ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 399/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 399/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 399/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύουσα: Αριστέα Σινανιώτη Μέλη: Κυριάκος Μακαρώνας Ευθύμιος Πουρναράκης Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου Γραμματέας: Παναγιώτα Μούρκου, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας- Ανίτας Ραφτοπούλου Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμπραξης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε (ΕΡΤ.Α.Ε)» με την εταιρία με την επωνυμία «UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA)» με αντικείμενο την παραχώρηση αποκλειστικών ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων ποδοσφαίρου του EURO 2008, με αίτημα αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει ή άλλως εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ως άνω νόμου. Στη Συνεδρίαση είχε νομίμως κλητευθεί η γνωστοποιούσα εταιρεία ΕΡΤ.Α.Ε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της Κωνσταντίνου Καλαβρού, Δέσποινας Σαμαρά και Εμμανουήλ Τσιρίγου, Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 62/ ) της Υπηρεσίας και πρότεινε α) την απόρριψη του αιτήματος της ΕΡΤ Α.Ε. για έκδοση αρνητικής πιστοποίησης σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, β) την χορήγηση εξαίρεσης της εν λόγω σύμβασης από την εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, δεδομένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ιδίου νόμου, για το χρονικό διάστημα από τη γνωστοποίηση της πρώτης σύμβασης την 01/03/2006 έως την 31/12/2008. Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί της με αριθ. πρωτ. 62/ εισηγήσεως της Γ.Δ.Α., ανέπτυξαν τις απόψεις τους και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλε η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής. 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της εταιρείας «ΕΡΤ.Α.Ε» ζήτησαν και η Προεδρεύουσα του Β Τμήματος της Επιτροπής χορήγησε προθεσμία μέχρι την 15 η Μαΐου 2008, ημέρα Τρίτη, προκειμένου να υποβάλουν συμπληρωματικό υπόμνημα. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 5 η Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της, και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., τις απόψεις που διατύπωσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία τόσο προφορικώς κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, όσο και με το υπόμνημα που υπέβαλε, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (στο εξής «ΕΡΤ Α.Ε.»), γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, (στο εξής «Ε.Α.»), εμπροθέσμως, την , τη σύμπραξή της με την εταιρεία με την επωνυμία UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENΝES DE FOOTBALL ( στο εξής «UEFA» ή «ΟΥΕΦΑ») δυνάμει των όρων μεταξύ τους καταρτισθείσης συμβάσεως σχετικά με την παραχώρηση από την UEFA στην ΕΡΤ Α.Ε. των δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου του 2008 (EURO 2008), εκοινοποίησε στην Ε.Α. τη σύμβαση αυτή και ζήτησε τη χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης κατ αρθρ. 11 ν. 703/77 άλλως και επικουρικώς τη διαπίστωση ότι σχετικώς με τη σύμβαση αυτή συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης κατ άρθρ. 1 παρ. 3 του ιδίου ν. 703/77. Από τα έγγραφα τα οποία υπέβαλε η αιτούσα στην Ε.Α., την έρευνα την οποία διεξήγαγε η ΓΔΑ της Ε.Α., τα δι υπομνημάτων υποβληθέντα από την ΕΡΤ Α.Ε. νομίμως και εμπροθέσμως στην Ε.Α. και την εν γένει διαδικασία προέκυψαν τα ακόλουθα: 2. Στις 31/01/2006 συνήφθη μεταξύ της ΕΡΤ.Α.Ε και της ΟΥΕΦΑ σύμβαση παραχώρησης από την ΟΥΕΦΑ στην ΕΡΤ Α.Ε των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων του EURO 2008, δηλ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχουν Εθνικές Ομάδες και διενεργείται κάθε τέσσερα χρόνια. Η παραχώρηση αυτή αφορά σε τηλεοπτικά δικαιώματα ελεύθερης μετάδοσης (αποκλειστικά) και σε ραδιοφωνικά δικαιώματα (μη αποκλειστικά). Τα τηλεοπτικά δικαιώματα συνδρομητικής τηλεόρασης δεν παραχωρήθηκαν στην ΕΡΤ Α.Ε. αλλά σε άλλη εταιρεία. Η εν λόγω σύμβαση γνωστοποιήθηκε εμπρόθεσμα στην Ε.Α. (ημ. αρ. πρωτ. 1217/ ) σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 703/77, όπως ισχύει, από την ΕΡΤ Α.Ε. Προκειμένου να παραχωρηθούν τα εν λόγω δικαιώματα η ΟΥΕΦΑ τήρησε τη νόμιμη διαδικασία και προσκάλεσε πλήθος ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ιδιωτικών ή μη να υποβάλλουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους της από Ιανουαρίου 2002 γνωστοποίησής της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τους οποίους η ανάθεση ή παραχώρηση των δικαωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης γίνεται μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών με την οποία παρέχονται ίσες ευκαιρίες για την απόκτηση των δικαιωμάτων αυτών. 2

3 Κατά τη διαδικασία αυτή η ΕΡΤ Α.Ε. ανεδείχθη πλειοδότης και της παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα δυνάμει των όρων της ως άνω συμβάσεως διότι κρίθηκε από την ΟΥΕΦΑ ότι εκείνη πληροί, και υπερτερεί σχετικώς των άλλων υποβαλόντων προσφορές, τα τεθέντα από την ΟΥΕΦΑ αντικειμενικά κριτήρια. 3. Η εταιρία ΕΡΤ Α.Ε, έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1730/1987 ως ανώνυμη εταιρία με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί δημόσια επιχείρηση που ανήκει στον δημόσιο τομέα (Ν. 1256/1982). Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό κοινωνικό έλεγχο που ασκείται από την Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου (Α.Σ.Κ.Ε) Τηλεθεατών Ακροατών (Αρθ.1, παρ. 3, Ν. 1730/1987). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι εκείνο που προκύπτει μετά την απογραφή και αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, ενεργητικών και παθητικών των καταργηθεισών ΕΡΤ-1 και ΕΡΤ-2 και την απεικόνισή τους στον ισολογισμό που συντάσσεται στη συνέχεια. Το κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο ελληνικό δημόσιο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ένας ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος. 4. Η ΟΥΕΦΑ (Union of European Football Associations, Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ενώσεων) είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην Ευρώπη. Είναι εταιρία, εγγεγραμμένη σε μητρώο επιχειρήσεων υπό το καθεστώς του Ελβετικού αστικού κώδικα, με έδρα τη Νιόν της Ελβετίας (Βλ. Commission Decision of 23/7/2003 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (COMP/C Joint selling of the commercial rights of the UEFA Champions League, Brussels, 23/07/2003, C(2003)2627 final, UEFA s Statutes (Édition 2000). Συμμετέχουν σ αυτήν ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ΟΥΕΦΑ αποτελείται από 51 μέλη. Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις της είναι πρωτάθλημα στο οποίο, γνωστό ως Champions League, συμμετέχουν οι πρώτες και οι δεύτερες ομάδες στην κατάταξη της εθνικής τους βαθμολογίας όλων των χωρών που είναι μέλη της UEFA, το Κύπελο UEFA, όπου συμμετέχουν οι αμέσως επόμενες ομάδες στη βαθμολογία, το Regions Cup, το Κύπελλο Intertoto και, τέλος, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο οποίο συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες των ευρωπαϊκών χωρών. 5. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προβαίνουν σε προσφορά και ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και μπορεί να διακριθεί από γειτονικές περιοχές, ιδίως επειδή οι υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού στις περιοχές αυτές διαφέρουν σημαντικά. 6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατατάξει σε κατηγορίες τη δραστηριότητα αγοράς δικαιωμάτων περιεχομένου σε διαφορετικές αγορές, ανάλογα τη φύση του περιεχομένου. Στην υπόθεση Canal+/RTL/GICD/JV (Βλ. Δημοσίευμα τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 13/11/2001, IP/01/1579) η Επιτροπή διαπίστωσε ότι παρόλο που τα δικαιώματα μετάδοσης μπορεί να αποτελούν ξεχωριστό τμήμα ως προς άλλα τηλεοπτικά προγράμματα, η αγορά 3

4 κατατέμνεται περαιτέρω σε διακριτές σχετικές αγορές. Διαπίστωσε επίσης ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων δεν θεωρούνται υποκατάστατα για τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών γεγονότων. Στην υπόθεση Newscorp/Telepiu (Βλ. Υποθ. COMP/M.2876, OJ L 110, 16/04/2004, ), η Επιτροπή όρισε αγορές, οι οποίες αφορούσαν: α) την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικών έργων πρώτης μετάδοσης, β) απόκτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που λαμβάνουν χώρα σε τακτά διαστήματα και συμμετέχουν οι Εθνικές Ομάδες, γ) αποκλειστικά δικαιώματα σε άλλα αθλητικά γεγονότα και δ) απόκτηση τηλεοπτικών καναλιών. Ειδικότερα, σε προηγούμενες υποθέσεις η Επιτροπή έχει κρίνει ότι υπάρχει ξεχωριστή αγορά για την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων με τη συμμετοχή εθνικών συλλόγων που πραγματοποιούνται κάθε έτος (εθνικό πρωτάθλημα, κυρίως πρώτης κατηγορίας και κύπελλα, Κύπελλο Πρωταθλητριών ΟΥΕΦΑ και Κύπελλο ΟΥΕΦΑ) από αυτή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων που πραγματοποιούνται ανά τετραετία και στους οποίους λαμβάνουν μέρος οι Εθνικές Ομάδες. (Βλ. Υπόθ. COMP/M.2876, OJ L 110, 16/04/2004, ). Στην υπό κρίση υπόθεση, η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που λαμβάνουν χώρα ανά τετραετία στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι Εθνικές Ομάδες Ποδοσφαίρου (Παγκόσμιο Κύπελλο και Ευρωπαϊκό Κύπελλο). 7. Τα δικαιώματα μετάδοσης παραχωρούνται, αντί τιμήματος, συνήθως, σε εθνική βάση. Ο χαρακτήρας της διανομής αποτελεί ζήτημα ρυθμιζόμενο από Εθνικές κανονιστικές διατάξεις και συνδέεται με γλωσσικούς και πολιτισμικούς φραγμούς και ιδιαιτερότητες έτσι ώστε οι αγορές να συμπίπτουν με την επικράτεια των ενδιαφερομένων χωρών. Επειδή, οι γλωσσικοί φραγμοί και οι πολιτισμικοί παράγοντες αποτελούν συνήθως, αλλά και στην κρινόμενη υπόθεση, παράγοντες αποφασιστικής σημασίας στην εν λόγω υπόθεση σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. 8. Η δομή της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και η συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: Συνεχής ανάπτυξη ψηφιακών πεδίων μετάδοσης προγραμμάτων που παρέχει στους καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία όσον αφορά στο περιεχόμενο. Στην Ελλάδα το καταναλωτικό κοινό αυτής της κατηγορίας είναι περιωρισμένο ( περίπου νοικοκυριά). Δημιουργία μεγάλων διεθνών ομίλων εταιριών με σκοπό την αύξηση των εσόδων. Το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται ως εξής: α) Eταιρίες που δεν ήσαν πριν ενεργές στη βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων, έχουν εισχωρήσει σε αυτή την βιομηχανία προσδοκώντας μεγαλύτερα έσοδα. β) Είσοδος των πωλητών των τερματικών (κινητά τηλέφωνα, ραδιόφωνα, τηλεοπτικοί δέκτες) στη βιομηχανία του περιεχομένου («content ). 4

5 γ) Είσοδος παρόχων πρόσβασης και δικτύων (access and network provider). 9. Στην Ελλάδα («upstream market») η απελευθέρωση της αγοράς των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ξεκίνησε με το ραδιόφωνο. Το 1986 λειτούργησαν οι πρώτοι μη κρατικοί ραδιοσταθμοί. Με το νόμο 1730/1987, επετράπη η ίδρυση ιδιωτικών ραδιοσταθμών. Οι πρώτοι τηλεοπτικοί σταθμοί ήσαν το ΜΕGA (φθινόπωρο 1989) και ο ΑΝΤΕΝΝΑ (Ιανουάριος 1990) οι οποίοι εξέπεμπαν δίχως άδεια μέχρι το 1993, οπότε με το ν. 2173/1993 επετράπη καιθεσμικά η λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών επιχειρήσεων οι οποίες έκτοτε πολλαπλασιάσθηκαν. 10. Παράλληλα, αναπτύχθηκε η αναλογική συνδρομητική τηλεόραση και, με σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, η ψηφιακή δορυφορική «Nova» είναι σήμερα το μοναδικό ψηφιακό συνδρομητικό τηλεοπτικό δίκτυο στην Ελλάδα. 11. Η καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση δεν είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα. Κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε αυτήν την εξέλιξη είναι η ανεπαρκής υποδομή και η διαθεσιμότητα πολλών ελεύθερων επίγειων σταθμών. Επίσης δορυφορικοί σταθμοί όπως το ΤV5, το CΝΝ ή το ΜΤV προσφέρονται δωρεάν από τον δημόσιο τηλεοπτικό πάροχο, την ΕΡΤ. Τούτα έχουν οδηγήσει στην αποθάρρυνση της επιλογής να αποκτηθεί από τους τηλεθεατές στην Ελλάδα η ιδιότητα του μέλους συνδρομητικού σταθμού. 12. Το ραδιόφωνο εξακολουθεί να αποτελεί αξιόλογη πηγή πληροφόρησης και ψυχαγωγίας. Το 2004 υπήρχαν περί τους 1200 ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Η ΕΡΤ διαθέτει λειτουργεί 7 ραδιοσταθμούς εθνικής εμβέλειας, και 19 περιφερειακούς με έμφαση στην πληροφόρηση, σε λειτουργία. 13. Η ΕΡΤ Α.Ε έχει ξεκινήσει εκπομπέ επίγειου ψηφιακού σήματος στην Ελλάδα από την άνοιξη του Η σημερινή εκπομπή των τριών ψηφιακών προγραμμάτων της (πρίσμα +, σπορ +, και σίνε +), είναι πιλοτική και συνεχίζει να είναι πιλοτική μέχρι σήμερα λόγω της εμβέλειας της εκπομπής (περιφέρειες Αττικής και Θεσ/νίκης κυρίως) της λειτουργίας και του περιεχομένου των προαναφερόμενων καναλιών. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 εδ.β του Ν.1730/1987, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, «στην ΕΡΤ Α.Ε. εκχωρείται από το Κράτος αποκλειστικό ραδιοτηλεοπτικό προνόμιο για κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση του σκοπού της. Αυτό το προνόμιο είναι αναπαλλοτρίωτο και περιλαμβάνει ιδίως «[..] Β. την εγκατάσταση σταθμών της υπηρεσίας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης δηλαδή πομπών, αναμεταδοτών, επίγειων σταθμών αναμετάδοσης μέσω δορυφόρου, ενσύρματων κυκλωμάτων, καλωδιακών μεταδόσεων γενικά με κάθε μέθοδο και εφαρμογή τεχνολογίας που συντελεί στην μετάδοση του ήχου και της εικόνας, που προορίζονται για λήψη από το κοινό.» 14. Τα τελευταία έτη η διοργάνωση αθλητικών γεγονότων απασχολεί ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης ενασχόλησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά σε θέματα ανταγωνισμού, αποτελεί δε την αγορά αθλητικών διοργανώσεων και ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων («downstream market»). Το επίπεδο ανταγωνισμού για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ποικίλλει ανάλογα με το είδος του αθλήματος και της διοργάνωσης (Judgment of the Court of First Instance, 8 October 2002, Metropole television SA (M6), Antena 3 de Televisión SA, Gestevisión Telecinco SA, SIC 5

6 Sociedade Independente de Comunicao SA, Deutsches SportFernsehen GMbH (DSF) and REti Televisive Italiane Spa (RTI) v. Commission of the European Communities supported by Union Europeenne de radio-television (UER) and Radiotelevision Espanola (RTVE), joined cases T-185/00, T-216/00, T-299/00 T-300/00). Μαζικά αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή οι αγώνες μοτοσικλέτας γενικώς προσελκύουν μεγάλο κοινό, ενώ διεθνείς διοργανώσεις όπου δεν υπάρχει εθνική συμμετοχή μπορεί να είναι μειωμένου ενδιαφέροντος. Όπως προκύπτει, αθλητικές διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες, οι τελικοί του Γουίμπλετον και το παγκόσμιο κύπελλο του ποδοσφαίρου συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης ενώ η προτίμηση των θεατών δεν επηρεάζεται από την παράλληλη μετάδοση άλλου αθλητικού γεγονότος. Αναφορικά με την εφαρμογή ή μη του άρθρου των κανόνων περί προστασίας του ανταγωνισμού της ΣυνθΕΚ και δη του αρθ. 81 επ., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να λάβει θέση, λαμβάνοντας υπ όψιν την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού, καθώς από τη μία υπάρχει μια διαδραστικότητα και αλληλοεξάρτηση μεταξύ των αγωνιζομένων φορέων και από την άλλη μία ανάγκη διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ τους. Το έντονο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού νομοθέτη σε αυτό τον χώρο έχει προκληθεί από τον ουσιώδη ρόλο τον οποίο τα τηλεοπτικά δικαιώματα διαδραματίζουν στην εξέλιξη των τηλεοπτικών αγορών. Οι αγορές αυτές γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη, κυρίως λόγω της απελευθέρωσης της πρόσβασης ιδιωτικών παρόχων στη δημιουργία τηλεοπτικών καναλιών και της ψηφιοποίησης που έκανε δυνατή την καλωδιακή και δορυφορική διανομή και την παροχή υπηρεσιών επί πληρωμή. 15. Η μετάδοση αθλητικών γεγονότων είναι ως επί το πλείστον «εφήμερη». Ο τηλεθεατής ενδιαφέρεται κυρίως για γεγονότα μεταδιδόμενα κατά το χρόνο κατά τον οποίο συμβαίνουν. Έτσι, η αντικατάσταση είναι δύσκολη και ο ανταγωνισμός είναι μειωμένος. Η συγκέντρωση των δικαιωμάτων στην εξουσία των αθλητικών ομοσπονδιών μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιωμάτων. Επίσης, η διαθεσιμότητα των δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σε έναν αριθμό συμβολαίων για τηλεοπτικά δικαιώματα που συμφωνούνται αποκλειστικά. 16. Προκειμένου να εκτιμηθεί η φύση της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τις ακόλουθες αγορές. (Απόφασή της CΟΜ/C , προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων κοινών πωλήσεων τηλεοπτικών δικαιωμάτων για ποδοσφαιρικούς αγώνες της ΟΥΕΦΑ): 1. αγορές προηγουμένου σταδίου της αγοραπωλησίας δικαιωμάτων ελεύθερης τηλεόρασης, συνδρομητικής τηλεόρασης και χρέωσης ανά εκπομπή. Για έναν ραδιοτηλεοπτικό φορέα οι προτιμήσεις του κοινού είναι αποφασιστικής σημασίας και όλοι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς αποτελούν πραγματικούς ή δυνητικούς αγοραστές τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Το ποδόσφαιρο, αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης τηλεθεατών ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται οι φορείς. (Σχετικά, Decision 1999/781/EK of the European Commission in case IV/ British Interactive Broadcasting /Open (EE L. 312 of , Commission s Decision IV/M. 553 RTL/Veronica/Endemol (EE L 134 of ) and Decision 1999/242/EK of the Commission TPS (EE L, )). Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο 6

7 ποδόσφαιρο αποτελεί πηγή ξεχωριστού ενδιαφέροντος για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Όπως η Επιτροπή διαπίστωσε στην υπόθεση TPS, το ποδόσφαιρο αποτελεί, μαζί με τον κινηματογράφο, τα πιο δημοφιλή προϊόντα της συνδρομητικής τηλεόρασης. Διαπίστωσε ακόμη ότι τα αθλητικά προγράμματα μπορούν να επιτύχουν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και να προσελκύσουν αναγνωρίσιμο κοινό, το οποίο ενδιαφέρει έντονα τους διαφημιστές. Σύμφωνα με την Επιτροπή δεν υπάρχουν άλλα προγράμματα ικανά να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στους κατόχους των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων για να περιορίσουν τα περιθώρια κίνησής τους στον καθορισμό τιμών. Τα δικαιώματα άλλων αθλητικών διοργανώσεων δεν ασκούν ανταγωνιστική πίεση στους κατόχους τω τηλεοπτικών δικαιωμάτων τέτοιων ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων. Δεν υφίσταται δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ποδοσφαίρου και εκείνων άλλων προγραμμάτων. Η αγορά είναι, άρα, διακριτή. Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ποδοσφαιρικών αγώνων δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατα δικαιωμάτων μετάδοσης άλλων αθλητικών εκδηλώσεων (Απόφαση Επιτροπής COMP/M.2483 Canal+/RTL/GJCD/JV, (IP01/1579)) και υπάρχει διακριτή αγορά για την απόκτηση και την εκ νέου πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που διεξάγονται τακτικά κάθε χρόνο. 2. αγορές επόμενου σταδίου στις οποίες οι τηλεοπτικοί πάροχοι αγωνίζονται για έσοδα από τις διαφημίσεις, που εξαρτάται από ποσοστά ακροαματικότητας και τους συνδρομητές συνδρομητικής τηλεόρασης/χρέωσης ανά εκπομπή. Η αγορά δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των ποδοσφαιρικών συναντήσεων συνδέεται συχνά με τις τηλεοπτικές αγορές επόμενου σταδίου όπου οι μεταδόσεις των ποδοσφαιρικών συναντήσεων αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού των ραδιοτηλεοπτικών φορέων για την προσέλκυση διαφημιστών. Για τους τηλεθεατές συνδρομητικής τηλεόρασης το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει δέλεαρ για την απόκτηση της ιδιότητας του συνδρομητή σε τηλεοπτικό σταθμό. 3. αγορές προηγούμενου σταδίου είναι οι αγορές δικαιωμάτων ασύρματων/τρίτης γενιάς [Τα δίκτυα τρίτης γενιάς (UMTS-Universal Mobile Telecommunications Systems) είναι δίκτυα υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στα οποία τα δεδομένα μεταδίδονται με πολύ υψηλές ταχύτητες], δικαιωμάτων διαδικτύου και δικαιωμάτων βίντεοπαραγγελίας, οι οποίες είναι νέες αγορές οπτικοακουστικών μέσων. Η συμφωνία της ΟΥΕΦΑ για κοινή πώληση καλύπτει όλα τα είδη μετάδοσης των αγώνων της ΟΥΕΦΑ. Αναφορικά με τα δικαιώματα νέων αγορών, όπως ασύρματων και διαδικτύου, αυτές είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Προς το παρόν στην εν λόγω αγορά ανήκουν όλες εκείνες οι επιμέρους αγορές των διαφορετικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 4. αγορές για άλλα εμπορικά δικαιώματα, και δη χορηγία, προμήθεια και αδειοδότηση. Η ΟΥΕΦΑ πωλεί από κοινού και ορισμένα εμπορικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις μεγάλες διοργανώσεις της, που ενδέχεται να αποτελούν τμήμα ευρύτερων αγορών προϊόντων εμπορικής διαφήμισης, σχετικά με τα οποία η Ε.Ε. έχει επικρίνει ότι δεν είναι πιθανό να περιορίζει τον ανταγωνισμό (Απόφαση Επιτροπής, 23 ης Ιουλίου 2003, COMP/C ). 7

