Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών."

Transcript

1 Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ 15, Γπκλάζην Θνπξίαο Μεζζελίαο 2 Eθπ/θόο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ 20, ΚΠΔ Καιακάηαο 3 Eθπ/θόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ 70, ΚΠΔ Καιακάηαο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα έξεπλα πξνζπαζεί λα αλαδείμεη, λα εξκελεύζεη θαη λα ζπδεηήζεη ην βαζκό επεξεαζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζηηο κεζνδνινγηθέο θαη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, από ηε κία θαη ζηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ από ηελ άιιε. Η έξεπλα γίλεηαη βάζεη κεηαβιεηώλ, όπσο ηα έηε ππεξεζίαο, ε παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο, ν αξηζκόο πινπνηνύκελσλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο από ηνπο ίδηνπο ή γεληθά ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηνύλ, νη παξάγνληεο πνπ ηπρόλ επεξέαζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο πξνο ηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη ηε ζηάζε ηνπο σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, θ.ά.. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί, γηα αξθεηέο από ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, επεξεάδνληαη πην πνιύ από ην έληππν πιηθό πνπ ππάξρεη γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε θαη ηελ πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο παξά από ηελ παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ. Επίζεο γηα ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή πεξηβαιινληηθώλ ζπκπεξηθνξώλ επεξεάδνληαη πην πνιύ από θνξείο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο παξά από θνξείο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εθπαηδεπηηθή έξεπλα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, δηδαθηηθή κεζνδνινγία, ζηάζε εθπαηδεπηηθώλ, πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ζην εμήο Π.Δ.) θαιείηαη λα δηαζαθελίζεη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηελ νπζία ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο, εμεηάδνληαο ηα δηάθνξα δεηήκαηα απζηεξά δηεπηζηεκνληθά, δεδνκέλνπ όηη αλ ηα ζπκπηώκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ, νη αηηίεο απαληώληαη ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθώλ (Orr 1992:145), αμηνπνηώληαο πνηθίια εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαηλνηόκα. Σαπηνρξόλσο, θαιείηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε πνιηηώλ κε πιήζνο δεμηνηήησλ, θαζηζηώληαο ηνπο ελεξγνύο θαη ηθαλνύο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θξίζε απηή (UNESCO 1977) όρη κόλν ζην παξόλ αιιά θαη ζε βάζνο ρξόλνπ. Απηό ζεκαίλεη όκσο όηη ε όιε νπζία θαη

2 έλλνηα ηεο Π.Δ. δελ εκπιέθεη κόλν ηνπο εθπαηδεπόκελνπο, αιιά πξσηίζησο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, γηαηί απηνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθώλνπλ ηε ζπλείδεζε ησλ κειινληηθώλ γελεώλ (Νηνύζθαο, 2007:29). Έηζη, κε βαζηθόηεξν «εξγαιείν» ηνπ ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ν εθπαηδεπηηθόο, θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη ζηνλ πνιπξόιν ηνπ (Νηνύζθαο, 2007:30-31). Σν επηπιένλ ζέκα πνπ πξνθύπηεη θαη εμεηάδεηαη ζηελ παξνύζα έξεπλα είλαη αλ ηζρύεη θαη ην αληίζηξνθν. Αλ δειαδή ε άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ζην εμήο Π.Π.Δ.), έρεη αθελόο ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηάζεώλ ηνπο απέλαληη ζε ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη αιιαγέο αθεηέξνπ ζηε δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ εθαξκόδνπλ ζηελ ηάμε. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Παξόιν πνπ ν ηξόπνο πνπ νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά θαηλόκελα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ζηάζεηο ηνπο θαη θαη επέθηαζε ζηηο θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, δελ ππάξρεη πάληνηε πιήξεο αληηζηνηρία ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ (Γεώξγαο, 1995:124). Ζ δηακόξθσζε δε ησλ ζηάζεσλ, επεξεάδεηαη από ην άκεζν θαη έκκεζν πεξηβάιινλ (Γεώξγαο, 1995:122). Όζνλ αθνξά ζηελ Π.Δ., ε ζπκπεξηθνξά, νη ζηάζεηο θαη νη αμίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε ησλ απόςεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Banks & Banks 1993), δεδνκέλνπ όηη ν εθπαηδεπηηθόο θύζεη θαη ζέζε απνηειεί έλα πξόζθνξν θαη δηαξθέο πξόηππν γηα ηελ εδξαίσζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ (Κνιηάδεο, 1995). Έξεπλεο (Lane, 1994, Samuel, 1993, Monroe et al., 2002) πνπ δηεξεπλνύλ ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο ηελ Π.Δ. απνδεηθλύνπλ όηη ελώ νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά απηή ηελ θαηλνηνκία, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Π.Π.Δ. δελ είλαη αλάινγε. Ζ εθαξκνγή ζεσξείηαη πνιύ αγρσηηθή θαη απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα από απηνύο. Ζ έιιεηςε βνήζεηαο από ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από εθείλεο ησλ δηεπζπληώλ (Samuel, 1993) αιιά θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ (Βνύθνπλα, 2006:130) είλαη νη βαζηθόηεξνη ιόγνη πνπ ζεσξνύληαη απνηξεπηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Π.Δ. Σαπηνρξόλσο, ην αληηθείκελν ηεο Π.Δ. απαηηεί ηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θηινπεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ θαη αμηώλ (Glasgow, 1996). Ζ Π.Δ. γηα ρξόληα απνηέιεζε κία από ηηο ειάρηζηεο θαηλνηόκεο δξάζεηο ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πνπ έδσζε έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή ηεο δηάζηαζε (Μπακπίια θ.ά., 2005:65). Οη παηδαγσγηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηελ Π.Δ. (ζρέδην εξγαζίαο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ν εξηζηηθόο δηάινγνο, ε έξεπλα ζην πεδίν θ.ά.) θαζνδεγνύλ ηνλ εθπαηδεπόκελν λα ζπκκεηέρεη ζηε δηακόξθσζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεύεηαη κέζα από ηελ νκαδηθή εξγαζία ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο ησλ ζεκάησλ έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ην κέιινλ ηνπ αλζξώπνπ. Απηό ζπκβάιιεη ζηελ απόθηεζε αμηώλ θαη ηε δηακόξθσζε θνπιηνύξαο (Μαηζαγγνύξαο, 2007:429). Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα ζηνρεύνπλ ζηελ νπζηαζηηθή εκπινθή ησλ ζπκκεηερόλησλ (εθπαηδεπηηθώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ), απνηξέπνληαο ηε ζπληήξεζε κηαο εθπαίδεπζεο πνπ απιά αλαπαξάγεη ηε ζεκεξηλή θνηλσλία κε όια ηα παζνγελή

3 ηεο ραξαθηεξηζηηθά ρσξίο απηή λα πξνρσξά ζε θξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ δνκώλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο (Αζαλαζάθεο, Α., 2006:14). Με απηό ηνλ ηξόπν ζα ππάξρεη ηζνδύλακε πξνώζεζε θαη ηεο ηξίηεο δηάζηαζεο (γηα ην πεξηβάιινλ), ε νπνία πξνζδίδεη πνιηηηθό θαη θνηλσληθό βάζνο ζηελ Π.Δ. θαη βαξύηεηα ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε θαη ηεο επζύλεο πνπ θέξεη γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δσήο (Φινγαΐηε, 2006 ζην ηεθαλόπνπινο, θ.ά., 2006:649). Από ηηο έξεπλεο όκσο όπνπ κειεηήζεθαλ νη γλώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ειιηπείο γλώζεηο, ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο θαη παξαλνήζεηο (Papadimitriou, 2001, Flogaiti & Agelidou, 2003, Γεκεηξίνπ, 2002) γηα δηάθνξα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρεη απνδεηρζεί όηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ πεξηβαιινληηθά ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο θαη γλώζεσλ (Marcinkowski, 1998). Παξόια απηά, είλαη ζεκαληηθό ην άηνκν λα κπνξεί λα θαηαλνεί ηε θύζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο θαη ηηο νηθνινγηθέο θαη αλζξώπηλεο ζπλέπεηέο ηνπ. Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο Π.Δ. ηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο, (UNESCO-Διιεληθή Κπβέξλεζε 1997) έγηλε παξαδεθηό όηη έλα από ηα ζνβαξά ιάζε ζηελ πνξεία ηεο Π.Δ., ήηαλ ε ειιηπήο θαη θαθή εθπαίδεπζε ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε απνηέιεζκα ηελ απνπζία ή ηελ αηειή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Π.Δ. θαίλεηαη λα είλαη ην πην αδύλακν ζεκείν ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (OECD, 1995 αλαθ. ζην McKeown-Ice R., 2000). πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε όηη ε πξνζθνξά ηεο Π.Δ. ζηνπο εκπιεθόκελνπο ζε απηή, αλαθέξεηαη αξρηθά ζην ελδερόκελν πηνζέηεζεο θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά θαη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ απέλαληη ζε δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηόζν ησλ εθπαηδεπόκελσλ όζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ παξαπάλσ ππόζεζε ζηεξίδεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη ε Π.Δ. δελ είλαη κόλν ε εθαξκνγή ησλ επηζηεκνληθώλ αξρώλ θαη παηδαγσγηθώλ ζεσξηώλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά έρεη ζρέζε θαη κε ην είδνο ησλ αμηώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε δσή ησλ αλζξώπσλ θαη κε ηηο ζηάζεηο πνπ πξέπεη λα πηνζεηνύληαη ώζηε ηόζν ε ησξηλή γεληά όζν θαη νη κειινληηθέο γεληέο λα δήζνπλ θαιύηεξα πάλσ ζηε Γε (Γεσξγόπνπινο & Σζαιίθε, 1993:90). Ώζεζε όκσο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο Π.Δ. θαίλεηαη λα είλαη ε νπζηαζηηθή θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνζαλαηνιηζκέλε ηόζν ζηελ ελίζρπζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Π.Δ. όζν θαη ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηθξήο θιίκαθαο πνζνηηθή έξεπλα κε πιεζπζκό ηπραίν δείγκα εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ Μεζζελίαο. Ωο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε επηιέρζεθε ην εξσηεκαηνιόγην, σο εξγαιείν ζπιινγήο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ, πνπ δελ έρεη δερηεί ηόζν έληνλε θξηηηθή γηα ππνθεηκεληζκό όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ πνηνηηθή αμηνιόγεζε (βι. ζρεηηθά Bryman, 2001 ζην Φξαληδή, 2007:47). Έλαο αθόκε πξαθηηθόο ιόγνο ηεο επηινγήο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ήηαλ ν πεξηνξηζκέλνο ρξόλνο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο, πνπ είλαη αξλεηηθό ζηνηρείν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο πνηνηηθήο ηερληθήο αθνύ ζύκθσλα κε

4 ηνπο Faulkner, θ.ά., (1999): «νη πνηνηηθέο ηερληθέο κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ πινπζηόηαηα δεδνκέλα, πνιύ ζπρλά όκσο είλαη ρξνλνβόξεο θαη δελ επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα θάλεη γεληθεύζεηο πνπ λα αθνξνύλ κεγάια δείγκαηα αλζξώπσλ». Πξηλ από ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε πηινηηθή αλάγλσζή ηνπ από εθπαηδεπηηθνύο κε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία γηα λα ειεγρζεί ε θαηαλόεζε ησλ εξσηήζεσλ από ηνπο απνδέθηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Aπό ηα 120 εξσηεκαηνιόγηα πνπ δηαλεκήζεθαλ (κε πξνζσπηθή επίδνζε), ζπκπιεξώζεθαλ ηα 114 από ηα νπνία πξνέθπςαλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη θαηά 60% από γπλαίθεο θαη θαηά 40% από άλδξεο, κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερόλησλ (56%) λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 41 θαη 49 εηώλ. Δπίζεο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (44%) έρεη ρξόληα ππεξεζίαο. Όζνλ αθνξά ζηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνύλ, ην 47% απνηειείηαη από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Α/ζκηαο θαη ην 53% από εθπαηδεπηηθνύο ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε 15 εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ (όπνπ ζε πνιιέο ππήξρε ε επηινγή «Άιιν» ώζηε λα ζπκπιεξσζεί από ηνπο εξσηεζέληεο). Ήηαλ δηαξζξσκέλν ζε 4 ελόηεηεο: α) πεξηγξαθή θαη ζθνπόο ηεο έξεπλαο, β) δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γ) εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη δ) εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο. ε πνιιέο εξσηήζεηο oη ζπκκεηέρνληεο θαινύληαλ λα εθθξάζνπλ ηε ζπκθσλία ή δηαθσλία ηνπο κε ηε ρξήζε αμηνινγηθήο θιίκαθαο ηύπνπ Likert δηαβάζκηζεο από ην 1 έσο ην 5 ( όπνπ 1=θαζόινπ, 2=ιίγν, 3=κέηξηα, 4=πνιύ θαη 5=πάξα πνιύ) ελώ ζε άιιεο δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα επηινγήο πεξηζζόηεξσλ από κία απαληήζεηο. Σέινο, νη απαληήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα αλαιύζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζύκθσλα κε επαγσγηθέο ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Από ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ απνηππώλεηαη όηη ην 51% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρεη πινπνηήζεη Π.Π.Δ. αλ θαη ην πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ επηκνξθσζεί ζρεηηθά είλαη 77%. Μάιηζηα, ην πνζνζηό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ επηκόξθσζε αιιά δελ πινπνηνύλ Π.Π.Δ. είλαη 55%, δειαδή κεγαιύηεξν από όζνπο πινπνηνύλ (45%). Σν δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δελ είρε πινπνηήζεη πνηέ Π.Π.Δ. αιιά είλαη επηκνξθσκέλνη ζηελ Π.Δ. αηηηνιόγεζε ηελ επηινγή ηνπ ζε εξώηεζε πνπ επηδέρεηαη πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζε θζίλνπζα ζεηξά επηινγήο, είλαη ηα εμήο: «έιιεηςε ρξόλνπ» (62%), ε «γξαθεηνθξαηία» (38%), «δε γλσξίδσ ηε δηαδηθαζία» (38%), «δελ ππάξρεη νηθνλνκηθό θίλεηξν» (31%) θαη «δε κνπ έγηλε πξόηαζε από ζπλαδέιθνπο πνπ είραλ ήδε εκπιαθεί» (31%). σζτέηιζε ηστόν αλλαγών ζηις διδακηικές πρακηικές, με ηεν σλοποίεζε προγραμμάηων Π.Δ. ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε ησλ Π.Π.Δ. ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή δηδαθηηθώλ κεζόδσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ζ πξώηε κεηαβιεηή πνπ αλαιύζεθε, αθνξά ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ, ή όρη, από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ Π.Δ. Πξνθύπηεη όηη από ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο εθείλε πνπ πξνηηκάηαη

5 πεξηζζόηεξν θαηά κέζν όξν είλαη ε «ζπδήηεζε» ελώ εθείλε πνπ πξνηηκάηαη ιηγόηεξν από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη ν «εξηζηηθόο δηάινγνο». Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη όηη όζα πεξηζζόηεξα είλαη ηα έηε ππεξεζίαο ηόζν πεξηζζόηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ε «ζπδήηεζε». Δπίζεο, ε παξαπάλσ κεηαβιεηή ζπζρεηίζηεθε κε ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ ζηελ εξώηεζε «Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα Π.Δ.». Σν δηάγξακκα 1 απεηθνλίδεη ηε ζρέζε απηή από ηελ νπνία παξαηεξείηαη όηη ε ρξήζε κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ ηάμε είλαη αλεμάξηεηε από ην αλ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα Π.Δ. ή όρη (θαζώο ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο, νη απνθιίζεηο κεηαμύ απάληεζεο «ΝΑΗ» θαη «ΟΥΗ» είλαη πνιύ κηθξέο). Διάγραμμα 1. πζρέηηζε κεηαβιεηώλ «Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» θαη «Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ ηάμε» Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη όηη επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ην έληππν πιηθό (εθπαηδεπηηθό, επηζηεκνληθά άξζξα, θ.ά.) ζηελ αμηνπνίεζε θαηλνηόκσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο (κε κέζν όξν 3,15 όπνπ 3=«κέηξηα») παξά από ηελ άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Π.Δ. θαη ηελ αληίζηνηρε επηκόξθσζε (κε κέζν όξν θάησ ηνπ 3), όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Συμμετοχή ςε ςεμινάρια Π.Ε. 2,93 Υλοποίηςη προγραμμάτων Π.Ε. 2,83 Υλοποίηςη προγραμμάτων Π.Ε., ςτη ςχολική μονάδα, από άλλουσ εκπαιδευτικοφσ 2,66 Εκπαιδευτικό υλικό, επιςτημονικά άρθρα, βιβλία για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη 3,15 Πίνακας 1. Καηαγξαθή ηνπ βαζκνύ επηξξνήο άιισλ παξαγόλησλ Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξόια απηά, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε, ε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα Π.Δ. έρεη έλα κηθξό πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε Π.Π.Δ. ζην ζρνιείν ηνπο (είηε από ηνπο ίδηνπο είηε από ζπλαδέιθνπο ηνπο).

6 σζτέηιζε ηστόν αλλαγών ζηις ζηάζεις ηων εκπαιδεσηικών απένανηι ζε περιβαλλονηικά δεηήμαηα, με ηεν σλοποίεζε προγραμμάηων Π.Δ. ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίδξαζε ησλ Π.Π.Δ. ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ γηα ην αλ εθαξκόδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζπγθεθξηκέλεο θαιέο πξαθηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. ύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί (98%) απάληεζαλ όηη «ζβήλνπλ ην θσο όηαλ βγνπλ από ην δσκάηην» θαη ην 82-86% όηη «ρξεζηκνπνηνύλ ιάκπεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» θαη «αλαθπθιώλνπλ θαη επαλαρξεζηκνπνηνύλ αληηθείκελα». Ζ γεληθή εηθόλα δείρλεη όηη πάλσ από ην 50% ησλ εθπαηδεπηηθώλ εθαξκόδνπλ θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Από ην δηάγξακκα 2, παξαηεξείηαη σο γεληθή εηθόλα, όηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ επηκόξθσζε θαη άκεζε εκπινθή κε ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. κε ηελ εθαξκνγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ηδίσο ζηηο πξαθηηθέο ησλ νπνίσλ ε κε εθαξκνγή ηνπο έρεη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο (π.ρ. «είκαη ζπλεπήο ζηνλ έιεγρν ησλ ξύπσλ ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ», «ζβήλσ ην θσο όηαλ βγαίλσ από ην δσκάηην», «έρσ ειηαθό ζεξκνζίθσλα» θ.ά.) ππεξηεξνύλ νη κε επηκνξθνύκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη όζνη δελ πινπνηνύλ Π.Π.Δ.. Δπίζεο, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ (επηκνξθσκέλσλ ή κε, πνπ πινπνηνύλ ή όρη Π.Π.Δ.), ζρεδόλ κεδεληθή είλαη ε εθαξκνγή πξαθηηθώλ πνπ ελζηεξλίδνληαη κεγαιύηεξε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε (π.ρ. «ζπκκεηέρσ ζε αληαιιαθηηθά παδάξηα») ή απαηηνύλ κεγαιύηεξν θόπν ή θόζηνο (π.ρ. «θάλσ θνκπνζηνπνίεζε», «αγνξάδσ απνθιεηζηηθά βηνινγηθά πξντόληα»). Ζ κόλε πξαθηηθή ζηελ νπνία ππεξηεξνύλ μεθάζαξα νη επηκνξθσκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη όζνη πινπνηνύλ Π.Π.Δ. θαίλεηαη ζηελ απάληεζε «δίλσ παιηά ξνύρα ζε άιινπο». Διάγραμμα 2. Καζεκεξηλέο πξαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ επηκόξθσζε (ή κε) θαη ηελ πινπνίεζε (ή όρη) ΠΠΔ

7 ην Γηάγξακκα 3, παξαηεξείηαη όηη γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ παξαπάλσ πξαθηηθώλ, νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνληαη από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ην νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ (κέζνο όξνο βαζκνιόγεζεο από 3,1 έσο 3,4 όπνπ 3=κέηξηα). Αληίζεηα, νη θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ Π.Δ. (Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ., Τπεύζπλνο Π.Δ., Κ.Π.Δ.) αιιά θαη ε άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε Π.Π.Δ. έρνπλ επεξεάζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό θαηά κέζν όξν «ιίγν» (κέζνο όξνο βαζκνιόγεζεο από 1,64 έσο 2,45 όπνπ 2=ιίγν). Διάγραμμα 3. Παξάγνληεο επηξξνήο πηνζέηεζεο θαζεκεξηλώλ πξαθηηθώλ σμπεράζμαηα - σδήηεζε πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε όηη γεληθά ε Π.Δ., έρεη επεξεάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη ζηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ, αιιά απηή ε επηξξνή δελ είλαη ζεκαληηθή αθνύ ππεξηεξνύλ άιινη παξάγνληεο επηξξνήο, άζρεηεο κε ηελ Π.Δ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε θαηλνηόκσλ κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ ηάμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ αμηνπνίεζε έληππνπ πιηθνύ (εθπαηδεπηηθό, επηζηεκνληθά άξζξα, θα.) θαη πνιύ ιηγόηεξν από ην αλ ν εθπαηδεπηηθόο έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα Π.Δ. ή έρεη πινπνηήζεη Π.Π.Δ. Σελ ίδηα ζηηγκή, από ηελ παξνύζα έξεπλα αιιά θαη άιιεο (Eurobarameter, 2001) θαίλεηαη όηη ηα Μ.Μ.Δ., ε νηθνγέλεηα θαη νη θίινη, θαίλεηαη λα αζθνύλ ηελ κεγαιύηεξε επηξξνή ζηελ εθαξκνγή θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο απέλαληη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, από όηη ε εκπινθή ζε Π.Π.Δ. ή ε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Μόλν εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πινπνηήζεη κεγάιν αξηζκό Π.Π.Δ., θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθό βαζκό. Παξαηεξείηαη ινηπόλ, όηη ελώ αδηακθηζβήηεηα ηα Π.Π.Δ. πξνζθέξνπλ γλώζεηο ζηνπο εκπιεθόκελνπο καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο, ε ζρέζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ γλώζεσλ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο εκθαλίδεηαη πνιύ αζζελήο (Βαζηινύδεο, 2006: 105). Όια απηά δε ηε ζηηγκή πνπ παξαηεξείηαη θαη ζε απηή ηελ έξεπλα αιιά θαη ζε άιιεο (Lane J., 1994, Samuel H., 1993 Monroe et al., 2002), όηη ε εθαξκνγή ηεο Π.Δ. δελ είλαη αλάινγε πξνο ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία απηή, επηθαινύκελνη δηάθνξνπο ιόγνπο όπσο ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ (όπσο αλαθέξεη θαη ε Βνύθνπλα, 2006: 130, ζε ζρεηηθή έξεπλα), ηελ έιιεηςε ρξόλνπ θαη ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηείηαη, αιιά θαη ηελ έιιεηςε γλώζεσλ ζηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο Π.Π.Δ. (όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Papadimitriou V., 2001 θαη Γεκεηξίνπ Α., 2002).

8 Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ε αλαγθαηόηεηα θαη ζπνπδαηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγήο ηεο Π.Δ. Όπσο όκσο έρνπλ απνδείμεη θαη νη Hungefford and Volk, (1990), Marcinkowski, (1998), Hwang Y. et al. (2000), ε αύμεζε γλώζεο δελ νδεγεί ζηελ πεξηβαιινληηθά ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά, γηα ην ιόγν απηό, ε επηκόξθσζε δελ ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη κόλν ζηελ αύμεζε γλώζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ, αιιά ιακβάλνληαο ζνβαξά ππόςε ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλώλ, ζα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ εμηζνξξόπεζε πξνζθνξάο εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ κε ην ζρεδηαζκό, ηε κεζόδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Banks, James A., and Cherry Banks (1993). Multicultural education: Issues and perspectives. 2nd edition. Boston: Allyn and Bacon. Eurobarometer (2001). Europeans, Science and Technology. Brussels: European Commission. Research Directorate-Generale. Faulkner, D., Swann, J., Baker, S., Bird, M. & Carty, J. (1999). Εμέιημε ηνπ Παηδηνύ ζην Κνηλσληθό Πεξηβάιινλ. Πάηξα: Δ.Α.Π. Flogaiti E., Agelidou E., (2003). Kindergarten Teachers Conceptions about Nature and the Environement, Environmental Education Research, Vol. 9, No 4. Glasgow, J. (1996). Environmental Education in the Formal System: The Training of Teachers, ζην Leal Fihlo, W., Murphy, Z., O Loan, K. (επηκ.), A Sourcebook for Environmental Education, The Parthenon Publishing Group. Hangerford H.R., Volk T., (1990). Changing Learner Behavior through Environmental Education. Journal of Environmental Education, Vol 21, No 3. Hwang Yeong-Hyeon, Kim Seong-Il, Jeng Jiann-Min, (2000). Examining the Causal Relationships among Selected Antecedents of Responsible Environmental Behavior. Journal of Environmental Education, Vol 31, Νν 4, p.p Lane J., Wilke R., Champeau R., Sivek D., (1994). Environmental Education in Wisconsin: A Teacher Survey, Journal of Environmental Education, Vol. 25, No. 4, p.p Marcinkowski T. (1998). Predictors of Responsible environmental Behavior: A Review of Three Dissertation Studies (in: Hungerford H. et al. eds., Essential Readings in Environmental education, Stipes Publishing p ). Monroe M., Scollo G., Bowers A., (2002). Assessing teachers. Needs for Envoronmental Education Services, Applied Environmental Education and Communication, Vol. 1 p.p OECD, (1995). Environmental Learning for the 21st Century Centre for Education Research and Innovation, ζην ΜcKeown-Ice R., (2000). Environmental Education in the United States: A Survey of Preservice Teacher Education Programs, The Journal of Environmental Education, Vol. 32 No.1, p.p Orr, D. W. (1992). Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World, State University of New York Press, Albany. Papadimitriou, V., (2001). Science and Environmental Education: Can they really be integrated, Proceedings of the 1st IOSTE Symposium in Southern Europe, Cyprus, 2001, p.p Samuel H., (1993). Impediments to Implementing Environmental Education, Journal of Environmental Education, Vol. 25, No. 1, p.p

9 UNESCO, (1977). Intergovernmental Conference on Environmental Education. Tbilisi. UNESCO θαη Διιεληθή Κπβέξλεζε 1997, Γηεζλήο Γηάζθεςε "Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Εθπαίδεπζε, θαη Επαηζζεηνπνίεζε ησλ Πνιηηώλ γηα ηελ Αεηθνξία», Θεζζαινλίθε - αλαζύξζεθε ζηηο 10/9/2012. Αζαλαζάθεο, Α. (2006). Οη αεηθνξηθέο πξνϋπνζέζεηο, δξάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηα ρνιηθά Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Πξαθηηθά 2νπ πλεδξίνπ ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ηόκνο Πεξηιήςεσλ θαη CD- ROM). Αζήλα: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Βαζηινύδεο, Η., (2006). Η ζπκβνιή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ζηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ ησλ καζεηώλ: ε πεξίπησζε ησλ Π.Π.Ε. ζην 4ν Δ.. Μεηακόξθσζεο, ζηα Πξαθηηθά 2νπ πλεδξίνπ ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ηόκνο Πεξηιήςεσλ θαη CD-ROM). Αζήλα: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Βνύθνπλα, Κ. (2006). Σν πξνθίι ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ πνπ αζρνινύληαη θαη δελ αζρνινύληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε ζην λνκό Υίνπ. Πξαθηηθά 2νπ πλεδξίνπ ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ηόκνο Πεξηιήςεσλ θαη CD-ROM). Αζήλα: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γεώξγαο, Γ. (1995). Κνηλσληθή Φπρνινγία, (ηνκ. Α ). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Γεσξγόπνπινο, Α., Σζαιίθε, Δ. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη. Αζήλα: Gutenberg. Γεκεηξίνπ Α., (2002). Εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξνζρνιηθήο θαη Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Γηδαζθαιία ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, η. 2, ζ Κνιηάδεο, Δ., (1995). Θεσξίεο κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε. η. β. Αζήλα: Κνηλσληθνγλσζηηθέο ζεσξίεο. Μαηζαγγνύξαο, Ζι. (επηκ.), (2007). ρνιηθόο Εγγξακκαηηζκόο. Αζήλα: Γξεγόξεο. Μπακπίια, Δ., Γεκνπνύινπ, Μ., Εόκπνιαο, Α., Φξαληδή, Α., Υαηδεκηραήι, Μ. (2005). Η ζρέζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ δξάζεσλ, όπσο δηαηππώλνληαη ζηα ΤΠ, κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Πξαθηηθά 1νπ πλεδξίνπ ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ηόκνο Πεξηιήςεσλ θαη CD-ROM). Ηζζκόο Κνξίλζνπ: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Νηνύζθαο, Θ.Ν. (2007). Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζύγρξνλν ζρνιείν. Δπηζηεκνληθό Βήκα η. 6. ηεθαλόπνπινο, Ν., Γεκνπνύινπ, Μ., (2006). Θδέεο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. Πξαθηηθά 2νπ πλεδξίνπ ρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ηόκνο Πεξηιήςεσλ θαη CD-ROM). Αζήλα: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Φξαληδή, Α. (2007). Δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γπλαηθώλ εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο Εθπαίδεπζεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε, δηπισκαηηθή εξγαζία. Ρόδνο: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα

Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Έξεπλα γηα ηα 20 ρξόληα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα Γηαλλίξεο Κσλζηαληίλνο 1 1. Φεκηθόο MSc, Μέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ cgianniris@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα