ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ"

Transcript

1 ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ (ΔΑΠ) γ. Κνηλσληνινγηθή Δηαηξεία. Α.1.2. Γηα πνηνπο ιφγνπο δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε; Μνλάδεο 6 Α.1.3. Να πξνζδηνξίζεηε, αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή όρη, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ έλδεημε Σωστό ή Λάθος δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε. Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηαζθεπήο ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ζπλάληεζε δπζθνιίεο, επεηδή: α. δελ ππήξμε θπβεξλεηηθφ ελδηαθέξνλ β. δελ ππήξραλ δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθνί άμνλεο, ψζηε ε ρψξα λα ζπλδεζεί κε απηνχο γ. ην ειιεληθφ θξάηνο δελ κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα δ. νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο πεξηφξηδαλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ ε. ην ελδηαθέξνλ ησλ μέλσλ επελδπηψλ ήηαλ πνιχ κηθξφ ζη. νη αλάγθεο ηνπ εκπνξίνπ δελ απαηηνχζαλ ηε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ δ. ππήξρε ήδε ζηε ρψξα αμηφπηζην ρεξζαίν ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν. Μνλάδεο 7 Α.2.1 Πνηα ήηαλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο Σπκθσλίαο ηεο Αγθπξαο (10 Ηνπλίνπ 1930); Μνλάδεο 9 Α.2.2. Ο Ησάλλεο Μεηαμάο ζηηο εθινγέο ηεο 26 εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1936 πήξε κφιηο ην 4% ησλ ςήθσλ. ηηο 4 Απγνχζηνπ 1936 επηβιήζεθε δηθηαηνξία. Πνηνη ιφγνη νδήγεζαλ ζηελ πνιηηηθή απηή εθηξνπή; Μνλάδεο 8 Α.2.3. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα γξάκκαηα ηεο Σηήιεο Α θαη δίπια ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο από ηε Σηήιε Β πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζσζηή απάληεζε. ηήιε Α α. λαπαίνη β. Σαλδηκάη γ. ΓΟΔ δ. ΟΤΛΔΝ ηήιε Β 1. Δπηηξνπή απφ εθπξνζψπνπο έμη Γπλάκεσλ πνπ αλέιαβαλ ηε δηαρείξηζε ησλ βαζηθψλ θξαηηθψλ εζφδσλ (1898) 2. Δηαηξεία πνπ αλέιαβε ηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο ηερλεηήο ιίκλεο ηνπ Μαξαζψλα 3. Δηαηξεία πνπ αλέιαβε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιεπκάησλ ηνπ Λαπξίνπ 4. Άιιε νλνκαζία ηνπ ξσζηθνχ θφκκαηνο 5. Πεξίνδνο ζπληαγκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έδηλαλ δηεπξπκέλα δηθαηψκαηα ζηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Μνλάδεο 8 Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο Μ.Ο. δεθαεηηψλ θαη ΟΜΑΓΑ Β ΔΗΓΟ Δηζαγωγέο Δμαγωγέο Δηζαγωγέο Δμαγωγέο Αγξνηηθά πξντφληα 31% 63% 36% 75% Βηνκεραληθά πξντφληα 24% 7% 30% 2%

2 Πξψηεο χιεο 12% 17% 18% 22% α. Αθνχ κειεηήζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα πξνζδηνξίζεηε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Διιάδαο θαηά ηηο δεθαεηίεο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν πίλαθαο θαη λα ζρνιηάζεηε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ. β. Πνηα ήηαλ ε ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηελ ίδηα πεξίνδν; Να δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ην θείκελν πνπ αθνινπζεί: Ο Ησάλλεο Μαθξπγηάλλεο (πιεξεμνχζηνο Αζελψλ, απηνρζνληζηήο) ππνζηήξημε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ εηεξφρζνλσλ απφ ηηο δεκφζηεο ζέζεηο: Απηνί [νη εηεξφρζνλεο] εθάζεζαλ ηφζα ρξφληα θαη έηξσγαλ ςσκί θαη έθεξαλ ηελ παηξίδα καο άλσ-θάησ. Αο θαζίζσκελ ηψξα θαη εκείο λα θάγσκελ ςσκί. Ο Δπζηάζηνο ίκνο (πιεξεμνχζηνο Ζπεηξσηψλ, εηεξνρζνληζηήο): Δλ κφλνλ ήην ην βέβαηνλ, φηη νιίγνλ ή πνιχ, κηθξφλ ή κέγα κέξνο ηήο απφ αίκαηα πιεκκπξνχζεο [ειιεληθήο] γεο ήζειελ κείλεη ειεχζεξνλ. απηφ ην κέξνο έπξεπε λα είλαη ε θνηλή παηξίο φισλ ησλ επαλαζηεζάλησλ Διιήλσλ, φισλ ησλ θαηνίθσλ ησλ επαξρηψλ εθείλσλ φζνη εηο ηνλ πφιεκνλ εγσλίζζεζαλ, εζπζηάζζεζαλ, έπαζνλ, θαηεζηξάθεζαλ. Ηδνχ ε κεγάιε ζπλζήθε, ε ζπλδέζαζα ηαο επαλαζηαηεζάζαο ειιεληθάο επαξρίαο, ηδνχ ην κέγα πξνο αιιήινπο ζπλάιιαγκα ησλ Διιήλσλ γξαθέλ φρη κε κειάλελ, αιιά κε αίκα. Ζην έλσζηο εηιηθξηλήο, ήην έλσζηο αδειθηθή. Από ην βηβιίν: Η. Γεκάθεο, Ζ Πνιηηεηαθή Μεηαβνιή ηνπ 1843 θαη ην Εήηεκα ησλ Απηόρζνλσλ θαη Δηεξόρζνλσλ. α. Με βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, πψο θξίλεηε ηηο αληηηηζέκελεο απφςεηο πνπ εθθξάδνπλ ν Ησάλλεο Μαθξπγηάλλεο θαη ν Δπζηάζηνο ίκνο ζην θείκελν; β. Παξφκνην πξφβιεκα, φπσο απηφ ησλ απηνρζφλσλ εηεξνρζφλσλ, δεκηνπξγήζεθε κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Πψο εθθξάζηεθε ε δηάζηαζε γεγελψλ πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή δσή; Μνλάδεο ΟΜΑΓΑ Α α. Να δψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ: Σαλδηκάη Δζληθφλ Κνκηηάηνλ Οκάδα ησλ Ηαπψλσλ. β. Να πξνζδηνξίζεηε, αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθόινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή όρη, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ έλδεημε Σωστό ή Λάθος δίπια ζηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε. 1. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα ππέθεξε απφ ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ. 2. Έλα απφ ηα αηηήκαηα ησλ αληηπνιηηεπηηθψλ νκίισλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850 ήηαλ ε ίδξπζε αγξνηηθψλ ηξαπεδψλ. 3. Μεηά ηελ επηβνιή ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ, ε εγγχεζε ησλ Γπλάκεσλ αχμεζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο. 4. Ζ Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή κεξίκλεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. 5. ηηο εθινγέο ηνπ 1933 επηθξάηεζε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. α. ε πνηα θαηάζηαζε βξηζθφηαλ ην πηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο κέρξη ην 1841; β. Πνηα ήηαλ ε πξνζθνξά ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ηνπ 1922 ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ; Μνλάδεο 13 ΟΜΑΓΑ Β

3 α. Με βάζε ην παξαθάησ θείκελν ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα αλαιχζεηε ηηο βαζηθέο γξακκέο ηνπ εθζπγρξνληζηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ θαη λα αλαθέξεηε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα λα πινπνηεζεί. Πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηνπ Υ. Σξηθνύπε ζηε Βνπιή, Μάξηηνο 1882: «Σν πξφγξακκα εκψλ δεηεί ηελ αλφξζσζηλ ηνπ ηφπνπ. Ζ θνηλσλία δεηεί θξαγκνχο θαηά ησλ ππεξβαζηψλ ηεο θπβεξλήζεσο, θαηά ησλ ππεξβαζηψλ παληφο ηζρχνληνο, θαηά ησλ ππεξβαζηψλ ηεο Βνπιήο. Γίδνληεο ψζεζηλ... εηο πάληα ηα αθνξψληα εηο ηελ πιηθήλ πξφνδνλ, ήηηο απνηειεί ηα λεχξα ηεο εζληθήο ελεξγείαο, νθείινκελ ηδίσο λα δψζσκελ πάζαλ εκψλ ηελ πξνζνρήλ εηο ηελ νηθνλνκηθήλ θαηάζηαζηλ.» β. Να εμεγήζεηε ηελ αληίδξαζε ηεο θνηλήο γλψκεο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή ηνπ Υ. Σξηθνχπε. Με βάζε ηηο δχν πεγέο πνπ ζαο δίλνληαη θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο θπβέξλεζεο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην 1911, λα απνηηκήζεηε θαηά πφζν νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ηφηε ν Δ. Βεληδέινο αληαπνθξίλνληαλ ζηα αηηήκαηα ηνπ θηλήκαηνο ζην Γνπδί (1909). α. Πξνθήξπμε ηνπ ηξαηηωηηθνύ πλδέζκνπ ηελ εκέξα ηνπ θηλήκαηνο, 15 Απγνύζηνπ 1909: «Πξνο ηελ Α.Μ. ηνλ Βαζηιέα, ηελ Κπβέξλεζηλ θαη ηνλ Διιεληθφλ Λαφλ.... Ο χλδεζκνο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ ηεο Ξεξάο θαη ηνπ Ναπηηθνχ... πξνβαίλεη εηο ηελ ππνβνιήλ ηεξάο παξαθιήζεσο πξνο ηνλ Βαζηιέα... θαη πξνο ηελ Κπβέξλεζίλ ηνπ, φπσο νινςχρσο επηδνζψζηλ εηο ηελ άκεζνλ θαη ηαρείαλ αλφξζσζηλ ησλ θαθψο ελ γέλεη ερφλησλ, ηδία δε ησλ ηνπ ηξαηνχ θαη ηνπ Ναπηηθνχ Ο ηξαηησηηθφο χλδεζκνο πνζεί... φπσο ε Γηνίθεζηο ηεο Υψξαο θαηαζηή ρξεζηή θαη έληηκνο, φπσο ε Γηθαηνζχλε απνλέκεηαη ηαρέσο κεη ακεξνιεςίαο θαη ηζφηεηνο πξνο άπαληαο ελ γέλεη ηνπο πνιίηαο αδηαθξίησο ηάμεσο, φπσο ε Δθπαίδεπζηο ηνπ Λανχ θαηαζηή ιπζηηειήο δηα ηνλ πξαθηηθφλ βίνλ θαη ηαο ζηξαηησηηθάο αλάγθαο ηεο Υψξαο, φπσο ε δσή, ε ηηκή θαη ε πεξηνπζία ησλ πνιηηψλ εμαζθαιηζζψζηλ, θαη ηέινο φπσο ηα νηθνλνκηθά αλνξζσζψζη». Γηάλλεο Κνξδάηνο: Ηζηνξία ηεο λεώηεξεο Διιάδαο, Δ, ζ β. Από ην ιόγν ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηηο ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο: «πκπνιίηαη, Γλσξίδεηε πνία ππήξμαλ ηα αίηηα, ηα νπνία πξνεθάιεζαλ ηελ εμέγεξζηλ ηνπ Απγνχζηνπ παξειζφληνο έηνπο, επνκέλσο δελ έρσ αλάγθελ λα ππνκλήζσ απηά εηο πκάο δηα καθξψλ... Αζηηθή δηθαηνζχλε εθαξκφδνπζα πξνο ξχζκηζηλ ησλ ζρέζεσλ ηνπ ζπγρξφλνπ βίνπ λνκνζεζίαλ ρξνλνινγνπκέλελ απφ 15 θαη 20 αηψλσλ... Δκπνξηθή λνκνζεζία ρξνλνινγνπκέλε απφ ελφο αηψλνο... Πνηληθή δηαδηθαζία ήηηο... θηλείηαη βξαδχηαηα... Γεκνζία εθπαίδεπζηο, ήηηο... εθηξέθεη δη αλεπαξθνχο άιισο ηε κνξθψζεσο ηξνθίκνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αληθάλνπο δηα θάζε άιιν πινπηνπαξαγσγφλ επάγγεικα Ζ Γηνίθεζηο θαηξηάδνπζα Έιιεηςηο αγξνηηθήο αζθαιείαο... Αδηαθνξία εληειήο πξνο ηαο εξγαηηθάο θαη αγξνηηθάο ηάμεηο... Αληθαλφηεο πξνο παξαζθεπήλ αλαιφγνπ πξνο ηνπο πφξνπο ηεο ρψξαο αιιά θεξεγγχνπ θαη εηνηκνπνιέκνπ πάληνηε ζηξαηησηηθήο δπλάκεσο... Ζ εθ ησλ εθινγψλ ηεο 8εο Απγνχζηνπ πξνειζνχζα ιατθή αληηπξνζσπεία απνζηνιήλ έρεη φπσο αλαζεσξήζε σξηζκέλαο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο. Αιιά ζα παξεγλψξηδέ ηηο πξνθαλή αιήζεηαλ, εάλ δελ αλεγλψξηδελ, φηη εχξπλζηο ηνπ θχθινπ ησλ εξγαζηψλ απηήο, φπσο αλαζεσξεζψζη θαη άιιαη δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο, κε ζίγνπζαη νχηε ηελ κνξθήλ ηεο Πνιηηείαο, νχηε ηελ εμνπζίαλ ή ην πξφζσπνλ ηνπ Βαζηιέσο, νχηε ηελ ηάμηλ ηεο δηαδνρήο, αληαπνθξίλεηαη πξνο ηζρπξάλ αμίσζηλ ηεο Κνηλήο Γλψκεο». Γηάλλεο Κνξδάηνο: Ηζηνξία ηεο λεώηεξεο Διιάδαο, Δ ζ ΟΜΑΓΑ Α α. Να πεξηγξάςεηε ην πξφγξακκα ηνπ θαζελφο απφ ηα παξαθάησ πνιηηηθά θφκκαηα: Ραιιηθφ Κφκκα Λατθφ Κφκκα (1910) νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδαο (.Δ.Κ.Δ.). β. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερόκελν ησλ αθνινύζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηό ή όρη, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε "Σωστό" ή "Λάθος" δίπια ζηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε.

4 1. Ζ νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαλνκήο ησλ εζληθψλ θηεκάησλ έγηλε κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ πεξίνδν Ζ δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ μεθίλεζε ην Με ην χληαγκα ηνπ 1844 θαηνρπξψζεθε ζπληαγκαηηθά ην δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη. 4. Ο Θ. Γειηγηάλλεο ππνζηήξηδε έλα θξάηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 5. Ο Κ. Μαπξνκηράιεο ήηαλ αξρεγφο ησλ Δθιεθηηθψλ. α. Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη ηεο ίδξπζεο θαη πνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο έσο ην 1932; Μνλάδεο 14 β. Πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο θαη ζηελ εζλνινγηθή ηνπ ζχζηαζε, απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή; Μνλάδεο 14 ΟΜΑΓΑ Β Αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζρεηηθά ρσξία ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ: α. Να εμεγήζεηε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο θπβέξλεζεο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην Μνλάδεο 13 β. Να απνηηκήζεηε εηδηθφηεξα ηε ζεκαζία ηεο ίδξπζεο ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ επηηπρία ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ «Ζ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ ην πην ξηδνζπαζηηθφ κέηξν πνπ είρε εθαξκνζηεί σο ηφηε ζηελ Διιάδα... Άιιαμε ξηδηθά ηηο ζρέζεηο ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο, γεληθεχνληαο ην ζχζηεκα ηεο κηθξήο νηθνγελεηαθήο ηδηνθηεζίαο... Ζ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ν ζπλαθφινπζνο ηεκαρηζκφο ηεο γεο ζπλνδεχηεθαλ απφ αχμεζε επελδχζεσλ ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, κε ηε κνξθή πηζηψζεσλ, θαη απφ ηελ ηαρεία εμέιημε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο, πνπ απνζθνπνχζε αθελφο ζηελ πξνζηαζία ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ θαη αθεηέξνπ ζηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ησλ επελδχζεσλ ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία. Σν βαζηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ δεκηνπξγήζεθε ην Οη ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ν πφιεκνο έδσζαλ ζην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα κεγάιε ψζεζε. Σα πξνβιήκαηα πνπ είραλ ζρέζε κε ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ, ηελ παξαδνζηαθή εθκεηάιιεπζε ηνπ κηθξνχ παξαγσγνχ απφ ηνπο κεζάδνληεο, ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη ηνπο ηνθνγιπθηθνχο φξνπο δαλεηνδνηήζεσο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά, έθαλαλ αθφκε πην αηζζεηή ηελ αλάγθε ζπιινγηθήο αζθάιεηαο πνπ πξφζθεξαλ νη ζπλεηαηξηζκνί...» Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ηφκνο ΗΔ, ζ. 76. Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηνλ πίλαθα θαη ην θείκελν πνπ ζαο δίλνληαη θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα αλαιχζεηε ην γεγνλφο ηεο κεηάβαζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο απφ ηελ επνρή ηνπ ηζηηνθφξνπ ζηελ επνρή ηνπ αηκφπινηνπ. ΠΗΝΑΚΑ Ζ εμέιημε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαηά ηελ πεξίνδν ΗΣΗΟΦΟΡΑ ΑΣΜΟΠΛΟΗΑ ΔΣΟ αξηζκφο πινίσλ ρσξεηηθφηεηα (ηφλνη) αξηζκφο πινίσλ ρσξεηηθφηεηα (ηφλνη) ΚΔΗΜΔΝΟ «Σα ηζηηνθφξα πνπ άιινηε, ζηελ πεξίνδν , πινχηηδαλ ηνπο λεζηψηεο, είραλ απνδεθαηηζηεί απφ ηνλ πφιεκν (νη απψιεηεο ζθαθψλ θπκαίλνληαλ απφ 50 σο 60%). ηγά ζηγά βέβαηα, επηζθεπάζηεθαλ ή αληηθαηα-ζηάζεθαλ, αιιά ε αλαπφθεπθηε βαζκηαία εθηφπηζή ηνπο απφ ηα αηκνθίλεηα πινία, έδσζε γεξφ θηχπεκα ζηνπο παξαδνζηαθνχο θαξαβνθχξεδεο. Απφ ην 1850, κεηψλνληαη πξννδεπηηθά νη λαππεγηθέο εξγαζίεο ησλ λεζηψλ, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ ηε λαπηηιία....

