YΓ~I)\ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ~ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "YΓ~I)\ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ~ 1"

Transcript

1 YΓ~I)\ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ~ 1

2 ΥΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΓΕΙΑΣ YΓ~IA ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ YΓEΙONOλOΓlKΩN ΓΝΩΣΕΩΝ Διανέμεται δωρεαν εις τα Σχολεία, ΣυλλόΥους, Δημόσια 'Ιδρύματα K).1f. Διεύθυνσις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΝΟΣ ΤΗΣ ΤΓΕΙΑΣ (άπόσπασμα) Βρυσομάνα τού γοργού νερου κα{}άριου 'Τγεία της ώδης μου ύψώνεται για σε δοξολογία. 'Όλο το μαγιάπριλο να σου πλεχτη στεφάνι, και δ,τι μόσκος μέσα του, να σου καη, λι6άνι. Σ' επλασε στο μάρμαρο του άρχαίου ίt.ι ή σμίλη έσένα, μεστωμένη ατάραχη, μυριάν{}ιστη παρ{}ένα, κι ~να φίδι σου ε6αλε στα χέρια τα δικά σου μερωμένο και d6oυλo κάτου απ' το μάγεμά σου. Μαγικο στο χέρι σου κουλουριαστο στcλίδι ζωης απο το χέρι σου γάλα ρουφάει το φίδι. 'Όμως εγω Μ ηf}ελα, ζωης βυζάστρα, μοιράστρα, να στυλώσω σου αγαλμα που να σε φέρνη ώς τ' αστρα. ΚΟΣ ΤΗ Σ ΠΑΛΑΜΑ Σ

3 YΓ~ I~ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑ! Ι ΤΟΜΟΣ νι ΟΚΊΏΗΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΗΡΙΟΣ 1~I7;' ΑΡ. 31 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1975 Ή 'Επιτροπιl 'Εκδόσεως του ΠfρlOδικου μας εν tt] fπι{}υμίιt της να ενημερώσιι ΤΙ) κοιν()ν ώς προς τας δραστηριότητας των 'Τπηρεσιων ΤΟ1) 'Υπουργείου Ύ γείας κατι! το πρωτον έξάμηνον του 1975, προέβη εις σχετικην ερευναν και συνέλεξε τ(χ a.ναγκαία δια τον σκοπον τουτον στοιχεία, τα {)ποια και παρατί.{}ενται εν συντομί.([ κατωτέρω. Εις τινας περιπτώσεις παρέχονται στοιχεια (χναφορικως πρ()ς τl]ν ιδίαν περίοδον του προη.γουμένου ετους δι(χ σκοπους συγκρίσεως. 'Ως γ,~;υστόν,y] 'ΓΌυρκικη εισβολη της όποίαςαποτέ'λεσμαlίτο ή κατοχl] σημαντικού μέρους τού εδάφους της νήσου μας και ή Εκρίζωσις 200 χιλιάδων περίπου 'Ελλήνων Κυπρίων εκ των έστιων των,εχει δημιουργήσει σωρείαν οικονομικων και κοινωνικων προβλημάτων. τυ. προβλήματα αι"τ(j. ι'ψοί' μπ(ι tii)" ψυχολογικων επιπτώσεων των 'lόυρκικων ωμοτήτων και βανδαλισμων εις βιiρoς χιλιάδων 'Ελληνοκυπρίων, εχουνεπιδρά.σει. δυσμενως επι της υγείας και εχουν ταυτοχρόνως επιμλει σημαντικυ]" διαφοροποί ησιν εις τον τρόπον παροχης Ιατροφαρμακευτικης περι{}ά.λ [!Έως εις τον λαόν. τα αποτελέσματα της δημιουργηι'tεί.σης ώς εκ της Τουρκικης εισδολης καταστ(χσεως εις δτι αφορί! την υγείαν, δύνανται να συνοψισ{}ούν ως ακολοίι{}ως:- (α) Ό αρι1'tμος των ασ{}ενων επι παγκυπρίου κλίμακος εχει αυξη{}ή σl]μαντικως λόγψ των ιiντιξόωνσυν{}ηκων διαδιώσεως του 1/3 του π'λη{}υσμού. 'Υπολογίζεται δτι αι Κρατικαι Ίατρικαι 'Υπηρεσίαι παρέχουν τώρα εξυπηρέτησιν εις τα 80c-90"j, του roλ η{}υ σ μου, εις πλείστας των περιπτώσεων εντελώς δωρεάν. (β) Ή στέγασις μεγάλου αρι1ίμου εκτοπισ{}έντων εις προχείρους καταυλισμους εχει καταστήσει αναγκαίαν την σίι'στασιν ιατρικων μονάδων εις τους καταυλισμους προς ταχυτέραν και καλυτέραν εξυπηρέτησιν των διαμενόντων εις αυτοί,ς. Κατέστη ωσαύτως &ναγκαιον δπως αυξη{}ούν καιεπεκτα{}ού,ν αι Επισκέψεις Κυδερνητικων Ίατρων εις τας αγροτικ(χς περιoχιiς. (γ) ΑΙ επικρατήσασαι ιiντίξooι συν{}ηκαι διαδιώσεως ένος μεγάλου μέρους του πλψίυσμου (περιλαμβανομένων των εγκλωδισμένων), ή παρουσία 50 και 1

4 Π1Λεον χιλιάδων Τούρκι;ον στρατιωτών και πολιτών μεταξυ της ΊΌυρκοκρατουμένης περιοχης της Νήσου και της Τουρκίας εχουν επαυξ11σει τον κί.νδυνον εισαγωγης 11 εξαπλώσεως επιδημικών ασ3ενειών δπερ κατέστησαν αναγκαίαν την ληψιν περαιτέρω προληπτικών μέτρων ύπο τών 'Τγειονομι, κών Ύπηρεσιών και την συνεχη επαγρύπνησιν. ΚαΜσταται πρόδηλον ~x τι))" προαναφερηέντων. δη αί. Κρατιχαι Ίατριχαι και Ύγειονομικαι Ύπηρεσίαι εχοι!ν κλη(}η ν(ί (Ι.ναλιΙ()ουν ενα σημαντικώς ηυξημένον φόρτον εργασίας προς εξυπηρέτφιν της ύγείας του, λασυ. πολλάκις δε ύπο ακρως δυσμενείς συν3ήκας και με περιωρισμένα μέσα. Άναλυτικώτερον τα στοιχεία τών δραστηριοτήτων τ())ν Ύπηρεσι())ν του 'Τπουργείου Ύ γείας κατα τύ!ν περίοδον 1) 1-30) 6) 75 εχουν ώς ακολοι'n'tως:- -'l~πισκέψεις εις 'Επιψχιακ(χ ~oσoκoμεία (Λευκωσία; Λιίρνακος, Λεμεσου χαι Πι(φου) : --'Επισκέψεις εις 'Αγροτιχ(l. 'ΤγεlOνομικα Κέντρα: -'Επισκέψεις εις 'Ιατρικας Μονάδας Καταυλισμών: 518,Ofi5 47,3;);) 74,278 Σύνολον επισκέψεων έξωτ. ασ3ενών: 639,678 Ό (χρι3μος επισκέψεων εξωτεριγ())ν ασ3ενών εις τα Νοσοκομεία και τα Άγροτικα 'Τγειονομικ:α Κέντρα κατ(! Τ1]ν αντί:;τοιχον περίοδον του 1974 ητο 447,026. Ο{Jτω. κατ(χ το πρώτον εξάμηνον του 1975, δ αgι3μoς τών επισκέψεων ηυ,ξή3η κατα 43(;' i'~y συγκρίσει πρ()ς tιlν αντίστοιχον περίοδον του προηγουμένου ετους. Δέον δπως διευχρινισι't π συναφώς δτι εις τοις αρι1'tμοιjς δια το 1975 δεν περιλαμδάνονται αί i':πισκέψεις Κυβερνητικών 'Ιατρών εις ειδικα ίδρύματα ώς ειναι αι Στέγαι 'Τπεργήρων 'Εκτοπισ3έντων πρ()ς επιτό,πιον εξυπηρέτησιν τών διαμενόντων εις αυτά. (β), Εσω'CεΡtχ()~ ocσθενεl's: Ό (ΙΡΙ1'tμος τών νοσηλευ3έντων εις τα Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσοίί, Λάρνακος και Πιiφσυ ΙΙνηλ3εν εις 14,621. οι εσωτερικο\. ΙΙσ3ενείς οι νοσηλευ3έντες εις τα Κρατικα Νοσοκομεία κατα ΤΙ]\' (χντίστοιχον περίοδον του 1974 (χνlίρχοντο εις 13,078. Οϋτω, παρα τύ]ν σημαντικl]ν μείωσιν τι))ν νοσοκομειακών κλινών μετ α την απώλειαν τών Νοσοκομείων 'Αμμοχώστου και Κυρηνείας, δ αρι3μ()ς Η))ν νοσηλευ3έντων κατα το πρώτον εξάμηνον του 1975 ηίj'ξή3η κατα 4,5% περίπου. τουτο κατέστη δυνατον κυρίως κατόπιν της αυξήσεως τηςδυναμικότητο; του Νοσοκομείου Λάρνακος δια της ο'ίκου νοσοκόμων και αμων προσωρινών μέτρων. χρησιμοποιήσεως του 2

5 ( Ύ) r~νψίισ~~;;: 'ΕπΙ. συνόλου 2,7 88 δηλωι~εισων γεννήσεων, αί 2,007 (72%) διενηργή{}-ησαν εις τα Κρατικα Ίατρικιχ Ίδρύματα. «() Χ(φiιΎ'1jσ~;; Φσ.ρμ(1:~ων: Εις τους προσελ{}όvτας είς τα Κρατικα Ίατρικα 'Ιδρύματα da{tcvci; εχορηυ llι'}ησαν φιiρμακα αξί,ας f:380,ooo περίπου κατα το πρωτον εξάμηνοv του, 1975 εν συγκρίσει προς φάρμακα αξίας f:250,000 περίπου χορηγη{}-έvτα κατ(χ rijv αντίστοιχον περίοδον του Η. :ΙΙΡΟΛΗΙΙ'Ι':ΙΚΗ Ι,'ΤΡΙΚΗ: Παρ' δλας τιί.ς (χντιξοότητας, αί 'Υ γειονομικαl 'Υ πηρεσίαι εδραστηριοποιή {tilaav καταλλήλως και με τιιν συνεργασία\' αλλων (Lο:.οδίων υπηρεσιiιiν και του κοινου, κατώρ {tωσαν ν(l παρεμποδίσουν την εμφάνισιν μολυσματικων ασ{}-ενειων και ('πι()ημιων. "Ολοι οί πρσσφυγικοι καταυλωμοl Ευρίσκονται υπο τον υγειονομικ()ν ελεγχον τοι. Ύ πουργείου 'Τγείας, είς πλεί,στους δε απο αυτους εδρεύουν Ύ γειονομικοι 'Ε)πιltεωρηταΙ και 'Τγειονομικαι 'Ι':πισκέπτριαι, διιί. ν(χ παρακολου{tουν Εκ του, σύνεγγυς την κατάστασιν προς πρόληψιν παντος ενδεχομένου. ΤΟ Ύπουργείον Ύγείαςεν συνεργασίι,χ μετα των Έπαρχιακων Διοικήσεων επραγματοποίησε και κατα το Α' εξάμηνον του 1975 τας κα{}-ιερωμένας εκστρατείας και'tαριιότητος εις δλας τας ύπο τον ελεγχον της Κυ()εΡΥιισεως περιοχας με πολυ ίκανυποιητικα αποτελέσματα. Προς πάταξιν της νο{}είας και ε'λεγχον της ποιότητος των τροφίμων το 'Τπουργείον 'Τγείας προέβη κατ(l το Α' εξάμηνον του 1975, δια της 'Τγειονομικης 'Τπηρεσίας, εις τύ]ν δειγματοληψίαν 999 ειδων τροφίμων δι' ανάλυσιν. 'Εξ αυτων τα 110 ησαν νο{}ευμένα f] κατωτέρας ποιότητος και ελήφι'tησαν τα δέοντα μέτρα. Δέον ώσαί,τως ν(1 σl1μειωltη δτι το Ύπουργείον Ύγείας, ανέλαβε σχεδον εξ όλοκλιlρου τον ελεγχον δλων των τροφίμων των προοριζομένων δια τους εκτοπισ{}έντας. T(J. ζωικα λίπη (κρέατο; γάλακτος, βλαβερ(ί. για Τl1ν προχωρηι;έ\ην ηλικία. λίπη. γαλακτικων προιόντων) είναι Προτιματε λοιπον τα φυτικιχ

6 ΜΟΛΥΙΜΑΤιΚΑI ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟTlΚΑI ΑΙΘΕΝΕΙΑΙ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜλ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩr\ ΕΝ ΚΥΠΡΩ '~yεε~: Άπο απόψεως υγεί.ας, 11 Κύπρος ειναι σήμερα μία απο τις υγιεινότερες περιοχες της Έγγυς Άνατολης. ΊΌ επίπεδον τη; υγείας του λαου, βασισμένον εις στατιστικα δεδομένα, είναι πολυ ίκανοποιητικόν. ΊΌ ποσοστον {}ανάτων είναι 9%0 ενα απο τα χαμηλότερα εις τον Χόσμο\!. ΤΟ ποσοστον παιδικης itνησιμότητoς είναι τόσον χαμηλον 27%0' 30 ετη πριν {ιτο γύρω στο 154 / uu Δι' αρκετες δεκαετίες δεν εσημειώ{}ησαν εις τtlν νησον σοβαραι μεταδοτικαι ασ{}ένειαι. Είναι αλψ%ς δτι χατα την διιj.ρκειαν τι,)ν μεγάλων επιδημιών, ή Κίιπρος υπέφερε αρχετά. Είναι ίστορικον δεδομένον δτι ή μεγάλη 'Επιδημία κατσ. το ετος 266 Π.χ. διήρκεσε 15 ετη χαι κατέστρεψε τον πλη{}υσμον της νήσου. Ώσαύτως κατα το ή Κύπρος επλήγη υπο της μεγάλης επιδ1ιμίας της Πανώλους. ~'rjμeρ~να. 'I~τp~~α. 1':p()6'λfιμ~τ~: τα πράγματα ειναι διαφορετικι1 απο δτι ιίσαν τυιν fποχrjν τίj:ιν παππούδων μας. Τότε ό μεγάλος κί.νδυνος του {)ανάτου προέκυπτεν απο τις μολυσματικες και μεταδοτικες ασ{}ένειες, αυτες εχουν 1Ίδη τει"η υπο ελε,;χον διl1 της εξυγιάνσεως του περιβάλλοντος, της καλυτέρας ιατρικης φροντίl)ος, νέων φαρμι1.κων, διιχ τών εμβολιασμών και της εξυψώσεως του βιοτικου επιπέδου. τα σημερινα προδλήματα δεν είναι επιδημίαι. Ειναι ΤCI αυτιχ τα όποία αντιμετωπί.ζονται απο τις πιο ι?(νεπτυγμένες χώρες π.χ. χρόνιαι ασ{}ένειαι, καρκίνοι, καρδιακα νοσήματα, ατυχήματα κλπ. 'Υφίστανται επίσης μερικαι προδληματικαι ασ{}ένειαι εις την Κύπρον ώς ή Μεσογειωο'] Άναιμία, και ό Έχινόκοκκος. Μελετώντας τα ιατρικα δεδομένα τών προσφιχτων ετών, δioν {}α ΙΙνακαλύψης ουτε εν κρουσμα Χολέρας, Ευλογιας η Πανώλους. M()'λ1)σμ~τ~~~Ι ~σθένε~~~: Έν τούτοις και σήμερον, μετα ιj.πo τις τόσες επιστημονικες ΙΙνακ.αλύψεις υφίστανται μερικαι τυπικαι μεταδοτικαι ασ{}ένειαι στ}']ν Κύπρον ώς Π.χ. Φυματίωσις, Μολυσματικη Ήπατίτις, 'Ιλαρά, 'Οστρακιά, 'Ανεμοβλογιά, Παρωτίτις, Μηνιγγίτις, Τυφοειδης πυρετος κλπ. αί όποίαι είναι προβλήματα που δύνανται να διευ{}ετη{}ουν. Και αυται αί ΙΙσ{}ένειαι δεικνί,ουν αξιοσημείωτον κάμψιν. Ή Διψ3ερίτις είναι ενα παράδειγμα. Κατα την δι(ίρκειαν του ετους 1957 υπηρξεν επιδημία Διφ{}ερίτιδος σοδαρας μορφης με 483 κρούσματα και 15 {}ανάτους. Κατα το κρούσματα εδηλώ{}ησαν (και ανεφέρετο εις την ετησίαν ιατρικην fxltealv δτι ή Διεψι'tερίτις εξηκολού&ι νlχ ητο 11 κυρία ασι"ένεια εις την Κύπρον). Το 1962 υπηρξαν 321 κρούσματα με 8 Ί"ανιΧτους. Ή Διφ{}ερίτις δεικνύει ιιξιοσημείωτον μείωσιν και μόνον 20 κρούσματα εδη- 4

7 λώ{}ησαιν κατα τι) 1966 και 3 κατ(]. το 'Λπο τότε παρουσιάζεται ενα περί.που κρούσμα κατ' ετος. Κ()χχύτ'rj~: Δεν {}εωρείται πλέον σουαρ(χ ασ{}ένεια εν Κύπρψ. Μόνον 7 κρούσματα εχουν δηλω{}η κατα τ(}. τελευταία 8 ετη εν συγκρίσει με 288 κατα το Π()'λ~()μ,->~'λ~τ~~ : Κατα το 1958 παρουσιλσ{}ησαν 150 χρούσματα. 65 κατα το 1963 και 2 κατα τω ουδεν κρούσμα Ξχει δηλω{}η κατα τιχ τελευταία 4 ετη. Φ,->μσ.τεωσ~~ : Ποσοστον 100 κρουσμάτων κατ' ετος δηλώνεται κατα τα τελευταία 15 ετη. Κατα τω 1972 ε.δηλώ{}ησαν 104 περιστατικα εκ τιυ)ν όποίων μόνον εν ητο {}ανατηφόρον. r.',->φ()~~βiι~ : Είναι ακόμη μία μεταδοτικη ασ{}ένεια Ι] ί,ποία σταδιακώς {}α εξαλειφ{}η απο τυ]ν Κύπρον. Κατα τα ετη {Jπηρχαν περίπου κρούσματα κατ' ετος, αλλα κατα τα τελευταία 1 Ο ετη ό κατα προσέγγισιν αρι{}μος των κρουσμ(χτων είναι 10 κατ' ετος. 'Ι'λσ.ρά.: 'Εξακολου{}εί ν(χ ενδημη εν Κύπρψ με τυ)ν κλασσικυ)ν επιδημικην μορφην και αν(χ 3-4 ετη παρουσιάζονται 200 η και περισσότερα κρούσματα εις έκάστην επιδημί.αν. Κατιχ το 1973 έδηλώι'tησαν 5 χρούσματα εκ των όποίων το εν {}ανατηφόρον. rριππ'rj: Παραμένει το 'ίδιο πρόβλημα στύ)ν Κί'προν ώς και εις τας αλλας χώρας. Ή μείωσις των ανωτέρω μολυσματικιj)ν ασι'tενειίίιν οφείλεται εις την ανοσοποίησιν τού πληι'tυσμoύ, εις η\)ν εξύψωσιν τού βιοτικού επιπέδου, τιίν καλυτέραν ύγιεινην τού περιβάλλοντος και εις τυ]ν καλυτέραν ιατρικην φροντίδα. Πιστεύω δτι εκαστος εκ τί;)ν ανωτέρω παραγόντων διαδραματίζει σημαντικον ρόλον. Είναι (xδίjνατoν να λεχ{}η ποίος είναι ό σημαντικώτερος. Σε μερικες ασ{}ένειες 1) ανοσοποίησις ϊιτο τι) κι'ψιον οπλον κατα τού ειδικού μικροβίου και ΟΙ ιj.λλoι παριί'{οντες διεδραμάτιζαν δευτερογενη ρόλο η ησαν ύποβοφ'tητικοί, Π.χ. ευλογιά, διφftερίτις. ΕΙς ('ίλλες ιj.σθένειες ώς ό Τυφοειδής, 1) ύγιεινυ) ijto σημαντικης σπουδαιότητος και 11 ιj.νoσoπoίησις <'\ευτερογενής. Δεν είναι δμως πρό{}εσίς μου να ύποτιμ11σω τον ρόλον της ανοσοποιήσεως, αλλα εν αντι{}έσει να δώσω εμφασιν στην σπουδαιότητά της εις το ιατρικον πεδίον. 5

