Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 (Αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ: µια συγκριτική περιγραφική επισκόπηση Σιδηρόπουλος ηµήτριος, ρ., Σχολικός Σύµβουλος 3 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε Νοµού Θεσσαλονίκης Επιστηµονικός Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Θεσσαλονίκης Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα ευρήµατα µιας συγκριτικής περιγραφικής επισκόπησης των πλαισίων (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ. Στην Ελλάδα τα σχολικά έτη και , το Υπουργείο Παιδείας εφάρµοσε πιλοτικά το πρόγραµµα «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας - ιαδικασία αυτο-αξιολόγησης» (Α.Ε.Ε) µε βάση δεκαοκτώ (18) δείκτες πέντε (5) πεδίων (αυτο)αξιολόγησης. Στη διοικητική περιοχή του Χονγκ-Κόνγκ το Γραφείο Εκπαίδευσης εφαρµόζει ήδη από το 2003 την (αυτο)αξιολόγηση σχολικών µονάδων µε βάση είκοσι τρεις (23) δείκτες τεσσάρων (4) πεδίων (αυτο)αξιολόγησης. Με βάση τα ευρήµατα της συγκριτικής περιγραφικής µελέτης α) υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενό τους στους εξής έντεκα (11) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής, iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων, iv) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, v) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, vi) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, vii) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων, viii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών-σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, ix) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων, x) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων και xi) ακαδηµαϊκή επίδοση/πρόοδος µαθητών και β) δεν υφίστανται και συνακόλουθα δεν δίδεται η ανάλογη βαρύτητα- στην Ελλάδα -σε σύγκριση µε το Χονγκ-Κόνγκ- οι εξής τοµείς αυτό(αξιολόγησης»: i) επαγγελµατική ηγεσία διοίκησης, ii) υποστήριξη µαθητών, iii) πρόγραµµα σπουδών και αξιολόγηση και iv) -µη- ακαδηµαϊκή επίδοση µαθητών. Λέξεις-κλειδιά: (αυτο)αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο σχολικών µονάδων, σχέδιο δράσης, δείκτες (αυτο)αξιολόγησης), Χόγκ-Κόνγκ 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές, πολιτισµικές και τεχνολογικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο θέτουν συνεχώς νέες προκλήσεις και ασκούν σηµαντικές πιέσεις για αλλαγές και αναθεωρήσεις στη δοµή και λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισµών. Εντός αυτού του πλαισίου, η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η (αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων -ως έννοιες αλληλοεξαρτώµενες- συµπεριλαµβάνονται στις πρώτιστες προτεραιότητες των ασκούµενων εκπαιδευτικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Välijärvi, Kupari et.al., 2007). Ειδικότερα η (αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων: α) συνιστά µια διαρκής διαδικασία αυτογνωσίας, αναστοχασµού και ανατροφοδότησης όλων των εµπλεκοµένων στην καθηµερινή ζωή της σχολικής κοινότητας (Isoré, 2009), β) καταδεικνύει τη σχολική µονάδα ως ένα αυτόνοµο οργανισµό µάθησης και διδασκαλίας, ο οποίος πλαισιώνεται σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτισµικό κόσµο (Rao, Koong et.al., ISSN

