ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ/ΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήα, 14/1/214 Α Π : ΠΡΟ: ΠΔ Ταχ Δ/ση: Αμαλία 12, ΤΚ15 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε: Χαραλαμποπούλου Βασιλική Τηλ: Fax: ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΔΡΑΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΗ Ε ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΤΙ 8 ΥΓΚΛΙΗ ΚΑΙ ΤΙ 3 ΤΑΔΙΑΚΗ» 1 Η ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ Έχοτα υπόψη: 1 Το άρθρο 9 του «Κώδικα για τη Κυβέρηση και τα Κυβερητικά όργαα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π 63/25 (ΦΕΚ Α 98) 2 Το Ν 3861/21 «Είσχυση τη διαφάεια με τη υποχρεωτική αάρτηση όμω και πράξεω τω κυβερητικώ, διοικητικώ και αυτοδιοικητικώ οργάω στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/τΑ /13721) 3 Το ΠΔ 122/24 «Αασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/τΑ /24) 4 Το ΠΔ 149/25 «Οργαισμό του Υπουργείου Τουριστική Αάπτυξη» (ΦΕΚ Α 211/25) 5 Το Ν 327/24 «Αρμοδιότητε του Υπουργείου Τουριστική Αάπτυξη και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187/24) 6 Το ΠΔ 85/212 (ΦΕΚ 141/Α/ )«ίδρυση και μετοομασία Υπουργείω, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιώ» 7 Το ΠΔ 86/212 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Διορισμό Υπουργώ, Ααπληρωτώ Υπουργώ και Υφυπουργώ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

2 8 Το άρθρο 4 του ΠΔ 98/212 (ΦΕΚ 16/Α/212) «τροποποίηση του ΠΔ 85/212 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετοομασία Υπουργείω, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιώ» 9 Τη υπ αριθμ 5551/ απόφαση τη Υπουργού Τουρισμού «Τροποποίηση και συμπλήρωση τη υπ αριθμ 18251/ απόφαση τη Υπουργού Τουρισμού περί Μεταβίβαση δικαιώματο υπογραφή με ετολή Υπουργού 1 Το Ν 3614/27 «Διαχείριση έλεγχο και εφαρμογή ααπτυξιακώ παρεμβάσεω για τη προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπω έχει τροποποιηθεί και ισχύει 11 Το Καοισµό (ΕΚ) αριθ 183 του υµβουλίου τη 11 Ιουλίου 26 περί καθορισµού γεικώ διατάξεω για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακή Αάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοιωικό Ταµείο και το Ταµείο υοχή και τη κατάργηση του Καοισµού (ΕΚ) αριθ 126/1999, όπω ισχύει 12 Το Καοισµό (ΕΚ) αριθ 1828/26 τη Επιτροπή τη 8η εκεµβρίου 26 για τη θέσπιση καόω σχετικά µε τη εφαρµογή του καοισµού (ΕΚ) αριθ 183/26 του υµβουλίου περί καθορισµού γεικώ διατάξεω για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακή Αάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοιωικό Ταµείο και το Ταµείο υοχή και του καοισµού (ΕΚ) 18/26 του Ευρωπαϊκού Κοιοβουλίου και του υµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακή Αάπτυξη, όπω ισχύει 13 Το Καοισµό (ΕΚ) 181/26 του Ευρωπαϊκού Κοιοβουλίου και του υµβουλίου τη 5η Ιουλίου 26 για το Ευρωπαϊκό Κοιωικό Ταµείο και τη κατάργηση του Καοισµού (ΕΚ) αριθ 1784/ Τι διατάξει του πδ 24/21 (ΦΕΚ 56/ ) «Αακαθορισµό τω αρµοδιοτήτω τω Υπουργείω και τροποποιήσει του Π 189/29» και ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ2, εδάφιο β σύµφωα µε το οποίο το Υπουργείο Παιδεία, ια Βίου Μάθηση και Θρησκευµάτω έχει τη «αρµοδιότητα διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου όλω τω µοάδω τη ευτεροβάθµια Τεχική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, τη Αρχική και υεχιζόµεη Επαγγελµατική Κατάρτιση, καθώ και τω λοιπώ µοάδω, δηµόσιω ή ιδιωτικώ, που δε αήκου στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» 15 Το Ν 3879/ (ΦΕΚ /Α/163/ ) «Αάπτυξη τη ια βίου Μάθηση και λοιπέ διατάξει» 16 Το Ν 3886/21 (ΦΕΚ Α 173) Δικαστική προστασία κατά τη σύαψη δημοσίω συμβάσεω Εαρμόιση τη Ελληική Νομοθεσία με τη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τη 21 η Ιουίου 1989 (L395) και τη Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τη 25 η Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπω τροποποιήθηκα με τη Οδηγία 27/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιοβουλίου και του υμβουλίου τη 11 η Δεκεμβρίου 27 (L335) 17 Τη µε αριθµό 7725/28327 Απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί έγκριση του Εθικού τρατηγικού Πλαισίου Ααφορά (Κωδικό CCI 27GR16UNS1) και τα Παραρτήµατα αυτή 18 Τη υπ αριθ Ε(27) 1389/28327 απόφαση τη Επιτροπή τω ΕΚ για τη έγκριση του Εθικού τρατηγικού Πλαισίου Ααφορά τη Ελλάδα (ΕΠΑ) 19 Τη υπ αριθμ C/27/5534/ Απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματο «Αάπτυξη Αθρώπιου Δυαμικού» του Υπουργείου Απασχόληση και Κοιωική Προστασία (Κωδικό CCI 27GR5UΡΟ1) 2 Τη από η Απόφαση τη Επιτροπή Παρακολούθηση του ΕΠ «Αάπτυξη Αθρώπιου Δυαμικού» με τη οποία εγκρίθηκα τα κριτήρια επιλογή τω πράξεω τω Αξόω Προτεραιότητα 21 Τη υπ αριθμ 23611/οικ6973/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 394/Β/ ) σχετικά με τη «Εκχώρηση αρμοδιοτήτω διαχείριση για πράξει του Επιχειρησιακού Προγράμματο «Αάπτυξη Αθρώπιου Δυαμικού» στη Ειδική 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

3 Υπηρεσία Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματο «Αταγωιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 22 Τη υπ αριθ 1453/ΕΥ/1749/ (ΦΕΚ 54/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικοοµία και Οικοοµικώ για το ύστηµα ιαχείριση (ΥΠΑΥ ), όπω τροποποιήθηκε µε τι υπ αρ4384/ευθυ 241/7-9-9 (ΦΕΚ 1957/9-9-9) και 282/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ 188/Β/ ) ΥΑ καθώ και το Εγχειρίδιο και το Οδηγό ιαδικασιώ ιαχείριση και Ελέγχου υγχρηµατοδοτούµεω Πράξεω του Υπουργείου Οικοοµία και Οικοοµικώ 23 Τη υπ αριθ 91631/οικ32815/ (ΦΕΚ1999/ ) Κοιή Απόφαση Υφυπουργού Οικοοµία και Οικοοµικώ και Υπουργού Απασχόληση και Κοιωική Προστασία με θέμα «ύστηµα Πιστοποίηση Κέτρω Επαγγελµατική Κατάρτιση»(ΚΕΚ) 24 Τη υπ αριθµ 11384/ (ΦΕΚ 616/Β/ ) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία και Οικοοµικώ και Εργασία και Κοιωικώ Ασφαλίσεω για το «ύστηµα Παρακολούθηση και Αξιολόγηση τω Κέτρω Επαγγελµατική Κατάρτιση» 25 Τη υπ αριθµ / (ΦΕΚ 17/Β/211126) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία και Οικοοµικώ και Απασχόληση και Κοιωική Προστασία µε θέµα «Τροποποίηση τη υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1593/Β/25) κοιή υπουργική απόφαση τω Υπουργώ οικοοµία και Οικοοµικώ και Απασχόληση και Κοιωική Προστασία περί υστήµατο Πιστοποίηση Εκπαιδευτώ Εηλίκω» 26 Τη υπ αριθ 15188/οικ3968/ (ΦΕΚ 915/Β/25211) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση τη υπ αρ οικ55582/1933/28 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία και Οικοοµικώ και Απασχόληση και Κοιωική Προστασία, όπω τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 15968/3257/21 (ΦΕΚ 153/Β) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία, Αταγωιστικότητα και Ναυτιλία, Παιδεία, ια Βίου Μάθηση και Θρησκευµάτω και Εργασία και Κοιωική Ασφάλιση, µε θέµα Ειαίο ύστηµα ιαχείριση, Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και Ελέγχου τω Εεργειώ Επαγγελµατική Κατάρτιση συγχρηµατοδοτούµεω από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφο 2 του Γεικού Καοισµού 183/26, όπω ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΠΑ (27-213) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που περιέχου δράσει κατάρτιση 27 Το με ΑΠ 2315/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23528 Εγχειρίδιο Διαδικασιώ Διαχείριση και Ελέγχου υγχρηματοδοτούμεω Πράξεω, όπω ισχύει 28 Το με ΑΠ 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/8828 Οδηγό υστήματο Διαχείριση & Ελέγχου υγχρηματοδοτούμεω Πράξεω, όπω ισχύει 29 Έγγραφο ΕΥΘΥ με ΑΠ 25555/ΕΥΘΥ134/86211 «Εημέρωση για διαδικασίε πρόληψη και ατιμετώπιση τη απάτη σε συγχρηματοδοτούμεα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο υοχή και συαφεί υποχρεώσει» 3 Το έγγραφο με ΑΠ 357/Γ /673/ τη ΕΥΔ, πιστοποίηση επάρκεια του Υπουργείου Τουριστική Αάπτυξη 31 Το με ΑΠ 14436/ (ΑΠ ΕΥΔ 5457/311211) έγγραφο τη ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ με το οποίο δίεται σύμφωη γώμη για τη έκδοση τη παρούσα πρόσκληση από τη ΕΥΔ 32 Τη Εξειδίκευση τω Κατηγοριώ Πράξεω « , , » 33 Τη υπ πρωτ 5963/123/Α2 Πρόσκληση µε κωδικό ΑΝΔ4 τη ΕΥ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 34 Τι υπ αρθμ 191/516/A2/ , 1912/518/A2/ , 1911/517/A2 / Αποφάσει έταξη τω πράξεω 35 Το υπ αριθµ 5722/ σχετικό ύµφωο Αποδοχή Όρω Αποφάσεω Έταξη Πράξεω και ικαιούχου 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

4 36 Τι υπ αριθ 2527/Β3/ , 2528/Β3/377/ , 2529/Β3/378/ αποφάσει σύμφωη γώμη τη ΕΥΔ του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 37 Το έγγραφο τη ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ με αρπρωτ /οικ63272/ «Εξάτληση πόρω στι Περιφέρειε του στόχου 2 (τερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» 38 Το έγγραφο τη ΕΥΔ με αρπρωτ 384/Β3579/ «Υλοποίηση Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου» 39 Τι υπ αριθ411/β3 619/ και 413/Β3 62/ Αποφάσει του Ειδικού Γραμματέα για τη Αταγωιστικότητα με τη διατύπωση θετική γώμη για τη δημοπράτηση τω 2 Δράσεω 4 Tη υπ αριθμ 1999 / (ΦΕΚ 537/ΔΔ/ ) Απόφαση τη Υπουργού Τουρισμού για τη Προκήρυξη του Αοικτού Δημόσιου Διεθή Διαγωισμού και τη υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/ΔΔ/ ) τροποποιητική τη 41 Τη υπ αριθ 13835/51212 Υπουργική Απόφαση ύσταση Επιτροπή Διεέργεια και Αξιολόγηση και τι υπ αριθμ 6188/ και 5262/ τροποποιητικέ αυτή 42 Τη υπ αριθμ 13836/ Υπουργική Απόφαση ύσταση Επιτροπή Εστάσεω του Αοικτού Δημόσιου Διεθή Διαγωισμού και τι υπ αριθμ11656/ και 29315/ τροποποιητικέ αυτή 43 Τη υπ αρίθμ 241/ , (ΑΔΑ:ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ), Απόφαση Έγκριση αποτελεσμάτω αξιολόγηση τω τεχικώ προσφορώ τω υποψηφίω ααδόχω, στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 44 Τη υπ αρίθμ 7814/ , (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΟ-ΩΤ9), Απόφαση Έγκριση Αποτελεσμάτω Αξιολόγηση τω Οικοομικώ Προσφορώ τω υποψηφίω ααδόχω, στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 45 Τη υπ αριθμ 11458/ Απόφαση περί τελική κατάταξη προγραμμάτω προ κατακύρωση, (ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΟ-Ν7), στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 46 Τη υπ αριθμ 1661/ (ΑΔΑ: ΩΗΤΦΟΟ-ΑΧΞ) Απόφαση περί έγκριση τω πρακτικώ τη Επιτροπή Διεέργεια και αξιολόγηση του Διαγωισμού μετά τη ολοκλήρωση τη διαδικασία αποσφράγιση τω δικαιολογητικώ κατακύρωση τω υποψηφίω ααδόχω, στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 47 Τη υπ αριθμ 19866/ (ΑΔΑ: ΒΧΓ5ΟΟ-ΘΩ9) Απόφαση περί έγκριση τω πρακτικώ τη Επιτροπή Εστάσεω στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 48 Τη υπ αριθμ 2942/ (ΑΔΑ: ΩΟΤΦΟΟ-77Ζ) Απόφαση περί έγκριση τω πρακτικώ τη Επιτροπή Διεέργεια και Αξιολόγηση στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

5 49 Τη εκδίκαση τω αιτήσεω Ασφαλιστικώ Μέτρω τω ΚΕΚ IDEA, KEK SYNERGY και ΚΕΚ ERGOWAY και τη απόρριψη του από το Διοικητικό Εφετείο με τι υπ αριθμ 11/214, 12/214 και 13/214 Αποφάσει 5 Τη παράταση ισχύο τω προσφορώ τω υποψηφίω ααδόχω από σύμφωα με το υπ αριθμ 17826/ έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού 51 Το υπ αριθμ 9199/Β3 118 έγγραφο τη ΕΥΔ, όπου τα Προγράμματα κατάρτιση τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου θα πρέπει α έχου ολοκληρώσει το φυσικό του ατικείμεο έω 31/5/215 Αποφασίζουμε Τη Κατακύρωση τω Προγραμμάτω Κατάρτιση σύμφωα με το επισυαπτόμεο πίακα όπου διαμορφώεται τελικά ο αριθμό τω καταρτιζομέω και ο προϋπολογισμό του κάθε προγράμματο Η ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 5 υ/α : 1 πίακα ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕ -Όλοι οι υποψήφιοι Αάδοχοι ΚΕΚ (μέσω ηλεκτροικού ταχυδρομείου) Αποδέκτε για κοιοποίηση ΕΥΔ -Μοάδα Β3 Μεσογείω 56, ΤΚ Αθήα Υπόψι κα Μητσού Ειρήη ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1 Γραφείο Υπουργού Τουρισμού 2 Γραφείο Γεικού Γραμματέα Υποδομώ και Επεδύσεω 3 Γραφείο Γεικού Διευθυτή Επεδύσεω και Αάπτυξη 4 Δ/ση Επεδύσεω 5 Τμήμα Επιχειρησιακώ Προγραμμάτω ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

6 Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΘΡΑΚΗ ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟ ΟΙΝΟΧΟΟ Δράμα ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΞΑΝΘΗ Οδηγό Βουού , Ξάθη 98,32 ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΘΡΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Ξάθη 97,95 ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΕΚ «ΜΕΝΤΩΡ» ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΙΑ ΟΕ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ Επιχειρήσεω Κομοτηή 97,56 Εμψυχωτή Τουρισμού , Καβάλα 95,23 υαφώ Μοάδω , Ξάθη 93,21 Αλεξαδρούπολη 91,8 ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΙΝΟΧΟΟ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Καβάλα 91,67 ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» Επιχειρήσεω Αλεξαδρούπολη 91,5 98,66 98,36 98,5 96,18 94,57 93,44 93,33 92,84 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

7 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ Τίτλο Προγράμματο Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αλεξαδρούπολη 9,18 υαφώ Μοάδω , Καβάλα 89,91 92,14 91,93 ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ Πάργα, ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ Πρέβεζα, ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Ζηρού 7 ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Επιχειρήσεω Πρέβεζα 99,19 99,98 99,35 ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ υαφώ Μοάδω , Πάργα, Πρέβεζα, Ζηρού 99,2 99,98 99,21 ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ Οδηγό Βουού Ιωαιτώ 98,67 98,93 Δημοσίω χέσεω και ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Επικοιωία Πρέβεζα 98,49 98,8 ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ ΟΙΝΟΧΟΟ Ιωαιτώ 98,3 98,42 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

8 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ Τίτλο Προγράμματο ΚΕΚ υαφώ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ Μοάδω Ιωαιτώ 97,5 ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟ Ιωαιτώ 97,33 ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Marketing Πρέβεζα 94,96 ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ «ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Ιωαιτώ 94,8 3M PLAN ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Αγριίου MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 8 Marketing Αγριίου 86,96 υαφώ Μοάδω Ήλιδα 86,84 Ειδικό Λουτροθεραπεία - Θαλασσοθεραπεία Ήλιδα 86,74 Marketing , Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 86,57 98, 97,87 95,97 95,84 89,57 89,47 89,39 89,26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

9 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ 3M PLAN ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Marketing Αγριίου 86,32 89,6 Διοικητικό ΠΜΕ , Αγριίου 86,72 97,5 88,88 Επιχειρήσεω , Πύργου 86, 99,72 88,74 ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ ΑΕ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Αγριίου 85,85 99,72 88,62 9 ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Επιχειρήσεω Ήλιδα 84,78 87,82 ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ Μπουφετζή Ήλιδα 84,69 Εμψυχωτή ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Τουρισμού Βόλου Διοργαωτή ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Πακέτω Τρικκαίω 95,94 ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Τρικκαίω 95,76 Διοικητικό ΠΜΕ Τρικκαίω 95,47 Επιχειρήσεω Τρικκαίω 94,58 87,75 96,75 96,61 96,38 95,66 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

10 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Τίτλο Προγράμματο υαφώ Μοάδω , υαφώ ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αγιά, Λαρισαίω, Ελασσόα, Τεμπώ 93,82 95,6 Μοάδω Λαρισαίω 93,54 Επιχειρήσεω Βόλου 93,49 1 Επιχειρήσεω Καλαμπάκα 92,81 Επιχειρήσεω Λαρισαίω 92,31 Διοικητικό ΠΜΕ Λαρισαίω 92,19 υαφώ Μοάδω Λαρισαίω 92,19 Marketing Τρικκαίω 92,15 Marketing , Λαρισαίω 92,9 94,83 94,79 94,25 93,85 93,75 93,75 93,72 93,67 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

11 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αγρότη - Αγροτουριστική Μοάδα , Ζακύθου 99,72 99,94 ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Δημοσίω χέσεω και ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ Επικοιωία ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω Διοικητικό ΠΜΕ υαφώ Κεφαλοιά 98,85 Κεφαλοιά 97,67 Κεφαλοιά 96,98 Κεφαλοιά 95,8 99,8 98,14 97,59 96,64 Μοάδω , Ζακύθου 95,65 99,72 96,46 Επιχειρήσεω Κεφαλοιά 95,46 96,37 υαφώ Μοάδω Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Κεφαλοιά 94,8 Κεφαλοιά 94,8 95,84 95,84 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

12 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ «EUROCOURSE» Τίτλο Προγράμματο Marketing Λευκάδα 94,1 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 95,2 υαφώ Μοάδω , Ζακύθου 92,7 99,72 94,1 υαφώ Μοάδω Επιχειρήσεω υαφώ Κεφαλοιά 92,58 Κεφαλοιά 92,55 Μοάδω Ηρακλείου 99,4 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Ηρακλείου 98,8 Επιχειρήσεω Ιεράπετρα 97,95 94,7 94,4 99,52 98,46 98,36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

13 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αρχαώ - Αστερουσιώ, Βιάου, Γορτύα, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μιώα Πεδιάδα, Φαιστού, Χερσοήσου 9, 98, Διοργαωτή ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ Πακέτω , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 13 ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΟΙΝΟΧΟΟ Ηρακλείου 95,66 ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕ ΧΟΛΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΚ «EUROCOURSE» ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕ ΧΟΛΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΚ-ΜΑΙΧ Επιχειρήσεω Ηρακλείου 95,28 υαφώ Μοάδω Ηρακλείου 94,92 υαφώ Μοάδω Ηρακλείου 94,5 Αγρότη - Αγροτουριστική Μοάδα , Ρεθύμη 94,5 Διοργαωτή Πακέτω Χαίω 93,67 96,52 96,23 95,93 95,6 95,24 94,93 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

14 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΑΚΜΗ ΑΕ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο Marketing Ηρακλείου 93,14 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 94,51 Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω , Χαίω 93,55 97,5 94,34 υαφώ Μοάδω , Ηρακλείου 92,81 Επιχειρήσεω Ηρακλείου 92,6 14 υαφώ 94,25 94,8 Μοάδω , Χαίω 92,9 97,5 93,82 υαφώ Αγίου Μοάδω , Βασιλείου 92,57 97,5 93,55 ΚΕΚ «ΑΠΟΨΗ» ΑΕ Διοικητικό ΠΜΕ Ναυπλιέω MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ ικυωίω 98,56 98,85 υαφώ Μοάδω , Τρίπολη 96,44 99,72 97,9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Καλαμάτα 96,29 99,82 96,99 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

15 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ "ΑΡΩΝΙ ΑΤΕΒΕ" (πρώη ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» "ΑΡΩΝΙ ΑΤΕΒΕ" (πρώη ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ) ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ KEK KEKAΠ AE «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ Τίτλο Προγράμματο Επιχειρήσεω Επιχειρήσεω , υαφώ Μοάδω Διοικητικό ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 15 Καλαμάτα 94,7 Βόρεια Κυουρία 94,5 Καλαμάτα 93,53 95,76 95,6 94,82 ΠΜΕ , πάρτη 93,91 97,5 94,63 Διοικητικό Βόρεια ΠΜΕ , Κυουρία 92,98 94,38 υαφώ Μοάδω , Καλαμάτα 92,77 99,82 94,18 Διοικητικό ΠΜΕ , Ναυπλιέω 92,6 Marketing , Λέσβου Επιχειρήσεω Λέσβου 96,95 Επιχειρήσεω , Χίου 95,15 94,8 97,56 96,12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

16 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΚΕΚ «EUROCOURSE» ΚΕΚ «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΠΜΠΟΥΜΠΑΡΗ Ε ΜΠΑΤΗ ΟΕ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» Τίτλο Προγράμματο Διαχειριστή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω άμου 93,81 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Marketing Λήμου 93,79 Επιχειρήσεω άμου 93,46 Διοικητικό Πολύ Μικρώ 16 Επιχειρήσεω Χίου 93,4 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία , Λέσβου 93,2 υαφώ Μοάδω Λέσβου 92,25 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία , Χίου 91,79 Εμψυχωτή Τουρισμού , Λέσβου 9,74 Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω άμου 9,28 95,5 95,3 94,77 94,72 94,42 93,8 93,43 92,59 92,22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

17 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο Ειδικό Παρασκευή και ερβιρίσματο Ποτώ Λέσβου 89,38 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕ "ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" (πρώη ΚΕΚ «ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ») ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Λέσβου 89,35 ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Λέσβου 89,29 Διοργαωτή ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ Πακέτω , Λέσβου 89,22 ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΔΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΑΤΤΙΚΗ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ «ΔΕΛΤΑ ΑΕ» Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω , Λέσβου 88,6 17 Επιχειρήσεω Ελληικού - Αργυρούπολη ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Αθηαίω 96,33 MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Ελληικού - Αργυρούπολη 95,9 91,5 91,48 91,43 91,38 9,88 97,6 96,72 Marketing , Αθηαίω 96,39 95,24 96,16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

18 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΕΠΕΕ (ΕΘΝΚΕΝΤΡΠΟΛ&ΕΠΑΓΓΕΛ ΕΦΑΡΜ ΕΠΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ "ΑΡΩΝΙ ΑΤΕΒΕ" (πρώη ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Τίτλο Προγράμματο υαφώ Μοάδω , Αθηαίω 93,7 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Ασπροπύργου 92,27 94,46 93,82 Διοικητικό ΠΜΕ , Αθηαίω 92,88 97,5 93,8 18 Επιχειρήσεω , Αθηαίω 92,17 99,72 93,68 Διοικητικό ΠΜΕ Τροιζηία 91,95 Επιχειρήσεω , Αθηαίω 9,62 Επιχειρήσεω , Αθηαίω 9,18 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία , Αθηαίω 9,4 93,56 92,49 92,15 92,3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

19 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΚΕΚ ΕΒΕ-ΒΒΕ-ΔΕΘ ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο Η θέση και ο ρόλο του οιοχόου (sommelier) στα τμήματα εστίαση τουριστικώ επιχειρήσεω - προκλήσει και απαραίτητε δεξιότητε , Επιχειρήσεω MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 19 Διοργαωτή Πακέτω Θεσσαλοίκη Θεσσαλοίκη 96,26 Θεσσαλοίκη 94,79 Θεσσαλοίκη 94,45 ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ ΕΡΡΩΝ ΑΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Ηρακλεία 94,15 ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ ΕΡΡΩΝ ΑΕ υαφώ Μοάδω Ηρακλεία 91,89 ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Θεσσαλοίκη 91,58 97,1 95,83 95,56 95,32 93,51 93,26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

20 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ ΕΡΡΩΝ ΑΕ ΚΕΚ «ΑΙΑ ΑΕ» ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞ ΑΡΡΗ & ΙΑ ΕΕ ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟ ΚΕΚ «ΜΙΤ ΑΕ» ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ ΠΑΠΑ & ΙΑ ΕΕ Τίτλο Προγράμματο Αγρότη - Αγροτουριστική Μοάδα Ηρακλεία 9,8 Διαχειριστή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω , Marketing ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 2 Θεσσαλοίκη 9,2 Θεσσαλοίκη 89,87 Διοικητικό ΠΜΕ Θεσσαλοίκη 89,73 Επιχειρήσεω , Κοζάη 98,29 Διοργαωτή Πακέτω Φλώρια 96,12 Διαχειριστή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω Ορεστίδο 96,11 Επιχειρήσεω , Κοζάη 96,5 92,64 92,16 91,89 91,78 98,63 96,9 96,89 96,84 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

21 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΙΜΟΑ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝ & ΑΝΑΠΤ ΑΤ ΕΤΑΙΡ ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟ ΙΜΟΑ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝ & ΑΝΑΠΤ ΑΤ ΕΤΑΙΡ Τίτλο Προγράμματο υαφώ Μοάδω Φλώρια 95,48 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Επιχειρήσεω Καστοριά 93,43 Διοικητικό ΠΜΕ Φλώρια 92,66 96,39 94,74 94,13 21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