Λιθόκτιστεςοδοί& µονοπάτιατηςάνδρου: Ιστορικά ίχνη, διαδροµές στη βιοποικιλότητα καιτοτοπίο, διαχρονικοί κοινωνικοί πόροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λιθόκτιστεςοδοί& µονοπάτιατηςάνδρου: Ιστορικά ίχνη, διαδροµές στη βιοποικιλότητα καιτοτοπίο, διαχρονικοί κοινωνικοί πόροι"

Transcript

1 Λιθόκτιστεςοδοί& µονοπάτιατηςάνδρου: Ιστορικά ίχνη, διαδροµές στη βιοποικιλότητα καιτοτοπίο, διαχρονικοί κοινωνικοί πόροι ΚαραγιάννηΌλγα, Ερευνήτρια/Υποψ. ιδάκτοραςπανεπιστηµίουαιγαίου, ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό πρόγραµµα «Σχεδιασµός, ιοίκηση & Πολιτική του Τουρισµού»

2 Ενότητεςπαρουσίασης «Τοπίο» και «βιοποικιλότητα» : έννοιες & νοµοθεσία Ανδριακότοπίο & βιοποικιλότητα, βασικέςπαράµετροι & απειλές ίκτυο µονοπατιών της Άνδρου Γιατί µας ενδιαφέρουν τα µονοπάτια ; Το δίκτυο µονοπατιών σήµερα Κοινωνική διαχείριση την τελευταία 10ετία Χρήστες / χρήσεις Ζητήµατα Ανάγκες & προοπτικές «Άνδρου ιαδροµές» - µία ιδέα, µία προσπάθεια

3 Τοπίο-ηέννοια τοερευνητικόπεδίο Ετυµολογία : Από τον όρο Landscape = land (αρχικά στη γοτθική γλώσσα σήµαινε οργωµένο ή καλλιεργηµένο χωράφι) + scape shape (την εικόνα µιας θέας, την απόδοση της από τον καλλιτέχνη) Μια από τις κεντρικές εννοιολογικές µονάδες της σύγχρονης Γεωγραφίας. Η µελέτη του ανάπτυξη της γεωγραφικής επιστήµης κατά τον 20ο αιώνα. Τοπίο (ελλ.)= µια µικρογραφία του χώρου Σχολή του Τοπίου/ Berkeley (Carl Ortwin Sauer, ): το τοπίο διαµορφώνεται ως αποτύπωµα της πολιτισµικής δράσης του ανθρώπου επάνω στο φυσικό του περιβάλλον (µέσα από τα υλικά ανθρωπογενή στοιχεία του τοπίου: αγροκτήµατα, εξωκλήσια, γεφύρια, φράχτες, κ.λπ). Επιστηµονικοί κλάδοι που µελετούν το τοπίο ( ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ): Γεωγραφία, ΑρχιτεκτονικήΤοπίου, ΟικολογίαΤοπίου, ασολογία/γεωπονία, Ιστορία, Αρχιτεκτονική/ Πολεοδοµία/ Χωροταξία, κ.α Συµβολισµοί & Υποκειµενική διάσταση ιαστάσειςτουτοπίου: µορφές, λειτουργίες, αξίες / νοήµατα / συµβολισµοί. Scapes : µια εικόνα ή αναπαράσταση µιας θέας (όπως καθορίζεται απότοπρώτοσυνθετικό) πχ. cityscape; moonscape.

4 Η έννοια τοπίο ιαδοχικές ερµηνείες 5 ος αι. µχ. συγκεκριµένη γεωγραφική έκταση ή οργανωµένο σύστηµα αγροτικώνχώρων, 16 ος -17 ος αι. εικόνα φυσικού σκηνικού ενδοχώρας-απεικόνιση θέας, (τοπιογραφία) 18 ος αι. θέα ή οπτική ενός φυσικού σκηνικού ενδοχώρας από συγκεκριµένη οπτική γωνία σήµερα «µια δυναµική διαδικασία που εξελίσσεται στην ορατή επιφάνεια της γης και προκύπτει από την αλληλεπίδραση µεταξύ αβιοτικών, βιοτικών και ανθρώπινων παραγόντων, οι οποίοι διαφέρουν ως προς το χώρο και το χρόνο» (landscape ecology) Φιλοσοφικές προσεγγίσεις Το τοπίο αποτελεί µια ιστορικά νοηµατοδοτηµένη αναπαράσταση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ορίζει δηλαδή τη συγκεκριµένη σχέση που ο άνθρωπος συγκροτεί µε το περιβάλλον του σε µια στιγµή της ιστορικής του πορείας (νεότεροι ιστορικοί χρόνοι, αισθητική στροφή προς τη φύση, αίσθηση απελευθέρωσης του ανθρώπου από τα «δεσµά» της φύσης) Συµβολισµοί : «καµβάς» των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο χρόνο, αντικατοπτρίζει κοινωνική οργάνωση και παραγωγικές δοµές, αντιλήψεις, αξίες, ήθη και έθιµα

5 Βιοποικιλότητα = βιολογική ποικιλότητα Ορισµός : «Παραλλαγή (των µορφών) της Ζωής σε όλα τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης». Tο «σύνολο των γονιδίων, ειδών και οικοσυστηµάτων µιας οικολογικής περιφέρειας» (Walter G. Rosen ), 24/9/1986 σηµείο καµπής για την Οικολογία και το περιβαλλοντικό ζήτηµα. Ολοκλήρωση εργασιών «Εθνικού Forum για τη Βιοποικιλότητα», στη Washington D.C., υπό την αιγίδα της Εθνικής Ακαδηµίας Επιστηµών των ΗΠΑ καιτουιδρύµατος Smithsonian. Eνοποιηµένη άποψη των τριών παραδοσιακών επιπέδων στα οποία εµφανίζεται η βιολογική παραλλαγή: 1. Γενετική ποικιλότητα: η ποικιλία των γονιδίων εντός ενός είδους. 2. Ταξινοµική ή οργανισµική ποικιλότητα: η ποικιλία των ειδών σε ένα οικοσύστηµα. 3. Οικολογική ποικιλότητα: η ποικιλία των διαφορετικών οικοσυστηµάτων στη Γη (χερσαία, θαλάσσια και λοιπά υδατικά οικοσυστήµατα) Ένας παγκόσµιος κοινωνικός στόχος, ένα ερευνητικό πεδίο, ένα σύνθηµα Οι αναφορές στη βιοποικιλότητα πληθαίνουν µε εκθετικό ρυθµό προερχόµενες από εξαιρετικάδιαφορετικέςπηγές, επιστηµονικές, πολιτικές, κινηµατικές, επιχειρηµατικές. Γι αυτήνγράφουνοικολόγοι, γενετιστές, περιβαλλοντικοίοικονοµολόγοι, νοµικοί, κλιµατολόγοι, φιλόσοφοι... Ο όρος βιοποικιλότητα σηµατοδοτεί τη νέα ρητορική για το περιβάλλον, παράλληλα και σε σχέση µε τους όρους παγκόσµιες ή κλιµατικές αλλαγές ή/και βιώσιµη ανάπτυξη.

6 Βιοποικιλότητα = βιολογική ποικιλότητα Ορισµός : Βιοποικιλότητα θεωρείται η ποικιλία των έµβιων οργανισµών πάνω στη γη, η ποικιλία των µεταξύτουςσχέσεων (οικοσυστήµατα) αλλάκαιτωναντιληπτικώνεικόνων (τοπία) πουέχειοάνθρωποςγιατοφυσικόπεριβάλλον. Έχει 4 επίπεδα, τοκαθένααπόταοποίαέχειδιαφορετικήσηµασίααλλάστηνπράξη, αποτελεί κοµµάτι αναπόσπαστο ενός ενιαίου συνόλου. Το πρώτο επίπεδο είναι εκείνο της "γενετικής βιοποικιλότητας", δηλαδή το εύρος των κληρονοµικών καταβολών ενός συγκεκριµένου είδους. Το δεύτερο επίπεδο βιοποικιλότητας είναι αυτό της βιοποικιλότητας των ειδών φυτών (χλωρίδας) και ζώων (πανίδας). Η βιοποικιλότητα αυτή εκφράζεται συνήθωςµετοπλήθοςτωνειδώνφυτώνκαιζώωνπουαπαντούνσεµια συγκεκριµένη περιοχή. Το τρίτο επίπεδο βιοποικιλότητας, γνωστό ως βιοποικιλότητα οικοσυστηµάτων ή φυτοκοινωνιών (habitats), εκφράζεται µε το πλήθος των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων (οικοσυστηµάτων) που συναντώνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Τοτέταρτοεπίπεδοβιοποικιλότηταςείναιεκείνοτηςβιοποικιλότηταςτωντοπίων, το οποίο εκφράζεται µε το πλήθος των τύπων τοπίων (αβιοτικών και βιοτικών στοιχείων) πουεµφανίζονταισεµιαπεριοχήήσεµιαχώρα.

7 Τοπίο, βιοποικιλότητα, νοµοθεσία Ευρωπαϊκή Σύµβαση του Τοπίου (ELC, Florence 2000), το τοπίο (παντός τύπου) αφορά και ανήκεισεόλουςτουςανθρώπους Αποτελεί, δηλαδή, δηµόσιοαγαθό. Χρήζειµέριµνας, ορθολογικής και βιώσιµης διαχείρισης και σχεδιασµένης παρέµβασης, ως κοινού πόρου, ως κοινού αγαθού. Κυρώθηκε µόλις το 2010 από το Ελληνικό κράτος ΣύµβασηςγιατηΒιολογικήΠοικιλότητα (Rio de Janeiro, 1992) οδηγίες για τα άγρια πτηνά (2009/147/ΕΚ) και για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) - βάση του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000, οδηγίες πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για ταύδατακαι 2008/56/ΕΚγιατηθαλάσσιαστρατηγική. Το 2001, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο: την ανάσχεση της απώλειαςτηςβιοποικιλότηταςµέχριτο Τον Μάιο του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το στόχο «Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και µετέπειτα» Σύµβασης της Βιοποικιλότητας στη Βόννη το 2008, στη Ναγκόγια το 2010 το Μήνυµα της Αθήνας που ανακοινώθηκε από το παγκόσµιο συνέδριο που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 2009, η Χάρτα των Συρακουσών που συµφώνησαν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της οµάδαςτων G8 τωναπρίλιοτου 2009

8 Ανδριακότοπίο :χαρακτηριστικά Έντονο ανάγλυφο (ορεινοί όγκοι µε πολλές πτυχώσεις) Ανθρωπογενές/χειροποίητο (σ όλα τα κατοικηµένα νησιά του συµπλέγµατος διαµορφώθηκαν συµβιωτικά οικοσυστήµατα)

9 Ανδριακότοπίο :χαρακτηριστικά Αφθονία υδάτων κατά τόπους πλούσια βλάστηση πηγές- ρεµατιές συνεχούςροής, υγρότοποι

10 Ανδριακότοπίο :χαρακτηριστικά Έντονες εναλλαγές (ξηρό το βόρειο τµήµα - πράσινο το κεντρικό, έντονο ανάγλυφο/τραχύ & δυσπρόσιτο - πολυάριθµες µικρέςκοιλάδες/ήπιο & εύφορο)- ποικιλία τύπων οικοσυστηµάτων

11 Κοχύλου Ανδριακότοπίο :συστατικά & λειτουργίες Συνετί Ένα κατεξοχήν αγροτικό τοπίο-ξηρολιθιές, αιµασιές στα πιο δυσπρόσιτα σηµεία, Πλήθος µη συνεκτικών µικρο-οικισµών (84) οικισµοί Βουρκωτή

12 Ανδριακότοπίο : αγροτικότοπίο Λύδι ιποτάµατα Ένααγροτικότοπίο = Πλήθος αγροκτηνοτροφικών κατασκευών (κονάκια, αλώνια, µύλοι, λιοτρίβια, γέφυρες, χαβούζες, δίκτυα άρδευσης, δίκτυο µονοπατιών, κα.) Πλύστρες της «Μούσης»

13 Ανδριακότοπίο :αγροτικότοπίο Κατάκοιλος Παλαιόπολη Άνω Γαύριο Λουριά- Νηµπορειό Υψηλού

14 ΑγροτικότοπίοτηςΆνδρου : µύλοι Απροβάτου Καππαριά ιποτάµατα Φρουσαίοι

15 Ανδριακήβιοποικιλότητα - ενδιαιτήµατα σχεδόντο ½τηςΆνδρου χαρακτηρίζεται ως περιοχή σηµαντική για την προστασία της φύσης (sci/natura, iba, καταφύγια άγριας ζωής) χάρτης Στην έκδοση του Μουσείου Φυσικής ΙστορίαςΓουλανδρή «Flora & vegetation of Andros, 2006, 7 περιοχές χαρακτηρίζονται σηµαντικές γιατηβιοποικιλότητατηςάνδρου: 1. τοβόρειοτµήµατουόρουςκουβάρα, 2. η ασβεστολιθική πλευρά ανατολικά του ακρωτηρίου Αποθήκες, 3. Η ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου του Αλαδινού, 4. ΗκοιλάδατουΣυνετίου, 5. οι ακατοίκητες βραχονησίδες ολόγυρα της Άνδρου, 6. Αµµώδεις παραλίες, 7. Η βόρεια πλευρά του όρουςγερακώνα, Λιβάδια, Βραχνού, Φάλικα, Μονή Παναχράντου

16 Πρόγραµµα Life Άνδρου Life Άνδρου - Περιοχή του έργου η πρόσφατα συσταθείσα ΖΕΠ, «Άνδρος: Κεντρικό και νότιο τµήµα, γύρωνησίδεςκαιπαράκτιαθαλάσσιαζώνη», πουέχειενταχθείστοδίκτυο Natura 2000 µε κωδικό GR = χερσαίοι και παράκτιοι οικοτόποι και παράκτιες θαλάσσιες περιοχές της Άνδρου και των γύρω νησίδων Προστασία 4 ειδών κοινοτικής προτεραιότητας Μαυροπετρίτης (182 ζευγάρια) σπιζαετός, (2-3 ζευγάρια) θαλασοκόρακας, (60 ζευγάρια) Αιγαιόγλαρος (25-30 ζευγάρια)

17 Ανδριακήβιοποικιλότητα έδαφος & αιµασιές Μια πολύ σηµαντική παράµετρος διατήρησης της βιοποικιλότητας είναι το έδαφος. Τα νησιά του Αιγαίου περιοχές υψηλού κινδύνου ερηµοποίησης, δηλαδή διάβρωσης, απώλειας του εδάφους. Ηκαταστροφήτωνξηρολιθιών, η ανεξέλεγκτη βόσκηση και οι πυρκαγιές συνδέονται άµεσα µε το ζήτηµα της διάβρωσης και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

18 Πιέσεις απειλέςγιατοπίο & βιοποικιλότητατηςάνδρου Η οικιστική εξάπλωση κυρίως σε περιοχές εκτός οικισµών/σχεδίου (διανοίξεις οδών, επέκταση δικτύων ρευµατοδότησης, γεωτρήσεις, βόθροι, ) (1500 περίπου νέες κατοικίες την τελευταία 10ετία στην Άνδρο)

19 Πιέσεις απειλέςγιατοπίο & βιοποικιλότητατηςάνδρου Ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριµµάτων και λυµάτων

20 Πιέσεις απειλέςγιατοπίο & βιοποικιλότητατηςάνδρου Η ελεύθερη βόσκηση σε συνδυασµό µε τις πυρκαγιές (υποβάθµισητηςβλάστησης, διάβρωση, ερηµοποίηση) (35 περιστατικά πυρκαγιών ετησίως/10χιλ.στρ. την τελευταία 10ετία)

21 Σύγχρονεςέρευνες & δηµοσιεύσεις γιατησηµασίατωναιµασιών Έρευνα που χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Λάτση µε τίτλο «Ξερολιθιές, στηρίγµατα βιοποικιλότητας» Οµάδα Μελέτης: Παφίλης Παναγιώτης (Συντονιστής, Πανεπιστήµιο Αθηνών), Βαλάκος Ευστράτιος (Πανεπιστήµιο Αθηνών), Κωνσταντινίδης Θεοφάνης (Πανεπιστήµιο Αθηνών), Αντωνία Θεοδοσίου, Foufopoulos Johannes (Πανεπιστήµιο Michigan) Περιγραφή : Οιξερολιθιέςείναισυνυφασµένεςµετααιγαιοπελαγίτικανησιά. Πρώιµοπροϊόντουανθρώπου, ορίζουν το νησιωτικό τοπίο. Ενώ όµως η πολιτισµική τους αξία έχει αποτιµηθεί δεόντως, η σηµασία τους στη διατήρηση της µοναδικής βιοποικιλότητας του Αιγαίου, περιοχή µε τον υψηλότερο ενδηµισµό της Ευρώπης, παραµένειασαφής. Σκοπόςτηςµελέτηςείναινααποσαφηνιστείησυµβολήτωνξερολιθιών, ωςιδιαίτερωνµικροενδιαιτηµάτων, στηνποικιλότητατηςπανίδαςκαιτηςχλωρίδαςτουαρχιπελάγους. Σε συγκριτικό πλαίσιο µε τα άλλα νησιωτικά ενδιαιτήµατα θα µελετηθούν οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες των ξερολιθιών. Συγκεκριµένα θα εκτιµηθεί η πυκνότητα και η ποικιλότητα των πληθυσµών θηλαστικών, ερπετών, πτηνών και ασπονδύλων, θα περιγραφούν οι φυτοκοινωνίες των ξερολιθιών, θα καταγραφούν τόσο τα επί µέρους φυσικά (θερµοκρασία, υγρασία) όσο και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά που, επιδρώντας στο µικροκλίµα, ευνοούν την βιοποικιλότητα. Η µελέτη θα επικεντρωθεί στα νησιά Άνδρο, Νάξο και Μήλο (µε διαφορετική γεωγραφική θέση, παλαιογεωγραφία και γεωλογικό υπόστρωµα) που διαθέτουν από τα πλέον εκτεταµένα δίκτυα ξερολιθιών. Άλλες δηµοσιεύσεις Kizos, T., Koulouri, M., Vakoufaris, H., Psarrou, M. (2010) Preserving Characteristics Of The Agricultural Landscape Through Agri-Environmental Policies: The Case Of Cultivation Terraces In Greece, Landscape Research 35(6), pp Kizos, T., Dalaka, A., Petanidou, T. (2010) Farmers practices and landscape change: Evidence from the abandonment of terraced cultivations on Lesvos, Greece, Agriculture and Human Values, 27, pp Petanidou, T., Kizos, T., Soulakellis, N. (2008) Socioeconomic dimensions of changes in the agricultural landscape of the Mediterranean Basin: a case study of the abandonment of cultivation terraces on Nisyros Island, Greece, Environmental Management, 41, pp

22 ίκτυοµονοπατιώντηςάνδρου Γιατί µας ενδιαφέρουν τα µονοπάτια ; Ιστορικοί, συναισθηµατικοί, αισθητικοί λόγοι Έργα τέχνης - έργα που συγκινούν -«αρτηρίες»της κοινωνίας της Άνδρου για αιώνες (οδοί επικοινωνίας, άσκησης κάθε λογής ανθρώπινης δραστηριότητας/εµπορικοίδρόµοι, θρησκευτικοί δρόµοι ) Τα µονοπάτια «µάρτυρες» της ιστορίας των οικισµών, φιλοξενούν ίχνη από πολλές διαφορετικές ιστορικές εποχές (αν δεν περπατήσεις δεν γνωρίζεις την Άνδρο)

23 ίκτυοµονοπατιώντηςάνδρου Γιατί µας ενδιαφέρουν τα µονοπάτια ; Αναψυχή & τουρισµός Βασικό συστατικό & «παράθυρο» στο Ανδριακό τοπίο επαφή µε τη βιοποικιλότητα - µύηση στις ιδιαιτερότητες της Άνδρου Τα µονοπάτια πόλος έλξης τουριστών Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες εµπίπτουν στον πεζοπορικό τουρισµό ή κάνουν χρήση των µονοπατιών (οι επαγγελµατίες του τουρισµού ζητούν την προώθηση της Άνδρου σε αυτό το ενδιαφερόµενο κοινό στις αγορές του εξωτερικού, ήµος προωθητικό υλικό)

24 Προωθητικόυλικόγιαταµονοπάτια τηςάνδρου

25 ίκτυοµονοπατιώντηςάνδρου Γιατί µας ενδιαφέρουν τα µονοπάτια ; Έρευνα & σχεδιασµός του χώρου Τα µονοπάτια δυνητικά διεπιστηµονικό πεδίο έρευνας (ιστορία, προφορικήιστορία, γεωγραφία, µελέτη των ειδών ) Τα µονοπάτια παράµετρος περιβαλλοντικής προστασίας σχεδιασµού, διαχείρισης, εκπαίδευσης Χωροταξικός σχεδιασµός και διαχείρισηυδάτων, Πυροπροστασία - διατήρηση της βιοποικιλότητας (ΣΕ Α- τα µονοπάτιαοδοίπρόσβασης, ζώνες πυροπροστασίας σε περιπτώσειςπυρκαγιών, δίκτυα σηµείων υδροληψίας)

26 Τοδίκτυοτωνµονοπατιώνσήµερα Τρέχουσαέκτασηκαταγεγραµµένουδικτύου, περίπου 140 χλµ. Τα πρώτα 85 χλµ. µε καθαρισµό και µερική σηµατοδότηση έργο της Νοµαρχίας Κυκλάδων και της Αναπτυξιακής Άνδρου το 1997 Σήµερα διαθέσιµα περίπου 100 χλµ., 15 περίπου χλµ. προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια εθελοντικών δράσεων Το δίκτυο σε σχέση µε τις σηµαντικές για τη βιοποικιλότητα περιοχές

27 Σύγχρονη χρήση & διαχείριση του δικτύου µονοπατιών της Άνδρου Χρήστες/χρήσεις Κτηνοτρόφοι Κυνηγοί Ντόπιοι ή Τουρίστες περιπατητές Ερευνητές Μηέχοντεςµέσα µετακίνησης (οικονοµικοί µετανάστες) Ζητήµατα : αλλοιώσεις / καταστροφές Κατάληψη µονοπατιών (κτηνοτροφία, άλλες χρήσεις) Υδροµαστεύσεις επέκταση δικτύων άρδευσης (σωληνώσεις) ιανοίξεις δρόµων µπαζώµατα Μονοπάτια σε αχρηστία πυκνή βλάστηση

28 Κοινωνική διαχείριση του δικτύου µονοπατιών της Άνδρου την τελευταία 10ετία Συντήρηση : Αποσπασµατική έλλειψη συστηµατικής διαχείρισης / αρµοδίου φορέα τοπικά & πόρων Μέχρι πέρσι η πρώην Νοµαρχία χρηµατοδοτούσε µε απευθείας αναθέσεις σε τοπικούς εργολάβους τον καθαρισµό και συντήρηση του δικτύου, καθώς επίσης προγράµµατα διεθνούς εθελοντικής εργασίας Από το 2011 στα πλαίσια του Συλλόγου Εθελοντών ασοπυροσβεστών Άνδρου και µη κερδοσκοπικού φορέα («ΑΝ ΡΟΥ ΙΑ ΡΟΜΕΣ») πραγµατοποιήσαµε εθελοντικούς καθαρισµούς πρόσθετων παλαιών διαδροµών Έξω Βουνί Αγία Ευθυµία (2011) Λιβάδια-Βραχνού-Προφήτης ανιήλ (2012) Κάτω Άγιος Πέτρος- Άνω Άγιος Πέτρος (2012) Φρουσαίοι (2013) ακολούθησαν κι άλλοι τοπικοί σύλλογοι στην προσπάθεια αυτή (Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχνού, Συνετίου, Αλαδινού, κα.) Ανάγκη συστηµατικής διαχείρισης του δικτύου (καθαρισµοί, σηµάνσεις, πρόσθετων διαδροµών)

29 Συµπερασµατικά : Μονοπάτια της Άνδρου διαχρονικοί κοινωνικοί πόροι ίκτυα επικοινωνίας, µετακίνησης & µέσα άσκησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο διάβα του χρόνου Ίχνη της ιστορίας της Άνδρου στο τοπίο-«εξαµενές» τοπικής ιστορίας και γνώσεων που χάνονται (προφορική-τοπική ιστορίατοπωνύµια-τοποθεσίες, η «καλλιέργεια» των πηγών )- πολυεπιστηµονικό ερευνητικό πεδίο Ζώνες διατήρησης- «κρίκοι» βιοποικιλότητας / Αιµασιές και µονοπάτια (αποτροπή της διάβρωσης, συγκράτηση νερού, ζώνες πυροπροστασίας και οδοί πρόσβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών) Πεδίααναβίωσηςτηςσχέσηςτηςκοινωνίαςµετηφύσηκαιτην τοπικήιστορία - «Παράθυρα»στοΑνδριακότοπίοκαιτηνιστορία / πεδίααναψυχής, περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης (ΚΠΕΚορθίου, σχολεία) Προσέλκυσητουρισµούειδικώνενδιαφερόντων (special interest tourism) (περιηγητικόςτουρισµός,φυσικήςάσκησης & άθλησης, έρευνας/εκπαιδευτικός)- µε σύνεση και σύνδεση µε τοπικές ιδιαιτερότητες, κοινωνία, πρωτογενή τοµέα (πχ. δίκτυο σηµείων στάσηςσεκάθεοικισµό)

30 «Άνδρου ιαδροµές» -µιαιδέα, µία προσπάθεια Μη κερδοσκοπικός φορέας στόχος η αναβίωση των παλαιών πεζοπορικών διαδροµών - συνδυασµός έρευνας και δράσεων για το περιβάλλον και τον πολιτισµό της Άνδρου. Συγκρότηση ανοικτής οµάδας ερευνητών - διαµόρφωση υλικού ξενάγησης κατά µήκος των διαδροµών, από ποικίλες ερευνητικές σκοπιές, (πηγές & πρωτογενές υλικό (συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας) - υλοποίηση πεζοπορικών εξορµήσεων Ανταλλαγήαπόψεων & προβληµατισµών σχετικά µε τα παραπάνω πεδία και διαµόρφωση δράσεωνενηµέρωσης, εµπλοκής, αναψυχής της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών. Τα έσοδα χρηµατοδοτούν το έργο των ερευνητών και δράσεων του φορέα.

31 «Άνδρου ιαδροµές» - συµµετέχοντες ΑλέξανδροςΜαβής, βιοτεχνολόγοςπεριβαλλοντολόγος Γιώργος Σπέης, µηχανικόςκοινωνικός ανθρωπολόγος ΕυάγγελοςΠαπαδάκης, µηχανολόγος µηχανικός ΒαγγέληςΛουκίσας, δηµιουργία µικρών φίλµ για την Άνδρο Σπύρος Μπέλλας, γεωλόγος ΝίκοςΒασιλόπουλος, αρχιτέκτων Μαρία Ψαρρού, πολιτιστική διαχειρίστρια και ερευνήτρια

32 Ένατοπίοδενείναι, όπωςτο αντιλαµβάνονται µερικοί κάποιο σύνολο γης, φυτώνκαιυδάτων. Είναιηπροβολήτηςψυχήςενόςλαού επάνω στην ύλη. Οδυσσέας Ελύτης