8 17. Ως «επιχείρηση» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή οικονομική ενότητα που ασκεί εμπορική ή άλλη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του και από τον τρόπο χρηματοδότησής του (Κοτσίρης Λ., Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Αθέμιτου και Θεμιτού, Εκδ. Σάκκουλα, 4 η έκδ., σ.407 και ΔΕΚ, βλ. C-55/96, Job Centre II, Συλλογή 1997, Ι-7119, σκ.21, C /98, Pavlov κλπ, Συλλογή 2000, Ι-6451, σκ.74. Ως «οικονομική δραστηριότητα» νοείται κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά (C-118/85, C-35/96)). Η έννοια της «επιχείρησης» είναι περισσότερο οικονομική παρά νομική και το αποφασιστικό κριτήριο για την έννοια αυτή στο δίκαιο της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού να είναι η οικονομική και όχι η νομική της αυτοτέλεια. 18. Η «ένωση επιχειρήσεων» προϋποθέτει πλειονότητα επιχειρήσεων που συνδέονται μεταξύ τους με οποιαδήποτε μορφή οργανωμένης συνεργασίας. Δεν απαιτείται η «ένωση» να έχει την ιδιότητα της επιχείρησης, ενώ το είδος του νομικού δεσμού μεταξύ των επιχειρήσεων είναι αδιάφορο (Βλ. ΕΑ 83/1989). Ο δεσμός μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να είναι εταιρικός, σωματειακός χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, επαγγελματικού συνδικαλιστικού χαρακτήρα, όπως επαγγελματικοί σύλλογοι, κ.λπ. Δεν απαιτείται η ένωση να έχει νομική προσωπικότητα. Πεδίο εφαρμογής του δικαίου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού ως προς την έννοια της «ένωσης επιχειρήσεων» αποτελεί κάθε μορφής οικονομική συνεργασία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων μεταξύ τους (Βλ. Αποφάσεις Ε.Α. 3/1980 και 8/1980). Την ίδια άποψη φαίνεται ότι ακολουθούν και τα πολιτικά δικαστήρια (Μον.Πρωτ.Αθ. 6009/85). Αναφορικά ειδικότερα με το θέμα της οικονομικής δραστηριότητας, το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι, ενόψει των σκοπών της Κοινότητας, η άσκηση του αθλητισμού εμπίπτει στο κοινοτικό δίκαιο κατά το μέτρο που συνιστά οικονομική δραστηριότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 της συνθήκης (Βλ, Αποφ. ΔΕΚ Walrave/Union Cycliste Internationale, Συλλογή 1974, σ. 1405, παρ. 4, Υποθ. Donu/Mantero, συλλογή 1976, σ. 1333, παρ. 12). Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η νομολογία του ΔΕΚ (ΔΕΚ /78, Van Landewyck v Commission, Συλλ.1978, σ.21111, ΔΕΚ C-41/90, Höfner & Elser, Συλλ. 1991, σ. Ι-1979, σκ. 21, C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurances κ.λπ., Συλλ. 1995, σ. Ι-4013, σκ. 14, C-55/96, Job Centre, ο.π. σκ. 21.), σύμφωνα με την οποία σωματεία, ενώσεις, σύνδεσμοι θεωρούνται ως «ενώσεις επιχειρήσεων» κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ.1 ΣυνθΕΚ, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και από τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους. 19. Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι επαγγελματικοί και ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια θεωρούνται επιχειρήσεις με την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 Συνθ ΕΚ. Οι σύλλογοι είναι μέλη των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών. Κατά συνέπεια, οι Εθνικές Ομοσπονδίες είναι ενώσεις επιχειρήσεων με την έννοια του άρθρου 81, παρ. 1 ΣυνθΕΚ. Οι εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες αποτελούν μέλη της ΟΥΕΦΑ. Κατά συνέπεια, η ΟΥΕΦΑ αποτελεί ένωση ενώσεων επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, η ΟΥΕΦΑ αποτελεί και επιχείρηση διότι ασκεί άμεσα οικονομικές δραστηριότητες. 20. Εν προκειμένω, η σύναψη της συμβάσεως μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε και της ΟΥΕΦΑ, συνιστά αναμφιβόλως συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων υπό την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 703/

9 21. Στις 19 Ιουλίου 2001 η Επιτροπή με την σχετική της Εισήγηση (Statement of Objections) και επειδή στις 19 Φεβρουαρίου 1999 η ΟΥΕΦΑ κοινοποίησε στην Επιτροπή τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις εφαρμογής που αφορούν τη συμφωνία για την κοινή πώληση, όπου περιελάμβανε πρότυπες συμφωνίες δικαιωμάτων που επρόκειτο να συναφθούν με τηλεοπτικούς σταθμούς, εξέδωσε Ανακοίνωση Αιτιάσεων που εξεδόθη στις 18 Ιουλίου Τότε, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η κοινοποιηθείσα συμφωνία για την κοινή πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων παραβίαζε το άρθρο 81 παράγραφος 1 ΣυνθΕΚ. Επίσης η Επιτροπή δήλωσε ότι η εν λόγω συμφωνία δεν ήταν επιλέξιμη για απαλλαγή δυνάμει του Aρθ. 81 παρ.3 ΣυνθΕΚ) έχοντας καταλήξει στο ότι η πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων εμποδίζει τους ατομικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους που συμμετέχουν στο Τσάμπιονς Λίγκ από του να αναλάβουν εμπορική δράση σχετικά με τηλεοπτικά δικαιώματα και ότι αποκλείει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους αναφορικά με την προμήθεια ατομικά τηλεοπτικών δικαιωμάτων στους ενδιαφερόμενους αγοραστές. Η Ανακοίνωση Αιτιάσεων έκρινε επιπροσθέτως ότι τα οφέλη που η πώληση θα μπορούσε να αποφέρει στην τηλεοπτική αγορά μειώνονταν από την εμπορική πολιτική που ακολουθούσε η ΟΥΕΦΑ. Ο λόγος ήταν ότι η ΟΥΕΦΑ πωλούσε όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα σε μία βάση αποκλειστικότητας, (σε ένα πακέτο και σε ένα πάροχο ανά περιοχή για αρκετά έτη). Η ΟΥΕΦΑ απάντησε με νέο κανονισμό κοινής πώλησης συμπεριλαμβάνοντας πίνακα κατηγοριοποίησης για την εκμετάλλευση όχι μόνο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αλλά και άλλων μέσων επικοινωνίας, όπως τα δικαιώματα για το ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) και δικαιώματα για άλλους φορείς (DVD, CD-ROM). Πρότεινε διαχωρισμό των δικαιωμάτων σε διάφορα πακέτα που θα πωλούνταν ξεχωριστά με τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς, και κατά συνέπεια διάφοροι πάροχοι θα είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Η πρόταση αυτή απέληγε σε μείωση των αποκλειστικών δικαιωμάτων της ΟΥΕΦΑ, επιτρέποντας έτσι και τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους να προωθήσουν και τα δικά τους δικαιώματα. Επιπλέον η ΟΥΕΦΑ πρóτεινε τη σύναψη συμβάσεων που δεν υπερέβαιναν τα τρία έτη. Τα βασικότερα ζητήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με το δίκαιο του ανταγωνισμού αφορούν στην κοινή πώληση δικαιωμάτων, και στην αποκλειστικότητα μακράς διάρκειας μέσω συμβολαίων. 22. Τελικώς, με αφορμή το αίτημα για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης που υπέβαλε η ΟΥΕΦΑ στις 1/2/1999, η Επιτροπή ασχολήθηκε εκτενώς με το θέμα της κοινής πώλησης και απεφάνθη ότι (L291/45, ) ναι μεν υφίσταται περιορισμός του ανταγωνισμού, αλλά: -Υφίσταται αναγκαιότητα περιορισμών για τη δημιουργία ενός προϊόντος πρωταθλήματος το οποίο πωλείται μέσω ενός μοναδικού σημείου πώλησης. - Υπάρχει διακριτός φορέας εκμετάλλευσης με έννομο συμφέρον. - Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. - Οι σύλλογοι χαρακτηρίζονται από εθνικά συμφέροντα - Η ΟΥΕΦΑ παρέχει καλύτερη διανομή μαγνητοσκοπημένων μεταδόσεων 9

10 - Η ΟΥΕΦΑ παρέχει από την πλευρά της τη δυνατότητα εντοπισμού ζήτησης για τα από κοινού πωλούμενα δικαιώματα μετάδοσης -Μεταξύ των ποδοσφαιρικών συλλόγων και της ΟΥΕΦΑ υφίσταται σχέση συνιδιοκτησίας όσον αφορά τους μεμονωμένους αγώνες, αλλά η συνιδιοκτησία αυτή δεν αφορά οριζόντια το σύνολο των δικαιωμάτων που προκύπτουν από ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή χορήγησε απαλλαγή βάσει του άρθρ. 81 παρ3 ΣυνΕΚ. 23. Στην υπό κρίση υπόθεση και για το συγκεκριμένο αίτημα υφίσταται αρμοδιότητα της Ε.Α, βάσει του άρθρου 21 του ν. 703/77, όπως ισχύει, διότι στο ν. 3431/2006 που αφορά στη δικαιοδοσία της ΕΕΤΤ προβλέπονται τα εξής (Άρθρ. 1, παρ. 3, εδ. β.): [..] «3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: α) στο περιεχόμενο και την πολιτική του οπτικοακουστικού τομέα β) στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης και στην επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκπομπής, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής σχετικών κυρώσεων, καθώς και του εδάφιου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και το άρθρο 58. γ) στα συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες σε ψηφιακές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και δ) στον ψηφιακό τηλεοπτικό εξοπλισμό.». Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, η υπό κρίση περίπτωση εμπίπτει στην κατηγορία β) της παραγράφου 3 και ειδικότερα στην περίπτωση της «αναλογικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας ελεύθερης λήψης και της επίγειας και δορυφορικής και ψηφιακής ευρυεκπομπής» (Άρθ. 3, παρ β, εδ. α). 24. Η ΕΡΤ Α.Ε, στην υποβληθείσα γνωστοποίηση επικαλείται ότι δεν υπήρξε παρακώλυση, περιορισμός ή νόθευση του ανταγωνισμού εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών μέσω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και επιζητεί χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης μέσω του άρθρ. 11 ν. 703/77. Αλλά ακόμη και αν ήθελε εννοηθεί ότι η συμφωνία εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/776, ζητεί να κριθεί ότι αρμόζει η έκδοση απόφασης εξαίρεσης, καθόσον συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις του νόμου, επειδή η συμφωνία της συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διανομή του τηλεοπτικού προϊόντος επωφελεία του Έλληνα καταναλωτή και δεν τίθενται άλλοι περιορισμοί στη σύμβαση πέραν των απολύτως αναγκαίων για τη λειτουργία αυτής, πέραν δε τούτου, για την παραχώρηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων η ΟΥΕΦΑ τήρησε τη νόμιμη διαδικασία και προέβη σε πρόσκληση όλων των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, συμπεριλαμβάνομένης και της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία και τελικά ανεδείχθη ως πλειοδότης. 25. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει ορίζεται ότι: «Ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων που υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού πιστοποιεί, εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης, ότι με βάση τα γνωστά σε αυτή στοιχεία δεν υφίσταται παράβαση των 10

11 διατάξεων των άρθρων 1 παρ.1, 2 και 2α του παρόντος νόμου. Η πιστοποίηση αυτή μπορεί να ζητηθεί κι όταν πρόκειται για σύμπραξη επιχειρήσεων, εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης ή σχέσης οικονομικής εξάρτησης, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον.» Όπως υπογραμμίζεται στη θεωρία, η αρνητική πιστοποίηση έχει χαρακτήρα αναγνωριστικό. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι καθίσταται άνευ αντικειμένου αν μεταβληθούν οι πραγματικές περιστάσεις σε σχέση με ουσιώδη στοιχεία της απόφασης. 26. Το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 703/77 ορίζει ότι : «Απαγορεύονται πάσαι αι συμφωνίαι μεταξύ επιχειρήσεων, πάσαι αι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οιασδήποτε μορφής ενηρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, αι οποίαι έχουν ως αντικείμενον ή αποτέλεσμα την παρακώλυσιν, τον περιορισμόν ή την νόθευσιν του ανταγωνισμού ιδία δε αι συνιστάμεναι εις: α) τον άμεσον ή έμμεσον καθορισμόν των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής. β) τον περιορισμόν ή τον έλεγχον της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων. γ) την κατανομήν των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού. δ) την, κατά τρόπον δυσχεραίνοντα την λειτουργίαν του ανταγωνισμού, εφαρμογήν εν τω εμπορίω ανίσων όρων δι'ισοδυνάμους παροχάς, ιδία δε την αδικαιολόγητο άρνησιν πωλήσεως, αγοράς ή άλλης συναλλαγής. ε) την εξάρτησιν συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντισυμβαλλομένων αποδοχής προσθέτων παροχών, αι οποίαι, κατά την φύσιν των ή συμφώνως προς τας εμπορικάς συνηθείας, δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου των συμβάσεων τούτων.» 27. Εν προκειμένω, και, ειδικότερα, ως προς: α) τον άμεσον ή έμμεσον καθορισμόν των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής, η θεωρία δέχεται ότι «Πρόκειται ίσως για την ουσιαστικότερη περίπτωση διατάραξης του ανταγωνισμού, εφόσον περιορίζεται η ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών» (Βλ. Δελούκα-Ιγγλέση Κορνηλία, Εισαγωγή στο δίκαιο του ανταγωνισμού, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1994, σελ. 34. Επειδή ο καθορισμός τιμών αποτελεί τόσο σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού, στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis)», ΕΕ C 368 της 22/12/2001, σελ. 13, ορίζεται ότι τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών συνιστούν πάντοτε παράβαση ανεξαρτήτως του μεριδίου αυτών στη σχετική αγορά, βλ. σκέψη 11.1.α)). Για τον λόγο αυτό, μνημονεύεται ως πρώτη, ενδεικτικά αναφερόμενη, περίπτωση παρακώλυσης, περιορισμού ή νόθευσης του ανταγωνισμού, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην κοινοτική νομοθεσία. Πρόκειται για την κυριότερη περίπτωση νοθεύσεως του ανταγωνισμού. Οι σχετικές ρήτρες αναφέρονται τόσο σε επίπεδο οριζόντιο όσο και σε επίπεδο κάθετο. Αντικείμενο τους δύναται να είναι ο καθορισμός των τιμών, των τιμών πλαισίων, των εκπτώσεων ή των δεσμεύσεων ως προ τις τιμές μεταπώλησης. Ο όρος «τιμές» λαμβάνεται υπό ευρεία έννοια περικλείοντας τις εκπτώσεις, περιθώρια κέρδους, όρους πίστωσης, ακόμα και συστάσεις περί τιμών. Ακόμα και η παράλληλη τιμολόγηση, σύμφωνα 11

12 με το ΔΕΚ, μπορεί να αποτελεί ισχυρή απόδειξη εάν οδηγεί σε συνθήκες ανταγωνισμού που δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις συνθήκες (Αναλυτικά ταύτα, ΔΕΚ, αποφ και 218/1978 Heintz v. Landevyck v. Com, Activ de la Cour de Justice, 23/ , Απόφαση Επιτροπής ΕΟΚ , Αρμ. 1985, 247, με ιδιαίτερη μνεία σε διάφορα συστήματα καθορισμού τιμών και ειδικότερα: α) φυσικού ηγέτη (natural price leader), β) πρότυπου ευρωπαϊκής ηγετικής επιχείρησης χάραξης τιμών (pattern European leadership), γ) κατευθυνόμενης ηγετικής επιχείρησης χάραξη τιμών (guided price leadership), δ) βαρομετρικού ηγέτη (barometric price leadership). Για το θέμα της παράλληλης τιμολόγησης, βλ. Υπόθ. 48/69, Συλλ. 1972, 619, ICI κατά Επιτροπής). Στην υπό κρίση υπόθεση ωστόσο, απεδείχθη ότι η ΟΥΕΦΑ ακολούθησε διαδικασία δημόσιας προσφοράς, στην οποία εκλήθησαν να συμμετάσχουν όλοι οι σταθμοί (ιδιωτικοί και δημόσιοι). Η σύμβαση, με την αποκλειστικότητα της μετάδοσης των αγώνων, κατακυρώθηκε στον πλειοδότη, ο οποίος στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η ΕΡΤ. Η παραχώρηση αυτή αφορά σε τηλεοπτικά δικαιώματα ελεύθερης τηλεόρασης, τα οποία είναι αποκλειστικά και σε ραδιοφωνικά δικαιώματα το οποία είναι μη αποκλειστικά. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα συνδρομητικής τηλεόρασης δεν παραχωρήθηκαν με την γνωστοποιηθείσα σύμβαση. Αντίθετα, είχαν παραχωρηθεί σε σταθμό συνδρομητικό ο οποίος εν συνεχεία, για λόγους που δεν έγιναν γνωστοί, υπανεχώρησε οψίμως (Μαΐος 2008). Δεν έλαβε χώρα «διαδικασία» καθορισμού τιμής υποδηλούσα αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, νοθευτική, περιοριστική ή παρακωλυτική του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, το εν λόγω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή. β) τον περιορισμόν ή τον έλεγχον της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων, η ανάθεση σε εθνικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του συνόλου των δικαιωμάτων για το ΕΥΡΟ 2008, όπως αυτά περιγράφονται στη σύμβαση, ευνοεί τη διάθεση του προϊόντος. Ειδικότερα, μέσω του συγκεκριμένου τρόπου ιδιαίτερης «πώλησης» του προϊόντος, μπορεί να διατηρηθεί η ομοιογενής ποιότητά του. Κατά συνέπεια, το εν λόγω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή. γ) την κατανομήν των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, ο εδαφικός διαχωρισμός έγινε στην προκειμένη περίπτωση λόγω της γλωσσικής ιδιαιτερότητας και πολιτισμικής ιδιομορφίας των χωρών της Ευρώπης, με βάση την οποία οι εθνικοί φορείς βρίσκονται σε περισσότερο πλεονεκτική θέση για να μεταδώσουν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Κατά συνέπεια το εν λόγω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή. δ) την, κατά τρόπον δυσχεραίνοντα την λειτουργίαν του ανταγωνισμού, εφαρμογήν εν τω εμπορίω ανίσων όρων δι' ισοδυνάμους παροχάς, ιδία δε την αδικαιολόγητο άρνησιν πωλήσεως, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, η ΟΥΕΦΑ τήρησε για την παραχώρηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων, την προαναφερόμενη, νόμιμη διαδικασία και προέβη σε πρόσκληση όλων των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία τελικά και πλειοδότησε αποκτώντας τα δικαιώματα. Κατά συνέπεια το εν λόγω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή. ε) την εξάρτησιν συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντισυμβαλλομένων αποδοχής προσθέτων παροχών, αι οποίαι, κατά την φύσιν των ή συμφώνως προς τας εμπορικάς συνηθείας, δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου των συμβάσεων τούτων.», στην υπό κρίσιν σύμβαση ακολουθήθηκε η τυποποιημένη μορφή των συμφωνιών τις οποίες συνάπτει η 12

13 ΟΥΕΦΑ με τους διάφορους ραδιοτηλεοπτικούς παρόχους. Οι συμφωνίες αυτές είναι εν μέρει αποκλειστικές, διότι η ίδια η ΟΥΕΦΑ παρακρατεί μέρος των δικαιωμάτων μετάδοσης, ταυτόχρονης μετάδοσης, μετάδοσης μέσω του διαδικτύου και βοηθητικών δικαιωμάτων. Δεν έχουν τεθεί περιορισμοί στη σύμβαση, πέραν των αναγκαίων για τη λειτουργία της. Κατά συνέπεια, το εν λόγω εδάφιο δεν έχει εφαρμογή. Για την διαπίστωση και ικανοποίηση του αιτήματος χορήγησης αρνητικής πιστοποίησης δεν εξετάζεται αν η συμφωνία έχει σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 703/77, αλλά μόνον εάν οι όροι αυτής εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η εξέταση της συμφωνίας υπό το πρίσμα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 γίνεται στα πλαίσια κρίσης για τη χορήγηση απαλλαγής και εξετάζεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 ν. 703/77 παρ.1. Ως εκ τούτου, η κρινόμενη σύμβαση δεν περιέχει όρους που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει και επομένως η εξέταση του αιτήματος χορήγησης εξαίρεσης βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 703/77, όπως ισχύει παρέλκει. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού-Τμήμα Β, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 703/77 όπως ισχύει, δέχεται το αίτημα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε (ΕΡΤ Α.Ε)» για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης για το χρονικό διάστημα από τη γνωστοποίηση της πρώτης σύμβασης την 01/03/2006 έως την 31/12/2008 με την εταιρεία «UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA)». Η απόφαση εκδόθηκε την 5η Ιουνίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ( ΦΕΚ Β 1890/ ). Η Προεδρεύουσα του Β Τμήματος Ο Συντάκτης της Απόφασης Αριστέα Σινανιώτη Κυριάκος Μακαρώνας Η Αναπληρώτρια Γραμματέας Παναγιώτα Μούρκου 13

14 14

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 430/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 430/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 430/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιανουαρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 332/19.10.2015 Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης συνεδρίασε την Δευτέρα 19.10.2015 μετά από πρόσκληση της Αντιπροέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 28Α και 51 Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που Ε.Ε. Παρ. III(I) 3202 Κ.Δ.Π. 451/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Αριθμός 451 Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών (Εκδηλώσεις Μείζονος Σημασίας) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α Ε-BUSINESS FORUM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HΛΕΚΤΡΑ PALACE - AΘΗΝΑ 13.11.2008 Αλέξανδρος Οικονόµου ιδάκτωρ Νοµικής - ικηγόρος Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ economou@age-law.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 500*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού

Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών Περιορισμοί και ευκαιρίες στο πλαίσιο των κανόνων του ανταγωνισμού Ευθύμιος Μπουρτζάλας Ειρήνη Αντύπα 6 Απριλίου 2012 AUSTRALIA BELGIUM CHINA FRANCE GERMANY HONG KONG SAR

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, τα μέλη Άννα Λιγωμένου και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιουνίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής Κατηγορίας (Super League-Football League) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής Κατηγορίας (Super League-Football League) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής Κατηγορίας (Super League-Football League) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΕΠΟ ως διοργανώτρια αρχή και η αποκλειστική δικαιούχος των τηλεοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΜΕΧΡΙ 2010 H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3592 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 161 20070719 Τέθηκε σε ισχύ: 19.07.2007 Ημ.Υπογραφής: 16.07.2007 Τίτλος Συγκέντρωση και αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ - ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» -ΤΑΝΕ- Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης Ημερομηνία:././201.. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ. Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης

ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ. Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΑΝΕ Έντυπο Αίτησης & Επιχειρηματικού Σχεδίου Επιχείρησης 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΑΦΜ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ (ONLINE) ΜΟΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/ ΙΙ /1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 25η Ιουνίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 µ.µ., µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14.10.2015 Αρ. Πρωτ. : 683 ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 75 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14-10-2015 Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ) ( «SUPERLEAGUEGREECE») ΑΙΤΗΣΗ ( 1 ) ( Π.Α.Ε. Προς τον εδρεύοντα στην Αθήνα,οδός Αστροναυτών,αριθ. 1,Μαρούσι, Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης ( ΣΥΝ.Π.Ε. ) με την επωνυμία: «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ( «SUPERLEAGUEGREECE»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα