπλ καζήκαηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο από άιινπο πνπ ήμεξαλ λα γξάθνπλ θαη λα δηαβάδνπλ. Πξσηνζηάηεο ηεο ίδξπζεο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ ήηαλ ν Ησήι Μαθξίδεο. Καηά ηα ρξόληα , ζην Αξξελαγσγείν Λόθνπ, ππεξέηεζαλ γηα αξθεηά ρξόληα νη δάζθαινη Κώζηαο Κσλζηαληηλίδεο, Νηθόιανο Ησαλλίδεο, Εήλσλ Υξηζηνδνπιίδεο θαη Θξαζύβνπινο Νεάξρνπ. Οη κηζζνί ησλ δαζθάισλ ηνπ Αξξελαγσγείνπ Λόθνπ θαηά ηα ρξόληα θπκαίλνληαλ αλάινγα, από ιίξεο ην ρξόλν. Ωο ςειόηεξνο κηζζόο αλαθέξεηαη ν κηζζόο ηνπ θ. Νηθνιάνπ Ησαλλίδε ( ) πνπ ήηαλ 100 ιίξεο θαη ν ρακειόηεξνο κηζζόο ηνπ θ. Κώζηα Κσλζηαληηλίδε ηελ πεξίνδν πνπ αλεξρόηαλ ζε 60 ιίξεο. Από δσληαλέο καξηπξίεο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ζηε Λόθνπ ιεηηνπξγνύζε Παξζελαγσγείν πεξίπνπ από ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19 νπ αηώλα. ύκθσλα όκσο κε ηηο γξαπηέο καξηπξίεο (αξρεία ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζώδνληαη) έρνπκε ζηνηρεία γηα ην Παξζελαγσγείν από ην 1912 κέρξη ην Πην ζπγθεθξηκέλα ζώδνληαη δύν βηβιία. Σν έλα είλαη ην «Μεηξών» θαη θαιύπηεη ηελ πεξίνδν θαη ην άιιν είλαη ην «Μαζεηνιόγην» θαη αθνξά ηελ πεξίνδν Πάληνηε ζην Παξζελαγσγείν δηνξίδνληαλ κόλν δαζθάιεο θαη ζπλήζσο αλύπαληξεο θαη ήηαλ απόθνηηεο ηνπ Παξζελαγσγείνπ Λεκεζνύ ή άιιεο πόιεο. Αθόκα θάπνηεο έθεξαλ πηπρίν ηνπ Νεπηαγσγείνπ Αζελώλ. Ο δηνξηζκόο ηνπο γηλόηαλ από ηε Υσξεηηθή ρνιηθή Δπηηξνπή, ν δε κηζζόο ηνπο ήηαλ απνθιεηζηηθό έξγν απηήο ηεο επηηξνπήο (πεξίπνπ 20 ην ρξόλν). Έκελαλ ζην ρσξηό ζε θαηάιιειε νηθία πνπ λνηθηαδόηαλ από ηελ Δπηηξνπή. πνπδαίεο δαζθάιεο πνπ ππεξέηεζαλ ζην Παξζελαγσγείν ηεο Λόθνπ ήηαλ ε Μαξία Α. Γεσξγηάδε θαη ε Μηθξαζηάηηζζα ηάζα Κππξηαλνύ. 18

