ΑΔΑ: ΒΛΛΞ469Η2Α-ΨΚΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΛΞ469Η2Α-ΨΚΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών Αρ. Πρωτ Ταχ. /νση:β.σοφίας 135 & Ζαχάρωφ Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Κ. Μανίκα Τηλέφωνο: FAX: Ανακοίνωση Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ ευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών για τη δηµιουργία, παραγωγή και µετάδοση δυο τηλεοπτικών µηνυµάτων (TV SPOT)για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο του ΕΣΠΑ µε κωδικο MIS και τίτλο «Γεφυρώνοντας το κενό-αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3106/03 µε τον οποίο συστάθηκε το ΕΚΑΚΒ ως αυτοτελές Ν.Π.. 2. Το Ν. 3402(ΦΕΚ 258/ αρθ.20) µετονοµασία του ΕΚΑΚΒ σε ΕΚΚΑ 3. Το Π 22/2006(ΦΕΚ18τ.Α /7-2-06) Οργανισµός ΕΚΚΑ 4. Τις διατάξεις του Ν..496/74 «Περί λογιστικών Ν.Π...» 5. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α), όπως ισχύει 6. Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» (ΦΕΚ 64/Α/ ), καθώς και την Τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ από τον ΕΚ αριθ. 1177/ Τη µε αριθµό 2/45564/0026/31701 ΦΕΚ 1066/τβ/ Υπουργική απόφαση «αύξηση και ορισµός σε ευρώ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95» 8. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Π.. 465/1975 «Περί τρόπου αναλήψεως δαπανών.

2 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π..370/1995 (ΦΕΚ 199/Α/95) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του ηµοσίου προς το Κοινοτικό ίκαιο». 10. Του Ν.1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 11. Το άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις». 12. Την υπ αριθµ /4.1977/ απόφαση Ενταξης της Πράξης έργου «ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ-Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» ΟΠΣ Το 10610/ Υ.Σ. της /νσης Συντονισµού και Οργάνωσης 14. Το Π.. 261/1997 «Περί διαφάνειας στη διαφηµιστική προβολή του ηµόσιου Τοµέα» 15. Το άρθρο 12 του Ν.3688/2008 «Περί πιστοποίησης διαφηµιστικών υπηρεσιών» 16. Την απόφαση του Σ του ΕΚΚΑ κατά την 14/ συνεδρίασή του σύµφωνα µε την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των spot Ανακοινώνουµε 1.Την έκδοση και δηµοσίευση στο διαδίκτυο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απευθείας ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την δηµιουργία τηλεοπτικών σποτ στα πλαίσια του έργου «ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ-Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών» και κωδικό MIS Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται µέχρι το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό ,61 και ΦΠΑ 2.524,39 ) και για τα δυο σποτ 3.Η αναλυτική περιγραφή, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της πρόσκλησης επισυνάπτονται στα συνηµµένα Παραρτήµατα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της πρόσκλησης. 4. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι µε ανάλογη εµπειρία να υποβάλουν προσφορά έως και ώρα σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές. 5. Η ανάθεση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 6.Το πλήρες κείµενο της παρούσας απόφασης και τα παραρτήµατά της διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ΕΚΚΑ www. ekka.org.gr. και στη ΙΑΥΓΕΙΑ. 7.Με την 3965/ απόφαση έγινε δέσµευση πίστωσης, σε βάρος του ΚΑΕ 9362 του προϋπολογισµού του ΕΚΚΑ οικονοµικού έτους 2013 µε Α Α: ΒEZA469Η2Α-Y2Y

3 Το Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Προµηθειών του ΕΚΚΑ παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες όλες τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 8 00 π.µ µ.µ. στο τηλέφωνο Το Τµήµα Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων του ΕΚΚΑ παρέχει πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου στο τηλέφωνο Αναλυτικά οι όροι για την συµµετοχή στην προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρουσιάζονται στα παρακάτω παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Γενικοί όροι β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Τεχνικές Προδιαγραφές Η Πρόεδρος Ακριβές αντίγραφο Η υπεύθυνη υπάλληλος Ασπασία Καρφάκη Παναγιώτα Ιακωβίδου Κοινοποίηση -Ένωση εταιρειών διαφήµισης και επικοινωνίας Fax: Εσωτερική διανοµή - Κεντρική γραµµατεία - Τµήµα Οικονοµικό - /νση Συντονισµού & Οργάνωσης Τµήµα Επικοινωνίας & ηµοσίων Σχέσεων -Ιωάννης Μαχαίρας -Παγώνα Ζαµουρίδου -Θεοδώρα Μεραµβελιωτάκη -Άννα Ραµπότα

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε φάκελο σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα στη /νση ιοικητικού και Οικονοµικού ΕΚΚΑ, Βασ. Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ, ΤΚ (υπόψη επιτροπής), µέχρι τις ηµέρα και ώρα σύµφωνα µε τις Τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 1. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 4. Επισηµαίνεται ότι εφ όσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 5. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. 6. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λ.π. Άρθρο 2 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συµµετέχοντες στην πρόσκληση υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής : 1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, -δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, για απάτη, για δωροδοκία, για απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία κ.λ.π. -είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π ότι δεσµεύονται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. -ότι η προσφορά θα ισχύει για 120 ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. -ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της προκήρυξης 2. Να προσκοµίσουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από τον ΕΛΟΤ

5 Άρθρο 3 ΤΙΜΕΣ Οι τιµές θα εκφράζονται σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην ανακοίνωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 4 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατακύρωση Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο ή περισσότερων προσφορών ως ισοδύναµων, επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που έχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση του Σ του ΕΚΚΑ, µετά από την αξιολόγηση των προσφορών και την εισήγηση της επιτροπής του ΕΚΚΑ Ανακοίνωση Κατακύρωσης Ανάθεσης Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: Περιγραφή εργασιών Την τιµή Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της πρόσκλησης. Κατάρτιση της Σύµβασης Με την ανακοίνωση, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. Εφόσον η Σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα

6 (10) ηµερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος έναρξης ισχύος της Σύµβασης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν εκπληρωθούν οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Για την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστική Ενηµερότητας από όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους ο ανάδοχος οφείλει ασφαλιστικές εισφορές γ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα (βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευµατία από την αρµόδια.ο.υ.) Στη σύµβαση που θα συνταχθεί θα περιληφθούν: α) Οι όροι που αναφέρονται στην πρόσκληση αυτή και τα παραρτήµατα της. β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του αναδόχου. γ) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουµένων. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1.Η πληρωµή θα γίνει σε δύο (2) δόσεις σε ΕΥΡΩ µετά την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής/ΕΠΠΕ για την καλή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων. 2.Μετά την παραλαβή των spot και την έγκριση τους από το ΕΣΡ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Χρνονοδιάγραµµα Παραλαβής, άρθρο 6, θα καταβληθεί το 70% του συνολικού ποσού. Το 30% θα καταβληθεί µετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου σύµφωνα πάντα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 3. Για την πληρωµή απαιτούνται: Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. Τιµολόγιο του εργολήπτη, που θα εκδοθεί νόµιµα. Εξοφλητική απόδειξη του τιµολογίου. Στο τιµολόγιο να αναγράφονται υποχρεωτικά, οι εργασίες, καθαρό ποσό και ο Φ.Π.Α. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας του οικείου δηµοσίου ταµείου και όλων των οργανισµων κοινωνικής ασφάλισης αντίστοιχα που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεµεί σε βάρος του εργολήπτη οφειλή.

7 4.Κρατήσεις στο καθαρό ποσό του τιµολογίου: α) Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήµατος. β) Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµόσιων Συµβάσεων 0,10% 4.Το τιµολόγιο εκδίδεται επί πιστώσει και εξοφλείται σε διάστηµα 2-2,5 µήνες από την έκδοσή του. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Το έργο ολοκληρώνεται µε την παραλαβή των παραδοτέων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της πρόσκλησης, από την ΕΠΠΕ, η οποία θα βεβαιώσει την εκτέλεση του έργου αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρέκκλιση από τις Τεχνικές προδιαγραφές και θα συντάξει πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για την ολοκλήρωση του έργου

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΝΟ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Ε.Κ.Κ.Α. ως εταίρος στο Έργο «Γεφυρώνοντας το κενό-αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών» προτίθεται να αναθέσει τη δηµιουργία, παραγωγή και προώθηση στα Μ.Μ.Ε. δυο (2) τηλεοπτικών κοινωνικών µηνυµάτων (σποτ) µε στόχο αφενός την ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση για την ανάγκη ανάληψης κοινής δράσης όλων των φορέων και υπηρεσιών στον τοµέα της υποστήριξης και αποκατάστασης των γυναικών-θυµάτων ενδο-οικογενειακής βίας (1 ο τηλεοπτικό σποτ), αφετέρου την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2 ο τηλεοπτικό σποτ). Τα σποτ θα απευθύνονται στις παρακάτω οµάδες-στόχους: Γυναίκες-θύµατα βίας/κακοποίησης (1 ο τηλεοπτικό σποτ) Στελέχη των Υπηρεσιών υποστήριξης (1 ο τηλεοπτικό σποτ) Ευρύτερο κοινό (1 ο τηλεοπτικό σποτ), και Υπεύθυνους και στελέχη επιχειρήσεων και εργοδοτικών φορέων (2 ο τηλεοπτικό σποτ) 2. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ Τα παραδοτέα του έργου θα συνίστανται στα ακόλουθα: I. ηµιουργία και παραγωγή τηλεοπτικών σποτ-κοινωνικών µηνυµάτων µέγιστης διάρκειας 40 δευτερολέπτων έκαστο, µε πρωτότυπη σύνθεση οπτικο-ακουστικού υλικού, µε ένα τουλάχιστον εκφωνητή και µουσική επένδυση, σε βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε 20 αντίγραφα (10 beta και 10 dvd) ανά σποτ. II. Προώθηση των σποτ στα ΜΜΕ, τηλεοπτικά και δικτυακά µέσα εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας και απολογισµός της απήχησής τους. Η παραγωγή των επιπλέον αντιγράφων που θα απαιτηθούν για αυτό τον

9 III. σκοπό θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και δεν συνυπολογίζονται στον αριθµό των παραδοτέων I. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προωθήσει τα σποτ στα µέσα µαζικής επικοινωνίας προκειµένου να προβληθούν συνολικά σε τρεις διαφορετικές µηνιαίες περιόδους ως κοινωνικά µηνύµατα, κατά το χρονικό διάστηµα που θα υποδεικνύεται από το Ε.Κ.Κ.Α. κατόπιν έγκρισης του ΕΣΡ. Παράδοση στο Ε.Κ.Κ.Α. εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη της χρονικής περιόδου παραλαβής, συνοπτικής έκθεσης της απήχησης των σποτ που να περιλαµβάνει στατιστικά στοιχεία της απήχησής τους, δηλαδή: ηµεροµηνίες και ώρες προβολής τους, δείκτες ακροαµατικότητας κατά τις ώρες αυτές, υπολογιζόµενος αριθµός τηλεθεατών ανά µετάδοση από αρµόδιο δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Επίσης, παράδοση συνοπτικής Έκθεσης µε τη µεθοδολογία της προώθησης που ακολουθήθηκε (ονόµατα των µέσων στα οποία προωθήθηκε, πηγές άντλησης δεδοµένων ακροαµατικότητας, δαπάνες που απαιτήθηκαν κ.α). Τα σποτ θα παραδοθούν ταυτόχρονα στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στον πλήρη αριθµό αντιγράφων στην τελική µορφή τους, το αργότερο 30 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης. Στη συνέχεια θα προωθηθούν από το ΚΓΜΕ «ιοτίµα» στο ΕΣΡ, προκειµένου να χαρακτηριστούν ως κοινωνικά µηνύµατα. Αφού εκδοθεί η Απόφαση του ΕΣΡ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί άµεσα στην προώθηση των σποτ στα ΜΜΕ, προκειµένου να µεταδοθούν ως κοινωνικά µηνύµατα σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους που θα του υποδεικνύονται σταδιακά από το Ε.Κ.Κ.Α. ανάλογα µε τα χρονικά διαστήµατα που θα καθορίζει η έγκριση του ΕΣΡ. 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στόχος των µηνυµάτων Το 1 ο σποτ έχει ως στόχο να συµβάλλει: - στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των ίδιων των γυναικώνθυµάτων για το ζήτηµα της ενδο-οικογενειακής βίας - στην ευαισθητοποίησή των αρµόδιων Υπηρεσιών, προκειµένου να πειστούν για την αναγκαιότητα της συνεργασίας - στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για την έµφυλη βία και τον κοινωνικό αποκλεισµό των θυµάτων καθώς και τις απαιτούµενες δράσεις αλληλεγγύης «από τα κάτω» Το 2 ο σποτ έχει ως στόχο να συµβάλλει: - Στην ευαισθητοποίηση των επιχειρηµατιών/δυνητικών εργοδοτών σχετικά µε την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων στη διατήρηση

10 της κοινωνικής συνοχής µέσω απορρόφησης ωφελούµενων γυναικών σε θέσεις εργασίας Περιεχόµενο των µηνυµάτων -Το περιεχόµενο των σποτ θα πρέπει να περιλαµβάνει την εκφώνηση ενός µικρού κειµένου-µηνύµατος, το οποίο θα υποστηρίζεται από κατάλληλο οπτικο-ακουστικό υλικό µε πρωτότυπη/ενδιαφέρουσα θεµατολογία, ικανή να ευαισθητοποιήσει για την ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών. - να περιλαµβάνει τους στόχους των µηνυµάτων που αναφέρονται παραπάνω - να αναφέρει όλους τους εταίρους της ΑΣ - να είναι κατανοητό σε κάθε ηλικιακή και κοινωνική οµάδα -Το περιεχόµενου των σποτ θα πρέπει να επιδεικνύει σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να αποφύγει τη χρήση εικόνων ή εννοιών που σοκάρουν το κοινό ήθος. Επίσης αποκλείεται η µνεία, χρήση εικόνων ή περιεχοµένου που µπορεί να προβάλλουν χορηγούς ή να προάγουν άµεσα ή έµµεσα εµπορικούς στόχους. Αριθµός τηλεοπτικού σποτ Ο Ανάδοχος µπορεί στο πλαίσιο του προβλεπόµενου Προϋπολογισµού να προτείνει την παραγωγή ενός ή περισσότερων εκδοχών του 1 ου τηλεοπτικού σποτ, εξειδικεύοντας το περιεχόµενο του µηνύµατος ανάλογα µε τις οµάδες-στόχου. Έτσι θα µπορούν να δηµιουργηθούν τρία διαφορετικά µηνύµατα: ένα που να απευθύνεται στις ίδιες τις γυναίκες-θύµατα, ένα που στόχο να έχει την ευαισθητοποίηση/υποκίνηση των αρµόδιων Υπηρεσιών και τέλος ένα που να απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν µια πλήρη πρόταση των διαφηµιστικών µηνυµάτων. Οι προσφορές θα πρέπει επίσης να συνοδεύονται από DVD, το οποίο θα περιέχει µια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη πρόταση της προτεινόµενης αρχικής µορφής της γενικής ιδέας του σποτ, καθώς και οπτικο-ακουστικό υλικό από παλαιότερα έργα που έχει αναλάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δηµιουργία των κειµένων, των σεναρίων, της σκηνοθεσίας, καθώς και της παραγωγής του κατάλληλου οπτικο-ακουστικού

11 υλικού που απαιτείται για την µετάδοση αποτελεσµατικών, σχετικά µε τους στόχους του έργου, µηνυµάτων κατά της ενδο-οικογενειακής βίας και υπέρ της αλληλεγγύης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Κατευθυντήριες οδηγίες θα παρασχεθούν από το Ε.Κ.Κ.Α. και το ΚΓΜΕ «ιοτίµα». Το περιεχόµενο των σποτ µπορεί να µην περιλαµβάνει απαραίτητα εξωτερικά γυρίσµατα, αλλά άλλου είδους οπτικοακουστικό υλικό που θα αξιολογηθεί σύµφωνα µε την επικοινωνιακή του αποτελεσµατικότητα. Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα 30 ηµερών συνολικά και για τα δυο σποτ, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Το φυσικό αντικείµενο του Έργου θα παραδίδεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τµηµατικά, ανάλογα µε τις φάσεις υλοποίησης του Έργου. 6. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο Ανάδοχος από την ηµέρα που θα του κοινοποιηθεί εγγράφως η αποδοχή της προσφοράς του θα έχει στη διάθεση του 30 ηµέρες συνολικά και για τα δυο σποτ. Η υλοποίηση και ολοκλήρωση της δράσης θα πραγµατοποιηθεί στο ακόλουθο χρονοδιάγραµµα: Παράδοση των πρώτων σχεδίων (draft) εντός 20 ηµερολογιακών ηµερών Παράδοση του τελικού προϊόντος στα προβλεπόµενα αντίτυπα (beta & dvd) εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την οριστική έγκρισή του από Ε.Κ.Κ.Α., ΚΓΜΕ και την αρµόδια ιαχειριστική αρχή Προώθηση των σποτ στους τηλεοπτικούς σταθµούς σε 3 εργάσιµες ηµέρες από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ΕΣΡ Η προώθηση των σποτ για προβολή του στους τηλεοπτικούς σταθµούς θα επαναληφθεί σε δύο ακόµη διαφορετικές µηνιαίες χρονικές περιόδους που θα υποδεικνύονται στο ΕΚΚΑ από το ΚΓΜΕ ανάλογα µε τις σχετικές εγκρίσεις από το ΕΣΡ (δηλ. τα σποτ θα προωθηθούν για προβολή συνολικά τρεις φορές). Έγγραφος απολογισµός της απήχησης των σποτ σε 20 ηµερολογιακές ηµέρες από τη λήξη της χρονικής περιόδου της κάθε προβολής του. Μετά την παράδοση των σποτ από τον Ανάδοχο, το ΚΓΜΕ «ιοτίµα» θα αναλάβει να προωθήσει το τηλεοπτικό µήνυµα στο ΕΣΡ και αφού πάρει την έγκριση, το Ε.Κ.Κ.Α. θα καλέσει τον Ανάδοχο να προβεί σε δράσεις διάχυσης στα ΜΜΕ για τις χρονικές περιόδους που θα προσδιοριστούν από την έγκριση του ΕΣΡ.

12 Σε περίπτωση που τα τηλεοπτικά σποτ δεν εγκριθούν ως κοινωνικά µηνύµατα από το Ε.Σ.Ρ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν. Σε περίπτωση που η έγκριση του Ε.Σ.Ρ. για την δεύτερη και τρίτη προβολή των σποτ ως κοινωνικά µηνύµατα οριστεί πέρα της χρονικής περιόδου ισχύος της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα παραµείνει ηθικά υποχρεωµένος απέναντι στο Ε.Κ.Κ.Α. να ολοκληρώσει την 2 η και 3 η διαδικασία προώθησης και να παραδώσει στο Ε.Κ.Κ.Α. τα παραδοτέα II και III για τα χρονικά διαστήµατα που θα του υποδειχθούν από το Ε.Κ.Κ.Α. σύµφωνα µε την απόφαση του Ε.Σ.Ρ. 7. ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του ΕΣΠΑ , αναφορικά µε τα τηλεοπτικά µηνύµατα: «Θα πρέπει στην κάρτα τέλους: α. να φαίνονται τα σήµατα που περιγράφονται παρακάτω και µε την ορθή σειρά (όπως εµφανίζονται στο «υποσέλιδο») β. να κλείνει το µήνυµα µε την αποφώνηση της φράσης «ΕΣΠΑ- Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Θα πρέπει να περιλαµβάνει µε άλλα λόγια υποχρεωτικά τα ακόλουθα σήµατα: Το έµβληµα (Σηµαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το σήµα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ (το έµβληµα της ΕΕ και το σήµα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι ισοµεγέθη) Το λογότυπο µε τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Προσανατολισµός στον άνθρωπο» που φέρει και την αναφορά στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Το λογότυπο της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία Στο τέλος υποχρεωτικά : Αποφώνηση της φράσης «ΕΣΠΑ- Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» -Η φράση αυτή θα ακούγεται στο τέλος του µηνύµατος». 8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου και η παραλαβή των σχετικών παραδοτέων θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η παραλαβή του πρώτου draft των σποτ θα γίνει σε είκοσι ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης και η οριστική θα γίνει εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.

13 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή στοιχεία που παρέχονται κατά την εκτέλεση του Έργου. Εάν κατά τα στάδια παραλαβής των spot, η Επιτροπή Παραλαβής δεν είναι ικανοποιηµένη από τον ήχο, το κείµενο, το σενάριο ή οτιδήποτε άλλο δεν την ικανοποιεί, αυτή έχει τη δυνατότητα να υποδείξει τις αλλαγές και η ανάδοχος εταιρεία να προβεί σε αυτές χωρίς επιπλέον κόστος. 9. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το Ε.Κ.Κ.Α. & η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν τα αποκλειστικά δικαιώµατα χρήσης και διάθεσης των προϊόντων που θα διατεθούν στον Ανάδοχο προς αναπαραγωγή στα ΜΜΕ. Οι κάθε είδους εφαρµογές των δηµιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής (µακέτες καταχωρήσεων, τηλεοπτικά σποτ ) αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των ανωτέρω τα οποία ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να τα χρησιµοποιήσει χωρίς την άδεια του Ε.Κ.Κ.Α. σε καµία περίπτωση. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.