ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα σήμερα 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΣΔΟ, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 608/ πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος κ. Γεωργίου Μπλάνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 2. Εξέταση ενστάσεων Επιστημονικών / Εργαστηριακών Συνεργατών και επικύρωση πινάκων αξιολόγησης για το ακαδ. έτος ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γεώργιος Μπλάνας, Προϊστάμενος του Τμήματος, ως Πρόεδρος 2. Γεώργιος Θεοδοσίου, Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικών και Δικαίου, ως μέλος 3. Νικόλαος Κάκκος, Υπεύθυνος Τομέα Διοίκησης, ως μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καραγιώργου Κατερίνα, εκπρόσωπος σπουδαστών Χρέη Γραμματέα της συνεδρίασης εκτελεί η κ. Δέσποινα Μάλαμα - Μπάρμπα, Διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στο σημείο αυτό αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑ 1 Ο : «Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης» Τα Συμβούλιο του Τμήματος ομόφωνα επικυρώνει το πρακτικό 610/ ΘΕΜΑ 2 Ο : «Εξέταση ενστάσεων Επιστημονικών / Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδ. έτος » Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη: 1. Το Ν. 1404/83 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.2916/01 2. Το Π.Δ. 163/ «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών 3. Την υπ αριθ. 3303/ προκήρυξη του ΤΕΙ/Λ σχετικά με την πρόσληψη Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών 4. Τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδ. έτος Σελίδα 1

2 5. Τις ενστάσεις υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδ. έτος Την τοποθέτηση του Προϊσταμένου του Τμήματος κ. Γ. Μπλάνα: «Σήμερα αξιολογούμε τις ενστάσεις που αφορούν τα μαθήματα που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα και ανατίθενται από αυτό. Το Συμβούλιο θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των ενστάσεων που αφορούν τα υπόλοιπα μαθήματα του Τμήματος, αλλά προκηρύχθηκαν από τα Τμήματα Δ.Δ.Ε. και Λογιστικής, σε αργότερο χρόνο που θα καθοριστεί από τη Διοίκηση του ΤΕΙ όταν επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν με την μη παράδοση των αντιγράφων των ενστάσεων και των φακέλων των υποψηφίων από τα τμήματα ΔΔΕ και Λογιστικής. Για το θέμα εκκρεμεί αναφορά μου προς τη Διοίκηση. Οι κύριες διαδικασίες αξιολόγησης αφορούν κυρίως τις κρίσεις συνάφειας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων αποτελεί ένα δύσκολο έργο επειδή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται σε πρώτο επίπεδο για τη συνάφεια τίτλων και επαγγελματικής / διδακτικής δραστηριότητας πολλών υποψηφιοτήτων και πιστοποιεί την ύπαρξη των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων. Παρότι αυτή η διαδικασία διαρκεί μόνον μερικές μέρες, οι απαιτήσεις δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα όπου κρίνονται υποψηφιότητες για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, η αξιολόγηση των συνεργατών επειδή γίνεται με διαβάθμιση των υποψηφιοτήτων σε πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης επιστημονικού/εργαστηριακού συνεργάτη και πλήρους/ελλιπούς απασχόλησης έχει αυξημένη δυσκολία. Ένα σημαντικό στοιχείο κατά την πρώτη φάση είναι η λήψη διευκρινιστικών στοιχείων στις περιπτώσεις που τα υποβληθέντα στοιχεία βρίσκονται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον σχηματισμό πλήρους εικόνας. Η εξέταση των ενστάσεων σε επίπεδο Συμβουλίου Τμήματος αποκαλύπτει συμπληρωματικές οπτικές γωνίες από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για τους ίδιους αλλά και για τους συνυποψηφίους τους και είναι χρήσιμες επειδή δίνουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ώστε να κρίνουμε με δίκαιο τρόπο στοιχεία που είναι αναμενόμενο να έχουν διαφύγει της λεπτομερούς προσοχής των μελών της εισηγητικής επιτροπής στο μικρό χρονικό διάστημα που είχαν διαθέσιμο. Σ αυτή τη φάση οι ενστάσεις αποκαλύπτουν επίσης ανάγκες για διευκρινιστικά στοιχεία, προκειμένου να γίνει πληρέστερη και πιο αντικειμενική κρίση. Ο νόμος δίνει την ευχέρεια και όχι την υποχρέωση λήψης διευκρινιστικών στοιχείων κατά την κρίση των μελών ώστε η διαδικασία κρίσης να μπορεί να περατωθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, δηλαδή επιτρέπει την κρίση ακόμη και μόνον με την υποβληθείσα και ενδεχομένως ελλιπή στοιχειοθέτηση των υποβληθέντων στοιχείων, οπότε είναι λογικό να υπάρξει μεγαλύτερη πιθανότητα λαθών. Η συνάφεια αποτελεί μια τομή δυο συνόλων. Στις αξιολογήσεις των γνωστικών συνόλων των πτυχίων και των μεταπτυχιακών τίτλων σε σχέση με την ειδικότητα, και των διδακτορικών τίτλων σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, η εύρεση της τομής απαιτεί τη διερεύνηση των κοινών γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνονται σ αυτά. Είναι ευκολότερο στις περιπτώσεις όπου αυτό φαίνεται από την ονομασία των τίτλων σε παραδοσιακές ειδικότητες. Η τομή μπορεί να είναι σε επίπεδο τμήματος, ειδίκευσης, τομέα, συνόλου μαθημάτων και να αφορά τις επιστημονικές μεθοδολογίες και το πεδίο εφαρμογής τους Τα βασικά μαθήματα όπως Διοίκηση, Διαχείριση Έργων, Πληροφορική, κλπ διδάσκονται ως βασικά μαθήματα υποδομής στην πλειοψηφία των ειδικοτήτων. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί ειδικότητα που να μην περιέχει μαθήματα ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών), επειδή όλοι οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να ασχολούνται και με τις διοικητικές εργασίες διεκπεραίωσης των τεχνικών δραστηριοτήτων ειδικότητάς τους. Επομένως: Σελίδα 2

3 1. Η κρίση ακαδημαϊκής συνάφειας μιας ειδικότητας που περιέχει μόνον ΔΟΝΑ μαθήματα με την ειδικότητα της Διοίκησης, δεν επαρκεί, και επομένως η τομή των γνωστικών συνόλων θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλα μαθήματα Διοίκησης. 2. Με τον ίδιο τρόπο πάσχει και η κρίση της συνάφειας της κρινόμενης επαγγελματικής απασχόλησης όταν οι διοικητικές διαδικασίες λειτουργιών ή έργων αποτελούν υποστηρικτικές διαδικασίες εξάσκησης της ειδικότητας. Το ποσοστό και το επίπεδο διοικητικής απασχόλησης θα πρέπει να κρίνονται ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με τις ακαδημαϊκά πιστοποιημένες ακαδημαϊκές σπουδές. 3. Η προκήρυξη της ειδικότητας της διοίκησης με την ονομασία πτυχίου άλλης ειδικότητας είναι αυθαίρετη και καταχρηστική επειδή [α] καθορίζει αυθαίρετα ύπαρξη συνάφειας, [β] αποκλείει από την ίδια ακριβώς κρίση συνάφειας όλες τις άλλες ειδικότητες που περιέχουν τα ίδια ΔΟΝΑ μαθήματα, και [γ] δημιουργεί σύγχυση στον υποψήφιο ως προς το γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει. Για παράδειγμα, η ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού δεν έχει καμία διαφορά από ακαδημαϊκή άποψη από την ειδικότητα του τοπογράφου μηχανικού όταν και στα δυο πτυχία περιλαμβάνεται ένα μάθημα διοίκησης ή διοίκησης/διαχείρισης έργων. Όπως δεν διαφέρει από την άποψη της διοικητικής απασχόλησης η επαγγελματική δραστηριότητα της ειδικότητας πολιτικού μηχανικού από την ειδικότητα του γεωπόνου στα αντίστοιχα έργα ειδικότητάς τους. 4. Η ουσιαστική κρίση των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχόλησης μπορεί διορθώσει εν μέρει τέτοιες περιπτώσεις αυθαίρετης πρόκρισης της συνάφειας. Ένα στοιχείο που απαντούμε συχνά και δυστυχώς και σήμερα, είναι ενστάσεις από ανθρώπους που έχουν εξαιρετική ερευνητική εξέλιξη και έχουν μεγάλη όρεξη και δυνατότητα για προσφορά αλλά δεν πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις. Το πρόβλημα αυτό είναι άλυτο στην περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές με την ειδικότητα. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει συναφή ειδικότητα θα πρέπει να συμπληρώσει την απαιτούμενη επαγγελματική δραστηριότητα των πέντε ετών από την λήψη συναφούς με την ειδικότητα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία (επίτροπος). Αυτός ο περιορισμός εφαρμόστηκε λανθασμένα και στην περίπτωση των επιστημονικών συνεργατών που έχουν συναφές με το γνωστικό αντικείμενο θεωρητικού μαθήματος διδακτορικό δίπλωμα αλλά δεν έχουν πτυχίο συναφές με την ειδικότητα. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων έγινε η απαραίτητη διόρθωση όχι μόνον για όσους έκαναν ένσταση αλλά σε όλους όσους επηρεάστηκε η κρίση τους ως προς αυτή την παραδρομή. Επίσης τυχόν διαφορές αντιμετώπισης των επιτροπών αξιολόγησης των τριών τμημάτων εξομαλύνθηκαν στο βαθμό που ήταν δυνατόν κατά την αξιολόγηση των ενστάσεων στο συμβούλιο του τμήματος. Κατά την αξιολόγηση θεωρητικών μαθημάτων αξιολογήθηκαν και οι υποψήφιοι που δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα ως υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες. Η αξιολόγησή τους έγινε σύμφωνα με το νόμο που αφορά τους εργαστηριακούς συνεργάτες, δηλαδή με βάση την ειδικότητα και την συνάφεια του ενδεχόμενου μεταπτυχιακού τους με την ειδικότητα που προκηρύχθηκε. Αυτή η προσέγγιση ακολουθήθηκε ανεξάρτητα από το αν η προκήρυξη του μαθήματος περιελάμβανε τη στήλη «εξειδίκευση» η οποία απλώς προβλέπει την καταγραφή των μεταπτυχιακών τίτλων και δεν δημιουργεί αλλαγή της προβλεπόμενης από το νόμο κρίσης της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου με την ειδικότητα. Εξετάζει τις παρακάτω ενστάσεις: Σελίδα 3

4 1. Ένσταση του κ. Διαμαντίδη Αναστάσιου (617/ ) για μαθήματα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Στρατηγική της Διοίκησης» με την οποία ζητά την επανεκτίμηση της σειράς κατάταξής του στον αξιολογικό πίνακα. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: I) Στο μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού: Ως προς το σημείο που αναφέρεται στο Διδακτορικό δίπλωμα του υποψηφίου κ. Διαμαντίδη, η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς το βασικό του πτυχίο, η ένσταση απορρίπτεται ως μη συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης αναγνωρίζεται ο μεταπτυχιακός τίτλος του κ. Διαμαντίδη ως συναφής με την ειδικότητα του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς το σημείο που αναφέρεται στις δημοσιεύσεις του υποψήφιου κ. Αναγνωστόπουλου, η ένσταση απορρίπτεται γιατί ο τελευταίος κατατάχτηκε σε άλλη κατηγορία (Επιστημονικός με πλήρη). Η Επιτροπή έχοντας λάβει υπόψη τα παραπάνω καθώς και ότι: α) ο κ. Διαμαντίδης έχει περισσότερο και πιο πρόσφατο ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε σε σύγκριση με τον κ. Λαμπρούλη και β) ενώ η συνολική προϋπηρεσία του κ. Λαμπρούλη είναι περισσότερη αυτής του κ. Διαμαντίδη, το βασικό πτυχίο του κ. Λαμπρούλη στην Κοινωνιολογία κρίνεται τελικά ως μη συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα, κατατάσσει τον κ. Διαμαντίδη 1ον στον πίνακα των επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα πριν από τον κ. Λαμπρούλη. II) Στο μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης: Ως προς το σημείο που αναφέρεται στο Διδακτορικό δίπλωμα του υποψηφίου κ. Διαμαντίδη, η ένσταση απορρίπτεται γιατί το Διδακτορικό δεν κρίνεται συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αν και αναγνωρίζεται ο μεταπτυχιακός τίτλος του κ. Διαμαντίδη ως συναφής με την ειδικότητα του μαθήματος που προκηρύχτηκε, απορρίπτεται ένσταση που αφορά στο βασικό του πτυχίο το οποίο κρίνεται ως μη συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Επομένως ο υποψήφιος δεν είναι με πλήρη προσόντα και δεν αξιολογείται για το συγκεκριμένο μάθημα. 2.Ένσταση του κ. Μπάγκου Δημητρίου (610/ ) για το μάθημα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία ζητά να ληφθούν υπόψη η διπλωματική του εργασία και η επαγγελματική του εμπειρία και την κατάταξή του στον πίνακα αξιολόγησης με πλήρη προσόντα. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή: α) κάνει δεκτή την ένσταση όσον αφορά στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού του υποψηφίου και την αξιολογεί ως ουσιαστικό προσόν όμως β) απορρίπτει την ένσταση ως προς την εκπαιδευτική προϋπηρεσία γιατί αυτή κρίνεται τελικά ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. γ) Αν και ο μεταπτυχιακό του υποψηφίου κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το μάθημα, ο υποψήφιος δεν είναι με πλήρη προσόντα. Επομένως δεν μπορεί να αξιολογηθεί στο συγκεκριμένο μάθημα γιατί το βασικό του πτυχίο δεν είναι συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη. Σελίδα 4

5 3. Ένσταση του κ. ΜΠΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (615/ ) για την αξιολόγησή του στα μαθήματα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτική Διοίκηση και Στρατηγική Διοίκηση. Με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά: I) Για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 52211, η οποία κρίνεται συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος. Απορρίπτεται η επαγγελματική προϋπηρεσία με τους ακόλουθους κωδικούς η οποία κρίνεται μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος: 7047 και Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας: 102,4 μήνες. Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή κατατάσσει τον κ. Μπελιά, 1ον στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με Πλήρη προσόντα για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού. II) Για το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση γίνεται δεκτή η ένσταση που αφορά στον μεταπτυχιακό τίτλο καθώς και η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία με τους ακόλουθους κωδικούς 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 52211, 7047 και Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας: 173,4 μήνες. Επίσης σε ότι αφορά στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αναγνωρίζεται ως συναφής και καταλλήλου επιπέδου με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε, διδακτική προϋπηρεσία 2,5 μηνών στο ΤΕΙ Λάρισας. Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή κατατάσσει τον κ. Μπελιά, 2ον στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με Πλήρη προσόντα για το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση. III) Για το μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης κάνει δεκτή την ένσταση και ως προς τα δυο σκέλη. Πιο συγκεκριμένα αναγνωρίζεται: α) το μεταπτυχιακό στα τραπεζικά/χρηματοοικονομικά στο ΕΑΠ και β) η επαγγελματική του δραστηριότητα ως διευθυντής ή/και υποδιευθυντής τραπεζικών καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα συνολική προϋπηρεσία 82,7 μηνών. γ) Για τη διδακτική του εμπειρία στο ΤΕΙ/Λ, απορρίπτεται η ένσταση και ισχύει η τεκμηρίωση που έχει περιληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες. Επομένως, ο κ. Μπελιάς κατατάσσεται (μόνος) 1ος στον πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα στο μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης. Σελίδα 5

6 4. Ένσταση του κ. Φελλούς Ααρών (614/ ) για το μάθημα «Χρηματοδοτική Διοίκηση», με την οποία ζητά να ληφθούν υπόψη ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η επαγγελματική του προϋπηρεσία. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: I) κάνει δεκτή την ένσταση ως προς το πρώτο σκέλος και θεωρεί συναφές το μεταπτυχιακό ΜΒΑ με την ειδικότητα του μαθήματος που προκηρύχτηκε. ΙΙ) δεν κάνει δεκτή την ένσταση ως προς το δεύτερο σκέλος, γιατί δεν τεκμηριώνεται η συνάφεια μεταξύ της επαγγελματικής του δραστηριότητας σε Λογιστικό Γραφείο και του αντικειμένου του μαθήματος «Χρηματοδοτική Διοίκηση», σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επομένως, κατατάσσεται στον πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποψηφιότητα του κ. Φελλούς υπερτερεί αυτής του κ. Μπελιά ως προς την ουσιαστική κρίση που αφορά την εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος «Χρηματοδοτική Διοίκηση». Πιο συγκεκριμένα ο κ. Φελλούς έχει 43,1 μήνες διδακτική προϋπηρεσία συναφή προς το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε ενώ ο κ. Μπελλιάς έχει 2,5 μήνες αντίστοιχα. Επομένως στο μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση, η επιτροπή κατατάσσει πρώτο (1ον) τον κ. Φελλούς και δεύτερο (2ον) τον κ. Μπελιά στον πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα. 5. Ένσταση του κ. Κώτσιου Παναγιώτη (609/ ) για τα μαθήματα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Στρατηγική της Δοίκησης και Σεμινάριο Τελειοφοίτων, με την οποία ζητά την αναγνώριση του βασικού πτυχίου, των μεταπτυχιακών του και της προϋπηρεσίας του. I) Για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο βασικό πτυχίο το οποίο είναι μεν ισότιμο με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αλλά δεν κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό προκύπτει και από την πράξη 19-7/2004 όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών εφόσον ο κάτοχος του εξεταστεί σε έξι μαθήματα. Γίνεται δεκτή η ένσταση για το μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Teeside που θεωρείται συναφές με την ειδικότητα. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο δεύτερο μεταπτυχιακό του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Συστηματική Φιλοσοφία του ΑΠΘ ως μη συναφές με την ειδικότητα του που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο Διδακτορικό του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών επειδή κρίνεται μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Σελίδα 6

7 Ως προς την διδακτική προϋπηρεσία: α) γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και πιο συγκεκριμένα η προϋπηρεσίες με κωδικό 53183, 53184, ως συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Σύνολο διδακτικής προϋπηρεσίας 6,3 μήνες. β) απορρίπτεται η διδακτική προϋπηρεσία με κωδικό και ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία: α) απορρίπτεται η γιατί δεν τεκμηριώνεται πλήρης απασχόληση καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν προσκομίστηκε σύμβαση έργου με τις αμοιβές και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Επίσης απορρίπτεται η προϋπηρεσία με κωδικό ως ελεύθερος επαγγελματίας γιατί παρόλο που υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν τεκμηριώνεται με δελτία παροχής υπηρεσιών. β) Οι 53181, 53182, υπολογίστηκαν στη διδακτική προϋπηρεσία (και δεν θα υπολογιστούν ξανά ως επαγγελματική προϋπηρεσία). Επίσης η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα με κωδικό και θεωρείται διδακτική προϋπηρεσία (και όχι επαγγελματική) η οποία απορρίφθηκε ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 1/9/2009 έως 30/9/2011 η οποία συνιστά συνολική προϋπηρεσία 25 μηνών. δ) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 19/6/2011 έως 11/9/2011 γιατί επικαλύπτεται χρονικά από την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). ε) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας με κωδικό (στην Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) από 1/1/2011 έως 30/6/2011 για το μάθημα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού λόγω επικάλυψης με την προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). στ) Απορρίπτεται η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία γιατί αυτή αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία η οποία άλλωστε είναι μη καταλλήλου επιπέδου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Επομένως, συνολική εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσία 31,3 μήνες. Με βάση τα παραπάνω ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται 1ος στους Εργαστηριακούς συνεργάτες με ελλιπή προσόντα για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού. ΙΙ) Για το μάθημα Στρατηγική της Δοίκησης, απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο βασικό πτυχίο το οποίο είναι μεν ισότιμο με βάση τα προσκομισθέντα Σελίδα 7

8 δικαιολογητικά, αλλά δεν κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό προκύπτει και από την πράξη 19-7/2004 όπου ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών εφόσον ο κάτοχος του εξεταστεί σε έξι μαθήματα. Γίνεται δεκτή η ένσταση για το μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Teeside ως συναφές με την ειδικότητα της Διοίκησης. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο δεύτερο μεταπτυχιακό του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Συστηματική Φιλοσοφία του ΑΠΘ ως μη συναφές με την ειδικότητα του που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Γίνεται Δεκτή η ένσταση όσον αφορά στο Διδακτορικό του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών επειδή κρίνεται συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Ως προς την διδακτική προϋπηρεσία: α) γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και πιο συγκεκριμένα η προϋπηρεσίες με κωδικό 53183, 53184, ως συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Σύνολο διδακτικής προϋπηρεσίας 6,3 μήνες. β) απορρίπτεται η διδακτική προϋπηρεσία με κωδικό και ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία: α) απορρίπτεται η γιατί δεν τεκμηριώνεται πλήρης απασχόληση καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν προσκομίστηκε σύμβαση έργου με τις αμοιβές και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Επίσης απορρίπτεται η προϋπηρεσία με κωδικό ως ελεύθερος επαγγελματίας γιατί παρόλο που υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν τεκμηριώνεται με δελτία παροχής υπηρεσιών. β) Οι 53181, 53182, υπολογίστηκαν στη διδακτική προϋπηρεσία (και δεν θα υπολογιστούν ξανά ως επαγγελματική προϋπηρεσία). Επίσης η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα με κωδικό και θεωρείται διδακτική προϋπηρεσία (και όχι επαγγελματική) η οποία απορρίφθηκε ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 1/9/2009 έως 30/9/2011 η οποία συνιστά συνολική προϋπηρεσία 25 μηνών. δ) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 19/6/2011 έως Σελίδα 8

9 11/9/2011 γιατί επικαλύπτεται χρονικά από την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). ε) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματική προϋπηρεσίας με κωδικό (στην Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) από 1/1/2011 έως 30/6/2011 ως μη συναφής (σύμφωνα με την προκήρυξη), με το αντικείμενο του μαθήματος Στρατηγική της Διοίκησης. στ) Απορρίπτεται η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία γιατί αυτή αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία η οποία άλλωστε είναι και μη καταλλήλου επιπέδου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Επομένως, συνολική εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσία 31,3 μήνες. Με βάση τα παραπάνω ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται 1ος στους Επιστημονικούς συνεργάτες με ελλιπή προσόντα για το μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης. IΙΙ) Για το μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων, απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο βασικό πτυχίο το οποίο είναι μεν ισότιμο με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αλλά δεν κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό προκύπτει και από την πράξη 19-7/2004 όπου ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών εφόσον ο κάτοχος του εξεταστεί σε έξι μαθήματα. Γίνεται δεκτή η ένσταση για το μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Teeside ως προς την ειδικότητα της Διοίκησης. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο δεύτερο μεταπτυχιακό του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Συστηματική Φιλοσοφία του ΑΠΘ ως μη συναφές με την ειδικότητα του που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στο Διδακτορικό του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών επειδή κρίνεται συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Ως προς την διδακτική προϋπηρεσία: α) γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και πιο συγκεκριμένα η προϋπηρεσίες με κωδικό 53183, 53184, ως συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Σύνολο διδακτικής προϋπηρεσίας 6,3 μήνες. Σελίδα 9

10 β) η διδακτική προϋπηρεσία με κωδικό έχει γίνει ήδη δεκτή από το σύστημα ενώ απορρίπτεται η ως μη συναφής και καταλλήλου επιπέδου με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία: α) απορρίπτεται η γιατί δεν τεκμηριώνεται πλήρης απασχόληση καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν προσκομίστηκε σύμβαση έργου με τις αμοιβές και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Επίσης απορρίπτεται η προϋπηρεσία με κωδικό ως ελεύθερος επαγγελματίας γιατί παρόλο που υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν τεκμηριώνεται με δελτία παροχής υπηρεσιών. β) Οι 53181, 53182, υπολογίστηκαν στη διδακτική προϋπηρεσία (και δεν θα υπολογιστούν ξανά ως επαγγελματική προϋπηρεσία). Η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα με κωδικό θεωρείται διδακτική προϋπηρεσία (και όχι επαγγελματική) η οποία απορρίφθηκε ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Η γίνεται δεκτή ως επαγγελματική προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος. Δηλαδή 32 μήνες. γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 1/9/2009 έως 30/9/2011 η οποία συνιστά συνολική προϋπηρεσία 25 μηνών. δ) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 19/6/2011 έως 11/9/2011 γιατί επικαλύπτεται χρονικά από την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). ε) Δεν γίνεται δεκτή η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας με κωδικό (στην Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) από 1/1/2011 έως 30/6/2011 γιατί επικαλύπτεται από την προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). στ) Απορρίπτεται η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία γιατί αυτή αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία η οποία άλλωστε είναι και μη καταλλήλου επιπέδου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας 57 μήνες. Επομένως, συνολική εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσίας 63,3 μήνες. Με βάση τα παραπάνω, στο μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται 6ος στους Εργαστηριακούς συνεργάτες με πλήρη προσόντα. Συνοψίζοντας, ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται στα μαθήματα: α) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 1ος στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με ελλιπή προσόντα, β) Στρατηγική της Διοίκησης, 1ος στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα και γ) Σεμινάριο Τελειοφοίτων, 6ος στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα. Σελίδα 10

11 6. Ένσταση του κ. Παπανικολάου Απόστολου (610/ ) για το μάθημα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» με την οποία ζητά να ληφθεί υπόψη ο μεταπτυχιακός του τίτλος στην αξιολόγηση και κατάταξη του στους πίνακες. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, κάνει δεκτή την ένσταση και κατατάσσεται στην πέμπτη θέση ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με Ελλιπή Προσόντα, μία θέση πιο ψηλά από τον κ. Χατζηπαύλο. 7. Ένσταση του Αδάμου Αδάμου (606/ ) για τα μαθήματα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων», «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και «Συστήματα Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας» με την οποία ζητά να ληφθεί υπόψη ο διδακτορικός και ο μεταπτυχιακός του τίτλος, καθώς και η διδακτική κι επαγγελματική του προϋπηρεσία. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: Α) ως προς τον διδακτορικό του τίτλο, κάνει δεκτή την ένσταση. Β) ως προς τον μεταπτυχιακό του τίτλο στις Οικονομικές Επιστήμες στο ΑΠΘ, δεν κάνει δεκτή την ένσταση ως μη συναφή με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το μάθημα. Γ) ως προς την διδακτική του προϋπηρεσία σε ΙΕΚ, ΚΕΚ δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί δεν θεωρείται κατάλληλου επιπέδου. Δ) ως προς την επαγγελματική του προϋπηρεσία στο CBS δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί δεν τεκμηριώνεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως περιγράφεται σους αξιολογικούς πίνακες Ε) αναγνωρίζεται η διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση Παραγωγής» ως διδακτική προϋπηρεσία (1,8 μηνών) συναφής με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για τα μαθήματα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλιση Ποιότητας και Σεμινάριο Τελειοφοίτων. ΣΤ) ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία κάνει δεκτή τη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. Με βάση τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις η συνολική αμοιβή από ερευνητικά προγράμματα ανέρχεται σε 8463 (ελάχιστη αμοιβή 500 ανά μήνα). Άρα Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας 17 μήνες. Ζ) Τέλος απορρίπτεται η επαγγελματική δραστηριότητα με τους κωδικούς 47896, 47906, 47894, ως μη συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθημάτων που προκηρύχτηκαν. Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Αδάμου κατατάσσεται στα μαθήματα: α) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 1ος στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα, β) Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, 1ος στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα και γ) Σεμινάριο Τελειοφοίτων, 5ος στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα. 8. Ένσταση της κ. Σταυρούλας Τσιτσιφλή (605/ ) για τα μαθήματα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» και «Συστήματα Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας» με την οποία ζητά να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική της προϋπηρεσία, να κριθούν οι αξιολογήσεις συνυποψήφιών της τόσο για την επαγγελματική τους προϋπηρεσία, όσο και για τις δημοσιεύσεις τους και να διορθωθεί η κατάταξή της στους αξιολογικούς πίνακες. Σελίδα 11

12 Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: Α) ως προς την επαγγελματική της προϋπηρεσία κάνει δεκτή την ένσταση, αλλά δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της κατάταξης Β) ως προς τις αξιολογήσεις συνυποψήφιών της, δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε αόριστες αιτιάσεις. Με βάση τα παραπάνω, η κ. Τσιτσιφλή κατατάσσεται στα μαθήματα: α) Σεμινάριο Τελειοφοίτων, 1η στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα και β) Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, 2η στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με πλήρη προσόντα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις που έγιναν στα παραπάνω μαθήματα του τμήματος Δ.Ε, οι Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης (όπως αυτοί θα αναρτηθούν από το σύστημα στο διαδίκτυο για τα αντίστοιχα μαθήματα) διαμορφώνονται ως εξής: Επιστημονικοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Διαμαντίδης Αναστάσιος 2.Λαμπρούλης Δημήτριος Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Μπελιάς Δημήτριος Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Κώτσιος Π. 2. Αθανασιάδης Α. 3. Σαμαντζής Χ. 4. Μουχάκης Δ. 5. Τζατζάκης Φ. 6. Γεροκώστα Α. 7. Τσούρου Β. 8. Καρβούνη Φ. 9. Σάκκα Ξ. Σελίδα 12

13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Κώτσιος Π. 2.Λαμπρούλης Δ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Μπελιάς Δ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Αθανασιάδης Α. 2.Σαμαντζής Χ. 3.Τζατζάκης Φ. 4.Κουρούπη Α. 5.Πούλιος Θ. 6. Παπαδόπουλος Γ. 7. Τζιάστα Ε. 8. Καρβούνη Φ. 9. Χατζηπαύλου Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Φελλούς Α. 2.Μπελιάς Δ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Παπαθανασίου Α. 2. Αθανασιάδης Α. 3. Λαμπρούλης Δ. 4. Τζιάστα Ε. 5. Τσούρου Β. Σελίδα 13

14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Βορριά Ε. Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1. Αδάμου Α. 2. Παπαδοπούλου Ε.Μ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Παπαδόπουλος Γ. 2.Τζατζάκης φ. 3.Χουχορέλος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1. Βορριά Ε. 2.Τσιτσιφλή Σ. Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Αδάμου Α., Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Σάκκα Ξ. 2.Κωσταρέλου Ε. 3.Παπαδόπουλος Γ. 4.Καρβούνη Φ. 5.Τζατζάκης Φ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Τσιτσιφλή Σ. Σελίδα 14

15 2.Αναγνωστόπουλος Α. 3.Μάλαμα Ε.Ι. 4.Μπλέρη Ε. 5.Αδάμου Α. 6.Κώτσιος Π. 7.Υψηλάντη Ι.Λ. 8.Αθανασιάδης Α. 9. Πούλιος Θ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Κυλινδρή Μ. 2.Γεροκώστα Α. 3. Τσούρου Β. 4. Παπανικολάου Α. 5. Χατζηπαύλου Ι. Στο σημείο αυτό αναβάλλεται η συνεδρίαση, σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ στις 17/7/2012 και ορίζεται νέα ημερομηνία συνεδρίασης η 23 η /7/2012. Λάρισα σήμερα 23/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνεχίζεται η συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος, η οποία διακόπηκε στις 12/7/2012, σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ. Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη: 1. Το πρακτικό 563/ του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ, σχετικά με τις αξιολογήσεις των Συνεργατών της Σ.Δ.Ο. 2. Τα με αριθ. πρωτ. 456/ & 466/ έγγραφα του Τμήματος Δ.Δ.Ε., με τα οποία λάβαμε τις ενστάσεις και τους φακέλους των υποψηφίων επιστημονικών εργαστηριακών συνεργατών, κατά των πινάκων αξιολόγησης των μαθημάτων που αφορούν το Τμήμα μας και προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης 3. Το με αριθ. πρωτ. 790/ έγγραφο του Τμήματος Λογιστικής, με το οποίο λάβαμε τις ενστάσεις και τους φακέλους των υποψηφίων επιστημονικών εργαστηριακών συνεργατών, κατά των πινάκων αξιολόγησης των μαθημάτων που αφορούν το Τμήμα μας και προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Λογιστικής εξετάζουν τις παρακάτω ενστάσεις: Σελίδα 15

16 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Εξετάστηκαν οι παρακάτω ενστάσεις ως ακολούθως: 1. Γούγας Βασίλειος (435/ ): Η ένσταση του συγκεκριμένου υποψηφίου είναι γενική και δεν εξειδικεύει σε ποια μαθήματα αφορά το κάθε μέρος της. Το πιθανότερο είναι ότι με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη φαίνεται ότι αφορά άλλα μαθήματα. Παρόλα αυτά δίνονται απαντήσεις ως εάν ετίθετο σε σχέση με το μάθημα της Διαχείρισης Έργων που έχει δηλώσει ο υποψήφιος μεταξύ άλλων μαθημάτων. Συγκεκριμένα, ζητά να επανεξεταστεί ο φάκελός του σχετικά με τη μη προσμέτρηση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προϋπηρεσιών με ηλεκτρονικούς κωδικούς (ΑΤΕΙ Πατρών Ερευνητικό πρόγραμμα), 9085 (ΑΤΕΙ Πατρών Τεχνική Υπηρεσία), 9091 (Ελεύθερος Επαγγελματίας), 9074 που αναφέρεται σε σύγγραμμα με ID στον Εύδοξο 4497 καθώς και τα δικαιολογητικά για την πενταετή ακαδημαϊκή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στα ΑΤΕΙ Λάρισας και Πατρών. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: α) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό δεν κάνει δεκτή την ένσταση διότι από την υποβληθείσα βεβαίωση δεν τεκμηριώνεται η ενασχόληση του υποψηφίου με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. β) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό 9085 δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί και πάλι από την υποβληθείσα βεβαίωση δεν τεκμηριώνεται η ενασχόλησή του με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. γ) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό 9091 δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί για τους ελεύθερους επαγγελματίες η αξιολόγηση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας θα πρέπει να προκύπτει από τις ΑΠΥ (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών) που έχουν εκδοθεί σε συναφή και κατάλληλου επιπέδου έργα, δ) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό 9074 δεν κάνει δεκτή την ένσταση διότι το αναφερόμενο βιβλίο δεν αφορά συναφές με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων αντικείμενο, ε) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία στα ΑΤΕΙ Λάρισας και Πατρών δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί η συγκεκριμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία αφορά μαθήματα πληροφορικής, που δεν είναι συναφή με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. 2. Κυλινδρή Σταματία (433/ & 443/3-7-12): Κατωτέρω αναλύονται ξεχωριστά οι απαντήσεις στις δύο ενστάσεις ως ακολούθως: Ένσταση 433/ : 1. Κάνει δεκτή την ένσταση ως προς την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου της στην Διοικητική Επιστήμη (Master of Science in Management) με την ειδικότητα της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management) επειδή τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία μοιράζονται τις ίδιες επιστημονικές θεωρίες και μεθοδολογίες. 2. Σε ότι αφορά την ένστασή της ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής δραστηριότητας των συνυποψηφίων της αποφαίνεται ως ακολούθως: i. Όλη η επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Βίτσα αφορά την παροχή υπηρεσιών προς την επιχείρηση ΔΕΚΑ( Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης) του Δήμου Τρικκαίων. Το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιείται με την ειδικότητα της λογιστικής με βάση το πρώτο της πτυχίο (λογιστικής). Μετά την απόκτηση της ειδικότητας της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (12/10/2009) η κ. Βίτσα συνεχίζει να εξασκεί την πρώτη της ειδικότητα της λογιστικής μέχρι την 1/12/2011 οπότε το πρώτο της τιμολόγιο με σφραγίδα που αναγράφει και τις δυο ειδικότητες, ήτοι «Οικονομολόγος-λογίστρια, Διαχ/ση Έργων & αναπ. Πρ/των». Το τιμολόγιο αυτό σε αμοιβή που αφορά την 1 η σύμβασή της (1/9/2011) για την περίοδο 1/9/2011 έως 30/8/2011. Για την περίοδο από 1/12/2011 έως 31/5/2012 έχουν κοπεί 145 τιμολόγια με ακριβώς το ίδιο ποσό και το ίδιο αντικείμενο που αφορά σε λογιστική επεξεργασία ως προς το πρώτο σκέλος και ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης ως προς το Σελίδα 16

17 δεύτερο. Το ίδιο αντικείμενο περιλαμβάνουν τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από 10/10/2011 και μετά μέχρι την εξάντληση των φύλλων του βιβλίου τιμολογίων και έκδοση νέου. Από τους 7 μήνες (από 10/10/2011) ταυτόχρονης εξάσκησης και των δυο ειδικοτήτων, επειδή οι αιτιολογήσεις στα τιμολόγια δεν τις ξεχωρίζουν και επομένως θεωρούνται ισότιμες, γίνεται αποδεκτή συναφής με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων το ισοδύναμο χρονικό διάστημα των 3,5 μηνών. ii. Ως προς την επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Ζαγάρα, από το είδος των υπηρεσιών που περιέχονται στα αντίστοιχα τιμολόγια φαίνεται ότι δυο από αυτά (Νο 7 και 11) δεν αφορούν μόνον τεχνικές εργασίες ειδικότητας πολιτικού μηχανικού αλλά περιέχουν εν μέρει και την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης που μπορούν να θεωρηθούν συναφείς με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. Τα τιμολόγια αυτά αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1/3 των αμοιβών του αντίστοιχου έτους 2011 και συνεπώς η ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ανέρχεται το πολύ σε 4 μήνες. Σ αυτήν προστίθεται η διδακτική της προϋπηρεσία 5 μηνών στο ΤΕΙ Λάρισας, και επομένως η συνολική της ισοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα στην ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ανέρχεται σε 9 μήνες. iii. Η επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Μπακούλα αφορά καθαρά τεχνικά αντικείμενα της ειδικότητας του Τοπογράφου Μηχανικού και επομένως η συναφής με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων είναι μηδενική. iv. Η συναφής με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Γούγα όπως έχει αξιολογηθεί αλλά και μετά την εξέταση της ένστασής του παραμένει μηδενική. v. Ο κ. Γκανάς έχει αποκτήσει την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων μέσω του αντίστοιχου βασικού πτυχίου αλλά το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας κρίνεται ως μη κατάλληλου επιπέδου (εκπαίδευση σε ιδρύματα μη 3βάθμιας εκπαίδευσης και φροντιστήρια). Εκ της ΑΠΥ προς την λογίστρια κ. Βίτσα Κωνσταντινιά, μπορεί να συναχθεί σύνολο επαγγελματικής δραστηριότητας ½ μήνας. Αποδέχεται το μέρος της ένστασης που αφορά την αναγνώριση της επαγγελματικής δραστηριότητας της κ. Κυλινδρή, η οποία απέκτησε την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων το 2006 και έκτοτε εργάστηκε σε κατάλληλου επιπέδου συναφή με την ειδικότητά της έργα. Η συνολική της επαγγελματική εμπειρία ανέρχεται σε 33,9 μήνες. Δηλαδή, 22,5 μήνες επαγγελματική δραστηριότητα και 13,9 μήνες διδακτική εμπειρία (με μερική επικάλυψη). Η τελική κρίση πραγματοποιείται μετά την αξιολόγηση της επόμενης ένστασης. Ένσταση 443/3-7-12: 1. Πράγματι η κ. Βίτσα ορκίστηκε την 13 η Ιουνίου δηλαδή μια μέρα μετά από την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών. Όμως ο μεταπτυχιακός τίτλος γίνεται αποδεκτός και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση δεδομένου ότι είχαν λήξει όλες οι τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες απόκτησής του. 2. Έχει κριθεί στην προηγούμενη ένσταση. 3. Πράγματι ο κ. Γούγας δεν έχει ακόμη ορκιστεί. Όμως ο μεταπτυχιακός τίτλος γίνεται αποδεκτός και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση δεδομένου ότι είχαν λήξει όλες οι τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες απόκτησής του. 4. Έχει γίνει η σχετική ανάλυση κατά την κρίση της 1 ης ένστασης. Γίνεται δεκτή η ένσταση επειδή η υποψήφια είναι η μόνη που τεκμηριώνει τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων (που απαιτεί η προκήρυξη) με την διδακτική της απασχόληση και με τις συμβάσεις της με το ΕΛ/ΛΑΚ. 5. Γίνεται δεκτή η ένσταση. Το τμήμα είχε εισηγηθεί την ειδικότητα της «Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων» στην προκήρυξη, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν και τίτλοι συγκεκριμένων πτυχίων μηχανικών. Όμως τα διπλώματα μηχανικών που υποβλήθηκαν δεν Σελίδα 17

18 πιστοποιούν την ύπαρξη συνάφειας με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. Για παράδειγμα, το δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών δεν περιλαμβάνει ούτε ένα μάθημα Διοίκησης, έστω και σε επίπεδο ΔΟΝΑ. 6. Απαντήθηκε παραπάνω. Αναγνωρίζεται η συμβολή της κ. Κυλινδρή στην ανάπτυξη του μαθήματος. Μετά από την περάτωση της αξιολόγησης των ενστάσεων, το συμβούλιο του τμήματος κρίνει ότι συγκριτικά, η κ. Κυλινδρή είναι η μόνη εκ των υποψηφίων με ελλιπή προσόντα που έχει διδάξει το μάθημα της Διαχείρισης Έργων, έχει πτυχίο που πιστοποιεί την ειδικότητα (2006) σε σχέση με την κ. Βίτσα που το έλαβε αντίστοιχα το 2009, έχει συναφές με την ειδικότητα μεταπτυχιακό τίτλο που περατώθηκε το 2008 σε αντίθεση με την κ. Βίτσα που έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο μια ημέρα μετά από τη λήξη της κατάθεσης των δικαιολογητικών καθώς επίσης έχει και την μεγαλύτερη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία τεκμηριώνεται η χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων όπως απαιτεί η προκήρυξη. Επιπρόσθετα, το τμήμα θεωρεί ότι η κ. Κυλινδρή έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες που προκύπτουν από την υποψηφιότητά της ως διδακτορική φοιτήτρια στο πεδίο της «Διαχείρισης Έργων» στο πανεπιστήμιο της Ν. Δανίας με συνεπιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μπλάνα, που συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου μαθήματος. Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση του υποψηφίου κ. Κώτσικα στο μάθημα της Διαχείρισης Έργων, το συμβούλιο του τμήματος πληροφορήθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος ΔΔΕ κ. Σαμαρά, ότι κατά την αξιολόγηση των ενστάσεων από το τμήμα ΔΔΕ για συναφή μαθήματα του ΔΔΕ, απορρίφθηκε η προϋπηρεσία του παραπάνω υποψηφίου στο δήμο Σιάτιστας με την αιτιολογία ότι δεν επαρκεί η τεκμηρίωση που παρέχεται με τη βεβαίωση 82/ του δήμου. Η επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του τμήματος μας, μετά από τα διευκρινιστικά στοιχεία που προσκομίστηκαν (ΦΕΚ διορισμού σε Ν.Π.Δ.Δ, απόφαση δημάρχου, βεβαίωση δημάρχου, τυπική μισθοδοτική κατάσταση ενός μήνα), επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία του κ. Κώτσικα. Επομένως, ο κ. Κώτσικας παραμένει ως μοναδικός υποψήφιος στον πίνακα εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα για το μάθημα «Διαχείριση Έργων». Με βάση τις παραπάνω ενστάσεις οι Τελικοί Πίνακες κατάταξης για το μάθημα Διαχείριση Έργων έχουν ως ακολούθως: 1. ΚΩΤΣΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1. ΚΥΛΙΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2. ΒΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 3. ΖΑΓΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 4. ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 5. ΓΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 7. ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 9. ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ Διαχείριση Έργων (Τμ. Δ. Ε.) (Ε) Εαρινό-Εξειδικευμένο Εργαστηριακοί Συνεργάτες με πλήρη προσόντα Εργαστηριακοί Συνεργάτες με ελλιπή προσόντα ΜΑΘΗΜΑ «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Σελίδα 18

19 Εξετάστηκαν οι παρακάτω ενστάσεις ως ακολούθως: 1. Στρίκλαντ Στέφανος (437/2-7-12): ζητά να επανεξεταστεί ο φάκελός του για το εργαστήριο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων» σχετικά με τη συνάφεια του Βασικού Τίτλου Σπουδών του, καθώς και με το άθροισμα της συνολικής του προϋπηρεσίας, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: α) για τη συνάφεια του βασικού τίτλου σπουδών κάνει δεκτή την ένσταση και θεωρεί το βασικό πτυχίο συναφές αφού αυτό έχει κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων δεδομένου ότι και όπως προκύπτει από το αντίγραφο Πτυχίου με την αναλυτική βαθμολογία τα δώδεκα μαθήματα είναι συναφή με την πληροφορική μαθήματα, μεταξύ των οποίων ο Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, τα Πληροφοριακά συστήματα και η Μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης Π.Σ.. β) για το άθροισμα της συνολικής προϋπηρεσίας δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί σε αυτή την περίπτωση όταν η προϋπηρεσία είναι παράλληλη χρονικά δεν λογίζεται δύο φορές. Το πληροφοριακό σύστημα Συνεργάτες κάνει αυτόματα αυτούς τους υπολογισμούς αλληλοεπικάλυψης. Άρα ο κ. Στρίκλαντ κατατάσσετε δεύτερος στον Πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με ελλιπή Προσόντα μετά από τον κ. Γκουντάρα Ιωάννη. 2. Λεπενιώτου Αλεξάνδρα (445/3-7-12): ζητά να επανεξεταστεί η εκπαιδευτική και η επαγγελματική προϋπηρεσία της στο εργαστήριο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», καθώς επίσης και η εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσία στο παραπάνω μάθημα της κας Καλύβας Βασιλικής. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών: α) κάνει δεκτή την ένστασή της όσον αφορά την εκπαιδευτική προϋπηρεσία και αναγνωρίζεται το μέγιστο που προβλέπεται από το Νόμο των 36 μηνών. β) δεν γίνεται δεκτή η ένστασή της όσον αφορά την επαγγελματική προϋπηρεσία διότι από τον κωδικό απασχόλησής της στο ΙΚΑ (8049) προκύπτει ότι το είδος της απασχόλησής αυτής είναι εκπαίδευση για ενηλίκους η οποία δεν είναι επαγγελματική. γ) όσον αφορά την συνολική προϋπηρεσία της κας Καλύβας Βασιλικής κάνει δεκτή την ένσταση της κας Λεπενιώτου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η κα. Λεπενιώτου να καταταγεί ακριβώς πριν από την κα. Καλύβα Βασιλική στον Πίνακα των Εργαστηριακών Συνεργατών με Ελλιπή Προσόντα. 3. Καλούσιου Στέλλα (444/3-7-12): ζητά στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων (Ε) να υπολογιστεί το άθροισμα της προϋπηρεσίας της σε 26,1 μήνες και όχι σε 24 μήνες. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών η ένσταση απορρίπτεται διότι όταν η προϋπηρεσία είναι παράλληλη χρονικά δεν λογίζεται δύο φορές. Το πληροφοριακό σύστημα Συνεργάτες κάνει αυτόματα αυτούς τους υπολογισμούς αλληλοεπικάλυψης. 4. Αργυριάδης Παύλος (434/ ): ζητά την επανεξέταση του φακέλου του όσον αφορά το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων» (Ε) και συγκεκριμένα την θετική αξιολόγηση των επαγγελματικών προϋπηρεσιών στις εταιρίες 1) Εξάρχου Δανιήλ Μιχαήλ ως διαχειριστής συστημάτων υπολογιστών, 2) Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. ως αναλυτής προγραμματιστής Η/Υ και 3) Select-Rantstand Hellas A.E. ως υπεύθυνος γραφείου υποστήριξης τεχνολογίας, καθώς και την λήψη της εκπαιδευτικής του προϋπηρεσίας στο σύνολο της ήτοι 35,4 μήνες και όχι 24 μήνες. Μετά τον έλεγχο του φακέλου: α) όσον αφορά και τις τρεις επαγγελματικές προϋπηρεσίες δεν κάνει την ένσταση δεκτή αφού οι συγκεκριμένες προϋπηρεσίες με Κωδικούς ΚΑΔ 6720, 8531 και 7450 δεν έχουν συνάφεια με την ειδικότητα της πληροφορικής. β) ως προς την εκπαιδευτική η ένσταση γίνεται αποδεκτή. 5. Καλύβα Ελένη (436/2-7-12): ζητά να επανεξεταστεί η επαγγελματική της προϋπηρεσία στο Εργαστήριο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων». Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κάνει δεκτή την ένσταση για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μετά τη λήψη του Βασικού Πτυχίου (16/12/2005), ήτοι: Από τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών Νο 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 και 46, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται σε αυτές είναι συναφής με την ειδικότητα της πληροφορικής. Με βάση τα ποσά που παρατίθενται 2006: = : =14800 Σελίδα 19

20 2008: = : = : = : =6700 αποδεικνύεται ότι σε κάθε ημερολογιακό έτος είχε πλήρη επαγγελματική συναφή δραστηριότητα που είναι ίση με έξι έτη. Επίσης, κατά τις περιόδους αυτές έχει και παράλληλη διδακτική προϋπηρεσία όπως έχει υπολογιστεί στον αντίστοιχο αξιολογικό Πίνακα για την μετά τη λήψη του βασικού της πτυχίου περίοδο. Άρα η κα. Καλύβα μετατάσσετε στον Πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ενστάσεις και το γεγονός ότι όλοι στον Πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα έχουν τα τυπικά προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση που βασίζεται στο ερευνητικό έργο των υποψηφίων όπως προκύπτει από τις δημοσιεύσεις τους, σύμφωνα με τον Πίνακα της Εισηγητικής Επιτροπής οι Τελικοί Πίνακες κατάταξης για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων έχουν ως ακολούθως: Βάσεις Δεδομένων (Τμ. Δ. Ε.) (Ε) Χειμερινό Εργαστηριακοί Συνεργάτες με πλήρη προσόντα 1. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Εργαστηριακοί Συνεργάτες με ελλιπή προσόντα 1. ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΣΤΡΙΚΛΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 4. ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6. ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7. ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 8. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 9. ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 10. ΓΚΙΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΖΑΡΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 12. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 13. ΜΠΕΣΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 14. ΔΑΔΟΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 16. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΔΕΓΓΛΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 18. ΒΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19. ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20. ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21. ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 20

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 9/2/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 9/2/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 9/2/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 25/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 Στη Λαμία σήμερα Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΠΡΟΣ: Τη Γραμματεία του Τμήματος. ΑΙΤΗΣΗ της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΕΠΩΝΥΜΟ..... ΟΝΟΜΑ..... Με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητά μου, προκειμένου να κριθώ για πρόσληψη σε θέση (Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 28β. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ Σεμινάριο βιομηχανικών εφαρμογών 39β.

5 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 28β. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ Σεμινάριο βιομηχανικών εφαρμογών 39β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 05 09-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Β.4.0. / 330 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Προσωπικό / Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τεχνικό Προσωπικό / Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90747 Θεσσαλονίκη, 02/04/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα)

(Α) Υποψήφιος Διδάκτορας / Συνολική Αμοιβή έως 2430 (2 άτομα) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87375 Θεσσαλονίκη, 4/5/2015 Αρ.Πρωτ: 50700/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90345 Θεσσαλονίκη, 28/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 27/09/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια απασχόλησης Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Διάρκεια απασχόλησης Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης και με τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο. Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece Tel.: (+30) 210 8203830 Fax: (+30) 210 8203831 e-mail: info@rc.aueb.gr www.rc.aueb.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠ/ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AKAΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη,14/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Χανιά, 13/1/2016 Αρ. Πρωτ: 217 artemis@maich.gr Τηλ: 28210 35010 Fax: 28210 35001 email: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/17/35477 3/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/17/35477 3/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/17/35477 3/12/2012 για την επιλογή Α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 85053 Θεσσαλονίκη, 13/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88971 Θεσσαλονίκη, 12/3/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3069 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131

ΑΔΑ: ΒΟΝΔ4691ΟΔ-ΛΘΟ. Θεσσαλονίκη : Αριθμ.πρωτ.:Δ.Φ.16.2/A/131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Πληροφορίες: Δεληγιαννίδου Σοφία Ταχ. Διεύθυνση: Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Εργαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 02/12/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-2ΘΠ. 1 Άτομο- Διοικητική Υποστήριξη Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88974 Θεσσαλονίκη, 28/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 23/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 02-09-2013 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού για την Προκήρυξη υπ αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 του ΟΠΑΝ

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού για την Προκήρυξη υπ αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 του ΟΠΑΝ Πειραιάς, 27/02/2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού για την Προκήρυξη υπ αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 του ΟΠΑΝ Θέμα: Αξιολόγηση Καλλιτεχνικού Προσωπικού της υπ αριθμ. ΣΜΕ 1/2015 του ΟΠΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Γούλιου Ελένη 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 85829 Θεσσαλονίκη 26/5/2015 Αρ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ

Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ Υποστηρικτικές λειτουργίες διοικητικών διαδικασιών των έργων υπό τη διαχείριση του ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87747 Θεσσαλονίκη, 05/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 261/99666 FAX: 261/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 24.12.214 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β8007/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 06/10/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Όλγα Τσακαλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος

Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310994026 2310200392 prosk@rc.auth.gr 52015 Θεσσαλονίκη, 19/10 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Καλλιθέα, 22/12/2014 Αρ. πρωτ. ΕΕ:4436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα. Κοπάνη Φωτεινή Τηλ. 2310 498272 Fax. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής:

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 660/4/21971/11.04.2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΒΜ ΑΠ7 και

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καλλιθέα, 20/03/2015 Αρ. πρωτ: 690 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88784 Θεσσαλονίκη, 17/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Τάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΧ74691ΟΙ-ΛΥΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Συμβουλίου: 7 o Άρτα, 16/05/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σήμερα 16 Μαΐου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. η Ολομέλεια της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:.

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:. Ημερομ.: /./01 Αρ. Πρωτ.:. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Σύμφωνα με την αριθμ. 98/16-09-01 προκήρυξη, σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Τρίκαλα 09-01-2017 Αριθ. Πρωτ.: 25 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ346Ψ8ΧΒ-ΧΑΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΡ346Ψ8ΧΒ-ΧΑΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87368 Θεσσαλονίκη 05/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 88975 Θεσσαλονίκη, 17/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β 7013/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποτελέσματα της υπ αριθ. πρωτ. Β 7013/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη Τηλέφωνο: 2710 230380 Fax: 2710 230 383 Τρίπολη, 21/04/2016 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα