ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ/ΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήα, 14/1/214 Α Π : ΠΡΟ: ΠΔ Ταχ Δ/ση: Αμαλία 12, ΤΚ15 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε: Χαραλαμποπούλου Βασιλική Τηλ: Fax: ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «ΔΡΑΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΗ Ε ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΤΙ 8 ΥΓΚΛΙΗ ΚΑΙ ΤΙ 3 ΤΑΔΙΑΚΗ» 1 Η ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ Έχοτα υπόψη: 1 Το άρθρο 9 του «Κώδικα για τη Κυβέρηση και τα Κυβερητικά όργαα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π 63/25 (ΦΕΚ Α 98) 2 Το Ν 3861/21 «Είσχυση τη διαφάεια με τη υποχρεωτική αάρτηση όμω και πράξεω τω κυβερητικώ, διοικητικώ και αυτοδιοικητικώ οργάω στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/τΑ /13721) 3 Το ΠΔ 122/24 «Αασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/τΑ /24) 4 Το ΠΔ 149/25 «Οργαισμό του Υπουργείου Τουριστική Αάπτυξη» (ΦΕΚ Α 211/25) 5 Το Ν 327/24 «Αρμοδιότητε του Υπουργείου Τουριστική Αάπτυξη και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187/24) 6 Το ΠΔ 85/212 (ΦΕΚ 141/Α/ )«ίδρυση και μετοομασία Υπουργείω, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιώ» 7 Το ΠΔ 86/212 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Διορισμό Υπουργώ, Ααπληρωτώ Υπουργώ και Υφυπουργώ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

2 8 Το άρθρο 4 του ΠΔ 98/212 (ΦΕΚ 16/Α/212) «τροποποίηση του ΠΔ 85/212 (ΦΕΚ 141/Α/ ) «Ίδρυση και μετοομασία Υπουργείω, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιώ» 9 Τη υπ αριθμ 5551/ απόφαση τη Υπουργού Τουρισμού «Τροποποίηση και συμπλήρωση τη υπ αριθμ 18251/ απόφαση τη Υπουργού Τουρισμού περί Μεταβίβαση δικαιώματο υπογραφή με ετολή Υπουργού 1 Το Ν 3614/27 «Διαχείριση έλεγχο και εφαρμογή ααπτυξιακώ παρεμβάσεω για τη προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α 267), όπω έχει τροποποιηθεί και ισχύει 11 Το Καοισµό (ΕΚ) αριθ 183 του υµβουλίου τη 11 Ιουλίου 26 περί καθορισµού γεικώ διατάξεω για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακή Αάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοιωικό Ταµείο και το Ταµείο υοχή και τη κατάργηση του Καοισµού (ΕΚ) αριθ 126/1999, όπω ισχύει 12 Το Καοισµό (ΕΚ) αριθ 1828/26 τη Επιτροπή τη 8η εκεµβρίου 26 για τη θέσπιση καόω σχετικά µε τη εφαρµογή του καοισµού (ΕΚ) αριθ 183/26 του υµβουλίου περί καθορισµού γεικώ διατάξεω για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακή Αάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοιωικό Ταµείο και το Ταµείο υοχή και του καοισµού (ΕΚ) 18/26 του Ευρωπαϊκού Κοιοβουλίου και του υµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακή Αάπτυξη, όπω ισχύει 13 Το Καοισµό (ΕΚ) 181/26 του Ευρωπαϊκού Κοιοβουλίου και του υµβουλίου τη 5η Ιουλίου 26 για το Ευρωπαϊκό Κοιωικό Ταµείο και τη κατάργηση του Καοισµού (ΕΚ) αριθ 1784/ Τι διατάξει του πδ 24/21 (ΦΕΚ 56/ ) «Αακαθορισµό τω αρµοδιοτήτω τω Υπουργείω και τροποποιήσει του Π 189/29» και ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ2, εδάφιο β σύµφωα µε το οποίο το Υπουργείο Παιδεία, ια Βίου Μάθηση και Θρησκευµάτω έχει τη «αρµοδιότητα διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου όλω τω µοάδω τη ευτεροβάθµια Τεχική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, τη Αρχική και υεχιζόµεη Επαγγελµατική Κατάρτιση, καθώ και τω λοιπώ µοάδω, δηµόσιω ή ιδιωτικώ, που δε αήκου στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση» 15 Το Ν 3879/ (ΦΕΚ /Α/163/ ) «Αάπτυξη τη ια βίου Μάθηση και λοιπέ διατάξει» 16 Το Ν 3886/21 (ΦΕΚ Α 173) Δικαστική προστασία κατά τη σύαψη δημοσίω συμβάσεω Εαρμόιση τη Ελληική Νομοθεσία με τη Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τη 21 η Ιουίου 1989 (L395) και τη Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τη 25 η Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπω τροποποιήθηκα με τη Οδηγία 27/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιοβουλίου και του υμβουλίου τη 11 η Δεκεμβρίου 27 (L335) 17 Τη µε αριθµό 7725/28327 Απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί έγκριση του Εθικού τρατηγικού Πλαισίου Ααφορά (Κωδικό CCI 27GR16UNS1) και τα Παραρτήµατα αυτή 18 Τη υπ αριθ Ε(27) 1389/28327 απόφαση τη Επιτροπή τω ΕΚ για τη έγκριση του Εθικού τρατηγικού Πλαισίου Ααφορά τη Ελλάδα (ΕΠΑ) 19 Τη υπ αριθμ C/27/5534/ Απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματο «Αάπτυξη Αθρώπιου Δυαμικού» του Υπουργείου Απασχόληση και Κοιωική Προστασία (Κωδικό CCI 27GR5UΡΟ1) 2 Τη από η Απόφαση τη Επιτροπή Παρακολούθηση του ΕΠ «Αάπτυξη Αθρώπιου Δυαμικού» με τη οποία εγκρίθηκα τα κριτήρια επιλογή τω πράξεω τω Αξόω Προτεραιότητα 21 Τη υπ αριθμ 23611/οικ6973/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 394/Β/ ) σχετικά με τη «Εκχώρηση αρμοδιοτήτω διαχείριση για πράξει του Επιχειρησιακού Προγράμματο «Αάπτυξη Αθρώπιου Δυαμικού» στη Ειδική 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

3 Υπηρεσία Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματο «Αταγωιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 22 Τη υπ αριθ 1453/ΕΥ/1749/ (ΦΕΚ 54/Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικοοµία και Οικοοµικώ για το ύστηµα ιαχείριση (ΥΠΑΥ ), όπω τροποποιήθηκε µε τι υπ αρ4384/ευθυ 241/7-9-9 (ΦΕΚ 1957/9-9-9) και 282/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ 188/Β/ ) ΥΑ καθώ και το Εγχειρίδιο και το Οδηγό ιαδικασιώ ιαχείριση και Ελέγχου υγχρηµατοδοτούµεω Πράξεω του Υπουργείου Οικοοµία και Οικοοµικώ 23 Τη υπ αριθ 91631/οικ32815/ (ΦΕΚ1999/ ) Κοιή Απόφαση Υφυπουργού Οικοοµία και Οικοοµικώ και Υπουργού Απασχόληση και Κοιωική Προστασία με θέμα «ύστηµα Πιστοποίηση Κέτρω Επαγγελµατική Κατάρτιση»(ΚΕΚ) 24 Τη υπ αριθµ 11384/ (ΦΕΚ 616/Β/ ) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία και Οικοοµικώ και Εργασία και Κοιωικώ Ασφαλίσεω για το «ύστηµα Παρακολούθηση και Αξιολόγηση τω Κέτρω Επαγγελµατική Κατάρτιση» 25 Τη υπ αριθµ / (ΦΕΚ 17/Β/211126) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία και Οικοοµικώ και Απασχόληση και Κοιωική Προστασία µε θέµα «Τροποποίηση τη υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1593/Β/25) κοιή υπουργική απόφαση τω Υπουργώ οικοοµία και Οικοοµικώ και Απασχόληση και Κοιωική Προστασία περί υστήµατο Πιστοποίηση Εκπαιδευτώ Εηλίκω» 26 Τη υπ αριθ 15188/οικ3968/ (ΦΕΚ 915/Β/25211) ΚΥΑ τροποποίηση και κωδικοποίηση τη υπ αρ οικ55582/1933/28 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία και Οικοοµικώ και Απασχόληση και Κοιωική Προστασία, όπω τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 15968/3257/21 (ΦΕΚ 153/Β) Κοιή Απόφαση τω Υπουργώ Οικοοµία, Αταγωιστικότητα και Ναυτιλία, Παιδεία, ια Βίου Μάθηση και Θρησκευµάτω και Εργασία και Κοιωική Ασφάλιση, µε θέµα Ειαίο ύστηµα ιαχείριση, Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και Ελέγχου τω Εεργειώ Επαγγελµατική Κατάρτιση συγχρηµατοδοτούµεω από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφο 2 του Γεικού Καοισµού 183/26, όπω ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΠΑ (27-213) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που περιέχου δράσει κατάρτιση 27 Το με ΑΠ 2315/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23528 Εγχειρίδιο Διαδικασιώ Διαχείριση και Ελέγχου υγχρηματοδοτούμεω Πράξεω, όπω ισχύει 28 Το με ΑΠ 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/8828 Οδηγό υστήματο Διαχείριση & Ελέγχου υγχρηματοδοτούμεω Πράξεω, όπω ισχύει 29 Έγγραφο ΕΥΘΥ με ΑΠ 25555/ΕΥΘΥ134/86211 «Εημέρωση για διαδικασίε πρόληψη και ατιμετώπιση τη απάτη σε συγχρηματοδοτούμεα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο υοχή και συαφεί υποχρεώσει» 3 Το έγγραφο με ΑΠ 357/Γ /673/ τη ΕΥΔ, πιστοποίηση επάρκεια του Υπουργείου Τουριστική Αάπτυξη 31 Το με ΑΠ 14436/ (ΑΠ ΕΥΔ 5457/311211) έγγραφο τη ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ με το οποίο δίεται σύμφωη γώμη για τη έκδοση τη παρούσα πρόσκληση από τη ΕΥΔ 32 Τη Εξειδίκευση τω Κατηγοριώ Πράξεω « , , » 33 Τη υπ πρωτ 5963/123/Α2 Πρόσκληση µε κωδικό ΑΝΔ4 τη ΕΥ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 34 Τι υπ αρθμ 191/516/A2/ , 1912/518/A2/ , 1911/517/A2 / Αποφάσει έταξη τω πράξεω 35 Το υπ αριθµ 5722/ σχετικό ύµφωο Αποδοχή Όρω Αποφάσεω Έταξη Πράξεω και ικαιούχου 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

4 36 Τι υπ αριθ 2527/Β3/ , 2528/Β3/377/ , 2529/Β3/378/ αποφάσει σύμφωη γώμη τη ΕΥΔ του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 37 Το έγγραφο τη ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ με αρπρωτ /οικ63272/ «Εξάτληση πόρω στι Περιφέρειε του στόχου 2 (τερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» 38 Το έγγραφο τη ΕΥΔ με αρπρωτ 384/Β3579/ «Υλοποίηση Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου» 39 Τι υπ αριθ411/β3 619/ και 413/Β3 62/ Αποφάσει του Ειδικού Γραμματέα για τη Αταγωιστικότητα με τη διατύπωση θετική γώμη για τη δημοπράτηση τω 2 Δράσεω 4 Tη υπ αριθμ 1999 / (ΦΕΚ 537/ΔΔ/ ) Απόφαση τη Υπουργού Τουρισμού για τη Προκήρυξη του Αοικτού Δημόσιου Διεθή Διαγωισμού και τη υπ αριθμ / (ΦΕΚ 599/ΔΔ/ ) τροποποιητική τη 41 Τη υπ αριθ 13835/51212 Υπουργική Απόφαση ύσταση Επιτροπή Διεέργεια και Αξιολόγηση και τι υπ αριθμ 6188/ και 5262/ τροποποιητικέ αυτή 42 Τη υπ αριθμ 13836/ Υπουργική Απόφαση ύσταση Επιτροπή Εστάσεω του Αοικτού Δημόσιου Διεθή Διαγωισμού και τι υπ αριθμ11656/ και 29315/ τροποποιητικέ αυτή 43 Τη υπ αρίθμ 241/ , (ΑΔΑ:ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ), Απόφαση Έγκριση αποτελεσμάτω αξιολόγηση τω τεχικώ προσφορώ τω υποψηφίω ααδόχω, στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 44 Τη υπ αρίθμ 7814/ , (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΟΟ-ΩΤ9), Απόφαση Έγκριση Αποτελεσμάτω Αξιολόγηση τω Οικοομικώ Προσφορώ τω υποψηφίω ααδόχω, στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 45 Τη υπ αριθμ 11458/ Απόφαση περί τελική κατάταξη προγραμμάτω προ κατακύρωση, (ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΟ-Ν7), στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 46 Τη υπ αριθμ 1661/ (ΑΔΑ: ΩΗΤΦΟΟ-ΑΧΞ) Απόφαση περί έγκριση τω πρακτικώ τη Επιτροπή Διεέργεια και αξιολόγηση του Διαγωισμού μετά τη ολοκλήρωση τη διαδικασία αποσφράγιση τω δικαιολογητικώ κατακύρωση τω υποψηφίω ααδόχω, στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 47 Τη υπ αριθμ 19866/ (ΑΔΑ: ΒΧΓ5ΟΟ-ΘΩ9) Απόφαση περί έγκριση τω πρακτικώ τη Επιτροπή Εστάσεω στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 48 Τη υπ αριθμ 2942/ (ΑΔΑ: ΩΟΤΦΟΟ-77Ζ) Απόφαση περί έγκριση τω πρακτικώ τη Επιτροπή Διεέργεια και Αξιολόγηση στο πλαίσιο του Αοικτού Δημόσιου Διεθού Διαγωισμού, για τη επιλογή ααδόχω τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

5 49 Τη εκδίκαση τω αιτήσεω Ασφαλιστικώ Μέτρω τω ΚΕΚ IDEA, KEK SYNERGY και ΚΕΚ ERGOWAY και τη απόρριψη του από το Διοικητικό Εφετείο με τι υπ αριθμ 11/214, 12/214 και 13/214 Αποφάσει 5 Τη παράταση ισχύο τω προσφορώ τω υποψηφίω ααδόχω από σύμφωα με το υπ αριθμ 17826/ έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού 51 Το υπ αριθμ 9199/Β3 118 έγγραφο τη ΕΥΔ, όπου τα Προγράμματα κατάρτιση τω Πράξεω Δράσει Κατάρτιση Αθρώπιου Δυαμικού σε Θέματα Τουρισμού, στι 8 Περιφέρειε ύγκλιση και στι 3 Περιφέρειε ταδιακή Εξόδου θα πρέπει α έχου ολοκληρώσει το φυσικό του ατικείμεο έω 31/5/215 Αποφασίζουμε Τη Κατακύρωση τω Προγραμμάτω Κατάρτιση σύμφωα με το επισυαπτόμεο πίακα όπου διαμορφώεται τελικά ο αριθμό τω καταρτιζομέω και ο προϋπολογισμό του κάθε προγράμματο Η ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 5 υ/α : 1 πίακα ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕ -Όλοι οι υποψήφιοι Αάδοχοι ΚΕΚ (μέσω ηλεκτροικού ταχυδρομείου) Αποδέκτε για κοιοποίηση ΕΥΔ -Μοάδα Β3 Μεσογείω 56, ΤΚ Αθήα Υπόψι κα Μητσού Ειρήη ΕΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1 Γραφείο Υπουργού Τουρισμού 2 Γραφείο Γεικού Γραμματέα Υποδομώ και Επεδύσεω 3 Γραφείο Γεικού Διευθυτή Επεδύσεω και Αάπτυξη 4 Δ/ση Επεδύσεω 5 Τμήμα Επιχειρησιακώ Προγραμμάτω ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

6 Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΘΡΑΚΗ ΚΕΚ ΦΙΛΙΠΠΟ ΟΙΝΟΧΟΟ Δράμα ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΚ ΞΑΝΘΗ Οδηγό Βουού , Ξάθη 98,32 ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΘΡΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Ξάθη 97,95 ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΕΚ «ΜΕΝΤΩΡ» ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ & ΙΑ ΟΕ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ Επιχειρήσεω Κομοτηή 97,56 Εμψυχωτή Τουρισμού , Καβάλα 95,23 υαφώ Μοάδω , Ξάθη 93,21 Αλεξαδρούπολη 91,8 ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΟΙΝΟΧΟΟ ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Καβάλα 91,67 ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» Επιχειρήσεω Αλεξαδρούπολη 91,5 98,66 98,36 98,5 96,18 94,57 93,44 93,33 92,84 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

7 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΘΡΑΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΚΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑ Τίτλο Προγράμματο Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αλεξαδρούπολη 9,18 υαφώ Μοάδω , Καβάλα 89,91 92,14 91,93 ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ Πάργα, ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ Πρέβεζα, ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Ζηρού 7 ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Επιχειρήσεω Πρέβεζα 99,19 99,98 99,35 ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ υαφώ Μοάδω , Πάργα, Πρέβεζα, Ζηρού 99,2 99,98 99,21 ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ Οδηγό Βουού Ιωαιτώ 98,67 98,93 Δημοσίω χέσεω και ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Επικοιωία Πρέβεζα 98,49 98,8 ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ ΟΙΝΟΧΟΟ Ιωαιτώ 98,3 98,42 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

8 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ Τίτλο Προγράμματο ΚΕΚ υαφώ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ Μοάδω Ιωαιτώ 97,5 ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΕ ΟΙΚΟΞΕΝΑΓΟ Ιωαιτώ 97,33 ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΚΕΚ ΚΕΑΑΠ (ΠΡΕΒΕΖΑ) Marketing Πρέβεζα 94,96 ΥΓΚΛΙΗ ΗΠΕΙΡΟ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ «ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Ιωαιτώ 94,8 3M PLAN ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Αγριίου MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 8 Marketing Αγριίου 86,96 υαφώ Μοάδω Ήλιδα 86,84 Ειδικό Λουτροθεραπεία - Θαλασσοθεραπεία Ήλιδα 86,74 Marketing , Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 86,57 98, 97,87 95,97 95,84 89,57 89,47 89,39 89,26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

9 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ 3M PLAN ΑΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Marketing Αγριίου 86,32 89,6 Διοικητικό ΠΜΕ , Αγριίου 86,72 97,5 88,88 Επιχειρήσεω , Πύργου 86, 99,72 88,74 ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ ΑΕ ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Αγριίου 85,85 99,72 88,62 9 ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Επιχειρήσεω Ήλιδα 84,78 87,82 ΥΓΚΛΙΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ Μπουφετζή Ήλιδα 84,69 Εμψυχωτή ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Τουρισμού Βόλου Διοργαωτή ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Πακέτω Τρικκαίω 95,94 ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Τρικκαίω 95,76 Διοικητικό ΠΜΕ Τρικκαίω 95,47 Επιχειρήσεω Τρικκαίω 94,58 87,75 96,75 96,61 96,38 95,66 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

10 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΥΓΚΛΙΗ ΘΕΑΛΙΑ ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Τίτλο Προγράμματο υαφώ Μοάδω , υαφώ ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αγιά, Λαρισαίω, Ελασσόα, Τεμπώ 93,82 95,6 Μοάδω Λαρισαίω 93,54 Επιχειρήσεω Βόλου 93,49 1 Επιχειρήσεω Καλαμπάκα 92,81 Επιχειρήσεω Λαρισαίω 92,31 Διοικητικό ΠΜΕ Λαρισαίω 92,19 υαφώ Μοάδω Λαρισαίω 92,19 Marketing Τρικκαίω 92,15 Marketing , Λαρισαίω 92,9 94,83 94,79 94,25 93,85 93,75 93,75 93,72 93,67 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

11 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αγρότη - Αγροτουριστική Μοάδα , Ζακύθου 99,72 99,94 ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Δημοσίω χέσεω και ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ Επικοιωία ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ ΚΕΚ «ΙΡΙ» ΕΠΕ Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω Διοικητικό ΠΜΕ υαφώ Κεφαλοιά 98,85 Κεφαλοιά 97,67 Κεφαλοιά 96,98 Κεφαλοιά 95,8 99,8 98,14 97,59 96,64 Μοάδω , Ζακύθου 95,65 99,72 96,46 Επιχειρήσεω Κεφαλοιά 95,46 96,37 υαφώ Μοάδω Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Κεφαλοιά 94,8 Κεφαλοιά 94,8 95,84 95,84 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

12 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΟΙ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ ΑΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ «EUROCOURSE» Τίτλο Προγράμματο Marketing Λευκάδα 94,1 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 95,2 υαφώ Μοάδω , Ζακύθου 92,7 99,72 94,1 υαφώ Μοάδω Επιχειρήσεω υαφώ Κεφαλοιά 92,58 Κεφαλοιά 92,55 Μοάδω Ηρακλείου 99,4 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία Ηρακλείου 98,8 Επιχειρήσεω Ιεράπετρα 97,95 94,7 94,4 99,52 98,46 98,36 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

13 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Αρχαώ - Αστερουσιώ, Βιάου, Γορτύα, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Μιώα Πεδιάδα, Φαιστού, Χερσοήσου 9, 98, Διοργαωτή ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ Πακέτω , ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 13 ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΟΙΝΟΧΟΟ Ηρακλείου 95,66 ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕ ΧΟΛΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΚ «EUROCOURSE» ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕ ΧΟΛΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗ ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΚ-ΜΑΙΧ Επιχειρήσεω Ηρακλείου 95,28 υαφώ Μοάδω Ηρακλείου 94,92 υαφώ Μοάδω Ηρακλείου 94,5 Αγρότη - Αγροτουριστική Μοάδα , Ρεθύμη 94,5 Διοργαωτή Πακέτω Χαίω 93,67 96,52 96,23 95,93 95,6 95,24 94,93 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

14 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΥΓΚΛΙΗ ΚΡΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΑΚΜΗ ΑΕ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο Marketing Ηρακλείου 93,14 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 94,51 Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω , Χαίω 93,55 97,5 94,34 υαφώ Μοάδω , Ηρακλείου 92,81 Επιχειρήσεω Ηρακλείου 92,6 14 υαφώ 94,25 94,8 Μοάδω , Χαίω 92,9 97,5 93,82 υαφώ Αγίου Μοάδω , Βασιλείου 92,57 97,5 93,55 ΚΕΚ «ΑΠΟΨΗ» ΑΕ Διοικητικό ΠΜΕ Ναυπλιέω MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ ικυωίω 98,56 98,85 υαφώ Μοάδω , Τρίπολη 96,44 99,72 97,9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Καλαμάτα 96,29 99,82 96,99 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

15 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΥΓΚΛΙΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ "ΑΡΩΝΙ ΑΤΕΒΕ" (πρώη ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» "ΑΡΩΝΙ ΑΤΕΒΕ" (πρώη ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ) ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ KEK KEKAΠ AE «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ Τίτλο Προγράμματο Επιχειρήσεω Επιχειρήσεω , υαφώ Μοάδω Διοικητικό ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 15 Καλαμάτα 94,7 Βόρεια Κυουρία 94,5 Καλαμάτα 93,53 95,76 95,6 94,82 ΠΜΕ , πάρτη 93,91 97,5 94,63 Διοικητικό Βόρεια ΠΜΕ , Κυουρία 92,98 94,38 υαφώ Μοάδω , Καλαμάτα 92,77 99,82 94,18 Διοικητικό ΠΜΕ , Ναυπλιέω 92,6 Marketing , Λέσβου Επιχειρήσεω Λέσβου 96,95 Επιχειρήσεω , Χίου 95,15 94,8 97,56 96,12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

16 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» ΚΕΚ «EUROCOURSE» ΚΕΚ «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΠΜΠΟΥΜΠΑΡΗ Ε ΜΠΑΤΗ ΟΕ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ ΚΕΚ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» Τίτλο Προγράμματο Διαχειριστή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω άμου 93,81 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Marketing Λήμου 93,79 Επιχειρήσεω άμου 93,46 Διοικητικό Πολύ Μικρώ 16 Επιχειρήσεω Χίου 93,4 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία , Λέσβου 93,2 υαφώ Μοάδω Λέσβου 92,25 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία , Χίου 91,79 Εμψυχωτή Τουρισμού , Λέσβου 9,74 Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω άμου 9,28 95,5 95,3 94,77 94,72 94,42 93,8 93,43 92,59 92,22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

17 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο Ειδικό Παρασκευή και ερβιρίσματο Ποτώ Λέσβου 89,38 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΑΕ "ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ" (πρώη ΚΕΚ «ΜΕΟΓΕΙΑΚΟ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΕ») ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Λέσβου 89,35 ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Λέσβου 89,29 Διοργαωτή ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ Πακέτω , Λέσβου 89,22 ΥΓΚΛΙΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ «ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ» ΚΕΚ MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΔΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΑΤΤΙΚΗ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ «ΔΕΛΤΑ ΑΕ» Διοργαωτή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω , Λέσβου 88,6 17 Επιχειρήσεω Ελληικού - Αργυρούπολη ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ , Αθηαίω 96,33 MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Ελληικού - Αργυρούπολη 95,9 91,5 91,48 91,43 91,38 9,88 97,6 96,72 Marketing , Αθηαίω 96,39 95,24 96,16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

18 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΕΠΕΕ (ΕΘΝΚΕΝΤΡΠΟΛ&ΕΠΑΓΓΕΛ ΕΦΑΡΜ ΕΠΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ «ΔΙΑΤΑΗ ΑΕ» ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ "ΑΡΩΝΙ ΑΤΕΒΕ" (πρώη ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗ ΑΕ) ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΑΜΚΕ ΤΑΔΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ Τίτλο Προγράμματο υαφώ Μοάδω , Αθηαίω 93,7 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Ασπροπύργου 92,27 94,46 93,82 Διοικητικό ΠΜΕ , Αθηαίω 92,88 97,5 93,8 18 Επιχειρήσεω , Αθηαίω 92,17 99,72 93,68 Διοικητικό ΠΜΕ Τροιζηία 91,95 Επιχειρήσεω , Αθηαίω 9,62 Επιχειρήσεω , Αθηαίω 9,18 Δημοσίω χέσεω και Επικοιωία , Αθηαίω 9,4 93,56 92,49 92,15 92,3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

19 Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΚΕΚ ΕΒΕ-ΒΒΕ-ΔΕΘ ΚΕΚ ΠΛΑΤΩΝ ΑΕ Προγράμματα που κατακυρώοται Τίτλο Προγράμματο Η θέση και ο ρόλο του οιοχόου (sommelier) στα τμήματα εστίαση τουριστικώ επιχειρήσεω - προκλήσει και απαραίτητε δεξιότητε , Επιχειρήσεω MASTER ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ & ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 19 Διοργαωτή Πακέτω Θεσσαλοίκη Θεσσαλοίκη 96,26 Θεσσαλοίκη 94,79 Θεσσαλοίκη 94,45 ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ ΕΡΡΩΝ ΑΕ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Ηρακλεία 94,15 ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ ΕΡΡΩΝ ΑΕ υαφώ Μοάδω Ηρακλεία 91,89 ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ» ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ Θεσσαλοίκη 91,58 97,1 95,83 95,56 95,32 93,51 93,26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

20 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ ΕΡΡΩΝ ΑΕ ΚΕΚ «ΑΙΑ ΑΕ» ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞ ΑΡΡΗ & ΙΑ ΕΕ ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟ ΚΕΚ «ΜΙΤ ΑΕ» ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ ΠΑΠΑ & ΙΑ ΕΕ Τίτλο Προγράμματο Αγρότη - Αγροτουριστική Μοάδα Ηρακλεία 9,8 Διαχειριστή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω , Marketing ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ 2 Θεσσαλοίκη 9,2 Θεσσαλοίκη 89,87 Διοικητικό ΠΜΕ Θεσσαλοίκη 89,73 Επιχειρήσεω , Κοζάη 98,29 Διοργαωτή Πακέτω Φλώρια 96,12 Διαχειριστή Πολιτιστικώ Εκδηλώσεω Ορεστίδο 96,11 Επιχειρήσεω , Κοζάη 96,5 92,64 92,16 91,89 91,78 98,63 96,9 96,89 96,84 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

21 Προγράμματα που κατακυρώοται Τύπο Περιφέρεια ΚΕΚ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΤΑΔΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΙΜΟΑ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝ & ΑΝΑΠΤ ΑΤ ΕΤΑΙΡ ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟ ΙΜΟΑ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝ & ΑΝΑΠΤ ΑΤ ΕΤΑΙΡ Τίτλο Προγράμματο υαφώ Μοάδω Φλώρια 95,48 ΟΤΑ ΒΤΠ ΒΟΠ ΑΠ Επιχειρήσεω Καστοριά 93,43 Διοικητικό ΠΜΕ Φλώρια 92,66 96,39 94,74 94,13 21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ -ΕΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7/1/214 Α Π : 2942 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 25/7/14 Α Π : 16601 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 28/2/2014 Α Π : 5366 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 28032014 Α Π : 7814 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: Π. ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2. ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2. ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 7587 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

<< Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα >> << Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος >> ΑΠΟΦΑΣΗ

<< Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα >> << Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος >> ΑΠΟΦΑΣΗ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λίνα Σιαµαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΦ-ΛΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΦ-ΛΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Κώστας Ρουμπόπουλος Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. οικ. : 10952/2001 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. πρωτ. οικ. : 10952/2001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-6-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β/20.1/7439/464 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-Ν4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-Ν4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΟΦ-8ΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΟΦ-8ΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΛΔΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Μ9Φ-ΛΔΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-12 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦΚ/Β.20.1/14889/939

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΑΘΗΝΑ, 15/05/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΑΘΗΝΑ, 15/05/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.18 18:44:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΓΡ465ΦΘΘ-ΗΡΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Φ-ΝΔΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ19Φ-ΝΔΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β8Φ-Ν1Λ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ /3770

ΑΔΑ: 45Β8Φ-Ν1Λ ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ /3770 Αθήνα, 01-11- 2011 Α.Π.: Οικ. 15408/3770 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΦ-ΔΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΦ-ΔΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΥΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΥΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΛΦ-ΖΜΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β41ΛΦ-ΖΜΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΦ-ΖΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΦ-ΖΒΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΔΑ: Β4Ω0Φ-Θ9Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) Διεύθυνση Ι4 Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας - Τμήμα Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική

3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/09/2014 Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ηµεροµηνία: Α.Π.: 9245 / 344 Α2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ηµεροµηνία: Α.Π.: 9245 / 344 Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γ. Αδαμόπουλος Aθήνα, 25/2/2013 Τηλέφωνο: Αρ. Πρωτ.: 2026 Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Γ. Αδαμόπουλος Aθήνα, 25/2/2013 Τηλέφωνο: Αρ. Πρωτ.: 2026 Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο0Χ-9ΩΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΔΑ: 45Ο0Χ-9ΩΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 / 1 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/3/οικ. 669/47 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 14/07/2014 Α.Π.: Οικ. 8760/2230. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα