MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ. το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ"

Transcript

1 MAP ΚΑΟΥΤΣΚΥ το ιώ ο ΕΠΙΤΟΜΟ ΕΚΛΑ Ι ΚΕΥΜΕΝΟ

2 ΜΒΡΞ - ΗΗΟΥΤΣΗν εηlτομο Ε"ηΑΊΉΕΥΜΕΝΟ Με-τάφριχση Β6δΙΧ κοριχη

3 Ή έπιτομη γίνηκε με δάση και τους τρείς τόμους τον πρωτοτύπου

4 ΑΦΙΕΡΩΣιΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΔΑΙΟΥ ΑΠΟ '.1'ΟΝ ΚΑΡΛ KAPS. ΑΦΙΕΡQΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΙ, ΤΟΝ θαραλεο, ΠΙΣΤΟ ΚΙ' ΕΙΓΕΝΙΙ llpqtollopo ΤΟΙ ΠΡΟΛΕΤ ΑΡΙΑΤΟΙ ΒΙΛΧΕΔΜ ΒΟΔ<Ι> ΠΟΙ ΓΕΝΝΗθΗΚΕ ΣΤΟ ΤΑΡΝΑΟΙ Στα 21 IΟΙΝlOΙ 1809 ΚΑΙ ΠΕθΑΝΕ ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΤΙΣ 9 ΜΑ'Ι'ΟΙ

5 ΠΡΟΔΟΓΟΣ) ΤΟΥ KAOYTlJKY ΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ cptaoaoyi(t λείπει &.κόμη εν(t 6ι6λίο ποτ) ν σuνoψίζ-η τις οικονομικες θεωρίες τοο Μά.ρξ, ν τις έκθέτ-η Xo(ti ν τις έπεξηγij με τρόπο κ(tτ(tνοητο atou; πολλούς. Άπ(tρχες γι μι τέτι(t έργα.σί(t lytv(t';! πολλές, μ εμειν(tν &'ποσπ(tσμ(tτικές. Το ΙΜλίο τοοτο e!v(tl μι προσπά.θει(t γι ν γεμίση το χά.σ ποτ) ίιπά.ρχει τοδλά.χιστο γι ν συμ6ά.λη σ' (tuto το έργο. Στηρίζετ(tι φυσικ έπά.νω στο κυριώτερο εργο τσο Μά.ρξ, το «KecpάoA(tLo», Xo(ti (tuto &.κολουθεί στ ν κ(tτά.τ(tξη tij; δλης. T &H(t oικoνoμικ σuγγρά.μμα,τ(t τοο Μά.ρξ χρφιμοποι'ήθηκαν μόνο σε μερικα. σημεία για. τ ν οιαφώτιση ουσκο λώτερων χωρίων, για. πλατύτερ'υ) &.νά.λυσ'υ) των ιδεων που eiv(tl δι(tτuπωμένες στο «Κεφά.λα.ιο». Σκοπός τοο 6ι6λίου eiv(tl προπά.ντων ν κά.ν'υ) γνωστες τις ιδέες ποτ) περιέ xovt(tl στό «KeifiάoA(tLo» σε δσους δεν εχουν τον Xo(t ιp o η τα. μέσ(t να. μελετ'ήσουν τό ίδιο το «KeifiιXA(tLo». Ό σuyyp(tifii(t; δμως έλπίζει πώς Xo(t! δσους εχουν το «KerpιXA(tLo» θα. tou; εδκολύν'υ) στ μελέτη του και πώς επιτέλους πολλοuς θα. σπρώξη ν τό OL(t6άoaouv στο πρωτότυπο, ποτ) δεν το OLάo6M(tV, είτε Y L(tt! εχουν έσφ(tλμέν'υ) &.ντίλ'υ)ψ'υ) γι' α.δτό, είτε YL(ttl οι δυσκολίες τοο πρώτου τμ'ήμ(tτός του τοuς έτρόμαξαν Xo(t! tou; εκαναν ν' &.φ'ήσουν τ μελέτ'υ) ολου τοο εργου. Τίποτ(t δεν eiy(tl πιο εσφαλμένο &.πο τ ν ιδέ(t πώς tάox(t το δφος τοο «Κε ζp(ta(tiou» e!v(tl ξερο Xo(t! δυσκολονόψο. Ό σuγγρ(tφέ(tς δε γνωρίζει Xo(tviv(t ΟΙΚΟ νομικο εργο ποτ) θ μποροοσε να. μετρηθij με το «KerpάoA(tLo» σε σαφ'ήνει(t Xo(tl ζω'υ)ρότητ(t tij; εκθεσ'υ)ς των ιδεων, πολλες i(ope; σε &.ληθιν XoA(taaLXo όμoρψι τοο υφους. K(tl δμως eiv(tl τόσο δυσκολονό'υ)το! Σε μερικά. του μέρ'υ) &'σφ(tλιί.>ς. ΤοΟτο, δμως, δεν brpeίaet(tl στο δψος. ΟΙ περισσότεροι νομίζουν, πώς ή έθνικ οικονομία. e!y(tl έπιστ'ήμ'υ) που θα. μποροοσε να. τ ν Xo(tt(tAιX6'1j δ κ(tθέv(tς, χωρίς τ ν παραμικρη προκατ(tρχτικ γνώση. K(ti δμως eiv(tl μια. &.πο τις δυσκολώτερες έπιστijμες, γιατι δεν ίιπά.ρχει &λλο πιο πολύπλοκο πράμα, &.πο τ ν κοινωνία.. Για. να. κα,τ(tλά.6η 6έ6α,ια, κα,νένας τ-η συλλoγ έκείνη &.πο κοινοτυπίες που δ Μά.ρξ τήν όνομά.ζει ά.γορα,ία οίκονομί(t (Vulgarδkonomie), δέ χρειά.ζοντα,ι περισσότερες γνώσεις &.π' δσες &.ποχτl1 κά.θε &νθρωπος στις σuναλλαγές του κά.θε μέρα. Για. τήν κατ(tνόηση όμως τοο «Keιp(tA(tCou» τοο Μά.ρξ, ένός εργου δηλαδή

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΤ ΚΑΡΛ ΚΑΟΤΤΣΚΤ πού μέ τ μoρψ κριτικi'jς τi'jς ΠολΙΤΙΚi'jς Olκονομία.ς, θεμελιώνει έπιστrιμoνικσ. gvιx. νέο Ιστορικα κιχι οικονομικα σιιστrιμιx, χρειά:.ζοντιχι δχι μόνον ώρισμένες Ιστο ρικές γνώσεις, μσ. κιχι γνώσrι των γεγονότων κιχι ooνθrικων πού oovooeuouv ΤΥΙ γένεσrι κα.ι &νά:.πτuξrι τi'jς μηά:.λrις 6ιoμrιχιxνίιxς. 'Όποιος οέν ξέρει, α,ς ε!να.ι κιχί λίγο μόνο, τσ. γεγονότιχ &πό τσ. δποία. δ Μσ.ρξ l6yιxae τούς οικονομtκοuς τοι> νόμοuς, γι' ΙΧότον ννoια. των νόμων τοότων θσ. μείνrι σκoτειν. Μόνο ΙΧότος θιl. 6Lιxati'j νσ. μιλ σrι γιιl. μouatlxtaμob κα.ι έγκελια.νισ μό τοσ Μά.ρξ. Autov οε θιl. τόν ώψελ σrι σε τίποτιχ ουτε σιχψέστψη κθεσ'yj του xfjaμoou. Κα.Ι τουτο &κρι6ως ε!να.ι κιχτσ. τη yνiliμo'yj μα. τό πιο έπικίνοuνό έμπόδιο γισ. κά.θε προσπά.θεια. πού γίνετιχι νά. lxaιxtxeuti'j τό «Κεψά.λιχιο». Ό Μά.ρξ lγρα.φε 15σο μποροσσε νιl. γίνrι περισσότερο ixaιxtxeuμotvιx. 'Όποι> ε!νιχι οuσκολονόrιτος, έ κεί οε ψτιχίει γ λ ω σ σ ΙΧ, μά. το θέμα. κα.ι δ & ν α. γ ν ώ σ τ 'Yj ς. "Αν πρoσπιxθ ση κα.νένιχς νά. μετα.ψρά.σ'yj στσ. σ'yjμείιχ α.ότσ. ΤΥΙ «ouaxoaovfj'yjt'yj» γλωσσα. τοο Μσ.ρξ σέ a.aa'yj oi'jeev πιο εόκολονόητ'yj γλωσσα., θιl. χά.ση τότε πολύ &κρί6εια. τi'jς κ θεσrις. Ή έκλα.ικεφrι orιλιxoη xtvouveuel νά. lxxuoαotarι Τ1) μιχρεικη θεωρία.. Ό σuγγριχψέα.ς είδε πολύ κα.θα.ρά. τόν xlvouyo α.ότό. Το ζ Τ'Yjμιχ γι' α.ότόν οέν τα.ν ν' &.λλά.ςύj &πλως τη γλωσσα.. 0 Μά.ρξ, l3πως είπιχμε, lxel γρά.φει τόσο λα.ίκά. κα.ι τόσο λα.κωνικά. κα.ι &.κρι6όλογα., πού ooχνά. γιιl. ν' &.πομα.κρuνθij κα.νέ νιχς &.πό τις ίδιες τοι> τις λέ εις πέφτει σε &.να.κρί6ειες. Γι' α.ότό δ ooyyρα.ψέα.ς πολλσ. &.ποσπά.σμα.τα. &πο τιl. lpyαo του Μά.ρξ τιl. μετα.ψέρει στό 6ι6λίο τουτο κιχτά. λέξύj. ΕΤνα.ι μέσιχ σέ είσα.γωγικσ. κα.ί, l3ποι> δέν &να.ψέρετα.ι a.aa'yj πηγ, πά.ρθηκα.ν &.πό το «Κεψά.λα.ιο». Σκοπος του 6ι6λίοι> ε!να.ι &.πό το ενα. μέρος νσ. ΤΡα.6 ξ'yj τυιν προσοχυι τοο &. να.γνώστη στά. γεγονότα. πού ε!να.ι 6ά.σ'Yj των θεωρητικων &.να.λόσεων. Κα.Ι τοστο τα.ν &.να.γκα.ίο κuρίως στο πρωτο μέρος. Κι' δ ίοιος δ Μά.ρξ &.να.ψέρθηκε πολλές ψορές στά. γεγονότα. α.ότά., ooχνιl. δμως μόνο μέ όπα.ινιγμ.ούς πού τις περισσότερες ψορές δ &.να.γνώστης τις πα.ρά.6λεπε. Σε a.aaιx. μέρη πά.λι δ ooγγρα.ψέα.ς XPEL at'yj κε ν' &να.ψέρη ώρισμένα. γεγονότα. κιχι πα.ρα.oείγμα.τιi δικά. tou. τοστο γίνετα.ι κuρίως στην πρώτύj πα.ρά.γρα.ψο τοσ πρώτοι> κεψα.λα.ίοu. Κα.ι ςpualxrj., Ιδω δέν πρόκειτα.ι πιχρσ. γισ. ιiπλές ΣUvτoμες υποοείξεις. ΔιεξοοικΥι d.vάo πτuξ'y) των γεγονότων πού ε!να.ι 6ά.σΎj τοσ «Κεψα.λα.ίοu» θά. εεπερνοσσε πολύ δχι μόνο τό μικρο χωρο τοσ βι6λtοu, μά. κα.ι τοϊ> ooyyρσ.ψέσ. τις δuνά.μεις. Κσ.Ι δέ θσ. τα.ν τίποτα. λιγώτερο aπό μισ. Ιστορία. τi'jς έεέλιε'yjς των d.νθρώπινων κοινωνιών &πα τυιν προ"στορικυι έποχυι &ς τώρα.. Τό «Κεψά.λα.ιο» ετνα.ι lpyo κuρίως Ιστορικό. Στά. μέρη πού πριχγμ.α.τεόοντα.ι γισ. ΤΥΙ VEilitEp'Yj 6Loμo'Yjxιxvlcx. ψα.ίνετα.ι πολύ κσ.λά. δ χσ.ρα.χτ'ijρα.ς α.uτας του lpyou. Δέν περιέχοuν μόνο θεωρητικές &να.λόσεις, μά. κα.ι πλιχτειές Ιστορικές &.να.σκoπ σεις γιά. θέμα.τιχ που ως τώρα. οέν ε!χιχν κα. θόλοι> ετχιχν &τελέστιχτα. έξετα.στεί. Στσ. μέρη α.ότσ. οι θεωρ'yjτικες &να.λόσεις 00νοΟεόοντα.ι μ' ενα. σωρό γεγονότα. σχετικά., που ετνα.ι ouvιx:tb νά. κα.τα.νο'yjθοuν κιχι

7 ΠPOΛOΓO ΤΟΤ ΚΑΡΛ KAOTT KT χωρι κα.μι προκα.τα.ρχτική γνώση. Στ μέρη α.δτ το κα.θήκον του συγγρα.φέα. ήτα.ν άλλο. Ό μικρος χωρος του βι6λίοu μόνο τ σποuοα.ιότερα. &.π' α.δτ τ πρ μα.τα. έπέτρεπε ν' &.να.φερθουν. Έδω πι το ζ τημα. fιτα.ν πως μολοντουτο θόr. κρα. τουσε το βιβλίο τον Ιστορικο xιxpιxxtijpιx των θεωρύjτικων &.να.λόσεων, ώστε ν μήν πcφοuσιάζωντα.ι ισχuρισμοι &.στ ριχτoι κα.ι χωρις τ εστoρικ γεγονότα. πού EXouv γι 6άση τοuς. Ή έργα.σία. ΤOόΤΎj δέν ετνα.ι μόνο μι εκθεση των θεωριων του Μάρς. Ε!νιχι επίσης ενα.ς boyjyo; γι τή μελέτη των εργων του M ρς στο πρωτότuπο. Γι' α,δ το δ σuγγρα.φέα.ς δεν έδ!στα.σε OYjItEtrx. ποu κα.τ τή γνώμύ) tou είχα.ν λίγο προσε χτεί Υι είχα.ν πσφεςηγyjθεί, ν τ έςετ σύj πιο διεξoδικ &.π' δσο θ επρεπε σόμ φωνα. μέ τή σyjμα.σία. ποu είχα.ν μέσα. στο σόνολο tij; θεωρyjτικijς &.ν λuσης. Άπε να.ντία.ς δέν επέμεινε πολύ σέ άλλα. OYjItEtαo ποu ήσα.ν &.ρκετ γνωστά, Υι ποu δέν μποροοσα.ν ν YEvv aouv πα.ρεξ'yjγ σεις. Γι τήν κα.λότερύ) δια.ρρόθμισύ) του βι6λίοu &.πό τήν πρα.χτική άποψη, τ εστoρικ γεγονότα., τ σχετικ π.χ. μέ τ'ήν εργα.τική νομοθεσία., έξετάστyjκg(.ν πολu πλα.τι κα.ι &.να.ψέροντα.ι κα.ι σέ κα.ιρoύ πoλu πιο κα.τοπινοuς του Μάρξ. Λιγοστές προεργα.σίες μπόρεσε ν χρφιμoπoι σύ) δ συγγρα.φέα.. <Ωστόσο, πρέπει να. σύjμειωθ'ίj έ ω.η γα.λλικ'ή έπιτομ'ή το;} ({Κεψα.λα.ίοu» το;) Deville.* Έκείνο ποu δ συγγρα.φέα.ς δίνει έδω δεν ετνα.ι μι φωτογρα.φία. του «Κεφα. λα.ίου)}, δεν &.ποδίνει τό πρωτότυπο σε μικρότερο σχijμα. έντελως πιστ κα.ι χω ρι χριί)μα., γρα.μμ'ή προς γρα.μμή---&.λλ ε!να.ι μι είκόνα. με χρωμα.τισμο ίιποκει μενικό κα.ι μέ ίιποκειμενικο σχεδία.σμα.. "Αν auxvix..η εκθεση πα.ίρνύ) uιpo; &ποδειχτικό, πα.ρα.κα.λοομε τον &να.γνώστ7j ν εχύ) πάντα. στο νού tou πως δεν του μιλεί δ Μάρς, πα.ρ δ συγγρα.φέα., ποu του &. ν α. κ ο ι ν ώ ν ε ι τι έδίδα.ςε δ Μάρξ γι τ oίκoνoμικ ζyjτ μα.τα.. "Ας θεωρyjθij σα.ν ενα. μέτριο εργο ή προσ7tάθεια. α.δτ. Αδτός πού γράφει τις γρα.μμες τούτες θ oιtatoιvoij ώστόσο μεγάλύ) Lκα.νοποίYjσYj, σ.ν κα.τορθώση ν προσψέρύ) σ. sivoιt κα.ι μι πoλu μικρή 60 θεια. στή διάδοση των &'λ7jθειων πού τις ιχποκάλuψε στόν κόσμο ενα.ς άκοόρα.στος έρεuνητ ς, ενα.ς 6α.θυστόχα.στος έπιστ μoνα.ς, ενα.ς μεγάλος δια.νοyjτ ς, κα.ι ποu σα.ν κα.ρποι tij; πoλόμoχθη έργα.σία.ς δλyjς τοu tij, ζωijς. Κ.ΚΑΟΥΤΣΚί

8 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ ΧΡΗΜΑ ΚΕΦΑλΑIΟ

9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ το ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 1. Ό χaρaχτyίρa τη έμπoρευμ.aτικη παρα;ύωyη Το ζήτημα πο-υ ερευνα ό "Μαρξ στο «Κεφάλαιο» του είναι το σημε ρινο κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ Ο σ ύ σ τ η μ α π α Ρ α γ ω γ η ς. Δεν ε ξετάζει στο εργο του αύτο τους φ υ σ ι κ ο υ ς ν ό μ ο υ ς, σύμφωνα μέ τους δποίους γίνεται "ίι :rαραγωγή. Toi',; νόμους α-υτους είναι δουλεια της μηχα,'ίκης καί της χημείας να τους ερ ευνήσουν, οχι της πολιτικης οικονομίας. "Ί'στε' "11 λ ε για' σκωπο, του ο' Μαρ ρα δ'!ον ευα ξ να" ερευνηση μονο τις μορφsς παραγωγης που είναι κοινες σ' ολους τους λαούς, γιατί μια τέτοια έξέταση κοινοτο;τίες!lι-τσ ρεί μόνο να 6γάλη για συμπεράσματα, σαν τούτη εξαφνα: οί ανθρωποι για,," " να κ ανουν παραγωγη" χψια oνται "'" παντοτε εργαλ εια, γη κα τροφιμα. 'Ο 1Μ'αρ ξ εξέτασε τους ν ό μους μιας ώρ ισμένης μορφης της κοινωνικης παραγωγης, που επικρατεί σε _ώρισμiνη έπ οχη (τους τελευταίους α ιών ες) και σε ώρισμένα εθνη (τα εύρωπα"ίκα Τι σσα κατάγονται άπο τ11ν ΕVρώπη. Στα τελευταία χρόνια το σύστημα αύτο παραγωγης άρχίζει να επικρατη και σε άλλα εθνη, π. χ. στους Ίαπωνέζους, στους 'Ινδούς). ΤΟ σύστημα αύτο παραγωγής που επικρατεί σήμε ρα, το καπ ιταλι στικό. που τα Ιδιαίτερά του γνω ρ ίσματα θα τα μελετήσωμε διε ξο δικα στο 6ιΌλίο τουτο, χωρίζεται αυστηρα άπο αλλα συστήματά. άπο το φεου δαλικο π. χ. σπως αι,το επικρατοϋσε στ-ην Ευρώπη το μεσαίωνα. Τι άπο το άρ χέγονο κ ομμουνι στικό, δπως κι αυτο πάλι το συναντοϋμε στο '>'.ατώφλι της εξέ λιξης σλων τών" λαών. "Αμα παρατηρ1iσωμε τη σημε ρ ινη κοινωνία, 6ρίσκομε δτι δ πλοϋτόι; της γίνεται δλος άπο ε μ π ό Ρ ε {, μ α τ α. 'Εμπόρευμα είναι ενα προϊον εργασίας ί δ ι ο ς ό πα που φτιάστηκε οχι για. να. το Χ Ρ η σ ι μ ο π ο ι ή σ η δ ραγωγος Τι οί δικοί του, μα για το σκοπο ν' ά ν τ α λ λ α Χ τ ή με άλλα προ"ίόν τα. 'Ώστε λοιπον εκείνο που κάνει ενα ΠΡΟ'ίον να. γίνεται έμπόρευμα δεν ετναι τίποτε φυ σ ι κ ε ς ιδιότητές του, μα είναι λόγο ι κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί. να ", ι - \ ' -

11 18 ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ παράδειγμα: ΤΟ νήμα που γνέθει άπο λινάρι ή κοπέλα σ' ενα πρωτόγονο χω ριάτικο σπίτι, για ναίιφάνη μενο γ ια χρ ήση δεν ειναι έ μ π ό ρ ε V μ α. <Όταν δμως ενας κλώ στης γνέθη λινάρι γιά ν'άνταλλάξη το νήμα με το γείτονά του το χωριάτη και να πάρη άπ' αυτον σιτάρι, Τι άκόμη δταν ενας 6ιομήχανος 6γάζη στη φάμπρικά του χιλιάδες οκάδες νήμα καθεμέρα για να πουλήση το ΠΡΟ'ίόν του, τότε εδώ το νήμα είναι ε μ π ό Ρ ε υ μ α. Κι' εδώ 6έ6αια πάλι ειναι έπίσης και άντικείμενο για χρήση, άντικεψενο δμως για. χρήση που θα παίξη εναν ώρισμένο κοινωνικο ρόλο, δηλαδη που θ' άνταλλαχτή. ΤΟ νήμα δε φαίνεται άπο το εξωτερικό του αν είναι εμπόρευμα fι σχι. Ή φυσική του μορφι} μπορεί να είναι δλωσδιόλου ή ίδια, είτε στο σπίτι το εγνεσε 11 χωριατοπούλα για. προικιό της, είτε στη φάμπρι κα το εγνεσε ή εργάτρια, ή κλώστρια, που ίσως ο.ϋτε μια κλωστή του δε θα χρησιμοποιήση ή ίδια για τον έαυτό της. Μόνο άπο τον κοινωνικο του ρόλο, άπο την κ ο ι ν ω ν ι κ η λ ε L τ ο υ Ρ γ ί α που κάνει το νήμα, μόνον άπο κεί μπο ρούμε να το καταλάϋωμε αν ειναι εμπόρευμα 11 σχι. Στην κα. τιταλιστικη κοινωνία τα προ'ίόντα εργασίας παίρνουν δλοένα και περισσότερο τη μορφη εμπορευμάτων. "Αν ύπάρχουν σήμερα στις κοινωνίες μας προϊόντα εργασίας που δεν εχουν γίνει άκόμη εμπορεύματα, αυτο συμ6αίνει γιατι ύπάρχουν άκόμη άπομεινάρια άπο παλιότερα συστήματα παραγωγης. "Αν τα παρα6λέψωμε αύτά. άφού άλλωστε ειναι και εντελώς άσήμαντα, μπορούμε να πούμε δτι σ ή μ ε Ρ α δ λ α τ α π ρ ο 'ί ό ν τ α ε ρ γ α σ ί α ς Π α ί ρ ν ο 'IJ ν τ η μ ο Ρ φ η ε μ π ο Ρ ε υ μ ά τ ω ν. Δεν μπορούμε να κατανοήσω με το σημερινο σύστημα παραγωγης, αν δε διαφωτιστούμε για το τί είναι εμπό ρευμα. Πρέπει λοιπον ν' άρχίσωμε την εξέτασή μας άπ' αύτο το ζήτημα: Νομίζομε δμως δτι πολυ θα εύκολυνθούμε στην εξέταση αύτή, αν πριν ά.η;' όλα εκθέσωμε τα χαρακτηριστικα γνωρίσματα της εμπορευματικής παραγωγης σ' άντίθεση με τ' άλλα είδη παραγωγής. "Έτσι πoλiι ευκολα θα μπορέσωμε να καταλά6ωμε την α.ποψη ποί, ετχε πάρει δ Μαρξ εξετάζοντας το εμπόρευμα. <Όσο μακρια κι αν γυρίσωμε πίσω στην Ιστορία τού άνθρώπινου γένους, 6λέπομε πως οι άνθρωποι τ' άπαραίτητα για τη συντήρηση της ζωής τους τ' ά ποχτουσαν πάντοτε μέσα σε μικρότερες Τι μεγαλύτερες κοινωνίες, πως ή παρα γωγ11 ειχε πάντα χαρακτήρα κ ο ι ν ω ν ι κ ό. την ίδέα αύτη δ Μαρξ την εχει εκθέσει σαφέστατα στα άρθρα του «Μισθωτη εργασία και κεφάλαιο» δημοσιευ μένα στη -Neue Reinische Zeitung (1849)*, «Στην παραγωγη οι ανθρωποι ερχονται σε σχέσεις σχι μόνο με τη φύση. Παράγουν συνεργαζόμε\'οι και άνταλλάζοντας τlς ενέργειές τους δ ενας με τον αλλο με εναν ώρισμένο τρόπο. Για να παραγάγουν ερχονται σε ώρισμένες σχέ(*) Βγηκαν και σ ξεχωqιστή μπqooouqα, μεταφqασμένη και στά Η.ληνικά άπιι τον Π. Παυλίδη, Θεσσαλονίκη, 1920.

12 ΤΟ ΕΜΠ Ο ΡΕΤΜΑ 19 και συνάφειες μεταξύ τους, και μόνο μέσα στις κοινωνικες αυτες σχέσsι; 'ΚαΙ συνάφειες γίνεται ή &ι:αφή τους με t11 φί'ση, 1'1 παραγωγ{l. 'Ανάλογα με το χαρακτήρα τών μξσων παραγωγης εtναt CΡυσικα. διc:φορε τικες καθεφορα και οί κοινωνικες αυτες σχέσει; που συνάπτουν μεταξύ του; Qt παραγωγοί, οι δροι δηλαδη κάτω άπο τους δ;ιοίους άνταλλάζουν τις ενέρ γειές τους και ετσι παίρνουν μέρος στυi συνολικ11 πράξη της παραγωγης. Με την.lφεύρεση ένος καινοί'ργιοιι πολεμικόύ οργάνου, τού πυροδόλου δπλου. α.ναγκα στικα αλλαξε και δλόκλιιρη ή οργάνωση τού στρατού, μεταόλi)θηκαν ΟΙ σχέσεις άνάμεσα στα ατομα που άπαρτίζουν ενα στρατο και που δρούν μαζι σα στρατός,.αλλαξε άκόμη και ή σχέση (ι.νάμεσα στους διάφορους στρατούς. 'Έτσι και οι κοινωνικες σχέσεις άνάμεσα στα ατομα που παράγουν, οί κοι νωνικες παραγωγικες σχέσεις, άλλάζουν, μετα6άλλονται, αμα άλλάξουν και εξε λιχτούν τα μέσα παραγωγής, οί παραγωγικες δυνάμεις της κοινωνίας. ΟΙ πα eαγωγικες σχέσεις στο σύνολό τους ειναι εκείνο που ονομάζομε κοινωνικες σ7,.έ σεις, κοινωνία. και μάλιστα κοινωνία σε μια ώρισμένη 6αΟμίδα της Ιστορικης :έξέλιξης, κοινωνία μ' εναν ίδιαίτερο, ξεχωριστο χαραχτηρα. Θα παραστήσωμε την ιδέα αυτη με μερικα παραδείγματα. "Άς πάρωμε έναν δποιοδήποτε πρωτόγονο λαο που στέκει σε χαμηλη 6αθμίδα παραγωγη; και εχει το κυνήγι ώς κυριώτερο μέσο για η)ν άπόχτηση της τροφης του, δπως είναι!οι Ίνδοί. Ό Ντότζ στο 6ιολίο του «οι σημερινοι 'ΙνδοΙ.» γράφει τα έξης για τον τρόπο πού αυτοι κάνουν το κυνήγι τους:,gel:; «'Επειδη το κεφάλι και την καρδια σπάνια τα καλούν σε 60ήθεια, ενώ οι ά,παιτήσεις τού στομάχου δεν παύουν ποτέ, δλη ή φυλ11 είναι συνήθως ύποταγμένη οτην «τρίτη τάξη». 'Η κυρίαρχη αυτ1] τάξη άποτελείται άπ' δλους τους κυνη γούς της φυλης, πού εχουν γίνει σαν ενα ειδος προνομιούχας κάστας η συντε χνίας, και που οι άποιράσεις τους στον κύκλο της δικαιοδοσίας τού καθενος εί ναι τελεσίδικες. Ση1 φυλη Τσαιγεν οί αντρες αυτοι ονομάζονται «σκύλοι οτρατιωτες». ΟΙ πιο νέοι και ευκίνητοι άρχηγοι άν{lκουν ση)ν τάξη αυτη τών «σκύλων - στρατιωτών», σι διαταγές τους δμως δεν είναι άναγκαστικές. ΟΙ «στρατιώτες» με προφορικες άποφάσεις κανονίζουν τα γενικα ζητήματα -::ης φυ λης και οι λεπτομέρειες κανονίζονται άπb ταυς πιο φημισμένους και πιο εξυ πνους κυνηγούς πού εκλέγονται άπο τη φυλή. 'Ανάμεσα στούς «σκύλους - στρα τιώτες» ύπάρχουν και πολλοι VEaQQl που δεν πέρασαν άκόμη η) δοκιμασία τού πολεμιστή. Μ' ενα λόγο ή τάξη αυτη τών κυνηγών περιλαδαίνει δλη την έργατι κη δύναμη της φυλης και αυτη είναι που προστατεύει τις γυναίκες και. τα παι δια και φροντίζει για τ"ιι διατροφή τους. Κάθε χρόνο κάνουν τα μεγάλα φθινοπωρινα κυνήγια, για να μαζέψουν δσο μπορούν περισσότερη τροφ11 και να τί1ν ξεράνουν για τον χειμώνα. ΤΙς ήμέρες αυτες «οι σκύλοι - στρατιώτες» είναι οι άπόλυτοι κυρίαρχοι και άλίμονο σ' έκεί "ον πού θα τολμούσε να παρακούση στην παραμικρότερη αύθαίρετη τι δημοκρα-

13 20 ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ τικη διαταγή τους! "Όταν έτοιμαστοϋν δλα, τότε 0'1. καλύτεροι κυνηγοί, πρω1 πρωι και προτού φέξη, ξεκινοϋν. "Άμα: συναντήσουν πολλο. κo:ιcάδια 60υδάλια, ρίχνονται και χτυπούν εκείνο το κοπάδι που ή θέση του είναι τέτια, ωστε οι έ λιγμοι που θα χρειαστοϋν για το περικύκλωμά του και 0'1. κραυγες την ωρα της επίθεσης να μην άνησυχήσουν τ' αλλα κοπάδια.. Σ' αύτο το διάστημα ολοι οι αντρες της φυλης πον θα πάρουν μέρος σε λίγο στό σκότωμα των 60υ6αλιών, στέκουν ολοι μαζι καδάλα στ' αλογά τους μέσα σε κάποιο κοντινο λαγκάδι, ωστε να μη φαίνωνται άπο τα 60υδάλια, άμίλητοι και τρέμοντας άπο τηνεξαψη της άναμονης. Μόλις το κοπάδι φτάση σε μέρος κατάλληλο, 0'1. άρχικυνηγοι 6γάζουν' τους αντρες και τους στέλνουν με κατάλληλους δδηγους επικεφαλης στις προσ διωρισμένες άπο πρίν θέσεις. ΚαΙ αμα δ άρχηγος των δμάδων εξακρι6ώση πως ολοι είναι στις θέσεις τους ετοιμοι, τότε τρέχει μ' ενα τμημα, περικυκλώνει το κoπάδ κλείνοντας την άνοιχτη μεριά, και ϋστερα δίνει το σύνθημα. "Ολοι τότε oi) κυνηγοι δρμοϋν με φο6ερες κραυγές, που και νεκρους άκόμη θα μπορούσαν ",α ξυπνήσουν, και χυμούν ολοι επάνω στ' άγρίμια. Μέσα σε λίγα λεπτα της (J)ρας ολο το κοπάδι.ίναι σκοτωμένο, λίγα μόνον 60υ6άλια κατωρθώνουν να ξε φύγουν άπο την κλειστη ζώνη, αύτα ομως δεν τα καταδιώκουν, σταν εκεί κοντα: 6ρίσκονται κι αλλα κοπάδια. Τον καιρο πο\.' 0'1. αγριοι κυνηγούσαν άκόμη με τόξα και 6έλη, κcιθε πολε μιστης είχε τα 6έλη του και δε δυσκολευόταν ν' άναγνωρίση τα 60υ6άλια που ηταν σκοτωμένα άπ' α-υτο τον ίδιο. Τότε τα 6ου6άλια αύτα ησαν άτομικό του χτη μα,εξω άποενα ώρισμένο κομμάτι άπο το κυνήγι του, που τόδινε ώς φόρο για. τις χηρες και τις άπροστάτευτες οικογένειες που δεν είχαν πολεμιστες για να τις ζήσουν...αμα επάνω σ' ενα σκοτωμένο 60υδάλι τύχαινε να 6ρεθοϋν πολλών κυνηγων 6έλη, το ζήτημα της ιδιοχτησίας λυνόταν κατα τη θέση που είχε το. κάθε 6έλος. "Αν δλα τα 6έλη είχαν φέρει το καθένα άπο μια θανατηφόρα πλη γή, τότε το 60υδάλι μοιραζόταν Τι συχνα τόδιναν σε καμια χήρα. Ό άρχηγος δλων των κυνηγων ελυνε κάθε τέτιο ζήτημα, μπορούσε ομως να γίνη καιεφεση στην άπόφασή του μπρος στη γενικη κρίση δλων των. «σκύλων - στρατιωτων». Άπο τότε δμως που με τη γενικη χρήση των πυρο6όλων δπλωνεγινε άδύνατη Τι εξακρί6ωση της ταυτότητας των σκοτωμένων 6ου6αλιων, οί ΊνδοΙεγιναν στις άντιλήψεις τους πιο κομμουνιστικοι (*) και τώρα πια δλα μαζί τα κρέατα και τα τομάρια τα μοιράζουν σε ίσα μερίδια με δάσηενα δπoιoδήπoτ μέτρο δικης. τους εφεύρεσης». (σ. 200 και 211). Βλέπομε δτι στον κυνηγετικο αύτό λαό ή παραγωγη γίνεται κ ο ιν ω ν ι- χ ά. Διάφορα είδη εργασίας εκτελοϋνται μαζι χαι συνταιριάζοντια για να κα τορθωθηενα κοινο συνολικο άποτέλεσμα.. (.) Σ ωστότεοα πomει να πoiίμ.ε: ξ α ν ά Υ ι ν α ν κομμονινιστ κοι στις civτtloή ψεις τους. Ή οικονομία των 'Ινδων στήν πρωταρχική της έμφάvι.ση ΙΙταν κoμμouvι.στική., xoμμouvι.στική έπομανως ταν και Τι διανομή του ΚUΝΗyιoυ.

14 ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ 21 'Εδώ 6ρίσκομε κ όλας απαρχες τού καταμερισμού εργασίας καί της συστη :ματικης συνεργασίας (Κοοπερασιόν) (* ). 'Ανάλογα με τις διαφορετικες τού καθενος Ικανότητες, οι κυνηγοι εκτελούν διάφορες εργασίες, μα. σύμφωνα με ενα κοινο σχέδιο. ΤΟ αποτέλεσμα της κοινης ενέργειας τών διαφόρων εργασιών, -το άποτέλεσμα της «άνταλαγης τίον ενεργειών» σπω; λέγει ό Μαρξ στη «Μισθω τη εργασία και κεφάλαιο», δηλαδη τα. σκοτωμένα δου6άλια. δεν α ν τ α λ λ ά ζ ο ν τ α ι, αλλα. μ ο ι ρ άζο ν τ α ι. Κοντα. σ' αύτα Jξιοπαρατήρητο εδώ είναι δτι το ο.λλαγμα τών μέσων πα ραγωγης, 11 αντικατάσταση τού τόξου και τού δέλους με το τουφέκι, είχε yw. -συνέπειά της και μια μετα60λη στον τρόπο της διανομης. '" Ας παρατηρήσωμε τώρα ενα ανώτερο κοινωνικο σύστημα παραγω γης, π. χ. την ί ν δ ι κ η Χ ω Ρ ι ά τ ι κ η κ ο ι ν ό τ η τ α που στηρίζεται "Οτη γεωργία. 'Απο τον αρχέγονο κομμουνισμο που ΟΟσίλευε σ' αύτη την κοινό τητα 6ρίσκομε σήμε(!α στις 'Ινδίες μερικα. μόνο φτωχα. άπομεινάρια. Ό Νέαρ χος δμως, ό ναύαρχος τού Μεγάλου 'Αλεξάντρου, καθως γράφει δ Στρά6ων (χν, Ι, 66), μαρτυρούσε για. μερικους τόπσυς. των 'Ινδιων,.δπου δλη 11 γη η χoινδ χτημα, κοινα. Τ11ν καλλιεργουσαν οι κάτοικqι των χωριών και συντρο,-φι}, μοιράζονταν υστερα την εσοδεία της. Κατα τον 'Έλφινστον (**) {Ί κοινο '-χτημοσύνη αύτη κρατουσε ακόμη ώς τις αρχες του αιωνα μας (190υ) σε μερικιl -μέρη των 'Ινδιών. Στην 'Ιάδα ακόμη. και σήμερα -υπάρχει ό αγροτικος κομ j.ιoυνισμός, γιατι εκεί τα χωράφια ξαναμοιράζονται άπο καιρο σε καιρο ανά-. μεσα στους συντρόφους καλλιεργητές, κι αύτοι τα μερίδια γης που καλλιερ Ύούν τα κρατούν οχι ώς ίδιοχτησία τους ατομική, μα. ώς επικαρπία για. μια. ώρισμένη περίοδο. ΣτΙς 'Ανατολικες 'Ινδίες ή καλλιεργήσιμη γη είναι τώρα πια. το περισσότερο ατομικη ίδιοχτησία τών χωρικων, τα. δάση δμως, τα. λει6άδια 'ΚαΙ το ακαλλιέργητο εδαφος ετναι ακόμη κοινc χτημα,\και δλα τα. μέλη της κοι νότητας εχουν δικαίωμα χρήσης επάνω σ' αύτά. 'Εκείνο που μας ενδιαφέρει σήμερα άπα μια. τέτια χωριάτικη κοινότητα ΠC-J δεν επεσε ακόμη θύμα στην αποσυνθετικη επιρροη τη, αγγλικης κατάχτησης στο φορολογικό της κυρίως σύστημα, είναι δ χαρακτηρας που παίρνει μέσα σ" αύτη τη,., κοινότητα δ κ α τ α μ ε Ρ ι σ μ Ο ς έ Ρ γ α σ ί α ς. "Έναν τέτιο καταμερισμο εργασία; συναντήσαμε κιόλας στους 'Ινδούς. Πολυ ανό)τερος δ μως είναι δ καταμεριιψός εργασίας που εχει ή ίνδικη χωριάτικη κοινότητα. Κοντα στο προεδρείο της κοινότητας που όνομάζεται Πάτελ αμα είναι μο.. (') «'Η μορφή lργασίας πολλων άνθρώπων που δουλεύουν συστηματικά δ ενας 'μαζι και πλάι με τον άλλο, στόν [διο κλάδο παραγωγης Τι σε διαφορετικους κλάδους, 'μά συναφείς, όνομάζεται συνεργασία.>-«'ο L n g u e t δεν εχει [σως άδικο λέγον τας στο εργο το" «θεωρία των πολιτικων νόμων> πώς τό κυνήγι ε[ναι ή πρώτη μορφή. της συνεργασίας:. (Μάρξ). (") AΎΎλoς κu6f.qvιiτης της Βομδάης. WΕγραψε «Α History of India» ( 1 779).

15 22 ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ νοπρόσωπο, η παvτς άμα ετναι συλλογικό, και άποτελείται άπό πέντε τό πολ" μέλη, 6ρίσκομε ακόμη κι ενα σωρό ύπαλλήλους τηι:; Ινδική, αγροτικήι; κομμού νας: Τόν Κάtoναμ Τι Ματσάντι, τό λογιστή, που έπιστατεί και διευθύνει τις οικο νομικές σχέσεις τηι:; κοινότητας με τα μέλη της και μέ αλλες κοινότητες. Τόν Τα λίρ, που δουλειά του είναι ν' ανακαλύπτη τους έγκληματίες και να προστατεύη, τους ταξιδιώτες >ς που να φτάσουν στα σύνορα της κοινότητας. Τόν Τότι, φρουρό τών συνόρων (ακρίτα) και γεωμέτρη, πού δουλειά του είναι να προ σέχη μήπως οι γειτονικες κοινότητες; ξεπεράσουν και καταπατήσόυν τα σύνορα. της κοινοτικής περιφέρειας, πραμα που συχνα γινόταν στην καλλιέργεια ΤΟ\f ριζιού. Τό νεροκράτη, που καθήκον ετχε να κρατη πάντα σε καλή κατάσταση τα ύδραγωγεία, ν' ανοίγη και να κλείνη κανονικα τ' αύλάκια για το καλύτερο. πότισμα των χωραφι!7>ν, πραμα πολυ σπουδαίο για τήν ριζοκαλιέργεια. Τό 6ραχμάνα για την έκτέf.εση της λατρείας τού Θεού. ΤΟ δάσκαλο, που δίδασκε τα. παιδια γραφή και ανάγνωση. Τό βραχμάνα τού ήμερολόγιου η αστρολόγο, που εψαχνε να 6ρη τις τυχερές και τις ατυχες ήμερες για τή σπορά, τό θέρισμα,. το αλώνισμα και για δλες τις σπουδαίες έργασίες τη κοινότητας. ΤΟ σιδερά, τα μαραγκό, αύτόν που εφτιανε ρόδες, τόν τσουκαλά, τόν πλύστη, τόν κουρέα, τόν τσοπάνη, τό γιατρό, τη Ντε6αντάσι (τη χορεύτρια), κάποτε μάλιστα και εναν τραγουδιστή. 'Όλοι αύτοι δουλεύουν για δλη την κοινότητα και τα μέλη της και για τη δουλειά τους παίρνουν μερίδια είτε άπό τα χωράφια εiτε άπό την έσοδεία. Κ.. έδώ λοιπόν, μ' αύτο tov τόσο έξελιγμένο καταμερισμό έργασίας, βλέπομε σ υ ν ε Ρ γ α σ ί α και δ ι α ν ο μ t) των π ρ οίό ν τ ω ν. "Ας πάρωμε κι αλλο ενα παράδειγμα ακόμη που θα ετναι σε δλους γνω στό: μια πατριαρχικη αγροτικ1ί οικογένεια που έργάζεται και 6γάζει μονάχη, της δ,τι της χρειάζεται Ή οικογένεια αύτη ε{ναι ενας κοινωνικος σχηματισμός που 6γηκε μέσ' άπό ηίν έξέλιξη ένόι:; συστήματος παραυωγης, σαν εκείνο που περιγράφομε πιο πάνω στην ίνδικη αγροτικη κομμούνα, ένός συστήματος δηλα δη πού το συναντούμε στην αρχή της έξέλιξης δλων τών σημερινών πολιτισμέ νων λαών. ΚαΙ στην αγροτικη αύτή οικογένεια έπίσηι; δεν εχομε άπομονωμένουι; αν θρώπους. 'Έχομε κι' διί) μια κοινωνικ1ί συνεργασία κι' ενα συνδυασμα έργασιών που είναι διαφορετικές ανάλογα μέ την ήλικία, το γένος και την έποχη του ετους. τα μέλη της οικογένειας όργώνουν, θερίζουν, φροντίζουν για τα ζώα, άρμέγουν, μαζέ60υν ξύλα, γνέθουν, ύφαίνουν, ρά60υν, πλέχουν, σκαλίζουν. κά νουν το μαραγκα κλπ. ΟΙ πια διαφορετικές έργασίες συνδυάζονται ή μια με την αλλη. τα προϊ όντα τών έργασιών αύτών. δπως και στα παραπάνω παραδείγματα, δεν α ν τ α λ λ ά ζ ο ν τ α L άπα τους έργάτες, άλλα μ ο ι Ρ ά ζ ο ν τ α ι αναμεταξύ τους κατα τις περιστάσεις.

16 τυ Ι::ΜΙΙυΡΙ::ΤΜΑ 23 'Άς ύποθέσω με τώρα (") πως τα μέσα παραγωγης μιας αγροτικης κοι νότητας, δπως η1ν περιγράψαμε πιό επάνω, τε λειοποιήθηκαν τόσο πολύ. ωστε ν' αφιερώνεται στη γεωργία λιγώτερη εργασία από πριν. Μερικες; δυνάμεις τότε θα γίνουν ελεύθερες, και αν τα τεχνικα μέσα εχουν αναπτυχθη τόσο πολύ, αυτες θα χρησιμοποιηθούν στην εκμετάλ ευση ένός στρώματος από πυρόλιθους πού τυχον θα βρίσκεται στο εδαφος της κοινότητας, στο φτιάσιμο δηλαδη εργαλείω ν Υ.αΙ δπλων α.ί1:0 τέτια πέτρα. Ή παραγωγικότητα της εργασίας είναι τόσο με γάλη, ωστε να παράγωνται εργαλεία και δπλα πολύ περισσότι:ρα απ' δσα χρε ιά ζεται ή κοινότητα. Μια ποιμενικη ψυλη νομάδων που περιπλανιέται φτάνει στα σύνορα τη; κοινότητας. Ή παραγωγικότητα της εργασίας και σ' αυτι1 τη φυλη επίσης εχει ανε6η τόσο, ωστε να Ιχη περισσότερα ζώα α.ί1:' δσα της χρ ειάζο νται για να συν τηρηθη. Είναι φανερο πως 11 φυλη αυτη θα ήταν πρόθυμη ν' ανταλλάξη τό πε ρίσσευμα που εχ ει αυτη σε ζ(σα με :το περίσσευμα που εχ ει ή αγροτικη κοινό τητα σε εργαλεία και σε δπλα. Με την ανταλλαγ11 αυτη τα περίσσια ζώα και ",ά περίσσια εργαλεία και δπ λα γίνονται έ μ π ο Ρ ε ύ μ α τ α. Ή άνταλλαγη εμπορευμάτων είναι ή φυσικη συνέπεια της ανάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων πέρα από τις στενες ανάγκες της άρχέγονης κοινότη τας. Μόλις 11 τεχνικη εξέλιξη φτάση σ' ενα ώρισμένο ύψος, δ άρχέγονος κομ μουνισμος αρχίζει να γίνεται εμπόδιο στην κατ'οπινή της πρόοδο. ΤΟ παραγω γικό σύστημα απαιτεί να ;τ λ α τ ύ ν η ό κύκλος της κοι νωνικης εργασίας. Έ πειδη δμως ή διάφορες κoινότη-rες ήσαν ξέ νες ή μια με την άλλη και ανεξάρτη τες, ή επέκταση αυτη δεν μπορούσε να γίνη με την επέκταση της κομμουνιση κης συστηματικ'" ς εργασίας μέσα σε καθεμιά ξεχωριστη κοινότητα, παρα μό νον με την αμοιβαία ιϊνταλλαγη της εργασίας τών διαφόρων κοινοτήτων. Δε θ α εξετάσωμε πώς ή άνταλλαγη αυτη τών εμπορευμάτων επίδρασε ε πάνω στό παραγωγικό σύστημα μέσα στην καθεμια κοινότητα, ώσπου ή παρα γωγη εμπορευμάτων κατάντησε να γινη παραγωγη ατομικών εργατών, που κα θένας τους εδούλευε ανεξάρτητα από τους άλλους και είχε τα μέσα παραγωγης και τά προ'ίόντα της εργασίας του χτημα του άτομικό. 'Εκείνο που θέλομε να δείξωμε εδώ είναι τούτο: Ή εμπορευματικη παραγωγ11 είναι κ ο ι ν ω ν ι κ η παραγωγή. Δεν μποιι ούμε να την φανταστούμε εξω άπό την κοινωνικη συνά φεια και συνάρτηση, Lσα Lσα είναι μια. έ π έ κ τ α σ η της; κ ο ι ν ω ν ι κ η ς (*) Πολλά γεγονότα άπoδε(χνouν δτι ή ΠQώτη άνάπτυξη της έμπορευματικης παρα γωγης πραγματικά εγινε με παρόμοιο τρόπο σάν έκείνο πού περιγράφομε στις κατο:τι. νες γραμμές. Φυσικα δεν i::γινε τόσο άπλα 000 την περιγράφομε έδω, σκοπός μας δμως δεν ειναι νά γράψωμε την Ι σ τ ο Ρ Ι α της έμπορευματικης παραγωγης, παρά μόνο να ' δείξωμε τά ιδιαίτερά της χαραχτηqιστικά γνωρ(σμστα, πού εuκoλώτερα μ.πoρoiίμε να. τα. χαταλό.6ωμε άμα τη σu γκρίνωμε μέ άλλα croστήματα πα.ρσ.γωγης.

17 24 ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ π α Ρ α Υ ω γ η ς πιο πέρα άπα τά δρια της πρωτύτερης κομμουνιστικης (που έπικρατουσε στην κοινότητα, είτε στην πατριαρχικη οικογένεια). Ό κοινωνικος δμως χαραχτηρας της δεν είναι όλοφάνερος και ξεσκέπαστος. "'Ας πάρωμε εναν τσουκαλα. κι ενα γεωργό, πρωτα ώς μέλη της ίνδικης άγροτικης κομμούναc;, ύστερα ώς δύο παραγωγους εμπορευμάτων. ΣηΙν πρώ τη περίπτωση και οι δυό τους δουλεύουν εξίσου για. την κοινότητα. Ό ενας δί νει τα. τσουκάλια του, δ αλλος τον καρπό του. Ό ενας παίρνει το μερίδιό του άπο καρπούς, δ αλλος το μερίδιό του άπο τά τσουκάλια της κοινό.ητας. Στη ' δεύτερη περίπτωση ό καθένας κάνει την ίδιωτι)(ή του εργασία άνεξάρτητα, γιcι τον εαυ.ό του, δ καθένας τους δμως εργάζεται (ίσως εξίσου δπως και πρίν) σχι μόνο για. τον εαυrό του, μα. και για. τον αλλο. Άνταλλάζουν τα. προ'ίόντά τους και ίσως να. πάρη ό ενας τόσους καρπους κι δ άλλος τόσα τσουκάλια, δσα και πρίνο Φαίνεται λοιπον πως τίποτα στην o' σία δεν αλλαξε και δμως τά δυο αύτά φαινόμενα είναι 6ασικως δια.φορετικά το ενα άπο το αλλο. Στην πρώτη περίπτωση, ό καθένας μας το βλέπει πως ή κοινωνία ετναι που φέρνει τις διάφορες ερ'γασίες σε σύνδεση, ή κοινωνία κάνει τον ενα να. ερ γάζεται για. τον αλλω και αυη1 δίνει στον καθένα το μερίδιο που του άναλογεί. άπο το προϊον της εργασίας τού αλλου. Στ';} δεύτερη περίπτωση, σπως φαίνε ται, δ καθένας εργάζεται για τον εαυτό του, και δ τρόπος με τον οποίο δ ιtαθέ νας άποχτα το προϊον του άλλου φαίνεται πως δεν οφείλεται στον κοινωνιυ.ο χαραχτηρα της εργασίας του, μα στις t δ ι ό τ η τ ε ς α τ ο υ του ί δ ι ο υ του π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς. Τώρα μας φαίνεται πι;)ς δεν εργάζεται δ τσουκαλα.ς κι δ γεωργος δ ενας γιιt τον άλλο, πως επομένως 11 εργασία τού τσουκαλα. και τού γεωργού δεν είναι εργασίες άναγκαίες γιά ηιν κοινωνία. Μας φαίνεται πως τι:ι τσουκάλια και οι καρποί εχουν μέσα.συς κάποιες μυστηριώδικες ιδιότητες που κάνουν ωστε τα πράματα αύτα ν' άνταλλάζωνται σε ώρισμένες (ίναλογίες. ΟΙ σ Χ έ σ ε ι ς ά ν ά. μ ε σ α σ ε π ρ ό σ ω π α, σπως αύτες καθορίζονται άπο τον κοινωνικο χαραχτηρα της εργασίας κάτω άπω ηίν κυριαρχία της έ μ π ο Ρ ε υ μ α τ ι κ η ς π α Ρ α γ ω γ η ς, φαίνονται σα. σ Χ έ σ ε ι ς ά ν ά μ ε σ α σ ε π Ρ ά μ α τ α, σχέσεις άνάμεσα σε προ"ίόντα. "'Οσο ή παραγω γη ηταν άπευθείας κοινωνικοποιημένη, διευθύνονταν και ρυθμίζονταν άπο την κοινωνία και οι σχέσεις άνάμεσα στους παραγωγo'l!ς fισαν καθαρες καί ολοφάνε ρες. Μόλις δμως οι εργασίες εγιναν Ιδιωτικες εργασίες που εκτελουνται άνεξάρ τητα ή μιά άπο την (Χλλη: κι ετσι ή παραγωγ11 επαψε να. γίνεται συστηματικά και με σχέδιο, τότε και οί σχέσεις άνάμεσα στους παραγωγους άρχισαν να. φαί νωνται σα. σχέσεις άνάμεσα στα. προϊόντα. Άπο δω και μπρος οι άμοι6αίες σχέ σεις των παραγωγών δεν μπορούσαν πιά να. καθορίζωνται άπ' αύτους τους ί διους. ΟΙ σχέσεις αύτει;: έξελίσσονταν άνεξάρτητα άπο τη θέληση των άνθρώ πων, οι κοινωνικες δυνάμεις εγιναν ισχυρότερες άπ' αυτούς. 'Έτσι στην άπλο"ί κη άντίληψη περασμr,vων αιιίjνων φάνηκαν σά θ ε ϊ κ ε ς δυνάμεις και στον

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ

01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ μαρτα χαρνεκερ 01 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ M l M d c nanatnon - νικηταρα 2 - μ μ. μπκνακη - αβηνα Τίτλος γαλλικής έκδοσης Les concepts 6l6mentaires du matirialisme historique Siglo Veintiuno

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς.

ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ. της Παιδείας μας. .. ο Μοναδικός καί τό Δικό του. Οί λανθασμένες άρχές. Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΜΑΞ ΣΤΙΡΝΕΡ.. ο Μοναδικός καί τό Δικό του Οί λανθασμένες άρχές της Παιδείας μας Σκίτσο του Στίρνερ ψτιιχγμέυο ιiπ' ΤΟΥ 'Ένγκελς, ιiπo μy μ'y)ς. ΔΡΧ. 55 ΜΑ:Ε: ΣΤΙΡΝΕΡ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ Ένα εξαιρετικό κείμενο του ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΈΝΓΚΕΛΣ το οποίο γράφτηκε το 1876 και πρωτοδημοσιεύτηκε στη «Νόϊε Τσάϊτ» το 1896. Το κείμενο αυτό περιλαμβάνεται στα

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,,

Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Ν. ΛΕΝΙΝ Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ν ε ο ι σ ι ο χ ο ι,, Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ Ί Ν. Λ Β Ν ΙΝ Ν Η ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΟΥΤΣΚΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Λ. ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1

HWS. τό σχολείο είναι νεκρό. κόοσαΐζ βεργος Η. mm 1 κόοσαΐζ βεργος Η HWS mi U mm 1 τό σχολείο είναι νεκρό Τά περισσότερα παιδιά τοΰ κόσμου δέν πάνε σχολείο. Απ αύτά πού πάνε, τά περισσότερα τό έγκαταλειπουν τό συντομότερο δυνατό. Οί περισσότερες χώρες τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 2

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ: ΠΕΝΤΕ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Κείμενο 2 TO ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. της Gayle Rubin 1975, The Traffic in Women: Notes on

Διαβάστε περισσότερα

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα.

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η µορφή αυτο του µυθιστορήµατο έχει ω εξή : Υπάρχει ένα σκελετό ή πλαίσιο που λέγεται Ελε θερε γυναί κε, το οποίο αποτελεί µια συµβατική νουβέλα 60.000 περίπου λέξεων και θα µπορο σε να

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει

Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ B.l. ΑΕΝΙΝ - ΡΟΙΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ - AEON ΤΡΟΤΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΚΙΟΙΕΙΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ \ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Β.Ι. ΛΕΝΙΝ - ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Το πρώτο κείμενο, Διαχωρίζοντας το πράττειν από την τετελεσμένη πράξη: Το κεφάλαιο και ο μόνιμος χαρακτήρας των περιφράξεων, λαμβάνει ως αφετηρία του την αναγνώριση των «νέων περιφράξεων» ως βασικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΤΑΧΑΡ ΜΠΕΝ ΤΖΕΛΟΥΝ Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΞΗΓΗΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ Μετάφραση από τα γαλλικά ΑΓΓΕΛΑ ΒΕΡΥΚΟΚΑΚΗ «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 1998 Στη Μεριέμ Σεψά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

J r j M m Q : m m. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ

J r j M m Q : m m. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ Β I ΛΕΝΙΝ J r j M m Q : m m ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡϋΣΟΥΡΑΣ s Μ Β.ΛΗΜΠΚΝΕΧΤ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Γ * Μ4ΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΚΑΙ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΛΑΤΚΟΣ ΔΡθΜθ * Β, I, Α Ε Ν I

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ. Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~

Διαβάστε περισσότερα

Ό Η. Marcuse γεννήθηκε ατό Βερολίνο και απού - δααε ατά πανεπιστήβία τον Βερολίνου και τον Φράιμ πονργκ. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στις * Ηνωμένες

Ό Η. Marcuse γεννήθηκε ατό Βερολίνο και απού - δααε ατά πανεπιστήβία τον Βερολίνου και τον Φράιμ πονργκ. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στις * Ηνωμένες καλόος Ό Η. Marcuse γεννήθηκε ατό Βερολίνο και απού - δααε ατά πανεπιστήβία τον Βερολίνου και τον Φράιμ πονργκ. Κατόπιν εγκαταστάθηκε μόνιμα στις * Ηνωμένες Πολιτείες, δπου εγινε λέκνωρ στα πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η ΡΩ ΣΙΚ Η Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η έψιλον / μικρά βιβλία - 1 Copyright γιά τήν έλληνική γλώσσα: ύψιλον / βιβλία Μετάφραση - Σημειώσεις: Α. Στίνας Μακέτα εξωφύλλου: Δημήτρης Καλοχύρης Εκτύπωση: Δ. Γαλαζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός

Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Λαϊκισμός, ρατσισμός, αντισημιτισμός Ο λαϊκισμός, το διαχρονικό αυτό κοινωνικό φαινόμενο, είναι σύμφωνα με τους επιστημονικούς ορισμούς η τάση να επαινούνται και να κολακεύονται τα ελαττώματα του λαού,

Διαβάστε περισσότερα

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101

Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261. Κωδ.: 1101 Διμηνιαίο περιοδικό της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11 ΤΕΥΧΟΣ 261 Κωδ.: 1101 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ (Λεπτομέρειες στη σελ. 23) ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα