ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ. Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο"

Transcript

1 ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑΓΝΩΗ Δηξήλε Γεξνγηάλλε Πλεπκνλνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο

2 Eίδε κπθνβαθηεξηδίσλ ΣUBERCULOSIS COMPLEX M. tuberculosis M. bovis M. africanum M. microti Παθογόνα στον άνθπωπο Wolinsky E. Am Rev Resp Dis 1979, 119:

3 Eίδε κπθνβαθηεξηδίσλ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ Bξαδέσο αλαπηπζζόκελα M. avium complex M. kansasii M. scrofulaceum M. ulcerans M. marinum M. xenopi M. haemophilum M. genoverse M. malmoense Σαρέσο αλαπηπζζόκελα Μ. Fortuitum M. chelonae M. abscessus M. leprae Wolinsky E. Am Rev Resp Dis 1979, 119:

4 Eίδε κπθνβαθηεξηδίσλ ΜΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΣΤΠΑ ΜΤΚΟΒΑΚΣΗΡΙΓΙΑ Bξαδέσο αλαπηπζζόκελα Μ. Gordonae M. gastri M. terrae complex M. flavescens Σαρέσο αλαπηπζζόκελα M. smegmatis M. vaccae M. parafortuim complex Wolinsky E. Am Rev Resp Dis 1979, 119:

5 Δίδε ΝΣΜ 50 ΝΣΜ ΝΣΜ 2007

6 ΠΗΓΔ ΜΟΛΤΝΗ Νεξό Υώκα Αεξνγελήο κεηάδνζε? Εώα άλζξσπνο??? M. Avium Αζζελείο κε HIV Νεξό βξύζεο λνζνθνκείσλ

7 ΠΗΓΔ ΜΟΛΤΝΗ M. Marinum M.Kansasii M.Xenopi M. simiae Μ.fortuitum Έδαθνο Φπζηθέο πδάηηλεο πεγέο Nεξό βξύζεο Απεζηαγκέλν λεξό

8 ΠΗΓΔ ΜΟΛΤΝΗ Zεζηό λεξό> 28 ν C M. xenopi Zεζηό λεξό λνζνθνκείσλ Γεμακελέο λνζνθνκείσλ

9 ΠΗΓΔ ΜΟΛΤΝΗ Μ.fortuitum Xώκα Νεξό M.chelonae M.abscessus Νεξό βξύζεο Νεξό δηάιπζεο Νοσοκομειακέρ λοιμώξειρ

10 ΠΗΓΔ ΜΟΛΤΝΗ (ζσμπεράζμαηα) H κεηάδνζε από άνθρωπο ζε άνθρωπο είλαη απίζαλε Αερογενής μεηάδοζη? Γαζηρενηερική οδός Ενοθθαλμιζμός Αλαπλεπζηηθέο λόζνπο ηξαρειηθή ιεκθαδελίηηδα ινηκώμεηο καιαθώλ κνξίσλ Λαλζάλνπζα πεξίνδνο?

11 ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΑΙΑ Κιηληθή ζεκαζία κεηά ην % ησλ MΒ ινηκώμεσλ, 1950ο-1960ο 30% ησλ MΒ ινηκώμεσλ 1980ο Αςξημένη επαγπύπνιση ΣΒ BCG

12 ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΝΟΟ

13 M. avium M. kansasii M.abscessus M.fortuitum M. malmoense σνήθη παθογόνα

14 Επιδημιολογία Ζιηθησκέλνη αζζελείο Παηδηά κε θπζηηθή ίλσζε HIV + Aζζελείο κε ππνθείκελε πλεπκνληθή λόζν Χωπίρ ςποκείμενη νόσο

15 Κλινικά ζσμπηώμαηα Υξόληνο βήραο Απόρξεκςε Καθνπρία ΓΓ ΧΑΠ Βπογσεκτασίερ ΤΒ CF Δύζπνοια Πσρεηός Αιμόπησζη Απώλεια βάροσς

16 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά Λεπηνηνηρσκαηηθέο θνηιόηεηεο Λίγα παξεγρπκαηηθά δηεζήκαηα πκκεηνρή ηνπ ππεδσθόηα Μνλήξεο πλεπκνληθόο όδνο Πιεπξηηηθή ζπιινγή Βξνγρεθηαζίεο νδίδηα(lady Windermere syndrome)

17 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

18 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

19 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

20 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

21 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

22 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

23 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

24 Ακηινολογικά ταρακηηριζηικά

25 Διάγνωζη Με εηδηθά επξήκαηα Φπζηθέο πεγέο Με θνηινηηθέο- ζηαζεξέο βιάβεο Δπηινίκσμε ηνπ ηξαρεηνβξνγρηθνύ δέληξνπ Αποικιζμός?

26 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ATS(2007)

27 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ATS Κιηληθά+αθηηλνινγηθά+κηθξνβηνινγηθά

28 ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ α) πκβαηά ζεκεία/ζπκπηώκαηα (βήραο, θαηαβνιή πην ζπρλά ππξεηόο απώιεηα βάξνπο, αηκόπηπζε, δύζπλνηα) θαη επηδείλσζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο εάλ ππάξρεη ππνθείκελν λόζεκα (A,I) ΚΑΙ β) Σεθκεξησκέλνο απνθιεηζκόο άιισλ λνζεκάησλ (A,I)

29 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ α) νπνηαδήπνηε από ηα παξαθάησ αθηηλνινγηθά επξήκαηα. Δάλ ηα θηικο αλαθνξάο είλαη παιαηόηεξα ηνπ ελόο έηνπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη επηδείλσζε - δηεζήκαηα κε ή ρσξίο νδίδηα ( κόληκνη 2 κελώλ ή εμειηζζόκελνη ) - θνηινπνίεζε - κνλήξε νδίδηα β) Οπνηεζδήπνηε από ηηο παξαθάησ βιάβεο ζηε HRCT - πνιιαπιά κηθξά νδίδηα - πνιπεζηηαθέο βξνγρεθηαζίεο - πνιπεζηηαθέο βξνγρεθηαζίεο κε ή ρσξίο κηθξά νδίδηα

30 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Θεηηθά απνηειέζκαηα θαιιηεξγεηώλ από ηνπιάρηζηνλ δύο δείγκαηα πηπέισλ (Α,ΙΙ). Δάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη κε δηαγλσζηηθά, ζπζηήλεηαη επαλαιεπηηθή άκεζε ρξώζε θαη θαιιηέξγεηα(c,iii) Ή Θεηηθό απνηέιεζκα θαιιηέξγεηαο από ηνπιάρηζηνλ ένα δείγκα βξνγρηθώλ εθθξίζεσλ ή βξνγρηθνύ εθπιύκαηνο(c,iii)

31 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ(ζπλέρεηα) Ή Γ. Βηνςία ηζηνύ - αλάπηπμε ζε βξνγρνπλεπκνληθό ηζηνηεκάρην - θνθθίσκα ΚΑΙ/Η νμεάληνρνη κηθξννξγαληζκνί ζην πιηθό βηνςίαο ΚΑΙ κία ή πεξηζζόηεξεο θαιιηέξγεηεο πηπέισλ ή βξνγρηθώλ εθθξίζεσλ (A,II) - αλάπηπμε από θπζηνινγηθά ζηείξα πεξηνρή εθηόο πλεπκόλσλ

32 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ATS ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα ΝΣΜ είλαη ζπάληα γλώκε εηδηθνύ (C,III) ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα ΝΣΜ ζπρλά επηκνιύλνπλ γλώκε εηδηθνύ(c,iii) Αλ δελ απαληώληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα παξαθνινύζεζε(c,iii) Δθηίκεζε δηάγλσζεο-ξίζθνπ ζεξαπείαο(c,iii)

33 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ATS(εξσηήκαηα) εκαζία ελόο ΝΣΜ όηαλ θάπνηνο βξίζθεηαη ζε αγσγή γηα ΣΒ; 2 είδε ΝΣΜ; Δμαηνκίθεπζε ηνπ πεξηζηαηηθνύ

34 Απμεκέλε επίπησζε Κπζηηθή ίλσζε GF gene(gftr) Πηύεια πξηλ ηελ έλαξμε καθξνιίδεο Κνηλά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα

35 Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα ΒTS(1998) 2 ζεηηθέο θαιιηέξγεηεο Μέζα ζε 7 εκέξεο πκβαηή α/α ζώξαθα Με ή τωρίς ζσμπηώμαηα

36 Λεκθαδελίηηδα Τπνγλάζηνη, ηξαρειηθνί, πξνσηηαίνη Μνλόπιεπξνη 1-5 yrs παηδηά πάληα ζπζηεκαηηθά θαηλόκελα Γξήγνξε δηόγθσζε Ρήμε ζπξίγγην TST - A/A -

37 Λεκθαδελίηηδα PPD-B Nεθξσηηθό θνθθίσκα AFB θ/α Μ. Τuberculosis Παζνγλσκνληθή θ/α ΝΣΜ(50%)

38 Λεκθαδελίηηδα ΖΠΑ, παηδηά,10% ησλ ιεκθαδελίηηδσλ Μ. Tuberculosis 90% M.Avium, M. scrofulaceum ηνπο ελήιηθεο ηα πνζνζηά είλαη αθξηβώο ηα αληίζεηα

39 Λνηκώμεηο δέξκαηνο, καιαθώλ κνξίσλ, ζθειεηνύ

40 Λνηκώμεηο δέξκαηνο, καιαθώλ κνξίσλ, ζθειεηνύ M.fortuitum M.abscensus M. marinum M.ulcerans Έιθνο Απόζηεκα Αλνηρηά ηξαύκαηα Καηάγκαηα

41 Λνηκώμεηο δέξκαηνο, καιαθώλ M. marinum Κνθθίσκα ηεο πηζίλαο Αγθώλαο, γόλαηα, ξαρηαίεο επηθάλεηεο άθξσλ ρεηξώλ-πνδώλ. Έιθνο-εζράξα πκπαγείο βιάβεο Βηνςία βιάβεο-θ/α ΝΣΜ κνξίσλ, ζθειεηνύ

42 <Κνθθίσκα ηεο πηζίλαο>

43 <Κνθθίσκα ηεο πηζίλαο>

44

45 Λνίκσμε ζπλδέζκσλ, αξζξώζεσλ Άκεζνο ελνθζαικηζκόο M. Marinum, M.Avium Αηκαηνγελή δηαζπνξά

46 Γηάρπηε λόζνο ζε HIV- Μεηακόζρεπζε λεθξνύ Μ. Avium Μεηακόζρεπζε θαξδηάο M. Kansasii Λήςε θνξηηθνεηδώλ M. chelonae Λεπραηκία M. scrofulaceum

47 Γηάρπηε λόζνο ζε HIV- Ππξεηόο αγλώζηνπ αηηηνινγίαο Πνιιαπιά ππνδόξηα νδίδηα ή απνζηήκαηα Πάξα πνιύ πςειή ζλεηόηεηα Κ/Α ΝΣΜ από ζηείξεο, θιεηζηέο θνηιόηεηεο Μπειόο ησλ νζηώλ, αίκα, βηνςία ππνδόξησλ νδηδίσλ

48 Γηάρπηε λόζνο ζε HIV+ Πξνρσξεκέλε λόζνο < 50 CD4 θύηηαξα Παξαηεηλόκελν εκπύξεην(40ν C) Nπρηεξηλνί ηδξώηεο- απώιεηα βάξνπο, Κνηιηαθνί, νπηζζνπεξηηνλατθνί ιεκθαδέλεο Hπαηνζπιελνκεγαιία Ht < 25%. ALP

49 Γηάρπηε λόζνο ζε HIV+ Αηκνθαιιηέξγεηα Μ. Avium επαηζζεζία 90% Μία +αηκνθαιιηέξγεηα παζνγλσκνληθή Αλ αηκνθαιιηέξγεηα επαλάιεςε

50 Γηάρπηε λόζνο ζε HIV+ 67% αζζελώλ κε Μ.avium ζηα πηύεια δηάρπηε λόζνο ζε 1 τρόνο.(πξννπηηθή κειέηε) 1/3 ησλ αζζελώλ κε δηάρπηε λόζν είρε ζεηηθά πηύεια. ΑFB + M. Tuberculosis complex

51 ύλδξνκν ππεξεπαηζζεζίαο hot tub syndrome Φιεγκνλή+ινίκσμε Αληηγόλα ΝΣΜ+ νξγαληθά, αλόξγαλεο νπζίεο Πηζίλεο, ηακαηηθά ινπηξά Nεώηεξνη αζζελείο Τπνμεία έλαξμε Γύζπλνηα, βήραο, ππξεηόο

52 ύλδξνκν ππεξεπαηζζεζίαο Κλινικά, ακηινολογικά, μικροβιολογικά κριηήρια: Α/α: δηάρπηεο ζθηάζεηο, νδίδηα HRCT: ground glass ή κσζαηθό ΝΣΜ: Βηνινγηθό δείγκα+δεζηό λεξό Βηνςία: θνθθίσκα λεθξσηηθό ή κε, ΒΟΟP, δηάρπηε ίλσζε

53

54

55

56 ΕΥΦΑΡΙΣΤΩ