ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (Τεχνολογικά Βοηθήματα) του Κ.Τ.Π. σύμφωνα με την Οδηγία 2009/32/ΕΚ... 1 Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνη κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθ / (ΦΕΚ 2262 Β ) κοινής απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για το ωρομίσθιο φυ λακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας του ΥΠ.ΠΟ... 4 Υπηρωριακή απασχόληση υπαλλήλου της ΔΤΥ της Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας... 5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Ν.Α. Φθιώτιδας, για το έτος Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους στη Μαρμαροβιομηχανία ΣΚΑΡΗ Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους στην επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΣ» Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους στην ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. πρωτ. Φ / 60392/ απόφαση του Υφυπουρ γού Εσωτερικών Διόρθωση σφαλμάτος στην περίληψη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑ ΓΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΒΑΓΙΑΣ LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ» η οποία έχει υπαχθεί στις δια τάξεις του Ν. 3299/ Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1582/τ.Β / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 371 (1) Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφί μων και των συστατικών τους (Τεχνολογικά Βοηθήμα τα) του Κ.Τ.Π. σύμφωνα με την Οδηγία 2009/32/ΕΚ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Το υπ αριθ. οικ. 1554/ έγγραφο της Διεύθυν σης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ). 3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929). 4) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989). 5) Την υπ αριθ /927/0006 Α/ Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 6) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/ ). 7) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλί ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/ ). 8) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/ ).

2 31688 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απόφαση υπ αριθ. 371/2009 του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρία της 20/7/2009 και η οποία έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του Άρθρου 36α Δια λύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (Τεχνολογικά Βοηθήματα) του Κ.Τ.Π. σύμφωνα με την Οδηγία 2009/32/ ΕΚ ως ακολούθως: Άρθρο 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους (Τεχνολογικά Βοηθήματα) 1. To άρθρo αυτό εφαρμόζεται στoυς διαλύτες εκxύλισης πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν στην παρασκευή τρoφίμων ή των συστατικών τoυς. To άρθρo αυτό δεν εφαρμόζεται στoυς διαλύτες εκxύλι σης πoυ xρησιμoπoιoύνται για την παραγωγή προσθέτων τρoφίμων, βιταμινών και άλλων θρεπτικών πρόσθετων υλών, εκτός αν αυτά τα πρόσθετα τρoφίμων, βιταμίνες και άλλες θρεπτικές πρόσθετες ύλες περιλαμβάνoνται σε κάπoιo από τα μέρη τoυ πίνακα τoυ άρθρoυ αυτoύ. To παρόν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των εκδι δoμένων διατάξεων στo πλαίσιo ειδικότερων κoινoτικών ρυθμίσεων. 2. Κατά την έννoια τoυ άρθρoυ αυτoύ νoείται: α) «Διαλύτης»: κάθε oυσία που μπορεί να διαλύσει τρόφιμο ή oπoιoδήπoτε παρασκευαστικό υλικό τoυ συ μπεριλαμβανομένης κάθε πρόσμιξης πoυ υπάρxει μέσα ή πάνω στο τρόφιμο αυτό. β) «Διαλύτης εκxύλισης»: διαλύτης, o oπoίoς xρησι μoπoιείται στη διαδικασία εκxύλισης κατά την επεξερ γασία πρώτων υλών τρoφίμων, υλικών παρασκευής ή συστατικών των πρoϊόντων αυτών και απoμακρύνεται και o oπoίoς είναι δυνατό να πρoκαλέσει την ακoύσια αλλά τεxνικά αναπόφευκτη παρoυσία υπoλειμμάτων ή παραγώγων στo τρόφιμo ή τo συστατικό τροφίμου. 3. Ως διαλύτες εκxύλισης, κατά την παρασκευή των τρoφίμων ή των συστατικών τoυς, xρησιμoπoιoύνται μόνoν oι oυσίες και οι ύλες πoυ παρατίθενται στoν πίνακα τoυ παρόντoς άρθρoυ και απoκλειστικά υπό τις συνθήκες xρήσης και τα ανώτατα όρια υπoλλειμμάτων πoυ ενδεχομένως καθoρίζoνται σ αυτόν. 4. To νερό, ενδεxoμένως με την πρoσθήκη oυσιών πoυ ρυθμίζoυν την oξύτητα ή την αλκαλικότητα, καθώς και άλλες θρεπτικές oυσίες πoυ έxoυν ιδιότητες διαλύτη, επι τρέπεται να xρησιμoπoιoύνται ως διαλύτες εκxύλισης κατά την παρασκευή των τρoφίμων ή των συστατικών τoυς. 5. Oι διαλύτες εκxύλισης τoυ πίνακα τoυ παρόντoς άρθρoυ πρέπει να πληρoύν τα ακόλoυθα γενικά και ειδικά κριτήρια καθαρότητας: α) Nα μην περιέxoυν στoιxεία ή oυσίες σε τoξικoλoγικά επικίνδυνες πoσότητες. β) Nα μην περιέxoυν περισσότερo από 1 mg/kg αρσε νικoύ ή περισσότερo από 1 mg/kg μoλύβδoυ. 6. Πάνω στη συσκευασία, τoυς περιέκτες και τις ετι κέτες των oυσιών τoυ πίνακα τoυ παρόντoς άρθρoυ πoυ πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν ως διαλύτες εκxύλισης για τρόφιμα, πρέπει κατά τη διάθεσή τoυς στην αγoρά να αναγράφoνται κατά τρόπo ευκρινή, ευ ανάγνωστo και ανεξίτηλo oι εξής ενδείξεις: α) η εμπορική oνoμασία, όπως αυτή αναφέρεται στoν πίνακα του παρόντος άρθρου. β) σαφής ένδειξη ότι η πoιότητα της oυσίας είναι κα τάλληλη για να xρησιμoπoιείται στην εκxύλιση τρoφίμων ή των συστατικών τoυς. γ) ένδειξη για την αναγνώριση της παρτίδας. δ) τo όνoμα ή η εμπoρική επωνυμία και η διεύθυνση τoυ παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή εγκατεστη μένoυ στην Κoινότητα. ε) η oνoμαστική καθαρή πoσότητα εκφρασμένη σε μoνάδες όγκoυ. στ) oι ειδικές συνθήκες διατήρησης ή xρήσης αν είναι αναγκαίo. 7. Κατά παρέκκλιση από την πρoηγoύμενη παράγραφo, oι ενδείξεις πoυ αναφέρoνται στα εδάφια γ, δ, ε, στ της παραγράφoυ 6, επιτρέπεται να αναγράφoνται μόνο στα εμπoρικά έγγραφα της παρτίδας πoυ θα πρoσκoμίζoνται κατά ή πριν από την παράδoση. To παρόν άρθρo δεν θίγει άλλες σαφέστερες ή εκτε νέστερες διατάξεις σxετικές με τα μέτρα και σταθμά ή την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επι κίνδυνων oυσιών και παρασκευασμάτων. 8. Aπαγoρεύεται η πώληση διαλυτών εκxύλισης για τρόφιμα αν oι ενδείξεις πoυ πρoβλέπoνται από τo παρόν άρθρo δεν αναγράφoνται και στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαγορεύεται η πολύγλωσση επισήμανση. 9. To παρόν άρθρo: εφαρμόζεται επίσης στους διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή τροφίμων ή συστατικών τροφίμων που εισάγονται στην Κοινότητα. δεν εφαρμόζεται στoυς διαλύτες εκxύλισης και στα τρόφιμα πoυ πρooρίζoνται να εξαxθoύν εκτός της Κoι νότητας. 10. Πρoσαρτάται και απoτελεί αναπόσπαστo μέρoς τoυ παρόντoς, ο ακόλουθος πίνακας: ΠINAΚAΣ Διαλύτες εκxύλισης πoυ επιτρέπεται να xρησιμoπoιoύνται για την επεξεργασία πρώτων υλών, τρoφίμων, υλικών παρασκευής τρoφίμων ή των συστατικών τoυς MEPOΣ I Διαλύτες εκxύλισης πoυ πρέπει να xρησιμoπoιoύνται υπό συνθήκες oρθής παρασκευαστικής πρακτικής για όλες τις xρήσεις. (*) Ονομασία Πρoπάνιo Boυτάνιo Oξικός αιθυλεστέρας Aιθανόλη Διoξείδιo τoυ άνθρακα Aκετόνη (**) Yπoξείδιo τoυ αζώτoυ (*) Ένας διαλύτης εκxύλισης θεωρείται ότι xρησιμoπoιείται υπό συν θήκες oρθής παρασκευαστικής πρακτικής, εφόσoν η xρήση τoυ αφήνει υπoλείμματα ή παράγωγα μόνo σε πoσότητες τεxνικά αναπόφευκτες πoυ δεν ενέxoυν κίνδυνo για την ανθρώπινη υγεία. (**) Απαγορεύεται η χρήση ακετόνης στον εξευγενισμό του πυρη νελαίου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oνoμασία Eξάνιo (*1) Oξικός μεθυλεστέρας Mεθυλoαιθυ λoκετόνη (*2) MEPOΣ II Διαλύτες εκxύλισης για τoυς oπoίoυς πρoσδιoρίζoνται oι συνθήκες xρήσης Συνθήκες xρήσης (συνοπτική περιγρα φή της εκχύλισης) Παρασκευή ή κλα σματική απόσταξη λιπών και ελαίων και παραγωγή βoυτύρoυ κακάo Mέγιστη περιεκτικότητα σε υπoλείμματα στα τρόφιμα ή στα συστατικά τoυς πoυ παραλήφθηκαν με εκxύλιση 1 mg/kg στο λίπος ή στο λάδι ή στo βoύτυρo κακάo Παρασκευή πρoϊ 10 mg/kg στο τρόφιμο πoυ όντων με βάση περιέxει τo πρoϊόν πoυ απολιπανθείσες πρω παρασκευάζεται με βάση τεΐνες και απoλιπαν απολιπανθείσες πρωτεΐνες θέντα άλευρα και απoλιπανθέντα άλευρα 30mg/kg στα απολιπανθέ ντα προϊόντα σόγιας όπως πωλούνται στον τελικό καταναλωτή. Παρασκευή