ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας» (στο εξής «Ένωση») με έδρα τη Μονόλιθο, Ρόδου. Το σωματείο θα επικοινωνεί και θα συναλλάσσεται διεθνώς με την επωνυμία «Association of the Friends of Kymissala». ΆΡΘΡΟ 2 Σκοποί: 1. Η ενεργή στήριξη και προβολή της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της αρχαίας Κυμισάλας. 2. Η συμβολή στην διάσωση και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ευρύτερη περιοχή Ατάβυρος-Αρμενιστής, για την μελέτη των σχετιζομένων με αυτά προβλημάτων. 3. Η έγκυρη ενημέρωση και η εξοικείωση των πολιτών με το αντικείμενο, τους στόχους και τα επιτεύγματα των αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών επιστημών. 4. Η παροχή λόγω της εθνωφελούς και κοινωφελούς αποστολής, ηθικής και πρακτικής συμπαράστασης προς φορείς απασχολούμενους με την διάσωση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 5. Η δημιουργία συνείδησης κοινής ευθύνης του πληθυσμού της και για την ενεργοποίηση και συμμετοχή της νεολαίας στην προσπάθεια αναζωογόνησης της μοναδικού φυσικού κάλλους και αρχαιολογικής σημασίας περιοχής. 6. Η συνεργασία της Ένωσης με το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τις Υπηρεσίες τους για θέματα που αφορούν στην ανάδειξη και τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και το φυσικού πλούτου. 7. Η συνεργασία της Ένωσης με αρμόδιους κρατικούς και θεσμικούς φορείς για την από κοινού διαμόρφωση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 8. Η προώθηση της συνεργασίας των Αρχαιολογικών Τμημάτων ή Τομέων της Χώρας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής και ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικούς φορείς (ξένες αρχαιολογικές σχολές κ.λ.π.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται ιδία: α) με την σύσφιξη σχέσεων με ελληνικούς και αλλοδαπούς Πολιτιστικούς Οργανισμούς, Ακαδημίες, Πανεπιστημιακές Σχολές και συναφή Σωματεία και Ιδρύματα. β) με την αποκατάσταση επαφών και συνεργασίας με τους απανταχού Αταβύριους, ή τέκνα Αταβυρίων, ή συλλόγων και Ιδρυμάτων. γ) με την οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων σχετικών προς τον σκοπό του Συλλόγου. 1

2 δ) με την προσπάθεια εύρεσης και διάθεσης των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την ανάθεση μελετών σε ειδικά θέματα σε ειδικευμένους επιστήμονες και εκτέλεση - υπό τον έλεγχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασαρχείου, και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων- έργων ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης. ΑΡΘΡΟ 3. Μέλη Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε 1) τακτικά και 2) επίτιμα. Τακτικά είναι τα εγγραφόμενα ως τέτοια, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο του παρόντος. Επίτιμα είναι τα ανακηρυσσόμενα ως τέτοια από τη Γενική Συνέλευση λόγω της συνδρομής τους στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Μητροπολίτης Ρόδου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, οι Έφοροι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου, οι Δήμαρχοι της νήσου Ρόδου, ο Διοικητής της 95ΑΔΤΕ και ο Δασάρχης Ρόδου, οι οποίοι θεωρούνται επίτιμα μέλη κατά την διάρκεια της θητείας τους. Επίσης επίτιμα μέλη δύνανται να είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα τα οποία ενισχύουν οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους σκοπούς της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου, πλην των ιδρυτικών μελών υποβάλλει γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. της Ένωσης και ρητή δήλωση ότι αποδέχεται το παρόν Καταστατικό οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εγγραφή του στη Γενική Συνέλευση. 2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή από το ΔΣ της Ένωσης. 3. Τα τακτικά μέλη αποκτούν όλα τα δικαιώματα του μέλους, αφού καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής. Εκτός από αυτό είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν την εκάστοτε ετήσια συνδρομή. Η μη καταβολή της συνδρομής αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις καθώς και το δικαίωμα ψήφου. 4. Τα τακτικά μέλη είναι ισότιμα. Υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά μέλη της Ένωσης συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σωματείου, εκλέγουν και εκλέγονται στα όργανα του και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος του. 5. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση έναντι της Ένωσης αλλά δεν έχουν και δικαίωμα ψήφου και εκλογιμότητας, συμμετέχουν όμως και προσφέρουν υπηρεσίες και απόψεις για την επίτευξη του σκοπού του σωματείου και έχουν δικαίωμα να κατέχουν την ταυτότητα της Ένωσης. 6. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει ελεύθερα από την Ένωση μετά από έγγραφη δήλωση του προς το ΔΣ. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται νόμιμα, τρεις 2

3 (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. 7. Ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. τη διαγραφή από την Ένωση κάποιου μέλους του όταν: α) η διαγωγή και η συμπεριφορά του είναι αντίθετη με τους όρους και τις αρχές του Καταστατικού της Ένωσης. β) υποπέσει σε πειθαρχικές παραβάσεις του αρθ. 22 του παρόντος γ) απώλεσε τις προϋποθέσεις του αρθ. 3 του παρόντος. δ) δεν καταβάλλει την οφειλόμενη συνδρομή για 2 συνεχή χρόνια ΑΡΘΡΟ 5 Πόροι 1. Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται από: α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών β) τις ετήσιες συνδρομές των μελών γ) τα έσοδα από εκδηλώσεις, εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες δ) Τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή το Δημόσιο 2. Τα ποσά των ανωτέρω δικαιωμάτων, συνδρομών κ.λ.π. καθορίζονται από τη Γ.Σ. των μελών ή από το ΔΣ του σωματείου κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. ΑΡΘΡΟ 6 Όργανα της Ένωσης α) Η Γενική Συνέλευση των μελών β) Το Διοικητικό Συμβούλιο γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή ΑΡΘΡΟ 7 Γενική Συνέλευση 1. Η Γενική Συνέλευση (στο εξής Γ.Σ.) αποτελείται από τα τακτικά και επίτιμα μέλη της Ένωσης. Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα και υπόθεση του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, σύμφωνα μνα το παρόν Καταστατικό και το Νόμο. Ειδικότερα η Γ.Σ.: α) Εκλέγει και παύει τα πρόσωπο και τα όργανα της διοίκησης β) Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα της Ένωσης γ) Κρίνει και αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. δ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη ή καταλογίζει ευθύνη μετά από εισήγηση της Ελεγκτικής Επιτροπής ε) Αποφασίζει για την αποβολή μελών στ) Εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό 3

4 ζ) Αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού της Ένωσης για την τροποποίηση του Καταστατικού και για τη διάλυση της Ένωσης η) Απονέμει τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου της Ένωσης 2. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο. Εκτάκτως συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο ή το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή ή το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. της Ένωσης είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω αιτήσεως. 3. Η Γ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό γραμματέα του Δ.Σ. και αποστέλλονται στα μέλη είκοσι (20) μέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γ.Σ. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναφέρουν με σαφήνεια τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνέλευσης,τα θέματα που θα συζητηθούν καθώς και την ημέρα που θα επαναληφθεί η συνέλευση αν δεν υπάρξει απαρτία, όπως αναφέρεται παρακάτω 4. Η Γ.Σ. εκλέγει τον πρόεδρο και το γραμματέα της Γ.Σ. δι ανατάσεως των χειρών. Έως την εκλογή του προέδρου, τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, δίνει και αφαιρεί το λόγο. Θεωρεί τη συζήτηση των θεμάτων περαιωμένη και θέτει τις προτάσεις προς ψηφοφορία. Ο Γραμματέας κρατάει τα Πρακτικά. ΑΡΘΡΟ 8 Λειτουργία Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν βρίσκεται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) από τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται, με τα ίδια απολύτως θέματα της πρώτης, εντός οκτώ (8) ημερών, χωρίς διατυπώσεις του ανωτέρω άρθρου 7 παρ. 3 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και συνεδριάζει ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. 2. Η συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρόντων μελών είναι περιττός, η απόλυτη πλειοψηφία σχηματίζεται από το μισό του άρτιου αριθμού πλέον ενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η πρόταση με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 3. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ορισμένη πρόταση μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. ΑΡΘΡΟ 9 Τροποποίηση Καταστατικού-Διάλυση Ένωσης Κατ εξαίρεση, για να αποφασιστεί η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή και η διάλυση της Ένωσης απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. 4

5 ΑΡΘΡΟ 10 Για να μεταβληθεί ο σκοπός της Ένωσης απαιτείται η συναίνεση όλων των παρόντων στη Γ.Σ. μελών. ΑΡΘΡΟ 11 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής Δ.Σ.) της Ένωσης: α) Εκπροσωπεί τα μέλη της, διαχειρίζεται την περιουσία της και διευθύνει όλες τις υποθέσεις της εκτός από αυτές που ανάγονται στη δικαιοδοσία της Γ.Σ. β) Αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την Ένωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος. γ) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης δ) Κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισηγείται ο πρόεδρος ή τα μέλη τους και που αφορά τους σκοπούς της Ένωσης. ε) Συγκαλεί τη Γ.Σ., συντάσσει και υποβάλλει σ αυτήν την έκθεση πεπραγμένων, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. στ) Υποβάλλει στη Γ.Σ. για έγκριση θέματα της αρμοδιότητάς της. ζ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ. η) Μεριμνά για την τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών της Ένωσης. θ) Προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό της Ένωσης, αποφασίζει τη σύναψη και λύση συμβάσεων έργου και οιωνδήποτε άλλων συμβάσεων με τρίτους και οργανώνει τις υπηρεσίες της Ένωσης. ι) Εισηγείται στη Γ.Σ. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. ια) Αποφασίζει για τη συνεργασία της Ένωσης με ημεδαπά ή αλλοδαπά Επιστημονικά Ιδρύματα και Οργανισμούς και ορίζει εκπροσώπους της Ένωσης σε αυτά. ιβ) Αναθέτει σε πρόσωπα έχοντα επιστημονική κατάρτιση ή ειδικές γνώσεις τη μελέτη ζητημάτων που άπτονται των σκοπών της Ένωσης και αποφασίζει για την αμοιβή τους. ιγ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Ένωσης σε ημεδαπές ή αλλοδαπές Ενώσεις, οργανισμούς και εν γένει νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν ή συντελούν στη επιδίωξη των ίδιων ή παρεμφερών σκοπών. ιδ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Ένωσης σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κρατικές, διακρατικές, κυβερνητικές, διακυβερνητικές ή άλλες επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις, συνέδρια και εν γένει εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους επιδιωκόμενους σκοπούς και ορίζει τους αντιπροσώπους της Ένωσης. ιε) Αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις Διοικητικές Αρχές και την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ενδίκου μέσου, σε όλους τους βαθμούς των δικαστηρίων της επικράτειας μέχρι τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας. ιζ) Λειτουργεί ως πειθαρχικό Συμβούλιο για τα Μέλη της Ένωσης ιη) Αποφασίζει και γνωματεύει για θέματα που του ανατίθενται από το Καταστατικό ή τη Γενική Συνέλευση. 5

6 ιθ) Μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να αναθέτει σε άλλο μέλος του ΔΣ ή σε άλλο υπάλληλο ή εξωτερικό συνεργάτη ή δικηγόρο της Ένωσης συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή εξουσίες πλην των αναφερομένων στις περιπτώσει ζ, θ, ι, ιβ, ιγ. κ) Επικυρώνει τον πίνακα ψήφων των μελών. κα) Ανακηρύσσει του υποψήφιους του ενιαίου ψηφοδελτίου διαπιστώνοντας τα απαιτούμενα από το Νόμο και το Καταστατικό προσόντα εκλογιμότητάς τους. κβ) Εγκρίνει την είσοδο νέων μελών στο σωματείο. 2. Κάθε μέλος του Δ.Σ. ευθύνεται στο ακέραιο για τις αποφάσεις του, στο πλαίσιο της αρχής της ενιαίας έκφρασης των διοικητικών οργάνων. 3. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το προσωρινό Δ.Σ. αποτελούν τα 9 πρώτα ιδρυτικά μέλη του σωματείου. Η θητεία του εκλεγμένου συμβουλίου είναι τριετής. Τριμελής εφορευτική επιτροπή, εκλεγομένη από τη Γ.Σ., σύμφωνα με τους ορισμούς του αρθ. 18 του παρόντος Καταστατικού, εποπτεύει τη διεξαγωγή της εκλογής. 4. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές (9) και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (5) ακόμη Συμβούλους. Τα μέλη εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από αλφαβητικό κατάλογο υποψηφίων, καταρτιζόμενο μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Γ.Σ. Επί ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. 5. Σε περίπτωση παραιτήσεως, διαγραφής ή θανάτου μέλους του Δ.Σ., η κενή θέση πληρούται από τον επόμενο πλειοψηφούντα του ενιαίου ψηφοδελτίου. ΑΡΘΡΟ 12 Συγκρότηση σε Σώμα Λειτουργία 1. Αμέσως μετά την εκλογή του, το Δ.Σ. συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση με πρωτοβουλία και υπό την προσωρινή προεδρία του πλειοψηφήσαντος μέλους. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση γίνεται η συγκρότησή του σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντα του και παραλαμβάνει από το απερχόμενο Συμβούλιο την περιουσία της Ένωσης δια πρωτοκόλλου. 2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε 6 μήνες, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου και έκτακτα όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τρία (3) τουλάχιστον μέλη του ή ο Πρόεδρος. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την υποβολή της αιτήσεως, τότε καλούν σε συνεδρίαση τα μέλη που την υπογράφουν. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) μέλη. Ειδικά για περίπτωση αποδοχής της αίτησης νέου μέλους είναι απαραίτητη η συναίνεση πέντε (5) μελών του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 13 Καθήκοντα Μελών του Δ.Σ. O Πρόεδρος του Δ.Σ. μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και το συντονισμό της δράσης της. Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής και διοικητικής Αρχής ή τρίτων, δικαστικώς ή εξωδίκως και παρίσταται ως πληρεξούσιος 6

7 αντιπρόσωπος και αντίκλητός του ενώπιον αυτών. Επιμελείται της συγκλήσεως των μελών της Γ.Σ., του Δ.Σ. και των τυχόν Επιτροπών σε συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις συζητήσεις και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Υπογράφει έγγραφα της Ένωσης, εντάλματα για την πληρωμή δαπανών που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή προέκυψαν από έκτακτες ανάγκες, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό. ΑΡΘΡΟ 14 Αναπλήρωση Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται και υποκαθίσταται σε όλες τις αρμοδιότητες του από τον Αντιπρόεδρο και ο τελευταίος από το Γενικό Γραμματέα. ΑΡΘΡΟ 15 Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την αλληλογραφία της Ένωσης, επιμελείται των ανακοινώσεων της Ένωσης, φυλάσσει τα βιβλία, τα αρχεία, το μητρώο και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει έγγραφα, τηρεί το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., συντάσσοντας τα πρακτικά των συνεδριάσεων που υπογράφονται από όλα τα παρευρεθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γ.Σ. προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 16 Ταμίας-Διαχειριστική Περίοδος 1. Ο Ταμίας εισπράττει τις εισφορές των μελών, κάθε έσοδο ή οικονομική παροχή προς την Ένωση, εκδίδει και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις, τηρεί τα αναγκαία βιβλία και φυλάσσει τα δικαιολογητικά των πληρωμών. Καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά, πλην των αναγκαίων για τις τρέχουσες, επείγουσες ανάγκες, εφόσον τα τελευταία δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των 500 ευρώ (EURO). Θέτει την ταμειακή κατάσταση στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως πληρωμής, τα σχετικά παραστατικά πρέπει να συνυπογράφονται απαραιτήτως εκτός από τον Ταμία και από τον Πρόεδρο της Ένωσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του. 2. Το λογιστικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους. ΑΡΘΡΟ 17 Ελεγκτική Επιτροπή 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και δυο (2) αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γ.Σ. για θητεία τριών (3) ετών μαζί με το Δ.Σ. Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης. Για 7

8 τη διενέργεια του ελέγχου το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παραδίδει σ αυτήν, ένα μήνα πριν από τη σύγκλιση της Συνέλευσης, όλα τα απαραίτητα λογιστικά στοιχεία, παραστατικά έγγραφα και βιβλία 2. Μετά από τον έλεγχο, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση στο ειδικά τηρούμενο βιβλίο και υποβάλλει αντίγραφο της στη Συνέλευση μέσω του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 18 Εκλογική Διαδικασία 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία, με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.Φ.Ε.), που εκλέγεται από τη Συνέλευση, και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγμένος από τα μέλη της Πρόεδρος. Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή. 2. Η Ε.Φ.Ε. ανακοινώνει τον εκλογικό κατάλογο,που καταρτίζεται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Συνέλευσης και περιλαμβάνει τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Για την ψηφοφορία εκδίδονται ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Δ.Σ. και για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, στα οποία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όσων έθεσαν υποψηφιότητα. 3. Η Ε.Φ.Ε. μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης και την ύπαρξη ικανού αριθμού ψηφοδελτίων, φροντίζει για την τήρηση της τάξης και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Προβαίνει σε διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. 4. Η Ε.Φ.Ε. κρατά πρακτικό της ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις της. 5. Κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης έχει δικαίωμα να θέτει πέντε σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του Δ.Σ. και τρεις στο ψηφοδέλτιο της Ελεγκτικής Επιτροπής. 6. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτίμησης και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι. ΑΡΘΡΟ 19 Τηρούμενα Βιβλία της Ένωσης Η Ένωση τηρεί τα παρακάτω βιβλία και μέσα: α. Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο φαίνεται με αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους, το όνομα πατέρα και μητέρας, η διεύθυνσή του και η ημερομηνία εγγραφής, η τυχόν ημερομηνία διαγραφής και οι περιοδικές καταβολές εισφορών. β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. γ. Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ. των μελών. δ. Βιβλίο Ταμείου. ε. Βιβλίο Περιουσίας στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς κάθε κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ένωσης. ζ. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 8

9 η. Κάθε άλλο βιβλίο ή μέσο (ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.λ.π.) που καθίσταται χρήσιμο για την λειτουργία της Ένωσης ή επιβάλλεται από το Νόμο για την πληρέστερη τήρηση των καταστατικών αρχών του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 20 Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με σύμβολο τη «στήλη της Κυμισάλας», που φέρει κυκλικά το όνομα του Συλλόγου, και εντός τη χρονολογία ΑΡΘΡΟ 21 Επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης Οι επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης είναι δημόσιες και οι διαδικασίες καθορίζονται από το Δ.Σ. με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 22 Ευεργέτες-Δωρητές Η Ένωση δια του Δ.Σ. του, ανακηρύσσει ευεργέτες ή δωρητές εκείνους που προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση, αντικείμενα ή συλλογές μεγάλης αξίας και ακίνητης περιουσίας. ΑΡΘΡΟ Κάθε παράβαση του καταστατικού και της κείμενης νομοθεσίας για τα σωματεία, που γίνεται από κάποιο μέλος της Ένωσης, καθώς και οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη προς τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ένωσης ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του μέλους αυτού, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά η παραβίαση του παρόντος καταστατικού, η παραβίαση αποφάσεων των Συνελεύσεων και του Δ.Σ. και η ανάληψη δραστηριότητας που προσβάλλει τη φήμη της Ένωσης. 2. Ως τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων και ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές: α) Έγγραφη παρατήρηση β) Προσωρινή απώλεια της ιδιότητας του μέλους γ) Διαγραφή 3. Καμιά ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγουμένως να κληθεί εγγράφως ο παραβάτης για απολογία 4. Αρμόδιο για την επιβολή των ποινών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο είναι το Δ.Σ., το οποίο επιλαμβάνεται είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε, είτε αυτεπάγγελτα. Για την επιβολή της ποινής της διαγραφής αρμόδια είναι μόνο η Γενική Συνέλευση. 5. Αν η παράβαση έγινε από μέλος του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο είναι η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. αποφασίζει στην πρώτη σύγκληση της μετά την παράβαση, εκτός εάν από τη φύση του παραπτώματος επιβάλλεται η άμεση σύγκληση της Γ.Σ., την οποία συγκαλεί το 9

10 Δ.Σ., που συνέρχεται χωρίς τη συμμετοχή του μέλους εκείνου που βαρύνεται με την παράβαση. 6. Όταν αρμόδια για την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης είναι η Γ.Σ., αναγράφεται το θέμα αυτό υποχρεωτικά και επώνυμα στην ημερήσια διάταξη και καλείται ο παραβάτης με ειδική πρόσκληση που του επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή πριν από δέκα (10) ημέρες με ευθύνη του Δ.Σ. να παρευρεθεί και αιτιολογηθεί στη Γ.Σ. για την κατηγορία που του αποδίδεται. Η Γ.Σ. επιβάλλει οποιαδήποτε από τις ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και καθαίρεση του παραβάτη από την ιδιότητά του. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Για τη διαγραφή απαιτείται πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των παρισταμένων. ΑΡΘΡΟ Η Ένωση διαλύεται: α. Με απόφαση της Γ.Σ., με την απαιτούμενη πλειοψηφία του άρθρου 9 του παρόντος, ανεξαρτήτως αιτίας. β. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 104 και 105 Α.Κ. γ. Μετά τη διάλυση της Ένωσης η υφιστάμενη κατά την εκκαθάριση περιουσία του θα περιέλθει εξίσου στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στην ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 25 Μη προβλεπόμενα Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τον Γενικό Νόμο περί Σωματείων και του Αστικού Κώδικα. 10