ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ"

Transcript

1 ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ ΒΑΡΖ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2010 ΔΚΣΤΠΩΖ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ Δ

2 2 Πεξηερόκελα Οδεγνύ πνπδώλ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1 ν ΜΫξνο Πιεξνθνξέεο ρεηηθϊ κε ηελ ηξαηηωηηθά ρνιά Δπειπηδωλ Πεξηγξαθή Δκβιήκαηνο 5 Ηζηνξηθά ηνηρεία 6 Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε 8 Γηαδηθαζίεο Δηζαγσγήο/Δγγξαθήο 9 Πξνυπνζέζεηο Δηζαγσγήο 11 2 ν ΜΫξνο Πιεξνθνξέεο ρεηηθϊ κε ηηο πνπδϋο ζηε ρνιά Απνζηνιή 13 Αληηθεηκεληθνί θνπνί Δθπαίδεπζεο 14 ηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε 14 Αθαδεκατθή Δθπαίδεπζε 19 Φπζηθή Αγσγή Αζιεηηζκφο 20 χζηεκα Δμεηάζεσλ 21 Γηεζλή Πξνγξάκκαηα 24 3 ν ΜΫξνο ΔθπαηδεπηηθΫο ΔγθαηαζηΪζεηο ρνιάο Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο - Δξγαζηήξηα - Ακθηζέαηξα 26 Βηβιηνζήθε 28 Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο 28 4 ν ΜΫξνο ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο γηα ηνπο ΔπΫιπηδεο ηέγαζε 32 ίηηζε 32 Διεχζεξνο ρξφλνο 32 Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο 33 Αζθάιηζε/Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 33 Κφζηνο Γηαβίσζεο 33 Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε Δπειπίδσλ 33 5 ν ΜΫξνο Πιεξνθνξέεο ρεηηθϊ κε ην Πξόγξακκα πνπδώλ Πξφγξακκα πνπδψλ Δ έηνπο πλνπηηθή Πεξηγξαθή ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο 36 πλνπηηθή Πεξηγξαθή Αθαδεκατθήο Δθπαίδεπζεο 41 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο 44 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Αθαδεκατθήο Δθπαίδεπζεο 53 ει

3 3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ο Οδεγφο πνπδψλ ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ εθδίδεηαη κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ Δπειπίδσλ αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφκελνπ, παξέρνληαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε, ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ Δπειπίδσλ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απηήο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επηπιένλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρνιήο θαηά ην ηξέρoλ Αθαδεκατθφ Έηνο, ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Δπωλπκέα θαη Γηεύζπλζε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ Δπί ηεο Λεσθφξνπ Βάξεο-Κνξσπίνπ Σ.Κ Σει Fax

4 4 ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 1 Ο ΜΔΡΟ

5 5 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΜΒΛΗΜΑΣΟ ΥΟΛΗ ην έκβιεκα ηεο ρνιήο απεηθνλίδνληαη, ν ηίηινο ηεο ρνιήο, δχν (2) ηπθέθηα, δχν (2) μίθε, ζσιήλαο ππξνβφινπ θαη θινγνθφξνο ξνηά, πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα ηζηνξηθά φπια ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ην Πεδηθφ, ην Ηππηθφ - Σεζσξαθηζκέλα θαη ην Ππξνβνιηθφ. Πιαηζηψλεηαη κε ην έηνο ίδξπζεο ηεο ρνιήο (1828), κε δχν (2) θιάδνπο δάθλεο θαη επηζηέθεηαη κε ην εζλφζεκν. Δπίγξακκα ηνπ εκβιήκαηνο, είλαη ε θξάζε ηνπ ζνθνχ ηεο αξραίαο Αζήλαο, φισλα ( π.ρ.) ΑΡΥΔΘΑΗ ΜΑΘΩΝ ΑΡΥΔΗΝ ΔΠΗΣΖΔΗ ην νπνίν ππνδειψλεη ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο παηδεπηηθήο αγσγήο ησλ Δπειπίδσλ θαη ηνπο ππελζπκίδεη ηελ αμία ηεο πεηζαξρίαο.

6 6 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 1. Ζ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ πνπ είλαη ην αξραηφηεξν Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Υψξαο, ηδξχζεθε ζην Ναχπιην ηελ 21 ε Γεθεκβξίνπ 1828, απφ ηνλ πξψην θπβεξλήηε ηεο Διιάδνο Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο αληειήθζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηηο ζνβαξέο θαη πξσηαξρηθέο αλάγθεο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο ζε ηξαηφ θαη Τπνδνκέο. 2. Σν 1834 κεηαζηεγάζζεθε ζηελ Αίγηλα κέρξη θαη ην 1837 Απφ ην 1837 ζηνλ Πεηξαηά θαη απφ ην 1854 κέρξη ην 1857 ζηεγάζζεθε πξνζσξηλά ζηελ Αζήλα, ζην Μέγαξν ηεο Γνπθίζζεο ηεο Πιαθεληίαο (ζεκεξηλφ Βπδαληηλφ Μνπζείν). Η ΥΟΛΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ ΣΟ ΜΔΓΑΡΟ ΓΟΤΚΙΗ ΠΛΑΚΔΝΣΙΑ

7 7 3. Αθνινχζσο επαλήιζε ζηνλ Πεηξαηά θαη ην 1894 κεηαζηάζκεπζε εθ λένπ ζηελ Αζήλα, φπνπ εγθαηαζηάζεθε ζε ζπγθξφηεκα θηηξίσλ πνπ θηίζζεθαλ κε δσξεά ηνπ Δζληθνχ Δπεξγέηε Γεσξγίνπ Αβέξσθ, ζην πεδίν ηνπ Άξεσο. 4. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1982 ε ρνιή κεηαζηάζκεπζε ζηηο ζεκεξηλέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη ΝΑ ησλ Αζελψλ, ζην Γήκν Βάξεο Αηηηθήο θαη ζε απφζηαζε 25 ρικ. απφ ην θέληξν ηεο.

8 8 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ 1. Ζ ρνιή είλαη Αλψηαην ηξαηησηηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΑΔΗ), ηζφηηκν κε ηα ηδξχκαηα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (Νφκνο 3187/2003). 2. Ζ επνπηεία ζηε ρνιή αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο (Τ.ΔΘ.Α.), κέζσ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ (Γ.Δ..) 3. Οη βαζηθέο Γηεπζχλζεηο ηεο ρνιήο είλαη: α. Ζ Γηεχζπλζε ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο β. Ζ Πξνεδξία Αθαδεκατθψλ Θεκάησλ γ. Ζ Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ δ. Ζ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Μεξίκλεο ε. Ζ Γηεχζπλζε Δπηθνηλσληψλ - Έξεπλαο θαη Πιεξνθνξηθήο ζη. Ζ Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο θαη Πιεξνθνξηψλ

9 9 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΔΙΑΓΧΓΗ / ΔΓΓΡΑΦΗ 1. Αξηζκόο Καηαηαζζόκελωλ Ο αξηζκφο ησλ εηζαγφκελσλ ζηε..δ., θαζνξίδεηαη κε θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεκνζίαο Σάμεο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ.ξ., κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Αλψηαηνπ ηξαηησηηθνχ πκβνπιίνπ (Α...). 2. Πξνθάξπμε Πξνθαηαξθηηθώλ ΔμεηΪζεωλ α. Οη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. β. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο, θάζε αθαδεκατθφ έηνο πξνθεξχζζεη κε εγθχθιην δηαηαγή, δηαγσληζκφ, γηα ηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηε..δ. Ζ ελ ιφγσ εγθχθιηνο θνηλνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ηξαηησηηθέο, Γηπισκαηηθέο, Πξνμεληθέο, Γεκνηηθέο θαη Κνηλνηηθέο Αξρέο, ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηηο Ννκαξρίεο, ζε φια ηα Λχθεηα ηεο ρψξαο θαη φπνπ αιινχ θξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε δεκνζηφηεηα ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ επηινγήο. γ. Οη ππνςήθηνη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Ν. 1294/82 (Μφληκνη Τπμθνί), εμεηάδνληαη κε κέξηκλα ηεο Δ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Ζ εμεηαζηέα χιε θαη ε δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ θνηλή δηππνπξγηθή απφθαζε ησλ ΤΔΘΑ θαη ΤΠΔΠΘ. δ. ηελ πξνθήξπμε θαζνξίδνληαη: (1) Ο αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζα εηζαρζεί ζηε..δ., θαηά Καηεχζπλζε (Όπια θαη ψκαηα) θαη θαηά θαηεγνξία. (2) Σα απαηηνχκελα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ.

10 10 δηθαηνινγεηηθψλ. (3) Ζ πξνζεζκία, ν ηξφπνο θαη ν ηφπνο ππνβνιήο ησλ (4) Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ θξίλεηαη αλαγθαία. 4. Δπηηπρόληεο-ΚαηΪηαμε α. Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθδίδεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα επηηπρφλησλ ηεο..δ., ν νπνίνο δηαβηβάδεηαη ζηε ρνιή. β. Ο Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο, κεηά ηελ θχξσζε ησλ πηλάθσλ επηηπρφλησλ ηνπ ΤΠΔΠΘ, θαζψο θαη ηνπο θπξσκέλνπο πίλαθεο εηζαθηέσλ ησλ Μνλ. Τπμθψλ (Ν.1294/82), πξνζθαιεί ηνπο επηηπρφληεο ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, γηα θαηάηαμε ζηε..δ. γ. Δπηηπρψλ πνπ δελ παξνπζηάζζεθε γηα θαηάηαμε ζηε..δ., εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο, ζεσξείηαη φηη παξαηηήζεθε. Οη επηηπρφληεο κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζεσξνχληαη σο δφθηκνη Δπέιπηδεο. Οη επηηπρφληεο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Ν. 1294/82 (Μφληκνη Τπμθνί), κε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηε ρνιή απνβάιινπλ ηελ πξνεγνχκελε ηδηφηεηα θαη βαζκφ ηνπο θαη δηέπνληαη απφ εθεί θαη πέξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νξγαληζκνχ ηεο ρνιήο.

11 11 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΔΙΑΓΧΓΗ 1. Ζ ρνιή αλήθεη ζηα επηζηεκνληθά πεδία ησλ Θεηηθψλ θαη ησλ Σερλνινγηθψλ Δπηζηεκψλ. 2. Κάζε ππνςήθηνο/α, γηα λα εηζαρζεί ζηε ρνιή, πξέπεη λα πιεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α. Να έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. ηνπιάρηζηνλ ΚΟΜΗΑ. β. Να είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ Δληαίνπ Λπθείνπ κε δηαγσγή γ. Να έρεη ειηθία απφ 17 κέρξη 21 εηψλ. απφ 1,60 γηα ηηο γπλαίθεο. δ. Να έρεη αλάζηεκα πάλσ απφ 1,70 κέηξα γηα άλδξεο θαη πάλσ ε. Να είλαη πγηήο κε άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε. ζη. Να είλαη άγακνο/ε. δ. Να κελ έρεη θαηαδηθαζζεί ή δηψθεηαη γηα δηάθνξα εγθιήκαηα. ε. Να ππνζηεί ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηε ρνιή θαη πεξηιακβάλνπλ ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο, πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο είλαη θνηλέο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο.

12 12 ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 2 Ο ΜΔΡΟ

13 13 ΑΠΟΣΟΛΗ 1. Ζ απνζηνιή ηεο ρνιήο είλαη: α. Να παξάγεη θαη λα κεηαδίδεη ηε ζπζηεκαηηθή γλψζε ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο, κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο ηξαηησηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο, θαζψο θαη ησλ ζπλαθψλ Θεσξεηηθψλ, Θεηηθψλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Δπηζηεκψλ β. Να αλαπηχζζεη ηηο ζηξαηησηηθέο αξεηέο, θαζψο θαη ηε ζηξαηησηηθή αγσγή, ψζηε λα δηακνξθψλεη Αμησκαηηθνχο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, κε ζηξαηησηηθή ζπλείδεζε θαη κφξθσζε αλψηαηνπ επηπέδνπ, θαζψο θαη κε θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή παηδεία θαη αγσγή, παξέρνληαο ηνπο φια ηα αλαγθαία εθφδηα, γηα λα θαηαζηνχλ ηθαλνί εγήηνξεο, κε άξηηα επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. γ. Να δηνξγαλψλεη, απηνδχλακα είηε απφ θνηλνχ κε ηα παλεπηζηήκηα, πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη λα δηεμάγεη επηζηεκνληθή έξεπλα ζε ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ. δ. Να εμαζθαιίδεη πςεινχ επηπέδνπ δηαβίσζε ησλ Δπειπίδσλ, θαζψο θαη ηελ απηνδχλακε Γηνηθεηηθή ππνζηήξημή ηεο. 2. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ρνιήο νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί (ΑΝΚ) εθπαίδεπζεο είλαη νη παξαθάησ:

14 14 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΧ (ΑΝΚ) 1. ηξαηηωηηθά Δθπαέδεπζε Ο γεληθφο ΑΝΚ ηεο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρνιή είλαη νη εμεξρφκελνη Αλζιγνί λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη Γηκνηξίηεο ΠΕ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηαηίζεληαη 13 εβδνκάδεο εηεζίσο γηα ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη σο εμήο: θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο 5 εβδνκάδσλ, ρεηκεξηλή δηάξθεηαο 4 εβδνκάδσλ θαη ζεξηλή δηάξθεηαο 4 εβδνκάδσλ. α. Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε 1νπ θαη 2νπ εμακήλνπ (1ν έηνο) Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ηελ νξγάλσζε-απνζηνιή-ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ Όπισλ-σκάησλ. β. Δθπαίδεπζε Πεδίνπ 1νπ θαη 2νπ εμακήλνπ (1ν έηνο) (1) Να γλσξίδνπλ φια ηα ζέκαηα αηνκηθήο ηαθηηθήο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπ καρεηνχ κε άιινπο, ζην πιαίζην δεχγνπο, εκηνκάδαο, Οκάδαο Μάρεο. Οκάδα Μάρεο λνείηαη έλα ζχλνιν δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν πνπ ελεξγεί πάληα κέζα ζε θαζνξηζκέλν πιαίζην νξγαλσηηθφ, ρξφλνπ θαη ηφπνπ. (2) Να γλσξίδνπλ ηα νπινκεραλήκαηα ζην επίπεδν Οκάδαο, ήηνη Αηνκηθφ Σπθέθην (G3A3, G3A4), Οπινπνιπβφιν (ΖΚ-11), Πηζηφιην (Μ ,45), Βνκβηδνβφιν (Μ 79), Υεηξνβνκβίδεο (ακπληηθέο-επηζεηηθέο), Οπινβνκβίδεο (Κ/Π, Α/Σ, αζθήζεσλ), Ππξνκαρηθά ησλ αλσηέξσ νπινκεραλεκάησλ. (3) Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε ιακβάλνπλ ηε βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη εθπαηδεχνληαη γηα 2 εβδνκάδεο ζηε ρνιή θαη 2 εβδνκάδεο ζην πεδίν αζθήζεσλ Τκεηηνχ. ηε ρεηκεξηλή πνπ δηεμάγεηαη ζην πεδίν αζθήζεσλ ηνπ Τκεηηνχ εθπαηδεχνληαη ζηελ αηνκηθή ηαθηηθή θαη ηηο ηερληθέο καρεηνχ. ηε ζεξηλή εθπαίδεπζε πνπ δηεμάγεηαη ζην Ληηφρσξν αζθνχληαη ζηνλ αγψλα ζην επίπεδν ηεο Οκάδαο Μάρεο θαη ζηα ακθίβηα κέζα.

15 15 Δθπαίδεπζε ζηνλ Τκεηηφ Θεξηλή εθπαίδεπζε ζην Ληηφρσξν γ. Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε 3νπ θαη 4νπ εμακήλνπ (2 ν έηνο) ηεο εθπαίδεπζεο πεδίνπ. (1) Να απνθηήζνπλ ζεσξεηηθέο γλψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε (2) Να γλσξίδνπλ ηελ νξγάλσζε κάρεο-δηαηαγέο ηεο νκάδαο. (3) Να αζθεζνχλ ζηηο ΣΑΑ επηπέδνπ Γξίαο. δ. Δθπαίδεπζε Πεδίνπ 3νπ θαη 4νπ εμακήλνπ (2ν έηνο) (1) Να γλσξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ καρεηνχ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε ζχλνια, ζην πιαίζην δεχγνπο, πεξηπφινπ κάρεο θαη αλαγλψξηζεο (σο πεξίπνιν κάρεο θαη αλαγλψξηζεο λνείηαη έλα ζχλνιν ρσξίο δνκηθφ πιαίζην πνπ ελεξγεί εθηφο ρξνληθνχ θαη ηνπηθνχ πιαηζίνπ). ρεηκεξηλήο εθπαίδεπζεο. (2) Να πηζηνπνηεζνχλ σο νκαδάξρεο κε ηε ιήμε ηεο Γξίαο. (3) Να κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ σο Οκάδα ζην πιαίζην ηεο (4) Να γλσξίδνπλ ηα νπινκεραλήκαηα ζην επίπεδν Γξίαο- Λφρνπ, ήηνη Πνιπβφιν (MG3), Πνιπβνκβηδνβφιν (GMG), Α/Σ (ΠΑΟ 90 ρηι.), Όικνη

16 (81 ρηι - 4,2 ), Ππξνκαρηθά ησλ αλσηέξσ νπινκεραλεκάησλ. 16 (5) Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε εθπαηδεχνληαη ζην ζρνιείν βαζηθήο εθπαίδεπζεο Καηαδξνκψλ ζηε Ρεληίλα. ηε ρεηκεξηλή αζθνχληαη ζηνλ αγψλα ηεο Οκάδαο Μάρεο θαη πηζηνπνηνχληαη σο Οκαδάξρεο. ηε ζεξηλή εθπαίδεπζε αζθνχληαη ζηνλ αγψλα ηεο Μ/Κ Γξίαο ΠΕ θαη ζηα ακθίβηα κέζα. Δθπαίδεπζε ζηα Ακθίβηα κέζα Δθπαίδεπζε ζηε Ρεληίλα εθπαίδεπζεο πεδίνπ. ε. Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε 5νπ θαη 6νπ εμακήλνπ (3ν έηνο) (1) Να απνθηήζνπλ ζεσξεηηθέο γλψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε (2) Να αζθεζνχλ ζηηο ΣΑΑ επηπέδνπ Γηκνηξίαο. (3) Να γλσξίδνπλ ηελ νξγάλσζε-απνζηνιή-ηαθηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ Ο- (γηα ηα εθπαηδεπηηθά έηε , ). (4) Να γλσξίδνπλ ηελ νξγάλσζε-δηνίθεζε-θιηκάθηα ΓΜ ηνπ Λφρνπ ΠΕ (απφ ην εθπαηδεπηηθφ έηνο ). ζη. Δθπαίδεπζε Πεδίνπ 5νπ θαη 6νπ εμακήλνπ (3ν έηνο) (1) Να εθπαηδεπζνχλ σο εθπαηδεπηέο Γηκνηξίαο ζε ζέκαηα

17 Βαζηθήο ηξαηησηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη σκαηηθήο Αγσγήο. 17 πεξηβάιινληνο θαη εηδηθψλ κέζσλ. (2) Να εθπαηδεπζνχλ σο Γηκνηξίηεο ζε αγψλεο εηδηθνχ ΣΑΜ). (3) Να εθπαηδεπζνχλ σο Γηκνηξίηεο Γξίαο ΠΕ (ζεσξία, ΣΑΑ, ηφπνη, ακθίβηα-πισηά κέζα). (4) Να εθπαηδεπζνχλ ζε εηδηθέο επηρεηξήζεηο (θαηνηθεκέλνη εθπαίδεπζεο. (5) Να πηζηνπνηεζνχλ σο Γηκνηξίηεο κε ην πέξαο ηεο ζεξηλήο (6) Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε εθπαηδεχνληαη σο εθπαηδεπηέο ζηα Κέληξα Δθπαίδεχζεο Νενζπιιέθησλ (ΚΔΝ) θαη ζην ρνιείν σκαηηθήο Αγσγήο. ηε ρεηκεξηλή εθπαηδεχνληαη ζηηο Α/Κ επηρεηξήζεηο γηα 1 εβδνκάδα ζηα Μέγαξα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αεξνπνξία ηξαηνχ (Α), ζηηο ακθίβηεο επηρεηξήζεηο γηα 1 εβδνκάδα ζην θαξακαγθά ζε ζπλεξγαζία κε ην Αξρεγείν ηφινπ θαη ζηνλ αγψλα ηεο Γξίαο ΠΕ γηα 2 εβδνκάδεο ζηνλ Τκεηηφ. ηε ζεξηλή εθπαηδεχνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ζε θαηνηθεκέλνπο ηφπνπο, ζηηο ακθίβηεο θαη θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο, ζηα πισηά κέζα θαη ηε δηάβαζε πνηάκηαο γξακκήο θαη πηζηνπνηνχληαη σο Γξίηεο. Δθπαίδεπζε ζηα ΚΔΝ Δθπαίδεπζε ζηα Μέγαξα δ. Θεσξεηηθή Δθπαίδεπζε 7νπ θαη 8νπ εμακήλνπ (4ν έηνο)

18 18 θαη ηξαηησηηθήο Αζθάιεηαο. (1) Να γλσξίδνπλ ηα αληηθείκελα ησλ Πιεξνθνξηψλ Μάρεο (2) Να γλσξίδνπλ ηελ νξγάλσζε-ιεηηνπξγία Τπνκνλάδνο- Μνλάδνο (γηα ηα εθπαηδεπηηθά έηε , , ). εθπαηδεπηηθφ έηνο ). (3) Να γλσξίδνπλ ηελ νξγάλσζε-ιεηηνπξγία Μνλάδνο (απφ ην ε. Δθπαίδεπζε Πεδίνπ 7νπ θαη 8νπ εμακήλνπ (4ν έηνο) (1) Να απνθηήζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηα πξνζφληα ηνπ εθπαηδεπηή ζε επίπεδν αηνκηθφ, Οκάδαο θαη Γξίαο. (2) Να γλσξίζνπλ ηνλ αγψλα ζε ρηνλνζθεπή πεξηνρή. (3) Γηα ηελ εκπέδσζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαηά ηε θζηλνπσξηλή εθπαίδεπζε νη επέιπηδεο εθπαηδεχνληαη ζην ρνιείν Δθπαηδεπηψλ θαη αλαιακβάλνπλ ηεο εθπαίδεπζε ηεο Η ηάμεο. ηε ρεηκεξηλή εθπαηδεχνληαη ζην ζρνιείν δηαβίσζεο ζηα ρηφληα γηα 2 εβδνκάδεο ζηνλ Όιπκπν θαη σο εθπαηδεπηέο ησλ πθηζηακέλσλ ηάμεσλ ζηνλ Τκεηηφ. Δθπαίδεπζε ζηνλ Όιπκπν Δθπαίδεπζε IVεο Σάμεσο σο εθπαηδεπηέο

19 19 2. Αθαδεκαϊθά Δθπαέδεπζε α. Απφθηεζε ηνπ αλαγθαίνπ ππφβαζξνπ ζεσξεηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο, ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ θαη νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο, εθαξκνγή ησλ πνξηζκάησλ - εμειίμεσλ ηεο επηζηήκεο ζην ηξαηφ, επηζηήκεο δηνίθεζεο, εθαξκνγή νηθνλνκηθφηεξσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ζπληήξεζεο, εθπαίδεπζεο θ.ιπ. β. Δπαχμεζε ηεο ηθαλφηεηνο ρεηξηζκνχ ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζαθήλεηα, ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηε ζπληνκία. γ. Γηεχξπλζε ηνπ πλεπκαηηθνχ νξίδνληα θαη απφθηεζε ηθαλνηήησλ γηα θαηαλφεζε ζχλζεησλ θαηαζηάζεσλ εμειηζζνκέλσλ απξφβιεπηα θαη ζε έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. δ. Καηαλφεζε ησλ επίθαηξσλ θαηλνκέλσλ (νηθνλνκία-θνηλσληθά ξεχκαηα θιπ) θαη θνηλσληθή κφξθσζε ησλ Δπειπίδσλ. ε. Απφθηεζε επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ε νπνία λα εμαζθαιίδεη ζσζηή επαγγεικαηηθή δξάζε, αιιά θαη δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε, ζε επηζηήκεο ζηξαηησηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ζη. Οη Δπέιπηδεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ έλα κάζεκα αλά εμάκελν (γηα ηα εμάκελα 5 ν - 6 ν - 7 ν θαη 8 ν ) απφ ηα πξνηεηλφκελα καζήκαηα επηινγήο ησλ ηνκέσλ αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο. δ. Απφθηεζε πηπρίνπ αγγιηθψλ επίπεδνπ ηνπιάρηζηνλ LOWER, εθκάζεζε κηαο δεχηεξεο ή ηξίηεο γιψζζαο θαη δπλαηφηεηα κειέηεο μελφγισζζσλ εγρεηξηδίσλ, θαλνληζκψλ, πεξηνδηθψλ, ζπγγξακκάησλ, γηα ηε κειινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαζπκκαρηθέο επηηξνπέο θαη ζπκβνχιηα πξνο ππνζηήξημε ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ, θνίηεζε ζε μέλα ζηξαηησηηθά ζρνιεία ή παλεπηζηήκηα, ππεξεζία ζε

20 20 ζπκκαρηθά ζηξαηεγεία θαη ζπλεξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη δηαζπκκαρηθέο αζθήζεηο. ε. Απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο ρεηξηζκνχ πξνζσπηθνχ ππνινγηζηή κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, παξνπζηάζεσλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ινγηζηηθψλ θχιισλ. ζ. Απφθηεζε γλψζεσλ κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη αξρψλ αλάιπζεο ζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηα ζηξαηησηηθά απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 3. Φπζηθά Αγωγά - Αζιεηηζκόο α. Απφθηεζε ζηαζεξήο πγείαο, ζσκαηηθήο ξψκεο θαη επεμίαο. αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο. β. Αμηνπνίεζε ησλ ζσκαηηθψλ πξνζφλησλ θαη αλάπηπμε ηνπ γ. Απφθηεζε ηθαλφηεηνο εθπαηδεπηψλ ζσκαηηθήο αγσγήο (νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο ζσκαηηθήο αγσγήο-αζιεηηζκνχ κέρξη θαη Λφρνπ, ζηίβνη κάρεο, αζινπαηδηέο, νξγάλσζε αγψλσλ θιπ). δ. πκκεηνρή (θαη' επηινγή) ζε κηα ηνπιάρηζηνλ αζιεηηθή νκάδα (Ξηθαζθία Κνιχκβεζε Απηνάκπλα Καιαζνζθαίξηζε Πεηνζθαίξηζε Αληηζθαίξηζε ηίβνο θνπνβνιή Σνμνβνιία Παγθξήηην Αλαξίρεζεο Αλψκαινο Γξφκνο). ε. Απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο γηα εθζηξαηεία, πνπ απνηειεί θαη ην επηζηέγαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ επηκέξνπο επηδηψμεσλ.

21 21 ΤΣΗΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 1. ΔμεηΪζεηο α. θνπφο ησλ εμεηάζεσλ είλαη ε δηαπίζησζε ηεο γεληθήο πξνφδνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ηεο αηνκηθήο ησλ Δπειπίδσλ. Γηαθξίλνληαη ζε πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο (πξφρεηξεο θαη θαλνληθέο). Πην αλαιπηηθά: β. Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζεγεηή. γ. Οη γξαπηέο πξφρεηξεο εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη αλά εθπαηδεπηηθή πεξίνδν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Ο θαζνξηζκφο ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο εμέηαζεο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Καζεγεηή. δ. Οη θαλνληθέο γξαπηέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, βάζεη πξνγξάκκαηνο πνπ θαηαξηίδεη ην Σκήκα πλεξγαζίαο ηξαηησηηθήο θαη Αθαδεκατθήο Δθπαίδεπζεο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα φιεο ηηο ηάμεηο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ. Σα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ πεξηιακβάλνπλ αληηθείκελα δηδαρζέληα θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ. ε. Οη γξαπηέο πξφρεηξεο-θαλνληθέο εμεηάζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ε εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο ρνιήο. 2. Αμηνιόγεζε / βαζκνιόγεζε Μαζάκαηνο α Βαζκόο καζάκαηνο Ζ βαζκνινγηθή θιίκαθα φισλ ησλ εμεηάζεσλ είλαη απφ Ο ηειηθφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ πξνθνξηθνχ βαζκνχ (πξνθνξηθή θαη πξφρεηξε γξαπηή εμέηαζε) θαη ηνπ βαζκνχ ηεο θαλνληθήο γξαπηήο εμέηαζεο. Ζ εηήζηα βαζκνινγία ηνπ ζπνπδαζηή εμάγεηαη απφ ην κέζν φξν

22 22 ησλ ηειηθψλ βαζκψλ ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ. β. πληειεζηάο καζάκαηνο Ο ζπληειεζηήο καζήκαηνο, είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο, πνπ θαζνξίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο θαη κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο 2,3,4 ή 5. γ. ύλνιν κνξέωλ Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν Δχειπηο, ζε θάζε έηνο ζπνπδψλ, είλαη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ηνπ ζπληειεζηή θάζε καζήκαηνο επί ηνλ ηειηθφ βαζκφ ζε απηφ ην κάζεκα. Ωο βάζε κνξίσλ θαζνξίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ ζπληειεζηψλ ησλ καζεκάησλ επί ηνλ βαζκφ εμήληα (60) πνπ θαζνξίδεηαη σο βάζε. δ. Πξναγωγά-Απνθνέηεζε Θεσξείηαη επηηπρψλ θαη πξνάγεηαη απφ ηάμε ζε ηάμε ή απνθνηηά απφ ηε ρνιή ν Δχειπηο πνπ ηθαλνπνηεί ηαπηφρξνλα ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: (1) Έρεη ιάβεη ζε θάζε κάζεκα βαζκφ ζαξάληα (40) θαη άλσ. απφ ηε βάζε κνξίσλ. (2) Σν ζχλνιν κνξίσλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη είλαη κεγαιχηεξν ε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ ζεσξείηαη απνηπρψλ ή επαλεμεηαζηένο. Οη απνξξηθζέληεο, ζε κία εθ ησλ ηάμεσλ, Δπέιπηδεο δχλαληαη λα επαλαιάβνπλ ηελ ηάμε απηή θαηά ην επφκελν έηνο θαη γηα κία κφλν θνξά. Ζ ζπλνιηθή φκσο δηάξθεηα εθπαηδεχζεσο ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ δελ δχλαηαη λα είλαη αλψηεξε ησλ 5 εηψλ.

23 23 ε. ΔπαλεμεηαζηΫνη Γηθαίσκα πξνο επαλεμέηαζε έρνπλ: (1) Oη πζηεξήζαληεο ηεο βάζεο κνξίσλ θαη αξηζκφ κνξίσλ κηθξφηεξν ηνπ 1/20 ηαχηεο, νη νπνίνη θαη επαλεμεηάδνληαη ζε φια ηα καζήκαηα ζηα νπνία έιαβαλ βαζκφ κηθξφηεξν ηνπ εμήληα (60). κάζεκα βαζκφ θάησ ηνπ ζαξάληα (40). (2) Οη κε πζηεξήζαληεο ηεο βάζεο κνξίσλ θαη ιάβνληεο ζε ζη. Οη πξνο επαλεμέηαζε ζπνπδαζηέο ζηεξνχληαη θαλνληθήο άδεηαο θαηά ηηο δηαθνπέο ηνπ ζέξνπο θαη παξακέλνπλ ζηε ρνιή γηα πξνπαξαζθεπή ελφςεη ηεο επαλεμέηαζεο. δ. Απνηπρόληεο Απνξξίπηνληαη νξηζηηθά νη ζπνπδαζηέο πνπ: κεγαιχηεξσλ ηνπ 1/20 ηαχηεο. (1) Τζηέξεζαλ ηεο βάζεο κνξίσλ θαη αξηζκφ κνξίσλ ζαξάληα (40). (2) Έιαβαλ ζηελ επαλεμέηαζε θαη πάιη βαζκφ θάησ ηνπ

24 24 ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Ιζηνξηθό Σν Military ERASMUS, απνηειεί γαιιηθή πξσηνβνπιία (ε νπνία μεθίλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008, επί Πξνεδξίαο ηεο Γαιιίαο ζηελ ΔΔ), κε ζηφρν ηελ πξνψζεζή θαη αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο αληαιιαγψλ ζπνπδαζηψλ ηξαηησηηθψλ Αθαδεκηψλ θαη λέσλ Αμησκαηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, κε απψηεξν ζθνπφ, δηακέζνπ ηεο εθπαίδεπζεο λα δεκηνπξγεζεί θνηλή επξσπατθή θνπιηνχξα θαη θαηά πξνέθηαζε ηελ ελδπλάκσζε ηεο επξσπατθήο αζθάιεηαο θαη άκπλαο. 2. Παξνύζα ΚαηΪζηαζε Ζ ρνιή ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ πξφγξακκα αληαιιαγήο ζπνπδαζηψλ «Military ERASMUS» ζηε ζηξαηησηηθή (Δθπαίδεπζε ζε ρηνλνζθεπείο πεξηνρέο) θαη ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε (εκηλάξην Δπξσπατθήο Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο).

25 25 ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 3 Ο ΜΔΡΟ

26 26 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΟΛΗ 1. Αέζνπζεο Γηδαζθαιέαο Δξγαζηάξηα - ΑκθηζΫαηξα α. Ζ ρνιή δηαζέηεη 47 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε αθαδεκατθή εθπαίδεπζε. Βξίζθνληαη ζε 3 δηαθνξεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη θάζε κία έρεη ρσξεηηθφηεηα 55 ζέζεσλ. ε απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλα ζχγρξνλα κέζα εθπαίδεπζεο(ζ/τ, κεραλέο πξνβνιήο)

27 27 β. ε δηάθνξα ζπγθξνηήκαηα είλαη ηνπνζεηεκέλα 11 εξγαζηήξηα δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, φπσο Ζ/Τ, Φπζηθήο Υεκείαο, Ζιεθηξνηερλίαο, Ζιεθηξνληθψλ, Μεραληθήο, εμνπιηζκέλα κε φξγαλα εθάκηιια ησλ παλεπηζηεκηαθψλ εξγαζηεξίσλ. γ. Σν ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο, είλαη ρσξεηηθφηεηαο 1200 ζέζεσλ θαη θηινμελεί ζεκαληηθνχο νκηιεηέο, πνπ πξνζθαινχληαη λα εθζέζνπλ ηηο ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ηνπο πξνο ηνπο Δπέιπηδεο.

28 28 δ. Δπηπιένλ 2 ακθηζέαηξα, 270 ζέζεσλ, θαη 2 ακκνδφρνη 120 ζέζεσλ, θαιχπηνπλ ηηο θαζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ Δπειπίδσλ. 2. Βηβιηνζάθε Ο ζθνπφο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη ε δηάζεζε ησλ βηβιίσλ-ζπγγξακκάησλ θαη πεξηνδηθψλ ηεο ζηνπο Δπέιπηδεο, γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζηξαηησηηθήο θαη γεληθήο κφξθσζήο ηνπο, θαζψο θαη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη Αμθνχο ηεο ρνιήο. Σν πξνζσπηθφ ηεο απνηειείηαη απφ κηα βηβιηνζεθνλφκν θαη 1 βηβιηνζεθάξην. Λεηηνπξγεί ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 08:00-14:00σ θαη απφ 16:00-21:30σ. Γχλαηαη νη Δπέιπηδεο λα δαλεηζηνχλ βηβιία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο. 3. ΑζιεηηθΫο ΔγθαηαζηΪζεηο Ο αζιεηηζκφο θαη ε ζσκαηηθή αγσγή θαηαιακβάλεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ρνιή

29 δηαζέηεη κεγάιε πνηθηιία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο παξαθάησ: 29 α. Κιεηζηφ θνιπκβεηήξην «ΚΤΠΡΟ» κε πηζίλα νιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ, ρσξεηηθφηεηαο 600 αηφκσλ. Σν θνιπκβεηήξην πεξηιακβάλεη αίζνπζα βαξψλ, ηαηξείν, ζάνπλα, αίζνπζα ζπζθέςεσλ, απνδπηήξηα, δηνηθεηηθνχο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. β. Κιεηζηφ γπκλαζηήξην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» ρσξεηηθφηεηαο 300 ζέζεσλ, κε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (θαιαζνζθαίξηζε, πεηνζθαίξηζε, ρεηξνζθαίξηζε). ηνπο ρψξνπο ηνπ γπκλαζηήξηνπ πεξηιακβάλνληαη αίζνπζα βαξψλ, πίζηεο αλαξξηρήζεσλ, δηνηθεηηθνί θαη βνεζεηηθνί ρψξνη. γ. Αίζνπζα βαξψλ «ΠΤΡΡΟ ΓΖΜΑ» πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο

30 30 γχκλαζεο ησλ αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ ινηπψλ Δπειπίδσλ. κεραλψλ γχκλαζεο κε βάξε. Γηαζέηεη πιήζνο δ. Γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα, ζηίβν δξφκσλ, ζθάκκαηα αικάησλ θαη βαιβίδεο ξίςεσλ. Έρεη ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 1000 ζέζεσλ. αληηζθαίξηζεο ε. Αλνηθηά γήπεδα θαιαζφζθαηξαο, πεηνζθαίξηζεο θαη

31 31 ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 4 Ο ΜΔΡΟ

32 32 ΣΔΓΑΗ Οη Δπέιπηδεο ζηεγάδνληαη ζε 10 θηίξηα ην θαζέλα απφ ηα νπνία δχλαηαη λα ζηεγάζεη 108 ζπνπδαζηέο. ΙΣΙΗ Ζ ζίηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ιακβάλεη ρψξα ζηα εζηηαηφξηα ηεο ρνιήο, ζηα νπνία δχλαηαη λα ζηηηζηνχλ 1050 Δπέιπηδεο. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ Γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ησλ ζπνπδαζηψλ ππάξρεη αίζνπζα δηαζθέδαζεο ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 1000 αηφκσλ ζηελ νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηαηληψλ θαζψο θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζην Internet κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ.

33 33 ΙΑΣΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε Τγεηνλνκηθήο Τπνζηήξημεο (Σ.Τ.Τ). ζηνπο καζεηέο παξέρεηαη απφ ην Σκήκα ΑΦΑΛΙΗ - ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ε δεχηεξν βαζκφ ε ρνιή ππνζηεξίδεηαη απφ ην 401 Γ..Ν.Α.(ζε ζέκαηα πεξίζαιςεο) ελψ ζπνπδαζηέο κε εηδηθά λνζήκαηα δηαθνκίδνληαη ζην 414.Ν.Δ.Ν. ΚΟΣΟ ΓΙΑΒΙΧΗ Σν εηήζην θφζηνο δηαβίσζεο ην νπνίν δαπαλάηαη εμνινθιήξνπ απφ ην Γεκφζην γηα θάζε Δχειπη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ ΠΟΤΓΑΣΧΝ Οη ζπνπδαζηέο εληζρχνληαη νηθνλνκηθά κε 145,59 επξψ κεληαίσο.

34 34 ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ 5 Ο ΜΔΡΟ

35 35 Πρόγραµµα Σπουδών ΣΣΕ έτους ΑΥΓ 2010 ΤΑΞΗ ΙΙ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ ΙΙΙ IV ΣΕΠ 2010 Ι Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ ΙΙ ΙΙΙ IV ΟΚΤ 2010 Ι Σ Κ Κ Κ Κ ΙΙ Σ Σ Σ Σ ΙΙΙ IV ΝΟΕ 2010 Ι Κ Κ Σ Κ Σ Κ ΙΙ Σ Σ ΙΙΙ IV ΕΚ 2010 Ι Σ Κ Σ Κ Σ Κ ΙΙ ΙΙΙ IV ΙΑΝ 2011 Ι Σ Κ ΘΕΟΦΑΝΙΑ Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ ΙΙ ΙΙΙ IV ΦΕΒ 2011 Ι Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ ΙΙ ΙΙΙ IV ΜΑΡ 2011 Ι Σ Κ ΙΙ ΙΙΙ IV Κ Α Σ Κ Σ Κ ΑΠΡ 2011 Ι Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ ΙΙ ΙΙΙ IV ΜΑΙ 2011 Ι Κ Σ Κ Σ Κ ΚΡΗΤΗ Σ Κ ΙΙ Σ Κ ΙΙΙ IV ΙΟΥΝ 2011 Ι Σ Κ Σ Κ Σ Κ Σ Κ ΙΙ ΙΙΙ IV ΙΟΥΛ 2011 Ι Σ Κ Σ Κ Σ Κ ΑΥΓ 2011 ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΙΙ Κ Σ Κ ΙΙΙ IV ΙΙ Σ Κ Σ Κ ΙΙΙ IV ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΑΡΓΙΑ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ Σ Κ Κ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ - ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΠΛΑ - ΣΩΜΑΤΑ Α ΕΙΑ - ΑΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 25η ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ Σ Κ 28η ΟΚΤ Σ Κ Σ Κ

36 36 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ιη ΤΑΞΗ 1 ο Εξάµηνο Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση Σχολείο Οπλικών Συστηµάτων Ατοµική Τακτική Σχολείο Μαχητή ΤΑΜΣ Ο Μαχητής στο πλαίσιο της Οµάδας κατά τις αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις ΤΑΜΣ Περιπόλων ΙΑΡΚΕΙΑ 2 εβδοµάδες (Φθινοπωρινή) 1 εβδοµάδα (Φθινοπωρινή) 1 εβδοµάδα (Φθινοπωρινή) 2 εβδοµάδες (χειµερινή) Θεωρητική Εκπαίδευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά Ι (Βασικές Αρχές Λειτουργίας ΣΞ) Ανάλυση µαθήµατος 1 Οργάνωση- οµή ΣΞ 3 Κατηγορίες-Καθήκοντα προσωπικού Αποστολή Στρατού-Στρατιωτικές Αρετές-Κανόνες πειθαρχίας- Καθήκοντα και στρατιωτική αγωγή-τύποι εκδηλώσεως σεβασµού- 7 Παράσταση και συµπεριφορά-άδειες και µετακινήσεις-ηθικές αµοιβές- Πειθαρχικές ποινές Ασφάλεια εγκαταστάσεων-κατανοµή υπηρεσίας στη φρουρά-τµήµατα ασφαλείας-καθήκοντα αρχιφύλακα-καθήκοντα σκοπού-πειθαρχία και 10 τάξη-έλεγχος παραβάσεων-τιµές που αποδίδονται από σκοπούς Πρόχειρα διαγωνίσµατα- Επαναλήψεις 3 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 24 2 ο Εξάµηνο Θεωρητική Εκπαίδευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά ΙΙ (Οργάνωση ΣΞ) Ανάλυση µαθήµατος 1 Οργάνωση-Αποστολή-Τακτική χρησιµοποίηση Ο-Σ (ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, Β, 30 ΑΣ, ΤΧ, ΣΥΠ, ΣΕΜ, ΥΓ, Ε ) Πρόχειρα διαγωνίσµατα 1 Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις Σχολές Εφαρµογής Ο-Σ (κατά τις 30 πρωινές περιόδους της 2 ης εβδοµάδας χειµερινής εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 62

37 37 Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Σχολείο Οπλικών Συστηµάτων 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) Ατοµική Τακτική 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) (Κατά τις απογευµατινές-νυχτερινές περιόδους) Ατοµική Τακτική 1 εβδοµάδα (Θερινή) ΤΑΜΣ Ο Μαχητής στο πλαίσιο της Οµάδας κατά τις 1 εβδοµάδα (Θερινή) αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις Αµφίβια µέσα-ερπυστριοφόρα-τρόπαιο Κορέας 1 εβδοµάδα (Θερινή) ΤΑΜΣ Μ/Κ ΤΠ κατά την προέλαση-επίθεση 1 εβδοµάδα (Θερινή) Θεωρητική Εκπαίδευση ΙΙη ΤΑΞΗ 3 ο Εξάµηνο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά ΙΙΙ (Οργάνωση Μάχης- ιαταγές Οµάδας) Ανάλυση µαθήµατος 1 Οργάνωση-Επιχειρήσεις Οµάδας 8 Οργάνωση Μάχης ιαδικασία σχεδιάσεως σε επίπεδο Οµάδας-Εκτίµηση καταστάσεως- ιερεύνηση αποστολής-κατάσταση και τρόποι ενεργείας ιαταγές- ιαδικασία εκδόσεως διαταγών-τεχνική συντάξεως των Ε 8 ιαταγές µάχης-προειδοποιητική διαταγή Οµάδας 2 Συνθηµατικές παραστάσεις οπλικών συστηµάτων οµάδας 1 ΤΑΑΣ Οµάδας Μάχης κατά την προέλαση-επίθεση 6 Πρόχειρα διαγωνίσµατα- Επαναλήψεις 4 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 30 Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προετοιµασία Βελτίωση φυσικής κατάστασης Ιατρικές-Αθλητικές εξετάσεις Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδροµών Σχολείο Οπλικών Συστηµάτων Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδροµών ΙΑΡΚΕΙΑ 1 εβδοµάδα (Φθινοπωρινή) 4 εβδοµάδες (Φθινοπωρινή) 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) 1 εβδοµάδα (Χειµερινή)

38 38 4 ο Εξάµηνο Θεωρητική Εκπαίδευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά ΙV (ΤΑΑΣ ρίας) Ανάλυση µαθήµατος 1 Είδη και δοµή στρατιωτικών εγγράφων-επιτελική δοµή κειµένου- 3 Συµπληρωµατικά έγγραφα-βαθµοί ασφαλείας και προτεραιότητας Οδηγίες σχεδίασης-περιγραφή συνθηµατικών παραστάσεων 3 Οργάνωση- οµή- Αποστολές ρίας 3 Οργάνωση µάχης- ιαταγές στο επίπεδο ρίας 3 ΤΑΑΣ ρίας 15 Πρόχειρα διαγωνίσµατα 2 Επαναλήψεις 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 32 Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΜΣ Οµάδας κατά τις επιθετικές επιχειρήσεις ΤΑΜΣ Οµάδας κατά τις αµυντικές- επιθετικές επιχειρήσεις Πιστοποίηση ως Οµαδάρχες Η Μ/Κ ρια κατά τις αµυντικές επιχειρήσεις Η Μ/Κ ρια κατά τις επιθετικές επιχειρήσεις Αµφίβια µέσα-περίπολοι-τρόπαιο Κορέας ΤΑΜΣ Μ/Κ ΤΠ κατά την προέλαση-επίθεση ΙΑΡΚΕΙΑ 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) 1 εβδοµάδα (Θερινή) 1 εβδοµάδα(θερινή) 1 εβδοµάδα (Θερινή) 1 εβδοµάδα (Θερινή) ΙΙΙη ΤΑΞΗ 5 ο Εξάµηνο Θεωρητική Εκπαίδευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά V (ΤΑΑΣ ρίας) Ανάλυση µαθήµατος 1 Οργάνωση-Αποστολές Λόχου ΠΖ-Μ/Κ ΠΖ 3 Χρησιµοποίηση των ΒΟΠ στις φάσεις του αγώνα 3 ΤΑΑΣ ρίας σε όλες τις φάσεις του αγώνα 19 Πρόχειρα διαγωνίσµατα 2 Επαναληψεις 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 30

39 39 Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προετοιµασία - Εκπαίδευση επί αντικειµένων βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης Σχολείο Σωµατικής Αγωγής Εκπαιδευτές στα ΚΕΝ Εκπαίδευση στις Αεροκίνητες Επιχειρήσεις Εκπαίδευση στις Αµφίβιες Επιχειρήσεις ΙΑΡΚΕΙΑ 1 εβδοµάδα (Φθινοπωρινή) 1 εβδοµάδα (Φθινοπωρινή) 2 εβδοµάδες (Φθινοπωρινή) 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) 6 ο Εξάµηνο Θεωρητική Εκπαίδευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά VΙ (Οργάνωση ΣΞ) Ανάλυση µαθήµατος 1 Οργάνωση-Αποστολή-Τακτική χρησιµοποίηση Ο-Σ (ΤΘ, ΠΒ, ΜΧ, Β, 30 ΑΣ, ΤΧ, ΣΥΠ, ΣΕΜ, ΥΓ, Ε ) Πρόχειρα διαγωνίσµατα 1 Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις Σχολές Εφαρµογής Ο-Σ (κατά τις 30 πρωινές περιόδους της 2 ης εβδοµάδας χειµερινής εκπαίδευσης) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 62 Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΜΣ ρίας κατά τις επιθετικές επιχειρήσεις ΤΑΜΣ ρίας κατά τις αµυντικές επιχειρήσεις (Κατά τις απογευµατινές-νυχτερινές περιόδους) Επιχειρήσεις σε κατοικηµένους τόπους Αµφίβιες-Καταδροµικές επιχειρήσεις Πλωτά µέσα- ιάβαση ποτάµιας γραµµής- Επιχειρήσεις Μ/Κ Λόχου-Άµυνα ακτής ΤΑΜΣ Μ/Κ ΤΠ κατά την προέλαση-επίθεση Πιστοποίηση ως ιµοιρίτες ΙΑΡΚΕΙΑ 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) 1 εβδοµάδα (Χειµερινή) 1 εβδοµάδα (Θερινή) 1 εβδοµάδα (Θερινή) 1 εβδοµάδα (Θερινή) 1 εβδοµάδα (Θερινή)

40 40 ΙVη ΤΑΞΗ 7 ο Εξάµηνο Θεωρητική Εκπαίδευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά VII (Πληροφορίες Μάχης-Στρατιωτική Ασφάλεια) Ανάλυση µαθήµατος 1 Πληροφορίες Μάχης 13 Στρατιωτική Ασφάλεια 12 Πρόχειρα διαγωνίσµατα 2 Επαναλήψεις 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 30 Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Σχολείο Εκπαιδευτών Εκπαιδευτές ΕΙης Τάξης Σχολείο ιαβίωσης σε Χιονοσκεπή Περιοχή ΠΕΡΙΟ ΟΙ 3 εβδοµάδες(φθινοπωρινή) 3 εβδοµάδες(φθινοπωρινή) 2 εβδοµάδες(χειµερινή) ΙVη ΤΑΞΗ 8 ο Εξάµηνο Θεωρητική Εκπαίδευση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟ ΟΙ Επιτελικά VIΙΙ (Οργάνωση-Λειτουργία Υποµονάδος-Μονάδος) Ανάλυση µαθήµατος 1 ιάφορες διατάξεις για ποινές-παράπονα-άδειες οπλιτών-ειδικές 4 διατάξεις Οργάνωση και λειτουργία Υποµονάδος-Όργανα υπηρεσίας Λόχου- 18 Βιβλία Λόχου-Οργάνωση και λειτουργία Μονάδος Σύνταξη και υπογραφή σχεδίων εγγράφων-φάκελοι θέµατος 3 Σεµινάριο ιακλαδικότητας ( µε µέριµνα ΓΕΣ/ Ι Ο) 2 Πρόχειρα διαγωνίσµατα 2 Επαναλήψεις 2 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟ ΩΝ 32 Εκπαίδευση Πεδίου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Εκπαιδευτές Ιης-ΙΙας-ΙΙIης Τάξης ΠΕΡΙΟ ΟΙ 2 εβδοµάδες(χειµερινή)

41 41 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΤΑΞΗ 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 39 1 NEΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 39 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ 39 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 39 3 ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 39 ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ (ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 4 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 52 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 5 ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/Υ ΚΑΙ 39 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 52 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ (Θ+Ε) ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Θ+Ε) 6 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (Θ+Ε) 52 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι (Θ+Ε) 52 7 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 52 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 52 8 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 130 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΙΙ ΤΑΞΗ 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 XHMIKH TEXNΟΛΟΓΙΑ (Θ+Ε) 39 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι /ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 39 ΗΓΕΣΙΑ ΙΙ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 39 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 52 ΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 39 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Ι 26 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ 26 5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Ι 26 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 26 6 ΗΓΕΣΙΑ Ι ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (Θ+Ε) 52 XHMIKH TEXNOΛΟΓΙΑ (Θ+Ε) 52 8 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 39 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 39 9 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 130 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 130 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 39

42 42 ΙΙΙ ΤΑΞΗ 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΧΩΝ Ι 39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (Θ+Ε) 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ+Ε) 52 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι 3 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 39 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 52 4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ/ΤΕΧΝΙΚΟ 39 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ 39 ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΧΩΝ ΙΙ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΣΛ 39 ΒΛΗΤΙΚΗ 39 6 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 39 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 39 7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ι ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ι 26 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι 26 9 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 130 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΙV ΤΑΞΗ (ΚΟΙΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ) 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2 ΠΤΥΧΙΑΚH ΕΡΓΑΣΙA ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 26 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ 39 ΑΝΑΛΥΣΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ 39 ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ 26 4 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 26 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ 26 5 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΑΧΩΝ & ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΙΙΙ 6 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙΙ 39 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 26 7 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΜΥΝΑ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 8 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙV 39 9 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 130

43 43 ΙV ΤΑΞΗ (ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ) 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΠΛΑ 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΩΝ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2 ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ LASER & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 39 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ- ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ) 39 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (LOGISTICS) Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΠΛΑ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΩΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΩΝ 1 ΗΓΕΣΙΑ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (LOGISTICS)

44 44 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΤΑΞΗ 1 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά I Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: Ιη Τάξη Εξάµηνο: 1 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΣΞ. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Οργάνωση- οµή ΣΞ, Κατηγορίες-Καθήκοντα προσωπικού, Αποστολή Στρατού-Στρατιωτικές Αρετές-Κανόνες πειθαρχίας-καθήκοντα και στρατιωτική αγωγή-τύποι εκδηλώσεως σεβασµού-παράσταση και συµπεριφορά- Άδειες και µετακινήσεις-ηθικές αµοιβές-πειθαρχικές ποινές, Ασφάλεια εγκαταστάσεων-κατανοµή υπηρεσίας στη φρουρά-τµήµατα ασφαλείας-καθήκοντα αρχιφύλακα-καθήκοντα σκοπού-πειθαρχία και τάξη-έλεγχος παραβάσεων-τιµές που αποδίδονται από σκοπούς. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΣΚ 20-1, ΣΚ 20-2, Κανονισµός Εξωτερικής Υπηρεσίας, Εγκόλπιο Ευέλπιδος, Οργανισµός Σχολής. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρήσεις Τακτική Ι Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: Ιη Τάξη Εξάµηνο: 1 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν όλα τα θέµατα ατοµικής τακτικής και συνεργασίας του µαχητού µε άλλους, στο πλαίσιο ζεύγους, ηµιοµάδας, οµάδας µάχης (ως οµάδα µάχης νοείται ένα σύνολο δοµηµένο και οργανωµένο που ενεργεί πάντα µέσα σε καθορισµένο πλαίσιο οργανωτικό, χρόνου και τόπου). Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση, Ατοµική Τακτική, Σχολείο Μαχητή, ΤΑΜΣ Ο Μαχητής στο πλαίσιο της Οµάδας κατά τις αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις, ΤΑΜΣ Περιπόλων. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-4, ΕΕ 7-53 Α και Β. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Τεχνική Εκπαίδευση Οπλοµηχανηµάτων-Μέσων Ι

45 45 Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: Ιη Τάξη Εξάµηνο: 1 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν τα οπλοµηχανήµατα στο επίπεδο οµάδας, ήτοι Ατοµικό Τυφέκιο (G3A3, G3A4), Οπλοπολυβόλο (ΗΚ-11), Πιστόλιο (Μ ,45), Βοµβιδοβόλο (Μ 79), Χειροβοµβίδες (αµυντικές-επιθετικές), Οπλοβοµβίδες (Κ/Π, Α/Τ, ασκήσεων), Πυροµαχικά των ανωτέρω οπλοµηχανηµάτων. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Λύση-αρµολόγηση-λειτουργία και εκτέλεση βολών µε τα οπλοµηχανήµατα επιπέδου οµάδας. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-61, ΕΕ 7-65, ΕΕ 7-19, ΕΕ 7-21, ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά 2 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά ΙΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: Ιη Τάξη Εξάµηνο: 2 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίσουν την οργάνωση-αποστολή-τακτική χρησιµοποίηση των Ο-Σ. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις Σχολές Εφαρµογής Ο-Σ, ενηµερώσεις για κάθε Ο-Σ από τους αντίστοιχους Aξκούς. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: Βασικοί κανονισµοί Ο-Σ. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρήσεις Τακτική ΙΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: Ιη Τάξη Εξάµηνο: 2 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν όλα τα θέµατα ατοµικής τακτικής και συνεργασίας του µαχητού µε άλλους, στο πλαίσιο ζεύγους, Ηµιοµάδας, Οµάδας µάχης (ως Οµάδα µάχης νοείται ένα σύνολο δοµηµένο και οργανωµένο που ενεργεί πάντα µέσα σε καθορισµένο πλαίσιο οργανωτικό, χρόνου και τόπου). Προαπαιτήσεις: -

46 46 Περιεχόµενο: Ατοµική Τακτική, ΤΑΜΣ Ο Μαχητής στο πλαίσιο της Οµάδας κατά τις αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις, Αµφίβια µέσα-ερπυστριοφόρα-τρόπαιο Κορέας, ΤΑΜΣ Μ/Κ ΤΠ κατά την προέλαση-επίθεση. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-4, ΕΕ 7-53 Α και Β. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Τεχνική Εκπαίδευση Οπλοµηχανηµάτων-Μέσων ΙΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: Ιη Τάξη Εξάµηνο: 2 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν τα οπλοµηχανήµατα στο επίπεδο Οµάδας, ήτοι Ατοµικό Τυφέκιο (G3A3, G3A4), Οπλοπολυβόλο (ΗΚ-11), Πιστόλιο (Μ ,45), Βοµβιδοβόλο (Μ 79), Χειροβοµβίδες (αµυντικές-επιθετικές), Οπλοβοµβίδες (Κ/Π, Α/Τ, ασκήσεων), Πυροµαχικά των ανωτέρω οπλοµηχανηµάτων. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Λύση-αρµολόγηση-λειτουργία και εκτέλεση βολών µε τα οπλοµηχανήµατα επιπέδου οµάδας. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-61, ΕΕ 7-65, ΕΕ 7-19, ΕΕ 7-21, ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά ΙI ΤΑΞΗ 3 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρήσεις Τακτική ΙΙΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης σε επίπεδο Οµάδας. Έτος Σπουδών: ΙΙα Τάξη Εξάµηνο: 3 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν τη λειτουργία του µαχητού και τη συνεργασία σε σύνολα, στο πλαίσιο ζεύγους, περιπόλου µάχης και αναγνωρίσεως (ως περίπολο µάχης και αναγνωρίσεως νοείται ένα σύνολο χωρίς δοµικό πλαίσιο που ενεργεί εκτός χρονικού και τοπικού πλαισίου). Να πιστοποιηθούν ως οµαδάρχες µε τη λήξη της χειµερινής εκπαίδευσης. Να µπορούν να λειτουργούν ως οµάδα στο πλαίσιο της δρίας. Προαπαιτήσεις: Να γνωρίζουν όλα τα θέµατα ατοµικής τακτικής και συνεργασίας του µαχητού µε άλλους, στο πλαίσιο ζεύγους, Ηµιοµάδας, Οµάδας µάχης.

47 47 Περιεχόµενο: Βασικό σχολείο καταδροµών (Τακτική-τεχνική καταδροµών, ενέδρες, ορεινός αγώνας, καταστροφές, αµφίβια, τοπογραφία, α βοήθειες), ΤΑΜΣ Η Οµάδα Μάχης κατά τις αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-21, ΕΕ 39-11, ΕΕ 11-25, ΕΕ 11-10, ΕΕ 10-80, ΕΕ 10-82, ΕΕ 10-57, ΕΕ 175-1, ΕΕ , ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Τεχνική Εκπαίδευση Οπλοµηχανηµάτων-Μέσων ΙΙΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης οπλοµηχανηµάτων ιµοιρίας- Λόχου. Έτος Σπουδών: ΙΙα Τάξη Εξάµηνο: 3 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν τα οπλοµηχανήµατα στο επίπεδο ρίας-λόχου, ήτοι Πολυβόλο (MG3), Πολυβοµβιδοβόλο (GMG), Α/Τ (ΠΑΟ 90 χιλ.), Όλµοι (81 χιλ - 4,2 ), Πυροµαχικά των ανωτέρω οπλοµηχανηµάτων. Προαπαιτήσεις: Να γνωρίζουν τα οπλοµηχανήµατα σε επίπεδο Οµάδας και να µπορούν να ενεργήσουν στο επίπεδο Οµάδας µάχης. Περιεχόµενο: Λύση-αρµολόγηση-λειτουργία και εκτέλεση βολών µε τα οπλοµηχανήµατα ιµοιρίας-λόχου. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-61, ΕΕ 7-65, ΕΕ 7-19, ΕΕ 7-21, ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά ΙΙΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙΙα Τάξη Εξάµηνο: 3 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν την οργάνωση µάχης-διαταγές της οµάδας. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Οργάνωση µάχης, εκτίµηση καταστάσεως, διαταγές επιχειρήσεων, συνθηµατικές παραστάσεις, ΤΑΑΣ. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-53, ΣΚ 43-1, ΕΕ 7-54, Φυλλάδιο ΤΑΑΣ ΣΠΖ. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά

48 48 4 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρήσεις Τακτική ΙV Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης σε επίπεδο Οµάδας- ιµοιρίας Έτος Σπουδών: ΙΙα Τάξη Εξάµηνο: 4 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίζουν τη λειτουργία του µαχητού και τη συνεργασία σε σύνολα, στο πλαίσιο ζεύγους, περιπόλου µάχης και αναγνωρίσεως (ως περίπολο µάχης και αναγνωρίσεως νοείται ένα σύνολο χωρίς δοµικό πλαίσιο που ενεργεί εκτός χρονικού και τοπικού πλαισίου). Να πιστοποιηθούν ως Οµαδάρχες µε τη λήξη της χειµερινής εκπαίδευσης. Να µπορούν να λειτουργούν ως οµάδα στο πλαίσιο της δρίας. Προαπαιτήσεις: Να γνωρίζουν όλα τα θέµατα ατοµικής τακτικής και συνεργασίας του µαχητού µε άλλους, στο πλαίσιο ζεύγους, Ηµιοµάδας, Οµάδας µάχης. Περιεχόµενο: ΤΑΜΣ Οµάδας κατά τις αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις, Η Μ/Κ ρια κατά τις αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις, Αµφίβια µέσα-περίπολοι-τρόπαιο Κορέας, ΤΑΜΣ Μ/Κ ΤΠ κατά την προέλαση-επίθεση. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-53 Α και Β. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά ΙV Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙΙα Τάξη Εξάµηνο: 4 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να ασκηθούν στις ΤΑΑΣ επιπέδου ρίας. Προαπαιτήσεις: Να γνωρίζουν την οργάνωση µάχης-διαταγές της οµάδας. Περιεχόµενο: Οργάνωση µάχης, διαταγές επιχειρήσεων, συνθηµατικές παραστάσεις, ΤΑΑΣ επιπέδου ρίας. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-53, ΣΚ 43-1, ΕΕ 7-54, Φυλλάδιο ΤΑΑΣ ΣΠΖ. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά ΙΙI ΤΑΞΗ 5 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρήσεις Τακτική V Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο

49 49 Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης σε επίπεδο ιµοιρίας. Έτος Σπουδών: ΙΙΙη Τάξη Εξάµηνο: 5 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να εκπαιδευθούν ως εκπαιδευτές ιµοιρίας σε θέµατα Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Σωµατικής Αγωγής. Να εκπαιδευθούν ως ιµοιρίτες σε αγώνες ειδικού περιβάλλοντος και ειδικών µέσων. Προαπαιτήσεις: Να έχουν πιστοποιηθεί ως Οµαδάρχες. Περιεχόµενο: Εκπαιδευτές στα ΚΕΝ, Σχολείο Σωµατικής Αγωγής, Α/Κ Αµφίβιες επιχειρήσεις. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-53 Α και Β, ΕΕ 1-15, ΕΕ 7-15, ΕΕ 7-58, ΕΕ 11-25, ΕΕ , ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά V Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙΙΙη Τάξη Εξάµηνο: 5 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να ασκηθούν στις ΤΑΑΣ επιπέδου ρίας. Προαπαιτήσεις: Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της οργάνωσης µάχης, της εκτίµησης καταστάσεως και των διαταγών επιχειρήσεων επιπέδου Οµάδας- ρίας. Περιεχόµενο: Οργάνωση-Αποστολές Λόχου ΠΖ-Μ/Κ ΠΖ, Χρησιµοποίηση των ΒΟΠ στις φάσεις του αγώνα, ΤΑΑΣ επιπέδου ρίας. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-53, Φυλλάδιο ΤΑΑΣ ΣΠΖ. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά 6 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρήσεις Τακτική VI Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης σε επίπεδο ιµοιρίας (Πιστοποίηση). Έτος Σπουδών: ΙΙΙη Τάξη Εξάµηνο: 6 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να εκπαιδευθούν ως διµοιρίτες ρίας ΠΖ (θεωρία, ΤΑΑΣ, ΤΑΜΣ). Να εκπαιδευθούν σε ειδικές επιχειρήσεις (κατοικηµένοι τόποι, αµφίβια-πλωτά µέσα). Να πιστοποιηθούν ως ιµοιρίτες µε το πέρας της θερινής εκπαίδευσης. Προαπαιτήσεις: Να έχουν πιστοποιηθεί ως Οµαδάρχες.

50 50 Περιεχόµενο: ΤΑΜΣ ρίας κατά τις αµυντικές-επιθετικές επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις σε κατοικηµένους τόπους, Αµφίβιες-Καταδροµικές επιχειρήσεις, Πλωτά µέσα- ιάβαση ποτάµιας γραµµής-επιχειρήσεις Μ/Κ Λόχου-Άµυνα ακτής, ΤΑΜΣ Μ/Κ ΤΠ κατά την προέλαση-επίθεση. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 7-53 Α και Β. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά VΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙΙΙη Τάξη Εξάµηνο: 6 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίσουν την οργάνωση-αποστολή-τακτική χρησιµοποίηση των Ο-Σ. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις Σχολές Εφαρµογής Ο-Σ, ενηµερώσεις για κάθε Ο-Σ από τους αντίστοιχους Αξκούς. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: Βασικοί κανονισµοί Ο-Σ. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά ΙV ΤΑΞΗ 7 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Γενική Στρατιωτική Μόρφωση I Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙVη Τάξη Εξάµηνο: 7 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν τα προσόντα του εκπαιδευτή. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Σχολείο εκπαιδευτή, πρακτική εξάσκηση κατά την εκπαίδευση των υφισταµένων τάξεων. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση, Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά

51 51 Τίτλος µαθήµατος: Επιχειρήσεις Τακτική VII Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης σε επιχειρήσεις ειδικού περιβάλλοντος. Έτος Σπουδών: ΙVη Τάξη Εξάµηνο: 7 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να γνωρίσουν την τακτική-τεχνική του αγώνα σε χιονοσκεπή περιοχή. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Φυσική αγωγή µάχης, στρατιωτικό σκί, καταδροµικές ενέργειες, ΤΑΜΣ, βολές, επιβίωση. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ , ΤΕ 11-30, ΕΕ 7-4, ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά VII Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙVη Τάξη Εξάµηνο: 7 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να αποκτήσουν γνώσεις επί των αρχών των πληροφοριών µάχης και της στρατιωτικής ασφάλειας. Προαπαιτήσεις: Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία των πληροφοριών µάχης και της στρατιωτικής ασφάλειας. Περιεχόµενο: Πληροφορίες µάχης, στρατιωτική ασφάλεια. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ 151-1, ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά 8 ο Εξάµηνο Τίτλος µαθήµατος: Γενική Στρατιωτική Μόρφωση IΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙVη Τάξη Εξάµηνο: 8 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν τα προσόντα του εκπαιδευτή. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Πρακτική εξάσκηση κατά την εκπαίδευση των υφισταµένων τάξεων. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΕΕ ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: Επίδειξη-Εκτέλεση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες

52 52 εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά Τίτλος µαθήµατος: Επιτελικά VΙΙΙ Τύπος: Στρατιωτικό αντικείµενο Επίπεδο: Απόκτηση βασικής στρατιωτικής γνώσης Έτος Σπουδών: ΙVη Τάξη Εξάµηνο: 8 ο Ονόµατα ιδασκόντων: Αξκοί ΣΕ ΑΝΣΚ: Να αποκτήσουν γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδος- Υποµονάδος και στρατιωτικής αλληλογραφίας. Προαπαιτήσεις: - Περιεχόµενο: Οργάνωση-λειτουργία Μονάδος-Υποµονάδος, στρατιωτική αλληλογραφία. Συνιστώµενη Βιβλιογραφία: ΣΚ 20-1, ΣΚ 20-2, Κ 0-3. ιδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: ιάλεξη-συζήτηση Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης: Προφορική-πρακτική εξέταση, έγγραφες εξετάσεις/κλίµακα του 100. Γλώσσα ιδασκαλίας: Ελληνικά

53 53 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΤΑΞΗ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Νεώτερη Ελληνική Ιστορία 1 ο Εξάµηνο Σπουδών/ 3 ώρες εβδοµαδιαίως Υπεύθυνος: Καστάνης Ανδρέας (Ταξ/χος ε.α), Αναπληρωτής Καθηγητής Σ.Σ.Ε. ιδάσκοντες: Μαλέσης ηµήτριος, Λέκτορας (Π 407/80) Σ.Σ.Ε. Τόµπρος Νικόλαος, Λέκτορας (Π 407/80) Σ.Σ.Ε. Σκοπός: Παρουσιάζονται συνοπτικά οι θεσµοί και οι δυνάµεις του Νεώτερου Ελληνισµού από την άλωση της Κωνσταντινούπολης έως και την Επανάσταση του 1821, π.χ. η Εκκλησία, οι κοινότητες, οι Φαναριώτες, η παιδεία, οι Κλέφτες και οι Αρµατολοί, οι ναυτικές ελληνικές δυνάµεις, το εµπόριο, κλπ. Σηµαντική θεµατική ενότητα αποτελεί η επαναστατική προετοιµασία των Ελλήνων και ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας τους. Στις παραδόσεις περιγράφονται τα όσα διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκεια των ετών τόσο στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες όσο και στον ελλαδικό χώρο. Χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα πολεµικά γεγονότα τονίζονται περισσότερο τα αίτια που τα προκάλεσαν και τα αποτελέσµατα που είχαν στους επαναστατηµένους Έλληνες. Παράλληλα σχολιάζονται οι πολιτικές ενέργειες των επαναστατηµένων Ελλήνων και η στάση των Μ. υνάµεων στην Επανάσταση. Όσον αφορά την καποδιστριακή περίοδο ( ) εξετάζονται και ερµηνεύονται οι ενέργειες του Κυβερνήτη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες συνέβαλαν όχι µόνο στη σύσταση του Ελληνικού Κράτους, αλλά και στην αναγνώριση της Ανεξαρτησίας του. Θέµατα διαπραγµάτευσης -κατά τη διάρκεια των παραδόσεων- σχετικών µε τη διακυβέρνησης του ελληνικού βασιλείου από την Αντιβασιλεία και τον Όθωνα ( ) αποτελούν το νοµοθετικό και πολιτικό τους έργο, οι αντιδράσεις που προκάλεσαν, η εσωτερική πολιτική του Όθωνα, η Επανάσταση της Γ Σεπτεµβρίου, το σύνταγµα του 1844, η πολιτική του Ι. Κωλέττη, οι αυλικές κυβερνήσεις, ο Κριµαϊκός πόλεµος και ο Ελληνισµός, οι αντιδυναστικές εκδηλώσεις και η έξωση του βασιλιά από την Ελλάδα. Εξετάζεται επίσης η Μεσοβασιλεία ( ), η εκλογή και άφιξη του Γεωργίου Α, το σύνταγµα του 1864, η ένωση των Επτανήσων µε την Ελλάδα, η Κρητική Επανάσταση ( ), η αρχή της εδηλωµένης. Πρόσθετη ενότητα αποτελούν η περίοδος του πολιτικού δικοµµατισµού (Τρικούπη- ηλιγιάννη), η πολιτική που οι ανωτέρω άνδρες ακολούθησαν, ο Πανσλαβισµός, η Βουλγαρική Εξαρχία, η προσάρτηση της Θεσσαλίας, το Μακεδονικό και Κρητικό ζήτηµα, η Εθνική Εταιρεία, ο Ελληνοτουρκικός πόλεµος του 1897, η πτώχευση της χώρας, ο ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος. Προαπαιτούµενα: Περιγραφή: 1 ο Ανασκόπηση Οθωµανικής Κυριαρχίας 2 ο Επανάσταση 3 ο Καποδιστριακή Περίοδος