ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,95 Φ.Π.Α. (13% &23%): 8.930,16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6/2015 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α. ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,95 Φ.Π.Α. (13% &23%): : 8.930,16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α. ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015, συνολικού προϋπολογισμού ,92 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% ή 23% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη. Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια υλοποιείται για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των ατόμων που εξυπηρετούνται από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (Ο.Κ.Π.Α.) Δήμου Πεντέλης», ήτοι: των νηπίων που φιλοξενούνται στους πέντε (5) Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, των ατόμων εξυπηρετούνται στα έξι (6) Κέντρα Ανοικτής Προστασία Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), των ατόμων που φιλοξενούνται στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με (Κ.Δ.Α.Π.), Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α ) με το οποίο κυρώθηκε η Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 240/Α της 12ης /12/2012, ορίζεται ότι: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για προμήθειες: Τροφίμων Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών Πετρελαιοειδών Φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφ εξής από τους οικείους Δήμους. Οι ανωτέρω προμήθειες, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α /93 Φ.Ε.Κ.185/Β /1993). Συνεπώς, πλέον ο ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης, ως αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών (έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης) για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών τόσο για τις δικές του ανάγκες όσο και για τις ανάγκες των Νομικών του Προσώπων. Η δαπάνη της προμήθειας των τροφίμων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Κ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ του οικονομικού έτους 2015 στους Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ», Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ»,

3 Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ» και του οικονομικού έτους 2016 στους αντίστοιχους Κ.Α. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,95, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13% και 23%) το ποσόν των 8.930,16, δηλαδή η συνολική απαιτουμένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των ,11 Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Αττικής για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη οπωρολαχανοπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά και ελαιόλαδο) και με τιμές μονάδος κατ είδος για τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος. Ο χρόνος για την ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Μελίσσια /./2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Παπαδάκη Μανωλία Κούκουνα Αγγελική

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α. ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,95 Φ.Π.Α. (13% &23%): : 8.930,16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6 / 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 και πιο συγκεκριμένα για τις ανάγκες σίτισης τόσο των νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης (Ο.Κ.Π.Α.)» όσο και για τη λειτουργία ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ. Ανάδοχος στα παρακάτω θα ονομάζεται ο μειοδότης που θα αναδειχθεί ύστερα από την διαδικασία του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου, χωρίς να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των ,11 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% ή 23% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών. Άρθρο 2 ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με: Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Τον Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» Τον Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18Α) Τον Ν. 4013/2011 σε συνδυασμό με την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 Τον Ν. 4155/2013 Την Υ.Α. Π1/2390/2013

5 Άρθρο 3 ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού β) Η παρούσα μελέτη γ) Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης δ) Η προσφορά του Αναδόχου Άρθρο 4ο - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Άρθρο 5 ο - ΣΥΜΒΑΣΗ Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον κάθε φορέα, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής ίση προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και μετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 εδάφια α ε του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 6 ο - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμοδία Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από τη σύμβαση. Άρθρο 7ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΡΗΤΡΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2 (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., εφ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή

6 της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε αυτόν, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της που θα αναλογεί στο 5 (πέντε) τοις εκατό (%) 5% του καθαρού ποσού της σύμβασης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) Άρθρο 8ο - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται έως ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου και του Δήμου καθημερινά ή κατ ελάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατόπιν έγγραφης παραγγελίας τους που του γνωστοποιείται με φαξ. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται: στις εγκαταστάσεις των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» όσον αφορά στα είδη του πρώτου κεφαλαίου της παρούσης και συγκεκριμένα: Α Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σερίφου 14 Μελίσσια 15127, τηλ Β Παιδικός Σταθμός Μελισσίων, Σκιάθου 3 Μελίσσια τηλ Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης, Φοίβου & Αθήνας, Ν. Πεντέλη 15236, τηλ ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Πεντέλης, τερμα Ιπποκράτους, Τ.Κ , τηλ Παιδικός Σταθμός ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ, Δελφών 15, Μελίσσια, τηλ A' ΚΑΠΗ Μελισσίων Αγ. Σαράντα 2, Μελίσσια, τηλ Β ΚΑΠΗ Μελισσίων Σκιάθου 5, Μελίσσια, τηλ Γ' ΚΑΠΗ Μελισσίων-Καποδιστρίου 14, Μελίσσια, τηλ Δ' ΚΑΠΗ Μελισσίων Νάξου 16, Μελίσσια, τηλ ΚΑΠΗ Νέας Πεντέλης, Π. Πατρων Γερμανου 7, τηλ ΚΑΠΗ Πεντέλης Ηγουμένου Μακρυγιάννη 2, τηλ ΚΔΑΠ Μελίσσι, Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη, Μελίσσια, τηλ Εφ όσον η ποιότητα των ειδών προκύψει ότι δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης και δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το προμηθευόμενο είδος με νέο που να τις πληροί. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο κάθε φορέας υλοποίησης της προμήθειας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής ανά ομάδα ειδών και υπηρεσία, και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα τιμολόγια, σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής ανά ομάδα και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου (τιμές μονάδος ή ποσοστό έκπτωσης). Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης σύμφωνα με τα αντίστοιχα δελτία πιστοποίησης τιμών -από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,Δ/ΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -, Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά

7 την ημέρα παράδοσης αυτού, τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους. Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνεται στη μέση λιανική τιμή, θα αφαιρείται με εσωτερική αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2)εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, εξαιρουμένης της αποδεδειγμένης περίπτωσης ανώτερης βίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9 Ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΙ Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνον αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου Άρθρο 10ο - ΔΕΙΓΜΑΤΑ Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο ΟΚΠΑ Δήμου Πεντέλης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την προσκόμιση δειγμάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. Η δαπάνη αποστολής καθώς και έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε υλικού από αναγνωρισμένο εργαστήριο, βαραίνουν τον προμηθευτή. Άρθρο 11 Ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες τροφίμων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Άρθρο 12 Ο - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και για χρονικό διάστημα ενός έτους. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα Μελίσσια / /2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Παπαδάκη Μανωλία Κούκουνα Αγγελική

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Κ.Π.Α. ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,95 Φ.Π.Α. (13% &23%): : 8.930,16 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : ,11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ: Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας, προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και Κτηνιατρικές διατάξεις αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης ποιότητας. Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης προϊόντων που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους και δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Πρόκειται για την προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης (Ο.Κ.Π.Α.)» για τη λειτουργία των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ κ.α. ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 (κριτήριο χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) Με Φ.Π.Α. 13 % για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.1 έως 1.12 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά» ΑΛΑΤΙ (σε συσκευασία των 1000 γραμμ.): Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%. Να μην περιέχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες. Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής σακούλας εγκεκριμένης για τρόφιμα και να έχει καθαρό βάρος 1000 γραμ., με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης ΠΑΠΡΙΚΑ γλυκιά (σε συσκευασία των 50 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ.

9 1.3. ΚΑΝΕΛΛΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ ΚΥΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ( σε συσκευασία των 15 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 15 γραμ ΠΙΠΕΡΙ ΜΑΥΡΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 100 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 100 γραμ ΡΙΓΑΝΗ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.) Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ ΔΑΦΝΗ (σε συσκευασία των 15 γραμμ.):να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένη από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 15 γραμ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 15 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 15 γραμ ΔΥΟΣΜΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από ξένες ύλες και οσμές. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 50 γραμ ΤΣΑΪ του ΒΟΥΝΟΥ (σε συσκευασία των 50 γραμμ.): Τσάι του βουνού σε συσκευασία των 50 γραμ. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.13 έως 1.17 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα» ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (σε συσκευασία των γραμμ.): Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 1.000γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Το αλεύρι θα πρέπει να είναι σίτου τύπου 70%.

10 1.14. ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Το αλεύρι φαρίνα θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθαρισμένος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ, από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ (σε συσκευασία των 20 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 20 γραμ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ (σε συσκευασία των 43 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 43 γραμ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ) (σε συσκευασία των 200 γραμμ.). Να είναι άριστης ποιότητας. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Να έχει καθαρό βάρος 200 γραμ. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.18 έως 1.19 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Σιμιγδάλι» ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΧΟΝΔΡΟ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας Από 100% σκληρό σίτο. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΨΙΛΟ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Να είναι άριστης ποιότητας Από 100% σκληρό σίτο. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.20 έως 1.21 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Ζάχαρη» ΖΑΧΑΡΗ ΑΧΝΗ (σε συσκευασία των 400 γραμμ.): Η ζάχαρη άχνη θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 400 γρ, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ (σε συσκευασία των γραμμ.): Η ζάχαρη λευκή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες, σε χάρτινη συσκευασία των γρ, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.22 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Μέλι» ΜΕΛΙ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ (σε συσκευασία των γραμμ.): Το μέλι θα πρέπει να είναι αγνό φυσικό, ανεπεξέργαστο προϊόν χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά σε συσκευασία gr γυάλινη ή μεταλλική, εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να προέρχεται από θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας.

11 για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.23 έως 1.25 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Καφές» ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Ο ελληνικός καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ (σε συσκευασία των 200 γραμμ.): Ο στιγμιαίος καφές θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 200 γραμ. κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Ο καφές φίλτρου θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, κατάλληλη για τρόφιμα, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.26 έως 1.32 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά» ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ κοφτά σε διάφορα σχήματα (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ σε σχήμα κοράλι (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ Νο6 (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Οι ταλιατέλες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένες σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΠΑΣΤΕΣ Νο2 (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Τα μακαρόνια - πάστες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης.

12 1.31. ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Οι χυλοπίτες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένες σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Το κριθαράκι θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένο σε αεροστεγείς συσκευασίες καθαρού βάρους 500 γραμ., από αγνές πρώτες ύλες, από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.33 και 1.34 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Επεξεργασμένο ρύζι» ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΕ (σε συσκευασία των 1000 γραμμ.): Το ρύζι γλασέ, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι των 1000γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού ΡΥΖΙ για πιλάφι (σε συσκευασία των 1000 γραμμ.): Το ρύζι, θα είναι φυσικό προϊόν υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένο από ξένα σώματα, απεντομωμένο με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Η συσκευασία θα είναι των 1000 γραμ., εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις), πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.35 και 1.37 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Όσπρια» ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ (σε συσκευασία των 1000 γραμμ.): Οι φακές, συσκευασίας 1000 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ (σε συσκευασία των 1000 γραμμ.): Τα φασόλια, συσκευασίας 1000 γρ., θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με

13 φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά ΡΕΒΥΘΙΑ αποφλοιωμένα (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Τα ρεβύθια, συσκευασίας 500 γρ., θα είναι αποφλοιωμένα, φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης και δεν θα προέρχονται από μεταλλαγμένα φυτά. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.38 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Τσάι σε φακελάκια» ΤΣΑΪ ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙ (σε συσκευασία των 100 τεμαχίων): Τσάι σε φακελάκι σε συσκευασία των 100 τεμ. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.39 και 1.42 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής» ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΤΙ ΜΠΕΡ ή ισοδύναμου (σε συσκευασία των 225 γραμμ.): Μπισκότα τύπου Πτί Μπέρ ή ισοδύναμου, τετράγωνα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 225 γρ. με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ή ισοδύναμου (σε συσκευασία των 225 γραμμ.): Μπισκότα τύπου Μιράντα ή ισοδύναμου, παραλληλόγραμμα μπισκότα πλούσια σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και φυτικές ίνες, σε πλαστική αεροστεγή συσκευασία των 225 γρ. με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ (σε συσκευασία των 250 γραμμ.): Φρυγανιές σταρένιες άριστης ποιότητας, τυποποιημένες σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 250γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. Να είναι ολόκληρες, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα ΦΡΥΓΑΝΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ (σε συσκευασία των 180 γραμμ.): Φρυγανιά σταρένια άριστης ποιότητας τριμμένη, σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία, καθαρού βάρους 180γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου, αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.43 και 1.45 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά» ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Τοματοχυμός συμπυκνωμένος σε συσκευασία των 500 γραμμαρίων χάρτινη ή

14 μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής ΤΟΜΑΤΟΠΕΛΤΕΣ (σε συσκευασία των 410 γραμμ.): Τοματοπελτές σε συσκευασία των 410 γραμμαρίων μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ (σε συσκευασία των 400 γραμμ.): Μανιτάρια σε συσκευασία των 400 γραμμαρίων μεταλλική, το άνοιγμα της οποίας δεν θα απαιτεί ανοιχτήρι. Να είναι χωρίς προσθήκη συντηρητικών. συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.46 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Μαρμελάδες, ζελέδες φρούτων, πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών» ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ διάφορα φρούτα (ΦΡΑΟΥΛΑ-ΚΕΡΑΣΙ κλπ) (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Να είναι παρασκευασμένη με γεύση και οσμή χαρακτηριστική του χρησιμοποιηθέντος είδους. Σε συσκευασία των 500 γραμ., στην οποία θα υπάρχει ένδειξη του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.47 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού» ΞΙΔΙ (σε συσκευασία των ml): Το ξίδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη), σε συσκευασία των ml. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.48 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα» ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια εμπλουτισμένο με βιταμίνες, κατάλληλο για άλειμμα και για την παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία των 500 γρ. κατά προτίμηση σε πλαστικό κύπελλο (κεσές), εγκεκριμένο για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στην συσκευασία του ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης του προϊόντος. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.49 έως 1.50 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Γάλα» ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (σε συσκευασία των 410 γραμμ.):το γάλα εβαπορέ θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ αποστειρωμένο γάλα του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι τουλάχιστον 7,5% σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία των 410γρ. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του

15 προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Να έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ΓΑΛΑ ζαχαρούχο (σε συσκευασία των 410 γραμμ.): Το γάλα θα είναι λευκό αγελαδινό συμπυκνωμένο εβαπορέ σε μεταλλική ή χάρτινη (tetra-pack) συσκευασία των 410γρ. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης, όπως επίσης η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Να έχει σχετικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.51 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Ζαχαρώδη προϊόντα» ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΖΕΛΕΔΑΚΙΑ (σε συσκευασία των 400 γραμμ.): Σε συσκευασία των 400 γραμμ. διάφορες γεύσεις. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.52 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς)» ΝΙΦΑΔΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ (ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ) (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Να παράγονται από αγνές πρώτες ύλες (καλαμπόκι). Η συσκευασία να είναι των 500 γραμ. εγκεκριμένη για τρόφιμα και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης - κατανάλωσης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.53 έως 1.54ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό με τίτλο «Κακάο Προϊόντα σοκολατοποίας ή ζαχαροπλαστικής )» ΚΑΚΑΟ σε σκόνη αρίστης ποιότητος, τυποποιημένο σε κατάλληλη συσκευασία, καθαρού βάρους 125 γραμμαρίων.εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφεται η εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ με κακάο και αποβουτυρωμένο γάλα, σε πλαστική συσκευασία των 1000γραμ. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.55 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Αυγά» ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ των γραμ. με αναγραφόμενη ημερομηνία. Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης

16 του προϊόντος, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α κατηγορίας βάσει ποιότητας και βάσει βάρους κατηγορίας Μ 53 gr έως 63gr (ΩΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ), επίσης θα είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα δελτία παραγγελίας του Δήμου. Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Α) Κέλυφος και μεμβράνη φυσιολογικά, καθαρά, άθικτα. Β) Αεροθάλαμος: Ύψος όχι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά και αμετακίνητος. Γ) Λεύκωμα αυγού: Καθαρό, διαυγές, ζελατινώδους συστάσεως, απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. Δ) Κρόκος αυγού: Ορατός στην ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς χωρίς εμφανή περίμετρο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως ξένων σωμάτων. Ε) Σπέρμα: Μη αισθητώς ορατό κατά την ωοσκόπηση. ΣΤ) Οσμή: Απαλλαγμένα από ξένες οσμές. Ζ) Να μην έχουν καθαρισθεί με υγρά ή ξηρά μέθοδο. Η) Να μην έχουν υποστεί επεξεργασία διατηρήσεως ή ψύξεως. Θ) Υποχρεωτικές ενδείξεις: Επί των αυγών. Η υποχρεωτική σήμανση κάθε αυγού με το διακριτικό αριθμό παραγωγού για έλεγχο καταγωγής και του τρόπου παραγωγής. Επί της συσκευασίας των αυγών η ποιοτική κατηγορία, η κατηγορία βάρους, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας, το σήμα της επιχείρησης. Το διακριτικό αριθμό σήμα της κατηγορίας Α σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον 12 χιλιοστομέτρων. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η ημερομηνία συσκευασίας. Η παραλαβή και η μεταφορά των νωπών αυγών να πληροί τους όρους της κείμενης Υγειονομικής Νομοθεσίας «Καν.1907/90,2295/2003/ΕΚ» Έλεγχος μακροσκοπικόςχημικός-μικροβιολογικός για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.56 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Γιαούρτι» ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ με λιπαρά 10% σε συσκευασία του ενός κιλού συσκευασία) σε συσκευασία των γραμ. Με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.57 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Μεταλλικό νερό» ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ (σε συσκευασία του 1½ λίτρου): Σε συσκευασία του 1,5 lt για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.58 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Επιδόρπια» ΖΕΛΕ (σε συσκευασία των 2 τεμαχίων των 100 γραμμ.): Τυποποιημένα έτοιμα ζελέ των 100 γραμ. σε συσκευασία των δύο τεμαχίων των 100 γραμμ. (2Χ100 γραμ.) Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.59 έως 1.64 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Τυροκομικά προϊόντα».

17 1.59. ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ (): Να είναι τύπου 38% υγρ - 40 %. Να είναι παρασκευασμένο από γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο ή μίγμα αυτών. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Το τυρί να είναι σκληρό εύγευστο και να έχει υποστεί ωρίμανση τουλάχιστον 3 μηνών. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία των 500 γραμμ. Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κεφαλοτύρι» και όχι «τύπου κεφαλοτύρι» ΤΥΡΙ ΓΚΟΥΝΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Να είναι Α ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση. Σε συσκευασία των 500 γραμμ. Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Τυρί γκούντα», η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού συσκευαστή, το βάρος του περιεχομένου καθώς και την ημερομηνία κοπής και λήξης ΤΥΡΙ ΕΝΤΑΜ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΣΤ (σε συσκευασία των 500 γραμμ.): Να είναι Α ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχει υποστεί επιτυχή ωρίμανση. Σε συσκευασία των 500 γραμμ. Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «Τυρί ένταμ», η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού συσκευαστή, το βάρος του περιεχομένου καθώς και την ημερομηνία κοπής και λήξης ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ συσκευασμένο σε μπαστούνι. Να είναι τύπου 40% υγρ % λίπος Η συσκευασία να είναι κλειστή, κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να είναι παρασκευασμένο από αιγοπρόβειο γάλα. Να είναι ημίσκληρο, εύγευστο και να έχει υποστεί την ωρίμανση που από την νομοθεσία προβλέπεται. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σημειώνουμε: Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται «τυρί κασέρι» και όχι «τύπου κασέρι» ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ (σε συσκευασία των γραμμ.): Φέτα συσκευασμένη Α ποιότητας Π.Ο.Π και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία των γραμμ ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ Ανθότυρος (σε συσκευασία των 250 γραμ.): Ανθότυρο συσκευασμένος και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «Ανθότυρος». Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία να είναι κλειστή κατάλληλη για τρόφιμα, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή,

18 συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Σε συσκευασία των 250 γραμμ. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.65 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών» ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ. Γαλοπούλα βραστή άπαχη.:η συσκευασία να είναι κλειστή, (μπαστούνι) κατάλληλη για τρόφιμα με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.66 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Φυτικά έλαια» ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ (σε πλαστική συσκευασία των ml): Το αραβοσιτέλαιο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου. Θα παραδίδεται σε πλαστική συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται το καθαρό βάρος και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (κριτήριο ποσοστό έκπτωσης) Με Φ.Π.Α. 13 % για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), το κατωτέρω υπό προμήθεια είδος του άρθρου 1.67 ταξινομείται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Ελαιόλαδο» ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ (σε συσκευασία των 5,00 λίτρων): Το ελαιόλαδο θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων. Θα πρέπει να είναι προϊόν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με τέλειο άρωμα και γεύση, με οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 1%. Θα παραδίδεται σε συσκευασία εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, στην οποία θα αναφέρονται η ονομασία, η κατηγορία, το καθαρό βάρος, ο παρασκευαστής ή συσκευαστής, ο αριθμός παρτίδας, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, οι συνθήκες διατήρησης και το σύστημα διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.68 έως 1.70 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Κατεψυγμένα λαχανικά». ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (κριτήριο ποσοστό έκπτωσης) Με Φ.Π.Α. 13 % ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ (σε συσκευασία του ενός κιλού): Ο καταψυγμένος αρακάς θα είναι Α Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό φυσιολογικό του χρώμα, θα είναι καθαρισμένος, απαλλαγμένος ξένων σωμάτων. Σε συσκευασία του (ενός) 1 κιλού Η συσκευασία του κατεψυγμένου αρακά θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου

19 επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα ψυγεία σε θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ (σε συσκευασία του ενός κιλού): Το κατεψυγμένο σπανάκι θα είναι Α Ποιότητος, θα έχει το ζωηρό φυσιολογικό του χρώμα, θα είναι καθαρισμένο, απαλλαγμένο ξένων σωμάτων. Σε συσκευασία του (ενός) 1 κιλού Η συσκευασία του κατεψυγμένου σπανακιού θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα ψυγεία σε θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (σε συσκευασία του ενός κιλού): Τα κατεψυγμένα φασολάκια θα είναι Α Ποιότητος, θα έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα, θα είναι καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων σωμάτων. Σε συσκευασία του ενός (1) κιλού. Η συσκευασία των κατεψυγμένων φασολιών θα είναι, κατάλληλη για τρόφιμα, με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή, καθαρού βάρους επίπαγου επί τις εκατό κλπ) στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με μεταφορικά μέσα ψυγεία σε θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου καθαρά, απολυμασμένα, με καταγραφικά θερμόμετρα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Η προσφορά να συνοδεύεται από πιστοποιητικό διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), της εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διακίνησης, επί ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης. για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των άρθρων 1.71 και 1.75 ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό , με τίτλο «Χυμοί φρούτων». ΟΜΑΔΑ 1 : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.4 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ (κριτήριο χαμηλότερη τιμή σε τιμές μονάδος) Με Φ.Π.Α. 23 % ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (σε συσκευασία του ενός λίτρου): Σε συσκευασία χάρτινη τύπου TetraPack του 1 lt χωρίς προσθήκη συντηρητικών και ζάχαρης και να αναγράφεται στην ετικέτα του η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό φρούτων, πολτό φρούτων ή μίγμα αυτών των συστατικών με την ένδειξη «Περιεκτικότητα σε φρούτα 50% τουλάχιστον». Να είναι εμφανής η ένδειξη ημερομηνίας συσκευασίας και λήξης.