ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. Σκρα 5 & Σωκράτους, Ξάνθη Τ Φαξ Ε Ξάνθη 06/02/2015 Αρ. Πρωτ: 08/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συμμετοχής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ INTERVENTION» με έδρα την Ξάνθη (Ανδρέου Δημητρίου 76- Ξάνθη) στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.» και την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» με κωδ. ΟΠΣ «376943» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έντυπες προσφορές για το σύνολο ή μέρος των παρακάτω δράσεων: 1. Δράση 11: «Διοργάνωση Ημερίδας Έναρξης της Πράξης» συνολικού προϋπολογισμού χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2. Δράση 12: «Διοργάνωση Ημερίδας Λήξης της Πράξης» συνολικού προϋπολογισμού χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3. Δράσης 14: «Έντυπο Παρουσίασης του Προγράμματος» συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 4. Δράση 16: «Αφίσες προγράμματος», συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων είκοσι ευρώ (920,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 5. Δράση 19: «Παραγωγή και Μετάδοση Ραδιοφωνικών Σποτ», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (345,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ INTERVENTION», η οποία αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ», φορέα υλοποίησης της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» με κωδ. ΟΠΣ «376943», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» δυνάμει: Της με Αρ. Πρωτ. 7662/ (ορθή επανάληψη ) απόφαση ένταξης της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον τομέα της 1

2 Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.)» και με κωδικό ΟΠΣ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Της με αρ.1/ απόφαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «K.OIKON.Ε.Σ.» για την υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (αρ.17/ ) προτίθεται στα πλαίσια της κατηγορίας ενεργειών 327 Ενέργειες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης να προβεί στην ανάθεση των παρακάτω υπηρεσιών: Δράση Είδος Ποσότητα Ποσό 11 Διοργάνωση Ημερίδας Έναρξης της Πράξης ,00 12 Διοργάνωση Ημερίδας Λήξης της Πράξης ,00 14 Έντυπο Παρουσίασης του Προγράμματος ,00 16 Αφίσες προγράμματος ,00 17 Παραγωγή και Μετάδοση Ραδιοφωνικών Σποτ 1 345,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.445,00 Συνοπτική περιγραφή των δράσεων - Ημερίδα Έναρξης της Πράξης: Η δράση αφορά την πραγματοποίηση μιας ημερίδας έναρξης. Σκοπός η ενημέρωση του τοπικού κοινού για την πρόοδο του έργου, τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους ωφελουμένους και τα οφέλη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων από την πρόσληψη εργαζομένων που έχουν ενταχθεί και έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις του έργου. - Ημερίδα Λήξης της Πράξης: Η δράση αφορά την πραγματοποίηση μιας ημερίδας απολογισμού των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων απασχόλησης από τους ωφελουμένους. - Έντυπο Παρουσίασης του Προγράμματος: Η δράση αφορά την παραγωγή δίφυλλου εντύπου με συνοπτική παρουσίαση των δράσεων του έργου και στόχευση στην μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφόρησης. Τα έντυπα αυτά θα διατίθενται από όλους τους συμμετέχοντες φορείς ενώ θα παραδίδονται στους συμμετέχοντες στις δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και δικτύωσης που έχουν προβλεφθεί. - Αφίσες Προγράμματος: Οι αφίσες αφορούν την ενημέρωση του τοπικού κοινού για το έργο και την παραπομπή των ενδιαφερομένων στα γραφεία πληροφόρησης για περισσότερες πληροφορίες. - Παραγωγή και Μετάδοση Ραδιοφωνικών Σποτ: Η δράση αυτή αφορά την ενημέρωση του τοπικού κοινού για την έναρξη του έργου, τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους ωφελουμένους και τα οφέλη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων από την πρόσληψη εργαζομένων που έχουν ενταχθεί και έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις του έργου. 2

3 Διάρκεια του έργου: Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί σύμφωνα με το παρακάτω αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων του έργου: 1. Δράση 11: Υλοποίησης έως την 30/04/ Δράση 12: Υλοποίησης έως την 30/06/ Δράση 14: Παραγωγή και παράδοση έως 30/04/ Δράση 16: Παραγωγή και παράδοση έως 30/04/ Δράση 17: Παραγωγή έως 15/04/2015 και αναμετάδοση έως 30/06/2015 Παράταση στην περίοδο υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων δύναται να δοθεί μόνον κατόπιν πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον ανάδοχο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Η ολοκλήρωση των δράσεων πιστοποιείται με την έγγραφη βεβαίωση παραλαβής των παραδοτέων. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων και δύναται να παραταθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα πόρων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. Κριτήριο επιλογής αναδόχου αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά με την προϋπόθεση συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: Α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή, σχετικών με το αντικείμενο, υπηρεσιών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Β) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων και διαθέτουν την αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ή για διακριτό μέρος αυτών βάσει του παρακάτω πίνακα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της ΕΠΑ ΑΝΑΕ ΟΤΑ ή ταχυδρομικά (η ημερομηνία πιστοποιείται από τη σφραγίδα Ταχυδρομείου) στην έδρα της Εταιρίας μέχρι τις 16/02/2015. Το περιεχόμενο της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, επιστολή υποβολής προσφοράς και συμπληρωμένα τα έντυπα του παραρτήματος, αποκλειστικά στη μορφή που παρατίθενται. Επικουρικά, δύνανται οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν ότι θα τεκμηριώσει με καλύτερο τρόπο την προσφορά τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Εταιρίας και στο τηλέφωνο , στον κύριο Μιχάλη Πουσπουρίκα,. Υπεύθυνος για την προμήθεια είναι ο κος Μιχάλης Πουσπουρίκας, Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ο Πρόεδρος 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Δράση 11: «Διοργάνωση Ημερίδας Έναρξης της Πράξης» Ημερίδα Έναρξης του Έργου για 120 άτομα (ενδεικτικός αριθμός) σε αίθουσα που θα επιλεγεί κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει: Καφέ και συνοδευτικά βουτήματα Φάκελοι με ενημερωτικό υλικό, στυλό και μπλοκ σημειώσεων Φωτογράφηση Διάθεση Οπτικοακουστικού εξοπλισμού (εφόσον απαιτηθεί) Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων Γραμματειακή Υποστήριξη Δημιουργία απολογιστικού δελτίου τύπου Δράση 12: «Διοργάνωση Ημερίδας Απολογισμού της Πράξης» Ημερίδα Έναρξης του Έργου για 120 άτομα (ενδεικτικός αριθμός) σε αίθουσα που θα επιλεγεί κατόπιν συμφωνίας με τον ανάδοχο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει: Καφέ και συνοδευτικά βουτήματα Φάκελοι με ενημερωτικό υλικό, στυλό και μπλοκ σημειώσεων Φωτογράφηση Διάθεση Οπτικοακουστικού εξοπλισμού (εφόσον απαιτηθεί) Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων Γραμματειακή Υποστήριξη Δημιουργία απολογιστικού δελτίου τύπου 4

5 Δράση 14: «Έντυπο Παρουσίασης του Προγράμματος» Δίπτυχο διαστάσεων Α4 (ανοικτό) Σελίδες: 4 4χρωμία (2 όψεις) Δράση 16: «Αφίσες προγράμματος» Δημιουργία και αναπαραγωγή ενημερωτικής Αφίσας για τη δράση Μέγεθος Α3 4χρωμία Αντίτυπα 500 Δράση 17: «Ραδιοφωνικό σποτ» Ραδιοφωνικό σποτ Διάρκεια 25 (κατ ελάχιστον) 150 αναμεταδόσεις Μετάδοση από τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Ο προσφέρων (υπογραφή & σφραγίδα) 5

6 ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ α/α Είδος Ποσότητα 1 Δράση 11: Ημερίδα Έναρξης 1 2 Δράση 12: Ημερίδα Απολογισμού 1 3 Δράση 14: Έντυπο Δράση 16: Αφίσες Δράση 17: Ραδιοφωνικό σποτ 1 ΣΥΝΟΛΟ Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Τιμή με Φ.Π.Α. Ο προσφέρων (υπογραφή & σφραγίδα) 6