5 Πξάγκαηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ γεληθεχηεθε ε ρξήζε ησλ αηκνθίλεησλ ζθαθψλ, ε λαπηηιία κεηαηξάπεθε βαζκηαία ζε νηθνλνκηθή επηρείξεζε κεγάιεο εκβέιεηαο. Αλαπφθεπθηα, ην νξγαλσηηθφ θέληξν ηεο κεηαηνπίζηεθε πξνο ηελ πξσηεχνπζα, θαη απφ θεη, κε ιηκάλη ηνλ Πεηξαηά, θπξηάξρεζε ζηγά ζηγά ζ' φιν ην εζσηεξηθφ ζαιάζζην εκπφξην θαη (θπξίσο) ζην εμσηεξηθφ εκπφξην (...)». Κ. Σζνπθαιά, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή, ζζ ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηα γξάκκαηα ηεο Σηήιεο Α θαη δίπια ζην θαζέλα από απηά ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο από ηε Σηήιε Β πνπ αληηζηνηρεί ζσζηά. ηήιε Α α. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ (ΔΑΠ, 1923) β. Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή (1918) γ. Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ (1922) δ. Μηθηή Δπηηξνπή Αληαιιαγήο (1923) ηήιε Β 1. Ηδξχζεθε κε βάζε ην άξζξν 11 ηεο χκβαζεο ηεο Λνδάλεο. 2. Αλήγεηξε μχιηλα παξαπήγκαηα γηα ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ. 3. Ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο ΚΣΔ. 4. Ηδξχζεθε κε βάζε ηε πκθσλία ηεο Άγθπξαο. 5. Δίρε ζθνπφ λα νξγαλψζεη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ εθηνπηζκέλσλ. Μνλάδεο 8 Α.1.2. Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ αθνινχζσλ ηζηνξηθψλ φξσλ: Δζληθέο γαίεο Φεληεξαζηφλ Οκάδα ησλ Ηαπψλσλ Α.2.1. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία; Α.2.2. Πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο απφ ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο; ΟΜΑΓΑ Β Δπηζεκαίλνληαο ρσξία ησλ παξαθάησ θεηκέλσλ θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο ζαο, λα εμεγήζεηε ηηο ζπλζήθεο αλάδεημεο ηεο «λέαο γεληάο» κεηά ηελ παξαθκή ησλ μεληθψλ θνκκάησλ θαη ηα αηηήκαηα πνπ απηή πξνέβαιε. Κείκελν Α Πεξί ην ηέινο ηεο βαζηιείαο ηνπ ζσλνο ζα εκθαληζζνχλ αη λέαη πνιηηηθαί δπλάκεηο, πξνεξρφκελαη εθ ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο γελεάο, ε νπνία, εκπνηηζκέλε κε ηαο εμειηζζνκέλαο εηο ηελ Δπξψπελ θηιειεπζέξαο ηδέαο, ζα αλαιάβε ην έξγνλ ηεο νινθιεξψζεσο ηεο Γεκνθξαηίαο. Αη δπλάκεηο απηαί ζα επηηχρνπλ θαη ηελ έμσζηλ ηνπ ζσλνο (...). Ο ειιεληθφο ιαφο, ππφ ηελ εγεζίαλ ηεο κεηαπειεπζεξσηηθήο γελεάο, δηεμεδίθεη απνθαζηζηηθψο ηελ πιήξε αλεμαξηεζίαλ ηνπ. Οη επί θεθαιήο ηεο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1862 ήζαλ λένη επεξεαζκέλνη βαζχηαηα απφ ηαο θηιειεπζέξαο ηδέαο. Δμ άιινπ θαηά ηελ δηαξξεχζαζαλ ηξηαθνληαεηίαλ, ε πιεζπζκηθή ζχλζεζηο ηεο Διιάδνο είρελ ππνζηή ηνηαχηελ εμέιημηλ (...) ψζηε πθίζηαλην, πιένλ, λέα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά δεδνκέλα. Αθφκε θαη ε αλαινγία κεηαμχ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη αζηηθψλ θέληξσλ είρελ νπζησδψο κεηαβιεζή εηο βάξνο ηνπ πξψηνπ. Σέινο, είρελ αξρίζεη λα δηακνξθνχηαη εγεηηθή ηάμηο, ηειείσο δηάθνξνο ηεο πξνειζνχζεο εθ ηνπ αγψλνο ηεο αλεμαξηεζίαο. Γξεγφξηνο Γαθλήο, Τα ειιεληθά πνιηηηθά θόκκαηα, , ζζ. 54 θαη 59.

6 Κείκελν Β Μεηά ην ηέινο ηνπ Κξηκατθνχ Πνιέκνπ ( ), ην αληηδπλαζηηθφ ξεχκα δπλάκσζε, γηα λα θνξπθσζεί θαηά ηελ ηξηεηία Με αθνξκή δηψμεηο ελαληίνλ θηιειεχζεξσλ δηαλννπκέλσλ, φπσο ν Αιεμ. νχηζνο (Φεβξνπάξηνο 1859), θαη κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο «ρξπζήο» θνηηεηηθήο λενιαίαο ηεο επνρήο ( ) ε αληηπνιίηεπζε θαηά ηνπ ζσλα γεληθεχηεθε, παξαζέξλνληαο κηα πιεηάδα εηεξνγελψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, επηδεηνχζαλ ηελ απνκάθξπλζε ηεο δπλαζηείαο. Νίθνο Κ. Αιηβηδάηνο, Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή ζπληαγκαηηθή ηζηνξία, ζ. 71. Δπηζεκαίλνληαο ρσξία ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο ζαο, λα εμεγήζεηε ηηο απφςεηο ηνπ Δ. Βεληδέινπ ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ην Κείκελν Οκηιία ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ πξνο ηνλ αζελαϊθό ιαό, 14 Απγνύζηνπ 1916: πληζηψ πξνο πκάο λα ζπγθξνηήζεηε νιηγνκειή αληηπξνζσπείαλ ( ) ε νπνία, παξνπζηαδνκέλε πξνο ηελ Α. Μεγαιεηφηεηα, λα είπε πξνο Απηφλ ηαχηα πεξίπνπ: Βαζηιεχ! Έγηλεο ζχκα αλζξψπσλ, νη νπνίνη ( ) δελ εδίζηαζαλ λα θαπειεπζνχλ ηελ πξνο ην ηέκκα επιάβεηαλ θαη ηελ πξνο ην πξφζσπφλ νπ αγάπελ ηνπ Λανχ ( ). Έγηλεο ζχκα ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπκβνχισλ νπ, νη νπνίνη κε ηελ ζηελφηεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ησλ αληηιήςεσο θαη κε ηνλ πφζνλ ηεο εγθαζηδξχζεσο κηαο απνιπηαξρίαο, ε νπνία ζα θαζίζηα απηνχο νπζηαζηηθψο θπξίνπο ηεο θαηαζηάζεσο, ζ έπεηζαλ φηη ε Γεξκαλία ζα εμέιζε ληθήηξηα εθ ηνπ Δπξσπατθνχ πνιέκνπ. Έγηλεο ηέινο ζχκα ηεο ηδηθήο νπ θπζηθήο άιισο ηε θαη αλζξσπίλεο αδπλακίαο. πλεηζηζκέλνο λα ζαπκάδεο παλ φ,ηη Γεξκαληθφλ, εθπεπιεγκέλνο ελψπηνλ ηεο απαξακίιινπ ζηξαηησηηθήο θαη άιιεο παληνδαπήο Γεξκαληθήο νξγαλψζεσο, δελ επίζηεπζεο κφλνλ εηο ηελ Γεξκαληθήλ λίθελ, αιιά θαη επρήζεο απηήλ, ειπίδσλ λα δπλεζήο κεη απηήλ λα ζπγθεληξψζεο εηο ρείξαο νπ φιελ ηελ θπβεξλεηηθήλ εμνπζίαλ θαη λα ζέζεο νπζηαζηηθψο θαηά κέξνο ην ειεχζεξνλ πνιίηεπκά καο. η. ηεθάλνπ (επηκ.), Τα θείκελα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ηφκνο Β, ζ ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α. Οξεηλνί β. ηξαηησηηθφο χλδεζκνο γ. Δζληθφ Κφκκα δ. Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή Α.1.2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηα γξάκκαηα ηεο ηήιεο Α θαη δίπια ζην θαζέλα απφ απηά ηνπο αξηζκνχο ηεο ηήιεο Β πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα πληάγκαηα ηεο ηήιεο Α (ζε θάζε γξάκκα ηεο ηήιεο Α αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αξηζκνί). ηήιε Α: ΤΝΣΑΓΜΑΣΑ α. χληαγκα ηνπ 1844 β. χληαγκα ηνπ 1864 γ. χληαγκα ηνπ 1911 ηήιε Β: ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 1. ςήθνο κε ζθαηξίδηα 2. κνληκφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 3. δσξεάλ εθπαίδεπζε 4. θαζνιηθή ςεθνθνξία γηα άλδξεο 5. αξρή ιατθήο θπξηαξρίαο 6. αζπκβίβαζην κεηαμχ ζηξαηησηηθήο θαη δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο κε ην βνπιεπηηθφ αμίσκα 7. βαζηιεπφκελε δεκνθξαηία 8. απαγφξεπζε ηεο δνπιείαο Μνλάδεο 8

7 Α.2.1. Πψο δηακνξθψζεθε ε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηψλ θαη ην εθινγηθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα ; Α.2.2. Πψο εθθξάζηεθε ε δηάζηαζε πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ χζηεξα απφ ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή; ΟΜΑΓΑ Β Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα θείκελα θαη ηνλ πίλαθα πνπ ζαο δίλνληαη θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα αλαδεηήζεηε ηνπο ιφγνπο ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ, θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, θαη λα εθηηκήζεηε ηελ έθηαζε θαη ηα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. α. Ζ παξαγσγηθή έθξεμε θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ εκπνξίνπ ηεο ειιεληθήο ζηαθίδαο ελέηεηλαλ ηελ ππεξαηιαληηθή κεηαλάζηεπζε απφ ηηο ζηαθηδνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη απφ ηηο γεηηνληθέο, νη νπνίεο ηνπο έζηειλαλ επνρηθνχο εξγάηεο. Ζ ειιεληθή ζηαθηδνπαξαγσγή είρε επσθειεζεί απφ ηελ επηδεκία θπιινμήξαο, πνπ είρε πιήμεη ηα γαιιηθά ακπέιηα γχξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 θαη είρε απνδεθαηίζεη ηε γαιιηθή παξαγσγή. Ζ Διιάδα θηλήζεθε κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην θελφ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, φπνπ νη ηξεηο θχξηνη αγνξαζηέο ήηαλ ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γεξκαλία θαη ε Ρσζία. Καζψο νη ηηκέο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο αλέβεθαλ ζηα χςε, ε ζηαθηδνθαιιηέξγεηα αληηθαηέζηεζε ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα φπσο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζηηεξψλ... Ζ επεκεξία αθνξνχζε πξσηίζησο ηνπο ζηαθηδεκπφξνπο θαη ηνπο ηνθνγιχθνπο θαη έιαβε ηέινο ζηε δεθαεηία ηνπ (Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αη., Αι. Κηηξνέθ, «Ζ ππεξαηιαληηθή κεηαλάζηεπζε», η.α1 ζ. 134). β. Μεηαλάζηεπζε πξνο ηηο Ζ.Π.Α ( ) Αξηζκφο κεηαλαζηψλ Πιεζπζκφο ησλ ρσξψλ ην 1910 % Διιάδα ,2 Ηηαιία ,7 Ηζπαλία ,5 Πνξηνγαιία ,7 Ρνπκαλία ,2 Βνπιγαξία ,5 (Κ. Σζνπθαιά, «Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή», ζ.ζ ) γ. ηνλ πεινπνλλεζηαθφ θαη αζελατθφ Σχπν δεκνζηεχνληαλ ηαθηηθά ηζηνξίεο, πνπ πεξηγξαθφηαλ ν πινχηνο αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ράξε ζηα εκβάζκαηα ή ηελ επηζηξνθή ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηψλ. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πεξηιακβαλφηαλ ε παξαθκή ηεο ηνθνγιπθίαο ζηηο επαξρίεο, ράξε ζηα δηαζέζηκα ζ απηέο ηηο πεξηνρέο θεθάιαηα, ηα νπνία ζηέιλνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ. ηελ Πεινπφλλεζν, ηα εκβάζκαηα πξνθάιεζαλ ηελ αλαγθαζηηθή πηψζε ησλ επηηνθίσλ απφ 25% ζε 6-8% θαη ηελ νπζηαζηηθή εμαθάληζε ησλ δαλεηζηψλ πνπ είραλ αξρίζεη λα πινπηίδνπλ. Δπίζεο απμήζεθε ε αμία ηεο γεο θαη ηεο εξγαζίαο. (Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αη., Αι. Κηηξνέθ, «Ζ ππεξαηιαληηθή κεηαλάζηεπζε», η.α1 ζ ) Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα θαηαγξάςεηε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ επηβνιή ηνπ ηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ (1898) ζηελ Διιάδα. Κείκελα α. Ζ πηψρεπζε ηεο Διιάδαο σο αλαπφθεπθην απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο εμαλάγθαζε ην ειιεληθφ θξάηνο λα απνδερζεί ηε κέγηζηε ησλ ηαπεηλψζεσλ, ηελ επηβνιή ηνπ ηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή επηηξνπή, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ππφδεημε ησλ Μεγάισλ πλάκεσλ, απνηειείην απφ εθπξνζψπνπο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ θαη έδξεπε ζην ειιεληθφ έδαθνο, ελψ ν ξφινο ηεο δελ ζηακαηνχζε ζηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, αιιά πξνρσξνχζε θαη ζηε βαξχλνπζα γλσκάηεπζε γηα ηελ έθδνζε ρξήκαηνο, γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ θαη γεληθά γηα φια ζρεδφλ ηα δεκνζηνλνκηθά ζέκαηα. Οη ππεξεμνπζίεο απηέο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο νπζηαζηηθά αλαηξνχζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο εμνπζίεο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, θαζψο νη απνθάζεηο ηνπ θξάηνπο γηα ζρεδηαζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ειέγρνληαλ απφ εμσειιαδηθά θέληξα, εξήκελ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. (. Σδφθα, «Αλάπηπμε θαη Δθζπγρξνληζκφο ζηελ Διιάδα ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα», ζζ ) β. Σν κέγεζνο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηεο εζληθήο θηινηηκίαο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ, αλ αλαινγηζζεί θαλείο φηη πξηλ απφ ηνλ πφιεκν νη έιιελεο πνιηηηθνί ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο απφ μέλνπο ήηαλ αζπκβίβαζηνο κε ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, αθνχ αθαηξνχζε απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή, πνπ απνηεινχζε ηε βαζηθή αξκνδηφηεηά ηνπ. πσο έιεγε ν βνπιεπηήο Άξηαο θαη πξψελ ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Κσλ/λνο Καξαπάλνο «κφλνλ εηο ηα αζηαηηθά έζλε, ηα κε έρνληα ηελ ζπλαίζζεζηλ ηεο εζληθφηεηνο απηψλ, θαη ηα δηεπφκελα ππφ ηνπ ζείνπ δηθαίνπ, είλαη δπλαηή ε επηβνιή θαη ε ιεηηνπξγία μεληθνχ ειέγρνπ». χκθσλα κε απηή

8 ηε ινγηθή, ζηελ θνηλνβνπιεπηηθή Διιάδα δελ κπνξνχζε λα επηβιεζεί έλα ζχζηεκα πνπ εθαξκφζηεθε ζηε ζενθξαηηθή Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία... ηελ πξάμε, ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ζηελ Διιάδα πέηπρε απφιπηα ζηελ απνζηνιή πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ νκνινγηνχρσλ. ηε ζπλέρεηα φκσο αδηαθφξεζε γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ειιεληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πξαγκάησλ, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξαβηάδνληαλ ην πλεχκα ηεο ξχζκηζεο θαη νη ξεηνί πεξηνξηζκνί ηνπ λφκνπ ΒΦΗΘ ηνπ (Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αη., Υξ. Υαηδεησζήθ, «Ζ Μπει Δπφθ ηνπ Κεθαιαίνπ», ζζ. 312, 316) ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνπο αξηζκνχο ηεο ηήιεο Α θαη δίπια ζηνλ θαζέλαλ απφ απηνχο ηα γξάκκαηα ηεο ηήιεο Β, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηηο ρξνλνινγίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα γεγνλφηα ηεο ηήιεο Α (πεξηζζεχεη κία ρξνλνινγία). ηήιε Α: ΓΔΓΟΝΟΣΑ ηήιε Β: ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΔ 1. Καηάιπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ θαζεζηψηνο θαη επηβνιή δηθηαηνξίαο απφ α ηνλ Ησάλλε Μεηαμά. β χζηαζε ηεο Γεληθήο ηεχζπλζεο Αληαιιαγήο Πιεζπζκψλ. γ Ζ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. δ Ζ ίδξπζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο (.Δ.Κ.Δ.). ε Ζ ςήθηζε ηεο «αξρήο ηεο δεδεισκέλεο». ζη Ο ζσλαο εγθαηαιείπεη ηελ Διιάδα δηά παληφο. δ Α.1.2. Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ παξαθάησ φξσλ: α. Δθιεθηηθνί. β. Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο (.Ο.Δ.). γ. Τπεξεζία Παιηλλνζηήζεσο θαη Πεξηζάιςεσο. δ. Φεληεξαζηφλ. Μνλάδεο 16 Α.2.1. Πνηα κέζα δηέζεζε ζηελ Δ.Α.Π. (Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ) ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ; Α.2.2. Πνηα ήηαλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο ζπκθσλίαο ηεο Άγθπξαο (10 Ηνπλίνπ 1930); ΟΜΑ Α Β Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο: 1) λα επηζεκάλεηε ην ξφιν ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο» ζηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκία θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Διιάδαο (Μνλάδεο 10) θαη 2) λα παξνπζηάζεηε ηηο επηινγέο ηνπ «βεληδειηζκνχ» αλαθνξηθά κε ηηο εζληθέο επηδηψμεηο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο (). Κείκελα α. Γηα ηνπο Έιιελεο ε θαζνιηθφηεηα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ανξηζηίαο ηεο: έλα άιινζη, κηα ζαπκαηνπξγή γέθπξα ησλ αληηζέζεσλ, κία κεηάζεζε ζην άδειν κέιινλ ηεο ιχζεο φρη κφλν ηνπ αιπηξσηηθνχ δεηήκαηνο πνπ άιισζηε ε Μεγάιε Ηδέα δελ ην αθνξνχζε ξεηά θαη απνθιεηζηηθά, αιιά ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ πξνβιεκάησλ. Έιιεο θνπεηέα, «Σν πξφηππν Βαζίιεην θαη ε Μεγάιε Ηδέα», ζει. 268, εθδφζεηο Πνιχηππν, Αζήλα β. Ο βεληδειηζκφο απνδεηθλχεηαη ν πην ζπλεπήο, δηνξαηηθφο θαη πξαγκαηηζηηθφο θνξέαο ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο. [ ] Απηνθαζνξίδεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη κε αλαθνξά ζην Έζλνο σο εληαίν ζχλνιν, πνπ αγθαιηάδεη Παιαηά Διιάδα, Νέεο Υψξεο θαη αιχηξσηνπο. Γηψξγνπ Μαπξνγνξδάηνπ, «Μειέηεο θαη Κείκελα γηα ηελ πεξίνδν », ζει , Δθδφζεηο Αλη. άθθνπια, Αζήλα γ. «Με ηελ θπζηθήλ επάλνδνλ εηο ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ν ειιεληζκφο έδξαζελ απφ ηεο πξντζηνξηθήο επνρήο, λα δεκηνπξγήζσκελ, ιέγσ, κίαλ κεγάιελ Διιάδα ηζρπξάλ θαη πινπζίαλ, ηθαλήλ λα αλαπηχμε εληφο ησλ νξίσλ ηελ δσηηθήλ

9 βηνκεραλίαλ, ηθαλήλ σο εθ ησλ ζπκθεξφλησλ ηα νπνία ζα εμεπξνζψπεη, λα ζπλάςε ζπκβάζεηο κεη άιισλ θξαηψλ ππφ ηνπο αξίζηνπο δπλαηνχο φξνπο». (Αγφξεπζε ηνπ Βεληδέινπ ζηε Bνπιή ηνλ επηέκβξην ηνπ 1915) ελ νηζηξειαηνχζε* πιένλ ηνπο αζηνχο ε κνξθή ηνπ καξκαξσκέλνπ βαζηιηά, ηνπο εμεζήθσλελ ε ζθέςηο φηη πξέπεη ε Διιάο λα παχζε λα είλαη ςσξνθψζηαηλα (Κξίζε ηνπ Θ. Βαΐδε ζην έξγν ηνπ «Δι. Βεληδέινο» γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο εζληθήο εμφξκεζεο). Θ. ηακαληφπνπινπ, «Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο βεληδειηθήο πεξηφδνπ. Ο βεληδειηζκφο», ηφκνο 1ν ο, ηεχρνο α, ζει. 152, εθδφζεηο Αλη. άθθνπια, Αζήλα * νηζηξειαηψ: κεηαδίδσ ελζνπζηαζκφ Αληιψληαο ζηνηρεία απφ ηα παξαθάησ θείκελα θαη αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα αλαθέξεηε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε θαη ηνπ Θεφδσξνπ ειηγηάλλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Κείκελα α. Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζ απηνχο ηνπο δχν πνιηηηθνχο δελ κπνξνχζε λα γίλεη κεγαιχηεξε. Ο Σξηθνχπεο ήηαλ έλαο δπηηθφθηινο κεηαξξπζκηζηήο, αλππφκνλνο λα ζηεξεψζεη θαη λα αλαπηχμεη ηελ Διιάδα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, πξηλ εκπιαθεί ζε ηξξεδεληηζηηθέο* πεξηπέηεηεο. Ο ειηγηάλλεο φκσο, απφγνλνο κηαο εμέρνπζαο νηθνγέλεηαο ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ έλαο απνθαζηζκέλνο ππνζηεξηθηήο ηεο «Μεγάιεο Ηδέαο». Richard Clogg, «χληνκε Ηζηνξία ηεο Νεφηεξεο Διιάδαο», ζει. 136, εθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα * ηξξεδεληηζκφο = αιπηξσηηζκφο β. Σν πξφγξακκα ηνπ θ. ειηγηάλλε, σο εμεγγέιζε εηο ηελ Βνπιήλ, δχλαηαη λα ζπλνςηζζή εηο νιίγαο ιέμεηο. Θα πξνζπαζήζε, εηξσλεχνλην νη αληίπαινί ηνπ, ν άλζξσπνο λα θαηαζηξέςε ελ δηαζηήκαηη νιίγσλ κελψλ φ,ηη αληδξχζε δηά ηφζσλ θφπσλ ελ δηαζηήκαηη κηαο ηξηεηίαο, θαη λα δηαγξάςε εθ ηνπ βίνπ ηεο Διιάδνο κίαλ φιελ λνκνζεηηθήλ πεξίνδνλ, ηελ γνληκσηάηελ. [ ] Δίλαη γεγνλφο φηη ν ειηγηάλλεο, αζρνινχκελνο κε θαζαξψο κηθξνθνκκαηηθά δεηήκαηα, ήην πάληνηε ηθαλφο λα δεκηψζε ην γεληθψηεξνλ ζπκθέξνλ. [ ] Ο Θ. ειηγηάλλεο απέβιεπελ εηο ηελ πνιηηηθήλ πεξηζπιινγήο. Φαίλεηαη δε φηη κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ηαο νπνίαο απεθάζηζελ ήην θαη ν πεξηνξηζκφο θνλδπιίσλ εμππεξεηνχλησλ θαη εμνρήλ εζληθνχο ζθνπνχο. π. Β. Μαξθεδίλε, «Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο», ηεχρνο 5, ζει. 102, «Πάππξνο Πξεοο Δ.Π.Δ.», Αζήλα ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηφ ή φρη, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηφ ζαο ηε ιέμε «σζηφ» ή «Λάζνο» δίπια ζηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξφηαζε. 1. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιάδαο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ αηψλα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο αθνξνχζε γεσξγηθά πξντφληα. 2. Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηδξχζεθε ην Ο Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνχξνο ήηαλ αξρεγφο ησλ Πεδηλψλ. 4. Ο Υαξίιανο Σξηθνχπεο ζεσξνχζε ην Κξάηνο σο κνριφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 5. Ζ Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή (1918) απνζθνπνχζε ζηελ νξγάλσζε ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ εθηνπηζκέλσλ. Α.1.2. Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ φξσλ: α. Δζληθφλ Κνκηηάηνλ. β. Λατθφ Κφκκα (1910). γ. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ (Δ.Α.Π.). Α.2.1. Με πνηνλ ηξφπν αληηκεησπίζηεθε νξηζηηθά ην πξφβιεκα ηεο δηαλνκήο ησλ «εζληθψλ γαηψλ» κεηά ην 1870; Μνλάδεο 14 Α.2.2. Πψο εθδειψζεθε ζηελ Διιάδα ε «θξίζε ηνπ 1932» θαη πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο ηεο ζην νηθνλνκηθφ πεδίν; Μνλάδεο 14

10 ΟΜΑ Α Β Υξεζηκνπνηψληαο ζρεηηθά ρσξία απφ ηα πην θάησ θείκελα θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα επηζεκάλεηε ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ, κεηά ην 1893, ζηελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ ζην Γνπδί. Κείκελν Α «... Αλακθίβνιν είλαη πσο ην Γνπδί βξήθε ιατθή αληαπφθξηζε, πσο απάληεζε πξάγκαηη ζε θάπνηεο θνηλσληθέο αλαδεηήζεηο. Ζ κεγάιε δε ιατθή ζπγθέληξσζε ζπκπαξάζηαζεο ηεο πνπ νξγαλψζεθε απφ βηνκήραλνπο, έκπνξνπο, βηνηέρλεο, ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θ.ιπ. ( ) πξφβαιε θαη θαζαξά αζηηθέο δηεθδηθήζεηο, φπσο πξνζηαζία ηεο παξαγσγήο, δίσμε ηεο ηνθνγιπθίαο, πξννδεπηηθφηεηα ησλ θφξσλ, πάηαμε ηεο κεξνιεςίαο θαη ηεο πνιηηηθήο θαπιφηεηαο, ζε ζρέζε, ηδηαίηεξα, κε ηνπο δηνξηζκνχο ζην δεκφζην νπαδψλ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, θ.ιπ.» Θ. ηακαληφπνπινο, Ζ ειιεληθή πνιηηηθή δσή: εηθνζηφο αηψλαο, Αζήλα, 1997 ζ. 65 Κείκελν Β «Ο Λαφο ησλ Αζελψλ θαη ηνπ Πεηξαηψο εηο πάλδεκνλ ζπλειζψλ ζπιιαιεηήξηνλ, ίλα ζθεθζή πεξί ησλ Κνηλψλ, ήηνη πεξί γεληθήο ησλ θαθψο ερφλησλ αλνξζψζεσο, πνιηηηθήο ηε θαη ζηξαηησηηθήο, ελ απφ καθξνχ ήδε ρξφλνπ επφζεζε θαη εδήηεζε θαη ηελ νπνίαλ ην θίλεκα ηεο 15 Απγνχζηνπ αλέιαβε λα πξαγκαηνπνηήζε απνβιέπσλ εηο ην φηη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηά ηνπ νπζησδψο εζπζηάζζεζαλ ππφ ην εππξφζσπνλ θάιπκκα ειεπζέξνπ πνιηηεχκαηνο, ησλ αληηπξνζψπσλ απηνχ κεηαβιεζέλησλ εηο ηδηνηειή νιηγαξρίαλ, αληηθαηαζηήζαζαλ ηνλ Νφκνλ δηα ηεο ζειήζεψο ηεο, ζπλεηαηξηζζείζαλ δε κεη αθνξνινγήηνπ πινπηνθξαηίαο, ελψ απηφο ζηελάδεη ππφ ην βάξνο ησλ αδηθνηάησλ θφξσλ (...) ρσξίο λ απνιακβάλε σο αληάιιαγκα ηελ αζθάιεηαλ ηεο δσήο, ηηκήο θαη ηδηνθηεζίαο ηνπ ( ) Αμηνί λα ίδε ηελ Κπβέξλεζηλ ππνβάιινπζαλ ην ηαρχηεξνλ εηο ηελ Βνπιήλ θαη ηαχηελ ςεθίδνπζαλ άξηηνλ ζχζηεκα λνκνζεζίαο, ππφ ην πλεχκα πνιέκνπ θαηά ηεο ζπλαιιαγήο, αλνξζψζεσο φισλ ησλ θιάδσλ ηεο δηνηθήζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο παξαγσγήο, ηδία δε ( ) Να ιεθζή πξφλνηα πεξί βειηηψζεσο ηεο ηχρεο ηνπ εξγάηνπ, δνπιεχνληνο ήδε ηελ ρεηξίζηελ ησλ δνπιεηψλ πξνο ην θεθάιαηνλ δη έιιεηςηλ παληφο πξνζηαηεπηηθνχ απηνχ λφκνπ» Γηάλλεο Κνξδάηνο, Ηζηνξία ηεο λεψηεξεο Διιάδαο, Δ, ζ (Φήθηζκα ησλ επαγγεικαηηθψλ ζσκαηείσλ Αζελψλ-Πεηξαηψο ηελ εκέξα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ) Υξεζηκνπνηψληαο ζρεηηθά ρσξία απφ ην πην θάησ θείκελν θαη κε βάζε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα εμεγήζεηε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ αλαθνξηθά κε ηελ ειιελνηνπξθηθή πξνζέγγηζε θαηά ηα έηε () θαη λα απνηηκήζεηε θαηά πφζν νη ζηφρνη απηνί επηηεχρζεθαλ κε ηηο ειιελνηνπξθηθέο ζπκθσλίεο ηνπ (Μνλάδεο 13). Κείκελν «Καζ ήλ ζηηγκήλ ν ειιεληθφο ιαφο κνχ αλαζέηεη κε κεγάιελ πιεηνςεθίαλ ηελ δηαθπβέξλεζίλ ηνπ δηα κίαλ πεξίνδνλ ηεζζάξσλ εηψλ, νθείισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ πεξί ηεο δσεξάο επηζπκίαο κνπ λα ζπληειέζσ εηο ηελ ξχζκηζηλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ καο, ε νπνία ζα ηνπο εμεζθάιηδε ζηελήλ θηιίαλ, επηβεβαηνπκέλελ δη ελφο ζπκθψλνπ θηιίαο, κε επηζέζεσο θαη δηαηηεζίαο, πεξηερνκέλνπ φζνλ ην δπλαηφλ επξπηέξνπ. Έρσ πιήξε ζπλείδεζηλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Σνπξθία δελ έρεη βιέςεηο επί ησλ εδαθψλ καο θαη κνη εδφζε ρηιίαο θνξάο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ε επθαηξία λα δειψζσ δεκνζία φηη ε Διιάο νπδεκίαλ έρεη βιέςηλ επί ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ, απνδερνκέλε ηαο πλζήθαο ηεο Δηξήλεο εηιηθξηλψο θαη αλεπηθπιάθησο. ελ δχλακαη ινηπφλ λα ακθηβάιισ φηη ε ξχζκηζηο ησλ ζρέζεψλ καο, σο ηελ αληηιακβάλνκαη, αληαπνθξίλεηαη επίζεο εηο ηελ επηζπκίαλ ηεο Δμνρφηεηφο αο. ηα ηελ πξαγκαηνπνίεζηλ ηεο θνηλήο απηήο επηζπκίαο νπδέλ εκπφδηνλ πθίζηαηαη εθηφο ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ ζχκβαζηλ πεξί αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηαο παξαθνινχζνπο ζπκθσλίαο». Δπηζηνιή ηνπ Δ. Βεληδέινπ πξνο ηνλ Σνχξθν πξσζππνπξγφ Ηζκέη Ηλνλνχ, : Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ΗΔ, ζ ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ πξνηάζεσλ είλαη ζσζηφ ή φρη, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηφ ζαο ηε ιέμε «σζηφ» ή «Λάζνο» δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξφηαζε: α. Σν θφζηνο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ θιφληζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. β. Οη ειηγηαλληθνί ππνζηήξηδαλ ηνπο κεγαινγαηνθηήκνλεο ηεο Θεζζαιίαο. γ. Σν νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα Διιάδνο (.Δ.Κ.Δ.) κεηνλνκάζηεθε ζε Λατθφ Κφκκα. δ. Σν πξψην παγθφζκην Παλ-πνληηαθφ πλέδξην νξγαλψζεθε ζηε Μαζζαιία ην ε. Σν Μάξηην ηνπ 1921 ν κεηξνπνιίηεο Ακάζεηαο Γεξκαλφο πξφηεηλε ζηνλ ππνπξγφ εμσηεξηθψλ Μπαιηαηδή ζπλεξγαζία κε ηνπο Κνχξδνπο θαη ηνπο Αξκέληνπο.

11 Α.1.2. Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ φξσλ: α. «χκθσλν πεξί ακνηβαίαο κεηαλαζηεχζεσο κεηαμχ Διιάδνο θαη Βνπιγαξίαο». β. Σάγκαηα εξγαζίαο. γ. «Ζλσκέλε Αληηπνιίηεπζηο» (Κξήηε). Α.2.1. Πνηεο κεγάιεο επελδχζεηο έγηλαλ ζηελ Αζήλα ζηνπο ηνκείο ηεο πδξνδφηεζεο θαη ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ; Α.2.2. Πνηεο ελέξγεηεο έγηλαλ κεηά ηελ αλαρψξεζε ησλ μέλσλ Ναπάξρσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κέρξη θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο πξψηεο θπβέξλεζήο ηεο; Μνλάδεο 16 ΟΜΑ Α Β Αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα παξαθάησ θείκελα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην χληαγκα ηνπ 1844: α. λα αλαθεξζείηε ζηηο βαζηιηθέο εμνπζίεο θαη ζηε ζεκαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο Μνλάδεο 13 β. λα απνηηκήζεηε ηε ζεκαζία ηεο ζέζπηζεο ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1844 ζηελ εμέιημε ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ ζηελ Διιάδα. Κείκελν Α χληαγκα κνλαξρηθφ, ηνλ ζπληεξεηηζκφ ηνπ νπνίνπ δελ αλαηξνχζαλ νη αξθεηέο θηιειεχζεξεο δηαηάμεηο πνπ θαηάθεξαλ λα επηβάινπλ ηα πξννδεπηηθφηεξα ζηνηρεία ηεο Δζλνζπλέιεπζεο, [...] ην χληαγκα ηνπ 1844 ζπκπιεξσλφηαλ κε έλαλ επαλαζηαηηθφ γηα ηελ επνρή ηνπ εθινγηθφ λφκν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ εθινγηθφ λφκν ηεο 18εο Μαξηίνπ 1844 πνπ ςήθηζε ε Δζλνζπλέιεπζε [...] θαη πνπ αλαγλψξηδε ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ «εηο φινπο ηνπο εληφο ηνπ βαζηιείνπ γελλεζέληαο Έιιελαο» πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είραλ «ηδηνθηεζίαλ ηηλά εληφο ηεο επαξρίαο», είηε θηλεηή, φπσο δηεπθξηλίζηεθε ζηε ζρεηηθή ζπδήηεζε, είηε αθίλεηε «πξνζνδνθφξνλ θαη θνξνηειή1», ή πνπ εμαζθνχζαλ «νηνλδήπνηε επάγγεικα ή αλεμάξηεηνλ επηηήδεπκα» [...]. Καζηεξψλνληαο έηζη νπζηαζηηθά ηελ θαζνιηθή θαη κε κία ζεηξά άιισλ δηαηάμεσλ ηελ άκεζε ςεθνθνξία γηα ηελ αλάδεημε ηεο Βνπιήο, ε Δζλνζπλέιεπζε [...] πξσηνπνξνχζε, ζε ζρέζε κε ηα ηζρχνληα ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ηεο επνρήο. 1 ηδηνθηεζία θνξνηειήο: ε ηδηνθηεζία πνπ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία Νίθνο Κ. Αιηβηδάηνο, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή πληαγκαηηθή Ηζηνξία, Αζήλα-Κνκνηελή 1981, ζζ Κείκελν Β ηε βαζκηαία ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη ζην ζπλαθφινπζν πεξηνξηζκφ ησλ ππεξηξνθηθψλ εμνπζηψλ ηνπ κνλάξρε ζπλεηέιεζε θαη ε θαζηέξσζε κε λφκν ηεο ζρεδφλ θαζνιηθήο θαη άκεζεο ςεθνθνξίαο (φινη ζρεδφλ νη Έιιελεο πάλσ απφ 25 ρξνλψλ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ). [...] Ζ θαζνιηθή ςεθνθνξία πξνψζεζε ζηαδηαθά ηελ πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη, φπσο φινη νη θνηλνβνπιεπηηθνί ζεζκνί, ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε κηαο δεκνθξαηηθήο ηδενινγίαο. Γηψξγνο Αλαζηαζηάδεο, Κνηλνβνχιην θαη Μνλαξρία ζηελ Διιάδα, Θεζζαινλίθε 1995, ζζ Αμηνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα παξαθάησ θείκελα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο λα εμεγήζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν μεθίλεζε ε αζηηθή ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ εχπνξσλ θαη άπνξσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπλνηθηζκψλ θαη νηθηζκψλ. Κείκελν Α Χο ην ηέινο ηνπ 1929 ε Δ.Α.Π. είρε ρηίζεη πεξίπνπ θαηνηθίεο ζε 125 λένπο ζπλνηθηζκνχο θαη ην θξάηνο θαηνηθίεο, ρσξίο λα έρεη ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο άζιηαο δηαβηψζεσο ζε απηνζρέδηεο ηζίγθηλεο παξάγθεο πεξίπνπ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο, η. ΗΔ, Αζήλα 1978, ζ. 302 Κείκελν Β... Καθήλ θαθψο, κελ ηα ξσηάο, πψο δνχζακε. Έθηαζε ν δεχηεξνο ρξφλνο ηεο πξνζθπγηάο. Ήκαζηε ζηα 1924 θη αθνχζακε πψο γίλνληαη ζπλνηθηζκνί, γηα λα θάηζνπκε εκείο νη πξφζθπγεο, ζηνλ Πνδνλίθηε (= Ν. Ησλία), ζηνπο Πνδαξάδεο (= Πεξηζζφο), ζηελ Κνθθηληά.

12 Σφηε μέξεηο πψο πηάλαλε ηα ζπίηηα ζηνπο ζπλνηθηζκνχο; Πήγαηλεο εθεί, θξεκνχζεο έλα ηζνπβαιάθη ή φ,ηη είρεο ζ έλα δσκάηην θαη ην ζπίηη ήηαλε δηθφ ζνπ. Αηειείσηα ήηαλε αθφκε θεξακίδηα δελ είραλε, πφξηεο δελ είραλε, παξάζπξα δελ είραλε. Καη κεξηθά πνπ είραλε πφξηεο θαη παξάζπξα πεγαίλαλε άιινη ηε λχρηα θαη ηηο βγάδαλε θαη αλάβαλε θσηηέο λα δεζηαζνχλε, λα καγεηξέςνπλε... (Μαξηπξία Μαξηάλζεο Καξακνπζά απφ ην ρσξηφ Μπαγάξαζη θνληά ζηα ψθηα). Ζ Δμνδνο (έθδνζε ηνπ Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ), η. Α, ζ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ' ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΡΗΣΖ 27 ΜΑΪΟΤ 2008 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΘΔΜΑΣΑ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) ΟΜΑΓΑ Α' Α 1.1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνπο αξηζκνχο ηεο ηήιεο Α (γεγνλφηα) αληηζηνηρίδνληάο ηνπο κε ηηο ρξνλνινγίεο ηεο ηήιεο Β (πεξηζζεχνπλ δχν ρξνλνινγίεο). ηήιε Α: ηήιε Β: ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΔ 1. Απφβαζε ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε κχξλε Δκθάληζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ησλ Ηαπψλσλ Ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο πκθσλία ηεο Άγθπξαο χκβαζε ηεο Λνδάλεο Α 1.2. Να αηηηνινγήζεηε γηαηί: α. Ήηαλ ζεηηθή ε ζπκβνιή ηεο ππεξπφληηαο κεηαλάζηεπζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξηλ απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. β. ηελ Διιάδα θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19 νπ αηψλα δελ πξνέθπςαλ ηαμηθά θφκκαηα. γ. Ζ ζπλεξγαζία Κεκάι - Μπνιζεβίθσλ ιεηηνχξγεζε σο ηαθφπεηξα ηνπ Πνληηαθνχ δεηήκαηνο. ΘΔΜΑ Α 2 Α2.1. Με πνηνπο ηξφπνπο ππνθηλήζεθε θαη κεζνδεχηεθε ν πξψηνο δησγκφο ηνπ 1914 ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο; Α2.2. Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο (κνλάδεο 5) θαη πνηα ήηαλ ε αληίδξαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ (κνλάδεο 5) ακέζσο κεηά ηελ επίζεκε έθδνζε ηνπ πξψηνπ ελσηηθνχ Φεθίζκαηνο ησλ Κξεηψλ (24 επηεκβξίνπ 1908) θαη κέρξη ην 1910; ΟΜΑΓΑ Β' α. Πνηα επίπησζε είρε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ε ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920; β. Πψο ε λέα θπβέξλεζε αληηκεηψπηζε ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάθιεζε ηνπ ηδηφκνξθνπ εμσηεξηθνχ δαλείνπ, ην νπνίν είρε εγθξηζεί απφ ηνπο πκκάρνπο, γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ Παγθφζκην πφιεκν;

13 ηελ απάληεζή ζαο λα ζπλδπάζεηε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ην αθφινπζν θείκελν. Κείκελν Σειηθά, ην 1922 ε θπβέξλεζε επέβαιε έλαλ ηδηφηππν ζπλδπαζκφ ππνηίκεζεο θαη εζσηεξηθνχ δαλείνπ. ζνη θαηείραλ ηξαπεδνγξακκάηηα 1 (δειαδή πεξίπνπ νη πάληεο, φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζηελ Διιάδα) ππνρξεψζεθαλ λα ηα δηρνηνκήζνπλ, λα αληαιιάμνπλ ην κηζφ ηξαπεδνγξακκάηην κε θξαηηθά νκφινγα θαη λα θξαηήζνπλ ην άιιν κηζφ, ην νπνίν δηαηήξεζε ηελ νλνκαζηηθή αμία ηνχ νινθιήξνπ. Αιιά θαη ηα λέα ρξεκαηηθά κέζα πνπ απέθηεζε έηζη ην Γεκφζην δελ έζσζαλ ηελ θαηάζηαζε: απνξξνθήζεθαλ πνιχ γξήγνξα απφ ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. ηξαπεδνγξακκάηην: ραξηνλφκηζκα Γ.Β. Λεξηηιήο, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο , η. Β', Βηβιηνπσιείνλ ηεο ΔΣΣΑ, Αζήλα 2005, ζ.886 Αθνχ αμηνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην αθφινπζν θείκελν θαη ηηο ζπλδπάζεηε κε ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο, λα αλαθέξεηε: α. Γηαηί δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Λπηηθή Θξάθε; β. Πνηα κέηξα πήξε ε ΔΑΠ γηα ηελ αγξνηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ; Κείκελν Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο εγθαζηζηνχλ ηνπο πξφζθπγεο θπξίσο ζηηο πην εχθνξεο ειιεληθέο ρψξεο, ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Λπηηθή Θξάθε, είηε αγξνηηθά είηε αζηηθά. Δπηδηψρζεθε πξψηα λ' απνθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηνπζίεο πνπ είραλ εγθαηαιείςεη νη Σνχξθνη, αιιά, επεηδή νη νηθηζκνί ήηαλ ζπγθξηηηθά ιίγνη θηίζηεθαλ εθαηνληάδεο λένη ζπλνηθηζκνί, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο αξγφηεξα εμειίρζεθαλ ζε αμηφινγα νηθνλνκηθά θέληξα. Οη θπβεξλήζεηο ηνχο δίλνπλ γαίεο θαη ηα πξψηα κέζα θαη δψα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. ηηο ρψξεο απηέο ηδίσο πξνβαίλνπλ αθφκε ζηελ εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ πνιηηηζκνχ, αλνίγνπλ δξφκνπο, θαηαζθεπάδνπλ γέθπξεο, εθηεινχλ κεγάια ιηκεληθά έξγα επίζεο εθηεινχλ κεγάια εγγεηνβειηησηηθά θαη αξδεπηηθά έξγα, θπξίσο ζε ηξεηο πεξηνρέο, ζηηο πεδηάδεο ησλ εξξψλ, ηεο Λξάκαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο: δηεπζεηνχλ πξνο φθεινο ηεο γεσξγίαο θνίηεο ρεηκάξξσλ θαη κεγάισλ πνηακψλ, φπσο ηνπ Αμηνχ, ηνπ ηξπκφλα θιπ., πνπ κε ηηο πιεκκχξεο ηνπο λέθξσλαλ ηηο παξφρζηεο γαίεο ζε κεγάιν βάζνο, απνμεξαίλνπλ ιίκλεο [...] θαη ηηο γαίεο ηηο παξαδίδνπλ ζε αθηήκνλεο πξφζθπγεο θαη γεγελείο. Έπξεπε αθφκε λα γίλνπλ εμπγηαληηθά έξγα, γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ νη ειψδεηο ππξεηνί, ν ηχθνο, ε θπκαηίσζε, λα ηδξπζνχλ ηαηξηθνί ζηαζκνί, θαξκαθεία θιπ. Σα κεγάια αξδεπηηθά έξγα κεηαβάιινπλ ηελ αλάγιπθε φςε ηεο Μαθεδνλίαο θαη πξνθαινχλ ην ζαπκαζκφ ησλ πνιηηηζκέλσλ ιαψλ. Απ. Βαθαιφπνπινο, Νέα Διιεληθή Ηζηνξία, ζζ ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο πνιηηηθνχο άλδξεο (ηήιε Α) κε ηελ πνιηηηθή ηνπο ζέζε (ηήιε Β). ηε ηήιε Β πεξηζζεχνπλ δχν ζέζεηο. ηήιε Α ηήιε Β 1. Η. Κσιέηηεο α. Τπνζηήξηδε έλα θξάηνο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 2. Υ. Σξηθνχπεο β. Δπηδεηνχζε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο. 3. Θ. ειηγηάλλεο γ. Έβιεπε ζην πξφζσπν ηνπ βαζηιηά ην ζχκβνιν ηεο εζληθήο ελφηεηαο.

14 4. Δ. Βεληδέινο δ. Δμέθξαδε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ δξάζε ηα αηηήκαηα ηεο «λέαο γεληάο». 5.. Ράιιεο ε. Δπέβαιε έλα είδνο θνηλνβνπιεπηηθήο δηθηαηνξίαο. ζη. Δπηδίσθε ηνλ εθζπγρξνληζκφ κε θάζε θφζηνο. δ. Καηνρχξσζε ζπληαγκαηηθά ηε κνληκφηεηα ησλ δηθαζηηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Α.1.2. Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ φξσλ: α. Φεληεξαζηφλ β. πεδηλνί γ. Δζληθφ Κφκκα (Κ. Μαπξνκηράιε). Α.2.1. Πνηεο ήηαλ νη αληηδξάζεηο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Μεγάισλ πλάκεσλ ζην θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ, πξηλ oξγαλσζεί ζην Θέξηζν ε «Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Κξήηεο»; Α.2.2. Πψο δηνηθήζεθε ε Σξαπεδνχληα θαηά ηελ πεξίνδν ; ΟΜΑ Α Β πλδπάδνληαο ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο ζαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ παξαζεκάησλ πνπ ζαο δίλνληαη, λα αλαθεξζείηε ζηα νθέιε ηεο Διιάδαο απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ πεξηνρψλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ. Κείκελν Α Μνινλφηη ε Διιάδα βγήθε ππεξρξεσκέλε απφ ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, ε ειιεληθή νηθνλνκία έδηλε θάπνηα ζεκεία αλφξζσζεο, νθεηιφκελα ίζσο ζηελ αλαζέξκαλζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο κεηά ηε γεληθή επθνξία πνπ δεκηνχξγεζαλ νη ζαξσηηθέο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο, επηηξέπνληαο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ λα αηελίδεη ην κέιινλ κε πξσηφγλσξε αηζηνδνμία. [...],ηη ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζην θιίκα ζηγνπξηάο θαη αηζηνδνμίαο ήηαλ ν ελζνπζηαζκφο γηα ηηο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο. [...] Ζ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα φζσλ πεξηνρψλ πξνζαξηήζεθαλ θαη ε παξεπφκελε επέθηαζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο αζθαιψο πξννησλίδνληαλ ιακπξφ κέιινλ. [ ] Δπηπιένλ, νη ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο ππαγφξεπαλ ηε δηαξθή πνιεκηθή εηνηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ λέσλ εδαθψλ, αθνχ ηφζν ε Σνπξθία φζν θαη ε Βνπιγαξία δελ ζα απνδέρνληαλ κάιινλ ηηο εδαθηθέο ηνπο απψιεηεο. Ζ επέθηαζε φκσο ηεο ακπληηθήο ζσξάθηζεο ηεο Διιάδαο αλαπφθεπθηα θαηαπνλνχζε ηελ νηθνλνκία ηεο. Γεψξγηνο Β. Λενληαξίηεο, Ζ Διιάδα ζηνλ Πξώην Παγθόζκην Πόιεκν , ΜΗΔΣ, Αζήλα 2000, ζζ Κείκελν Β [...] Σν 1913 ε χπαηζξνο ηεο Ζπείξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε ηελ λνηηνειιαδηθή χπαηζξν ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ, παξά κε εθείλε ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα. Δθηεηακέλα έιε θάιππηαλ ηηο πεδηλέο πεξηνρέο, ε εινλνζία ελδεκνχζε, ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ήηαλ ρακειή. Κπξίαξρε κνξθή ηδηνθηεζίαο ήηαλ ηα ηζηθιίθηα, πνπ ζπλδπάδνληαλ κε ηελ εκηλνκαδηθή θηελνηξνθία. Ζ νηθνλνκία ησλ λέσλ επαξρηψλ αληηκεηψπηδε πξφζζεηα πξνβιήκαηα θη απ ην γεγνλφο φηη έσο ηφηε ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θέληξα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, απφ ηα νπνία είρε απνθνπεί. Δπηπιένλ, ζηηο λέεο βφξεηεο επαξρίεο θαηνηθνχζε έλα κσζατθφ απφ δηαθνξεηηθέο θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. [ ] Αιέμεο Φξαγθηάδεο, Διιεληθή Οηθνλνκία 19νο 20όο αηώλαο, Νεθέιε, Αζήλα 2007, ζζ

15 Αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην παξάζεκα πνπ ζαο δίλεηαη, λα παξνπζηάζεηε ηε δηάζηαζε πξνζθχγσλ θαη γεγελψλ, φπσο απηή εθθξάζηεθε ζηελ νηθνλνκηθή (κνλάδεο 6), πνιηηηθή (κνλάδεο 4) θαη θνηλσληθή δσή (κνλάδεο 15) κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ Κείκελν Ζ απνκφλσζε ηνπ πξνζθπγηθνχ ζπλφινπ απέλαληη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία αίξεηαη ζηγά ζηγά. [...] Οιφθιεξνο ν ληφπηνο πιεζπζκφο πνπ είρε πηα εμνηθεησζεί κε ην ζέακα ησλ εθθιεζηψλ θαη ησλ ζεάηξσλ θαηεηιεκκέλσλ απφ ηηο πξνζθπγηθέο νκάδεο, πνπ είδε ηα ζπίηηα ηνπ λα επηηάζζνληαη, πνπ απφθηεζε ηε ζπλήζεηα λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνλ ηχπν γηα ηελ ππφζεζε ησλ πξνζθχγσλ, καζαίλεη ηψξα λα δεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο ζηε γεηηνληά, ζην ζρνιείν, ζηνπο ηφπνπο δνπιεηάο ή ζην θνηλνβνχιην. [...] Μέζα ζηηο επεξρφκελεο δεθαεηίεο [ ] πξφζθπγεο ζα θαηαθηήζνπλ φιν ην θάζκα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ. Πξφζθπγεο ζα πιεκκπξίζνπλ ηα πλεπκαηηθά θέληξα. Πξφζθπγεο ζα γεκίζνπλ ηα εξγνζηάζηα -είηε σο εξγάηεο είηε σο εξγνδφηεο. Ζ έληαμε, φπσο είλαη θπζηθφ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηελ ηέιεηα αξκνλία νχηε ρσξίο αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ απηνρζφλσλ. Δίλαη επίζεο θπζηνινγηθφ, παξάιιεια κε ηηο «δηαπξαγκαηεχζεηο» κε ηνπο ληφπηνπο, λα απμάλνπλ νη δηαθνξέο απφςεσλ. Ο αξρηθφο θφβνο γηα κηα θνηλσληθή αλαζηάησζε πνπ ζα νθεηιφηαλ ζηελ παξνπζία ησλ ρηιηάδσλ πεξηζσξηαθψλ αηφκσλ αθήλεη ηε ζέζε ηνπ ζε αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνκέα, αλεζπρίεο πνπ αγγίδνπλ φια ηα ειιεληθά θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ζ ληφπηα αζηηθή ηάμε απφ ηε κηα κεξηά ζπλζεθνινγεί θη απφ ηελ άιιε αληηζηέθεηαη θαη ε δπζαξέζθεηα παξακέλεη άιινηε ζησπεξή θη άιινηε έθδειε. Ζ αγξνηηθή θαη ε εξγαηηθή ηάμε βιέπνπλ λα εκπινπηίδεηαη ην δπλακηθφ ηνπο κε ηθαλνπνίεζε αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε ζθεπηηθηζκφ. Αιιά είλαη βέβαην φηη νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο, πνπ ππνβφζθνπλ ή εθδειψλνληαη, δελ θάλνπλ άιιν παξά λα επηβεβαηψλνπλ ην πξψην αιεζηλφ βήκα ηεο θνηλσληθήο αλάκημεο. Βίθα. Γθηδειή, Κνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη πξνέιεπζεηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα ( ), Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα 1984, ζζ ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ Α1 Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνπο αξηζκνχο ηεο ηήιεο Η θαη δίπια ζε θάζε αξηζκφ έλα απφ ηα γξάκκαηα ηεο ηήιεο ΗΗ, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζσζηή αληηζηνίρηζε. ηε ηήιε Η πεξηζζεχνπλ ηξία νλφκαηα ηήιε Η ηήιε ΗΗ 1. Υαξίιανο Σξηθνχπεο α. Γηνίθεζε Σξαπεδνχληαο ( ) 2. Μεηξνπνιίηεο Υξχζαλζνο β. Υάξηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Πφληνπ 3. εβαζηφο Κπκηλήηεο γ. Αξρή ηεο δεδεισκέλεο 4. Γεψξγηνο Θενηφθεο δ. Ίδξπζε ηεο Πνιηηνθπιαθήο ηεο Κξήηεο 5. Αιέμαλδξνο Κνπκνπλδνχξνο ε. Αηηήκαηα ηεο «Νέαο Γεληάο» 6. Ησάλλεο θαθηαλάθεο 7. Κ. Κσλζηαληηλίδεο 8. Αιέμαλδξνο Εαΐκεο Α2 Να δψζεηε ην πεξηερφκελν ησλ αθφινπζσλ φξσλ: α. Δζληθφλ Κνκηηάηνλ β. Οκάδα ησλ Ηαπψλσλ γ. Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνχληαο

16 Β1 Πνηνη ζπλαζπίζηεθαλ γχξσ απφ ηνλ Βεληδέιν ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηνλ πξίγθηπα Γεψξγην (κνλάδεο 5) θαη πνηα ήηαλ ε αληίδξαζή ηνπο ζηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ ζην ηέινο ηνπ 1904; (κνλάδεο 5) Β2 Πνηεο ζπληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ςήθηζε ε Διιεληθή Βνπιή ην 1911 (κνλάδεο 8) θαη πνηνπο λφκνπο ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα; (κνλάδεο 7) ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ Γ1 Αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην παξάζεκα πνπ ζαο δίλεηαη, λα αλαθεξζείηε ζηελ απνδεκίσζε ησλ Διιήλσλ αληαιιάμηκσλ γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ εγθαηέιεηςαλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ απηήο. Ζ απνδεκίωζε ηωλ αληαιιάμηκωλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εζεσξείην φηη επηδέρνληαλ απνδεκίσζε ήηαλ: α) ηα αθίλεηα θάζε είδνπο, αζηηθά θαη αγξνηηθά, β) ηα θηλεηά αγαζά πνπ δελ πνπιήζεθαλ επί ηφπνπ νχηε κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη γ) νη θαιιηεξγεκέλνη αγξνί καδί κε ηα πξντφληα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζφδσλ ηα νπνία έραζε ν αληαιιάμηκνο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ βξέζεθαλ εθπξφζεζκνη, είηε γηαηί ήιζαλ ζηελ Διιάδα κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο (αηρκάισηνη, πξφζθπγεο απφ ηε Ρσζία, Κσλζηαληηλνππνιίηεο) είηε γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ δήισζε ιφγσ αζζέλεηαο, θπιάθηζεο ή αλειηθηφηεηαο (πεξίπησζε νξθαλψλ). Ζ πξνθαηαβνιή ζα δηλφηαλ ζε εθείλνπο πνπ δελ είραλ κέρξη ηφηε απνθαηαζηαζεί, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ε απιή ππνηππψδεο ζηέγαζε ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ΔΑΠ (Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ) ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο δελ ζα εζεσξείην σο απνθαηάζηαζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο απνδεκίσζεο, ρσξίο λα επηβαξπλζεί πνιχ ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, απνθαζίζηεθε ε έθδνζε νκνινγηψλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. [...] Σν 20% ηεο πξνζσξηλήο απνδεκίσζεο δφζεθε ζε κεηξεηά θαη ην ππφινηπν ζε νκνινγίεο. Παξά ηελ πξφζθαηξε αλαθνχθηζε, ε πξνζσξηλή απηή ιχζε δελ έθιεηζε ην δήηεκα. Οη πξνζθπγηθέο νξγαλψζεηο αμίσλαλ ηελ πιήξε απνδεκίσζε φπσο εμάιινπ πξνέβιεπε ε ζχκβαζε ηεο Λσδάλεο, κε απνηέιεζκα ην ζέκα λα ιάβεη δηαζηάζεηο θαη λα γίλεη αληηθείκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ εγθαηαιεηθζεηζψλ πεξηνπζηψλ ζπζηάζεθαλ Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο γηα θαζεκία απφ ηηο 934 ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ηεο Σνπξθίαο. Σα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ επέβαιαλ αξρηθά ηε δεκηνπξγία 52 Γεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ, 31 ζηελ Αζήλα θαη 21 ζηελ επαξρία, θαη ζηε ζπλέρεηα, ην Μάην ηνπ 1927, 20 Γεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ (Δθεηεία ηεο Αληαιιαγήο), 8 ζηελ Αζήλα θαη 12 ζηελ επαξρία. Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ, , 7 νο Σ φκνο: Ο Μεζνπφιεκνο ( ), Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζζ Γ1 Αμηνπνηψληαο ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο θαη αληιψληαο ζηνηρεία απφ ην παξάζεκα πνπ ζαο δίλεηαη, λα αλαθεξζείηε ζηνπο ζθνπνχο (κνλάδεο 5), ηελ νξγάλσζε (κνλάδεο 5) θαη ην έξγν (κνλάδεο 15) ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ Κείκελν Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαηνρχξσλε ηελ αλεμαξηεζία ηεο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία κε δηαηάμεηο πνπ ήηαλ απφ ηηο πην πξνσζεκέλεο ηεο επνρήο.[...] Ζ θχξηα απνζηνιή πνπ αλαηέζεθε ζηε λέα ηξάπεδα ήηαλ λα εγγπάηαη ηε κεηαηξεςηκφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο. Γηα λα ηελ εθπιεξψζεη ε ηξάπεδα δηέζεηε ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην έθδνζεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη δηθαηνχληαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, λα ειέγρεη ηε λνκηζκαηηθή θπθινθνξία θαη ηελ πίζηε. Σν θαηαζηαηηθφ πξνέβιεπε φηη ην εθδνηηθφ πξνλφκην κπνξνχζε λα αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή, αλ ε ηξάπεδα απνηχγραλε λα εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αμίαο ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ηεο ζε ρξπζφ. [...] [...] Σν θαηαζηαηηθφ φξηδε ην ειάρηζην ηνπ θαιχκκαηνο ησλ θπθινθνξνχλησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ζην 40%. Σν θάιπκκα πεξηιάκβαλε ρξπζφ θαη μέλν ζπλάιιαγκα ειεχζεξα κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ. [...] Ζ δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο αλεηίζεην ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Απηφ απνηειείην απφ ηνλ δηνηθεηή, ηνλ ππνδηνηθεηή θαη ελλέα κέιε. Σνπιάρηζηνλ ηξία απφ ηα κέιε ηνπ εθπξνζσπνχζαλ ηνλ εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ θφζκν θαη άιια ηξία ηνλ αγξνηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο. [ ] Ζ θπβέξλεζε δηαηεξνχζε επίζεο ην δηθαίσκα λα δηνξίδεη έλαλ επίηξνπν ζηελ ηξάπεδα. Πξψηνη δηνηθεηήο θαη ππνδηνηθεηήο δηνξίζζεθαλ νη Αιέμαλδξνο Γηνκήδεο θαη Δκκαλνπήι Σζνπδεξφο αληηζηνίρσο, νη νπνίνη θαηείραλ σο ηφηε απηέο ηηο ζέζεηο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. [ ] Σν Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο ξεηψο πξνφξηδε ηε λέα ηξάπεδα λα ιεηηνπξγήζεη σο ηξαπεδίηεο ηεο θπβέξλεζεο. Ζ θπβέξλεζε αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα ζπγθεληξψζεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φιεο ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ.

17 Υξ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, Σφκνο Β, Μέξνο 1 ν: Ο Μεζνπόιεκνο, , Αζήλα: Βηβιηφξακα, 2002, ζζ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ηζηνξία Καηεχζπλζεο Γ Λπθείνπ

Ηζηνξία Καηεχζπλζεο Γ Λπθείνπ 1 ν Λχθεην Καηζαξη αλήο Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Α 2 0 φο - Π Ο Λ Η Σ Η Κ Α ( Β, Γ, Γ ) Βάιηα Μπνπγάδε Ηζηνξηθφ γεγνλφο έ θ η α ζ ε π ν ι ί η ε π κ α 1821 ΔΠΑΝΑΣΑΖ 1830 Αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο 1832 Ο ζσλ νξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VI Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Ο Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο Οθηαβηαλόο - Αύγνπζηνο : γ. δηαηήξεζε ζηελό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ

ΠΡΟ ΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 1 ΒΑΛΗΑ ΜΠΟΤΓΑΓΖ, 1 ν ΛΤΚΔΗΟ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ ΣΟ ΠΡΟΦΤΓΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1821-1930) βηβιίν, ζ. 116, ζζ. 137-169 ΠΡΟΦΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΗΩΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ, ζ. 116 ηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζεκεηψζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα.

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. ΘΔΚΑ 1 Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. Β) Λα ζπδεηεζεί ην παξάδνμν ηεο θεηδνχο. ΘΔΚΑ 2 Λα εμαρζεί ε βξαρπρξφληα θακπχιε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ

ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ ΑΔΠΠ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 23 MAΪΟΤ 2009 - ΑΔΠΠ ΘΔΜΑ 1ο Α. Να ραξαθηεξίζεηε θάζε κία από ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια από ηνλ αξηζκό θάζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα