Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Správa. (príloha k energetickému certifikátu)"

Transcript

1 Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel energetického hodnotenia podľa 8 ods. 1 zákona, c) odkazy na použité technické normy, d) určenie kategórie budovy, zdôvodnenie uvažovania alebo zanedbania priestorov s iným účelom užívania (pri zmiešanom účele užívanie určenie podielu jednotlivých častí z celkovej podlahovej plochy budovy), e) opis budovy a jej stavebných konštrukcií, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií, f) určenie polohy budovy a klimatických podmienok, g) opis technických systémov vykurovania, vetrania, chladenia, prípravy teplej vody a osvetlenia podľa rozsahu energetického hodnotenia, h) vstupné údaje energetického hodnotenia; všetky vstupné údaje sa majú uviesť a potvrdiť, napr. odkazom na medzinárodné alebo národné technické normy alebo odkazmi na príslušné prílohy k týmto medzinárodným technickým normám alebo na iné dokumenty; keď nie sú vstupné údaje normalizovanými údajmi, má sa uviesť zdroj vstupných údajov, i) informáciu o použitých rozmeroch, o výpočte celkovej podlahovej plochy; j) špecifikáciu rozdelenia budovy na teplotné zóny, a ak sú, určenie miestností v každej zóne; poznámku o použitej metóde, či sa použila sezónna metóda, a ak sa použila, určenie dĺžky vykurovacej sezóny a sezóny chladenia, k) potreba tepla na vykurovanie (chladenie), l) potreba energie pre jednotlivé miesta spotreby a celková potreba energie v budove, m) dodaná energia, n) odvádzaná energia, o) energia z obnoviteľných zdrojov vyrobená v budove alebo v jej blízkosti, p) straty pri distribúcii mimo hranice budovy, q) účinnosti zdrojov energie/účinnosti výroby tepla, r) prepočítavacie faktory primárnej energie a emisií oxidu uhličitého pre jednotlivé nosiče, s) primárna energia, t) podiel obnoviteľných zdrojov, u) emisie oxidu uhličitého. Odporúčaný postup výpočtu: 1. Výpočet potreby tepla na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody s určením potreby tepla pre jednotlivé systémy budovy. 2. Výpočet potreby energie pre každé miesto spotreby energie (na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody, osvetlenie), ktorá sa zároveň určí pre každý energetický nosič. Do úvahy sa berú všetky straty z distribúcie, odovzdávania a regulácie, ako aj vlastná spotreba energie (napr. pre čerpadlá) v budove.

2 3. Vypočítané hodnoty potreby energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnajú so škálou v prílohe č. 3 za účelom zatriedenia do energetickej triedy. 4. Celková potreba energie budovy ako súčet potrieb energie pre jednotlivé miesta spotreby energie sa porovnajú so škálou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do energetickej triedy. 5. Odpočíta sa tepelná energia z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti od potreby tepla na vykurovanie (chladenie) a prípravu teplej vody v budove. 6. Stanoví sa dodaná energia berúc do úvahy účinnosti výroby tepla a všetky straty distribúcie, akumulácie, odovzdávania a regulácie mimo hranice budovy. 7. Vypočíta sa dodaná energia pre každý energetický nosič ako súčet potreby energie. 8. Od potreby elektrickej energie sa odčíta elektrická energia z obnoviteľných zdrojov energie v budove alebo v jej blízkosti. 9. Určí sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov. 10. Vypočíta sa dodaná energia podľa energetických nosičov bez energie z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti vyjadrujúca súčet potrebnej energie dodanej cez systémovú hranicu budovy. 11. Vypočíta sa primárna energia s uplatnením faktorov primárnej energie. 12. Výsledok výpočtu sa porovná so škálou uvedenou v prílohe č. 3 a budova sa zatriedi do energetickej triedy podľa globálneho ukazovateľa. 13. Z dodanej energie s uplatnením faktora emisií CO 2 sa vypočítajú emisie oxidu uhličitého. Vstupné údaje, čiastkové výsledky výpočtu a výsledky normalizovaného hodnotenia sa podľa bodov k) až u) podrobnejšie uvedú v tabuľkách (rovnaké tabuľky, okrem tabuľky 6, sa použijú pre aktuálny a nový stav po zhotovení navrhovaných úprav pri významnej obnove): - tabuľka č. 1 Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie - tabuľka č. 2 Potreba energie na vykurovanie - tabuľka č. 3 Potreba energie na prípravu teplej vody - tabuľka č. 4 Potreba energie na chladenie a vetranie - tabuľka č. 5 Potreba energie na osvetlenie - tabuľka č. 6 Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav - tabuľka č. 7 Potreba energie pre normalizované hodnotenie - tabuľka č. 8 Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO 2

3 Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: 3 Obec: 4 Parc. č.: 5 Katastrálne územie: 6 Účel spracovania energetického certifikátu: Výpočet potreby tepla na vykurovanie VSTUPNÉ ÚDAJE 7 Kategória budovy (jeden účel užívania) 8 Zmiešaný účel užívania kategória 1 9 Zmiešaný účel užívania kategória 2 10 Podiel celkovej podlahovej plochy kategória 1 % 11 Podiel celkovej podlahovej plochy kategória 2 % 12 Rok kolaudácie 13 Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany 14 Typ, konštrukčný systém, stavebná sústava ( bytové domy) 15 Šírka budovy m 16 Dĺžka budovy m 17 Výška budovy m 18 Počet podlaží 19 Obostavaný objem m³ 20 Celková podlahová plocha m² 21 Celková teplovýmenná plocha m² 22 Priemerná konštrukčná výška m 23 Faktor tvaru 1/m 24 Výpočtová metóda Budova Výpočet 25 Počet dennostupňov K.deň Popis/názov obvodovej konštrukcie Súčiniteľ Teplovýmenná Teplotný prechodu tepla plocha redukčný konštrukcie U i A (W/(m².K)) i (m²) faktor b (-) Tepelné straty Obvodový plášť : Strecha : Podlaha : Otvorové konštrukcie :

4 Priemerný súčiniteľ prechodu tepla U m W/(m².K) 47 Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur. suteréne L S W/K 48 Vplyv tepelných mostov ΔU W/(m².K) 49 Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔH TM W/K Popis otvorovej konštrukcie Celková dĺžka škár otvorových konštrukcií l (m) Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu) Pa 0, Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n 1/h 55 Nameraná vzduchotesnosť n 50 1/h 56 Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n 1/h 57 Rekuperačná jednotka 58 Účinnosť rekuperačnej jednotky % 59 Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku m³ Tepelné zisky Súčiniteľ prievzdušnosti otvorových výplní i.10 4 (m²/(s.pa 0,67 )) 60 Tep. výkon vnútorného zdroja q W/m² 61 Vnútorné tepelné zisky Qi kwh/a Orientácia Plocha Priepustnosť Intenzita zasklených slnečného Tieniaci faktor slnečného žiarenia otvorových žiarenia (-) I sj (kwh/m²) konštrukcií A g (-) (m²) Účinná kolekčná plocha plné časti A (m²) (chladenie) Solárne tepelné zisky kwh/a Sezónna metóda 71 Merná tepelná strata prechodom H t W/K 72 Merná tepelná strata H v W/K 73 Faktor využitia tepelných ziskov 74 Merná potreba tepla na vykurovanie sezónna metóda kwh/(m 2.a) Merná potreba tepla na vykurovanie a chladenie Mesačná metóda 75 Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania C 76 Trvanie obdobia vykurovania dni 77 Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania C 78 Prerušované vykurovanie (áno/nie) 79 Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni h 80 Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu h Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená 81 vnútorná teplota/redukčný faktor) 82 Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)

5 Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa 83 uvažuje) C 84 Typ konštrukcie 85 C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²) J/(K.m²) 86 Priemerný faktor využitia tepelných ziskov vykurovanie - mesačná metóda 87 Merná potreba tepla na vykurovanie mesačná metóda kwh/(m 2.a) Chladenie 88 Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia C 89 Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia C 90 Trvanie obdobia chladenia dni 91 Účinná solárna kolekčná plocha plných častí v m² m² Priemerný faktor využitia tepelných strát chladenie - mesačná 92 metóda 93 Potreba chladu na chladenie mesačná metóda kwh/(m 2.a) VÝSLEDKY 94 Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje) W/K 95 Merná potreba tepla na vykurovanie sezónna metóda 96 Merná potreba tepla na vykurovanie mesačná metóda 97 Merná potreba chladu na chladenie mesačná metóda Tabuľka 2: Potreba energie na vykurovanie Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: 3 Obec: 4 Parc. č.: 5 Katastrálne územie: 6 Účel spracovania energetického certifikátu: Výpočet potreby energie na vykurovanie VSTUPNÉ ÚDAJE 7 Kategória budovy 8 Celková podlahová plocha m² 9 Vykurovací systém 10 Distribučný systém 11 Druh tepelnej ochrany rozvodov 12 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov mm 13 Teplotný spád C 14 Druh a typ rekuperácie Budova 15 Teplotná regulácia na vykurovacích telesách (áno/nie) 16 Teplotná regulácia v budove (áno/nie) 17 Zdroj tepla Typ zdroja 18 Energetický nosič 19 Umiestnenie zdroja 20 Účinnosť výroby tepla % 21 Potreba tepla na vykurovanie (z tab. 1) 22 Druh výpočtovej metódy na potrebu tepelnej energie 23 Podrobná metóda: Dĺžka potrubia v zóne 1 m 24 Dĺžka potrubia v zóne 2 m Potreba tepla a energie

6 25 Dĺžka potrubia v zóne 3 m 26 Súčiniteľ tepelnej vodivosti tepelnej izolácia W/(m.K) 27 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia mm 28 Teplota okolitého prostredia C 29 Stredná teplota vykurovacej látky C 30 Počet prevádzkových hodín za rok h 31 Zjednodušená metóda: Dĺžka zóny m 32 Šírka zóny m 33 Výška zóny m 34 Počet podlaží v zóne 35 Merná tepelná strata W/m 36 Teplota okolitého prostredia C 37 Stredná teplota vykurovacej látky C 38 Počet prevádzkových hodín h 39 Potreba tepelnej energie pri jej odovzdávaní do priestoru 40 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie 41 Potreba tepelnej energie na vykurovanie (bez zohľadnenia ziskov) 42 Zisky tepelnej energie zo systému prípravy TV a elektropohonov (spätne získané teplo) 43 Potreba tepelnej energie vykurovania po zohľadnení tepelných ziskov 44 Príkon čerpadiel W 45 Čas prevádzky počas roka h 46 Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá) 47 Potreba vlastnej elektrickej energie (rekuperácia tepla) 48 Výpočtový prietok vzduchu m 3 /s 49 Účinnosť % 50 Získaná tepelná energia zo zariadenia kwh/(m 2.a) 51 Spôsob uloženia potrubia 52 Dĺžka potrubia m 53 Technické údaje o tepelnej izolácii 54 Čas prevádzkovania siete h 55 Tepelné straty pri odovzdávaní mimo hranice budovy 56 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy 57 Strata pri výrobe (účinnosť zdroja) 58 Tepelná energia zo solárneho zdroja alebo iného obnoviteľného zdroja VÝSLEDKY Potreba energie bez strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe 59 tepla Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, 60 distribúcii a výrobe tepla 61 Potreba energie na vykurovanie vrátane strát pri odovzdávaní, distribúcii a výrobe tepla (so zohľadnením obnoviteľného zdroja) 62 Vlastná elektrická energia 63 Podiel potreby energie na vykurovanie z celkovej potreby energie v budove %

7 Tabuľka 3: Potreba energie na prípravu teplej vody (TV) Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: 3 Obec: 4 Parc. č.: 5 Katastrálne územie: 6 Účel spracovania energetického certifikátu: Výpočet potreby energie na prípravu teplej vody (TV) VSTUPNÉ ÚDAJE 7 Kategória budovy 8 Spôsob hodnotenia 9 Systém prípravy TV 10 Celková podlahová plocha m² 11 Distribučný systém 12 Druh tepelnej ochrany rozvodov 13 Hrúbka tepelnej izolácie rozvodov mm 14 Meranie a regulácia 15 Typ zdroja Budova Zdroj tepla 16 Energetický nosič 17 Umiestnenie zdroja 18 Účinnosť výroby tepla % 19 Potrebný objem TV m 3 /deň 20 Potrebný denný objem TV na m 2 celkovej podlahovej plochy m 3 /m 2 21 Potreba tepelnej energie na normalizovaný objem TV 22 Súčiniteľ tepelnej vodivosti W/(m.K) 23 Hrúbka tepelnej izolácie pre jednotlivé svetlosti potrubia mm 24 Dĺžka potrubí m 25 Merná tepelná strata W/K 26 Teplota vody v potrubí C 27 Teplota okolitého prostredia C 28 Potreba tepelnej energie na krytie strát distribúcie (cirkulácia) 29 Potreba tepelnej energie na krytie strát výroby (zásobník) 30 Potreba tepelnej energie na krytie strát dodanej TV 31 Potreba tepelnej energie pre systém teplej vody 32 Dĺžka vykurovacieho obdobia dni 33 Tepelné straty systému prípravy TV využiteľné pre vykurovanie 34 Typ čerpadla 35 Príkon čerpadla (spolu) kw 36 Počet prevádzkových hodín v roku h 37 Potreba vlastnej elektrickej energie (čerpadlá v budove) kwh/(m 2.a) 38 Obnoviteľný zdroj 39 Ročné využiteľné teplo zo slnečného žiarenia kwh/a 40 Plocha slnečných kolektorov m 2 41 Účinnosť slnečných kolektorov % 42 Tepelná energia zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja 43 Potreba tepelnej energie na prípravu TV po zohľadnení tepelnej energie zo solárneho systému alebo iného obnoviteľného zdroja Potreba tepelnej energie a energie

8 44 Popis a spôsob uloženia potrubia 45 Dĺžka potrubia m 46 Hrúbka tepelnej izolácie mm 47 Tepelné straty pri distribúcii mimo hranice budovy 48 Strata pri výrobe (účinnosť výroby) VÝSLEDKY 49 Potreba energie na prípravu TV budovy Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a 50 výrobe TV Potreba energie na prípravu TV vrátane strát pri distribúcii a 51 výrobe TV so zohľadnením obnoviteľného zdroja 52 Vlastná elektrická energia (čerpadlá) 53 Podiel potreby energie na prípravu teplej vody z celkovej potreby energie v budove % Tabuľka 4: Potreba energie na chladenie a vetranie Č. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE r. 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: 3 Obec: 4 Parc. č.: 5 Katastrálne územie: 6 Účel spracovania energetického certifikátu: Výpočet potreby energie na nútené vetranie a chladenie VSTUPNÉ ÚDAJE 7 Kategória budovy 8 Spôsob hodnotenia 9 Typ systému chladenia/vetrania 10 Počet dennostupňov K.deň 11 Celková podlahová plocha budovy m² 12 Celková podlahová plocha priestorov s vetraním m² 13 Celková podlahová plocha prietorov s chladením m² 14 Redukovaná plocha priestorov vzhľadom na pomer chladenej plochy m² 15 Atmosférický tlak kpa 16 Zima: kpa 17 Teplota vonkajšieho vzduchu C 18 Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu % 19 Hustota vonkajšieho vzduchu kg/m³ 20 Entalpia kj/kg 21 Leto: 22 Teplota vonkajšieho vzduchu C 23 Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu % 24 Hustota vonkajšieho vzduchu kg/m³ 25 Entalpia kj/kg 26 Budova Zdroj Zdroj chladu 27 Obnoviteľný zdroj chladu

9 28 Zdroj pre nútené vetranie 29 Energetický nosič pre ohrev vzduchu 30 Potreba energie na nútené vetranie - ohrev 31 Potreba energie na nútené vetranie elektrická energia 32 Potreba energie na chladenie 33 Rekuperácia tepla - účinnosť % 34 Potreba energie na krytie strát distribúcie vzduchu kwh/(m 2.a) 35 Potreba energie na krytie strát distribúcie chladu kwh/(m 2.a) 36 Potreba vlasnej elekrickej energie (čerpadla) kwh/(m 2.a) 37 Potreba vlasnej elekrickej energie (motory ventilátorov) kwh/(m 2.a) 38 Celková potreba elektrickej energie na vetranie a chladenie Potreba energie VÝSLEDKY 39 Potreba energie na chladenie a vetranie 40 Podiel potreby energie na chladenie a vetranie z celkovej potreby energie v budove % Tabuľka 5: Potreba energie na osvetlenie Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: 3 Obec: 4 Parc. č.: 5 Katastrálne územie: 6 Účel spracovania energetického certifikátu: Výpočet potreby energie na osvetlenie VSTUPNÉ ÚDAJE 7 Kategória budovy - 8 Celkový počet miestností v budove - 9 Počet miestností určených na overenie dodržania projektovej hodnoty osvetlenosti - 10 Počet overených miestností s vyhovujúcim osvetlením - Budova 11 Celková podlahová plocha m² 12 Lokalita - zemepisná šírka 13 Lokalita - zemepisná dĺžka 14 Prevádzkový čas od: h 15 Prevádzkový čas do: h 16 Korekčný činiteľ pre víkendy (C we ) - 17 Celkový počet inštalovaný svietidiel ks 18 Celkový inštalovaný príkon svietidiel kw 19 Celkový nabíjací príkon núdzových svietidiel kw 20 Celkový pasívny príkon riadiacich jednotiek vo svietidlách kw 21 Celkový inštalovaný príkon svetelných zdrojov vo svietidlách kw 22 Súhrnný príkon predradníkov v žiarivkových svietidlách kw 23 z toho súhrnný príkon klasických predradníkov kw 24 Celkový počet fasádnych okien ks Svietidlá Denné svetlo 25 Celková plocha fasádnych otvorov m² 26 Celková plocha zóny s denným svetlom m² 27 Celková plocha stavebných otvorov pre klasické svetlíky m²

10 28 Celková plocha stavebných otvorov pre pílové svetlíky m² 29 Prevažujúci typ riadenia osvetlenia v budove kód - 30 Priemerný činiteľ využitia denného svetla v budove (F D ) - 31 Priemerný činiteľ obsadenosti budovy (F O ) - 32 Priemerný činiteľ konštantnej osvetlenosti v budove (F C ) - Riadenie osvetlenia VÝSLEDKY 33 Ročná potreba energie na osvetlenie v budove (W L ) kwh/m² 34 Pasívna ročná potreba energie (W P ) kwh/m² 35 Potreba energie na osvetlenie (LENI) 36 Merná ročná potreba energie na osvetlenie ( e ) kwh/(m².lx.a) 37 Podiel potreby energie na osvetlenie z celkovej potreby energie v budove % Tabuľka 6: Rekapitulácia a potenciál úspor energie po zhotovení navrhovaných úprav Č. r. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE 1 Názov budovy: 2 Ulica, číslo: 3 Obec: 4 Parc. č.: 5 Katastrálne územie: Účel spracovania energetického 6 certifikátu: Potenciál úspor energie po vykonaní navrhovaných úprav Veličina 7 Potreba tepla na vykurovanie Potreba energie: 8 na vykurovanie 9 na prípravu teplej vody 10 na chladenie/vetranie 11 na osvetlenie 12 Celková potreba energie : 13 Primárna energia : Potreba tepla / energie - aktuálny stav v Potreba tepla / energie - po realizácii navrhovaných úprav v Úspora tepla / energie v Potenciál úspor v % Odpočítateľná tepelná a elektrická energia: 15 solárna tepelná 16 solárna fotovoltická 17 kogenerácia 18 Tepelná energia z iného obnoviteľného zdroja

11 Tabuľka 7: Výpočet potreby energie Potreba energie Názov budovy: Ulica, číslo: Obec: Parc. č.: Katastrálne územie: Účel spracovania energetického certifikátu: Miesto spotreby Vykurovanie Teplá voda Chladenie a vetranie Osvetlenie Zdroj/energetický nosič Potreba tepla/energie v kwh/(m 2.a) Straty vykurovacieho systému v budove: Straty pri odovzdávaní tepla a regulácii Straty pri rozvode tepla Straty pri akumulácii tepla Spolu Spätne získané teplo v kwh/(m 2.a) Vlastná energia v budove: Elektrická energia na čerpadlá, ventilátory, rekuperačnú jednotku Potreba energie v budove bez strát pri výrobe tepla v kwh/(m 2.a) Straty mimo hranice budovy: Straty pri výrobe tepla (transformácia) Straty pri distribúcii Vlastná elektrická energia: Potreba energie so stratami pri výrobe tepla v kwh/(m 2.a) Energia z obnoviteľných zdrojov (solárna a iná) Dodaná energia bez energie z obnoviteľných zdrojov v kwh/(m 2.a):

12 Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO 2 Č. r. Potreba energie v budove Energetický nosič / miesto spotreby 1 Vykurovanie 2 Príprava teplej vody 3 Chladenie a vetranie 4 Osvetlenie 5 OZE Celková potreba energie v budove 6 V budove a v blízkosti Mimo pozemku užívaného 7 s budovou 7 Straty pri výrobe Straty pri distribúcii mimo 7 budovy Straty pri odovzdávaní 8 mimo budovy 9 Dodaná energia kwh/(m 2.a) Mimo budovy Potreba energie Vykurovací olej Zemný plyn Uhlie Diaľkové vykurovanie Diaľkové chladenie Drevo Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove Elektrická energia Energetický nosič n Solárna tepelná energia Solárna energia fotovoltická energia Elektrická energia z kogenerácie Teplo z kogenerácie Vážená energia a C02 10 Primárna energia, CO2 Typ energetického nosiča 11 Váhové faktory pre primárnu energiu 12 Primárna energia kwh/(m 2.a) 13 Váhové faktory pre emisie CO 2 14 Emisie CO 2 v kg/(m 2.a)

13 Poznámky: a) primerane sa tabuľky použijú aj na prevádzkové hodnotenie; b) na prevádzkové hodnotenie sa použijú výsledky merania spotreby tepla/energie na vykurovanie aspoň za tri roky, pričom sa vylúči nameraná spotreba minimálne za prvý rok užívania budovy po ukončení jej výstavby (podrobne podľa normy); 1 ) c) primerane sa môže použiť požadovaný obsah správy a tabuľky pri spracovaní správy na projektové energetické hodnotenie; d) celkovou potrebou energie budovy je všetka energia, ktorú potrebuje budova v priestoroch vymedzených hranicou budovy, čiže obalovými konštrukciami budovy; e) do potreby energie v budove sa zahŕňa aj vlastná energia systémov vykurovania, klimatizácie, prípravy teplej vody, vetrania a osvetlenia, napríklad potreba energie ventilátorov, čerpadiel, pilotných plameňov umiestnených v budove a v rámci systémovej hranice; zahŕňa vplyv spätne získateľného tepla zo zdrojov tepla, chladenia a prípravy teplej vody, ak sa tieto zdroje nachádzajú v budove; f) systémová hranica vo vzťahu k systémom zásobovania budovy energiou je vymedzená hlavnými meračmi dodávky zemného plynu, elektrickej energie a centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou pri vstupe do budovy, alebo vstupom zariadenia na uskladnenie kvapalných a pevných palív do budovy, vyústením komína z budovy a vstupmi do budovy od alternatívnych a obnoviteľných zdrojov. 1 ) STN EN 15603/NA Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia. Národná príloha.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA Úvod Vstupné podklady Okrajové podmienky... 2 Strana 1 z 12 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 1.1. Úvod... 2 1.2. Vstupné podklady... 2 1.3. Okrajové podmienky... 2 2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE A STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIACH OBJEKU...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice ENERGETICKÝ AUDIT administratívnej budovy Národná kriminálna agentúra Národná protikorupčná jednotka expozitúra Východ Rastislavova 69 Košice ENERGETICKÝ AUDIT ADMISTRATÍVNEJ BUDOVY Národná kriminálna

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO

Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE. Ing. Matej Kerestúr LOGO Odborná konferencia Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, 4. - 5. december 2012, WELLNESS HOTEL PATINCE Efektívne opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov Ing. Matej Kerestúr

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice Spracovateľ: Slovenská

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN )

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN ) TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (revízia STN 73 0540) prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Z histórie

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce OBJEKT č.48 SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce ADMINISTRATÍVNA

Διαβάστε περισσότερα

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne

Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta Katedra konštrukcií pozemných stavieb Využívanie OZE v budovách - príklad pilotného projektu bytového domu v Tvrdošíne prof. Ing. I. Chmúrny,

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ VIPO, a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Audit areálu spoločnosti VIPO, a.s. v Partizánskom

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE A) Architektonicko-estetické požiadavky celková kompozícia budovy (priestorové riešenie s dopadom na vylúčenie monotónnych nezaujímavých priečelí), architektonické

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard

Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard Kritériá pre Pasívne domy, EnerPHit a PHI Ultranízkoenergetický štandard, verzia 9e, revidovaná 05.09.2016 1/28 Štruktúra kritérií

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

4,88 ESTIA S É R I A 4

4,88 ESTIA S É R I A 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIA 4 Tepelné čerpadlá vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlá vzduch-voda Náš príspevok pre životné prostredie Aktuálnou témou dneška je využitie znovuobnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým

Διαβάστε περισσότερα

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH Bratislava, júl 2007 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH 1. ÚVOD Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DOM

NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DOM ÚSTAV KONŠTRUKCIÍ V ARCHITEKTÚRE A INŽINIERSKYCH STAVIEB FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE IV. ROČNÍK ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ ANONYMNEJ SÚŤAŽE NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ

Διαβάστε περισσότερα

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla Rek.vyhlášky 630/2005 Z.z. (ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

OKNÁ. Forma okenného otvoru ako vysokofunkčného a výrazového prostriedku architektúry sa vždy spájala so slohmi jednotlivých historických období.

OKNÁ. Forma okenného otvoru ako vysokofunkčného a výrazového prostriedku architektúry sa vždy spájala so slohmi jednotlivých historických období. OKENNÉ KONŠTRUKCIE OKENNÉ KONŠTRUKCIE Okenné konštrukcie, resp. výplne otvorov sú najexponovanejšími prvkami obalových konštrukcií budov. Svojimi funkciami sa výraznou mierou podieľajú na tvorbe optimálneho

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA. Katedra výkonových elektrotechnických systémov. Bakalárska práca ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA Katedra výkonových elektrotechnických systémov Bakalárska práca Textová časť 2009 Michal Hrabek ZÁVEREČNÁ BAKALÁRSKA PRÁCA Názov práce: Štúdia ročných

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

/ 1 4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda 2 0 1 3 / 1 4 ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlo vzduch-voda Múdro kúriť, pritom šetriť a súčasne chrániť životné prostredie! Životné prostredie a naše emisie CO 2 sa týkajú nás

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Stavebná fakulta Kapalo Peter Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z Európskeho

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch

Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch Domácnosti Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch SPP Poradíme Vám Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch OBSAH 1. Úvod 4 2. Spotreba energie v domácnostiach

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti úspor energie v školách

Možnosti úspor energie v školách Možnosti úspor energie v školách Bratislava, júl 2007 1. Úvod Energia je, podľa slovníka, sila, ktorá má schopnosť vykonávať prácu resp. pohyb. Bez energie by nič neexistovalo. Energia je všade, mení sa

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO

ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO OHREV VODY OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE VYKUROVANIE ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO VYDANIE 01 2011» TEPELNÉ ČERPADLÁ» VENTILÁCIA» SOLÁR» DÁTA, FAKTY, PRÍSLUŠENSTVO 1 1 OBSAH Kvalita nie je náhoda

Διαβάστε περισσότερα

2015 / 16 ESTIA SÉRIA 4 / ESTIA HI POWER. Vzduchovo-tepelné čerpadlá

2015 / 16 ESTIA SÉRIA 4 / ESTIA HI POWER. Vzduchovo-tepelné čerpadlá 2015 / 16 ESTIA SÉRIA 4 / ESTIA HI POWER Vzduchovo-tepelné čerpadlá ESTIA HI POWER Náš príspevok pre životné prostredie Aktuálnou, dnešnou témou je využitie znovuobnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým

Διαβάστε περισσότερα

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2.

Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive. [kg] PENA DRYsystem. Orientačná výdatnosť (l) 5 m 2 /dóza ml m 2 /dóza 2. SUPRA SUPRA PLUS ABSOLÚTNA NOVINKA NA STAVEBNOM TRHU! PENA DRYsystem / Lepiaca malta zadarmo! Rozmery dxšxv [mm] Ks/paleta Hmotnosť Spotreba tehál v murive ks [kg] paleta [kg] Pevnosť v tlaku P [N/mm²]

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta BAKALÁRSKA PRÁCA 2008 Peter Špaňo Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta Študijný odbor: Elektrotechnika Analýzy spotreby elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu

Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu Integrated System HVAC in Family House Bc. Mário Mičo Diplomová práca 2015 Prohlašuji, ţe beru na vědomí, ţe odevzdáním diplomové/bakalářské

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely

Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky. Mesto Gbely Námestie slobody 1261, Gbely Koncepcia rozvoja Gbelov v oblasti tepelnej energetiky Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely Predkladá : SEA, regionálna pobočka Hurbanova 59, Trenčín 911 01 Ing. Miroslav Žilinský, riaditeľ Júl 2006 OBSAH

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla.

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ) podľa 12 ods. 10 a 14 ods. 3 písm.

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE

KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE MESTO PÚCHOV VZN č.: 2 / 2005 Strana / Počet strán: 1 / 45 VZN č.: 2 / 2005 KONCEPCIA ROZVOJA MESTA PÚCHOV V TEPELNEJ ENERGETIKE VZN nadobúda platnosť dňom:... 2005 Uznesenie MsZ č.: 58/2005 zo dňa 6.7.2005

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti

Základné charakteristiky a vlastnosti otvorových konštrukcií. Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností. Základné vlastnosti Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Stručný prehľad stavebno fyzikálnych vlastností Základné charakteristiky a otvorových konštrukcií Základné 4 Akustické Overovanie

Διαβάστε περισσότερα

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky Opakovanie učiva II. ročníka, Téma 1. A. Príprava na maturity z fyziky, 2008 Outline Molekulová fyzika 1 Molekulová fyzika Predmet Molekulovej fyziky

Διαβάστε περισσότερα

1. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK 1.1. Posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska tepelného odporu 1.1. Obvodová stena - výstup z programu thermo 09

1. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK 1.1. Posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska tepelného odporu 1.1. Obvodová stena - výstup z programu thermo 09 1. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK 1.1. Posúdenie obalových konštrukcií z hľadiska tepelného odporu 1.1. Obvodová stena - výstup z programu thermo 09 INTERIÉR EXTERIÉR θ i = 20 C θ e = -11 C Φ i = 50 % φ e =

Διαβάστε περισσότερα

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému

30 % Bezpečné. SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SPRIEVODCA NÁVRHOM Bytové stanice Danfoss EvoFlat od A Z Majte pod kontrolou váš projekt vďaka efektívnej koncepcii systému Bezpečné a pohodlné bytové stanice EvoFlat zabezpečujú

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory

RADIÁTORY IMMERPAN. Oceľové ploché radiátory RADIÁTORY IMMERPAN Oceľové ploché radiátory VÝHODY IMMERPAN KOMPAKTNÉ ROZMERY VYSOKÁ ÚČINNOSŤ IMMERPAN, NOVÁ LÍNIA VÝROBKOV Z PONUKY IMMERGAS Sortiment plochých oceľových radiátorov, prezentovaných pod

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C

Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta L U Č E N E C AUGUST 2012 OBSAH 1 Identifikačné údaje... 5 1.1 Objednávateľ... 5 1.2 Zhotoviteľ... 5 2 Úvod... 6 3 Analýza súčasného stavu... 8 3.1 Analýza

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4.

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc. Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc Návrh cirkulácie ohriatej pitnej vody a výpočet nastavenia regulačných ventilov Alwa Kombi 4. Honeywell Bratislava 2006 1 Spôsoby výpočtu cirkulácie teplej vody

Διαβάστε περισσότερα

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM. Cenník platný od 1.4.

TermoBRIK. Cenník produktov TEHLY STROPY PREKLADY SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM.  Cenník platný od 1.4. Cenník produktov Cenník platný od 1.4.2015 V E R Í M E T R A D Í C I I, T V O R Í M E H O D N O T Y. SLOVENSKÉ TEHLY OCENENÉ ZLATOM TEHLY STROPY PREKLADY DOPRAVA ZDARMA TEHLY STROPY PREKLADY NOVINKA SUPRA

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá

Hocheffizienz-Wärmepumpen. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Planungsunterlage Projektové podklady Hocheffizienz-Wärmepumpen Vysokoefektívne tepelné čerpadlá BWL-1-A, BWL-1-I Luft/Wasser vzduch-voda BWS-1 Sole/Wasser soľanka-voda Obsah Obsah... strana Základy 1.

Διαβάστε περισσότερα

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN ANALÝZA PRODUKCIE EMISIÍ CO 2 Z DOPRAVY V SR 1 Daniel Konečný, 2 Vladimír Konečný 1. Úvod Takmer každá ľudská aktivita ovplyvňuje životné prostredie. Rozvoj rôznych oblastí hospodárstva, a s tým spojený

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG VYKUROVANIE

všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG VYKUROVANIE všetko v jednom omfort pre rezidenčné a komerčné aplikácie DAIKIN ALTHERMA KATALÓG 2012 - VYKUROVANIE Vykurovanie, teplá pitná voda a chladenie iešenie pre trvalo udržateľný rozvoj pre rezidenčné a komerčné

Διαβάστε περισσότερα

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie.

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Komplexné reišenie kúrenia: Wolf - tepelné čerpadlá 02 03 Obsah Úsporné a šetrné kúrenie s vysokoefektívnymi tepelnými

Διαβάστε περισσότερα

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR

VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR VAŠE ŽELANIE JE NAŠOU MIEROU LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED FLOOD 150W Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

SIEA september, Nízke Tatry, hotel Družba. Energetická efektívnosť a využívanie.

SIEA september, Nízke Tatry, hotel Družba. Energetická efektívnosť a využívanie. SIEA 24. - 25. september, Nízke Tatry, hotel Družba Energetická efektívnosť a využívanie tepelných čerpadiel podľa noriem www.szchkt.org Chladivá, chladiace okruhy Aplikácie - Tepelné čerpadlá Tomlein

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS solárne kolektory a zostavy PRINCÍP ČINNOSTI Ako to funguje? Solárnú energiu aktívne absorbujú a spracovávajú solárné kolektory. Sú to samostatne stojace panely, ktoré môžu byť

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Verzia zo dňa 6. 9. 008. Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej odpovede sa môže v kontrolnom teste meniť. Takisto aj znenie nesprávnych odpovedí. Uvedomte si

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Zadávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky podľa Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005 Zhotoviteľ:

Διαβάστε περισσότερα