2 2003) και γ) προάγει την ατοµική, κοινωνική, συναισθηµατική και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των µαθητών (Li & Wong, 2007). Η (αυτο)-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων ως ένα σύνολο συστηµατικών, συλλογικών και συµµετοχικών διαδικασιών στη βάση ενός ισότιµου διαλόγου και µιας συνεχούς διαπραγµάτευσης σκέψεων, νοηµάτων, πεποιθήσεων και συναισθηµάτων µεταξύ όλων των συµµετεχόντων (Reezigh & Creemers, 2005) αποτελεί βασικό συντελεστή για την παροχή µιας καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης, επειδή συµβάλλει σηµαντικά (Fernandez, 2002): α) στην προαγωγή της συλλογικότητας συνυπευθυνότητας και αυτοδέσµευσης όλων των εµπλεκοµένων (διοίκηση, εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές) στη σχολική ζωή (Staiger, & Rockoff, 2010), β) στην αναγνώριση του θεσµικού παιδαγωγικοκοινωνικοποιητικού ρόλου της σχολικής µονάδας και στην ανάδειξη των εκπαιδευτικών ως λειτουργών και ως επαγγελµατιών (Lee, Lam & Li 2003), γ) στη διερεύνηση/αποτίµηση της κατάστασης επιλεγµένων περιοχών του εκπαιδευτικού έργου και στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στην αξιολόγηση σχεδίων δράσης (Sahlberg, 2007), σε πεδία όπου καταγράφονται αδυναµίες και ταυτοχρόνως αναδύονται δυνατότητες θετικής αλλαγής και βελτίωσης (Jacob & Lefgren, 2008), δ) στην ενίσχυση της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, αφού µεταφέρονται επιπρόσθετα καθήκοντα και νέες αρµοδιότητες ως προς τη λήψη αποφάσεων σε σηµαντικά εκπαιδευτικά ζητήµατα στο επίπεδο των σχολικών µονάδων (Barber & Mourshed, 2007). 2. (Αυτo)αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων Κύριος σκοπός της (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων µε βάση προσδιορισµένα µετρήσιµα ποσοτικά και εκτιµώµενα ποιοτικά κριτήρια (Mourshed, Chikioke & Barber, 2010) είναι η εφαρµογή οργανωµένων και συστηµατικών παρεµβάσεων και η εισαγωγή καινοτοµικών στοιχείων στην ισχύουσα κουλτούρα και πρακτική του σχολείου (Schildkamp, Vanhoof et.al., 2012). Μέσω της (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων οι εκπαιδευτικοί ως «ισχυροί φορείς λόγου και δράσης» δηµιουργούν ένα νέο κοινό όραµα για το σχολείο, µέσω της ανασύνθεσης των επιµέρους οραµάτων και των προσωπικών αξιών και αρχών τους (Kane, Rockoff & Staiger, 2008) και (επαν)νεργοποιούνται δυναµικά και υπεύθυνα στη βελτίωση του κοινωνικοποιητικού και εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας (Arffman, 2007). Αυτό πραγµατώνεται µέσω της διαδικασίας σχεδιασµού και υλοποίησης συλλογικών σχεδίων δράσης, τα οποία βελτιώνουν την καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα, µεταµορφώνουν τη δυσλειτουργική καθεστηκυία κουλτούρα των ενδο/διασχολικών σχέσεων και πρακτικών και ενισχύουν πολλαπλώς την αυτόνοµη θεσµική λειτουργία των σχολικών µονάδων. (Janssens & Van Amelsvoort, 2008). Ένα σχέδιο δράσης διέπεται από µια λογική µάθησης, ανάπτυξης, αλλαγής, αυτοπροσδιορισµού και αυτονοµίας των σχολικών µονάδων (Cheng, 1995) και περιλαµβάνει τις παραπάνω διαδοχικές λειτουργίες: α) στρατηγικός προγραµµατισµός (καθορισµός στόχων και τρόπων επίτευξής τους), β) οργάνωση ISSN

3 (ανάλυση και καταµερισµός εργασιών), γ) διεύθυνση (δηµιουργία οργανωτικού κλίµατος, υποκίνηση/δέσµευση εκπαιδευτικών) και δ) έλεγχος των αποτελεσµάτων (Yuen, Law et.al., 2010). Σηµαντικοί παράγοντες, που επιδρούν θετικά στην πραγµάτωση των αναφερόµενων διαδικασιών είναι: η δέσµευση, η συνεννόηση, ο οµαδικός στοχασµός και η συνεργασία όλων των συµµετεχόντων της σχολικής κοινότητας σε όλα τα στάδια εφαρµογής των σχεδίων δράσης (OECD, 2005). 3. (Αυτο)αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων στην Ελλάδα Παρ όλες τις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες των εκάστοτε ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας σε νοµοθετικό (ν. 2525/1997 & ν. 2986/2002) και σε επιστηµονικό/ερευνητικό επίπεδο (ΚΕΕ, 2010b Κατσαρού & εδούλη, 2008 Βαβουράκη, Ζουγανέλη κ.α., 2008 Π.Ι, 2000a Π.Ι, 2000b Σολοµών, 1999) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων εφαρµόστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά (στο πλαίσιο του ν. 3848/2010) µέσω του πιλοτικού προγράµµατος: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας- ιαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιήθηκε από το Σεπτέµβριο 2010 µέχρι τον Ιούνιο 2012 µε βάση τους εξής δεκαοκτώ (18) δείκτες πέντε (5) επιµέρους πεδίων (αυτο)αξιολόγησης: α) Μέσα & Πόροι & Ανθρώπινο υναµικό, β) Οργάνωση & ιοίκηση, γ) Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο, δ) Εκπαιδευτικές διαδικασίες και ε) Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα) (Κ.Ε.Ε, 2010a). Πιο αναλυτικά: α) το πεδίο «Μέσα & Πόροι & Ανθρώπινο υναµικό» περιελάβανε τρεις (3) τοµείς (Υλικοτεχνική υποδοµή, Οικονοµικοί πόροι, Ανθρώπινο υναµικό) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) χώροι σχολείου, ii) εξοπλισµός/υλικοτεχνική υποδοµή, iii) οικονοµικοί πόροι και iv) διδακτικό προσωπικό, β) το πεδίο «Οργάνωση & ιοίκηση» περιελάβανε τρεις (3) τοµείς (Οργάνωση, ιοίκηση, Αξιοποίηση Μέσων/Πόρων) µε τους εξής τρεις (3) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής και iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων, γ) το πεδίο «Κλίµα & σχέσεις στο σχολείο» περιελάβανε έναν (1) τοµέα (Κλίµα & Σχέσεις στο σχολείο) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών, ii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών-σχέσεις µεταξύ µαθητών, iii) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων και iv) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων), δ) το πεδίο «Εκπαιδευτικές διαδικασίες» περιελάβανε πέντε (5) τοµείς (Εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, Ποιότητα διδασκαλίας, Οργάνωση τάξης, Εκπαιδευτικές ραστηριότητες, Επιµόρφωση εκπαιδευτικών) µε τους εξής πέντε (5) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, ii) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, iii) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, iv) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων και v) επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ε) το πεδίο «Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα» περιελάβανε τρεις (3) τοµείς (Φοίτηση/ ιαρροή µαθητών, Εκπαιδευτικά Επιτεύγµατα, Ατοµική/κοινωνική ανάπτυξη µαθητών) µε τους εξής τρεις (3) δείκτες (αυτό)αξιολόγησης: i) ISSN