19 3.4. Σο Μηθηό Γεκοηηθό τοιείο Λόθοσ ( ) Σν Μηθηό Γεκνηηθό ρνιείν Λόθνπ άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1937 θαη ιεηηνύξγεζε κέρξη ην 1973, όηαλ ην ζρνιείν έθιεηζε επεηδή δελ ππήξραλ πιένλ καζεηέο. Οη ειάρηζηνη ελαπνκείλαληεο δελ πιεξνύζαλ ηα θξηηήξηα γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. Όηαλ ην ζρνιείν έγηλε κηθηό, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ καζεηώλ (158), άξρηζε λα αλαγείξεηαη θαη ηξίηε αίζνπζα δηδαζθαιίαο δπηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ε νπνία νινθιεξώζεθε ην Θα πξέπεη όκσο λα ηνλίζνπκε όηη αλ θαη θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ε αίζνπζα απηή λα δέλεη αξρηηεθηνληθά κε ην ππόινηπν θηίξην, εληνύηνηο κπνξνύκε λα πνύκε κε βεβαηόηεηα όηη ηειηθά ε αίζνπζα απηή ραινύζε ηε ζπκκεηξία νιόθιεξνπ ηνπ νηθνδνκήκαηνο. 19

20 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Μηθηνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Λόθνπ βξίζθεη ηνπο θαηνίθνπο ζε ζπλαγεξκό. Έπξεπε ην ζρνιείν λα εμνπιηζηεί κε ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή, λα δηνξηζηνύλ νη δάζθαινη έγθαηξα ζηε ζέζε ηνπο θαη γεληθά επηθξαηνύζε κηα αλαζθάιεηα γηα ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ θνηλόηεηα. Γηα πξώηε θνξά ινηπόλ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά δηνξίδνληαη ζηε Λόθνπ δύν δάζθαινη θαη κηα δαζθάια. Ο έλαο δάζθαινο, ν θ. Νηθόιανο Ησαλλίδεο, γλσζηόο σο Νηθνιάηδηεο, ήηαλ ήδε γλσζηόο, γηαηί ήηαλ έλαο από ηνπο δύν δαζθάινπο ηνπ Αξξελαγσγείνπ θαηά ηα πξνεγνύκελα έμη ρξόληα. Ο άιινο δάζθαινο ήηαλ ν θ. ηπιηαλόο Παπαθιενβνύινπ πνπ δηνξηδόηαλ ζηε Λόθνπ γηα πξώηε θνξά. Γαζθάια δηνξίζηεθε ε θ. ηάζα Κππξηαλνύ, κηθξαζηαηηθήο θαηαγσγήο, ε νπνία είρε εθδησρζεί ην 1922 από ηε κύξλε θαη ήηαλ θαη απηή γλσζηή ζηνπο Λνθίηεο, γηαηί ηα πξνεγνύκελα ηξία ρξόληα ( ) ήηαλ ε δαζθάια ηνπ Παξζελαγσγείνπ. Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο καζεηώλ πνπ θνίηεζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν Λόθνπ ήηαλ θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν Φνηηνύζαλ 110 καζεηέο θαη 78 καζήηξηεο. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ζηελ θαηαγξαθή πιεζπζκνύ πνπ έγηλε ην 1946 ε Λόθνπ αξηζκνύζε 946 θαηνίθνπο, ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ είλαη πνιύ κεγάινο θαη απνδεηθλύεη όηη θάζε νηθνγέλεηα απνθηνύζε 4-5 παηδηά, γηαηί από πξνθνξηθή καξηπξία απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηε Λόθνπ ππήξραλ πεξίπνπ 250 νηθνγέλεηεο. Πάλησο από ην «Βηβιίν επηζεσξήζεσο» κπνξεί λα επηζεκαλζεί όηη ζην ζρνιείν ππήξραλ ζνβαξέο ειιείςεηο, θαη απηό ην θαηαγξάθνπλ νη εθάζηνηε επηζεσξεηέο. Γξάθεη ζπγθεθξηκέλα ν επηζεσξεηήο θ. Μ. Αλδξόληθνο ζηηο : «πλεηειέζζε ε αλέγεξζηο ηεο λέαο αηζνύζεο θαη έγηλαλ όιαη αη αλαγθαίαη επηδηνξζώζεηο εηο ηα παιηαάο αηζνύζαο. Δίλαη αλάγθε όπσο εηο ηα παξάζπξα πεξαζζώζη νη ειιείπνληεο παινπίλαθεο». 20

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα