ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ"

Transcript

1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ «Αν το έντερο λειτοσργεί να το τρησιμοποιείς» Χοπήγηζη θπεπηικών ζςζηαηικών λειηοςπγικόρ πποζβάζιμορ δια ηορ ή μέζω ειδικών καθεηήπων (πινογαζηπικόρ, πινοενηεπικόρ) ή ( γαζηποζηομία, νηζηιδοζηομία ) Οδόρ ενηεπικήρ διαηποθήρ, ηύπορ ενηεπικού διαλύμαηορ, πςθμόρ σοπήγηζηρ ανάλογα βπασςππόθεζμη ή μακποππόθεζμη θπεπηική ςποζηήπιξη και ηη κλινική καηάζηαζη αζθενούρ Πηγή εικόναρ:www.rxkinetics.com/tpntutorial

2 ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΝΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΑΛΤΜΑΣΩΝ. Θεπμιδική πςκνόηηηα: 0,5-2 ml Τδαηάνθπακερ: % ελέξγεηαο παξέρνληαη σο απιά ζάθραξα κνλνζαθραξίηεο δηζαθραξίηεο, πνιπζαθραξίηεο, Ππωηεΐνερ: 4-32% ελέξγεηαο παξέρνληαη σο αθέξαηεο πξσηεΐλεο, κηθξά πεπηίδηα, θξπζηαιιηθά ακηλνμέα Λίπη: 2-45% ελέξγεηαο (55% ζε αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα) πνιπαθόξεζηα (PUFAs), κέζεο θαη καθξάο αιύζνπ (MCTs, LCTs), κνλναθόξεζηα (MUFAs), σ3 ιηπαξά νμέα Βιηαμίνερ και Ισνοζηοισεία: απαξαίηεηα πνζά Φςηικέρ ίνερ: ζπλήζσο πνιπζαθραξίηεο ζόγηαο

3 ΦΤΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΝΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΑΛΤΜΑΣΩΝ. Οζμωηικόηηηα(mOsm/kg):ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ δηαιπκέλεο νπζίαο αλά ρηιηόγξακκν δηαιύηε. Αθέξαηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ρακειή νζκσηηθόηεηα. Νεθπικό θοπηίο (R.L.S.): αλάινγα ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο-ειεθηξνιύηεο, mosm/l είλαη αλεθηό από ελήιηθεο, πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε λεθξνπαζείο θαη παηδηά. Τπόλειμμα: ελδείθλπηαη ζηε ξύζκηζε δηαηαξαρώλ ηνπ ΓΔ όηαλ είλαη ρακειό- πξόθιεζε δπζθνηιηόηεηαο- Ιξώδερ: απαηηείηαη κεγαιύηεξνο θαζεηήξαο ζίηηζεο ph: δηαιύκαηα κε ph <3,5 κεηώλνπλ ηελ γαζηξηθή θηλεηηθόηεηα

4 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΣΔΡΙΚΩΝ ΓΙΑΛΤΜΑΣΩΝ. Πνιπκεξή (αιεζκέλα, εκπνξηθά έηνηκα) ηνηρεηαθά εκηζηνηρεηαθά Δηδηθά Ρπζκηζηηθά modules πκπιεξώκαηα

5 ΠΟΛΤΜΔΡΗ Πποϋπόθεζη η θςζιολογική ή μεπικώρ θςζιολογική λειηοςπγία ηος ΓΔ Πλήπη διαιηηηικά διαλύμαηα με ακέπαια θπεπηικά ζςζηαηικά ακέπαιερ ππωηεΐνερ πολςμεπή γλςκόζηρ Γιζακσαπίηερ πολςακόπεζηα λιπαπά οξέα (PUFAs) μέζηρ και μακπάρ αλύζος ηπιγλςκεπίδια(mcts, LCTs) Θπεπηικά επαπκή ζε καηάλληλη δοζολογία Υαμηλό ςπόλειμμα Γιακπίνονηαι ζε : ιζόηονα, ςπεπθεπμιδικά, ςπεπππωηεϊνικά, πλούζια ζε θςηικέρ ίνερ

6 Καηηγοπία Γιάλςμα Υαπακηηπιζηικά Osmolite HN (Abbott) Pediasure (Abbott) Ensure Plus (Abbott) Fresubin Energy Ιζόηονα Frebini Fresubin Original Isosource Standard (Novartis) Nutrison Standard (Nutricia) Nutrini Standard (Nutricia) Τπεπθεπμιδικά Fresubin HP Energy Novasource Forte (Novartis) Nutrison Energy (Nutricia) Πλούζια ζε θςηικέρ ίνερ Tetrini Standard (Nutricia) Jevity FOS (Abbott) Fresubin Energy Fibre Fresubin Original Fibre Novasource Forte (Novartis) Novasource Gl Control (Novartis) Cubison (Nutricia) Nutrison Multifibre (Nutricia) Stresson Multi Fibre (Nutricia) 1, 1,25 ml Τπεπππωηεϊνικά Έναπξη ΔΓ Nutridrink (Nutricia) Perative (Abbott) Fresubin HP Energy Intestamin Infatrini (Nutricia) Intestamin Novasource Start (Novartis) Pre-Nutrison (Nutricia) 1,3 0.5 ml 0.5 ml 0,8 ml 0.5 ml

7 ΣΟΙΥΔΙΑΚΑ-ΗΜΙΣΟΙΥΔΙΑΚΑ Υξήζε ζε αζζελείο κε δηαηαξαρέο ιεηηνπξγίαο ΓΔ, ζύλδξνκν βξαρέσο εληέξνπ, δπζαπνξξόθεζε Γηαζπαζζέληα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα δηεπθόιπλζε ηεο πέςεο θαη απνξξόθεζεο Ακηλνμέα (γινπηακίλε, αξγηλίλε) Πεπηίδηα Πνιπκεξή γιπθόδεο, κνλνζαθραξίηεο, δηζαθραξίηεο Πνιπαθόξεζηα ιηπαξά νμέα Μέζεο αιύζνπ ηξηγιπθεξίδηα Βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία Τςειή νζκσηηθόηεηα γαζηξεληεξηθέο & κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο Άζρεκε γεύζε Τςειό θόζηνο Υακειό ππόιεηκκα

8 Γιάλςμα Alitraq (Abbott) Perative (Abbott) Survimed OPD Peptamen Jounior (Nestlé) Peptamen Powder (Nestlé) Vivonex Plus (Novartis) Vivonex plus +βειηησηηθό γεύζεο (Novartis) Vivonex Pediatric (Novartis) Elemental 028 (Nutricia) Elemental 028 extra (Nutricia) Neocate (Nutricia) Neocate Advance (Nutricia) Scandishake Mix (Nutricia) Υαπακηηπιζηικά 1,3 0.8 ml 0.85 ml 0.86 ml 0.7 ml 2 ml

9 ΟΝΟΜΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΧΣΔΗΝΔ (ανα 100ml) ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ (ανα 100ml) ΛΗΠΖ (ανα 100ml) ΝΔΡΟ ml/100ml ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ gr/100ml ΟΜΧΣΗΚΟΣΖΣΑ mosm/l ΤΠΟΛΛΔΗΜΑ ΓΔΤΖ ΓΛΟΤΣΑΜΗΝΖgr/100 ml ΑΡΓΗΝΗΝΖ gr/100ml MCT gr/100ml ω3 ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ gr/100ml ΒΗΣΑΜΗΝΖ C mg/100ml ΗΓΖΡΟ mg/100ml ΥΑΛΚΟ mg/100ml ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ mg/100ml ΥΡΧΜΗΟ μg/100ml ph ΝΔΦΡΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ mosm/l ΛΑΚΣΟΕΖ gr/100ml Alitraq Abbott ml 100ml ΓΛΟΤΣΔΝΖ gr/100ml % gr % gr % gr ζκόνη ,8 5,27 65,4 16,4 13,8 1, (-) βανίλια 1,42 0,45 0, ,2 1,3 0,13 0,8 3,7 6,8-7, ,25g r Perative Abbott καθεηήπα διάλςμα 1, , ,7 25 3,7 80,3 0, (-) οςδέηεπη 0,55 0,81 1,48 0, ,6 0,18 3,4 10 6,6-6, Survimed OPD Fresenius καθεηήπα διάλςμα , , (-) οςδέηεπη 0,04 0,16 1,3 0, ,1 0, ,05 Peptamen Nestlé ζκόνη ,8 33 3,8 85 0,1 260 (-) βανίλια 0 0 2,28 0, ,08 1 2,5 6,6-0 0,05 Jounior Peptamen Nestlé Powder ζκόνη , ,3 33 3, (-) βανίλια 0 0 2,73 0, ,2 0,14 1,4 4 6,5-0 0 Vivonex Plus Novartis καθεηήπα ζκόνη , , (-) οςδέηεπη 1 0, ,7 1 0,11 1,3 6, Vivonex plus + βελτιωτικό Novartis ζκόνη , , (-) 1 0, ,33 3, γεύσης ποπηοκάλι, ανανάρ, βαηόμοςπ ο Vivonex Novartis ζκόνη 0, , ,4 89, (-) οςδέηεπη 0,31 0,15 1, ,12 1,2 4, Pediatric Elemental 028 Nutricia καθεηήπα ζκόνη 0, , , όσι οςδέηεπη 0,34 0,24 1,2 0,8 5,7 0, , Elemental 028 Nutricia διάλςμα 0, , , (-) ποπηοκάλι, 0 0,26 1,24 0,8 14,3 2,1 0,2 2,1 7, extra ανανάρ Neocate Neocate Advance Scandishake Mix Nutricia Nutricia ζκόνη 0, , ,1 44 3, όσι οςδέηεπη 1,34 0,61 0,2 0,38 6 1,1 0,06 0,75 1, ζκόνη , ,6 32 3, όσι οςδέηεπη 1,38 1,76 1,2 0,8 3,3 0,6 0,24 0,5 1, Nutricia ζκόνη , , , (-) βανίλια, ζοκολάηα, ,7-0 +

10 ΔΙΓΙΚΑ Μπνξεί λα είλαη πνιπκεξή, ζηνηρεηαθά ή εκηζηνηρεηαθά Σξνπνπνηεκέλε ζύλζεζε ζηε κνξθή ή ζηε πεξηεθηηθόηεηα ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ Τςειό θόζηνο Γηαρσξίδνληαη αλάινγα ηελ πάζεζε : γηα λεθξνπαζείο, γηα αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα, γηα επαηνπαζείο, γηα δηαβεηηθνύο, αλνζνδηαηξνθήο

11 ΟΝΟΜΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΧΣΔΗΝΔ (ανα 100ml) ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ (ανα 100ml) ΛΗΠΖ (ανα 100ml) ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ gr/100ml ΓΙΑ ΝΔΦΡΟΠΑΘΔΙ Απμεκέλε ζεξκηδηθή ππθλόηεηα (2ml) Υακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ειεθηξνιύηεο Πνζνζηό πξσηεΐλεο αλάινγα ηελ θαηάζηαζε Αζζελείο κε λεθξηθή αλεπάξθεηα (ρξόληα ή νμεία) Nepro Suplena Novasource Renal Renilon Powder Abbott Abbott ml 100ml % gr % gr % gr διάλςμα ,2 43 9,6 1,56 διάλςμα ,5 43 9,6 1,6 Novartis διάλςμα ,3 40 7, Nutricia ζκόνη ,9 0

12 ΟΝΟΜΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΧΣΔΗΝΔ (ανα 100ml) ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ (ανα 100ml) ΛΗΠΖ (ανα 100ml) ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ gr/100ml ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ Τςειή ζεξκηδηθή αμία Υακειή πεξηεθηηθόηεηα CHO Τςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ιίπνο Αθέξαηεο πξσηεΐλεο Pulmocare Abbott ml 100ml % gr % gr % gr διάλςμα 1, ,5 6, ,6 56 9,3 0

13 ΓΙΑ ΗΠΑΣΟΠΑΘΔΙ Πινύζηα ζε ΓΑΑΟ θαη θησρά ζε ΑΑΟ Υακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ειεθηξνιύηεο Τςειή ελεξγεηαθή ππθλόηεηα Καηηγοπία Γιάλςμα Υαπακηηπιζηικά Ηπαηικά Fresubin Hepa Branched Chain Amino Acid Module (Nutricia) Generaid plus (Nutricia) Renilon Powder (Nutricia) Duocal SS40 (Nutricia) 1,3 ml Ακηλνμέα δηαθιαδηζκέλεο αιύζνπ σο πξσηετληθό ζπκπιήξσκα (δηαηηεηηθή αληηκεηώπηζε παηδηώλ κε επαηηθέο δηαηαξαρέο 2 ml 4,92 gr

14 ΟΝΟΜΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΧΣΔΗΝΔ (ανα 100ml) ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ (ανα 100ml) ΛΗΠΖ (ανα 100ml) ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ gr/100ml ΓΙΑ ΓΙΑΒΗΣΙΚΟΤ Υακειή πεξηεθηηθόηεηα ζε CHO Μνλνζαθραξίηεο (θξνπθηόδε) Πνιπκεξή γιπθόδεο Απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ζε MUFAs Πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο ml 100ml % gr % gr % gr Glucerna Abbott διάλςμα ,2 33,2 8, ,4 1,44 Diben Fresenius καθεηήπα διάλςμα ,5 37 9, ,4 Diben Drink Fresenius διάλςμα 0, ,3 45 4,5 2 Novasource Diabetes Novartis καθεηήπα διάλςμα ,8 33 3,7 1,5 Diason Nutricia καθεηήπα διάλςμα , ,3 38 4,2 1,5 Nutrison Diabetes Nutricia καθεηήπα διάλςμα , ,3 38 4,2 1,5

15 ΑΝΟΟΓΙΑΣΡΟΦΗ Παξνρή πεπηηδίσλ από θαδεΐλε & ζόγηα Αξγηλίλε, γινπηακίλε, σ3 ιηπαξά νμέα, βηηακίλεο(c, E), ηρλνζηνηρεία( Zn, Fe) Καηηγοπία Γιάλςμα Υαπακηηπιζηικά Alitraq (Abbott) Perative (Abbott) 1,3 Prosure (Abbott) 1,26 ml Intestamin 0.5 ml Reconvan Ανοζοδιαηποθήρ Supportan 1,3 ml Supportan Drink 1,3 ml Oral Impact 1,0 (Novartis) Impact (Novartis) Cubison (Nutricia) αληηκεηώπηζε έιθσλ θαηάθιηζεο Stresson Multi Fibre 1,25 ml (Nutricia)

16 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ Πξσηεΐλεο 30-40% ησλ ζεξκίδσλ CHO (καιηόδε, δεμηξίλε, ζαθραξόδε) 50% Λίπνο 20% (θπηηθά έιαηα) Υνξήγεζε θπξίσο από ην ζηόκα Σαμηλνκνύληαη ζε ηζόηνλα, βάζε ρπκό θξνύησλ, ππεξζεξκηδηθά, ππεξπξσηετληθά, πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο,

17 Καηηγοπία Γιάλςμα Υαπακηηπιζηικά Pediasure tetra (Abbott) Ιζόηονα Βάζη-σςμόρ θπούηων Πλούζια ζε θςηικέρ ίνερ Τπεπππωηεϊνικά Fresubin Original Drink Calshake Fortimel (Nutricia) ProvideXtra Drink Resource Fruit (Novartis) Prosure (Abbott) Fresubin Energy Fibre Drink Resource Meritene (Novartis) Prosure (Abbott) Fresubin Protein Energy Drink Clinutren High Protein Energy (Nestlé) Oral Impact (Novartis) Resource Meritene (Novartis) Cubitan (Nutricia) Fortimel (Nutricia) Protifar Plus (Nutricia) 1,25 ml 1,26 ml 1,26 ml 1,25 ml 1,3 ml 1,25 ml Τπεπθεπμιδικά Ensure plus HN (Abbott) Ensure plus tetra drink (Abbott) Calshake Frebini Energy Drink Fresubin Energy Drink Fresubin Energy Fibre Drink Fresubin Protein Energy Drink Resource Fruit (Novartis) Resource Energy (Novartis) Clinutren 1,5 (Nestlé) Forticreme (Nutricia) Forticreme (Nutricia) Scandishake Mix (Nutricia) 2 ml 1,6 ml 2 ml

18 MODULES Μεκνλσκέλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά CHO σο κνλνζαθραξίηεο, δηζαθραξίηεο ή πνιπκεξή γιπθόδεο Λίπνο σο MCT ή LCT Πξσηεΐλεο σο αθέξαηεο, πδξνιπκέλεο ή ακηλνμέα Υξήζε σο ζπκπιεξώκαηα άιισλ δηαιπκάησλ ή ζύλζεζε λέσλ

19 ΟΝΟΜΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΧΣΔΗΝΔ (ανα 100ml) ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ (ανα 100ml) ΛΗΠΖ (ανα 100ml) ΝΔΡΟ ml/100ml ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ gr/100ml ΟΜΧΣΗΚΟΣΖΣΑ mosm/l ΤΠΟΛΛΔΗΜΑ ΓΔΤΖ ΑΡΓΗΝΗΝΖ gr/100ml MCT gr/100ml ω3 ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ gr/100ml ΒΗΣΑΜΗΝΖ C mg/100ml ΗΓΖΡΟ mg/100ml ΥΑΛΚΟ mg/100ml ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ mg/100ml ΥΡΧΜΗΟ μg/100ml ph ΝΔΦΡΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ mosm/l ΓΛΟΤΣΔΝΖ gr/100ml ΛΑΚΣΟΕΖ gr/100ml ανά 100 ml Maxijul Super Soluble ml 100ml % gr % gr % gr gr gr Nutricia ζκόνη (-) οςδέηεπη Liquigen Nutricia γαλάκηω μα 4, όσι οςδέηεπη Calogen Nutricia διάλςμα 4, ,6 4,3 96, όσι ανά 100 gr g r 100gr οςδέηεπη, θπάοςλα % gr % gr % gr gr gr ΓΛΟΤΣΑΜΗΝΖ gr/100ml , Caloreen Nestlé ζκόνη 3, όσι οςδέηεπη Adamin Glu Nutricia ζκόνη 4, , όσι οςδέηεπη L-Arginine Nutricia ζκόνη 3, , ,2 0 0 όσι οςδέηεπη Duocal SS40 Nutricia ζκόνη 4, , , όσι οςδέηεπη Thick & Easy Fresenius ζκόνη 3, ,4-92,6-0, οςδέηεπη Branched Chain Amino Acid Module Nutricia /καθεη ήπα ζκόνη οςδέηεπη

20 ΟΝΟΜΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΧΣΔΗΝΔ (ανα 100ml) ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΔ (ανα 100ml) ΛΗΠΖ (ανα 100ml) ΝΔΡΟ ml/100ml ΦΤΣΗΚΔ ΗΝΔ gr/100ml ΟΜΧΣΗΚΟΣΖΣΑ mosm/l ΤΠΟΛΛΔΗΜΑ ΓΔΤΖ ΑΡΓΗΝΗΝΖ gr/100ml MCT gr/100ml ω3 ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ gr/100ml ΒΗΣΑΜΗΝΖ C mg/100ml ΗΓΖΡΟ mg/100ml ΥΑΛΚΟ mg/100ml ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ mg/100ml ΥΡΧΜΗΟ μg/100ml ph ΝΔΦΡΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ mosm/l ΓΛΟΤΣΔΝΖ gr/100ml ΛΑΚΣΟΕΖ gr/100ml Pediasure ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΑ Abbott m l 100ml % gr % gr % gr ζκόνη ,1 3 42,8 10,7 45,1 5 85, (-) βανίλια, ζοκολάηα ΓΛΟΤΣΑΜΗΝΖ gr/100ml 0,55 0,81 1,35 0, ,1 1 2,5 6,5-6, Pediasure tetra Abbott διάλςμα ,1 2,8 44,4 11,16 44,5 4,98 85, (-) βανίλια 0,27 0,09 0,04 0, ,1 1 2,5 6,5-6, Frebini Fresenius καθεηήπα διάλςμα , ,5 40 4, (-) οςδέηεπη 0,17 0,09 0,8 0,02 6 0,9 0,1 0,9 2, ,07 Frebini Energy Drink Nutren Jounior Fresenius διάλςμα 1, , ,8 40 6, (-) Nestlé μπανάνα, θπάοςλα 0,33 0,14 1, ,35 0,15 1, ,03 ζκόνη , ,1 35 3, (-) βανίλια 0 0 0, ,08 1 2,5 6, ,2 Peptamen Nestlé Jounior Vivonex Novartis Pediatric ζκόνη 0, , ,4 89, (-) οςδέηεπη 0,31 0,15 1, ,12 1,2 4, Elemental 028 Nutricia καθεηήπα ζκόνη 0, , , (-) οςδέηεπη 0,34 0,24 1,2 0,8 5,7 0, , Elemental 028 ποπηοκάλι Nutricia διάλςμα 0, , , όσι extra, ανανάρ 0 0,26 1,24 0,8 14,3 2,1 0,2 2,1 7, Generaid plus Infatrini Neocate Neocate Advance Nutricia Nutricia Nutricia Nutricia ζκόνη ,8 33 3,8 85 0,1 260 (-) βανίλια 0 0 2,28 0, ,08 1 2,5 6,6-0 0,05 ζκόνη , ,6 19,6 4, (-) οςδέηεπη 0,3 0,16 1,39 0,075 5,2 0,9 0,08 0,7 1, διάλςμα ,4 2,6 41,1 10,3 17,4 5,4 85 0, οςδέηεπη , ,06 0,9 2 6, ,2 ζκόνη 0, , ,1 44 3, όσι οςδέηεπη 1,34 0,61 0,2 0,38 6 1,05 0,06 0,75 1, ζκόνη , ,6 32 3, όσι οςδέηεπη 1,38 1,76 1,2 0,8 3,3 0,62 0,24 0,5 1, Nutridrink Nutricia διάλςμα 1, ,4 35 5, (-) βανίλια, ποπηοκάλι ,4 0,27 1,8 10 6, ,03, Nutricia καθεηήπα διάλςμα , , , (-) οςδέηεπη ,3 0,13 1,1 5,1 6, ,03 Tetrini Standard