8 'Εν Κύπρφ αι Άρχαι Δημοσίας 'Ί'γείας διαδραματίζουν δνεργον ρ,δλον εις δλα ΤCΙ l'tέματα δημοσίας ύγεlας, ιδιαιτέρως εις τα προγριίμματα (χνοσοποιήσεως χατα της Elιλoγιας, Διφtt'ερίτιδος, Πολιομυελίτιδος, Κοχκύτου και μερικσυς μηνες τώρα χαι χατα της 'Ιλαρας. Ή ανοσοποίησις γίνεται εντελως δωρεάν, δλαι δε αι δαπ(ί. ναι ιj.ναλαμβάνoνται ύπο της Κυβερνήσεως περίπου των παιδιων α:νoσocτoιουνται ύπο των Ίδιωτικων των Ιατρων. ουδεις εμβολιασμος δμως είναι δη} ~όμoυ ύποχρεωτικός. Τ() πρόγραμμά μας βασί.ζεται είς τύιν διαφώτισιν σε {tέματα δημοσίας ύγεία; χαι εις η1ν προ{tυμίαν τού' κοινού' να συνεργασ{}1\. Είναι αληr{tες δτι πριν μερικα ετη παρετηρή{}η aπρι)1'tυμία τοί"), χοινου, δη} ΤΟΙ'; εμβολιασμοvς και αυτο δφείλετο εις την αγνοιαν και τον φόιδον των εμβολιασμων. 'Απ(). τύιν κα{}vέρωσιν τού {}εσμου, των κέντρων προστασίας Μητρότη.τος και Παιδιού τι) 1948 και τιιν ικανοποιητικύιν λειτουργίαν και επάνδρωσιν τοί,των, μερικ(χ μόνον παιδια δεν Βμδολιάζονται. Ή αντίληψις των μητέρων δια τους εμβολιασμους παρουσίασε αισι'tητην μεταβολήν. Προτιμούμεν ν(1. ανοσοποιουμεν τα παιδί<1. με τριπλο, εμδόλιον και με πολιομι,ελίτιδα εις την ήλιχίαν nj)v 3 μην ων δια τους aκολού{tους λόγους:- 1. Ή πείρα απέδειξεν δτι ειχν ή ανοσοποίησις αργοπορήση η aναβλη{tη δι(l τιιν Υιλικίαν των 6 μηνων το παιδι παραμένει για 3-4 μηνες (μέχρι της συμπληρώσεως της πλήρους σειρας t(j)y εμβολιασμων) (χπροστάτευτο εναντίον τι'δν (lσ{tενειων. Πριν απο την υίο3έτησιν του (lνωτέρω προγρ(χμματος, παρουσιάσ{tησαν εις τυινήλικίαν t(j)v 3-4 μηνων μεριχα κροί,σματα πολιομυελίτιδος. 2. ΕΙς τύιν ήλικίαν των 3-6 μηνων ό Κοκκύτης δημιουργεί κίνδυνον πλέον σοoag(j)v περιπλοκων. ~. ΔΙ(l την ευ,λογιι1 ή προτιμωμένη ήλικία είναι μεταξυ 1-2 fnj)v. ΚαΙ α,ίτ() κυρίως διότι πιστεύομεν δτι εις αυτύιν τύιν {1λικίαν δ κίνδυνος προκλ{ίσεω:: Εγκεφαλίτιδος ύπ() τού εμβολιασμού' ελαττουται. l\ιiαζιxoι εμδολιασμοι Πολιομυελίτιδος με εμδόλιον "Salk" διεξήχ{tησαν το ετος 1Bfi7. 'Ήδη 10 ετη τώρα χρησιμοποιουμεν το oral vaccination. 'Εμιβολιασμοι κατ(! της φυματιώσεως διενεργούνται μόνον σε ατομα τι! δποία &ντιδρoί1~' (χρνητικα είς το' τεστ της φυματιό>σεως, ώς κα' εις ειδιχα συνεργεία Π.χ. νοσηλευτικον προσωπικόν. Δεν διενεργούνται εμδολιασμοι κατα της rubella. Έμδολιασμοι κατα του τυφοειδους δεν εχουν κα{tιερω{tη εν Κύπρφ κυρίως διότι δ ΤυφοειδΎις δεν παρσυσιάζει οιονδήποτε πρόδλημα και διότι πιστεύομεν δτι ή ύγιεινιι είναι τι) κύριον δπλον εναντίον της ασ3ενείας. ουχ ήττον δμως μαζικοι εμβολιασμοl διεξάγονται εις επειγοί'σας &νάγχας και ιδιαιτέρως τιίιρα ποιl εχομεν Πfρίπου πρόσφυγες, ο'ίτινες διαδιοί1ν ύπο μύι ίκανοποιητικες ίιυειονομικες συν{tη",(fς. 6

9 Πριν μερικοιις μηνας κα1'tιερώ1'tη ή ιiνoσoπoίησις κατα της 'Ιλαρας. Αϋτη συνισταται εις τηνιιλικίαν των 9 μην('))ν. "Tπιiρχoυν 2 &εωρίαι εν σχέσει με την ανασοποίησιν της 'Ιλαράς. Ή μία πρεσδεύει στι επειδη αϋτη δεν είναι επικίνδυνη ασ&ένεια και ή &νησιμότης μηδαμινή, ή ανοσοποίησις δεν είναι εj1iιτακτική. Ή &λλη ύποστηρίζει ττιν ανοσοποίησιν προς τον σκοπ()ν να διαφυλιiξη τα παιδι(χ' απο (lνεπι&ύμητες περιπλοκεες οφειλόμενες εις αυη\ν τηνασ&ένειαν. Σήμερα είναι δικαίωμα και προνόμιον κά&ε παιδιου να λαμιδιiνη προστασίαν κατα των μεταδοτικων ria1'tevelwv, ώς είναι ή Διφ&ερίτις, Πολιομυελίτις, Τ'υφοειδης <Χ,κόμη και ή 'Ιλαρά. ΤΟ εμβόλιον δεν δύναται να παράσχη προστασίαν αν δεν χρησιμοποιη,1'tη. Δύναται να προστατεύση εαν δο&η στο παιδι στην κατάλληλη Ύιλικία και χρόνον. Δυστυχως δεν φαίνεται να ύπάρχη όμοφωνία σσον αφoρ~ την κατάλληλη ήλικία. 'Η Κύπρος δεν εχει εργαστηριακες διευκολύνσεις δια την παρασκευην εμδολίων, και οί ανάγκες μας καλύπτονται με &γορες &πο ξένες χωρες δια προσφορων. Fλς εκτιiκτoυς ανιiγκας ή Π.Ο.Τ. και Cί.λλoι οργανισμοι ευγενως εδώρησανμεγ(iλες ποσότητες εμδολίων. Ή συσκευασία και μεταφορα των εμδονιίων κα&ως κqι 1Ί (ΧΠ01'tήκευσίς των εν Κί,πρψ γίνεται συμφι6νως πρι)ς τοις διε1'tνείς κανονισμοί,ς. '<)p"(ri~wιi~; - Προσωnt1ιt6v. Ό εμδολιασμος τι'))ν παιδιων ~:ν Κύπρφ πριν (χπο το ετος 1955 ωργανώνετο ώς τακτικ1ι εκστρατεία ύπο των Κυδερνητικων Ύγειονομικων Άρχων και τα λίγα κέντρα προστασίας Μητρότητος και Παιδιου" διενεργουσαν τους εμδολιασμους εις μικρον αρι{tμον παιδιων που προσήρχοντο εις αυτιi. Άπο του 1960 οτε ό αρι&μος των κέντρων προστασίας Μητρότητος και Παιδιου, ηυξή&η, ό μέγιστος &ρι&μος ε,μδολιασμων, ιδιαιτέρως σε J1iαιδιιχ ή/,ικίας 3 μηνγυν ~ 5 ετων, διενεργείται απο αυτά. Τ(Ι &νωτέρω κέντρα είναι ύπο τον ελεγχον της Κυδερνήσεως και ύπάρχουν περίπου 33 τοιαυτα και 200 ύποστα1'tμοι διασκορπισμένοι εις όλόκληρην ττιν νησον. 1 'ίφω στι) 70~90(;' του, παιδικου, πλη&υr;μoυ, κιiτω των 5 ετων ανοσοποιείται ύπο τι'))ν Ύ γειονομικων Έπισκεπτριων, αί όποίαι σπλεχώνουν τα εν λόγφ κέντρα. Σε παιδια της σχολικης ήιλικίαςδίδεταιενισχυτικη δόσις &ΠΟ ιατρικασυνεργεία, ποι' επισκέπτονται τ(χ'σχολεία προς τον σκοπον αυτόν. Εις εκαστον Νοσοκομείον και 'Αγροτικον 'Τγεισνομικον Κέντρον ή ανοσοποίησις δι' ενήλικας διενεργείται σταν ζητη'&η, ε'ίτε ύπο 'Iατρικcv Λειτουργου" ε'ίτε ύπο νοσοκόμου ύπο την επίδλεψιν Ιατρου. Έμδολιασμοι ευλογιάς δι' ενήλικας διεξάγονται ύπο των Ύ γειονομιχων Έπι&εωρητων. Λεπτομέρειαι δια τους εμcολιασμους τηρoυ,π;~:, οι::: τα ανωτfρω κέντρα, ώσαί, τως δε οί γονείς εχουν εις Τ1]''/ χατοχήν των ειδικα Jελτ(~}'α εμδολιαc!,:ωv CΊτινα έτοιμ(ίιονται ύπ() των 'Ί'Υε:ονομικ:':lΙ 'ρ'!χω,. 1. Ποίος δ κατ(χλληλο; χρ6νως (U', κιί:t'ε εμβολιασμόν; 2. Ποίος φέρει τιιν εli1'tύνην δια τι]ν δ'iξνέρyειαν tii'jy fμδολιασμω'l, οί YΩYc~ς ΤΙ αί Κρατικαι Ύ,,/fιονομικαι 'Αρχαί; 7

10 3. Ποία ή πολιτικη δι' εμδολιασμους εναντίον ασ,ίενειων αί όποίαι δεν ενδημoίiν εις μίαν χώραν αλλο. υπάρχουν εις αλλας χώρας; 4. ΕΙναι αναγκαίον να εχωμεν κοινην πολιτικην δι' εμjδoλιασμoύς, ή όποία να ακολου{}ήται υπο των Κυδερνητικων 'Ιατρικων Λειτουργων (ος και υπο των lδιωτικων ιατρων; 5. Είναι επιitυμητον ν(ί. χαitιfρω{}ουν οί εμδολιασμο! δια νόμου, ι) οχ!; Συνοψί.ζων, επιitυμω να υποδείξω στιll καταπολέμηση τι;)ν μεταδοτικων νοσημάτων, ή όποία συνετελέσ,ίη το τελευταίον τέταρτον του 190υ αιωνος κα'ι το πρωτον Ίίμισυ του 200υ είναι μία απο τις μεγαλύτερες κατακτι1σεις, αλλ<χ ή επίτευξις της Παγκοσμίου νίκης κατα των μεταδοτικ(ον νοσημάτων δεν εχει εισέτι συντελεσιίη. 'Εν τούτοις πιστεύω.ακραδάντως στι ήίιμέρα της νίκης εναντίον σλων των μεταδοτικ(1)ν (χσιίενειων δεν είναι πολυ μακρυιί. Α. Α. ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟ ΊΌΥ ΑΜΕΡΙΚΛΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣ 'ΙΌ ΥΠΟΥΙ-'ΓΕΙΟΝ ΥΙΈΙΑΣ Εις σύντομον τελετύ]ν εις ΤΙ) '\0 πουργείον Ύ γείας ιί Λιευ{}υντης του εν Λευκωσ;<,L 'Αμερικανικου Κέντρου κ. Γόπερτ Τζέλλισον παρέδωσεν εις τον Ύ πουργον Ύ γείας κ. Χρίστον ΒιΥκην 20() τόμους βιδλίων επι lατρικ(ον και υγειονομικων lίεμάτων. τα βιδλία (Iπoτελoίil' δωρε(χν του 'Αμερικανικου Κέντρου προς το Ύ πουργείον Ύ γείας. Ό Χ. Βάκης iξξέφρασε προς τους δωρητας τ(χς ευχαριστίας του δια τα δωρη{}έντα βιδλία τ(χ όποία, ι;):; (lνέφερε, {Μ συμδι1.λουν εις τον εμπλουτισμον των βιβλιο{}ηκων των Ίατριχων χαι Ύ γειονομικών Ύ πηρεσιών του Ύ πουργείου.

11 ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; '1\Ί. αφροδίσια νοσήματα ε(ναι αρρώστειες που μεταδίδονται με ΤΙ]ν σεξουαλι Xl]" επαφήν. Οί δύο πιο κοινοι τύποι των νοσημάτων at1twv είναι 1] βλεννόρροια και ή σύφιλις. ΠΩ~ ΜΕΤΛΔΙΔΟΝΤΑΙ; τα (χφροδίσια νοσήματα μεταδίδονται (;ταν δ ενn:: (ιπο τους δυό, που ερχονται σε σεξουαλικην επαφή, εχει Ύίbη τυlν αρρcοστεια ωίτή. ΣτΙς 99 απο τις 100 ΠΕριπτώσεις πρέπει να ύπάρξη σεξουαλικι] επαφιl γι(χ ν(]. fletaoo-1tij το μικρόβιο. τα μικρόβια των &φροδισίων νοσημάτων πε{}αίνοι'ν, σχεδον &μέσως, δταν βρε{}ουν μακριλ (χπο ηίν {}ερμοκρασία του σώματος γι' αυτο τα νοσήματα αιηα δεν μεταδίοονται μέσφ &ποχωρητηρίων, πετσετιόν, σενδονιrj)ν, κ.τ.λ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ; "Αν χ.αι ύπάρχουν νέα φάρμακα που μπορουν 1'(1. -1tεραπεύσουν πολλες μορφες των &φροδισίων νοσημcιτων, «(ν φυσικα ανακαλυφ1~oυν πολυ νωρίς, εν τούτοις, τ' (χφροδίσια είναι ιχκόμα πολ\. επικίνδυνε; (ΧQQώστειες διότι είναι λαν{tιiνoυσες (κρυμμένες) ασ-1tένειες. Πολλοι αν-1tρωποι δεν ξέρουν πως νι1 iίιακρίνoυν Τ(1 συμπτώματα κι ετσι δεν (χντιλαμβάνονται δτι εχουν π(χρει αφροδίσια μέχρι; δτου ή μόλυνση ξαπλω{}ύj σε αλλα μέρη του σώματός τους. Και δταν πλέον συμβη αυτο τα συμπτώματα αρχίζουν να προκαλουν φοβεροί"ς πόνους, σοδαρι:ς ~πιπλoκές, 6.χ.όμη δε και τον {Μνατον. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΑΗΦΘΟΥΜF. ΤΗΝ ΒλΕΝΝΟΡΡΟΙΑ; Ή βλεννόqροια είναι μια πολυ σο6α(.ηί κι επικίνδυνη 6.ρρώστεια. Ση]ν 'Αγγλίια Π.χ., κ(χ{}ε βδομάδα ατομα προσβάλλονται &πο τι]ν αρρώστεια αυτή. ~τilν γυναίκα, τα μικρίj(jια της βλεννόρροιας προχωρουν (χπο τον κόλπο και φ{}άνουν στο στόμιο της μήτρας δπου και (Χναπτύσσονται. Άλλα είναι πολυ πι {}ανόν, 1] γυναίκα να μι]ν αντιληφ{}η δη τιί. μίκρό6ια βρίσκονται εκεί διότι 1] φλεγμονι] (ερε{}ισμος) σ' αυτιί το μέρο; δεν είναι Οδυνηρή. 'Επίσης, το πύον και το εκκριμα, που προκαλουνται απο τα μικρόβια, σμίυονται με tci φυσικιl ύγιη εκκρίματα και' βγαίνουν απο το σωμα απαραηίρητα. Χωρις ΊαΤΡΙΚ11 περίι'tαλψη τα μικρόβια {}α ξαπλωι'toυν και l'tιx προκαλέσουν 9

12 φλεγμονη (ερεitισμο) και σε (1λλα μέρη του σιδματο;. Οί σάλπιγγε;, μέσψ των οποίων τα ωάρια της γυναίκας φηάνουν στί)ν μ{μρα, μπορεί να ειναι ενα (χπο τιι πρωτα μέρη που επηρεάζονται. Σ' αιjίo το στιiδιο{ι γυναίκα συνήitως νοιώitει φοδερους πόνους και κάποτε εχει και πυρετό. "Αν ή γυναίκα δεν τύχη ιατρικης περιitάλψεως, τότε, είναι δυνατόν, οί σιiλπιγγές της να κλείσουν για πάντα, κι ETGI δεν Μ μπορη πλέον ν' αποκτήση παιδί. "Αν μια γυναίκα εχη βλεννόρροια και μεί.νη εγκυος τότε το εμδρυο είναι δυνατον να πά{}η σοδαρυ)ν οφitαλμικην lf.σitέ,νεια, καί, μπορεί ακόμα και να τυφλωitη, διότι τα μικρόδια που βρίσκονται στα εκκρίματα της μητέρας μπορουν να μολύνουν το μωρο κατα ΤιΊν ωραν της γ:~ννας. MLXQrl παιδια μπορουν να πάρουν την αρρώστεια αν κοιμουνται στο '{διο κρε66άτι με ΤΟIJς γονείς τους. Ή ουρήitρα στο γεννητικο οργανο τσί: ανδρος αρχίζει ν(1 φλεγμαίνl) (ερειηζεται) μεταξυ της δεύτερης και δεκάτης 11μέρας μετα την είσοδο των μικροδίων στο σωμα, Αυτο προκαλεί ενα τσούξιμο σταν δ ανδρας ουρη και ενα κιτρινωπο εκκριμα Υ) κίτρινη σταγόνα στ;)ν ακρη του πέους. 'Εαν εν τφ μεταξυ δεν τύχη itεραπείας τότε τα μικρόδια ito σκορπισitουν κ,αι itcx μολύνουν και αλλα μέρη του σώματος. Αυτο ειναι δυνατον να προκαλέση γενικ!) &δια(}εσία, διόγκωση τι'!)ν αρitρώσεων, ακόμη δε και στείρωση. 10

13 11

14 ΙΙΩΣ ΜΠΟΡΟΥ.ΜΕ Ν' ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΦΙΛΗ: Ή σύφιλη καταντα πoλu σοβαρύ) ασitένεια αν μείνη αitεράπευτη. Προσβάλλει κατα τον 'ίδιο τρόπο τόσο τους (ινδρες δσο και τίς γυναίκες. ΤΟ πρώτο σύμπτωμα είναι μια ανώδυνη πληγlι 1] ελκος που συνήitως εμφανίζεται πάνω η κοντα στα σεξουαλικα σργανα, τρείς εως εξη έβδομάδες μετα τυ)ν μόλυνση. Ή πληγη είναι γεμάτη μικρόβια, που μπορούν να μεταδοitουν σε ιjπoιoνδήποτε ερ{}η σ' επαφη μ' αυτά, αν στο δέρμα του εχη και Τ1]ν παραμικρη αμυχij ( γδάρσιμο). Στον ανδρα, 1) πληγι) της σύφιλης διακρίνεται ευκολα αλλ<ύ. στυ)ν γυναίκα ειναι δύσκολο γιατ!' ειναι κρυμμένη στον κόλπο κι ετσι ή ασ1'tενης δεν αντιλαμβάνεται δτι εχει προσβληitη απο την αρρώστειαν αυτή. Μετα απο μέρες η βδομάδες η πληγη εξαφανίζεται μόνη της. Χωρις itεραπεία, τα μικρόβια μπορουν να εξαπλωitουν μέσψ της κυκλοφορίας του αϊματος σε κάitε μέρος του σώματος. Λίγες βδομάδες αργότερα μπορεί να προκαλέσουν δερματικα εξανit>ήματα, πυρετό, πονόλαιμο η τριχόπτωση. τουτο είναι το δεύτερον στάδιο της φοβερης αυτης αρρώστειας. Αυτ(χ τα συμπτώματα εξαφανίζονται και πάλιν χωρίς itεραπεία. Άλλ(ι ηδη τ(:( μικρόβια εχουν φitάσει στον εγκέφαλο, στο νευρικο σύστημα, στ(χ μάτια, στο συκ((ιτι, στην καρδιά, και στ11ν πραγματικότητα σ' δλα τα μέρη του σώματος. 'Εδώ τα μικρόβια itιx ζήσουν για πολλα χρόνια απαρατήρητα, αλλα σχι και αδρανη. Σιγα - σιγά, Μ εξασ{tενουν, 12

15 ω. φitείρουν και {}(ι σακατεί,ουν σχεδον χάitε Όργανο του σιοματος ωστε τελικα ν(1 φέρουν παράλυση, τύφλωση, παραφροσύνη, και τι)" l't(x"atov στον riaitevij. τουτο είναι το τρίτο στάδιο της αρρώστειας. "Αν μια γυναίχα συφιλιδικη μείνη εγκυος, μπορεί να μεταδώση τα μικρό6ια της σί,φιλης στο αίμα του εμβρύου, οπότε του το γεννιέται πει'tαμένο η αρρωστημένο. ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΕΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΊΆΙ ΜΕ ΊΉΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΝ ΕΠΛΦlΙΝ; Πολλες αλλες λιγότερο σοβαρες αρρώστειες μπορουν vr1- μεταδοitουν με τl]ν σεξουαλικην επαφήν. τα κυριόηερα συμπτώματά τους είναι: δερματικα εξανl'tήματα, πληγες π(χνω στιι γεννητικα Όργανα, ύγρrl, χ.τ.λ. "Αν εχετε εστω και ΤΙ]" παραμιxρ1~] ύποψία πρέπει αμέσως "(ι συμ60υλευitητε γιατρό. Μπορείτε ν' (χποται'tητε για διrlγνωση στο 'Αφροδισιολογικ() Τμημα το,ν 'Εξωτερικών 'Ιατρείων τ(7)ν κρατιχδjν Νοσοκομείων η στον Κυπριαχ()ν Σί'νδεσμον Οικογενειακου Προγραμματισμου, Μπουμπουλίνας 2.5, Λευκωσία, Τηλ , η στα Γραφεία του στl]ν Λεμεσό, Γωνία Στρατηγου ΜακρυγΙΙ1"νη και Λεοντίου Α', αρ. 2, Τηλ , i] σε Ιδιωτιχο" Άφροl'ησιολόγον. ΑΕΡΑIlΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ AΦPOΔlΣIA ΝΟΣΗΜΑΤΛ; Ή itεραπεία είναι ευκολη δταν τα μιχρό6ια (χναχαλυφ1"ιουν εγκαίρως και γίνη 1'1 (χπαιτούμενη -&εραπεία, διότι Τ(1 μιχρό6ια αιφχ μπορουν ν(ι εξοντωitουν κανονιχα μ~: πενισιλίνη και αλλα φ(χρμακα. Ή ftεραπεί.α της σύφιλη; παίρνει περισσότερο χρόνο παρα της βλεννόρροιας, (χλλά, ('χν αυτυ] ή ασitένεια εξακρι6ω{;η στ(',. πρώτα στιχδια μπορεί να &ραπευ{}ij τελείως. "Αν σμως τl]ν (χφήσουμε να προχωρ110η ώς το τρίτο στάδιο, τότε ή ζημια {t(l εχη ηδη γίνει και δεν μπορεί ν(1 επαν(ψι'tωθη. Πάντοτε γίνονται εξετάσεις και (lναλί,σεις μετα τl]ν itεραπεία ΥΙ(1 ν(ι βε6αιωηη χαι δ γιατρο; και ό ασftενης στι 1'] (χρρώστεια εχει εξαλειφitη τελείως. "Αν μετα την,'tεραπεία, τι) ιίτομο ελι'tη σε σεξουαλιχ)'ι επαφι] με πρόσωπο ποι, π(χσχει απο αφροδίσια νοσήματα, μπορεί "α προσ6ληδ η και πάλιν. Ν Α ΘΥΜΑΣΤΕ: Ό καλύτερος τρόπος να (χποφύγετε τιί. (χφροδίσια νοσήματα, είναι να ειστε σίγουροι δτι το πρόσωπο με το δποίο ερχεστε σε σεξo'l'αλικylν επαφl] δεν πάσχει από καμμια απο τις (Χ,ρρώστειες αυτές. (Κ l'πριακ()ς Σ ί'νδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού) 13

16 ΦΘΕΙΡΑ Μεταξυ των διαφόρων γνωστων από αρχαιοτάτων χρόνων εντόμων, nijv ΤΡΙ' φομένων δι' ανι'tρωπίνου αuματος, ειναιίί <jjl'teiga, 11 δποία πλι)ν της ενοχλήσεως προκαλεί και διαφόρους (χσ{}ενείας εις τον ανι'tρωπον. "«Jli)Yj φθ~φώ'l: α) Τ η ς κ ε φ α λ fj ς - (Pediculus humanis capitis) Παραμένουν μεταξυ τι))ν τριχιών της κεφαλης και συμπτωματιχ(ίjς εις τo~'ς οφρείς και το γένειον. Β) Τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς -- (Pediculus humanus humanus) Εύρίσκονται μεταξυ των πτυχων και των ραφ(ίjν των ενδυμάτων, δπου ~~ναπο'itέτουν τα αυγά των. Έπl του δέρματος εμφανίζονται μόνον οσιίκις l'tέλουν να απομυζήσουν. Είναι δλί.γον μεγαλύτερες ιχπο τις φ{}είρες της κεφαλης. γ) 'Γ ο 1) ε φ η () α ί ο υ -- (Phthirus pupis) Εύρίσκονται εις τι)ν βάσιν των τριχιjίν της ΎjlJlXYί; χ(όρας, ενίοτε δε εξαπλουνται, Ιδί.ως εις δασίιτριχα ιχτομα, μέχρι Tf)JV μηρr'δν, της κοιλίας, του στή{}ους και τl,)ν μασχαλων. Πλην του εξαν{}ηματικου τύφου, του ί'πoστρόrρoυ πυρετου, προκαλουν κr.ιι σειρtιν δερματολογικι'όν παι1ήσεων και Ισχυρον χνησμι)ν. Ι... -.)xλ()~ ζωiι~: Αί {}ήλεις εναπο{}έτουν τα αυγα των, αί της κειραλης μεταξιl των τριχων, αί του σώματος μεταξυ των πτυχων και ραφ(ίn l των fνουμιj.των και αί του εφηοαίου εις τι)ν βάσιν τιών τριχων της 110ικης χώρας. Εις ττ)ν {}ερμοκρασίαν του σώματος τα αιιγιχ εκκολάπτονται εις ϊ-8 ήμέρας και ή ανάπτυξίς των απο νίιμφας εις τέλειον εντομον διαρκεί 13-1 ϊ 11μέρας. Αί <jjl'teigal ζουν ουχι πέραν του ενος μηνός. Tp~)π()~ μ~τα.βόσ~ω~: Συνή{}ης τρόπος μεταδόσεως ειναι στενl] επαφlι με πρόσωπα τα όποία φέρουν φ{}είρας, συνή{}ως εις κοιτωνας δπου επικρατεί συνωστισμι):: (ij; ιχποτέλεσμα πολέμουι) προσφυγοποιήσεως κλπ. Τυχαία μετάδοσις δύναται νι1 γίνη κατιχ διαφόρους τρόπους, με ιχμεσον 1) εμμεσον επαφήν, ό)ς π.χ. με κα{}ίσματα, ενδί'ματα, «(ποχ(ιψητήρια, βουρτσες YJ και κτένες. 14

17 ΠPOΛH"9I~: Ti'-KTIKH ΚΛΙ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗ ΚL'(i)ΛΡΙ()'Ι'Η~ 'Ένας απο τους αποτελεσματικους τρόπους καταπολεμήσεως είναι ή χρησις κόνεως D.D.T. αναμεμειγμένης απο αναλογίαν 5---1σ'!I~ με ποίιδρα. Τοπο{}ετουμεν το μείγμα επι του σώματος και επι της κεφαλης και καταδάλλομεν προσπά{}ειαν ουτως ωστε τουτο να διεισδίlση εις την βάσιν τι;)ν ΤΡΙΧ(JJν (μασσάζ). Εις τύιν περίπτωσιν της φ{}ειριάσεως της κεψαλης, αφου τοπο{}ετήσωμεν το μείγμα επ' αυτης τύlν καλύπτομεν με υφασμα κα1~' δλην τ11ν διάρκειαν της νύκτας και το πρω"1: την ξεπλένομεν καλ(jjς. ΤΟ 'ίδιον επαναλαμβιχνομεν και τ1ίν έπομένην Ίιμέραν ώς και μετα π(ί.ροδον 8 {ιμερων. Δια καλ{ιτερα (χποτελέσματα συνιστάται ή κουρα της κεφαλης. Ή ώς ανω μέ{}οδος καταπολεμήσεως δέον να ακολου{}η{}η σχολαστικα και ιδίως ή επανάληψις της χρήσεως της κόνεως μετσ. τιlν πι-ί.ροδον τί!\ν 8 ήμερων, {}εωρείται fπι6ε6λημένη. ΣχεΤΙΚ(1 με τις φ1'tείρες του σώματος, αόται δύνανται να καταπολεμη{}ουν και δια της αφαιρέσεως και (χπολυμάνσεως τι;:)ν προσ6εβλημένων ενδυμάτων. Δέον να σημειω{}η δτι εις την (lγορi1:ν ίjπάρχουν σι(lφορα αποτελεσματικα φαρμακευτικ(1 παρασκευάσματα δι(1 ril" καταπολέμησιν της φ&ειριάσεως πλην δμως τι) D.D.T. παραμένει εν εκ των πλέον (lποτελεσματικ(ι)\ι και προσιτων, παραχωρείται Ωio δωρε(1ν (χπο τ(!ς κατ(1 τόπους Ύ γειονομικας ΆρχιΙς. Δι' οίασδήποτε,επιπρόσ&ετες πληροφορίες οί ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνωνται εις τας κατα τόπους ΎγεlOνομικ({ς 'Αρχάς. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 'Ύ'ΠΗΡΕΣΙΩΝ Ό Ύ γειοl'ομικος 'Επι{}εωρητιις της περιοχης σας είναι π(ί."τοτε πρόώψος ν(1 r)οη&ήση στην επίλυση οιουδήποτε ί"[ειονομικου προ6λήματός σας. 1[i

18 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤιΔΡΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΤΡΩΚΤΙ ΚΩΝ 'Α φ 11.- Καλώς ανεπτυγμένη στ<χ πολυ ευαίσ{}ητα μουστάκια τους και σε ώρισμένες τρίχες τού κορμού που εκτελουν χρέη φρουρού. οι, μεγάλοι και μικροι ποντικ οι πρoτιμoυv να τρέχουν κατα μηκος τών τοίχων 1] μεταξυ πραγμάτων σπου μπ() ρουν να κρατoυv σ' επαφη τα μουστάκια τους με τις πλα'ίνες επιφάνειες. 'Ό Ρ α σ ι ς.- 'Όχι καλώς ανεπτυγμένη. Προφανώς είναι τυφλοί τόσον α)στε κανένα διακριτικο χρώμα σε δηλητήρια γι(}. εξολόι{}ρευσή τους δεν ελαττώνει την αποδοχή τους. 'Ό σ φ Ρ η σ ι ς.- 'Οξεία. τα τρωκτικα προφανώς αρέσκονται στις μυρωδιες τrijν τροφών που βρηκε ό αν{}ρωπος. ΕΙναι συνψ'tισμένοι στη μυρωδια του, ιιν{}ρώπου, (tlate η μυρωδιά του σε δηλητήρια και παγίδες δεν τους αποτρέπη. Γ ε ύσ ι ς.- 'Όχι τόσον ευαίσ{}ητη σσον εις τον (ίν{}ρωπον. ΟΙ π()ντικοι συνδέουν τιιν αρρώστεια που προκαλείται απο δυ],λητηριασμένο δόλωμα, με το δόλωμα και σχι με το δηλητήριο. Προτιμούν τις φρέσκες τροφες απο τις μπαγιιχτικες. Ά κ ο ή.- 'Οξεία ή α'ίσ{}ησις της ακοης. Μπορούν να εντοπίσουν ενα 1'tόρυβ() σε ακτίνα 6 Ιντζών. 'Ασυνή{}εις {}όρυβοι κάνουν τα τρωκτικα να επιχειρήσουν δραπέτευση. ΆΙ σ ο Ρ Ρ ο π ί α.- 'Εξαιρετική. 'Ένα τρωκτικο σταν πέση πάντοτε πέφτει στ({ πόδια του. 'Ο ποντικος της στέγης διατηρεί τύιν ισορροπία Του ακόμη και δταν περπατά σε κρεμασμένα σί,ρματα. Ά ν τ ί δ Ρ α σ ι ς σ ε π α Ρ α Ι; ε ν α αν τ ι κ ε ί μ ε ν α.- οι, ποντικοι συνή{}ως ιχποφεύ'γουν αγνώστους δι' αυτους 1'tορύβους, 11 πα(!άξενα αντικείμενα διιχ τρείς 11 και περισσοτέρας ημέρας, τα όποία είναι δυνατον να παρουσιασ1'tουν εις το περιβάλλον των. 'Άλλα αντικείμενα ειναι αμέσως αποδεκτιχ σπως τροφll, σκουπίδια. Τι! μικρα ποντίκια αρέσκονται να εξερευνούν νέα αντικείμενα και γι' αι!τ() συλλαμβιχνονται σε νεοβαλμένες παγίδες. Ά ν α (! Ρ ί Χ η σ ι ς.- ΟΙ ποντικοι της δροφης και τr'ι οικιακιχ ποντί,κια είναι καλοι αναρριχηταί. Π ή δ η μ α κ α Ι φ τ ά σ ι μ ο σ ε κ ά τ ι.- 0\ ποντικοι μπορουν \,(χ πηδήσουνσχεδον δύο πόδια κα{}έτως, και μέχρι τρία πόδια στα\' αρχίσουν να τρέχουν, ε'πίσης μπορούν να πηδήσ()υν 4 πόδια όριζοντίως. Κ ο λ ί, μ β η σ ι ς.-- τ(χ τρωκτικ(χ είναι καλοl. κολυμβητές. Μπορουν νι'ι κολυμβήσουν μέσψ οχετών κιχτω απο το πάτωμα και, σε σίγμα αποχωρητηρίων. Ά ν α γ ν ω Ρ ι σ τ ι κ ιχ σ 'IΊ μ α τ α τ ω ν π () ν τ ι κ Ι)) ν κ α ι ν υ μ- φ ι τ σ ώ ν.- οι, νυμφίτσες και οί ποντικοl. είναι συνή{}ως νυκτόβια και κρυπτό. μενα οντα και σπανίως ι'μφανί,ζονται κατα. τιίν διάρκεια τηςήμέρας εκτο; ων δ αρι1'tμος τ(ιjν ποντικ(ljν της περιοχη; ειναι μεγ(ίλο;. "Ετσι ειναι ιχνιχγχη ν(χ βρουμε 'ίχνη τι))ν δραστηριοτήτων τους δι(χ σκοπους διοργανώσεως σχεδίου χαταπολεμήσεώς

19 των. Αυτα τα ιχνη μπορουν να ε6ρεitοι.ν σι &πομεμονωμένα μέρη, σπως κατα μηκος τών τοίχων, κάτω (χπο σωρους σκουπιδιίον, και πίσω Ύ) κάτω απο κιδώτια, ξύλα, και σε πυκνη βλάστηση. Άπο τα 'ίχνη τών τρωκτικών εν ας μπορεί ν(χ πη τα ε'ίδη που παρουσιάζονται και κατα πόσον 1] fνόχλησις ειναι νέα ι) παλαι(χ, μεγάλης t:κτιj.σεως ι) ελαφρά. 'Α π ο Ρ Ρ ί μ α τ α.- Φρέσκα (lπορρίματα κοπράνων είναι συνήitως ύγρά, γαλακ(χ, γυαλιστα και σκουρα, (χλλ(χ σε λίγες μέρες γίνονται ξηρ(ί. και σκληριi. Μ ο ν ο π ά τ ι α.--οί ποντικοι σ\lνή{}ως χρησιμοποιουν Τ(1 Ίδια μονοπάτια μεταξ1! τροφης, νερου και καταφυγίου. Σ η μ ά δ ι α σ τ (χ μ ο ν ο π ά τ ι α.- Κατα μηκος τών μονοπατιών που κανονικα κινουνται τρωκτικά, ενα σκουρο γλοιώδες χρι'δμα σχηματίζεται (lπ() την επαφl] με το σώμα τών τρωκτικών. Τ Ρ ώ γ λ ε ς ύ π ό γ ε ι ε ς.-'ο Νορδηγικος ποντικος JIgotIμii υπογειες ΤΡΙΙJγλες γιι'χ να γεννήση και δις καταφύγιο. 'Ο ποντικος της οροφης μόνο σε ώρισμένες περιπτώσεις ζηύπογείως. Ύ πόγειες τρ(~)γλες εύρίσκονται σε τρίιπες της γης κατα μηκος τοίχων, Κ(lτω &πο σκουπίδια τ) σπασμένα τσιμέντα και σε παρόμοια μέρη. "Ι Χ ν η.-- τα φρέσκα 'ίχνη ευδιάκριτα και εμφανη, σκεπασμένα με σκόνη και έπομένως ολι γόπερο ευδιιχκρι τα., - ενω τιχ παλαιλ είναι "Ε λ ε γ Χ ο ς σ τ ι) ν π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ Ο τ ώ ν τ Ρ ω κ τ ι κ ω ν. Βασικες &ρχες που ελέγχουν τον πολλαπλασιασμι) τιι)ν ποντικών, οχι φυσικα καitενος ξεχωριστιί, είναι το κλειδι για ενα επιτυχημένο πρόγραμμα ελέγχου τών τρωκτικών σε μια κοινωνία. Παραδείγματα πολλαπλασιιισμου ειναι 0'[ νυμφίτσες σ' ένα πυκνοκατωκημένο μέρος πόλεως, αυτών που ζουν μ~σα ι) γύρω 'lπο ενα εργoστιiσιo παρασκευης τροφών. Σε κάftε δεδομένη εποχ {], xιi{te πυκνοκατωκημένο μέρος εχει μετ(χ (»ρισμένη δυνατότητα ύποστηρίξεως νυμφιτσών. Αυτη ή δυνατότητα σχετίζεται με ΤΙ] διά1'tεση τροφης, καταφυγίου, χώρου διαμονης και αλλων ζωτικών (χναγκών- για τα τρωκτικά. 'Ο πλψ~υσμoς τών νυμφιτσών σ' ενα πυκνοκατωκημένο μέρος (ορισμένης εκτάσεως δεν μπορεί να μεγαλ(ι)ση πέραν αυτης της δυνατότητος. 'Ελιίττωσις, ένος.1] περισσοτέρων ζωτικών παραγόντων στ1]ν περιοχή, ιδιαίτερα της τροφης, {Ία εχη σ('χν (χποτέλεσμα την διαρκη Ελ(χττωση του πλψ~σμoυ τών τρωκτικ(ι)ν. Β ί α κ α ι α λ λ α γ 1'1 σ τ Ο ν π λ η it υ σ μ ό.-- ΟΙ πιέσεις που κα1~oρί.ζουν το μέγε1'tος του πλη1'tυσμου τών τρωκτικών σ~ δεδομένη στιγμη είναι:- 'Αναπαραγωγή, {Ίvησιμότης και μετακίνηση μέσα η εξω απο μια περιοχή. Ή αναπαραγωγη βοη1'tεί tll" (lνrj.πτυξη του πλψ'}υσιιου,η {Ίνησιμότης τl]ν ελάττωση του πλψ'}υσμου και οι μετακινήσεις μπορουν νιχ επηρειiσoυν και κατα τους δύο τρόπους. Οί ποντικοι γεννουν κατ(χ ΤI]ν διάρκεια δλοκλήρου του ετους, με αυξηση ΤI]ν ανοιξη και μετι'χ ελ(j.ττωση. Ό χειμώνας είναι '11 καλύτερη εποχη να γίνη μια εκστρατεία με δηλητήριο σ' ενα πλψ~υσμo πoντικfιίν, lάrp' πσον οί γεννήσεις ελαττιονονται στ() fλιιχιστον, Ί':νω u πλη(t'ι!σμος των νυμφιτσων και ποντικων αυξάνει, αυξάνει επίσης και 17

20 {] nνησιμότης μέχρις οτου φiμση σ' ενα σημειο ισορροπίας. Η1Ίξημένος συναγωνι σμος ενεκεν της πιέσεως του πλη{}υσμου αυξιχνει tj]ν {IνησιμιJτητα και τις μετακινήσεις τών τρωκτικών. Κινήσεις έντος Ύ) εκτος μι(~ς περιοχης είναι μικροτέρας σημασί.ας για να επηρεασ{}η το μέγε{}ος του πλη{}υσμου τών "υμφιτσών παρα ή &ναπαραγωγη 11 ή {}νησιμότης. Τιχ τρωκτικα μεταναστεύουν συχνα σε πολυ μεγαλύτερες &ποστάσεις &π() τα σύνορα της εκτάσεως του συνη{}ισμένου τόπου διαμονης των. Π α Ρ ά γ ο ν τ ε ς ε λ α τ τ ώ σ ε ω ς.- οι. παριl.γοντες που ελέγχουν τυ]ν ισορροπία μεταξυ της ίχναπαραγωγης, {}νησιμότητος, και μετακινήσεως τ<ον τρωτικών είναι:- Τι) φυσικο περι6άλλον, τα αρπακτικα, τα παράσιτα και δ &νταγωνισμός. Το φυσικο περι6άλλον το συν{}έτουν τρία κί,ρια στοιχεία:- (1) Τροψ,] και νερό, 2) καταφί,για, (3) κλίμα. 'Απρόσεκτη τοπο&έτηση τροφών, σκουπίδια και σιτηρα συχνα είναι οι. κύριες πηγες της τροφης τών τρωκτικών. ΤΟ κλίμα επηρεάζει &π' ευ{}είας τον ιxριi}μo τι!)ν τρωκτικών πο\.ι μπορουν να επιζήσουν εξω στο ίlπαι1tρο, &λλα επηρεάζει πολυ λίγο εκείνα ΠΟΙί ζουν σε {}ερμαινόμενα οικήματα. "Εν α δεδομένο περιβάλλον μπορεί να ύποστ1]ρίξη μόνον ενα περιορισμένο ιχρι{}μσ Ι"ωων. Μιλώντας γενικά, περιοχες με {}ερμό, ύγρο κλίμα είναι ευνο'ίκές, ενώ εκείνες με ξηρό, ψυχρο κλίμα δεν είναι ευνο:ίκές. Ό αν{}ρωπος μπορεί ν,α ελαττιι1'ση τι)ν JιJλη{}υσμο τών τρωκτικών και να τον κρατήση χαμηλο με την στα{}ερα έλι(ττωση της τροφης των, του νερου και τών καταφυγίων. 'Ανταγωνισμός, ειτε μεταξι' ιλτόμων του ιδίου ειδους ε'ίτε μεταξυ &τόμων δί,() 11 περισσοτέρων ειδών, είναι ενα &πο τι}. πλέον σπουδαία αιτια ελατίώσεως του πλη nυσμου τών νυμφιτσών. ΑΙ. επιπτώ σεις &πσ τα αρπακτικα και τα παράσιτα στ11ν ελάττωση του πλη{}υσμοι; τι,)ν τρωκτικα)ν φαίνεται νιχ ειναι προσωρινές. Σ' αυτες συμπεριλαμβάνονται οί 1iραστηριότητες εξολο1tρεύσεως &πο τον ιχν&ρωπο, τους σκύλλους, γάτους, αλεπουδες, νυμφίτσες, πουλιά, οφεις και αλλους EX1'tQOll ; και οι. δραστηριότητες τί,n' παρασί.των στιι βακτήρια rickettsia, spirochetes, πρωτόζωα και σκουλήκια. 'Εν περιλήψει, δ πλέον διαρκj]ς ελεγχος μπορεί να επιτευχ{}ιί με την αυξηση Ιlνταγωνισμου και αρπακτικότηtoς, μέσφ 1itaQXOU; ιχλλαγης του φυσικου περιβάλλοντος. Με αλλα λόγια, 11 εξυγίανσι; ίου περιβάλλοντος ειναι ό πριj)ίo; και καλί, τερος τρ6πος γιλ τι)ν ελεγχον τα)ν τρωκτιχιον. ( συνεχίζεται) Κ. ΦΙΣΙΕΡ ] ('. "

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Σφραγίδα της εγκατάστασης-υπηρεσίας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Υπόµνηση για γονείς και λοιπούς κηδεµόνες της διάταξης του άρθρου 34 παρ.5 εδάφιο 2 του Νόµου περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Αιτία : βακτήρια Πρόληψη : Η χρήση προφυλακτικού Μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης Αυξημένες εκκρίσεις από τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό.

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή) Απόστολος Βανταράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι η Δημόσια Υγεία; Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΕΜΒΟΛΙΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Σα εμβόλια είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά άμεσα την υγεία του παιδιού. Σα τελευταία χρόνια έχουν συμβάλει τα μέγιστα για την βελτίωση της υγείας και την αποφυγή πολλών ασθενειών των

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη στείρωση των ζώων Υπάρχει πρόβλημα υπερπληθυσμού αδέσποτων ζώων? Κάθε χρόνο, εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά και γατιά, συμπεριλαμβανομένων κουταβιών και μικρών ψιψίνων, τραυματίζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών.

Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Ο καρκίνος του τραχήλου χης μήτρας είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό κάτω των 45 ετών. Με ιη συμβολή του τεστ ΠΑΠ, ο καρκίνος του τραχήλου έπαψε να είναι η πρώτη αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

Για το νέο ιό της γρίπης

Για το νέο ιό της γρίπης Για το νέο ιό της γρίπης Μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι ανεβάζει τοσυναγερμό στο 6, για τον κίνδυνο πανδημίας από τη γρίπη των χοίρων (H1N1), η ανησυχία μας κορυφώνεται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο των ζωντανών οργανισμών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.3: Ποιοι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για τις ασθένειες των μαθητών/τριών; 40 Ωραία είναι όλα αυτά που μάθαμε για τους μικροοργανισμούς, μέχρι τώρα. Αλλά ποια συγκεκριμένα μικρόβια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗ : Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου. ΛΟΙΜΩΞΗ : Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του παθογόνου μικροοργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα

εξουαλικώς t μεταδιδόμενα ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ M i / τεχνολογικά χρονικά εξουαλικώς t μεταδιδόμενα της Ε. Βαβουράκη* Τι είναι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) είναι ασθένειες που μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΡΔΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΡΔΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 2 η Ημερίδα Καλοκαίρι και Υγεία ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΡΔΗ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 27 Μαΐου 2015 Βασικά επίπεδα προετοιμασίας του ταξιδιώτη 1. Εκτίμηση της γενικής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΕΛ Βόλου

2 ο ΓΕΛ Βόλου 2 ο ΓΕΛ Βόλου 2016-2017 Ορισμός Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 500.000 νέα κρούσµατα καρκίνου του τραχήλου διαγιγνώσκονται ετησίως. 250.000

Διαβάστε περισσότερα

Η λοίμωξη από τον ιό HPV

Η λοίμωξη από τον ιό HPV Η λοίμωξη από τον ιό HPV Γενικά Ο ιός HPV ή αλλιώς ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (εικόνα 1) είναι ένας μικρο-οργανισμός που αναπτύσσεται μέσα στα κύτταρα μας, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλους τους ιούς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η Χρηματοδοτιση του εργου Εγινε απο το Υπουργειο Υγειας και Μακροχρονης Φροντιδας του Ονταριο. www.oha.com 1. Συμμετεχετε στην φροντιδα της υγειονομικης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΓΕΝΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ιογενής γαστρεντερίτιδα; Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι μια εντερική λοίμωξη που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

WORLD PRIDE, Μαδρίτη 23/6 2/7/2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

WORLD PRIDE, Μαδρίτη 23/6 2/7/2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ WORLD PRIDE, Μαδρίτη 23/6 2/7/2017 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ Αγαπητοί φίλοι, Με την επιστολή αυτή το ΚΕΕΛΠΝΟ επιθυμεί να σας ευαισθητοποιήσει σχετικά με τα μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανταπόκριση στο Τέστ Παπανικολάου στην Επαρχία Λευκωσίας

Ανταπόκριση στο Τέστ Παπανικολάου στην Επαρχία Λευκωσίας Ανταπόκριση στο Τέστ Παπανικολάου στην Επαρχία Λευκωσίας Βασίλειος Τάνος MD, PhD Ελισάβετ Παπαθανασίου, Τζιακούρη BA Εθελόντριες Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου Καθ. Αλέξανδρος Καραγρηγορίου ΒAMath. PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».

ΑΔΑ: ΘΕΜΑ: «Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα». ΑΔΑ: 4Α36Θ-71 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 / 6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ. Y1/Γ. Π. οικ. 64863 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Α (Η1Ν1)

Λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Α (Η1Ν1) Λοίμωξη από τον ιό της γρίπης Α (Η1Ν1) Οδηγίες και μέτρα προφύλαξης στο περιβάλλον της εργασίας Dr. Παναγιώτης Πανουργιάς Παθολόγος Γαστρεντερολόγος Ιατρός Εργασίας Τι είναι η γρίπη από τον νέο ιό Α (Η1Ν1);

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Εποχικής Γρίπης

Εμβόλιο Εποχικής Γρίπης Εμβόλιο Εποχικής Γρίπης ΤΙ ΧΡΕΙAΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης από την εποχική γρίπη; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΠΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου!

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Ψάξαμε και βρήκαμε. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια της ενότητας «Οι ακροβάτες της θάλασσας». Οι μαθητές έφτιαξαν δελτία ταυτότητας για κάθε προστατευόμενο ζώο. Έψαξαν και

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθύντρια : Aν. Καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά Επιστημονική Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΦΙΛΗ ΒΛΕΝΝΟΡΡΟΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ ΛΕΜΦΟΚΟΚΚΙΩΜΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ ΜΟΝΙΛΙΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΘΕΙΡΙΑΣΗ ΕΦΗΒΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Η ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

21 Μαΐου Εθελοντική αιμοδοσία. τελείως ακίνδυνη σε είσαι ετών, δώσε άφοβα αίμα

21 Μαΐου Εθελοντική αιμοδοσία. τελείως ακίνδυνη σε είσαι ετών, δώσε άφοβα αίμα Εθελοντική αιμοδοσία 21 Μαΐου 2015 Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα που χρειάζονται οι ασθενείς τελείως ακίνδυνη σε 5-10 είσαι 18-62 ετών, δώσε άφοβα αίμα Εθελοντική αιμοδοσία Για μερικούς ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων

Βασικές Αρχές Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων Βασικές Αρχές Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων Η συχνότητα των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Ασθενειών (Σ.Μ.Ν) αυξάνει πολύ γρήγορα σε όλες τις χώρες είτε αναπτυγμένες είτε αναπτυσσόμενες. Μπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η φροντίδα της γάτας σας

Η φροντίδα της γάτας σας Η φροντίδα της γάτας σας Παρόλο που οι γάτες εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο περίπου 6.000 χρόνια μετά από το σκύλο, σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως σχεδόν τόσες κατοικίδιες γάτες όσο και σκύλοι. Σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ευάγγελος Αγγελακόπουλος Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία Ορισμός της Αιμοδοσίας Αιμοδοσία είναι η υπηρεσία που έχει σαν στόχο τη συλλογή αίματος από υγιή πληθυσμό με

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου!

Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου! Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου! Η πρόληψη σώζει ζωές. Δηλαδή η συνέπειά σου απέναντί στον εαυτό σου. Και πως μεταφράζεται αυτό;

Διαβάστε περισσότερα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας Η διατροφή σημαντικός παράγοντας υγείας!! ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΥΓΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Ποιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Νίκος Γ. Τάξη-Τμήμα: Ά-1. Κάπνισμα

Όνομα: Νίκος Γ. Τάξη-Τμήμα: Ά-1. Κάπνισμα Όνομα: Νίκος Γ. Τάξη-Τμήμα: Ά-1 Κάπνισμα Κάπνισμα ονομάζεται η πρακτική της εισπνοής καπνού προερχόμενου από την καύση φύλλων του φυτού καπνός. Η καύση γίνεται συνήθως σε τσιγάρο, πούρο ή με άλλο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών.

Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές πως η υγιεινή του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών. Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Αυτή η ενότητα έχει στόχο να διδάξει τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν». Ιπποκράτης

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν». Ιπποκράτης ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν». Ιπποκράτης 1.1 ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο άνθρωπος περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται Μηχανισμοί που διατηρούν σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ "Καταγραφή υγιεινής και τρόπου διαβίωσης στην κατοικία σε Ελληνικό πληθυσμό και αξιολόγηση της επίδρασης αυτών στην κοινότητα". Αικατερίνη Λάσκαρη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ματκάρης Τ. Μιλτιάδης, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος

Γράφει: Ματκάρης Τ. Μιλτιάδης, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος Γράφει: Ματκάρης Τ. Μιλτιάδης, Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος Πώς πρέπει να υπολογίζω τον κύκλο και την ωορρηξία μου; Ο κύκλος μιας γυναίκας μετριέται από την πρώτη μέρα της περιόδου της μέχρι την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός;

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Πσρεηός (Fever) Τι είναι ο πυρετός; Τι είναι ο πυρετός; Η θερμοκρασία του σώματος του παιδιού σας ποικίλει μεταξύ 36,5 και 37,5 o Κ. Πυρετός υπάρχει όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι σημαντικά υψηλότερη από το κανονικό όταν η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR)

Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR) Εμβόλιο Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας (MMR) ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Είστε σίγουροι ότι είστε προστατευμένοι από την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα; ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΑΣΟΥ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥ! ΕΜΒΟΛΙΟ MMR

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό τεστ στην Ενότητα 5

Τελικό τεστ στην Ενότητα 5 Ενότητα 5 - Σελίδα 1 Τελικό τεστ στην Ενότητα 5 1. Διαβάστε τις προτάσεις και εισάγετε τη σωστή έκφραση. εισπνεύσετε, οσφυαλγίας, Η οστεοπόρωση, αποτέλεσμα, δισκία, με ραντεβού, εξετάσεις, αϋπνία, χοληστερίνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Ebola Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Οκτώβριος 2014 Πρόλογος Μια από τις τελευταίες απειλές που γέμισε έντονη ανησυχία ολόκληρο τον πλανήτη είναι η εξάπλωση του ιού Έμπολα. Μια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδοσία, Μύθοι και Πραγματικότητες

Αιμοδοσία, Μύθοι και Πραγματικότητες ΜΥΘΟΣ 1ος «Τι πήγες κι έδωσες αίμα; Κανόνισε να σου συμβεί τίποτε καμία μέρα, εγώ, πάντως δεν εμπιστεύομαι κανέναν όσον αφορά την υγεία μου» Η ασφάλεια και η υγεία του δότη είναι απόλυτα εξασφαλισμένες.

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθυντής : Καθηγητής Δημήτριος Καφετζής Επιστημονική Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ Τα μέλη της Ομάδας Β συνέχισαν την καλή δουλειά για την ολοκλήρωση της εργασίας. Αφού μοίρασαν τα ερωτηματολόγια έκαναν κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικοί Στόχοι. Ολοι οι μαθητές: Να γνωρίζουν ότι μερικές φορές οι μικροοργανισμοί μπορούν να μας αρρωστήσουν

Διδακτικοί Στόχοι. Ολοι οι μαθητές: Να γνωρίζουν ότι μερικές φορές οι μικροοργανισμοί μπορούν να μας αρρωστήσουν Τάξεις Δ, Ε, ΣΤ Μάθημα Αγωγή Υγείας και Φυσικές Επιστήμες (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, κ.α. ) Εκτιμώμενος χρόνος διδασκαλίας 50 λεπτά Ενότητα 1.3. Η ενότητα, Βλαβεροί Μικροοργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση 1. 2. 3. 4. 5. Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση του καθενός μειώνει την ένταση του άγχους

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση στους ανθρώπους; Η µετάδοση της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους γίνεται συνήθως από τους µολυσµένους χοίρους, ωστόσο, σε µερι

Πώς γίνεται η µετάδοση στους ανθρώπους; Η µετάδοση της γρίπης των χοίρων στους ανθρώπους γίνεται συνήθως από τους µολυσµένους χοίρους, ωστόσο, σε µερι Ενηµέρωση και κατευθυντήριες οδηγίες της ΠΟΥ (Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας) για την γρίπη των χοίρων Τι είναι η γρίπη των χοίρων; Η γρίπη των χοίρων είναι µια ιδιαίτερα µεταδοτική οξεία αναπνευστική νόσος

Διαβάστε περισσότερα

*WWW.PANOSPLATRITIS.COM

*WWW.PANOSPLATRITIS.COM Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! *WWW.PANOSPLATRITIS.COM 1 Πρωινό Όπως το αυτοκίνητο χρειάζεται καύσιμα για να ξεκινήσει έτσι και εμείς χρειαζόμαστε ένα καλό πρωινό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο φόρμα και φέρτε το μαζί σας στην πρώτη συνεδρία σας. Οι πληροφορίες που δίνετε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα διευκολύνουν ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά Επιστ. Υπεύθυνος: Επ. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ:

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΆ * * Γίνε ο ήρωάς του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ OIE ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια AIDS 25 εκατ. Θάνατοι από το 1981 έως σήμερα Το AIDS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η φυματίωση; Η φυματίωση είναι νόσημα που προκαλείται από ένα μικρόβιο που λέγεται μυκοβακτηρίδιο της

Διαβάστε περισσότερα

3) Είστε: Άνδρας... 1 Γυναίκα... 2. 6) Είχε ο πατέρας ή η μητέρα σας εμφανίσει άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, εκζέματα ή δερματικές αλλεργίες; Ναι...

3) Είστε: Άνδρας... 1 Γυναίκα... 2. 6) Είχε ο πατέρας ή η μητέρα σας εμφανίσει άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, εκζέματα ή δερματικές αλλεργίες; Ναι... Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 1 ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΑ ΠΙΟ ΒΑΣΙΚΑ 2 Μικρόβια ή μικροοργανισμοί λέγονται οι οργανισμοί που δεν είναι διακριτοί με γυμνό μάτι. Διακρίνονται μόνο με το μικροσκόπιο. Έχουν μέγεθος μικρότερο από 0,1mm.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Άντρη Περικλέους Τρακκίδου Υγειονομικός Λειτουργός Πάφου

Παρουσίαση: Άντρη Περικλέους Τρακκίδου Υγειονομικός Λειτουργός Πάφου Παρουσίαση: Άντρη Περικλέους Τρακκίδου Υγειονομικός Λειτουργός Πάφου 1 Η Υγειονομική Υπηρεσία υπάγεται στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και έχει σαν αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Για την υγεία της καρδιάς μας

Για την υγεία της καρδιάς μας Για την υγεία της καρδιάς μας Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος επηρεάζει όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες και όλες τις κοινωνικές ομάδες και βέβαια αποτελεί ένα μύθο ότι πλήττει μόνο ηλικιωμένους, άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

Τα συμπτώματα της βρογχιολίτιδας εμφανίζονται συνήθως 1-3 ημέρες μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Τα συμπτώματα της βρογχιολίτιδας εμφανίζονται συνήθως 1-3 ημέρες μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων κοινού κρυολογήματος και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: ΒΡΟΓΧΙΟΛΙΤΙΔΑ Σαββίδου Αβρόρα Η οξεία βρογχιολίτιδα είναι νόσος της βρεφικής ηλικίας. Η μέγιστη επίπτωση της νόσου είναι μεταξύ 3-6 μηνών, ενώ το 95% των εισαγωγών είναι βρέφη μικρότερα του 1 έτους. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ Πρόκειται για μία χειρουργική επέμβαση μικρής βαρύτητας, όταν είναι απλά διαγνωστική, η οποία επιτρέπει την άμεση εξέταση και τον πλήρη έλεγχο των εσωτερικών γεννητικών οργάνων της

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν :

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν : ΟΥΛΙΤΙ Α Τα ούλα αποτελούν τµήµα των µαλακών ιστών του στόµατος. Περιβάλλουν τα δόντια και τα καλύπτουν προστατευτικά. Τα ούλα ενός φυσιολογικού υγιούς δοντιού φτάνουν στην αδαµαντίνη του δοντιού προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Οι μικροοργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ιστορίας της Γης όσο και της ανθρώπινης εμπειρίας

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Οι μικροοργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ιστορίας της Γης όσο και της ανθρώπινης εμπειρίας ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι μικροοργανισμοί μπορούν να θεωρηθούν αναπόσπαστο τμήμα τόσο της ιστορίας της Γης όσο και της ανθρώπινης εμπειρίας Μικροοργανισμοί o Μικροοργανισμοί ή μικρόβια καλούνται οι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ. *Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι σπασμοί. υποχωρούν μόνοι τους χωρίς να προλάβουμε να δώσουμε κάποια θεραπεία.

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ. *Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι σπασμοί. υποχωρούν μόνοι τους χωρίς να προλάβουμε να δώσουμε κάποια θεραπεία. ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ Παρασκευή Λογοθέτη Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη Παιδιατρικής Κλινικής Δεν υπάρχει τίποτα που να τρομοκρατεί περισσότερο ένα γονιό από τους σπασμούς. Έρχονται στα Εξωτερικά ιατρεία τρέχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Όχι στην κακή υγεία»

Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Όχι στην κακή υγεία» Στόχοι και Δείκτες Επιτυχίας για την Ενότητα «Όχι στην κακή υγεία» Στόχοι Κλίμακας και Δείκτες Επιτυχίας από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του ΥΠΠ Κύπρο υ Α1. Θεματική Ενότητα Ανάπτυξη ασφαλούς και υγιεινού τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid @keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 Ο ΘΕΜΑ 1. Η γέννηση ενός παιδιού με σύνδρομο Down συνήθως οφείλεται: α. στην προσβολή της μητέρας από ερυθρά κατά τη διάρκεια της κύησης, β. στην ανεπαρκή πρόσληψη ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 21 5212 54, Φαξ: 21 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance learning course) Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Τάνια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Καθηγήτρια, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών

Εβδομαδιαία Έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας προσφύγων/μεταναστών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Για επικοινωνία: Τηλ: 210 5212 054, Φαξ: 210 8818 868 E-mail: epid@keelpno.gr (Επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς Αντιπρύτανης Έρευνας καιακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Χριστιάνα Δίπλη Ερευνήτρια- Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Γράφει: Ελένη Αναστασίου, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Κύησης του Α' Ενδοκρινολογικού Τμήματος» του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» Παρακάτω θα αναφερθούμε χωριστά στις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση (α) του

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας τη διροφιλαρίωση των σκύλων

Αντιμετωπίζοντας τη διροφιλαρίωση των σκύλων Αντιμετωπίζοντας τη διροφιλαρίωση των σκύλων Ένα τσίμπημα είναι αρκετό Τι είναι η διροφιλαρίωση? Η διροφιλαρίωση (γνωστή και ως σκουλήκι της καρδιάς) είναι μια νόσος που πλήττει κυρίως τους σκύλους. Μεταδίδεται

Διαβάστε περισσότερα