Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου"

Transcript

1 Αντιλήψεις επιμορφούμενων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης μέσω e-learning: Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κώστας Απόστολος 1, Παράσχου Βασίλης 2, Σοφός Αλιβίζος 3 1, 2 Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 3 Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη Το e-learning (Ηλεκτρονική Μάθηση) τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχει περάσει πλέον από την φάση του ακαδημαϊκού πειραματισμού στη φάση ενσωμάτωσης, διάχυσης και ολοκλήρωσής του σε θεσμούς Τυπικής και Μη Τυπικής Μάθησης. Ειδικότερα αποτελεί, σύμφωνα και με την ατζέντα της Ε.Ε., βασικό παράγοντα ενδυνάμωσης της Δια Βίου Μάθησης και βασικό μέσο ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη και διεθνοποιημένη εργασιακή αγορά. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων e-learning» των προγραμμάτων ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίες συλλέχθηκαν κατά την έναρξη του προγράμματος μέσω ερωτηματολογίου, εστιάζοντας σε βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ επιμορφούμενου, των εκπαιδευτικών αναγκών, του εκπαιδευτικού υλικού, των τρόπων μάθησης και εργασίας και του ρόλου του διδάσκοντα στην ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διδασκαλία. Λέξεις κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, e-learning, Διά Βίου Μάθηση Εισαγωγή Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η Ε.Ε. (Delors, 1996) οραματιζόταν την «Κοινωνία της Γνώσης», ως μια μετεξέλιξη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» διαμέσου μιας νέας μαθησιακής κουλτούρας σε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο/περιβάλλον. Επιπλέον, στο νέο οικονομικό μοντέλο που κυριάρχησε τον 21ο αι., η καινοτομία όλο και περισσότερο εκλαμβάνεται ως βάση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της μάθησης, όπου η επιτυχία βασίζεται στις γνώσεις και δεξιότητες του ατόμου (ανθρώπινο κεφαλαίο/human capital) και επιπλέον στο πώς συμμετάσχει και αλληλεπιδρά (κοινωνικό κεφάλαιο/social capital) διαμέσου των ΤΠΕ (πληροφοριακό κεφάλαιο/informational capital). Σε αυτό πλαίσιο, η εκπαίδευση και μάθηση, δυνητικά μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την καινοτομία στις κοινωνίες (Hernadez-Serrano & Jones, 2010). Ο όρος «δια βίου εκπαίδευση και μάθηση» αναφέρεται σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική, άτυπη), χαρακτηρίζεται από ευελιξία στο τρόπο υλοποίησης (τόπος, χρόνος, περιεχόμενο, διδακτικές προσεγγίσεις, κ.λπ.), είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την εκάστοτε κοινωνικό-οικονομική πραγματικότητα και έχει κύριο στόχο την ανοικτή και διαρκή πρόσβαση των πολιτών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες (Βεργίδης, 2001; Dali & Yongmei, 2008). Αποτελεί μια διαδικασία πρόσκτησης και αναδιοργάνωσης γνώσης από τους πολίτες καθ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και, συνεπώς, η εκπαίδευση μετασχηματίζεται πλέον σε μια διαδικασία δημιουργίας μιας ατομικής μαθησιακής βιογραφίας (Lahne & Kerres, 2009). Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάγκη κυρίως για εξ αποστάσεως αυτό-μάθηση (στον προσωπικό ή στον εργασιακό χώρο), η οποία θα οδηγεί και στην πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων με έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου 2014.

2 646 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή συμμετεχόντων, μπορεί να καλυφθεί με την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων σε τεχνολογίες e-learning για την παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, συνεργατικών περιβαλλόντων και συστημάτων αυτό-αξιολόγησης και αξιολόγησης. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, πως, αν κανείς ακολουθήσει την εννοιολογική οριοθέτηση της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης από διεθνείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα η Ε.Ε. και η UNESCO (Hernadez-Serrano & Jones, 2010), αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος που έχουν διαδραματίσει οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) αναφορικά με τη σταδιακή μετεξέλιξη του θεσμού από τοπικής εμβέλειας και περιορισμένης συμμετοχής εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε ολοκληρωμένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα μεγάλης συμμετοχής, ως μοχλοί ανάπτυξης σε μια κοινωνία της γνώσης (European Commision, 2006). Η διάσταση της συνεισφοράς των ΤΠΕ στη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση γίνεται καλύτερα κατανοητή μέσα από την εργασία των Schuetze & Slowey (2002:435) (όπως αναφέρεται στο Lahne & Kerres, 2009), στην οποία καταγράφουν βασικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν το παραδοσιακό σε σχέση με το μοντέλο της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Πίνακας 1). Παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης Περιορισμένη πρόσβαση Πίνακας 1. Παραδοσιακή εκπαίδευση vs. δια βίου Δια βίου εκπαίδευση και μάθηση Ανοικτή πρόσβαση Πρόσβαση διαμέσου «τυπικών» εκπαιδευτικών Επίσημη αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων από ιδρυμάτων φορείς Συγκεκριμένες ηλικίες Πλήρους απασχόλησης Τοπικής εμβέλειας Γραμμικά προγράμματα σπουδών με τελική αξιολόγηση Πρόγραμμα σπουδών στη βάση γνωστικών αντικειμένων Αναγνώριση βάση πτυχίου/διπλώματος Κάθε ηλικία Πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης Εξ αποστάσεως, αυτό-μάθηση Τμηματοποίηση σε αυτόνομες διδακτικές ενότητες, σύστημα απόδοσης πιστωτικών μονάδων Πρόγραμμα σπουδών στη βάση επαγγελματικών δεξιοτήτων ή/και επίλυσης δυσκολιών & προβλημάτων Ευέλικτο σύστημα αναγνώρισης Εκπαίδευση υπό το πρίσμα ενός εκπαιδευτικού Εκπαίδευση υπό το πρίσμα των αναγκών μάθησης και φορέα επιμόρφωσης Τα ψηφιακά μέσα (Σοφός, 2014: 12-14) παρέχουν τη δυνατότητα της υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα 1, στοχεύοντας στην παροχή περιεχομένου σε ένα μεγάλο εύρος ομάδων στόχου με διαφορετικά ενδιαφέροντα, επαγγελματικά προαπαιτούμενα και γνωσιακό υπόβαθρο. Σύμφωνα με τους Schelle et al. (2010), θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά γίνονται αντιληπτά στο πλαίσιο του μοντέλου της «προσφοράς και της χρήσης» και δομούν πλαίσια ευκαιριών και δυνατοτήτων (Σοφός & Kron 2010). Το ενδιαφέρον εδώ εστιάζεται όχι τόσο στο περιεχόμενο αυτό καθ αυτό, αλλά στις διαδικασίες εύρεσης του και στα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και γνώσεων που θα επιτρέπουν στα άτομα την πρόσβαση στη μάθηση. Άρα, η μετάβαση από το τι να μάθω στο πώς θα μάθω (Hernadez-Serrano & Jones, 2010) δημιουργεί νέες απαιτήσεις σε ικανότητες και προσόντα που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες (digital competencies) και τον πληροφορικό γραμματισμό (informational literacy) των πολιτών (Sofos, 2011), όπου κυριαρχεί ένα νέο μαθησιακό μοντέλο με τον εκπαιδευόμενο να διαδρά δυναμικά με το

3 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 647 περιεχόμενο και ο εκπαιδευτής πλέον να αναλαμβάνει το ρόλο του καθοδηγητή - διευκολυντή (facilitator) στη μάθηση. Σε αυτό το νέο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσαρμοζόμενο σε νέες επαγγελματικές δεξιότητες υψηλής έντασης γνώσης, καθοδηγούμενο από νέα μαθησιακά/διδακτικά μοντέλα και υποστηριζόμενο από σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα μια συντονισμένη προσπάθεια παροχής προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω e- Learning, τόσο σε Τυπικές όσο και σε Μη-Τυπικές/Άτυπες μορφές μάθησης. Ειδικότερα, στο τομέα της ΔΙΑ ΒΙΟΥ μάθησης παρατηρείται μια έντονη προσπάθεια σύζευξης των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης/εξειδίκευσης με βασικότερο στόχο την εισαγωγή/εξέλιξη μέσα στην αγορά εργασίας. Δυναμικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραματίζει, μεταξύ άλλων, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέροντας τα τελευταία 2 χρόνια νέα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ μέσω e-learning. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι, αποτυπώνοντας βασικές αντιλήψεις των επιμορφούμενων για το e-learning σε ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να βοηθήσει στην κατανόηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης που δυνητικά θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό τέτοιων προγραμμάτων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της μάθησης. Η Έρευνα Πλαίσιο Η έρευνα διεξήχθη στο σύνολο των επιμορφούμενων οι οποίοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα δια βίου μάθησης μέσω e-learning «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων e-learning» κατά την περίοδο Οκτ 2012-Απρ Στο πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται αξιοποιώντας τόσο εργαλεία ασύγχρονης όσο και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενεγράφησαν συνολικά 43 επιμορφούμενοι. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους επιμορφούμενους τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις δεξιότητες, ώστε να μπορούν να υλοποιούν και να διαχειρίζονται εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω e-learning, να σχεδιάζουν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και να αξιοποιούν συστήματα διαχείρισης μάθησης και άλλα εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελείται από πέντε θεματικές ενότητες που εστιάζουν σε αυτά τα ζητήματα και προωθήθηκε στην αγορά μέσω των ενεργειών προώθησης της κεντρικής δομής των προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στοχεύοντας κυρίως σε ομάδες εκπαιδευτικών. Μεθοδολογία Για την αποτύπωση των αντιλήψεων και προσδοκιών των επιμορφούμενων, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, οργανωμένες στις εξής θεματικές κατηγορίες: α) προσωπικά στοιχεία, β) ερωτήσεις για το πρόγραμμα, γ) προσωπικές εμπειρίες/βιώματα, δ) μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, ε) επικοινωνία/στήριξη, στ) εκπαιδευτική διαδικασία, ζ) Τ.Π.Ε., η) λοιπές πληροφορίες. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στο Moodle ως δραστηριότητα του ηλεκτρονικού μαθήματος και οι επιμορφούμενοι κλήθηκαν να το συμπληρώσουν πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μετά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, χωρίς η συμμετοχή σε αυτό να είναι υποχρεωτική. Η

4 648 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή επεξεργασία και ανάλυση των απαντήσεων έγινε με το λογισμικό SPSS v.21 και το Atlas.ti v.6 για την ανάλυση περιεχομένου απαντήσεων στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Δείγμα Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν τελικά 31 από τους 43 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά δημογραφικά τους στοιχεία, συνθέτοντας το προφίλ τους. Πίνακας 2. Βασικά δημογραφικά στοιχεία επιμορφούμενων Ηλικία (6,45%) (25,81%) (6,45%) (12,90%) (41,94%) (3,23%) (3,23%) Εκπαίδευση Δευτεροβάθμια 1 (3,23%) Μεταδευτεροβάθμια 1 (3,23%) ΑΤΕΙ 2 (6,45%) ΑΕΙ 17 (54,84%) Μεταπτυχιακό 7 (22,58%) Διδακτορικό 3 (9,68%) Φύλο Άνδρας 9 (29,03%) Γυναίκα 22 (70,97%) Από τα δεδομένα φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων κατατάσσεται στις ηλικιακές ομάδες και ετών, έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (93,54%) και είναι γυναίκες, αποδίδοντας ένα προφίλ ατόμων με υψηλή μόρφωση, οι οποίοι βρίσκονται στα στάδια είτε της εισόδου στην αγορά είτε της επαγγελματικής εδραίωσης και καταξίωσης. Επίσης σημαντικά στοιχεία που συμπληρώνουν το προφίλ των εγγραφέντων στο πρόγραμμα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί. Πίνακας 3: Εμπειρία σε Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) - Διαθεσιμότητα Η/Υ ΕξΑΕ ΝΑΙ 18 (58,06%) ΟΧΙ 13 (41,94%) Τηλεδιάσκεψη ΝΑΙ 14 (45,16%) ΟΧΙ 17 (54,84%) Ατομικός Η/Υ ΝΑΙ 28 (90,32%) ΟΧΙ 3 (9,68%) Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνεται ότι, αν και όλοι οι συμμετέχοντες διαθέτουν Η/Υ, ωστόσο λίγο περισσότεροι από τους μισούς έχουν εμπειρία από πρόγραμμα ΕξΑΕ και λιγότεροι από τους μισούς έχουν συμμετάσχει σε κάποια τηλεδιάσκεψη για εκπαιδευτικό σκοπό. Εκπαιδευτικές ανάγκες Από τις απαντήσεις τους σχετικά με τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να εγγραφούν στο πρόγραμμα (Πίνακας 4), φαίνεται ότι, για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιμορφούμενων, η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κινείται κυρίως από την ανάγκη επαγγελματικής αξιοποίησης των προσφερόμενων γνώσεων και κατά δεύτερο λόγο για τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και την απόκτηση μιας πιστοποίησης στο αντικείμενο, ενώ φαίνεται ότι περισσότερο εσωτερικά κίνητρα, όπως η προσωπική

5 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 649 ικανοποίηση και η ολοκλήρωση μιας προσωπικής πρόκλησης, συγκεντρώνουν πολύ λιγότερες απαντήσεις. Πίνακας 4: Λόγοι εγγραφής επιμορφούμενων στο πρόγραμμα Λόγοι εγγραφής στο πρόγραμμα Προσωπική ικανοποίηση 9 (29,03%) Περαιτέρω γνώσεις στο αντικείμενο 15 (48,39%) Επαγγελματική αξιοποίηση γνώσεων 28 (90,32%) Απόκτηση πιστοποίησης 9 (29,03%) Προσωπική πρόκληση 11 (35,48%) Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται ακόμη πιο έντονα από τις απαντήσεις τους, σε ανοιχτή ερώτηση, σχετικά με το τι περιμένουν να μάθουν μέσω του προγράμματος, όπου σχεδόν στο σύνολο τους 28/31 (90,3%) απάντησαν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν ή υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή μαθήματα μέσω e-learning, δηλαδή αναφέρθηκαν σε καθαρά πρακτικές, τεχνικές δεξιότητες, ενώ μόλις 14/31 (45,16%) και 8/31 (25,8%) αντίστοιχα απάντησαν ότι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, δηλαδή καθαρά θέματα γνώσεων. Παράλληλα, στο σύνολό τους απάντησαν ότι ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα σκοπεύουν να αξιοποιήσουν σε επαγγελματικό επίπεδο τις γνώσεις που θα λάβουν (25/25 απαντήσεις στο αντίστοιχο ανοιχτό ερώτημα). Χαρακτηριστικά-ρόλος εκπαιδευτή Σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά που πιστεύουν οι επιμορφούμενοι ότι πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής σε τέτοιου είδους προγράμματα οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Από τις απαντήσεις αυτές διαπιστώνεται ότι οι επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και στην ευελιξία των εκπαιδευτών σε ένα πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης μέσω e-learning και ότι χαρακτηριστικά όπως η εμπειρία και η μεταδοτικότητά του δεν θεωρούνται ως ιδιαίτερα σημαντικά. Οι απαντήσεις αυτές συνδέονται και με τις απαντήσεις τους σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη συμμετοχή τους (Πίνακας 6) και από τα οποία συμπεραίνεται ότι το σημαντικότερο πρόβλημα για τους επιμορφούμενους είναι η έλλειψη χρόνου, κάτι που ενδεχομένως επιθυμούν να αμβλύνουν με την καλή επικοινωνία και συνεργασία με τον εκπαιδευτή και τη δυνατότητα του να είναι ευέλικτος και προσαρμοζόμενος στα δικά τους δεδομένα χρόνου και διαχείρισής του. Πίνακας 5: Απόψεις συμμετεχόντων για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας επιτυχημένος εκπαιδευτής Χαρακτηριστικά Διδάσκοντα Καλή επικοινωνία/συνεργασία 15 (48,39%) Ευελιξία 14 (45,16%) Γνώσεις επί του αντικειμένου 12 (38,71%) Μεθοδικότητα/καλό προγραμματισμό 9 (29,03%) Υπομονή 9 (29,03%) Μεταδοτικότητα 9 (29,03%) Εμπειρία στη διδασκαλία 5 (16,13%)

6 650 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Πίνακας 6: Απόψεις συμμετεχόντων για τους κύριους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία τους στο πρόγραμμα Κυριότεροι κίνδυνοι Έλλειψη χρόνου 17 (54,84%) Έλλειψη αυτοπειθαρχίας 7 (22,58%) Κακή διαχείριση χρόνου 7 (22,58%) Ανεπαρκείς γνώσης χειρισμού Η/Υ 6 (19,35%) Έλλειψη αυτοπεποίθησης 3 (9,67%) Έλλειψη θεωρητικών γνώσεων 2 (6,45%) Παράλληλα, από απαντήσεις σε άλλη ερώτηση προκύπτει ότι τα 2/3 των συμμετεχόντων μπορεί να διαθέσει κατά το μέγιστο μέχρι 2 ώρες την ημέρα για τη συμμετοχή του ενώ μόνο το 1/3 από τους επιμορφούμενους μπορούν να διαθέσουν πάνω από 2 ώρες ημερησίως. Εκπαιδευτικό Υλικό Σε ό,τι αφορά στη μορφή που επιθυμούν να έχει το εκπαιδευτικό υλικό οι απαντήσεις (Πίνακας 7) προτάσσουν ξεκάθαρα τη χρήση πολυμεσικού διαδραστικού υλικού, όπου οι επιμορφούμενοι μπορούν να έχουν αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο, ενώ αντίθετα η λιγότερο επιθυμητή μορφή είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται όμως και στη μικρή εξοικείωση τους με τη χρήση τηλεδιασκέψεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τρόποι μάθησης και μελέτης Πίνακας 7: Επιθυμητή μορφή υλικού Μορφή υλικού/προσφοράς Κειμενικές μορφές 13 (41,94%) Πολυμεσικό υλικό 14 (45,16%) Πολυμεσικό διαδραστικό υλικό 26 (83,87%) Παρουσίαση περιεχομένου μέσω τηλεδιάσκεψης 11 (35,48%) Τέλος σε ότι αφορά στους τρόπους με τους οποίους θεωρούν ότι μαθαίνουν αποτελεσματικότερα οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Πίνακας 8: Τρόποι μάθησης με τους οποίους οι επιμορφούμενοι θεωρούν ότι μαθαίνουν αποτελεσματικότερα Τρόπος Πρακτική άσκηση 15 (65,22%) Παραδείγματα/μελέτες περίπτωσης 9 (39,13%) Αυτόνομη μελέτη 8 (34,78%) Εκπόνηση εργασιών 5 (21,74%) Τεστ/αξιολόγηση 4 (17,39%) Συνεργασία 4 (17,39%) Παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο 4 (17,39%) Καθοδήγηση από εκπαιδευτή με πλάνο μελέτης και ανατροφοδότηση 3 (13,04%) Μέσω τηλεδιάσκεψης 2 (8,70%) Αλληλεπίδραση με εκπαιδευτή 1 (4,35%) Διενέργεια δραστηριοτήτων βάσει περιεχομένου 1 (4,35%)

7 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 651 Από τις απαντήσεις αυτές εξάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι μια εκπαιδευτική παρέμβαση μέσω e-learning είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει πολλές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση στους επιμορφούμενους, παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης που να εστιάζουν στο περιεχόμενο, αλλά παράλληλα να είναι τέτοιος ο σχεδιασμός ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους επιμορφούμενους να μελετούν αυτόνομα. Επίσης, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τον τρόπο επεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού από την έως τώρα εμπειρία τους σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα (Πίνακας 9). Από τις απαντήσεις διαπιστώθηκε ότι τα 2/3 από αυτούς μελετούν συστηματικά το εκπαιδευτικό υλικό διεξάγοντας παράλληλα τις μαθησιακές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί ενώ το υπόλοιπο 1/3 είτε μελετά διαγώνια το κυρίως εκπαιδευτικό υλικό είτε το μελετά συστηματικά, χωρίς όμως να συμμετέχουν σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες. Πίνακας 9: Τρόπος επεξεργασίας εκπαιδευτικού υλικού Τρόπος Γρήγορη ανάγνωση εκπαιδευτικού υλικού με επαναλήψεις όταν χρειάζεται. Συστηματική μελέτη εκπαιδευτικού υλικού χωρίς διενέργεια περαιτέρω μαθησιακών δραστηριοτήτων. Συστηματική μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων. 8 (25,81%) 2 (6,45%) 21 (67,74%) Τέλος, σε σχέση με τον τρόπο μελέτης που εφαρμόζουν στο σπίτι διαπιστώθηκε ότι περίπου στο 56% των περιπτώσεων οι επιμορφούμενοι προτιμούν να μελετούν βάσει χρονοδιαγραμμάτων μελέτης, ανεξάρτητα εάν τα τηρούν ή όχι, ενώ σε ποσοστό 44% προτιμούν να ακολουθούν το δικό τους προσωπικό ρυθμό. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 10. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι σε κάθε περίπτωση η παροχή ενός χρονοδιαγράμματος μελέτης μπορεί να λειτουργήσει θετικά, βοηθώντας τους επιμορφούμενους να οργανώσουν καλύτερα τη μελέτη τους στον προσωπικό τους χρόνο. Πίνακας 10: Τρόπος μελέτης στο σπίτι Τρόπος Ακολουθώ τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα μελέτης 7 (22,58%) Ακολουθώ τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα μελέτης 10 (32,26%) χωρίς αυστηρή τήρηση των ημερομηνιών Μελέτη σε προσωπικά καθορισμένο χρόνο 12 (38,71%) Μελέτη μόνο όποτε υπάρξει διαθέσιμος χρόνος 2 (6,45%) Συζήτηση-Συμπεράσματα Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν κάποια σημαντικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τόσο στα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που ενδιαφέρονται για επιμορφωτικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να οργανωθούν καλύτερα προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Προκύπτει λοιπόν, ότι ενδιαφέρον για συμμετοχή επιδεικνύουν κυρίως άτομα με υψηλή μόρφωση, τα οποία βρίσκονται είτε στο στάδιο της εισαγωγής στην αγορά εργασίας είτε στο στάδιο της εδραίωσης και ανάπτυξης της επαγγελματικής τους καριέρας και τα οποία έχουν στην πλειοψηφία τους κάποια προηγούμενη εμπειρία σε τέτοιου είδους εκπαίδευση. Επίσης διαπιστώνεται ότι οι κύριοι λόγοι που τους ωθούν στην αναζήτηση δια βίου εκπαίδευσης

8 652 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή είναι κυρίως η διεύρυνση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και επιθυμούν να αξιοποιήσουν στην πράξη επαγγελματικά τις γνώσεις που θα λάβουν, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη η εκπαίδευση να είναι εστιασμένη στην εργασιακή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν σε σημαντικό βαθμό έλλειψη διαθέσιμου χρόνου και εκτιμούν την ύπαρξη ευελιξίας και τη δημιουργία καλού κλίματος επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευτές τους, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε έκταση και βάθος στις συνθήκες αυτές. Επίσης, διαπιστώνεται ότι προτιμούν το εκπαιδευτικό υλικό να είναι σε μορφές πολυμεσικές και διαδραστικές και να δίνεται έμφαση κατά το σχεδιασμό του προγράμματος στις πολλαπλές δυνατότητες για πρακτική άσκηση, στα παραδείγματα και στη δυνατότητα διαμόρφωσης προσωπικής μαθησιακής πορείας. Τέλος, ότι η οργάνωση από τον εκπαιδευτή ενός χρονοδιαγράμματος μελέτης μπορεί να παρέχει σημαντικά οφέλη, βοηθώντας τους επιμορφούμενους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Βέβαια, το μικρό δείγμα της έρευνας καθώς και ο περιορισμός του στους συμμετέχοντες σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτρέπει την γενίκευση των συμπερασμάτων, καθιστώντας απαραίτητη την έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο ερευνητικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα απαιτείται και περαιτέρω έρευνα για τη σχέση μεταξύ των απαντήσεων των επιμορφούμενων. Ωστόσο, διαφαίνονται καθαρά κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω e-learning. Αναφορές Dali, H., & Yongmei, G. (2008). Analysis on the Coupling between E-learning and Lifelong Learning. Computer Science and Software Engineering, (5), Delors, J. (1996). Learning: the treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty First Century. UNESCO. Ανακτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 από European Union (2006). Key Competences for Lifelong Learning. Ανακτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 από Hernadez-Serrano, M., J., & Jones, B. (2010). Innovation, informational literacy and lifelong learning: creating a new culture. elearning Papers, 21. Ανακτήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013 από Lahne, M., & Kerres, M. (2009). The Contribution of E-Learning to the Implementation of a Lifelong Learning Perspective in Higher Education. 5 th International Conference in Open & Distance Learning, November 2009, Athens, Greece. Schelle, C., Rabenstein, K., & Reh, S. (2010). Unterricht als Interaktion. Ein Fallbuch für die Lehrerbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt. Sofos, A., (2011). Digital Literacy as a Category of Media competence and Literacy an Analytical Approach of Concepts and Presuppositions for Supporting Media Competence at School. In: Stergioulas, L. (Eds.), Pursuing Digital Literacy in the School, New Literacies series. New York: Peter Lang Publishing Group. Βεργίδης, Δ. (2001). Δια Βίου εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Στο Κ.Π. Χάρης, Ν. Β. Πετρουλάκης & Σ. Νικοδήμος (επιμ.), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση (σ ), Αθήνα: Ατραπός. Σοφός, Α., & Kron, F. W. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με νέα Μέσα. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης. Σοφός, Α. (2014). 13 θέσεις γύρω από την Παιδαγωγική των Μέσων. Στο: Σοφός, Α., & Βρατσάλης, Κ. (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (σελ ). Αθήνα: ΙΩΝ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning τον Νοέμβριο στην Πάτρα Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning για τα συνεργατικά προγράμματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 1. Όραμα και στόχοι του τμήματος 1 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Υποδομές Σχολείων Τα περισσότερα σχολεία έχουν Σύνδεση με το διαδίκτυο (broadband) 1 υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο.

Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video. σχολείο. Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης Ψηφιακά μέσα - Εκμάθηση μέσα από video μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Όλοι οι μαθητές (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 17 και 18 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2017 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα