Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 (Αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ: µια συγκριτική περιγραφική επισκόπηση Σιδηρόπουλος ηµήτριος, ρ., Σχολικός Σύµβουλος 3 ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Π.Ε Νοµού Θεσσαλονίκης Επιστηµονικός Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Θεσσαλονίκης Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα ευρήµατα µιας συγκριτικής περιγραφικής επισκόπησης των πλαισίων (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ. Στην Ελλάδα τα σχολικά έτη και , το Υπουργείο Παιδείας εφάρµοσε πιλοτικά το πρόγραµµα «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας - ιαδικασία αυτο-αξιολόγησης» (Α.Ε.Ε) µε βάση δεκαοκτώ (18) δείκτες πέντε (5) πεδίων (αυτο)αξιολόγησης. Στη διοικητική περιοχή του Χονγκ-Κόνγκ το Γραφείο Εκπαίδευσης εφαρµόζει ήδη από το 2003 την (αυτο)αξιολόγηση σχολικών µονάδων µε βάση είκοσι τρεις (23) δείκτες τεσσάρων (4) πεδίων (αυτο)αξιολόγησης. Με βάση τα ευρήµατα της συγκριτικής περιγραφικής µελέτης α) υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενό τους στους εξής έντεκα (11) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής, iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων, iv) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, v) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, vi) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, vii) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων, viii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών-σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, ix) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων, x) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων και xi) ακαδηµαϊκή επίδοση/πρόοδος µαθητών και β) δεν υφίστανται και συνακόλουθα δεν δίδεται η ανάλογη βαρύτητα- στην Ελλάδα -σε σύγκριση µε το Χονγκ-Κόνγκ- οι εξής τοµείς αυτό(αξιολόγησης»: i) επαγγελµατική ηγεσία διοίκησης, ii) υποστήριξη µαθητών, iii) πρόγραµµα σπουδών και αξιολόγηση και iv) -µη- ακαδηµαϊκή επίδοση µαθητών. Λέξεις-κλειδιά: (αυτο)αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο σχολικών µονάδων, σχέδιο δράσης, δείκτες (αυτο)αξιολόγησης), Χόγκ-Κόνγκ 1. Εισαγωγή Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές, πολιτισµικές και τεχνολογικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο θέτουν συνεχώς νέες προκλήσεις και ασκούν σηµαντικές πιέσεις για αλλαγές και αναθεωρήσεις στη δοµή και λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισµών. Εντός αυτού του πλαισίου, η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η (αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων -ως έννοιες αλληλοεξαρτώµενες- συµπεριλαµβάνονται στις πρώτιστες προτεραιότητες των ασκούµενων εκπαιδευτικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Välijärvi, Kupari et.al., 2007). Ειδικότερα η (αυτο)αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων: α) συνιστά µια διαρκής διαδικασία αυτογνωσίας, αναστοχασµού και ανατροφοδότησης όλων των εµπλεκοµένων στην καθηµερινή ζωή της σχολικής κοινότητας (Isoré, 2009), β) καταδεικνύει τη σχολική µονάδα ως ένα αυτόνοµο οργανισµό µάθησης και διδασκαλίας, ο οποίος πλαισιώνεται σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικο-πολιτισµικό κόσµο (Rao, Koong et.al., ISSN

2 2003) και γ) προάγει την ατοµική, κοινωνική, συναισθηµατική και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των µαθητών (Li & Wong, 2007). Η (αυτο)-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων ως ένα σύνολο συστηµατικών, συλλογικών και συµµετοχικών διαδικασιών στη βάση ενός ισότιµου διαλόγου και µιας συνεχούς διαπραγµάτευσης σκέψεων, νοηµάτων, πεποιθήσεων και συναισθηµάτων µεταξύ όλων των συµµετεχόντων (Reezigh & Creemers, 2005) αποτελεί βασικό συντελεστή για την παροχή µιας καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης, επειδή συµβάλλει σηµαντικά (Fernandez, 2002): α) στην προαγωγή της συλλογικότητας συνυπευθυνότητας και αυτοδέσµευσης όλων των εµπλεκοµένων (διοίκηση, εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές) στη σχολική ζωή (Staiger, & Rockoff, 2010), β) στην αναγνώριση του θεσµικού παιδαγωγικοκοινωνικοποιητικού ρόλου της σχολικής µονάδας και στην ανάδειξη των εκπαιδευτικών ως λειτουργών και ως επαγγελµατιών (Lee, Lam & Li 2003), γ) στη διερεύνηση/αποτίµηση της κατάστασης επιλεγµένων περιοχών του εκπαιδευτικού έργου και στο σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στην αξιολόγηση σχεδίων δράσης (Sahlberg, 2007), σε πεδία όπου καταγράφονται αδυναµίες και ταυτοχρόνως αναδύονται δυνατότητες θετικής αλλαγής και βελτίωσης (Jacob & Lefgren, 2008), δ) στην ενίσχυση της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, αφού µεταφέρονται επιπρόσθετα καθήκοντα και νέες αρµοδιότητες ως προς τη λήψη αποφάσεων σε σηµαντικά εκπαιδευτικά ζητήµατα στο επίπεδο των σχολικών µονάδων (Barber & Mourshed, 2007). 2. (Αυτo)αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων Κύριος σκοπός της (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων µε βάση προσδιορισµένα µετρήσιµα ποσοτικά και εκτιµώµενα ποιοτικά κριτήρια (Mourshed, Chikioke & Barber, 2010) είναι η εφαρµογή οργανωµένων και συστηµατικών παρεµβάσεων και η εισαγωγή καινοτοµικών στοιχείων στην ισχύουσα κουλτούρα και πρακτική του σχολείου (Schildkamp, Vanhoof et.al., 2012). Μέσω της (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων οι εκπαιδευτικοί ως «ισχυροί φορείς λόγου και δράσης» δηµιουργούν ένα νέο κοινό όραµα για το σχολείο, µέσω της ανασύνθεσης των επιµέρους οραµάτων και των προσωπικών αξιών και αρχών τους (Kane, Rockoff & Staiger, 2008) και (επαν)νεργοποιούνται δυναµικά και υπεύθυνα στη βελτίωση του κοινωνικοποιητικού και εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας (Arffman, 2007). Αυτό πραγµατώνεται µέσω της διαδικασίας σχεδιασµού και υλοποίησης συλλογικών σχεδίων δράσης, τα οποία βελτιώνουν την καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα, µεταµορφώνουν τη δυσλειτουργική καθεστηκυία κουλτούρα των ενδο/διασχολικών σχέσεων και πρακτικών και ενισχύουν πολλαπλώς την αυτόνοµη θεσµική λειτουργία των σχολικών µονάδων. (Janssens & Van Amelsvoort, 2008). Ένα σχέδιο δράσης διέπεται από µια λογική µάθησης, ανάπτυξης, αλλαγής, αυτοπροσδιορισµού και αυτονοµίας των σχολικών µονάδων (Cheng, 1995) και περιλαµβάνει τις παραπάνω διαδοχικές λειτουργίες: α) στρατηγικός προγραµµατισµός (καθορισµός στόχων και τρόπων επίτευξής τους), β) οργάνωση ISSN

3 (ανάλυση και καταµερισµός εργασιών), γ) διεύθυνση (δηµιουργία οργανωτικού κλίµατος, υποκίνηση/δέσµευση εκπαιδευτικών) και δ) έλεγχος των αποτελεσµάτων (Yuen, Law et.al., 2010). Σηµαντικοί παράγοντες, που επιδρούν θετικά στην πραγµάτωση των αναφερόµενων διαδικασιών είναι: η δέσµευση, η συνεννόηση, ο οµαδικός στοχασµός και η συνεργασία όλων των συµµετεχόντων της σχολικής κοινότητας σε όλα τα στάδια εφαρµογής των σχεδίων δράσης (OECD, 2005). 3. (Αυτο)αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων στην Ελλάδα Παρ όλες τις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες των εκάστοτε ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας σε νοµοθετικό (ν. 2525/1997 & ν. 2986/2002) και σε επιστηµονικό/ερευνητικό επίπεδο (ΚΕΕ, 2010b Κατσαρού & εδούλη, 2008 Βαβουράκη, Ζουγανέλη κ.α., 2008 Π.Ι, 2000a Π.Ι, 2000b Σολοµών, 1999) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων εφαρµόστηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά (στο πλαίσιο του ν. 3848/2010) µέσω του πιλοτικού προγράµµατος: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής µονάδας- ιαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα υλοποιήθηκε από το Σεπτέµβριο 2010 µέχρι τον Ιούνιο 2012 µε βάση τους εξής δεκαοκτώ (18) δείκτες πέντε (5) επιµέρους πεδίων (αυτο)αξιολόγησης: α) Μέσα & Πόροι & Ανθρώπινο υναµικό, β) Οργάνωση & ιοίκηση, γ) Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο, δ) Εκπαιδευτικές διαδικασίες και ε) Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα) (Κ.Ε.Ε, 2010a). Πιο αναλυτικά: α) το πεδίο «Μέσα & Πόροι & Ανθρώπινο υναµικό» περιελάβανε τρεις (3) τοµείς (Υλικοτεχνική υποδοµή, Οικονοµικοί πόροι, Ανθρώπινο υναµικό) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) χώροι σχολείου, ii) εξοπλισµός/υλικοτεχνική υποδοµή, iii) οικονοµικοί πόροι και iv) διδακτικό προσωπικό, β) το πεδίο «Οργάνωση & ιοίκηση» περιελάβανε τρεις (3) τοµείς (Οργάνωση, ιοίκηση, Αξιοποίηση Μέσων/Πόρων) µε τους εξής τρεις (3) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής και iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων, γ) το πεδίο «Κλίµα & σχέσεις στο σχολείο» περιελάβανε έναν (1) τοµέα (Κλίµα & Σχέσεις στο σχολείο) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών, ii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών-σχέσεις µεταξύ µαθητών, iii) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων και iv) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων), δ) το πεδίο «Εκπαιδευτικές διαδικασίες» περιελάβανε πέντε (5) τοµείς (Εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, Ποιότητα διδασκαλίας, Οργάνωση τάξης, Εκπαιδευτικές ραστηριότητες, Επιµόρφωση εκπαιδευτικών) µε τους εξής πέντε (5) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, ii) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, iii) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, iv) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων και v) επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ε) το πεδίο «Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα» περιελάβανε τρεις (3) τοµείς (Φοίτηση/ ιαρροή µαθητών, Εκπαιδευτικά Επιτεύγµατα, Ατοµική/κοινωνική ανάπτυξη µαθητών) µε τους εξής τρεις (3) δείκτες (αυτό)αξιολόγησης: i) ISSN

4 παρακολούθηση φοίτησης/σχολικής διαρροής, ii) επίδοση/πρόοδος µαθητών και iii) ενισχυτικές, υποστηρικτικές/αντισταθµιστικές παρεµβάσεις. Στο συγκεκριµένο πιλοτικό πρόγραµµα της ΑΕΕ συµµετείχαν τετρακόσιες ογδόντα (480) σχολικές µονάδες όλων των τύπων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Συµµετείχαν έξι χιλιάδες πενήντα (6.050) εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και πεντακόσιοι τριάντα (530) σχολικοί σύµβουλοι πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στη διάρκεια του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν ενδοσχολικές δράσεις επιµορφωτικής υποστήριξης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών καθώς και διαδικασίες ενδιάµεσης και τελικής αξιολόγησης ανά εξάµηνο και ανά έτος σε επίπεδο σχολικής µονάδας. 4. (Αυτο)αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών µονάδων στο Χόνγκ-Κόνγκ Το γραφείο εκπαίδευσης της διοικητικής περιοχής του Χονγκ Κονγκ εφαρµόζει από το 2003 την (αυτο)αξιολόγηση σε όλες τις σχολικές µονάδες της επικράτειάς του µε βάση είκοσι τρεις (23) δείκτες των εξής τεσσάρων (4) πεδίων (αυτο)αξιολόγησης: α) Οργάνωση & ιοίκηση, β) Μάθηση & ιδασκαλία, γ) Υποστήριξη µαθητών & Σχολικό ήθος και δ) Επίδοση µαθητών (EDB, 2011 EDB, 2008a EDB, 2008b). Πιο αναλυτικά: α) το πεδίο «Οργάνωση & ιοίκηση» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Σχολική διοίκηση, Επαγγελµατική ηγεσία) µε τους εξής έξι (6) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) σχεδιασµός σχεδίων δράσης, ii) εφαρµογή/αξιολόγηση σχεδίων δράσης, iii) οικοδόµηση/προαγωγή σχολικής κουλτούρας αξιολόγησης, iv) παρακολούθηση/έλεγχος αποτελεσµατικότητας διδακτικού προσωπικού, v) συνεργασία/αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτικών και vi) επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, β) το πεδίο «Υποστήριξη µαθητών & Σχολικό ήθος» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Υποστήριξη µαθητών, Σχολικό ήθος) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) υποστήριξη µαθητών, ii) κλίµα σχολείου (σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, σχέσεις µεταξύ µαθητών), iii) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων και iv) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων, γ) το πεδίο «Μάθηση & ιδασκαλία» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών & αξιολόγηση, Μάθηση & ιδασκαλία) µε τους εξής εννέα (9) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) ανάπτυξη προγράµµατος σπουδών, ii) εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, iii) επίτευξη στόχων προγράµµατος σπουδών, iv) αξιολόγηση προγράµµατος σπουδών, v) διαδικασία µάθησης, vi) επίδοση µάθησης, vii) οικοδόµηση οργανισµού διδασκαλίας, viii) διαδικασία διδασκαλίας και ix) ανατροφοδότηση/ενηµέρωση µαθητών, δ) το πεδίο «Επίδοση µαθητών» περιελάβανε δύο (2) τοµείς (Στάσεις και συµπεριφορές µαθητών, Συµµετοχή και επιτεύγµατα µαθητών) µε τους εξής τέσσερις (4) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) επηρεασµός στάσεων/συµπεριφορών µαθητών, ii) κοινωνική/συναισθηµατική ανάπτυξη µαθητών, iii) ακαδηµαϊκή επίδοση µαθητών και iv) µη ακαδηµαϊκή επίδοση µαθητών. Η όλη διαδικασία εφαρµογής της (αυτo)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι ευέλικτη, προσαρµόζεται στο κοινωνικο-πολιτισµικό πλαίσιο, τείνει συνεχώς να ISSN

5 απλοποιείται και γενικότερα προάγει µια ολιστική αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων. 5. Ευρήµατα συγκριτικής περιγραφικής επισκόπησης Από τα ευρήµατα της συγκριτικής εριγραφικής ε ισκό ησης των δύο λαισίων (αυτο)αξιολόγησης φαίνεται ότι: α) το πεδίο «Μέσα & Πόροι & Ανθρώπινο δυναµικό», δεν υπάρχει στο αντίστοιχο πλαίσιο (αυτο)αξιολόγησης στο Χονγκ-Κόνγκ. Αυτό πιθανώς συµβαίνει επειδή οι συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές δεν παρουσιάζουν δοµο-λειτουργικές αδυναµίες, και συνακόλουθα δεν χρειάζεται να τεθούν ως αυτόνοµες περιοχές (αυτο)αξιολόγησης. β) στο πεδίο «ιοίκηση & Οργάνωση» - «Οργάνωση & ιοίκηση» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής τρεις (3) δείκτες: i) διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής και iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων. Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι δεν υφίσταται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στην Ελλάδα -συγκριτικά µε το Χόνγκ-Κόνγκ- ο τοµέας «Επαγγελµατική ηγεσία». Αυτό πιθανώς συµβαίνει επειδή τόσο η διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης όσο και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών δεν αναγνωρίζουν στο διευθυντή της σχολικής µονάδας στοιχεία επαγγελµατισµού και ηγεσίας. Εάν συνέβαινε αυτό, θα αναµενόταν από τον διευθυντή να δρα ως πρότυπο, να έχει όραµα και αξίες, να λαµβάνει κρίσιµες εκτελεστικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να υλοποιεί σχέδια δράσης, να συν-οικοδοµεί και να ενισχύει µε τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού µια κουλτούρα (αυτο)αξιολόγησης, βελτίωσης και αλλαγής στη σχολική µονάδα, στην οποία προΐσταται, γ) στο πεδίο «Υποστήριξη µαθητών και σχολικό ήθος»-«κλίµα και σχέσεις στο σχολείο» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής τέσσερις (4) δείκτες: i) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών, ii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών-σχέσεις µεταξύ µαθητών, iii) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων και iv) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων. Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι δεν υφίσταται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στην Ελλάδα -συγκριτικά µε το Χόνγκ-Κόνγκ- ο τοµέας «Υποστήριξη µαθητών». Αυτό πιθανώς συµβαίνει επειδή στο εκπαιδευτικό σύστηµα στο Χόνγκ-Κόνγκ δίδεται θεσµικά µεγαλύτερη παιδαγωγική βαρύτητα στην ικανοποίηση των κοινωνικο-συναισθηµατικών αναγκών των µαθητών για επάρκεια, αυτονοµία, σύναψη σχέσεων, αυτοδιαχείριση συναισθηµάτων, υιοθέτηση θετικών αξιών και κοινωνικών συµπεριφορών και ένταξη στην οµάδα αναφοράς, δ) στο πεδίο «Μάθηση & διδασκαλία»-«εκπαιδευτικές διαδικασίες» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής τέσσερις (4) δείκτες: i) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, ii) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, iii) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, iv) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων. ISSN

6 Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι ο δείκτης «Επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών» δεν συµπεριλαµβάνεται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στο Χόνγκ-Κόνγκ -συγκριτικά µε την Ελλάδα-, αλλά στο πεδίο «ιοίκηση & Οργάνωση». Αυτό πιθανώς συµβαίνει, επειδή η διαδικασία του σχεδιασµού και της θέσης εκπαιδευτικών στόχων και της υλοποίησης/αξιολόγησης σχεδίων δράσεων εµπεριέχεται στα καθήκοντα και στις αρµοδιότητες της διοίκησης της σχολικής µονάδας στο Χόνγκ-Κόνγκ ενώ στην Ελλάδα η κύρια ευθύνη αυτών των ενδοσχολικών δράσεων αποτελεί ουσιαστική αρµοδιότητα του τοπικού σχολικού συµβούλου και θεσµικών εποπτευοµένων φορέων της κεντρικής διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας (Ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής, Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα). Επίσης είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι στο Χόνγκ-Κόνγκ -συγκριτικά µε την Ελλάδα- δίδεται µεγάλη παιδαγωγική βαρύτητα στο πεδίο «Μάθηση & ιδασκαλία» σε όλες τις πτυχές του τοµέα «Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών & αξιολόγηση» (σχεδιασµός, προσαρµογή, στρατηγικές υλοποίησης, εµπλουτισµός, παρακολούθηση, µηχανισµοί αξιολόγησης αποτελεσµατικότητας, ανατροφοδότηση) σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Αυτό πιθανώς συµβαίνει, επειδή η σχολική µονάδα στο Χόνγκ-Κόνγκ αναγνωρίζεται θεσµικά και λειτουργικά ως ένας αυτόνοµος και αποκεντρωµένος οργανισµός µάθησης και διδασκαλίας, ο οποίος µεταξύ των άλλων αρµοδιοτήτων του είναι υπεύθυνος για τη διαρκή αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης του προγράµµατος σπουδών, ε) στο πεδίο «Επίδοση µαθητών»-«εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα» υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στον εξής ένα (1) δείκτη: ακαδηµαϊκή επίδοση/πρόοδος µαθητών. Εδώ χρειάζεται να επισηµανθεί ότι δεν υφίσταται στο συγκεκριµένο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης στην Ελλάδα -συγκριτικά µε το Χόνγκ-Κόνγκ- ο τοµέας «Μηακαδηµαϊκή επίδοση». Αυτό πιθανώς συµβαίνει, επειδή στο Χόνγκ-Κόνγκ δίδεται µεγαλύτερη παιδαγωγική βαρύτητα -τόσο σε επίπεδο σκοποθεσίας προγράµµατος σπουδών όσο και σε επίπεδο καθηµερινής σχολικής ζωής- στην απόκτηση και ανάπτυξη από τους µαθητές θεµελιωδών ενδο-προσωπικών και διαπροσωπικών κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. Σ αυτές περιλαµβάνονται: η αυτογνωσία, τα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση, η εσωτερίκευση ηθικών αξιών, η διαµόρφωση ατοµικής/κοινωνικής/εθνικής ταυτότητας, η αυτορρύθµιση, οι ηγετικές ικανότητες (συνεργασία, επικοινωνία, λήψη αποφάσεων), η προσαρµοστικότητα/πειθαρχία, ο αναστοχασµός/αυτοαξιολόγηση, η εθελοντική συµµετοχή σε ενδοσχολικές/εξωσχολικές δραστηριότητες και η επίτευξη σωµατικής/ψυχολογικής υγείας. 6. Συµπεράσµατα-Συζήτηση Με βάση τα ευρήµατα της συγκριτικής περιγραφικής επισκόπησης των πλαισίων αυτο-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ υπάρχει συνάφεια ως προς το θεµατικό και το εννοιολογικό περιεχόµενο στους εξής έντεκα (11) δείκτες (αυτο)αξιολόγησης: i) ISSN

7 διαµόρφωση/εφαρµογή ωρολογίου προγράµµατος, ii) συντονισµός σχολικής ζωής, iii) αξιοποίηση µέσων/πόρων, iv) ανάπτυξη/εφαρµογή προγράµµατος σπουδών, v) εφαρµογή/αποτελεσµατικότητα διδακτικών πρακτικών, vi) εφαρµογή/εναλλαγή τεχνικών αξιολόγησης, vii) εφαρµογή καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων, viii) σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών-σχέσεις µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, ix) σχέσεις µεταξύ σχολείου και γονέων, x) σχέσεις µεταξύ σχολείου και φορέων και xi) ακαδηµαϊκή επίδοση/πρόοδος µαθητών. Σε σύγκριση µε τo Χονγκ-Κόνγκ δεν υφίσταται στην Ελλάδα: α) ο τοµέας «Επαγγελµατική ηγεσία» στο πεδίο (αυτο)αξιολόγησης «ιοίκηση & Οργάνωση», αφού ο διευθυντής της σχολικής του µονάδας δεν λογίζεται µέχρι σήµερα -από την εκπαιδευτική, συνδικαλιστική και πολιτική κοινότητα- ως επαγγελµατίας και ως ηγέτης, συνακόλουθα δεν είναι θεσµικά αρµόδιος για την επιστηµονική/παιδαγωγική κατάρτιση και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου του, β) ο τοµέας «Υποστήριξη µαθητών» στο πεδίο «Υποστήριξη µαθητών και σχολικό ήθος»- «Κλίµα και σχέσεις στο σχολείο, αφού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν δίδεται µεγάλη παιδαγωγική βαρύτητα -τόσο σε επίπεδο σκοποθεσίας προγράµµατος σπουδών όσο και σε επίπεδο καθηµερινής σχολικής ζωής- στην ικανοποίηση των έµφυτων κοινωνικών και συναισθηµατικών αναγκών των µαθητών για σύναψη σχέσεων, αυτονοµία και επάρκεια, γ) ο τοµέας «Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών & αξιολόγηση» στο πεδίο «Μάθηση & διδασκαλία»-«εκπαιδευτικές διαδικασίες» αφού δεν αναγνωρίζεται θεσµικά στη χώρα µας η σχολική µονάδα ως ένας αυτόνοµος και αποκεντρωµένος οργανισµός µάθησης και διδασκαλίας, µε συνέπεια να µην αποτελεί εκπαιδευτική προτεραιότητα η αξιολόγηση του βαθµού υλοποίησης του προγράµµατος σπουδών και δ) στο πεδίο «Επίδοση µαθητών»-«εκπαιδευτικά Αποτελέσµατα» ο τοµέας/δείκτης «Μη- ακαδηµαϊκή επίδοση», αφού δεν δίδεται µεγάλη παιδαγωγική/επιστηµονική βαρύτητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα - πέραν της ακαδηµαϊκής επίδοσης- στην απόκτηση από τους µαθητές θεµελιωδών ενδο-προσωπικών και διαπροσωπικών κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. Οι παραπάνω επισηµάνσεις θα ήταν παιδαγωγικά και επιστηµονικά σκόπιµο να συµπεριληφθούν µε τη µορφή επιµέρους πεδίων και δεικτών (αυτο)αξιολόγησης: α) σε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο δοµής και λειτουργίας των σχολικών µονάδων, στο οποίο θα διευρύνονται τα ισχύοντα καθήκοντα και οι υπάρχουσες αρµοδιότητες του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων, β) στο εργαλείο (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων, που αναµένεται να θεσπιστεί και να εφαρµοστεί σε όλες τις σχολικές µονάδες της χώρας στο άµεσο µέλλον. Παρ όλες τις αναφερόµενες παρατηρήσεις, από τα ευρήµατα της παρούσας περιγραφικής επισκόπησης των πλαισίων αυτο-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων στην Ελλάδα και στο Χονγκ-Κόνγκ φαίνεται ότι έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας -όπως συµβαίνει σε όλα τα αναπτυγµένα διεθνή εκπαιδευτικά συστήµατα- ένα θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο (αυτο)αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων, το οποίο έχει προδιαγραφές επιστηµονικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας. ISSN

8 Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Βαβουράκη, Α., Ζουγανέλη, Α., Σοφού, Ε. & Κούτρα, Χ. (2008). Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κατσαρού, Ε. & εδούλη, Μ. (2008). Επιµόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης (σ ). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. (2010a). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: ιαδικασία αυτοαξιολόγησης στη σχολική µονάδα: Βασικό Πλαίσιο. Αθήνα: ΚΕ.Ε. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. (2010b). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση: ιαδικασία aυτοαξιολόγησης στη σχολική µονάδα. ιαδικασίες και Εργαλεία. Αθήνα: Κ.Ε.Ε. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2000a). είκτες ποιότητας εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα. Π.Ι. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2000b). ιαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης και σχεδιασµού του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα. Αθήνα: Π.Ι Σολοµών, Ι. (Επιµ.) (1999). Εσωτερική αξιολόγηση και προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ξενόγλωσση Arffman, I. (2007). The Finnish success in PISA - and some reasons behind it. Finland: Institute for Educational Research, University of Jyvaskyla. Barber, M. & Mourshed, M. (2007) How the world's best-performing school systems come out on top. London: McKinsey and Company. Cheng, Y. (1995). School education quality: conceptualization, monitoring, and enhancement. In Siu P, & Tam, T. (Eds), Quality in Education: Insights from Different Perspectives (p ). Hong Kong: Education Research Association Hong Kong. EDB (Educational Bureau), (2008a). The government of the Hong Kong: Special administrative region, performance indicators and school self-evaluation tools. Retrieved 16 th January 2012, from EDB (Educational Bureau), (2008b). The government of the Hong Kong Special administrative region, PI2008. Retrieved 28 th March 2012, from EDB (Educational Bureau), (2011). The government of the Hong Kong: Special administrative region, tools and data for school self-evaluation. Retrieved 26 th ISSN

9 February 2012, from Fernandez, C. (2002). Learning from Japanese approaches to professional development: The case of lesson study. Journal of Teacher Education, 53(5), Jacob, B. & Lefgren, L. (2008). Can principals identify effective teachers? Evidence on subjective performance evaluation in education. Journal of Labour Economics. 26(1), Janssens, F. & Van Amelsvoort, G. (2008). School self-evaluations and school inspections in Europe: An exploratory study Studies. Educational Evaluation, 34(1), Isoré, M. (2009). Teacher evaluation: Current practices in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Papers, 23, OECD Publishing. Retrieved from Kane, T., Rockoff, J. & Staiger, D. (2008). What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City. Economics of Education Review, 27(6), Lee, J., Lam W. & Li, Y. (2003). Teacher εvaluation and effectiveness in Hong Kong: Issues and challenges. Journal of Personnel Evaluation in Education 17(1), Li, H. & Wong, N. (2007). Implementing performance indicators of early learning and teaching: A Chinese study. International Journal of Early Years Education, 16 (2), Mourshed, M., Chikioke, C. & Barber, M. (2010), How the world s most improved school systems keep getting better. London: McKinsey and Company. Organisation for Economic Cooperation and Development. (2005). Teachers matter: Attracting, developing, and retaining effective teachers. Paris: OECD. Rao, N., Koong, M. & Wong, M. (2003). Predictors of preschool process quality in a Chinese context. Early Childhood Research Quarterly, 18, Reezigh, G. & Creemers, B. (2005). Linking school effectiveness and school improvement: The background and outline of the project. School Effectiveness and School Improvement, 16 (4), Sahlberg, P. (2007). Education policies for raising student learning: The Finnish approach. Journal of Education Policy, 22(2), Schildkamp, K.,Vanhoof, J., Van Petegem, P. &Visscher, A. (2012). The use of school self-evaluation results in the Netherlands and Flanders. British Educational Research Journal, 38 (1), Staiger, D. & Rockoff, J. (2010). Searching for effective teachers with imperfect information. Journal of Economic Perspectives, 24(3), Välijärvi, J., Kupari, P., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Sulkunen, S., Törnroos, J., & Arffman, I. (2007). The Finnish success in PISA - and some reasons behind it ISSN

10 (PISA 2003). Finland: Institute for Educational Research, University of Jyvaskyla. Yuen, H., Law, N, Lee, M. & Lee, Y. (2010). The Changing face of education in Hong Kong: Transition into the 21 st Century. Hong Kong: Centre for Information Technology in Education, The University of Hong Kong. ISSN

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03

Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Κωνσταντίνος Καλτσάς Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 Ζητήματα Οργάνωσης, Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 8/11/2014, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Α Αθήνας Η σημερινή πραγματικότητα Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα

Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα 1 Άσκηση Παιδαγωγικής Ηγεσίας: Από την αρχή μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, μια καθημερινή προτεραιότητα Δρ. Γεωργία Πασιαρδή (Διευθύντρια) Α' Δημοτικό Σχολείο Γερίου ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο. Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο. Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηγεσία και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική στο ελληνικό σχολείο Μανώλης Κουτούζης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το πλαίσιο Αναζήτηση ποιότητας αποτελεσματικότητας Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες

Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου P.Chatzipanagiotou@euc.ac.cy Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη

Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Η υποστήριξη της επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα: Ο ρόλος του ηγέτη Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 4 Ιουνίου, 2016 Περιεχόμενο παρουσίασης Α. Πραγματικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου

Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Ο Ηγέτης στο ημοτικό Σχολείο της Κύπρου Περιορισμοί, Προκλήσεις και Προοπτικές Ημερίδα ΑΠΚΥ-ΚΟΕ ΚΟΕ 5/12/2009 Μάριος Στυλιανίδης Βασικά Σημεία Παρουσίασης 1. Τοπικό συγκείμενο και περιορισμοί 2. Ο ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου

Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Δρ Ανδρέας Θεοδωρίδης & Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010-2011 Ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό έργο του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα: Η Δυναμική Προσέγγιση Εκπαιδευτική Ημερίδα «Αποτελεσματική Διδασκαλία: Προβληματισμοί Προτάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» Ανάπτυξη Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών που Στηρίζονται στην Έρευνα για την Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013

Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013 Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ TALIS 2013 ρος Γιασεµίνας Καραγιώργη Προϊσταµένης Τοµέα Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, Π.Ι. Σοφίας Βλάµη Λειτουργού Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Η διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων)

Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Εργαστήριο: Σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης ΓΙΑ τη μάθηση μέσα από τη διαδικασία eportfolio (ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων) Αναστασία Οικονόμου Προϊστάμενη Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Άντρη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com

Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com Κατανομή ηγεσίας: Πραγματικότητα ή σύνθημα; Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ, ΥΠΠ akythreotis@yahoo.com 1 Δομή της παρουσίασης Κατανεμημένη ηγεσία: 1. Έννοια και σημασία 2. Έρευνες σε διάφορες χώρες 3. Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης»

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 η : Ποιους θεωρείται ως βασικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κριτήρια (εσωτερικά - εξωτερικά) αξιολόγησης των σχολικών μονάδων Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293,

Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, Καραγιώργη, Γ. & Συμεού, Λ. (2005) Η Επαγγελματική Aνάπτυξη των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 50, 16293, 20.02.05 Αvailable at: http://www.phileleftheros.com/main/main.asp?gid=362&issuenum=16293

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Σκοπός, στόχοι, φορείς, αντικείμενα, κριτήρια, μέσα, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας

Παρατήρηση διδασκαλίας. Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Παρατήρηση διδασκαλίας Εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα Ο μάχιμος εκπαιδευτικός, αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Ματθαίου, καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

Δημήτριος Ματθαίου, καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ. ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δεκέμβριος 2012 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε.

Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αιτία Ανομοιογένεια μαθητικού πληθυσμού. Χαμηλά επίπεδα συμμετοχής και επίδοσης των μαθητών. Πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε. Αφορμή Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Νικολαϊδου Μ., Καραγιώργη, Γ., Γεωργιάδης, Π. και Γιασεμής, Χ. (2015) Τρία Σχολεία σε Πορεία Βελτίωσης: Η Εφαρμογή ενός Προγράμματος Αυτοαξιολόγησης

Νικολαϊδου Μ., Καραγιώργη, Γ., Γεωργιάδης, Π. και Γιασεμής, Χ. (2015) Τρία Σχολεία σε Πορεία Βελτίωσης: Η Εφαρμογή ενός Προγράμματος Αυτοαξιολόγησης Νικολαϊδου Μ., Καραγιώργη, Γ., Γεωργιάδης, Π. και Γιασεμής, Χ. (2015) Τρία Σχολεία σε Πορεία Βελτίωσης: Η Εφαρμογή ενός Προγράμματος Αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας, Bελτίωση και Ανάπτυξη Σχολικής Μονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο

ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Ποιοτικά Κριτήρια Ένταξης Πράξεων ανά Ειδικό Στόχο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1,2,3 Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος Δημητρακόπουλος Γιώργος Υποψήφιος Αιρετός ΚΥΣΠΕ (με το ψηφοδέλτιο «Ανεξάρτητη Ενωτική Εκ-κίνηση») Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά (με το ψηφοδέλτιο «Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση») Τηλ. επικοινωνίας 6977

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º Â

þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹± ¼± Ä Â ¼µ µ¹ ¹º  Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä Ä Å Ã þÿãä ¼¹ ÅÁ³ ± º±¹ ÅÀ ÃÄ Á¹¾ þÿ ¼Î½ ³¹±

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΕ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή της παρουσίασης

Δομή της παρουσίασης Δομή της παρουσίασης 1. Παραδοχές και Πραγματικότητες 2. Επαγγελματική Μάθηση: βασικά χαρακτηριστικά 3. Ενδεικτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής 2015 2016 4. Συμπεράσματα Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Βασικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Σελίδα 1 από 10 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2008 Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( )

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης ( ) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης (2008-2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Μέσα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης των Στελεχών της Εκπαίδευσης (Π.Ε.Σ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας σήμερα Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα. Πολυξένη Κ. Μπίστα

Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα. Πολυξένη Κ. Μπίστα Ο Διευθυντής είναι ο διοικητικός αλλά και ο παιδαγωγικός και επιστημονικός υπεύθυνος στη σχολική μονάδα Πολυξένη Κ. Μπίστα Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας «Μην απομονωθείτε. Σταθείτε πλάι σε κάποιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην χώρα μας σήμερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην χώρα μας σήμερα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων στην χώρα μας σήμερα Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» «Από την Τυποποίηση στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας: Η προοπτική του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ρ. Νίκος Μιχαλόπουλος (Προϊστάµενος ιεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα