ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Θέμα: Προκήζεηα Ραδηολοσθιηδίωλ / Ραδηοθαρκάθωλ θαη άιιωλ σιηθώλ απαραηηήηωλ γηα ηης αλάγθες ηες Πσρεληθής Θαηρηθής ηοσ Ογθοιογηθού Κέληροσ ηες Σράπεδας Kύπροσ. Αρ. Δηαγωληζκού: BOCOC2011 / 002 Τελεςηαία ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών: 5 ε August, 2011, 12:00, κεζεκέρη Όλερ οι αναθεπόμενερ ηιμέρ δίνονηαι ζε Ευρώ. Σελίδα 1 από 11

2 Ροϊόλ ΕΘΔΟ ΕΝΟΣΗΣΑ A3 : ΡΑΔΘΟΝΟΤΚΛΘΔΘΑ/ΡΑΔΘΟΦΑΡΜΑΚΑ (OPTIONAL ITEMS) ΕΝΣΤΠΟ 10A ΠΘΝΑΚΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) State the cost of the following separately: Cost of Indium (In 111 ) Chloride Injection Actvity (MBq) Cost (Euro) 1.1a 1.2 Cost of Indium (In 111 ) Myoscint 1.2a Actvity (MBq) Cost (Euro) 1.3 Cost of other Radionuclides for Palliation Therapy. State activity offered and cost : 1.3α. Y90 1.3β. Erbium 1.4 Cost of Selenium-75 for Imaging. State activity offered and cost : 1.5 Cost of Iodine 123 DATSCAN State activity offered and cost : 1.6 Cost of Iodine 123 IBZM State activity offered and cost 1.7 Cost of Sodium Iodine123 State activity offered and cost 1.8 Cost of other Labelled B emitters used for radionuclide Therapy e.g. 1.8α Y90 Zevalin State activity offered and cost 1.8β. Y90 foy90 for labeling State activity offered and cost 1.9 Thallium Chloride (Tl 201 ) Injection (111 MBq-1.8 GBq). Σελίδα 2 από 11

3 ΕΘΔΟ ΕΝΣΤΠΟ 10A ΕΝΟΣΗΣΑ B 2 : - OPTIONAL ITEMS ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΑ ΤΛΘΚΑ ΓΘΑ ΗΜΑΝΗ ΜΕ ΡΑΔΘΕΝΕΡΓΟ ΣΕΥΝΗΣΘΟ (COLD KITS) ΠΘΝΑΚΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) 1 State the cost of the following separately: Cost of Technetium Agent for Hepatobiliary Scintigraphy (IDA) (Optional item) 2 Cost of Technetium Agent for Kidney Scintigraphy (DMSA) (Optional item) 3 Cost of Technetium Agent for Brain Scintigraphy -HM-PAO (Optional item) 4 Technetium Agent for Liver Scintigraphy - sulphur Colloid (Optional item ) 5 Cost of Technetium Pyrophosphate Agent for Scintigraphy (Optional item.) Σελίδα 3 από 11

4 6 Cost of Technetium Agent for Infection and Inflammation (Optional item) 6,1 leucoscan 6,2 Infecton 6,3 Scintimun Cost of Technetium Agent for Lymphoscintigraphy 7 (Euro) Quantity Cost 8.1 nanocolloid 8.2 antimony colloid 8 Cost of Technetium Agent for Myocardial Perfusion Scintigraphy Quantity Cost (Euro) 6.1 Myoview 6.1 MIBI ΤΝΟΛΟ Σελίδα 4 από 11

5 ΕΘΔΟ ΕΝΣΤΠΟ 10A ΕΝΟΣΗΣΑ Γ : OPTIONAL ITEMS : ΤΛΘΚΑ ΑΠΑΡΑΘΣΗΣΑ ΓΘΑ ΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΚΑΘ ΑΚΣΘΝΟΠΡΟΣΑΘΑ ΣΗΝ ΠΤΡΗΝΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ (ACCESSORIES ) Γ1. Σα είδε ηες οκάδας Γ1, γηα ηα οποία ζα γίλεη δσλαηό λα δοζεί παραγγειία, πρέπεη λα παραδοζούλ κία θορά θαζ όιε ηε δηάρθεηα ηες ζύκβαζες (εθηηκάηαη εληός ηοσ 2012 ). ΠΘΝΑΚΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/ Α σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) State the cost of the following separately: Indicate the cost of the computer software and hardware system offered, that can be used for keeping records of the radionuclides used and records of the quality assurance of the daily, quarterly and annual quality assurance of the dose calibrator and other instrumentation used in Nuclear Medicine. The offer must include one of the following two systems, both with two user network, namely : PINESTAR system from GE Healthcare or TRIAD system from Mallinkrodt. The system provided must come with an appropriate printer connected to the computer provided. an appropriate printer connected to the computer provided and three years full warranty, An Uninterruptible Power Supply (UPS) with sufficient capacity to support the necessary equipment in case of power failure, and guarantee against loss of information, must be included in the price. Cost of Injection Stand (e.g. Capintec Catalog 06, , p.68, Biodex ,p.18 ) or equivalent. (In all cases, provide copy of catalog page, with image, dimensions etc). Cost of two standard shielded Pedal Bins approximately litre, 6 mm thick lead (e.g. gammacare 2841/6, Britec 6BT-SPB6, p.19) or equivalent. (In all cases, provide copy of catalog page, with image, dimensions etc). Cost of one large, approximately 40 litre shielded Pedal Bin, 6 mm thick lead (e.g. Britec 6BT-LPB6,p.19) or equivalent (In all cases, provide copy of catalog page, with image, dimensions etc) Cost of Sharps Container Shield for beta and gamma radiation (e.g.biodex , p.20) or equivalent (provide copy of catalog page, with image, dimensions of the item offered, etc). Cost of Lead or Tungsten Syringe Shields with release of the syringe at the press of a button (Capintec, catalog , Biodex , Britec 1BT-AL01,p.7) ) or equivalent (provide copy of catalog page, with image, dimensions of the item offered, etc). A) 6 X 1cc B) 6 X 2cc C) 6 X 5cc D) 2 X 10cc Σελίδα 5 από 11

6 ΕΘΔΟ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ 1 Continued σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) 7 Cost of Acrylate Beta syringe Shields 1, 2, 5 and 10cc (for beta radiation) (Britec IBT-BS01-BS10, p.8) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Α) 2 X 1cc Β) 2 X 2cc C) 2 X 5cc D) 2 X 10cc 8 Cost of Tungsten vial shield (e.g. Gamacare GC2848, Britec 2BT-TVST, p.10) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 9 Cost of medium size Syringe Carrier (6 mm lead) with handle for gamma emitters (e.g.gammacare GC 2845, Britec 4BT-MCBF6, p.12) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 10 Cost of Acrylate Syringe Carrier for beta emitters, able to accept a loaded 10 ml syringe in acrylate syringe shield, fitted with a capped needle (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 11 Mobile leaded dispensing trolley 3mm lead, (Britec SBT- MSDU3, p.17) or equivalent. (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 12 Cost of Mobile leaded trolley for therapy, 6 mm lead (Britec SBT-MSDU6,p.17) ) or equivalent. (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 13 Lead-shielded trolley (6mm) for moving/storing large volume waste with lockable lid ( Britec 6BT-PERAMB6, p.20) or equivalent. (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Σελίδα 6 από 11

7 ΕΘΔΟ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ 1 Continued σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) 14 Two Portable contamination/radiation monitor with thin plastic scintillation detector for α-,β- and γ-radiation and carrying case Model ASM 990-Advanced Survey meter and carrying case (www.flukebiomedical.com) a) Model ASM 990-Advanced Survey meter portable contamination/radiation monitor with thin plastic scintillation detector for α-,β- and γ-radiation, and b) Model 451B-DE-SI-RYR ion chamber Survey meter with beta guide 15 Personal pocket radiation monitor with semiconductor detector, for gamma radiation 20 KeV and above, with audible alarm(capintec PDM 117,p.130,) or equivalent. (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 16 Dose calibrator with molybdenum breakthrough set and extra dipper, choice between: a) Britec 10VDC 404 : Provide cost b) Capintec CRC 15R Provide cost 17 Cost of Easy mover *transfer of patients from table to table (Biodex , p.99) or equivalent. (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). ΤΝΟΛΟ Σελίδα 7 από 11

8 ΕΘ ΔΟ ΕΝΣΤΠΟ 10Α ΕΝΟΣΗΣΑ Γ2 : OPTIONAL ITEMS ΤΛΘΚΑ ΑΠΑΡΑΘΣΗΣΑ ΓΘΑ ΣΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΚΑΘ ΑΚΣΘΝΟΠΡΟΣΑΘΑ ΣΗΝ ΠΤΡΗΝΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ (ACCESSORIES ) Γ2. Σα είδε ηες οκάδας Γ2, γηα ηα οποία ζα γίλεη δσλαηό λα παραγγειζούλ, ζα πρέπεη λα παραδοζούλ κία θορά θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ Εηδηθά ηα είδε 6, 7, 8, θαη 9 ποσ αλακέλεηαη λα παραγγειζούλ περί ηο ηέιος ηοσ ΠΘΝΑΚΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Cost of LEUKOKIT (single use kit for the isotopic labelling procedure of autologous Leucocytes) σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) 2 Cost of Disposable ΜIBG Therapy dilution set (Amersham Code no.n 60), or Mallinkrott etc 3 Disposable ΜIBG Therapy vial connector set (Amersham Code No.N 61)or Mallincrott etc 4 MIBG Therapy needle guide (Amersham Code No.N 63) or Mallinkrott etc. 5 Technetium elution Vials, if such vials do not come with each delivered generator 6 Rectangular flood Source (Co 57 ) for dual headed γ-camera, supplied in a stable, easy to handle, leadlined roller case for safe transport and storage (740 MBq).(Capintec C-Thru Co-57 Flood Source, p.38 7 One set of reference sources for dose calibrator calibration (combination of Co-57, Cs137 and Ba133) and source decay schedule for at least one year (Capintec , p.33) 8 Co 57 pen marking source (gammacare GC2 831,Biodex p.88 ) Σελίδα 8 από 11

9 ΕΘΔΟ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ 2 Continued σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) 9 Radioactive ruler flexible from Co-57, approx.100 μci (Biodex ,Capintec 0975-FR57, p.35) 10 Decontamination liquid (Capintec RAD CON, p.66, Britec Radiacwash spray.p.46,biodex ,p.146) 11 Decontamination towelettes (Biodex p.147) 12 Disposable coverall, medium and large size (Biodex , p.150) 13 Wipe tests smears (Biodex , p.149) 14 Complete decontamination kit (Capintec p.67, Biodex p.147) 15 Minor spill emergency kit (Capintec p.67) 16 Absorbent paper roll (Biodex , p.151) 17 Lead vinyl rolls or lead foil (Britec 3LVSI,Capintec ,p.62) 18 Tc99m-Radiopharmaceutical quality control kits (Britec ,220,440,660,700,950,980,550 and780 p.42, Biodex Tec Control chromatography systems, p.91) ΤΝΟΛΟ Σελίδα 9 από 11

10 ΕΘΔΟ ΕΝΣΤΠΟ 10A ΕΝΟΣΗΣΑ Γ3 : OPTIONAL ITEMS (ACCESSORIES ) ΠΘΝΑΚΑ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) 1 2 State the cost of the following separately: Cost of High handle step stool, (Britec 16BT- HHSS1-p.48, Biotex ) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Cost of Mobile leaded screens (Britec VLS-201) about 120cmW x 160cm H(lead cm H and the rest leaded window,p.28) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc) Cost of Acrylic beta shield about 40 cm H x 35 cm W (Capintec , p.43) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Cost of Radioaerosol administration system (Britec, p.58) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Cost of Radioaerosol system lead shield (britec p.58) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Cost of Disposable Radioaerosol sets with approximately 68 cm extended tube length(britec p.58) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 7 Cost of Nuclear Medicine injection/resting chair with footrests (Britec 19BT-ICNF, p.61, Biodex , p. 19) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Σελίδα 10 από 11

11 ΕΘΔΟ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ3 : OPTIONAL ITEMS (ACCESSORIES ) Cost of Cardiac stress system with full adjustments to the back rest, leg section and ergometer (Britec 21CST-101B, p.65) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Cost of Anthropomorhic 3-D Brain Phantom (Biodex , p.88, Britec 22Jb005 p.78, Capintec p.139) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Cost of Neck phantom (Biodex p.94) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Cost of Mobile Thyroid uptake system with 2 x2 NaI(Tl) detector, 1024 channels and Well Counter with 2 lead shielding (Biodex p.70-71, Capintec p.90) or equivalent(provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). ΤΝΟΛΟ σλοιηθή Σηκή Υωρίς Φ.Π.Α ( ) Σημείωζη: Όλα ηα κενά να ζςμπληπωθούν από ηον Πποζθέπονηα ή ηον Δκππόζωπο ηος. Υπογπαθή Πποζθέπονηορ ή Δκπποζώπος ηος... Όνομα ςπογπάθονηορ... Απ. Γεληίος Ταςηόηηηαρ/Γιαβαηηπίος ςπογπάθονηορ... Ιδιόηηηα ςπογπάθονηορ... Ημεπομηνία... Σηοισεία Πποζθέπονηορ 1 Όνομα Πποζθέπονηορ... Μάπηςπαρ ( Ονομα, Υπογπαθή και Γιεύθςνζη)... Σημείωζη 1: Σε πεπίπηωζη κοινοππαξίαρ θςζικών και/ή νομικών πποζώπων να αναθεπθούν ηα ζηοισεία για ηην κοινοππαξία και ηα ζηοισεία κάθε μέλοςρ ηηρ κοινοππαξίαρ. Σημείωζη 2: Όλα ηα κενά να ζςμπληπωθούν από ηον Πποζθέπονηα ή ηον Δκππόζωπό ηος Σελίδα 11 από 11