4 παρακολούθηση φοίτησης/σχολικής διαρροής, ii) επίδοση/πρόοδος µαθητών και iii) ενισχυτικές, υποστηρικτικές/αντισταθµιστικές παρεµβάσεις. Στο συγκεκριµένο πιλοτικό πρόγραµµα της ΑΕΕ συµµετείχαν τετρακόσιες ογδόντα (480) σχολικές µονάδες όλων των τύπων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Συµµετείχαν έξι χιλιάδες πενήντα (6.050) εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και πεντακόσιοι τριάντα (530) σχολικοί σύµβουλοι πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στη διάρκεια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν ενδοσχολικές δράσεις επιµορφωτικής υποστήριξης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών καθώς και διαδικασίες ενδιάµεσης και τελικής αξιολόγησης ανά εξάµηνο και ανά έτος σε επίπεδο σχολικής µονάδας. 4. (Αυτο)αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων στο Χόνγκ-Κόνγκ Το γραφείο εκπαίδευσης της διοικητικής περιοχής του Χονγκ Κονγκ εφαρµόζει από το 2003 την (αυτο)αξιολόγηση σε όλες τις σχολικές µονάδες της επικράτειάς του µε βάση είκοσι τρεις (23) δείκτες των εξής τεσσάρων (4) πεδίων (αυτο)αξιολόγησης: α) Οργάνωση & ιοίκηση, β) Μάθηση & ιδασκαλία, γ) Υποστήριξη µαθητών & Σχολικό ήθος και δ) Επίδοση µαθητών (EDB, 2011 EDB, 2008a EDB, 2008b). Πιο αναλυτικά: α) το πεδίο «Οργάνωση & ιοίκηση» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Σχολική διοίκηση, Επαγγελµατική ηγεσία) µε τους εξής έξι (6) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) σχεδιασµός σχεδίων δράσης, ii) εφαρµογή/αξιολόγηση σχεδίων δράσης, iii) οικοδόµηση/προαγωγή σχολικής κουλτούρας αξιολόγησης, iv) παρακολούθηση/έλεγχος αποτελεσµατικότητας διδακτικού προσωπικού, v) συνεργασία/αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και vi) επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, β) το πεδίο «Υποστήριξη µαθητών & Σχολικό ήθος» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Υποστήριξη µαθητών, Σχολικό ήθος) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) υποστήριξη µαθητών, ii) κλίµα σχολείου (σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, σχέσεις µεταξύ µαθητών), iii) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων και iv) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων, γ) το πεδίο «Μάθηση & ιδασκαλία» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών & αξιολόγηση, Μάθηση & ιδασκαλία) µε τους εξής εννέα (9) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, ii) εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, iii) επίτευξη στόχων προγράµµατος σπουδών, iv) αξιολόγηση προγράµµατος σπουδών, v) διαδικασία µάθησης, vi) επίδοση µάθησης, vii) οικοδόµηση οργανισµού διδασκαλίας, viii) διαδικασία διδασκαλίας και ix) ανατροφοδότηση/ενηµέρωση µαθητών, δ) το πεδίο «Επίδοση µαθητών» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Στάσεις και συµπεριφορές µαθητών, Συµµετοχή και επιτεύγµατα µαθητών) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) επηρεασµός στάσεων/συµπεριφορών µαθητών, ii) κοινωνική/συναισθηµατική ανάπτυξη µαθητών, iii) ακαδηµαϊκή επίδοση µαθητών και iv) µη ακαδηµαϊκή επίδοση µαθητών. Η όλη διαδικασία εφαρµογής της (αυτo)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι ευέλικτη, προσαρµόζεται στο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο, τείνει συνεχώς να ISSN

5 απλοποιείται και γενικότερα προάγει µια ολιστική αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων. 5. Ευρήµατα συγκριτικής περιγραφικής επισκόπησης Από τα ευρήµατα της συγκριτικής εριγραφικής ε ισκό ησης των δύο λαισίων (αυτο)αξιολόγησης φαίνεται ότι: α) το πεδίο «Μέσα & Πόροι & Ανθρώπινο δυναµικό», δεν υπάρχει στο αντίστοιχο πλαίσιο (αυτο)αξιολόγησης στο Χονγκ-Κόνγκ. Αυτό πιθανώς συµβαίνει επειδή οι συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές δεν παρουσιάζουν δοµο-λειτουργικές αδυναµίες, και συνακόλουθα δεν χρειάζεται να τεθούν ως αυτόνοµες περιοχές (αυτο)αξιολόγησης. β) στο πεδίο «ιοίκηση & Οργάνωση» - «Οργάνωση & ιοίκηση» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής τρεις (3) δείκτες: i) διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής και iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων. Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι δεν υφίσταται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στην Ελλάδα -συγκριτικά µε το Χόνγκ-Κόνγκ- ο τοµέας «Επαγγελµατική ηγεσία». Αυτό πιθανώς συµβαίνει επειδή τόσο η διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης όσο και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών δεν αναγνωρίζουν στο διευθυντή της σχολικής µονάδας στοιχεία επαγγελµατισµού και ηγεσίας. Εάν συνέβαινε αυτό, θα αναµενόταν από τον διευθυντή να δρα ως πρότυπο, να έχει όραµα και αξίες, να λαµβάνει κρίσιµες εκτελεστικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να υλοποιεί σχέδια δράσης, να συν-οικοδοµεί και να ενισχύει µε τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού µια κουλτούρα (αυτο)αξιολόγησης, βελτίωσης και αλλαγής στη σχολική µονάδα, στην οποία προΐσταται, γ) στο πεδίο «Υποστήριξη µαθητών και σχολικό ήθος»-«κλίµα και σχέσεις στο σχολείο» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής τέσσερις (4) δείκτες: i) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών, ii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών-σχέσεις µεταξύ µαθητών, iii) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων και iv) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων. Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι δεν υφίσταται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στην Ελλάδα -συγκριτικά µε το Χόνγκ-Κόνγκ- ο τοµέας «Υποστήριξη µαθητών». Αυτό πιθανώς συµβαίνει επειδή στο εκπαιδευτικό σύστηµα στο Χόνγκ-Κόνγκ δίδεται θεσµικά µεγαλύτερη παιδαγωγική βαρύτητα στην ικανοποίηση των κοινωνικο-συναισθηµατικών αναγκών των µαθητών για επάρκεια, αυτονοµία, σύναψη σχέσεων, αυτοδιαχείριση συναισθηµάτων, υιοθέτηση θετικών αξιών και κοινωνικών συµπεριφορών και ένταξη στην οµάδα αναφοράς, δ) στο πεδίο «Μάθηση & διδασκαλία»-«εκπαιδευτικές διαδικασίες» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής τέσσερις (4) δείκτες: i) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, ii) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, iii) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, iv) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων. ISSN

