ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.. 1 Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Κήρυξη υποχρεωτικής της από Συλλογικής Σύμ βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργα σίας των γουνεργατών τριών όλης της χώρας Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον Αύγουστο Καπογιάννη του Παναγιώτη Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερρών για το β εξάμηνο έτους Έγκριση μεταφοράς Προσωπικού Δημοτικής Επιχεί ρησης Τοπικής Ανάπτυξης Ρεντίνας (ΔΕΤΑΡ) στο Δήμο Ρεντίνας Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ από το ΑΕΙ σε Σχολές του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 2/34266/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών... 8 Διόρθωση Σφάλματος στην υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Κέρκυρας... 9 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Α2 (1) Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 19 και 20 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτο βάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και γ) Της υπ αριθμ. 5557/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 68) από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 2. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στις υπ αριθμ. 1η/ και 3η/ συνεδριάσεις του και 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας για κάθε τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ Α Β Γ 1 Θρησκευτικά α) Τα μαθήματα που προβλέπονται στην αντίστοιχη τάξη των Γυμνα σίων της δημόσιας εκπαίδευσης (Διδακτικό βιβλίο Θρησκευτικών ΟΕΔΒ) β) Η Λειτουργική Ζωή της Εκκλη σίας (Εισαγωγή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, Βίοι Αγίων, εορτές, λειτουργικά σκεύη) 2 γ) Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη 3 δ) Αγιολογία 1 ε) Στοιχεία Εκκλησιολογίας και 1 στ) Ιερές Ακολουθίες 1

2 25714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MAΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΑ ΤΑΞΗ 2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ ματεία α) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση β) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία α) Γλωσσική Διδασκαλία β) Νεοελληνική Λογοτεχνία Ιστορία Κοινωνική Πολιτική Αγωγή 1 6 Βυζαντινή Μουσική Αγγλική ή Γαλλική Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική Χημεία Γεωγραφία Βιολογία Φυσική Αγωγή Πληροφορική Σύνολο ωρών α) Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εντάσσεται και δί ωρο (2) πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων ανά τάξη, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες των σχολείων και στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που χωρο ταξικά υπάγεται το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Επίσης, διατίθεται ένα απόγευμα την εβδομάδα για αθλοπαιδιές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις. β) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία μαθήματος του ωρολογίου προγράμματος για να συ μπληρωθούν τριανταπέντε ώρες (35) ώρες διδασκαλί ας εβδομαδιαίως, προστίθενται αντίστοιχα διδακτικές ώρες σε άλλα μαθήματα, κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και γ) Οι μαθητές, στη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών στο παρεκκλήσιο του σχολείου ή σε ναούς που εκκλησιάζο νται, ασκούνται στην πρακτική εφαρμογή και εκτέλεση των διδασκομένων στο μάθημα της Βυζαντινής Μου σικής με την παρουσία και καθοδήγηση του καθηγητή του μαθήματος, του οποίου οι ώρες της απασχόλησης για την πρακτική άσκηση των μαθημάτων «στο τυπικόν και ψάλλειν» συνυπολογίζονται στο υποχρεωτικό εβδο μαδιαίο ωράριο διδασκαλίας του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου είναι τάξη προσανατολισμού και περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας, συνολικής διάρκειας 29 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας συ νολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα (1) μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές της Α Λυκείου παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Θρησκευτικά 2 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμ 6 ματεία 3. Νεοελληνική Γλώσσα 2 4. Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 5. Ιστορία 2 6. Άλγεβρα 2 7. Γεωμετρία 3/2 8. Φυσική 2/3 9. Χημεία Α Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) Αρχές Οικονομίας Φυσική Αγωγή 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων 2 2. Βυζαντινή Μουσική 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) 1. Β Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 2. Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και οι ρί 2 ζες του 3. Εφαρμογές Πληροφορικής 2 4. Αισθητική Αγωγή (Στοιχεία Θεατρο 2 λογίας, Μουσική και Εικαστικά) 5. Ψυχολογία 2 Β ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Β τάξης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυ κείου χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες, ήτοι μαθήματα γενικής παιδείας, υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας και μαθήματα επιλογής κατευθύνσεων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι μία (21) ώρες εβδομαδιαίως. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας διδάσκονται συνολικά τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα κατευθύνσεων χωρίζονται σε: α) Μα θήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, διάρκειας οκτώ (8) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη θεωρη τική κατεύθυνση και επτά (7) ωρών για την τεχνολογική κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μα θήματα επιλογής, κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές, στη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών στο παρεκκλήσιο του σχολείου ή σε ναούς που εκκλησιάζο νται, ασκούνται στην πρακτική εφαρμογή και εκτέλεση των διδασκομένων στο μάθημα της Λειτουργικής Τελε τουργικής με την εποπτεία του εφημερίου του σχολείου, σε συνεργασία με το διδάσκοντα το μάθημα καθηγητή. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Θρησκευτικά 2 2. Α Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 3. Φυσική Αγωγή 1 4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 5. Νεοελληνική Γλώσσα 2 6. Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 7. Ιστορία 2 8. Άλγεβρα 2 9. Γεωμετρία Φυσική Χημεία 1

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιολογία 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Λειτουργική Τελετουργική 2 2. Βυζαντινή Μουσική 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ I. Θεωρητική κατεύθυνση 1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 2. Αρχές Φιλοσοφίας 2 3. Λατινικά 2 ΙΙ. Τεχνολογική κατεύθυνση 1. Μαθηματικά 3 2. Φυσική 2 3. Τεχνολογία επικοινωνιών 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία 2 Ελλάδα 2. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών 2 3. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και 2 Κείμενα 4. Β Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 5. Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής 2 6. Γραμμικό Σχέδιο 2 7. Ελεύθερο Σχέδιο 2 8. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2 9. Θέματα Ιστορίας Εφαρμογές Υπολογιστών Βιολογία Διαχείριση φυσικών πόρων Χημεία Τεχνικό Σχέδιο 2 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Γ τάξης Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ήτοι μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα κατευθύνσεων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας διδάσκονται συνολικά δέκα έξι (16) ώρες εβδομαδιαίως. Τα μαθήματα κατευθύνσεων κατανέμονται: α) Σε μα θήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολι κής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκα λίας ανά κατεύθυνση. Από τα μαθήματα επιλογής, κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Στη Γ Λυκείου, η τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται δε δύο κύκλους, τον κύκλο τεχνολογίας και παραγωγής και τον κύκλο πληροφορικής και υπηρεσιών. Τα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας ανέρχονται σε πέντε (5) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Θρησκευτικά 1 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 1 3. Α Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 4. Φυσική Αγωγή 1 5. Νεοελληνική Γλώσσα 2 6. Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 7. Ιστορία 2 8. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής 2 9. Φυσική Βιολογία Κοινωνιολογία 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1. Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων 2 2. Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας 1 3. Βυζαντινή Μουσική 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ I. Θεωρητική κατεύθυνση 1. Αρχαία Ελληνικά 5 2. Νεοελληνική Λογοτεχνία 3/2 3. Λατινικά 2/3 4. Ιστορία 2 II. Τεχνολογική κατεύθυνση Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής 1. Μαθηματικά 5 2. Φυσική 3 3. Χημεία Βιοχημεία 2 4. Ηλεκτρολογία 2 Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών 1. Μαθηματικά 5 2. Φυσική 3 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό 2 Περιβάλλον 4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 και Υπηρεσιών ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Β Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική) 2 2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 3. Στατιστική 2 4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική 2 5. Εφαρμογές Υπολογιστών 2 6. Ιστορία της τέχνης 2 7. Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογία 2 8. Προβλήματα Φιλοσοφίας 2 9. Νεοελληνική Λογοτεχνία Τεχνολογία και Ανάπτυξη Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια Αρχές Λογιστικής Σχέδιο Τεχνικό Σχέδιο Αρχιτεκτονικό Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα Πολυμέσα Δίκτυα Εφαρμογές Λογισμικού 2 Στις τάξεις Β και Γ του Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μία φορά. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, για την εκπλήρω ση του σκοπού τους, που αφορά στην καλλιέργεια του Ορθόδοξου Χριστιανικού Ήθους και των κλίσεων των μα θητών, οργανώνονται πρόσθετες δραστηριότητες εκτός προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων, όπως ιδίως: Πρακτική εξάσκηση στη Βυζαντινή Μουσική Χορωδία Ποιμαντικές επισκέψεις και Βραδινές ακολουθίες. 2. Για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας ως Α, ορίζεται η Γλώσσα που διδάσκεται από μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο σχολείο και ως Β, η άλλη Γλώσσα. Η απόφαση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

4 25716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /A2 (2) Οργάνωση και λειτουργία των Ιερατικών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 1, 21 26, 29 και 32 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», β) του άρθρου 4 και 5 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ Α 171) «Συστη ματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις». 2. Τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευ τεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώ νεται στις υπ αριθμ. 11/2006, 1/2007, 2/2007, 3/2008, 1/2009, 2/2009, και 3/2009 και 4/2009 συνεδριάσεις του. 3. Την υπ αριθμ. 5557/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 68) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ίδρυση, σκοπός 1. Τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) αποτελούν φορείς δια βίου εκπαίδευσης και έχουν ως σκοπό την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και την θεολογική και εκκλησιαστική τους εκπαίδευση. 2. Στο πλαίσιο του σκοπού των ΙΣΔΕ οι ειδικότεροι στόχοι είναι: α) Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης κληρικών και λαϊ κών που έχουν υπερβεί το 18 έτος της ηλικίας τους. β) Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την απο τελεσματικότερη διακονία της αποστολής τους. γ) Η εμβάθυνση στο περιεχόμενο της ιεροσύνης και του εκκλησιαστικού έργου. δ) Η κοινωνική ένταξη ενηλίκων κληρικών και λαϊκών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευ ση και επιθυμούν να βελτιώσουν τα απαιτούμενα για το εκκλησιαστικό τους έργο προσόντα και δεξιότητες. Για την επίτευξη των παραπάνω έχουν υιοθετηθεί τρεις βασικές αρχές ως στοιχεία ταυτότητας του θεσμού: (i.) Τα εκπαιδευτικά μέσα που αξιοποιούνται για την επί τευξη του βασικού σκοπού είναι ευέλικτα ώστε να υποστη ρίζουν κάθε εκπαιδευόμενο στην προσπάθειά του. (ii.) Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων προσεγγίζονται εν όλω και όχι εν μέρει. Για να επιτύχουν στην προσπάθειά τους να εκπαιδευθούν και να καταρτισθούν, οι εκπαι δευόμενοι πρέπει να υποστηριχθούν στην αντιμετώπιση δυσκολιών σε άλλους τομείς, όπως στην υγεία, στην οικογένεια, στον εκκλησιαστικό χώρο διακονίας τους, και στον άμεσο κοινωνικό περίγυρο. (iii.) Το σύνθετο και η ποικιλία των εκπαιδευτικών ανα γκών, όπως ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτούν εκπαιδευτικό και επιστημονικό δυναμικό εγνωσμένου κύ ρους και αξίας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 3. Στο πλαίσιο του σκοπού τους τα Ι.Σ.Δ.Ε.: α) επιδιώκουν συνεργασία με τις Ι. Μητροπόλεις, και με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, για την ευ αισθητοποίηση των εκπαιδευομένων και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, β) ακολουθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστι άζουν τις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευομένων, γ) δίνουν έμφαση στην απόκτηση θεολογικών και εκ κλησιαστικών γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων (γραφής, ανάγνωσης και αρίθμησης), καθώς και νέων δεξιοτήτων στη χρήση ξένων γλωσσών και νέων τεχνολογιών, δ) καλλιεργούν κοινωνικές δεξιότητες και καθιστούν τους εκπαιδευομένους ικανούς να ανταποκρίνονται στη νέα κοινωνική πραγματικότητα ως κληρικοί της Ορθό δοξης Εκκλησίας με ανοικτούς ορίζοντες και προσανα τολισμούς, αλλά και ως ενεργοί πολίτες και μέλη της κοινωνίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και ε) διαμορφώνουν ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών ώστε να αξιοποιούνται όλοι οι εκκλησιαστικοί και κοινωνικοί φορείς στους οποίους υπάρχει γνώση και συσσωρευμέ νη εμπειρία (όπως: η εκκλησιαστική διακονία, η υγεία και πρόνοια, η εργασία, η κοινωνική συνάθροιση, η καλλιτε χνική δημιουργία, και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ). Άρθρο 2 Διάρκεια πρόγραμμα σπουδών 1. Στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εφαρ μόζεται πρόγραμμα διετούς διάρκειας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 2. Οι εγγραφές των εκπαιδευομένων διενεργούνται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η έναρξη της εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του έτους και λήγει 31 Μαίου του επομένου έτους. 3. Τα μαθήματα διακόπτονται τις ημέρες που αργούν τα λοιπά σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 4. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, γίνεται 10 ημέρες μετά τη λήξη των μαθημάτων. 5. Στα Ι.Σ.Δ.Ε. υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών, που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο σημερινός κληρικός ή υποψήφιος κληρικός οφείλει να είναι εγγράμματος σε αντικείμενα/ επιστημονικούς χώρους πέραν της γραφής, ανάγνωσης και των απλών αριθμητικών υπολογισμών. 6. Στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ο βασικός πυρήνας συγκροτείται από τέσσερις επιμέρους γραμμα τισμούς, το γλωσσικό, τον αριθμητικό, τον θεολογικό και τον πληροφορικό. Τα Ι.Σ.Δ.Ε. αποσκοπούν και σε άλλους γραμματισμούς, όπως ο επιστημονικός, ο κοινωνικός (στον οποίον εντάσσεται η Ευρωπαϊκή διάσταση και η κοινωνία των πολιτών, η αντιρατσιστική ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, η ευαισθητοποίηση απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα), αλλά και η συνειδητοποίηση της ανάγκης για διαχριστιανική και διαθρησκειακή επικοινω νία. Τέλος, αποσκοπούν και στην ιστορική και αισθητική αγωγή στοχεύοντας στην αναγνώριση και ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης και κληρονομιάς. 7. Στα Ι.Σ.Δ.Ε. προβλέπονται και δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελεύθερη έκφραση των εκπαιδευομέ νων μέσω των τεχνών (βυζαντινή ζωγραφική, βυζαντινή μουσική κ.ά.). Απώτερος στόχος η ποιοτική διαχείρι ση του ελεύθερου χρόνου των εκπαιδευομένων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ποιμαντικού τους έργου. Η λογοτεχνία είναι παρούσα στο πρόγραμμα του Ι.Σ.Δ.Ε. σε κάθε ευκαιρία (στο γλωσσικό γραμματισμό, στα διαθεματικά σχέδια εργασίας που θα γίνονται στο σχολείο, στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου).

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τα προγράμματα που υιοθετούν την προβληματική των πολυγραμματισμών είναι ανοικτά και ευέλικτα. Αφετηρία τους είναι η διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες (βασικές και κοινωνικές). 9. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην παροχή γνώ σεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στάσεων σχετικών με: α) τη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου στην επικοινωνία, β) τη χρήση των αριθμών στην καθημερινή ζωή, γ) τη σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα με τον ηλε κτρονικό υπολογιστή, δ) τις φυσικές επιστήμες, ε) τη χρήση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, στ) τις κοινωνικές επιστήμες, ζ) το φυσικό περιβάλλον, η) το ανθρωπογενές περιβάλλον και τον πολιτισμό, θ) τη θεολογική και εκκλησιαστική παιδεία (βιβλική θεολογία ερμηνεία λειτουργικών και πατερικών κειμέ νων τελετουργική ψαλτική εκκλησιαστική ιστορία θεολογία της λατρείας), ι) τις θρησκείες και τους πολιτισμούς, ια) την ενοριακή ζωή, ιβ) την ποιμαντική, ιγ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευ ομένων ως ενεργών πολιτών, ιδ) τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα (καλές τέχνες κ.ά.) 10. Οι δραστηριότητες των Ι.Σ.Δ.Ε. διαμορφώνονται με βάση το πρόγραμμα σπουδών και τις εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να γίνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται το γ δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων και κοινο ποιείται στο ΥΠΕΠΘ. Το πρόγραμμα διαρκεί δύο έτη και οι ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις 25 εβδομαδιαίως. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μία ημέρα την εβδομάδα, κατά προτίμηση την τελευταία, πραγματοποι ούνται επισκέψεις σε εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ή σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες κ.λπ. Άρθρο 3 Όργανα Διοίκησης Αρμοδιότητες 1. Όργανα των ΙΣΔΕ ορίζονται (α) ο διευθυντής και (β) ο σύλλογος διδασκόντων. 2. Ο διευθυντής του Ι.Σ.Δ.Ε. είναι αρμόδιος ιδίως: α) Για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. β) Για τις σχέσεις και τις συνεργασίες με την οικεία Μητρόπολη και τους τοπικούς φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου. γ) Για την εποπτεία του προσωπικού του Ι.Σ.Δ.Ε. δ) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου δι δασκόντων. ε) Συμμετέχει ως μέλος στην εφορία της Περιφερει ακής Εκκλησιαστικής Εστίας του ΙΣΔΕ στ) Φροντίζει για την καλή εκπροσώπηση του σχολεί ου σε δημόσιες συναντήσεις. ζ) Αποστέλλει στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαί δευσης και Θρησκευτικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου (εγγραφές, φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενη μερωτικές εκθέσεις, στατιστικά στοιχεία κ.λ.π.) και η) Για κάθε άλλη αρμοδιότητα που κρίνεται απαραί τητη για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΙΣΔΕ. 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο διευθυντής ανα πληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του ΙΣΔΕ. 4. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελείται από τους διδάσκοντες του σχολείου και είναι αρμόδιος ιδίως: α. για την εφαρμογή του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, και την αξιολόγηση των εκπαιδευομέ νων και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου. β) Για την διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για θέματα που αφορούν την εν γένει συμπεριφορά των εκπαιδευομένων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του διευθυντή ή ύστερα από αίτημα του ενός τρίτου των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του διευθυ ντή, ως προέδρου του συλλόγου διδασκόντων. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων δεν μπο ρούν να αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις αρχές του προγράμ ματος των Ι.Σ.Δ.Ε.. Αρθρο 4 Προσωπικό 1. Οι ανάγκες των ΙΣΔΕ σε προσωπικό (εκπαιδευτικό και διοικητικό) καλύπτονται με αποσπάσεις, με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 3432/ Η επιλογή των εκπαιδευτικών και των διευθυντών στα ΙΣΔΕ γίνεται σύμφωνα με τις υπ αριθμ / Α2/ και 99664/Α2/ υπουργικές αποφά σεις αντίστοιχα και 3. Η επιλογή απόσπασης προσωπικού ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων. Άρθρο 5 Οργάνωση 1. Ο ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων για την λει τουργία του ΙΣΔΕ ανά έτος ορίζεται σε 5. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι υπερβαίνουν τους 15 μπορεί να συγκροτείται και δεύτερο τμήμα στο ίδιο έτος. 2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα Ι.Σ.Δ.Ε. είναι συμμε τοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδα κτικό έργο, αλλά ο ίδιος, ως ερευνητής, διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον. 3. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο Ι.Σ.Δ.Ε ορί ζονται: α) Για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς 16 ώρες. β) Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς 11 ώρες και γ) Για τους διευθυντές 8 ώρες. δ) Η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών εκτός των ωρομισθίων στο ΙΣΔΕ ορίζεται τουλάχιστον σε 25 ώρες εβδομαδιαίως. Άρθρο 6 Εγγραφή εκπαιδευομένων 1. Δικαίωμα εγγραφής στα ΙΣΔΕ έχουν όσοι κληρικοί ή λαϊκοί έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους. 2. Οι εκπαιδευόμενοι εγγράφονται στον Α έτος σπου δών. 3. Για την εγγραφή του ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει: α) Αίτηση από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

6 25718 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και οι τυχόν δραστηριότητες του και γ) Συστατική επιστολή του Μητροπολίτη του τόπου κατοικίας τους και για τους λαϊκούς. δ) Προσωπική συνέντευξη ενώπιον του συλλόγου δι δασκόντων του οικείου ΙΣΔΕ που διενεργείται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και σε ημερομη νίες που ορίζονται από το σύλλογο διδασκόντων. Κριτή ρια για την προσωπική συνέντευξη ορίζονται ιδίως: α) Η ηλικία των υποψηφίων. β) Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως μέλη πολύτε κνων οικογενειών, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών και γ) Επιθυμία να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρό γραμμα ιερατικής εκπαίδευσης. δ) Η εν γένει προσωπικότητά τους, λαμβάνοντας υπό ψη τον χαρακτήρα, το ήθος και τις ικανότητές τους. Άρθρο 7 Απουσίες 1. Οι απουσίες των εκπαιδευομένων που δικαιολογού νται κατ έτος ορίζονται μέχρι 150 ώρες. 2. Σε περίπτωση που οι απουσίες είναι από 151 έως 200 ώρες ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να κρίνει επαρκή τη φοίτηση του εκπαιδευομένου λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει επίδοσή του και 3. Σε περίπτωση που οι απουσίες υπερβαίνουν τις 201 ώρες, επαναλαμβάνεται η φοίτηση. Άρθρο 8 Αξιολόγηση εκπαιδευομένων 1. Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, λόγω του καινο τομικού του προγράμματος και της ενήλικης ζωής τους, επικεντρώνεται στη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευ ομένων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι των γραπτών εξετά σεων, χωρίς να αποκλείονται, δεν είναι κυρίαρχοι. Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να είναι μέσω: α) φακέλων υλικού β) σχεδίων δράσης γ) συνθετικών εργασιών και δ) αυτοαξιολογήσεων ή αξιολογήσεων από τους συ νεκπαιδευομένους τους. 2. Η αξιολόγηση είναι περιγραφική και αφορά στην ανταπόκριση του εκπαιδευομένου (προετοιμασία, αυτο εκτίμηση, πρωτοβουλία, ενεργητική συμμετοχή, συνερ γατικότητα) και στο ενδιαφέρον του για μάθηση. 3. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στην χο ρηγούμενη βεβαίωση είναι: άριστα, πολύ καλά, καλά, επαρκώς και ανεπαρκώς, ως προς την ανταπόκριση του εκπαιδευομένου στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Οι εν λόγω χαρακτηρισμοί αντιστοιχούν στο ενδιαφέρον του εκπαι δευόμενου για μάθηση και γενικότερα για τη συμπερι φορά του στο ΙΣΔΕ σε άριστο, μεγάλο, ικανοποιητικό, μέτριο και ελάχιστο κατά περίπτωση. 4. Εκθεση προόδου και αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευομένων συντάσσεται κάθε έτος. 5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση, ο τύπος της οποίας ορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Άρθρο 9 Συνεργασία με τις Ι. Μητροπόλεις και λοιπούς φορείς. Για τη στήριξη του σκοπού των ΙΣΔΕ είναι απαραίτητη η δημιουργία δικτύων συνεργασίας με την Ιερά Μητρό πολη, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς της περιφερείας που εδρεύει το ΙΣΔΕ. Άρθρο 10 Γραμματειακή Υποστήριξη 1. Για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των ΙΣΔΕ αποσπάται ο αναγκαίος αριθμός διοικητικών υπαλ λήλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Τα ειδικότερα διοικητικά καθήκοντα των αποσπα σμένων διοικητικών υπαλλήλων ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή του ΙΣΔΕ. Άρθρο 11 Βιβλιοθήκη Σε κάθε Ι.Σ.Δ.Ε δημιουργείται βιβλιοθήκη, η οποία εμπλουτίζεται με κατάλληλα διδακτικά και επιστημο νικά βιβλία που αφορούν τους γραμματισμούς, το εκ παιδευτικό έργο και την τοπική κοινωνία. Ο κατάλογος διδακτικών και επιστημονικών των βιβλίων συντάσσεται από το σύλλογο διδασκόντων των Ι.Σ.Δ.Ε. και κυρώνεται από το ΥΠΕΠΘ. Άρθρο 12 Βιβλία έντυπα Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα είναι τα ακόλουθα: Α ΒΙΒΛΙΑ α. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Εκπαιδευόμενων (Β.Μ.Ε.), στο οποίο εγγράφονται οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά εκπαιδευόμενοι. Η εγγραφή γίνεται με τη σειρά επιλογής μια μόνο φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Ι.Σ.Δ.Ε. β. Αλφαβητικό Ευρετήριο Εκπαιδευόμενων, στο οποίο καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά οι εκπαιδευ όμενοι που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Ι.Σ.ΔΕ. (Αύξ. αρ. εγγραφής, ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, έτος φοίτησης και έτος πρώτης εγγραφής). γ. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. δ. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό). ε. Βιβλιοθήκη Βιβλίο στ. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Δι δασκαλίας και Παγίων Στοιχείων. ζ. Βιβλίο Λατρευτικού και Εκκλησιαστικού υλικού. η. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και θ. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή. Β ΕΝΤΥΠΑ α. Φύλλο Αξιολόγησης Εκπαιδευομένου. β. Ατομικό Δελτίο Εκπαιδευομένου. γ. Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων και Γνώσεων Εκπαιδευ ομένου Γ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από το διευθυντή του σχολείου. β. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνει το Πρωτόκολλο Αλλη λογραφίας με πράξη του διευθυντή του σχολείου. Εξαι ρούνται το βιβλίο βιβλιοθήκης και το Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. γ)με πράξη του Διευθυντή κλείνουν, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής και το Βιβλίο πράξεων Συλλόγου Δι δασκόντων, μετά, την ολοκλήρωση και χορήγηση της βεβαίωσης. Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /2249 (3) Κήρυξη υποχρεωτικής της από Συλλογικής Σύμ βασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασί ας των γουνεργατών τριών όλης της χώρας. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Την υπ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει ράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 513/Β / ). 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1/Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι νωνικής Προστασίας». 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/ 1990 (ΦΕΚ 27/Α /1990). 5. Την από αίτηση της Ομοσπονδίας Εργατο ϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας Ιματισμού Δέρματος Ελλάδας. 6. Το από Υπηρεσιακό σημείωμα. 7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών τριών όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους στον κλάδο που αφορά αυτή. 2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από Κυβέρνησεως. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ (4) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στον Αύγουστο Καπογιάννη του Πανα γιώτη. Με την υπ αριθμ. 7942/ απόφαση Νομάρχη Ηλείας χορηγείται στον Αύγουστο Καπογιάννη του Παναγιώτη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΘΑ ΚΟΛΛΙΑ Αριθμ (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερ ρών για το β εξάμηνο έτους Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α ) «περί υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων». 2. Το άρθ. 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α 180) που αναθέ τει στους Νομάρχες να διαπιστώνουν και να εγκρίνουν υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 3. Την εγγεγραμμένη πίστωση για υπερωριακή απα σχόληση των υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο φορέα 292 Κ.Α του προϋπολογισμού της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. 4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή λων της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τη διενέργεια αστυκτηνια τρικών επιθεωρήσεων των καταστημάτων που λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από τις (14.30 έως 22.00) τις εργάσιμες και μη ημέρες της εβδομάδας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών, για το β εξάμηνο έτους 2009, για τη διενέργεια αστυκτηνιατρι κών επιθεωρήσεων των καταστημάτων που λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες (14.30 έως 22.00) των ερ γασίμων και μη ημερών της εβδομάδας, για τέσσερεις (4) υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών και σύνολο ωρών απασχόλησης μέχρι ώρες. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι το ανώτερο για κάθε υπάλληλο ανά μήνα 60, για την απογευματινή εργασία. Η δαπάνη βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Ν.Α Σερρών οικ.έτους 2009, πίστω ση ύψους 5.000,00 στον Ειδ.Φορέα 292 με ΚΑΕ και η υπολογιζόμενη δαπάνη θα είναι ύψους 5.000,00 στον Ειδ. Φορέα 292 με ΚΑΕ Ορίζουμε όπως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπό θεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού υπερωριακά από άλλο φορέα. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό λησης και η κατανομή των ωρών ανά μήνα, θα γίνει με απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα μήνα, από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Σέρρες, 10 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ (6) Έγκριση μεταφοράς Προσωπικού Δημοτικής Επιχείρη σης Τοπικής Ανάπτυξης Ρεντίνας (ΔΕΤΑΡ) στο Δήμο Ρεντίνας. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΝΤΙΝΑΣ (αριθμ. αποφ. 83/2009) Mετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρων 269 του ν. 3463/2006. Την υπ αριθμ. 77 εγκύκλιο υπ αριθμ. οικ / , με θέμα: «Διευκρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαι σίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις». Την υπ αριθμ. 16 εγκύκλιο υπ αριθμ. οικ / , με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσεων ΟΤΑ». Την υπ αριθμ. 19/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου με την οποία εγκρίθηκε η λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Ρεντίνας» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΤΑΡ».

8 25720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις υπ αριθμ / όμοιες του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζει, ομόφωνα: Α) Εγκρίνει τη μεταφορά ενός (1) εργαζομένου της ΔΕΤΑΡ στο Δήμο Ρεντίνας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Α/Α Ονοματε πώνυμο 1 Τσουράλης Χρήστος Πατρώ νυμο Σχέση εργασίας Γεώργιος Αορίστου Χρόνου Ημερομηνία πρόσληψης Ειδικότη τα Εργάτης καθαριό τητας λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρα πάνω προσωπικό της ΔΕΤΑΡ απασχολείτο στην επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι και σήμερα κατά συ νέπεια έως και τις (παρ. 3 άρθρου 269 ν. 3463/ 2006). Β) Εντάσσει τον παραπάνω εργαζόμενο στις υπηρε σίες του Δήμου Ρεντίνας σε κενή οργανική θέση ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),αντίστοιχης ειδικότητας: Κλάδος Περιγραφή Κλάδου Θέσεις Εργάτες καθαριότητας ΥΕ 1 εξωτερικών χώρων ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 1 ΧΡΟΝΟΥ σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 179/2008 προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεντίνας (άρθρο 6ο). Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά στοτε για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπό ψη της προϋπηρεσίας τους. Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέρ γειες. Η Πρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΙΡΗ Αριθμ (7) Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΕΤΕΠ από το ΑΕΙ σε Σχολές του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 (α) του άρθρου 14 του ν. 2817/ ) Τις προτάσεις των Γ.Σ. των εννέα (9) Σχολών του Ιδρύματος: Πολιτικών Μηχ. (συν ), Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολ. (συν ), Χημικών Μηχ. (συν ), Αρχιτεκτόνων Μηχ. (συν ), Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών (συν ), Εφαρμ. Μαθημ. & Φυσ. Επιστ. (συν ), Μηχανολόγων Μηχ/κών (συν ), Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κών (συν ), Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (συν ) και 3) Τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση ), μεταφέρουμε: Τις εννέα (9) από τις δώδεκα (12) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΕΤΕΠ, που διετέθησαν στο Ιδρυμα με το υπ αριθμ. Φ.131.1/46065/Β2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, από το ΑΕΙ στις εννέα (9) Σχο λές του Ιδρύματος, στις οποίες έχουν ήδη κατανεμηθεί από το Πρυτανικό Συμβούλιο (συνεδρίαση ), ως ακολούθως: Μία (1) θέση στη Σχολή Πολιτικών Μηχ/κών Μία(1) θέση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Μία (1) θέση στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών Μία(1) θέση στη Σχολή Χημικών Μηχ/κών Μία(1) θέση στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/ κών Μία (1) θέση στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών Μία (1) θέση στη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχ/κών Μία(1) θέση στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Με ταλλουργών Μία(1) θέση στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009 Ο Πρύτανης Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (8) Στην υπ αριθμ. 2/34266/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1779/Β / , στη σελίδα 22574, στην πρώτη στήλη και στο στίχο 9ο εκ των άνω, διορθώνεται: το εσφαλμένο «Αθήνα, 12 Αυγούστου 2008» στο ορθό «Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009» (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) (9) Στο ΦΕΚ 1582/ /τ. Β παρ. 12 που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Κέρ κυρας κ.α.α. του Αντινομάρχη Κέρκυρας για Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Σχολής Χορού στην Γιάννου Νίκη Γιάννου Κων/να Ο.Ε. διορθώνεται η Δ.Ο.Υ. όπου: εσφαλμένα αναφέρεται «Β» στο ορθό «Α». (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κερκυρας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β 1 Διευθύνω Γ/63447/7-06-005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 91 τ. Β Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου» H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... Αθήνα 27-6-05 Αριθ. Πρωτ. 63447/Γ2 Βαθ. Προτερ.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1984/2008) ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Τηλ : 210-3443010-2227 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων Α Α: 4Α589-Π2Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1670 Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 86754/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 86754/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για την Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Αθήνα 2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31811 0 Σεπτεμβρίου 016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή του Γενικού Λυκείου

Η Δομή του Γενικού Λυκείου Η Δομή του Γενικού Λυκείου Μία σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του και του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η Α Τάξη του Λυκείου είναι τάξη Προσανατολισμού, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4999-Τ9Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Β4999-Τ9Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ Β 2676 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΞ9-ΡΜ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ9-ΡΣ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΦΕΚ 210/τ Β / 5-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ /Γ2/ /ΥΠΑΙΘ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ - Αρ.Πρωτ.141290/Γ2/08-09-2014/ΥΠΑΙΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Μαρούσι,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Μαρούσι, ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός ασφαλείας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Μαρούσι, 26-04-2017 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία.

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία. Tα μαθήματα της Γ τάξης κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες: α) Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο:«νεοελληνική Γλώσσα» σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05),

ΠΕ03, ΠΕ04 (02,03,04,05), ΓΥΜΝΑΣΙΟ α, β,γ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α β γ Α ΑΝΑΘΕΣΗ Β ΑΝΑΘΕΣΗ Θρησκευτικά ΠΕ01 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γλώσσα & Αρχαία Ελληνικά Κείµενα από µετάφραση Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ0 ΠΕ0 Γλωσσική ιδασκαλία ΠΕ0 Λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1356 3 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94541/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18

Συντάχθηκε απο τον/την ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΛΑΠΑΝΗΣ Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος :18 Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ.39/14 (ΦΕΚ 75 Α/28-03-2014) : Αξιολόγηση των µαθητών του Γυµνασίου, συµπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των µαθητών Γυµνασίων, λήξη µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ http://1lyk-chaid.att.sch.gr Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου [Απόσπασμα του Νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α / 17-09-2013) Όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013

ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 ΑλλΑγες ςτο λυκειο ςεπτεμβριος 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 24 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118842/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

https://hfaistos.minedu.gov.gr

https://hfaistos.minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Μαρούσι, 13-09 - 016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Μεταβατικού Ωρολογίου προγράμμα τος των μαθημάτων των τάξεων Α,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ) Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο 2016 Μορφοποίηση: Απόστολος Γατής, MΕd ΠΕ07 Σελ. 02 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Η πορεία αύξουσας εξειδίκευσης των μαθητών Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ο. Π. Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό Έτος

Σχολικό Έτος 1 ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 1 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Σχολικό Έτος 2016-17 ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α 91 46 45 4 Β 92 51 41 4 Γ 98 50 48 4 ΣΥΝΟΛΟ 281 147 134 12 Σχολικό Έτος 2015-16: Μαθητές 263,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Προσανατολισμού Β'Λυκείου

Ομάδες Προσανατολισμού Β'Λυκείου . 2015-2016 Ομάδες Προσανατολισμού Β'Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών Οι μαθητές της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών θα δυσκολευτούν να ακολουθήσουν την Ομάδα Οικονομίας και Πληροφορικής Θετικών Σπουδών ΗΜΕΡΗΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7995 21 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση πράξης καθορισμού γνωστικών αντικειμένων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα

Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Ίδρυση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) διαδικασία επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις της αριθ. Γ4/902/29-09-1998 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2679 26 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 260 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26411 5 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2434 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/88938/01-06-2016 (Β 1567) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880)

ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) ΠΔ 363/1996: Τμήματα Πανεπ.Μακεδονίας Οικονομικών-Κοινωνικών Επιστημών (169880) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` 235/1996 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 363 `Ιδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5953 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 21-07-2017 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A N A B P Y T A ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

A N A B P Y T A ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Η Α ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝEΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ H διάρκεια της φοίτησης Το Α τετράμηνο διαρκεί από την η Σεπτεμβρίου ως την 2η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1

Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου 16/05/2015 1 Γεωργία Κωστοπούλου Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕ.ΣΥ.Π. 1 Η Γ τάξη περιλαμβάνει 3 Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος

Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος Αγαπητοί Γονείς, Ήδη διανύουμε την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 126/2016 (Α 211), το δεύτερο τετράμηνο για τα Γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΓΕ.Λ. Χολαργού Ωρολόγιο πρόγραμμα Α τάξης ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 ΑΡΧΑΙΑ 5 3 ΝΕΑ ΓΛΩΣΣΑ 2 4 ΝΕΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 5 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 6 ΑΛΓΕΒΡΑ 3 7 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 8 ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 1-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α ΕΤΟΣ Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ.-ΚΕΣΥΠ Λαμίας 13/9/2017 1

Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ.-ΚΕΣΥΠ Λαμίας  13/9/2017 1 Λύκειο 2017-2018 Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2231067383 13/9/2017 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές Επιστήμες (2Φ+2Χ+2Β)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι:

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Οι Αλλαγές στο Γυμνάσιο (από σχολ. έτος 20162017) Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Α. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1214 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Μεταφορά θέσης κλάδου ΠΕ Διοικ. στο Υπουργείο Εσωτερικών.... 1 *Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2

Αθήνα, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 07-10-2016 Αρ. Πρωτ. 166077/Δ2 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Σχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2184 24 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 72137/Γ7/28.6.2012 Υπουργι κής απόφασης (ΦΕΚ 1643/Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια σχολικού έτους » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2013 Α.Π.: 111646/Α2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 015-016 ΝΟΜΟΣ:437/015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/015), τροποποίηση του Ν. 4186/013«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ΦΕΚ:995/9-05-015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Μαρούσι, Aρ. Πρωτ /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ : Μαρούσι, Aρ. Πρωτ /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ : Μαρούσι,2-11 -2011 Aρ. Πρωτ. 125617 /Γ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 2585 τ. β 7-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο

Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Ενημερωτικό για το Νέο Λύκειο Α τάξη Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Διαβάστε περισσότερα