ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ"

Transcript

1 1

2 2

3 Κεφάλαιο 1ο: Α ό την Αγροτική Οικονοµία στην Αστικο οίηση Μέρος Γ Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα Ενότητα 1. Το αγροτικό ζήτηµα Σχεδιάγραµµα Μέχρι 19 ο αι. Βιοµηχανική ε ανάσταση: Αγροτική µεταρρύθµιση: Εξελίξεις στον αγροτικό χώρο στο σύγχρονο κόσµο - κυριαρχία του αγροτικού τοµέα στην οικονοµία ( αραγωγικά, κοινωνικά) - Ευρώ η («δυτικός κόσµος»): υ οχώρηση αυτής της κυριαρχίας - Ελλάδα: αργοί ρυθµοί, «µεσογειακοί» - κατοχή γης έ αυε να είναι ηγή εξουσίας και κύρους ανάγκη αγροτικής µεταρρύθµισης - κατάτµηση εδαφών σε µικρές αραγωγικές µονάδες οικογενειακού χαρακτήρα Η διανοµή των «εθνικών γαιών» 1 και το ζήτηµα της µεγάλης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα - δεν γνώρισε εντάσεις ό ως σε Ευρώ η Βαλκάνια - ροοδευτική διανοµή εθνικών γαιών α ό λήθος µικρών ιδιοκτησιών - λίγα «τσιφλίκια» σε Αττική Εύβοια δεν δηµιουργούσαν ρόβληµα Πρόβληµα έγγειας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα ιεύρυνση 1864, εµφανίζεται ζήτηµα µεγάλης ιδιοκτησίας - Οι Έλληνες του εξωτερικού: αγόρασαν τα τσιφλίκια της Θεσσαλίας διατήρησαν το θεσµό των κολίγων άσκησαν ολιτικές, κοινωνικές ιέσεις για να κερδοσκο ήσουν (ε ιβολή υψηλών δασµών στο εισαγόµενο σιτάρι, υψηλότερες τιµές για το εγχώριο, τεχνητές ελλείψεις) Νοµοθετικές ροσ άθειες αντιµετώ ισης των ρακτικών των «τσιφλικάδων» ψήφιση νόµων για α αλλοτριώσεις και διανοµή γης σε ακτήµονες - εφαρµογή τους α οδείχθηκε δύσκολη υ όθεση - τριβές ου ροκάλεσαν συγκρούσεις σηµαντικότερη: Κιλελέρ, 1910 Τέλος Βαλκανικών ολέµων (1913) - ιο ερί λοκο το ζήτηµα γαιοκτησίας στα νέα όρια της χώρας λέον και µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες µεγάλων εκτάσεων Ολοκλήρωση αγροτικής µεταρρύθµισης και στόχοι της Ε οχή Α Παγκοσµίου ολέµου 2 και «εθνικού διχασµού» 3 - ολοκλήρωση αγροτικής µεταρρύθµισης κυβέρνηση Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη Στόχοι - στήριξη και ολλα λασιασµός ελληνικών ιδιοκτησιών - α οκατάσταση ροσφύγων ρόληψη κοινωνικών εντάσεων Μετά τον όλεµο - α αλλοτρίωση έγινε δυνατή - ανάγκη α οκατάστασης ροσφύγων Α οτελέσµατα αγροτικής µεταρρύθµισης και εξέλιξη του αγροτικού ζητήµατος 3

4 Αναδιανοµή γης - Μακεδονία: 85% - Θεσσαλία: 68% - Στο σύνολο καλλιεργήσιµης γης της χώρας: 40% Α οτελέσµατα - Η αγροτική µεταρρύθµιση οδήγησε αγροτική οικονοµία σε καθεστώς µικροϊδιοκτησίας - Νέα ροβλήµατα: δυσκολία µικροκαλλιεργητών για εµ ορευµατο οίηση αραγωγής θύµατα των εµ όρων - Ίδρυση Αγροτικής Τρά εζας κρατικών οργανισµών αρέµβασης αραγωγικών συνεταιρισµών Ορισµός Αγροτική µεταρρύθµιση: η κατάργηση των µεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτµηση των αξιο οιήσιµων εδαφών σε µικρές αραγωγικές µονάδες, οικογενειακού χαρακτήρα, ου αντα οκρίνονταν καλύτερα στις νέες αραγωγικές και κοινωνικές συνθήκες. [Βλ. σελ. 42 του σχολικού βιβλίου] Σχολιασµός Πηγών Πινάκων του σχολικού βιβλίου Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σελ Ερώτηση Λαµβάνοντας υ όψη την αρα άνω ηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να αρουσιάσετε την κατάσταση στην γεωργία στην Ελλάδα κατά το 19 ο αιώνα. Κείµενο: Η γεωργία στην Ελλάδα κατά το 19 ο αιώνα «Πληροφορίας ακριβείς η ε ιστήµη και η ηθική καθιέρωσαν». Α. Μανσόλα, Πολιτειογραφικαί ληροφορίαι ερί Ελλάδος, Αθήναι, Εθνικόν Τυ ογραφείον, 1867, σ Α άντηση: Α ό την ηγή: Οι ληροφορίες του αραθέµατος θα µ ορούσαν να συνοψισθούν στα εξής: - Η έκταση των καλλιεργήσιµων γαιών δεν µ ορεί να ροσδιοριστεί µε ακρίβεια - Το 1836 εκδόθηκε νόµος σύµφωνα µε τον ο οίο ροβλε όταν η σύνταξη ροσωρινού κτηµατολογίου των ιδιωτικών εκτάσεων, αλλά οικίλες δυσκολίες εµ όδισαν την εφαρµογή του νόµου - Πριν α ό την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1830) η κατάσταση στο γεωργικό τοµέα ε έβαλλε την κρατική µέριµνα. Μέχρι τότε τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν αυθαιρεσίες, αβεβαιότητα της ιδιοκτησίας ή α αγόρευση κατοχής γης, καταδυναστεύσεις και βαριά φορολογία. - Μετά την ανεξαρτησία η χώρα έµοιαζε ερηµωµένη α ό ανθρώ ους και η γη ήταν χέρσα α ό τις καταστροφές του ολέµου. - Ωστόσο έκτοτε σηµειώθηκε µεγάλη ρόοδος στη γεωργία, η ο οία κατά κύριο λόγο στηρίχθηκε στην ροσω ική εργασία, τις ροσ άθειες και τη φιλο ονία του Έλληνα γεωργού Πίνακας σχολικού βιβλίου, σελ. 44. Ερώτηση Λαµβάνοντας υ όψη τον αρα άνω ίνακα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τον αριθµό των α αλλοτριώσεων ου έγιναν στην Ελλάδα α ό το 1917 µέχρι το

5 Κείµενο: Α αλλοτριώσεις µεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών Περίοδος Αριθµός Α αλλοτριώσεων Α άντηση: Α ό την ηγή: - Το 1917 µε τη νοµοθεσία του Ελ. Βενιζέλου η αγροτική µεταρρύθµιση ροχωρεί και φτάνει στον αριθµό των 64 ων α αλλοτριώσεων. Το έργο ανακό τεται λόγω της εισόδου της Ελλάδας στον Α Παγκόσµιο όλεµο και στην εµ λοκή της αργότερα στον ελληνοτουρκικό όλεµο στη Μικρά Ασία. Α ό το βιβλίο, σελ : «Το α οφασιστικό βήµα στο ε ίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος». Α ό την ηγή: - Την ερίοδο λόγω της εµ λοκής της Ελλάδας στη µικρασιατική εκστρατεία ο αριθµός των α αλλοτριώσεων ανέρχεται µόνο σε 12. Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι ότι το κράτος διοχετεύει µεγάλα χρηµατικά οσά στις στρατιωτικές δα άνες. - Κατά την ερίοδο ο αριθµός των α αλλοτριώσεων αυξάνεται σηµαντικά, καθώς ανέρχεται στις α αλλοτριώσεις. Η αύξηση αυτή κατά κύριο λόγο οφείλεται στην ε ιτακτική ανάγκη της α οκατάστασης των ροσφύγων ου έρχονται στην Ελλάδα µετά τη µικρασιατική καταστροφή και την υ ογραφή της Συνθήκης και της Σύµβασης της Λοζάνης για την υ οχρεωτική ανταλλαγή των ληθυσµών. Α ό το βιβλίο, σελ. 45: «Η αναδιανοµή ου έγινε Ευρώ ης (Ισ ανία, Βουλγαρία, Ρουµανία κ.λ.)» Θέµατα ρος Ανά τυξη Ερωτήσεις κατανόησης 1.1. Πώς αντιµετω ίστηκε το αγροτικό ζήτηµα στις χώρες της Ευρώ ης; 1.2. Πώς αντιµετω ίστηκε το ρόβληµα της έγγειος ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και οιες ρακτικές ακολούθησαν οι τσιφλικάδες; 1.3. Με οιους τρό ους ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα; 1.4. (α) Ποιοι αράγοντες ε έτρεψαν τη δηµιουργία των µεγάλων τσιφλικιών στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα; (β) Να αρουσιάσετε συνο τικά τις ε ι τώσεις της δηµιουργίας των τσιφλικιών στην οικονοµική και κοινωνική ζωή του τό ου Να αρουσιάσετε τον τρό ο αντιµετώ ισης α ό τις ελληνικές κυβερνήσεις του ροβλήµατος των τσιφλικιών της Θεσσαλίας Ποιο ήταν το κύριο αίτηµα των Θεσσαλών ακτηµόνων α ό το 1881 και ότε ε ιλύθηκε; 1.7. (α) Να εκθέσετε το εριεχόµενο της αγροτικής µεταρρύθµισης του (β) Να ροσδιορίσετε τις συνέ ειες της αγροτικής µεταρρύθµισης στην οικονοµική ζωή της χώρας Πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση; Ποιοι ήταν οι στόχοι και οια τα α οτελέσµατά της; Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Να ε ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Σωστό Λάθος 1.9. Το αγροτικό ζήτηµα ήταν ρόβληµα µόνο του ελλαδικού χώρου. 5

6 1.10. Η διανοµή των «εθνικών γαιών» ου ροέκυψαν α ό τον ε αναστατικό αγώνα του δηµιούργησε λήθος ροβληµάτων Η ενσωµάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος ραγµατο οιήθηκε το [Εξετάσεις 2006] Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους µε τα Ε τάνησα, την Άρτα και τη Θεσσαλία έφερε στο ροσκήνιο το ζήτηµα της µεγάλης ιδιοκτησίας. [Εξετάσεις 2002] Οι νόµοι του 1907 δεν ε έτρε αν τη διανοµή των µεγάλων ιδιοκτησιών στους ακτήµονες Η ολοκλήρωση της αγροτικής µεταρρύθµισης έγινε στα χρόνια του Α Παγκοσµίου ολέµου και του «Εθνικού ιχασµού» Λίγα χρόνια µετά τον όλεµο κάτω α ό την ίεση του ροσφυγικού ροβλήµατος η αγροτική µεταρρύθµιση ολοκληρώθηκε και οδήγησε την αγροτική οικονοµία της χώρας σε καθεστώς µικροϊδιοκτησίας. Ερωτήσεις στις Πηγές Ερώτηση 1.16 Αντλώντας στοιχεία α ό τα αρακάτω κείµενα και αξιο οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αρουσιάσετε τους αράγοντες ου ε έτρεψαν τη δηµιουργία της µεγάλης ιδιοκτησίας µετά την ενσωµάτωση της Θεσσαλίας (1881), καθώς και τις ε ι τώσεις του γεγονότος αυτού στην οικονοµική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας µέχρι το τέλος των βαλκανικών ολέµων. Κείµενο A Στο αγροτικό ζήτηµα της Θεσσαλίας, το ο οίο σηµείωσε ιδιαίτερη έξαρση κατά την κρίσιµη ερίοδο της µετάβασης α ό την οθωµανική στην ελληνική κυριαρχία, η σύµβαση της ροσάρτησης ε έβαλλε το σεβασµό των υ αρχόντων δικαιωµάτων όλων εκείνων, οι ο οίοι κατείχαν νόµιµους οθωµανικούς τίτλους σε κάθε είδους γαίες ή ακίνητα. Η διάταξη θεωρήθηκε ότι εξοµοίωνε όλους τους σχετικούς µε την κατοχή της γης οθωµανικούς τίτλους και τους αναγνώριζε ως α οδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας εκλήφθηκε δε ως ρονοµιακή µεταχείριση των Οθωµανών κατόχων τίτλων γης και οδηγούσε στην ενίσχυση της θέσης των τελευταίων, εξαιτίας και της ισχύος της α όλυτης ατοµικής ιδιοκτησίας στην ελληνική νοµοθεσία, σε αντίθεση µε τους ό οιους εριορισµούς ε έβαλλε ο οθωµανικός νόµος. Αφορούσε όµως, κατ ε έκταση, και τους Έλληνες αγοραστές ρο άντων κεφαλαιούχους της οµογένειας--, οι ο οίοι ενόψει της ροσάρτησης είχαν σ εύσει να α οκτήσουν κτήµατα στη Θεσσαλία. Α ό την άλλη λευρά, η δίκαιη α αίτηση των καλλιεργητών για α όκτηση ιδιόκτητης γης µετά την α ελευθέρωση, όχι µόνο δεν ραγµατο οιήθηκε αλλά αντίθετα συνοδεύτηκε και µε ε ιδείνωση των καλλιεργητικών σχέσεων, εξαιτίας και της µη οριοθέτησης των δικών τους δικαιωµάτων. Αγγελική Σφήκα-Θεοδοσίου, «Ο Τρικού ης και το θεσσαλικό ζήτηµα», Αριστοτέλειο Πανε ιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ερ. «Εγνατία», τ. 5, σ. 124, University Studio Press, Κείµενο Β Η ανάγκη να διατηρηθεί η δανειολη τική ικανότητα της Ελλάδας στο εξωτερικό εµ όδιζε αρκετές φορές τη διαδικασία της εσωτερικής µεταρρύθµισης. Ο Τρικού ης α έφυγε,.χ. να κάνει µεταρρυθµίσεις στη γεωργική γη της νεοα οκτηµένης ε αρχίας της Θεσσαλίας, της ο οίας τη γεωργία χαρακτήριζαν τα µεγάλα τσιφλίκια, για να µην ροσβάλει τις ευαισθησίες ( ) όλων των λουσίων Ελλήνων του εξωτερικού, ου έδειχναν όλο και µεγαλύτερη τάση να ε ενδύουν στη µητέρα ατρίδα. Richard Clogg, Σύντοµη Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας, σ , εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα [Εξετάσεις 2005] 6

7 Ερώτηση 1.17 Αντλώντας στοιχεία α ό το αρα άνω κείµενο και αξιο οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να ανα τύξετε την ε ιχειρηµατολογία των ροστατών του γαιοκτητικού καθεστώτος της Θεσσαλικής γης. Κείµενο: ίκη για τα γεγονότα του Κιλελέρ Οι κατηγορούµενοι για τα γεγονότα του Κιλελέρ-Λάρισας αρα έµφθηκαν στο κακουργιοδικείο Λαµίας. Οι δίκες άρχισαν στις 19 Ιούνη (1910) και τελείωσαν στις 23 του ίδιου µήνα. Στο κακουργιοδικείο Χαλκίδας στάλθηκε ο εισαγγελέας της Λιβαδειάς Γεωργιάδης ου αργότερα έγινε και εισαγγελέας του Άρειου Πάγου. Ήταν αγροτοφάγος και µίλησε µε λύσσα. Και τι δεν εί ε. Ανάφερε την ιστορία, την αρχαία και νεώτερη και ε ικαλέστηκε όλους τους νόµους και ροφήτες θέλοντας να α οδείξει ως το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, είναι ιερό και οι αγρότες ρέ ει να δουλεύουν και να µη σηκώνουν κεφάλι. Μαζί µε άλλα α ειλώντας και φωνάζοντας εί ε: «Η κολληγία είναι δικαίωµα ενοχικόν, εταιρεία ή µίσθωσις συνε ώς οι κατηγορούµενοι δεν εδικαιούντο να δηµιουργήσωσι ταραχάς Αγροτικόν ζήτηµα δεν υφίσταται. Οι τσιφλικιούχοι ιέζονται και, ό ως α αλλαγώσι καθηµερών συγκρούσεων, ενοικιάζουν τα κτήµατά των. Ο Θεσσαλός δεν είναι γεωργός, αλλά κτηνοτρόφος. Αρνείται να καλλιεργήσει λέον των είκοσι στρεµµάτων. Παρασύρεται ευκόλως. Θορυβώδες δε συλλαλητήριον Θεσσαλών, σηµαίνει α όλυσιν 5 χιλιάδων άρκτων. Σ αταλά την εριουσίαν του στα µανάβικα και δι αυτό κατά την εβδοµαδιαίαν αγοράν δεν ευρίσκει κανείς φρούτα. Τρώγει τα αχλάδια σαν γουρούνι. Υ άρχουν βεβαίως και καλοί Θεσσαλοί. Αλλ οι λείστοι εξ αυτών είναι τεµ έληδες και ζωοκλέ ται. Ο «Γεωργικός Σύνδεσµος» ιδρύθη δια σκο ούς εκµεταλλευτικούς!...» Κορδάτου Γ., Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδος, ΧΙΙΙ, σ Ερώτηση 1.18 Αξιο οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και ε ισηµαίνοντας ταυτόχρονα τα σχετικά χωρία του αρακάτω κειµένου: (α) Να εξηγήσετε τους στόχους και τα α οτελέσµατα της αγροτικής µεταρρύθµισης της κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου το (β) Να α οτιµήσετε ειδικότερα τη σηµασία της ίδρυσης συνεταιρισµών για την ε ιτυχία της αγροτικής µεταρρύθµισης του Κείµενο: «Η αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου ήταν το ιο ριζοσ αστικό µέτρο ου είχε εφαρµοστεί ως τότε στην Ελλάδα... Άλλαξε ριζικά τις σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστηµα της µικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας... Η αγροτική µεταρρύθµιση και ο συνακόλουθος τεµαχισµός της γης συνοδεύτηκαν α ό αύξηση ε ενδύσεων στην αγροτική αραγωγή, µε τη µορφή ιστώσεων, και α ό την ταχεία εξέλιξη του συνεταιριστικού κινήµατος, ου α οσκο ούσε αφενός στην ροστασία των µικρών αραγωγών και αφετέρου στη µεγαλύτερη ασφάλεια των ε ενδύσεων στην αγροτική οικονοµία. Το βασικό θεσµικό λαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισµών δηµιουργήθηκε το Οι συνθήκες ου δηµιούργησε ο όλεµος έδωσαν στο συνεταιριστικό κίνηµα µεγάλη ώθηση. Τα ροβλήµατα ου είχαν σχέση µε τη διακίνηση ροϊόντων, την αραδοσιακή εκµετάλλευση του µικρού αραγωγού α ό τους µεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως ου ε ικρατούσαν στην ελεύθερη αγορά, έκαναν ακόµη ιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας ου ρόσφεραν οι συνεταιρισµοί...» Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ, σ. 76. [Εξετάσεις 2002] Ερώτηση 1.19 Λαµβάνοντας υ όψη το εριεχόµενο της ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αρουσιάσετε τους στόχους και τα α οτελέσµατα της αγροτικής µεταρρύθµισης του

8 Κείµενο: Η αγροτική µεταρρύθµιση του 1917 Η αρχή της αγροτικής µεταρρύθµισης εξηγγέλθη στα 1917 στη Θεσσαλονίκη. Εν τούτοις, το µέγιστο τµήµα αυτής της µεταρρύθµισης δεν ραγµατο οιήθηκε αρά µόνον µετά το Αρκετές υ οθέσεις ροτείνονται ροκειµένου να ερµηνευθεί η ε ιλογή της συγκεκριµένης στιγµής για την εξαγγελία της µεταρρύθµισης. Έγινε λόγος για «λύση ε ιβαλλόµενη α ό τις ανάγκες του εµφυλίου ολέµου» τον ο οίο διεξήγε η στρατιωτική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κατά του κράτους της Αθήνας. Κατ άλλους, η µεταρρύθµιση ε ισ εύσθη εξ αιτίας της εµφάνισης του µ ολσεβικικού κινδύνου. Εν άσει ερι τώσει, µεταξύ των οικίλων ερµηνειών ου δόθηκαν, µ ορούµε, χωρίς ν α ορρίψουµε τις άλλες, αν συγκρατήσουµε ιδιαιτέρως την ακόλουθη: η αγροτική µεταρρύθµιση α οφασίστηκε σε µία στιγµή σοβαροτάτης τώσης του εξωτερικού εµ ορίου: η τώση αυτή είχε ροκληθεί α ό τον θαλάσσιο α οκλεισµό τον ο οίο είχαν ε ιβάλει οι δυτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, ροκειµένου να την υ οχρεώσουν να εισέλθει στον όλεµο µε το µέρος της Αντάντ. Υ αυτές τις συνθήκες, ο α οκλεισµός της Ελλάδας λειτούργησε, α ό οικονοµική ά οψη, ως ένας αυθόρµητος ροστατευτισµός, τόσο υ έρ της εθνικής βιοµηχανικής αραγωγής όσο και ε ωφελεία των εγχωρίων σιτηρών. Είναι ροφανές ότι η συγκυρία αυτή έθεσε εκ νέου και µε οξύτατο τρό ο το ζήτηµα των τσιφλικιών. Το γεγονός ότι µια «ε αναστατική» στρατιωτική κυβέρνηση υ ό την αιγίδα των γαλλικών στρατευµάτων του µακεδονικού µετώ ου ήλθε να εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο κέντρο των βορείων ελληνικών ε αρχιών ου κυριαρχούντο α τα τσιφλίκια, ροσέδωσε έναν ε είγοντα χαρακτήρα στο ρόβληµα της οριστικής ρύθµισης του γαιοκτητικού ζητήµατος.... Κ. Βεργό ουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας, Εξάντας, Αθήνα 1975, σσ Ενότητα 1 -- Κριτήριο Αξιολόγησης Θέµα 1ο Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Να ε ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Σωστό Λάθος 1. Τα τσιφλίκια στη Θεσσαλία αγοράστηκαν α ό ξένους κεφαλαιούχους. 2. Σε «Εθνικό ιχασµό» εξελίχθηκε η διαµάχη του Ε. Βενιζέλου µε το βασιλιά Αλέξανδρο για την αγροτική µεταρρύθµιση. 3. Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα ροκάλεσε τις ίδιες εντάσεις ου γνώρισαν άλλα κράτη της Ευρώ ης. Θέµα 2ο Πότε ολοκληρώθηκε η αγροτική µεταρρύθµιση; Ποιοι ήταν οι στόχοι και τα α οτελέσµατά της; Θέµα 3ο Ερώτηση: Λαµβάνοντας υ όψη το αρακάτω αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αρουσιάσετε (α) τις ροσ άθειες αντιµετώ ισης των ρακτικών των τσιφλικάδων και (β) την ένταση των συγκρούσεων ανάµεσα σε αγρότες και υ οστηρικτές του γαιοκτητικού καθεστώτος στο Κιλελέρ. Κείµενο: Κιλελέρ Τις αραµονές του µεγάλου Πανθεσσαλικού συλλαλητηρίου στη Λάρισα αρατηρούνταν µεγάλος αναβρασµός στη θεσσαλική ύ αιθρο. [ ] Α ό νωρίς το ρωί του Σαββάτου της 6 ης Μαρτίου 1910 άρχισαν να συρρέουν στη Λάρισα χωρικοί α ό τα διάφορα χωριά, εζοί ή έφι οι, οι ο οίοι, κατό ιν αυστηρής εντολής των αγροτικών συλλόγων, των ροκρίτων, των δηµάρχων, του νοµάρχη Π. Αργυρό ουλου και της 8

9 Θεσσαλικής ε ιτρο ής, ήταν άο λοι. Στον σιδηροδροµικό σταθµό του χωριού Κιλελέρ διακόσιοι ερί ου αγρότες, ου ήγαιναν στο συλλαλητήριο, ε ιχείρησαν να ε ιβιβαστούν στη διερχόµενη αµαξοστοιχία χωρίς εισιτήριο, ράγµα ου δεν ε έτρεψε ο ευρισκόµενος µέσα στο τρένο διευθυντής των θεσσαλικών σιδηροδρόµων Πολίτης, ου συνόδευε τον Γερµανό δηµοσιογράφο Φίσερ και τη σύζυγό του. Ο Φίσερ ήταν αντα οκριτής δύο εφηµερίδων του Βερολίνου. Οργισµένοι οι χωρικοί α ό την άρνηση του Πολίτη, ε ιτέθηκαν µε λίθους κατά των βαγονιών σ άζοντας τζάµια. Το τρένο α οµακρύνεται, αλλά σε α όσταση ενός ερί ου χιλιοµέτρου ε αναλαµβάνονται οι ίδιες σκηνές α ό οµάδα ερί ου 800 χωρικών µε ερυθρές σηµαίες, ου ροσ άθησαν να σταµατήσουν την αµαξοστοιχία. Τότε οι δύο ανθυ ολοχαγοί ου διοικούσαν την εντός του τρένου ευρισκόµενη στρατιωτική δύναµη, η ο οία µετέβαινε α ό το Βελεστίνο στο Γκερλί στη Λάρισα για ενίσχυση των εκεί δυνάµεων α οτελούνταν α ό εζικό, ευζώνους και χωροφύλακες, διατάσσουν υρ στον αέρα για εκφοβισµό. Οι χωρικοί εξαγριώνονται και ε ιτίθενται µε λίθους και ξύλα, ο ότε νέοι υροβολισµοί α ό τη στρατιωτική δύναµη έχουν α οτέλεσµα να φονευθούν 2 ή 4 χωρικοί και να τραυµατιστούν τουλάχιστον 7. Η εξέγερση εκείνη ου ήρε την ονοµασία του Κιλελέρ έγινε, λοι όν, κατά κύριο λόγο στη Λάρισα, ό ου αµυνόµενοι άο λοι αγρότες σε οδοµαχίες είχαν να αντι αλαίσουν µε συγκροτηµένες στρατιωτικές µονάδες. Καίτη Αρώνη-Τσιχλή, Αγροτικό ζήτηµα και αγροτικό κίνηµα, Πα αζήση, Αθήνα 2005, σσ Ενότητα 2. Τα ρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος Σχεδιάγραµµα Ιστορικές ιδιοµορφίες ελληνικής ανά τυξης. Αίτια καθυστέρησης εµφάνισης εργατικού κινήµατος Τέλη 19 ου αι. -- υ ήρχαν µικρές σοσιαλιστικές 4 οµάδες και εργατικές οµαδο οιήσεις -- είχαν µικρή ολιτική και κοινωνική ε ιρροή Λόγοι καθυστέρησης: - α ουσία µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων - έλλειψη σταθερού εργατικού δυναµικού: - σηµαντικό οσοστό του εργατικού δυναµικού ροερχόταν α ό το εξωτερικό (διάνοιξη διώρυγας Κορίνθου: Ιταλοί) ήταν βραχύχρονης α ασχόλησης ιο σταθερό εργατικό δυναµικό α ασχολούταν στις µεταλλευτικές ε ιχειρήσεις (Λαύριο εργατικές εξεγέρσεις, 1896) - Ιδεολογικός τοµέας: Μεγάλη Ιδέα 5 > εµ όδιο στην ανά τυξη και διάδοση ιδεολογιών µε κοινωνικό-ταξικό εριεχόµενο Κατάσταση εργατικού κινήµατος µετά τους Βαλκανικούς ολέµους. Φεντερασιόν Ενσωµάτωση - όλη σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα Θεσσαλονίκης Φεντερασιόν - ολυεθνική εργατική οργάνωση - δίαυλος για τη διάδοση εργατικής και σοσιαλιστικής ιδεολογίας στη χώρα 4 Σοσιαλισµός: η θεωρία και το σύστηµα κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης, στο οποίο τα µέσα παραγωγής και κατανοµής αγαθών κατέχονται και ελέγχονται από κοινωνικές οµάδες, κοινότητες ή από το κράτος και όχι από ιδιώτες, οπότε η ατοµική ιδιοκτησία και η κατανοµή του εισοδήµατος υπόκεινται κυρίως στον κοινωνικό έλεγχο, κατ αντιδιαστολή προς τον καπιταλισµό και τον φιλελευθερισµό. [Γ. Μπαµπινιώτης, 2002, σ. 1623]. 5 Μεγάλη Ιδέα: Το σηµαντικότερο ιδεολογικό στοιχείο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας κατά το 19 ο και τις αρχές του 20ού αιώνα. Η εθνική ιδεολογία ένωνε όλα τα κόµµατα γύρω από τα βασικά προβλήµατα του ελληνικού αλυτρωτισµού, αποδεσµεύοντάς τα από τα τις πραγµατικότητες της οικονοµικής αθλιότητας και κοινωνικής αδικίας και αποσπώντας την προσοχή των κατώτερων τάξεων από τα προβλήµατά τους. 9

10 Κατά τον Α Παγκόσµιο όλεµο Προς το τέλος του ολέµου (1918) ιδρύονται: Ορισµοί Λόγοι ανά τυξης εργατικού κινήµατος τον 20ό αι.: ΓΣΕΕ, ΣΕΚΕ, ΚΚΕ - ελληνική κοινωνία δέχεται ιέσεις Α οτέλεσµα: - εµ λοκή της σε διεθνείς υ οθέσεις οδηγούν το σοσιαλιστικό κίνηµα - αντίκτυ ος ρωσικής ε ανάστασης 6 σε ταχύτατη ωρίµανση - η Γενική Συνοµοσ ονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ, 1918) συµ εριέλαβε κλαδικά και το ικά σωµατεία - το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδας (ΣΕΚΕ, 1918) ροσχώρησε στην Τρίτη Κοµµουνιστική ιεθνή 7 µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος (ΚΚΕ, 1924) Φεντερασιόν: η µεγαλύτερη ολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, µε ρωτεργάτες σοσιαλιστές α ό την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της όλης, ου α οτέλεσε σηµαντικό δίαυλο για τη διάδοση σοσιαλιστικής εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. [Εξετάσεις 2003, 2004, 2005] [Βλ. σελ. 46 του σχολικού βιβλίου] ΓΣΕΕ: Η Γενική Συνοµοσ ονδία Εργατών Ελλάδας ιδρύθηκε ρος το τέλος του Α Παγκοσµίου ολέµου και συµ εριέλαβε κλαδικά και το ικά σωµατεία. Ήταν α οτέλεσµα της ταχύτατης ωρίµανσης του εργατικού και σοσιαλιστικού κινήµατος ως συνέ εια των ιέσεων ου δέχθηκε η ελληνική κοινωνία, της εµ λοκής της σε διεθνείς υ οθέσεις και του αντίκτυ ου της ρωσικής ε ανάστασης. [Βλ. σελ. 47 του σχολικού βιβλίου] Σχολιασµός Πηγών Πινάκων του σχολικού βιβλίου Παράθεµα σχολικού βιβλίου, σελ. 47. Ερώτηση Λαµβάνοντας υ όψη σας το αρα άνω αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εκθέσετε τις συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα και τους λόγους καθυστέρησης εµφάνισης εργατικού κινήµατος στη χώρα. Κείµενο: Οι συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα «Ελάχιστα καινούργια και µε τέτοιους όρους εργασίας;» Percy Martin, La Grèce nouvelle, Paris, Libraire orientale et americaine, 1913, σ Α άντηση: Α ό την ηγή: Το αρα άνω αράθεµα αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας των εργατών στην Ελλάδα. Οι ληροφορίες ου αναφέρει το αράθεµα θα µ ορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: - Υ άρχουν ελάχιστα εργοστάσια κι α ό αυτά λίγα είναι σύγχρονα 6 Ρωσική Επανάσταση (1917): αποτελούµενη ουσιαστικά από δύο επαναστάσεις (Φεβρουάριος 1917 και Οκτώβριος 1917, εξ ου και η ονοµασία Οκτωβριανή) επηρέασε καθοριστικά όλη τη νεότερη παγκόσµια ιστορία. Το Φεβρουάριο του 1917 οι επαναστάτες, ανέτρεψαν το τσαρικό καθεστώς της Ρωσίας αναγκάζοντας τον τσάρο Νικόλαο Β να παραιτηθεί. Τη θέση του στην εξουσία ανέλαβε µια προσωρινή κυβέρνηση που υποστήριζε µετριοπαθείς θέσεις και ευνοούσε την αστική ιδεολογία. Η Οκτωβριανή επανάσταση προετοιµάστηκε από τον Λένιν, ο οποίος επιστρέφοντας στην Πετρούπολη έπεισε την κεντρική επιτροπή του κόµµατος των Μπολσεβίκων (= πλειοψηφία. Πολιτικά σήµαινε τους κοµµουνιστές) να εξεγερθούν ανατρέποντας το αστικό καθεστώς. 7 Τρίτη Κοµµουνιστική ιεθνής [ ιεθνής = καθένα από τα τέσσερα παγκόσµια συνέδρια των κοµµουνιστικών κοµµάτων (1864, 1889, 1919, 1937)]. Το ΣΕΚΕ προσχώρησε στην Τρίτη Κοµµουνιστική ιεθνή το 1920 και µετονοµάστηκε σε ΚΚΕ, το

11 - Η εργασία σε αυτά είναι κατά κύριο λόγο χειρωνακτική - Οι ώρες εργασίας ήταν ατέλειωτες, συνήθως διαρκεί 12 µε 14 ώρες, ενώ οι συνθήκες εργασίας ήταν άθλιες - εν υ ήρχε κανενός είδους ε ίδοµα ή ρόνοια για την ασφάλεια και τους όρους υγιεινής των εργαζοµένων (.χ. α οζηµιώσεις για εργατικά ατυχήµατα, ασφάλεια για άλλους κινδύνους κ.λ.) - Στα εργοστάσια δούλευαν ακόµα και αιδιά, αγόρια ηλικίας 8 µε 10 ετών και κορίτσια 6 ή 7 ετών, έναντι ελάχιστης αµοιβής ροκειµένου να συµ ληρώσουν το ενιχρό οικογενειακό εισόδηµα - Οι α εργίες ήταν άγνωστες µέχρι το 1909, ενώ οι µόνες αξιοµνηµόνευτες ήταν τρεις α εργίες ου έγιναν στην Αθήνα, οι ο οίες µάλιστα ελάχιστη α ήχηση είχαν στο κοινό - Αργότερα έκανε την εµφάνισή του το εργατικό κίνηµα - ηµιουργήθηκαν ενώσεις και αδελφότητες στα ο οία όµως οι γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές Α ό το βιβλίο: Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 46: «Οι διαφορές του αγροτικού και ταξικό εριεχόµενο». Θέµατα ρος Ανά τυξη Ερωτήσεις Κατανόησης 2.1. Τι γνωρίζετε για τα ρώτα βήµατα του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα και οια ήταν η εξέλιξή του ως το τέλος του Α Παγκοσµίου ολέµου; 2.2. Για οιο λόγο η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα α οτέλεσε σταθµό για το εργατικό κίνηµα; 2.3. Τι γνωρίζετε για τη δηµιουργία της ΓΣΕΕ; 2.4. Πόσα εργατικά κόµµατα ιδρύθηκαν µετά το τέλος του Α Παγκοσµίου ολέµου; 2.5. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην καθυστέρηση της εµφάνισης και ανά τυξης του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα κατά το 19 ο αιώνα σε σχέση µε άλλες χώρες; [Εξετάσεις 2004] 2.6. Ποια ήταν η εξέλιξη του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα µετά το τέλος των Βαλκανικών ολέµων και στη διάρκεια του Α Παγκοσµίου ολέµου; [Εξετάσεις 2005] Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Να ε ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Σωστό Λάθος 2.7. Η καθυστέρηση ανά τυξης εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα οφειλόταν στην α ουσία µεγάλων σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων Στον ιδεολογικό τοµέα η ε ικράτηση της Μεγάλης Ιδέας ευνοούσε την ανά τυξη και διάδοση ιδεολογιών µε κοινωνικό και ταξικό εριεχόµενο Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα α οτέλεσε σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα Το 1914 ιδρύθηκε η Γενική Συνοµοσ ονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) µετονοµάστηκε σε Λαϊκό Κόµµα. [Εξετάσεις 2007] Η Γενική Συνοµοσ ονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε ρος το τέλος του Α Παγκοσµίου ολέµου. [Εξετάσεις 2002] 11

12 Ερωτήσεις στις Πηγές Ερώτηση 2.13 Λαµβάνοντας υ όψη το αρακάτω αράθεµα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αρουσιάσετε τους λόγους καθυστέρησης εµφάνισης εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα. Κείµενο: Η Τεχνολογική καθυστέρηση Ε ανερχόµαστε στην ερίοδο Η έλλειψη εργατικού δυναµικού µ ορεί, θεωρητικώς, να έχει και ευνοϊκή ε ίδραση στις βιοµηχανικές ε ενδύσεις. Μ ορεί να α οτελέσει κίνητρο για τους κεφαλαιούχους να ε ενδύσουν σε µονάδες χαµηλής εντάσεως εργασίας, σε εκτεταµένο εκµηχανισµό της αραγωγής και σε νέες τεχνολογίες. Αλλά για να α οφασίσουν τέτοιες ε ενδύσεις οι Έλληνες κεφαλαιούχοι, δεν αρκούσε ως κίνητρο η έλλειψη ειδικευµένων εργατών. Την έλλειψη αυτήν έ ρε ε τουλάχιστον να την αντισταθµίζει η σχετική ε άρκεια ειδικευµένων τεχνικών στελεχών, η υ οδοµή τεχνικών γνώσεων και το σύστηµα τεχνικής εκ αίδευσης. Στην ελληνική ερί τωση, οι συνθήκες ου ε ικρατούσαν ήταν ακριβώς αντίθετες. Η έλλειψη µηχανικών και τεχνικών ε ανέρχεται συνεχώς στις ηγές της ε οχής. Για τους βιοµηχάνους ήταν ρόβληµα σχεδόν ανυ έρβλητο, ου είχε ως συνέ εια να «εισάγονται» στο Λαύριο όχι µόνο ειδικευµένοι εργάτες, αλλά και τεχνικοί, εργοδηγοί και, βεβαίως µηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. Ε ίσης, Βρετανοί και Γάλλοι µηχανικοί δούλευαν στα µηχανουργεία και τα ναυ ηγεία της Σύρου, οινολόγοι α ό την Ιταλία και την Γερµανία στελέχωσαν τις οινο οιίες της Πάτρας, ακόµη και τεχνίτες κεραµικής έ ρε ε να εισαχθούν α ό την Αγγλία. Οι ελλείψεις αυτές οφείλονταν, κυρίως, στο είδος της εκ αίδευσης ου αρείχε το κράτος και, ε ι λέον, στην εξιδανίκευση της µόρφωσης και στα ιδεολογήµατα γύρω α ό το κύρος των διαφόρων ε αγγελµάτων. ερτιλής Γ. Β., Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, , τόµος Β, Εστία, Αθήνα 2005, σ Ερώτηση 2.14 Αντλώντας στοιχεία α ό τα αραθέµατα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους λόγους για τους ο οίους η Θεσσαλονίκη α οτέλεσε σηµείο αναφοράς για το εργατικό κίνηµα, καθώς ε ίσης και για τη δράση και συµβολή της Φεντερασιόν. Κείµενο Α Ο εθνικισµός δεν ήταν το µόνο ε ιτυχές ιστεύω ου έκανε την εµφάνισή του µέσα στον ολιτικό αναβρασµό ου ακολούθησε την ε ανάσταση των Νεότουρκων. Η Θεσσαλονίκη ήταν η ιο ανε τυγµένη βιοµηχανικά όλη των οθωµανικών Βαλκανίων, και µετά το 1908 ένα ρωµαλέο εργατικό κίνηµα εµφανίστηκε εκρηκτικά στο ροσκήνιο, µε ηγέτες κυρίως Εβραίους και Βούλγαρους διανοουµένους. Τέθηκε ε ικεφαλής των ολυ ληθών εργαζόµενων τάξεων της όλης κι έγινε µέσα σε σύντοµο διάστηµα τόσο δραστήριο και µαχητικό ώστε κατέληξε να α οτελεί την κύρια ολιτική ενασχόληση των νέων κυρίων της όλης, οι ο οίοι ό ως και οι υ όλοι οι ξαφνιασµένοι κάτοικοι έ ρε ε τώρα να εξοµοιωθούν µε το θέαµα των συνδικαλιστικών ορειών, των καταλήψεων, των λοκάουτ και των αρελάσεων. Πίσω α ό την αναταραχή βρίσκονταν τα βάσανα του εργατόκοσµου της όλης. Οι ψαράδες και οι βαρκάρηδες ου οργάνωσαν τον κόλ ο, οι χαµάληδες και οι λιµενεργάτες, όλοι τους κέρδιζαν ψίχουλα συχνά δεν µ ορούσαν να στείλουν τα αιδιά τους στο σχολείο. Στα εργοστάσια µ αµ ακιού οι εργαζόµενες έ ρε ε να δουλεύουν δεκα έντε ώρες την ηµέρα το καλοκαίρι, µε µόλις τριάντα έντε λε τά της ώρας διάλειµµα για το µεσηµεριανό. Ήταν σχεδόν όλες κο έλες ου δούλευαν για να φτιάξουν την ροίκα τους. «εν υ άρχει αναγνωρισµένη κλίµακα µισθών», ανέφερε ένας Βρετανός αρατηρητής, και «εννοείται ότι δεν ισχύει κανένας Νόµος ερί Εργοστασίων, ου να ροστατεύει τους εργαζόµενους α ό τους τραχείς ε ιστάτες τους». ουλειά ολλές φορές υ ήρχε µόνο για µερικούς µήνες το χρόνο, γιατί η οικονοµίας της όλης συνολικά εξακολουθούσε να ανεβοκατεβαίνει ανάλογα µε τους ε οχιακούς ρυθµούς της γεωργίας της µακεδονικής ενδοχώρας. «Η οικονοµική δραστηριότητα εξελίσσεται οµαλά τους ρώτους τέσσερις µήνες, µε κά οια µείωση τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο, ράγµα ου συµβαίνει κάθε χρόνο, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών στη Μακεδονία την ερίοδο του χειµώνα». Αυτά γράφονταν το 1928, αλλά τα ράγµατα είχαν έτσι ακριβώς και είκοσι χρόνια νωρίτερα. Mark Mazower, Θεσσαλονίκη. Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, , Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ

13 Κείµενο Β Τα γεγονότα έδειξαν να δικαιώνουν την ροσέγγιση του Μ εναρόγια. Ο κύκλος του, α ό Εβραίους εργάτες κυρίως, αρχικά συναντιόταν άνω α ό µια αλβανική ταβέρνα και είχε µέλη τριάντα αγωνιστές. Η ε ιρροή του όµως στην όλη γρήγορα αυξήθηκε, µετά την ογκώδη εργατική διαδήλωση της Πρωτοµαγιάς του Όταν η οθωµανική κυβέρνηση δήλωσε ότι σχεδίαζε να εριορίσει το δικαίωµα της α εργίας και να ατάξει τη συνδικαλιστική δράση, το κίνηµα φούντωσε. Εκείνο το καλοκαίρι η ένωση του Μ εναρόγια οργάνωσε µια «µεγάλη διεθνή εργατική έκθεση» στους κή ους Μ εχτσινάρ και ούλησε χιλιάδες εισιτήρια, µε σκο ό να µαζέψει χρήµατα για µια εφηµερίδα ου κυκλοφόρησε σε τουρκική, ελληνική, βουλγαρική και εβραιοϊσ ανική έκδοση στις 15 Αυγούστου: η Άµελε γκαζετεσί, η Εφηµερίς του εργάτου, η Ραµ οτνίτσεσκι βέστνικ και η Journal do laborador µαρτυρούσαν µε γλαφυρό τρό ο τον εθνολογικό λαβύρινθο της εργατικής ολιτικής στην οθωµανική κοινωνία. Τώρα ια η οµάδα είχε όνοµα: Οµοσ ονδία [Φεντερασιόν] Εργατικής Αλληλεγγύης. Οι οθωµανικές αρχές είχαν εράσει ένα νόµο ου α αγόρευε όσες οργανώσεις είχαν ιδρυθεί µε εθνικά κριτήρια, αλλά ε έτρεψαν τη λειτουργία της Φεντερασιόν, γιατί ήταν νοµιµόφρων ρος την αυτοκρατορία και ε αγγελόταν τη διαθρησκευτική ενότητα. Αντιθέτως, οι Έλληνες, οι Μουσουλµάνοι και οι Αρµένηδες εργάτες έλκονταν α ό τις κοινοτικές τους οργανώσεις. Σύντοµα η τουρκόφωνη και η ελληνόφωνη έκδοση της εφηµερίδας του Μ εναρόγια έκλεισαν, κι έµεινε η εβραιοϊσ ανική και η βουλγαρική. Παρά την αγωνιστικότητα των Βουλγάρων διανοουµένων, η µεγάλη λειονότητα των α λών µελών της Φεντερασιόν ήταν Εβραίοι, και δε θα ταν υ ερβολή αν λέγαµε ως ο εργατικός διεθνισµός έγινε µια α ό τις κύριες ολιτικές εκφράσεις του εβραϊσµού της Θεσσαλονίκης στις αρχές του εικοστού αιώνα. [ ] Mark Mazower, Θεσσαλονίκη. Πόλη των Φαντασµάτων. Χριστιανοί, Μουσουλµάνοι και Εβραίοι, , Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ Ερώτηση 2.15 Λαµβάνοντας υ όψη το εριεχόµενο της αρακάτω ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τους αράγοντες ου υροδότησαν την ανά τυξη του ελληνικού εργατικού κινήµατος τον 20ό αι. καθώς ε ίσης και τη δηµιουργία της ΓΣΕΕ και του ΣΕΚΕ. Κείµενο: Σηµαντικότατοι σταθµοί στην ιστορία του εργατικού κινήµατος και της εραιτέρω ολιτικής του έκφρασης ήταν η ίδρυση της Γενικής Συνοµοσ ονδίας Εργατών Ελλάδος και του Σοσιαλεργατικού Κόµµατος (1918). Το τελευταίο αυτό ό ως θα δούµε µετονοµάστηκε το 1920 σε Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος και ροσχώρησε στην Γ ιεθνή της Μόσχας. Για τη σηµαντική αυτή ερίοδο της συνδικαλιστικής και ολιτικής µας ιστορίας γράφει ο Κώστας Σεφέρης στο βιβλίο του «Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα, » (Τρίτη έκδοση) σελ. 50 κ.ε.: «Μόνο όταν αρουσιάστηκε µια συγκροτηµένη και ισχυρή συνδικαλιστική αράταξη ου καθοδηγούνταν α τους σοσιαλιστές και ιδιαίτερα τους σοσιαλιστές της Θεσσαλονίκης, κατορθώθηκε η ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε., ου την ευνόησε και η τότε κυβέρνηση του Βενιζέλου[ ] Μόνο στα 1918 φαίνεται να έχουν δηµιουργηθεί οι όροι για την ανελλήνια αυτή ένωση. Κατά κύριο λόγο µε ρωτοβουλία του Εργατικού Κινήµατος Θεσσαλονίκης, αλλά και των Εργατικών Κέντρων, Αθήνας, Πειραιά, Βόλου, γίνεται συνδιάσκεψη στην Αθήνα, στην ο οία α οφασίζεται η ίδρυση της «Γενικής Συνοµοσ ονδίας Εργατών Ελλάδος», τον Οκτώβρη του ίδιου χρόνου, ραγµατο οιεί το ρώτο της συνέδριο. Σ αυτό, συµµετέχουν 214 σωµατεία, τα ο οία εκ ροσω ούσαν εργάτες ερί ου. Ταυτόχρονα µε την ίδρυση της Γ.Σ.Ε.Ε., ιδρύονται και οι οµοιοε αγγελµατικές Οµοσ ονδίες των εργατών ηλεκτρικής κίνησης, φωταερίου, βυρσοδεψεργατών, υ οδηµατο οιών, των εργατών τύ ου, των ναυτεργατών και τέλος των φορτοεκφορτωτών. Η ίδρυση αυτών των Οµοσ ονδιών και οι ροϋ άρχουσες των κα νεργατών και των τσιγαράδων, συµ ληρώνουν, µ ορούµε να ούµε, την ολοκλήρωση του συνδικαλιστικού µας κινήµατος α ό λευράς συγκρότησης. [ ] Πρέ ει να ούµε ακόµα, ότι τον ίδιο µήνα ου ιδρύθηκε η Γ.Σ.Ε.Ε. (ιδρύθηκε και το Σ.Ε.Κ.Ε. (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος), το ο οίο, το 1920, στο Β Συνέδριό του, ροσχώρησε στην Γ ιεθνή και αργότερα µετονοµάστηκε σε Κ.Κ.Ε. (Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας). Αυτό το λέµε, γιατί το συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας µας, α το 1918 κιόλας, συνδέει στενά την ιστορία του µε το κόµµα αυτό». 13

14 Τάσος Βουρνάς, Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας, τόµος Β : Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας. Α ό την έλευση του Βενιζέλου στην Ελλάδα (1909) ως την έκρηξη του Ελληνοϊταλικού ολέµου (1940), Πατάκης, Αθήνα 2005, σ Ενότητα 2 -- Κριτήριο Αξιολόγησης Θέµα 1ο Να δώσετε το εριεχόµενο των αρακάτω όρων: - ΓΣΕΕ - Φεντερασιόν Θέµα 2ο Να ε ιλέξετε τη σωστή α άντηση, το οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της: 1. Οι ιστορικές ιδιοµορφίες της ελληνικής ανά τυξης σχετικά µε το εργατικό κίνηµα οφείλονταν: α. στη δηµιουργία του αγροτικού ροβλήµατος β. στην α ουσία σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων γ. στη µικρή ολιτική και κοινωνική ε ιρροή των εργατικών οµάδων στις βιοµηχανικές χώρες των Βαλκανίων δ. στην ροέλευση εργατικού δυναµικού α ό το εξωτερικό 2. Η ενσωµάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα ήταν ορόσηµο για το εργατικό κίνηµα, γιατί: α. η οργάνωσή του α οτέλεσε δίαυλο για τη διάδοση εργατικής ιδεολογίας β. εκεί ήκµαζε µια ισχυρή εβραϊκή κοινότητα γ. ο κοσµο ολίτικος ροσανατολισµός της έφερε σε ε αφή τους Έλληνες εργάτες µε την εργατική οργάνωση της όλης, τη Φεντερασιόν δ. ήταν µια όλη µε σηµαντικό βιοµηχανικό υ όβαθρο και ανοιχτή σε νέες ιδέες 3. Μετά τον Α Παγκόσµιο όλεµο (1918): α. δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα τρία κόµµατα η ΓΣΕΕ, το ΣΕΚΕ και το ΚΚΕ β. το σοσιαλιστικό κίνηµα της Ελλάδας οδηγήθηκε σε ταχύτατη ωρίµανση γ. ιδρύθηκε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος (ΚΚΕ) δ. ιδρύθηκε η Γενική Συνοµοσ ονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) Θέµα 3ο Ποιοι αράγοντες δεν ε έτρεψαν τη δηµιουργία εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του 19 ου αιώνα και µέχρι τους Βαλκανικούς ολέµους; Θέµα 4ο Ερώτηση: Λαµβάνοντας υ όψη το αρακάτω αράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τη φράση του βιβλίου «το εργατικό και το σοσιαλιστικό κίνηµα οδηγήθηκαν σε ταχύτατη ωρίµανση». Κείµενο Ο ληθωρισµός της εριόδους του Α Παγκοσµίου Πολέµου και της µετα ολεµικής ε οχής διάβρωσε την ραγµατική αξία των µισθών και των ηµεροµισθίων και εξώθησε τους εργαζοµένους σε ε ανειληµµένες όσο και µαζικές κινητο οιήσεις. Οι α εργίες ολλα λασιάζονται, ο αριθµός των α εργών αυξάνει, ενώ η εργατική αναταραχή ε εκτείνεται σε κλάδους ου δεν είχαν γνωρίσει ως τότε καµία κινητο οίηση των εργαζοµένων µε στόχο την ικανο οίηση µισθολογικών αιτηµάτων. Η µαχητικότητα των εργαζοµένων χαλυβδώνεται µε µια ρωτόγνωρη αυτο ε οίθηση ου ηγάζει α ό την εκτίµηση ότι το καταλυτικό γεγονός της Ρωσικής Ε ανάστασης και η ανατρο ή των κεντροευρω αϊκών µοναρχιών άνοιξαν µια νέα σελίδα στην κοινωνική ιστορία των λαών της Ευρώ ης. Εξ άλλου µε την ίδρυση του ΣΕΚΕ το 1918, η ελληνική εργατική τάξη α οκτά για ρώτη φορά έναν ίδιο ολιτικό εκφραστή. Η ρογραµµατική 14

15 αντι αλότητα του νέου κόµµατος ρος την αστική τάξη, η «εχθρότητα» κατά τον. Γούναρη, ενισχύει τους φόβους των εργοδοτών, αλλά και των µικροϊδιοκτητών, ότι οι µισθολογικές διεκδικήσεις των εργαζοµένων α οτελούν το ροοίµιο της ανατρο ής του κοινωνικού καθεστώτος και οδηγεί στη σκλήρυνση των αντιδράσεών τους. Η αρθρογραφία του οικονοµικού τύ ου είναι ενδεικτική για αυτή τη σκλήρυνση της στάσης του ελληνικού αστισµού α έναντι στις εργατικές κινητο οιήσεις. Χατζηιωσήφ Χρ., Η Γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, , Θεµέλιο, Αθήνα 1993, σ. 290 Ενότητα 3. Οι οικονοµικές συνθήκες κατά την ερίοδο Σχεδιάγραµµα Νέα ολιτική αντίληψη : «βενιζελισµός» Εκφραστής της νέας - Ελευθέριος Βενιζέλος ολιτικής αντίληψης Αρχή «βενιζελισµού» - το ελληνικό κράτος µοχλός έκφρασης και ανά τυξης του ελληνισµού σε οικονοµικό τοµέα Στόχοι «βενιζελισµοί» - ενσωµάτωση του εκτός συνόρων ελληνισµού - ενιαία εθνική και κρατική υ όσταση για να διεκδικήσει το κράτος τη θέση του στο σύγχρονο κόσµο - θεσµικός εκσυγχρονισµός θα καθιστούσε το κράτος α οτελεσµατικό και αξιό ιστο - ροσήλωση στην ανά τυξη των αραγωγικών δυνάµεων του έθνους Σε διαδικασία διαµόρφωσης και υλο οίησης νέων ε ιλογών ο Βενιζέλος: Α οτέλεσµα ροσ άθειας ιαδικασία υλο οίησης και υ οστηρικτές Ελ. Βενιζέλου - συσ είρωσε γύρω του µια δραστήρια αστική τάξη η ο οία: λούτιζε σε όλη τη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει ολιτικά, ό ου ά λωνε τις οικονοµικές της δραστηριότητες α λωνόταν στα λιµάνια της Ν. Ρωσίας, στη λεκάνη του ούναβη, το εσωτερικό της Ρουµανίας, στον Πόντο, στα µικρασιατικά αράλια, στην Κωνσταντινού ολη, τη Σµύρνη, τη Θεσσαλονίκη, την Αίγυ το, το Σουδάν και την Αλεξάνδρεια - ροσ άθησε να δηµιουργήσει ένα ισχυρό εθνικό κέντρο, µια εριφερειακή δύναµη ικανή να ροστατεύει τα συµφέροντα των ολιτών της - η Μεγάλη Ιδέα και ο εκσυγχρονισµός του κράτους α οτέλεσαν ισχυρά ιδεολογικά, ολιτικά και οικονοµικά ερείσµατα για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας - λεονασµατικοί ροϋ ολογισµοί του κράτους αρά τις στρατιωτικές δα άνες έσοδα ροϋ ολογισµού = έξοδα = δραχµές Εθνική Οικονοµία το 1910 και Υ ερ όντια µετανάστευση 1910 εµφανείς οι ρόοδοι της εθνικής οικονοµίας Υ ερ όντια ροκλήθηκε α ό την αγροτική κρίση µετανάστευση εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις ου δηµιούργησε η σταφιδική κρίση (ΗΠΑ) ενίσχυσε την οικονοµία της υ αίθρου µέσω των εµβασµάτων των µεταναστών Ελλάδα ιδιαίτερα κερδισµένη α ό τον όλεµο Α οτελέσµατα Βαλκανικών Πολέµων για την Ελλάδα: - ενσωµάτωσε λούσιες εριοχές (Ή ειρο, υτική και Κεντρική Μακεδονία, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη) - αύξησε τα εδάφη της κατά 70% και τον ληθυσµό της κατά 80% - α έκτησε νέες οικονοµικές ροο τικές - τα νεοα οκτηθέντα εδάφη εδινά και αρδευόµενα άριστες ροο τικές για τη γεωργική αραγωγή 15

16 Πρόβληµα α ό τους ολέµους - η Ελλάδα έγινε υ ολογίσιµη δύναµη και ενέ νεε µεγαλύτερη εµ ιστοσύνη στις αγορές χρήµατος και ιστώσεων - η χώρα ήταν έτοιµη να αφιερωθεί στο δύσκολο έργο της ενσωµάτωσης των νέων εριοχών, όταν ξέσ ασε ο Α Παγκόσµιος όλεµος (1914) η αρουσία ισχυρών µειονοτικών οµάδων στις νέες εριοχές (Αλβανοί, Εβραίοι) Ορισµός Βενιζελισµός: στην ερίοδο , κατά την ο οία η Ελλάδα βρισκόταν σε συνεχή ολεµική ετοιµότητα, εµφανίστηκε µια νέα ολιτική αντίληψη, ου εκφράστηκε µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ονοµάστηκε συνο τικά «βενιζελισµός». Είναι δύσκολο να ορίσουµε µε λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η ολιτική, στον οικονοµικό όµως τοµέα φαίνεται ότι ο βενιζελισµός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως µοχλό έκφρασης και ανά τυξης του ελληνισµού. Το ελληνικό κράτος δηλαδή έ ρε ε να ε ιδιώξει την ενσωµάτωση του εκτός συνόρων ελληνισµού, και µε ενιαία εθνική και κρατική υ όσταση, να διεκδικήσει την θέση του στον τότε σύγχρονο κόσµο. Αυτό ροϋ έθετε όχι µόνο θεσµικό εκσυγχρονισµό, ου θα καθιστούσε το κράτος α οτελεσµατικό και αξιό ιστο, αλλά και γενικότερη ροσήλωση στην ιδέα της ανά τυξης των αραγωγικών δυνάµεων του έθνους. [Βλ. σελ. 48 του σχολικού βιβλίου] Σχολιασµός Πηγών Πινάκων του σχολικού βιβλίου Πίνακας σχολικού βιβλίου, σελ. 49. Ερώτηση Λαµβάνοντας υ όψη τον αρα άνω ίνακα και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να ερµηνεύσετε την αυξοµείωση του αριθµού µεταναστών α ό την Ελλάδα κατά την ερίοδο Πίνακας: Η µετανάστευση στο εξωτερικό κατά την ερίοδο Α άντηση: ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Α ό τον ίνακα: - Παρατηρείται σταδιακή αύξηση του αριθµού των ανθρώ ων ου µεταναστεύουν α ό την Ελλάδα α ό το 1896 µέχρι το Σε αυτό συµβάλλει η οικονοµική δυσ ραγία του κράτους, ου κορυφώνεται µε τη σταφιδική κρίση το Α ό το βιβλίο: Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 48: «Η αγροτική κρίση αντιµετω ίστηκε εµβασµάτων των µεταναστών». Α ό τον ίνακα: - Α ό το 1916 µέχρι το 1935 σηµειώνεται σταδιακή µείωση του µεταναστευτικού ρεύµατος, η ο οία µ ορεί να α οδοθεί στην οικονοµική άνοδο της χώρας ου συντελείται µετά το τέλος των Βαλκανικών και κατά την ερίοδο του µεσο ολέµου. 16

17 Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 49: «Το κόστος των Βαλκανικών ολέµων τη γεωργική αραγωγή». Βλ. σχολ. βιβλίο, σελ. 52: «Η Ελλάδα του µεσο ολέµου ( ) µέσα στην καταστροφή». Θέµατα ρος Ανά τυξη Ερωτήσεις Κατανόησης 3.1. Να αρουσιάσετε τη νέα ολιτική αντίληψη του «βενιζελισµού» κατά τα έτη (α) Ποιες ήταν οι οικονοµικές και εθνικές ε ιλογές της αράταξης του «βενιζελισµού» όσον αφορά την ανά τυξη του ελληνικού κράτους; (β) Ποιες κοινωνικές δυνάµεις συσ ειρώθηκαν γύρω α ό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και οιος ήταν ο ρόλος τους στην ανά τυξη της ελληνικής οικονοµίας; 3.3. Με οιο τρό ο η υ ερ όντια µετανάστευση συνέβαλε στην αντιµετώ ιση της αγροτικής κρίσης; 3.4. Να αναφέρετε τα αίτια της υ ερ όντιας µετανάστευσης των Ελλήνων στις αρχές του 20ού αιώνα Ποια ήταν για την Ελλάδα τα κέρδη α ό τους Βαλκανικούς ολέµους και µε οιο τρό ο συνέβαλαν στην οικονοµική της ρόοδο; 3.6. Για οιους λόγους η Ελλάδα του Βενιζέλου έγινε υ ολογίσιµη δύναµη; 3.7. Ποιες ήταν οι συνέ ειες των Βαλκανικών Πολέµων για την εθνική οικονοµία; [Εξετάσεις 2003] Ερωτήσεις Σωστό Λάθος Να ε ιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε τις ακόλουθες ροτάσεις σηµειώνοντας µε ένα Χ το σωστό ή λάθος στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Σωστό Λάθος 3.8. Η ολιτική αντίληψη του «βενιζελισµού» θεωρούσε ότι ο θεσµικός εκσυγχρονισµός και η ανά τυξη των αραγωγικών δυνάµεων του έθνους θα βοηθούσαν την ανά τυξη του ελληνισµού Η υ ερ όντια µετανάστευση στις ΗΠΑ ενίσχυσε την οικονοµία της υ αίθρου Η Ελλάδα βγήκε κερδισµένη α ό τους Βαλκανικούς ολέµους Το κόστος των Βαλκανικών ολέµων κλόνισε την ελληνική οικονοµία [Εξετάσεις 2007] Το κύριο ρόβληµα ου δηµιουργήθηκε µετά τη λήξη των Βαλκανικών ολέµων ήταν η αρουσία ισχυρών µειονοτικών οµάδων στις νεοα οκτηθείσες εριοχές. [Εξετάσεις 2007] Ερωτήσεις στις Πηγές Ερώτηση 3.13 Αντλώντας στοιχεία α ό τα αρακάτω κείµενα και αξιο οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: 1) να ε ισηµάνετε το ρόλο της «Μεγάλης Ιδέας» στην ολιτική και την οικονοµία στις αρχές του 20ού αιώνα 8 και 2) να αρουσιάσετε τις ε ιλογές του «βενιζελισµού» αναφορικά µε τις εθνικές ε ιδιώξεις και τον εκσυγχρονισµό του κράτους. 8 Η ερώτηση αφορούσε αρχικά το 19 ο αι. Η προσαρµογή- αλλαγή στον 20ό αι. είναι αφενός για να αποτελεί η ερώτηση µέρος της εξεταζόµενης ύλης και αφετέρου γιατί µε την αλλαγή ανταποκρίνεται στην ενότητα του Βενιζελισµού. 17

18 Κείµενο Α Για τους Έλληνες η καθολικότητα της Μεγάλης Ιδέας ήταν συµ ληρωµατική της αοριστίας της: ένα άλλοθι, µια θαυµατουργή γέφυρα των αντιθέσεων, µία µετάθεση στο άδηλο µέλλον της λύσης όχι µόνο του αλυτρωτικού ζητήµατος - ου άλλωστε η Μεγάλη Ιδέα δεν το αφορούσε ρητά και α οκλειστικά, αλλά του συνόλου των ελληνικών ροβληµάτων. Έλλης Σκο ετέα, Το ρότυ ο Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα, σελ. 268, εκδόσεις Πολύτυ ο, Αθήνα Κείµενο Β Ο βενιζελισµός α οδεικνύεται ο ιο συνε ής, διορατικός και ραγµατιστικός φορέας της εθνικής ολοκλήρωσης. [ ] Αυτοκαθορίζεται και νοµιµο οιείται µε αναφορά στο Έθνος ως ενιαίο σύνολο, ου αγκαλιάζει Παλαιά Ελλάδα, Νέες Χώρες και αλύτρωτους. Γιώργου Μαυρογορδάτου, «Μελέτες και Κείµενα για την ερίοδο », σελ , Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα Κείµενο Γ «Με την φυσικήν ε άνοδον εις τα όρια εντός των ο οίων ο ελληνισµός έδρασεν α ό της ροϊστορικής ε οχής, να δηµιουργήσωµεν, λέγω, µίαν µεγάλην Ελλάδα ισχυράν και λουσίαν, ικανήν να ανα τύξη εντός των ορίων την ζωτικήν βιοµηχανίαν, ικανήν ως εκ των συµφερόντων τα ο οία θα εξε ροσώ ει, να συνάψη συµβάσεις µετ άλλων κρατών υ ό τους αρίστους δυνατούς όρους». (Αγόρευση του Βενιζέλου στη Bουλή τον Σε τέµβριο του 1915) εν οιστρηλατούσε* λέον τους αστούς η µορφή του µαρµαρωµένου βασιλιά, τους εξεσήκωνεν η σκέψις ότι ρέ ει η Ελλάς να αύση να είναι ψωροκώσταινα (Κρίση του Θ. Βαΐδη στο έργο του «Ελ. Βενιζέλος» για τους οικονοµικούς στόχους της εθνικής εξόρµησης). Θ. ιαµαντό ουλου, Οι ολιτικές δυνάµεις της βενιζελικής εριόδου. Ο βενιζελισµός, τόµος 1 ος, τεύχος α, σελ. 152, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα * οιστρηλατώ: µεταδίδω ενθουσιασµό [Εξετάσεις 2005] Ερώτηση 3.14 Λαµβάνοντας υ όψη το αρακάτω κείµενο και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά, τις αρχές και τους στόχους του «βενιζελισµού». Κείµενο -- Βενιζελισµός: Αστικός Εθνικισµός Αστικός Εκσυγχρονισµός Πέρα και ίσω α ό το χάρισµα του ηγέτη του, η ανε ανάλη τη δυναµική του Βενιζελισµού ηγάζει α ό έναν εξίσου ανε ανάλη το συνδυασµό αστικού εθνικισµού και αστικού εκσυγχρονισµού, σε αδιάσ αστη και διαλεκτική ενότητα. Α ό την ρώτη στιγµή, το 1910, ο εκσυγχρονισµός τέθηκε στην υ ηρεσία της εθνικής ολοκλήρωσης. Με τη σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση υ ηρέτησε τον εκσυγχρονισµό µέχρι το τέλος, ροσφέροντας την αναντικατάστατη ολιτική και ιδεολογική του νοµιµο οίηση. Στο γενικό αυτό ε ί εδο, γίνεται φανερή η άρρηκτη συνέχεια και συνέ εια του Βενιζελισµού (και του Βενιζέλου ροσω ικά). Αν ρέ ει κανείς να διακρίνει δύο φάσεις, ίσης ερί ου διάρκειας, είναι ε ειδή το εριεχόµενο της εθνικής ολοκλήρωσης άλλαξε αναγκαστικά και ριζικά µετά την Καταστροφή του Πριν, σήµαινε ρωταρχικά την α ελευθέρωση των αλυτρώτων µε την αντίστοιχη εδαφική ε έκταση του εθνικού κράτους. Μετά, σήµαινε α οκλειστικά την αφοµοίωση των ρώην αλυτρώτων ως Νέων Χωρών ή ως ροσφύγων ια και την ε ίτευξη εθνικής οµοιογένειας και µιας νέας εθνικής ταυτότητας µέσα στα οριστικά λέον κρατικά σύνορα. Έτσι, κατά την ρώτη ηρωική ερίοδο του Βενιζελισµού ( ), ο αστικός εκσυγχρονισµός συναρθρώθηκε µε τον αλυτρωτισµό, µε ιδεολογικό ε ιστέγασµα τη Μεγάλη Ιδέα. Κατά τη δεύτερη ερίοδο ( ), ο αστικός εκσυγχρονισµό συναρθρώθηκε µε την οικοδόµηση ενιαίου εθνικού κράτους, µε ιδεολογικό ε ιστέγασµα την Αβασίλευτη ηµοκρατία στην ο οία ο Βενιζελισµός ε ιχείρησε να ροσδώσει ευρύτερο ιδεολογικό και κοινωνικό εριεχόµενο. 18

19 Ως ανε ανάλη τος συνδυασµός αστικού εκσυγχρονισµού και αστικού εθνικισµού, ο Βενιζελισµός στηρίχθηκε σε εξίσου ανε ανάλη τες ιστορικές ροϋ οθέσεις ( ου έλει αν α ό τα ρογενέστερα εγχειρήµατα του Μαυροκορδάτου και του Τρικού η). Εκµεταλλεύτηκε αδίστακτα και δηµιουργικά µία σειρά α ό διεθνείς συγκυρίες κατά την ερίοδο , ου ρόσφεραν τις καλύτερες αλλά και τελευταίες ευκαιρίες ραγµάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, ως συνε ούς και ρεαλιστικού αλυτρωτισµού. Για ρώτη και τελευταία φορά, άλλωστε, τα συµφέροντα του βρετανικού ιµ εριαλισµού συνέ εσαν και συµ ορεύτηκαν µε τις ελληνικές εθνικές ε ιδιώξεις... Γ. Θ. Μαυρογορδάτου, Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός. Ερώτηση 3.15 Αντλώντας στοιχεία α ό τα κείµενα και τον ίνακα ου σας δίνονται και αξιο οιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναζητήσετε τους λόγους της µετανάστευσης των Ελλήνων, κυρίως στις Η.Π.Α., στα τέλη του 19ου αιώνα, και να εκτιµήσετε την έκταση και τα οφέλη ου ροέκυψαν για την ελληνική οικονοµία ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Κείµενο Α Η αραγωγική έκρηξη και η κατάρρευση του εµ ορίου της ελληνικής σταφίδας ενέτειναν την υ ερατλαντική µετανάστευση α ό τις σταφιδο αραγωγικές εριοχές, καθώς και α ό τις γειτονικές, οι ο οίες τους έστελναν ε οχικούς εργάτες. Η ελληνική σταφιδο αραγωγή είχε ε ωφεληθεί α ό την ε ιδηµία φυλλοξήρας, ου είχε λήξει τα γαλλικά αµ έλια γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και είχε α οδεκατίσει τη γαλλική αραγωγή. Η Ελλάδα κινήθηκε µε τρό ο ώστε να καλύψει το κενό στην αγκόσµια αγορά, ό ου οι τρεις κύριοι αγοραστές ήταν η Μεγάλη Βρετανία, η Γερµανία και η Ρωσία. Καθώς οι τιµές του εξαγόµενου ροϊόντος ανέβηκαν στα ύψη, η σταφιδοκαλλιέργεια αντικατέστησε την ελαιοκαλλιέργεια ό ως και την καλλιέργεια σιτηρών... Η ευηµερία αφορούσε ρωτίστως τους σταφιδεµ όρους και τους τοκογλύφους και έλαβε τέλος στη δεκαετία του Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υ ερατλαντική µετανάστευση», τόµος Α1 σ Κείµενο Β Μετανάστευση ρος τις Η.Π.Α ( ) Αριθµός µεταναστών Πληθυσµός των χωρών το 1910 % Ελλάδα ,2 Ιταλία ,7 Ισ ανία ,5 Πορτογαλία ,7 Ρουµανία ,2 Βουλγαρία ,5 (Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και ανα αραγωγή, σ.σ ) Κείµενο Γ Στον ελο οννησιακό και αθηναϊκό Τύ ο δηµοσιεύονταν τακτικά ιστορίες, ό ου εριγραφόταν ο λούτος αγροτικών εριοχών, χάρη στα εµβάσµατα ή την ε ιστροφή των ίδιων των µεταναστών. Εδώ θα ρέ ει να σηµειωθεί ότι στα συγκεκριµένα αραδείγµατα εριλαµβανόταν η αρακµή της τοκογλυφίας στις ε αρχίες, χάρη στα διαθέσιµα σ αυτές τις εριοχές κεφάλαια, τα ο οία στέλνονταν α ό το εξωτερικό. Στην Πελο όννησο, τα εµβάσµατα ροκάλεσαν την αναγκαστική τώση των ε ιτοκίων α ό 25% σε 6-8% και την ουσιαστική εξαφάνιση των δανειστών ου είχαν αρχίσει να λουτίζουν. Ε ίσης αυξήθηκε η αξία της γης και της εργασίας. Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αι., Αλ. Κιτροέφ, «Η υ ερατλαντική µετανάστευση», τόµος Α1, σ [Εξετάσεις 2004] 19

20 Ενότητα 3 -- Κριτήριο Αξιολόγησης Θέµα 1ο. Να ε ιλέξετε τη σωστή α άντηση, το οθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της: 1. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την ερίοδο ε εδίωξε: α. την α οφυγή δηµιουργίας ισχυρού εθνικού κέντρου β. την ροσήλωση στην ιδέα της ανά τυξης των αραγωγικών δυνάµεων του έθνους γ. τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας χωρίς τη συνδροµή της αστικής τάξης δ. την α οφυγή ενσωµάτωσης του εκτός συνόρων ελληνισµού 2. Η σταφιδική κρίση αντιµετω ίστηκε µε: α. τη συµµετοχή της χώρας στους Βαλκανικούς ολέµους β. εξωτερικό δανεισµό γ. την υ ερ όντια µετανάστευση στις ΗΠΑ δ. τη συνδροµή της ελληνικής αστικής τάξης του εξωτερικού 3. Οι Βαλκανικοί όλεµοι: α. κλόνισαν την εθνική οικονοµία β. α έσ ασαν λούσιες εριοχές α ό τη χώρα γ. οδήγησαν στην εθνική οµογενο οίηση της χώρας δ. δι λασίασαν εδαφικά και δηµογραφικά τη χώρα Θέµα 2 ο Ποια κοινωνικά στρώµατα συσ ειρώθηκαν γύρω α ό τον Ελ. Βενιζέλο στη διαδικασία διαµόρφωσης και υλο οίησης της ολιτικής του κατά τα έτη ; Θέµα 3 ο Ερώτηση: Λαµβάνοντας υ όψη το εριεχόµενο της ηγής και µε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αρουσιάσετε τα α οτελέσµατα της υ ερ όντιας µετανάστευσης στην εθνική οικονοµία. Κείµενο: Η µετανάστευση ρος τις ΗΠΑ κυρίως σε ό,τι αφορά τις άµεσες αιτίες της α οτελεί α άντηση σ ένα εριστασιακό ρόβληµα των Ελλήνων µικροκαλλιεργητών, τη σταφιδική κρίση ου συντάραξε ολόκληρη την Πελο όννησο στο διάστηµα Ο άγκοινος χαρακτήρας της κρίσης, συνδεδεµένος µε το γεγονός ότι α ό το τέλος του αιώνα, οι αραδοσιακές διέξοδοι της ελληνικής µετανάστευσης λιγόστεψαν, ανα ροσανατόλισαν το µεταναστευτικό ρεύµα. Ο ωσδή οτε όµως, ε ειδή η κρίση ήταν µαζική και α ρόβλε τη, ο «λεονάζων» ληθυσµός δε θα µ ορούσε οτέ ν α ορροφηθεί α ό τις αραδοσιακές µεταναστευτικές ζώνες. Άλλωστε, ο µύθος της αµερικάνικης «γης της ε αγγελίας», του καταφυγίου των α όδηµων όλου του κόσµου, αναµφισβήτητα δια ότισε όλη την ύ αιθρο. Παρ όλο ου τα ρώτα χρόνια της σταφιδικής κρίσης το µεγάλο µεταναστευτικό ρεύµα ε ανδρώθηκε α ό αγρότες ου είχαν άµεσα ληγεί α ό αυτήν, το κίνηµα διευρύνθηκε και α λώθηκε γοργά σ ολόκληρο τον ελληνικό ληθυσµό. Στο διάστηµα µιας γενιάς, ένα έβδοµο του συνολικού ληθυσµού (ένα τέταρτο του ενεργού ληθυσµού) έφυγε για το Νέο Κόσµο. Το ετήσιο οσοστό της µετανάστευσης, σε σχέση µε το συνολικό ληθυσµό ξε ερνάει το 1,5% α ό το 1900, και φτάνει το 1907 στο 1,4%. Ως το 1923, ου η «αµερικάνικη» µετανάστευση µειώθηκε σηµαντικά α ό νόµους ου θέσ ιζαν καθορισµένο οσοστό µεταναστών (η Ελλάδα είχε δικαίωµα να στέλνει 308 άτοµα το χρόνο), αυτό το ληθυσµιακό ρεύµα διογκωνόταν ακατά αυστα. Καθώς η µείωση του αγροτικού ληθυσµού α ό την υ ερ όντια µετανάστευση είχε για τις µικρές αγροτικές ιδιοκτησίες α οτελέσµατα ερισσότερο σταθερο οιητικά αρά α οδιαρθρωτικά, στο οικονοµικό ε ί εδο, η α οστολή γραµµατίων α ό τη µεριά των α όδηµων α οτελεί συµ ληρωµατικό εισοδηµατικό όρο για ένα µεγάλο µέρος της µόνιµα εγκατεστηµένης αγροτιάς. Ο εισοδηµατικός όρος αυξάνεται σηµαντικά και µ ορούµε να υ ολογίσουµε οσοτικά το σύνολό της ξεκινώντας α ό το

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 ο αιώνα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ.. σελ. 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.. 8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 12 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (190ς 20ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (190ς 20ος ΑΙΩΝΑΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (190ς 20ος ΑΙΩΝΑΣ) Αλέξης Α. Τότσικας (Φιλόλογος Συγγραφέας) Copyright: http://argolikivivliothiki.gr/2012/11/01/economic-crises/ - Publication date on RIEAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 20 ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ... 22 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση

M. Warschawski & G. Taut. Τί είναι ο σιωνισμός. Μια μαρξιστική προσέγγιση M. Claudio Warschawski Katz Ο ιμπεριαλισμός & G.Taut Τί είναι τον ο 21ο σιωνισμός αιώνα 1 M. Warschawski & G. Taut Τί είναι ο σιωνισμός Μια μαρξιστική προσέγγιση Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη Αθήνα 2003 2 M.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Πρώτο. Η Θεσσαλονίκη κατά την εποχή του κοινωνικού µετασχηµατισµού της.

Μέρος Πρώτο. Η Θεσσαλονίκη κατά την εποχή του κοινωνικού µετασχηµατισµού της. Αλέξανδρος άγκας, Συµβολή στην έρευνα για την οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης: Οικονοµική δοµή και κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας, 1912-1940. Έρευνα υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1900-1940

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1900-1940 ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1900-1940 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Επιβλ. Καθ. Μ. Μυρίδης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για τη Νέα Ελληνική Ανόρθωση * * *

Θέσεις για τη Νέα Ελληνική Ανόρθωση * * * Θέσεις για τη Νέα Ελληνική Ανόρθωση * * * Αθήνα, 2012 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ... 3 1. Κράτος και οικονοµία έως τη Μεταπολίτευση, εν συντοµία... 3 2. Η µεταπολιτευτική περίοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους και η ελληνική πολιτική ασφαλείας εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913» Υπό του ΔΣΛ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος σελ.3 Κεφάλαιο 1 Το στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας

Αντόνιο Γκράμσι. Οι Θέσεις της Λυών. Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας Αντόνιο Γκράμσι Οι Θέσεις της Λυών Η ιταλική κατάσταση και τα καθήκοντα του Κομμουνιστικού Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ISBN: 978-960-9571-16-6 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΑΚΗΣ Συστήματα Κοινωνικής Aσφάλισης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική Ενότητα Συστήματα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα