ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα σήμερα 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΣΔΟ, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 608/ πρόσκληση του Προϊσταμένου του Τμήματος κ. Γεωργίου Μπλάνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 2. Εξέταση ενστάσεων Επιστημονικών / Εργαστηριακών Συνεργατών και επικύρωση πινάκων αξιολόγησης για το ακαδ. έτος ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Γεώργιος Μπλάνας, Προϊστάμενος του Τμήματος, ως Πρόεδρος 2. Γεώργιος Θεοδοσίου, Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικών και Δικαίου, ως μέλος 3. Νικόλαος Κάκκος, Υπεύθυνος Τομέα Διοίκησης, ως μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καραγιώργου Κατερίνα, εκπρόσωπος σπουδαστών Χρέη Γραμματέα της συνεδρίασης εκτελεί η κ. Δέσποινα Μάλαμα - Μπάρμπα, Διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στο σημείο αυτό αρχίζει η συνεδρίαση. ΘΕΜΑ 1 Ο : «Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης» Τα Συμβούλιο του Τμήματος ομόφωνα επικυρώνει το πρακτικό 610/ ΘΕΜΑ 2 Ο : «Εξέταση ενστάσεων Επιστημονικών / Εργαστηριακών Συνεργατών για το ακαδ. έτος » Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη: 1. Το Ν. 1404/83 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.2916/01 2. Το Π.Δ. 163/ «Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης Επιστημονικών - Εργαστηριακών Συνεργατών 3. Την υπ αριθ. 3303/ προκήρυξη του ΤΕΙ/Λ σχετικά με την πρόσληψη Επιστημονικών Εργαστηριακών Συνεργατών 4. Τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδ. έτος Σελίδα 1

2 5. Τις ενστάσεις υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδ. έτος Την τοποθέτηση του Προϊσταμένου του Τμήματος κ. Γ. Μπλάνα: «Σήμερα αξιολογούμε τις ενστάσεις που αφορούν τα μαθήματα που προκηρύχθηκαν από το Τμήμα και ανατίθενται από αυτό. Το Συμβούλιο θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των ενστάσεων που αφορούν τα υπόλοιπα μαθήματα του Τμήματος, αλλά προκηρύχθηκαν από τα Τμήματα Δ.Δ.Ε. και Λογιστικής, σε αργότερο χρόνο που θα καθοριστεί από τη Διοίκηση του ΤΕΙ όταν επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν με την μη παράδοση των αντιγράφων των ενστάσεων και των φακέλων των υποψηφίων από τα τμήματα ΔΔΕ και Λογιστικής. Για το θέμα εκκρεμεί αναφορά μου προς τη Διοίκηση. Οι κύριες διαδικασίες αξιολόγησης αφορούν κυρίως τις κρίσεις συνάφειας. Η αξιολόγηση των αιτήσεων αποτελεί ένα δύσκολο έργο επειδή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται σε πρώτο επίπεδο για τη συνάφεια τίτλων και επαγγελματικής / διδακτικής δραστηριότητας πολλών υποψηφιοτήτων και πιστοποιεί την ύπαρξη των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων. Παρότι αυτή η διαδικασία διαρκεί μόνον μερικές μέρες, οι απαιτήσεις δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα όπου κρίνονται υποψηφιότητες για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, η αξιολόγηση των συνεργατών επειδή γίνεται με διαβάθμιση των υποψηφιοτήτων σε πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης επιστημονικού/εργαστηριακού συνεργάτη και πλήρους/ελλιπούς απασχόλησης έχει αυξημένη δυσκολία. Ένα σημαντικό στοιχείο κατά την πρώτη φάση είναι η λήψη διευκρινιστικών στοιχείων στις περιπτώσεις που τα υποβληθέντα στοιχεία βρίσκονται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον σχηματισμό πλήρους εικόνας. Η εξέταση των ενστάσεων σε επίπεδο Συμβουλίου Τμήματος αποκαλύπτει συμπληρωματικές οπτικές γωνίες από την πλευρά των ενδιαφερόμενων για τους ίδιους αλλά και για τους συνυποψηφίους τους και είναι χρήσιμες επειδή δίνουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες ώστε να κρίνουμε με δίκαιο τρόπο στοιχεία που είναι αναμενόμενο να έχουν διαφύγει της λεπτομερούς προσοχής των μελών της εισηγητικής επιτροπής στο μικρό χρονικό διάστημα που είχαν διαθέσιμο. Σ αυτή τη φάση οι ενστάσεις αποκαλύπτουν επίσης ανάγκες για διευκρινιστικά στοιχεία, προκειμένου να γίνει πληρέστερη και πιο αντικειμενική κρίση. Ο νόμος δίνει την ευχέρεια και όχι την υποχρέωση λήψης διευκρινιστικών στοιχείων κατά την κρίση των μελών ώστε η διαδικασία κρίσης να μπορεί να περατωθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, δηλαδή επιτρέπει την κρίση ακόμη και μόνον με την υποβληθείσα και ενδεχομένως ελλιπή στοιχειοθέτηση των υποβληθέντων στοιχείων, οπότε είναι λογικό να υπάρξει μεγαλύτερη πιθανότητα λαθών. Η συνάφεια αποτελεί μια τομή δυο συνόλων. Στις αξιολογήσεις των γνωστικών συνόλων των πτυχίων και των μεταπτυχιακών τίτλων σε σχέση με την ειδικότητα, και των διδακτορικών τίτλων σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, η εύρεση της τομής απαιτεί τη διερεύνηση των κοινών γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνονται σ αυτά. Είναι ευκολότερο στις περιπτώσεις όπου αυτό φαίνεται από την ονομασία των τίτλων σε παραδοσιακές ειδικότητες. Η τομή μπορεί να είναι σε επίπεδο τμήματος, ειδίκευσης, τομέα, συνόλου μαθημάτων και να αφορά τις επιστημονικές μεθοδολογίες και το πεδίο εφαρμογής τους Τα βασικά μαθήματα όπως Διοίκηση, Διαχείριση Έργων, Πληροφορική, κλπ διδάσκονται ως βασικά μαθήματα υποδομής στην πλειοψηφία των ειδικοτήτων. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί ειδικότητα που να μην περιέχει μαθήματα ΔΟΝΑ (Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών), επειδή όλοι οι πτυχιούχοι είναι απαραίτητο να ασχολούνται και με τις διοικητικές εργασίες διεκπεραίωσης των τεχνικών δραστηριοτήτων ειδικότητάς τους. Επομένως: Σελίδα 2

3 1. Η κρίση ακαδημαϊκής συνάφειας μιας ειδικότητας που περιέχει μόνον ΔΟΝΑ μαθήματα με την ειδικότητα της Διοίκησης, δεν επαρκεί, και επομένως η τομή των γνωστικών συνόλων θα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλα μαθήματα Διοίκησης. 2. Με τον ίδιο τρόπο πάσχει και η κρίση της συνάφειας της κρινόμενης επαγγελματικής απασχόλησης όταν οι διοικητικές διαδικασίες λειτουργιών ή έργων αποτελούν υποστηρικτικές διαδικασίες εξάσκησης της ειδικότητας. Το ποσοστό και το επίπεδο διοικητικής απασχόλησης θα πρέπει να κρίνονται ποσοτικά και ποιοτικά σε σχέση με τις ακαδημαϊκά πιστοποιημένες ακαδημαϊκές σπουδές. 3. Η προκήρυξη της ειδικότητας της διοίκησης με την ονομασία πτυχίου άλλης ειδικότητας είναι αυθαίρετη και καταχρηστική επειδή [α] καθορίζει αυθαίρετα ύπαρξη συνάφειας, [β] αποκλείει από την ίδια ακριβώς κρίση συνάφειας όλες τις άλλες ειδικότητες που περιέχουν τα ίδια ΔΟΝΑ μαθήματα, και [γ] δημιουργεί σύγχυση στον υποψήφιο ως προς το γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει. Για παράδειγμα, η ειδικότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού δεν έχει καμία διαφορά από ακαδημαϊκή άποψη από την ειδικότητα του τοπογράφου μηχανικού όταν και στα δυο πτυχία περιλαμβάνεται ένα μάθημα διοίκησης ή διοίκησης/διαχείρισης έργων. Όπως δεν διαφέρει από την άποψη της διοικητικής απασχόλησης η επαγγελματική δραστηριότητα της ειδικότητας πολιτικού μηχανικού από την ειδικότητα του γεωπόνου στα αντίστοιχα έργα ειδικότητάς τους. 4. Η ουσιαστική κρίση των ακαδημαϊκών τίτλων και της επαγγελματικής απασχόλησης μπορεί διορθώσει εν μέρει τέτοιες περιπτώσεις αυθαίρετης πρόκρισης της συνάφειας. Ένα στοιχείο που απαντούμε συχνά και δυστυχώς και σήμερα, είναι ενστάσεις από ανθρώπους που έχουν εξαιρετική ερευνητική εξέλιξη και έχουν μεγάλη όρεξη και δυνατότητα για προσφορά αλλά δεν πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις. Το πρόβλημα αυτό είναι άλυτο στην περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες που το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές με την ειδικότητα. Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει συναφή ειδικότητα θα πρέπει να συμπληρώσει την απαιτούμενη επαγγελματική δραστηριότητα των πέντε ετών από την λήψη συναφούς με την ειδικότητα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία (επίτροπος). Αυτός ο περιορισμός εφαρμόστηκε λανθασμένα και στην περίπτωση των επιστημονικών συνεργατών που έχουν συναφές με το γνωστικό αντικείμενο θεωρητικού μαθήματος διδακτορικό δίπλωμα αλλά δεν έχουν πτυχίο συναφές με την ειδικότητα. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των ενστάσεων έγινε η απαραίτητη διόρθωση όχι μόνον για όσους έκαναν ένσταση αλλά σε όλους όσους επηρεάστηκε η κρίση τους ως προς αυτή την παραδρομή. Επίσης τυχόν διαφορές αντιμετώπισης των επιτροπών αξιολόγησης των τριών τμημάτων εξομαλύνθηκαν στο βαθμό που ήταν δυνατόν κατά την αξιολόγηση των ενστάσεων στο συμβούλιο του τμήματος. Κατά την αξιολόγηση θεωρητικών μαθημάτων αξιολογήθηκαν και οι υποψήφιοι που δεν έχουν διδακτορικό δίπλωμα ως υποψήφιοι εργαστηριακοί συνεργάτες. Η αξιολόγησή τους έγινε σύμφωνα με το νόμο που αφορά τους εργαστηριακούς συνεργάτες, δηλαδή με βάση την ειδικότητα και την συνάφεια του ενδεχόμενου μεταπτυχιακού τους με την ειδικότητα που προκηρύχθηκε. Αυτή η προσέγγιση ακολουθήθηκε ανεξάρτητα από το αν η προκήρυξη του μαθήματος περιελάμβανε τη στήλη «εξειδίκευση» η οποία απλώς προβλέπει την καταγραφή των μεταπτυχιακών τίτλων και δεν δημιουργεί αλλαγή της προβλεπόμενης από το νόμο κρίσης της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου με την ειδικότητα. Εξετάζει τις παρακάτω ενστάσεις: Σελίδα 3

4 1. Ένσταση του κ. Διαμαντίδη Αναστάσιου (617/ ) για μαθήματα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Στρατηγική της Διοίκησης» με την οποία ζητά την επανεκτίμηση της σειράς κατάταξής του στον αξιολογικό πίνακα. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: I) Στο μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού: Ως προς το σημείο που αναφέρεται στο Διδακτορικό δίπλωμα του υποψηφίου κ. Διαμαντίδη, η ένσταση γίνεται δεκτή. Ως προς το βασικό του πτυχίο, η ένσταση απορρίπτεται ως μη συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης αναγνωρίζεται ο μεταπτυχιακός τίτλος του κ. Διαμαντίδη ως συναφής με την ειδικότητα του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς το σημείο που αναφέρεται στις δημοσιεύσεις του υποψήφιου κ. Αναγνωστόπουλου, η ένσταση απορρίπτεται γιατί ο τελευταίος κατατάχτηκε σε άλλη κατηγορία (Επιστημονικός με πλήρη). Η Επιτροπή έχοντας λάβει υπόψη τα παραπάνω καθώς και ότι: α) ο κ. Διαμαντίδης έχει περισσότερο και πιο πρόσφατο ερευνητικό έργο στο αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε σε σύγκριση με τον κ. Λαμπρούλη και β) ενώ η συνολική προϋπηρεσία του κ. Λαμπρούλη είναι περισσότερη αυτής του κ. Διαμαντίδη, το βασικό πτυχίο του κ. Λαμπρούλη στην Κοινωνιολογία κρίνεται τελικά ως μη συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα, κατατάσσει τον κ. Διαμαντίδη 1ον στον πίνακα των επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα πριν από τον κ. Λαμπρούλη. II) Στο μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης: Ως προς το σημείο που αναφέρεται στο Διδακτορικό δίπλωμα του υποψηφίου κ. Διαμαντίδη, η ένσταση απορρίπτεται γιατί το Διδακτορικό δεν κρίνεται συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αν και αναγνωρίζεται ο μεταπτυχιακός τίτλος του κ. Διαμαντίδη ως συναφής με την ειδικότητα του μαθήματος που προκηρύχτηκε, απορρίπτεται ένσταση που αφορά στο βασικό του πτυχίο το οποίο κρίνεται ως μη συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Επομένως ο υποψήφιος δεν είναι με πλήρη προσόντα και δεν αξιολογείται για το συγκεκριμένο μάθημα. 2.Ένσταση του κ. Μπάγκου Δημητρίου (610/ ) για το μάθημα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», με την οποία ζητά να ληφθούν υπόψη η διπλωματική του εργασία και η επαγγελματική του εμπειρία και την κατάταξή του στον πίνακα αξιολόγησης με πλήρη προσόντα. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή: α) κάνει δεκτή την ένσταση όσον αφορά στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού του υποψηφίου και την αξιολογεί ως ουσιαστικό προσόν όμως β) απορρίπτει την ένσταση ως προς την εκπαιδευτική προϋπηρεσία γιατί αυτή κρίνεται τελικά ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. γ) Αν και ο μεταπτυχιακό του υποψηφίου κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το μάθημα, ο υποψήφιος δεν είναι με πλήρη προσόντα. Επομένως δεν μπορεί να αξιολογηθεί στο συγκεκριμένο μάθημα γιατί το βασικό του πτυχίο δεν είναι συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη. Σελίδα 4

5 3. Ένσταση του κ. ΜΠΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (615/ ) για την αξιολόγησή του στα μαθήματα Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοδοτική Διοίκηση και Στρατηγική Διοίκηση. Με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά: I) Για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 52211, η οποία κρίνεται συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος. Απορρίπτεται η επαγγελματική προϋπηρεσία με τους ακόλουθους κωδικούς η οποία κρίνεται μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος: 7047 και Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας: 102,4 μήνες. Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή κατατάσσει τον κ. Μπελιά, 1ον στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με Πλήρη προσόντα για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού. II) Για το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση γίνεται δεκτή η ένσταση που αφορά στον μεταπτυχιακό τίτλο καθώς και η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία με τους ακόλουθους κωδικούς 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 52211, 7047 και Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας: 173,4 μήνες. Επίσης σε ότι αφορά στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αναγνωρίζεται ως συναφής και καταλλήλου επιπέδου με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε, διδακτική προϋπηρεσία 2,5 μηνών στο ΤΕΙ Λάρισας. Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή κατατάσσει τον κ. Μπελιά, 2ον στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με Πλήρη προσόντα για το μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση. III) Για το μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης κάνει δεκτή την ένσταση και ως προς τα δυο σκέλη. Πιο συγκεκριμένα αναγνωρίζεται: α) το μεταπτυχιακό στα τραπεζικά/χρηματοοικονομικά στο ΕΑΠ και β) η επαγγελματική του δραστηριότητα ως διευθυντής ή/και υποδιευθυντής τραπεζικών καταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα συνολική προϋπηρεσία 82,7 μηνών. γ) Για τη διδακτική του εμπειρία στο ΤΕΙ/Λ, απορρίπτεται η ένσταση και ισχύει η τεκμηρίωση που έχει περιληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες. Επομένως, ο κ. Μπελιάς κατατάσσεται (μόνος) 1ος στον πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα στο μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης. Σελίδα 5

6 4. Ένσταση του κ. Φελλούς Ααρών (614/ ) για το μάθημα «Χρηματοδοτική Διοίκηση», με την οποία ζητά να ληφθούν υπόψη ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και η επαγγελματική του προϋπηρεσία. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: I) κάνει δεκτή την ένσταση ως προς το πρώτο σκέλος και θεωρεί συναφές το μεταπτυχιακό ΜΒΑ με την ειδικότητα του μαθήματος που προκηρύχτηκε. ΙΙ) δεν κάνει δεκτή την ένσταση ως προς το δεύτερο σκέλος, γιατί δεν τεκμηριώνεται η συνάφεια μεταξύ της επαγγελματικής του δραστηριότητας σε Λογιστικό Γραφείο και του αντικειμένου του μαθήματος «Χρηματοδοτική Διοίκηση», σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Επομένως, κατατάσσεται στον πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποψηφιότητα του κ. Φελλούς υπερτερεί αυτής του κ. Μπελιά ως προς την ουσιαστική κρίση που αφορά την εκπαιδευτική εμπειρία στη διδασκαλία του μαθήματος «Χρηματοδοτική Διοίκηση». Πιο συγκεκριμένα ο κ. Φελλούς έχει 43,1 μήνες διδακτική προϋπηρεσία συναφή προς το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε ενώ ο κ. Μπελλιάς έχει 2,5 μήνες αντίστοιχα. Επομένως στο μάθημα Χρηματοδοτική Διοίκηση, η επιτροπή κατατάσσει πρώτο (1ον) τον κ. Φελλούς και δεύτερο (2ον) τον κ. Μπελιά στον πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα. 5. Ένσταση του κ. Κώτσιου Παναγιώτη (609/ ) για τα μαθήματα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Στρατηγική της Δοίκησης και Σεμινάριο Τελειοφοίτων, με την οποία ζητά την αναγνώριση του βασικού πτυχίου, των μεταπτυχιακών του και της προϋπηρεσίας του. I) Για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο βασικό πτυχίο το οποίο είναι μεν ισότιμο με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αλλά δεν κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό προκύπτει και από την πράξη 19-7/2004 όπου αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών εφόσον ο κάτοχος του εξεταστεί σε έξι μαθήματα. Γίνεται δεκτή η ένσταση για το μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Teeside που θεωρείται συναφές με την ειδικότητα. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο δεύτερο μεταπτυχιακό του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Συστηματική Φιλοσοφία του ΑΠΘ ως μη συναφές με την ειδικότητα του που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο Διδακτορικό του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών επειδή κρίνεται μη συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Σελίδα 6

7 Ως προς την διδακτική προϋπηρεσία: α) γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και πιο συγκεκριμένα η προϋπηρεσίες με κωδικό 53183, 53184, ως συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Σύνολο διδακτικής προϋπηρεσίας 6,3 μήνες. β) απορρίπτεται η διδακτική προϋπηρεσία με κωδικό και ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία: α) απορρίπτεται η γιατί δεν τεκμηριώνεται πλήρης απασχόληση καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν προσκομίστηκε σύμβαση έργου με τις αμοιβές και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Επίσης απορρίπτεται η προϋπηρεσία με κωδικό ως ελεύθερος επαγγελματίας γιατί παρόλο που υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν τεκμηριώνεται με δελτία παροχής υπηρεσιών. β) Οι 53181, 53182, υπολογίστηκαν στη διδακτική προϋπηρεσία (και δεν θα υπολογιστούν ξανά ως επαγγελματική προϋπηρεσία). Επίσης η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα με κωδικό και θεωρείται διδακτική προϋπηρεσία (και όχι επαγγελματική) η οποία απορρίφθηκε ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 1/9/2009 έως 30/9/2011 η οποία συνιστά συνολική προϋπηρεσία 25 μηνών. δ) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 19/6/2011 έως 11/9/2011 γιατί επικαλύπτεται χρονικά από την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). ε) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας με κωδικό (στην Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) από 1/1/2011 έως 30/6/2011 για το μάθημα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού λόγω επικάλυψης με την προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). στ) Απορρίπτεται η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία γιατί αυτή αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία η οποία άλλωστε είναι μη καταλλήλου επιπέδου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Επομένως, συνολική εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσία 31,3 μήνες. Με βάση τα παραπάνω ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται 1ος στους Εργαστηριακούς συνεργάτες με ελλιπή προσόντα για το μάθημα Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού. ΙΙ) Για το μάθημα Στρατηγική της Δοίκησης, απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο βασικό πτυχίο το οποίο είναι μεν ισότιμο με βάση τα προσκομισθέντα Σελίδα 7

8 δικαιολογητικά, αλλά δεν κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό προκύπτει και από την πράξη 19-7/2004 όπου ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών εφόσον ο κάτοχος του εξεταστεί σε έξι μαθήματα. Γίνεται δεκτή η ένσταση για το μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Teeside ως συναφές με την ειδικότητα της Διοίκησης. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο δεύτερο μεταπτυχιακό του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Συστηματική Φιλοσοφία του ΑΠΘ ως μη συναφές με την ειδικότητα του που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Γίνεται Δεκτή η ένσταση όσον αφορά στο Διδακτορικό του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών επειδή κρίνεται συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Ως προς την διδακτική προϋπηρεσία: α) γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και πιο συγκεκριμένα η προϋπηρεσίες με κωδικό 53183, 53184, ως συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Σύνολο διδακτικής προϋπηρεσίας 6,3 μήνες. β) απορρίπτεται η διδακτική προϋπηρεσία με κωδικό και ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία: α) απορρίπτεται η γιατί δεν τεκμηριώνεται πλήρης απασχόληση καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν προσκομίστηκε σύμβαση έργου με τις αμοιβές και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Επίσης απορρίπτεται η προϋπηρεσία με κωδικό ως ελεύθερος επαγγελματίας γιατί παρόλο που υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν τεκμηριώνεται με δελτία παροχής υπηρεσιών. β) Οι 53181, 53182, υπολογίστηκαν στη διδακτική προϋπηρεσία (και δεν θα υπολογιστούν ξανά ως επαγγελματική προϋπηρεσία). Επίσης η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα με κωδικό και θεωρείται διδακτική προϋπηρεσία (και όχι επαγγελματική) η οποία απορρίφθηκε ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 1/9/2009 έως 30/9/2011 η οποία συνιστά συνολική προϋπηρεσία 25 μηνών. δ) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 19/6/2011 έως Σελίδα 8

9 11/9/2011 γιατί επικαλύπτεται χρονικά από την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). ε) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματική προϋπηρεσίας με κωδικό (στην Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) από 1/1/2011 έως 30/6/2011 ως μη συναφής (σύμφωνα με την προκήρυξη), με το αντικείμενο του μαθήματος Στρατηγική της Διοίκησης. στ) Απορρίπτεται η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία γιατί αυτή αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία η οποία άλλωστε είναι και μη καταλλήλου επιπέδου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Επομένως, συνολική εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσία 31,3 μήνες. Με βάση τα παραπάνω ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται 1ος στους Επιστημονικούς συνεργάτες με ελλιπή προσόντα για το μάθημα Στρατηγική της Διοίκησης. IΙΙ) Για το μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων, απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο βασικό πτυχίο το οποίο είναι μεν ισότιμο με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αλλά δεν κρίνεται συναφές με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό προκύπτει και από την πράξη 19-7/2004 όπου ο συγκεκριμένος τίτλος είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί και ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών εφόσον ο κάτοχος του εξεταστεί σε έξι μαθήματα. Γίνεται δεκτή η ένσταση για το μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Teeside ως προς την ειδικότητα της Διοίκησης. Απορρίπτεται η ένσταση όσον αφορά στο δεύτερο μεταπτυχιακό του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στη Συστηματική Φιλοσοφία του ΑΠΘ ως μη συναφές με την ειδικότητα του που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στο Διδακτορικό του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαικών σπουδών επειδή κρίνεται συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί η προκήρυξη για το συγκεκριμένο μάθημα. Ως προς την διδακτική προϋπηρεσία: α) γίνεται δεκτή η ένσταση όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και πιο συγκεκριμένα η προϋπηρεσίες με κωδικό 53183, 53184, ως συναφή με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Σύνολο διδακτικής προϋπηρεσίας 6,3 μήνες. Σελίδα 9

10 β) η διδακτική προϋπηρεσία με κωδικό έχει γίνει ήδη δεκτή από το σύστημα ενώ απορρίπτεται η ως μη συναφής και καταλλήλου επιπέδου με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία: α) απορρίπτεται η γιατί δεν τεκμηριώνεται πλήρης απασχόληση καθώς σύμφωνα με την προκήρυξη, δεν προσκομίστηκε σύμβαση έργου με τις αμοιβές και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Επίσης απορρίπτεται η προϋπηρεσία με κωδικό ως ελεύθερος επαγγελματίας γιατί παρόλο που υπάρχει βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δεν τεκμηριώνεται με δελτία παροχής υπηρεσιών. β) Οι 53181, 53182, υπολογίστηκαν στη διδακτική προϋπηρεσία (και δεν θα υπολογιστούν ξανά ως επαγγελματική προϋπηρεσία). Η δηλωθείσα επαγγελματική δραστηριότητα με κωδικό θεωρείται διδακτική προϋπηρεσία (και όχι επαγγελματική) η οποία απορρίφθηκε ως μη συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύχτηκε. Η γίνεται δεκτή ως επαγγελματική προϋπηρεσία συναφής με το αντικείμενο του μαθήματος. Δηλαδή 32 μήνες. γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 1/9/2009 έως 30/9/2011 η οποία συνιστά συνολική προϋπηρεσία 25 μηνών. δ) Απορρίπτεται η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων από 19/6/2011 έως 11/9/2011 γιατί επικαλύπτεται χρονικά από την επαγγελματική προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). ε) Δεν γίνεται δεκτή η ένσταση για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας με κωδικό (στην Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ) από 1/1/2011 έως 30/6/2011 γιατί επικαλύπτεται από την προϋπηρεσία με κωδικό (από 1/9/2009 έως 30/9/2011). στ) Απορρίπτεται η ένσταση για την επαγγελματική προϋπηρεσία γιατί αυτή αφορά σε διδακτική προϋπηρεσία η οποία άλλωστε είναι και μη καταλλήλου επιπέδου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας 57 μήνες. Επομένως, συνολική εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσίας 63,3 μήνες. Με βάση τα παραπάνω, στο μάθημα Σεμινάριο Τελειοφοίτων ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται 6ος στους Εργαστηριακούς συνεργάτες με πλήρη προσόντα. Συνοψίζοντας, ο κ. Κώτσιος κατατάσσεται στα μαθήματα: α) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 1ος στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με ελλιπή προσόντα, β) Στρατηγική της Διοίκησης, 1ος στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα και γ) Σεμινάριο Τελειοφοίτων, 6ος στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα. Σελίδα 10

11 6. Ένσταση του κ. Παπανικολάου Απόστολου (610/ ) για το μάθημα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» με την οποία ζητά να ληφθεί υπόψη ο μεταπτυχιακός του τίτλος στην αξιολόγηση και κατάταξη του στους πίνακες. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, κάνει δεκτή την ένσταση και κατατάσσεται στην πέμπτη θέση ως Εργαστηριακός Συνεργάτης με Ελλιπή Προσόντα, μία θέση πιο ψηλά από τον κ. Χατζηπαύλο. 7. Ένσταση του Αδάμου Αδάμου (606/ ) για τα μαθήματα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων», «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και «Συστήματα Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας» με την οποία ζητά να ληφθεί υπόψη ο διδακτορικός και ο μεταπτυχιακός του τίτλος, καθώς και η διδακτική κι επαγγελματική του προϋπηρεσία. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: Α) ως προς τον διδακτορικό του τίτλο, κάνει δεκτή την ένσταση. Β) ως προς τον μεταπτυχιακό του τίτλο στις Οικονομικές Επιστήμες στο ΑΠΘ, δεν κάνει δεκτή την ένσταση ως μη συναφή με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για το μάθημα. Γ) ως προς την διδακτική του προϋπηρεσία σε ΙΕΚ, ΚΕΚ δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί δεν θεωρείται κατάλληλου επιπέδου. Δ) ως προς την επαγγελματική του προϋπηρεσία στο CBS δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί δεν τεκμηριώνεται με βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, όπως περιγράφεται σους αξιολογικούς πίνακες Ε) αναγνωρίζεται η διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση Παραγωγής» ως διδακτική προϋπηρεσία (1,8 μηνών) συναφής με την ειδικότητα που απαιτεί η προκήρυξη για τα μαθήματα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλιση Ποιότητας και Σεμινάριο Τελειοφοίτων. ΣΤ) ως προς την επαγγελματική προϋπηρεσία κάνει δεκτή τη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα. Με βάση τις προσκομισθείσες βεβαιώσεις η συνολική αμοιβή από ερευνητικά προγράμματα ανέρχεται σε 8463 (ελάχιστη αμοιβή 500 ανά μήνα). Άρα Σύνολο επαγγελματικής προϋπηρεσίας 17 μήνες. Ζ) Τέλος απορρίπτεται η επαγγελματική δραστηριότητα με τους κωδικούς 47896, 47906, 47894, ως μη συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθημάτων που προκηρύχτηκαν. Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Αδάμου κατατάσσεται στα μαθήματα: α) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 1ος στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα, β) Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, 1ος στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με ελλιπή προσόντα και γ) Σεμινάριο Τελειοφοίτων, 5ος στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα. 8. Ένσταση της κ. Σταυρούλας Τσιτσιφλή (605/ ) για τα μαθήματα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» και «Συστήματα Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας» με την οποία ζητά να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική της προϋπηρεσία, να κριθούν οι αξιολογήσεις συνυποψήφιών της τόσο για την επαγγελματική τους προϋπηρεσία, όσο και για τις δημοσιεύσεις τους και να διορθωθεί η κατάταξή της στους αξιολογικούς πίνακες. Σελίδα 11

12 Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: Α) ως προς την επαγγελματική της προϋπηρεσία κάνει δεκτή την ένσταση, αλλά δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της κατάταξης Β) ως προς τις αξιολογήσεις συνυποψήφιών της, δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε αόριστες αιτιάσεις. Με βάση τα παραπάνω, η κ. Τσιτσιφλή κατατάσσεται στα μαθήματα: α) Σεμινάριο Τελειοφοίτων, 1η στον Πίνακα Εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα και β) Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, 2η στον Πίνακα Επιστημονικών συνεργατών με πλήρη προσόντα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις που έγιναν στα παραπάνω μαθήματα του τμήματος Δ.Ε, οι Αξιολογικοί Πίνακες Κατάταξης (όπως αυτοί θα αναρτηθούν από το σύστημα στο διαδίκτυο για τα αντίστοιχα μαθήματα) διαμορφώνονται ως εξής: Επιστημονικοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Διαμαντίδης Αναστάσιος 2.Λαμπρούλης Δημήτριος Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Μπελιάς Δημήτριος Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Κώτσιος Π. 2. Αθανασιάδης Α. 3. Σαμαντζής Χ. 4. Μουχάκης Δ. 5. Τζατζάκης Φ. 6. Γεροκώστα Α. 7. Τσούρου Β. 8. Καρβούνη Φ. 9. Σάκκα Ξ. Σελίδα 12

13 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Κώτσιος Π. 2.Λαμπρούλης Δ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Μπελιάς Δ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Αθανασιάδης Α. 2.Σαμαντζής Χ. 3.Τζατζάκης Φ. 4.Κουρούπη Α. 5.Πούλιος Θ. 6. Παπαδόπουλος Γ. 7. Τζιάστα Ε. 8. Καρβούνη Φ. 9. Χατζηπαύλου Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Φελλούς Α. 2.Μπελιάς Δ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Παπαθανασίου Α. 2. Αθανασιάδης Α. 3. Λαμπρούλης Δ. 4. Τζιάστα Ε. 5. Τσούρου Β. Σελίδα 13

14 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Βορριά Ε. Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1. Αδάμου Α. 2. Παπαδοπούλου Ε.Μ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Παπαδόπουλος Γ. 2.Τζατζάκης φ. 3.Χουχορέλος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Επιστημονικοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1. Βορριά Ε. 2.Τσιτσιφλή Σ. Επιστημονικοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Αδάμου Α., Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Σάκκα Ξ. 2.Κωσταρέλου Ε. 3.Παπαδόπουλος Γ. 4.Καρβούνη Φ. 5.Τζατζάκης Φ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Εργαστηριακοί συνεργάτες με Πλήρη προσόντα 1.Τσιτσιφλή Σ. Σελίδα 14

15 2.Αναγνωστόπουλος Α. 3.Μάλαμα Ε.Ι. 4.Μπλέρη Ε. 5.Αδάμου Α. 6.Κώτσιος Π. 7.Υψηλάντη Ι.Λ. 8.Αθανασιάδης Α. 9. Πούλιος Θ. Εργαστηριακοί συνεργάτες με Ελλιπή προσόντα 1.Κυλινδρή Μ. 2.Γεροκώστα Α. 3. Τσούρου Β. 4. Παπανικολάου Α. 5. Χατζηπαύλου Ι. Στο σημείο αυτό αναβάλλεται η συνεδρίαση, σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ στις 17/7/2012 και ορίζεται νέα ημερομηνία συνεδρίασης η 23 η /7/2012. Λάρισα σήμερα 23/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνεχίζεται η συνεδρία του Συμβουλίου του Τμήματος, η οποία διακόπηκε στις 12/7/2012, σε αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ. Τα μέλη του Συμβουλίου, αφού έλαβαν υπόψη: 1. Το πρακτικό 563/ του Συμβουλίου του ΤΕΙ/Λ, σχετικά με τις αξιολογήσεις των Συνεργατών της Σ.Δ.Ο. 2. Τα με αριθ. πρωτ. 456/ & 466/ έγγραφα του Τμήματος Δ.Δ.Ε., με τα οποία λάβαμε τις ενστάσεις και τους φακέλους των υποψηφίων επιστημονικών εργαστηριακών συνεργατών, κατά των πινάκων αξιολόγησης των μαθημάτων που αφορούν το Τμήμα μας και προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης 3. Το με αριθ. πρωτ. 790/ έγγραφο του Τμήματος Λογιστικής, με το οποίο λάβαμε τις ενστάσεις και τους φακέλους των υποψηφίων επιστημονικών εργαστηριακών συνεργατών, κατά των πινάκων αξιολόγησης των μαθημάτων που αφορούν το Τμήμα μας και προκηρύχθηκαν από το Τμήμα Λογιστικής εξετάζουν τις παρακάτω ενστάσεις: Σελίδα 15

16 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Εξετάστηκαν οι παρακάτω ενστάσεις ως ακολούθως: 1. Γούγας Βασίλειος (435/ ): Η ένσταση του συγκεκριμένου υποψηφίου είναι γενική και δεν εξειδικεύει σε ποια μαθήματα αφορά το κάθε μέρος της. Το πιθανότερο είναι ότι με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη φαίνεται ότι αφορά άλλα μαθήματα. Παρόλα αυτά δίνονται απαντήσεις ως εάν ετίθετο σε σχέση με το μάθημα της Διαχείρισης Έργων που έχει δηλώσει ο υποψήφιος μεταξύ άλλων μαθημάτων. Συγκεκριμένα, ζητά να επανεξεταστεί ο φάκελός του σχετικά με τη μη προσμέτρηση των επαγγελματικών και εκπαιδευτικών προϋπηρεσιών με ηλεκτρονικούς κωδικούς (ΑΤΕΙ Πατρών Ερευνητικό πρόγραμμα), 9085 (ΑΤΕΙ Πατρών Τεχνική Υπηρεσία), 9091 (Ελεύθερος Επαγγελματίας), 9074 που αναφέρεται σε σύγγραμμα με ID στον Εύδοξο 4497 καθώς και τα δικαιολογητικά για την πενταετή ακαδημαϊκή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στα ΑΤΕΙ Λάρισας και Πατρών. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: α) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό δεν κάνει δεκτή την ένσταση διότι από την υποβληθείσα βεβαίωση δεν τεκμηριώνεται η ενασχόληση του υποψηφίου με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. β) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό 9085 δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί και πάλι από την υποβληθείσα βεβαίωση δεν τεκμηριώνεται η ενασχόλησή του με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. γ) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό 9091 δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί για τους ελεύθερους επαγγελματίες η αξιολόγηση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας θα πρέπει να προκύπτει από τις ΑΠΥ (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών) που έχουν εκδοθεί σε συναφή και κατάλληλου επιπέδου έργα, δ) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία με κωδικό 9074 δεν κάνει δεκτή την ένσταση διότι το αναφερόμενο βιβλίο δεν αφορά συναφές με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων αντικείμενο, ε) σε ότι αφορά την προϋπηρεσία στα ΑΤΕΙ Λάρισας και Πατρών δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί η συγκεκριμένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία αφορά μαθήματα πληροφορικής, που δεν είναι συναφή με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. 2. Κυλινδρή Σταματία (433/ & 443/3-7-12): Κατωτέρω αναλύονται ξεχωριστά οι απαντήσεις στις δύο ενστάσεις ως ακολούθως: Ένσταση 433/ : 1. Κάνει δεκτή την ένσταση ως προς την αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου της στην Διοικητική Επιστήμη (Master of Science in Management) με την ειδικότητα της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (Project Management) επειδή τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία μοιράζονται τις ίδιες επιστημονικές θεωρίες και μεθοδολογίες. 2. Σε ότι αφορά την ένστασή της ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής δραστηριότητας των συνυποψηφίων της αποφαίνεται ως ακολούθως: i. Όλη η επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Βίτσα αφορά την παροχή υπηρεσιών προς την επιχείρηση ΔΕΚΑ( Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης) του Δήμου Τρικκαίων. Το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιείται με την ειδικότητα της λογιστικής με βάση το πρώτο της πτυχίο (λογιστικής). Μετά την απόκτηση της ειδικότητας της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων (12/10/2009) η κ. Βίτσα συνεχίζει να εξασκεί την πρώτη της ειδικότητα της λογιστικής μέχρι την 1/12/2011 οπότε το πρώτο της τιμολόγιο με σφραγίδα που αναγράφει και τις δυο ειδικότητες, ήτοι «Οικονομολόγος-λογίστρια, Διαχ/ση Έργων & αναπ. Πρ/των». Το τιμολόγιο αυτό σε αμοιβή που αφορά την 1 η σύμβασή της (1/9/2011) για την περίοδο 1/9/2011 έως 30/8/2011. Για την περίοδο από 1/12/2011 έως 31/5/2012 έχουν κοπεί 145 τιμολόγια με ακριβώς το ίδιο ποσό και το ίδιο αντικείμενο που αφορά σε λογιστική επεξεργασία ως προς το πρώτο σκέλος και ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης ως προς το Σελίδα 16

17 δεύτερο. Το ίδιο αντικείμενο περιλαμβάνουν τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από 10/10/2011 και μετά μέχρι την εξάντληση των φύλλων του βιβλίου τιμολογίων και έκδοση νέου. Από τους 7 μήνες (από 10/10/2011) ταυτόχρονης εξάσκησης και των δυο ειδικοτήτων, επειδή οι αιτιολογήσεις στα τιμολόγια δεν τις ξεχωρίζουν και επομένως θεωρούνται ισότιμες, γίνεται αποδεκτή συναφής με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων το ισοδύναμο χρονικό διάστημα των 3,5 μηνών. ii. Ως προς την επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Ζαγάρα, από το είδος των υπηρεσιών που περιέχονται στα αντίστοιχα τιμολόγια φαίνεται ότι δυο από αυτά (Νο 7 και 11) δεν αφορούν μόνον τεχνικές εργασίες ειδικότητας πολιτικού μηχανικού αλλά περιέχουν εν μέρει και την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης που μπορούν να θεωρηθούν συναφείς με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. Τα τιμολόγια αυτά αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1/3 των αμοιβών του αντίστοιχου έτους 2011 και συνεπώς η ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ανέρχεται το πολύ σε 4 μήνες. Σ αυτήν προστίθεται η διδακτική της προϋπηρεσία 5 μηνών στο ΤΕΙ Λάρισας, και επομένως η συνολική της ισοδύναμη επαγγελματική δραστηριότητα στην ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων ανέρχεται σε 9 μήνες. iii. Η επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Μπακούλα αφορά καθαρά τεχνικά αντικείμενα της ειδικότητας του Τοπογράφου Μηχανικού και επομένως η συναφής με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων είναι μηδενική. iv. Η συναφής με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων επαγγελματική δραστηριότητα του κ. Γούγα όπως έχει αξιολογηθεί αλλά και μετά την εξέταση της ένστασής του παραμένει μηδενική. v. Ο κ. Γκανάς έχει αποκτήσει την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων μέσω του αντίστοιχου βασικού πτυχίου αλλά το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας κρίνεται ως μη κατάλληλου επιπέδου (εκπαίδευση σε ιδρύματα μη 3βάθμιας εκπαίδευσης και φροντιστήρια). Εκ της ΑΠΥ προς την λογίστρια κ. Βίτσα Κωνσταντινιά, μπορεί να συναχθεί σύνολο επαγγελματικής δραστηριότητας ½ μήνας. Αποδέχεται το μέρος της ένστασης που αφορά την αναγνώριση της επαγγελματικής δραστηριότητας της κ. Κυλινδρή, η οποία απέκτησε την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων το 2006 και έκτοτε εργάστηκε σε κατάλληλου επιπέδου συναφή με την ειδικότητά της έργα. Η συνολική της επαγγελματική εμπειρία ανέρχεται σε 33,9 μήνες. Δηλαδή, 22,5 μήνες επαγγελματική δραστηριότητα και 13,9 μήνες διδακτική εμπειρία (με μερική επικάλυψη). Η τελική κρίση πραγματοποιείται μετά την αξιολόγηση της επόμενης ένστασης. Ένσταση 443/3-7-12: 1. Πράγματι η κ. Βίτσα ορκίστηκε την 13 η Ιουνίου δηλαδή μια μέρα μετά από την λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών. Όμως ο μεταπτυχιακός τίτλος γίνεται αποδεκτός και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση δεδομένου ότι είχαν λήξει όλες οι τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες απόκτησής του. 2. Έχει κριθεί στην προηγούμενη ένσταση. 3. Πράγματι ο κ. Γούγας δεν έχει ακόμη ορκιστεί. Όμως ο μεταπτυχιακός τίτλος γίνεται αποδεκτός και λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση δεδομένου ότι είχαν λήξει όλες οι τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες απόκτησής του. 4. Έχει γίνει η σχετική ανάλυση κατά την κρίση της 1 ης ένστασης. Γίνεται δεκτή η ένσταση επειδή η υποψήφια είναι η μόνη που τεκμηριώνει τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων (που απαιτεί η προκήρυξη) με την διδακτική της απασχόληση και με τις συμβάσεις της με το ΕΛ/ΛΑΚ. 5. Γίνεται δεκτή η ένσταση. Το τμήμα είχε εισηγηθεί την ειδικότητα της «Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων» στην προκήρυξη, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν και τίτλοι συγκεκριμένων πτυχίων μηχανικών. Όμως τα διπλώματα μηχανικών που υποβλήθηκαν δεν Σελίδα 17

18 πιστοποιούν την ύπαρξη συνάφειας με την ειδικότητα της Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων. Για παράδειγμα, το δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν. Πατρών δεν περιλαμβάνει ούτε ένα μάθημα Διοίκησης, έστω και σε επίπεδο ΔΟΝΑ. 6. Απαντήθηκε παραπάνω. Αναγνωρίζεται η συμβολή της κ. Κυλινδρή στην ανάπτυξη του μαθήματος. Μετά από την περάτωση της αξιολόγησης των ενστάσεων, το συμβούλιο του τμήματος κρίνει ότι συγκριτικά, η κ. Κυλινδρή είναι η μόνη εκ των υποψηφίων με ελλιπή προσόντα που έχει διδάξει το μάθημα της Διαχείρισης Έργων, έχει πτυχίο που πιστοποιεί την ειδικότητα (2006) σε σχέση με την κ. Βίτσα που το έλαβε αντίστοιχα το 2009, έχει συναφές με την ειδικότητα μεταπτυχιακό τίτλο που περατώθηκε το 2008 σε αντίθεση με την κ. Βίτσα που έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο μια ημέρα μετά από τη λήξη της κατάθεσης των δικαιολογητικών καθώς επίσης έχει και την μεγαλύτερη συναφή επαγγελματική δραστηριότητα στην οποία τεκμηριώνεται η χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων όπως απαιτεί η προκήρυξη. Επιπρόσθετα, το τμήμα θεωρεί ότι η κ. Κυλινδρή έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες που προκύπτουν από την υποψηφιότητά της ως διδακτορική φοιτήτρια στο πεδίο της «Διαχείρισης Έργων» στο πανεπιστήμιο της Ν. Δανίας με συνεπιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μπλάνα, που συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου μαθήματος. Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση του υποψηφίου κ. Κώτσικα στο μάθημα της Διαχείρισης Έργων, το συμβούλιο του τμήματος πληροφορήθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος ΔΔΕ κ. Σαμαρά, ότι κατά την αξιολόγηση των ενστάσεων από το τμήμα ΔΔΕ για συναφή μαθήματα του ΔΔΕ, απορρίφθηκε η προϋπηρεσία του παραπάνω υποψηφίου στο δήμο Σιάτιστας με την αιτιολογία ότι δεν επαρκεί η τεκμηρίωση που παρέχεται με τη βεβαίωση 82/ του δήμου. Η επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων του τμήματος μας, μετά από τα διευκρινιστικά στοιχεία που προσκομίστηκαν (ΦΕΚ διορισμού σε Ν.Π.Δ.Δ, απόφαση δημάρχου, βεβαίωση δημάρχου, τυπική μισθοδοτική κατάσταση ενός μήνα), επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία του κ. Κώτσικα. Επομένως, ο κ. Κώτσικας παραμένει ως μοναδικός υποψήφιος στον πίνακα εργαστηριακών συνεργατών με πλήρη προσόντα για το μάθημα «Διαχείριση Έργων». Με βάση τις παραπάνω ενστάσεις οι Τελικοί Πίνακες κατάταξης για το μάθημα Διαχείριση Έργων έχουν ως ακολούθως: 1. ΚΩΤΣΙΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1. ΚΥΛΙΝΔΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2. ΒΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 3. ΖΑΓΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ 4. ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 5. ΓΟΥΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6. ΓΚΑΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 7. ΛΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 9. ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΟΥΛΙΑ Διαχείριση Έργων (Τμ. Δ. Ε.) (Ε) Εαρινό-Εξειδικευμένο Εργαστηριακοί Συνεργάτες με πλήρη προσόντα Εργαστηριακοί Συνεργάτες με ελλιπή προσόντα ΜΑΘΗΜΑ «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Σελίδα 18

19 Εξετάστηκαν οι παρακάτω ενστάσεις ως ακολούθως: 1. Στρίκλαντ Στέφανος (437/2-7-12): ζητά να επανεξεταστεί ο φάκελός του για το εργαστήριο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων» σχετικά με τη συνάφεια του Βασικού Τίτλου Σπουδών του, καθώς και με το άθροισμα της συνολικής του προϋπηρεσίας, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών: α) για τη συνάφεια του βασικού τίτλου σπουδών κάνει δεκτή την ένσταση και θεωρεί το βασικό πτυχίο συναφές αφού αυτό έχει κατεύθυνση Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων δεδομένου ότι και όπως προκύπτει από το αντίγραφο Πτυχίου με την αναλυτική βαθμολογία τα δώδεκα μαθήματα είναι συναφή με την πληροφορική μαθήματα, μεταξύ των οποίων ο Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, τα Πληροφοριακά συστήματα και η Μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης Π.Σ.. β) για το άθροισμα της συνολικής προϋπηρεσίας δεν κάνει δεκτή την ένσταση γιατί σε αυτή την περίπτωση όταν η προϋπηρεσία είναι παράλληλη χρονικά δεν λογίζεται δύο φορές. Το πληροφοριακό σύστημα Συνεργάτες κάνει αυτόματα αυτούς τους υπολογισμούς αλληλοεπικάλυψης. Άρα ο κ. Στρίκλαντ κατατάσσετε δεύτερος στον Πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με ελλιπή Προσόντα μετά από τον κ. Γκουντάρα Ιωάννη. 2. Λεπενιώτου Αλεξάνδρα (445/3-7-12): ζητά να επανεξεταστεί η εκπαιδευτική και η επαγγελματική προϋπηρεσία της στο εργαστήριο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», καθώς επίσης και η εκπαιδευτική και επαγγελματική προϋπηρεσία στο παραπάνω μάθημα της κας Καλύβας Βασιλικής. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών: α) κάνει δεκτή την ένστασή της όσον αφορά την εκπαιδευτική προϋπηρεσία και αναγνωρίζεται το μέγιστο που προβλέπεται από το Νόμο των 36 μηνών. β) δεν γίνεται δεκτή η ένστασή της όσον αφορά την επαγγελματική προϋπηρεσία διότι από τον κωδικό απασχόλησής της στο ΙΚΑ (8049) προκύπτει ότι το είδος της απασχόλησής αυτής είναι εκπαίδευση για ενηλίκους η οποία δεν είναι επαγγελματική. γ) όσον αφορά την συνολική προϋπηρεσία της κας Καλύβας Βασιλικής κάνει δεκτή την ένσταση της κας Λεπενιώτου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η κα. Λεπενιώτου να καταταγεί ακριβώς πριν από την κα. Καλύβα Βασιλική στον Πίνακα των Εργαστηριακών Συνεργατών με Ελλιπή Προσόντα. 3. Καλούσιου Στέλλα (444/3-7-12): ζητά στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων (Ε) να υπολογιστεί το άθροισμα της προϋπηρεσίας της σε 26,1 μήνες και όχι σε 24 μήνες. Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών η ένσταση απορρίπτεται διότι όταν η προϋπηρεσία είναι παράλληλη χρονικά δεν λογίζεται δύο φορές. Το πληροφοριακό σύστημα Συνεργάτες κάνει αυτόματα αυτούς τους υπολογισμούς αλληλοεπικάλυψης. 4. Αργυριάδης Παύλος (434/ ): ζητά την επανεξέταση του φακέλου του όσον αφορά το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων» (Ε) και συγκεκριμένα την θετική αξιολόγηση των επαγγελματικών προϋπηρεσιών στις εταιρίες 1) Εξάρχου Δανιήλ Μιχαήλ ως διαχειριστής συστημάτων υπολογιστών, 2) Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α. ως αναλυτής προγραμματιστής Η/Υ και 3) Select-Rantstand Hellas A.E. ως υπεύθυνος γραφείου υποστήριξης τεχνολογίας, καθώς και την λήψη της εκπαιδευτικής του προϋπηρεσίας στο σύνολο της ήτοι 35,4 μήνες και όχι 24 μήνες. Μετά τον έλεγχο του φακέλου: α) όσον αφορά και τις τρεις επαγγελματικές προϋπηρεσίες δεν κάνει την ένσταση δεκτή αφού οι συγκεκριμένες προϋπηρεσίες με Κωδικούς ΚΑΔ 6720, 8531 και 7450 δεν έχουν συνάφεια με την ειδικότητα της πληροφορικής. β) ως προς την εκπαιδευτική η ένσταση γίνεται αποδεκτή. 5. Καλύβα Ελένη (436/2-7-12): ζητά να επανεξεταστεί η επαγγελματική της προϋπηρεσία στο Εργαστήριο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων». Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κάνει δεκτή την ένσταση για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε μετά τη λήψη του Βασικού Πτυχίου (16/12/2005), ήτοι: Από τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών Νο 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 και 46, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα που αναφέρεται σε αυτές είναι συναφής με την ειδικότητα της πληροφορικής. Με βάση τα ποσά που παρατίθενται 2006: = : =14800 Σελίδα 19

20 2008: = : = : = : =6700 αποδεικνύεται ότι σε κάθε ημερολογιακό έτος είχε πλήρη επαγγελματική συναφή δραστηριότητα που είναι ίση με έξι έτη. Επίσης, κατά τις περιόδους αυτές έχει και παράλληλη διδακτική προϋπηρεσία όπως έχει υπολογιστεί στον αντίστοιχο αξιολογικό Πίνακα για την μετά τη λήψη του βασικού της πτυχίου περίοδο. Άρα η κα. Καλύβα μετατάσσετε στον Πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ενστάσεις και το γεγονός ότι όλοι στον Πίνακα Εργαστηριακών Συνεργατών με Πλήρη Προσόντα έχουν τα τυπικά προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα, μετά από ουσιαστική αξιολόγηση που βασίζεται στο ερευνητικό έργο των υποψηφίων όπως προκύπτει από τις δημοσιεύσεις τους, σύμφωνα με τον Πίνακα της Εισηγητικής Επιτροπής οι Τελικοί Πίνακες κατάταξης για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων έχουν ως ακολούθως: Βάσεις Δεδομένων (Τμ. Δ. Ε.) (Ε) Χειμερινό Εργαστηριακοί Συνεργάτες με πλήρη προσόντα 1. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΚΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ 3. ΜΠΙΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Εργαστηριακοί Συνεργάτες με ελλιπή προσόντα 1. ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΣΤΡΙΚΛΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 4. ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 6. ΚΑΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7. ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΛΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 8. ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 9. ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 10. ΓΚΙΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΖΑΡΜΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 12. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 13. ΜΠΕΣΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 14. ΔΑΔΟΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 15. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 16. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΔΕΓΓΛΕΡΗ ΣΟΦΙΑ 18. ΒΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19. ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20. ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21. ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ Σελίδα 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι :

κ α λ ε ί ΙΙ. Για τον πίνακα Β τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι : ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε λειτουργικά κενά για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 28 / 07 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 5121.1/ 43 / 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200 ερωτήσεις και απαντήσεις Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200. Καλησπέρα σας, στην Ενότητα «Γ.5. Εντοπιότητα» είμαι μόνιμος κάτοικος Αττικής και όχι του νομού Δράμας στον οποίο υλοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα