Νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής -Συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας για τους δείκτες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής -Συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας για τους δείκτες"

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Inte rinstitutional File: 2011/0274 (COD) 2011/0275 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 7 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372 CADREFIN 408 CODEC 2242 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7 στο ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (2ο τμήμα)/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 15249/11, 15247/1/11 REV 1, 15253/1/11 REV 1, 15250/11 αριθ. πρότ. Επιτρ.: COM(2011) 614 τελικό / COM(2011) 607 τελικό / COM(2011) 611 τελικό / COM(2011) 612 τελικό Θέμα: Νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής -Συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας για τους δείκτες Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπείες συμβιβαστικό κείμενο για τα τμήματα των προτάσεων κανονισμών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) και το Ταμείο Συνοχής που αφορούν τους δείκτες. Οι τροποποιήσεις που σημειώνονται με έντονα στοιχεία αποτελούν τις αλλαγές σε σχέση με τα αναθεωρημένα κείμενα (διορθωτικά) που παρουσίασε η Επιτροπή στις 14 Μαρτίου /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 1

2 Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεφάλαιο II Δείκτες για την υποστήριξη από το ΕΤΠΑ του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» Άρθρο 6 Δείκτες όσον αφορά τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» Οι κοινοί δείκτες υλοποίησης, όπως ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, οι δείκτες αποτελέσματος προγραμμάτων και, κατά περίπτωση, οι δείκτες υλοποίησης προγραμμάτων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και (iv)του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [Κανονισμός Κοινών Διατάξεων]. Για τους κοινούς δείκτες υλοποίησης και τους ειδικούς δείκτες υλοποίησης προγραμμάτων, οι τιμές αναφοράς ορίζονται στο μηδέν. Θα οριστούν σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμέςστόχοι για αυτούς τους δείκτες για το Για τους ειδικούς δείκτες αποτελεσμάτων προγραμμάτων, οι οποίοι συνδέονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές αναφοράς χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και οι στόχοι ορίζονται για το Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται ποσοτικά ή ποιοτικά /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 2

3 Κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικές διατάξεις Άρθρο 5 Δείκτες 1. Οι κοινοί δείκτες επιδόσεων και αποτελέσματος, όπως ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, και, κατά περίπτωση,οι ειδικοί δείκτες προγράμματος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και (iv)του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [[ΚΚΔ][. Για τους κοινούς δείκτες και τους ειδικούς δείκτες επιδόσεων προγράμματος, οι τιμές αναφοράς ορίζονται στο μηδέν. Όπου ενδείκνυται, λόγω της φύσης των υποστηριζόμενων πράξεων, ορίζονται σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές -στόχοι για αυτούς τους δείκτες για το Για τους κοινούς και τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος, οι οποίοι συνδέονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι δείκτες βάσης χρησιμοποιούν τα τελευταία στοιχεία, εφόσον είναι διαθέσιμα ή ορίζονται σε μηδέν. Θα οριστούν σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για το Οι στόχοι όσον αφορά τους ειδικούς δείκτες αποτελέσματος προγράμματος μπορούν να εκφράζονται ποσοτικά ή ποιοτικά. 2. Συγχρόνως με τις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο δομημένα στοιχεία για κάθε επενδυτική προτεραιότητα. Τα στοιχεία καλύπτουν τις κατηγορίες παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο (β) σημείο (iv)του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ] και τους δείκτες επιδόσεων και αποτελέσματος Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [ΚΚΔ], τα στοιχεία που διαβιβάζονται για κοινούς δείκτες και ειδικούς δείκτες προγράμματος αφορούν τιμές για πράξεις που έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή μερικώς /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 3

4 Κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής Άρθρο 4 Δείκτες Οι κοινοί δείκτες απόδοσης, όπως ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, οι ειδικοί δείκτες αποτελέσματος προγράμματος και, κατά περίπτωση, οι δείκτες απόδοσης προγράμματος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και (iv)του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [[ΚΚΔ][. Για τους κοινούς δείκτες απόδοσης και τους ειδικούς δείκτες απόδοσης για το πρόγραμμα, οι γραμμές βάσης ρυθμίζονται στην ένδειξη μηδέν. Θα καθοριστούν αθροιστικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για αυτούς τους δείκτες για το Για τους ειδικούς για το πρόγραμμα δείκτες αποτελέσματος, οι οποίοι συνδέονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι γραμμές βάσης ρυθμίζονται σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και τίθένται στόχοι για το Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται είτε σε ποσοτικούς είτε σε ποιοτικούς όρους /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 4

5 Κανονισμός για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άρθρο 15 Δείκτες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Οι κοινοί δείκτες επιδόσεων, όπως ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, οι δείκτες αποτελεσμάτων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα και, κατά περίπτωση, οι δείκτες επιδόσεων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. /2012 [[ΚΚΔ] και το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία ii) και (iv)του παρόντος κανονισμού. Για τους κοινούς δείκτες επιδόσεων και τους δείκτες επιδόσεων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι τιμές βάσης τους ορίζονται σε μηδέν. Σωρευτικές ποσοτικοποιημένες τιμές-στόχοι για αυτούς τους δείκτες ορίζονται για το Για τους δείκτες αποτελεσμάτων που αφορούν το εκάστοτε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι οποίοι συνδέονται με τις επενδυτικές προτεραιότητες, οι τιμές βάσης ορίζονται με τη χρήση των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων και οι στόχοι ορίζονται για το Οι στόχοι μπορούν να εκφράζονται σε ποσοτικούς ή ποιοτικούς όρους /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 5

6 ΕΤΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινοί δείκτες υλοποίησης για στήριξη από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου "επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση" Παραγωγική επένδυση ΜΟΝΑΔΑ επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις επιχειρήσεις Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Αριθμός νέων υποστηριζόμενων επιχειρήσεων Ευρώ Ευρώ ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Επισκέψεις/έτος Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων(όχι επιχορηγήσεις) Αύξηση της απασχόλησης σε υποστηριζόμενες επιχειρήσεις Βιώσιμος τουρισμός Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος Υποδομές ΤΠΕ Νοικοκυριά Επιπλέον νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps Μεταφορές 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 6

7 Σιδηροδρομικές μεταφορές ΜΟΝΑΔΑ Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένης ή αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής γραμμής εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Δρόμοι Συνολικό μήκος νεοκατασκευασμένων δρόμων εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Αστικές συγκοινωνίες Εσωτερικές πλωτές οδοί Περιβάλλον Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό Συνολικό μήκος βελτιωμένων ή νέων εσωτερικών πλωτών οδών Στερεά απόβλητα τόνοι/έτος Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Ύδρευση άτομα Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού Επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμο πληθυσμού Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Πρόληψη και διαχείριση άτομα Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα κινδύνων άτομα Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας Αποκατάσταση εκτάρια Ολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους του εδάφους Φύση και βιοποικιλότητα εκτάρια Επιφάνεια οικοτόπων που υποστηρίζονται με στόχο την επίτευξη καλύτερης κατάστασης διατήρησης 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 7

8 ΜΟΝΑΔΑ Έρευνα, καινοτομία Ενέργεια και κλιματική αλλαγή Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ενεργειακή απόδοση Μείωση αερίων θερμοκηπίου Κοινωνική υποδομή Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Επιχειρήσεις Ευρώ Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις MW Νοικοκυριά KWh/έτος Χρήστες τόνοι ισοδυνάμου CO2 άτομα Αριθμός νέων ερευνητών σε υποστηριζόμενες μονάδες Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδόμών Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με υποστηριζόμενα ερευνητικά ινστιτούτα Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη στην καινοτομία ή στην έρευνα και ανάπτυξη Αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά Αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να εισάγουν νέα προϊόντα στην επιχείρηση Πρόσθετη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Αριθμός νοικοκυριών με κατάταξη βελτιωμένης ενεργειακής κατανάλωσης Μείωση πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτηρίων Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέονται με ευφυή δίκτυα Εκτιμώμενη μείωση των αερίων θερμοκηπίου Ικανότητα υποστηριζόμενης παιδικής φροντίδας ή υποδομών εκπαίδευσης Υγεία άτομα Πληθυσμός που αναμένεται να χρησιμοποιήσει βελτιωμένες υγειονομικές υπηρεσίες 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 8

9 ΜΟΝΑΔΑ Ειδικοί δείκτες αστικής ανάπτυξης Πρόσωπα τετραγωνικά μέτρα τετραγωνικά μέτρα τετραγωνικά μέτρα Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές Δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές Κατοικίες που αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 9

10 ΕΚΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινοί δείκτες εκροών και αποτελέσματος για επενδύσεις του ΕΚΤ Κοινοί δείκτες εκροών για συμμετέχοντες Ως συμμετέχοντες 1 νοούνται άτομα που επωφελούνται άμεσα από μια επένδυση του ΕΚΤ και δύνανται να ταυτοποιηθούν και να ζητηθούν τα χαρακτηριστικά τους και για τα οποία έχει προβλεφθεί συγκεκριμένη δαπάνη. Άλλοι δικαιούχοι δεν θα υπολογίζονται ως συμμετέχοντες. Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων* μακροχρόνια άνεργοι* οικονομικά μη ενεργά άτομα* οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση* απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολουμένων* κάτω των 25 ετών* άνω των54 ετών* 1 Οι συμφωνίες περί επεξεργασίας στοιχείων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη είναι συνεπείς προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/46 τις 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281, , s.31), ειδικότερα με τα άρθρα 7 και 8 αυτής. Τα στοιχεία που υποβάλλονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη * αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την τήρηση εκ του νόμου υποχρεώσεως του υπευθύνου της επεξεργασίας [Άρθρο 7 στοιχείο γ)]. Για τον ορισμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, βλ. άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας. Τα στοιχεία που υποβάλλονται με τους δείκτες που φέρουν την ένδειξη ** αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 95/47/ΕΚ. Εφόσον παρέχονται οι δέουσες εγγυήσεις, τα κράτη μέλη δύνανται, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να θεσπίσουν και άλλες παρεκκλίσεις εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 8 παράγραφος 2, είτε με εθνική νομοθετική διάταξη είτε με απόφαση της αρχής ελέγχου (άρθρο 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας) /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 10

11 απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)* απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)* απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) μετανάστες, άτομα αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)** άτομα με αναπηρία** άλλα μειονεκτούντα άτομα** Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται αυτόματα με βάση τους δείκτες εκροών. Τα εν λόγω στοιχεία σχετικά με τους συμμετέχοντες σε πράξη υποστηριζόμενη από το ΕΚΤ θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. [ΚΚΔ]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο. (1) Κοινοί δείκτες εκροών για φορείς αριθμός έργων εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. [ΚΚΔ]. (2) Κοινοί δείκτες άμεσου αποτελέσματος σχετικά με τους συμμετέχοντες οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους* συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους* 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 11

12 Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 στο άρθρο 101 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. [ΚΚΔ]. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο. (3) Κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος σχετικά με τους συμμετέχοντες συμμετέχοντες που απασχολούνται, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, 6 μήνες μετά τη λήξη της συμμετοχής τους* συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας 6 μήνες μετά λήξη της συμμετοχής τους* Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις εφαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. [ΚΚΔ]. Πρέπει να συλλέγονται με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμμετεχόντων εντός κάθε άξονα προτεραιότητας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα του δείγματος κατά τρόπον ώστε τα στοιχεία να μπορούν να γενικεύονται στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας. Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά φύλο /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 12

13 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατάλογος κοινών δεικτών απόδοσης για το Ταμείο Συνοχής ΜΟΝΑΔΑ Περιβάλλον Στερεά τόνοι/έτος Επιπλέον δυναμικό ανακύκλωσης αποβλήτων απόβλητα Ύδρευση άτομα Επιπλέον πληθυσμός που εξυπηρετείται από τη βελτίωση του συστήματος ύδρευσης Επεξεργασία λυμάτων μονάδα ισοδύναμου Επιπλέον πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων πληθυσμού Πρόληψη και διαχείριση άτομα Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα προστασίας από τις πλημμύρες κινδύνων άτομα Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα προστασίας από δασικές πυρκαγιές Αποκατάστασ εκτάρια Ολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους η του εδάφους Φύση και βιοποικιλότητα Ενέργεια και κλιματική αλλαγή Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εκτάρια MW Επιφάνεια οικοτόπων που υποστηρίζονται με στόχο καλύτερη κατάσταση διατήρησης Πρόσθετη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 13

14 ΜΟΝΑΔΑ Ενεργειακή απόδοση νοικοκυριά Αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη ταξινόμηση κατανάλωσης ενέργειας Μείωση αερίων θερμοκηπίου Μεταφορές KWh/έτος χρήστες τόνοι ισοδυνάμου CO2 Μείωση πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτηρίων Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέονται με ευφυή δίκτυα Εκτιμώμενη μείωση των αερίων θερμοκηπίου Σιδηροδρομικό Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής δίκτυο Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένης ή αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής γραμμής Οδικό δίκτυο Συνολικό μήκος νέων οδών που κατασκευάζονται Αστικές μεταφορές Εσωτερικές πλωτές οδοί Συνολικό μήκος οδών που ανακατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται. Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό Συνολικό μήκος αναβαθμισμένων ή νέων εσωτερικών πλωτών οδών 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 14

15 ΕΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινοί δείκτες επιδόσεων για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Παραγωγικές επενδύσεις ΜΟΝΑΔΑ επιχειρήσεις Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν χρηματοοικονομική υποστήριξη διαφορετική από επιχορηγήσεις επιχειρήσεις Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη χρηματοοικονομική υποστήριξη επιχειρήσεις Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν υποστήριξη Ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη επιχειρήσεων (επιχορηγήσεις) Ευρώ Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη επιχειρήσεων(όχι επιχορηγήσεις) ισοδύναμα πλήρους Αύξηση της απασχόλησης σε υποστηριζόμενες επιχειρήσεις απασχόλησης Βιώσιμος τουρισμός Επισκέψεις/έτος Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος Υποδομές ΤΠΕ Νοικοκυριά Πρόσθετα νοικοκυριά με ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 15

16 ΜΟΝΑΔΑ Μεταφορές Σιδηροδρομικό δίκτυο Συνολικό μήκος νέας σιδηροδρομικής γραμμής εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένης ή αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής γραμμής εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Οδικό δίκτυο Συνολικό μήκος νέων οδών που κατασκευάζονται εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Αστικές μεταφορές Εσωτερικές πλωτές οδοί Περιβάλλον Συνολικό μήκος οδών που ανακατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό Συνολικό μήκος αναβαθμισμένων ή νέων εσωτερικών πλωτών οδών Στερεά απόβλητα τόνοι/έτος Πρόσθετη ικανότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Ύδρευση Π Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού Επεξεργασία λυμάτων Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων ισοδύναμο πληθυσμού άτομα άτομα Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας Πληθυσμός που επωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 16

17 Αποκατάσταση του εδάφους ΜΟΝΑΔΑ εκτάρια Συνολικό εμβαδόν αποκαθιστώμενου εδάφους Φύση και βιοποικιλότητα Έρευνα, καινοτομία εκτάρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης Επιχειρήσεις Ευρώ Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιφάνεια οικοτόπων που υποστηρίζονται με στόχο καλύτερη κατάσταση διατήρησης Αριθμός νέων ερευνητών σε υποστηριζόμενες μονάδες Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών υποδομών Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με υποστηριζόμενα ερευνητικά ινστιτούτα Ιδιωτικές επενδύσεις με βάση τη δημόσια υποστήριξη στην καινοτομία ή στην έρευνα και ανάπτυξη Αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά Αριθμός των επιχειρήσεων που υποστηρίζονται για να εισάγουν νέα προϊόντα στην επιχείρηση 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 17

18 ΜΟΝΑΔΑ Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ενεργειακή απόδοση Μείωση αερίων θερμοκηπίου Κοινωνικές υποδομές Παιδική φροντίδα και εκπαίδευση MW Νοικοκυριά KWh/έτος Χρήστες τόνοι ισοδυνάμου CO2 Άτομα Πρόσθετη δυναμικότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Αριθμός νοικοκυριών με κατάταξη βελτιωμένης ενεργειακής κατανάλωσης Μείωση πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτηρίων Αριθμός πρόσθετων χρηστών ενέργειας που συνδέονται με ευφυή δίκτυα Εκτιμώμενη μείωση των αερίων θερμοκηπίου Ικανότητα υποστηριζόμενης παιδικής φροντίδας ή υποδομών εκπαίδευσης Υγεία Άτομα Πληθυσμός που αναμένεται να χρησιμοποιήσει βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Ειδικοί δείκτες αστικής ανάπτυξης Άτομα τετραγωνικά μέτρα τετραγωνικά μέτρα τετραγωνικά μέτρα Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές δημόσια ή εμπορικά κτίρια που κτίζονται ή ανακαινίζονται σε αστικές περιοχές κατοικίες που αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 18

19 ΜΟΝΑΔΑ Ειδικοί δείκτες ΕΕΣ Παραγωγική επένδυση Αγορά εργασίας και κατάρτιση 1 Επιχειρήσεις Οργανώσεις Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε διασυνοριακά, διακρατικά ή διαπεριφερειακά ερευνητικά σχέδια Αριθμός ερευνητικών ινστιτούτων που συμμετέχουν σε διασυνοριακά, διακρατικά ή διαπεριφερειακά ερευνητικά σχέδια Άτομα Άτομα Άτομα Άτομα Αριθμός συμμετεχόντων σε πρωτοβουλίες διασυνοριακής κινητικότητας Αριθμός συμμετεχόντων σε κοινές τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης και κοινή κατάρτιση Αριθμός συμμετεχόντων σε έργα που προάγουν την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη σε διασυνοριακό επίπεδο Αριθμός συμμετεχόντων σε κοινά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων, των εκπαιδευτικών ευκαιριών και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε διασυνοριακό επίπεδο 1 Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες κατανέμονται ανάλογα με την κατάστασή τους όσον αφορά την αγορά εργασίας, με αντίστοιχη ένδειξη «απασχολούμενος», «άνεργος», «μακροχρόνια άνεργος», «οικονομικά μη ενεργός» ή «οικονομικά μη ενεργός και δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης» /12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 19

20 ΜΟΝΑΔΑ 14287/12 ADD 7 REV 1 ΠΧΚ,ΔΛ/θμ,ρα 20

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.1: Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Άξονας 2α : Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Θ.Σ. Ε.Π. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την συνολική Δ.Δ. νέα Δ.Δ. 31.300.00 ) Πίνακας 1 : Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο Παρέμβασης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ορισμοί κοινών δεικτών του ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013) Κωδικός Δείκτης Ορισμοί [1]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ορισμοί κοινών δεικτών του ΕΤΠΑ/Τ.Σ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1301/2013, 1300/2013,1299/2013) Κωδικός Δείκτης Ορισμοί [1] CO01 CO02 CO03 CO04 CO05 που ενισχύονται που λαμβάνουν επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Παραγωγική επένδυση: Αριθμός νέων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

14287/12 ADD 3 REV 1 ΧΓ/γομ, μκρ 1 DG G 1

14287/12 ADD 3 REV 1 ΧΓ/γομ, μκρ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0275 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ΑDD 3 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες συμβιβαστικό κείμενο για το τμήμα της πρότασης κανονισμού κοινών διατάξεων που αφορά το πλαίσιο επιδόσεων.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες συμβιβαστικό κείμενο για το τμήμα της πρότασης κανονισμού κοινών διατάξεων που αφορά το πλαίσιο επιδόσεων. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2012 (21.06) (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2011/0276 (COD) 11027/12 ADD 4 REV 1 FSTR 53 FC 32 REGIO 85 SOC 538 AGRISTR 83 PECHE 212 CADREFIN 297 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (18.10) (OR. en) 14287/12 ADD 4 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (18.10) (OR. en) 14287/12 ADD 4 REV 2. Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (18.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 14287/12 ADD 4 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE 372 CADREFIN 408

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 1 REV 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 1 REV 2 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EUROPEAN COMMISSION Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης COM(2011) 607 τελικό/2 της Επιτροπής για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την

Διαβάστε περισσότερα

11027/12 ADD 3 REV 1 ΧΦ/μκρ 1 DG G 1

11027/12 ADD 3 REV 1 ΧΦ/μκρ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2012 (22.06) (OR. en) Διοργανικός φάκελος : 2011/0276 (COD) 11027/12 ADD 3 REV 1 FSTR 53 FC 32 REGIO 85 SOC 538 AGRISTR 83 PECHE 212 CADREFIN 297 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2016.0 Ημερομηνία έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) PUBLIC 15880/12 LIMITE FSTR 71 FC 46 REGIO 123 SOC 905 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 612 final/2 2011/0274 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 612 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP009 Ιόνια Νησιά Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις άνω των 17 δις από την ΕΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις άνω των 17 δις από την ΕΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα Τηλ.: 210 7272100 NEW! http://ec.europa.eu/greece comm-rep-athens@ec.europa.eu ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0274(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2011/0274(COD) 5.6.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 17-65 Σχέδιο γνωμοδότησης Cristina Gutiérrez-Cortines (PE487.713v01-00)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP013 Νότιο Αιγαίο Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2016.1 Ημερομηνία έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP013 Νότιο Αιγαίο Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP011 Κρήτη Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP012 Αττική Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

11254/14 ΜΑΚ/σα 1 DGG 2B

11254/14 ΜΑΚ/σα 1 DGG 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2014 (OR. en) 11254/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Ομάδα «Διαρθρωτικά Μέτρα» Αποδέκτης: FIN 435 FSTR 35 FC 23 REGIO 78 TRANS 339 Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2016.0

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /15 ΔΑ/ριτ/ΕΚΜ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14173/15 LIMITE PV/CONS 64

PUBLIC /15 ΔΑ/ριτ/ΕΚΜ 1 DPG LIMITE EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14173/15 LIMITE PV/CONS 64 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14173/15 LIMITE PUBLIC PV/CONS 64 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3427η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΌ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ

SFC2014 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΌ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ SFC2014 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΌ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 31 Μάϊος 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 2015.0 της έκθεσης υλοποίησης Ελλάδα, που εστάλη μέσω του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2016.1 Ημερομηνία έγκρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B

7183/13 ADD 1 ΣΠΚ/μκρ 1 DG B 1B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 (15.03) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 ΑGRI 145 AGRIFIN 45 CODEC 506 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ της: Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Συνοπτική έκδοση Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτική περιγραφή των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 Προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΕΕΥ2015) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» CCI 2014GRO5M20P001

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΕΕΥ2015) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» CCI 2014GRO5M20P001 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΕΕΥ2015) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» CCI 2014GRO5M20P001 ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΙΤΩΝ Μάιος 2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7802/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 5981/17, 5982/17 Θέμα: FIN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2011 COM(2011) 614 τελικό 2011/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 395 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0375 (COD) 15090/16 ADD 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη . 2.A.1 Άξονας προτεραιότητας Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας Τίτλος του άξονα προτεραιότητας 2 Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ [επισυνάπτεται με την επίσημη υποβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος με συγχρηματοδότηση ΕΚΤ/ΕΤΠΑ στην SFC0 ως other document ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 6 REV 1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) 14287/12 ADD 6 REV 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2012 (15.10) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) 14287/12 ADD 6 REV 1 FSTR 64 FC 42 REGIO 102 SOC 780 AGRISTR 128 PECHE

Διαβάστε περισσότερα

L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2016.0 Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10769/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ FSTR 39 FC 40 REGIO 53 SOC 444 EMPL 289 FIN 510 AGRISTR 54 PECHE 246 CADREFIN 33 DELACT 90 Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο

Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Πρόοδος Υλοποίησης Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 15 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0010 (APP) 5467/15 FIN 47 CADREFIN 4 REGIO 6 FSTR 5 FC 6 SOC 20 AGRISTR 1 PECHE 24 JAI 36 ASIM 1 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B

14553/11 ΘΚ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 14553/11 SOC 805 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 14064/11 SOC 760 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ)

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης (ΕΤΠΑ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΞΟΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ενδεικτικά έργα και δράσεις ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 53/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) LEX 1779 PE-CONS 53/1/17 REV 1 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREFIN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση. Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Πρόταση Τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής COM(2012) 496 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων και της μεθόδου υπολογισμού, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα Ημ. Ενταξης Εντάξεις άσεις Πληρωμές 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 1 4.500.000 0 0 0,0% 01.1 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) 1 4.500.000 0 0

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Συνοπτική Έκθεση Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πορεία Υλοποίησης κατά τo έτος 2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 Τι είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020; Το

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Αξιολόγησης. Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πελοπόννησος

Σχέδιο Αξιολόγησης. Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Πελοπόννησος Σχέδιο Αξιολόγησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020 Δεκέμβριος 2015 1Α. Επιτελική Σύνοψη Το ΠΕΠ 2014-2020 συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ με συνολική κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα