1 (Lazăr 2006, 172) 2 (Documente economice 1983, 9-47)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 (Lazăr 2006, 172) 2 (Documente economice 1983, 9-47)"

Transcript

1 Συνέχειες και ασυνέχειες στην οργάνωση και τη λειτουργία του ελληνόφωνου κόσµου των παραδουνάβιων ηγεµονιών κατά το πρώτο µισό του δέκατου ένατου αιώνα Ştefan Petrescu Εδώ και έξι αιώνες τα Βαλκάνια αποτελούν ένα χώρο έντονης γεωγραφικής κινητικότητας πληθυσµών. Ορόσηµα για την ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ της αψβουργικής, της οθωµανικής και της ρωσικής αυτοκρατορίας αποτέλεσαν οι συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699), του Πασάροβιτς (1718) και του Κουτσιούκ Καϊναρτζή (1774). Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι ο χριστιανός ορθόδοξος έµπορος των Βαλκανίων που ταξίδευε προς την αριστερή όχθη του Δούναβη. Οι Παραδουνάβιες ηγεµονίες αποτελούσαν προσιτές χώρες για την υποδοχή οµόδοξων από τα Βαλκάνια. Ευρισκόµενες στα σύνορα των αυτοκρατοριών, οι ηγεµονίες φόρου υποτελείς στον σουλτάνο είχαν διαφυλάξει επί αιώνες τα προνόµια τους. Το πρώτο µισό του δεκάτου ενάτου αιώνα σηµαδεύεται από συνέχειες και ασυνέχειες στην οργάνωση και λειτουργία των µεταναστευτικών οµάδων στα πλαίσια των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830 ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων άλλαξε µε την ανάδυση του ανεξάρτητου βασιλείου της Ελλάδας και την εξασφάλιση της αυτονοµίας της Σερβίας, της Βλαχία και της Μολδαβίας κάτω από την τυπική κυριαρχία του σουλτάνου. Την ίδια εποχή ξεκίνησαν και οι κινήσεις σε θεσµικό και ιδεολογικό επίπεδο για την εδραίωση και την ταύτιση του κάθε νεοσύστατου κράτους µε ένα έθνος. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εθνικές, γλωσσικές και γεωγραφικές διακρίσεις µεταξύ των διάφορων πληθυσµιακών οµάδων απέκτησαν µεγαλύτερη σηµασία στον αυτοπροσδιορισµό των συλλογικών ταυτοτήτων από την κοινή αποδοχή της χριστιανικής πίστης. Όσον αφορά τα οικονοµικά δεδοµένα, η συνθήκη της Αδριανούπολης (1829) άνοιξε τον δρόµο για το ελεύθερο εµπόριο στην περιοχή του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό το γεγονός συντέλεσε στον αναπροσανατολισµό του του επιχειρηµατικού κόσµου από το χερσαίο προς το θαλάσσιο εµπόριο και τη διαµόρφωση νέων µεταναστευτικών δικτύων. Διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, συγγραφέας του βιβλίου Οι Έλληνες ως «άλλοι» στη Ρουµανία. Η εσωτερική οικοδόµηση του ρουµανικού έθνους-κράτους και οι Έλληνες κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, εκδόσεις Επίκεντρο

2 Οι έµποροι (πραµµατευτές) ήταν η κύρια µεταναστευτική οµάδα γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι υπάλληλοι των εµπορικών οίκων, οι ιερείς, οι ιατροί και οι διδάσκαλοι. Κάποιοι από αυτούς συνδέονταν οικογενειακά µε τους έµπορους και ασχολούνταν µε αυτό το επικερδές επάγγελµα. Διαµορφώθηκε έτσι στις κοινωνίες υποδοχής ένας µικρόκοσµος από ένα πλέγµα οικογενειακών δεσµών και συµφερόντων. Οι περισσότεροι εµπορικοί οίκοι ήταν οργανωµένοι µε βάση τους οικογενειακούς δεσµούς 1. Ο Ιωάννης Στάµου, Αρωµούνος από την Ήπειρο, ο οποίος είχε µεταναστεύσει στη Βλαχία το 1820 στα δεκαπέντε του χρόνια για να αναλάβει τις επιχειρηµατικές υποχρεώσεις του θείου του, δηµιούργησε γύρω από τον εµπορικό οίκο που ίδρυσε στο Βουκουρέστι ένα πολυσύνθετο οικογενειακό σύστηµα µε διακλαδώσεις στα διάφορα µέρη της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 2. Μέχρι το 1821 καταλύτες της µετανάστευσης υπήρχαν οι Φαναριώτες, οι οποίοι εξελίχθηκαν από έµποροι και προµηθευτές της Αυλής του σουλτάνου κατά τον δέκατο έβδοµο αιώνα σε κατώτεροι αξιωµατούχοι του Οθωµανικού κράτους και λαϊκοί ηγέτες του Ρούµ-µιλέτι. Το ανώτερο αξίωµα που αναλάµβαναν οι Φαναριώτες ήταν η ηγεµονία της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Οι Φαναριώτες ηγεµόνες µοίραζαν χρήµατα, αγροτικά κτήµατα και δηµόσια αξιώµατα στους πελάτες που έρχονταν µαζί τους από την Κωνσταντινούπολη. Οι καταβολές αυτού του φαινοµένου εντοπίζονται πολλά χρόνια πριν από την εγκαθίδρυση του λεγόµενου φαναριωτικού καθεστώτος. Το αποτέλεσµα ήταν το ξεκίνηµα µιας πάλης για την εξουσία µε πρωταγωνιστές τους αυτόχθονες και τους ετερόχθονες γαιοκτήµονες (βογιάρους). Με την επανάσταση του 1821 οι Φαναριώτες αποµακρύνθηκαν από την εξουσία χάνοντας τα προνόµια που απολάµβαναν στην Κωνσταντινούπολη. Τα φαναριωτικά δίκτυα διαλύθηκαν και τα µέλη των οικογενειών εγκαταστάθηκαν σε διάφορους τόπους - τη Ρωσία, τη Μολδοβλαχία, την Ελλάδα ή τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης - όπου ενσωµατώθηκαν στους κύκλους των εντόπιων ελίτ. Ο Νικόλαος Σούτσος, γιος του τελευταίου φαναριώτη ηγεµόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου, εγκαταστάθηκε το 1829 στη Μολδαβία όπου αναδείχτηκε ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της χώρας. Διετέλεσε υπουργός υπό του ηγεµόνα Μιχαήλ Στούρζα και βουλευτή υπό την ηγεµονία του Αλέξανδρου Κούζα. Οι πολιτικοί αντίπαλοι, γράφει ο Σούτσου στα Αποµνηµονεύµατα του, «µε κατηγορούσαν ότι είµαι Έλληνας, άλλον 1 (Lazăr 2006, 172) 2 (Documente economice 1983, 9-47)

3 λόγο δεν είχαν» 3. Γι αυτό ο Σούτσος προβαίνει στα Αποµνηµονεύµατά του στην απολογία των Φαναριωτών. Ο Σούτσος καλλιεργούσε καλές σχέσεις µε τους Έλληνες προξένους στο Ιάσιο 4 και µε τους ελληνόφωνους «νέους Φαναριώτες» της Κωνσταντινούπολη. Κατά το 1850 ο Σούτσος ασχολούταν µε τη διαχείριση των αγροτικών κτηµάτων που είχε στη Μολδαβία ο Στέφανος Βογορίδης, εκπρόσωπος του ηγεµόνα στην Αυλή του σουλτάνου 5. Μέχρι τη δεκαετία του 1830 η συµµετοχή στα πολιτικά δρώµενα εξαρτιόταν από το να ανήκεις στην άρχουσα τάξη των βογιάρων. Για έναν βαλκάνιο οµόθρησκο απόδηµο η αποδοχή στους κόλπους της άρχουσας τάξης γινόταν µε την εύνοια του ηγεµόνα και σε τρία στάδια: α) τέλεση γάµου µε κόρη βογιάρου, β) αγορά γαιών, γ) απόκτηση του τίτλου του άρχοντος. Με τους Οργανικούς Κανονισµούς του 1831 και το Σύνταγµα του 1866 δηµιουργήθηκε ο θεσµός της πολιτογράφησης όπως το γνωρίζουµε σήµερα. Το νοµοθετικό σώµα και όχι ο ηγεµόνας χορηγούσε πλέον την ιθαγένεια λαµβάνοντας υπόψη τη δεκαετή διαµονή και την περιουσία των υποκειµένων. Αναφερόµενος στο θέµα του γάµου ως κριτήριο απόκτηση του ιδιότητα του πολίτη ο Νικόλαος Σούτσος οµολογεί στα αποµνηµονεύµατα του: «Μετά την εγκατάσταση µου στη Μολδαβία είχα το δικαίωµα πολιτογράφησης ως παντρεµένος µε µια εγχώρια γυναίκα σύµφωνα µε το έθιµο που προηγείται των Κανονισµών» 6. Η αγορά και η γαµήλια δωρεά γαιών µε στόχο την εµπορική εκµετάλλευση της παραγωγής και την είσοδο στην άρχουσα τάξη αποτελούν κοινό φαινόµενο ανάµεσα στους εύπορους Έλληνες οι οποίοι απολάµβαναν ιδιαίτερο καθεστώς λόγω οµοδοξίας. Το φαινόµενο πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε οι βογιάροι, υιοθετώντας την γλώσσα του εθνικισµού, κατάφεραν τον δέκατο ένατο αιώνα να επιβάλουν τον αποκλεισµό όλων των αλλοδαπών από την κατοχή γαιών. Η απόκτηση τιµητικού τίτλου του άρχοντα από Έλληνες αποτελούσε όχι µόνο µια πράξη συγχώνευσης µε την παραδοσιακή αριστοκρατία αλλά και ένα µέσο κατοχύρωσης των οικονοµικών και επιχειρηµατικών κεκτηµένων. Στον πρώτο µισό του 19 ου αιώνα καθιερώθηκε η πρακτική εξαγοράς τιµητικών τίτλων. Το 1853 ο βογιάρης Κωνστανίνος Σιόν, στο βιβλίο του Η Χρυσή Βίβλο των Αρχόντων της Μολδαβίας, στρέφεται µε οργή κατά εκείνων των «γραικών» 3 (Suţu 1997, 157) 4 (IAYE, 36.5, ο προξένος Γ. Βοϊνέσκου προς τον Κωλέττη, Ιουνίου 1847) 5 (BN, Saint Georges, PCCXIX/3, 2592, σ. 210, 121, 123) 6 (Suţu 1997, 129)

4 που είχαν εισέλθει στην άρχουσα τάξη µε τέτοιες µεθοδεύσεις. 7 Γι αυτό τον λόγο το 1858, µε τη Σύµβαση των Παρισίων, οι βογιάροι δέχτηκαν µε ευκολία την κατάργηση των προνοµιών τους και τη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώµατος προς τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Μέχρι τα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα οι Έλληνες δεν αισθάνονταν ξένοι σε µια χώρα όπου η ορθόδοξη πίστη και η ελληνική παιδεία ήταν κοινά γνωρίσµατα της άρχουσας τάξη και του εµπορικού κόσµου. Στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες οι Έλληνες επιχειρηµατίες εντάσσονταν στις εγχώριες συντεχνίες ή κινούνταν ελεύθερα στην αγορά ως µεγαλέµποροι (χονδρέµποροι) 8. Στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων, εκτός από τους µεµονωµένους µεγαλέµπορους, υπήρχε µια οµάδα εµπόρων που είχε ήδη οργανωθεί από τον δέκατο έβδοµο αιώνα σε εκκλησιαστικές αδελφότητες και εµπορικά σωµατεία (κοµπανίες) µε δικαστική αυτοτέλεια που υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι τα πρόσωπα τα οποία τα συγκροτούσαν ήταν αλλόθρησκοι ξένοι. 9 Παρόµοιες αδελφότητες υπήρχαν και στην οµόδοξη Ρωσία και είχαν προικοδοτηθεί µε σηµαντικά προνόµια που αφορούσαν τα εκκλησιαστικά και εµπορικά θέµατα, π.χ. Αδελφότητα των Ρωµιών της Νίζνας. 10 Έως και τα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα οι Έλληνες των παραδουνάβιων ηγεµονιών δεν οργανώθηκαν σε επίσηµα αναγνωρισµένους εκκλησιαστικούς, δικαστικούς και εµπορικούς θεσµούς. Ο λόγος µπορεί να ήταν η οµοδοξία, αλλά και η πολιτική εξάρτηση των ηγεµονιών από την Οθωµανική αυτοκρατορία. Σηµειώθηκαν όµως κάποιες απόπειρες διαµόρφωσης ενός νοµικού καθεστώτος για τους βαλκάνιους έµπορους. Το 1813 µνηµονεύεται η ύπαρξη δυο εµπορικών σωµατείων στην πόλη Κραϊοβα της Βλαχίας. Στη «νεα κοµπανία» συµµετείχαν αποκλειστικά οι ιθαγενείς έµποροι ενώ στη «παλιά» µόνο οι οµόδοξοι αλλοδαποί - έλληνες, σέρβοι, κουτσοβλάχοι. Ωστόσο η διάκριση µε βάση την γεωγραφική προέλευση και τη νοµική ιδιότητα των µελών δεν έγινε ποτέ κανόνας. Στα επόµενα χρόνια εντοπίζουµε µαζί τους αλλοδαπούς και τους ιθαγενείς και στο ένα και στο άλλο σωµατείο 11. Η δηµιουργία του ελληνικού κράτους µετέβαλε το νοµικό καθεστώς των Ελλήνων της Μολδοβλαχίας. Την δεκαετία του 1830 ιδρύθηκαν ελληνικά προξενεία σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Η ξένη προστασία πρόσφερε στους υποκειµένους τα πλεονεκτήµατα που απέρρεαν από το οθωµανικό σύστηµα των Διοµολογήσεων. Αυτό το 7 (Sion 1973, 93-94) 8 (Σειρηνίδου 2011, 37-53) 9 (Τσούρκα-Παπαστάθη 2011,18) 10 (Carras 2012, 152) 11 (Papacostea-Danielopolu 1974, 196)

5 σύστηµα που εξασφάλιζε δικαστικά και φορολογικά προνόµια για τους ξένους protégés άρχισε να εφαρµόζεται και στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες από τα τέλη του δεκάτου όγδοου αιώνα µε την ίδρυση των ευρωπαϊκών προξενιών. 12 Το αποτέλεσµα ήταν η αύξηση των απαλλαγµένων από τους φόρους. Πράγµατι υπήρχαν δυο δυνατές και παραγωγικές κοινωνικές οµάδες που δεν πλήρωναν φόρους: οι βογιάροι και οι ξένοι προστατευόµενοι. Οι Έλληνες πρόξενοι από το Βουκουρέστι και το Ιάσιο και οι υποπρόξενοι από την Βραϊλα και το Γαλάτσι ασχολούνταν όχι µόνο µε την ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων, αλλά και µε την οργάνωση των ελληνικών παροικιών στις οποίες προσπαθούσαν να επιβάλουν το κύρος και τον έλεγχο τους. Κάποιοι πρόξενοι πήραν την πρωτοβουλία να συστήσουν επιτροπές για την οικοδόµηση της εκκλησίας και του σχολείου. Οι πρώτοι πρόξενοι που διορίστηκαν στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες προέρχονταν από τις τάξεις των εκεί εγκαταστηµένων ελλήνων εµπόρων και γαιοκτηµόνων. Τα προξενικά δικαστήρια, οι φιλανθρωπικές και άλλες επιτροπές που ιδρύθηκαν κάτω από την αιγίδα των προξένων διαµόρφωσαν έναν χώρο έκφρασης και εκδήλωσης συγκεκριµένων συµπεριφορών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860 η ενοποίηση των δυο ηγεµονιών, ο εκσυγχρονισµός του ρουµανικού κράτους, η κατάργηση των φορολογικών προνοµιών των ξένων υπηκόων και ο αποκλεισµός τους από τον θεσµό της ιδιότητας του πολίτη, αλλά και η συµµετοχή ενός µέρους της ελληνικής διασποράς στις εκλογικές διαδικασίες για την ενθρόνιση του βασιλιά Γέωργιου της Ελλάδος και την ανάδειξη της συνταγµατικής Βουλής, αποτέλεσαν αφετηρία για την οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων σε θρησκευτική και εθνοτική βάση. Με τη δήµευση της µοναστηριακής περιουσίας και την απαγόρευσης χρήσης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις εκκλησίες της επικράτειας, οι Έλληνες στερήθηκαν τόσο από σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους όσο και από έναν χώρο πνευµατικής έκφρασης και διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας 13. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Έλληνες, που αισθάνονταν πλέον ως ξένοι σε µια χώρα που τους είχε υποδεχτεί ελεύθερα επί αιώνες, οργανώθηκαν ως κοινότητα. Τέλος, θα φέρουµε στη συζήτηση δυο περιπτώσεις οικογενειών µεγαλεµπόρων και τραπεζιτών Χατζηµόσχου και Ζερλέντη. Η οικογένεια Χατζηµόσχου πλούτισε από το χερσαίο χοντρικό εµπόριο των βαλκανικών πρώτων υλών στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, ενώ οι 12 (Maliţa 1965, ) 13 (Κοντογέωργης 2012, 104)

6 Ζερλέντη ασχολούνταν µε το θαλάσσιο εµπόριο των ρουµανικών σιτηρών στα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα. Πρώτος της οικογένειας Χατζηµόσχου που εγκαταστάθηκε στη Βλαχία υπήρξε ο Ιωάννης ( ), Αρωµούνος καταγόµενος από τη Θεσσαλονίκη. Προµηθευτής της ηγεµονικής αυλής και παντρεµένος µε κόρη βογιάρου Στεφανέσκου από την πόλη Κραϊόβα, χρίστηκε µεγάλος βιστιέρ 14. Ο γιος του Ιωάννη Στέφανος, σπουδασµένος στα ελληνικά σχολεία της πόλης Σιµπίου και της Βιέννης, πήρε γυναίκα την κόρη του µπάνου Γρηγόριου Μπαλέανου Ζωή 15. Αργότερα, ο καµινάρης Στέφανος Χατζηµόσχου θα παντρέψει την κόρη του Ειρήνη µε τον απόγονο Φαναριωτών Γρηγόριο Σούτσο, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της χώρας. Με αυτό τον τρόπο εδραιώθηκε η θέση της οικογένειας στην αριστοκρατική κοινωνία του Βουκουρεστίου. Η εγκατάσταση στο Βουκουρέστι δεν σήµαινε την αποκοπή των δεσµών µε τον τόπο καταγωγής. Ο Στέφανος Χατζηµόσχου έκανε σηµαντικές δωρεές στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης. Επίσης φρόντιζε να εξασφαλίσει τα προς το ζην στην αδελφή Αικατερίνη και την κουνιάδα Μαρία, στέλνοντας τες χρήµατα στη Θεσσαλονίκη µέσω του εκεί προξένου της Πρωσίας και των Δυο Σικελιών Πέτρου Σάσσου 16. Μέχρι τη δεκαετία του 1830 ο Χατζηµόσχου ασχολήθηκε κυρίως µε τη διακίνηση βαλκανικών προϊόντων στη βιενέζικη αγορά. Το 1826, όταν οι ρωσσο-οθωµανικές διαβουλεύσεις κατέληξαν στο θέµα του «ελεύθερου εµπορίου» στην περιοχή του Κάτω Δούναβη, ο Χατζηµόσχου κατάλαβε τη σηµασία του γεγονότος. Γράφει στον συνέταιρο του στην Οδησσό Αλέξανδρο Μαύρο «θέλει λάβη η επαρχία µας µεγάλας εµπορικαί σχέσεις µε όλην την Ευρώπη» 17. Όσον αφορά τα δραµατικά γεγονότα που εξελίσσονταν στην Πελοπόννησο την δεκαετία του 1820, ο Χατζη-Μόσχος εµφανιζόταν συγκρατηµένος και σιωπηλός. Στην ογκώδη εµπορική αλληλογραφία που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία της Ρουµανίας υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. Συγκρατούµε την είδηση για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια η οποία του προκάλεσε θλίψη και ανησυχία 18. Ο Χατζηµόσχου δεν θεωρούσε ως ασφαλή επένδυση το εµπόριο σιτηρών επειδή, διαπιστώνει ο ίδιος «οι έµποροι των επαρχιών µας είναι όλοι νεωσύστατοι και άπειροι του 14 (Limona 1975, 257) (Lecca 1999, 648) 15 (Limona 1975, 259) 16 (ANR, Hagi-Moscu 829/1824, 29, 31, 32) 17 (ANR, Hagi-Moscu 1619, 15/10/1826, 195) 18 (ANR, Hagi-Moscu 833, ο Χατζηµόσχου προς τον Βλάστο (Βιέννη), 6 Οκτωβρίου 1831, 299)

7 τοπικού και γενικώς όλου του εµπορίου» 19. Αυτοί οι έµποροι αγόραζαν σιτηρά σε µεγάλες ποσότητες και ζητούσαν υψηλές τιµές, ενώ οι τιµές έπεφταν λόγω του ρωσικού ανταγωνισµού. Εποµένως οι επενδύσεις του στράφηκαν προς το χρήµα και τη γη. Ο Χατζηµόσχου περνούσε σαν ένας από τους ολίγους τραπεζίτες της Βλαχίας που διέθεταν ρευστό χρήµα και οι έµποροι σιτηρών του ζητήσουν δάνεια. Ιδού τι γράφει ο τραπεζίτης στους συνεργάτες Εµµανοήλ Μπαλτατζή από την Κωνσταντινούπολη και Σίµωνα Σίνα από τη Βιένη: «εις Γαλάτζι και Ιµπραϊλαν οι περισσότεροι µάλιστα εξ αυτών έχουν ανοικτά κρέδιτα εις εµέ» επειδή «αυτά τα δυο πόρτα των επαρχιών µας δεν έχουν κατευθείαν σχέσεις µήτε µε την πόλιν σας µήτε µε την Κωνσταντινούπολιν, και δουλεύονται εις την αλληλογραφίαν και δοσολειψίας µε την πόλιν µας» 20. Τη δεκαετία του 1830 µε την εµπλοκή του στον πολιτικό βίο η περιουσία του αυξήθηκε κατακόρυφα. Χορηγούσε δάνεια στον ηγεµόνα και ενοικίαζε κρατικά µονοπώλια, όπως τα αλατωρυχεία. Το τέλος ήρθε το 1837, όταν ο ηγεµόνας Αλέξανδρος Γκίκας, ο οποίος χρωστούσε πολλά χρήµατα στον φιλόδοξου τραπεζίτη, προκάλεσε τη χρεοκοπία του. Το δεύτερο παράδειγµα είναι της οικογένειας Ζερλέντη. Ο Λέων Ζερλέντης, χιώτικης καταγωγής, εγκαταστάθηκε το 1828 στη Βραΐλα της Βλαχίας, όπου σε λίγα χρόνια αναδείχτηκε σηµαντικός οικονοµικός παράγοντας της χώρας ως µεγάλος γαιοκτήµονας και τραπεζίτης. Ο οίκος του Ζερλένδη συνδεόταν συγγενικά µε γνωστές και εύπορες οικογένειες συµπατριωτών: των Κλήµη, Ροδοκανάκη, Σγαρδέλη, Πετροκόκιννο, Σεκιάρη κτλπ, που συγκροτούσαν καλά οργανωµένα εµπορικά και οικογενειακά δίκτυα µε καταστήµατα σ όλα τα ευρωπαϊκά εµπορικά κέντρα από το Λονδίνο, τη Μασσαλία και Λιβόρνο έως τα λιµάνια των Παραδουνάβιων ηγεµονιών. Ο κωνσταντινουπολίτης τραπεζίτης Ανδρέας Συγγρού, που επισκέφτηκε το Γαλάτσι και το Βουκουρέστι το 1859, συνάντησε τον Λέων Ζερλέντη και τον γιο του Αχιλλέα ( ). Ο νέος ήταν πολύ εξοικειωµένος µε τον πολυτελή τρόπο ζωής των µπογιάρων: «µε ανέµενεν έχων τέθριππον αλληθώς µεγαλοπρεπή άµαξαν, ης οι ίπποι κατά την τότε Βογιαρικήν συνήθειαν είχον τας χαίτας κεκοσµηµένας δια µεταξίνων ποικιλοχρόων ταινιών και ο αµαξηλάτης έφερεν οδοιπορικήν πρωτότυπον στολήν» 21. Οι δυο γιοι του Λέοντος, ο πρωτότοκος Αχιλλέας και ο δευτερότοκος Χριστοφής ήταν και οι δυο γεννηµένοι στη Βλαχία 22. Ο πατέρας και οι δυο γιοι του πολιτογραφήθηκαν Ρουµάνοι 19 (ANR, Hagi-Moscu 814, ο Χατζηµόσχου προς τον Αλέχανδρο Μαύρο, εις Οδησσό, 29 Ιουλίου 1835, 579) 20 (ANR, Hagi-Moscu 833, ο Χατζηµόσχου προς τον Σ. Σίνα, Βιέννη, 11 Δεκεµβρίου 1833, 1647) 21 (Συγγρός 1998, 290) 22 (Rădulescu 1999, 8)

8 στη δεκαετία του Ο Αχιλλέας χρηµάτισε δήµαρχος της Βραϊλα, ενώ ο γυναικάδελφός του Μιχαήλ Ροδοκανάκης τελούσε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της πόλης 24. Ο Χριστοφής Ζερλέντης, κάτοικος του Βουκουρεστίου, διατηρούσε στενές σχέσεις µε τον εκάστοτε Έλληνα επιτετραµµένο. Το 1889 εκλέχτηκε γερουσιαστής και λίγο αργότερα δηµοτικός σύµβουλος του Βουκουρεστίου. Με αυτή την ιδιότητα ευεργέτησε τον Δήµο, κάνοντας δωρεά την εξοχική του έπαυλη, που βρισκόταν τότε σε προάστιο του Βουκουρεστίου, όπου εγκαταστάθηκε, το 1893, ένα δηµοτικό νοσοκοµείο 25. Από την άλλη, ο Ζερλέντης έδειξε ένθερµος υποστηρικτής της ελληνικής ιδέας στη Μακεδονία. Επίσης, δεσµεύτηκε να κάνει δωρεά για την οικοδόµηση του Μεγάρου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι 26, αλλά λίγα χρόνια αργότερα χρεοκόπησε και δεν πρόλαβε να πραγµατοποιήσει αυτό το σχέδιο 27. Ο δέκατος ένατος αιώνας φέρνει ραγδαίες αλλαγές στις κοινωνίες των Βαλκανικών λαών. Εστίασα την προσοχή µου στην οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής διασποράς των παραδουνάβιων ηγεµονιών. Η οµοδοξία και η πολιτική και εκκλησιαστική εξάρτηση από την Κωνσταντινούπολη δηµιούργησαν ένα ιδιότυπο νοµικό καθεστώς των βαλκάνιων απόδηµων στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες. Με την απελευθέρωση της χώρας από την Οθωµανική κυριαρχία, τη δηµιουργία της σύγχρονης Ρουµανίας, και την εθνικοποίηση της κοινωνίας και της αγοράς, οι απόδηµες Έλληνες αναθεώρησαν τη στρατηγική τους στον χώρο όπου κινούνται ως προς την ενσωµάτωση τους στην κοινωνία υποδοχής και τη διατήρηση των σχέσεων µε τον τόπο καταγωγής. Βιβλιογραφία ΒΝ=Biblioteca Naţională a României, Colecţii Speciale, fond Saint Georges ANR=Arhivele Naţionale ale României, fondul Hagi-Moscu IAYE=Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία: Πανάγης Α. Χαρόκοπος ( ). Η ζωή και το έργο, Αθήνα: Λιβάνη Carras, Iannis: Community for Commerce: An Introduction to the Nezhin Greek Brotherhood Focusing on its Establishment as a formal Institution in the years between 1692 and Στο: Victor N. Zakharov, Gelina Harlaftis, Olga Katsiardi-Hering (Επιµ.), Merchant Colonies in the Early Modern Period, Pickering, Chatto, 2012: (Σύλλογοι, 29 Αυγούστου 1874, αρ. φύλλου 89, 354) 24 (Rădulescu 1999, 8) 25 (Γεωργιτσογιάννη 2000, 228) 26 (IAYE, Δ β/1893, ο Μιχαήλ Παππαρηγόπουλος προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, 14/26 Νοεµβρίου 1890, αρ. 1399) 27 (IAYE, 60.2/1894, ο αναπληρωτής επιτετραµµένος Αλεξανδρόπουλος προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας, 3 Ιανουαρίου 1894, αρ.11)

9 Documente economice din Arhiva Casei comerciale Ioan St. Stamu ( ). Τόµος Ι, Βουκουρέστι: Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România Κοντογέωργης, Δηµήτριος M.: H ελληνική διασπορά στη Ρουµανία. Η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βράιλας (περ ), teză de doctorat, Atena Lazăr, Gheorghe: Les Marchands en Valachie XVIIe-XVIIIe siècles, Βουκουρέστι: Institutul Cultural Român 2006 Lecca, Octav-George, Familiile boiereşti române, Βουκουρέστι: Libra, Muzeul Literaturii Române 1999 Limona, D., Moisuc, E., Casa comercială Ioan Hagi Moscu şi Ştefan I. Moscu din Bucureşti, Revista Arhivelor, LII, XXXVII, 3 (1975): Maliţa, Mircea, A Century of Political and Diplomatic Action for the Abolition of the Consular Jurisdiction in Romania, Revue Roumaine d Histoire, VI, 7 (1965): Papacostea-Danielopolu, Cornelia: Organizarea şi viaţa culturală a companiei greceşti din Braşov (sfârşitul sec. XVII şi prima jumătate a sec. XIX), Studii istorice Sud-Est Europene, 1 (1974): Rădulescu, Mihai Sorin, Contribuţii documentare la istoricul Francmasoneriei brăilene în secolul al XIX-lea. Loja Farul Ospitalier, Analele Brăilei, 3, ΙΙΙ (1999): 7-17 Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα-Ειρήίνη: Η νοµολογία του κριτηρίου της ελληνικής «κοµπανίας» του Σιµπίου Τρανσυλβανίας 17 ος -18 ος αι. Πηγές του δικαίου και των θεσµών του απόδηµου ελληνισµού, Αθήνα: Ακαδηµία Αθηνών Sion, Constantin: Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contemporane despre boierii moldoveni, επιµέλεια Ştefan S. Gorovei, Βουκουρέστι: Editura Minerva, Suţu, Nicolae, Memoriile Principelui Nicolae Suţu, επιµέλεια και εισαγωγή Georgeta Penelea Filitti, Βουκουρέστι: Editura Fundaţiei Culturale Române Σειρηνίδου, Βάσω: Έλληνες στη Βιέννη (18 ος µέσα 19 ου αιώνα), Αθήνα: Ηρόδοτος, 2011Συγγρός, Ανδρέας, Αποµνηµονεύµατα, τ. Α, Αθήνα 1998.

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα

Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Επικ. Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΤΟΝ 17ο - 18ο ΑΙΩΝΑ)

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΤΟΝ 17ο - 18ο ΑΙΩΝΑ) OLGA CICANCI ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΤΟΝ 17ο - 18ο ΑΙΩΝΑ) Αρχίζοντας από τον 17ο αιώνα, οι έμποροι ήταν η πιο δραστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832)

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Κεφάλαιο 3 Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού κράτους (1821 1832) Στα τέλη του 18ου αιώνα άρχισε να οργανώνεται η κίνηση που οδήγησε στην Ελληνική Επανάσταση. Η Φιλική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 1945-1956 Ο ελληνικός πληθυσμός που εγκαταστάθηκε σταδιακά στην Αίγυπτο από τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος. Και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας (Μέτερνιχ) l Της Χλόης Γαβριήλ Μαθήτριας Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Διαβάστε περισσότερα

Oι Έλληνες στη Διασπορά

Oι Έλληνες στη Διασπορά 123 116 3. ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Μόσχος Μορφακίδης ΙΣΠΑΝΙΑ Η νεοελληνική παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο μαρτυρείται από τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι πρώτοι Έλληνες, που καταγράφονται στις διάσπαρτες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΕΑ1 ΑΛΑΓΙΑ ΦΑΝΤΙΑ ΚΥΛΩΝΗ ΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΡΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ.

Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος 146 π.χ. -- 330 μ.χ. Η Ρωμη και ο Ελληνικοσ Κοσμοσ Κεφάλαιο 7 Η Ρώμη και ο ελληνικός κόσμος Για τετρακόσια χρόνια (από τον 1ο αιώνα π.χ. έως τον 3ο αιώνα μ.χ.), η ιστορία της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, από το Γιβραλτάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Η κρίση του κεμαλισμού στη σημερινή Τουρκία Επιβλέπων: Τσαρδανίδης Χαράλαμπος Σπουδάστρια: Ανδριοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο

Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο Του ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ1 Η παρουσία και η πολιτική δράση των Ελλήνων στον Καύκασο κατά το 19 ο και 20ο αιώνα, αποτελούν μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες σελίδες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΚΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Οι ναυτικοί στην Ευρώπη - Πραγματικότητα και προοπτικές Copyright 2008 Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Πάσης Τάξεως) Κολοκοτρώνη 102-104 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 210 4133743-4,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Β Τετράµηνο Η Τεχνολογία κατά τους Μεσαιωνικούς Χρόνους Ανατολή και ύση Οµάδα Εργασίας ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Επιβλέπουσα: ρ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ηγεµονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία ορόσηµο στον τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών; Tudor Dinu

Οι ηγεµονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία ορόσηµο στον τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών; Tudor Dinu 1 Οι ηγεµονίες του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στη Βλαχία ορόσηµο στον τρόπο διακυβέρνησης των Παραδουνάβιων Ηγεµονιών; Tudor Dinu Στις 6 Νοεµβρίου 1709 διορίστηκε ηγεµόνας της Μολδαβίας στη θέση του Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πολυετής, δύσκολος, αλλά με επιτυχίες ο αγώνας των Ποντίων της Αμερικής. sd Σάββατο 17 - Κυριακή 18 Μαΐου 2014

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Πολυετής, δύσκολος, αλλά με επιτυχίες ο αγώνας των Ποντίων της Αμερικής. sd Σάββατο 17 - Κυριακή 18 Μαΐου 2014 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 17 - Κυριακή 18 Μαΐου 2014 Αφιέρωμα στη Γενοκτονία των Πόντιων Πολυετής, δύσκολος, αλλά με επιτυχίες ο αγώνας των Ποντίων της Αμερικής 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007

απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 2004-2007 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου 24-27 απολογισμός έργου Ο Απολογισμός, του Χατζηκυριακείου Ιδρύματος αποτελεί μια ξεχωριστή έκδοση, που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 23 και περιελάμβανε την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ 1. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Με την κύρωση της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του

Διαβάστε περισσότερα