ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)"

Transcript

1 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού κόστους στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων στα πλαίσια του Μέτρου 121 του ΠΑΑ Το μέτρο εξυπηρετεί τη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αποτελεί βασικό μέσο για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στοχεύοντας στη τόνωση τόσο του γεωργικού εισοδήματος όσο και της γεωργικής απασχόλησης και στην μείωση της μακροχρόνιας τάσης από-επένδυσης που χαρακτηρίζει τον αγροτικό τομέα. Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών - καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης σε τομείς όπως τα μη εδώδιμα (non-food) και ενεργειακά φυτά και βελτιώνοντας το καθεστώς των γεωργικών εκμεταλλεύσεων όσον αφορά το περιβάλλον, την εργασιακή ασφάλεια, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Επιλέξιμοι δικαιούχοι θεωρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από 18 έως 60 ετών με ιδιότητα γεωργού και κτηνοτρόφου κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τα οποία : Υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

2 Δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενα από οποιοδήποτε ταμείο εσωτερικού ή εξωτερικού και ταυτόχρονα δεν έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης Έχουν λευκό ποινικό μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση οποιασδήποτε ποινής. Επίσης, κατά την διάρκεια υποβολής και εξέτασης του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας Να δραστηριοποιούνται στην αιγοπροβατοτροφία και ταυτόχρονα κατέχουν (οι ίδιοι ή αθροιστικά με την/τον σύζυγο) τουλάχιστον 145 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2009 Για τις εκμεταλλεύσεις που κατέχουν τουλάχιστον 75 ενήλικα θηλυκά πρόβατα θα πρέπει να αποδεικνύεται, για το έτος 2009, παράδοση τουλάχιστον 60 κιλών γάλακτος / ενήλικο θηλυκό πρόβατο (όχι για αίγες). Εξαιρούνται οι Νέοι Γεωργοί Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σε ότι αφορά το Περιβάλλον, την Υγιεινή και την Καλή διαβίωση των Ζώων. Η απόδειξη θα γίνεται με την προσκόμιση άδειας λειτουργίας/άδεια ίδρυσης της εκμετάλλευσης με τον φάκελο αποπληρωμής της επένδυσης. Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται ακολούθως στον παρακάτω πίνακα :

3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΩΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 75% 60% 50% ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 75% 50% 40% Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) και διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, περιορισμούς και όρους : 1. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 ) για δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα. 2. Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) για επενδύσεις μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην εκτέλεση γεωργικών εργασιών (τρακτέρ και παρελκόμενα τους, μηχανήματα συγκομιδής της παραγωγής), μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, εγγείων βελτιώσεων, εγκατάστασης πολυετών φυτειών. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις σταβλικές εγκαταστάσεις για την εκτροφή των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την αποθήκευση παραγωγή μεταφορά διανομή των ζωοτροφών. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός διαχείρισης των αποβλήτων και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. 3. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις καθετοποίησης της παραγωγής δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) 4. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις θερμοκήπια δεν δύναται να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 )

4 5. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για επενδύσεις σε ΑΠΕ, μη συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων αξιοποίησης της παραγόμενης στην εκμετάλλευση βιομάζας, δεν δύναται να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 ) ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 1. Ζωική Παραγωγή Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες Αμιγής πάχυνση μοσχαριών Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών Αιγοπρόβατα Χοιροτροφία Πτηνοτροφία Μελισσοκομία Σηροτροφία Σαλιγκαροτροφεία 2. Φυτική Παραγωγή (θερμοκήπια άλλες εγκαταστάσεις) Οπωροκηπευτικά Ελιά και ελαιόλαδο Αμπέλι Αρωματικά φυτά 3. Επενδυτικά σχέδια στην καθετοποίηση της παραγωγής Γάλα

5 Πουλερικά Διάφορα ζώα Δημητριακά Ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά Οπωροκηπευτικά Άνθη Αρωματικά φυτά Υπό την προϋπόθεση ότι στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του HACCP. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες, υπολογιστές) Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, για ίδια κατανάλωση Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, με εξαίρεση αυτές των οποίων η εγκατάσταση γίνεται με την χρήση σπόρου

6 Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου Γενικές δαπάνες ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δαπάνες που δεν χαρακτηρίζονται «γεωργικές» Δαπάνες που δεν εξυπηρετούν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, όπως δαπάνες για την λειτουργία της εκμετάλλευσης, δαπάνες συντήρησης, αγοράς εφοδίων Δαπάνες αγοράς γεωργικών κτιρίων και κατασκευών Δαπάνες αγοράς μεταχειρισμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για την αξιοποίηση ΑΠΕ και του λογισμικού Η/Υ Δαπάνες αγοράς οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και προϊόντων, με εξαίρεση την περίπτωση μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου Δαπάνες αγοράς ζωικού κεφαλαίου Δαπάνες αγοράς ετήσιων φυτών και φύτευσης τους Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση γίνεται με την χρήση σπόρου Δαπάνες αγοράς γης Δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων παραγωγής Δαπάνες συμβολαιογραφικών εξόδων Δαπάνες ΦΠΑ

7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων ηλεκτρονικά είναι από 11/04/2011 έως 31/05/2011. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου. Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά τις ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην Κτηνοτροφία Νέος Γεωργός : Βεβαίωση της Δ/νσης 1 Ιδρύσεις στις περιπτώσεις που υπάρχουν περιορισμοί ίδρυσης Μετεγκατάστασης σε περιπτώσεις 2 που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας Γεωργικής Ανάπτυξης ή Υ.Δ. στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία της απόφασης ένταξης και ότι στο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπονται οι σχετικές ενέργειες α) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για την έκδοση αδειών πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην οποία θα βεβαιώνεται ότι διαθέτει άδεια λειτουργίας, η δυναμικότητα της άδειας λειτουργίας και η αδυναμία συνέχισης της εκμετάλλευσης για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και

8 της δημόσιας υγείας β) Υ.Δ. ότι δεν έχει αποζημιωθεί για τη μετεγκατάσταση της εκμετάλλευσης του Μελισσοκομικό βιβλιάριο και επιπλέον όταν υφίστανται οι κτιριακές υποδομές 3 Σχέδια Βελτίωσης στη μελισσοκομία 4 Υφιστάμενης δυναμικότητας στην περίπτωση προσαρμογής σε νεοεισερχόμενα πρότυπα 5 Υφιστάμενης δυναμικότητας σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται Οικοδομική άδεια και προσφορά για HACCP Όταν δεν υφίστανται οι κτιριακές υποδομές Αρχιτεκτονικά σχέδια θεωρημένα από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατασκευή των κτιρίων και προσφορά HACCP Άδεια λειτουργίας Άδεια λειτουργίας ή εναλλακτικά οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο της διοίκησης (π.χ. μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων) Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης στην Φυτική Παραγωγή Επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της 1 ΚΟΑ οπωροκηπευτικών (συμπεριλαμβάνονται τα αρωματικά φυτά και οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου) 2 Επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της ΚΟΑ ελιάς και ελαιόλαδου Νέος Γεωργός, μέλος οργάνωσης/ομάδας παραγωγών Βεβαίωση της ομάδας παραγωγών και Υ.Δ. Δυνητικός δικαιούχος μέλος ΟΕΦ Βεβαίωση της ΟΕΦ Δυνητικός δικαιούχος που δεν είναι μέλος

9 της ΟΕΦ Υ.Δ. 3 Επενδυτικά σχέδια για μανιτάρια Εξασφάλιση σύμβασης προμήθειας του κατάλληλου υποστρώματος Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης Καθετοποίησης της Παραγωγής Τεκμηρίωση της ύπαρξης HACCP 1 Εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται HACCP 2 Εγκαταστάσεις για την καθετοποίηση προϊόντων ποιότητας (βιολογικά ΠΟΠ ΠΓΕ- κλπ) Επενδύσεις σε υφιστάμενες 3 εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής Μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων καθετοποίησης της παραγωγής στις περιπτώσεις που η 4 μετεγκατάσταση προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (υφιστάμενες εγκαταστάσεις) ή τεκμηρίωση της δυνατότητας πιστοποίησης HACCP (νέες εγκαταστάσεις) Με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται η δυνατότητα εξασφάλισης προϊόντων ποιότητας για τη μεταποιητική διαδικασία της εκμετάλλευσης (50% στην αίτηση ενίσχυσης 50% εντός 3ετίας) Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας Εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα για την μετεγκατάσταση των σταβλικών εγκαταστάσεων

10 Δευτερεύοντα Δικαιολογητικά 1. Έγγραφο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για πρόθεση δανειοδότησης (όπου απαιτείται) 2. Αντίγραφο φορολογικής ασφαλιστικής ενημερότητας προκειμένου για νομικά πρόσωπα 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως, λύσεως, αναγκαστικής διαχείρισης προκειμένου για νομικά πρόσωπα 4. Αντίγραφο πρόσφατης μερίδας από το υποθηκοφυλακείο με πιστοποιητικό βαρών 5. Αντίγραφο εγγράφου για την παραχώρηση ακινήτου 6. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης αρχηγίας ή κατοχής 7. Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας στην περίπτωση που ισχύουν ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές (όπου απαιτείται) 8. Βεβαίωση Υ.Ε.Β. για τους ελκυστήρες που κατέχει η εκμετάλλευση Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα προγράμματα επιχορήγησης επενδύσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης καθώς επίσης τον σχεδιασμό και την οργάνωση επιχειρηματικών λειτουργιών. Φιλικά, Αντώνης Γεωργουλάκης

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια στην Κτηνοτροφία 1. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο, ή σε νομικά πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς ή σε μόνιμους κάτοικους των νησιωτικών περιοχών, πλην της Κρήτης και Εύβοιας Δεν ενισχύεται στην ηπειρωτική χώρα η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βουστασίων περιορισμένου σταβλισμού. Ωστόσο, ενισχύεται η μετατροπή υφιστάμενων βουστασίων περιορισμένου σταβλισμού σε βουστάσια ελεύθερου σταβλισμού. Κατά παρέκκλιση, ενισχύεται στη νησιωτική χώρα η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βουστασίων περιορισμένου σταβλισμού και μέχρι επιλέξιμης δυναμικότητας 25 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. 2. Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες Για τον προσδιορισμό της δυναμικότητας του κλάδου «αγελάδες βοσκής» διευκρινίζεται ότι ο κλάδος αφορά, πέρα από την εκτροφή των αγελάδων, και την εκτροφή μοσχαριών που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αγελάδων. 3. Αμιγής πάχυνση μοσχαριών Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού και εφόσον η ίδρυση προβλέπεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο ή σε νομικά

12 πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς με εξαίρεση την Κρήτη και Εύβοια 4. Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού ή σε νομικά πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια 5. Αιγοπρόβατα Ιδρύσεις και επεκτάσεις ενισχύονται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται ότι η βόσκηση των αιγοπροβάτων δεν προκαλεί περαιτέρω υποβάθμιση των υφιστάμενων βοσκοτόπων. Έπεται ότι με την αίτηση ενίσχυσης προσκομίζεται βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας για τη δυνατότητα βόσκησης των αιγοπροβάτων της μονάδας στους βοσκοτόπους της περιοχής. 6. Χοιροτροφία Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του Νέου Γεωργού ή σε νομικά πρόσωπα που το σύνολο του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια 7. Πτηνοτροφία Δεν ενισχύονται ενέργειας συμβατικών εκτροφών, με εξαίρεση τους εκσυγχρονισμούς Ιδρύσεις ενισχύονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του Νέου Γεωργού ή σε νομικά πρόσωπα που το σύνολο μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου ανήκει σε Νέους Γεωργούς Ενισχύονται ενέργειες πατρογονικών σε καθετοποιημένες εκμεταλλεύσεις

13 8. Μελισσοκομία Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης μέχρι συνολικής δυναμικότητας 700 κυψελών στη μελλοντική κατάσταση Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης μόνο εφόσον η μελισσοκομική εκμετάλλευση διαθέτει στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του, εγκαταστάσεις για την επεξεργασία του μελιού που πληρούν τις προϋποθέσεις του HACCP και εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των κυψελών και λοιπών εργαλείων. Δεν ενισχύονται ενέργειες μετεγκατάστασης κάθε μορφής 9. Σηροτροφία Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης μέχρι συνολικής δυναμικότητας 500 κουτιών μεταξόσπορου το χρόνο, για την παραγωγή κουκουλιών μετάξης στη μελλοντική κατάσταση Ειδικά στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης για την παραγωγή μεταξόσπορου η συνολική δυναμικότητα ανέρχεται έως και κουτιά παραγόμενου μεταξόσπορου / έτος Ενισχύεται και η εγκατάσταση μορεώνων για την εξυπηρέτηση της σηροτροφικής εκμετάλλευσης και μέχρι 100 στρέμματα Δεν ενισχύονται ενέργειες μετεγκατάστασης κάθε μορφής 10. Σαλιγκαροτροφία Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης μέχρι συνολικής δυναμικότητας 10 στρεμμάτων στη μελλοντική κατάσταση Δεν ενισχύονται ενέργειες μετεγκατάστασης κάθε μορφής

14 Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια στην Φυτική Παραγωγή Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης σε όλους τους κλάδους της φυτικής παραγωγής, ενώ στην περίπτωση υπό κάλυψη (θερμοκήπια) ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης για τις ενέργειες όπως εκσυγχρονισμός, μετατροπή, επέκταση, εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων όπως ορίζονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Οπωροκηπευτικά που εντάσσονται στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης σε προωθούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται με Υπουργική απόφαση περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» 2. Οπωροκηπευτικά που δεν εντάσσονται στην ΚΟΑ οπωροκηπευτικών Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης σε προωθούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται με Υπουργική απόφαση περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» 3. Ελιά και ελαιόλαδο Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης σε προωθούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται με Υπουργική απόφαση περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» 4. Αμπέλι Οι επιτραπέζιες ποικιλίες εντάσσονται στον τομέα της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και ως εκ τούτου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης στις επιτραπέζιες ποικιλίες αμπέλου. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου με τους όρους σχετικά με την ΚΟΑ αμπέλου και οίνου

15 5. Αρωματικά φυτά Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης σύμφωνα με τους όρους σχετικά με την ΚΟΑ οπωροκηπευτικών 6. Μανιτάρια Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης σε προωθούμενες καλλιέργειες όπως αυτές ορίζονται με Υπουργική απόφαση περί καθορισμού «προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων» Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια στην Καθετοποίηση της Παραγωγής Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν στην ολοκλήρωση υλοποίηση τους HACCP. Ως ποιοτικά προϊόντα νοούνται τα βιολογικά, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ), τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), τα προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΠΟΔ) και τα προϊόντα των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών (ΠΕΠΕ) Όσον αφορά στην καθετοποίηση, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια βελτίωσης στους κλάδους κρέατος, γάλατος, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, οπωροκηπευτικών, ανθέων και αρωματικών φυτών και για τις ενέργειες μετεγκατάστασης σε περίπτωση που η αναγκαιότητα προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για τις ενέργειες αντικατάστασης, εκσυγχρονισμού, μετατροπής, προσαρμογής σε νεοεισερχόμενα κοινοτικά πρότυπα, επέκτασης, ίδρυσης όπως οι ενέργειες αυτές ορίζονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 1. Κρέας Σφαγεία κουνελιών Τεμαχισμός τυποποίηση κρέατος και κρεατοσκευασμάτων

16 Αλλαντοποιεία 2. Γάλα Τυροκομεία για την αποκλειστική παραγωγή ποιοτικών προϊόντων Τυροκομεία στις νησιωτικές περιοχές με εξαίρεση την Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα και Σαλαμίνα Παραγωγή γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων από βιολογικό γάλα Παραγωγή γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων στις νησιωτικές περιοχές με εξαίρεση την Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα και Σαλαμίνα Τυποποίηση συσκευασία βιολογικού γάλακτος Τυποποίηση συσκευασία γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές πλην τις νήσους Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα και Σαλαμίνα 3. Πουλερικά Τυποποίηση συσκευασία ποιοτικών αυγών Πτηνοσφαγεία στις νησιωτικές περιοχές της χώρας πλην τις νήσους Κρήτη, Εύβοια, Λευκάδα και Σαλαμίνα 4. Μελισσοκομία Τυποποίηση επεξεργασία προϊόντων κυψέλης σε συσκευασίες λιανικής 5. Διάφορα Ζώα Αναπήνιση κουκουλιών μετάξης (δεν απαιτείται HACCP) Επεξεργασία τυποποίηση συσκευασία σαλιγκαριών

17 6. Δημητριακά Ξήρανση επεξεργασία τυποποίηση δημητριακών, αποκλειστικά σε συσκευασίες λιανικής με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους Αποφλοίωση επεξεργασία τυποποίηση ρυζιού, αποκλειστικά σε συσκευασίες λιανικής με ή χωρίς αποθηκευτικούς χώρους 7. Οίνου Εκσυγχρονισμός οινοποιείων Ίδρυση επέκταση οινοποιείων για την παραγωγή οίνων από βιολογικά σταφύλια 8. Οπωροκηπευτικά Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών και πατάτας Ίδρυση επέκταση εγκαταστάσεων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών ποιοτικών οπωροκηπευτικών και πατάτας 9. Άνθη Τυποποίηση δρεπτών ανθέων και γλαστρικών Ξηραντήρια ανθέων Για επενδύσεις στον κλάδο των ανθέων δεν απαιτείται HACCP 10. Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά Ξηραντήρια τυποποίηση επεξεργασία Παραγωγή αιθέριων ελαίων