Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο"

Transcript

1 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΗΜΟ ΦΤΛΗ Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Τπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φυλισ Προχπολογιςμόσ: ,00 (χωρίσ ΦΡΑ) ,00 (με ΦΡΑ) Διάρκεια : 7 (επτά) μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ με κριτήριο την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη προςφορά Α.Μ.:109/2012 Ημερομθνίεσ: Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 23/12/2013 Ημερομθνία αποςτολισ ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων: 20/11/2013 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Σφπο: 22/11/2013 Κωδικόσ ΟΠ: Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 56886/ Σελίδα 1 από 41

2 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου Πίνακασ Περιεχομζνων υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου... 4 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ... 6 υντομογραφίεσ... 6 Α1. Περιβάλλον του Ζργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν Τλοποίθςθ του Ζργου... 7 Α1.1.1 Συνοπτικι Ραρουςίαςθ Ανακζτουςασ Αρχισ... 7 Α1.1.2 Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου)... 7 Α1.2 Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ Ανακζτουςασ Αρχισ... 7 Α1.2.1 Οργανωτικι Δομι, Στελζχωςθ και Κφριεσ Επιχειρθςιακζσ Διαδικαςίεσ... 7 Α1.2.2 Ανάλυςθ υποδομϊν ΤΡΕ Α2. Αντικείμενο και τόχοι του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Α2.2 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Α3. Προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ Α3.2 Τπθρεςίεσ Ζργου Α3.3 Προδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικζσ Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ (Online Consulting)» Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικοί Χάρτεσ Ρλθροφόρθςθσ» Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδικτυακι Τθλεόραςθ» Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning)» Α3.3.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Θλεκτρονικζσ Δθμοςκοπιςεισ (evoting / epolling)» Α3.3.6 Λειτουργικι Ενότθτα «Θλεκτρονικζσ Αναφορζσ (epetitions)» Α3.3.7 Λειτουργικι Ενότθτα «Ερωτθματολόγια (esurveys)» Α3.3.8 Εξατομικευμζνεσ/ Ρροδραςτικζσ Υπθρεςίεσ Α3.3.9 Υποςτθρικτικζσ Λειτουργικζσ Ενότθτεσ Διαχείριςθσ Συςτιματοσ Α Λογιςμικά Υποδομισ Α3.4 Προδιαγραφζσ Τποδομϊν-Φυςικι Αρχιτεκτονικι Α3.5 Γενικζσ Προδιαγραφζσ Α3.5.1 Ρροςωποποίθςθ Ρεριεχομζνου και Ρροδραςτικι Ενθμζρωςθ Α3.5.2 Διαλειτουργικότθτα Α3.5.3 Αςφάλεια Α3.5.4 Σχεδιαςμόσ Διεπαφϊν και Ευχρθςτία Α3.5.5 Ρροςβαςιμότθτα Α3.5.6 Επεκταςιμότθτα Α4. Οργάνωςη Τλοποίηςησ Ζργου Σελίδα 2 από 41

3 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Α4.1 Χρονοδιάγραμμα και Φάςεισ Ζργου Α4.2 Παραδοτζα Ζργου Α4.3 Ορόςθμα Ζργου Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Ζργου Α5.1 Μζκοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίθςθσ και Τποςτιριξθσ Α5.2 χιμα Διοίκθςθσ Ζργου Σελίδα 3 από 41

4 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και υνοπτικά ςτοιχεία Ζργου Οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αποτελοφν τουσ κεματοφφλακεσ των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν και ο ρόλοσ τουσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ δθμοκρατίασ διαγράφεται ςθμαντικόσ για το μζλλον ιδίωσ και φςτερα από τθν εφαρμογι του Καλλικράτθ. Για να μπορζςουν οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να προςδιορίςουν τθ κζςθ τουσ ςχετικά με τθν πρόοδο που επιτυγχάνουν απαιτείται θ χρθςιμοποίθςθ μίασ ςειράσ από κριτιρια τα οποία ςυνδζονται άμεςα με τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ αποτελεί πεποίκθςθ και για το Διμο ότι κακϊσ αναπτφςςεται θ ιδζα τθσ «ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ» ςε τοπικό επίπεδο, οι πολίτεσ κα μποροφν να διακρίνουν περιςςότερο ξεκάκαρα τθ κζςθ τουσ μζςα ςτθ διεκνι κοινότθτα, ενϊ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να διευκετοφν τισ μεταξφ τουσ διαφωνίεσ ςτο πλαίςιο «ανοικτϊν» δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. Σε αυτό το πλαίςιο βαςικι καινοτομικι, αναπτυξιακι παρζμβαςθ για το διμο αποτελεί θ υλοποίθςθ δράςεων θ-συμμετοχισ (e-participation) και θ-ζνταξθσ (e-inclusion) που ευνοοφν τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό χωρίσ διακρίςεισ για το ςφνολο των πολιτϊν τθσ. Θ ςπουδαιότθτα - κριςιμότθτα του παρόνοσ Ζργου γίνεται ιδιαίτερα αντιλθπτι μζςα από τθν ενδυνάμωςθ των ακόλουκων: χϊρων όπου οι πολίτεσ μποροφν να ανταλλάςςουν απόψεισ και ιδζεσ, να ςυγκροτοφν ςυμμαχίεσ και να οργανϊνουν δίκτυα (ενοποίηςη), καλλιζργεια τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν (ςυμμετοχή), ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτθ γνϊςθ (δια βίου μάθηςη), παροχι δυνατοτιτων ςε αυτοφσ που βρίςκονται ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ (καταπολζμηςη των αποκλειςμών), καλλιζργεια και διατιρθςθ τθσ ανταπόκριςθσ τθσ θγεςίασ ςτισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ (λογοδοςία) και αφξθςθ τθσ διαφάνειασ τθσ διακυβζρνθςθσ και ενδυνάμωςθ του αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ των πολιτϊν ςτισ αποφάςεισ των τοπικϊν ςυμβουλίων (ανοικτζσ διαδικαςίεσ). Επιπλζον, με τθ χριςθ των εφαρμογϊν θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ από τουσ πολίτεσ, ενδυναμϊνεται θ ίδια θ ποιότθτα τθσ δθμοκρατίασ, αφοφ οι δυνατότθτεσ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτα κοινά αυξάνεται όπωσ και το αίςκθμα ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Μζςα από τθν ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ του ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ κα προκφψουν ςθμαντικά οφζλθ και για τουσ πολίτεσ και για τισ επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ. Τα αναμενόμενα οφζλθ για τουσ πολίτεσ ςυνοψίηονται: ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ αφοφ ο κάκε πολίτθσ κα ζχει πλζον τθ δυνατότθτα να κάνει τισ παρεμβάςεισ του και να υποβάλει τα αιτιματά του προσ τισ αρμόδιεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι και τθν ίδια τθ Δθμοτικι Αρχι, Σελίδα 4 από 41

5 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και ςτθν αφξθςθ των δυνατοτιτων πλθροφόρθςθσ και μάκθςθσ, ςτισ ανοιχτζσ διαφανείσ διαδικαςίεσ οι οποίεσ μεταδίδονται απευκείασ και τα πρακτικά τουσ δθμοςιοποιοφνται άμεςα, ςτθν παροχι δυνατοτιτων ςε αυτοφσ που βρίςκονται ςτο περικϊριο τθσ κοινωνίασ αφοφ όλοι ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ και ειςοδιματοσ ζχουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Επιπλζον και για τισ επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ τα οφζλθ είναι εξίςου ςθμαντικά και εντοπίηονται ςτα εξισ: βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ μζςα από τθν παροχι online ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, πρόςβαςθ ςε επιπλζον πλθροφόρθςθ για πθγζσ χρθματοδότθςθσ και πρόςβαςθ ςτισ διαδικαςίεσ και πθγζσ λιψθσ αποφάςεων. Στόχοσ του Ζργου αποτελεί θ ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων επικοινωνίασ, ςυμμετοχισ και ζνταξθσ των πολιτϊν μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ, όπου ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι ςυνοχι, αυξάνει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ, δθμιουργεί αίςκθμα διαφάνειασ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και καταπολεμά τον αποκλειςμό κοινωνικϊν ομάδων δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα αίςκθμα προςφοράσ, ζνταξθσ και ςυμμετοχισ. Μζςα από το ολοκλθρωμζνο τεχνολογικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ ο Διμοσ προςδοκά: Να δθμιουργθκεί ζνα κομβικό ςθμείο προδραςτικισ και εξατομικευμζνθσ πλθροφόρθςθσ, ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ για κζματα που ςχετίηονται με το Διμο Να ενδυναμωκεί το αίςκθμα τθσ θ-ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτο δθμόςιο διάλογο και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ανταποκρινόμενο ςτθν ιδζα τθσ «ςυμμετοχικισ» δθμοκρατίασ» Να δοκεί ςτουσ πολίτεσ, χωρίσ αποκλειςμοφσ θ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τθ Δθμοτικι Αρχι και τισ υπθρεςίεσ τθσ με ςκοπό τθ διατφπωςθ αιτθμάτων και λιψθσ αντίςτοιχων απαντιςεων Να ενιςχυκεί θ πρόςβαςθ των πολιτϊν ςτθ γνϊςθ μζςα από τθν χριςθ αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (e-learning) και ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου Να αυξθκεί θ προςβαςιμότθτα των πολιτϊν ςτισ υπθρεςίεσ μζςα από τθν υποςτιριξθ εναλλακτικϊν καναλιϊν παροχισ υπθρεςιϊν (διαδικτυακι τθλεόραςθ, διαδίκτυο, κινθτι τθλεφωνία) Να διευκετοφν οι πολίτεσ καλφτερα τισ μεταξφ τουσ διαφωνίεσ ςτο πλαίςιο «ανοικτϊν» δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. Σελίδα 5 από 41

6 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφίεσ ΑΜΕΑ ΕΕ ΕΡ ΕΣΡΑ ΤΡΕ ΨΣ CMS PC PDA SMS WCAG WAI XML Άτομα με Αναπθρία Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Ψθφιακι Σφγκλιςθ Content Management System Personal Computer Personal Digital Assistant Short Message Service Web Content Accessibility Guidelines Web Accessibility Initiative Extensible Markup Language Σελίδα 6 από 41

7 Διακιρυξθ Επαναλθπτικοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Καινοτόμεσ και Ανοιχτζσ Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Α1. Περιβάλλον του Ζργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτθν Τλοποίθςθ του Ζργου Α1.1.1 υνοπτικι Παρουςίαςθ Ανακζτουςασ Αρχισ Ο Διμοσ Φυλισ με ζδρα τα Άνω Λιόςια αποτελοφμενοσ βάςει τθσ νζασ διοικθτικισ δομισ τθσ Χϊρασ από τουσ διμουσ Άνω Λιοςίων, Φυλισ και Ηεφυρίου ςυγκροτεί μία ςφγχρονθ πόλθ με ζκταςθ τ.χμλ, κατοίκουσ (απογραφι ΕΣΥΕ 2001) και πλοφςια ακλθτικι και πολιτιςτικι δράςθ. Α1.1.2 Όργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κα οριςτεί «Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ» & «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ)». Αρμοδιότθτα τθσ πρϊτθσ κα αποτελεί θ δινζργεια των επιμζρουσ ςταδίων του διαγωνιςμοφ ζωσ τθν πλιρθ κατακφρωςθ του Ζργου ςτον Ανάδοχο που κα επιλεγεί, ενϊ αρμοδιότθτα τθσ ΕΡΡΕ κα αποτελεί θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και θ τμθματικι και οριςτικι παραλαβι του παρόντοσ Ζργου. Οι αποφάςεισ αμφότερων των επιτροπϊν κα ζχουν μορφι ειςθγιςεων και κα τίκενται υπό τθν κρίςθ και ζγκριςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Φυλισ. Α1.2 Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ Ανακζτουςασ Αρχισ Α1.2.1 Οργανωτικι Δομι, τελζχωςθ και Κφριεσ Επιχειρθςιακζσ Διαδικαςίεσ Οι υπθρεςίεσ του «Καλλικρατικοφ» Διμου Φυλισ, ςφμφωνα με τα αρκ.63(ςτ), αρκ. 97, αρκ , αρκ του Ν.3582/10 & αρκ. 10 του Ν.3584/07, λειτουργοφν ςυμφωνα με τον εγκεκριμζνο Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 3161/ ). Τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι ο νζοσ Διμοσ Φυλισ αποτελείται από τισ υπθρεςίεσ/ διευκφνςεισ που παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο ςχιμα ςχζδιο οργανογράμματοσ. Σελίδα 7 από 41

8 (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και Σελίδα 8 από 41

9 Θ υπθρεςιακι μονάδα που ζχει ςτθν ευκφνθ τθσ τθν υποςτιριξθ κεμάτων Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν και θ οποία κα αποτελζςει τθν κφρια δομι του Διμου που κα εμπλακεί άμεςα και κα ωφελθκεί κφρια από τθν υλοποίθςθ του Ζργου είναι θ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ. Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ του Διμου είναι αρμόδια για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν και των νομικϊν προςϊπων του Διμου κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των περιοδικϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων και των Ετθςίων Ρρογραμμάτων Δράςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου κατά τθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων του και τον ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων του Διμου υπό ςυνκικεσ διαςφάλιςθσ του επικυμθτοφ επιπζδου ποιότθτασ των παρεχομζνων κάκε είδουσ υπθρεςιϊν. Επίςθσ είναι αρμόδια για τθ διαςφάλιςθ τθσ ζνταξθσ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων ςτισ τοπικζσ πολιτικζσ ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια διεφκυνςθ. Επιπρόςκετα θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των ςυςτθμάτων ΤΡΕ του Διμου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ευκφνθσ εκπλιρωςθσ του ζργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σθμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Αϋ166). Στισ υπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ περιλαμβάνεται επιπλζον θ ειςερχόμενθ επικοινωνία μζςω τθλεφωνικϊν κλιςεων, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e mails) και τθλεομοιοτυπίασ (fax). Μζςα από αυτζσ εξυπθρετοφνται οι δθμότεσ, καταναλωτζσ και οι επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ. Διαςφαλίηεται θ άμεςθ ανταπόκριςθ ςτθν κλιςθ του Δθμότθ κακϊσ και θ άμεςθ επίλυςθ τθσ ερϊτθςθσ ι του προβλιματοσ με καταγραφι όλων των επικοινωνιϊν, υπθρεςίεσ που κα αναβακμιςτοφν ςθμαντικά με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ Ζργου. Οι επί μζρουσ οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ είναι οι εξισ: Σμιμα Προγραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ & Οργάνωςθσ, Σμιμα Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) Κζντρο επικοινωνίασ δθμοτϊν (CONTACT CENTER) Οι υπθρεςίεσ του Ζργου κα ςυνδράμουν αποφαςιςτικά ςτθ λειτουργία των εμπλεκόμενων δομϊν του Διμου, ςτθ βελτίωςθ εξυπθρζτθςθσ των δθμοτϊν και επιχειριςεων του Διμου Φυλισ και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ και ζνταξθσ των πολιτϊν, μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ που κα ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι ςυνοχι, κα αυξάνει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ, κα δθμιουργεί αίςκθμα διαφάνειασ ςτισ Σελίδα 9 από 41

10 διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και κα καταπολεμά τον αποκλειςμό κοινωνικϊν ομάδων. Α1.2.2 Ανάλυςθ υποδομϊν ΣΠΕ Οι εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν ςτα πλαίςια του παρόντοσ Ζργου κα φιλοξενθκοφν ςτισ υπάρχουςεσ τεχνολογικζσ υποδομζσ του Διμου. Θ τεχνικι υποςτιριξθ πάνω ςε κζματα τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτα πλαίςια του ζργου κα πραγματοποιείται από τθν Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ του Διμου. Θ υφιςτάμενθ πλθροφοριακι υποδομι του Διμου Φυλισ θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου αποτελείται από τουσ ακόλουκουσ εξυπθρετθτζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθν εγκατάςταςθ των εφαρμογϊν και υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων του ζργου και για να εξαςφαλιςτεί θ τιρθςθ αντιγράφων αςφάλειασ και θ αδιάλειπτθ λειτουργία του υπό ανάπτυξθ ςυςτιματοσ: Εξυπθρετθτισ HP ML370 T SAS (1,86GHz, 1066 FSB) Svr dual processor capable, (1) Dual Core Intel Xeon Processor 5120, 1GB (2 x 512MB), Smart Array E200i Controller with 64MB of Cache (RAID 0/1), CD-ROM SFF SAS DISKS HP 146 GB 10K SAS 2.5 Hot Plug Hard Drive (2.5 ) SFF for ML350G5, ML370G5, DL360G5, D380G5, ML150G3, DL140G3 Battery Backup unit HP BBWC 128MB option for Smart Array 641/642, adds 128MB transportable battery backed write cache to Smart Array 641/642 and SA E200i (total cache becomes 192MB), also use for ML310G3/350G5/370G5, DL360G5/380G5. Accessory HP Server Keyboard Carbon INTL Optical drive HP Combo 48X CARBON ALL, DVD/CD-RW combo drive for all ML300/ML500 series S Color CRT Monitor TCO 03 (Carbon/ Silver) Εξυπθρετθτισ HP StorageWorks DAT72GB internal tape drive (SCSI), 36GB Native 72GB Compressed, 21.6 GB/hr with Data Compression.Box includes: 3.5 to 5.25-inch conversion kit, ProLiant mounting kit, power extender cable, Installation Guide, HP StorageWorks CD, TapeWare backup software, warranty registration card + 5 HP DAT 72 data cartridges (36/72 GB), one HP DDS cleaning cartridge. DLT VS160 Internal Tape Drive (SCSI) 80/160GB includes: Tape Tools utilities, 1 Date Cartridge, TapeWare backup software on CD-ROM, 1 ribbon cable, self-terminated, HP 64-bit/133-MHz Single Channel Ultra320 SCSI G2 host bus adapter Σελίδα 10 από 41

11 UPS HP TOWER T2200 XR INTL Με τθ χριςθ του λογιςμικοφ virtualization που κα προςφερκεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο κα δθμιουργθκοφν τα κατάλλθλα εκείνα εικονικά περιβάλλοντα εργαςίασ με ςτόχο τθν εγκατάςταςθ του ςυνόλου των εφαρμογϊν και των υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων του ζργου, ενϊ κα αξιοποιθκοφν οι υφιςτάμενεσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου που υλοποιικθκαν ςτο πλαίςιο του ζργου ΣΥΗΕΥΞΙΣ. Σελίδα 11 από 41

12 Α2. Αντικείμενο και τόχοι του Ζργου Α2.1 Αντικείμενο του Ζργου Αντικείμενο του ζργου αποτελεί θ ανάπτυξθ ενόσ πολυκαναλικοφ (διαδίκτυο, φορθτζσ ςυςκευζσ κ.λπ.) ςυςτιματοσ υπθρεςιϊν πλοφςιου ςε λειτουργικότθτα και περιεχόμενα με άμεςα ωφελοφμενουσ τουσ πολίτεσ του Διμου Φυλισ μζςα από: τθ δθμιουργία δικτφου ενθμζρωςθσ και παροχισ διαδραςτικϊν ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ (online consulting), τθν υλοποίθςθ καινοτόμων και ανοιχτϊν δράςεων θλεκτρονικισ Συμμετοχισ (e-participation) και Ζνταξθσ (e-inclusion) με τθν αξιοποίθςθ γεωγραφικϊν πλθροφοριϊν μζςω διαδραςτικϊν χαρτϊν επιτρζποντασ τθ γεωγραφικι αναηιτθςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, τθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνθσ πλατφόρμασ διαδικτυακισ τθλεόραςθσ για τθν παροχι μζςα από ποικίλα ψθφιακά ςυςτιματα επικοινωνιϊν (διαδίκτυο, κινθτι τθλεφωνία 3θσ γενιάσ) μίασ ςειράσ αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ, όπωσ: o ψθφιακι οπτικοακουςτικι μετάδοςθ κακθμερινοφ ενθμερωτικοφ δελτίου που κα περιλαμβάνει τθν ανακοίνωςθ αποφάςεων των οργάνων του φορζα (Δθμοτικοφ Συμβουλίου & Επιτροπϊν), προβολι ςυνεντεφξεων τφπου, θμερίδων κλπ., o αναμετάδοςθ εκδθλϊςεων που πραγματοποιοφνται ςτο Διμο από τθ Δθμοτικι Αρχι ι τουσ ςυλλόγουσ του δικτφου. o παρακολοφκθςθ θλεκτρονικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) κλπ., τθν παροχι αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (elearning) ςτουσ πολίτεσ μζςω τθσ διάκεςθσ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν δθμοςκοπιςεων (evoting/ epolling) και ερωτθματολογίων (esurveys) καταγραφισ τθσ γνϊμθσ των πολιτϊν γφρω από κζματα τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, τθν υποςτιριξθ θλεκτρονικϊν αναφορϊν (epetitions) μζςω των οποίων αποτελεί οι πολίτεσ κα μποροφν να διατυπϊςουν αιτιματα προσ τθ Δθμοτικι Αρχι για κζματα που τουσ απαςχολοφν, τθν παροχι εξατομικευμζνων και προδραςτικϊν υπθρεςιϊν είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα επιλογι των πολιτϊν/ χρθςτϊν μζςω των κατάλλθλων μθχανιςμϊν αναηιτθςθσ ι διεπαφϊν χριςθσ, είτε προδραςτικά (proactive) από το ίδιο το ςφςτθμα όπου με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ κατθγοριοποίθςθσ, δεικτοδότθςθσ, και ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ ςτοιχείων περιεχομζνου και Σελίδα 12 από 41

13 διαμόρφωςθσ τθσ παρουςίαςθσ αυτϊν με βάςθ τα ενδιαφζροντα και τα χαρακτθριςτικά του εκάςτοτε τελικοφ χριςτθ. τθν προϊκθςθ και παρουςίαςθ του περιεχομζνου ςτουσ χριςτεσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, μζςω ςφγχρονων εναλλακτικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ (web, SMS, κινθτζσ ςυςκευζσ κ.λπ.). Οι διαδραςτικζσ υπθρεςίεσ του ζργου κα υποςτθρίηουν τθν κακθμερινότθτα του πολίτθ, παρζχοντασ το αίςκθμα τθσ αμεςότθτασ και αυξάνοντασ τθν κοινωνικι του ςυνείδθςθ και ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςε δθμοτικό επίπεδο. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ κα υποςτθρίηουν ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ χριςθσ (use cases) και κα ολοκλθρϊνονται ςε μία κοινι πλατφόρμα. Επιπλζον κα αναπτυχκεί υποδομι εξ αποςτάςεωσ μάκθςθσ που κα υποςτθρίηει τθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςε δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ολόκλθρθ εν γζνει τθν κοινότθτα, τθν ενίςχυςθ των γνϊςεϊν τουσ και τθν καλφτερθ και ποιο ολοκλθρωμζνθ πλθροφόρθςι τουσ. Θ πλατφόρμα κα παρζχει πζραν των υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ ςυγκεκριμζνεσ οριηόντιεσ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ. Α2.2 τόχοι και Ζκταςθ του Ζργου Στόχοσ του ζργου αποτελεί θ ανάπτυξθ καινοτόμων δράςεων επικοινωνίασ, ςυμμετοχισ και ζνταξθσ των πολιτϊν μζςω ενόσ ολοκλθρωμζνου τεχνολογικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ, όπου ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι ςυνοχι, αυξάνει τθν πρόςβαςθ ςτθν πλθροφόρθςθ, δθμιουργεί αίςκθμα διαφάνειασ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και καταπολεμά τον αποκλειςμό κοινωνικϊν ομάδων δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα αίςκθμα προςφοράσ, ζνταξθσ και ςυμμετοχισ. Μζςα από το ολοκλθρωμζνο τεχνολογικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ ο Διμοσ προςδοκά: τθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και αξιόπιςτου πλαιςίου ενδυνάμωςθσ και ενκάρρυνςθσ τθσ θ-ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτο δθμόςιο διάλογο, τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και ςτα κοινά χωρίσ αποκλειςμοφσ και ςε πλιρθ ευκυγράμμιςθ με τισ ιδζεσ τθσ «ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ» και του «Ανοικτοφ Διμου», τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ των πολιτϊν χωρίσ αποκλειςμοφσ με τθ Δθμοτικι Αρχι και τισ υπθρεςίεσ τθσ με ςκοπό τθ διατφπωςθ αιτθμάτων και λιψθ αντίςτοιχων απαντιςεων, τθ διευκζτθςθ των διαφωνιϊν των πολιτϊν ςτο πλαίςιο «ανοικτϊν» δθμοκρατικϊν και ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν, τθν ιςότιμθ και διαφανι μεταχείριςθ όλων των χρθςτϊν/πολιτϊν, τθν πρόςβαςθ των πολιτϊν και επιχειριςεων ςε νζεσ υπθρεςίεσ και τθν αξιόπιςτθ, ζγκαιρθ ενθμζρωςθ και γριγορθ ανταπόκριςθ ςτα αιτιματα των χρθςτϊν/ πολιτϊν Σελίδα 13 από 41

14 τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ μζςω ενόσ μεγάλου ςυνόλου διαφορετικϊν μζςων πρόςβαςθσ όπωσ Διαδίκτυο, Διαδικτυακι τθλεόραςθ, 3G, κινθτά τθλζφωνα κ.λπ., Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ μζςω τθσ οποίασ κα τεκμθριωκεί θ επίτευξθ των ςτόχων κα βαςίηεται ςτισ ακόλουκεσ κρίςιμεσ παραμζτρουσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου: διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν κακϊσ και τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ, ςυμβατότθτα και διαλειτουργικότθτα τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ του Αναδόχου με τα υφιςτάμενα ςυςτιματα και υποδομζσ του Διμου, διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ και αποδοτικισ επικοινωνίασ μεταξφ των ςτελεχϊν του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κατάλλθλθ και επαρκισ εκπαίδευςθ, τόςο ποιοτικά όςο και ποςοτικά που κα ςυμβάλει ςτθν μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοχισ του ζργου από τουσ χριςτεσ και ςτθν αποδοτικι του λειτουργία, ςυνεχισ ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των επιχειριςεων για τισ νζεσ υπθρεςίεσ και θ παρότρυνςθ και ενκάρρυνςθ χριςθσ τουσ. Μζςα από το ολοκλθρωμζνο τεχνολογικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ γνϊςθσ ο Διμοσ προςδοκά τθν επίτευξθ των ακόλουκων ποςοτικοποιθμζνων ςτόχων, ϊςτε να κεωρθκεί επιτυχισ θ υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου: Μετριςιμοσ τόχοσ Σιμι Αρικμόσ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που κα δθμιουργθκοφν 4 Ροςοςτό δθμοτϊν που κα χρθςιμοποιοφν τισ θλεκτρονικζσ 40% υπθρεςίεσ Σελίδα 14 από 41

15 Α3. Προδιαγραφζσ Ζργου Α3.1 Αρχιτεκτονικι υςτιματοσ Θ τεχνικι λφςθ που κα προςφερκεί από τον ανάδοχο κα πρζπει να ακολουκεί τθν παρακάτω λογικι αρχιτεκτονικι. Επίπεδο Δεδομζνων: Το επίπεδο δεδομζνων αφορά ςτο ςφνολο των δεδομζνων και των πθγϊν αυτϊν που αφοροφν το υπό ανάπτυξθ ςφςτθμα. Τα βαςικά χαρακτθριςτικά του εξυπθρετθτι βάςθσ δεδομζνων, όπου και αποκθκεφονται τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα, εξειδικεφονται περαιτζρω ςτθν ενότθτα Α ςτθ ςυνζχεια. Επίπεδο Τποςυςτθμάτων: Το επίπεδο αυτό αφορά το ςφνολο των λειτουργικϊν υποςυςτθμάτων και των υπθρεςιϊν που κα διαχειρίηεται και κα παρζχονται από το ςφςτθμα. Τα ςυγκεκριμζνα υποςυςτιματα αναλφονται ςε επόμενθ ενότθτα. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει τον τρόπο με τον οποίο κα ολοκλθρωκοφν τα Σελίδα 15 από 41

16 προςφερόμενα λογιςμικά ςτα οποία κα ςτθριχκεί θ ανάπτυξθ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ, κακϊσ και τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν με τθ διαδικτυακι πφλθ. Επίπεδο Παρουςίαςθσ: Θ πφλθ του Διμου κα παρζχει μια εξατομικευμζνθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ, όπωσ αυτζσ κα προζρχονται από τα διάφορα υποςυςτιματα. Ζτςι, όςον αφορά τθν παρουςίαςθ του περιεχομζνου και των υπθρεςιϊν, θ διαδικτυακι πφλθ και οι ςχετικζσ διεπαφζσ μζςω τθσ οποίασ κα γίνεται θ παρουςίαςθ του βαςικοφ περιεχομζνου του ςυςτιματοσ και θ αλλθλεπίδραςθ με το χριςτθ - κα πρζπει να επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ να αξιοποιιςουν το ςφνολο των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ, διαφορετικά το ςφςτθμα κινδυνεφει να μθν είναι λειτουργικό. Κατθγορίεσ-Ρόλοι Χρθςτϊν Οι ομάδεσ χρθςτϊν ςτισ οποίεσ απευκφνεται το ζργο μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ωσ εξισ: τελζχθ του φορζα, όπου κα περιλαμβάνεται προςωπικό διαχείριςθσ του περιεχομζνου, ςτελζχθ διεκπεραίωςθσ αιτθμάτων και οι διαχειριςτζσ τθσ πφλθσ Πολίτεσ του Διμου Φυλισ, οι οποίοι κα μποροφν να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν ανταλλαγι απόψεων, εμπειριϊν και γνϊςθσ Ευρφτερο κοινό, το οποίο κα μπορεί να παρεμβαίνει, να επιμορφϊνεται και να πλθροφορείται ςτα δρϊμενα του φορζα Στο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου θ εξουςιοδότθςθ των χρθςτϊν κα είναι διαβακμιςμζνθ ανάλογα με το είδοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του ζργου και κα υποςτθρίηονται: Τπθρεςίεσ Ελεφκερθσ Πρόςβαςθσ: Δε κα απαιτοφν εγγραφι ι εξουςιοδότθςθ του χριςτθ (για παράδειγμα θ πρόςβαςθ ςε δθμόςιο περιεχόμενο) Τπθρεςίεσ Διαβακμιςμζνθσ Πρόςβαςθσ: Θα απαιτοφν αυκεντικοποίθςθ και εξουςιοδότθςθ του χριςτθ (για παράδειγμα θ λιψθ προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν, κλπ.). Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ εγγραφι του χριςτθ κα πραγματοποιείται θλεκτρονικά, και ο κωδικόσ του (password) κα κακορίηεται είτε από τον ίδιο είτε αυτόματα από το ςφςτθμα και κα παραλαμβάνεται μζςω Σελίδα 16 από 41

17 Τπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Πφλθσ: Θα παρζχτεαι πρόςβαςθ ςτα ςτελζχθ ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ περιεχόμενου, υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ, χρθςτϊν, υποςτθρικτικϊν ςυςτθμάτων κλπ. Α3.2 Τπθρεςίεσ Ζργου Το ςφνολο των υπθρεςιϊν του ζργου κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ και προςβάςιμεσ μζςω μιασ κεντρικισ διαδικτυακισ πφλθσ (portal), θ οποία κα πρζπει να αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του παρόντοσ ζργου και θ οποία κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά τθσ υφιςτάμενθσ πφλθσ του Διμου (http://www.fyli.gr), αναβακμίηοντασ ουςιαςτικά το παρεχόμενο επίπεδο θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του. Το ςφνολο των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που κα είναι διακζςιμεσ μζςα από το υπό ανάπτυξθ πλθροφοριακό ςφςτθμα αφοροφν ςτισ παρακάτω γενικζσ κατθγορίεσ: διαδραςτικζσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ (online consulting) διαδραςτικοφσ χάρτεσ πλθροφόρθςθσ διαδικτυακι τθλεόραςθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning) θλεκτρονικζσ δθμοςκοπιςεισ (evoting/ epolling) θλεκτρονικζσ αναφορζσ (epetitions) ερωτθματολόγια (esurveys) εξατομικευμζνεσ/ προδραςτικζσ υπθρεςίεσ. Κάκε μια από τισ προαναφερόμενεσ υπθρεςίεσ βαςίηεται ςε αντίςτοιχθ λειτουργικι ενότθτα, κάκε μία από τισ οποίεσ αναλφεται διεξοδικά ςτθ ςυνζχεια. Α3.3 Προδιαγραφζσ Λειτουργικϊν Ενοτιτων Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν παρατίκεται αναλυτικι περιγραφι των Ανοικτϊν Υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ (e-participation) και ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν του Διμου Φυλισ ςτο δθμόςιο διάλογο και τον αειφόρο δθμοκρατικό προγραμματιςμό. Α3.3.1 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικζσ υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ (Online Consulting)» Θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) κα βαςιςκεί ςτθν ανάπτυξθ μίασ εφαρμογισ διαδικτυακισ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ, με χριςθ των πλζον ςφγχρονων εναλλακτικϊν καναλιϊν μετάδοςθσ δεδομζνων, και κφριο ςτόχο τθν ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθ ηϊνθ παρζμβαςθσ του ζργου με άμεςθ εφαρμογι μζςω τθσ διαδικτυακισ πλοιγθςθσ των χρθςτϊν τθσ (online) και λιξθσ αντίςτοιχων ειδοποιιςεων και ενθμερϊςεων με εναλλακτικά κανάλια επικοινωνίασ (SMS, mobile internet). Σελίδα 17 από 41

18 Θ υπό ανάπτυξθ εφαρμογι καλείται να λειτουργιςει ωσ εναλλακτικό κανάλι ολοκλθρωμζνθσ πλθροφόρθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν, βελτιϊνοντασ τθν πρόςβαςθ των χρθςτϊν του (πολιτϊν, επιχειρθματικϊν και επαγγελματικϊν τθσ περιοχισ) ςτθ γνϊςθ, τθν ενθμζρωςθ, τθν αξιοποίθςθ των επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν και δυνατοτιτων τουσ και τθ διαδραςτικι επικοινωνία. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ μζςω τθσ εφαρμογισ online consulting ςυνοψίηονται ςτισ εξισ ενότθτεσ: Υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ ςε ποικίλα κζματα, όπωσ επιδοτοφμενα προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι, προγράμματα επιδότθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ του ΟΑΕ, διάφορεσ πλθροφορίεσ νομικοφ περιεχομζνου, γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά µε χριςιμεσ υπθρεςίεσ και φορείσ κ.λπ. Online ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ (πολίτεσ, επιχειριςεισ κλπ), κυρίωσ µζςω ενόσ μθχανιςμοφ υποβολισ, απάντθςθσ και αναηιτθςθσ ερωτιςεων ευρφτερου ι ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρροδραςτικι και εξατομικευμζνθ (personalized) ενθμζρωςθ με αντίςτοιχθ αποςτολι ειδοποιιςεων μζςω κινθτοφ ι διαδικτφου για νζεσ δράςεισ, γεγονότα, επιδοτοφμενα προγράμματα βάςει του προφίλ των χρθςτϊν και των ενδιαφερόντων τουσ όπωσ προκφπτουν από τθ ςθμαςιολογικι ανάλυςθ τουσ. Μζςω τθσ παροφςασ εφαρμογισ κα παρζχονται όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ online, και επιπλζον κα προςφζρονται υπθρεςίεσ προςτικεμζνθσ αξίασ (added value services), όπωσ: πλθροφορίεσ νομικοφ περιεχομζνου, πλθροφορίεσ και φόρμεσ ςυμμετοχισ ςτα διάφορα επιδοτοφμενα προγράμματα, online ςυμβουλζσ ςτουσ πολίτεσ για κζματα επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ κλπ. Ακολουκεί παρουςίαςθ των παρεχόμενων διαδραςτικϊν υπθρεςιϊν με αντίςτοιχθ τεκμθρίωςθ του ςταδίου θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που εμπίπτει κάκε μία εξ αυτϊν. Χριςιμθ Πλθροφόρθςθ Στθν ενότθτα αυτι, ο χριςτθσ (πολίτθσ/ επιχειρθματίασ) κα μπορεί να βρει ςυγκεντρωμζνθ πλθροφόρθςθ ςχετικά µε μία ςειρά κεμάτων του ενδιαφζροντοσ του: π.χ. τράπεηεσ (διευκφνςεισ, ςτοιχεία επαφισ), δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, νομοκεςία, δικαιολογθτικά για ζκδοςθ αδειϊν, κλπ. Στθν ενότθτα αυτι κα παρουςιάηονται επίςθσ όλεσ οι πρωτοβουλίεσ που ζχει αναλάβει και προωκεί ο Διμοσ για τθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ, τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθν ανάπλαςθ / ανάπτυξθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Πλθροφόρθςθ για Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ Θ υπθρεςία πλθροφόρθςθσ διακζςιμων πθγϊν χρθματοδότθςθσ κα αποτελζςει ζνα χριςιμο εργαλείο αναηιτθςθσ χρθματοδοτικϊν προγραμμάτων για πολίτεσ και επιχειριςεισ του Διμου Φυλισ. Τα χρθματοδοτικά μζςα πθγζσ κα διατίκενται με τθ μορφι καταλόγου θμερολογίου ανοικτϊν προςκλιςεων όπου κατ ελάχιςτο κα Σελίδα 18 από 41

19 περιζχουν τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, τον τίτλο τθσ πρόςκλθςθσ, αναλυτικι περιγραφι τθσ και ςχετικά με τθν πρόςκλθςθ ζγγραφα για μεταφόρτωςθ (download). Online υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Τποβολι Ερωτθμάτων Αιτθμάτων Οι χριςτεσ τθσ εφαρμογισ αφοφ πιςτοποιθκοφν κα μποροφν να υποβάλουν ερωτιςεισ, επιλζγοντασ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ και λζξεισ-κλειδιά (οριηόμενα από τον/τουσ Διαχειριςτι/-εσ του Συςτιματοσ), ςτισ οποίεσ εμπίπτουν τα ερωτιματα τουσ. Στθ ςυνζχεια, ο Διαχειριςτισ του Συςτιματοσ κα μποροφν να ειςζλκουν ςτο ςφςτθμα, να βλζπουν τισ εκάςτοτε ερωτιςεισ και να απαντοφν ςε αυτζσ. Ο χριςτθσ που υπζβαλε τθν ερϊτθςθ κα ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα για να δει τθν απάντθςι ςτο αίτθμά του αφοφ πρϊτα ζχει ειδοποιθκεί μζςω του κινθτοφ του τθλεφϊνου ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ) ότι το αίτθμά του ζχει απαντθκεί. Ραράλλθλα, κα υπάρχει και ο προςωπικόσ του χϊροσ ( Οι ερωτιςεισ μου ) μου όλο το ιςτορικό των ερωτιςεων που ζχει κζςει και των απαντιςεων που ζλαβε. Μια βαςικι ωφζλεια που προκφπτει από αυτι τθ μορφι παροχισ υπθρεςιϊν είναι το γεγονόσ ότι ο Διαχειριςτισ μπορεί να ανατρζξει ςε άλλεσ πθγζσ, ϊςτε να ςυγκεντρϊςει τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ, χωρίσ πιζςεισ και χρονικοφσ περιοριςμοφσ από εξωγενείσ παράγοντεσ. Επιπλζον, ο Διαχειριςτισ, εάν κρίνει ότι κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ-απαντιςεισ μπορεί να καλφπτουν τα ενδιαφζροντα και άλλων επαγγελματιϊν, ζχει τθ δυνατότθτα να «δθμοςιεφςει» τισ ςυγκεκριμζνεσ ερωταποκρίςεισ, ϊςτε να είναι εμφανείσ ςε όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, και όχι µόνο ςτο ςυγκεκριμζνο που τθν υπζβαλε. Με αυτό τον τρόπο, αποφεφγει τθν επανάλθψθ ερωτιςεων -απαντιςεων και αυξάνει τθν απόδοςθ του όλου ςυςτιματοσ δθμιουργϊντασ ζνα χριςιμο οδθγό προςπελάςιμο από κάκε ενδιαφερόμενο. Προδραςτικι και Εξατομικευμζνθ Ενθμζρωςθ Θ υπθρεςία προδραςτικισ παροχισ πλθροφόρθςθσ αναφζρεται ςτθ χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν και καναλιϊν επικοινωνίασ με ςκοπό τθν προλθπτικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για κζματα που ςχετίηονται με το προφίλ του όπωσ ζχει διαμορφωκεί από τουσ ίδιουσ κατά τθ διαδικαςία πιςτοποίθςισ τουσ. Οι πολίτεσ κα ενθμερϊνονται μζςω κινθτοφ ι διαδικτφου (θλεκτρονικό ταχυδρομείο, προςωπικόσ χϊροσ ςτον κόμβο του Διμου) για κάκε είδθςθ, γεγονόσ, πρόγραμμα, κ.ά. που ςχετίηεται με τα ενδιαφζροντά τουσ όπωσ προκφπτουν από τθ ςθμαςιολογικι ανάλυςθ των ςτοιχείων τουσ. Επιπλζον, κα υπάρχει ξεχωριςτι ενότθτα με «Τα ζγγραφά μου» προςωποποιθμζνθ για κάκε πολίτθ ςτθν οποία είτε κα μποροφν οι πολίτεσ να αποκθκεφουν χριςιμα ζγγραφά ι τυποποιθμζνα ζγγραφα που τουσ αφοροφν, είτε να εντοπίηουν εκεί προςυμπλθρωμζνα με τα ςτοιχεία τουσ, ζγγραφα που ςχετίηονται με το προφίλ τουσ. Σελίδα 19 από 41

20 Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ είτε με τθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα) είτε βαςιηόμενοσ ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.2 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδραςτικοί Χάρτεσ Πλθροφόρθςθσ» Στόχοσ τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ (υποςυςτιματοσ) αποτελεί θ παροχι ςτουσ πολίτεσ ςφγχρονων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ με τθ χριςθ διαδραςτικϊν χαρτϊν. Ειδικότερα, μζςω των διαδραςτικϊν χαρτϊν οι πολίτεσ κα ζχουν τισ ακόλουκεσ δυνατότθτεσ: επιλογι ςυγκεκριμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ του διμου Φυλισ (οικοδομικοφ τετραγϊνου κ.λπ.) και ανάκτθςθ των ςχετικϊν με αυτι πλθροφοριϊν, όπωσ νζα, ςχετικι νομοκεςία, πολεοδομικι πλθροφόρθςθ (ςυντελεςτζσ δόμθςθσ, αντικειμενικζσ αξίεσ κ.λπ.) ι/ και εκδθλϊςεισ που προγραμματίηονται να πραγματοποιθκοφν, εμφάνιςθ ςτον ψθφιακό χάρτθ μουςείων, ταχυδρομείων, κεάτρων, κινθματογράφων, ςταδίων, ςυγκοινωνιϊν και άλλων ςθμείων ενδιαφζροντοσ που κα επιλεγοφν, πλοιγθςθ ςτο χάρτθ (μεγζκυνςθ, ςμίκρυνςθ, zoom, μετακίνθςθ, εκτφπωςθ), αναηιτθςθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ μζςω προθγμζνου μθχανιςμοφ αναηιτθςθσ, υποβολι από τουσ χριςτεσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ περιοχι αρχείων, ςυηθτιςεισ για κζματα που απαςχολοφν τουσ πολίτεσ και ςχετίηονται με τθν επιλεγμζνθ ςτο χάρτθ γεωγραφικι περιοχι. Οι ψθφιακοί χάρτεσ κα ζχουν ωσ βάςθ ζτοιμα ψθφιακά υπόβακρα όπωσ τθσ Google (Google Maps Earth), τθσ Microsoft (Bing Maps), ι ορκοφωτοχάρτεσ τθσ ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., του Openstreetmap ι ιςοδφναμα, με τθ χριςθ κατάλλθλων προγραμματιςτικϊν διεπαφϊν (κατάλλθλα προγραμματιςτικά APIs), τα οποία παρζχονται για τθ χριςθ από διαδικτυακζσ χαρτογραφικζσ εφαρμογζσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου και ςε ςυμβατότθτα με τισ προβλζψεισ του Ν. 3882/2010, δεν προβλζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ παραγωγι και προμικεια νζων γεωχωρικϊν δεδομζνων. Αντικζτωσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αξιοποιιςει απαραιτιτωσ υφιςτάμενα γεωχωρικά δεδομζνα τθσ περιοχισ του Δ. Φυλισ τα οποία μποροφν να αντλθκοφν από τισ ανωτζρω ι άλλεσ εναλλακτικζσ πθγζσ. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ πρζπει να εξαςφαλίςει πωσ τα γεωχωρικά δεδομζνα που κα περιλθφκοφν ςτο ζργο κα ςυνοδεφονται από τισ κατάλλθλεσ άδειεσ χριςθσ, ϊςτε Σελίδα 20 από 41

21 να περιλθφκοφν χωρίσ επιφφλαξθ ςτθν υπό ανάπτυξθ διαδικτυακι πφλθ του ζργου και να διατίκενται δωρεάν ςτουσ πολίτεσ/χριςτεσ τθσ. Α3.3.3 Λειτουργικι Ενότθτα «Διαδικτυακι Σθλεόραςθ» Αντικείμενο τθσ λειτουργικισ ενότθτασ (υποςυςτιματοσ) Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ που κα αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του ζργου αποτελεί θ παροχι των ακόλουκων αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ: Ψθφιακι οπτικοακουςτικι μετάδοςθ κακθμερινοφ ενθμερωτικοφ δελτίου που κα περιλαμβάνει τθν ανακοίνωςθ αποφάςεων των οργάνων του φορζα (Δθμοτικοφ Συμβουλίου & Επιτροπϊν), προβολι ςυνεντεφξεων τφπου, θμερίδων κλπ. Αναμετάδοςθ εκδθλϊςεων που πραγματοποιοφνται ςτο Διμο από τθ Δθμοτικι Αρχι ι τουσ ςυλλόγουσ του δικτφου, ενθμερωτικϊν εκπομπϊν. Ραρακολοφκθςθ θλεκτρονικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, πχ. επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε Τεχνολογίεσ Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) κ.λπ. Στθ λειτουργικότθτα τθσ Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ κα περιλαμβάνεται: Θ υποςτιριξθ τθσ δυνατότθτασ αποκικευςθσ και μετάδοςθσ οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου με ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαςιμότθτασ από τελικζσ ςυςκευζσ χρθςτϊν. Δυνατότθτα μεταφόρτωςθσ των πολυμεςικϊν αρχείων και προβολι τουσ με διάφορα προγράμματα αναπαραγωγισ πολυμζςων. Επιςθμαίνεται ότι το περιεχόμενο των μεταδόςεων δεν αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου του ζργου. Ο Ανάδοχοσ καλείται να υλοποιιςει τθ ηθτοφμενθ λειτουργικι ενότθτα υποςφςτθμα Διαδικτυακισ Τθλεόραςθσ με τισ υπθρεςίεσλειτουργικότθτα που αναφζρονται ανωτζρω. Α3.3.4 Λειτουργικι Ενότθτα «Εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (e-learning)» Θ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (e-learning) κα αποτελεί μία διαδικτυακι εφαρμογι διαχείριςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που απευκφνεται ςε πολίτεσ που επικυμοφν να εκμεταλλευκοφν ζνα μεγάλο όγκο περιεχομζνου προκειμζνου να αναπτφξουν νζεσ και ευζλικτεσ δομζσ γνϊςθσ. Ραράλλθλα, θ εφαρμογι εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ κα αποτελεί ζνα εφχρθςτο, χριςιμο και αξιόπιςτο εργαλείο για τθν υλοποίθςθ διαδικτυακϊν μακθμάτων υποςτθρίηοντασ τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ: δυνατότθτα για κεντρικό ζλεγχο και διαχείριςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, διάκεςθ ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, υπό μορφι βίντεο κακϊσ και real time διενζργεια εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν, δυνατότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ πολίτθ και γνωςτικοφ αντικειμζνου, προκειμζνου να προαχκεί θ μακθςιακι διαδικαςία, Σελίδα 21 από 41

22 περιβάλλον φιλικό προσ τον χριςτθ, προςβάςιμο και από απλό web browser, ϊςτε να μθν χρειάηεται από τουσ χριςτεσ εγκατάςταςθ ειδικοφ λογιςμικοφ, δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ και εφκολθσ αναηιτθςθσ υλικοφ από τουσ εκπαιδευόμενουσ και δυνατότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ από τουσ διαχειριςτζσ εκπαιδευτζσ. Με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ λειτουργίασ του υποςυςτιματοσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (e-learning) με τθν ολοκλιρωςθ του παρόντοσ ζργου, κα πραγματοποιθκεί από τα ςτελζχθ του διμου μετάπτωςθ ςτοχευμζνου εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου το οποίο κα αποτελζςει τον πυρινα τθσ Βάςθσ Γνϊςθσ του ςυςτιματοσ. Το περιεχόμενο των θλεκτρονικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κα περιλαμβάνει κφρια: Επαγγελματικι κατάρτιςθ ςε Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ (ΣΠΕ), με ςτόχο τθ διάδοςθ και πραγματικι χριςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και τθν οικοδόμθςθ μια κοινωνία τθσ πλθροφορίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ Πολιτιςτικά εκπαιδευτικά προγράμματα Θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που κα περιλαμβάνεται ςτισ προαναφερόμενεσ ενότθτεσ δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ ζργου. Οι βαςικζσ λειτουργίεσ - εργαλεία εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ που κα αναπτυχκοφν και με τισ οποίεσ κα ενδυναμϊνεται το αίςκθμα θ-συμμετοχισ (e- Participation) και θ-ζνταξθσ (e-inclusion) των πολιτϊν παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια. Εργαλεία εκπαίδευςθσ, τα οποία κα ςχεδιαςκοφν ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηουν τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ μίασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, και μζςω των οποίων κα περιλαμβάνονται κατ ελάχιςτο: Ηλεκτρονικι βιβλιοκικθ μζςω τθσ οποίασ κα παρζχονται το ψθφιοποιθμζνο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικά βοθκιματα, εγχειρίδια, διαδικαςίεσ ςυνεδρίων, περιλιψεισ, κτλ. Για τθν ευκολία του χριςτθ, όλεσ οι πθγζσ κα διανεμθκοφν ςε προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ και κα ταξινομθκοφν ςε καταλόγουσ τθσ βιβλιοκικθσ. Θ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ κα επιτρζψει τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ ωσ content aggregator μεταξφ πολιτϊν, επιχειρθματιϊν και ςτελεχϊν επιχειριςεων που επικυμοφν τθν απόκτθςθ γνϊςεων και φορζων ςυνεργαηόμενων οργανιςμϊν που διακζτουν εκπαιδευτικό υλικό. Για κάκε μάκθμα που βρίςκεται αποκθκευμζνο ςτθ βιβλιοκικθ ο χριςτθσ κα μπορεί να βρει επιπλζον πλθροφορία όπωσ: τον τίτλο, μία ςφντομθ περίλθψθ, τουσ κφριουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, τθν ϊρα που κα πρζπει κατ ελάχιςτον να αφιερωκεί ςτθν μελζτθ του μακιματοσ κακϊσ επίςθσ και τον βακμό δυςκολίασ του. Επιπλζον θ θλεκτρονικι βιβλιοκικθ κα υποςτθρίηεται από Σελίδα 22 από 41

23 εφρωςτο μθχανιςμό αναηιτθςθσ πολλαπλϊν κριτθρίων ςτο ςφνολο του περιεχομζνου τθσ βιβλιοκικθσ. Προςωπικά Ιςτολόγια ι blogs μζςω των οποίων κάκε εκπαιδευόμενοσ κα ζχει τθ δυνατότθτα αποτφπωςθσ, ζκφραςθσ και επικοινωνίασ ςτθν ψθφιακι εκπαιδευτικι κοινότθτα, των κεμάτων που τον απαςχολοφν, προςωπικϊν του εμπειριϊν, απόψεων ι/ και εντυπϊςεων, αποτυπωμζνων υπό τθ μορφι αναρτιςεων (posts), ςε χρονολογικι ςειρά και εμπλουτιςμϊν με πολυμεςικό ψθφιακό περιεχόμενο (εικόνεσ, ιχο, βίντεο). Ραράλλθλα, θ ενςωμάτωςθ λειτουργικότθτασ ςχολίων/ κριτικϊν επί των αναρτιςεων προςωπικϊν ιςτολογίων, κα παρζχει ζνα νζο και εναλλακτικό κανάλι αλλθλεπίδραςθσ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. Προςωπικοί χϊροι (personal spaces) για κάκε χριςτθ όπου κα ζχει πρόςβαςθ μόνο ο ίδιοσ και ςτουσ οποίουσ κα μπορεί να διαμορφϊςει εξατομικεφςει το περιεχόμενο που ζχει πρόςβαςθ. Ειδικότερα, ςτουσ προςωπικοφσ χϊρουσ οι χριςτεσ κα μποροφν: o να ορίηουν τισ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ που επικυμοφν να παρακολουκιςουν και για τισ οποίεσ κζλουν να λαμβάνουν ενθμερϊςεισ για νζα, εξελίξεισ, προςκικεσ και τροποποιιςεισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, o να αποκθκεφουν προςωπικά ζγγραφά τουσ, όπωσ αρχεία κειμζνου, ςθμειϊςεισ επί εκπαιδευτικϊν ενοτιτων, κακϊσ και αςκιςεισ που ζχουν εκτελζςει, o να παρακολουκοφν τθν προςωπικι τουσ πρόοδο και ιςτορικό ανά εκπαιδευτικι ενότθτα o να ενθμερϊνονται για αναρτιςεισ άλλων μελϊν τθσ ψθφιακισ κοινότθτασ ςτα ιςτολόγια (blogs) που ζχουν επιλζξει να παρακολουκοφν, o να καταγράφουν τισ εργαςίεσ που ζχουν να προγραμματίςει να εκτελζςουν ςε προςωπικά θμερολόγια και να επιλζγουν το χρόνο και μζςο ( , web alert) που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν ζγκυρθ υπενκφμιςθ τουσ. Αςφγχρονθ υνεργαςία Θεματικά φόρουμ ςυηθτιςεωσ, μζςω των οποίων κα υποςτθρίηονται παράλλθλεσ αλλά και αςφγχρονεσ ςυηθτιςεισ μεταξφ των χρθςτϊν τθσ εφαρμογισ και ςτα οποία οι διαχειριςτζσ (οριςμζνοι υπάλλθλοι του Διμου) κα ζχουν τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ πολλαπλϊν κεματικϊν ςυηθτιςεων και ενςωμάτωςισ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ περιοχζσ ι και μακιματα. Ζνα κεματικό φόρουμ, ςυνικωσ απεικονίηεται από μία λίςτα κεμάτων ςχετικϊν με τθν εκπαιδευτικι ενότθτα, όπου ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζξει ζνα κζμα και να παρακολουκιςει τθ λογικι ακολουκία από μθνφματα και απαντιςεισ άλλων πολιτϊν, που αφοροφν το κζμα αυτό κακϊσ και να προςκζςει τθ δικι του γνϊμθ. Ραράλλθλα, οι διαχειριςτζσ επιπλζον κα μποροφν, να ορίςουν επιπλζον παραμζτρουσ όπωσ τα δικαιϊματα αλλαγισ, διαγραφισ, δθμιουργίασ ςχολίων (comments), αποςτολι αρχείου κλπ. Σελίδα 23 από 41

24 φγχρονθ υνεργαςία, θ οποία και κα περιλαμβάνει υπθρεςίεσ (αμφίδρομθ επικοινωνία) υποςτιριξθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ μζςω απευκείασ (real time) διενζργειασ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και αλλθλεπίδραςθσ χρθςτϊν και εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμζνα, οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να παρακολουκοφν με τθ χριςτθ ενόσ και μόνο web browser το εκπαιδευτικό μάκθμα, που ζχουν ενθμερωκεί ότι κα μεταδοκεί, και να αλλθλεπιδροφν απευκείασ και ςε πραγματικό χρόνο με τουσ εκπαιδευτζσ με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ υποβολισ ερωτθμάτων είτε του chat room. Ηλεκτρονικό γλωςςάριο με αναλυτικό κατάλογο επεξιγθςθσ εξειδικευμζνων όρων που ςχετίηονται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Ηλεκτρονικό ςθμειωματάριο μζςω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι κα μποροφν να δθμιουργοφν και να αποκθκεφουν ςφντομεσ ςθμειϊςεισ κακϊσ πλοθγοφνται ςτο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ςτισ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ. Διαχείριςθ Μακθμάτων, μζςω των οποίων κα επιτρζπεται κατ ελάχιςτον θ αποτελεςματικι δθμιουργία και ςτιςιμο εκπαιδευτικϊν μακθμάτων κακϊσ επίςθσ και θ αρχειοκζτθςθ τουσ ανά κεματικό περιεχόμενο, βακμό δυςκολίασ ι και χρόνο διεξαγωγισ τουσ. Επιπλζον, χαρακτθριςτικά τθσ διαχείριςθσ μακθμάτων κα αποτελοφν: Οι δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτον εκπαιδευτι διαχειριςτι για πλιρθ ζλεγχο όλων των ρυκμίςεων τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ. Ο εφκαμπτοσ πίνακασ δραςτθριοτιτων των μακθμάτων: ομάδεσ Συηθτιςεων, journals, ερωτιματα, πθγζσ, επιλογζσ, ζρευνεσ, ανακζςεισ. Θ παρουςίαςθ των πρόςφατων αλλαγϊν ςτο μάκθμα από τθν τελευταία πιςτοποιθμζνθ είςοδο του χριςτθ. Οι αναλυτικζσ αναφορζσ δραςτθριοτιτων-ιςτορικϊν χρθςτϊν, οι οποίεσ δφναται να διατίκενται και ςε γραφικζσ απεικονίςεισ και λεπτομζρειεσ ανά μάκθμα (τελευταία πρόςβαςθ, πόςεσ φορζσ ζχει διαβαςτεί, δθμοςιεφςεισ χρθςτϊν, αποτελζςματα αςκιςεων κλπ). Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.5 Λειτουργικι Ενότθτα «Ηλεκτρονικζσ Δθμοςκοπιςεισ (evoting / epolling)» Θ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) τθσ θλεκτρονικισ δθμοςκόπθςθσ κα διατυπϊνει κατά καιροφσ ςφντομα ερωτιματα προσ τουσ πολίτεσ οι οποίοι κα μποροφν να επιλζξουν μία από τισ πολλαπλζσ απαντιςεισ που κα τουσ παρουςιάηονται. Θ μορφι των ερωτιςεων κα πρζπει να είναι απλι ενϊ οι Σελίδα 24 από 41

25 απαντιςεισ κα κεωροφνται από τθ Δθμοτικι Αρχι ωσ θ ενδεικτικι γνϊμθ των πολιτϊν για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Επίςθσ, κα παρζχεται θ δυνατότθτα να παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ αλλά και προθγοφμενων δθμοςκοπιςεων. Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο παροχισ προθγμζνων υπθρεςιϊν με άμεςα ωφελοφμενουσ τουσ πολίτεσ και τθ δθμιουργία αιςκιματοσ ότι οι απόψεισ τουσ λαμβάνονται υπόψθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, κα διενεργοφνται θλεκτρονικζσ δθμοςκοπιςεισ με επίκαιρα και άμεςα κζματα που εξετάηονται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι τισ Δθμοτικζσ Επιτροπζσ. Θ λειτουργικότθτα των θλεκτρονικϊν δθμοςκοπιςεων κα περιλαμβάνει: Μια ερϊτθςθ, για τθν οποία ηθτείται θ γνϊμθ του πολίτθ. Μια ςειρά από προκακοριςμζνεσ απαντιςεισ, εκ των οποίων ο πολίτθσ μπορεί να επιλζξει μία. Ζνα κουμπί για αποςτολι τθσ δοκείςασ απάντθςθσ. Σφνδεςμο, που κα ανοίγει ζνα αναδυόμενο παράκυρο (popup window) με τα μζχρι ςτιγμισ αποτελζςματα τθσ δθμοςκόπθςθσ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.6 Λειτουργικι Ενότθτα «Ηλεκτρονικζσ Αναφορζσ (epetitions)» Θ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) θλεκτρονικϊν αναφορϊν (epetitions) αποτελεί ζνα χϊρο ςτον οποίο οι πολίτεσ κα μποροφν να διατυπϊςουν αιτιματα προσ τθ Δθμοτικι Αρχι για κζματα που τουσ απαςχολοφν. Το αίτθμα αυτό κα μπορεί ςτθ ςυνζχεια να προςυπογράφεται από άλλουσ πολίτεσ δθμιουργϊντασ ζτςι μια λίςτα ονομάτων των πολιτϊν που κζτουν το ςυγκεκριμζνο αίτθμα προσ τθ Δθμοτικι Αρχι. Θ λειτουργικι ενότθτα κα περιλαμβάνει κατάλλθλα ςχεδιαςμζνθ φόρμα ειςαγωγισ του αιτιματόσ του και πικανϊσ ςυμπλθρωματικισ πλθροφορίασ που αφορά το ςυγκεκριμζνο αίτθμα, κακϊσ και αντίςτοιχθ φόρμα ειςαγωγισ των ςτοιχείων του πολίτθ που κα κζλει να το προςυπογράψει. Εν ςυνεχεία, και εντόσ χρονικοφ πλαιςίου που κα ζχει ορίςει θ Δθμοτικι Αρχι, οι διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ κα αποςτζλλουν ςχετικζσ ειδοποιιςεισ μζςω των προδιαγεγραμμζνων εναλλακτικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ (κινθτό, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, προςωπικόσ χϊροσ πολιτϊν κλπ) ςτουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που πραγματοποιικθκαν ωσ προσ το αίτθμά τουσ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να Σελίδα 25 από 41

26 βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.7 Λειτουργικι Ενότθτα «Ερωτθματολόγια (esurveys)» Θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργικι ενότθτα (υποςφςτθμα) κα βαςιςκεί ςτθν ανάπτυξθ ςχετικισ εφαρμογισ, μζςα από τθν οποία κα δίνεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ και διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων, τα οποία κα παρουςιάηουν μια ςειρά από ερωτιςεισ. Ο πολίτθσ, αφοφ πιςτοποιιςει τθν ταυτότθτά του, κα μπορεί να λάβει μζροσ απαντϊντασ ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. Οι απαντιςεισ κα πρζπει να δίνονται με τθ μορφι των πολλαπλϊν επιλογϊν και με τθ χριςθ μενοφ drop-down ϊςτε να είναι όςο το δυνατό πιο φιλικά προσ το χριςτθ. Επίςθσ δφναται να υπάρχει και δυνατότθτα απαντιςεων ςε μορφι ελεφκερου κειμζνου («ανοιχτζσ ερωτιςεισ»). Το προςωπικό του Διμου, μζςω του διαχειριςτικοφ τθσ ενότθτασ ερωτθματολογίων, κα μπορεί να δθμιουργιςει τζτοιου είδουσ ερωτθματολόγια κακϊσ και να πραγματοποιιςει επιςκόπθςθ των αποτελεςμάτων ςε οποιαδιποτε φάςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ τουσ. Τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων κα αποκθκεφονται ςτθ βάςθ δεδομζνων ϊςτε να είναι δυνατι θ περαιτζρω επεξεργαςία τουσ, ανάκλθςι τουσ και εξαγωγι αποτελεςμάτων τα οποία και κα αποςτζλλονται ςτθ Δθμοτικι Αρχι. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφςει τον τρόπο ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ λειτουργικισ ενότθτασ που δφναται να βαςιςτεί ςτθ χριςθ ζτοιμων λογιςμικϊν (ζνα ι περιςςότερα). Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, κα πρζπει να αναφζρει ποιο μζροσ τθσ απαιτοφμενθσ λειτουργικότθτασ προςφζρεται εγγενϊσ (εφόςον προκρικεί λφςθ ζτοιμου λογιςμικοφ) και ποιο κα βαςιςκεί ςε υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ. Α3.3.8 Εξατομικευμζνεσ/ Προδραςτικζσ Τπθρεςίεσ Με τον όρο εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ λογίηεται το ςφνολο των εφαρμογϊν και τεχνολογιϊν που χρθςιμοποιοφνται διαμόρφωςθ και δυναμικι παροχι υπθρεςιϊν και κατ επζκταςθ περιεχομζνου ςε διάφορα μορφότυπα και ςε πολλαπλά κανάλια με βάςθ τα χαρακτθριςτικά των χρθςτϊν (user profile), των τερματικϊν ςυςκευϊν τουσ, των δικαιωμάτων τουσ επί των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ςφνδεςισ τουσ. Μζςω των εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν που κα λαμβάνουν οι πολίτεσ είτε άμεςα φςτερα από δικό τουσ αίτθμα, είτε ζμμεςα βάςει των χαρακτθριςτικϊν του προφίλ τουσ φςτερα από ςθμαςιολογικι ανάλυςθ των ςτοιχείων τουσ, ζχουν τθ δυνατότθτα να εξοικονομιςουν χρόνο, χριμα, να λάβουν καλφτερθ πλθροφόρθςθ και να ικανοποιιςουν τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τουσ, προκλιςεισ ι και ευκαιρίεσ. Σελίδα 26 από 41

27 Βαςικι ςυνιςτϊςα και αφετθρία παροχισ των εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν αποτελεί ο κακοριςμόσ του προφίλ κάκε χριςτθ μζςα από τθ καταγραφι των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν του (φφλλο, θλικία, μορφωτικό επίπεδο, τόποσ γζννθςθσ, τόποσ κατοικίασ, οικογενειακι κατάςταςθ, απαςχόλθςθ), των ειδικϊν ομάδων ςτισ οποίεσ ανικει (απόδθμοι, θλικιωμζνοι κλπ.), του βακμοφ εξοικείωςθσ του με τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ, των ενδιαφερόντων του, των μζςων πρόςβαςθσ ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και των υπθρεςιϊν που επικυμεί να ζχει πρόςβαςθ. Θ αρχικι ςυλλογι των ανωτζρω ςτοιχείων κα πραγματοποιείται με τθν εγγραφι του χριςτθ ςτθν εφαρμογι και τθ ςυμπλιρωςθ των αιτοφμενων ςτοιχείων για τθ διαμόρφωςθ του προςωπικοφ του προφίλ. Ακολοφκωσ, και με ςκοπό τθν παροχι εξατομικευμζνων υπθρεςιϊν τα ςτοιχεία αυτά δφναται να ενθμερϊνονται από τον ίδιο το χριςτθ, όποτε κρίνει απαραίτθτο, και να εμπλουτίηονται από τθν ίδια τθν εφαρμογι βάςει των προτιμιςεων του χριςτθ όπωσ προκφπτουν από τθν καταγραφι των δραςτθριοτιτων του (βακμόσ χριςθσ εφαρμογϊν, ςθμεία ενδιαφζροντοσ, αγαπθμζνεσ υπθρεςίεσ κλπ.) για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα (event & time based services). Βάςει του διαμορφωμζνου προφίλ των πολιτϊν, με τα χαρακτθριςτικά που περιγράφθκαν ανωτζρω κα παρζχονται εξατομικευμζνεσ και προδραςτικζσ υπθρεςίεσ: είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα επιλογι τουσ μζςω των κατάλλθλων μθχανιςμϊν αναηιτθςθσ ι διεπαφϊν χριςθσ, είτε προδραςτικά (proactive) από το ίδιο το ςφςτθμα όπου με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ κατθγοριοποίθςθσ, δεικτοδότθςθσ, και ςθμαςιολογικισ ανάλυςθσ κα παρζχει τθ δυνατότθτα ανάκτθςθσ ςτοιχείων περιεχομζνου και διαμόρφωςθσ τθσ παρουςίαςθσ αυτϊν με βάςθ τα ενδιαφζροντα και τα χαρακτθριςτικά του εκάςτοτε τελικοφ χριςτθ. Στθν πρϊτθ κατθγορία προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν ανικουν οι υπθρεςίεσ που αιτείται ο ίδιοσ ο χριςτθσ από τθν κινθτι του ςυςκευι ι με τθ χριςθ του υπολογιςτι. Στθν κατθγορία αυτι κα ανικουν οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: Εμφάνιςθσ αιτοφμενων ςτοιχείων, όπωσ ειδιςεισ, γεγονότα, ενθμερωτικά προγράμματα, θμερίδεσ, εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ, νζα μθνφματα ςτισ διαδικτυακζσ ομάδεσ που μετζχει και ζχει επιλζξει να παρακολουκεί κλπ. Ενθμερωτικοφ Δελτίου μζςω του οποίου οι πολίτεσ κα δζχονται τα τελευταία νζα και ειδιςεισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ), SMS, WAP Push φςτερα από αίτθμά τουσ και μετά τθν εγγραφι τουσ ςτθν ειδικι φόρμα εγγραφισ/ διαγραφισ τθσ υπθρεςίασ που κα αναπτυχκεί. Ημερολογίου (calendar) με τισ κυριότερεσ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ κα λάβουν χϊρα ςθμαντικά για το Διμο γεγονότα, με ζμφαςθ ςε αυτά που αφοροφν κζματα θλεκτρονικισ ςυμμετοχισ. Για τθ λιψθ των υπθρεςιϊν τθσ κατθγορίασ αυτισ ο πολίτθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του πλικοσ μθχανιςμϊν και τεχνικϊν αναηιτθςθσ (απλι, ςφνκετθ αναηιτθςθ, δενδρικι ι ανά κεματικζσ κατθγορίεσ) οι οποίεσ κα του παρζχουν τθ δυνατότθτα να Σελίδα 27 από 41

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης

Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης Διαχείριση Επιλογών Διαμόρφωσης 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ διαχείριςησ επιλογών διαμόρφωςησ εγγραφών Εςόδων Εξόδων & Άρθρων Γενικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι...

ΑΔΑ: 4ΑΛ99-Χ0. Nα διατθρθκεί μζχρι... Nα διατθρθκεί μζχρι... Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικϊν Τποδομϊν Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιϊν Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ KENΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΟΜΗ «ΕΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ Τι EINΑΙ τα Κζντρα Κοινότητασ One stop Shop Δομζσ ςυμπλθρωματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ. Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ειζήγηζη Χρήζηοσ Μποζμπόηη (Ανηιδήμαρτος) Ελεσθερούπολη 29/06/2016 Αξιότιμοι Κφριοι ςφμβουλοι, Κατακζτουμε ςιμερα τθν Αϋ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων Ζκκεςθ αποτελεςμάτων ερωτθματολογίων ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ isea, ςτισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ: «Θάλαςςα και πράςινο οι δυο πνεφμονεσ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α.

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α. Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α. Μάθημα 11 Ενότητα 2 Εγγραφή ςτο Συ. Συ. Κ.Ο.Δ.Α και Ζκδοςη «Ετήςιασ Άδειασ για Σκοποφσ Υποβολήσ Προςφοράσ Μάρτιοσ 2015 MEC Management Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Καινοτόμες και Ανοιχτές Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-participation) και ένταξης (e-inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο

Διαβάστε περισσότερα