6 Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι ο δείκτης «Επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών» δεν συµπεριλαµβάνεται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στο Χόνγκ-Κόνγκ -συγκριτικά µε την Ελλάδα-, αλλά στο πεδίο «ιοίκηση & Οργάνωση». Αυτό πιθανώς συµβαίνει, επειδή η διαδικασία του σχεδιασµού και της θέσης εκπαιδευτικών στόχων και της υλοποίησης/αξιολόγησης σχεδίων δράσεων εµπεριέχεται στα καθήκοντα και στις αρµοδιότητες της διοίκησης της σχολικής µονάδας στο Χόνγκ-Κόνγκ ενώ στην Ελλάδα η κύρια ευθύνη αυτών των ενδοσχολικών δράσεων αποτελεί ουσιαστική αρµοδιότητα του τοπικού σχολικού συµβούλου και θεσµικών εποπτευοµένων φορέων της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας (Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής, Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα). Επίσης είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι στο Χόνγκ-Κόνγκ -συγκριτικά µε την Ελλάδα- δίδεται µεγάλη παιδαγωγική βαρύτητα στο πεδίο «Μάθηση & ιδασκαλία» σε όλες τις πτυχές του τοµέα «Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών & αξιολόγηση» (σχεδιασµός, προσαρµογή, στρατηγικές υλοποίησης, εµπλουτισµός, παρακολούθηση, µηχανισµοί αξιολόγησης αποτελεσµατικότητας, ανατροφοδότηση) σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Αυτό πιθανώς συµβαίνει, επειδή η σχολική µονάδα στο Χόνγκ-Κόνγκ αναγνωρίζεται θεσµικά και λειτουργικά ως ένας αυτόνοµος και αποκεντρωµένος οργανισµός µάθησης και διδασκαλίας, ο οποίος µεταξύ των άλλων αρµοδιοτήτων του είναι υπεύθυνος για τη διαρκή αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης του προγράµµατος σπουδών, ε) στο πεδίο «Επίδοση µαθητών»-«εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στον εξής ένα (1) δείκτη: ακαδηµαϊκή επίδοση/πρόοδος µαθητών. Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι δεν υφίσταται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στην Ελλάδα -συγκριτικά µε το Χόνγκ-Κόνγκ- ο τοµέας «Μηακαδηµαϊκή επίδοση». Αυτό πιθανώς συµβαίνει, επειδή στο Χόνγκ-Κόνγκ δίδεται µεγαλύτερη παιδαγωγική βαρύτητα -τόσο σε επίπεδο σκοποθεσίας προγράµµατος σπουδών όσο και σε επίπεδο καθηµερινής σχολικής ζωής- στην απόκτηση και ανάπτυξη από τους µαθητές θεµελιωδών ενδο-προσωπικών και διαπροσωπικών κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. Σ αυτές περιλαµβάνονται: η αυτογνωσία, τα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση, η εσωτερίκευση ηθικών αξιών, η διαµόρφωση ατοµικής/κοινωνικής/εθνικής ταυτότητας, η αυτορρύθµιση, οι ηγετικές ικανότητες (συνεργασία, επικοινωνία, λήψη αποφάσεων), η προσαρµοστικότητα/πειθαρχία, ο αναστοχασµός/αυτοαξιολόγηση, η εθελοντική συµµετοχή σε ενδοσχολικές/εξωσχολικές δραστηριότητες και η επίτευξη σωµατικής/ψυχολογικής υγείας. 6. Συµπεράσµατα-Συζήτηση Με βάση τα ευρήµατα της συγκριτικής περιγραφικής επισκόπησης των πλαισίων αυτο-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής έντεκα (11) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) ISSN

7 διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής, iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων, iv) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, v) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, vi) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, vii) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων, viii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών-σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, ix) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων, x) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων και xi) ακαδηµαϊκή επίδοση/πρόοδος µαθητών. Σε σύγκριση µε τo Χονγκ-Κόνγκ δεν υφίσταται στην Ελλάδα: α) ο τοµέας «Επαγγελµατική ηγεσία» στο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης «ιοίκηση & Οργάνωση», αφού ο διευθυντής της σχολικής του µονάδας δεν λογίζεται µέχρι σήµερα -από την εκπαιδευτική, συνδικαλιστική και πολιτική κοινότητα- ως επαγγελµατίας και ως ηγέτης, συνακόλουθα δεν είναι θεσµικά αρµόδιος για την επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου του, β) ο τοµέας «Υποστήριξη µαθητών» στο πεδίο «Υποστήριξη µαθητών και σχολικό ήθος»- «Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο, αφού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν δίδεται µεγάλη παιδαγωγική βαρύτητα -τόσο σε επίπεδο σκοποθεσίας προγράµµατος σπουδών όσο και σε επίπεδο καθηµερινής σχολικής ζωής- στην ικανοποίηση των έµφυτων κοινωνικών και συναισθηµατικών αναγκών των µαθητών για σύναψη σχέσεων, αυτονοµία και επάρκεια, γ) ο τοµέας «Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών & αξιολόγηση» στο πεδίο «Μάθηση & διδασκαλία»-«εκπαιδευτικές διαδικασίες» αφού δεν αναγνωρίζεται θεσµικά στη χώρα µας η σχολική µονάδα ως ένας αυτόνοµος και αποκεντρωµένος οργανισµός µάθησης και διδασκαλίας, µε συνέπεια να µην αποτελεί εκπαιδευτική προτεραιότητα η αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης του προγράµµατος σπουδών και δ) στο πεδίο «Επίδοση µαθητών»-«εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα» ο τοµέας/δείκτης «Μη- ακαδηµαϊκή επίδοση», αφού δεν δίδεται µεγάλη παιδαγωγική/επιστηµονική βαρύτητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - πέραν της ακαδηµαϊκής επίδοσης- στην απόκτηση από τους µαθητές θεµελιωδών ενδο-προσωπικών και διαπροσωπικών κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. Οι παραπάνω επισηµάνσεις θα ήταν παιδαγωγικά και επιστηµονικά σκόπιµο να συµπεριληφθούν µε τη µορφή επιµέρους πεδίων και δεικτών (αυτο)αξιολόγησης: α) σε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο δοµής και λειτουργίας των σχολικών µονάδων, στο οποίο θα διευρύνονται τα ισχύοντα καθήκοντα και οι υπάρχουσες αρµοδιότητες του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων, β) στο εργαλείο (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων, που αναµένεται να θεσπιστεί και να εφαρµοστεί σε όλες τις σχολικές µονάδες της χώρας στο άµεσο µέλλον. Παρ όλες τις αναφερόµενες παρατηρήσεις, από τα ευρήµατα της παρούσας περιγραφικής επισκόπησης των πλαισίων αυτο-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ φαίνεται ότι έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας -όπως συµβαίνει σε όλα τα αναπτυγµένα διεθνή εκπαιδευτικά συστήµατα- ένα θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων, το οποίο έχει προδιαγραφές επιστηµονικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας. ISSN

8 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βαβουράκη, Α., Ζουγανέλη, Α., Σοφού, Ε. & Κούτρα, Χ. (2008). Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κατσαρού, Ε. & εδούλη, Μ. (2008). Επιµόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. (2010a). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: ιαδικασία αυτοαξιολόγησης στη σχολική µονάδα: Βασικό Πλαίσιο. Αθήνα: ΚΕ.Ε. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. (2010b). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: ιαδικασία aυτοαξιολόγησης στη σχολική µονάδα. ιαδικασίες και Εργαλεία. Αθήνα: Κ.Ε.Ε. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2000a). είκτες ποιότητας εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα. Π.Ι. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2000b). ιαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης και σχεδιασµού του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα. Αθήνα: Π.Ι Σολοµών, Ι. (Επιµ.) (1999). Εσωτερική αξιολόγηση και προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ξενόγλωσση Arffman, I. (2007). The Finnish success in PISA - and some reasons behind it. Finland: Institute for Educational Research, University of Jyvaskyla. Barber, M. & Mourshed, M. (2007) How the world's best-performing school systems come out on top. London: McKinsey and Company. Cheng, Y. (1995). School education quality: conceptualization, monitoring, and enhancement. In Siu P, & Tam, T. (Eds), Quality in Education: Insights from Different Perspectives (p ). Hong Kong: Education Research Association Hong Kong. EDB (Educational Bureau), (2008a). The government of the Hong Kong: Special administrative region, performance indicators and school self-evaluation tools. Retrieved 16 th January 2012, from EDB (Educational Bureau), (2008b). The government of the Hong Kong Special administrative region, PI2008. Retrieved 28 th March 2012, from EDB (Educational Bureau), (2011). The government of the Hong Kong: Special administrative region, tools and data for school self-evaluation. Retrieved 26 th ISSN

9 February 2012, from Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese approaches to professional development: The case of lesson study. Journal of Teacher Education, 53(5), Jacob, B. & Lefgren, L. (2008). Can principals identify effective teachers? Evidence on subjective performance evaluation in education. Journal of Labour Economics. 26(1), Janssens, F. & Van Amelsvoort, G. (2008). School self-evaluations and school inspections in Europe: An exploratory study Studies. Educational Evaluation, 34(1), Isoré, M. (2009). Teacher evaluation: Current practices in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Papers, 23, OECD Publishing. Retrieved from Kane, T., Rockoff, J. & Staiger, D. (2008). What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City. Economics of Education Review, 27(6), Lee, J., Lam W. & Li, Y. (2003). Teacher εvaluation and effectiveness in Hong Kong: Issues and challenges. Journal of Personnel Evaluation in Education 17(1), Li, H. & Wong, N. (2007). Implementing performance indicators of early learning and teaching: A Chinese study. International Journal of Early Years Education, 16 (2), Mourshed, M., Chikioke, C. & Barber, M. (2010), How the world s most improved school systems keep getting better. London: McKinsey and Company. Organisation for Economic Cooperation and Development. (2005). Teachers matter: Attracting, developing, and retaining effective teachers. Paris: OECD. Rao, N., Koong, M. & Wong, M. (2003). Predictors of preschool process quality in a Chinese context. Early Childhood Research Quarterly, 18, Reezigh, G. & Creemers, B. (2005). Linking school effectiveness and school improvement: The background and outline of the project. School Effectiveness and School Improvement, 16 (4), Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal of Education Policy, 22(2), Schildkamp, K.,Vanhoof, J., Van Petegem, P. &Visscher, A. (2012). The use of school self-evaluation results in the Netherlands and Flanders. British Educational Research Journal, 38 (1), Staiger, D. & Rockoff, J. (2010). Searching for effective teachers with imperfect information. Journal of Economic Perspectives, 24(3), Välijärvi, J., Kupari, P., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Sulkunen, S., Törnroos, J., & Arffman, I. (2007). The Finnish success in PISA - and some reasons behind it ISSN

10 (PISA 2003). Finland: Institute for Educational Research, University of Jyvaskyla. Yuen, H., Law, N, Lee, M. & Lee, Y. (2010). The Changing face of education in Hong Kong: Transition into the 21 st Century. Hong Kong: Centre for Information Technology in Education, The University of Hong Kong. ISSN

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ

Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού στο σχολείο: η περίπτωση των ΝΑΠ Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συνέδριο Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης 15 Μαΐου 2012 ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. Γιατί προτείνουµε την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας;

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ. Γιατί προτείνουµε την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας; ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Γιατί προτείνουµε την Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας; Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εμπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εμπιστεύεται τον εκπαιδευτικό Μέλλος Βασίλειος 26/11/2013 Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Ζητήματα Οργάνωσης, Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 8/11/2014, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α Αθήνας Η σημερινή πραγματικότητα Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο. Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο. Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το πλαίσιο Αναζήτηση ποιότητας αποτελεσματικότητας Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Χαράλαμπος Μπαμπαρούτσης Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Σκοποί της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού (N. 2986/02, Άρθρο. 5, παρ. 1) α. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

13 Υπουργεία Παιδείας 7 διεθνείς ενώσεις 11 φορείς εκπαίδευσης 11 ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί

13 Υπουργεία Παιδείας 7 διεθνείς ενώσεις 11 φορείς εκπαίδευσης 11 ερευνητικά/ακαδημαϊκά ιδρύματα Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, ειδικοί Σεμινάριο Επιμόρφωσης Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 6-9 Μαρτίου 2014, Ρέθυμνο & Χανιά, Κρήτη Ανδρέας Κόλλιας Ομάδα Εκπαιδευτικής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 304 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συμπληρώνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο και από τον Διευθυντή Σχολικής Μονάδας (μόνο Κατηγορία IV) ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο πολλαπλός ρόλος του Διευθυντή στο νέο σχολείο 1. Εισαγωγή 2. Τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Εισαγωγή Στη σημερινή παρουσίαση εξετάζεται και αναλύεται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 Δρ. Μαρία Γραβάνη «Νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση ενηλίκων», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Σάββατο, 20 Μαΐου 2017 1 Επισκόπηση της Παρουσίασης Βασικά βήματα οργάνωσης και σχεδιασμού διδακτικής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Χρήστος Ν. Σιγάλας

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Χρήστος Ν. Σιγάλας Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Χρήστος Ν. Σιγάλας Με τον όρο Εκπαιδευτικό Έργο στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής βαθμίδας νοούμε το σύνολο των ενεργειών και των δραστηριοτήτων δια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2017 Υπεύθυνος Πράξης Σπυρίδων Δουκάκης Συντονίστρια Δράσης Μαρία Νίκα 1η Έκδοση Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών ΑΕΕ Καταγράφονται στοιχεία για τις διαδικασίες τις οποίες ανέπτυξε το σχολείο κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013

Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013 Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013 ρος Γιασεµίνας Καραγιώργη Προϊσταµένης Τοµέα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Π.Ι. Σοφίας Βλάµη Λειτουργού Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Η διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης

Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο µητρώο εκπαιδευτών των Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Στελεχών της ηµοτικής Εκπαίδευσης ΠΙ 7.7.06.6 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Τηλ: 22 402368, 22 402378, Φαξ: 22 480505, info@cyearn.pi.ac.cy 27 Σεπτεµβρίου 2013 Θέµα: Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Σκουνάκης Νικόλαος & Καλαθάκη Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιούνται τη διετία 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης για τη σχολική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών της Εκπαίδευσης Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Σκοπός, στόχοι, φορείς, αντικείμενα, κριτήρια, μέσα, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η αξιολόγηση διευθυντών και προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων (εξαιρούνται τα 3/θέσια και κάτω) θα υλοποιηθεί σύντομα όπου οι συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293,

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, 20.02.05 Αvailable at: http://www.phileleftheros.com/main/main.asp?gid=362&issuenum=16293

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΤΟΥ ERASMUS+ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού σχολικής μονάδας Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ. Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ Δεκέμβρης 2013 Αποφάσεις οι οποίες δε χρησιμοποιούν δεδομένα, θεωρούνται ότι είναι γνώμες και με αυτές δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης

Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Θεματικό Πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Τομέας/Δείκτης: Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών Δείκτης 3.1 Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2012-2013 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΤΗΣΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ καιτουεκπαι ΕΥΤΙΚΟΥΕΡΓΟΥ Αντικείµενα Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο Ηγεσία και Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Ματθαίου, καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

Δημήτριος Ματθαίου, καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης»

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 η : Ποιους θεωρείται ως βασικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2012 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα