ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF"

Transcript

1 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Εισαγωγή...2 Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου Το καθεστώς αδειοδότησης...3 α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς προκαθορισμένα...4 β) Η άδεια οφείλει να δίδεται εντός ευλόγου χρόνου...5 γ) Αποτελεσματική δικαστική προστασία Επί μέρους προβληματικοί όροι σχετικά με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης...7 α) Πρόγραμμα σπουδών...7 β) Προσόντα και αριθμός διδασκόντων...8 γ) Εγγυητική επιστολή...9 δ) Μη συστέγαση μη συσχέστιση με φροντιστήρια - Κτηριολογικό...11 ε) Εγγραφή διδασκόντων σε μητρώο...13 στ) Επωνυμία και προβολή...13 ζ) Ποινολόγιο - δημιουργία ασαφούς πλαισίου...16 Β. Ρυθμίσεις που απουσιάζουν από τον Νόμο Ισοτιμία των τίτλων σπουδών Μη διαφοροποίηση μεταξύ ΑΕΙ της ΕΕ και λοιπών ΑΕΙ της αλλοδαπής Μη ρύθμιση άλλων μορφών συνεργασίας Ειδικότερα το θέμα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ)...19 Κατάληξη...20

2 Εισαγωγή Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο νόμος σχετικά με την «Ίδρυση και λειτουργία Κολεγίων» (στο εξής: ο Νόμος). Ο Νόμος αυτός γεννά διάφορα ερωτηματικά ως προς την συμβατότητά του προς τους κανόνες της ΣυνθΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και την ελευθερία εγκατάστασης, τόσο ως προς τον χρόνο δημοσίευσής του (σε σχέση με την ανεφάρμοστη ακόμη οδηγία 2005/36) όσο και ως προς το περιεχόμενό του. Ο Νόμος αυτός ρυθμίζει ενιαία το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών ιδρυμάτων μεταλυκειακών σπουδών (στο εξής: τα Κολλέγια), τόσο αυτών που λειτουργούν αυτοτελώς ως αμιγώς ημεδαπές επιχειρήσεις, όσο και αυτών που συνδέονται με συμβάσεις δικαιόχρησης ή πιστοποίησης με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (στο εξής: Πανεπιστήμια) της αλλοδαπής. Μόνη μια διάταξη του νόμου (το άρθρο 10) προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για τα Κολλέγια που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, χωρίς όμως να εισάγει την παραμικρή διάκριση μεταξύ Πανεπιστημίων εγκατεστημένων εντός της ΕΕ και εκτός της ΕΕ. Κατά τα λοιπά ο νόμος εφαρμόζεται όμοια σε όλα τα Κολλέγια, αποφεύγοντας κάθε αναφορά στο δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ. Ο Νόμος φαίνεται προβληματικός τόσο ως προς τις επιμέρους διατάξεις που περιλαμβάνει (Α), όσο και ως προς ζητήματα τα οποία καταλείπει αρρύθμιστα (Β). Α) Προβληματικές ρυθμίσεις του νόμου Διατάξεις του νόμου που γεννούν προβλήματα συμβατότητας ως προς τις διατάξεις της ΣυνθΕΚ είναι οι ακόλουθες: 1. Η βασική προβληματική διάταξη του νόμου είναι το άρθρο 10(1) το οποίο προβλέπει ότι: «Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας 2

3 δικαιόχρησης (franchising). Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύμπραξη με ιδρύματα της αλλοδαπής δεν μπορούν να παρέχονται από παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίου.» Με άλλα λόγια, περιορίζει το δικαίωμα εγκατάστασης στην Ελλάδα Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών, καθώς τα υποχρεώνει α) είτε να συμβληθούν με ένα ήδη υπάρχον Κολλέγιο β) είτε να συστήσουν τα ίδια Κολλέγιο, σύμφωνα με τις περιοριστικές προϋποθέσεις του Νόμου. Δηλαδή, από τις πολυάριθμες μορφές εγκατάστασης που έχει στη διάθεσή του το Πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους, ο Νόμος το περιορίζει σε μια συγκεκριμένη και ιδιαίτερα αυστηρά περιγεγραμμένη μορφή. Ωστόσο, επιβάλλοντας έναν τόσο δραστικό περιορισμό, καταλείπει χωρίς ορισμό και άρα χωρίς συγκεκριμένο νομικό περιεχόμενο τις δύο μορφές συνεργασίας τις οποίες υποτίθεται πως ρυθμίζει: τις συμφωνίες πιστοποίησης και δικαιόχρησης στον χώρο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών! Τέτοιου είδους περιορισμός στο δικαίωμα εγκατάστασης, παρότι δεν εισάγει διάκριση, συνιστά ωστόσο παραβίαση των άρθρων 39, 43 και 48 ΣυνθΕΚ (βλ. λ.χ. ΔΕΚ, 21 Απριλίου 2005, Επιτροπή κ. Ελλάδας, Οπτικοί, υπ. C-140/03, Συλ Ι-3177). Μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον από κάποιον επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος (όπως λ.χ. η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η προστασία των καταναλωτών), υπό την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητος για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και αναλογικός προς αυτόν (βλ. ΔΕΚ, 30 Νοεμβρίου 1995, Gebhard, υπ. C-55/94, Συλ Ι-4165 και τον σχολιασμό της από τον Β. Χατζόπουλο ΝοΒ (1997) ). Υπό το πρίσμα αυτό οφείλουν να εξεταστούν οι ακόλουθες διατάξεις του νόμου. 2. Το καθεστώς αδειοδότησης: Η απαίτηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας (άρθρο 1(2)) Το άρθρο 1(2) προβλέπει και τα άρθρα 2-7 ρυθμίζουν αναλυτικά την διαδικασία για την έκδοση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας. Είναι ασαφές τι εξυπηρετεί η διπλή αδειοδότηση: άλλες προϋποθέσεις για την ίδρυση και άλλες προϋποθέσεις για τη λειτουργία, ενώ η δεύτερη άδεια προϋποθέτει την πρώτη και ανακαλείται αυτοδικαίως μαζί με αυτήν Αλλά και η άδεια ίδρυσης ανακαλείται αν επί δύο συναπτά έτη δεν λάβει άδεια λειτουργίας το Κολλέγιο. 3

4 Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ (βλ. μεταξύ πολλών, ΔΕΚ, 7 Μαΐου 1992, Aguirre Borrel, υπ. C-104/91, Συλ Ι-300 και ΔΕΚ, 12 Ιουλίου 2001, Smits & Peerbooms, υπ. C-157/99, Συλ I-5473), κάθε καθεστώς αδειοδότησης το οποίο παρακωλύει ή καθιστά λιγότερο ελκυστικό το δικαίωμα εγκατάστασης των άρθρων 43 και 48 ΣυνθΕΚ, εκτός από τις παραπάνω ουσιαστικές προϋποθέσεις (να δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, να είναι απαραίτητο και να πληροί τον όρο της αναλογικότητας, για τις οποίες αναλυτικότερα παρακάτω) οφείλει να ικανοποιεί και συγκεκριμένες τυπικές προϋποθέσεις: α) να εξαρτάται από αντικειμενικά κριτήρια σαφώς προκαθορισμένα, β) να δίδεται εντός εύλογου χρόνου και γ) να είναι επιδεκτική αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου. Εν προκειμένω και οι τρεις προϋποθέσεις απουσιάζουν. α) Αντικειμενικά κριτήρια σαφώς προκαθορισμένα Ο νόμος περιγράφει σαφώς τις θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν προκειμένου για την άδεια ίδρυσης. Είναι συζητήσιμο κατά πόσον κάποιες από αυτές πληρούν τους ουσιαστικούς όρους συμβατότητας με το κοινοτικό δίκαιο (βλ. παρακάτω, υπό 3), αλλά σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις περιγράφονται σαφώς. Το αντίθετο ισχύει προκειμένου για την έκδοση άδειας λειτουργίας. Σχετικά προβλέπεται ότι η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από απλή (μη δεσμευτική) γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου των Κολλεγίων του άρθρου 13 του ίδιου νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Νόμου «για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κολλεγίου λαμβάνονται υπ όψιν ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια». Τούτο σημαίνει ότι η απαρίθμηση των κριτηρίων που ακολουθεί δεν είναι εξαντλητική αλλά ενδεικτική και ότι ο Υπουργός, κατά περίπτωση, μπορεί να λαμβάνει υπόψη του και άλλα κριτήρια τα οποία δεν περιγράφονται στο νόμο! Το κριτήριο του άρθρου 6(2)α, φέρει τον τίτλο «Κτηριακές υποδομές, συνθήκες υγιεινής και υλικοτεχνικός εξοπλισμός». Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι «οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των 4

5 σπουδαστών σε διδασκαλία, μελέτη, ψυχαγωγία, άθληση». Όροι όπως «επαρκείς» είναι προδήλως ασαφείς και καταλείπουν σημαντική διακριτική ευχέρεια στο αποφαινόμενο όργανο, εν προκειμένω στον Υπουργό. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί ποιες είναι οι ανάγκες των σπουδαστών σε ψυχαγωγία και, κυρίως, σε άθληση μέσα σε ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα, εκτός αν πρόκειται για Τμήμα Φυσικής Αγωγής. Το ίδιο ασαφής είναι και η απαίτηση «λειτουργικής» βιβλιοθήκης και «εξοπλισμένης» αίθουσας πολυμέσων (δηλ. πόσο εξοπλισμένη οφείλει να είναι;). Ομοίως, η περίπτωση (γ) της ίδιας διάταξης προβλέπει ότι «κάθε Κολλέγιο πρέπει να καλύπτει με πληρότητα τα παρεχόμενα γνωστικά αντικείμενα». Πότε ένα γνωστικό αντικείμενο καλύπτεται με πληρότητα είναι ζήτημα επιστημολογικά αμφιλεγόμενο και πρακτικά διαφοροποιούμενο. Μια απλή σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών των τριών Νομικών Σχολών της Ελλάδας καταδεικνύει πειστικά το σημείο αυτό, ενώ σε λιγότερο «παραδοσιακές» σχολές οι διαφορές είναι ακόμη πιο ουσιώδεις. β) Η άδεια οφείλει να δίδεται εντός ευλόγου χρόνου Καμία ένδειξη της διάρκειας της διαδικασίας αδειοδότησης δεν δίδεται από τον Νόμο. Τα προβλεπόμενα στάδια είναι (άρθρο 6(5)): α) η «λεπτομερής» αξιολόγηση της αίτησης του αιτούντος από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων, β) η αυτοψία της αυτής Επιτροπής στους χώρους του Κολλεγίου, γ) ενδεχομένως, η διαπίστωση ελλείψεων και η χορήγηση εύλογης προθεσμίας για την συμπλήρωσή τους (χωρίς να είναι σαφές αν αυτή διαπιστώνεται με περαιτέρω αυτοψία), δ) η σύνταξη έκθεσης προς το Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 6(1)) ε) η έκδοση απλής γνώμης προς τον Υπουργό και στ) η έκδοση απόφασης από τον Υπουργό. Είναι προφανές ότι η παραπάνω διαδικασία αδειοδότησης δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εντός των πενήντα ημερών που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 4), ούτε καν εντός των τριών μηνών η παρέλευση των οποίων στοιχειοθετεί την σιωπηρή απόρριψη αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 18/89 για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, δεν προβλέπεται κάποια άλλη ειδική προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τούτο, με τη σειρά του, έχει δύο συνέπειες. 5

6 Πρώτον, με δεδομένο ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση (και ανά τριετία, ανανέωση) άδειας λειτουργίας υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το πιθανότερο είναι ότι κατά τον χρόνο κατά τον οποίον οι τελειόφοιτοι μαθητές και οι γονείς τους πρέπει να λάβουν οριστικές αποφάσεις περί συμμετοχής ή μη στις Πανελλαδικές εξετάσεις (κατά μήνα Απρίλιο, το αργότερο), όταν δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θέλουν να γνωρίζουν τις επιλογές τους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τα Κολλέγια δεν θα είναι σε θέση να προτείνουν με βεβαιότητα τις υπηρεσίες τους. Δεύτερον, οι αιτούντες, μη έχοντας λάβει απάντηση εντός του προβλεπόμενου τριμήνου το οποίο στοιχειοθετεί την σιωπηρή απόρριψη του αιτήματός τους, θα πρέπει εντός εξηκονθημέρου να υποβάλλουν αίτηση ακύρωσης προκειμένου να είναι εμπρόθεσμοι, ακόμη κι αν εν συνεχεία, εφόσον τους δοθεί η άδεια λειτουργίας, παραιτηθούν από το ως άνω ένδικο μέσο. γ) Αποτελεσματική δικαστική προστασία Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΚ κάθε φορά που διακυβεύεται η εφαρμογή δικαιώματος που απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο, οφείλει να παρέχεται και αποτελεσματική δικαστική προστασία του δικαιώματος αυτού. Για την εφαρμογή της παραπάνω γενικής αρχής έχουν υιοθετηθεί από τον κοινοτικό νομοθέτη οι οδηγίες 89/665/ΕΚ και 92/13/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκαν πρόσφατα από την οδηγία 2007/66/ΕΚ) για την ένδικη προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί πλούσια νομολογία του ΔΕΚ σχετικά με τους δικονομικούς και ουσιαστικούς όρους που οφείλει να πληροί η προστασία αυτή (βλ. καταρχήν ΔΕΚ, 26 Φεβρουαρίου 1986, Marshall, υπ. 152/84, Συλ 723 και ΔΕΚ, 15 Οκτωβρίου 1987, Heylens, υπ. 222/86, Συλ 4097 και πιο πρόσφατα ΔΕΚ, 19 Σεπτεμβρίου 2006, Wilson v Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, υπ. C- 506/04, Συλ Ι-8613, ΔΕΚ 13 Μαΐου 2007, Unibet, αδημ.). Πέραν από το αμιγώς δικονομικό ζήτημα του κατά πόσο η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι καθυστερήσεις που η εκδίκασή της συνεπάγεται εξασφαλίζει αποτελεσματική ένδικη προστασία, ο υπό σχολιασμό νόμος θέτει και πολύ σημαντικά ουσιαστικά ζητήματα: πως μπορεί ο ακυρωτικός δικαστής να ελέγξει την εφαρμογή κριτηρίων τόσο γενικών και αόριστων και ταυτόχρονα τόσο ουσιαστικών όπως «η 6

7 επάρκεια» των υποδομών και «η πληρότητα» του προγράμματος σπουδών; Με άλλα λόγια, η θέσπιση ιδιαίτερα γενικόλογων κριτηρίων μη επιδεκτικών νομικής εκτίμησης και μάλιστα κατά τρόπο μη εξαντλητικό, στερεί κάθε δυνατότητα ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου των (θετικών και αρνητικών) αποφάσεων του Υπουργού. Με τον τρόπο αυτόν κάθε έννοια αποτελεσματικής ένδικης προστασίας καθίσταται κενή περιεχομένου. 3. Επί μέρους προβληματικοί όροι σχετικά με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης α) Πρόγραμμα σπουδών Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων, ελέγχει «την πληρότητα του προγράμματος σπουδών» που προσφέρονται από τα Κολλέγια ως κριτήριο για την χορήγηση άδειας λειτουργίας του Κολλεγίου (άρθρο 6(2)γ). Κανένας διαχωρισμός δεν εισάγεται από τον Νόμο ανάλογα με το αν πρόκειται για Κολλέγια που δρουν αυτοτελώς ή αν είναι συνεργαζόμενα με Πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι προφανές ότι μόνος αρμόδιος για να καταρτίσει και να αξιολογήσει το πρόγραμμα σπουδών είναι το «μητρικό» ΑΕΙ της αλλοδαπής και, κατά περίπτωση, ο οικείος φορέας ελέγχου (Υπουργείο, επιτροπή αξιολόγησης κτλ) του κράτους «προέλευσης» του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου. Σε καμία περίπτωση δε, το πρόγραμμα αυτό δεν δύναται να αξιολογείται ή να τροποποιείται από την Ελληνική Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων. Σχετική ρύθμιση προσπάθησε να περάσει η Ελληνική Δημοκρατία, μέσω των ευρωβουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της οδηγίας 2005/36. Συγκεκριμένα, η Τροπολογία 214 των ευρωβουλευτών Τρακατέλη Χατζηδάκη προέβλεπε ότι «Στην περίπτωση διπλωμάτων που χορηγούνται σύμφωνα με τις μεθόδους που παρατίθενται στην παράγραφο 2β, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου παρέχεται η εκπαίδευση έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην επικράτειά του και συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο χορηγεί τα πτυχία και είναι εγκατεστημένο και αναγνωρισμένο σε άλλο κράτος μέλος τους ίδιους μηχανισμούς με εκείνους που χρησιμοποιεί, προκειμένου να ελέγξει την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην επικράτειά του, προβλέποντας αυστηρούς 7

8 κανόνες όσον αφορά τη διδασκαλία και γενικώς τις συνθήκες σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση.» Η τροπολογία αυτή απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σκεπτικό ότι: «Αυτή δεν είναι αποδεκτή, διότι έχοντας υπόψη την αυτονομία των κρατών μελών σε θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους υποδοχής να καθορίσει τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης που αφορούν το κράτος μέλος καταγωγής όπου εδρεύει το "εποπτεύον" Πανεπιστήμιο.» Στις 18/5/2004 στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ο Υπουργός κύριος Σιούφας επανέφερε την τροπολογία Τρακαλατέλη Χατζηδάκη η οποία απερρίφθη ξανά. Και ο Έλληνας νομοθέτης, άλλωστε, στον ν. 3685/08 για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προβλέπει (άρθρο 10) ότι (η έμφαση του γράφοντος) «Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μπορούν να δημιουργούν μόνα τους, ή σε συνεργασία μεταξύ τους, αυτοδύναμα αυτοχρηματοδοτούμενα Π.Μ.Σ. στο εξωτερικό. Για τα προγράμματα αυτά [ ] θα παρουσιάζονται αναλυτικά ο προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδότησης, οι διαδικασίες εγκατάστασης, οι ενδεχόμενες συνεργασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η οργάνωση και η λειτουργία του προγράμματος, η συγκρότηση συντονιστικού οργάνου η γλώσσα διδασκαλίας και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο.» Με άλλα λόγια, όπως το προβλέπει ο Έλληνας νομοθέτης, έτσι συμβαίνει (και οφείλει να συμβαίνει) και με τα προγράμματα σπουδών και τις Πανεπιστημιακές δομές των άλλων κρατών μελών της ΕΕ: ορίζονται κατά περίπτωση από το ενδιαφερόμενο Πανεπιστήμιο και τα αρμόδια όργανά του. Πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού το κάθε Πανεπιστήμιο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τους τίτλους σπουδών που χορηγεί και για το είδος των γνώσεων, ποιοτικά και ποσοτικά, που αυτοί ενσωματώνουν. β) Προσόντα και αριθμός διδασκόντων Σύμφωνα με το άρθρο 10(2) του Νόμου: 2. Για τη σύμπραξη Κολλεγίου με ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται να συντρέχουν κατ ελάχιστο οι ακόλουθες προϋποθέσεις: «(α) (β) Οι διδάσκοντες στο Κολλέγιο να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για τη κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα της αλλοδαπής. Επίσης η αναλογία 8

9 διδασκόντων στο Κολλέγιο σε σχέση με τα τυπικά τους προσόντα θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την αναλογία διδασκόντων στο ίδρυμα της αλλοδαπής. (γ) Η αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων να είναι αντίστοιχη με εκείνη του ιδρύματος της αλλοδαπής.» Οι παραπάνω όροι, παρότι φαίνονται καταρχήν εύλογοι, είναι προβληματικοί από τουλάχιστον δύο απόψεις. Πρώτον, περιορίζουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ακαδημαϊκή ελευθερία του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, καθώς δεν του επιτρέπουν να οργανώσει την δευτερεύουσα εγκατάστασή του όπως το κρίνει σκόπιμο. Δεύτερον, και κυριότερο, είναι ιδιαίτερα γενικόλογοι, δυσεφάρμοστοι και ακατάλληλοι. Ένα απλό παράδειγμα καταδεικνύει τα παραπάνω. Αν ένα Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της ΕΕ ειδικεύεται κυρίως στις θετικές επιστήμες και δίνει έμφαση στην εργαστηριακή άσκηση και στην στενή παρακολούθηση των φοιτητών του, τότε το ακαδημαϊκό του προσωπικό θα είναι πολυάριθμο και, συχνά, προ-διδακτορικού επιπέδου. Αν το Πανεπιστήμιο αυτό, το οποίο προσφέρει και οικονομικές σπουδές, ξεκινήσει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αποκλειστικά με Τμήμα Οικονομικών, τότε α) αν μεν ληφθεί υπόψη η συνολική σύνθεση του διδακτικού του προσωπικού του μητρικού Πανεπιστημίου, τότε θα έχουμε στην Ελλάδα αδικαιολόγητα υψηλή αντιστοιχία διδασκόντων προς φοιτητές με χαμηλό επίπεδο διδασκόντων, β) αν, όπως είναι το λογικότερο, ληφθεί υπόψη μόνον η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού που αντιστοιχεί στο αντικείμενο σπουδών που «μεταφέρεται» στην Ελλάδα, τότε θα έχουμε πιο χαμηλή αντιστοιχία διδασκόντων προς φοιτητές, με υψηλό επίπεδο διδασκόντων. Ο Νόμος, ωστόσο, δεν καθιστά σαφές τι θα πρέπει να συμβαίνει. Με άλλα λόγια οι όροι αυτοί είναι ασαφείς και ακατάλληλοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, που είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών στην Ελλάδα. γ) Εγγυητική επιστολή Σύμφωνα με το άρθρο 6(3)ζ του Νόμου, για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ευρώ. Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει σε κάθε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας (ή/και της άδειας ίδρυσης, αφού η μια προϋποθέτει την άλλη) και «από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται κατά προτεραιότητα τα 9

10 καταβληθέντα δίδακτρα στους σπουδαστές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του σπουδαστικού έτους». Είναι σαφές ότι η δέσμευση ενός τόσο σημαντικού κεφαλαίου συνιστά εμπόδιο στο δικαίωμα εγκατάστασης των Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών στην Ελλάδα. Καταρχήν αυξάνει σημαντικά το κόστος εγκατάστασης, με την δέσμευση σημαντικών οικονομικών πόρων. Δεύτερον, νομοτελειακά, αποκλείει τις μικρές και μεσαίες συνεργασίες, και υποχρεώνει αποκλειστικά σε «βιομηχανικής» κλίμακας συνεργασίες. Με τα σημερινά δεδομένα το κόστος μιας εγγυητικής αυτού του ύψους είναι τουλάχιστον ετησίως και προϋποθέτει την υποθήκευση ιδιαίτερα σημαντικής ακίνητης περιουσίας η οποία να υπερκαλύπτει το ποσό των σύμφωνα με τα τραπεζικά κριτήρια. Αυτό, συνδυαζόμενο με το κόστος κτιρίων, εγκαταστάσεων, υλικοτεχνικής υποδομής κτλ, αυξάνει τα έξοδα εγκατάστασης (sunk costs) και καθιστά βιώσιμες μόνον πολυπληθείς φοιτητικούς πληθυσμούς οι οποίες εξασφαλίζουν σημαντικές οικονομίες μεγέθους, όχι όμως και ποιότητα σπουδών. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ο παραπάνω περιορισμός είναι δικαιολογημένος. Καταρχήν είναι ασαφές γιατί, σε περίπτωση παράβασης των όρων ίδρυσης ή/και λειτουργίας των Κολλεγίων ακόμη κι αν ο παραβιασθείς όρος δεν επιδρά ουσιαστικά στις παρεχόμενες σπουδές αυτά οφείλουν να παύσουν τις εργασίες τους άμεσα, και όχι στο τέλος του οικείου ακαδημαϊκού έτους. Μια τέτοια λύση θα τιμωρούσε μεν τα παρανομούντα Κολλέγια, χωρίς ωστόσο να «αφήνει στο δρόμο» φοιτητές και διδάσκοντες. Ειδικά για τους φοιτητές, ακόμη κι αν τους επιστραφούν τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα, για το χαμένο έτος σπουδών πως θα αποζημιωθούν; Δεύτερον, όσον αφορά στους διδάσκοντες των Κολλεγίων, δεν είναι σαφές γιατί αυτοί ως εργαζόμενοι χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, μεγαλύτερης από αυτήν που τους διασφαλίζει η εργασιακή τους σχέση και η ευνοϊκή προς αυτούς εργατική νομοθεσία. Τρίτον και κυριότερο, το γεγονός ότι το ποσό της εγγυητικής επιστολής δεν είναι ανάλογο του αριθμού των φοιτητών και των διδασκόντων του κάθε Κολλεγίου, αλλά ορίζεται κατά τρόπο γενικό από τον Νόμο, υποδηλώνει ότι ο βασικός λόγος της 10

11 απαίτησης εγγυητικής επιστολής είναι κυρίως εισπρακτικός και κατασταλτικός (γιατί πόσοι είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες που μπορούν να «χάσουν σε μια νύχτα» ευρώ και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους;), παρά εγγυητικός. Συνεπώς, πρόκειται για περιορισμό ακατάλληλο για να εξασφαλίσει οποιονδήποτε επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη και στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή γινόταν δεκτό ότι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να διασφαλιστούν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες των Κολλεγίων, το μέτρο δεν είναι σε καμία περίπτωση αναλογικό, καθώς ουδαμώς συνδέεται με το μέγεθος του ασφαλιστέου κινδύνου. Επιπροσθέτως δε, σε καμία άλλη δραστηριότητα ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης, όπως λ.χ. ιδιωτικά νηπιαγωγεία, Γυμνάσια, Λύκεια, ΙΕΚ αλλά και κρατικής όπως τα Μεταπτυχιακά με δίδακτρα των ΤΕΙ, των Πανεπιστημίων, του ΔΙΠΑΕ και του ΕΑΠ δεν προβλέπεται εγγυητική επιστολή. δ) Μη συστέγαση μη συσχέστιση με φροντιστήρια - Κτηριολογικό Σύμφωνα με το άρθρο 6(2)α φέρον τον τίτλο «Κτηριακές υποδομές κτλ» «Απαγορεύεται η συστέγαση Κολλεγίου με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα, υπό την έννοια της ύπαρξης μεταξύ τους κοινής εισόδου και ενιαίων χώρων διδασκαλίας, μελέτης, διοίκησης και αναψυχής». Είναι ασαφές τι εξυπηρετεί η απαγόρευση αυτή. Σημειώνεται σχετικά ότι οι ανάγκες σε υποδομές των φοιτητών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι συναφείς και ότι τόσο το διοικητικό προσωπικό των φορέων εκπαίδευσης όσο και το τεχνικό προσωπικό των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών, έχουν ουσιωδώς όμοιες λειτουργίες και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι τα Πανεπιστημιακά μαθήματα (τουλάχιστον για τους φοιτητές πλήρους απασχόλησης) λαμβάνουν χώρα κυρίως ώρες πρωϊνές, ενώ τα φροντιστηριακά κυρίως ώρες απογευματινές. Ακριβώς έτσι λειτουργεί ο μεγαλύτερος αριθμός των δημόσιων ΙΕΚ, τα οποία χρησιμοποιούν τις απογευματινές ώρες τις υποδομές των δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων αλλά και η ενισχυτική διδασκαλία (φροντιστήρια του δημοσίου) που χρησιμοποιούν τα Λύκεια τις απογευματινές ώρες, χωρίς να τίθεται θέμα ασυμβίβαστου. 11

12 Το άμεσο και μοναδικό αποτέλεσμα της απαγόρευσης αυτής είναι να αποκλείει έναν τρόπο περιορισμού του κόστους λειτουργίας των Κολλεγίων, απαγορεύοντας την εκμετάλλευση συνεργειών και τη δημιουργία οικονομιών μεγέθους. Αυξάνοντας έτσι τεχνητά το κόστος λειτουργίας των Κολλεγίων ο Νόμος δημιουργεί έναν τεχνητό και αδικαιολόγητο περιορισμό στην εγκατάσταση και λειτουργία τους. Τούτο μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίον οι χώροι των Ελληνικών ΑΕΙ χρησιμοποιούνται, ολοένα και περισσότερο, για σκοπούς εξωπανεπιστημιακούς: επί πληρωμή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ιδιωτικά σεμινάρια, χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΚΠΣ, χρήση των χώρων από την τοπική κοινωνία για εκδηλώσεις, προβολές ταινιών κτλ. Ομοίως προβληματική είναι και η διάταξη του άρθρου 6(3)β, η οποία απαιτεί την υποβολή βεβαίωσης από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο «ότι το συγκεκριμένο κτήριο έχει οικοδομική άδεια για χρήση του ως τέτοιο [δηλ. εκπαιδευτήριο]». Η απαίτηση αυτή, παρότι εύλογη, είναι ωστόσο αδικαιολόγητη στο βαθμό που δεν συναρτάται από τον αριθμό των φοιτητών. Διότι αν ένα Πανεπιστήμιο Κράτους Μέλους επιθυμεί να λειτουργήσει ΠΜΣ με ολιγάριθμους φοιτητές, πως θεμελιώνεται η ανάγκη για διπλές σκάλες, τα πολυάριθμα λουτρά κτλ που προϋποθέτει η άδεια εκπαιδευτηρίου; Περαιτέρω, μια τέτοια απόλυτη ρύθμιση συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος των εγκαθιστούμενων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς είναι γνωστό ότι μεγάλο μέρος των κτηριολογικών αναγκών των Ελληνικών ΑΕΙ καλύπτονται (στο κέντρο της Αθήνας) με ενοικιασμένα διαμερίσματα και γραφεία στα πέριξ των Πανεπιστημιακών χώρων και (στην περιφέρεια) με κτήρια άλλης χρήσης (πνευματικά και συνεδριακά κέντρα, παροπλισμένα γυμνάσια και ξενοδοχεία κτλ) που παραχωρούνται προσωρινά για τις ανάγκες των ΑΕΙ και, πολύ συχνά σε κτίσματα ΠΡΟΚΑΤ, στα οποία καμία πολεοδομία δεν θα έδινε άδεια εκπαιδευτηρίου. Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την 209/2004, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ερμηνεύει τον ν. 2963/2001 (ο οποίος τελεί εν ισχύ) και η οποία έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση «τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών δεν είναι εκπαιδευτήρια και δεν ανήκουν σε καμία βαθμίδα εκπαίδευσης [ ] όπως και τα ονομαζόμενα Κολλέγια και τα κάθε είδους φροντιστήρια», 12

13 Συνεπώς, είναι τουλάχιστον περίεργο ότι ο Νόμος, ενώ εξακολουθεί να μην κατατάσσει τα εν λόγω ιδρύματα σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης, απαιτεί ωστόσο αυτά να στεγάζονται σε κτήριο με οικοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου. ε) Εγγραφή διδασκόντων σε μητρώο Το άρθρο 15 του Νόμου προβλέπει τη δημιουργία «Μητρώου Διδασκόντων σε Κολλέγια» και την υποχρέωση των Κολλεγίων να επιλέγουν το διδακτικό τους προσωπικό από το μητρώο αυτό. Η διάταξη αυτή σαφώς περιορίζει το δικαίωμα των Πανεπιστημίων των άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ να επιλέξουν ελεύθερα τους επιστημονικούς τους συνεργάτες. Δηλαδή, μετά από τις δύο διαδικασίες αδειοδότησης του νομικού προσώπου (ίδρυσης και λειτουργίας), και εκτός από τα ασυμβίβαστα που διέπουν τους εταίρους και τους μετόχους του, θεσπίζεται επιπλέον περιορισμός σχετικά με την επιλογή του διδακτικού προσωπικού. Σύμφωνα με αυτόν, το εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου Κράτους Μέλους οφείλει να επιλέξει το διδακτικό του προσωπικό από κατάλογο διδασκόντων δημιουργούμενο (κάτω από όρους και με οικονομική επιβάρυνση) και ανανεούμενο (επαχθώς) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική πολιτεία Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού, μαζί με τον ορισμό του προγράμματος σπουδών, συνιστούν τις δύο βασικές εκφάνσεις της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αυτοδιοίκησης/αυτοδιαχείρισης που (οφείλουν να) έχουν τα ΑΕΙ, τόσο στη χώρα μας όσο και στις άλλες χώρες της ΕΕ, προκειμένου να προάγουν και να παράγουν επιστήμη. Επιπλέον ο Νόμος δεν προβλέπει τίποτε για τους διδάσκοντες των Πανεπιστημίων άλλων Κρατών Μελών, οι οποίοι επισκέπτονται περιοδικά ή αποσπώνται προσωρινά στην Ελλάδα. Για τους παραπάνω λόγους, τα Κολλέγια που συνεργάζονται με Πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ θα έπρεπε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιλογής διδακτικού προσωπικού μέσα από το Μητρώο. στ) Επωνυμία και προβολή Το άρθρο 17 του Νόμου προβλέπει ότι «Τα Κολλέγια υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ολογράφως τόσο στις ιδρυτικές τους πράξεις όσο και στην εν γένει προς τα έξω σχέση τους αποκλειστικά και μόνο τον τίτλο: «Κολλέγιο». Κάτω από τον τίτλο τίθεται η επωνυμία του Κολλεγίου με στοιχεία τα οποία δεν είναι 13

14 δυνατόν να υπερβαίνουν σε μέγεθος εκείνα του τίτλου. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία.» Η διάταξη αυτή ουσιαστικά επαναλαμβάνει τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 1966/91, (αντικαθιστώντας τον όρο «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με τον όρο «Κολλέγιο») το οποίο έχει κριθεί ως αντισυνταγματικό από την ΣτΕ 778/07, κρίση η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί και από το ΔΕΚ. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι η υποχρεωτική αναφορά του όρου «Κολλέγιο» δικαιολογείται διότι ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για το καθεστώς, σύμφωνα με την ελληνική έννομη τάξη, του παρόχου εκπαιδευτικών υπηρεσιών, πως, σύμφωνα με τον νόμο, θα μπορέσει ο Έλληνας καταναλωτής να πληροφορηθεί ποια Κολλέγια, διαφοροποιούμενα από τα αμιγώς εθνικά, προσφέρουν σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στη χώρα μας; Και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, πως θα μπορέσει το Πανεπιστήμιο άλλου Κράτους Μέλους να πραγματοποιήσει το δικαίωμά του για (δευτερεύουσα) εγκατάσταση στη χώρα μας; Συνεπώς, η απόλυτη απαγόρευση χρήσης άλλων όρων πλην των υποχρεωτικών «Κολλέγιο», για την προβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παρέχουν Πανεπιστήμια άλλων κρατών μελών ισοδυναμεί, στην πραγματικότητα, απαγόρευση εγκατάστασης των Πανεπιστημίων αυτών στην Ελλάδα. Ακόμη, όμως, κι αν δεχθούμε ότι η παραπάνω απαγόρευση διαφήμισης και κοινολόγησης, προς το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, της προσφοράς πανεπιστημιακών σπουδών δεν ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση του δικαιώματος εγκατάστασης των Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών στη χώρα μας, είναι βέβαιο ότι συνιστά ουσιαστικό περιορισμό της παραπάνω ελευθερίας. Ειδικότερα, όσον αφορά στο δικαίωμα εγκατάστασης κρατικών Πανεπιστημίων σε άλλα κράτη μέλη μέσω συμβάσεων με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, έχει εκδοθεί από το ΔΕΚ η υπόθεση Neri (ΔΕΚ, 13 Νοεμβρίου 2003, Valentina Neri, Υπ. C-153/02, Συλ Ι-3555). Οι Ιταλικές αρχές, όπως και οι Ελληνικές, δεν αναγνώριζαν τις σχετικές συμβάσεις και, συνεπώς, αρνούνταν να αναγνωρίσουν ως πανεπιστημιακές τις σπουδές που συντελούνταν βάσει των ως άνω 14

15 συμβάσεων εντός της εθνικής τους επικράτειας. Σχετικά, το ΔΕΚ διατύπωσε τις παρακάτω κρίσεις: «45. Η Ιταλική Κυβέρνηση φαίνεται να θέλει να δικαιολογήσει τον ως άνω περιορισμό λόγω της ανάγκης να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως. Η εν λόγω κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ιταλική έννομη τάξη δεν αναγνωρίζει συμφωνίες, όπως είναι η επίμαχη στην κύρια δίκη, στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως, κατά το μέτρο που εμμένει στην αντίληψη ότι η εν λόγω εκπαίδευση είναι «δημόσιο αγαθό» μέσω του οποίου εκφράζονται οι πολιτιστικές και ιστορικές αξίες ενός κράτους. Κατά την ως άνω κυβέρνηση, μια τέτοια συμφωνία στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως εμποδίζει τον άμεσο ποιοτικό έλεγχο των ιδιωτικών φορέων από τις αρμόδιες αρχές τόσο στο κράτος καταγωγής όσο και στο κράτος υποδοχής. 46. Ωστόσο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, καίτοι ο σκοπός της διασφαλίσεως ενός υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαιδεύσεως είναι θεμιτός προκειμένου να δικαιολογηθούν περιορισμοί στις θεμελιώδεις ελευθερίες, οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να είναι κατάλληλοι για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση της 15ης Ιανουαρίου 2002, Επιτροπή κ. Ιταλίας, σκέψη 23). (έμφαση του γράφοντος)» Συνιστά, άλλωστε, πάγια νομολογία του ΔΕΚ ότι οποιαδήποτε απαγόρευση απόλυτης φύσης, η οποία καθιστά αδύνατη η ιδιαιτέρως δυσχερή την εγκατάσταση υπηκόου άλλου κράτους μέλους και τη διείσδυση του στη σχετική αγορά, δεν δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος (βλ. και ΔΕΚ, 10 Μαΐου 1995, Alpine Investments, υπ. C-384/93, Συλ Ι-1141). Ακόμη, το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι το εθνικό μέτρο το οποίο παρεμποδίζει μια από τις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες της ΣυνθΕΚ είναι παράνομο, ανεξαρτήτως του βαθμού της παρεμπόδισης, ότι δηλαδή, δεν εφαρμόζεται στην εσωτερική αγορά ο κανόνας de minimis non curat praetor (ΔΕΚ, 5 Απριλίου 1984, Van der Haar, υπ. 177 & 178/82, Συλ 1797). Συναφώς, το ΔΕΚ έχει επανειλημμένως κρίνει ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τα Κράτη Μέλη στην προβολή και τη διαφήμιση των προϊόντων και των υπηρεσιών συνιστούν παραβάσεις των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία (βλ. λ.χ. ΔΕΚ, 7 Μαρτίου 1990, GB-INNO-BM, υπ. C-362/88, Συλ I-667, ΔΕΚ, 2 Φεβρουαρίου 1994, Clinique, υπ. 315/92, Συλλ I- 317, ΔΕΚ, Alpine Investments o.π. κ.α.). Στην προκείμενη περίπτωση όμως, δεν πρόκειται απλώς για έναν τρόπο προβολής συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας (που ούτως ή άλλως ήδη κυκλοφορεί ελεύθερα), αλλά για την ίδια την δυνατότητα της δευτερεύουσας 15

16 εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος. Συνεπώς, η παραπάνω νομολογία λαμβάνει ιδιάζουσα βαρύτητα. Τέλος είναι προφανές ότι, αν υποθέσουμε ότι ο στόχος του νόμου είναι η προστασία του καταναλωτή, αυτή θα επιτυγχανόταν πολύ καλύτερα με την πλήρη αναφορά της μορφής της συνεργασίας και του είδους των σπουδών οι οποίες προσφέρονται από τα συμβαλλόμενα νομικά πρόσωπα, παρά με τον γενικό, αόριστο και στείρο όρο «Κολλέγιο». Συνεπώς, η υπόψη διάταξη δεν πληροί ούτε τον όρο της καταλληλότητας ούτε αυτόν της αναλογικότητας. ζ) Ποινολόγιο - δημιουργία ασαφούς πλαισίου Το άρθρο 22 του Νόμου προβλέπει ένα ιδιαίτερα πλήρες πλέγμα κυρώσεων, οι οποίες αναφέρονται τόσο στον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο, όσο και στον Διευθυντή των Κολλεγίων, χωρίς να παρακάμπτουν και τους εργαζόμενους σε αυτά. Οι κυρώσεις αυτές, μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά μεταξύ τους (υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο ιδιοκτήτης και Διευθυντής μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο) αλλά και να συνδυαστούν με την ανάκληση της άδειας ίδρυσης ή/και λειτουργίας του Κολλεγίου. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, αφού φτάνουν τα ευρώ, ενώ σε καμία περίπτωση δεν είναι χαμηλότερες από , τουλάχιστον ως προς τον ιδιοκτήτη ή κατά νόμο υπεύθυνο. Οι υψηλές αυτές κυρώσεις, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα ασαφές πλέγμα ρυθμίσεων που εισάγει ο νόμος οι οποίες είναι ανεπίδεκτες δικαστικής εκτίμησης, δημιουργούν καθεστώς ανασφάλειας δικαίου και καθιστούν τα Κολλέγια και τους ιδιοκτήτες τους δέσμιους της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης. Β. Ρυθμίσεις που απουσιάζουν από τον Νόμο 1. Ισοτιμία των τίτλων σπουδών Ο νόμος ξεκινά διακηρύσσοντας ότι «Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια». Καταρχήν σημειώνεται ότι, σε σχέση με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, έχει απαλειφθεί ο όρος «οι τίτλοι [σπουδών]» ενώ γίνεται αποκλειστικά λόγος για 16

17 «βεβαιώσεις» και «πιστοποιητικά». Δεύτερον και κυριότερο, υπογραμμίζεται ότι ο Νόμος δεν προβαίνει σε κανέναν διαχωρισμό μεταξύ των τίτλων σπουδών που απονέμονται από Κολλέγια συνεργαζόμενα με Πανεπιστήμια άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ και τα υπόλοιπα Κολλέγια. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ΔΕΚ, η υποχρέωση αναγνώρισης των τίτλων σπουδών που προκύπτουν από συμβάσεις δικαιόχρησης με Πανεπιστήμια άλλων Κρατών Μελών απορρέει άμεσα από τα άρθρα 41 και 48 ΣυνθΕΚ (Neri, ο.π.). Σε κάθε περίπτωση δε, τέτοια υποχρέωση προκύπτει και από τους όρους της οδηγίας 89/48/ΕΚ, η οποία θα όφειλε να εφαρμόζεται πλήρως και στη χώρα μας από το Στην εκκρεμούσα υπόθεση C-274/05 (ΕΕ C-229/6 της ) η Επιτροπή ζητά την (δεύτερη) καταδίκη της Ελλάδας διότι παραβίασε την οδηγία 89/48, μεταξύ άλλων, «µη αναγνωρίζοντας τα διπλώµατα που χορηγήθηκαν από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους στα πλαίσια σπουδών βάσει συµφωνιών δικαιόχρησης» Στις προτάσεις του της 19 ης Απριλίου 2007 ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΕΚ Yves Bot προτείνει την καταδίκη της Ελλάδας για τον συγκεκριμένο λόγο. Μεταξύ άλλων αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας ότι: «39. Το γεγονός ότι οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής δεν απαλλάσσει το κράτος αυτό από την υποχρέωση να αναγνωρίζει το δίπλωμα που χορηγείται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών αυτών. Αν αναγνωριζόταν η ύπαρξη τέτοιας ευχέρειας του κράτους μέλους, θα ετίθετο εν αμφιβόλω η ίδια η αρχή της αμοιβαίας αναγνωρίσεως. 40. Προσθέτω ότι η μη αναγνώριση διπλώματος για τον λόγο ότι χορηγήθηκε κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν βάσει συμφωνίας δικαιοχρήσεως θα είχε ως συνέπεια όχι μόνον να αποθαρρύνει τους φοιτητές να εγγράφονται στα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα πανεπιστήμια των άλλων κρατών μελών αλλά και να εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων οι οποίοι είναι κάτοχοι των σχετικών διπλωμάτων, κάτι που θα αντέβαινε στον σκοπό της οδηγίας 89/48.» Η απόφαση του ΔΕΚ επί της υπόθεσης αυτής θα εκδοθεί εντός των επόμενων μηνών και αναμένεται να είναι σύμφωνη προς τις αιτιάσεις της Επιτροπής και τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα, όπως άλλωστε έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώπιον της Βουλής. 17

18 Πέραν όμως, της οδηγίας 89/48 η οποία δεν είναι τόσο σαφής, και η οποία έχει πάψει πλέον να ισχύει και έχει αντικατασταθεί από την οδηγία 2005/63, αυτή η τελευταία ρητά προβλέπει την υποχρέωση αναγνώρισης των σχετικών τίτλων σπουδών. Υπενθυμίζεται δε ότι η προθεσμία για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έχει ήδη λήξει από τον Οκτώβριο του 2007, συνεπώς ή Ελλάδα είναι ήδη υπερήμερη ως προς την προσαρμογή της με την εν λόγω οδηγία. Εξάλλου, το ΔΕΚ κρίνει κατά πάγιο τρόπο ότι (βλ. λ.χ. για μια υπόθεση Ελληνικού ενδιαφέροντος, ΔΕΚ, 4 Ιουλίου 2006, Αδενελέρ, υπ. C-212/04, Συλ Ι- 6057, σκέψη 121) «από τη συνδυασμένη εφαρμογή τόσο των άρθρων 10, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ και 249, τρίτο εδάφιο, ΕΚ όσο και της οικείας οδηγίας προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο μιας οδηγίας, τα κράτη μέλη που είναι αποδέκτες της οδηγίας αυτής πρέπει να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων ικανών να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την υλοποίηση του επιδιωκομένου από την οδηγία αυτή αποτελέσματος (απόφαση Inter- Environnement Wallonie, προπαρατεθείσα, σκέψη 45 της 8ης Μαΐου 2003, ATRAL, C-14/02, Συλλογή 2003, σ. I-4431, σκέψη 58, και Mangold, προπαρατεθείσα, σκέψη 67). Δεν ασκεί συναφώς επιρροή το ότι η επίμαχη διάταξη του εθνικού δικαίου, που θεσπίστηκε μετά τη θέση σε ισχύ της οικείας οδηγίας, αποσκοπεί ή όχι στη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας αυτής (προπαρατεθείσες αποφάσεις ATRAL, σκέψη 59, και Mangold, σκέψη 68).» Ο Νόμος για τα Κολλέγια, με την κεντρική του διάταξη (άρθρο 1) σαφώς αντίθετη προς τις επιταγές της οδηγίας 2005/36 και με όλους τους λοιπούς περιοριστικούς όρους (όπως διεξοδικά αναλύονται παραπάνω) ψηφίστηκε από την Βουλή όχι κατά τη διάρκεια της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας αυτής αλλά σε χρόνο κατά τον οποίον η Ελλάδα είναι ήδη υπερήμερη! 2. Μη διαφοροποίηση μεταξύ ΑΕΙ της ΕΕ και λοιπών ΑΕΙ της αλλοδαπής Για ακριβώς τους ίδιους παραπάνω λόγους είναι προβληματική και η διάταξη του άρθρου 10 του Νόμου η οποία αναφέρεται γενικώς σε Κολλέγια συνεργαζόμενα με αλλοδαπά Πανεπιστήμια, χωρίς να διαχωρίζει μεταξύ Πανεπιστημίων των Κρατών Μελών της ΕΕ και λοιπών Πανεπιστημίων. 3. Μη ρύθμιση άλλων μορφών συνεργασίας Ο Νόμος υποτίθεται πως ρυθμίζει τους όρους σύμπραξης των Πανεπιστημίων άλλων κρατών με ημεδαπά Κολλέγια. Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν ορίζει τις μορφές συνεργασίας τις οποίες ρυθμίζει. Έτσι ο όρος «πιστοποίηση» εκπαιδευτικών 18

19 υπηρεσιών, πέραν του ότι αποδίδει πλημμελώς τον αγγλικό όρο validation, δεν αντιστοιχεί σε καμία έννομη σχέση γνωστή στο ελληνικό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για την «δικαιόχρηση» εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Περαιτέρω ο Νόμος φέρεται να διέπει κάθε σύμπραξη, τούτο όμως αγνοώντας την πραγματικότητα την οποία καλείται να ρυθμίζει. Έτσι λ.χ. δεν προκύπτει αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του φορείς που λειτουργούν αποκλειστικά ως εξεταστικά κέντρα για αλλοδαπά Πανεπιστήμια (πως θα ήταν δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο αφού δεν προσφέρουν μαθήματα;) ή φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όχι στα πλαίσια κάποιου οργανωμένου προγράμματος σπουδών και ως προϋπόθεση για τη λήψη συγκεκριμένου πτυχίου, αλλά «φροντιστηριακά» σε φοιτητές εγγεγραμμένους σε από απόσταση κύκλους σπουδών, τύπου Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Τέλος, ο νόμος είναι εντελώς ασαφής ως προς το δικαίωμα Πανεπιστημίων άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ να προβούν στην εγκατάσταση στη χώρα μας απλού παραρτήματος, χωρίς «σύμπραξη» με κάποια εγχώρια δομή και χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα. 4. Ειδικότερα το θέμα των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) Ήδη σήμερα προσφέρονται από Ελληνικά ΑΕΙ πάρα πολλά ΠΜΣ για τα οποία καταβάλλονται δίδακτρα. Αυτά τα ΠΜΣ οργανώνονται είτε μεμονωμένα από ΑΕΙ (ένα από τα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δίδακτρα ετησίως) είτε διατμηματικά από περισσότερα ΑΕΙ, είτε από ΤΕΙ σε σύμπραξη με Πανεπιστήμια του εξωτερικού (στο ΦΕΚ Β 738 της δημοσιεύονται εννέα ΥΑ με τις οποίες εγκρίνονται ισάριθμα ΠΜΣ στα οποία συμπράττουν ΤΕΙ της ημεδαπής με ΑΕΙ της αλλοδαπής). Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συνεργασία μεταξύ του ΑΕΙ της αλλοδαπής και του ΤΕΙ της ημεδαπής προσομοιάζει πλήρως με τον τρόπο λειτουργίας των παραρτημάτων Ευρωπαϊκών ΑΕΙ στη χώρα μας: το πρόγραμμα σπουδών, οι εξετάσεις και οι απονεμόμενοι τίτλοι σπουδών είναι αυτοί του αλλοδαπού ΑΕΙ, ενώ το ημεδαπό ίδρυμα παρέχει υλικοτεχνική και μερική διδακτική υποστήριξη εισπράττοντας τα αντίστοιχα έσοδα μέσω του Ειδικού Λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση δε, με τον νόμο 3685/08 για τα ΠΜΣ (άρθρο 8), καθιερώνεται κατά τρόπο γενικό η χρηματοδότηση των ΠΜΣ (και) με δίδακτρα. 19

20 Δημιουργείται δηλαδή, εκτός (ή κατά παραβίαση;) του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 16 Σ, μια αγορά για την παροχή ΠΜΣ. Στην αγορά αυτή, τα ΠΜΣ που προσφέρονται από κρατικά ΑΕΙ δε μπορούν να χαίρουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης από τα ΠΜΣ που προσφέρονται από τα ΑΕΙ άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Η διαπίστωση αυτή έχει συνέπειες διττές. Αφενός, τα κρατικά ΑΕΙ οφείλουν να τηρούν την αρχή της διαφάνειας και της ενιαύσιας δημοσιότητας των οικονομικών τους καταστάσεων που αφορούν σε αγοραία ΠΜΣ. Αφετέρου, τα αλλοδαπά ΑΕΙ, στο βαθμό που προσφέρουν ΠΜΣ, οφείλουν να χαίρουν όλων των ατελειών, απαλλαγών κτλ οικονομικών διευκολύνσεων που χαίρουν τα ΠΜΣ των κρατικών ΑΕΙ (ήδη η δωρεάν χρήση υποδομών, logistics κτλ των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από τα με δίδακτρα ΠΜΣ συνιστά αθέμιτη μορφή κρατικής ενίσχυσης). Αντί των παραπάνω, ο Νόμος δεν διαχωρίζει με κανέναν τρόπο τις προσφερόμενες σπουδές, αναλόγως αν είναι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές, απαγορεύει στα Κολλέγια να διαφημίζουν το είδος των σπουδών που προσφέρουν και, βέβαια, ρητά προβλέπει την μη αναγνώριση των αντίστοιχων «τίτλων σπουδών»! Κατάληξη Ο Νόμος για τα Κολλέγια προβάλλεται από την Κυβέρνηση ως ένας αμιγώς εθνικός νόμος, αποκομμένος από τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από την οδηγία 2005/36. Τούτο όμως σε χρόνο κατά τον οποίον η Ελλάδα δεν δύναται να νομοθετήσει το αντικείμενο αυτό αγνοώντας το περιεχόμενο της οδηγίας, δεδομένου ότι έχει παρέλθει η προθεσμία για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Περαιτέρω, στο βαθμό που ο νόμος ρυθμίζει το καθεστώς της εγκατάστασης στην Ελλάδα Πανεπιστημίων άλλων Κρατών Μελών της ΕΕ, δεν τίθεται καθόλου θέμα εφαρμογής του άρθρου 16 Σ. Η απαίτηση του άρθρου 16 Σ για δωρεάν δημόσια παιδεία, αφορά στα ιδρύματα και στους φορείς που παρέχουν Ελληνικούς τίτλους σπουδών. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, εγκατεστημένα στη χώρα μας, δεν δίνουν πτυχία Ελληνικά αλλά αλλοδαπά. Η υποχρέωση αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων σπουδών εκπληρώνεται εκ πάλαι στην Ελλάδα, έχει ενισχυθεί στα πλαίσια της ΕΕ, και ουδέποτε έχει αμφισβητηθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 16 Σ. Οι αλλοδαποί τίτλοι σπουδών διέπονται από τη νομοθεσία του εκάστοτε Κράτους Μέλους και, κατά 20

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IdEF 6/8/12 ΠΛΗΡΗΣ ΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η : Δικαίωμα στην εκπαίδευση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Βασικές Έννοιες- Ορισμοί Ίδρυση ΔΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ. 80, 1/4/2005) Ομοταγές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2

Παρουσίαση Βασικά σημεία της σύμβασης Διασυνοριακή εκπαίδευση Διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών Διεθνή προσόντα πρόσβασης 2 Η Σύμβαση Αναγνώρισης της Λισαβόνας κριτήρια και διαδικασίες, διασυνοριακή εκπαίδευση, διαπανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών και διεθνή προσόντα πρόσβασης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Παπαηλιού Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2

ΑΔΑ: ΒΛΛ14691Ο3-Ω2Δ Ηράκλειο Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 Ηράκλειο 16-10-2013 Αριθμ. πρωτ. 4924/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 45 Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 1. Στο ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (Α 177) επέρχονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 27.01.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 872 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα) της 4ης Δεκεμβρίου 2008 (*) «Οδηγία 92/51/ΕΟΚ Αναγνώριση διπλωμάτων Σπουδές σε εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυμα από το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γιώργου Σ.-Π. Κατρούγκαλου, αν. καθηγητή ΔΠΘ, κατοίκου, ως εκ της υπηρεσίας του, Κομοτηνής, οδός Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της

Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της Αριθμός 2176/2004 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Περίληψη Διοικητική πράξη - Ανάκληση - Αρχή του κράτους δικαίου - Αρχή της νομιμότητας - Αρχή της χρηστής διοίκησης - Αρχή της ασφάλειας του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β κύκλος) ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αίτηση Ελέγχου από Θέμα MME AA, καταναλώτρια Έντυπη Διαφήμιση Mesoyios College Τύπος Ημερομηνία Συζήτησης Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερομηνία Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα: Δυνατότητα ψήφου των εκπροσώπων των ΔΕ νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Επιτροπή Ι. Τεθέντα υπόψη μου στοιχεία ιστορικού. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213 1604526 ΦΑΞ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Φεβρουαρίου σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τους λογαριασμούς πληρωμών (CON/2017/2) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Υπόμνημα Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος ΕΚΔΔΑ, γραφείο 217 Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 100 33 Αθήνα, Ε-mail : enap@enap.gr, Ιστοσελίδα: www.enap.gr ΠΡΟΣ: Αθήνα, 23/11/2016 Α.Π. 44/2016 Βουλή των Ελλήνων Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Α.Π. Φ. 3497.3/83/ΑΣ 1093 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Αιγάλεω 12-1-2017 Αρ. Πρωτ. 82 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Οι Σύγκλητοι καλούνται να προσδιορίσουν τους «χώρους του ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0176(COD) 11.1.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 2103600520 ΑΦΜ: 997422860 ΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΣΕΙΣ ΡΩΤΑΤΕ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κος ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΛΑΣ ΑΠΑΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 4409/ (σχετ. και υπ` αριθμ. πρωτ. 6343/2006 αναφορά) Πληροφορίες:

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 4409/ (σχετ. και υπ` αριθμ. πρωτ. 6343/2006 αναφορά) Πληροφορίες: Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ. 4409/06.2.1 (σχετ. και υπ` αριθμ. πρωτ. 6343/2006 αναφορά) Πληροφορίες: 210 7289771 210-7289640 Προς: - Αξιότιμο κύριο Αθανάσιο Νάκο Υφυπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α. - Αξιότιμο κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα