ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΧΑΒΡΙΑ, ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΝΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΧΑΒΡΙΑ, ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΝΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΧΑΒΡΙΑ, ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΝΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χ. Μπαμπατζιμόπουλος, Δ. Καραμούζης, Σ. Καβαλιεράτου Εργαστήριο Γενικής και Γεωργ. Υδραυλικής και Βελτιώσεων, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ Στα πλαίσια της επίλυσης του υδατικού προβλήματος του Ν. Χαλκιδικής μελετάται η κατασκευή τριών φραγμάτων (Ολύνθιου, Χαβρία και Πετρένια) και αντίστοιχων δεξαμενών σταθεροποίησης, εργοστασίων επεξεργασίας νερού και δικτύων μεταφοράς και διανομής του νερού προς τις περιοχές ύδρευσης και άρδευσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης του νερού και η διαστασιολόγηση των δικτύων των αγωγών. Στις διαστασιολογήσεις παίρνονται υπόψη οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης όπως υπολογίστηκαν από τον προβλεπόμενο πληθυσμό του έτους 2051 και η παροχή αιχμής του μεταφερόμενου νερού στις διάφορες περιοχές άρδευσης των ευρύτερων εξυπηρετούμενων περιοχών. WATER MANAGEMENT OF THE RESERVOIRS OF OLYNTHIOS, HAVRIAS AND PETRENIAS AND DIMENSIONING OF THE PIPE DISTRIBUTION NETWORK C. Babajimopoulos, D. Karamouzis, S. Kavalieratou Laboratory of General and Agricultural Hydraulics and Land Reclamation Faculty of Agriculture, AUTH ABSTRACT The solution of the water problems of the Perfecture of Chalkidiki requires the construction of three dams in Olynthios, Havrias and Petrenias rivers along with the required stabilization basins, treatment plants and water distribution pipe network. In this paper the suggested water management plan and the dimensioning of the pipe network is presented. To this objective the predicted population growth for the year 2051 is used.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επίλυση του υδατικού προβλήματος του Ν. Χαλκιδικής σε μακροπρόθεσμη βάση αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με το Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ και το ΕΘΙΑΓΕ (Υπουργείο Γεωργίας) από το Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής μελετάται η κατασκευή τριών φραγμάτων: του φράγματος Ολύνθιου, του φράγματος Χαβρία και του φράγματος Πετρένια (Γοματίου). Η κατασκευή των φραγμάτων αυτών θα οδηγήσει στη δημιουργία των αντίστοιχων ταμιευτήρων με ωφέλιμους όγκους νερού: ταμιευτήρας Ολύνθιου: m 3 (Καραμούζης κ.ά., 2001), ταμιευτήρας Χαβρία: m 3 (Γκόφας κ.ά., 1989), ταμιευτήρας Πετρένια (Γοματίου): m 3 (Καραμούζης κ.ά., 1999). Στο προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης του νερού των ταμιευτήρων Ολύνθιου και Χαβρία προβλέπεται να υπάρχει αλληλοσύνδεση μεταξύ τους, ενώ ο ταμιευτήρας του Πετρένια θα λειτουργεί αυτόνομα. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή τεσσάρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας του νερού ύδρευσης (διυλιστηρίων) στη Νέα Τρίγλια, στην Πορταριά, στην Ορμύλια και στο Γομάτι. Συνοπτικά, τα έργα που προτείνονται με βάση το σχέδιο διαχείρισης, ανά εξυπηρετούμενη περιοχή, είναι τα ακόλουθα: Α) Φράγμα Ολύνθιου Δύο δεξαμενές σταθεροποίησης / αποθήκευσης νερού στη Ν. Τρίγλια και στην Πορταριά, συνολικού όγκου m 3, δύο κύριοι αγωγοί μεταφοράς του νερού, από τον ταμιευτήρα του Ολύνθιου προς τη δεξαμενή της Πορταριάς και από τη δεξαμενή της Πορταριάς προς τη δεξαμενή της Ν. Τρίγλιας, συνολικού μήκους m, επτά αντλιοστάσια ενδεικτικής συνολικής ισχύος ΗΡ και δίκτυο αγωγών διανομής του νερού στις περιοχές ύδρευσης, συνολικού μήκους m. Β) Φράγμα Χαβρία Μία δεξαμενή σταθεροποίησης στην Ορμύλια, συνολικού όγκου m 3, δύο κύριοι αγωγοί μεταφοράς του νερού, από τον ταμιευτήρα του Χαβρία προς τη δεξαμενή Ορμύλιας και από τη δεξαμενή Ορμύλιας προς τη δεξαμενή της Πορταριάς, συνολικού μήκους m, 5 αντλιοστάσια ενδεικτικής συνολικής ισχύος ΗΡ και δίκτυο αγωγών διανομής του νερού στις περιοχές ύδρευσης, συνολικού μήκους m. Γ) Φράγμα Πετρένια (Γοματίου) Μία δεξαμενή σταθεροποίησης στο Γομάτι συνολικού όγκου m 3, ένας κύριος αγωγός μεταφοράς του νερού από τον ταμιευτήρα του Πετρένια προς τη δεξαμενή του Γοματίου και δύο κύριοι αγωγοί μεταφοράς νερού για άρδευση προς τον κάμπο του Γοματίου, συνολικού μήκους m, 7 αντλιοστάσια ενδεικτικής συνολικής ισχύος 900 ΗΡ και δίκτυο αγωγών διανομής του νερού στις περιοχές ύδρευσης και άρδευσης, συνολικού μήκους m. Η χωροθέτηση των φραγμάτων, με τα τέσσερα διυλιστήρια και τις δεξαμενές σταθεροποίησης, καθώς και των κύριων αγωγών μεταφοράς νερού, παρουσιάζεται στο Χάρτη 1, ενώ η διαγραμματική τους παρουσίαση γίνεται στα Σχήματα 1 (φράγματα Ολύνθιου και Χαβρία) και 2 (φράγμα Πετρένια). Στο Χάρτη 1 παρουσιάζονται επίσης οι κύριοι αγωγοί μεταφοράς νερού από τα διυλιστήρια προς τους διάφορους οικισμούς. Τα διυλιστήρια Ε1 (Νέας Τρίγλιας) και Ε2 (Πορταριάς) επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο τα νερά του Ταμιευτήρα του Ολύνθιου, ενώ τα διυλιστήρια Ε3 (Ορμύλιας) και Ε4 (Γοματίου) τα νερά των Ταμιευτήρων Χαβρία και Πετρένια, αντίστοιχα. Τα διυλιστήρια Ε1 και Ε2 είναι δυνατόν επιπρόσθετα να επεξεργάζονται και νερό του Ταμιευτήρα του Χαβρία, όταν οι απαιτήσεις της ζήτησης το επιβάλλουν. Ειδικότερα ο αγωγός DA2 μεταφέρει από το φράγμα του Ολύνθιου νερό, κυρίως ύδρευσης, για τα διυλιστήρια Πορταριάς (Ε2) και Ν. Τρίγλιας (Ε1) και δευτερευόντως για την άρδευση της περιοχής Ν. Μουδανιών ενώ ο αγωγός DA1 μεταφέρει νερό ύδρευσης από τη

3 δεξαμενή της Πορταριάς (Δ2) προς το διυλιστήριο της Ν. Τρίγλιας (Ε1). Ο αγωγός DB1 μεταφέρει από το φράγμα του Χαβρία νερό ύδρευσης για το διυλιστήριο της Ορμύλιας (Ε3) αλλά και νερό άρδευσης για τις περιοχές Ορμύλιας, Καλυβών Πολυγύρου και Ν. Μουδανιών. Ο αγωγός DB2 μεταφέρει νερό άρδευσης των περιοχών Καλυβών και Ν. Μουδανιών. Ο αγωγός DB3 μεταφέρει το νερό που απομένει μετά την αφαίρεση του νερού άρδευσης των Καλυβών, για την άρδευση της περιοχής Ν. Μουδανιών. Ο ίδιος αγωγός συνδέεται με τη δεξαμενή σταθεροποίησης της Πορταριάς (Δ2), για την κάλυψη των αναγκών σε νερό, κυρίως για υδρευτικές ανάγκες, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Σχετικά με τον ταμιευτήρα του Πετρένια (ΤΓ), ο αγωγός DΓ μεταφέρει νερό ύδρευσης για το διυλιστήριο Γοματίου (Ε4), ενώ οι αγωγοί DΓ1 και DΓ2 νερό άρδευσης για δύο δεξαμενές σταθεροποίησης Γ1 και Γ2. Από την πρώτη δεξαμενή θα αρδευτεί ο κάμπος Γοματίου και από τη δεύτερη η παραλιακή περιοχή Γοματίου. Τονίζεται ότι τα υψόμετρα των αγωγών προσεγγίστηκαν από χάρτες της ΓΥΣ κλίμακας 1:50000 και δευτερευόντως 1:5000. Οι ανάγκες σε νερό ύδρευσης υπολογίστηκαν από τον προβλεπόμενο πληθυσμό του έτους 2051 (Μπαμπατζιμόπουλος κ.α., 2001). ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Χάρτης 1. Κύριοι αγωγοί μεταφοράς ανεπεξέργαστου νερού και νερού ύδρευσης.

4 Τ Α (Ολύνθιος) Τ Β (Χαβρίας) DA2 E1: Ν. Τρίγλια Δ1 DA1 Δ2 DB3 DB2 Δ3 DB1 Y1 Α E2 (Πορταριά) Β2 Β1 E3 (Ορμύλια) Y2 Y3 YΠΟΜΝΗΜΑ Τ Α : Ταμιευτήρας Ολύνθιου Υ1: Ύδρευση περιοχών Τρίγλιας-Καλλικράτειας ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Τ Β : Ταμιευτήρας Χαβρία Υ2 : Ύδρευση περιοχών Μουδανιών χερσ. Κασσάνδρας DA1 = E1 = 4239 m 3 /hr Δ1 : Δεξαμενή Τρίγλιας Υ3 : Ύδρευση περιοχών Ορμύλιας-Σιθωνίας-Πολυγύρου DA2 = E1 + E m 3 /hr = 9319 m 3 /hr 7625 m 3 /hr Δ2 : Δεξαμενή Πορταριάς Α : Άρδευση. περιοχής Μουδανιών DB1 = E m 3 /hr = m 3 /hr m 3 /hr Δ3 : Δεξαμενή Ορμύλιας Β1 : Άρδευση περιοχής Ορμύλιας DB2 = 9124 m 3 /hr 7465 m 3 /hr Ε1: Διυλιστήριο νερού Τρίγλιας Β2 : Άρδευση περιοχής Καλυβών Πολυγύρου DB3 = 7031 m 3 /hr 5753 m 3 /hr Ε2 : Διυλιστήριο νερού Πορταριάς Ε3 : Διυλιστήριο νερού Ορμύλιας DB2 Αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης-άρδευσης Σχήμα 1. Διαγραμματική παρουσίαση λειτουργίας των ταμιευτήρων Ολύνθιου και Χαβρία

5 Τ Γ [Πετρένια (Γοματίου)] Γ1 Γ2 DΓ1 DΓ2 Δ4 DΓ E4 (Γομάτι) Y4 YΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΩΓΩΝ Τ Γ : Ταμιευτήρας Πετρένια (Γοματίου) DΓ = Ε4 = 706 m 3 /hr Υ4 : Ύδρευση DΓ1 = 400 m 3 /hr Ε4 : Διυλιστήριο νερού DΓ2 = 400 m 3 /hr Δ4 : Δεξαμενή Γ1 : Άρδευση κάμπου Γοματίου Γ2 : Άρδευση παραλιακής περιοχής Γοματίου DΓ Αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης/άρδευσης Σχήμα 2. Διαγραμματική παρουσίαση λειτουργίας ταμιευτήρα Πετρένια. 2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Η διαστασιολόγηση των κλειστών αγωγών προκύπτει από την εφαρμογή της εξίσωσης ενέργειας μεταξύ δύο σημείων Α και Β επί μιας γραμμής ροής, σε συνδυασμό με την εξίσωση Darcy-Weisbach για τον υπολογισμό των γραμμικών απωλειών μεταξύ των σημείων αυτών και την εξίσωση Colebrook and White για τον υπολογισμό του συντελεστή τριβών f. Οι εξισώσεις αυτές είναι οι παρακάτω: Εξίσωση ενέργειας 2 PA VA PB + ΖA + = + Z γ 2g γ B V + 2g 2 B + h f (2.1) Εξίσωση Darcy-Weisbach 2 L V hf = f (2.2) D 2g

6 Εξίσωση Colebrook-White 1 K = 2log( + ) (2.3) f 3.7D Re f Στις παραπάνω εξισώσεις P A και P Β είναι η πίεση στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, Ζ Α και Ζ Β είναι το ύψος θέσης στα σημεία Α και Β, V A και V B είναι η ταχύτητα ροής στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, γ είναι το ειδικό βάρος του νερού, g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, h f είναι οι γραμμικές απώλειες μεταξύ των σημείων Α και Β, f είναι ο συντελεστής τριβών Darcy-Weisbach, L και D είναι το μήκος και η διάμετρος του αγωγού, αντίστοιχα, V είναι η ταχύτητα ροής του νερού στον αγωγό, Κ είναι ο συντελεστής απόλυτης τραχύτητας του αγωγού και Re είναι ο αριθμός Reynolds που ισούται με VD/ν, όπου ν είναι το κινηματικό ιξώδες του νερού. Η εξίσωση Colebrook-White (2.3) είναι πεπλεγμένη ως προς f και απαιτεί αριθμητικές μεθόδους για την επίλυσή της. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται μια ρητή σχέση (Τερζίδης και Μπαμπατζιμόπουλος, 1992), που προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ακρίβεια το συντελεστή τριβών f (μέσο σφάλμα %) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα σε προγράμματα τύπου EXCEL. H σχέση αυτή έχει τη μορφή: 1 f K K K K log log log log D Re 3.7D Re 3.7D Re 3.7D Re = 88 (2.4) Κατά τον υπολογισμό των διαμέτρων ελήφθη μέριμνα ώστε οι ταχύτητες ροής να κυμαίνονται μεταξύ 0.8 και 2 m/sec, ώστε το δίκτυο αφενός να λειτουργεί από υδραυλικής άποψης με τον καλύτερο κατά το δυνατόν τρόπο και αφετέρου να επιλέγεται η μικρότερη δυνατή διάμετρος κατά περίπτωση, προς αποφυγή επιβάρυνσης του κόστους αγοράς των αγωγών. Ως υλικό κατασκευής έχει επιλεγεί γενικά το πολυαιθυλένιο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, χωρίς όμως να αποκλείεται και το PVC, όταν οι αναπτυσσόμενες πιέσεις το επιτρέπουν, λόγω του μικρότερου κόστους του. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπου η απαιτούμενη εσωτερική διάμετρος ήταν μεγαλύτερη από 500 mm, σε συνδυασμό με υψηλές εσωτερικές πιέσεις, επελέγησαν χαλυβδοσωλήνες. Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη ταχύτητα ροής μπορούσε να ξεπερνά τα 2 m/sec. 3. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τα νερά από τον ταμιευτήρα του Ολύνθιου οδηγούνται σε δύο διυλιστήρια: στο διυλιστήριο Ε1 της Ν. Τρίγλιας και στο διυλιστήριο Ε2 της Πορταριάς. Από τον ταμιευτήρα του Χαβρία τα νερά οδηγούνται στο διυλιστήριο Ε3 της Ορμύλιας. Προβλέπεται να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του διυλιστηρίου αυτού με το διυλιστήριο Ε2 Νέας Τρίγλιας, έτσι ώστε να υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση σε περίπτωση που οι συνθήκες της ζήτησης το επιβάλλουν. Από τον ταμιευτήρα Πετρένια τα νερά οδηγούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού Ε4 του Γοματίου. Η διαστασιολόγηση αυτών των κύριων αγωγών μεταφοράς του νερού από τους ταμιευτήρες στα διυλιστήρια και μεταξύ των διυλιστηρίων Ε2-Ε3, παρουσιάζεται στην παράγραφο που ακολουθεί. Από κάθε διυλιστήριο ξεκινά ένα δίκτυο ύδρευσης. Οι περιοχές που υδροδοτούνται από κάθε δίκτυο φαίνονται στο Χάρτη 1 και τα Διαγράμματα 1 και 2. Έχει γίνει η διαστασιολόγηση όλων των αγωγών μέχρι κάθε δημοτικό διαμέρισμα ή

7 οικισμό που υδροδοτείται, τα αποτελέσματα αυτά όμως δεν παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, προς αποφυγή υπέρβασης του επιτρεπόμενου αριθμού σελίδων. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στην εργασία των Μπαμπατζιμόπουλου κ.ά., ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η διαστασιολόγηση των αγωγών DA2 (Ταμιευτήρα Ολύνθιου Δεξαμενής Πορταριάς), DA1 (Δεξαμενής Πορταριάς Δεξαμενής Ν. Τρίγλιας), DB1 (Ταμιευτήρα Χαβρία Δεξαμενής Ορμύλιας), DΓ (Ταμιευτήρα Πετρένια Δεξαμενής Γοματίου), DΓ1 (Ταμιευτήρα Πετρένια Δεξαμενής άρδευσης Γ1), DΓ2 (Ταμιευτήρα Πετρένια Δεξαμενής άρδευσης Γ2). Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για τον υπολογισμό τόσο των παροχών αιχμής όσο και του απαιτούμενου όγκου νερού, αναφέρεται στην πρόβλεψη εξέλιξης του μόνιμου πληθυσμού, καθώς επίσης και στην πρόβλεψη των τουριστών για εξάμηνη και για τρίμηνη διαμονή (Μπαμπατζιμόπουλος, κα, 2001). Οι ετήσιοι απαιτούμενοι όγκοι νερού για την ύδρευση των διαφόρων περιοχών του Ν. Χαλκιδικής, υπολογίστηκαν, για τον προβλεφθέντα μόνιμο και εποχιακό εξυπηρετούμενο πληθυσμό, θεωρώντας για τους μόνιμους, τους τουρίστες εξάμηνης διαμονής και τους τουρίστες τρίμηνης διαμονής, τις μέσες τιμές των αναγκών σε νερό ίσες με 200, 225 και 250 λίτρα/κάτοικο/ημέρα αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό των παροχών αιχμής θεωρήθηκε μια μέση καλοκαιρινή κατανάλωση νερού ίση με 250 λίτρα/κάτοικο/ημέρα και για μια λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων ίση με 18 ώρες το εικοσιτετράωρο (Μπαμπατζιμόπουλος κα, 2002). Οι παροχές αιχμής του νερού, παρουσιάζονται στα διαγράμματα ροής των Ταμιευτήρων που ακολουθούν (Διαγράμματα 1 2). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι παροχές αιχμής των αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης/άρδευσης DA2, DA1, DB1, DB2, DB3, DΓ, DΓ1, DΓ2. Πίνακας 1. Παροχές αιχμής (m 3 /ώρα) των αγωγών μεταφοράς νερού ύδρευσης/άρδευσης DA2, DA1, DB1, DB2, DB3, DΓ, DΓ1, DΓ2. Αγωγός Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Άρδευση Παροχή αιχμής 4 Παροχή αιχμής 5 DA DA DB DB DB DΓ DΓ DΓ Βλέπε Διάγραμμα 1 2 Βλέπε Διάγραμμα 2 3 Βλέπε Καραμούζης κα., 2002, πίνακας Άντληση 18 ώρες/24ωρο 5 Άντληση 22 ώρες/24ωρο 6 DB2=DB1-E3-B1= =9124 m 3 /ώρα 7 DB3=DB2-B2= =7031 m 3 /ώρα

8 Διάγραμμα 1. Διάγραμμα ροής λειτουργίας ταμιευτήρων Ολύνθιου (ΤΑ) και Χαβρία (ΤΒ) - Παροχές αιχμής κατά περιοχή και δημοτικό διαμέρισμα, σε m 3 /h. ΤΑ Α1 ΤΒ Α2 Ν.Τένεδος Αγ.Παντελεήμων 25 m 3 /hr Παραλία Ν.Τρίγλιας 214 m 3 /hr Ε1 Παραλία Ν.Τρίγλιας Ν.Πλάγια Φλογητά Σωζόπολη Ν.Σίλατα Ελαιοχώρια Πετράλωνα Ν.Καλλικράτεια Ν.Ηράκλεια Αγ.Παύλος Ν.Γωνιά Λάκκωμα 4142 m 3 /hr Ν.Τρίγλια 72 m 3 /hr Ν.Πλάγια Φλογητά 482 m 3 /hr Σωζόπολη 8 m 3 /hr Ν.Σίλατα Ελαιοχώρια Πετράλωνα 57 m 3 /hr Ν.Καλλικράτεια 2246 m 3 /hr Ν.Καλλικράτεια Ν.Ηράκλεια Αγ.Παύλος Λάκκωμα 3381 m 3 /hr Αγ.Παύλος Λάκκωμα 116 m 3 /hr Σήμαντρα 70 m 3 /hr Ζωγράφου Διονυσίου 124 m 3 /hr Ν.Ηράκλεια 1019 m 3 /hr Ε m 3 /hr Ν.Όλυνθος 48 m 3 //hr Πορταριά 74 m 3 /hr Ν.Μουδανιά 173 m 3 /hr Αγ.Μάμας 101 m 3 /hr Ν.Μουδανιά (2) 87 m 3 /hr Ν.Ποτίδαια 252 m 3 /hr 3963 m 3 /hr Καλλιθέα 288 m 3 /hr Κασσάνδρεια Σίβηρη Φούρκα Καλάνδρα Μόλα Καλύβα Ν.Σκιώνη 936 m 3 /hr Ν.Φώκαια 216 m 3 /hr Άφυτος 200 m 3 /hr Κασσάνδρεια 89 m 3 /hr Φούρκα 187 m 3 /hr Καλάνδρα 203 m 3 /hr Ν.Σκιώνη 457 m 3 /hr Κρυοπηγή Πολύχρονο Χανιώτη Πευκοχώρι Γλαρόκαβος Παλιούρι 2323 m 3 /hr Κρυοπηγή 219 m 3 /hr Πολύχρονο 547 m 3 /hr Χανιώτη 484 m 3 /hr Πευκοχώρι 624 m 3 /hr Παλιούρι 449 m 3 /hr Ορμύλια 65 m 3 /hr Ορμύλια (ακτές) 93 m 3 /hr Γερακινή 156 m 3 /hr Ε3 415 m 3 /hr 350 m 3 /hr 257 m 3 /hr Καλύβες 101 m 3 /hr Βατοπέδι 70 m 3 /hr Μεταμόρφωση 132 m 3 /hr Νικήτη+ακτές 394 m 3 /hr Αγ.Νικόλαος Όρμος Βουρβουρού+ ακτές 449 m 3 /hr 1565 m 3 /hr 1363 m 3 /hr Διασταύρωση Αγ.Νικολάου- Ν.Μαρμαρά 969 m 3 /hr Ν.Μαρμαράς + ακτές 520 m 3 /hr

9 Διάγραμμα 2. Διάγραμμα ροής λειτουργίας ταμιευτήρα Πετρένια Παροχές αιχμής κατά περιοχή και δημοτικό διαμέρισμα, σε m 3 /h. Τ Α Γομάτι 43 m3/ώρα Ξηροπόταμος 15 m3/ώρα Ουρανούπολη 171 m3/ώρα Ε4 Τρυπητή 648 m3/ώρα Ν. Ρόδα 293 m3/ώρα Ιερισσός 201 m3/ώρα Τρυπητή 28 m3/ώρα Αμολιανή 156 m3/ώρα Ν. Ρόδα 92 m3/ώρα Ιερισσός 175 m3/ώρα Στρατώνι 26 m3/ώρα Τα χαρακτηριστικά των αγωγών (υδραυλικά χαρακτηριστικά, υψόμετρα, χιλιομετρικές αποστάσεις, θέσεις αντλιοστασίων), παρουσιάζονται με τη μορφή μηκοτομών. Ενδεικτικά, στο Σχήμα 3, παρουσιάζεται η μηκοτομή του αγωγού DΓ. Σχήμα 3. Μηκοτομή του αγωγού DΓ (ταμιευτήρας Πετρένια εργοστάσιο επεξεργασίας Γοματίου) Ταμιευτήρας Πετρένια αντλιοστάσιο ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΨΩΝ 1:1000 ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΚΩΝ 1: απόσταση από αρχή (m) απόσταση μεταξύ (m) υψόμετρο εδάφους (m) υψόμετρο πυθμένα (m) υψόμετρο πιεζομετρικής γραμμής (m) παροχή (m3/h) διάμετρος αγωγού (mm) ταχύτητα (m/s) υλικό κατασκευής αγωγού : χαλυβδοσωλήνας (χαλ) ενισχυμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) αριθμός διατομής κλίση ΡΕ

10 3.1.1 Αγωγός DA2 ( Ταμιευτήρας Ολύνθιου Δεξαμενή Πορταριάς) Ο αγωγός DA2 έχει μήκος m. Το υψόμετρο του εδάφους στην αρχή του αγωγού είναι ίσο με 237 m και στο τέλος του 125 m. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το πιεζομετρικό φορτίο των 237 m στον ταμιευτήρα του Ολύνθιου να επαρκέσει για τη μεταφορά του νερού τόσο στη δεξαμενή Δ2 της Πορταριάς (125 m), όσο και στη δεξαμενή Δ1 της Ν. Τρίγλιας (80 m). Θεωρήθηκε ότι στις περιόδους αιχμής η παροχέτευση του νερού θα γίνεται σε 22ωρη διάρκεια ημερησίως αντί της 18ωρης, που εμφανίζεται στην προτελευταία στήλη του Πίνακα 1. Έτσι η μέγιστη παροχή των 9319 m 3 /ώρα μειώνεται σε 7625 m 3 /ώρα. Επιλέγοντας μια εσωτερική διάμετρο 1250 mm οδηγούμαστε σε ένα τελικό πιεζομετρικό φορτίο στη δεξαμενή Δ2 ίσο με m με ύψος πίεσης πάνω από το έδαφος ίσο με m, το οποίο επαρκεί για τη μεταφορά του νερού μέχρι τη δεξαμενή Δ1 της Ν. Τρίγλιας χωρίς την ανάγκη κατασκευής αντλιοστασίου. Λόγω της μεγάλης απαιτούμενης διαμέτρου, ο αγωγός αυτός πρέπει να είναι χαλύβδινος Αγωγός DA1 (Δεξαμενή Πορταριάς - Δεξαμενή Ν. Τρίγλιας) Ο αγωγός DA1 έχει μήκος m και παροχή 4239 m 3 /ώρα. Χρησιμοποιώντας αγωγό εσωτερικής διαμέτρου 850 mm και εκμεταλλευόμενοι το πιεζομετρικό φορτίο των m του αγωγού DA2 προκύπτει ότι το νερό μπορεί να μεταφερθεί στη δεξαμενή της Ν. Τρίγλιας χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης αντλιοστασίου. Όπως και ο αγωγός DA2, έτσι και αυτός πρέπει να είναι χαλύβδινος ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεγάλης εσωτερικής διαμέτρου Αγωγός DB1(Ταμιευτήρας Χαβρία Δεξαμενή Ορμύλιας) Και στην περίπτωση αυτού του αγωγού η υψηλή παροχή των m 3 /ώρα (Πίνακας 1) επιβάλλει την επιλογή μεγάλης διαμέτρου (1300 mm) και ως εκ τούτου τη χρήση χαλυβδοσωλήνων. Το μήκος του αγωγού είναι ίσο με 2425 m. Στην περίπτωση του αγωγού αυτού, η τοπογραφία του εδάφους και η υψομετρική διαφορά μεταξύ των ακραίων σημείων του αγωγού (32 m στον Ταμιευτήρα Χαβρία και 30 m στη δεξαμενή της Ορμύλιας), επιβάλλουν τη χρήση αντλιοστασίου στη θέση του ταμιευτήρα. Προσθήκη ύψους πίεσης 24 μέτρων επιτρέπει τη μεταφορά του νερού μέχρι τη δεξαμενή της Ορμύλιας χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα Αγωγός DB2 - DB3 (Δεξαμενή Ορμύλιας Δεξαμενή Πορταριάς) Οι μεγάλες απώλειες που προκύπτουν στον αγωγό αυτό, λόγω του σχετικά μεγάλου μήκους του (26850 m), η τοπογραφία του εδάφους (αρχικό υψόμετρο 30 m - τελικό 125 m) και η αποφυγή αρνητικών πιέσεων εντός του αγωγού, επιβάλλουν τη χρήση αντλιοστασίου ή αντλιοστασίων για προσθήκη ύψους πίεσης περί τα 190 μέτρα. Το ύψος αυτό πίεσης μπορεί να προστεθεί με ένα αντλιοστάσιο στην αρχή του αγωγού ή με δύο αντλιοστάσια, ένα στην αρχή του αγωγού και ένα αμέσως μετά την αφαίρεση του νερού άρδευσης της περιοχής Καλυβών. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η συνολική απαιτούμενη ισχύς θα είναι μικρότερη χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται και μικρότερο κόστος κατασκευής των δύο αντλιοστασίων από ότι του ενός με μεγαλύτερη ισχύ. Ο αγωγός είναι και πάλι χαλύβδινος, διαμέτρου 1200 mm Αγωγός DΓ (Ταμιευτήρας Πετρένια Δεξαμενή Γοματίου) Ο αγωγός αυτός είναι μικρού μήκους, 830 μέτρων, διατομής 500 mm, και παροχετεύει 706 m 3 /ώρα. Το υψόμετρο του εδάφους στην αρχή του αγωγού (Ταμιευτήρας Πετρένια) είναι ίσο με 30 m και στο τέλος του (Δεξαμενή Γοματίου) 20

11 m, το δε μέγιστο υψόμετρο κατά μήκος του αγωγού συναντάται περίπου στα 250 m από την αρχή του και ισούται με 52 m. Προσθήκη ύψους πίεσης 24 μέτρων στην αρχή του αγωγού επιτρέπει την μεταφορά του νερού μέχρι τη δεξαμενή Γοματίου χωρίς την παρουσίαση κάποιου ιδιαίτερου προβλήματος. Το υλικό κατασκευής του μπορεί να είναι το ενισχυμένο πολυαιθυλένιο Αγωγοί άρδευσης DΓ1 και DΓ2 Πετρένια Το μήκος των αγωγών αυτών είναι 830 m και 890 m, για τον DΓ1 και τον DΓ2 αντίστοιχα. Η μεταφορά του νερού από υψόμετρο εδάφους 30 μέτρων σε υψόμετρα 132 μέτρα για τον DΓ1 και 130 για τον DΓ2, επιβάλλει την προσθήκη, με αντλιοστάσιο, ύψους πίεσης περί τα 109 μέτρα στην αρχή του αγωγού, οπότε η μεταφορά του νερού γίνεται απρόσκοπτα χωρίς τη δημιουργία κάποιου προβλήματος. Και στην περίπτωση των αγωγών αυτών, λόγω της μικρής σχετικά διαμέτρου (300 mm), το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι το πολυαιθυλένιο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για την κάλυψη των απαιτήσεων σε νερό του Ν. Χαλκιδικής προωθείται η κατασκευή τριών φραγμάτων, στον Ολύνθιο, στο Χαβρία και στον Πετρένια Γοματίου, με τα οποία θα αποκτηθεί μια ισχυρή ραχοκοκαλιά υποδομών στους υδατικούς πόρους του Νομού. Για την επεξεργασία του νερού των τριών ταμιευτήρων προτείνεται η κατασκευή τεσσάρων κέντρων επεξεργασίας νερού (ΚΕΝ), για την ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών. Έτσι, μέρος του νερού του Ολύνθιου θα υφίσταται επεξεργασία στο ΚΕΝ της Τρίγλιας και θα υδρεύει τους οικισμούς των Δήμων Καλλικράτειας και Τρίγλιας. Το υπόλοιπο θα υφίσταται επεξεργασία στο ΚΕΝ της Πορταριάς και θα υδρεύει τους οικισμούς του Δήμου Μουδανιών και της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Το ΚΕΝ της Ορμύλιας θα επεξεργάζεται νερό από το Χαβρία και θα υδρεύει τους οικισμούς της περιοχής από τις Καλύβες Πολυγύρου μέχρι το Ν. Μαρμαρά και τον Άγιο Νικόλαο. Το ΚΕΝ Γοματίου θα επεξεργάζεται νερό από τον Πετρένια και θα υδρεύει τους οικισμούς της προ του Άθωνος περιοχής, συμπεριλαμβανομένων του Γοματίου, του Στρατωνίου και της Αμολιανής. Το υπόλοιπο μέρος του νερού του ταμιευτήρα του Χαβρία θα αρδεύσει περιοχές της Ορμύλιας, των Καλυβών και των Μουδανιών, με ανεξάρτητο δίκτυο μεταφοράς. Το ίδιο αυτό δίκτυο θα μπορεί να χρησιμεύει και για τη μεταφορά νερού ώστε να καλυφτούν υδατικές ανάγκες που πιθανόν να παρουσιαστούν στις περιοχές των ΚΕΝ Πορταριάς και Τρίγλιας. Επίσης, το υπόλοιπο του νερού του Πετρένια θα αρδεύσει περιοχές του Γοματίου με ανεξάρτητο δίκτυο μεταφοράς. Στην εργασία παρουσιάζονται τόσο οι αγωγοί μεταφοράς από τους ταμιευτήρες προς τα ΚΕΝ, όσο και στους διάφορους οικισμούς χρήσης, γίνεται η διαστασιολόγηση όλων αυτών των αγωγών και καθορίζονται οι θέσεις και το μέγεθος των αναγκαίων αντλιοστασίων του όλου έργου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γκόφας, Θ., Μπουρτζίκος, Γ. και Μαργαρίτης, Δ, 1989., Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας φράγματος Χαβρία και λοιπών αναγκαίων έργων για την βέλτιστη χρήση των υδατικών πόρων Νότιας Χαλκιδικής. Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών. Καραμούζης, Δ., Παπαμιχαήλ, Δ., Γεωργίου, Π., 2002, Διαχείριση του νερού των ταμιευτήρων Ολύνθιου, Χαβρία και Πετρένια Χαλκιδικής για αρδεύσεις, Τεύχος 2, του Πακέτου εργασίας Διαχείριση του νερού των Ταμιευτήρων Ολύνθιου, Χαβρία

12 και Πετρένια Χαλκιδικής, στο ερευνητικό πρόγραμμα Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδρολογικής Λεκάνης Ολύνθιου Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε., 2001, Χωροθέτηση και προκαταρκτική διερεύνηση φράγματος Βατόνια (Ολύνθιου) Χαλκιδικής. Πακέτο εργασίας στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδρολογικής Λεκάνης Ολύνθιου Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Καραμούζης, Δ.Ν., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε., 1999, Χωροθέτηση και προκαταρκτική διερεύνηση φράγματος Πετρένια Γοματίου Χαλκιδικής. Πακέτο εργασίας στο Ερευνητικό πρόγραμμα Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδρολογικής Λεκάνης Ολύνθιου Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Μπαμπατζιμόπουλος Χ., Καραμούζης Δ., Καβαλιεράτου Σ., 2001, Πληθυσμιακή εξέλιξη του Νομού Χαλκιδικής, Πακέτο εργασίας στο Ερευνητικό πρόγραμμα Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδρολογικής Λεκάνης Ολύνθιου Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., Καραμούζης, Δ., Καβαλιεράτου, Σ., 2002, Υδατικές ανάγκες Ύδρευσης και Διαστασιολόγηση Αγωγών Μεταφοράς Νερού, Τεύχος 1, του Πακέτου εργασίας Διαχείριση του νερού των Ταμιευτήρων Ολύνθιου, Χαβρία και Πετρένια Χαλκιδικής, στο ερευνητικό πρόγραμμα Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδρολογικής Λεκάνης Ολύνθιου Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη. Τερζίδης Γ., Μπαμπατζιμόπουλος Χ., 1992, Ακριβείς προσεγγιστικές εξισώσεις για τον υπολογισμό της απώλειας φορτίου σε κλειστούς αγωγούς, Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Λάρισα, σ

ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 229,6003 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 264,4903 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!

ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 229,6003 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 264,4903 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! ΤΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015 -ΚΑΥΣΙΜΟ 1,154 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15 16 17 18 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

JORDANS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

JORDANS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΤΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015 -ΚΑΥΣΙΜΟ 1,13 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 48 88 ΕΙΔΙΚΟ ΜΕ ΡΑΜΠΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΔΗΜ ΠΑΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ- ΔΗΜ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ( 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΠΟΣΕΙΔΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑ- Γ/ΣΙΟ, ΓΕ.Λ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,10496

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΠΟΣΕΙΔΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑ- Γ/ΣΙΟ, ΓΕ.Λ. ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 58,10496 ΤΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΚΑΥΣΙΜΟ 1,033 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 15 8 9 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ- ΓΕΛ.ΕΠΑΛ/ΓΥΜΝ ΑΡΝΑΙΑΣ ΣΤΑΝΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ -

Διαβάστε περισσότερα

5 ΑΡΝΑΙΑ 0 0 1 0 7 ΒΑΡΒΑΡΑ 1 2 0 1 2 3 2 2 0 0 0 1 13 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 15 ΣΤΑΝΟΣ 17 ΓΟΜΑΤΙΟΥ 23 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 20 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

5 ΑΡΝΑΙΑ 0 0 1 0 7 ΒΑΡΒΑΡΑ 1 2 0 1 2 3 2 2 0 0 0 1 13 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 15 ΣΤΑΝΟΣ 17 ΓΟΜΑΤΙΟΥ 23 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 20 ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αποτελέσµατα σε 220 από220εκλογικά τµήµατα. 1 ΑΡΝΑΙΑ 0 1 0 1 2 ΑΡΝΑΙΑ 3 ΑΡΝΑΙΑ 1 0 1 0 4 ΑΡΝΑΙΑ 5 ΑΡΝΑΙΑ 6 ΒΑΡΒΑΡΑ 0 0 2 1 7 ΒΑΡΒΑΡΑ 1 2 0 1 8 ΝΕΟΧΩΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Π. Γεωργίου *, Δ. Παπαμιχαήλ, Δ. Καραμούζης Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., 54124

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1% ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ 47,6736 # ΙΑΙΡ/0! ΦΙ ΑΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΙΝΟΣ ΧΡΥΣΤΟ ΟΥΛΟΣ

ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1% ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ 47,6736 # ΙΑΙΡ/0! ΦΙ ΑΝΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΙΝΟΣ ΧΡΥΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,136 1 ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:ΣΑΡΤΗ-ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ- ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1% 2 ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΣΥΚΙΑ- ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ(Καραγάτσι)-ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΒΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ ΒΙΝΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28/7/2010 12/8/2010 27/8/2010 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 2010 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ Δ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΚΤΗ ΝΟΜΟΣ 64121501 64120501 64121001 64121901 64120601 64120701 64120702

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα Γραμμικές απώλειες Ύψος πίεσης Γραμμικές απώλειες Αρχές μόνιμης ομοιόμορφης ροής Ροή σε κλειστό αγωγό Αρχή διατήρησης μάζας (= εξίσωση συνέχειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Αριστοτέλη 12 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ''Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ'' 21146 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΝΟΥ 21149 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 21157 ΚΔΑΠ ΑΡΝΑΙΑΣ Α' ΒΑΡΔΙΑ 21164 ΚΔΑΠ ΑΡΝΑΙΑΣ Β' ΒΑΡΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής Α βασικό πρόβλημα,, παροχή γνωστή απλός υπολογισμός απωλειών όχι δοκιμές (1): L1 = 300, d1 = 0.6 m, (): L = 300, d = 0.4 m Q = 0.5m 3 /s, H=?, k=0.6 mm Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443]

Υδραυλικά Έργα Ι [ΠΟΜ 443] [ΠΟΜ 443] Δίκτυα Μεταφοράς Νερού Εξωτερικό Υδραγωγείο Ανδρέας Χριστοφή / ειδικός επιστήμονας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Email: andreas.christofe@cut.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

16, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, Αθήνα. Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη,

16, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, Αθήνα. Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΟΛΥΝΘΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Γ. Παρισόπουλος 1, Π. Γεωργίου 2, Δ. Καραμούζης 2*, Γ. Δημόπουλος 3, Δ. Παπαμιχαήλ 2 και Θ. Μακεδών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αγγελίδης Π., Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, E.M.Π ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 8 ο Άσκηση Οικισµός ΑΒΓ Α υδροδοτείται από δεξαµενή µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Μελέτη: Σύµβουλος: Ι. ΑΥΓΕΡΗΣ Υ ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Κλειστοί Αγωγοί ΙΙ Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5.4. Λυμένες ασκήσεις Άσκηση 1η Δίνεται ένας σωληνωτός αγωγός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2016 Στάδιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

KENTRIKI MACEDONIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

KENTRIKI MACEDONIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV MACEDONIA MAKEDONIA BP11018 GR1220030154030101 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22-Μαϊ 12-Ιουν 10-Ιουλ 7-Αυγ 4-Σεπ 2-Οκτ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ MAKEDONIA BP11018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Υδραυλική Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ»

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ» Χρηματοδότηση: Δ.Ε.Υ.Α.Λ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Σούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 23/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 45ης ΣΥΝEΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 23-12-2015 1. 2. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε «ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Πολύγυρος 3-9-2015 Αρ. Πρωτ: 375631/3524 ΤΜΗΜΑ : Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υπολογισμοί Δικτύου Πυρόσβεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Αγία Κυριακή, Θεριακησίου Ταχ. Κώδικας: 45500 ΤΗΛ: 2654360100 FAX: 2654360120 ΕΡΓΟ: Ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις Ενότητα 4. Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης Ζαφειράκου Αντιγόνη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Τυρβώδης ροή αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

2. Το με αριθ. 133/10 Π.Δ, «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΦΕΚ 226 Α / 27 12 10 ).

2. Το με αριθ. 133/10 Π.Δ, «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΦΕΚ 226 Α / 27 12 10 ). «ΕΠΕΙΓΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ : Προσωπικού Μισθοδοσίας ΓΡΑΦΕΙΟ : Εκλογών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ.Σκέμπερη, Σ.Ροκανάς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέματος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Πολυγύρου: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΗ / Περιοχή Πολυγύρου: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ" ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,02 10/9/2009 16/9/2009 22/10/2009 2 ΧΟΤΟΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 7,13 14/10/2009 23/10/2009 4/6/2010 3 ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ. Πολύγυρος 2-5-2014 Αρ.

«ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ. Πολύγυρος 2-5-2014 Αρ. «ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Πολύγυρος 2-5-2014 Αρ. Πρωτ: 169216/2029 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση Τεράστια σημασία του ιξώδους: Ύπαρξη διατμητικών τάσεων που δημιουργούν απώλειες ενέργειας Απαραίτητες σε κάθε μελέτη Είδη ροών Στρωτή ή γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 20 ης Οκτωβρίου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 20 ης Οκτωβρίου 2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 0 ης Οκτωβρίου 011 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 0η Οκτωβρίου 011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗTΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Κατασκευή ενδιάμεσων αντλιοστασίων ύδρευσης οικισμών Ν. Σκιώνης και Κασσανδρινού (Μηχανολογικές επεμβάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας

Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας Υδροηλεκτρικά Έργα 8ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας Ανδρέας Ευστρατιάδης, Νίκος Μαμάσης, & Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός M.sc. Γεωπ. Παν/μίου Θεσσαλίας Διδάκτορας Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου ΣΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής 501 Ορμή και Δυνάμεις Θεώρημα Ώθησης Ορμής «Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος είναι ίση με την ώθηση της δύναμης που ασκήθηκε στο σώμα» = ή Το θεώρημα αυτό εφαρμόζεται διανυσματικά. 502 Θεώρημα Ώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Μεγέθη σχεδιασμού υδρευτικών έργων Ταμιευτήρας Μηνιαίες υδατικές ανάγκες Μέση παροχή ημέρας αιχμής Υδατικές ανάγκες ημέρας αιχμής, χρονική κατανομή εισροών-εκροών Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας

Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Τοπογραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 0 20 40 km Μέση ετήσια βροχή (mm) 301-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-1908

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό.

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό. Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό. Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημ/νία παράδοσης Εργασίας: Τετάρτη 24 Μαΐου 2 1 Θεωρητική Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

εκλογέων στο Νοµό Χαλκιδικής για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015

εκλογέων στο Νοµό Χαλκιδικής για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015 «ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Πολύγυρος 9-1-2015 Αρ. Πρωτ: 9069/161 ΤΜΗΜΑ : Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 10 ης Ιανουαρίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 10 ης Ιανουαρίου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 10 ης Ιανουαρίου 01 Στον Πολύγυρο σήμερα την 10η Ιανουαρίου 01 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο

εξα εξ μενή Εσωτερικό Εσωτερικ Υδ Υ ραγωγείο Εξωτερικό Υδραγωγείο Δίκτυα κλειστών αγωγών υπό πίεση σε αρδευτικά δίκτυα Μ.Σ. αντιπαραβολή με δίκτυα ύδρευσης Υδραγωγείο εξαμενή Εξωτερικό Υδραγωγείο Εσωτερικό Υδραγωγείο EΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Το εσωτερικό υδραγωγείο είναι

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ 8 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ Σκοπός του πειράματος είναι να μελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS-ENGINEERING SCHOOL MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 27 Φεβρουαρίου 2006 Διάρκεια εξέτασης : 2.5 ώρες Ονοματεπώνυμο: ΑΕΜ Εξάμηνο: (α) Επιτρέπονται: Τα βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 4 : Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Εγκατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων Η στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Σωληνώσεις Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Σκοπός -Αντικείµενο Συνήθως η µελέτη υδροδυναµικών µηχανών και εγκαταστάσεων συνοδεύεται και από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ Ι. Τ Ε Υ Χ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ // ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ Όλα τα κείμενα των άρθρων πρέπει να είναι γραμμένα σε σελίδα διαστάσεων Α4 (210 297cm) με γράμματα, αριθμούς, σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : Είδη ροής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κόμβος i Κόμβος j Συνιστώσες μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης Κόμβος: Σημείο εισροής ή εκροής νερού ή αλλαγής της γεωμετρίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα 6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα 6.1 Εισαγωγή Όταν θέτουμε σε κίνηση κάποια μόρια ενός ρευστού μέσω μιας αντλίας ή ενός φυσητήρα, η κίνηση μεταδίδεται και στα υπόλοιπα μόρια του ρευστού μέσω των αλληλεπιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr

E-mail :grammelis@certh.gr, margaritis@lignite.gr Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χηµικών ιεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / Ι ΕΠ) Τηλεθέρµανση Κοζάνης: παρούσα κατάσταση και µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης ήµος και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα;

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα; 1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; Από την εποχή της αρχαιότητας το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας ήταν τεράστιο. Η Αθήνα υπέφερε από το μαρτύριο της λειψυδρίας. Μεγάλα ποτάμια και λίμνες δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε/Υ Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ II ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Υ ΑΤΟΣ Αθήνα 005 Απαιτήσεις σε νερό ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α-1 Απαίτηση νερού σε οικισµό Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε

Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε Εισαγωγή στο μάθημα Εγγειοβελτιωτικά έργα και σε βασικές γνώσεις Υδραυλικής Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Δρ Μ.Σπηλιώτη Λέκτορα ΔΠΘ Ιστορική αναδρομή Γεωργική επανάσταση Σημασία των υδραυλικών έργων (αρδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Το εδαφικό νερό υπό την επίδραση διαφόρων δυνάµεων βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και µπορεί να κινηθεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι δυνάµεις οφείλονται στη βαρύτητα, Στην πίεση

Διαβάστε περισσότερα