ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2008-2010."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ : Πεηξωηόο ΟΝΟΜΑ : Kωλζηαληίλνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: Βαζίιεηνο ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: Βαζηιηθή ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΩ: Γόλλνη Λαξίζεο ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΩ: EΠΑΓΓΔΛΜΑ: Xεκηθόο Μεραληθόο Μεραληθόο Σξνθίκωλ & Αγξνηηθώλ Βηνκεραληώλ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΔΗ Λάξηζαο. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : Έγγακνο κε έλα παηδί ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ : Ρνύζβειη 50, Λάξηζα ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : (Eζωη.137) ή (θηλεηό) FAX : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γηδαθηνξηθό Γίπιωκα από ην Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζ/ληθεο κε βαζκό Αξηζηα. Αντικείμενο : Mηχανική & Τεχνολογία Τροφίμων Σίτλος Γιατριβής : Ζ Μειέηε ηεο πκππθλώζεωο ηνπ Υπκνύ Σνκάηαο κε ηελ Μέζνδν ηεο Ακέζνπ Ωζκώζεωο Πηπρίν Υεκηθνύ Μεραληθνύ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Θεζ/ληθεο. Βαθμός Πτστίοσ : Λίαλ Καιώο 8,15 από 10 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μεραληθήο Μεηαπνίεζεο Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ- Σκήκα Μεραληθήο Βην-ζπζηεκάηωλ ΣΔΓ-ΣΔΗ Λάξηζαο. 1

2 Τπάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο κε Υώξν Τπεξεζίαο ην ζηξαηηωηηθό Δξγνζηάζην Βάζεωο 303 ΠΔΒ ζηε Λάξηζα. Δξγαζία ωο Υεκηθόο Μεραληθόο γηα ζύληαμε ηερληθννηθνλνκηθώλ κειεηώλ. Μειεηεηήο θαη Σερληθόο ζύκβνπινο ηωλ εηαηξηώλ EXPERT CONSULTING, Παλαγνύιε 45, Λάξηζα, ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Δ.Π.Δ. Βαζ. Ζξαθιείνπ 4, Θεζζαινλίθε θαη ΑΦΟΗ ΝΣΟΤΦΑ Α.Β.Δ.Δ., Γηάλλνπιε Λάξηζαο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη πνηόηεηαο Δξγαζία ζηελ Δηαηξία πκβνύιωλ Δπηρεηξήζεωλ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Δ.Π.Δ. Βαζηιέωο Ζξαθιείνπ Θεζ/ληθε. Αληηθείκελν εξγαζίαο ε ζύληαμε ηερληθννηθνλνκηθώλ κειεηώλ βηνκεραληθώλ επελδύζεωλ θαη ε παξαθνινύζεζε εμέιημεο ηωλ έξγωλ γηα ινγαξηαζκό ηεο εηαηξίαο. Έκθαζε ζηε βηνκεραλία Μεηαπνίεζεο/ Σππνπνίεζεο Σξνθίκωλ & Πνηώλ θαη Γεωξγηθή Βηνκεραλία γεληθά Δξγαζία ωο Δπηζηήκνλαο Δξεπλεηήο ζην Ηλζηηηνύην Δξεύλεο Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ (Food Research Centre) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Lincolnshire & Humberside ζηελ πόιε Grimsby ηεο Μεγάιεο Βξεηαλλίαο. Δξγαζία επηρνξεγνύκελε από ηελ Δπξωπαϊθή Δλωζε κέζω ηνπ Πξνγξάκκαηνο Training and Mobility of Researchers. Aληηθείκελν ηεο εξεύλεο ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ακέζνπ ωζκώζεωο ζηε ζπκπύθλωζε ρπκώλ θξνύηωλ θαη ιαραληθώλ Πξνϊζηάκελνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη Αλαπιεξωηήο Σερληθόο Γηεπζπληήο ζηελ Βηνκεραλία Κνλζεξβώλ Φξνύηωλ θαη Σνκαηνπνιηνύ ΒΗΣΟΜ Α.Β.Δ.Δ. ζηα Κνπθάιηα Θεζ/ληθεο. Βαζηθόο ζρεδηαζηήο ηεο πνιηηηθήο πνηόηεηαο ηεο εηαηξίαο κε νπζηαζηηθέο αξκνδηόηεηεο ζηνλ έιεγρν παξαγωγήο. Σερληθή ππνζηήξημε ηωλ πειαηώλ ηνπ εμωηεξηθνύ κε εθηεηακέλν πξόγξακκα ηαμηδίωλ ζην εμωηεξηθό θαη επηκνξθώζεηο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη πνηόηεηαο ηξνθίκωλ (ΗSO, HACCP, ζύγρξνλεο ηερληθέο πνηνηηθνύ ειέγρνπ). 2

3 Γηεπζπληήο Παξαγωγήο θαη Σερληθόο Γηεπζπληήο ζε κία από ηηο κεγαιύηεξεο βηνκεραλίεο Κνλζεξβνπνίεζεο Φξνύηωλ ζηε Βόξεην Διιάδα, ΣΕΔΝΑ ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ., ζην Βνξεηλό Αικωπίαο Ννκνύ Πέιιεο. Αξκνδηόηεηεο ειέγρνπ θαη πξνγξακκαηηζκνύ παξαγωγήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Δξγνζηαζίνπ Γηεπζπληήο Παξαγωγήο ηεο Βηνκεραλίαο Κνλζεξβνπνίεζεο θξνύηωλ θαη γιπθνύ θαιακπνθηνύ (sweet corn), ΑΓΡΟ Α.Δ. ζην Ρηδνρώξη-Αικωπίαο, Ννκνύ Πέιιεο Μνλνεηήο ζηξαηηωηηθή ζεηεία κε εηδηθόηεηα Υεκηθόο Διεγθηήο Καπζίκωλ Βνεζόο Πξνϊζηακέλνπ Παξαγωγήο ζηε Βηνκεραλία Κνλζεξβώλ θξνύηωλ TZENA EΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ. ζην Βνξεηλό Αικωπίαο Πνηνηηθόο ειεγθηήο θαη βνεζόο ηνπ Πξνϊζηάκελνπ Παξαγωγήο ζην Δξγνζηάζην Εαράξεωο ηνπ Πιαηένο Ζκαζίαο. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ Η ΔΠΙΣΡΟΠΔ - Μέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο - Μέινο ηεο Δηαηξίαο Διιήλωλ Δπηζηεκόλωλ Σερλνιόγωλ Σξνθίκωλ. - Μέινο ηεο Δηαηξίαο Γεωπόλωλ Σερλνιόγωλ Σξνθίκωλ. - Μέινο Παλειιήληνπ πιιόγνπ Υεκηθώλ Μεραληθώλ. - Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηνπ 303 ΠΔΒ. EKΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Γηδαθηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 500 ωξώλ ζε ζεκηλάξηα εθπαίδεπζεο ΟΑΔΓ-ΔΚΣ ζε Αγξνηηθέο Βηνκεραλίεο. 3

4 Παξαθνινύζεζε Γηπιωκαηηθώλ εξγαζηώλ (ηόζν πηπρηαθώλ όζν θαη Μάζηεξ) ζηε Γεωπνληθή ρνιή, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΑΠΘ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνύ θαη κεηά. πλνιηθά 9 εξγαζίεο από Πιεξνθνξίεο : Α) Καζεγεηήο Ζξαθιήο Πεηξνπάθεο-Σει Β) Καζεγεηήο Υαξάιακπνο Λαδαξίδεο Σει Ωξνκίζζηνο Καζεγεηήο ζην 1 ν ΗΔΚ Λάξηζαο, επη ζήκεξα (2004) ζηα Μαζήκαηα: Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Πνηώλ, Αξηνπνηεηηθή ηέρλε θαη Πνηνηηθόο Διεγρνο Πξώηωλ Τιώλ Αξηνπνηίαο θαη Εαραξνπιαζηηθήο, Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή, Αλζξωπνο Πεξηβάιινλ θαη Απηνθίλεην, Αέξηα Καύζηκα, πζηήκαηα απηνκάηνπ Διέγρνπ. Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγωγήο ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεωπνλίαο ηνπ Σ.Δ.Η.Λάξηζαο κε αλάζεζε ηεο ζεωξεηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ Μαζήκαηνο '' Σππνπνίεζε Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ'' θαη Δξγαζηεξηαθώλ αζθήζεωλ ηνπ καζήκαηνο '' Γεωξγηθώλ Βηνκεραληώλ'' γηα ην έηνο Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγωγήο ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεωπνλίαο ηνπ Σ.Δ.Η. Λάξηζαο κε αλάζεζε ηνπ καζήκαηνο ηωλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεωλ ζην αληηθείκελν Γεωξγηθέο Βηνκεραλίεο γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΓΙΑΚΡΙΔΙ 1. Τπόηξνθνο ηνπ Ηδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (ΗΚΤ) Τπνηξνθία Δζωηεξηθνύ γηα Δθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηνλ Σνκέα Μεραληθήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ. 2. Τπόηξνθνο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο κέζω ηνπ Πξνγξάκκαηνο Training and Mobility of Researchers. Iλζηηηνύην Δξγαζίαο Food Research Centre University of Lincolnshire & Humberside, UK. 4

5 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ 1. Πεξηνρή Σερλνινγίαο Μεκβξαλώλ θαη εθαξκνγή ηεο ζηελ επεμεξγαζία (κεηαπνίεζε/ηππνπνίεζε) ηξνθίκωλ θαη ζηελ επεμεξγαζία/αμηνπνίεζε απνβιήηωλ αγξνηηθώλ-γεωξγηθώλ βηνκεραληώλ. 2. Πεξηνρή Σερλνινγίαο Ωζκώζεωο 3. ύγρξνλεο αλαιπηηθέο ηερληθέο κε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζε ηξόθηκα (Υξωκαηνγξαθία-ΝΗR θιπ.) 4. Αζθάιεηα Σξνθίκωλ θαη πνηώλ θπηηθήο πξνειεύζεωο. 5. Βηνδξαζηηθά θπζηθά ζπζηαηηθά θαη κέζνδνη απνκόλωζεο απηώλ. ΑΛΛΑ ΠΡΟΟΝΣΑ Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζεο θαη ηεο Αληίζηνηρεο Σερληθήο νξνινγίαο. Μεγάιε επρέξεηα ζηε ρξήζε θαη πξνγξακκαηηζκό Ζ/Τ Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ. 5

6 ΠΑΣΔΝΣΔ 1. «ΜΔΘΟΓΟ ΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΜΔ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΗ ΠΟΛΤΦΑΙΝΟΛΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΜΑΣΟ» Αριθμός Διπλώματος Εσρεσιτετνίας , ΟΒΙ-ΓΙΔΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : C02F 1/44. Hμερομηνία Έκδοζης : ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 1. Κ.Β. Πεηξωηόο Ζ Μειέηε ηεο πκππθλώζεωο ηνπ ρπκνύ ηνκάηαο κε ηε κέζνδν ηεο ακέζνπ ωζκώζεωο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθή ρνιή-απθ-θεζ/ληθε K.B. Petrotos et al On-line control of the operation of concentration in sugar factories. Engineering and Food Process Control. Edited by W.Spiess and H. Schubert. Elsevier Applied Science, N.Y., Vol 1 (761). 3. K.B. Petrotos et al Simulation of extraction of sunflower presscake by percolation. Automatic Control of Food Process, Edited by the European Federation of Chemical Engineering, Paris, 2 (15). 4. K. B. Petrotos et al Interrelation of color and consistency with concentration of tomato paste solutions. Paper presented at IFTEC International Conference. The Hague, The Netherlands, Nov K.B. Petrotos et al Combining Direct osmosis and electrodialysis in clear fruit juice concentration. Paper presented at Engineering of Membrane Process II Conference, Il Ciocco (Near Lucca), Tuscany, Italy, April, K.B. Petrotos et al On the direct osmotic concentration of liquid foods. Part I: Impact of process parameters on process performance. Journal of Food Engineering, Vol. 78(2), pp Petrotos et al Direct osmotic concentration of tomato juice in tubular membrane module configuration. I. The effect of certain basic process parameters on the process performance. Journal of Membrane Science, 150, pp

7 8. Petrotos et al Direct osmotic concentration of tomato juice in tubular membrane module configuration. II. The effect of using clarified tomato juice on the process performance. Journal of Membrane Science, 4144, pp Petrotos KB, Lazarides HN Osmotic concentration of liquid foods Journal Food Engineering 49 (2-3): pp Petrotos K.B. and Lazarides H Direct osmotic concentration of liquid foods. Paper presented at Osmotic Treatment in Food Processing Conference, June 23-24, Karsruhe, Germany. 11. Petrotos K.B. et al Direct osmotic concentration of tomato juice. Poster presentation / Osmotic Treatment in Food Processing Conference, June 23-24, Karsruhe, Germany. 12. Πεηξωηόο Κ. θ.α Αλάπηπμε Σερλνινγίαο Ακέζνπ Ωζκώζεωο ζηελ πκπύθλωζε Υπκώλ Φξνύηωλ θαη Λαραληθώλ. 3 ν πλέδξην Δηαηξίαο Γηαηξνθήο θαη Σξνθίκωλ, Θεζ/ληθε Ννεκβξίνπ. 13. K.B. Petrotos et al On the direct osmotic concentration of liquid foods: Part II. Development of a generalized model, Journal of Food Engineering,Vol.78 (2), pp K.B. Petrotos et al On the direct osmotic concentration of liquid foods: Part II. Development of a generalized model, Journal of Food Engineering,Vol.78 (2), pp K.B. Petrotos et al Olive Mill Wastewater Treatment. Chapter in Book by ISEKI Publishers. Utilization of By-products and Treatment of Waste in the Food Industry, pp

8 16. K.B. Petrotos et al A review on whey composition and the methods used for its utilization. Journal of Food Engineering. Submitted for publication. Submitted for publication (Manuscript Number : JFOODENG-D ) 17. K.B. Petrotos et al A description of a combined scheme of direct osmosis and electrodialysis to concentrate tomato juice at ambient temperature and low pressure. Journal of Food Engineering. Volume 97, Issue 2, March 2010, Pages K.B. Petrotos et al Olive mill waste water (OMWW) treatment by Diafiltration. Journal of Biosystems Engineering. Submitted for publication (Manuscript Number : YBENG-D ) 19. K.B. Petrotos et al Animal milk butter -a review νn its composition and the used analytical techniques for the fatty acids and volatile compounds profile determination. Journal of Food Control. Submitted for publication.(manuscript Number: FOODCONT-D ) 20. Κ. Πεηξωηόο θαη Η. Γηαβάζεο Mέζνδνη αμηνπνίεζεο ηπξνγάιαθηνο. 3 ν Διιεληθό πλέδξην Εωϊθήο Παξαγωγήο, ΣΔΗ Λάξηζαο. 21. K.B. Petrotos et al Competitive ability and phytotoxic potential of four winter canola hybrids as affected by nitrogen supply, Crop ScienceVolume 50, Issue 3, May 2010, Pages ΑΡΙΘΜΟ ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΩΝ : 84 8