ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 32 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Χριστός Ἀνέστη! εῦτε», ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, «λάβετε φῶς ἐκ Δτοῦ ἀνεσπέρου Φωτός» τοῦ Φαναρίου, τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῶν Ὀρθοδόξων, καί δοξάσωμεν ὅλοι ὁμοῦ καί ἀπό κοινοῦ «Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν». Ζοφερά ἦτο ἡ ψυχική κατάστασις τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου μετά τήν Σταύρωσιν Αὐτοῦ, διότι διά τῆς δι αὐτῆς θανατώσεως τοῦ Κυρίου διελύθησαν αἱ ἐλπίδες τῶν μαθητῶν Του περί ἐπικρατήσεως Αὐτοῦ καί αὐτῶν ὡς πολιτικῆς ἐξουσίας. Εἶχον ἐκλάβει τήν θριαμβευτικήν εἴσοδον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τά Ἱεροσόλυμα, μετά τήν ἀνάστασιν τοῦ Λαζάρου καί τήν θαυματουργικήν τροφοδοσίαν πέντε χιλιάδων ἀνδρῶν, πλέον γυναικῶν καί παιδίων, διά πέντε ἄρτων καί δύο ἰχθύων, ὡς προανάκρουσμα τῆς κατακτήσεως ὑπ αὐτῶν κοσμικῆς ἐξουσίας. Ἡ μήτηρ δύο ἐξ αὐτῶν ὑπέβαλε μάλιστα τό αἴτημα ὅπως οἱ υἱοί αὐτῆς καθήσουν εἷς ἐκ δεξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων τοῦ Κυρίου, ὅταν Οὗτος ἀναλάβῃ τήν ἐξουσίαν. Ὅλα αὐτά διελύθησαν ὡς παιδικαί φαντασίαι λόγῳ τοῦ φοβεροῦ πλήγματος τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν πρωίαν, ὅμως, τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων αἱ Μυροφόροι εὗρον τόν τάφον κενόν καί ἤκουσαν παρά τοῦ Ἀγγέλου ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. Μετ ὀλίγον δέ εἶδον Αὐτόν εἰς ἀλλοίαν κατάστασιν, μή ἐπιτρέπουσαν εἰς τάς Μυροφόρους νά Τόν ἀγγίξουν. Ἡ τοιαύτη ἀπροσδόκητος ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων προεκάλεσε τήν ἀπορίαν τῶν περί τόν Ἰησοῦν περί τῆς περαιτέρω ἐξελίξεως τῶν γεγονότων. Ἡ ἀπάντησις δέν ἐδόθη εἰς αὐτούς ἀμέσως. Εἰδοποιήθησαν νά ἀναμένουν μέ ὑπομονήν καί καρτερίαν μέχρις ὅτου ἐνδυθοῦν δύναμιν ἐξ ὕψους. Πειθαρχήσαντες δέ εἰς τήν ἐντολήν, ἀνέμενον μέχρι τῆς Πεντηκοστῆς, ὅτε τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἐπελθόν, ἀπεκάλυψεν εἰς αὐτούς, ἐν πληρότητι, τήν νέαν ἀποστολήν των. Αὕτη δέν συνίστατο εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν ἑνός ἔθνους ἀπό τῆς ὑποδουλώσεως εἰς ἄλλο ἔθνος, ἀλλά εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀνθρωπότητος ὅλης ἀπό τῆς ὑποδουλώσεως εἰς τόν ἄρχοντα τοῦ κακοῦ καί εἰς τό κακόν ἐν γένει. Μία ἄλλη μεγάλη ἀποστολή διαφορετική ἀπό ἐκείνην τήν ὁποίαν ὠνειρεύοντο. Ἡ ἀσύλληπτος ἐντολή τῆς διαδόσεως τοῦ κηρύγματος τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τῆς δουλείας τοῦ θανάτου ἐξέπληξεν αὐτούς, ἀλλ ἀνελήφθη μετά ζήλου καί ἐκηρύχθη πανταχοῦ καί ἔσωσε καί σώζει πολλούς ἀπό τοῦ θανάτου. Ὑπάρχει ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος προσφέρει εἰς ὅλους τήν δυνατότητα τῆς ἀναστάσεως καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, μιᾶς ζωῆς ἡ ὁποία δέν ὑπόκειται πλέον εἰς τήν φθοράν, διότι ἐν τῇ ἀναστάσει οἱ ἄνθρωποι εἶναι ὡς οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἐν οὐρανῷ καί φέρουν σῶμα πνευματικόν ἀντί τοῦ σαρκικοῦ. Πρόγευσιν αὐτῆς τῆς μακαρίας ἀναστασίμου καταστάσεως βιοῦμεν ἀπό τώρα, ὅταν φέρωμεν τό σάρκινον ἔνδυμά μας εἰς τρόπον ὥστε νά μή γευώμεθα τήν οὐσίαν τοῦ θανάτου, δηλαδή τήν ἀπομάκρυνσιν ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά αἰσθανώμεθα ὅτι μετέβημεν ἀπό τοῦ φυσικοῦ θανάτου τοῦ σαρκίνου σώματος εἰς τήν

2 ἀνωτέραν ζωήν τοῦ πνευματικοῦ τοιούτου διά τῆς μετ ἀγάπης γνώσεως τοῦ Προσώπου τοῦ Κυρίου, ἡ ὁποία γνῶσις ἰσοδυναμεῖ πρός τήν αἰώνιον ζωήν. Δέν προσδοκῶμεν, λοιπόν, ἁπλῶς τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ὡς ἕν γεγονός τοῦ ἀπωτάτου μέλλοντος ἀλλά μετέχομεν αὐτῆς ἀπό τοῦδε, ὥστε νά κραυγάζωμεν ἐνθουσιωδῶς μετά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: «Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σοῦ, Ἅδη, τό νῖκος;». Συνανέστημεν μετά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ζῶμεν τά ἔσχατα ὡς παρόντα καί τά παρόντα ὡς ἔσχατα. Ἡ ἀνάστασις διαποτίζει τήν ὕπαρξιν ἡμῶν καί πληροῖ χαρᾶς αὐτήν. Ὡς ἐπλήσθη χαρᾶς τό στόμα τῶν μαθητῶν ἐν τῷ λέγειν ἀνέστη ὁ Κύριος. Συνεχίζομεν τό ἔργον τῶν Ἀποστόλων. Μεταδίδομεν εἰς τόν κόσμον τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως. Κηρύσσομεν ἐν ἐπιγνώσει, ὅτι ὁ θάνατος δέν πρέπει νά ἔχῃ θέσιν εἰς τήν ζωήν μας, οὐδεμίαν ὠφέλειαν προσφέρει εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Οἱ ἐπιδιώκοντες νά βελτιώσουν τήν κοινωνικήν ζωήν διά τοῦ θανάτου συνανθρώπων τινῶν αὐτῶν, δέν προσφέρουν ἀγαθήν ὑπηρεσίαν εἰς τούς ἐπιζῶντας. Ὑπηρετοῦν τήν ἐπέκτασιν τοῦ θανάτου καί προετοιμάζουν τήν ὑπ αὐτοῦ καταβρόχθισιν ἑαυτῶν. Εἰς τάς ἡμέρας μας τά τύμπανα τοῦ θανάτου καί τοῦ σκότους ἠχοῦν μανιωδῶς. Μερικοί συνάνθρωποί μας πιστεύουν ὅτι ἡ ἐξόντωσις ἄλλων συνανθρώπων μας εἶναι πρᾶξις ἐπαινετή καί ὠφέλιμος, ἀλλά πλανῶνται οἰκτρῶς. Δυστυχῶς, ἡ ἐξουδένωσις καί καταπίεσις τῶν ἀσθενεστέρων ὑπό τῶν ἰσχυροτέρων ἐπικρατεῖ εἰς τήν κοσμικήν πυραμίδα τοῦ γίγνεσθαι. Συχνάκις ἐκπλήσσει ἡ σκληρότης καί ἔλλειψις εὐσπλαγχνίας τῶν κρατούντων τά ἡνία τοῦ κόσμου καί τῶν νομιζόντων ἐξουσιάζειν αὐτοῦ. Ὁ Χριστός, ὅμως, διά τοῦ σταυρικοῦ θανάτου Αὐτοῦ ἀντέστρεψε τήν κοσμικήν πυραμίδα καί εἰς τήν κορυφήν αὐτῆς ἐτοποθέτησε τόν Σταυρόν Του. Εἰς τήν κορυφήν εὑρίσκεται ὁ Ἴδιος, ἐπειδή Αὐτός ἔπαθε πλεῖον πάντων τῶν ἀνθρώπων. Δέν ὑπῆρξεν ἄνθρωπος εἰς τόν κόσμον ὁ ὁποῖος ὑπέφερεν ὅσα ὑπέφερεν ὁ Θεάνθρωπος Χριστός: «Σχήματι εὑρεθείς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». Διά τοῦτο ὁ Θεός Πατήρ «ἐχαρίσατο Αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καί ἐπιγείων καί καταχθονίων» (Φιλιπ. β 8-11). Συχνάκις εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος βλέπομεν νά κυριαρχῇ τό σκότος τοῦ θανάτου, τό ἄδικον ἀντί τῆς δικαιοσύνης, τό μῖσος καί ὁ φθόνος ἀντί τῆς ἀγάπης, καί τούς ἀνθρώπους νά προτιμοῦν τό καταχθόνιον μῖσος ἀντί τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως. Παρά τήν φαινομενικήν τεχνολογικήν πρόοδον τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, παρά τάς διακηρύξεις περί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, τό ἐθνοφυλετικόν καί θρησκευτικόν μῖσος διογκοῦνται παγκοσμίως καί προκαλοῦν ἐπικινδύνους ἐντάσεις, αἱ ὁποῖαι ἐπιτείνουν τήν κυριαρχίαν τοῦ βασιλείου τοῦ θανάτου, τοῦ Ἅδου, τῶν καταχθονίων. Οἱ ἄνθρωποι ἀτυχῶς δέν ἠμποροῦν νά ἀνεχθοῦν τήν διαφορετικότητα εἰς τόν συνάνθρωπόν των. Δέν ἠμποροῦν νά δεχθοῦν τήν διαφορετικήν φυλετικήν καταγωγήν τοῦ ἀνθρώπου, τάς διαφορετικάς ἀντιλήψεις καί πεποιθήσεις του, πολιτικάς, θρησκευτικάς, κοινωνικάς. Ἡ ἱστορία, ὅμως, ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἀληθινή πρόοδος δέν δύναται νά ὑπάρξῃ χωρίς Θεόν. Οὐδεμία κοινωνία δύναται νά εἶναι ἀληθῶς προοδευτική καί εὐδαίμων, ἐάν δέν ὑπάρχῃ ἐλευθερία. Ἀλλά ἡ ἀληθινή ἐλευθερία ἀποκτᾶται μόνον μέ τήν παραμονήν πλησίον τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος ἐπιβεβαιοῖ τραγικῶς αὐτήν τήν ἀλήθειαν. Ἡ ἀνθρωπότης ἐγνώρισε τήν ἐκ τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης πηγάσασαν φρίκην μέ τά ἑκατομμύρια θυμάτων τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου καί τῶν ρατσιστικῶν διωγμῶν. Ταὐτοχρόνως ὅμως ἔζησε καί τήν φρίκην τῶν δυνάμεων ἐκείνων, αἱ ὁποῖαι, ὀνομάζουσαι ἑαυτάς προοδευτικάς, διέπραξαν ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας ἀναλόγου μεγέθους καί σκληρότητος ἐγκλήματα εἰς τήν Ἀνατολικήν Εὐρώπην. Οὕτω, λοιπόν, ὁ ὁλοκληρωτισμός δέν γνωρίζει πολιτικάς παρατάξεις, ὡς ἀπότοκος ἑνός ἀνθρωπισμοῦ ἄνευ Χριστοῦ, μέ φυσικήν ἀπόληξιν τόν ὄλεθρον καί τόν θάνατον. Πάντα ταῦτα βεβαιοῦν ὅτι πᾶσα προσπάθεια διά ἀληθινήν ἐλευθερίαν ἄνευ Θεοῦ εἶναι καταδικασμένη εἰς τραγῳδίαν. Εἰς τήν κυριαρχίαν αὐτήν τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, ἡ Ἐκκλησία ἀπαντᾷ μέ τήν χάριν καί τήν δύναμιν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Αὐτός, ὁ Ὁποῖος ἀνέλαβεν εἰς Ἑαυτόν τάς ἀσθενείας καί τά παθήματα ἑκάστου ἀνθρώπου, παρέχει εἰς τόν κόσμον διά τῆς Ἀναστάσεώς Του καί τήν βεβαιότητα ὅτι «νενίκηται ὁ θάνατος». Ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή εἶναι δῶρον καί φῶς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖον «φαίνει πᾶσιν». Ἄς τιμήσωμεν ὅλοι τό δῶρον. Ἄς εὐχαριστήσωμεν οἱ πάντες τόν Δωρητήν, τόν «ὡς ἐν ἐσόπτρῳ διά σαρκός λάμψαντα τῷ κόσμῳ καί τό φῶς τῆς ἀναστάσεως τοῖς ἔθνεσι δείξαντα». Δεῦτε, λοιπόν, λάβωμεν φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός τῆς Ζωῆς. Δεῦτε, ἀποδεχθῶμεν καί ὑποδεχθῶμεν τήν δωρεάν τῆς ἀναστάσεως καί ἀναφωνήσωμεν ἐκ καρδίας μεγαλοφώνως: Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος! Χαίρετε λαοί καί ἀγαλλιᾶσθε! Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα βιδ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν 2 ΟΛΚΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32

3 Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ Διήμερο προσευχῆς καί κατάνυξης ἔζησε ἡ Κάλυμνος τό Σαββατοκύριακο 5 & 6 Ἀπριλίου, τελευταία (E) Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὅπου ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Σάββα του ἐν Καλύμνῳ ἀσκήσαντος, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν ἀσκητικό του βίο ὡς ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Καλύμνου, ὅπου φυλάσσεται τό σκήνωμά του. Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ μητροπολίτης Κώου κ. Ναθαναήλ καί τήν ἑπομένη τελέστηκε τρισαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο, καί συν ιερουργούντων τῶν μητροπολιτῶν Κώου κ. Ναθανα ήλ καί Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου. Πηγή-Φωτογραφίες: «Ἀργώ Καλύμνου» Œ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ «ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ Œ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΧΑΪΜ ΣΤΗ ΛΕΡΟ Στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Χώρας Καλύμνου ἑορτάστηκε ἡ Ἐπέτειος τοῦ θρυλικοῦ Πετροπολέμου τῶν Καλυμνίων ( ) ἐνάντια στούς Ἰταλούς κατακτητές τό Παρέστησαν οἱ Ἐκκλησιαστικές, Πολιτικές καί Στρατιωτικές ἀρχές τοῦ νησιοῦ καί ὁ συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός κ. Κων/ νος Μηνέττος ὁμίλησε γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τοῦ Πετροπόλεμου. Πηγή-φωτογραφίες: «Ἀλήθεια FM» Σ τά πλαίσια ἀνταλλαγῆς ἐπισκέψεων τῶν ἀδελφοποιημένων Δήμων Λέρου καί Ἀσχάϊμ Γερμανίας, ἀφίχθησαν στό νησί τῆς Λέρου γιά ἑπτά ἡμέρες ( ), ὁμάδα 15 περίπου πολιτῶν τοῦ Δήμου Ἀσχάϊμ, συνοδευόμενοι ἀπό τόν ἀπερχόμενο Δήμαρχό τους κ. Χέλμουτ Ἔνγκλμανν. Ἡ πρώτη ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε στήν Μητρόπολή μας, τό πρωί τῆς Τρίτης , ὅπου τούς καλωσόρισε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. Οἱ ἐπισκέπτες μας, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, περιηγήθηκαν σέ πολλά ἀξιοθέατα τῆς Λέρου. Ἐπίσης, συναντήθηκαν μέ φορεῖς τοῦ νησιοῦ, καί τέλος οἱ ἐπισκέψεις ὁλοκληρώθηκαν στό ἐκκλησιαστικό γηροκομεῖο μας. Ἐκεῖ ὁμολογουμένως μᾶς περίμενε μία μεγάλη ἔκπληξη, ὅταν ὁ ἀπερχόμενος Δήμαρχος τοῦ Ἀσχάϊμ κ. Χέλμουτ Ἔνγκλμανν ἀνακοίνωσε τήν δωρεά ἑνός 9θέσιου αὐτοκινήτου (πουλμανάκι) γιά τίς ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος! Ὁ διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος, ἀρχιμ. Στέφανος Κατές, ἐκ μέρους τοῦ προέδρου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, ἐξέφρασε τά θερμά εὐχαριστήρια καί τήν εὐγνωμοσύνη του γι αὐτή τήν χειρονομία. Ἐπιμέλεια-Φωτογραφίες: Γ. Ι. Χ. ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΛΚΑΣ 3

4 Φωτογραφικό Αλμπουμ Ἀπό τή ζωή τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος στά νησιά τῆς Μητροπόλεώς μας Œ ΜΕΓΑΛΟΒΔΟΜΑΔΟ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ ( ) Μεγάλη Ἑβδομάδα ἤ «Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν», ὀνομάζεται κατά τό χριστιανικό ἑορτολόγιο ἡ τελευταία ἑβδομάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀρχίζει ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων καί τελειώνει τό Μεγάλο Σάββατο καί εἶναι ἀφιερωμένη στά Ἅγια Πάθη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «ΤΑ ΚΛΗΜΑΤΑ» Στή Λέρο, κάθε Τετάρτη, παραμονή τοῦ Μεγάλου Κανόνος, νωρίς τό ἀπόγευμα, συνεχίζεται μέχρι καί σήμερα ἕνα πολύ παλαιό ἔθιμο, «τά κλήματα». Ἔτσι καί φέτος, στίς Ἐνορίες τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στόν Πλάτανο καί τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στό Δρυμώνα, σύμφωνα μέ τό ἔθιμο, κτύπησε ἡ καμπάνα τῆς Ἐκκλησίας, μαζεύτηκαν τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν, νέοι καί νέες, ἀλλά καί ἐνορίτες κάθε ἡλικίας, πῆραν τίς ἑλληνικές καί βυζαντινές σημαῖες καί τίς ποδιές τῶν Εἰκόνων σέ κοντάρια καί ξεκίνησαν μέ πομπή γιά τήν ἐξοχή. Ἐκεῖ μάζεψαν τίς βέργες ἀπό τά κλήματα πού κλαδεύτηκαν, τίς ἔκαναν δεμάτια, φόρτωσαν ὑποζύγια στίς πλάτες τους καί ψάλλοντας ἐπέστρεψαν στίς Ἐκκλησίες τους: «Τῆς Παναγιᾶς τά κλήματα, καί τοῦ Χριστοῦ τά ξύλα καί τῆς Ἁγιᾶς Παρασκευῆς τά κόκκινα καντήλια. Ντήλια - ντήλια τά κόκκινα καντήλια». Στίς Ἐκκλησίες, ἀποθέτουν τίς βέργες σέ εἰδικό χῶρο, ὅπου ὅταν ξεραθοῦν θά φτιαχτεῖ πρόχειρο καμίνι καί τά κλήματα θά γίνουν καρβουνάκια γιά τό θυμιατό τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιμέλεια: Γ. Ι. Χ. - Φωτ.: Διονυσία Χρυσούλη Κυριακή τῶν Βαΐων στόν Ἱ. Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου. Κυριακή τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λέρου. Μεγάλη Δευτέρα στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λέρου. 4 ΟΛΚΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32

5 Μεγάλη Πέμπτη, ἀπό τό ἔθιμο τῶν «Λαμπρῶν» στήν Ἐνορία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Λέρου. «Λαμπρές» Ἕνα παλαιό τοπικό ἔθιμο στή Λέρο, πού ἀναβιώνει κάθε χρόνο τήν Μ. Πέμπτη. Μικροί καί μεγάλοι ἀπό ὅλες τίς Ἐνορίες, κρατώντας σημαῖες καί λάβαρα, βγαίνουν στίς ἐξοχές καί μαζεύουν «λαμπρές», ἕνα ὡραῖο ἀρωματικό λουλούδι χρώματος μώβ, πού ἀνθίζει αὐτή τήν ἐποχή, καί τό σκορπίζουν στίς πλατεῖες, στούς δρόμους καί στίς αὐλές τῶν Ναῶν. Μεγάλη Παρασκευή - Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερό Ναό Σωτῆρος Χριστοῦ Λέρου. Μεγάλη Παρασκευή - Περιφορά Ἐπιταφίων στή Λέρο Περιφορά Ἐπιταφίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίας Μαρίνης, Εὐαγγελισμοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ στήν πλατεία Πλατάνου Λέρου. Περιφορά ἐπιταφίου στήν Παναγία τοῦ Κάστρου Λέρου. Περιφορά Ἐπιταφίου τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Λακκίου Λέρου. ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΛΚΑΣ 5

6 Μεγάλη Παρασκευή - Περιφορά Ἐπιταφίων στήν Κάλυμνο Περιφορά Ἐπιταφίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Καλύμνου. Περιφορά Ἐπιταφίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καλύμνου. Περιφορά ἐπιταφίων Ἱερῶν Ναῶν Ζωοδόχου Πηγῆς καί Ἁγίου Νικολάου. Περιφορά ἐπιταφίων τῶν Ἱ. Ναῶν Ἀναστάσεως καί Ἁγίου Στεφάνου Καλύμνου. Περιφορά ἐπιταφίου Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βοθύνων Καλύμνου καί τοῦ Προσκοπισμοῦ. 6 ΟΛΚΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32

7 Φωτ. Νικόλαος Σμαλιός Ἐπιμέλεια - Φωτ.: π. Ἀμφιλόχιος Σακαλλέρος, π. Παντελεήμων Κροῦσκος, κ. Νικόλαος Σμαλιός ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΛΚΑΣ 7

8 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ - «ΑΓΙΟ ΦΩΣ» Τό Ἅγιο Φῶς στή Λέρο ἀφίχθη μέ ἑλικόπτερο τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ὁ γραμματέας τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Γ. Χρυσούλης καί ὁ δημοσιογράφος κ. Ε. Μπαλαμπάνης μέ τούς πιλότους πού μετέφεραν τό Ἅγιο Φῶς στό ἀεροδρόμιο Λέρου. Ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχαήλ Κόλιας, παραδίδει τό Ἅγιο Φῶς στόν ἐκπρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀρχιμ. Στέφανο Κατέ στόν λιμένα τοῦ Λακκιοῦ, τό ὁποῖο μεταλαμπαδεύθηκε στούς ἐκπροσώπους ὅλων τῶν Ἐνοριῶν. «Δεῦτε λάβετε Φῶς» στήν Κάλυμνο. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος μεταλαμπαδεύει τό Ἅγιο Φῶς στούς πιστούς τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ στή Λέρο Ἑσπερινός τῆς ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου» Λέρου. 8 ΟΛΚΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32

9 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ἀ πό ὅσα γράψαμε μέχρι τώρα γιά τή Θεία Κοινωνία, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, φαίνεται καθαρά ὅτι ὁ χριστιανός πρέπει νά κοινωνάει συχνά ἤ δυνατόν κάθε φορά πού συμμετέχει στή Θεία Λειτουργία. Ὁ καθένας μας ἔχει νά ἐπιλέξει τή ζωή τῆς Θείας Κοινωνίας ἤ τή ζωή κατά τήν ὁποία δέν θά κοινωνάει καθόλου ἤ δύο τρεῖς φορές γιά τό καλό τοῦ χρόνου. Ἐάν σκεφτοῦμε ὅτι κοινωνᾶμε γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, τότε εἶναι εὔκολο νά ἐπιλέξουμε τή ζωή τῆς συχνῆς Θείας Κοινωνίας, ἀφοῦ αὐτή μόνο ἐξασφαλίζει τήν αἰώνια ζωή (Ἰωάννου ΣΤ 54). Πολλοί χριστιανοί ὅμως ἀναρωτιοῦνται, ποιά εἶναι ἡ προετοιμασία πού πρέπει νά προηγηθεῖ γιά νά κοινωνήσουμε; Σ αὐτό τό σημεῖο ἐπεκράτησε μιά λανθασμένη συνήθεια, ὅτι γιά νά κοινωνήσεις πρέπει νά νηστέψεις τόσες ἤ τόσες ἡμέρες. Αὐτό δέν εἶναι γραμμένο πουθενά! Ἡ ἐκκλησία παραγγέλλει ὅτι γιά τή Θεία Κοινωνία εἶναι ἀπαραίτητο νά εἶναι ἐντελῶς ἀδειανό τό στομάχι, καθαρό ἀπό κάθε τροφή γιά νά ὑποδεχθεῖ τό σῶμα μας (ὁ ναός τοῦ Θεοῦ) (Α Κορ. ΣΤ 19) τά Τίμια Δῶρα. Ὅταν μάλιστα πρόκειται νά κοινωνήσει κάποιος βαριά ἄρρωστος ἤ τά μικρά παιδάκια, οὔτε καί αὐτό τό ἀπαιτεῖ ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, δείχνουσα τήν ἄπειρη ἀγάπη της πρός τά παιδιά της. Ἀφοῦ λοιπόν ἡ νηστεία ἀπό τροφές δέν ἀποτελεῖ τήν προετοιμασία γιά νά κοινωνήσουμε, ποιές εἶναι οἱ προϋποθέσεις πού πρέπει νά ἔχει ὁ χριστιανός γιά νά συμμετέχει σωστά στό μυστήριο; Τό πρῶτο ἄκρως ἀπαραίτητο γνώρισμα αὐτοῦ πού προσέρχεται στό Ἅγιο Ποτήριο εἶναι ἡ πίστη ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός καί ὅτι αὐτό πού κοινωνᾶμε εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. «Πιστεύω Κύριε καί ὁμολογῶ ὅτι Ἐσύ εἶσαι ἀληθινά ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Ἐπιμέλεια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Λέρου ζωντανοῦ Θεοῦ, πού ἦλθες στόν κόσμο γιά νά σώσεις τούς ἁμαρτωλούς, πού πρῶτος ὅλων εἶμαι ἐγώ. Ἀκόμη πιστεύω ὅτι αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό Ἅγιο Σῶμα Σου καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι τό Τίμιο Αἷμα σου...» λέμε τήν τελευταία στιγμή πού προσερχόμαστε νά κοινωνήσουμε. Ἄλλη προϋπόθεση γιά νά κοινωνήσει κανείς ἄξια, εἶναι νά ἔχει εἰρήνη στήν καρδιά του. Γιά νά ἔχει εἰρήνη ὁ ἄνθρωπος στήν καρδιά του πρέπει νά ἔχει ἐκεῖ στό βάθος του, δύο ἀγάπες. Τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό του. Δέν εἶναι ἀρκετό νά πιστεύεις στόν Θεό, πρέπει καί νά ἀγαπᾶς τόν Θεό μέ ὅλες τίς πνευματικές σου δυνάμεις. Καί ἀγαπᾶς τόν Θεό ἐάν ἐπιθυμεῖς νά γίνεται πάντα στή ζωή σου τό θέλημά Του!!! (Ἰωάν. ΙΔ 15) Ὁ Θεός νά εἶναι γιά σένα πάνω ἀπό ὅλους καί πάνω ἀπό ὅλα τά πράγματα τοῦ κόσμου. (Ματθαίου Ι, 37-38) Ἡ στάση σου αὐτή πρός τόν Θεόν στή συνέχεια θά ἐκφράζεται ὡς συγχώρηση καί ὡς ἀγάπη πρός τούς συνανθρώπους σου. Ἐάν ἔχεις σκιές στίς σχέσεις σου μέ τούς ἀνθρώπους, δέν πρέπει νά πλησιάζεις στό Ἅγιο Ποτήριο. Γράφει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἰδού σᾶς τό λέγω ἐκ τῶν προτέρων καί διαμαρτύρομαι καί φωνάζω μέ δυνατή φωνή, κανείς ἀπ αὐτούς πού ἔχουν ἐχθρό ἄς μήν πλησιάζει στήν Ἱερή Τράπεζα καί ἄς μήν δέχεται τό σῶμα τοῦ Κυρίου. Κανείς ἀπ αὐτούς πού προσέρχονται στή Θεία Κοινωνία νά μήν ἔχει ἐχθρό! Ἔχεις ἐχθρό; Μήν προσέλθεις γιά Κοινωνία. Θέλεις νά προσέλθεις; Συμφιλιώσου καί τότε νά προσέλθεις καί νά ἐγγίσεις τό Ἱερό!» (Ὁμιλία εἰς τό κατά Ματθαῖον). Στόν περιορισμένο χῶρο πού ἔχουμε, δέν εἶναι δυνατόν νά γράψουμε πολλά γιά τήν προετοιμασία πού χρειάζεται πρό τῆς Θείας Κοινωνίας. Θά συνεχίσουμε καί σέ ἄλλο τεῦχος. Ἐδῶ μόνο νά ποῦμε ὅτι χρειάζεται νά «ξεκολλήσουμε» ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα ἄποψη ὅτι ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΛΚΑΣ 9

10 ἡ προετοιμασία γιά τή Θεία Κοινωνία εἶναι ἡ νηστεία ἀπό κάποιες τροφές. Αὐτό εἶναι μία «πεπονόφλουδα» πού ἔχει ρίξει ὁ σατανάς καί ἔχει καταφέρει νά τήν «πατήσουν» οἱ πιό πολλοί Χριστιανοί, μέ ἀποτέλεσμα ἤ νά μήν κοινωνᾶνε γιατί λένε ὅτι δέν μποροῦν νά νηστέψουν ἤ νά κοινωνᾶνε ἀνάξια, ἀφοῦ προετοιμάζονται λανθασμένα γιά τήν Θεία Κοινωνία. Εἶναι ἀπαραίτητο νά καταλάβουμε ὅτι εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ Θεία Κοινωνία καί ἄλλο πράγμα ἡ νηστεία. Εἶναι δύο παράλληλοι δρόμοι πού ἐπειδή τήν Μ. Σαρακοστή καί τίς ἡμέρες τῆς νηστείας ἔρχονται κοντά- κοντά, νομίζουμε ὅτι ταυτίζονται καί συμπλέκονται. Ἡ νηστεία θεσπίστηκε πολύ πιό νωρίς ἀπό τήν Θεία Κοινωνία γιά ἄλλο σκοπό. Ἐνῶ ἡ Θεία Κοινωνία δόθηκε καί δίνεται ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό γιά πολύ πιό ἀνώτερο σκοπό. Γιά νά εἴμαστε πάντοτε ἑνωμένοι μέ τόν ἴδιο τόν Σωτήρα μας Χριστό καί σ αὐτή τήν ζωή καί στήν αἰωνιότητα. Οἱ πολλοί ἐπιλέγουν ὡς προετοιμασία γιά τήν Θεία Κοινωνία, τήν νηστεία, γιατί αὐτό εἶναι πιό εὔκολο. Ὁ δρόμος τῆς νηστείας ἀπό τίς τροφές δέν ἀπαιτεῖ ταπείνωση, δέν ζητάει θυσίες, δέν προϋποθέτει ἀγάπη, ἀνοχή, συγχώρηση πρός τούς ἄλλους. Ὅταν ἀσχολεῖσαι μόνο μέ τό τί θά φᾶς ἤ μέ τό τί δέν θά φᾶς, τελικά κάνεις μία δίαιτα! Δέν προβληματίζεσαι γιά τίποτε ἄλλο. Σάν τούς Ἰουδαίους πού ἔμειναν στούς τύπους τοῦ Νόμου καί δέν πῆραν εἴδηση ὅτι ἦλθε ὁ Μεσσίας, ὁ Χριστός. Γιά τή ζωή τῆς συχνῆς Θείας Κοινωνίας θά γράψουμε σέ ἑπόμενο τεῦχος. Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μέ τήν προσήκουσα λαμπρότητα καί ἐπισημότητα ὁ στρατός μας ἑόρτασε τόν Προστάτη του Μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο, τήν Τετάρτη 23 Ἀπριλίου Στόν σημαιοστολισμένο ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τοῦ 588ΤΕ στό Παρθένι τῆς Λέρου, ἐτελέσθη Δοξολογία ὑπό τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ καί τοῦ ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀρχιμ. Στεφάνου Κατέ. Κατά τήν Δοξολογία παρέστησαν ὁ διοικητής, οἱ ἀξιωματικοί, οἱ ὑπαξιωματικοί καί οἱ ὁπλίτες τῆς μονάδος, πολιτικές ἀρχές τοῦ νησιοῦ, ἐκπρόσωποι τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καί ἀρκετοί πολίτες. Μετά τό πέρας τῆς δοξολογίας, ἀνεγνώσθη ἀπό ἀξιωματικό ἡ ἡμερήσια διαταγή τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΣ Χρίστου Μανωλά, ἡ ὁποία ἀνεφέρθη διεξοδικῶς στή ζωή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στά κατορθώματά του ὡς ἀξιωματικοῦ τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορικῆς φρουρᾶς, ἀλλά καί στά φρικτά βασανιστήρια τά ὁποῖα ὑπέστη γιά τήν χριστιανική του πίστη. Τά στελέχη τῆς μονάδος στή συνέχεια, πραγματοποίησαν τήν καθιερωμένη ἐπίδειξη ὁπλικῶν συστημάτων καί ὁ διοικητής παρέθεσε μπουφέ στούς προσκεκλημένους. Ἐπιμέλεια-Φωτογραφίες: Γ. Ι. Χ. 10 ΟΛΚΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32

11 Œ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, εἰς τήν Παναγία τοῦ Κάστρου Ἀστυπαλαίας, ὅπου φυλάσσεται ἡ θαυματουργή εἰκόνα τοῦ Ἀπ. Θωμᾶ. Τό Ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου , ἐτελέσθη Μέ γας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν κληρικῶν πρωτ. Δημητρίου Ἀχλαδιώτη Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀστυπαλαίας, π. Εὐσεβίου Σταυλά καί π. Στεφάνου ἀπό τήν Μαδαγασκάρη. Στό ἱερό ψαλτήριο ἔψαλλε τούς ὕμνους ἡ καλλίφωνη κα Εἰρήνη Κουκουβά καί ὁ π. Εὐσέβιος μέ τόν δικό του ἀστυπαλίτικο τόνο. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ , ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου καί ἔλαβε χώρα Ἱερά Λιτάνευσις τῆς ἁγίας Εἰκόνος τοῦ Ἀπ. Θωμᾶ μέ πομπή πού ξεκίνησε ἀπό τό Κάστρο ἕως τόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Γεωργίου. Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Μητροπολίτης μας ὁ ὁποῖος ὁμίλησε καταλλήλως. Τήν Δευτέρα ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε μέ τήν ἀκολουθία του τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Φλεβαριωτίσσης καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν εὐπρεπισμοῦ καί συνεχάρη τόν προϊστάμενο πρωτ. Δημήτριο Ἀχλαδιώτη καί στό πρόσωπο τοῦ κ. Μαριάκη συνεχάρη ὅλη τήν Ἐπιτροπή. Ἐπίσης, προήδρευσε τοῦ ΕΦΤΑ (Ἐκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ταμεῖο Ἀστυπαλαίας), τό ὁποῖο ἀντιμετωπίζει σοβαρό οἰκονομικό πρόβλημα. Νά σημειωθεῖ δέ ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις δέν ἔχει καμία οἰκονομική ἤ ἄλλη σχέση μέ τό ΕΦΤΑ, εἶναι αὐτόνομο Ἵδρυμα, διοικεῖται ὑπό 7μελοῦς Δ.Σ. εἰς τό ὁποῖο προεδρεύει ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτης. Ἐπιμέλεια-Φωτ.: Εἰρήνη Κουκουβά Τόν Μητροπολίτη μας στήν Ἀστυπάλαια συνόδευσε ὁ κληρικός ἐκ Μαδαγασκάρης π. Tratra Nirina Rija Tatamo. Œ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Καί ἐφέτος οἱ ὑποψήφιοι τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων καί τῶν δύο Λυκείων τῶν νησιῶν μας, ἔλαβαν ἐφόδιο στόν προκείμενο ἀγώνα τῶν ἐξετάσεων, τήν εὐλογία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης μίλησε στά παιδιά μέ πατρικούς λόγους, καί τούς προσέφερε συμβολικό ἀναμνηστικό δῶρο γιά καλή ἐπιτυχία. ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΛΚΑΣ 11

12 Œ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Μητροπολίτης μας συνοδευόμενος ἀπό τούς αἰδεσιμοτάτους Ἐφημερίους π. Παντελεήμονος Κρούσκου, Ὁ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Καλύμνου, π. Ἠλία Μουζουράκη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας καί π. Μιχαήλ Μπουλαφέντη τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάμπους, ἡγήθη πνευματικῆς θεωρίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, στά μέρη τά ὁποῖα γεννήθηκε, βαπτίσθηκε, ἔζησε, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε καί ἀναλήφθηκε ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς. Σέ ὅλα τά προσκυνήματα τῆς ἁγίας Σιών, διαισθάνεται κανείς τήν Παρουσίαν τοῦ Νηπιάσαντος, Σφαγιασθέντος, Ἀναστάντος καί Ἀναληφθέντος Ἰησοῦ. Τί νά πεῖ κανείς καί τί νά λαλήση ἀπό τά ἐνδόμυχα τῆς ψυχῆς του ὅταν συναντᾶ τόν Πατριάρχη τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Μακαριότητα κ.κ. Θεόφιλον, ἀλλά καί τούς ἄγρυπνους φρουρούς, τούς ἱερομονάχους, ἀλλά καί τούς μοναχούς καί μοναχές τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων! Ἕναν μόνον λόγο βγάζει ἀπό τά τρεμουλιαστά χείλη του: «Ζῆ Κύριος, ζῆ καί ὁ Λαός Αὐτοῦ!». Ἡ ὁμάδα τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἔμεινε εὐχαριστημένη καί μάλιστα θά ἐνθυμεῖται ἐσαεί αὐτή τήν ἱεράν πορείαν καί θά ἀναφωνῆ: Ὡς ἱερός ὁ τόπος οὗτος, τόπος μετανοίας, σεβασμοῦ καί αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ, πού πάντες προσδοκοῦν! Χριστός Ἀνέστη! Η ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ κ.κ. ΠΑΙΣΙΟΥ, ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΣΕ Ι. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ!!!! !! Καλό σας ἀπόγευμα, Χριστός Ἀνέστη. Ἔτσι στά γρήγορα σᾶς στέλνω ἕναν χαιρετισμό, γιατί ἀπό τό πρωί δέν ἔχω βρεῖ καθόλου χρόνο. Πρωί, κατά τίς 9 π.μ., εἴχαμε τήν εὐλογία τῆς προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεως ἐδῶ στή μονή μας, τῶν Ποιμένων, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, ὑπερτίμου καί ἐξάρχου Σποράδων Νήσων. Ἦρθε μέ 105 προσκυνητές ἀπό τήν Κάλυμνο. Ἐξαίρετος ὁ Σεβασμιώτατος, ταπεινός καί ἁπλός, φόρεσε μόνο πετραχήλι καί διάβασε τήν εὐαγγελική περικοπή πού ἀναφέρονται οἱ «ἀγραυλοῦντες Ποιμένες», εἶπε δύο λόγια κατόπιν, καί κατέβηκαν στό σπήλαιο καί τάφο τῶν ταπεινῶν βοσκῶν. «Κι ἐμεῖς οἱ κληρικοί, βοσκοί εἴμαστε, εἶπε, ποιμαίνουμε ψυχές καί πρέπει νά εἴμαστε ἄγρυπνοι φρουροί γιά τό ποίμνιο μας καί γιά τήν ζωή τους καί τήν ἐν γένει βιωτή τους». Μᾶς εὐλόγησε, χτυπήσαμε χαρμόσυνα καμπάνες καί ἔφυγαν γιά τήν Ἁγία Βηθλεέμ. Μοῦ ἄφησαν ἀρκετά μικρά δωράκια, ὅπως ἑλληνικό καφέ, καραμέλες, μπισκότα, βουτήματα ἑλληνικά, καί τό πιό ὄμορφο ἦταν τά... σφουγγάρια ἀπό τήν Κάλυμνο, παράδοση καί σῆμα κατατεθέν τῶν εὐλογημένων σφουγγαράδων τῆς νήσου. Τά ἄφησα στό ἱερό τοῦ ναοῦ γιά νά τά χρησιμοποιήσω ἐκεῖ γιά διάφορες χρήσεις (μοῦσες-σπόγγος κ.λπ.). Μεγάλη ἡ χαρά μας, μέ κάθε εὐλογημένο γκρούπ προσκυνητῶν πού καταφθάνει στούς Ἁγίους Τόπους! «Δόξα τῷ Θεῷ». (Ἀναδημοσίευση ἀπό τήν ἱστοσελίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ FM» Καλύμνου) Τήν φωτογραφία καί τό ρεπορτάζ μᾶς ἔστειλε ὁ π. Ἰγνάτιος ἀπό ἐκεῖ καί τόν εὐχαριστοῦμε πολύ! 12 ΟΛΚΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32

13 Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε, τήν Τετάρτη 14 Μαΐου, ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, στό ὁμώνυμο γραφικό ἐξωκκλήσι τῆς Λέρου, σπάνιας ὀμορφιᾶς, τό ὁποῖο βρίσκεται στή κυριολεξία μέσα στή θάλασσα, στήν περιοχή τῆς Κόκαλης. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς, τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ ἀρτοκλασίας, ὑπό τοῦ ἱερέως πρωτ. Μαξίμου Λιβανοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ ἐφημέριος μοίρασε ἄρτο στούς πιστούς. Τό πρωί τῆς ἑπομένης τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία. Ἐπιμέλεια-Φωτ.: Γ. Ι. Χ. Œ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ Τριάκοντα καί ἕνα ἔτος διῆλθον ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου Λέρου Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κυροῦ Ἰσιδώρου καί ὁ λαός τῆς Καλύμνου ἐνθυμεῖται τόν Κωνσταντινοπολίτην Ἱεράρχην, Πατέρα καί Ποιμενάρχην του. Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος τέλεσε Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάμμαντος, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαριστῆς ψυχῆς του καί ἐπί τοῦ τάφου του ἐπιμνημόσυνη δέηση. Θά πῶ ὅμως: «οὐχί δέκα ἐκκαθαρίσθησαν; Οἱ δέ ἐννέα ποῦ;». Παρών καί ὁ πάντοτε προσδεχόμενος ἀπό τά Ἅγια Χέρια τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου, τόν τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, ὁ σεβάσμιος π. Γερβάσιος Πέτρου. Œ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ Στίς 31 Μαΐου ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος χοροστάτησε στό κάθισμα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς (ἐκκλησιαστικές κατασκηνώσεις), γιά τήν λήξη τῶν κατηχητικῶν σχολείων στήν Κάλυμνο. Τήν Θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ π. Ἰσίδωρος Γλυνάτσης μετά τοῦ διακόνου π. Νικολάου Κλήμη. Ὁ Μητροπολίτης μίλησε καταλλήλως στά παιδιά καί στούς γονεῖς καί τόνισε τήν σημασία τῶν κατηχητικῶν σχολείων στή σημερινή ἐποχή. Ἀπευθυνόμενος πρός τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν εἶπε ὅτι «τό κατηχητικό σχολεῖο δέν δίνει σκουριασμένο αἷμα, ἀλλά Αἷμα Χριστοῦ, ὅπως ἀκριβῶς τόν βλέπετε στήν Ἁγία Τράπεζα κατά τήν Θεία Λειτουργία. Καί ὅταν ὁ ἄνθρωπος γίνεται σύσσωμος καί σύναιμος Χριστοῦ ἁγιάζεται». Εὐχαρίστησε δέ τούς κατηχητές καί κατηχήτριες γιά τό παραγόμενο ἔργο τους ὅλη τήν περίοδο καί ἰδιαιτέρως τήν ἀρχηγό κα Φανή Τρικοίλη. Μετά τήν Θ. Λειτουργία τά κατηχητόπουλα τραγούδησαν μέ συνοδεία ὀργάνων (ἁρμονίου τῆς δίδος Εἰρήνης Κουκουβά καί κλαρίνου τῆς ἐγγονῆς τοῦ πατρός Ἀντ. Μακρυλλοῦ) καί ἔπαιξαν διάφορα παιχνίδια καί σκέτς. Ἐπίκαιρα μίλησε στά παιδιά ἡ ἀρχηγός κα Φανή Τρικοίλη μέ διάφορες νουθεσίες. Κατά τίς 2 τό μεσημέρι τά παιδιά ἀναχώρησαν, ἀφοῦ ἔψαλλαν τό Ἀπολυτίκιο τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς.Ἡ μεταφορά τῶν παιδιῶν ἔγινε δωρεάν μέ τά λεωφορεῖα τοῦ πρακτορείου «Μάγκος Tours». ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΛΚΑΣ 13

14 Œ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΝομαστηρίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ- ΠΑΝΑΓΗ ΜΠΑΣΙΑ Τήν Πέμπτη 5 Ἰουνίου, στό ὁμώνυμο παρεκκλήσι τοῦ Ὁσίου Παϊσίου-Παναγῆ Μπασιᾶ, στήν περιοχή «Γερμανός» τῆς νήσου Λέρου, πού ἀνήγειρε ἡ εὐσέβεια τῆς οἰκογενείας Δημητρίου καί Ἄννης Ἀναστασίου, ἐτελέσθη Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου συμπροσευχομένου σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου. Τό πρωί τῆς ἑπομένης ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί κατά τήν Θεία Λειτουργία τόν Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης μας ἀναφερθείς στόν βίο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου-Παναγῆ Μπασιά ἐξαίροντας τήν μορφή καί τό πλούσιο πνευματικό καί κοινωνικό ἔργο τοῦ ὁσίου. Ἐπιμέλεια-Φωτ.: Γ. Ι. Χ. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, τῇ καί εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 10ην Ἰουνίου 2014, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. Τήν ἑπομένην, Τετάρτην, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν πολυαρχιερατικῇ συγχοροστασίᾳ καί ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος. Μετά τῆς Α.Θ. Παναγιότητος συνεχοροστάτησαν πολλοί Ἱεράρχαι ἀπό ἐντεῦθεν, τό ἐξωτερικό καί τήν Ἑλλάδα. Τόσο Œ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΡΟΤΣΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Τό Σάββατο 14 Ἰουνίου, στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Ἐλεούσης στό Ρότσο Καλύμνου, πρός τιμήν τοῦ Ἁγ. Ἰουστίνου (Πόποβιτς), ἐτελέσθη Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, εἰς τόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ π. Μπόμπαν Μιλένκοβιτς. Ἐπιμέλεια-Φωτ.: π. Μπόμπαν Μιλένκοβιτς Œ 3 ο Συνέδριο Καρδιαγγειακῶν Παθήσεων Σ τίς 6 μέ 8 Ἰουνίου 2014 ἔλαβαν χώρα στήν Κάλυμνο οἱ ἐργασίες τοῦ 3ου Συνεδρίου Καρδιαγγειακῶν Παθήσεων - «Ἡμέρες Καλύμνου», στό συνεδριακό κέντρο τοῦ ξενοδοχείου «Ἐλιές» στόν Πάνορμο. Κατά τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος, ὁ Περιφερειάρχης Ν. Αἰγαίου κ. Γ. Μαχαιρίδης, ὁ δήμαρχος Καλύμνου κ. Δ. Διακομιχάλης, ὁ νεοεκλεγείς δήμαρχος Καλύμνου κ. Γ. Γαλουζής, ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἐπαρχίας Καλύμνου κ. Γ. Ἀποστολάτος, κ.ἄ. Πηγή: «Ἀργώ Καλύμνου» 14 ΟΛΚΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32

15 μετά τόν Ἑσπερινό, ὅσο καί μετά τήν Θ. Λειτουργία, οἱ ἐνταῦθα καί οἱ παρεπιδημοῦντες Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος καί τό πλήρωμα, ὡς καί οἱ παρευρεθέντες ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί συγχαρητήρια. Œ Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στήν Κάλυμνο Μέ τήν εὐλογία καί τήν πατρική ἀγάπη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τήν ἄδεια τοῦ ἐπιχώριου Ἐπισκόπου, Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος πραγματοποίησε προσκυνηματική ἐπίσκεψη στό νησί τῶν σφουγγαράδων, τήν Κάλυμνο. Τήν Κυριακή , ἐτέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἐνῶ ἐπισκέφθηκε τή Χώρα τῆς Καλύμνου καί ξεναγήθηκε στόν Μητροπολιτικό ναό τοῦ νησιοῦ, καθώς καί σέ ἄλλους ἐνοριακούς ναούς, καί στό μουσεῖο λαϊκῆς, ναυτικῆς καί παραδοσιακής τέχνης τοῦ νησιοῦ. Ρεπορτάζ καί φωτ. γιά τό Amen.gr Βασίλης Δ. Γεωργιόπουλος Œ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ Μέ θρησκευτική λαμπρότητα ἑορτάστηκε στή Λέρο ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, στό γραφικό καί ἱστορικό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Πέτρου στήν ὁμώνυμη περιοχή τῆς νήσου Λέρου. Τήν παραμονή τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτ. Νικοδήμου Φωκᾶ καί τοῦ πρωτ. Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ. Στόν Ἑσπερινό παρέστη ὁ Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχαήλ Κόλλιας, καί πολλοί εὐσεβεῖς προσκυνητές. Ἐπιμέλεια-Φωτογραφίες: Γ. Ι. Χ. Œ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ «ΙΣΙΔΩΡΕΙΟ» ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΡΟΥ Οἱ καθηγητές καί τά παιδιά τῆς θεατρικῆς ὁμάδας τοῦ Νυκτερινοῦ Σχολείου τοῦ νησιοῦ μας παρουσίασαν μέ πολύ ἀγάπη καί περισσό ταλέντο, τή γνωστή ἱστορία «Ὁ μικρός πρίγκιπας στή χώρα τῶν θαυμάτων», σέ διασκευή τοῦ Π. Ροζάκη, ἐκπαιδευτικοῦ τοῦ νυκτερινοῦ σχολείου. Μετά τό τέλος τῆς παράστασης ἀκολούθησε μικρή γιορτή μέ παραδοσιακή μουσική καί τραγούδια, ὅπου οἱ γέροντές μας, μαζί μέ τά παιδιά τοῦ σχολείου, διασκέδασαν καί πέρασαν ὄμορφα τή βραδιά τους. Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Παΐσιος. Θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε ἰδιαίτερα τούς ἐκπαιδευτικούς τοῦ νυκτερινοῦ σχολείου καθώς καί τούς Ψυχολόγους, γιά τήν ὡραία ἐκδήλωση πού προσέφεραν στούς τροφίμους τοῦ Ἱδρύματός μας. ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΛΚΑΣ 15

16 ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Γιά ἕκτη συνεχῆ χρονιά λειτουργεῖ στήν Κάλυμνο ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ΦΕΚ. Β 1663/ ). Διευθυντής τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ Ἄρχων Μαΐστωρ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, καθηγητές μουσικῆς ὁ π. Κων/νος Σμαλιός καί οἱ κ.κ. Ἑμμ. Καζαβούλης, Ἑμμ. Μεϊμάρης, Ποσειδών Ζαΐρης καί ἱεροψάλτες τῶν νησιῶν μας. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ διάδοση τῆς πατροπαράδοτης ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στή σύγχρονη κοινωνία καί ἡ ἀνάδειξη νέων ἱεροψαλτῶν, ἱκανῶν νά πληρώσουν τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. Παράρτημα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς λειτουργεῖ καί στή Λέρο ἀπό τό 2010, ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ κ. Ἀναστασίου Χατζηλάρη, ἐκπαιδευτικοῦ καί τήν συνεργασία τῶν ἱερέων π. Δαμασκηνοῦ Παλαπουγιούκ καί π. Σεργίου Γουρλᾶ. Ἡ φοίτηση εἶναι ἐντελῶς δωρεάν. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἐπιστασία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Παϊσίου καί τήν συγκινητική καί ἀξία ἐπαίνων προσφορά τῶν ἐθελοντριῶν γυναικῶν καί τῶν δωρητῶν, συνεχίζεται γιά ἕβδομη χρονιά τό ἔργο τῆς Τραπέζης Ἀγάπης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μέσα ἀπό τό ὁποῖο σιτίζονται καθημερινά περισσότεροι ἀπό 130 ἀδελφοί μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Λογαριασμός Τραπέζης Ἀγάπης 779/ Θερμή παράκληση: νά ἐνημερώνεται ἡ Ἱ. Μητρόπολη γιά τήν τυχόν κατάθεση στόν λογαριασμό, γιά τήν ἔκδοση σχετικῆς ἀπόδειξης. ΟΛΚΑΣ Περιοδικόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας Ἰδιοκτήτης: Ι.Μ.Λ.Κ.Α., Λέρος Ἐκδότης: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ΛΚΑ κ. Παΐσιος Ἐπιμέλεια ὕλης: πρωτ. Παντελεήμων Κροῦσκος καί Γεώργιος Ἰ. Χρυσούλης, Γραμματεύς Ἱ. Μητροπόλεως, καθώς καί ὁμάς ἱερέων καί λαϊκῶν Ἱστοσελίδα: Ἐκδοτική Παραγωγή: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ, τηλ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ἐν Λέρῳ: Τ.Κ , τηλέφωνο: , Fax: Ἐν Καλύμνῳ: Τ.Κ , τηλέφωνο: /1, Fax: Ἐν Ἀστυπαλαίᾳ: Τ.Κ , τηλέφωνο: , Fax:

Ὅλα αὐτά διελύθησαν ὡς παιδικαί φαντασίαι λόγῳ τοῦ φοβεροῦ πλήγματος τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὅλα αὐτά διελύθησαν ὡς παιδικαί φαντασίαι λόγῳ τοῦ φοβεροῦ πλήγματος τῆς θανατικῆς ἐκτελέσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΠΑΣΡΙΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙ ΕΠΙ Σῼ ΑΓΙΩι ΠΑΦΑ Ἀριθμ. Πρωτ. 425 + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο ΕΛΕΩι ΘΕΟΤ ΑΡΦΙΕΠΙΚΟΠΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΕΩ - ΝΕΑ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟ ΠΑΣΡΙΑΡΦΗ ΠΑΝΣΙ Σῼ ΠΛΗΡΩΜΑΣΙ ΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑ ΦΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση

Περιεχόμενα. Β Ἐκκλησιαστική κρίση Ἐνιαύσιον 2005 Περιεχόμενα Πρόλογος Α Ἄρθρα 1. Τό Πάσχα ἡμῶν Τό ἀναστάσιμο ἦθος Τά θανατηφόρα προβλήματα Τό ἀληθινό Πάσχα τῆς Ἐκκλησίας 2. Ἐκκλησία καί «περιθώριο» 3. Μαζί στήν ζωή, μαζί καί στόν θάνατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017

Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί Διακαινησίμου Ἑβδόμαδος 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2/2017 ΤΥΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ Εκκλησιαστικό Μουσείο Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ Εκκλησιαστικό Μουσείο Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ Εκπολιτιστικό Σωματείο «Πρόοδος» Καλλιμασιάς Μουσικοχορευτική θεατρική εκδήλωση με θέμα τον «Μισεμό» την εκδήλωση θα συνοδεύει η ορχήστρα των Αδελφών Αυγουστίδη - Πρόοδος 20:30 ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ 1/12/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΟΣ. ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΙΕΡΟΝ 7:00-8:30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2/12/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 3/12/2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΕΡΟΝ 4/12/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιγάλεω 06/10/2010 Αριθμ.Πρωτ. 54519 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό. Κατασκηνωτικό. 2-4 Ιουλίου

Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό. Κατασκηνωτικό. 2-4 Ιουλίου Κατασκηνωτικό ΤΡΙΗΜΕΡΟ 2-4 Ιουλίου Hταν μια ευλογία του Θεού το κατασκηνωτικό τριήμερο των μελών των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Για πρώτη φορά πέραν των εκατόν

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 8 Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Επίσκεψη Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Balamand Τετάρτη, 02 Μάιος :22

Προσκυνηματική Επίσκεψη Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Balamand Τετάρτη, 02 Μάιος :22 του Ευρυβιάδη Χάμπα Την Τρίτη, 24 Απριλίου 2012, πολυμελής ομάδα φοιτητών της Θεολογικής Σχολής «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός» του Πανεπιστημίου Balamand επισκέφθηκαν την Ιερά Μητρόπολη Μόρφου. Αφορμή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου 284 Ἡ ἔρημος τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τό ἀεροπλάνο Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στήν Δαμασκό. Ἐξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέ τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν

Μέ τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν ΤΕΥΧΟΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ κ. Π Α Ϊ Σ Ι Ο Υ Πατέρες,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση)

Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) ΜΑΘΗΜΑ 27ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἐμφάνιση στίς Μυροφόρες (Ἀνάσταση) «Χριστός ἀνέστη», παιδιά! Σαράντα μέρες μετά τό Πάσχα, μέχρι τή γιορτή τῆς Ἀνάληψης, οἱ χριστιανοί δέν ἀνταλλάσσουν ἄλλον χαιρετισμό παρά τό «Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 16 Ο ΠΑΝΑΓΙΑ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

Η μετοχή των πιστών στην Θεία Ευχαριστία σήμερα

Η μετοχή των πιστών στην Θεία Ευχαριστία σήμερα Δελαπόρτας Χρήστος του Ηλία Υποψήφιος διδάκτορας Pontificio Istituto Orientale Ρώμη. Η μετοχή των πιστών στην Θεία Ευχαριστία σήμερα Η σοβαρότητα και η σημασία για τη ζωή των πιστών, όσο αφορά τη μετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α. ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Ο Εορτασμός της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7

ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία. Διδ. Εν. 7 ΗπαρουσίατουΘεούστην ανθρώπινηιστορία Διδ. Εν. 7 Γιατηνπορείατου προςτο «καθ ὁμοίωσιν», τηθέωση, οάνθρωποςέλαβε «εντολές», προκειμένουνα κάνεικαλήχρήση τηςελευθερίας βουλήσεως Στην πορεία του επέλεξε

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΡΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ Με μεγάλη συρροή ευλαβών της Παναγίας και φιλέορτων, από όλο το νησί και τα χωριά της Τήνου, τελέστηκε η εαρινή πανήγυρη στο Θεομητορικό Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα