ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS 456794 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 02/12/2013 Α.Π. : οικ Προς: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο ΧΛΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ T.K : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", 3. Τη με αρ.πρωτ /ΕΥΣ 1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 5. Την ΚΥΑ 9774/ΕΥΣ /08/2008 Σύστασης /Τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", 6. Το Ν. 3852/ (ΦΕΚ 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 7. Την με αρ. πρωτ /ΕΥΣ /09/2011 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, 8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν, 9. Την με αρ.πρωτ. ΟΙΚ /02/2013 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής-Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο" όπως αυτή ισχύει, 10. Την με αρ. πρωτ. 164/ αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" προς "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" για την Σελίδα 1 από 5

2 ένταξη της πράξης στο Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου", 11. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ, 12. Την με αρ. πρωτ /10/2013, εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". 13. Το εσωτερικό σημείωμα με αριθμό 166/ της Μονάδας Δ' της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και το με ημερομηνία πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" στον Αξονα Προτεραιότητας "11 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής-Κρήτη & Βόρειο Αιγαίο" του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: ΕΠ Κωδικός Πράξης 2013ΕΠ ΣΑ: ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ7ΛΩ-ΘΦ3 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 5

3 Το προτεινόμενο έργο αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση των ενεργειών δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των υλοποιημένων έργων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου » και τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Κανονισμό 1828/2006. Το έργο θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα σε 3 στάδια : Α Στάδιο: Σχεδιασμός Υλικού προβολής Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του δημιουργικού του υλικού προβολής που απαιτείται. Στη φάση αυτή εντάσσονται ενδεικτικά ενέργειες, όπως αυτές αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο: *Η φωτογραφική απεικόνιση των έργων και η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου *Η παραγωγή διαφημιστικών σποτ *Ο σχεδιασμός web banners για ηλεκτρονική χρήση *Ο σχεδιασμός μακέτας καταχωρήσεων που θα δημοσιευτούν στα Μ.Μ.Ε. Β Στάδιο: Παραγωγή έντυπου υλικού Στη φάση αυτή εντάσσεται η παραγωγή, εκτύπωση και ανατύπωση ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού για την προβολή των έργων που υλοποιούνται στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου »: Παραγωγή και εκτύπωση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (π.χ. ειδικούς οδηγούς, λευκώματα, ενημερωτικά φυλλάδια, θεματικά έντυπα, infovideo, newsletters) Παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τσάντες, ημερολόγια, μηνιαία πλάνα, banners, stands, sticky notes, σουβέρ κ.α.) Γ Στάδιο: Προβολή σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Περιλαμβάνεται η υλοποίηση της διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ με στόχο την ενημέρωση του κοινού του Βορείου Αιγαίου για την πορεία και τα αποτελέσματα του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου με: *Αναπαραγωγή διαφημιστικού σποτ σε Ραδιοφωνικούς σταθμούς *Αναπαραγωγή διαφημιστικού σποτ σε Τηλεοπτικούς σταθμούς *Καταχωρήσεις σε εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο. 6. Παραδοτέα πράξης: Τα παραδοτέα της πράξης θα είναι: α) το υλικό προβολής έντυπο και ηλεκτρονικό (φωτογραφικό αρχείο, μακέτες, σποτ, web banner, έντυπα), β) το διαφημιστικό υλικό (π.χ. τσάντες, ημερολόγια, μηνιαία πλάνα) και γ) οι καταχωρήσεις του υλικού προβολής στον τύπο, η μετάδοση των σποτ και οι αναρτήσεις σε ιστοσελίδες. 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος 8016 Ενέργειες Πληροφόρησης & Δημοσιότητας Αριθμός Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Σελίδα 3 από 5

4 Άμεσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 120, , Σύνολο (1) 147, , , ΣΥΝΟΛΑ 147, , Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 147, Ευρώ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 147, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 147, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): ΕΠ0888 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ (νέο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 147, (ποσό σε ευρώ). Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 6, (ποσό σε ευρώ) Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Γιακαλής Αθανάσιος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 3. Γ. Φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας - Κάλυψη αναγκών κλεισίματος ΕΠ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Φορέας Χρηματοδότησης) Σελίδα 4 από 5

5 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ ΑΔΑ: ΒΛ0Ζ7ΛΩ-ΘΦ3 Σελίδα 5 από 5