«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΘΕMΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή 1 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.1 Έδρα Επιχείρηση Εγκαταστάσεις Ιματισμός Ιαματικές πηγές Φυσικό περιβάλλον γύρω περιοχής Ιστορικά μνημεία Τουριστικά αξιοθέατα στο Σιδηρόκαστρο Άλλα αξιοθέατα ευρύτερης περιοχής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.1 Γενικά Σκοπός ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων Βασικές κατηγορίες αναλυτών και σκοποί Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων Μέθοδοι ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 3.1 Οι αριθμοδείκτες Κανόνες ανάλυσης και κατάρτισης αριθμοδεικτών Κατηγορίες και είδη αριθμοδεικτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 4.1 Γενικά Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης 42

4 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5.1 Γενικά Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6.1 Γενικά Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΒΔΟΜΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 7.1 Γενικά Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 95 υποχρεώσεις 7.6 Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΌΓΔΟΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.1 Γενικά Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις 103

5 Επίλογος-Συμπεράσματα 106 Βιβλιογραφία 111 Παράρτημα 112

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Λογιστικής είναι η ανάλυση των λογιστικών ή χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Λέγοντας ανάλυση εννοούμε την διερεύνηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων. Κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της οικονομικής της δραστηριότητας πραγματοποιεί πλείστες οικονομικές πράξεις οι οποίες καταγράφονται, ταξινομούνται και στη συνέχεια αποτυπώνονται σε οικονομικές καταστάσεις. Από το χρονικό σημείο της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών ή λογιστικών καταστάσεων και στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση, εκτίμηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελείται από : 1. τη στατική ανάλυση. 2. την ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών. Φυσικά το είδος που ακολουθείται εξαρτάται από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις επιδιώξεις αυτών που πραγματοποιούν την ανάλυση (μέτοχοι, επενδυτές, διοίκηση, κρατικές υπηρεσίες, πιστωτές κ.λ.π.). ως εκ τούτου, μπορεί να εφαρμόζονται διάφοροι μέθοδοι αναλύσεως και να δίνεται κάθε φορά έμφαση σε ορισμένα στοιχεία ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για παράδειγμα οι βραχυχρόνιοι πιστωτές μιας επιχειρήσεως (τράπεζες) ενδιαφέρονται πρωτίστως για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αντίθετα οι μακροχρόνιοι δανειστές (ομολογιούχοι) δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους μακροχρόνιους οικονομικούς δείκτες, όπως είναι η διάρθρωση των κεφαλαίων της τα τρέχοντα και μελλοντικά κέρδη της και οι μεταβολές της οικονομικής της θέσεως. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων επιτελείται μια σημαντική λειτουργία μετατροπής πολυποίκιλων στοιχείων, από απλούς αριθμούς σε χρήσιμες πληροφορίες, που σπάνια προσφέρονται αυτούσιες. Οι Αριθμοδείκτες είναι σχέσεις που είναι ήδη ή μπορούν να μετρηθούν και να απεικονισθούν αριθμητικά Οι λογιστικές ή χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις επιχειρηματικές μονάδες να 1

7 λάβουν σωστές αποφάσεις. Αποτελούν ως εκ τούτου, σημαντική πηγή πληροφοριών. Ενώ η ανάλυση των αριθμοδεικτών μας επιτρέπει αφενός μεν την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της οικονομικής μονάδας, αφετέρου δε να προχωρήσουμε σε πολύτιμες συγκρίσεις της επιχείρησης που αναλύουμε με την εν γένει οικονομία, τον κλάδο δραστηριότητας, τους κυριότερους ανταγωνιστές, τον βαθμό αποτελεσματικότητας της ίδιας της επιχείρησης και τέλος την πρόβλεψη της πιθανής μελλοντικής έκβασης της οικονομικής της κατάστασης και της βιωσιμότητας της. Η σημαντική πηγή πληροφοριών για τη δραστηριότητα μιας επιχειρήσεως είναι οι βασικές λογιστικές - χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. Εκεί εμφανίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, οι πηγές προελεύσεως των κεφαλαίων της επιχείρησης, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητες της. Βέβαια η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων δεν αποδυναμώνει τον ανθρώπινο (υποκειμενικό) παράγοντα, ο οποίος εν τέλη λαμβάνει τις αποφάσεις. Στόχος της εργασίας είναι να περιγράψουμε τη θεωρία των χρηματοοικονομικών λογιστικών καταστάσεων και να διερευνήσουμε το πρακτικό μέρος της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεικτών. Με βάση τους ισολογισμούς της δημοτικής επιχείρησης θερμά λουτρά του Σιδηροκάστρου θα εφαρμόσουμε την θεωρία των αριθμοδείκτων σε κάθε περίπτωση για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για την οικονομική κατάσταση πορεία της επιχείρησης που εξετάζουμε. Για την καλύτερη ανάλυση και κατανόηση των δεικτών η θεωρία του κάθε αριθμοδείκτη θα δίνεται μαζί με την ανάλυση του πρακτικού μέρους των δεικτών ενώ στο τέλος θα παρουσιάζεται και η διαγραμματική απεικόνιση των αριθμοδείκτων σύμφωνα με την πορεία που κατέγραψαν για τα έτη της ανάλυσης μας Η εργασία αυτή εκπονήθηκε με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και με υλικό και πληροφορίες που δόθηκαν σε εμάς από το λογιστήριο της επιχείρησης. Ενώ κατόπιν προσεκτικής εξέτασης και μελέτης με τον εισηγητή και επιβλέπων καθηγητή αυτής της πτυχιακής εργασίας κ. Βασίλειο Τσούκα θα σας παρουσιάσουμε τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες συμφωνά με τις ιδιομορφίες και τις ανάγκες τής επιχείρησης που μελετάμε. 2

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1.1 ΕΔΡΑ Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στο Σιδηρόκαστρο Σερρών. Κοντά στην σιδηροδρομική γέφυρα του Στρυμώνα. Το Σιδηρόκαστρο βρίσκεται βόρειο δυτικά. των Σερρών σε απόσταση 25 Χλμ., ανάμεσα στα όρη της Βροντούς και του Αγγίστρου από βορρά και του ποταμού Στρυμώνα από δυτικά. Το Σιδηρόκαστρο αποτελεί έδρα του Δήμου Σιντικής και είναι ο τελευταίος δήμος της Ελλάδας στην έξοδο της χώρας προς τη Βουλγαρία. Η κοινότητα Σιδηροκάστρου έχει πληθυσμό κατοίκους. O Δήμος Σιδηροκάστρου έχει πληθυσμό κατοίκους περίπου. και περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Κερκίνης, Πετριτσίου, Σιδηροκάστρου, Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και του Προμαχώνα. 1.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι ιαματικές πηγές Σιδηροκάστρου ήταν γνωστές από τα βυζαντινά χρόνια. Από την κατάφυτη με πεύκα βουνοπλαγιά αγναντεύουν το όρος Μπέλλες και τον ποταμό Στρυμώνα. Χτισμένα δίπλα στην "πηγή" διαθέτουν όλες τις ανέσεις με πολυτέλεια και αισθητική. Γνωστές σε όλους για την ωφελιμότητα στην ιαματική λουτροθεραπεία. Α) Ιαματική πηγή - Λουτρά Σιδηροκάστρου Σε απόσταση 25 χλ.μ από την πόλη των Σερρών και σε απόσταση 125 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. βρίσκεται το Σιδηρόκαστρο ή Δεμίρ Ισάρ (Σιδερένιο Κάστρο), που έχει πάρει το όνομά του από το ιστορικό κάστρο της πόλης. Είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Σιντικής του Νομού Σερρών και ομώνυμος Δήμος με πληθυσμό κατοίκους περίπου. Πηγάζουν τα ιαματικά νερά και οι ιαματικές πηγές του είναι πανελλήνια γνωστές για το περίφημο μεταλλικό νερό τους. με το Βυζαντινό λουτρό που χρονολογείται από το 1100 μ.x. και τα καινούργια λουτρά που χτίστηκαν τα τελευταία χρόνια. 3

9 Οι ιδιότητες του νερού είναι τέτοιες που μπορούν να θεραπεύουν πλήρως τις παθήσεις και τα προβλήματα των άκρων, χρόνια ή μη, καθώς και κάποια γυναικολογικά προβλήματα. Πολλοί νέοι, αθλητικοί σύλλογοι και επαγγελματίες χορευτές παραθερίζουν χειμώνα και καλοκαίρι στα ιαματικά υδρόλουτρα Σιδηροκάστρου όπου η πληρότητα ανέρχεται στο 90% κατά τη λουτρική περίοδο. Στο σύγχρονο υδροθεραπευτήριο Σιδηροκάστρου υπάρχουν όργανα διαθερμίας, υπερήχων, μηχανήματα έλξης, και παραφινοθεραπείας, καθώς και ειδικές ράμπες. Λουτρά πεταλούδας με υδρομασάζ, σάουνα, πισίνα ανοιχτή και κλειστή. Οι παλιοί ομαδικοί λουτήρες τύπου χαμάμ, θερμοκρασίας C διακοσμούνται με βιτρώ βυζαντινών σχεδίων. Στα θερμά λουτρά του Σιδηρόκαστρο υπάρχουν κολυμβητικές πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, κλειστό γυμναστήριο θέσεων καθώς και ποδοσφαιρικό γήπεδο με χορτοτάπητα. Βόρεια από την πόλη του Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, βρίσκεται η Δημοτική Επιχείρηση με τα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Άλλα ξενοδοχεία όπου διατίθενται για διαμονή είναι το Ξενοδοχείο Αγνάντιο και το Ξενοδοχείο Olympic & Spa To υδροθεραπευτήριο με τα θερμομεταλλικά νερά διαθέτει: Παραδοσιακή πισίνα τύπου χαμάμ(θερμοκρασία40c). Πισίνες SPAFORM με υδρομασάζ και αερομασάζ. (Θερμοκρασία ελεγχόμενη) Μπανιέρες υδρομασάζ. (Θερμοκρασία ελεγχόμενη) 4

10 H υδροθεραπεία γίνεται σε ατομικούς λουτήρες. Tα ιαματικά θερμομεταλλικά νερά προτείνονται σαν μέσο θεραπείας για παθήσεις Pευματικές παθήσεις, σπονδυλαθρίτιδες, δισκοπάθειες, μυαλγίες, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, παθήσεις των αρθρώσεων και ορισμένες γυναικολογικές παθήσεις. Tο νερό των Ιαματικών πηγών ενδείκνυται ιδιαίτερα για νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος και για χρόνιες ρευματοθεραπείες και δερματοπαθείες. Eκτός των πηγών, για τα λουτρά υπάρχει και πηγή πόσιμου νερού που ανήκει στην κατηγορία των αλκαλικών οξυπηγών. Β) Το Yδροθεραπευτήριο Σε μια σύγχρονη Ξενοδοχειακή μονάδα με ετήσια περίοδος λειτουργίας. Βρίσκεται το υδροθεραπευτήριο με ομαδικούς και ατομικούς λουτήρες. Όπου γίνεται η υδροθεραπεία αποκλειστικά σε ατομικούς λουτήρες η οποία παρέχει θεραπευτικές ενδείξεις για ρευματοπάθειες, σπονδυλαρθρίτιδες, δισκοπάθειες, μυαλγίες, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, παθήσεις των αρθρώσεων, γυναικολογικές παθήσεις. Καθέναν από τους οποίους λουτήρες μπορεί να τον νοικιάσει κανείς για μισή ώρα με την παρέα του και μόνο για λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς για μία εμπειρία που μένει αξέχαστη. 5

11 Ενώ το χαμάμ κέντρα χαλάρωσης και ηρεμίας προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση διασκέδασης, που μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Φίλοι, παρέες, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες συνδυάζουν εδώ τον καφέ, την εκδρομή, το φαγητό, μα και μια πιθανή νυχτερινή απόδραση με ένα χαμάμ Το Σιδηρόκαστρο επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα σαν ορμητήριο για τους επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν τον τόπο, αφού πολύ κοντά βρίσκονται τα οχυρά του Pούπελ, η λίμνη Kερκίνη, το όρος Mπέλες, το σπήλαιο της Aλιστράτης ακόμα και η γειτονική Bουλγαρία 6

12 Γ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ Συμμετέχουμε σε προγράμματα Ιαματικού τουρισμού. Στην ομορφιά και στην άνεση του ξενοδοχείου "ΠΗΓΗ" έρχεται να προστεθεί η πολυτέλεια, οι εσωτερικοί χώροι, το τζάκι. Στο εστιατόριο μας μπορείτε να απολαύσετε μία πλούσια ποικιλία μαγειρευτών ή της ώρας φαγητών. Λειτουργεί καθημερινά κατά τη θερινή περίοδο αλλά και την χειμερινή περίοδο για γκρουπ. Το ξενοδοχείο "ΠΗΓΗ" αλλά και το "ΠΗΓΗ(2*) " διαθέτουν σύνολο 97 δίκλινα δωμάτια και 2 σουίτες με κεντρική θέρμανση, τηλέφωνο, τηλεόραση και ψυγείο σε κάθε δωμάτιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Bar Ντους Σαλόνι ψυγείο Εστιατόριο τηλέφωνο Mini market τηλεόραση Δωρεάν internet κεντρική θέρμανση Ιδιωτικό Parking μπαλκόνι με θέα το βουνό Αίθουσα τηλεόρασης 24ωρη υπηρεσία υποδοχής Reception (safe χρηματοκιβώτιο) 7

13 1.3 Ο ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Α) Τα νερά των ιαματικών πηγών. Τα νερά των φυσικών ή ιαματικών πηγών είναι νερά, που πηγάζουν μέσα από πετρώματα και βράχους που βγαίνουν από τα έγκατα της γης. Είναι μεταλλικά νερά, που περιέχουν διαλυμένα μεταλλικά συστατικά - όπως νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ράδιο, σίδηρο, ιώδιο, φωσφόρο και θείο - ή αέρια- όπως διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, άζωτο, οξυγόνο και υδρογόνο. Τα νερά αυτά έχουν διάφορο βαθμό οξύτητας και είναι ή όξινα ή αλκαλικά ή και ουδέτερα. Έτσι συχνά ακούμε ότι μία πηγή είναι θειούχος αλκαλική ή χλωρονατριούχος ή οξυπηγή ή ραδιούχος. Αυτό σημαίνει ότι στην πηγή αυτή υπερισχύει ένα συστατικό περισσότερο από τ' άλλα. Η θερμοκρασία των φυσικών πηγών είναι διάφορη επίσης και φτάνει μέχρι και τους 60oc και ακόμα περισσότερο. Η Ελλάδα είναι χώρα πλούσια σε ιαματικές πηγές με νερά που έχουν ποικίλη φυσικοχημική σύσταση και ενδείκνυνται για εφαρμογή στη σύγχρονη φυσική υδροθεραπεία και λουτροθεραπεία. Στο Σιδηρόκαστρο βρίσκεται μια τέτοια φυσική Υπέρθερμη αλκαλική πηγή. Πλούσια σε συστατικά αλκαλικών γαιών, με οξυανθρακική θερμοκρασία περίπου στο 43,7 C Λέγοντας ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ εννοούμε την εφαρμογή των ιαματικών νερών στη θεραπευτική του ανθρώπου.το είδος αυτό της θεραπείας αποτελεί μέρος της φυσικοθεραπείας, δηλαδή η χρησιμοποίηση των φυσικών μέσων στη θεραπευτική. Η ιατρική υδρολογία είναι εξειδικευμένος κλάδος της ιατρική με αντικείμενο τα Ιαματικά Νερά. Μελετά τη βιολογική τους δράση, καθορίζει τις θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις τους και την σωστή εφαρμογή της λουτροθεραπείας. Έχει κύριο άξονα την γενική ιατρική και επιλέγει παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στις κλασσικές ειδικότητες αυτής και που μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς με τα Ιαματικά Νερά. 8

14 Η Λουτροθεραπεία ενδείκνυνται για παθήσεις όπως : 1. μυαλγίες 2. ισχιαλγίες 3. οσφυαλγίες 4. δισκοπάθειες 5. ρευματοπάθειες 6. σπονδυλοαρθρίτιδες 7. γυναικολογικές παθήσεις 8. παθήσεις των αρθρώσεων Β) Οδηγίες για τη λουτροθεραπεία: 1. Συμβουλευθείτε τον ιατρό των λουτρών (καθώς και αναφέρετε και τα φάρμακα αν τυχόν παίρνετε) σχετικά με την ύπαρξη αντενδείξεων, αν δηλαδή υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος που δεν σας επιτρέπει τη χρήση των Ιαματικών λουτρών. 2. Ένας κύκλος λουτροθεραπείας περιλαμβάνει μπάνια, μέγιστης διάρκειας το καθένα είκοσι λεπτών, ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού. 3. Η ανάπαυση μισής ώρας μετά το μπάνιο αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο της λουτροθεραπείας. 4. Μην ανησυχήσετε αν μετά τα πρώτα μπάνια οι πόνοι είναι εντονότεροι. Θα υποχωρήσουν αργότερα. 5. Μετά το τέταρτο μπάνιο, είναι σωστό, να κάνετε μια μέρα παύση, προκειμένου να αποφύγετε τη λουτρική (θερμαντική) κρίση. 6. Το σπουδαιότερο: όταν ξεκινήσετε για τα ιαματικά λουτρά, αφήστε τις στεναχώριες σπίτι σας. 9

15 1.4 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ Ο ποταμός Κρουσοβίτης ή Αχλαδίτης, ο οποίος έχει τις πηγές του στην περιοχή του Αχλαδοχωρίου ή Κρουσόβου, όπως ονομάζονταν το χωριό κατά την Τουρκοκρατία, διασχίζει το Σιδηρόκαστρο από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά και συνιστά έναν από τους παραποτάμους του Στρυμόνα. Κατά μήκος της διαδρομής του ποταμού αυτού από το Αχλαδοχώρι μέχρι το Σιδηρόκαστρο, σχηματίζεται κοιλάδα με πλατάνια και πλούσια βλάστηση. Την κοιλάδα αυτή σε αρκετά σημεία κατά μήκος της, την γεφυρώνουν θολωτές κατασκευασμένες πέτρινες γέφυρες, οι περισσότερες των οποίων όμως ανατινάχθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Καταρράκτης στην περιοχή «Ζεστά Νερά» Στο ύψος του Σχιστόλιθου, δίπλα από το μαύρο βράχο, όπου μικραίνει το πλάτος της κοιλάδας, ένα μικρό τεχνητό φράγμα δημιουργεί καταρράκτες. Καταρράκτες σχηματίζονται και στη διασταύρωση της οδού Σιδηροκάστρου- Αχλαδοχωρίου προς τα Ζεστά Νερά. Από τα Ζεστά Νερά μέχρι το σημείο αυτό, τα νερά του ποταμού ακολουθούν υπόγεια και επιφανειακή διαδρομή. Στο σημείο αυτό, τα επιφανειακά νερά σχηματίζουν καταρράκτες πάνω στα σταλαγμιτικά πετρώματα, ενώ τα υπόγεια εξέρχονται στο ίδιο σημείο από ένα σπήλαιο. Στη θέση αυτή παλαιότερα, νερόμυλοι συμπλήρωναν την ομορφιά του τοπίου, αλλά σήμερα σώζονται μόνο τα ερείπια τους. Κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Κρουσοβίτη, υπάρχουν επίσης σημαντικά σπήλαια, τα οποία είναι υπό εξερεύνηση. 10

16 1.5 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Α) Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου και Τίμιας Ζώνης Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου και Τιμίας Ζώνης. Το παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου ή της Αγίας Ζώνης όπως είναι σήμερα γνωστό ήταν ειδωλολατρικός τάφος Ελληνιστικής εποχής. Αργότερα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Ο ναός επεκτάθηκε και πήρε τη μορφή που έχει σήμερα. Ο λαξευμένος στο βράχο ναός- τάφος είναι το Ιερό του σημερινού ναού. Β) Το ύψωμα Σωτήρα ή «Τοπ-Μπαΐρ» Στη βόρειο-δυτική πλευρά του Σιδηροκάστρου, υψώνεται ένας άλλος λόφος στην κορυφή του οποίου δεσπόζει το εξωκλήσι του Σωτήρος Χριστού. Το εξωκλήσι αυτό κτίσθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου από τους στρατιώτες του φυλακίου. Στην πλαγιά του υψώματος αυτού και καθ' όλο το μήκος της βρέθηκαν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα κατά την εκσκαφή των θεμελίων του Α' Δημοτικού Σχολείου και διαφόρων οικιών, τα οποία μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίου Ρωμαϊκού νεκροταφείου. Στο χώρο αυτό υπήρχε πιθανόν, σύμφωνα με τα ευρήματα και ναός Χριστιανικός ή ειδωλολατρικός. Κατά την Τουρκοκρατία, οι Οθωμανοί είχαν στήσει 11

17 στην κορυφή του λόφου ένα μεγάλο πυροβόλο, το οποίο έδινε στους Μουσουλμάνους της περιοχής το σύνθημα για την έναρξη και τη λήξη της νηστείας του Ραμαζανιού και Μπαϊραμιού. Από το πυροβόλο αυτό πήρε το όνομα ο λόφος και ονομάσθηκε «Τόπ Μπαϊρ» (Λόφος του Κανονιού). Με το όνομα αυτό αποκαλείται και σήμερα ο λόφος από πολλούς Σιδηροκαστρινούς. Το εξωκλήσι λειτουργεί μία φορά το χρόνο στις 6 Αυγούστου ανήμερα της γιορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα. Γ) Το βυζαντινό κάστρο (Ισσάρι) Δ) Το βυζαντινό κάστρο (Ισσάρι) Το φρούριο Ισσάρι, κτίσμα του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, ύψους 155μ., δεσπόζει ΒΔ. της πόλης. "Δεμίρ Ισσάρ" στα τούρκικα σημαίνει «Σιδερένιο κάστρο». Από την πανοραμική θέση του κάστρου, μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρήσει όλη την πόλη και ένα μεγάλο μέρος του Σερραϊκού κάμπου, με τον ποταμό Στρυμόνα και τη λίμνη της Κερκίνης. Ε) Το Ηρώο της πόλης Το Σιδηρόκαστρο ανήγειρε το 1920 και λίγα χρόνια μετά τη Βουλγαρική κατοχή του 1917 ένα ηρώο στον πευκόφυτο λόφο στο κέντρο της πόλης. Πάνω στις μαρμάρινες πλάκες στις τρεις πλευρές του μνημείου ήταν χαραγμένα με χρυσά γράμματα τα ονόματα των σφαγιασθέντων το 1913 και πεσόντων Σιδηροκαστρινών. Στη μαρμάρινη πλάκα της δυτικής πλευράς υπήρχε χαραγμένο ένα δάφνινο στεφάνι και η επιγραφή: «Η Πόλις του Σιδηροκάστρου εις μνήμην των τέκνων της». 12

18 ΣΤ) Ο Κεντρικός λόφος και το τουριστικό περίπτερο Στο κέντρο της σημερινής πόλης, ο λόφος στον οποίο ήταν κτισμένο το Δημοτικό περίπτερο, έχει κι αυτός τη δική του ιστορία. Στο εσωτερικό του λόφου, υπήρχε καταφύγιο, το οποίο κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου πολέμου παρείχε αντιαεροπορική προστασία στον άμαχο Ελληνικό πληθυσμό και κατά την κατοχή χρησιμοποιήθηκε ως τόπος βασανιστηρίων και εκτελέσεων. Ο λόφος αυτός, ο οποίος μοιάζει με αρχαία ταφική χωμάτινη τούμπα, χρησιμοποιούνταν κατά την προϊστορική και Μακεδονική εποχή, ως νεκροταφείο, όπως μαρτυρούν απασβεστωμένα οστά, τα οποία προβάλλουν κατά καιρούς στην απόκρημνη του πλευρά. Κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή πιθανόν αποτελούσε χώρο αναψυχής λόγω της θέας που παρείχε, ενώ κατά την Τουρκοκρατία στη νότια του πλευρά, όπου σήμερα είναι κτισμένο το 2 Δημοτικό Σχολείο, υπήρχε σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα ευρήματα, Μουσουλμανικό νεκροταφείο. Από το 1922, λίγα χρόνια μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της περιοχής από τον Τουρκικό και Βουλγαρικό ζυγό ο λόφος αυτός, αποτελούσε τον ιερό χώρο τιμής των ηρώων της πόλης μέχρι το 1962, οπότε κατεδαφίσθηκε το ηρώο για να κτισθεί το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο. Λίγα χρόνια αργότερα, ένα μεγάλο τμήμα του λόφου αυτού οικοπεδοποιήθηκε. 1.6 ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο υδροβιότοπος της λίμνης Κερκίνης που δημιουργήθηκε από τεχνητή ανθρώπινη παρέμβαση στον Στρυμόνα ποταμό και έχει να παρουσιάσει πάρα πολλές ομορφιές και αξιοθέατα. Αποτελεί το φυσικό βόρειο σύνορο της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και είναι υγροβιότοπος προστατευμένος από τη διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ. Το ιστορικό οχυρό του Ρούπελ, που στις 26 Μαΐου λειτούργησε ως φραγμός στην προέλαση των Γερμανοβουλγαρικών δυνάμεων. Ο δασοβοτανικός κήπος και το ενυδρείο της Βυρώνειας. Tο χιονοδρομικό κέντρο στο Λαϊλιά. 13

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Οι χρηματοοικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις αποτελούν σημαντικές πηγές πληροφοριών. Ενώ παρέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για την επιχείρηση (οικονομική μονάδα) για να έχει μια γενική εικόνα για την επιχειρηματική μονάδα. Για την σωστή ανάλυση και αξιολόγηση της οικονομικής μονάδας πρέπει να μελετούνται προσεκτικά όλες οι σημειώσεις που συνοδεύουν της λογιστικές καταστάσεις όπως οι απολογισμοί και τα έξολογιστικά δεδομένα. Οι σημαντικότερες πηγές πληροφοριών για την δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας είναι : 1.Ο ισολογισμός 2.Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Καθώς εκεί παρουσιάζονται οι πηγές προέλευσης κεφαλαίων και τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας αλλά και τα οικονομικά αποτελέσματα από τις δραστηριότητες της. Ωστόσο οι λογιστικές καταστάσεις κατά την ανάλυση τους παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις που κάνουν ποιο δύσκολο το έργο του αναλυτή αυτές είναι: 1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις λογιστικές καταστάσεις είναι συνοπτικά και ανομοιόμορφα καθώς για την κατάρτιση τους δεν ακολουθείται κάποιος συγκεκριμένος και υποχρεωτικός τύπος από το σύνολο των οικονομικών μονάδων. 2. Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος τις χρήσης όπου αναφέρονται οι λογιστικές καταστάσεις μέχρι την δημοσίευση τους όπου γίνονται και γνωστές στο εύρη κοινό είναι αρκετά μεγάλος. 14

20 2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το είδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων εξαρτάται από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις επιδιώξεις αυτών που πραγματοποιούν την ανάλυση. Οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι, πιστωτές, κρατικές υπηρεσίες, χρηματιστές κ.τ.λ Για αυτό το λόγο μπορεί να ακολουθούνται διάφοροι μέθοδοι ανάλυσης και να δίνεται κάθε φορά έμφαση σε ορισμένα στοιχειά ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Παράδειγμα : Οι βραχυχρόνιοι πιστωτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Σε αυτή τη περίπτωση εξετάζεται η σχέση των κυκλοφοριακών στοιχείων της επιχείρησης προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της για να αξιολογηθεί η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αντίθετα οι μακροχρόνιοι πιστωτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται περισσότερο για την διάρθρωση κεφαλαίων της και τα τρέχοντα και μελλοντικά της κέρδη και τις μεταβολές της οικονομικής της θέσης. Η διοίκηση από την πλευρά της ενδιαφέρεται για την σύνθεση και την διάρθρωση κεφαλαίων της και για τις προοπτικές κερδοφορίας της. Ενώ μπορεί να χρησιμεύσει και σαν μέσο αξιολόγησης της διοίκησης της επιχείρησης κατά πόσο δηλαδή είναι ικανή και αποτελεσματική στην εκτέλεση των καθηκόντων της. Ενώ μπορεί να οδηγήσει και στην έγκαιρη διάγνωση τυχών προβλημάτων της επιχείρησης και να προβλέψει την μελλοντική οικονομική θέση της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι από την άλλη ενδιαφέρονται για μακροχρόνια σταθερότητα και ικανότητα της επιχείρησης να καταβάλει της αμοιβές τους και να συνεχίσει να τους προσφέρει απασχόληση. Επομένως για να μπορέσουν όλες αυτές οι ομάδες ενδιαφερομένων να προχωρήσουν στην χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι απαραίτητο να γίνουν οι συγκρίσεις και να υπολογιστούν οι σχέσεις πάνω στις οποίες θα στηριχτούν οι αποφάσεις τους με αποτέλεσμα να μειώνεται η αβεβαίωτα που υπάρχει σε αυτές της αποφάσεις. Βέβαια πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στην λήψη των αποφάσεων. Άρα λοιπόν η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να γίνει από διαφορετική σκοπιά ανάλογα με το επιδιωκόμενο σκοπό κάθε ενδιαφερομένου. Για 15

21 αυτό πριν την ανάλυση πρέπει να γίνεται ανακατάταξη και ομαδοποίηση ορισμένων λογαριασμών των λογιστικών καταστάσεων με σκοπό. 1. Τη μείωση των στοιχείων που θα τύχουν επεξεργασίας και μελέτης. 2. Την κατάταξη αυτών σύμφωνα με τις επιδιώξεις του αναλυτή. 3. Τη δυνατότητα επιλογής ορισμένων αθροισμάτων και επί μέρους ποσών με τα οποία μπορούν να υπολογιστούν ορισμένοι αριθμοδείκτες. 16

22 2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ Πέρα όμως από τους διοικούντες μέσα στην επιχείρηση υπάρχουν και πολλές ομάδες ανθρώπων εκτός της επιχειρήσεως που όμως σχετίζονται με αυτήν και οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον για τα οικονομικά ζητήματα της επιχειρήσεως. Τέτοιες ομάδες είναι οι διάφοροι επενδυτές, οι ομολογιούχοι και οι μέτοχοι της εταιρίας, οι πιστωτές, οι Τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες ( κυβερνητικές υπηρεσίες ) κλπ. Καθένας ενδιαφέρεται από την δική του σκοπιά για την πρόοδο και την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως. Αυτές οι ομάδες μπορούν να καταταγούν σε διάφορες κατηγορίες όπως : 1.Επενδυτές μέτοικοι 2.Δανειστές της επιχείρησης 3.Διοικούντες της επιχείρησης 4.Οικονομικοί αναλυτές ( τράπεζες και χρηματιστήριο ) 5.Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων 6.Λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων Σκοποί επενδυτών-μετόχων Οι μέτοχοι στη μεγαλύτερη πλειοψηφικά ενδιαφέρονται για την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως μακροχρονίως και για την σύνθεση και την μεταβολή της περιουσιακής της καταστάσεως εφ όσον αυτοί αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των μετοχών της. Από την άλλη οι ομολογιούχοι ενδιαφέρονται κυρίως για τη μακροχρόνια σύνθεση του κεφαλαίου της επιχειρήσεως, για τα κέρδη του παρελθόντος και για τις προβλέψεις τους στο μέλλον καθώς επίσης και για τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση της επιχειρήσεως. Σκοποί δανειστών μιας επιχείρησης Οι πιστωτές και οι Τράπεζες ενδιαφέρονται για την ικανότητα της επιχειρήσεως να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της και τις δόσεις των δανείων της. Ενώ το ενδιαφέρον τους περιορίζεται στη βραχυχρόνια σύνθεση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και την σχέση τους με τα ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία του παθητικού. 17

23 Σκοποί διοικήσεως της επιχείρησης Περισσότερο όμως από όλους η διοίκηση είναι εκείνη που ενδιαφέρεται για την σύνθεση των κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων και για τις μεταβολές και για τις μελλοντικές τάσεις της αποδοτικότητας και των κερδών της επιχειρήσεως. Οι πληροφορίες αυτές έχουν άμεση επίδραση στην μορφή και στο ύψος (ποσόν) αλλά και στο κόστος της εξωτερικής χρηματοδοτήσεως της επιχείρησης. Σκοποί λοιπών ενδιαφερομένων ομάδων Άλλες ομάδες οι οποίες είναι δυνατών να ενδιαφέρονται για την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων αναλόγως με το σκοπό που εστιάζουν την προσοχή τους είναι πιθανώς οι εφοριακοί ελεγκτές σε φάση ελέγχου των εσόδων του κράτους από τους φόρους των επιχειρήσεων οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων προκειμένου να υπογράψουν ευνοϊκές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τα μέλη τους αλλά και οι πελάτες της επιχείρησης με σκοπό την αποδοτικότερη συνεργασία την επίτευξη καλύτερων τιμών και όρων συναλλαγής. 18

24 2.4 ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υπάρχουν λοιπόν τέσσερα (4) είδη χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων. Ανάλογα με τη θέση του αναλυτή και τη θέση εκείνου ο οποίος διενεργεί την ανάλυση αυτή διακρίνεται σε : εσωτερική και εξωτερική ανάλυση. Και Ανάλογα με τα κύρια στάδια διενέργειας της αναλύσεως αυτή αποτελείται από την τυπική και την ουσιαστική. 1. Εσωτερική Ανάλυση Η εσωτερική ανάλυση γίνεται από πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την επιχείρηση, εργάζονται δηλαδή εκεί, και μπορούν να προσφύγουν στα λογιστικά της βιβλία για να ελέγξουν τους επιμέρους λογαριασμούς και τα λογιστικά έγγραφα. Το κυριότερο πλεονέκτημα της εσωτερικής ανάλυσης είναι ότι επιτρέπει σ αυτόν που τη διενεργεί να ελέγξει τις διάφορες μεθόδους και διαδικασίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Μ αυτό τον τρόπο, η ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη διαύγεια και επιτρέπει στο αναλυτή να εκβαθύνει σ αυτήν. Η ανάλυση αυτή ενδιαφέρεται κυρίως για το προσδιορισμό του βαθμού αποδοτικότητας και την ερμηνεία των μεταβολών της οικονομικής θέσεως της επιχείρησης. Επιπλέον, προσπαθεί να ερμηνεύσει ορισμένα οικονομικά στοιχεία της επιχειρήσεως για λογαριασμό της διοικήσεως, έτσι ώστε να της επιτρέψει να μετρήσει την πρόοδο που πράγματι επιτελέστηκε σε σύγκριση με τα υπάρχοντα προγράμματα. Κατ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος της λειτουργίας μιας επιχείρησης κατά πόσο δηλαδή διοικεί σωστά και με κερδοφόρα για την επιχείρηση αποτελέσματα. 2. Εξωτερική Ανάλυση Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται από πρόσωπα, που έξω από την επιχείρηση και βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που δημοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις και στις εκθέσεις του διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Έτσι ο αναλυτής δεν μπορεί να διεισδύσει βαθύτερα μέσα στην επιχείρηση, το δε έργο του είναι τόσο δυσκολότερο όσο πιο συνοπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύονται. Ο προσδιορισμός της οικονομικής θέσης αναφέρεται στη δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο παρόν και στο 19

25 μέλλον, ακόμη και κάτω από συνθήκες διαφορετικές εκείνων που υπάρχουν τη στιγμή που γίνεται η ανάλυση. Στη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες με τη χρησιμοποίηση κεφαλαίων από ίδιες πηγές ή από έκδοση νέων τίτλων μετοχών ή ομολογιών ακόμα και με την άντληση κεφαλαίων από την προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό. Τέλος στη δυνατότητα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων τόκων και των υποχρεώσεων, καθώς και την καταβολή μερισμάτων χωρίς διακοπή. Για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας μιας επιχειρήσεως ερευνάται ιδιαίτερα το ύψος και η σταθερότητα των καθαρών κερδών της, καθώς και η τάση βελτιώσεως αυτών στο μέλλον. Ο τύπος και η διάταξη των στοιχείων του ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως έχουν μεγάλη σημασία, προκειμένου προσδιοριστεί η οικονομική θέση και η αποδοτικότητα της επιχειρήσεως. 3. Τυπική Ανάλυση Ανάλογα με τα κύρια στάδια διενέργειας της αναλύσεως διακρίνουμε τη τυπική. Η τυπική ανάλυση ελέγχει την εξωτερική διάρθρωση του ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, προβαίνει στις ενδεικνυόμενες διορθώσεις, στρογγυλοποιήσεις, ομαδοποιήσεις, ανακατατάξεις και ανασχηματισμούς και συμπληρώνει τα σε απόλυτους αριθμούς κονδύλια σε σχετικούς αριθμούς (αριθμούς σε ποσοστά επί τοις εκατό). Η τυπική ανάλυση προηγείται της ουσιαστικής και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο, το προπαρασκευαστικό στάδιο αυτής. 4. Ουσιαστική Ανάλυση Η ουσιαστική ανάλυση βασίζεται μεν στα δεδομένα της τυπικής αναλύσεως, αλλά επεκτείνεται στην εξερεύνηση και επεξεργασία διάφορων αριθμοδεικτών οι οποίοι δίνουν την πραγματική εικόνα της επιχειρήσεως. 20

26 2.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες : η (1) πρώτη αναφέρεται στην επιλογή και στον υπολογισμό ορισμένων σχέσεων μεταξύ των αναφερομένων στοιχείων στις λογιστικές καταστάσεις. η (2) δεύτερη συνίσταται στην κατάταξη των δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των μεταξύ σχέσεων. και η (3) τρίτη περιλαμβάνει την αξιολόγηση, μελέτη και ερμηνεία των παραπάνω σχέσεων. Οι παραπάνω διαδικασίες που ακολουθούμε κατά την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες. 1. Στις συγκρίσεις και μετρήσεις με βάση τα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δυο ή περισσότερων χρήσεων. 2. Στις συγκρίσεις και μετρήσεις με βάση τα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων μιας χρήσεως Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις συγκριτικές καταστάσεις των αριθμοδείκτων και την τάση των οικονομικών στοιχείων διαχρονικά και αναλύσεις των διαφόρων μεταβολών της οικονομικής καταστάσεως μιας επιχείρησης. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των σχέσεων των στοιχείων ενός ισολογισμού και τις καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσεως. Για την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων απαιτείται η διενέργεια και των δυο κατηγοριών που προαναφέρθηκαν. Οι αναλύσεις περιλαμβάνουν συγκρίσεις μεταξύ του τι πραγματικά συμβαίνει και του τι θα έπρεπε να συμβαίνει έχοντας σαν μέτρο σύγκρισης κάποιο αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος. Ενώ για την ορθή ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης θα είναι χρήσιμο να γίνουν συγκρίσεις με άλλες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου ή με τους μέσους όρους του κλάδου. 21

27 Γι αυτό στις μέρες μας αποτελεί βασική ανάγκη αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση των διαφόρων μεθόδων και διαφόρων «εργαλείων» που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Αυτό το σκοπό επιτελεί η ανάλυση των αριθμοδεικτών με την χρήση αυτών των δεικτών μπορούμε σε κάθε περίπτωση να αντλήσουμε τα στοιχειά και τα αποτελέσματα που μας ενδιαφέρουν. Έπειτα τα αποτελέσματα της αναλύσεως ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους για να ληφθούν υπόψη στη λήψη των διαφόρων επιχειρηματικών αποφάσεων. 22

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 3.1 ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι αριθμοδείκτες (financial ratio ή accounting ratio) είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι οποίοι αφορούν μία επιχείρηση, οικονομική μονάδα και σε τελική ανάλυση της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. Δηλαδή οι δείκτες είναι σχέσεις ή λόγοι μεταξύ διαφόρων ποσοτήτων ή οικονομικών μεγεθών της επιχειρήσεως και αποσκοπούν να προσδιορίσουν τη θέση της επιχειρήσεως ή των διάφορων τομέων και κλάδων αυτής και να παρουσιάσουν έτσι την πραγματική κατάσταση της επιχειρήσεως. Οι αριθμοδείκτες βασίζονται σε στοιχεία λογιστικά ή στατιστικά ενώ αναφέρονται στο παρελθόν. Η ανάλυση της οικονομικής καταστάσεως μιας επιχειρήσεως με τους αριθμοδείκτες είναι ανάλυση του παρελθόντος προηγούμενες χρήσεις. Πολλές φορές όμως, όταν έχουμε στοιχεία για το μέλλον, όπως τις προβλέψεις των πωλήσεων, τον προγραμματισμό της παραγωγής, τους προβλεπόμενους Ισολογισμούς και Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσεως, καταρτίζουμε αριθμοδείκτες και για το μέλλον. Πολλές φορές όμως προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον μέσο των αριθμοδεικτών, όπως κάνουν οι μελέτες για την πρόβλεψη πτωχεύσεων που χρησιμοποιούν σαν βάση την εξέλιξη και τάση των διάφορων αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες συνεπώς είναι ένα πολύ χρήσιμο «εργαλείο» και υπολογιστικό μέσο, που βοηθάει στην ανάλυση και εκτίμηση των διαφόρων προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων και στη λήψη των ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. 23

29 παριστάνεται συνήθως είτε με τη μορφή πηλίκου κάποιων μεγεθών είτε με τη μορφή ποσοστού. Εάν προτιμηθεί η μορφή του ποσοστού, τότε συνήθως λαμβάνουμε ως διαιρετέο τον αριθμό που δείχνει την ευνοϊκή αξία για την επιχείρηση ούτως ώστε οποιαδήποτε βελτίωση της κατάστασης να μεταφράζεται σε αύξηση αυτού του ποσοστού. Με τη χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών μπορούμε να προσδιορίσουμε τον βαθμό της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των διάφορων τομέων και κλάδων της επιχειρήσεως, με απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των διαφόρων μέσων, πόρων και συντελεστών της παραγωγής της επιχειρήσεως. Ενώ η ορθολογική χρησιμοποίηση των συντελεστών της παραγωγής προϋποθέτει ορθολογική διοίκηση των επιχειρήσεων, χρησιμοποίηση μοντέρνων μεθόδων και τεχνικού εξοπλισμού στη διοίκηση, υψηλά μορφωμένο, εκπαιδευμένο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως διευθυντές στην επιχείρηση. Η χρήση των αριθμοδεικτών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση του κατάλληλου λογιστικού και στατιστικού υλικού των επιχειρήσεων από ανθρώπους μέσα στην επιχείρηση αλλά και από ανθρώπους εκτός της επιχειρήσεως, όπως από οικονομικούς αναλυτές, χρηματιστές, επενδυτές ή ακόμα και απλώς ερευνητές επιχειρηματικών προβλημάτων. Τα περισσότερα όμως στοιχεία για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών προέρχονται από τους δημοσιευμένους Ισολογισμούς των επιχειρήσεων και των Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Οι αναλυτές(εσωτερικοί ή εξωτερικοί) προκειμένου να αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις : 1. ισολογισμούς 2. κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 3. κατάσταση ταμειακών ροών, χρησιμοποιούν ως μέσα τους χρηματοοικονομικούς δείκτες ή αριθμοδείκτες. Με την χρήση αυτών μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες. Έτσι, μπορούμε να πληροφορηθούμε σε γενικές γραμμές για τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα της σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μίας επιχείρησης. 24

30 3.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Οι αριθμοδείκτες που αναλύονται και καταρτίζονται από μια επιχείρηση είναι πολύ χρήσιμοι και απαραίτητοι, γιατί βοηθούν στην ανάλυση, τη διάγνωση και εκτίμηση της παρούσης καταστάσεως και των συνθηκών της επιχειρήσεως. Τα σημαντικότερα στοιχειά που πρέπει να προσέχει ένας αναλυτής κατά την κατάρτιση των δεικτών είναι αυτοί να : 1) Συγκρίνονται με προηγούμενα χρόνια. Έτσι ανακαλύπτουμε πραγματικά τις μεταβολές και την τάση των διαφόρων μεγεθών στην επιχείρηση. 2) Συγκρίνονται με ομοειδείς δείκτες άλλων συναγωνιστικών επιχειρήσεων, τους οποίους καταρτίζουμε βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών. 3) Συγκρίνονται με τους μέσους δείκτες του κλάδου, στον οποίο ανήκει η επιχείρησή μας. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί αριθμοδείκτες, σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία. Υπάρχει η δυνατότητα να καταρτιστούν ακόμη περισσότεροι και αυτό εξαρτάται από τη συγκεκριμένη επιχείρηση και τα προβλήματα που ενδεχομένως καλείτε η διοίκηση της κάθε επιχείρησης να επιλύσει. Οι αριθμοδείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται και με τον τύπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναφέρονται, αλλά και ανάλογα με την ανάλυση και έρευνα που επιχειρείτε. Ωστόσο οι γενικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούν ο αναλυτές κατά την κατάρτιση των αριθμοδεικτών είναι οι εξής : 1. Η συσχέτιση των μεγεθών γίνεται κατά τρόπο ώστε οι δείκτες - αριθμοί που προκύπτουν να είναι ευθέως ανάλογοι με την κατάσταση που απεικονίζουν, δηλαδή οι υψηλότεροι δείκτες να αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες καταστάσεις και οι χαμηλότεροι σε δυσμενέστερες. 25

31 2. Τα μεγέθη των συσχετίσεων επιλέγονται κατά τρόπο που να μειώνει στο ελάχιστων π.χ. τα λάθη ή τις επιπτώσεις νομισματικών διακυμάνσεων. 3. Δείκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστημα χρήσεως μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της οικονομικής μονάδας και κρίνονται πάντοτε σε συσχέτιση με δείκτες αντίστοιχων χρονικών περιόδων προηγούμενων ετών 4. Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. Για το λόγο αυτό ταξινομούνται σε ομάδες κατά τρόπο που να επιτρέπει μία αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε δραστηριότητας. 5. Δείκτης μεμονωμένος έχει σχετική μόνο χρησιμότητα. Γι' αυτό επιβάλλεται να γίνεται σύγκριση διάφορων δεικτών μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζονται ορθά συμπεράσματα. τους, εξασφαλίζονται ορθά συμπεράσματα. 26

32 3.3 ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Αν και υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών αριθμοδεικτών ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκει ο αναλυτής. Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότερο χρησιμοποιημένοι αριθμοδείκτες για την χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι οι παρακάτω : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Liquidity ratios) Η χρησιμοποίηση των αριθμοδείκτων ρευστότητας αποσκοπεί στο να προσδιορίσουμε την βραχυχρόνια οικονομική θέση μια επιχείρησης (οικονομικής μονάδας). Καθώς επίσης και στην ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τις. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης προς πωλήσεις ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Activity ratios) Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας αποσκοπεί στο να μετρήσουμε το βαθμό στον οποίο μια επιχείρηση (οικονομική μονάδα) είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχειών. Δηλαδή στο πόσο ικανοποιητικά τα χρησιμοποιεί. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης μέσης περιόδου είσπραξης απαιτήσεων 27

33 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (profitability ratios) Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας αποσκοπεί στο να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα μια επιχείρησης (οικονομικής μονάδας). Την αποδοτικότητα των κερδών καθώς επίσης και την ικανότητα της διοίκησης της. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (financial structure and viability ratios) Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών βιωσιμότητας αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί η ικανότητα της επιχείρησης (οικονομικής μονάδας) στο να ανταποκρίνεται στης μακροχρόνιες υποχρεώσεις της. Καθώς επίσης και στο να εκτιμάτε ο βαθμός προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Operating expense rations) Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δαπανών λειτουργίας παρέχουν την ένδειξη για την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της επιχείρησης (οικονομικής μονάδας) απέναντι σε διάφορες δαπάνες λειτουργίας καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα της απέναντι στις επιμέρους δαπάνες. 28

34 Λειτουργικών εξόδων Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις Καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των απασχολουμένων Παγίων προς μέσο αριθμό απασχολουμένων Καλύψεως επενδύσεων ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (Investment ratios) Οι αριθμοδείκτες επενδύσεων συσχετίζουν των αριθμό των μετοχών μιας επιχείρησης (οικονομικής μονάδας) και τι χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη τα μερίσματα και τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία. Κέρδη ανά μετοχή Μερισματική απόδοση Ποσοστό διανεμόμενων κερδών Μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων Τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή 29

35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Η έννοια της ρευστότητας αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να μπορεί να ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και να διαθέτει επιπλέον χρηματικά διαθέσιμα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει έκτακτες ταμειακές εκροές και έξοδα ή να μπορεί να δράττει επιχειρηματικές ευκαιρίες που τις δίδονται, να διαθέτει δηλαδή αυτό που λέγεται χρηματοοικονομική ευκαμψία. ΟΙ αριθμοδείκτες ρευστότητας Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως μιας επιχειρήσεως όσο και της ικανότητας της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η ύπαρξη ρευστότητας σε μία επιχείρηση έχει επίδραση στα κέρδη της διότι αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά ή αν δεν υπάρχουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα, τότε η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Έτσι η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσφήμιση της, τη μείωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων με αυτή και πιθανός την κήρυξη της σε κατάσταση πτωχεύσεως. Για αυτό το λόγω οι περισσότερες επιχειρήσεις φροντίζουν να διατηρούν ένα πλεόνασμα κυκλοφοριακών στοιχείων ανάλογο με τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, ώστε να μπορούν να τις εξοφλούν κανονικά. Το να κατέχει μετρητά διαθέσιμα μια οικονομική μονάδα είναι πολύ σημαντικό για τη βραχυχρόνια επιβίωση της, αφού σε ομαλές και υγιείς οικονομικά συνθήκες, θα πρέπει το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης να καλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της ή τα χρήματα που της οφείλουν οι πελάτες της να είναι περισσότερα από αυτά που οφείλει η ίδια σε τρίτους και προμηθευτές. Ενώ η τοποθέτηση κεφαλαίων σε κυκλοφοριακά στοιχεία δεν αποτελεί κατά κανόνα παραγωγική επένδυση και ως εκ τούτου η διατήρηση υπερβολικά υψηλών κυκλοφοριακών στοιχείων ενδέχεται να μειώσει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχειρήσεως. Στο ίδιο αποτέλεσμα όμως μπορεί να οδηγήσει και η ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων, διότι η αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεων καταλήγει σε 30

36 οικονομικό κλονισμό με καταστρεπτικές συνέπειες για την επιχείρηση. Για κάθε επιχείρηση υπάρχει ένα άριστο ύψος κυκλοφοριακών στοιχείων και τρεχουσών υποχρεώσεων. Κατά την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεως μιας επιχειρήσεως δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με τη ρευστότητα και την ικανότητα της επιχείρησης να εκπληρώνει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν οι αριθμοδείκτες ρευστότητας. Ποιο συγκεκριμένα τα ερωτήματα αυτά αναφέρονται: α) Στην ύπαρξη επαρκών κυκλοφοριακών στοιχείων και συνέπειας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. β) Στην ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία της και την εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζομένων ευκαιριών. γ) Στην ύπαρξη υπερβολικών αποθεματοποιήσεων. δ) Στο αν χορηγούνται μεγάλες πιστώσεις στους πελάτες της. ε) Στο αν οι απαιτήσεις της είναι υπέρογκες. Τα παραπάνω ερωτήματα είναι δυνατόν να απαντηθούν με τη λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών στοιχείων μιας επιχειρήσεως χρησιμοποιώντας τους αριθμοδείκτες ρευστότητας. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο μέγεθος και στις σχέσεις των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχειρήσεως, τα οποία αποτελούν τις πηγές καλύψεως αυτών των υποχρεώσεων. Η οικονομική κατάσταση μιας επιχειρήσεως μπορεί να θεωρηθεί καλή μόνον αν αυτή έχει επαρκή ρευστότητα. Έτσι, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας παρουσιάζουν την εικόνα της τρέχουσας οικονομικής καταστάσεως μιας επιχειρήσεως και η μελέτη για τον υπολογισμό των κεφαλαίων κινήσεως ενδιαφέρει όλους όσους σχετίζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο με την επιχείρηση, αφενός μεν γιατί συνδέονται με τις καθημερινές λειτουργίες της, αφετέρου δε, γιατί η ανεπάρκεια κεφαλαίων κινήσεως ή η κακή διαχείριση τους αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες αιτίες πτωχεύσεως. Όπως γίνεται κατανοητό, κάθε επιχείρηση καλείται να εφαρμόζει αυτή την πελατειακή πολιτική πιστώσεων που θα της εξασφαλίσει ένα ελάχιστο ποσό ρευστότητας κάθε μήνα, που θα είναι όμως ικανό να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα της επιχείρησης π.χ (μισθούς, ΔΕΗ, ενοίκια κτλ.). Ιδιαίτερα όμως, ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών ρευστότητας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για την διοίκηση της, γιατί επιτρέπει τον έλεγχο του κατά ποιο τρόπο απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση τα 31

37 κεφάλαια κινήσεως της. Έτσι, είναι δυνατό να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα της επιχειρήσεως να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Πέρα από αυτό ελέγχεται αν και κατά πόσο γίνεται η κατάλληλη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων κινήσεως της επιχειρήσεως, αν τα κεφάλαια αυτά είναι επαρκή σε σύγκριση με τις εργασίες της, ή αν υπολείπονται από τα κανονικά, οπότε υπάρχει πρόβλημα ρευστών. Τέλος, η παρακολούθηση των αριθμοδεικτών ρευστότητας, διαχρονικά, παρέχει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί αν υπάρχει βελτίωση ή όχι της τρέχουσας οικονομικής καταστάσεως της επιχειρήσεως. Σε γενικές γραμμές, για να θεωρηθεί ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση, από απόψεως κεφαλαίων κίνησης, θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1) Να μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές απαιτήσεις των βραχυχρόνιων δανειστών της και να είναι σε θέση να εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 2) Να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες της και να μπορεί να εκμεταλλεύεται τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες. 3) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των απαιτητών τόκων και μερισμάτων των μετόχων της. Καλή οικονομική κατάσταση για την επιχειρήσει υπάρχει όταν οι τρέχουσες δραστηριότητες της χρηματοδοτούνται και από τους βραχυχρόνιους πιστωτές. Έτσι αν αγοράζονται προϊόντα με πίστωση και στη συνέχεια ρευστοποιούνται μέσα στα χρονικά όρια των πιστώσεων, τότε η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με τις διευκολύνσεις των πιστωτών της. Επομένως, τίθεται στην κρίση και στις επιλογές κάθε αποτελεσματικής διοίκησης να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο ταμειακών εισροών σε μηνιαία βάση, προκειμένου το επίπεδο ρευστότητας που διαθέτει η επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ταμειακές της υποχρεώσεις. 32

38 4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μας δείχνει το μέτρο ρευστότητας μιας επιχείρησης αλλά και τα περιθώρια ασφάλειας που διατηρεί η επιχείρηση ώστε να είναι σε θέση να καλύψει κάποια ενδεχόμενη εξέλιξη στην εισροή κεφαλαίων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών υποχρεώσεων της. Είναι ο πλέον διαδεδομένος και χρησιμοποιημένος δείκτης ρευστότητας και βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας επιχειρήσεως με το σύνολο των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της. Το αποτέλεσμα του δείκτη ερμηνεύεται σε φορές Δηλαδή πόσες φορές η επιχείρηση μπορεί να καλύψει της τρέχουσες (βραχυπρόθεσμες) υποχρεώσεις της από το σύνολο του κυκλοφορούν ενεργητικού της. Και εκφράζεται από την εξής σχέση. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ = ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Στον αριθμητή του κλάσματος περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχειά όπως είναι τα διαθέσιμα ( μετρητά, άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχειά ). Ενώ στον παρονομαστή του κλάσματος περιλαμβάνονται η βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της επιχείρησης όπως ( παστώσεις προμηθευτών, μερίσματα πληρωτέα, φόροι βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών και προκαταβολές πελατών ). Οι αποδεκτές τιμές που κυμαίνεται ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι από (1,2 < αρ <2). Και όσο μεγαλύτερος τόσο καλύτερη είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. Ένας δείκτης γύρω στο 2 για μια βιομηχανική και μια εμπορική επιχείρηση θεωρείται ικανοποιητικός όχι όμως και για μια επιχείρηση κοινής αφέλειας ή μια παροχής υπηρεσιών που δεν διατηρεί μεγάλα αποθέματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζει μικρό κυκλοφορούν ενεργητικό. τέλος όσο πιο προβλέψιμες είναι οι εισροές χρημάτων μιας επιχείρησης τόσο ποιο αποδεκτός γίνεται γενικότερα ένας χαμηλός δείκτης επίσης μια επιχείρηση που διατηρεί μικρά 33