1 (Lazăr 2006, 172) 2 (Documente economice 1983, 9-47)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 (Lazăr 2006, 172) 2 (Documente economice 1983, 9-47)"

Transcript

1 Συνέχειες και ασυνέχειες στην οργάνωση και τη λειτουργία του ελληνόφωνου κόσµου των παραδουνάβιων ηγεµονιών κατά το πρώτο µισό του δέκατου ένατου αιώνα Ştefan Petrescu Εδώ και έξι αιώνες τα Βαλκάνια αποτελούν ένα χώρο έντονης γεωγραφικής κινητικότητας πληθυσµών. Ορόσηµα για την ανάπτυξη των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ της αψβουργικής, της οθωµανικής και της ρωσικής αυτοκρατορίας αποτέλεσαν οι συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699), του Πασάροβιτς (1718) και του Κουτσιούκ Καϊναρτζή (1774). Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι ο χριστιανός ορθόδοξος έµπορος των Βαλκανίων που ταξίδευε προς την αριστερή όχθη του Δούναβη. Οι Παραδουνάβιες ηγεµονίες αποτελούσαν προσιτές χώρες για την υποδοχή οµόδοξων από τα Βαλκάνια. Ευρισκόµενες στα σύνορα των αυτοκρατοριών, οι ηγεµονίες φόρου υποτελείς στον σουλτάνο είχαν διαφυλάξει επί αιώνες τα προνόµια τους. Το πρώτο µισό του δεκάτου ενάτου αιώνα σηµαδεύεται από συνέχειες και ασυνέχειες στην οργάνωση και λειτουργία των µεταναστευτικών οµάδων στα πλαίσια των πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1830 ο πολιτικός χάρτης των Βαλκανίων άλλαξε µε την ανάδυση του ανεξάρτητου βασιλείου της Ελλάδας και την εξασφάλιση της αυτονοµίας της Σερβίας, της Βλαχία και της Μολδαβίας κάτω από την τυπική κυριαρχία του σουλτάνου. Την ίδια εποχή ξεκίνησαν και οι κινήσεις σε θεσµικό και ιδεολογικό επίπεδο για την εδραίωση και την ταύτιση του κάθε νεοσύστατου κράτους µε ένα έθνος. Το αποτέλεσµα ήταν ότι οι εθνικές, γλωσσικές και γεωγραφικές διακρίσεις µεταξύ των διάφορων πληθυσµιακών οµάδων απέκτησαν µεγαλύτερη σηµασία στον αυτοπροσδιορισµό των συλλογικών ταυτοτήτων από την κοινή αποδοχή της χριστιανικής πίστης. Όσον αφορά τα οικονοµικά δεδοµένα, η συνθήκη της Αδριανούπολης (1829) άνοιξε τον δρόµο για το ελεύθερο εµπόριο στην περιοχή του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό το γεγονός συντέλεσε στον αναπροσανατολισµό του του επιχειρηµατικού κόσµου από το χερσαίο προς το θαλάσσιο εµπόριο και τη διαµόρφωση νέων µεταναστευτικών δικτύων. Διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, συγγραφέας του βιβλίου Οι Έλληνες ως «άλλοι» στη Ρουµανία. Η εσωτερική οικοδόµηση του ρουµανικού έθνους-κράτους και οι Έλληνες κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, εκδόσεις Επίκεντρο

2 Οι έµποροι (πραµµατευτές) ήταν η κύρια µεταναστευτική οµάδα γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι υπάλληλοι των εµπορικών οίκων, οι ιερείς, οι ιατροί και οι διδάσκαλοι. Κάποιοι από αυτούς συνδέονταν οικογενειακά µε τους έµπορους και ασχολούνταν µε αυτό το επικερδές επάγγελµα. Διαµορφώθηκε έτσι στις κοινωνίες υποδοχής ένας µικρόκοσµος από ένα πλέγµα οικογενειακών δεσµών και συµφερόντων. Οι περισσότεροι εµπορικοί οίκοι ήταν οργανωµένοι µε βάση τους οικογενειακούς δεσµούς 1. Ο Ιωάννης Στάµου, Αρωµούνος από την Ήπειρο, ο οποίος είχε µεταναστεύσει στη Βλαχία το 1820 στα δεκαπέντε του χρόνια για να αναλάβει τις επιχειρηµατικές υποχρεώσεις του θείου του, δηµιούργησε γύρω από τον εµπορικό οίκο που ίδρυσε στο Βουκουρέστι ένα πολυσύνθετο οικογενειακό σύστηµα µε διακλαδώσεις στα διάφορα µέρη της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 2. Μέχρι το 1821 καταλύτες της µετανάστευσης υπήρχαν οι Φαναριώτες, οι οποίοι εξελίχθηκαν από έµποροι και προµηθευτές της Αυλής του σουλτάνου κατά τον δέκατο έβδοµο αιώνα σε κατώτεροι αξιωµατούχοι του Οθωµανικού κράτους και λαϊκοί ηγέτες του Ρούµ-µιλέτι. Το ανώτερο αξίωµα που αναλάµβαναν οι Φαναριώτες ήταν η ηγεµονία της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Οι Φαναριώτες ηγεµόνες µοίραζαν χρήµατα, αγροτικά κτήµατα και δηµόσια αξιώµατα στους πελάτες που έρχονταν µαζί τους από την Κωνσταντινούπολη. Οι καταβολές αυτού του φαινοµένου εντοπίζονται πολλά χρόνια πριν από την εγκαθίδρυση του λεγόµενου φαναριωτικού καθεστώτος. Το αποτέλεσµα ήταν το ξεκίνηµα µιας πάλης για την εξουσία µε πρωταγωνιστές τους αυτόχθονες και τους ετερόχθονες γαιοκτήµονες (βογιάρους). Με την επανάσταση του 1821 οι Φαναριώτες αποµακρύνθηκαν από την εξουσία χάνοντας τα προνόµια που απολάµβαναν στην Κωνσταντινούπολη. Τα φαναριωτικά δίκτυα διαλύθηκαν και τα µέλη των οικογενειών εγκαταστάθηκαν σε διάφορους τόπους - τη Ρωσία, τη Μολδοβλαχία, την Ελλάδα ή τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης - όπου ενσωµατώθηκαν στους κύκλους των εντόπιων ελίτ. Ο Νικόλαος Σούτσος, γιος του τελευταίου φαναριώτη ηγεµόνα της Βλαχίας Αλέξανδρου Σούτσου, εγκαταστάθηκε το 1829 στη Μολδαβία όπου αναδείχτηκε ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της χώρας. Διετέλεσε υπουργός υπό του ηγεµόνα Μιχαήλ Στούρζα και βουλευτή υπό την ηγεµονία του Αλέξανδρου Κούζα. Οι πολιτικοί αντίπαλοι, γράφει ο Σούτσου στα Αποµνηµονεύµατα του, «µε κατηγορούσαν ότι είµαι Έλληνας, άλλον 1 (Lazăr 2006, 172) 2 (Documente economice 1983, 9-47)

3 λόγο δεν είχαν» 3. Γι αυτό ο Σούτσος προβαίνει στα Αποµνηµονεύµατά του στην απολογία των Φαναριωτών. Ο Σούτσος καλλιεργούσε καλές σχέσεις µε τους Έλληνες προξένους στο Ιάσιο 4 και µε τους ελληνόφωνους «νέους Φαναριώτες» της Κωνσταντινούπολη. Κατά το 1850 ο Σούτσος ασχολούταν µε τη διαχείριση των αγροτικών κτηµάτων που είχε στη Μολδαβία ο Στέφανος Βογορίδης, εκπρόσωπος του ηγεµόνα στην Αυλή του σουλτάνου 5. Μέχρι τη δεκαετία του 1830 η συµµετοχή στα πολιτικά δρώµενα εξαρτιόταν από το να ανήκεις στην άρχουσα τάξη των βογιάρων. Για έναν βαλκάνιο οµόθρησκο απόδηµο η αποδοχή στους κόλπους της άρχουσας τάξης γινόταν µε την εύνοια του ηγεµόνα και σε τρία στάδια: α) τέλεση γάµου µε κόρη βογιάρου, β) αγορά γαιών, γ) απόκτηση του τίτλου του άρχοντος. Με τους Οργανικούς Κανονισµούς του 1831 και το Σύνταγµα του 1866 δηµιουργήθηκε ο θεσµός της πολιτογράφησης όπως το γνωρίζουµε σήµερα. Το νοµοθετικό σώµα και όχι ο ηγεµόνας χορηγούσε πλέον την ιθαγένεια λαµβάνοντας υπόψη τη δεκαετή διαµονή και την περιουσία των υποκειµένων. Αναφερόµενος στο θέµα του γάµου ως κριτήριο απόκτηση του ιδιότητα του πολίτη ο Νικόλαος Σούτσος οµολογεί στα αποµνηµονεύµατα του: «Μετά την εγκατάσταση µου στη Μολδαβία είχα το δικαίωµα πολιτογράφησης ως παντρεµένος µε µια εγχώρια γυναίκα σύµφωνα µε το έθιµο που προηγείται των Κανονισµών» 6. Η αγορά και η γαµήλια δωρεά γαιών µε στόχο την εµπορική εκµετάλλευση της παραγωγής και την είσοδο στην άρχουσα τάξη αποτελούν κοινό φαινόµενο ανάµεσα στους εύπορους Έλληνες οι οποίοι απολάµβαναν ιδιαίτερο καθεστώς λόγω οµοδοξίας. Το φαινόµενο πήρε τέτοιες διαστάσεις ώστε οι βογιάροι, υιοθετώντας την γλώσσα του εθνικισµού, κατάφεραν τον δέκατο ένατο αιώνα να επιβάλουν τον αποκλεισµό όλων των αλλοδαπών από την κατοχή γαιών. Η απόκτηση τιµητικού τίτλου του άρχοντα από Έλληνες αποτελούσε όχι µόνο µια πράξη συγχώνευσης µε την παραδοσιακή αριστοκρατία αλλά και ένα µέσο κατοχύρωσης των οικονοµικών και επιχειρηµατικών κεκτηµένων. Στον πρώτο µισό του 19 ου αιώνα καθιερώθηκε η πρακτική εξαγοράς τιµητικών τίτλων. Το 1853 ο βογιάρης Κωνστανίνος Σιόν, στο βιβλίο του Η Χρυσή Βίβλο των Αρχόντων της Μολδαβίας, στρέφεται µε οργή κατά εκείνων των «γραικών» 3 (Suţu 1997, 157) 4 (IAYE, 36.5, ο προξένος Γ. Βοϊνέσκου προς τον Κωλέττη, Ιουνίου 1847) 5 (BN, Saint Georges, PCCXIX/3, 2592, σ. 210, 121, 123) 6 (Suţu 1997, 129)

4 που είχαν εισέλθει στην άρχουσα τάξη µε τέτοιες µεθοδεύσεις. 7 Γι αυτό τον λόγο το 1858, µε τη Σύµβαση των Παρισίων, οι βογιάροι δέχτηκαν µε ευκολία την κατάργηση των προνοµιών τους και τη διεύρυνση του εκλογικού δικαιώµατος προς τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. Μέχρι τα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα οι Έλληνες δεν αισθάνονταν ξένοι σε µια χώρα όπου η ορθόδοξη πίστη και η ελληνική παιδεία ήταν κοινά γνωρίσµατα της άρχουσας τάξη και του εµπορικού κόσµου. Στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες οι Έλληνες επιχειρηµατίες εντάσσονταν στις εγχώριες συντεχνίες ή κινούνταν ελεύθερα στην αγορά ως µεγαλέµποροι (χονδρέµποροι) 8. Στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων, εκτός από τους µεµονωµένους µεγαλέµπορους, υπήρχε µια οµάδα εµπόρων που είχε ήδη οργανωθεί από τον δέκατο έβδοµο αιώνα σε εκκλησιαστικές αδελφότητες και εµπορικά σωµατεία (κοµπανίες) µε δικαστική αυτοτέλεια που υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι τα πρόσωπα τα οποία τα συγκροτούσαν ήταν αλλόθρησκοι ξένοι. 9 Παρόµοιες αδελφότητες υπήρχαν και στην οµόδοξη Ρωσία και είχαν προικοδοτηθεί µε σηµαντικά προνόµια που αφορούσαν τα εκκλησιαστικά και εµπορικά θέµατα, π.χ. Αδελφότητα των Ρωµιών της Νίζνας. 10 Έως και τα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα οι Έλληνες των παραδουνάβιων ηγεµονιών δεν οργανώθηκαν σε επίσηµα αναγνωρισµένους εκκλησιαστικούς, δικαστικούς και εµπορικούς θεσµούς. Ο λόγος µπορεί να ήταν η οµοδοξία, αλλά και η πολιτική εξάρτηση των ηγεµονιών από την Οθωµανική αυτοκρατορία. Σηµειώθηκαν όµως κάποιες απόπειρες διαµόρφωσης ενός νοµικού καθεστώτος για τους βαλκάνιους έµπορους. Το 1813 µνηµονεύεται η ύπαρξη δυο εµπορικών σωµατείων στην πόλη Κραϊοβα της Βλαχίας. Στη «νεα κοµπανία» συµµετείχαν αποκλειστικά οι ιθαγενείς έµποροι ενώ στη «παλιά» µόνο οι οµόδοξοι αλλοδαποί - έλληνες, σέρβοι, κουτσοβλάχοι. Ωστόσο η διάκριση µε βάση την γεωγραφική προέλευση και τη νοµική ιδιότητα των µελών δεν έγινε ποτέ κανόνας. Στα επόµενα χρόνια εντοπίζουµε µαζί τους αλλοδαπούς και τους ιθαγενείς και στο ένα και στο άλλο σωµατείο 11. Η δηµιουργία του ελληνικού κράτους µετέβαλε το νοµικό καθεστώς των Ελλήνων της Μολδοβλαχίας. Την δεκαετία του 1830 ιδρύθηκαν ελληνικά προξενεία σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Η ξένη προστασία πρόσφερε στους υποκειµένους τα πλεονεκτήµατα που απέρρεαν από το οθωµανικό σύστηµα των Διοµολογήσεων. Αυτό το 7 (Sion 1973, 93-94) 8 (Σειρηνίδου 2011, 37-53) 9 (Τσούρκα-Παπαστάθη 2011,18) 10 (Carras 2012, 152) 11 (Papacostea-Danielopolu 1974, 196)

5 σύστηµα που εξασφάλιζε δικαστικά και φορολογικά προνόµια για τους ξένους protégés άρχισε να εφαρµόζεται και στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες από τα τέλη του δεκάτου όγδοου αιώνα µε την ίδρυση των ευρωπαϊκών προξενιών. 12 Το αποτέλεσµα ήταν η αύξηση των απαλλαγµένων από τους φόρους. Πράγµατι υπήρχαν δυο δυνατές και παραγωγικές κοινωνικές οµάδες που δεν πλήρωναν φόρους: οι βογιάροι και οι ξένοι προστατευόµενοι. Οι Έλληνες πρόξενοι από το Βουκουρέστι και το Ιάσιο και οι υποπρόξενοι από την Βραϊλα και το Γαλάτσι ασχολούνταν όχι µόνο µε την ανάπτυξη των εµπορικών σχέσεων, αλλά και µε την οργάνωση των ελληνικών παροικιών στις οποίες προσπαθούσαν να επιβάλουν το κύρος και τον έλεγχο τους. Κάποιοι πρόξενοι πήραν την πρωτοβουλία να συστήσουν επιτροπές για την οικοδόµηση της εκκλησίας και του σχολείου. Οι πρώτοι πρόξενοι που διορίστηκαν στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες προέρχονταν από τις τάξεις των εκεί εγκαταστηµένων ελλήνων εµπόρων και γαιοκτηµόνων. Τα προξενικά δικαστήρια, οι φιλανθρωπικές και άλλες επιτροπές που ιδρύθηκαν κάτω από την αιγίδα των προξένων διαµόρφωσαν έναν χώρο έκφρασης και εκδήλωσης συγκεκριµένων συµπεριφορών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860 η ενοποίηση των δυο ηγεµονιών, ο εκσυγχρονισµός του ρουµανικού κράτους, η κατάργηση των φορολογικών προνοµιών των ξένων υπηκόων και ο αποκλεισµός τους από τον θεσµό της ιδιότητας του πολίτη, αλλά και η συµµετοχή ενός µέρους της ελληνικής διασποράς στις εκλογικές διαδικασίες για την ενθρόνιση του βασιλιά Γέωργιου της Ελλάδος και την ανάδειξη της συνταγµατικής Βουλής, αποτέλεσαν αφετηρία για την οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων σε θρησκευτική και εθνοτική βάση. Με τη δήµευση της µοναστηριακής περιουσίας και την απαγόρευσης χρήσης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις εκκλησίες της επικράτειας, οι Έλληνες στερήθηκαν τόσο από σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους όσο και από έναν χώρο πνευµατικής έκφρασης και διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας 13. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι Έλληνες, που αισθάνονταν πλέον ως ξένοι σε µια χώρα που τους είχε υποδεχτεί ελεύθερα επί αιώνες, οργανώθηκαν ως κοινότητα. Τέλος, θα φέρουµε στη συζήτηση δυο περιπτώσεις οικογενειών µεγαλεµπόρων και τραπεζιτών Χατζηµόσχου και Ζερλέντη. Η οικογένεια Χατζηµόσχου πλούτισε από το χερσαίο χοντρικό εµπόριο των βαλκανικών πρώτων υλών στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, ενώ οι 12 (Maliţa 1965, ) 13 (Κοντογέωργης 2012, 104)

6 Ζερλέντη ασχολούνταν µε το θαλάσσιο εµπόριο των ρουµανικών σιτηρών στα µέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα. Πρώτος της οικογένειας Χατζηµόσχου που εγκαταστάθηκε στη Βλαχία υπήρξε ο Ιωάννης ( ), Αρωµούνος καταγόµενος από τη Θεσσαλονίκη. Προµηθευτής της ηγεµονικής αυλής και παντρεµένος µε κόρη βογιάρου Στεφανέσκου από την πόλη Κραϊόβα, χρίστηκε µεγάλος βιστιέρ 14. Ο γιος του Ιωάννη Στέφανος, σπουδασµένος στα ελληνικά σχολεία της πόλης Σιµπίου και της Βιέννης, πήρε γυναίκα την κόρη του µπάνου Γρηγόριου Μπαλέανου Ζωή 15. Αργότερα, ο καµινάρης Στέφανος Χατζηµόσχου θα παντρέψει την κόρη του Ειρήνη µε τον απόγονο Φαναριωτών Γρηγόριο Σούτσο, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της χώρας. Με αυτό τον τρόπο εδραιώθηκε η θέση της οικογένειας στην αριστοκρατική κοινωνία του Βουκουρεστίου. Η εγκατάσταση στο Βουκουρέστι δεν σήµαινε την αποκοπή των δεσµών µε τον τόπο καταγωγής. Ο Στέφανος Χατζηµόσχου έκανε σηµαντικές δωρεές στα φιλανθρωπικά ιδρύµατα της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης. Επίσης φρόντιζε να εξασφαλίσει τα προς το ζην στην αδελφή Αικατερίνη και την κουνιάδα Μαρία, στέλνοντας τες χρήµατα στη Θεσσαλονίκη µέσω του εκεί προξένου της Πρωσίας και των Δυο Σικελιών Πέτρου Σάσσου 16. Μέχρι τη δεκαετία του 1830 ο Χατζηµόσχου ασχολήθηκε κυρίως µε τη διακίνηση βαλκανικών προϊόντων στη βιενέζικη αγορά. Το 1826, όταν οι ρωσσο-οθωµανικές διαβουλεύσεις κατέληξαν στο θέµα του «ελεύθερου εµπορίου» στην περιοχή του Κάτω Δούναβη, ο Χατζηµόσχου κατάλαβε τη σηµασία του γεγονότος. Γράφει στον συνέταιρο του στην Οδησσό Αλέξανδρο Μαύρο «θέλει λάβη η επαρχία µας µεγάλας εµπορικαί σχέσεις µε όλην την Ευρώπη» 17. Όσον αφορά τα δραµατικά γεγονότα που εξελίσσονταν στην Πελοπόννησο την δεκαετία του 1820, ο Χατζη-Μόσχος εµφανιζόταν συγκρατηµένος και σιωπηλός. Στην ογκώδη εµπορική αλληλογραφία που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία της Ρουµανίας υπάρχουν πολύ λίγες αναφορές στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. Συγκρατούµε την είδηση για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια η οποία του προκάλεσε θλίψη και ανησυχία 18. Ο Χατζηµόσχου δεν θεωρούσε ως ασφαλή επένδυση το εµπόριο σιτηρών επειδή, διαπιστώνει ο ίδιος «οι έµποροι των επαρχιών µας είναι όλοι νεωσύστατοι και άπειροι του 14 (Limona 1975, 257) (Lecca 1999, 648) 15 (Limona 1975, 259) 16 (ANR, Hagi-Moscu 829/1824, 29, 31, 32) 17 (ANR, Hagi-Moscu 1619, 15/10/1826, 195) 18 (ANR, Hagi-Moscu 833, ο Χατζηµόσχου προς τον Βλάστο (Βιέννη), 6 Οκτωβρίου 1831, 299)

7 τοπικού και γενικώς όλου του εµπορίου» 19. Αυτοί οι έµποροι αγόραζαν σιτηρά σε µεγάλες ποσότητες και ζητούσαν υψηλές τιµές, ενώ οι τιµές έπεφταν λόγω του ρωσικού ανταγωνισµού. Εποµένως οι επενδύσεις του στράφηκαν προς το χρήµα και τη γη. Ο Χατζηµόσχου περνούσε σαν ένας από τους ολίγους τραπεζίτες της Βλαχίας που διέθεταν ρευστό χρήµα και οι έµποροι σιτηρών του ζητήσουν δάνεια. Ιδού τι γράφει ο τραπεζίτης στους συνεργάτες Εµµανοήλ Μπαλτατζή από την Κωνσταντινούπολη και Σίµωνα Σίνα από τη Βιένη: «εις Γαλάτζι και Ιµπραϊλαν οι περισσότεροι µάλιστα εξ αυτών έχουν ανοικτά κρέδιτα εις εµέ» επειδή «αυτά τα δυο πόρτα των επαρχιών µας δεν έχουν κατευθείαν σχέσεις µήτε µε την πόλιν σας µήτε µε την Κωνσταντινούπολιν, και δουλεύονται εις την αλληλογραφίαν και δοσολειψίας µε την πόλιν µας» 20. Τη δεκαετία του 1830 µε την εµπλοκή του στον πολιτικό βίο η περιουσία του αυξήθηκε κατακόρυφα. Χορηγούσε δάνεια στον ηγεµόνα και ενοικίαζε κρατικά µονοπώλια, όπως τα αλατωρυχεία. Το τέλος ήρθε το 1837, όταν ο ηγεµόνας Αλέξανδρος Γκίκας, ο οποίος χρωστούσε πολλά χρήµατα στον φιλόδοξου τραπεζίτη, προκάλεσε τη χρεοκοπία του. Το δεύτερο παράδειγµα είναι της οικογένειας Ζερλέντη. Ο Λέων Ζερλέντης, χιώτικης καταγωγής, εγκαταστάθηκε το 1828 στη Βραΐλα της Βλαχίας, όπου σε λίγα χρόνια αναδείχτηκε σηµαντικός οικονοµικός παράγοντας της χώρας ως µεγάλος γαιοκτήµονας και τραπεζίτης. Ο οίκος του Ζερλένδη συνδεόταν συγγενικά µε γνωστές και εύπορες οικογένειες συµπατριωτών: των Κλήµη, Ροδοκανάκη, Σγαρδέλη, Πετροκόκιννο, Σεκιάρη κτλπ, που συγκροτούσαν καλά οργανωµένα εµπορικά και οικογενειακά δίκτυα µε καταστήµατα σ όλα τα ευρωπαϊκά εµπορικά κέντρα από το Λονδίνο, τη Μασσαλία και Λιβόρνο έως τα λιµάνια των Παραδουνάβιων ηγεµονιών. Ο κωνσταντινουπολίτης τραπεζίτης Ανδρέας Συγγρού, που επισκέφτηκε το Γαλάτσι και το Βουκουρέστι το 1859, συνάντησε τον Λέων Ζερλέντη και τον γιο του Αχιλλέα ( ). Ο νέος ήταν πολύ εξοικειωµένος µε τον πολυτελή τρόπο ζωής των µπογιάρων: «µε ανέµενεν έχων τέθριππον αλληθώς µεγαλοπρεπή άµαξαν, ης οι ίπποι κατά την τότε Βογιαρικήν συνήθειαν είχον τας χαίτας κεκοσµηµένας δια µεταξίνων ποικιλοχρόων ταινιών και ο αµαξηλάτης έφερεν οδοιπορικήν πρωτότυπον στολήν» 21. Οι δυο γιοι του Λέοντος, ο πρωτότοκος Αχιλλέας και ο δευτερότοκος Χριστοφής ήταν και οι δυο γεννηµένοι στη Βλαχία 22. Ο πατέρας και οι δυο γιοι του πολιτογραφήθηκαν Ρουµάνοι 19 (ANR, Hagi-Moscu 814, ο Χατζηµόσχου προς τον Αλέχανδρο Μαύρο, εις Οδησσό, 29 Ιουλίου 1835, 579) 20 (ANR, Hagi-Moscu 833, ο Χατζηµόσχου προς τον Σ. Σίνα, Βιέννη, 11 Δεκεµβρίου 1833, 1647) 21 (Συγγρός 1998, 290) 22 (Rădulescu 1999, 8)

8 στη δεκαετία του Ο Αχιλλέας χρηµάτισε δήµαρχος της Βραϊλα, ενώ ο γυναικάδελφός του Μιχαήλ Ροδοκανάκης τελούσε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της πόλης 24. Ο Χριστοφής Ζερλέντης, κάτοικος του Βουκουρεστίου, διατηρούσε στενές σχέσεις µε τον εκάστοτε Έλληνα επιτετραµµένο. Το 1889 εκλέχτηκε γερουσιαστής και λίγο αργότερα δηµοτικός σύµβουλος του Βουκουρεστίου. Με αυτή την ιδιότητα ευεργέτησε τον Δήµο, κάνοντας δωρεά την εξοχική του έπαυλη, που βρισκόταν τότε σε προάστιο του Βουκουρεστίου, όπου εγκαταστάθηκε, το 1893, ένα δηµοτικό νοσοκοµείο 25. Από την άλλη, ο Ζερλέντης έδειξε ένθερµος υποστηρικτής της ελληνικής ιδέας στη Μακεδονία. Επίσης, δεσµεύτηκε να κάνει δωρεά για την οικοδόµηση του Μεγάρου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι 26, αλλά λίγα χρόνια αργότερα χρεοκόπησε και δεν πρόλαβε να πραγµατοποιήσει αυτό το σχέδιο 27. Ο δέκατος ένατος αιώνας φέρνει ραγδαίες αλλαγές στις κοινωνίες των Βαλκανικών λαών. Εστίασα την προσοχή µου στην οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής διασποράς των παραδουνάβιων ηγεµονιών. Η οµοδοξία και η πολιτική και εκκλησιαστική εξάρτηση από την Κωνσταντινούπολη δηµιούργησαν ένα ιδιότυπο νοµικό καθεστώς των βαλκάνιων απόδηµων στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες. Με την απελευθέρωση της χώρας από την Οθωµανική κυριαρχία, τη δηµιουργία της σύγχρονης Ρουµανίας, και την εθνικοποίηση της κοινωνίας και της αγοράς, οι απόδηµες Έλληνες αναθεώρησαν τη στρατηγική τους στον χώρο όπου κινούνται ως προς την ενσωµάτωση τους στην κοινωνία υποδοχής και τη διατήρηση των σχέσεων µε τον τόπο καταγωγής. Βιβλιογραφία ΒΝ=Biblioteca Naţională a României, Colecţii Speciale, fond Saint Georges ANR=Arhivele Naţionale ale României, fondul Hagi-Moscu IAYE=Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία Γεωργιτσογιάννη, Ευαγγελία: Πανάγης Α. Χαρόκοπος ( ). Η ζωή και το έργο, Αθήνα: Λιβάνη Carras, Iannis: Community for Commerce: An Introduction to the Nezhin Greek Brotherhood Focusing on its Establishment as a formal Institution in the years between 1692 and Στο: Victor N. Zakharov, Gelina Harlaftis, Olga Katsiardi-Hering (Επιµ.), Merchant Colonies in the Early Modern Period, Pickering, Chatto, 2012: (Σύλλογοι, 29 Αυγούστου 1874, αρ. φύλλου 89, 354) 24 (Rădulescu 1999, 8) 25 (Γεωργιτσογιάννη 2000, 228) 26 (IAYE, Δ β/1893, ο Μιχαήλ Παππαρηγόπουλος προς τον Υπουργό των Εξωτερικών, 14/26 Νοεµβρίου 1890, αρ. 1399) 27 (IAYE, 60.2/1894, ο αναπληρωτής επιτετραµµένος Αλεξανδρόπουλος προς τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδας, 3 Ιανουαρίου 1894, αρ.11)

9 Documente economice din Arhiva Casei comerciale Ioan St. Stamu ( ). Τόµος Ι, Βουκουρέστι: Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România Κοντογέωργης, Δηµήτριος M.: H ελληνική διασπορά στη Ρουµανία. Η περίπτωση της ελληνικής παροικίας της Βράιλας (περ ), teză de doctorat, Atena Lazăr, Gheorghe: Les Marchands en Valachie XVIIe-XVIIIe siècles, Βουκουρέστι: Institutul Cultural Român 2006 Lecca, Octav-George, Familiile boiereşti române, Βουκουρέστι: Libra, Muzeul Literaturii Române 1999 Limona, D., Moisuc, E., Casa comercială Ioan Hagi Moscu şi Ştefan I. Moscu din Bucureşti, Revista Arhivelor, LII, XXXVII, 3 (1975): Maliţa, Mircea, A Century of Political and Diplomatic Action for the Abolition of the Consular Jurisdiction in Romania, Revue Roumaine d Histoire, VI, 7 (1965): Papacostea-Danielopolu, Cornelia: Organizarea şi viaţa culturală a companiei greceşti din Braşov (sfârşitul sec. XVII şi prima jumătate a sec. XIX), Studii istorice Sud-Est Europene, 1 (1974): Rădulescu, Mihai Sorin, Contribuţii documentare la istoricul Francmasoneriei brăilene în secolul al XIX-lea. Loja Farul Ospitalier, Analele Brăilei, 3, ΙΙΙ (1999): 7-17 Τσούρκα-Παπαστάθη, Δέσποινα-Ειρήίνη: Η νοµολογία του κριτηρίου της ελληνικής «κοµπανίας» του Σιµπίου Τρανσυλβανίας 17 ος -18 ος αι. Πηγές του δικαίου και των θεσµών του απόδηµου ελληνισµού, Αθήνα: Ακαδηµία Αθηνών Sion, Constantin: Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contemporane despre boierii moldoveni, επιµέλεια Ştefan S. Gorovei, Βουκουρέστι: Editura Minerva, Suţu, Nicolae, Memoriile Principelui Nicolae Suţu, επιµέλεια και εισαγωγή Georgeta Penelea Filitti, Βουκουρέστι: Editura Fundaţiei Culturale Române Σειρηνίδου, Βάσω: Έλληνες στη Βιέννη (18 ος µέσα 19 ου αιώνα), Αθήνα: Ηρόδοτος, 2011Συγγρός, Ανδρέας, Αποµνηµονεύµατα, τ. Α, Αθήνα 1998.

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος

Φιλική Εταιρεία. Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά. Οδησσός. 14 Σεπτεµβρίου 1814. Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Φιλική Εταιρεία Τόπος Ίδρυσης Χρόνος Ίδρυσης Ιδρυτικά µέλη Οδησσός 14 Σεπτεµβρίου 1814 Νικόλαος Σκουφάς Αθανάσιος Τσακάλωφ Εµµανουήλ Ξάνθος Σφραγίδα οργάνου Σφραγίδα της Μυστικής Αρχής Σφραγίδες Ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΙΣΤΗΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΥΗ ΜΑΤΑΝΟΒΙΤΣ ΖΩΗ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εκπαιδευτικός: Μακρυγιάννη Νικολέτα ΠΕ02 Υπήρξε επιχειρηματίας, τραπεζίτης και

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806) Mihai Ţipău

Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806) Mihai Ţipău Ο προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806) Mihai Ţipău Το 1806 εκδόθηκε στη Βιέννη, στο τυπογραφείο του Γεωργίου Βενδότη 1 μια

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρος Φ. Κωνσταντίνου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΜΑΪΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Φλώρος Φ. Κωνσταντίνου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΙΜΑΪΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ Φλώρος Φ. Κωνσταντίνου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια

7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια 7. Τα νέα ελληνιστικά βασίλεια Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Ο Ευµένης (βασιλιάς των Σελευκιδών), παρέδωσε τις αποµακρυσµένες πόλεις στη διακυβέρνηση των φίλων του, τους έκανε φρούραρχους και τους διόρισε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορικές διατριβές

Διδακτορικές διατριβές Διδακτορικές διατριβές Ștefan Petrescu, Οι Έλληνες και η εσωτερική οικοδόμηση του ρουμανικού έθνους-κράτους κατά τον δέκατο ένατο αιώνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα

Επιχειρηµατίας, Φιλικός, διοικητικό στέλεχος, πολιτικός Ιωάννινα Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Σταύρου - Τσιαπαλάµος Γεώργιος Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου Χρόνος Θανάτου Βιογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1900 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ PROJECT 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 1 v ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΠΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ ------------------------------------------------ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α 1 ΟΜΑ Α Α α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν µε την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. α) Το 1840 η χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική 1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική Δρ Μιχαήλ Παυλάκης, Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής 1. Ο Ελληνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

158 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005)

158 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ Οι, ópot, της επικοινωνίας του ελληνικού εμπορίου με τη Ρωσία της Μαύρης Θάλασσας (τέλος 18ου - αρχές 19ου OLI.) Α ΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ από μια πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΘ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣTΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΕ και ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σε συνεργασία με τoν ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφιερωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη

Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες. 7ο Γυμνάσιο Καβάλας Θεοδωράκογλου Χαριτωμένη Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Ηγεμονίες Η Φιλική Εταιρεία Ήταν μυστική οργάνωση. Ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας, το 1814. Σκοπός της ήταν η ανεξαρτησία των Ελλήνων. Πρωτεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Dr. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη πυρήνα των Αντιβενιζελικών.», σελ. 92-93 β. Προσωρινή Κυβέρνησις της Κρήτης (1905)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

NEWS & EVENTS. Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ Eurofast και Babic & Associates

NEWS & EVENTS. Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ Eurofast και Babic & Associates Έκδοση 34 / Δεκέμβριος 2010 Contact us at: www.eurofast.eu info@eurofast.eu NEWS & EVENTS Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ Eurofast και Babic & Associates Η Eurofast έχει δημιουργήσει στρατηγική συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρίας και

Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρίας και Η Ρουμανία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου και ανήκει στις παραδουνάβιες χώρες. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρίας και την Ουκρανίας, νότια με τη Βουλγαρία, δυτικά με την Ουγγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παγκοσμιοποίηση έχει διαταράξει την παραδοσιακή διεθνή κατάσταση. Σαρωτικές αλλαγές, οικονομικές και κοινωνικές συντελούνται ήδη, η ροή των γεγονότων έχει επιταχυνθεί και η πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΤΟΝ 17ο - 18ο ΑΙΩΝΑ)

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΤΟΝ 17ο - 18ο ΑΙΩΝΑ) OLGA CICANCI ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΤΟΝ 17ο - 18ο ΑΙΩΝΑ) Αρχίζοντας από τον 17ο αιώνα, οι έμποροι ήταν η πιο δραστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος

Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος Πίνακας Ευεργετών Επιμέλεια: φοιτητής ΠΕ&Ι Ευαγγέλου Αλέξανδρος Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς, εαρινό εξάμηνο 2015, διδάσκουσα καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ελληνική οικονοµία κατά τον 19ο αιώνα 1. Το εµπόριο 2. Η εµπορική ναυτιλία ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Να προσδιορίσετε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Πόσο νεωτερικό είναι το ελληνικό κράτος; H αντιφατική πορεία από τον βαλκανικό περίγυρο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον * Greece: a modern state? Trajectories from the Balkan milieu to the European

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 ΣΩΣΤΟ 6 ΛΑΘΟΣ 7

ΘΕΜΑ Α2 ΛΑΘΟΣ 4 ΛΑΘΟΣ 5 ΣΩΣΤΟ 6 ΛΑΘΟΣ 7 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Νεοτουρκικό Κίνημα 1 : Το Νεοτουρκικό Κίνημα του 1908, που υποσχέθηκε στους λαούς της αυτοκρατορίας ισονομία, ισοπολιτεία και ευρύτατο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, είχε ως στόχο τον εκτουρκισμό

Διαβάστε περισσότερα

Να αξιολογήσει αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

Να αξιολογήσει αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Έξι μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, θα κληθείτε σε συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω

ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ΧΡHΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α Αθηνών Αξίζω ένα καλύτερο µέλλον Δικαιούµαι µία παιδεία, εφόδιο ζωής Ψάχνω για δουλειά µε βάση το βιογραφικό µου και όχι τις γνωριµίες Επιθυµώ ευκαιρίες, στήριξη και υγιή ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1453-1821

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1453-1821 Βενετία Λιβόρνο Νάπολη Παλέρµο Συρακούσες Τεργέστη Βλαχία Βοσνία Σερβία Βουλγαρία Φιλιππούπολη Σέρρες Τάραντας Θεσσαλονίκη Καστοριά Ιόνιο πέλαγος Άργος Μεθώνη Ν. Κρήτη Χάνδαξ µεταναστεύσεις Ελλήνων προς

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΡΧΑÏΚΗ ΕΠΟΧΗ ( π.χ.) 5. ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΡΧΑÏΚΗ ΕΠΟΧΗ ( π.χ.) 5. ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΡΧΑÏΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.χ.) 5. ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η καταγραφή των νόμων από τον Δράκοντα ικανοποίησε ένα μέρος των πολιτών. Ωστόσο, η κοινωνία συνέχιζε

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12

Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12 ! " Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Βενιζελισµός. β. Φεντερασιόν. γ. Πεδινοί. Μονάδες 12 Α1.2. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β. # Α. Σύνταγµα του 1844

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Αλυτρωτισμός, Καρμπονάροι, Κίνημα Αδεσμεύτων. (15 μονάδες) Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 13 /2014 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη, Λάμπρο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ.

Θέμα: Εκτέλεση αποφάσεως Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Σαμπάνη κ.λ.π. κατά της Ελλάδας (αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Περσεφόνης 19 T.K. Πόλη: 192 00 Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρουμάνοι για τον Ρήγα

Οι Ρουμάνοι για τον Ρήγα Οι Ρουμάνοι για τον Ρήγα ELENA LAZAR, Ελληνίστρια, Διευθυντής του Εκδοτικού Οίκου Ομόνοια, Βουκουρέστι Email: elenalazaromonia@yahoo.com Το ότι στην ιστορία της Ρουμανίας, φιλόξενη εστία ελληνισμού, πολλοί

Διαβάστε περισσότερα