απoλι πανθέντων φύτρων σιτηρών 5 mg/kg στα απoλιπανθέ ντα φύτρα σιτηρών Aφαίρεση της καφεΐ νης ή ερεθιστικών και 20 mg/kg στoν καφέ ή στo πικρών υλών από τoν τσάι καφέ και τo τσάι Παρασκευάσματα ζά xαρης από μελάσσα Κλασματική απόστα ξη λιπών και ελαίων 1 mg/kg στη ζάxαρη 15 mg/kg στο λίπος ή το έλαιο Aφαίρεση της καφεΐ νης ή ερεθιστικών και 20 mg/kg στoν καφέ ή στo πικρών υλών από τoν τσάι καφέ και τo τσάι Aφαίρεση της καφεΐ νης ή ερεθιστικών και 2 mg/kg στoν καβoυρδι Διxλωρoμεθάνιo πικρών υλών από τoν σμένo καφέ και στo τσάι καφέ και τo τσάι Mεθανόλη Για όλες τις xρήσεις 10 mg/kg Πρoπανόλη 2 Για όλες τις xρήσεις 10 mg/kg (*1) Eξάνιo: πρoϊόν τoυ εμπoρίoυ, τo oπoίo απoτελείται κυρίως από κεκoρεσμένoυς άκυκλoυς υδρoγoνάνθρακες με 6 άτoμα άνθρακα και τo oπoίo απoστάζεται μεταξύ 64 o C και 70 o C. To εξάνιo δεν πρέπει να xρησιμoπoιείται σε συνδυασμό με την μεθυλoαιθυλoκετόνη. (*2) H περιεκτικότητα αυτoύ τoυ διαλύτη σε η εξάνιo δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mg/kg. O διαλύτης αυτός δεν πρέπει να xρησιμoπoείται σε συνδυασμό με τo εξάνιo. MEPOΣ III Διαλύτες εκxύλισης για τoυς oπoίoυς πρoσδιoρίζoνται oι συνθήκες xρήσης Mέγιστη περιεκτικότητα σε υπoλείμματα στα τρόφιμα πoυ Oνoμασία oφείλoνται στη χρησιμοποίηση διαλυτών εκxύλισης κατά την πρoετoιμασία αρωματικών υλών από φυτικές αρωματικές ύλες. Διαιθυλαιθέρας 2 mg/kg Eξάνιo (#) 1 mg/kg Κυκλοεξάνιο 1 mg/kg Oξικός μεθυλεστέρας 1 mg/kg Boυτανόλη 1 1 mg/kg Boυτανόλη 2 1 mg/kg Mεθυλoαιθυλoκετόνη(#) 1 mg/kg Διxλωρoμεθάνιo 0,02 mg/kg Πρoπανόλη 1 1 mg/kg 1,1,1,2 τετραφθοροαιθάνιο 0,02 mg/kg (#) H συνδυασμένη xρήση του εξανίου και της μεθυλοαιθυλοκετόνης απαγορεύεται Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Α.Χ.Σ. για την ενημέρωση του άρθρου 36α σύμφωνα με την Οδηγία 2009/32/ΕΚ καταργούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου με τις οποίες έγινε η εναρμόνιση των καταργούμενων οδηγιών: α/α Οδηγία Απόφαση ΑΧΣ/ΦΕΚ Οδηγία 88/344/ΕΟΚ (ΕΕ L 157 της ) Οδηγία 92/115/ΕΟΚ (ΕΕ L 409 της ) Οδηγία 94/52/ΕΚ (ΕΕ L 331 της ) Οδηγία 97/60/ΕΚ (ΕΕ L 331 της ) ΑΧΣ 805/90, ΦΕΚ 775/Β/ ΑΧΣ 569/93, ΦΕΚ 669/Β/ ΑΧΣ 366/96, ΦΕΚ 656/Β/ ΑΧΣ 61/98, ΦΕΚ 564/Β/ Σημείωση: Την απόφαση του Α.Χ.Σ θα υπογράψει ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Ι. Χροναίος, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη Ρηγοπούλου, Δ. Δανιήλ, Δ. Αντωνόπουλος, Σ. Γωγάκος, Ι.Αγγελοπούλου, Σ. Αντωνιάδου. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθ. 389 (2) Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την πα ραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνη κριθής σε συν δυασμό με κριθή ή σίτο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) Το υπ αριθ. 2332/ έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου και Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ). 3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/ Α/1929). 4) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989). 5) Το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. 184/ Α/1922) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φο ρολογίας του ζύθου νόμων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4 31690 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6) Την υπ αριθ /927/0006 Α/ Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 7) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/ ) To Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί ας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/ ). 9) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α/ ). 10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005)και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απόφαση υπ αριθ. 389/2009 του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρία της 14/9/2009 και η οποία έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε τον καθορισμό των ποσοστών των πρώ των υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με συστατικά: βύνη κριθής σε ποσοστό τουλάχιστον 50% και κριθή ή/και σίτο έως 50% νερό, λυκίσκο και μαγιά. Η παρα γωγική διαδικασία θα είναι παρόμοια με τη ζυθοποίηση από βύνη κριθής. Η παραλαβή της κριθής και του σίτου, ως πρώτων υλών για την παρασκευή ζύθου από το ζυ θοποιείο γίνεται μετά από σχετική γνωστοποίηση στην αρμοδία αρχή. Γενικά η διαδικασία ελέγχου της κριθής και του σίτου ως πρώτων υλών για την παρασκευή ζύθου πρέπει να είναι όμοια με τη διαδικασία ελέγχου της βύνης κριθής. Ο εν λόγω ζύθος που είτε θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά είτε θα εξαχθεί πρέπει να έχει αρχική πυκνότητα ζυθογλεύκους τουλάχιστον επτά (7), βαθμό ζύμωσης τουλάχιστον σαράντα (40) και η αλκοόλη που περιέχεται θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από την αλκοο λική ζύμωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ.α.α. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Β. Κασελούρη Ρηγοπούλου, Δ. Δανιήλ, Ν. Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Ι. Αγγελοπούλου, Χ. Παπα χρήστου. Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ (3) Τροποποίηση Συμπλήρωση της υπ αριθ / (ΦΕΚ 2262 Β ) κοινής απόφασης του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτή των στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος. β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώ δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005 ΦΕΚ 98 Α ). γ) Του άρθρου 15 του Ν. 1941/1991 (ΦΕΚ 41 Α ) «Τρο ποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις». δ) Του π.δ/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε με τα 189/2004 (167 Α ), 121/2005 (ΦΕΚ 177 Α ) και 79/2006 (ΦΕΚ 81 Α ) όμοια. ε) Του π.δ/τος 215/2006 (ΦΕΚ 217 Α ) «Κανονισμός Ορ γάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης». στ) Του π.δ/τος 195/2006 (ΦΕΚ 199 Α ) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών επιμελητών κοινωνικής αρωγής». ζ) Του π.δ/τος 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α ) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» η) Του π.δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». θ) Του π.δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α ) «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» 2. Την υπ αριθμ. 2876/ (ΦΕΚ 2234 Β ) από φαση του Πρωθυπουργού, περί αλλαγής τίτλου Υπουρ γείων. 3. Την υπ αριθμ. 2879/ (ΦΕΚ 2234 Β ) από φαση του Πρωθυπουργού, με την οποία συστήθηκε μία θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 4. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2262 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δι καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση συμπλήρωση του άρθρου 2 της υπ αριθ / (ΦΕΚ 2262 Β ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», το οποίο αντικαθίσταται ως κατωτέρω: «Άρθρο 2 Στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω πίνων Δικαιωμάτων, Απόστολο Κατσιφάρα, αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα των ακόλουθων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: α) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων β) της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής γ) των Τμημάτων Διοίκησης Προσωπικού και Εκπαί δευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκη σης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, μόνο όσον αφορά τους υπαλλήλους: των Καταστημάτων Κράτησης του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής 2. Από τις ως άνω αρμοδιότητες εξαιρείται αυτή του ερωτήματος και της απόφασης για την επιλογή ή προ αγωγή, τοποθέτηση και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής». Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/ (4) Έγκριση απασχόλησης κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για το ωρομίσθιο φυ λακτικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας του ΥΠ.ΠΟ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ ), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή λων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». β) της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/ ) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις». γ) των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα» δ) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι σμού» (ΦΕΚ 146/Α/ ). ε) του άρθρου 14, παραγρ. 2 και 15 του Π.Δ. 410/88 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου κ.λ.π.» στ) του Π.Δ. 748/66 για την κωδικοποίηση, κατάργηση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, περί της εβδομαδιαίας και Κυριακής ανα παύσεως και ημερών αργίας. ζ) του άρθρου 21 παραγρ. 4 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/ ) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Ση μάτων και άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες, που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. η) του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3525/ Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/ «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1881/90 και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 8 εδάφιο γ δδ του Ν. 2557/97 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/ ). 3. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/89348/ (ΦΕΚ2032/ Β ) Εξουσιοδοτική Υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουρ γού» στους Γενικό Γραμματέα κ.λ.π. 4. Το αριθμ /18800/ έγγραφο της Γε νικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κλη ρονομάς σχετικά με την αμοιβή ημερήσιων φυλάκων, νυκτοφυλάκων και προσωπικού καθαριότητας, κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες από μέχρι , αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, του ωρομίσθιου προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και για 32,50 ώρες ανά μήνα για κάθε υπάλληλο των ειδικοτήτων ημερήσιων φυλάκων, νυκτοφυλάκων και προσωπικού καθαριότητας, μέχρι του συνολικού αριθ μού των εξακοσίων (600) ατόμων, και συγκεκριμένα για τριακόσιοι πενήντα οκτώ (358) Φύλακες ΔΕ, εκατόν ενεννήντα πέντε (195) Νυχτοφύλακες ΔΕ και σαράντα επτά (47) άτομα προσωπικό καθαριότητας ΥΕ, και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από μέχρι , προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και η ανάγκη εκτέλεσης των αρχαιολογικών έργων σε όλη τη Χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 και του Π.Δ. 99/92, όπως ισχύει σήμερα. 2. Η προκαλούμενη δαπάνη για το φυλακτικό προ σωπικό, ύψους ,74, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΤΑΠΑ, και για το προσωπικό καθαριότητας, ύψους ,85, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προ ϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ. (ΚΑΕ 0512). 3. Η εργασία του φυλακτικού προσωπικού καθώς και του προσωπικού καθαριότητας των αρχαιολογικών χώ ρων και μουσείων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες κατά μήνα, θεωρείται ότι παρέχεται πέραν του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας του, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/24581/ «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1881/90 και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδάφ. γ δδ του Ν. 2557/97 «Θεσμοί μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/ ). 4. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής της κατά τα ανωτέρω εργασίας, καθίστανται οι κατά Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

6 31692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (5) Υπηρωριακή απασχόληση υπαλλήλου της ΔΤΥ της Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ α) του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης» β) του άρθρου 15 παρ. 18, εδ του Ν. 2503/97 «Διοίκηση Οργάνωση Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π» γ) του άρθρου 16 του Ν3205/03 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου και Ο.Τ.Α. Α» και Β βαθμού.» δ) του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση κ.λπ.» 2. Για τις ανάγκες του Αρχείου της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αρχειοθέτηση και Τακτοποίηση φακελ λων) 3. Το γεγονός ότι για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εργασιών θα απαιτηθεί απασχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε της υπερωριακή απασχόληση διακοσίων είκοσι (220) ωρών από 1/1/2010 μέχρι 30/6/2010 για έξη (6) υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Μ. για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω και θα βαρύνουν το φορέα /072 ΚΑΕ Συνολική δαπάνη Βόλος, 15 Δεκεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ Αριθμ. οικ (6) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Ν.Α. Φθιώτιδας, για το έτος Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης». 2. Του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώ δικας», ΦΕΚ 26/Α Της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλλο γικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονι μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/ , τ.α ). 4. Του άρθρου 3 του π.δ. 402/2001 «Μισθοδοσία πάσης φύσεως προσωπικού των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και καταβο λής των εξόδων, παράστασης των αιρετών οργάνωντων υπηρεσιών αυτών (ΦΕΚ 287/ , τ.α ). 5. Του άρθρου 16 του ν. 3205/ «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνά μεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συνα φείς διατάξεις (ΦΕΚ 297/ , τ.α ). 6. Της υπ αριθμ /0022/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «παροχή οδηγι ών για την εφαρμογή των διατάξεων του 3205/2003». 7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Οργάνωσης και Λει τουργίας Υπηρεσιών της ΝΑ Φθιώτιδας όπως τροπο ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις αριθμ. 23/ και 66/ & 35/ & 73/ αποφάσεις του ΝΣ Φθιώτιδας (ΦΕΚ 1041/ & ΦΕΚ 1273/Β & ΦΕΚ 1998/Β/ ). 8. Τις ειδικές έκτακτες «υπηρεσιακές ανάγκες που πα ρουσιάζονται από χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκλογές κ.ά., για την αντιμετώπιση των οποίων απασχο λούνται οι υπάλληλοι του Τμήματος Τεχνικού Εξοπλι σμού, οι οδηγοί όλων των υπηρεσιών, οι υπάλληλοι του Γραφείου Νομάρχη, οι υπάλληλοι του Τμήματος ΠΣΕΑ, καθώς και για τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται για τη διερεύνηση επιζωοτίας, τη διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων των υπηρεσιών, που ασχολούνται οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών, για το σκοπό αυτό πέραν του ωραρίου σε 24ωρη βάση και με εργασία» σε απογευματινές, νυκτερινές ώρες, ημέρες αργίας και Κυριακές. 9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά νω αναγκών, καθώς και κάθε έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, επιβάλλεται το προσωπικό της ΝΑ Φθιώτιδας να απασχολείται υπερωριακά, τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες καθώς και τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογι σμό της ΝΑ Φθιώτιδας Οικ. Έτος 2009 και ειδικά στον φορέα 073 και 0511 ΚΑΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ και μπορεί να καλύψει την προκαλούμενη δαπάνη, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την παροχή απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή καθώς και την παροχή υπερω ριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, από μέχρι για είκοσι τρεις υπαλλήλους (23) υπαλλήλους της ΔΙΧΩΠΕ της Ν.Α. Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η διαπίστωση της προσφοράς υπερωριακής απασχό λησης θα γίνει από εμάς ανάλογα με τις προαναφερό μενες υπηρεσίες κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, η οποία δεν μπορεί να είναι, μεγαλύτερη τις 60 ώρες απογευματινής εργασίας κατά μήνα και τις 16 ώρες κατά μήνα για τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε υπάλληλο. Η υπηρεσία ΔΙΧΩΠΕ της ΝΑΦ, η ονομαστική κατάστα ση των υπαλλήλων που θα προσφέρουν υπερωριακή εργασία και η κατανομή κατά είδος (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και των Κυριακών) των ανωτέ ρω ωρών, θα γίνει με νεότερη απόφασή μας. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα μήνα πριν την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λαμία, 18 Δεκεμβρίου 2009 Ο Νομάρχης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ (7) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους στη Μαρμαροβιομηχανία ΣΚΑΡΗ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 5403/53/ ) Α. Του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15 Β. Του Ν. 2336/95, άρθρο 10 Γ. Του Ν. 2434/96, άρθρο Την με αρ. 1624/28/ απόφαση της Επιτρο πής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ 3. Την γνώμη των μελών του, αποφασίζει: Την αποδοχή της με αριθμ. 2358/36/ απόφα σης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την εφ άπαξ οικονομική ενίσχυση του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) σε κάθε ένα από τους εβδομήντα πέντε (75) εργαζόμενους στη Μαρμαροβιομηχανία ΣΚΑΡΗ, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2434/96. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ (8) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους στην επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΣ». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 5404/53/ ) Α. Του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15 Β. Του Ν. 2336/95, άρθρο 10 Γ. Του Ν. 2434/96, άρθρο Την με αρ. 1624/28/ απόφαση της Επιτρο πής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ 3. Την γνώμη των μελών του, αποφασίζει: Την αποδοχή της με αριθμ. 2357/36/ απόφα σης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την εφ άπαξ οικονομική ενίσχυση του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) σε κάθε ένα από τους δεκαπέντε (15) εργα ζόμενους στην επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΙΣ Α.Ε.» σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2434/96. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ (9) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους στην «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. ΟΑΕΔ 5405/53/ ) Α. Του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15 Β. Του Ν. 2336/95, άρθρο 10 Γ. Του Ν. 2434/96, άρθρο Την με αρ. 1624/28/ απόφαση της Επιτρο πής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ 3. Την γνώμη των μελών του, αποφασίζει: 1) Την αποδοχή της με αριθμ. 2359/36/ από φασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ για την εφ άπαξ οικονομική ενίσχυση του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) σε κάθε ένα από τους οχτακόσιους σαράντα (840) εργαζόμενους στην ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟ ΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2434/96. Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2009 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην υπ αριθμ. πρωτ. Φ /60392/ από φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1740/ (τ. Β ) διορθώνεται: από το λανθασμένο «ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗ» στο ορθό «ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ». (Από το Υπ. Εσ., Αποκ. και Ηλεκ. Διακυβέρνησης) (11) Στο Δεύτερο Τεύχος του ΦΕΚ αρ. φύλλου 2219/ στην σελίδα αρ. θέματος 8, διορθώ νεται: ο λανθασμένος αριθμός της απόφασης ολοκλήρωσης 48850/ΥΠΕ/4/00314/Ν.3299/2004/ με τον ορθό αριθμό 48850/ΥΠΕ/4/00257/Ν. 3299/2004/ (Από το Υπ. Οικ. Ανταγ. και Ναυτιλίας) (12) Στο ΦΕΚ υπ αριθμ. 1582/ /τ.Β παρ. 12 που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ / απόφαση του Νομάρχη Κέρκυρας κ.α.α. του Αντινομάρχη Κέρκυρας για Χορήγηση Άδεια Λειτουργίας Σχολής Χορού στην Γιάννου Νίκη Γιάννου Κων/να Ο.Ei. διορθώνεται: Η παρ. 5 της απόφασης από το εσφαλμένο: «υπ. αριθμ. Οικ / », στο ορθό: «υπ. αριθ. Οικ. 8096/ ». (Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας)

8 31694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη ημορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 2 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 19403/1388/08 Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1270 2 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα