ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 Μοίρα Π. Μυλωνόπουλος, ηµ. «Το καθεστώς της ιδιωτικής τουριστικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών». Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, τεύχος 52, Οκτ.-Νοεµ.- εκ. 2008, σελ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ρ. Μοίρα Πολυξένη Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Πειραιά/Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων / µέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ρ. Μυλωνόπουλος ηµήτρης, Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά/Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων, διδάσκων (Π 407/80) Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Η τουριστική βιοµηχανία αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες παγκοσµίως. Απασχολεί άµεσα περίπου 67,5 εκατοµµύρια άτοµα (2,6% των συνολικών θέσεων εργασίας), ενώ αν υπολογιστούν και οι έµµεσες θέσεις που δηµιουργεί ο τουρισµός σε άλλους παραγωγικούς κλάδους, ο αριθµός αυξάνεται φθάνοντας στα 194,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας (ποσοστό 7,6% των συνολικών θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσµο). Μάλιστα σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών κλαδικών φορέων του τουρισµού όπως Παγκόσµιο Συµβούλιο Τουρισµού και Ταξιδίων (World Travel and Tourism Council), το µερίδιο αυτό θα φθάσει στο 8,6% το 2012, δηµιουργώντας 50 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τουριστικό τοµέα απασχολούνται περίπου 19,5 εκατοµµύρια άτοµα (11,9% στο σύνολο των θέσεων απασχόλησης). Στην Ελλάδα περίπου το 20% περίπου του συνολικού εργατικού δυναµικού της Ελλάδας απασχολείται άµεσα ή έµµεσα στην τουριστική βιοµηχανία (WTTC, 2006:26). Τα τελευταία χρόνια, λόγω της εισόδου στην τουριστική αγορά, ανταγωνιστριών χωρών, από τη Βαλκανική και την ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει έντονος ο κίνδυνος απώλειας σηµαντικού µέρους της τουριστικής πελατείας της Ελλάδας από τις χώρες που θα προσφέρουν ίδιο ή ανάλογο τουριστικό προϊόν αλλά µε µεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερο ανταγωνιστικές τιµές. Έτσι το µέλλον της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας συνδέεται άµεσα µε τη βελτίωση της ποιότητας και κατ επέκταση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται καινοτοµίες και βελτιώσεις, µε παρεµβάσεις τόσο από τον ηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα. Βασική προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη είναι η ύπαρξη προσωπικού µε συγκεκριµένα προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες, που βοηθά στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδίων και Τουρισµού (WTTC) στην καταγραφή των δεικτών ανταγωνιστικότητας της τουριστικής ανάπτυξης µε σκοπό τη σύγκριση των χωρών σε διεθνές επίπεδο εντάσσει και τους ανθρώπινους πόρους (ΣΕΤΕ, 2005:19-20). Σύµφωνα µε την έκθεση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (WEF, 2008:18 & 218) η Ελλάδα κατατάσεται 62 η στα 130 κράτη όσον αφορά τη διαθεσιµότητα εκπαιδευµένου προσωπικού στον τουριστικό τοµέα και 45 η όσον αφορά την ύπαρξη εκπαιδευµένου προσωπικού. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της σχετικά µε «την ενίσχυση των δυνατοτήτων του τουρισµού για απασχόληση» (τελικό 205 COM (99) της ), θεωρεί το ζήτηµα της «αναβάθµισης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού στον τουρισµό» ως βασικό παράγοντα για τη βελτίωση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και των ευκαιριών απασχόλησης στον χώρο του τουρισµού Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και επαγγελµατικών προσόντων των εργαζοµένων στον τουρισµό µέσα από τα ιαρθρωτικά Ταµεία ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες των τουριστών και στις ανάγκες της βιοµηχανίας. βλ. Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιαρθρωτικά Ταµεία, Στόχος 1, Υπέρ του Εµπορίου και του Τουρισµού στο 1

2 Όσον αφορά στην τουριστική βιοµηχανία σε ολόκληρο τον κόσµο, η συµµετοχή των εργαζόµενων µε τίτλους σπουδών από την Ανώτατη ή Ανώτερη εκπαίδευση (Πανεπιστήµια, Τ.Ε.Ι. ή ΑΣΤΕ) ή επαγγελµατική κατάρτιση (ΙΕΚ) ήταν έως πρόσφατα µικρή. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες και ιδιαίτερα οι µεγάλες τουριστικές µονάδες επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν οι ίδιες σε πρακτικά θέµατα το προσωπικό τους (on-thejob-training) αντί να αντλήσουν έτοιµα εκπαιδευµένο προσωπικό από την τριτοβάθµια εκπαίδευση και τις τεχνικές σχολές. Ωστόσο, η σηµασία της ακαδηµαϊκής και πρακτικής εκπαίδευσης των εργαζοµένων στο ξενοδοχειακό κλάδο είναι µεγάλη. Σύµφωνα µε την µελέτη των Prais, Jarvis & Wagner (1989), σχετικά µε την τουριστική εκπαίδευση στη Μ. Βρετανία και τη Γερµανία, η ποιότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα µιας ξενοδοχειακής µονάδας. Κατ επέκταση τα προβλήµατα και οι αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος επηρεάζουν και τις τουριστικές σπουδές µε αρνητικές συνέπειες για τον κλάδο αλλά και την οικονοµία γενικότερα. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή ένωση η ανάπτυξη πρωτοβουλιών όσον αφορά την εκπαίδευση σε θέµατα τουρισµού (Leslie, 1993, και Baum, 1993). Για την Ελλάδα, δεν υπάρχουν σηµαντικές µελέτες σχετικά µε την εκπαίδευση και την απασχόληση στον τουριστικό τοµέα. Αρκετά όµως επιστηµονικά άρθρα τονίζουν την ανάγκη για τη βελτίωση του επαγγελµατισµού των εργαζοµένων στον κλάδο και της ανταγωνιστικότητας των µονάδων, µέσα από την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήµατος και την εφαρµογή εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Chtristou, 1999, Goldsmith & Smirli, 1995, Moira & Anastasiou, 2006; Μoira, 2007). Μάλιστα σε µελέτη του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) για την ανταγωνιστικότητα τονίζεται ότι η Ελλάδα δεν µπορεί να διαφοροποιηθεί από τις ανταγωνίστριες χώρες σε επίπεδο κόστους αλλά σε επίπεδο διαφοροποίησης προϊόντος και προσφοράς εµπλουτισµένων τουριστικών εµπειριών, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η ύπαρξη καλά εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού (Σ.Ε.Τ.Ε. 2005:56). 2. Το σύστηµα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα Καθώς οι δραστηριότητες που περικλείονται στην έννοια «τουρισµός» είναι πολυάριθµες και πολυδιάστατες, δεν µπορούν να υπάρξουν περιορισµοί στο πολύµορφο και ευφάνταστο της τουριστικής δραστηριότητας (Μυλωνόπουλος, κ.ά., 2003:74). Ο χώρος του τουρισµού είναι δυναµικός και συνεχώς µεταβαλλόµενος. Λόγω και της τεχνολογικής εξέλιξης η επιχειρηµατικότητα συνεχώς δηµιουργεί και προσφέρει νέες µορφές αναψυχής. Η δυναµική αυτή του τουρισµού διαµορφώνει συνεχώς νέες θέσεις εργασίας που επηρεάζουν το τουριστικό εργασιακό περιβάλλον. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών είναι επιβεβληµένη η παροχή ανάλογης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην Ελλάδα η τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται από ένα πλήθος φορέων που ανήκουν τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα (Moira et al. 2004:59). Βασικός όµως µέτοχος στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης φαίνεται να είναι το ηµόσιο όπως άλλωστε συµβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η καταγραφή των φορέων του δηµοσίου που παρέχουν τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα άρχισε πρόσφατα από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µέσω forum που λειτούργησε από το 2006 για το σκοπό αυτό. To πρόβληµα όµως που διαπιστώθηκε είναι ότι δεν είναι καταγεγραµένοι στην Ελλάδα οι φορείς που προσφέρουν τουριστική εκπάιδευση και κατάρτιση στον ιδιωτικό τοµέα και δεν 2

3 υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο στοιχεία για τις εκπαιδευτικές µονάδες, τους αποφοίτους, την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας κ.λπ 2. Στο δηµόσιο τοµέα για θέµατα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δραστηριοποιούνται πέντε Υπουργεία και ειδικότερα το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.), το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης (ΥΠ.Τ.ΑΝ.) 3, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών 4, χωρίς να αποκλείεται µελλοντικά και η δράση άλλων υπουργείων π.χ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον ιαµατικό τουρισµό 5, Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο θαλάσσιο τουρισµό και στον καταδυτικό τουρισµό κ.ά. Στο δηµόσιο τοµέα κάθε υπουργείο µε τα εποπτευόµενα από αυτό Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) αποτελεί ένα ξεχωριστό σύστηµα παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουριστικό τοµέα. Στον ιδιωτικό τοµέα για θέµατα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δραστηριοποιούνται Ιδιωτικά Επαγγελµατικά Λύκεια/ΕΠΑΛ (δευτεροβάθµια εκπαίδευση), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης/ΙΕΚ (µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση), πολυάριθµα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών/ΕΕΣ και Ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Επαγγελµατική Κατάρτιση). Από αυτά τα µεν ΕΠΑ.Λ. και τα Ι.Ε.Κ. εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και τον Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενώ το πλαίσιο για τα Ε.Ε.Σ. είναι ασαφές. Στα Ε.Ε.Σ. όµως κατευθύνεται ένα σηµαντικό µέρος των υποψηφίων που δεν επιτυγχάνουν να εισαχθούν σε ανώτατη σχολή ή επιτυγχάνουν σε σχολές µη επιθυµητές. Η ιδιωτική εκπαίδευση συνδέεται αλλά και επηρεάζεται από την παρεχόµενη δηµόσια εκπαίδευση. Tο δίκτυο της παρεχόµενης δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα επεκτάθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, µε την ίδρυση νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων και τµηµάτων Τ.Ε.Ι. αλλά και την προσφορά νέων προγραµµάτων σπουδών σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθµός των υποψηφίων οι οποίοι έχουν πρόσβαση στη δηµόσια τριτοβάθµια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά ένα σηµαντικό µέρος των υποψηφίων ή δεν επιτυγχάνουν ή επιτυγχάνουν σε σχολές µη επιθυµητές. Όλα αυτά οδηγούν πολλούς νέους στον ιδιωτικό τοµέα µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα στα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα οποία αρκετά συχνά παρουσιάζουν νέα προγράµµατα µε πρωτοτυπία, σε σύγχρονες ειδικότητες ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ενώ εξασφαλίζουν πολύ καλές συνθήκες εκπαίδευσης (εγκαταστάσεις, υποδοµές, κλπ. διευκολύνσεις). Τα περισσότερα ιδιωτικά ιδρύµατα που παρέχουν σπουδές µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα ως εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (Ε.Ε.Σ.). Το θεσµικό πλαίσιο των Ε.Ε.Σ. είναι αρκετά ιδιόµορφο. Λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις δηλαδή διαθέτουν έδρα, ΟΥ και ΑΦΜ και εγγράφονται 2 Πρέπει να επισηµανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει µεγάλα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και στατιστικών τάσεων σχετικά µε τη βιοµηχανία Τουρισµού. Το γεγονός αυτό επισηµαίνεται κατ επανάληψη από διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, WTTC κ.ά). Συνεπώς, οι µετρήσεις επιδόσεων δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τη βιοµηχανία στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων. 3 Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». 4 Το Υπουργείο Εσωτερικών προήλθε από τη συνένωση των Υπουργείων Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και αποκέντρωσης και το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης Π 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/Α)/ 5 βλ. ηλεκτρονική εφηµερίδα 3

4 υποχρεωτικά στα οικεία επιµελητήρια και στο ΤΕΒΕ. εδοµένου ότι αποτελούν χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η τήρηση των κανονισµών που προβλέπονται γενικά για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και οι προβλεπόµενες από το νόµο πυροσβεστικές διατάξεις. Κανόνες λειτουργίας, τουλάχιστον µε τη µορφή που έχουν θεσπισθεί για τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. δεν υπάρχουν. Το Υπουργείο Ανάπτυξης µέσω της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου είχε µέχρι πρόσφατα δικαιοδοσία για τα Ε.Ε.Σ. µόνο όσον αφορά τον καθορισµό του ποσοστού αύξησης των διδάκτρων, όπως και για όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και όχι για τους κανόνες λειτουργίας, την πρόσληψη εκπαιδευτών, τα προγράµµατα σπουδών, τις κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λπ. όπως προβλέπεται για τα ΙΕΚ από τον ΟΕΕΚ. Από το 2004 µε Νόµο 6 τα δίδακτρα των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών διαµορφώνονται πλέον ελεύθερα και εποµένως δεν υπάρχει καµία παρέµβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λόγω της ανυπαρξίας ή ορθότερα της ανυπαρξίας βούλησης για τον έλεγχο και τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας των Ε.Ε.Σ. δεν υπάρχει σήµερα κανένας φορέας που να έχει καταγεγραµµένα τα Ε.Ε.Σ. που λειτουργούν στην Ελλάδα (για όλες τις ειδικότητες) και σαφώς ούτε των Ε.Ε.Σ. που προσφέρουν σπουδές στον τουρισµό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι σύµφωνα µε διάταξη Νόµου και συγκεκριµένα του Ν. 1966/91 άρθρο 12 και 16, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έπρεπε να έχει προβεί στην έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τη ρύθµιση της λειτουργίας των Ε.Ε.Σ. οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα 7. Επίσης αν και σύµφωνα µε Προεδρικό ιάταγµα 8 οι Προϊστάµενοι των ιευθύνσεων της ηµοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης «5. Ασκούν συστηµατικό έλεγχο στη λειτουργία και το έργο των ιδιωτικών σχολείων των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών αν διαπιστώσουν ουσιώδεις παραβάσεις και πληµµέλειες στη λειτουργία τους συντάσσουν έκθεση και εισηγούνται την επιβολή των νοµίµων κυρώσεων», η αρµοδιότητα αυτή δεν ασκείται. Αποτέλεσµα είναι η απολύτως ανεξέλεγκτη λειτουργία των Ε.Ε.Σ. 9 καθώς κανένα Υπουργείο και κυρίως το αρµόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δεν παρακολουθεί, δεν ρυθµίζει τα της λειτουργίας, δεν ελέγχει και γενικότερα δεν διαθέτει κανένα απολύτως στοιχείο για τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. Ένα επίσης σηµαντικό θέµα που απασχολεί τους αποφοίτους των εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών είναι η αναγνώριση των τίτλων τους 10 στην ελληνική αγορά εργασίας και η απόκτηση ίσων επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι των εν λόγω εργαστηρίων διεκδικούν την ίση αντιµετώπισή τους σε σχέση µε τους αποφοίτους της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (π.χ. συµµετοχή σε διαγωνισµούς για προσλήψεις στο δηµόσιο). Για τον ιδιωτικό τοµέα απασχόλησης δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογο πρόβληµα καθώς οι σχολές αυτές φαίνεται να έχουν -και µέσω των διδασκόντων- ισχυρούς δεσµούς µε την αγορά 6 Ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης» άρθρο 11 «ίδακτρα Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων» 7 Πληροφορίες που δόθηκαν από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Υποδοµής Εσωτερικής Αγοράς, της ιεύθυνσης Εµπορικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Γεωργίου Βασ. ( ) 8 Π 340/1983 (ΦΕΚ 120/Α) «Καθορισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των ιευθύνσεων και Γραφείων της Εκπαίδευσης και του τρόπου αναπλήρωσής τους», άρθρο 1, παρ. 5 9 Πληροφορίες και στοιχεία που δόθηκαν από την κα Κοροβέση Καλλιόπη, ιεύθυνση Τιµών Παροχής Υπηρεσιών, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ( ) 10 Τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, σύµφωνα µε το νόµο, δεν εκδίδουν πτυχία από µόνα τους, αλλά χορηγούν απλές βεβαιώσεις σπουδών. 4

5 εργασίας, όπου απασχολούνται οι απόφοιτοί τους. Επίσης σηµαντικό είναι το πρόβληµα µεταξύ επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των Ε.Ε.Σ. 3. Μεθοδολογία της Έρευνας Προκειµένου να καταγραφεί και να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση των Ε.Ε.Σ. στο χώρο του τουρισµού, ο τρόπος λειτουργίας τους, η «εικόνα» τους στην αγορά εργασίας και ο βαθµός επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους διενεργήθηκε έρευνα. Αρχικά έγινε προσπάθεια εντοπισµού και καταγραφής των λειτουργούντων Ε.Ε.Σ. που προσφέρουν ειδικότητες στον τουρισµό σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. εδοµένου ότι δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία που να τηρούνται από κρατικό φορέα έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο ως «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Τουρισµός» ή College Greece Tourism. Αρχικά εντοπίσθηκαν οι ιστοσελίδες των λειτουργούντων Ε.Ε.Σ. σε όλη την Ελλάδα. Στην συνέχεια εντοπίσθηκαν όσα Ε.Ε.Σ. προσφέρουν σπουδές στον τουρισµό. Μετά την καταγραφή σε πίνακα όλων των µονάδων µε τις ειδικότητες και τα λοιπά στοιχεία εποικοινωνίας τους µελετήθηκε ο τρόπος προβολής και οι προσφερόµενες παροχές στους σπουδαστές τους. Στη συνέχεια συντάχθηκε σχετικό ερωτηµατολόγιο. Ακολούθησε προσωπική επικοινωνία µε τους διευθυντές ή τους υπεύθυνους σπουδών, επεξηγείτο ο σκοπός της έρευνας και στη συνέχεια ζητείτο να απαντηθεί το ερωτηµατολόγιο το οποίο αποστελλόταν µε τηλεοµοιοτύπηµα ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ανάλογα µε την επιθυµία τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης απάντησης επανελήφθη η επικοινωνία. 4. Η έρευνα Από την έρευνα των ιστοσελίδων των Ε.Ε.Σ. διαπιστώθηκε ότι 25 από αυτές αναφέρονταν σε σπουδές στο χώρο του τουρισµού (Πίνακας 1). Μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία οι υπεύθυνοι τριών Ε.Ε.Σ. δηλ. του Aegean College, του British Hellenic College και του Mediterranean College διευκρίνησαν ότι έχουν σταµατήσει να προσφέρουν ειδικότητες στον τουρισµό (ενώ η ιστοσελίδα εξακολουθεί να το αναφέρει), ενώ ένα, το Athenian College, σταµάτησε να προσφέρει σπουδές στον τουρισµό (και η ιστοσελίδα δεν το αναφέρει). ιαπιστώθηκε επίσης ότι τα περισσότερα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών που λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα (Πίνακας 1). Υπάρχουν όµως και ορισµένα στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στην Πάτρα. 5

6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: City & Sheffield North University 5 Rerotis Tourism & Air Studies Xenios KΕΡΚΥΡΑ: European Centre for Tourism Studies 1 ΑΘΗΝΑ: Alpine AST Le Monde The American University NYC/SBS Palmie BCA Nobilis Air Group Chef d;oeuvre Omega Airline Studies European University IST 12 ΚΡΗΤΗ: Hotelier (Χανιά) ΚΡΗΤΗ: Trinity Kappa Studies (Ηράκλειο) 3 ΧΑΡΤΗΣ 1. Γεωγραφική κατανοµή Ε.Ε.Σ. στον τουρισµό Από τα 21 Ε.Ε.Σ. προσφέρουν σπουδές στη ιοίκηση του Τουρισµού τα 10 (48%), στα επισιτιστικά 7 (33%) και στον αεροπορικό τοµέα 4 (19%). Απόλυτα εξειδικευµένα, δηλ. που προσφέρουν µόνο σπουδές στον τουρισµό και καµία άλλη ειδικότητα είναι τα 13 ποσοστό 61,9%. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Λειτουργούντα Ε.Ε.Σ. στον τουρισµό ανά περιοχή ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ Αθήνα 12 57,1 Θεσσαλονίκη 5 23,8 Κρήτη 3 14,3 Κέρκυρα 1 4,7 ΣΥΝΟΛΟ Στα λειτουργούντα 21 Ε.Ε.Σ. στάλθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο συµπλήρωσαν τα 15 (ποσοστό 71,4%). Από αυτά τα 9 (60%) είναι απόλυτα εξειδικευµένα στις τουριστικές σπουδές. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε στο ερωτηµατολόγιο να µη θίγονται προσωπικά δεδοµένα, να µην τίθενται ευαίσθητες ερωτήσεις και γενικά να είναι διατυπωµένο µε απλό τρόπο ώστε να αυξάνει την πιθανότητα απάντησης. Η έρευνα ξεκίνησε από τις 14/4/2008 και ολοκληρώθηκε στις 30/5/

7 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν ο τρόπος επιλογής των ειδικοτήτων που προσφέρονται γίνεται κυρίως µετά από επικοινωνία µε επαγγελµατίες στην αγορά εργασίας σε ποσοστό 80%, ακολουθεί η έρευνα αγοράς και τα αιτήµατα εγγραφών σε ποσοστό 53,3% το καθένα. Τέλος, 26,7% δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν άλλες µεθόδους τις οποίες δεν απεκάλυψαν για λόγους ανταγωνισµού (Πίνακας 2). ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τρόπος επιλογής ειδικοτήτων ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % Έρευνα Αγοράς 8 53,3 Αιτήµατα εγγραφών 8 53,3 Επικοινωνία µε αγορά άλλο 4 26,7 Τα Ε.Ε.Σ. προκειµένου να είναι ανταγωνιστικά και να επιβιώσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον προσφέρουν διάφορες παροχές στους υποψηφίους (Πίνακας 3). Οι παροχές αυτές δίδονται από τα Ε.Ε.Σ. χωρίς να υπάρχει θεσµικό πλαίσιο που να υποχρεώνει στη χορήγησή τους. ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Παροχές Ε.Ε.Σ. Παροχές Συχνότητα Ποσοστό % Εργαστήριο Η/Υ 14 93,3 Βιβλιοθήκη 14 93,3 ωρεάν εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας 5 33,3 ωρεάν εκµάθηση δύο ξένων γλωσσών 6 40 γραφείο επαγγελµατικού προσανατολισµού 14 93,3 γραφείο επαγγελµατικής αποκατάστασης διοργάνωση εκδηλώσεων µε συναφές µε τις σπουδές αντικείµενο (συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις κ.λπ.) 14 93,3 εναλλακτικοί τρόποι χρηµατοδότησης σπουδών 6 40 δωρεάν χορήγηση Η/Υ 0 0 άλλο 5 33,3 Οι παροχές αυτές είναι η λειτουργία γραφείου επαγγελµατικής αποκατάστασης σε ποσοστό 100%. Επίσης είναι η λειτουργία εργαστηρίου Η/Υ, η ύπαρξη βιβλιοθήκης ενηµερωµένης στην ειδικότητα, η λειτουργία γραφείου επαγγελµατικού προσανατολισµού και η διοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις κ.λπ.) που έχουν σχέση µε τον τουριστικό χώρο, σε ποσοστό 93,3% η καθεµία. Στις παροχές εντάσσεται επίσης η δυνατότητα εναλλακτικής χρηµατοδότησης των σπουδών σε ποσοστό 40%, η δωρεάν εκµάθηση ξένων γλωσσών, σε ποσοστό 40% για δύο γλώσσες και σε ποσοστό 33,3% για µια γλώσσα. Επίσης ορισµένα Ε.Ε.Σ. δήλωσαν ότι παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στους σπουδαστές, ότι δίνουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο επάγγελµα κ.λπ. 7

8 Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση σχετικά µε την εξέλιξη των αποφοίτων. Το 93,3% των Ε.Ε.Σ. δήλωσε ότι παρακολουθεί την εξέλιξη των αποφοίτων και µετά τη λήξη των σπουδών. Να σηµειωθεί ότι το ποσοστό αυτό πιθανότατα θα ανέλθει στο 100% καθώς από το ένα Ε.Ε.Σ. (Trinity College) που δεν απάντησε θετικά δεν έχουν ακόµα αποφοιτήσει σπουδαστές καθώς λειτούργησε το Αντίστοιχα όσον αφορά την «εικόνα» των αποφοίτων στην αγορά εργασίας το 87% των Ε.Ε.Σ. απάντησε ότι είναι «θετική» (και εδώ ισχύει η επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου), ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία τους το 87% των αποφοίτων βρίσκει απασχόληση σχετική µε το αντικείµενο των σπουδών τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που δόθηκαν σχετικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης των διδασκόντων. ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Επίπεδο εκπαίδευσης διδασκόντων ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΚΑΤΕΕ/ΑΣΤΕ 19 11,7 Πανεπιστήµια / Τ.Ε.Ι ,4 Μεταπτυχιακός τίτλος 63 38,9 ιδακτορικό 34 21,0 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορηγήθηκαν (Πίνακας 4) το 38,9% είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και το 21% κάτοχοι διδακτορικού. Μόλις 11% είναι κάτοχοι πτυχίου ΚΑΤΕΕ/ΑΣΤΕ (Ανώτερης εκπαίδευσης). Μάλιστα αυτό δικαιολογείται καθώς αυτοί, σύµφωνα µε τα στοιχεία, διδάσκουν σε Ε.Ε.Σ. τα οποία προσφέρουν ειδικότητες στα επισιτιστικά ή στις αεροπορικές σπουδές όπου δεν υπάρχουν ούτε είναι απαραίτητες µεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Στην ερώτηση αν προσφέρουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο τα 11 απάντησαν θετικά (73,3%). Από αυτά 5 (33,3%) απάντησαν σε επίπεδο Bachelor, τα 6 (40%) σε επίπεδο Master και τα 2 για διδακτορικό (13,3%). Άλλα 3 (20%) δεν απάντησαν. Μάλιστα το 60% (σύνολο 9) δήλωσε ότι συνεργάζεται για το σκοπό αυτό µε κάποιο ξένο Πανεπιστήµιο. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα Ε.Ε.Σ. συνεργάζονται µε Πανεπιστήµια του εξωτερικού και κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας (Wales, Sheffield, Hertfordshire). Επίσης δύο από αυτά συνδέονται µε Αµερικανικά Πανεπιστήµια. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα E.Ε.Σ. διακρίνονται σε 4 κύριες κατηγορίες α) Αυτά που έχουν συνάψει σύµβαση δικαιόχρησης (franchising) µε ξένα Πανεπιστήµια και οργανώνουν τα προγράµµατά τους µε αποκλειστική φοίτηση των σπουδαστών τους στην Ελλάδα (π.χ. ΙST, CITY), β) Αυτά που εφαρµόζουν το σύστηµα της µικτής φοίτησης: δηλαδή διανύεται µέρος του χρόνου φοίτησης στην Ελλάδα και το υπόλοιπο µέρος διανύεται στο εξωτερικό (π.χ. Ελληνοβρετανικό, Όµηρος), γ) Αυτά που εκδίδουν αυτοδύναµα τους τίτλους τους στην Ελλάδα και δ) Αυτά που χρησιµοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα υπό την εποπτεία του συµβεβληµένου Πανεπιστηµίου (π.χ. DRS). Επίσης ορισµένα από τα Ε.Ε.Σ. χορηγούν εξειδικευµένους τίτλους και πιστοποιήσεις σε συνεργασία µε παγκόσµιες ενώσεις π.χ. ΙΑΤΑ. Τέλος το κόστος σπουδών στα Ε.Ε.Σ., καθώς από το 2004 δεν υπόκεινται σε κανένα κρατικό έλεγχο, αλλά διαµορφώνεται ελεύθερα από την αγορά, σύµφωνα µε την 8

9 έρευνα κυµαίνεται από µέχρι ανάλογα µε το πρόγραµµα, τη διάρκεια σπουδών και την παροχή ή µη καταλύµατος στο εκπαιδευτήριο. 5. ιαπιστώσεις-συµπεράσµατα Τα Ε.Ε.Σ. λειτουργούν χωρίς ειδικό νοµικό πλαίσιο. Αν και υπάρχει ρητή απαγόρευση για τη χρήση της προσθήκης «Πανεπιστήµιο, Κολλέγιο, Σχολή, Κέντρο, Οργανισµός, Ινστιτούτο, Ακαδηµία», τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών εφευρίσκουν διαφόρους τρόπους καταστρατήγησης της απαγόρευσης αυτής. Έτσι στις ιστοσελίδες προβάλλεται περισσότερο ο χαρακτήρας του Πανεπιστηµίου, του Κολλεγίου, της Ακαδηµίας κ.λπ. και παραλείπεται αυτός του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στις τηλεγωνικές κλήσεις, οι γραµµατείες ή τα τηλεφωνικά κέντρα των Ε.Ε.Σ. απαντούν ως «University of...». Η διαπίστωση αυτή έχει γίνει και από το Συνήγορο του Καταναλωτή 11, ο οποίος µε την µε αρ. 1428/ σύστασή του καλεί τους ιδιοκτήτες και τους υπεύθυνους εκπροσώπους των Ε.Ε.Σ. να απέχουν από τη χρήση παραπλανητικών τίτλων και να χρησιµοποιούν τον τίτλο ΕΕΣ. Από τα 25 ΕΕΣ που προβάλλονται στο διαδίκτυο στο χώρο των τουριστικών σπουδών τα 4 δεν λειτουργούν. Από τα υπόλοιπα 21, τα 12 είναι εξειδικευµένα στις τουριστικές σπουδές (57,1%). Από αυτά τα 10 προσφέρουν προγράµµατα στη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων, επιχειρήσεων φιλοξενίας, επισιτιστικών µονάδων κ.λπ.), τα 4 προσφέρουν ειδικότητες που αφορούν τις αεροπορικές επιχειρήσεις και τα 7 είναι προσανατολισµένα κυρίως σε επισιτιστικές σπουδές. Προκύπτει ότι τα απόλυτα εξειδικευµένα Ε.Ε.Σ. επιτυγχάνουν να αντέξουν στον ανταγωνισµό και εξακολουθούν να προσφέρουν σταθερά τα προγράµµατά τους. Αρκετά Ε.Ε.Σ. εξακολουθούν να διαφηµίζουν στις ιστοσελίδες τους τις τουριστικές ειδικότητες ενδεχοµένως για να προσελκύσουν υποψηφίους τους οποίους στη συνέχεια στρέφουν σε συναφείς σπουδές. ιαπιστώνεται επίσης ότι τα Ε.Ε.Σ. παρακολουθούν και προσαρµόζουν τα προγράµµατά τους στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς, συνεργαζόµενα µε Πανεπιστήµια και κολλέγια του εξωτερικού, µε αποτέλεσµα να έχουν σηµαντική διείσδυση σ αυτή. Έτσι παρατηρείται µεγάλη απορρόφηση των αποφοίτων και µάλιστα σε θέσεις σχετικές µε τις σπουδές. 6. Επίλογος Η ιδιωτική εκπαίδευση στο πεδίο του τουρισµού στο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο λειτουργεί έξω από το τυπικό θεσµικό επίπεδο. Η ελληνική πολιτεία δεν αντιµετωπίζει θεσµικά µε τον ίδιο τρόπο την ιδιωτική µεταδευτεροβάθµια τουριστική εκπαίδευση µε εκείνο της δηµόσιας τουριστικής εκπαίδευσης την οποία έχει εντάξει στην ανώτερη και ανώτατη βαθµίδα (Πανεπιστηµιακή και Τεχνολογική). Η άτυπη τουριστική εκπαίδευση που παρέχεται από τον ιδιωτικό τοµέα έχει απήχηση στην τουριστική αγορά εργασίας µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να υπάρχει. Φαίνεται ότι ο επαγγελµατικός τουριστικός χώρος εµπιστεύεται την επαγγελµατική κατάρτιση που παρέχεται από τα Ε.Ε.Σ. ανεξάρτητα από την ύπαρξη θεσµικού πλαισίου. 11 Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι Ανεξάρτητη Αρχή που συστήθηκε µε το Ν. 3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, αλλά και ως συµβουλευτικός θεσµός στο πλευρό της πολιτείας για τη θεραπεία προβληµάτων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. στο πρόσβαση την 19/8/2008 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Baum, T. (1993) Human resource concerns in European tourism: strategic response and the EC, International Journal of Hospitality Management, 12(1), pp Christou, E.S. (1999) Hospitality management education in Greece: An Exploratory Study, Tourism Management, 20, pp Goldsmith, A. & Smirli, E. (1995) Hospitality education in Greece: the supply of training on Rhodes, Tourism Management, 16(8), pp Leslie, D. (1993). Higher education for hospitality and tourism: A European dimension. International Journal for Hospitality Management 12(1), Moira, P. Anastasiou, S. (2006). «The viable tourism growth in Greece through multi-leveled and wide spectrum of tourism education and training», Technological Educational Institute of Epirus School of Management and Economics, Department of Accounting, Department of Finance and Auditing, Journal «Review of Economic Sciences», 3rd International Conference «Education and Economic Development». Preveza, Greece, May 2006, Conference Papers, pp (In Greek). 6. Moira, P. Mylonopoulos, D. Anastasiou, S. (2004). «Producing Graduates for the Tourism Industry in Greece: A Case Study», Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 3, No. 2, p.p Prais, S.J., Jarvis, V., & Wagner, K. (1989) Productivity and vocational skills in services in Britain and Germany: hotels, National Institute Economic Review, 130, pp World Economic Forum (2008). Travel & Tourism Competitiveness Report Balancing Economic Development and Environmental Sustainability. Blanke Jennifer & Felton Julia (eds). Geneva: World Economic Forum. Retrieved July 16, 2008, from pdf 9. WTTC (2006). Greece: The impact of travel & tourism on jobs and the economy. (in Greek) 10. Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιαρθρωτικά Ταµεία, Στόχος 1, Υπέρ του Εµπορίου και του Τουρισµού στο 11. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007). Ελλάδα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα, MEMO/07/501, Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου Μοίρα, Π. (2007). «Η πολυσχιδής πραγµατικότητα της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα», εισήγηση στα πρακτικά του 1 ου ιεθνούς Συνεδρίου Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, Αθήνα, 1-2 Μαρτίου Μυλωνόπουλος,.- Μέντης Γ. -Μοίρα Π. (2003). Εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις. Νοµική Προσέγγιση, εκδ. Προποµπός. 14. Σ.Ε.Τ.Ε. (2003). Τουρισµός και Απασχόληση, Αθήνα. 15. Σ.Ε.Τ.Ε. (2005). Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας και η ανάγκη επανατοποθέτησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Αθήνα. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α) «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα τουρισµού». 2. Π 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 231/Α) 3. ηλεκτρονική εφηµερίδα 10

11 4. Ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και ρύθµιση λοιπών θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης» άρθρο 11 «ίδακτρα Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων» 5. Πληροφορίες που δόθηκαν από τον προϊστάµενο του Τµήµατος Υποδοµής Εσωτερικής Αγοράς, της ιεύθυνσης Εµπορικών Οργανώσεων, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, κ. Γεωργίου Βασ. ( ) 6. Π 340/1983 (ΦΕΚ 120/Α) «Καθορισµός των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων των προϊσταµένων των ιευθύνσεων και Γραφείων της Εκπαίδευσης και του τρόπου αναπλήρωσής τους», άρθρο 1, παρ Πληροφορίες και στοιχεία που δόθηκαν από την κα Κοροβέση Καλλιόπη, ιεύθυνση Τιµών Παροχής Υπηρεσιών, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ( ) 8. Συνήγορος του Καταναλωτή στο 11

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Μοίρα Π. Μυλωνόπουλος, Δηµ. (2008). «Το καθεστώς της ιδιωτικής τουριστικής εκπαίδευσης. Η περίπτωση των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης». Τουριστικά Θέµατα, τεύχος 7, Δεκέµβριος, σελ. 108-121

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Α Τ. www.iekcrete.gr ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Α Τ. www.iekcrete.gr ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚ Α ΔΕ Ε Α Τ Κ Τ Δ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Τ Τ Ε Τ Τ Α Δ Τ Τ Τ Τ Α Τ www.iekcrete.gr Προτεραιότητά μας αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου εφοδίων που θα εξασφαλίσουν την απορρόφηση των σπουδαστών από την αγορά εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία

Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) Ο.Τ.Ε.Κ.: Εκπαίδευση, Ειδικότητες, Μαθητική ζωή, Δεξιότητες και Σταδιοδρομία Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 03-10-2013 Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1)

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙ ΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2ο ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ HOTEL DIVANI CARAVEL 26 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Πρόγραµµα Πέµπτη, 26 Ιουνίου 2008 09:30 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συνέδρων 10:00 10:15 Σπύρος Ευσταθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κατά το συνέδριο «Πάτρα Tech 07» που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 8 εκεµβρίου στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ» της Πάτρας, µε θέµα «Έρευνα Τεχνολογία Καινοτοµία», συµµετείχε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ABS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ABS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ABS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ABS! Σκοπός: Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων.! Στόχοι: 1. Η συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

«Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ανάπτυξη της ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ * ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γνωστικό αντικείµενο: «Νοµικά Μαθήµατα & Εργασιακές Σχέσεις» Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Η εξωτερική αξιολόγηση ως μια διαδικασία επιβεβαίωσης επιτυχούς πορείας και επανακαθορισμού των στρατηγικών επίτευξης υψηλών στόχων

Η εξωτερική αξιολόγηση ως μια διαδικασία επιβεβαίωσης επιτυχούς πορείας και επανακαθορισμού των στρατηγικών επίτευξης υψηλών στόχων Η εξωτερική αξιολόγηση ως μια διαδικασία επιβεβαίωσης επιτυχούς πορείας και επανακαθορισμού των στρατηγικών επίτευξης υψηλών στόχων Φαίδρα Ελευθερίου, Επίκουρη καθηγήτρια ΑΤΕΙΘ, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας.

Κωδ. Αρ. Ε.01-05-01 Αρ. Έκδοσης: 1. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 1 Όνομα. 2 Επώνυμο. 3 Τόπος κατοικίας. Κωδικός Ενδιαφερόμενου: 1. ΤΑΥΤΟΤΙΚΑ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 Όνομα 2 Επώνυμο 3 Τόπος κατοικίας 4 Αριθμός ΑΦΜ 5 Αριθμός ελτίου Ταυτότητας 6 Φύλο 7 Ηλικία 8 Υπηκοότητα 9 Εθνικότητα 10 Τηλέφωνο 11 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ABS Α.Ε ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ABS Α.Ε ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ABS Α.Ε ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ABS Α.Ε Σκοπός: Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών και πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: 254 / 19-01-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 8590 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί Τ.Ε. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4)

Ερμηνευτική Εγκύκλιος (σελίδες 6, συν. 4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός, Αθήνα Διεύθυνση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων Τηλ. : 210 6507384, 6507297, 6507206 Χολαργός, 28-01- 2010 Αρ. πρωτ. 6434

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 170/990/9U6 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συµβούλου / Ειδικού Επιστηµονικού Συνεργάτη µε σύµβαση Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα