Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΗΜΟ ΦΤΛΗ Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Τπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φυλισ Προχπολογιςμόσ: ,00 (χωρίσ ΦΡΑ) ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια : 7 (επτά) μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη προςφορά Α.Μ.:109/2012 Ημερομθνίεσ: Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 23/12/2013 Ημερομθνία αποςτολισ ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων: 20/11/2013 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Σφπο: 22/11/2013 Κωδικόσ ΟΠ: Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 56886/ Σελίδα 1 από 41

2 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Πίνακασ Περιεχομζνων υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 6 υντομογραφίεσ... 6 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν Τλοποίθςθ του Ζργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Ανακζτουςασ Αρχισ... 7 Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 7 Α1.2 Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ Ανακζτουςασ Αρχισ... 7 Α1.2.1 Οργανωτικι Δομι, Στελζχωςθ και Κφριεσ Επιχειρθςιακζσ Διαδικαςίεσ... 7 Α1.2.2 Ανάλυςθ υποδομϊν ΤΡΕ Α2. Αντικείμενο και τόχοι του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α3. Προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ Α3.2 Τπθρεςίεσ Ζργου Α3.3 Προδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικζσ Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ (Online Consulting)» Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικοί Χάρτεσ Ρλθροφόρθςθσ» Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδικτυακι Τθλεόραςθ» Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning)» Α3.3.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Θλεκτρονικζσ Δθμοςκοπιςεισ (evoting / epolling)» Α3.3.6 Λειτουργικι Ενότθτα «Θλεκτρονικζσ Αναφορζσ (epetitions)» Α3.3.7 Λειτουργικι Ενότθτα «Ερωτθματολόγια (esurveys)» Α3.3.8 Εξατομικευμζνεσ/ Ρροδραςτικζσ Υπθρεςίεσ Α3.3.9 Υποςτθρικτικζσ Λειτουργικζσ Ενότθτεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ Α Λογιςμικά Υποδομισ Α3.4 Προδιαγραφζσ Τποδομϊν-Φυςικι Αρχιτεκτονικι Α3.5 Γενικζσ Προδιαγραφζσ Α3.5.1 Ρροςωποποίθςθ Ρεριεχομζνου και Ρροδραςτικι Ενθμζρωςθ Α3.5.2 Διαλειτουργικότθτα Α3.5.3 Αςφάλεια Α3.5.4 Σχεδιαςμόσ Διεπαφϊν και Ευχρθςτία Α3.5.5 Ρροςβαςιμότθτα Α3.5.6 Επεκταςιμότθτα Α4. Οργάνωςη Τλοποίηςησ Ζργου Σελίδα 2 από 41

3 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Α4.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α4.2 Παραδοτζα Ζργου Α4.3 Ορόςθμα Ζργου Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίθςθσ και Τποςτιριξθσ Α5.2 χιμα Διοίκθςθσ Ζργου Σελίδα 3 από 41

4 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αποτελοφν τουσ κεματοφφλακεσ των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν και ο ρόλοσ τουσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ δθμοκρατίασ διαγράφεται ςθμαντικόσ για το μζλλον ιδίωσ και φςτερα από τθν εφαρμογι του Καλλικράτθ. Για να μπορζςουν οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να προςδιορίςουν τθ κζςθ τουσ ςχετικά με τθν πρόοδο που επιτυγχάνουν απαιτείται θ χρθςιμοποίθςθ μίασ ςειράσ από κριτιρια τα οποία ςυνδζονται άμεςα με τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ αποτελεί πεποίκθςθ και για το Διμο ότι κακϊσ αναπτφςςεται θ ιδζα τθσ «ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ» ςε τοπικό επίπεδο, οι πολίτεσ κα μποροφν να διακρίνουν περιςςότερο ξεκάκαρα τθ κζςθ τουσ μζςα ςτθ διεκνι κοινότθτα, ενϊ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διευκετοφν τισ μεταξφ τουσ διαφωνίεσ ςτο πλαίςιο «ανοικτϊν» δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. Σε αυτό το πλαίςιο βαςικι καινοτομικι, αναπτυξιακι παρζμβαςθ για το διμο αποτελεί θ υλοποίθςθ δράςεων θ-συμμετοχισ (e-participation) και θ-ζνταξθσ (e-inclusion) που ευνοοφν τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό χωρίσ διακρίςεισ για το ςφνολο των πολιτϊν τθσ. Θ ςπουδαιότθτα - κριςιμότθτα του παρόνοσ Ζργου γίνεται ιδιαίτερα αντιλθπτι μζςα από τθν ενδυνάμωςθ των ακόλουκων: χϊρων όπου οι πολίτεσ μποροφν να ανταλλάςςουν απόψεισ και ιδζεσ, να ςυγκροτοφν ςυμμαχίεσ και να οργανϊνουν δίκτυα (ενοποίηςη), καλλιζργεια τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν (ςυμμετοχή), ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτθ γνϊςθ (δια βίου μάθηςη), παροχι δυνατοτιτων ςε αυτοφσ που βρίςκονται ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ (καταπολζμηςη των αποκλειςμών), καλλιζργεια και διατιρθςθ τθσ ανταπόκριςθσ τθσ θγεςίασ ςτισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ (λογοδοςία) και αφξθςθ τθσ διαφάνειασ τθσ διακυβζρνθςθσ και ενδυνάμωςθ του αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν ςτισ αποφάςεισ των τοπικϊν ςυμβουλίων (ανοικτζσ διαδικαςίεσ). Επιπλζον, με τθ χριςθ των εφαρμογϊν θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ από τουσ πολίτεσ, ενδυναμϊνεται θ ίδια θ ποιότθτα τθσ δθμοκρατίασ, αφοφ οι δυνατότθτεσ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά αυξάνεται όπωσ και το αίςκθμα ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Μζςα από τθν ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ του ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ κα προκφψουν ςθμαντικά οφζλθ και για τουσ πολίτεσ και για τισ επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ. Τα αναμενόμενα οφζλθ για τουσ πολίτεσ ςυνοψίηονται: ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ αφοφ ο κάκε πολίτθσ κα ζχει πλζον τθ δυνατότθτα να κάνει τισ παρεμβάςεισ του και να υποβάλει τα αιτιματά του προσ τισ αρμόδιεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι και τθν ίδια τθ Δθμοτικι Αρχι, Σελίδα 4 από 41

5 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και ςτθν αφξθςθ των δυνατοτιτων πλθροφόρθςθσ και μάκθςθσ, ςτισ ανοιχτζσ διαφανείσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ μεταδίδονται απευκείασ και τα πρακτικά τουσ δθμοςιοποιοφνται άμεςα, ςτθν παροχι δυνατοτιτων ςε αυτοφσ που βρίςκονται ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ αφοφ όλοι ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ και ειςοδιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Επιπλζον και για τισ επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ τα οφζλθ είναι εξίςου ςθμαντικά και εντοπίηονται ςτα εξισ: βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ μζςα από τθν παροχι online ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, πρόςβαςθ ςε επιπλζον πλθροφόρθςθ για πθγζσ χρθματοδότθςθσ και πρόςβαςθ ςτισ διαδικαςίεσ και πθγζσ λιψθσ αποφάςεων. Στόχοσ του Ζργου αποτελεί θ ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων επικοινωνίασ, ςυμμετοχισ και ζνταξθσ των πολιτϊν μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ, όπου ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι ςυνοχι, αυξάνει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ, δθμιουργεί αίςκθμα διαφάνειασ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και καταπολεμά τον αποκλειςμό κοινωνικϊν ομάδων δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα αίςκθμα προςφοράσ, ζνταξθσ και ςυμμετοχισ. Μζςα από το ολοκλθρωμζνο τεχνολογικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ ο Διμοσ προςδοκά: Να δθμιουργθκεί ζνα κομβικό ςθμείο προδραςτικισ και εξατομικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ για κζματα που ςχετίηονται με το Διμο Να ενδυναμωκεί το αίςκθμα τθσ θ-ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτο δθμόςιο διάλογο και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ανταποκρινόμενο ςτθν ιδζα τθσ «ςυμμετοχικισ» δθμοκρατίασ» Να δοκεί ςτουσ πολίτεσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τθ Δθμοτικι Αρχι και τισ υπθρεςίεσ τθσ με ςκοπό τθ διατφπωςθ αιτθμάτων και λιψθσ αντίςτοιχων απαντιςεων Να ενιςχυκεί θ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτθ γνϊςθ μζςα από τθν χριςθ αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (e-learning) και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου Να αυξθκεί θ προςβαςιμότθτα των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ μζςα από τθν υποςτιριξθ εναλλακτικϊν καναλιϊν παροχισ υπθρεςιϊν (διαδικτυακι τθλεόραςθ, διαδίκτυο, κινθτι τθλεφωνία) Να διευκετοφν οι πολίτεσ καλφτερα τισ μεταξφ τουσ διαφωνίεσ ςτο πλαίςιο «ανοικτϊν» δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. Σελίδα 5 από 41

6 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ ΑΜΕΑ ΕΕ ΕΡ ΕΣΡΑ ΤΡΕ ΨΣ CMS PC PDA SMS WCAG WAI XML Άτομα με Αναπθρία Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ψθφιακι Σφγκλιςθ Content Management System Personal Computer Personal Digital Assistant Short Message Service Web Content Accessibility Guidelines Web Accessibility Initiative Extensible Markup Language Σελίδα 6 από 41

7 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν Τλοποίθςθ του Ζργου Α1.1.1 υνοπτικι Παρουςίαςθ Ανακζτουςασ Αρχισ Ο Διμοσ Φυλισ με ζδρα τα Άνω Λιόςια αποτελοφμενοσ βάςει τθσ νζασ διοικθτικισ δομισ τθσ Χϊρασ από τουσ διμουσ Άνω Λιοςίων, Φυλισ και Ηεφυρίου ςυγκροτεί μία ςφγχρονθ πόλθ με ζκταςθ τ.χμλ, κατοίκουσ (απογραφι ΕΣΥΕ 2001) και πλοφςια ακλθτικι και πολιτιςτικι δράςθ. Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κα οριςτεί «Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ» & «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ)». Αρμοδιότθτα τθσ πρϊτθσ κα αποτελεί θ δινζργεια των επιμζρουσ ςταδίων του διαγωνιςμοφ ζωσ τθν πλιρθ κατακφρωςθ του Ζργου ςτον Ανάδοχο που κα επιλεγεί, ενϊ αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ κα αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. Οι αποφάςεισ αμφότερων των επιτροπϊν κα ζχουν μορφι ειςθγιςεων και κα τίκενται υπό τθν κρίςθ και ζγκριςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Φυλισ. Α1.2 Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ Ανακζτουςασ Αρχισ Α1.2.1 Οργανωτικι Δομι, τελζχωςθ και Κφριεσ Επιχειρθςιακζσ Διαδικαςίεσ Οι υπθρεςίεσ του «Καλλικρατικοφ» Διμου Φυλισ, ςφμφωνα με τα αρκ.63(ςτ), αρκ. 97, αρκ , αρκ του Ν.3582/10 & αρκ. 10 του Ν.3584/07, λειτουργοφν ςυμφωνα με τον εγκεκριμζνο Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 3161/ ). Τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι ο νζοσ Διμοσ Φυλισ αποτελείται από τισ υπθρεςίεσ/ διευκφνςεισ που παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο ςχιμα ςχζδιο οργανογράμματοσ. Σελίδα 7 από 41

8 (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Σελίδα 8 από 41

9 Θ υπθρεςιακι μονάδα που ζχει ςτθν ευκφνθ τθσ τθν υποςτιριξθ κεμάτων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και θ οποία κα αποτελζςει τθν κφρια δομι του Διμου που κα εμπλακεί άμεςα και κα ωφελθκεί κφρια από τθν υλοποίθςθ του Ζργου είναι θ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ. Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ του Διμου είναι αρμόδια για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν και των νομικϊν προςϊπων του Διμου κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των περιοδικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου κατά τθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων του και τον ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων του Διμου υπό ςυνκικεσ διαςφάλιςθσ του επικυμθτοφ επιπζδου ποιότθτασ των παρεχομζνων κάκε είδουσ υπθρεςιϊν. Επίςθσ είναι αρμόδια για τθ διαςφάλιςθ τθσ ζνταξθσ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςτισ τοπικζσ πολιτικζσ ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια διεφκυνςθ. Επιπρόςκετα θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ του Διμου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ευκφνθσ εκπλιρωςθσ του ζργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σθμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Αϋ166). Στισ υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ περιλαμβάνεται επιπλζον θ ειςερχόμενθ επικοινωνία μζςω τθλεφωνικϊν κλιςεων, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e mails) και τθλεομοιοτυπίασ (fax). Μζςα από αυτζσ εξυπθρετοφνται οι δθμότεσ, καταναλωτζσ και οι επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ. Διαςφαλίηεται θ άμεςθ ανταπόκριςθ ςτθν κλιςθ του Δθμότθ κακϊσ και θ άμεςθ επίλυςθ τθσ ερϊτθςθσ ι του προβλιματοσ με καταγραφι όλων των επικοινωνιϊν, υπθρεςίεσ που κα αναβακμιςτοφν ςθμαντικά με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ Ζργου. Οι επί μζρουσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ είναι οι εξισ: Σμιμα Προγραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ & Οργάνωςθσ, Σμιμα Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) Κζντρο επικοινωνίασ δθμοτϊν (CONTACT CENTER) Οι υπθρεςίεσ του Ζργου κα ςυνδράμουν αποφαςιςτικά ςτθ λειτουργία των εμπλεκόμενων δομϊν του Διμου, ςτθ βελτίωςθ εξυπθρζτθςθσ των δθμοτϊν και επιχειριςεων του Διμου Φυλισ και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ και ζνταξθσ των πολιτϊν, μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ που κα ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι ςυνοχι, κα αυξάνει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ, κα δθμιουργεί αίςκθμα διαφάνειασ ςτισ Σελίδα 9 από 41

10 διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και κα καταπολεμά τον αποκλειςμό κοινωνικϊν ομάδων. Α1.2.2 Ανάλυςθ υποδομϊν ΣΠΕ Οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του παρόντοσ Ζργου κα φιλοξενθκοφν ςτισ υπάρχουςεσ τεχνολογικζσ υποδομζσ του Διμου. Θ τεχνικι υποςτιριξθ πάνω ςε κζματα τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτα πλαίςια του ζργου κα πραγματοποιείται από τθν Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ του Διμου. Θ υφιςτάμενθ πλθροφοριακι υποδομι του Διμου Φυλισ θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου αποτελείται από τουσ ακόλουκουσ εξυπθρετθτζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν και υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων του ζργου και για να εξαςφαλιςτεί θ τιρθςθ αντιγράφων αςφάλειασ και θ αδιάλειπτθ λειτουργία του υπό ανάπτυξθ ςυςτιματοσ: Εξυπθρετθτισ HP ML370 T SAS (1,86GHz, 1066 FSB) Svr dual processor capable, (1) Dual Core Intel Xeon Processor 5120, 1GB (2 x 512MB), Smart Array E200i Controller with 64MB of Cache (RAID 0/1), CD-ROM SFF SAS DISKS HP 146 GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive (2.5 ) SFF for ML350G5, ML370G5, DL360G5, D380G5, ML150G3, DL140G3 Battery Backup unit HP BBWC 128MB option for Smart Array 641/642, adds 128MB transportable battery backed write cache to Smart Array 641/642 and SA E200i (total cache becomes 192MB), also use for ML310G3/350G5/370G5, DL360G5/380G5. Accessory HP Server Keyboard Carbon INTL Optical drive HP Combo 48X CARBON ALL, DVD/CD-RW combo drive for all ML300/ML500 series S Color CRT Monitor TCO 03 (Carbon/ Silver) Εξυπθρετθτισ HP StorageWorks DAT72GB internal tape drive (SCSI), 36GB Native 72GB Compressed, 21.6 GB/hr with Data Compression.Box includes: 3.5 to 5.25-inch conversion kit, ProLiant mounting kit, power extender cable, Installation Guide, HP StorageWorks CD, TapeWare backup software, warranty registration card + 5 HP DAT 72 data cartridges (36/72 GB), one HP DDS cleaning cartridge. DLT VS160 Internal Tape Drive (SCSI) 80/160GB includes: Tape Tools utilities, 1 Date Cartridge, TapeWare backup software on CD-ROM, 1 ribbon cable, self-terminated, HP 64-bit/133-MHz Single Channel Ultra320 SCSI G2 host bus adapter Σελίδα 10 από 41

11 UPS HP TOWER T2200 XR INTL Με τθ χριςθ του λογιςμικοφ virtualization που κα προςφερκεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο κα δθμιουργθκοφν τα κατάλλθλα εκείνα εικονικά περιβάλλοντα εργαςίασ με ςτόχο τθν εγκατάςταςθ του ςυνόλου των εφαρμογϊν και των υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων του ζργου, ενϊ κα αξιοποιθκοφν οι υφιςτάμενεσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ. Σελίδα 11 από 41

12 Α2. Αντικείμενο και τόχοι του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Αντικείμενο του ζργου αποτελεί θ ανάπτυξθ ενόσ πολυκαναλικοφ (διαδίκτυο, φορθτζσ ςυςκευζσ κ.λπ.) ςυςτιματοσ υπθρεςιϊν πλοφςιου ςε λειτουργικότθτα και περιεχόμενα με άμεςα ωφελοφμενουσ τουσ πολίτεσ του Διμου Φυλισ μζςα από: τθ δθμιουργία δικτφου ενθμζρωςθσ και παροχισ διαδραςτικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ (online consulting), τθν υλοποίθςθ καινοτόμων και ανοιχτϊν δράςεων θλεκτρονικισ Συμμετοχισ (e-participation) και Ζνταξθσ (e-inclusion) με τθν αξιοποίθςθ γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν μζςω διαδραςτικϊν χαρτϊν επιτρζποντασ τθ γεωγραφικι αναηιτθςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, τθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ πλατφόρμασ διαδικτυακισ τθλεόραςθσ για τθν παροχι μζςα από ποικίλα ψθφιακά ςυςτιματα επικοινωνιϊν (διαδίκτυο, κινθτι τθλεφωνία 3θσ γενιάσ) μίασ ςειράσ αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ, όπωσ: o ψθφιακι οπτικοακουςτικι μετάδοςθ κακθμερινοφ ενθμερωτικοφ δελτίου που κα περιλαμβάνει τθν ανακοίνωςθ αποφάςεων των οργάνων του φορζα (Δθμοτικοφ Συμβουλίου & Επιτροπϊν), προβολι ςυνεντεφξεων τφπου, θμερίδων κλπ., o αναμετάδοςθ εκδθλϊςεων που πραγματοποιοφνται ςτο Διμο από τθ Δθμοτικι Αρχι ι τουσ ςυλλόγουσ του δικτφου. o παρακολοφκθςθ θλεκτρονικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) κλπ., τθν παροχι αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (elearning) ςτουσ πολίτεσ μζςω τθσ διάκεςθσ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν δθμοςκοπιςεων (evoting/ epolling) και ερωτθματολογίων (esurveys) καταγραφισ τθσ γνϊμθσ των πολιτϊν γφρω από κζματα τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, τθν υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν αναφορϊν (epetitions) μζςω των οποίων αποτελεί οι πολίτεσ κα μποροφν να διατυπϊςουν αιτιματα προσ τθ Δθμοτικι Αρχι για κζματα που τουσ απαςχολοφν, τθν παροχι εξατομικευμζνων και προδραςτικϊν υπθρεςιϊν είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα επιλογι των πολιτϊν/ χρθςτϊν μζςω των κατάλλθλων μθχανιςμϊν αναηιτθςθσ ι διεπαφϊν χριςθσ, είτε προδραςτικά (proactive) από το ίδιο το ςφςτθμα όπου με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ κατθγοριοποίθςθσ, δεικτοδότθςθσ, και ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ ςτοιχείων περιεχομζνου και Σελίδα 12 από 41

13 διαμόρφωςθσ τθσ παρουςίαςθσ αυτϊν με βάςθ τα ενδιαφζροντα και τα χαρακτθριςτικά του εκάςτοτε τελικοφ χριςτθ. τθν προϊκθςθ και παρουςίαςθ του περιεχομζνου ςτουσ χριςτεσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, μζςω ςφγχρονων εναλλακτικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ (web, SMS, κινθτζσ ςυςκευζσ κ.λπ.). Οι διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ του ζργου κα υποςτθρίηουν τθν κακθμερινότθτα του πολίτθ, παρζχοντασ το αίςκθμα τθσ αμεςότθτασ και αυξάνοντασ τθν κοινωνικι του ςυνείδθςθ και ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςε δθμοτικό επίπεδο. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα υποςτθρίηουν ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ χριςθσ (use cases) και κα ολοκλθρϊνονται ςε μία κοινι πλατφόρμα. Επιπλζον κα αναπτυχκεί υποδομι εξ αποςτάςεωσ μάκθςθσ που κα υποςτθρίηει τθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ολόκλθρθ εν γζνει τθν κοινότθτα, τθν ενίςχυςθ των γνϊςεϊν τουσ και τθν καλφτερθ και ποιο ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςι τουσ. Θ πλατφόρμα κα παρζχει πζραν των υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ςυγκεκριμζνεσ οριηόντιεσ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ. Α2.2 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Στόχοσ του ζργου αποτελεί θ ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων επικοινωνίασ, ςυμμετοχισ και ζνταξθσ των πολιτϊν μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ, όπου ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι ςυνοχι, αυξάνει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ, δθμιουργεί αίςκθμα διαφάνειασ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και καταπολεμά τον αποκλειςμό κοινωνικϊν ομάδων δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα αίςκθμα προςφοράσ, ζνταξθσ και ςυμμετοχισ. Μζςα από το ολοκλθρωμζνο τεχνολογικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ ο Διμοσ προςδοκά: τθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και αξιόπιςτου πλαιςίου ενδυνάμωςθσ και ενκάρρυνςθσ τθσ θ-ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτο δθμόςιο διάλογο, τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και ςτα κοινά χωρίσ αποκλειςμοφσ και ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τισ ιδζεσ τθσ «ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ» και του «Ανοικτοφ Διμου», τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ των πολιτϊν χωρίσ αποκλειςμοφσ με τθ Δθμοτικι Αρχι και τισ υπθρεςίεσ τθσ με ςκοπό τθ διατφπωςθ αιτθμάτων και λιψθ αντίςτοιχων απαντιςεων, τθ διευκζτθςθ των διαφωνιϊν των πολιτϊν ςτο πλαίςιο «ανοικτϊν» δθμοκρατικϊν και ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν, τθν ιςότιμθ και διαφανι μεταχείριςθ όλων των χρθςτϊν/πολιτϊν, τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν και επιχειριςεων ςε νζεσ υπθρεςίεσ και τθν αξιόπιςτθ, ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και γριγορθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα των χρθςτϊν/ πολιτϊν Σελίδα 13 από 41

14 τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ μζςω ενόσ μεγάλου ςυνόλου διαφορετικϊν μζςων πρόςβαςθσ όπωσ Διαδίκτυο, Διαδικτυακι τθλεόραςθ, 3G, κινθτά τθλζφωνα κ.λπ., Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ μζςω τθσ οποίασ κα τεκμθριωκεί θ επίτευξθ των ςτόχων κα βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ κρίςιμεσ παραμζτρουσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου: διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν κακϊσ και τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ, ςυμβατότθτα και διαλειτουργικότθτα τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ του Αναδόχου με τα υφιςτάμενα ςυςτιματα και υποδομζσ του Διμου, διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και αποδοτικισ επικοινωνίασ μεταξφ των ςτελεχϊν του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατάλλθλθ και επαρκισ εκπαίδευςθ, τόςο ποιοτικά όςο και ποςοτικά που κα ςυμβάλει ςτθν μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοχισ του ζργου από τουσ χριςτεσ και ςτθν αποδοτικι του λειτουργία, ςυνεχισ ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων για τισ νζεσ υπθρεςίεσ και θ παρότρυνςθ και ενκάρρυνςθ χριςθσ τουσ. Μζςα από το ολοκλθρωμζνο τεχνολογικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ ο Διμοσ προςδοκά τθν επίτευξθ των ακόλουκων ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων, ϊςτε να κεωρθκεί επιτυχισ θ υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου: Μετριςιμοσ τόχοσ Σιμι Αρικμόσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που κα δθμιουργθκοφν 4 Ροςοςτό δθμοτϊν που κα χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ 40% υπθρεςίεσ Σελίδα 14 από 41

15 Α3. Προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ Θ τεχνικι λφςθ που κα προςφερκεί από τον ανάδοχο κα πρζπει να ακολουκεί τθν παρακάτω λογικι αρχιτεκτονικι. Επίπεδο Δεδομζνων: Το επίπεδο δεδομζνων αφορά ςτο ςφνολο των δεδομζνων και των πθγϊν αυτϊν που αφοροφν το υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του εξυπθρετθτι βάςθσ δεδομζνων, όπου και αποκθκεφονται τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα, εξειδικεφονται περαιτζρω ςτθν ενότθτα Α ςτθ ςυνζχεια. Επίπεδο Τποςυςτθμάτων: Το επίπεδο αυτό αφορά το ςφνολο των λειτουργικϊν υποςυςτθμάτων και των υπθρεςιϊν που κα διαχειρίηεται και κα παρζχονται από το ςφςτθμα. Τα ςυγκεκριμζνα υποςυςτιματα αναλφονται ςε επόμενθ ενότθτα. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει τον τρόπο με τον οποίο κα ολοκλθρωκοφν τα Σελίδα 15 από 41

16 προςφερόμενα λογιςμικά ςτα οποία κα ςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ, κακϊσ και τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν με τθ διαδικτυακι πφλθ. Επίπεδο Παρουςίαςθσ: Θ πφλθ του Διμου κα παρζχει μια εξατομικευμζνθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ, όπωσ αυτζσ κα προζρχονται από τα διάφορα υποςυςτιματα. Ζτςι, όςον αφορά τθν παρουςίαςθ του περιεχομζνου και των υπθρεςιϊν, θ διαδικτυακι πφλθ και οι ςχετικζσ διεπαφζσ μζςω τθσ οποίασ κα γίνεται θ παρουςίαςθ του βαςικοφ περιεχομζνου του ςυςτιματοσ και θ αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ - κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αξιοποιιςουν το ςφνολο των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ, διαφορετικά το ςφςτθμα κινδυνεφει να μθν είναι λειτουργικό. Κατθγορίεσ-Ρόλοι Χρθςτϊν Οι ομάδεσ χρθςτϊν ςτισ οποίεσ απευκφνεται το ζργο μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ: τελζχθ του φορζα, όπου κα περιλαμβάνεται προςωπικό διαχείριςθσ του περιεχομζνου, ςτελζχθ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων και οι διαχειριςτζσ τθσ πφλθσ Πολίτεσ του Διμου Φυλισ, οι οποίοι κα μποροφν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν ανταλλαγι απόψεων, εμπειριϊν και γνϊςθσ Ευρφτερο κοινό, το οποίο κα μπορεί να παρεμβαίνει, να επιμορφϊνεται και να πλθροφορείται ςτα δρϊμενα του φορζα Στο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου θ εξουςιοδότθςθ των χρθςτϊν κα είναι διαβακμιςμζνθ ανάλογα με το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ζργου και κα υποςτθρίηονται: Τπθρεςίεσ Ελεφκερθσ Πρόςβαςθσ: Δε κα απαιτοφν εγγραφι ι εξουςιοδότθςθ του χριςτθ (για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςε δθμόςιο περιεχόμενο) Τπθρεςίεσ Διαβακμιςμζνθσ Πρόςβαςθσ: Θα απαιτοφν αυκεντικοποίθςθ και εξουςιοδότθςθ του χριςτθ (για παράδειγμα θ λιψθ προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν, κλπ.). Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ εγγραφι του χριςτθ κα πραγματοποιείται θλεκτρονικά, και ο κωδικόσ του (password) κα κακορίηεται είτε από τον ίδιο είτε αυτόματα από το ςφςτθμα και κα παραλαμβάνεται μζςω Σελίδα 16 από 41

17 Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Πφλθσ: Θα παρζχτεαι πρόςβαςθ ςτα ςτελζχθ ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ περιεχόμενου, υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ, χρθςτϊν, υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων κλπ. Α3.2 Τπθρεςίεσ Ζργου Το ςφνολο των υπθρεςιϊν του ζργου κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ και προςβάςιμεσ μζςω μιασ κεντρικισ διαδικτυακισ πφλθσ (portal), θ οποία κα πρζπει να αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου και θ οποία κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά τθσ υφιςτάμενθσ πφλθσ του Διμου (http://www.fyli.gr), αναβακμίηοντασ ουςιαςτικά το παρεχόμενο επίπεδο θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του. Το ςφνολο των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που κα είναι διακζςιμεσ μζςα από το υπό ανάπτυξθ πλθροφοριακό ςφςτθμα αφοροφν ςτισ παρακάτω γενικζσ κατθγορίεσ: διαδραςτικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (online consulting) διαδραςτικοφσ χάρτεσ πλθροφόρθςθσ διαδικτυακι τθλεόραςθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning) θλεκτρονικζσ δθμοςκοπιςεισ (evoting/ epolling) θλεκτρονικζσ αναφορζσ (epetitions) ερωτθματολόγια (esurveys) εξατομικευμζνεσ/ προδραςτικζσ υπθρεςίεσ. Κάκε μια από τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ βαςίηεται ςε αντίςτοιχθ λειτουργικι ενότθτα, κάκε μία από τισ οποίεσ αναλφεται διεξοδικά ςτθ ςυνζχεια. Α3.3 Προδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν παρατίκεται αναλυτικι περιγραφι των Ανοικτϊν Υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό. Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικζσ υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ (Online Consulting)» Θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) κα βαςιςκεί ςτθν ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ διαδικτυακισ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ, με χριςθ των πλζον ςφγχρονων εναλλακτικϊν καναλιϊν μετάδοςθσ δεδομζνων, και κφριο ςτόχο τθν ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ ηϊνθ παρζμβαςθσ του ζργου με άμεςθ εφαρμογι μζςω τθσ διαδικτυακισ πλοιγθςθσ των χρθςτϊν τθσ (online) και λιξθσ αντίςτοιχων ειδοποιιςεων και ενθμερϊςεων με εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίασ (SMS, mobile internet). Σελίδα 17 από 41

18 Θ υπό ανάπτυξθ εφαρμογι καλείται να λειτουργιςει ωσ εναλλακτικό κανάλι ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν, βελτιϊνοντασ τθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν του (πολιτϊν, επιχειρθματικϊν και επαγγελματικϊν τθσ περιοχισ) ςτθ γνϊςθ, τθν ενθμζρωςθ, τθν αξιοποίθςθ των επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν και δυνατοτιτων τουσ και τθ διαδραςτικι επικοινωνία. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ μζςω τθσ εφαρμογισ online consulting ςυνοψίηονται ςτισ εξισ ενότθτεσ: Υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ ςε ποικίλα κζματα, όπωσ επιδοτοφμενα προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι, προγράμματα επιδότθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ του ΟΑΕ, διάφορεσ πλθροφορίεσ νομικοφ περιεχομζνου, γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά µε χριςιμεσ υπθρεςίεσ και φορείσ κ.λπ. Online ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ (πολίτεσ, επιχειριςεισ κλπ), κυρίωσ µζςω ενόσ μθχανιςμοφ υποβολισ, απάντθςθσ και αναηιτθςθσ ερωτιςεων ευρφτερου ι ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρροδραςτικι και εξατομικευμζνθ (personalized) ενθμζρωςθ με αντίςτοιχθ αποςτολι ειδοποιιςεων μζςω κινθτοφ ι διαδικτφου για νζεσ δράςεισ, γεγονότα, επιδοτοφμενα προγράμματα βάςει του προφίλ των χρθςτϊν και των ενδιαφερόντων τουσ όπωσ προκφπτουν από τθ ςθμαςιολογικι ανάλυςθ τουσ. Μζςω τθσ παροφςασ εφαρμογισ κα παρζχονται όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ online, και επιπλζον κα προςφζρονται υπθρεςίεσ προςτικεμζνθσ αξίασ (added value services), όπωσ: πλθροφορίεσ νομικοφ περιεχομζνου, πλθροφορίεσ και φόρμεσ ςυμμετοχισ ςτα διάφορα επιδοτοφμενα προγράμματα, online ςυμβουλζσ ςτουσ πολίτεσ για κζματα επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ κλπ. Ακολουκεί παρουςίαςθ των παρεχόμενων διαδραςτικϊν υπθρεςιϊν με αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ του ςταδίου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που εμπίπτει κάκε μία εξ αυτϊν. Χριςιμθ Πλθροφόρθςθ Στθν ενότθτα αυτι, ο χριςτθσ (πολίτθσ/ επιχειρθματίασ) κα μπορεί να βρει ςυγκεντρωμζνθ πλθροφόρθςθ ςχετικά µε μία ςειρά κεμάτων του ενδιαφζροντοσ του: π.χ. τράπεηεσ (διευκφνςεισ, ςτοιχεία επαφισ), δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, νομοκεςία, δικαιολογθτικά για ζκδοςθ αδειϊν, κλπ. Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάηονται επίςθσ όλεσ οι πρωτοβουλίεσ που ζχει αναλάβει και προωκεί ο Διμοσ για τθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ, τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθν ανάπλαςθ / ανάπτυξθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Πλθροφόρθςθ για Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ Θ υπθρεςία πλθροφόρθςθσ διακζςιμων πθγϊν χρθματοδότθςθσ κα αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο αναηιτθςθσ χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων για πολίτεσ και επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ. Τα χρθματοδοτικά μζςα πθγζσ κα διατίκενται με τθ μορφι καταλόγου θμερολογίου ανοικτϊν προςκλιςεων όπου κατ ελάχιςτο κα Σελίδα 18 από 41

19 περιζχουν τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, τον τίτλο τθσ πρόςκλθςθσ, αναλυτικι περιγραφι τθσ και ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ ζγγραφα για μεταφόρτωςθ (download). Online υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Τποβολι Ερωτθμάτων Αιτθμάτων Οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ αφοφ πιςτοποιθκοφν κα μποροφν να υποβάλουν ερωτιςεισ, επιλζγοντασ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ και λζξεισ-κλειδιά (οριηόμενα από τον/τουσ Διαχειριςτι/-εσ του Συςτιματοσ), ςτισ οποίεσ εμπίπτουν τα ερωτιματα τουσ. Στθ ςυνζχεια, ο Διαχειριςτισ του Συςτιματοσ κα μποροφν να ειςζλκουν ςτο ςφςτθμα, να βλζπουν τισ εκάςτοτε ερωτιςεισ και να απαντοφν ςε αυτζσ. Ο χριςτθσ που υπζβαλε τθν ερϊτθςθ κα ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα για να δει τθν απάντθςι ςτο αίτθμά του αφοφ πρϊτα ζχει ειδοποιθκεί μζςω του κινθτοφ του τθλεφϊνου ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) ότι το αίτθμά του ζχει απαντθκεί. Ραράλλθλα, κα υπάρχει και ο προςωπικόσ του χϊροσ ( Οι ερωτιςεισ μου ) μου όλο το ιςτορικό των ερωτιςεων που ζχει κζςει και των απαντιςεων που ζλαβε. Μια βαςικι ωφζλεια που προκφπτει από αυτι τθ μορφι παροχισ υπθρεςιϊν είναι το γεγονόσ ότι ο Διαχειριςτισ μπορεί να ανατρζξει ςε άλλεσ πθγζσ, ϊςτε να ςυγκεντρϊςει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, χωρίσ πιζςεισ και χρονικοφσ περιοριςμοφσ από εξωγενείσ παράγοντεσ. Επιπλζον, ο Διαχειριςτισ, εάν κρίνει ότι κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ-απαντιςεισ μπορεί να καλφπτουν τα ενδιαφζροντα και άλλων επαγγελματιϊν, ζχει τθ δυνατότθτα να «δθμοςιεφςει» τισ ςυγκεκριμζνεσ ερωταποκρίςεισ, ϊςτε να είναι εμφανείσ ςε όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, και όχι µόνο ςτο ςυγκεκριμζνο που τθν υπζβαλε. Με αυτό τον τρόπο, αποφεφγει τθν επανάλθψθ ερωτιςεων -απαντιςεων και αυξάνει τθν απόδοςθ του όλου ςυςτιματοσ δθμιουργϊντασ ζνα χριςιμο οδθγό προςπελάςιμο από κάκε ενδιαφερόμενο. Προδραςτικι και Εξατομικευμζνθ Ενθμζρωςθ Θ υπθρεςία προδραςτικισ παροχισ πλθροφόρθςθσ αναφζρεται ςτθ χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν και καναλιϊν επικοινωνίασ με ςκοπό τθν προλθπτικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για κζματα που ςχετίηονται με το προφίλ του όπωσ ζχει διαμορφωκεί από τουσ ίδιουσ κατά τθ διαδικαςία πιςτοποίθςισ τουσ. Οι πολίτεσ κα ενθμερϊνονται μζςω κινθτοφ ι διαδικτφου (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, προςωπικόσ χϊροσ ςτον κόμβο του Διμου) για κάκε είδθςθ, γεγονόσ, πρόγραμμα, κ.ά. που ςχετίηεται με τα ενδιαφζροντά τουσ όπωσ προκφπτουν από τθ ςθμαςιολογικι ανάλυςθ των ςτοιχείων τουσ. Επιπλζον, κα υπάρχει ξεχωριςτι ενότθτα με «Τα ζγγραφά μου» προςωποποιθμζνθ για κάκε πολίτθ ςτθν οποία είτε κα μποροφν οι πολίτεσ να αποκθκεφουν χριςιμα ζγγραφά ι τυποποιθμζνα ζγγραφα που τουσ αφοροφν, είτε να εντοπίηουν εκεί προςυμπλθρωμζνα με τα ςτοιχεία τουσ, ζγγραφα που ςχετίηονται με το προφίλ τουσ. Σελίδα 19 από 41

20 Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ είτε με τθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα) είτε βαςιηόμενοσ ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικοί Χάρτεσ Πλθροφόρθςθσ» Στόχοσ τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ (υποςυςτιματοσ) αποτελεί θ παροχι ςτουσ πολίτεσ ςφγχρονων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ με τθ χριςθ διαδραςτικϊν χαρτϊν. Ειδικότερα, μζςω των διαδραςτικϊν χαρτϊν οι πολίτεσ κα ζχουν τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: επιλογι ςυγκεκριμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ του διμου Φυλισ (οικοδομικοφ τετραγϊνου κ.λπ.) και ανάκτθςθ των ςχετικϊν με αυτι πλθροφοριϊν, όπωσ νζα, ςχετικι νομοκεςία, πολεοδομικι πλθροφόρθςθ (ςυντελεςτζσ δόμθςθσ, αντικειμενικζσ αξίεσ κ.λπ.) ι/ και εκδθλϊςεισ που προγραμματίηονται να πραγματοποιθκοφν, εμφάνιςθ ςτον ψθφιακό χάρτθ μουςείων, ταχυδρομείων, κεάτρων, κινθματογράφων, ςταδίων, ςυγκοινωνιϊν και άλλων ςθμείων ενδιαφζροντοσ που κα επιλεγοφν, πλοιγθςθ ςτο χάρτθ (μεγζκυνςθ, ςμίκρυνςθ, zoom, μετακίνθςθ, εκτφπωςθ), αναηιτθςθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ μζςω προθγμζνου μθχανιςμοφ αναηιτθςθσ, υποβολι από τουσ χριςτεσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ περιοχι αρχείων, ςυηθτιςεισ για κζματα που απαςχολοφν τουσ πολίτεσ και ςχετίηονται με τθν επιλεγμζνθ ςτο χάρτθ γεωγραφικι περιοχι. Οι ψθφιακοί χάρτεσ κα ζχουν ωσ βάςθ ζτοιμα ψθφιακά υπόβακρα όπωσ τθσ Google (Google Maps Earth), τθσ Microsoft (Bing Maps), ι ορκοφωτοχάρτεσ τθσ ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., του Openstreetmap ι ιςοδφναμα, με τθ χριςθ κατάλλθλων προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν (κατάλλθλα προγραμματιςτικά APIs), τα οποία παρζχονται για τθ χριςθ από διαδικτυακζσ χαρτογραφικζσ εφαρμογζσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου και ςε ςυμβατότθτα με τισ προβλζψεισ του Ν. 3882/2010, δεν προβλζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραγωγι και προμικεια νζων γεωχωρικϊν δεδομζνων. Αντικζτωσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αξιοποιιςει απαραιτιτωσ υφιςτάμενα γεωχωρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ του Δ. Φυλισ τα οποία μποροφν να αντλθκοφν από τισ ανωτζρω ι άλλεσ εναλλακτικζσ πθγζσ. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ πρζπει να εξαςφαλίςει πωσ τα γεωχωρικά δεδομζνα που κα περιλθφκοφν ςτο ζργο κα ςυνοδεφονται από τισ κατάλλθλεσ άδειεσ χριςθσ, ϊςτε Σελίδα 20 από 41

21 να περιλθφκοφν χωρίσ επιφφλαξθ ςτθν υπό ανάπτυξθ διαδικτυακι πφλθ του ζργου και να διατίκενται δωρεάν ςτουσ πολίτεσ/χριςτεσ τθσ. Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδικτυακι Σθλεόραςθ» Αντικείμενο τθσ λειτουργικισ ενότθτασ (υποςυςτιματοσ) Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ που κα αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου αποτελεί θ παροχι των ακόλουκων αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ: Ψθφιακι οπτικοακουςτικι μετάδοςθ κακθμερινοφ ενθμερωτικοφ δελτίου που κα περιλαμβάνει τθν ανακοίνωςθ αποφάςεων των οργάνων του φορζα (Δθμοτικοφ Συμβουλίου & Επιτροπϊν), προβολι ςυνεντεφξεων τφπου, θμερίδων κλπ. Αναμετάδοςθ εκδθλϊςεων που πραγματοποιοφνται ςτο Διμο από τθ Δθμοτικι Αρχι ι τουσ ςυλλόγουσ του δικτφου, ενθμερωτικϊν εκπομπϊν. Ραρακολοφκθςθ θλεκτρονικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) κ.λπ. Στθ λειτουργικότθτα τθσ Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ κα περιλαμβάνεται: Θ υποςτιριξθ τθσ δυνατότθτασ αποκικευςθσ και μετάδοςθσ οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου με ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαςιμότθτασ από τελικζσ ςυςκευζσ χρθςτϊν. Δυνατότθτα μεταφόρτωςθσ των πολυμεςικϊν αρχείων και προβολι τουσ με διάφορα προγράμματα αναπαραγωγισ πολυμζςων. Επιςθμαίνεται ότι το περιεχόμενο των μεταδόςεων δεν αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου του ζργου. Ο Ανάδοχοσ καλείται να υλοποιιςει τθ ηθτοφμενθ λειτουργικι ενότθτα υποςφςτθμα Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ με τισ υπθρεςίεσλειτουργικότθτα που αναφζρονται ανωτζρω. Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning)» Θ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (e-learning) κα αποτελεί μία διαδικτυακι εφαρμογι διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που απευκφνεται ςε πολίτεσ που επικυμοφν να εκμεταλλευκοφν ζνα μεγάλο όγκο περιεχομζνου προκειμζνου να αναπτφξουν νζεσ και ευζλικτεσ δομζσ γνϊςθσ. Ραράλλθλα, θ εφαρμογι εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ κα αποτελεί ζνα εφχρθςτο, χριςιμο και αξιόπιςτο εργαλείο για τθν υλοποίθςθ διαδικτυακϊν μακθμάτων υποςτθρίηοντασ τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: δυνατότθτα για κεντρικό ζλεγχο και διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, διάκεςθ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, υπό μορφι βίντεο κακϊσ και real time διενζργεια εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν, δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ πολίτθ και γνωςτικοφ αντικειμζνου, προκειμζνου να προαχκεί θ μακθςιακι διαδικαςία, Σελίδα 21 από 41

22 περιβάλλον φιλικό προσ τον χριςτθ, προςβάςιμο και από απλό web browser, ϊςτε να μθν χρειάηεται από τουσ χριςτεσ εγκατάςταςθ ειδικοφ λογιςμικοφ, δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ και εφκολθσ αναηιτθςθσ υλικοφ από τουσ εκπαιδευόμενουσ και δυνατότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ από τουσ διαχειριςτζσ εκπαιδευτζσ. Με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ λειτουργίασ του υποςυςτιματοσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (e-learning) με τθν ολοκλιρωςθ του παρόντοσ ζργου, κα πραγματοποιθκεί από τα ςτελζχθ του διμου μετάπτωςθ ςτοχευμζνου εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου το οποίο κα αποτελζςει τον πυρινα τθσ Βάςθσ Γνϊςθσ του ςυςτιματοσ. Το περιεχόμενο των θλεκτρονικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κα περιλαμβάνει κφρια: Επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ), με ςτόχο τθ διάδοςθ και πραγματικι χριςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και τθν οικοδόμθςθ μια κοινωνία τθσ πλθροφορίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ Πολιτιςτικά εκπαιδευτικά προγράμματα Θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα περιλαμβάνεται ςτισ προαναφερόμενεσ ενότθτεσ δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ ζργου. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ - εργαλεία εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ που κα αναπτυχκοφν και με τισ οποίεσ κα ενδυναμϊνεται το αίςκθμα θ-συμμετοχισ (e- Participation) και θ-ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. Εργαλεία εκπαίδευςθσ, τα οποία κα ςχεδιαςκοφν ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηουν τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ μίασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, και μζςω των οποίων κα περιλαμβάνονται κατ ελάχιςτο: Ηλεκτρονικι βιβλιοκικθ μζςω τθσ οποίασ κα παρζχονται το ψθφιοποιθμζνο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικά βοθκιματα, εγχειρίδια, διαδικαςίεσ ςυνεδρίων, περιλιψεισ, κτλ. Για τθν ευκολία του χριςτθ, όλεσ οι πθγζσ κα διανεμθκοφν ςε προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ και κα ταξινομθκοφν ςε καταλόγουσ τθσ βιβλιοκικθσ. Θ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ κα επιτρζψει τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ ωσ content aggregator μεταξφ πολιτϊν, επιχειρθματιϊν και ςτελεχϊν επιχειριςεων που επικυμοφν τθν απόκτθςθ γνϊςεων και φορζων ςυνεργαηόμενων οργανιςμϊν που διακζτουν εκπαιδευτικό υλικό. Για κάκε μάκθμα που βρίςκεται αποκθκευμζνο ςτθ βιβλιοκικθ ο χριςτθσ κα μπορεί να βρει επιπλζον πλθροφορία όπωσ: τον τίτλο, μία ςφντομθ περίλθψθ, τουσ κφριουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, τθν ϊρα που κα πρζπει κατ ελάχιςτον να αφιερωκεί ςτθν μελζτθ του μακιματοσ κακϊσ επίςθσ και τον βακμό δυςκολίασ του. Επιπλζον θ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ κα υποςτθρίηεται από Σελίδα 22 από 41

23 εφρωςτο μθχανιςμό αναηιτθςθσ πολλαπλϊν κριτθρίων ςτο ςφνολο του περιεχομζνου τθσ βιβλιοκικθσ. Προςωπικά Ιςτολόγια ι blogs μζςω των οποίων κάκε εκπαιδευόμενοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα αποτφπωςθσ, ζκφραςθσ και επικοινωνίασ ςτθν ψθφιακι εκπαιδευτικι κοινότθτα, των κεμάτων που τον απαςχολοφν, προςωπικϊν του εμπειριϊν, απόψεων ι/ και εντυπϊςεων, αποτυπωμζνων υπό τθ μορφι αναρτιςεων (posts), ςε χρονολογικι ςειρά και εμπλουτιςμϊν με πολυμεςικό ψθφιακό περιεχόμενο (εικόνεσ, ιχο, βίντεο). Ραράλλθλα, θ ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ ςχολίων/ κριτικϊν επί των αναρτιςεων προςωπικϊν ιςτολογίων, κα παρζχει ζνα νζο και εναλλακτικό κανάλι αλλθλεπίδραςθσ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Προςωπικοί χϊροι (personal spaces) για κάκε χριςτθ όπου κα ζχει πρόςβαςθ μόνο ο ίδιοσ και ςτουσ οποίουσ κα μπορεί να διαμορφϊςει εξατομικεφςει το περιεχόμενο που ζχει πρόςβαςθ. Ειδικότερα, ςτουσ προςωπικοφσ χϊρουσ οι χριςτεσ κα μποροφν: o να ορίηουν τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ που επικυμοφν να παρακολουκιςουν και για τισ οποίεσ κζλουν να λαμβάνουν ενθμερϊςεισ για νζα, εξελίξεισ, προςκικεσ και τροποποιιςεισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, o να αποκθκεφουν προςωπικά ζγγραφά τουσ, όπωσ αρχεία κειμζνου, ςθμειϊςεισ επί εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, κακϊσ και αςκιςεισ που ζχουν εκτελζςει, o να παρακολουκοφν τθν προςωπικι τουσ πρόοδο και ιςτορικό ανά εκπαιδευτικι ενότθτα o να ενθμερϊνονται για αναρτιςεισ άλλων μελϊν τθσ ψθφιακισ κοινότθτασ ςτα ιςτολόγια (blogs) που ζχουν επιλζξει να παρακολουκοφν, o να καταγράφουν τισ εργαςίεσ που ζχουν να προγραμματίςει να εκτελζςουν ςε προςωπικά θμερολόγια και να επιλζγουν το χρόνο και μζςο ( , web alert) που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ζγκυρθ υπενκφμιςθ τουσ. Αςφγχρονθ υνεργαςία Θεματικά φόρουμ ςυηθτιςεωσ, μζςω των οποίων κα υποςτθρίηονται παράλλθλεσ αλλά και αςφγχρονεσ ςυηθτιςεισ μεταξφ των χρθςτϊν τθσ εφαρμογισ και ςτα οποία οι διαχειριςτζσ (οριςμζνοι υπάλλθλοι του Διμου) κα ζχουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ πολλαπλϊν κεματικϊν ςυηθτιςεων και ενςωμάτωςισ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ περιοχζσ ι και μακιματα. Ζνα κεματικό φόρουμ, ςυνικωσ απεικονίηεται από μία λίςτα κεμάτων ςχετικϊν με τθν εκπαιδευτικι ενότθτα, όπου ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζξει ζνα κζμα και να παρακολουκιςει τθ λογικι ακολουκία από μθνφματα και απαντιςεισ άλλων πολιτϊν, που αφοροφν το κζμα αυτό κακϊσ και να προςκζςει τθ δικι του γνϊμθ. Ραράλλθλα, οι διαχειριςτζσ επιπλζον κα μποροφν, να ορίςουν επιπλζον παραμζτρουσ όπωσ τα δικαιϊματα αλλαγισ, διαγραφισ, δθμιουργίασ ςχολίων (comments), αποςτολι αρχείου κλπ. Σελίδα 23 από 41

24 φγχρονθ υνεργαςία, θ οποία και κα περιλαμβάνει υπθρεςίεσ (αμφίδρομθ επικοινωνία) υποςτιριξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςω απευκείασ (real time) διενζργειασ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και αλλθλεπίδραςθσ χρθςτϊν και εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμζνα, οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να παρακολουκοφν με τθ χριςτθ ενόσ και μόνο web browser το εκπαιδευτικό μάκθμα, που ζχουν ενθμερωκεί ότι κα μεταδοκεί, και να αλλθλεπιδροφν απευκείασ και ςε πραγματικό χρόνο με τουσ εκπαιδευτζσ με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ υποβολισ ερωτθμάτων είτε του chat room. Ηλεκτρονικό γλωςςάριο με αναλυτικό κατάλογο επεξιγθςθσ εξειδικευμζνων όρων που ςχετίηονται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Ηλεκτρονικό ςθμειωματάριο μζςω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να δθμιουργοφν και να αποκθκεφουν ςφντομεσ ςθμειϊςεισ κακϊσ πλοθγοφνται ςτο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ςτισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. Διαχείριςθ Μακθμάτων, μζςω των οποίων κα επιτρζπεται κατ ελάχιςτον θ αποτελεςματικι δθμιουργία και ςτιςιμο εκπαιδευτικϊν μακθμάτων κακϊσ επίςθσ και θ αρχειοκζτθςθ τουσ ανά κεματικό περιεχόμενο, βακμό δυςκολίασ ι και χρόνο διεξαγωγισ τουσ. Επιπλζον, χαρακτθριςτικά τθσ διαχείριςθσ μακθμάτων κα αποτελοφν: Οι δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτον εκπαιδευτι διαχειριςτι για πλιρθ ζλεγχο όλων των ρυκμίςεων τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ. Ο εφκαμπτοσ πίνακασ δραςτθριοτιτων των μακθμάτων: ομάδεσ Συηθτιςεων, journals, ερωτιματα, πθγζσ, επιλογζσ, ζρευνεσ, ανακζςεισ. Θ παρουςίαςθ των πρόςφατων αλλαγϊν ςτο μάκθμα από τθν τελευταία πιςτοποιθμζνθ είςοδο του χριςτθ. Οι αναλυτικζσ αναφορζσ δραςτθριοτιτων-ιςτορικϊν χρθςτϊν, οι οποίεσ δφναται να διατίκενται και ςε γραφικζσ απεικονίςεισ και λεπτομζρειεσ ανά μάκθμα (τελευταία πρόςβαςθ, πόςεσ φορζσ ζχει διαβαςτεί, δθμοςιεφςεισ χρθςτϊν, αποτελζςματα αςκιςεων κλπ). Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Ηλεκτρονικζσ Δθμοςκοπιςεισ (evoting / epolling)» Θ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) τθσ θλεκτρονικισ δθμοςκόπθςθσ κα διατυπϊνει κατά καιροφσ ςφντομα ερωτιματα προσ τουσ πολίτεσ οι οποίοι κα μποροφν να επιλζξουν μία από τισ πολλαπλζσ απαντιςεισ που κα τουσ παρουςιάηονται. Θ μορφι των ερωτιςεων κα πρζπει να είναι απλι ενϊ οι Σελίδα 24 από 41

25 απαντιςεισ κα κεωροφνται από τθ Δθμοτικι Αρχι ωσ θ ενδεικτικι γνϊμθ των πολιτϊν για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Επίςθσ, κα παρζχεται θ δυνατότθτα να παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ αλλά και προθγοφμενων δθμοςκοπιςεων. Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο παροχισ προθγμζνων υπθρεςιϊν με άμεςα ωφελοφμενουσ τουσ πολίτεσ και τθ δθμιουργία αιςκιματοσ ότι οι απόψεισ τουσ λαμβάνονται υπόψθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, κα διενεργοφνται θλεκτρονικζσ δθμοςκοπιςεισ με επίκαιρα και άμεςα κζματα που εξετάηονται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τισ Δθμοτικζσ Επιτροπζσ. Θ λειτουργικότθτα των θλεκτρονικϊν δθμοςκοπιςεων κα περιλαμβάνει: Μια ερϊτθςθ, για τθν οποία ηθτείται θ γνϊμθ του πολίτθ. Μια ςειρά από προκακοριςμζνεσ απαντιςεισ, εκ των οποίων ο πολίτθσ μπορεί να επιλζξει μία. Ζνα κουμπί για αποςτολι τθσ δοκείςασ απάντθςθσ. Σφνδεςμο, που κα ανοίγει ζνα αναδυόμενο παράκυρο (popup window) με τα μζχρι ςτιγμισ αποτελζςματα τθσ δθμοςκόπθςθσ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.6 Λειτουργικι Ενότθτα «Ηλεκτρονικζσ Αναφορζσ (epetitions)» Θ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) θλεκτρονικϊν αναφορϊν (epetitions) αποτελεί ζνα χϊρο ςτον οποίο οι πολίτεσ κα μποροφν να διατυπϊςουν αιτιματα προσ τθ Δθμοτικι Αρχι για κζματα που τουσ απαςχολοφν. Το αίτθμα αυτό κα μπορεί ςτθ ςυνζχεια να προςυπογράφεται από άλλουσ πολίτεσ δθμιουργϊντασ ζτςι μια λίςτα ονομάτων των πολιτϊν που κζτουν το ςυγκεκριμζνο αίτθμα προσ τθ Δθμοτικι Αρχι. Θ λειτουργικι ενότθτα κα περιλαμβάνει κατάλλθλα ςχεδιαςμζνθ φόρμα ειςαγωγισ του αιτιματόσ του και πικανϊσ ςυμπλθρωματικισ πλθροφορίασ που αφορά το ςυγκεκριμζνο αίτθμα, κακϊσ και αντίςτοιχθ φόρμα ειςαγωγισ των ςτοιχείων του πολίτθ που κα κζλει να το προςυπογράψει. Εν ςυνεχεία, και εντόσ χρονικοφ πλαιςίου που κα ζχει ορίςει θ Δθμοτικι Αρχι, οι διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ κα αποςτζλλουν ςχετικζσ ειδοποιιςεισ μζςω των προδιαγεγραμμζνων εναλλακτικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ (κινθτό, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, προςωπικόσ χϊροσ πολιτϊν κλπ) ςτουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν ωσ προσ το αίτθμά τουσ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να Σελίδα 25 από 41

26 βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.7 Λειτουργικι Ενότθτα «Ερωτθματολόγια (esurveys)» Θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) κα βαςιςκεί ςτθν ανάπτυξθ ςχετικισ εφαρμογισ, μζςα από τθν οποία κα δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ και διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων, τα οποία κα παρουςιάηουν μια ςειρά από ερωτιςεισ. Ο πολίτθσ, αφοφ πιςτοποιιςει τθν ταυτότθτά του, κα μπορεί να λάβει μζροσ απαντϊντασ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. Οι απαντιςεισ κα πρζπει να δίνονται με τθ μορφι των πολλαπλϊν επιλογϊν και με τθ χριςθ μενοφ drop-down ϊςτε να είναι όςο το δυνατό πιο φιλικά προσ το χριςτθ. Επίςθσ δφναται να υπάρχει και δυνατότθτα απαντιςεων ςε μορφι ελεφκερου κειμζνου («ανοιχτζσ ερωτιςεισ»). Το προςωπικό του Διμου, μζςω του διαχειριςτικοφ τθσ ενότθτασ ερωτθματολογίων, κα μπορεί να δθμιουργιςει τζτοιου είδουσ ερωτθματολόγια κακϊσ και να πραγματοποιιςει επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων ςε οποιαδιποτε φάςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ τουσ. Τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων κα αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω επεξεργαςία τουσ, ανάκλθςι τουσ και εξαγωγι αποτελεςμάτων τα οποία και κα αποςτζλλονται ςτθ Δθμοτικι Αρχι. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.8 Εξατομικευμζνεσ/ Προδραςτικζσ Τπθρεςίεσ Με τον όρο εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ λογίηεται το ςφνολο των εφαρμογϊν και τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται διαμόρφωςθ και δυναμικι παροχι υπθρεςιϊν και κατ επζκταςθ περιεχομζνου ςε διάφορα μορφότυπα και ςε πολλαπλά κανάλια με βάςθ τα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν (user profile), των τερματικϊν ςυςκευϊν τουσ, των δικαιωμάτων τουσ επί των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ςφνδεςισ τουσ. Μζςω των εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν που κα λαμβάνουν οι πολίτεσ είτε άμεςα φςτερα από δικό τουσ αίτθμα, είτε ζμμεςα βάςει των χαρακτθριςτικϊν του προφίλ τουσ φςτερα από ςθμαςιολογικι ανάλυςθ των ςτοιχείων τουσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξοικονομιςουν χρόνο, χριμα, να λάβουν καλφτερθ πλθροφόρθςθ και να ικανοποιιςουν τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τουσ, προκλιςεισ ι και ευκαιρίεσ. Σελίδα 26 από 41

27 Βαςικι ςυνιςτϊςα και αφετθρία παροχισ των εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν αποτελεί ο κακοριςμόσ του προφίλ κάκε χριςτθ μζςα από τθ καταγραφι των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν του (φφλλο, θλικία, μορφωτικό επίπεδο, τόποσ γζννθςθσ, τόποσ κατοικίασ, οικογενειακι κατάςταςθ, απαςχόλθςθ), των ειδικϊν ομάδων ςτισ οποίεσ ανικει (απόδθμοι, θλικιωμζνοι κλπ.), του βακμοφ εξοικείωςθσ του με τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, των ενδιαφερόντων του, των μζςων πρόςβαςθσ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και των υπθρεςιϊν που επικυμεί να ζχει πρόςβαςθ. Θ αρχικι ςυλλογι των ανωτζρω ςτοιχείων κα πραγματοποιείται με τθν εγγραφι του χριςτθ ςτθν εφαρμογι και τθ ςυμπλιρωςθ των αιτοφμενων ςτοιχείων για τθ διαμόρφωςθ του προςωπικοφ του προφίλ. Ακολοφκωσ, και με ςκοπό τθν παροχι εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν τα ςτοιχεία αυτά δφναται να ενθμερϊνονται από τον ίδιο το χριςτθ, όποτε κρίνει απαραίτθτο, και να εμπλουτίηονται από τθν ίδια τθν εφαρμογι βάςει των προτιμιςεων του χριςτθ όπωσ προκφπτουν από τθν καταγραφι των δραςτθριοτιτων του (βακμόσ χριςθσ εφαρμογϊν, ςθμεία ενδιαφζροντοσ, αγαπθμζνεσ υπθρεςίεσ κλπ.) για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (event & time based services). Βάςει του διαμορφωμζνου προφίλ των πολιτϊν, με τα χαρακτθριςτικά που περιγράφθκαν ανωτζρω κα παρζχονται εξατομικευμζνεσ και προδραςτικζσ υπθρεςίεσ: είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα επιλογι τουσ μζςω των κατάλλθλων μθχανιςμϊν αναηιτθςθσ ι διεπαφϊν χριςθσ, είτε προδραςτικά (proactive) από το ίδιο το ςφςτθμα όπου με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ κατθγοριοποίθςθσ, δεικτοδότθςθσ, και ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ ςτοιχείων περιεχομζνου και διαμόρφωςθσ τθσ παρουςίαςθσ αυτϊν με βάςθ τα ενδιαφζροντα και τα χαρακτθριςτικά του εκάςτοτε τελικοφ χριςτθ. Στθν πρϊτθ κατθγορία προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν ανικουν οι υπθρεςίεσ που αιτείται ο ίδιοσ ο χριςτθσ από τθν κινθτι του ςυςκευι ι με τθ χριςθ του υπολογιςτι. Στθν κατθγορία αυτι κα ανικουν οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: Εμφάνιςθσ αιτοφμενων ςτοιχείων, όπωσ ειδιςεισ, γεγονότα, ενθμερωτικά προγράμματα, θμερίδεσ, εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, νζα μθνφματα ςτισ διαδικτυακζσ ομάδεσ που μετζχει και ζχει επιλζξει να παρακολουκεί κλπ. Ενθμερωτικοφ Δελτίου μζςω του οποίου οι πολίτεσ κα δζχονται τα τελευταία νζα και ειδιςεισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ), SMS, WAP Push φςτερα από αίτθμά τουσ και μετά τθν εγγραφι τουσ ςτθν ειδικι φόρμα εγγραφισ/ διαγραφισ τθσ υπθρεςίασ που κα αναπτυχκεί. Ημερολογίου (calendar) με τισ κυριότερεσ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ κα λάβουν χϊρα ςθμαντικά για το Διμο γεγονότα, με ζμφαςθ ςε αυτά που αφοροφν κζματα θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ. Για τθ λιψθ των υπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ αυτισ ο πολίτθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του πλικοσ μθχανιςμϊν και τεχνικϊν αναηιτθςθσ (απλι, ςφνκετθ αναηιτθςθ, δενδρικι ι ανά κεματικζσ κατθγορίεσ) οι οποίεσ κα του παρζχουν τθ δυνατότθτα να Σελίδα 27 από 41