ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 35 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 35 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ)"

Transcript

1 CRPMPRV A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin RENNES - F Tel. : + 33 (0) Fax : + 33 (0) e.mail : web : ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 35 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ) ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Ο κ. Claudio Martini (CRPM) καλωσορίζει τους συµµετέχοντες. Υ ενθυµίζει ως η αρούσα ερίοδος α οτελεί ένα σηµαντικό διάστηµα δια ραγµατεύσεων, όσον αφορά την ευρω αϊκή Συνθήκη και ιδιαίτερα τον µελλοντικό ροϋ ολογισµό. Κρίνεται ε οµένως σηµαντικό να το οθετηθεί η CRPM στο γενικότερο σύνολο του ευρω αϊκού σεναρίου, ροκειµένου να καταρτιστεί µία ανα τυξιακή ανάλυση της CRPM. Η CRPM θεωρείται α ό την ευρω αϊκή Ε ιτρο ή αξιό ιστη και σταθερή στις αναλύσεις της. εν ροσφέρει µόνο ολιτικές υ ηρεσίες, αλλά και τεχνικές και ε ιστηµονικές. Κατά τον Claudio Martini, µία νέα ροο τική ανά τυξης ροϋ οθέτει ε ίσης την συνεργασία της CRPM µε άλλες εριφέρειες του κόσµου, σε συνάρτηση µε την ρωτοβουλία της δηµιουργίας ενός αγκόσµιου δικτύου. Ο ΟΗΕ θεωρεί εν ροκειµένω την CRPM ως ε ίσηµο συνοµιλητή. Ολοκληρώνοντας, ο Claudio Martini ε αναλαµβάνει ως, αν η Ευρώ η α οτελεί την καθηµερινή µας ασχολία, οι Περιφέρειες ρέ ει µε τη σειρά τους να διαδραµατίσουν ρωταγωνιστικό ρόλο στην διεθνή σκηνή. Η στροφή ρος µία µεγαλύτερη οιότητα στις εργασίες µας α οτελεί ε οµένως αναγκαιότητα. Τα ρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Μούρθια εγκρίνονται α ό τα µέλη. Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης εγκρίνεται α ό τα µέλη. Έναρξη εργασιών της 35 ης Γενικής Συνέλευσης της CRPM ΣΥΝΟ ΟΣ Ι : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ CRPM Ο κ. Xavier Gizard (CRPM) αρουσιάζει τον α ολογισµό δράσης της CRPM α ό την τελευταία Γενική Συνέλευση ως σήµερα. Στη συνέχεια ε ανέρχεται στις δραστηριότητες αυτές και στη σχέση τους µε το Μεσο ρόθεσµο Στρατηγικό Σχέδιο (PSMT), το ο οίο ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του Stavanger το Υ ενθυµίζει ως, έραν του γενικού λαισίου ου αρουσιάστηκε στο PSMT, ορισµένα νέα στοιχεία ου ροέκυψαν ρέ ει να µας οδηγήσουν σε µία ρύθµιση της δράσης της CRPM : οι νέες ολιτικές (ενέργεια, κλιµατικές αλλαγές, µετανάστευση αραδείγµατος χάριν) αλλά και η αγκοσµιο οίηση των συναλλαγών α αιτούν την ε ανασυγγραφή της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Εκτιµά ότι η ερίοδος θα χαρακτηριστεί α ό την υ άρχουσα συναίνεση σχετικά µε την αναγκαιότητα µη έναρξης διαλόγου σε ευρω αϊκό ε ί εδο (ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις τιµές του ροϋ ολογισµού ) λην του σχετικού µε την ε ικύρωση της Συνθήκης. Πρόκειται ερισσότερο για µία ερίοδο γενικής συζήτησης γύρω α ό τα θεµελιώδη ζητήµατα του ευρω αϊκού ροϋ ολογισµού. Η CRPM θα ρέ ει ε οµένως να βρει τον τρό ο να είναι κατάλληλα ροετοιµασµένη για την «ραγµατική συζήτηση», η ο οία θα ξεκινήσει κατά άσα ιθανότητα το Ο κ. Claudio Martini ολοκληρώνει εφιστώντας την ροσοχή στην ανα τυξιακή διαδικασία ου τελεί υ ό λειτουργία, τονίζοντας ότι θα ρέ ει να διαχειριστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρό ο. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 1

2 Συζήτηση Ο κ. Alberto Jardim (Μαδέρα) ευχαριστεί και συγχαίρει τον Πρόεδρο Martini τόσο για την διεύθυνση των εργασιών της CRPM στο έρασµα των ετών, όσο και για την ενεργή συµµετοχή του και τον ενθουσιασµό του, ου συνέβαλλαν τα µέγιστα στο αδιαµφισβήτητο λέον κύρος της CRPM. ηλώνει λήρως σύµφωνος µε την α αίτηση για οιότητα α ό λευράς CRPM, η ο οία διέκοψε την µετάδοση α λών ολιτικών διακηρύξεων και κατόρθωσε να ραγµατο οιήσει ένα ραγµατικό τεχνικό άλµα. Υ ενθυµίζει ωστόσο ως το οιοτικό αυτό άλµα ροϋ οθέτει α αραίτητα και την ύ αρξη µίας ραγµατικής ολιτικής σκέψης. Η γενική ιδέα της αγκοσµιο οίησης του εµ νέει κά οιο σεβασµό, ωστόσο θα ήθελε αυτή να ταυτιστεί µε την ενίσχυση της εριφερειακής ταυτότητας και όχι να α οτελέσει µία µορφή αγκόσµιας διακυβέρνησης. Κλείνει καλώντας την CRPM να συνεχίσει να ε ικεντρώνεται στον στόχο της, ου δεν είναι άλλος α ό την ροάσ ιση του ρόλου των εριφερειών στους κόλ ους των ευρω αϊκών οργανισµών, ροκειµένου να ενισχυθούν οι οικίλες µορφές ελευθερίας και να εξασφαλιστεί µία ραγµατικά δηµοκρατική διάρθρωση. Εύχεται η δράση της CRPM να κατορθώσει να συνδυάσει αγκοσµιο οίηση και ροστασία των Περιφερειών. Η κα Christel Liljeström (Itä-Uusimaa) διερωτάται, στο όνοµα της Ε ιτρο ής της Βαλτικής Θάλασσας, αναφορικά µε το Παγκόσµιο Φόρουµ των Ενώσεων των Περιφερειών (FOGAR). εν θυµάται ια την ηµεροµηνία κατά την ο οία α οφασίστηκε να ανα τυχθεί µία διοικητική σχέση µεταξύ CRPM καιfogar. Ζητά οι διαδικασίες λήψης α οφάσεων της CRPM άνω σε αυτό το ζήτηµα να αναλυθούν σε βάθος. Τα ερωτήµατα αυτά, κατά τη γνώµη της, µ ορούν να αναφερθούν µόνο σε ένα υ ο-σηµείο της ηµερήσιας διάταξης. Ο εκ ρόσω ος της Καντάµ ρια, αρεµβαίνει σε 3 σηµεία : - Υ ογραµµίζει τις εργασίες ου έχουν γίνει α ό την Περιφέρεια της Καντάµ ρια στο λαίσιο της Ε ιτρο ής Ατλαντικού Τόξου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αεροµεταφορές. - Εκτιµά ως η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η Πολιτική Ανά τυξης της Υ αίθρου α οτελούν σηµαντικά ζητήµατα για την Περιφέρειά του, σε συνάρτηση µε την εριφερειακή Πολιτική και τις κλιµατικές αλλαγές. - Θεωρεί ως ρέ ει να συνεχίσουµε να ορευόµαστε µε βάση την αρχή της βιώσιµης ανά τυξης, σε συνεργασία µε άλλες ζώνες, και γι αυτό το λόγο κρίνεται α αραίτητη η δηµιουργία νέων συµµαχιών µεταξύ των Περιφερειών της CRPM και των άλλων Περιφερειών του κόσµου. Υ ενθυµίζει σχετικά ως στην Ισ ανία το 20% των δραστηριοτήτων ανα τυξιακής συνεργασίας ήτοι σχεδόν το 0.7% του ισ ανικού ΑΕΠ- ραγµατο οιείται α ό το ικούς και εριφερειακούς φορείς. Η κα Annika Annerby Jansson (Skåne) εκτιµά ως οι το ικοί φορείς οφείλουν να είναι ροσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις ε ενδύσεις όρων σε διεθνές ε ί εδο. Η CRPM θα µ ορούσε να ε ωφεληθεί α ό µία ερισσότερο διευρυµένη συζήτηση, µέσα α ό την ο οία οι Περιφέρειες στο σύνολό τους θα είχαν τη δυνατότητα ροάσ ισης των θέσεών τους. Ο κ. Richard Westlake (Devon) υ ενθυµίζει ως η αγκοσµιο οίηση είναι αρούσα στα Κράτη και τις Περιφέρειές µας : Οι ευρω αϊκές Περιφέρειες αλληλε ιδρούν µεταξύ τους, ε ιφέροντας οικονοµικά λεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, ό ως ε ίσης και έναν σηµαντικό αριθµό ροκλήσεων. Η CRPM οφείλει να ε ιδείξει µε σαφήνεια τον τρό ο µε τον ο οίο αντιλαµβάνεται το ρόλο της µέσα στην αγκοσµιο οίηση. Σε ερί τωση ου υιοθετήσει µία αγκόσµια ροσέγγιση, θα ρέ ει να α οδείξει ως υ άρχει σχετική αναγκαιότητα για κάτι τέτοιο, να µελετήσει τους οικονοµικούς όρους ου θα µ ορούσαν να διατεθούν σε αυτήν την κατεύθυνση και να ταυτο οιήσει τα οφέλη ου µ ορούν να έχουν οι Περιφέρειες σχετικά, και α ό οικονοµικής ά οψης. Ο κ. Roy Perry (Hampshire) ε ανέρχεται στον φάκελο «α οδηµίες», για τον ο οίο υ ήρξε αναφορά στην έκθεση δράσης. Θεωρεί αναγκαίο τον διαχωρισµό τους σε δύο συγκεκριµένες µορφές : στις ενδοκοινοτικές α οδηµίες και στην εξωκοινοτική µετανάστευση. Η κινητικότητα στην ευρω αϊκή αγορά εργασίας εµφανίζεται µειωµένη, κάτι το ο οίο ελαττώνει τον θετικό αντίκτυ ο στην ευρω αϊκή οικονοµία, η ο οία ανα τύσσεται σε µικρότερο βαθµό α ό την αντίστοιχη αµερικανική. Η διεύρυνση της Ευρώ ης ε έφερε σηµαντικές αλλαγές στα κράτη της ανατολικής Ευρώ ης. Το Ηνωµένο Βασίλειο ε ωφελείται α ό αυτές τις α οδηµίες, όµως ροκύ τουν και αράλληλες δυσκολίες (στέγαση, δηµόσια υγεία). Ο µηχανισµός της 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 2

3 ενδοκοινοτικής µετανάστευσης οφείλει ε οµένως να αναβαθµιστεί, ενθαρρύνοντας.χ. τις Περιφέρειες ου δέχονται τους α όδηµους µέσα α ό κά οιες αροχές. Ο κ. François Maïtia (Ακιταίν) αρεµβαίνει αναφορικά µε τρία θέµατα : - ηλώνει τη στήριξη της Περιφέρειας της Ακιταίν στο FOGAR. Πιστεύει ως οι Περιφέρειες οφείλουν να είναι αρούσες στην οργάνωση της αγκοσµιο οίησης. Οφείλουν να έχουν ειδικό βάρος στη συζήτηση ροκειµένου να µεταδώσουν την ά οψη ως το ευρω αϊκό µοντέλο εριφερειακής ολιτικής είναι θετικό για τις Περιφέρειες ολόκληρου του κόσµου. Σε ερί τωση α ουσίας τους, το κύµα της αγκοσµιο οίησης θα τις σκε άσει. Παρατηρεί ως οι Περιφέρειες συµµετέχουν ήδη ενεργά σε οικίλα αγκόσµια δίκτυα : τι ιο λογικό για την ισχυρότερη ευρω αϊκή ένωση εριφερειών α ό το να συµµετέχει στη συζήτηση ; Ε ικροτεί το γεγονός, και την ενθαρρύνει να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Σηµειώνει εκτός των άλλων τη στήριξη του ΣΕΣΠ ο ο οίος έχει υ ογράψει τη ιακήρυξη της Μασσαλίας- στον FOGAR και διευκρινίζει ως ο ΣΕΣΠ δεν αµφισβητεί την ηγετική θέση της CRPM όσον αφορά την ρωτοβουλία αυτή. Η εδαφική συνοχή α οτελεί κατά τη γνώµη του α αραίτητο συµ λήρωµα στην κοινωνική συνοχή. Ποιος ο τρό ος ροσέγγισης του µεταναστευτικού ζητήµατος αν δεν υ άρξει εδαφική συνοχή σε αγκόσµια κλίµακα ; Εκτιµά ως ρέ ει να α ορροφηθούν α ό την αγκόσµια οικονοµία οι α αραίτητοι όροι για τις εριφερειακές ολιτικές σε αγκόσµια κλίµακα. Ο ΟΗΕ έχει συνειδητο οιήσει ως η ολιτική των αροχών µέσω των Κρατών α οκλειστικά δεν είναι α οτελεσµατική και ως η ρακτική εφαρµογή της µ ορεί να καταστεί δυνατή µόνο µέσω των Περιφερειών. - ηλώνει σύµφωνος µε τον συντονισµό της οµάδας εργασίας της CRPM άνω στην Κοινή Αγροτική Πολιτική α ό την Ακιταίν, καθ ό,τι ρόκειται για ένα ζωτικό ζήτηµα για την γενική ισορρο ία των εριφερειακών εδαφών. - Ολοκληρώνει ροσκαλώντας το σύνολο των συµµετεχόντων στην Γενική Συνέλευση της CRPM του 2008 στην Μ αγιόν. Ο κ. Jérôme Polvérini (Κορσική) στηρίζει την ανάλυση ερί αγκοσµιο οίησης ου έγινε α ό τον Πρόεδρο Alberto Jardim. Κρίνει ως η CRPM διαθέτει έναν συγκεκριµένο χαρακτήρα εκ φύσεως, ο ο οίος ταυτίζεται µε την ροάσ ιση των συµφερόντων των Μη Κεντρικών Περιφερειών της Ευρώ ης σε σχέση µε την γαλάζια µ ανάνα. Η αγκοσµιο οίηση α οτελεί µία αράµετρο ου ρέ ει να ληφθεί υ όψη, και έναν σύµµαχος της CRPM στην κατεύθυνση της ροάσ ισης των µειονεκτηµάτων της εριφέρειας, και δεν ρέ ει να ειδωθεί ως µία ευκαιρία για διεύρυνση του εδίου δράσης της. Ο κ. Abdelkader Fradi (Σους) υ ενθυµίζει ως οι Περιφέρειες θα ε ωφεληθούν σε ολύ µεγάλο βαθµό, µέσα στα ερχόµενα έτη, α ό µία έκρηξη των µεταφορικών δραστηριοτήτων στο σύνολο των θαλασσών, συµ εριλαµβανοµένης και αυτής της Μεσογείου, και για τον λόγο αυτό ενθαρρύνει την ροώθηση µίας α οκλειστικά µεσογειακής ολιτικής. Θεωρεί εκτός των άλλων α αραίτητη τη διαµόρφωση µίας θετικής µορφής µετανάστευσης, η ο οία θα χαρακτηρίζεται α ό συµ ληρωµατικότητα, συνεργασία και οµαλή συµβίωση, διότι είναι αδύνατον να ροωθούνται οι εµ ορικές συναλλαγές, χωρίς αράλληλη ανταλλαγή ανθρώ ινου δυναµικού και ροσ αθειών. Ο κ. Claudio Martini α αντά στις αρεµβάσεις ου έγιναν : - Εκτιµά ως η ε ιχειρηµατολογία του κου Alberto Jardim είναι ενδιαφέρουσα και ρέ ει να εµβαθυνθεί. - Ε ικροτεί την συζήτηση ου ανοίχτηκε γύρω α ό το FOGAR, διότι ριµοδοτεί την διαφάνεια, κάτι το ο οίο είναι α όλυτα α αραίτητο. Υ ενθυµίζει σχετικά ως τα Πολιτικά Γραφεία της Φλωρεντίας (Φεβρουάριος 2007) και του Augustów (Ιούνιος 2007) έχουν εκφράσει την αναγκαιότητα στροφής ρος την διαδικασία αυτή, η ο οία δεν α οτέλεσε θέµα σχετικής συζήτησης κατά την Γενική Συνέλευση της Μούρθια το 2006, διότι δεν ήταν τότε αρκετά ώριµη. - Η σύσταση του FOGAR δεν α οτελεί την µοναδική ρωτοβουλία της CRPM. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε στην Μασσαλία, κατό ιν ρωτοβουλίας του Michel Vauzelle, Προέδρου της Περιφέρειας Προβηγκίας- Άλ εων-κυανής Ακτής. Είναι το α οτέλεσµα της σύγκλισης α όψεων οικίλων ατόµων, µεταξύ άλλων και του Προγράµµατος Ανά τυξης των Ηνωµένων Εθνών (PNUD). - Η CRPM αναλαµβάνει την ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας του FOGAR δεδοµένου ότι αυτό είναι κάτι ου της ζητήθηκε α ό το σύνολο των αγκόσµιων δικτύων, λόγω του κύρους ου διαθέτει στην ευρω αϊκή σκηνή. Οι εκ ρόσω οι του FOGAR θα συναντηθούν µε υ εύθυνους του ΟΗΕ 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 3

4 ροκειµένου να διερευνηθούν οι ροσδοκίες τους σχετικά µε το δίκτυο αυτό και έ ειτα α ό αυτό η συζήτηση θα συνεχιστεί. Το ερχόµενο έτος, θα ραγµατο οιηθεί µία σχετική συζήτηση κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων των Γεωγραφικών Ε ιτρο ών. - Σηµειώνεται ως η συµµετοχή στο λαίσιο των δραστηριοτήτων του FOGAR δεν ελάττωσε τον αριθµό των ζητηµάτων άνω στα ο οία εργάζεται η CRPM. Η χρηµατοδότηση του FOGAR γίνεται µέσα α ό κά οιες εθελοντικές συµ ληρωµατικές εισφορές, οι ο οίες δεν έχουν κανένα αντίκτυ ο στις συνδροµές των Περιφερειών της CRPM. Οι τυχές αυτές καταλαµβάνουν εριορισµένο ρόλο στις δραστηριότητες της CRPM. Ο Α ολογισµός δράσης υιοθετείται. ΣΥΝΟ ΟΣ II : ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο κ. Patrick Anvroin (CRPM) εγκαινιάζει τη συνεδρίαση. Υ ενθυµίζει ως ραγµατο οιείται ε ί του αρόντος µία µετάβαση α ό τον 1 ο στον 2 ο υλώνα της ΚΑΠ (διαδικασία γνωστή και ως διαβάθµιση), ωστόσο δεν υφίσταται κά οια ραγµατική στρατηγική της ανά τυξης της υ αίθρου στην κλίµακα της Ευρω αϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια αρουσιάζει µία µελέτη ου ραγµατο οιήθηκε α ό την Γενική Γραµµατεία της CRPM άνω στην εξάρτηση των εριφερειακών οικονοµιών α ό τον 1 ο υλώνα της ΚΑΠ: - Οι Περιφέρειες της βόρειας Ευρώ ης αρουσιάζονται ερισσότερο εξαρτηµένες α ό αυτές του Νότου. Η δια ίστωση αυτή ισχύει αντίστοιχα και µεταξύ Κρατών µελών και µεταξύ των Περιφερειών του ίδιου Κράτους. - Η τυ ολογία της µελέτης διακρίνει 7 οµάδες εριφερειακών συµφερόντων αναφορικά µε την συρρίκνωση του 1 ου υλώνα της ΚΑΠ, α οδεικνύοντας κατ αυτόν τον τρό ο την ετερογένεια των καταστάσεων. - Η ΚΑΠ δεν συνεισφέρει στην εδαφική συνοχή : οιος ο τρό ος ε οµένως καταρτισµού εξισωτικών µηχανισµών ; Το ερώτηµα αυτό θα τεθεί στο ε ίκεντρο των εργασιών της οµάδας εργασίας της CRPM µε θέµα την ΚΑΠ. - Η διαµόρφωση µίας συµ ληρωµατικής µελέτης µε θέµα τον 2 ο υλώνα της ΚΑΠ κρίνεται α αραίτητη. Η κα Aurélie Trouvé (ENESAD) αρουσιάζει τα α οτελέσµατα των ερευνητικών εργασιών της άνω στα εριθώρια δράσης και την διαφορο οίηση των αγροτικών ολιτικών στην Ευρώ η. Έχοντας υ ενθυµίσει το γενικό λαίσιο της συζήτησης, θυµίζει ότι : - Τα εριθώρια δράσης των Περιφερειών είναι µεγαλύτερα στον 2 ο υλώνα α ό,τι ήταν στον 1 ο, αρά το γεγονός ότι οι α οστάσεις αυτές γενικώς διευρύνθηκαν α ό την δεκαετία του 90 κι έ ειτα. - Οι µοχλοί αρέµβασης εξακολουθούν να κατευθύνονται σε σηµαντικό βαθµό α ό τα Κράτη µέλη (αναφέρει λε τοµερώς 4 είδη Περιφερειών). - Παρά το γεγονός ότι οι Περιφέρειες α οτελούν µία κατάλληλη βαθµίδα για τον συντονισµό, εξακολουθούν να υφίστανται οικίλα θεσµικά φρένα. - Προβλήµατα δια εριφερειακής συνοχής και διαστρέβλωσης ανταγωνισµού συνοδεύουν την ελευθέρωση του γεωργικού τοµέα. Ολοκληρώνει δηλώνοντας ότι ρέ ει να ε ανεξεταστεί η θέση της Αγροτικής Πολιτικής στους κόλ ους των εθνικών και ευρω αϊκών γεωργικών ολιτικών. Αυτό ου α αιτείται είναι η τρο ο οίηση της ολιτικής αυτής, µε εριβαλλοντική και κοινωνική διασταυρούµενη συµµόρφωση, και όχι η κατάργησή της. Ο κ. Andrew Moxey (Σύµβουλος) αρουσιάζει την ρωτοβουλία «Sub Rosa», η ο οία ανα τύχθηκε τον Μάρτιο του 2007 α ό διάφορους ε ιχειρηµατίες και ανε ιστηµιακούς του Highland and Islands, της Εκτελεστικής Αρχής της Σκοτίας και της Κυβέρνησης της Σκοτίας. Συζήτηση Η κα Christel Liljeström κάνει ένα σχόλιο γύρω α ό δύο τυχές : 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 4

5 Θεωρεί ως η συζήτηση σχετικά µε την ΚΑΠ είναι ολύ σηµαντική για την CRPM, και ως γίνεται υ ό το σωστό ρίσµα. Ο κόσµος έχει συνειδητο οιήσει ως η µεταρρύθµισή της α οτελεί ε ιτακτική ανάγκη, δεδοµένου ότι οι διακυβεύσεις ου ροκύ τουν είναι σοβαρότατες : η ΚΑΠ ε ιδοτεί τη γεωργία, ωστόσο ροσ αθεί αράλληλα και να διαθέτει ροϊόντα διατροφής στις ε ιθυµητές τιµές. Εκτός των άλλων, ροβλέ ονται µέσα στα ερχόµενα έτη αλλαγές σε ό,τι αφορά την διατροφή, λόγω των κλιµατικών αλλαγών. - Παρατηρεί ως οι Χώρες της Βαλτικής δεν εριλαµβάνονται στην µελέτη ου ραγµατο οίηση η Γενική Γραµµατεία της CRPM και θεωρεί, έραν αυτού, ως ορισµένα συµ εράσµατα εξάχθηκαν δίχως να κατανοηθεί ε ακριβώς η κατάσταση ου ε ικρατεί στο Βορρά : το εν λόγω σενάριο είναι ράγµατι αρκετά ιο ερί λοκο α όσο δείχνει. Θεωρεί α αραίτητη την ε ικέντρωση στις συνέ ειες της εκκένωσης των διατροφικών ροϊόντων στην Βαλτική Θάλασσα. Η ανταγωνιστικότητα δεν α οτελεί την µοναδική λύση : οφείλουµε να εκµεταλλευτούµε την µεταρρύθµιση της ΚΑΠ ροκειµένου να εντάξουµε σε αυτήν το ρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών στην ραγµατική του διάσταση. Η κα Annelie Stark (Västra Götaland) ιστεύει ως η γεωργία α οτελεί ένα α ό σηµαντικότερα ζητήµατα ρος συζήτηση για τις Περιφέρειες. Εκτός όµως α ό την συζήτηση γύρω α ό την ΚΑΠ, ρέ ει να συζητηθούν και η ολιτική συνοχής, ο ροϋ ολογισµός, και να υ άρξει σχετική σύνδεση µε την Λισσαβόνα και το Γκέτεµ οργκ. Εκφράζει την ικανο οίησή της για το γεγονός ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Υ ογραµµίζει ως η Ε ιτρο ή της βόρειας Θάλασσας συµφωνεί µε τις αρατηρήσεις ου έγιναν α ό την κα Christel Liljeström στο όνοµα της Ε ιτρο ής της Βαλτικής Θάλασσας. Ο κ. Jerzy Kwieciński (Πολωνική Κυβέρνηση) αρατηρεί ως η εν λόγω µελέτη δεν καλύ τει τα νέα Κράτη µέλη, µε α οτέλεσµα να µην δίνεται µία ολοκληρωµένη εικόνα της ε ικρατούσας κατάστασης. Παρατηρεί ε ίσης ως η σχέση µεταξύ ΚΑΠ και ολιτικής συνοχής είναι κατά τη γνώµη του ζωτικής σηµασίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εριβαλλοντική της διάσταση. Ο κ. Humphrey Temperley (Devon) εκτιµά ως µε την γαλλική Προεδρία και τις ευρω αϊκές εκλογές, η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα α οτελέσει ένα σηµαντικό γεγονός. Θεωρεί τον 2 ο υλώνα θετικό για την γεωργική ανά τυξη, ωστόσο εκτιµά ως τα λεονεκτήµατά του όσον αφορά το εριβάλλον α οτελούν ουτο ία. Εκφράζει τις ανησυχίες του αναφορικά µε την «α ολιθωµατο οίηση» των γεωργικών ε ιχειρήσεων : η λήψη των ε ιδοτήσεων δεν ενθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις, και οι Ευρω αίοι φορολογούµενοι κά οια στιγµή θα σταµατήσουν να α οδέχονται την κατάσταση αυτή. Ο κ. Patrick Anvroin ολοκληρώνει τη συζήτηση σηµειώνοντας ότι : - Οι ερισσότερες αρεµβάσεις αναφορικά µε τον 1 ο υλώνα έγιναν α ό τις Περιφέρειες του Βορρά, γεγονός το ο οίο α οδεικνύει την ευαισθητο οίηση τους σχετικά. - Εκφράζει την λύ η του αναφορικά µε το γεγονός ότι η α ουσία δεδοµένων σχετικά µε την Πολωνία και, σε ευρύτερη κλίµακα, σχετικά µε τα νέα Κράτη µέλη, δεν ε έτρεψε την διαµόρφωση µιας λήρους εικόνας της κατάστασης. Η εργασία αυτή θα ρέ ει ε οµένως να συµ ληρωθεί. - Ο καθορισµός του ανώτατου ορίου των αροχών θα ληφθεί υ όψη α ό την οµάδα εργασίας. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ Ο κ. Pierre Schellekens (Γ εριβάλλοντος Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής) αρουσιάζει ένα ο τικοακουστικό µήνυµα στο ο οίο αναφέρονται οι βασικές γραµµές της Πράσινης Βίβλου αναφορικά µε τις κλιµατικές αλλαγές. Ο κ. François Desrentes (CRPM) αρουσιάζει το σχέδιο ψηφίσµατος της CRPM άνω στις κλιµατικές αλλαγές. Η CRPM ε ικροτεί την ρωτοβουλία της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής και υ ενθυµίζει ως οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν άµεσα στην κατεύθυνση της ροσαρµογής και του µετριασµού. Υ ενθυµίζει ως δεν αρκεί η τρο ο οίηση των σηµερινών ολιτικών για την αντιµετώ ιση των ε ερχόµενων ροκλήσεων : η CRPM εκτιµά σχετικά ότι οι ροτάσεις της Πράσινης Βίβλου δεν είναι ε αρκείς όσον αφορά την αντιµετώ ιση των ροκλήσεων αυτών, και ζητά την διεξαγωγή ενός συνεδρίου των «Κύριων Κρατών της βιώσιµης ανά τυξης» στην Ευρώ η το συντοµότερο δυνατόν. Η κα Ségolène Royal (Poitou-Charentes) ε ικεντρώνει την αρέµβασή της άνω σε δύο τοµείς δράσης µε ροτεραιότητα όσον αφορά τις κλιµατικές αλλαγές : τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και την ροστασία των θαλάσσιων χώρων και όρων ου λήττονται α ό το φαινόµενο των κλιµατικών αλλαγών. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 5

6 Αναφορικά µε τον τοµέα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, τονίζει την αναγκαιότητα ανά τυξης µίας νέας ολιτικής δυναµικής στον αιολικό τοµέα, για την ροώθηση της off shore αιολικής ενέργειας. Εκφράζει την α ογοήτευσή της αναφορικά µε την ανε αρκή εκµετάλλευση του υ άρχοντος δυναµικού ηλιακής ενέργειας στην Ευρώ η, και εκφράζει την ανάγκη µετάβασης α ό έναν α οκεντρωµένο µηχανισµό σε ένα µη κεντραρισµένο σύστηµα καταναλωτών- αραγωγών. Υ ενθυµίζει την ανάγκη συνεργασίας στους τοµείς της έρευνας και της βιοµηχανίας σε ό,τι αφορά τις µορφές ενέργειας ου συνδέονται µε την θάλασσα, και αναφέρει ειδικότερα την αλιρροϊκή ενέργεια. Αναφορικά µε την ροστασία των θαλάσσιων χώρων και όρων, εκφράζει την λύ η της σχετικά µε το γεγονός ότι το «Grenelle εριβάλλοντος» στην Γαλλία δεν έχει να ροτείνει κάτι άνω στα ζητήµατα της θάλασσας. Ο χρόνος για άλλες αρατάσεις έχει ωστόσο τελειώσει και είναι λέον καιρός για δράση. Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου και να ζητήσουν την συνδροµή της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής σχετικά. Συζήτηση Ο κ. Christian Guyonvarc h (Βρετάνη) σηµειώνει ως η Περιφέρεια της Βρετάνης στηρίζει τις ενέργειες της CRPM όσον αφορά τις κλιµατικές αλλαγές. Υ ενθυµίζει ως δεν θα ροσαρµοστούν οι κλιµατικές αλλαγές στις ολιτικές, αλλά το αντίθετο! Στη συνέχεια αρουσιάζει τις δύο ροτάσεις τρο ολογίας ου κατατέθηκαν α ό την Περιφέρειά του : η ρώτη αναφέρεται στην αναγκαιότητα µεταστροφής των κυµάτων των ε ίγειων µέσων µεταφοράς ρος τους σιδηρόδροµους και την θάλασσα, ενώ η δεύτερη σχετίζεται µε την διεξαγωγή της δεύτερης συνόδου του δικτύου nrg4sd, µία εκδήλωση διακηρυκτικού χαρακτήρα ου ραγµατο οιήθηκε στο Σεν-Μαλό στα τέλη Οκτωβρίου 2008, µε σκο ό να αρουσιάσει τον αντίκτυ ο των κλιµατικών αλλαγών στις Περιφέρειες και τις ενέργειες ου αυτές ανα τύσσουν ροκειµένου να ροσαρµοστούν καλύτερα στα φαινόµενα αυτά. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η κα Marie-Ange Orihuela (CRPM) εριγράφει τα στάδια ου οδήγησαν στη δηµιουργία του FOGAR και υ ενθυµίζει τις δραστηριότητες της CRPM σε αυτό το λαίσιο : 2004 : δεύτερο µεσο ρόθεσµο σχέδιο δράσης της CRPM 2006 : σεµινάριο στις Αζόρες µε θέµα τις ανάγκες των Περιφερειών αναφορικά µε την αγκοσµιο οίηση 2007 : διεξαγωγή της ρώτης ιεθνούς Συνόδου για µία Εδαφική Προσέγγιση της Ανά τυξης στην Μασσαλία Οι εργασίες αυτές έχουν ως στόχο την µετάδοση της φωνής των Περιφερειών, την ροώθηση µιας στρατηγικής διακυβέρνησης η ο οία θα εντάσσει τις Περιφέρειες και την ανά τυξη εργασιών α ό κοινού µεταξύ των διαφόρων ε ι έδων διακυβέρνησης. Οι ε ερχόµενες εργασίες θα ε ικεντρωθούν στα ακόλουθα : - στην διάρθρωση ενός νέου δικτύου - στην έκδοση ενός οδηγού διεθνών χρηµατοδοτήσεων - σε εργασίες «θεσµικής» φύσης, µε α ώτερο σκο ό την αναγνώρισή τους α ό τα Ηνωµένα Έθνη και την ΕΕ Υ ενθυµίζει τέλος ότι η εύτερη ιεθνής Συγκέντρωση για µία Περιφερειακή Προσέγγιση της Ανά τυξης, η ο οία συνδιοργανώθηκε α ό το PNUD, την Περιφέρεια Ταγγέρης-Τετουάν και το Βασίλειο του Μαρόκου, θα ραγµατο οιηθεί α ό τις 12 στις 14 Μαΐου 2008 στην Ταγγέρη. Ο κ. Xavier Gizard υ ενθυµίζει ως η ρωτοβουλία αυτή α οτελεί το α όσταγµα µιας σχεδόν δεκαετούς εργασίας, η ο οία σηµατοδοτήθηκε α ό α οκεντρωµένες συνεργασίες, α ό ατυχήµατα στην θάλασσα ου ε ιβεβαίωσαν την αγκόσµια διάσταση των ολιτικών αυτών, και α ό τη δηµιουργία του δικτύου «nrg4sd», έ ειτα α ό την Σύνοδο Κορυφής της Γης το 2002 στο Γιοχάννεσµ ουργκ. Στη συνέχεια κάνει µία αναφορά στην Τελική ιακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης του 2006 στην Μούρθια και στα συµ εράσµατα του Πολιτικού Γραφείου του Ιουνίου του 2007 στο Ποντλάσκιε, τα ο οία διαµόρφωσαν και την σχετική εντολή της CRPM ε ί του θέµατος. Ο κ. Michel Vauzelle (Προβηγκία-Άλ εις-κυανή Ακτή) αρεµβαίνει στο όνοµα της ιαµεσογειακής Ε ιτρο ής. Συνηγορεί υ έρ µίας νέας διακυβέρνησης στην Μεσόγειο και αναφέρεται στις εργασίες ου διεξάγονται ε ί του αρόντος α ό µία οµάδα εργασίας, η καθοδήγηση της ο οίας έχει αναληφθεί α ό την Καµ ανία, καθώς και στους ειραµατισµούς ου γίνονται στο Μαρόκο, στο λαίσιο του ρογράµµατος Art Gold του PNUD. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 6

7 Υ οδεικνύει τη νέα φιλοδοξία ου υ άρχει για την Μεσόγειο : αυτήν της θέσ ισης µίας νέας συµµαχίας ου θα ροωθεί την ειρήνη, την βιώσιµη ανά τυξη και τον ολιτισµό. Η ροο τική αυτή ε ιτάσσεται α ό τις ολιτικές, οικονοµικές και οικολογικές αναγκαιότητες, ό ως ε ίσης και α ό την αναγκαιότητα διαφύλαξης της γλωσσικής οικιλοµορφίας. Τα τουλάχιστον µέτρια α οτελέσµατα της σύµ ραξης «EUROMED» α οδεικνύουν την α αίτηση ου υ άρχει για αναζήτηση µίας νέας οδού για µία ολιτική συνοχής η ο οία θα µ ορούσε να α οτελέσει τον υλώνα µιας ανανεωµένης κοινής εξωτερικής ολιτικής στην ζώνη αυτή. Το ζητούµενο ε οµένως είναι να διαµορφωθεί µία νέα διαρθρωτική ολιτική η ο οία θα βασίζεται σε τέσσερις υλώνες : στην συνοχή, στην κοινή αγροτική ολιτική µεταξύ κρατών βόρειας και νότιας Μεσογείου, στην δηµιουργία ενός ολύ λευρου ε ενδυτικού ταµείου για το νερό, την ενέργεια και τον ολιτισµό. Ο κ. Vauzelle διευκρινίζει ως η φιλοδοξία αυτή ρέ ει να εντάσσει και την ζώνη Βαλκανίων-Μαύρης Θάλασσας και να συνδέεται µε τους στόχους της Χιλιετίας. Προκειµένου ε οµένως να καταστεί δυνατή η δηµιουργία ενός νέου οραµατισµού µέσα στην ερίοδο , οφείλουµε να ε ανα ροσδώσουµε µία ολιτική νοή στην ευρωµεσογειακή συνεργασία. Ο κ. Yavuz Mildon (Συµβούλιο της Ευρώ ης) µιλώντας στο όνοµα της Ε ιτρο ής Βαλκανίων/Μαύρης Θάλασσας ροσκαλεί τον Πρόεδρο Martini να αρουσιάσει την ρωτοβουλία του FOGAR ενώ ιον του Συµβουλίου της Ευρώ ης. Στη συνέχεια υ ενθυµίζει τις εργασίες ου ανα τύσσονται ε ί του αρόντος για τη δηµιουργία της Ευρω εριφέρειας «Μαύρη Θάλασσα» µε βάση το µοντέλο της Ευρω εριφέρειας «Αδριατικής» (23 εριφέρειες). Οι κυριότερες διακυβεύσεις ρος εξέταση είναι οικονοµικού και οικολογικού τύ ου. Ζητά τη στήριξη της CRPM στο σκο ό της εξεύρεσης ενός νέου νοµικού εργαλείου για την ροώθηση της εριφερειακής δηµοκρατίας στην ζώνη αυτή και ε ιµένει άνω στην καταλληλότητα του εριφερειακού ε ι έδου όσον αφορά την αντιµετώ ιση των διακυβεύσεων του 21 ου αιώνα. Η κα Marlène Mélisse (Γουαδελού η) αρεµβαίνει στο όνοµα των RUP αναφορικά µε την ολιτική ευρείας γειτονίας ου ροτάθηκε α ό την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή το 2004, ροκειµένου να ροωθηθεί η ένταξη των RUP στο γεωγραφικό τους εριβάλλον. Η ολιτική αυτή εριορίζεται α ό τα γειτονικά Κράτη και δεν µ ορεί να α οτελέσει ενταξιακή ολιτική καθώς δεν αγγίζει ούτε τις εµ ορικές, ούτε τις τελωνειακές τυχές. Η ολιτική ωστόσο της ευρείας γειτονίας α οτέλεσε την αφετηρία για µία ενταξιακή κίνηση, µέσα ειδικότερα α ό τρία σχέδια ρωταρχικής σηµασίας ου στοχεύουν στην εναρµόνιση του δικαίου των συναλλαγών µε την Αϊτή, στην καλωδιακή τροφοδοσία της Καραϊβικής, καθώς και στην ροστασία των εδαφών ου βρίσκονται αντιµέτω α µε φυσικούς κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι το εργαλείο αυτό ροδιαθέτει την ύ αρξη σωστής διακυβέρνησης, αρατηρείται έλλειψη συνάφειας α ό λευράς εθνικού και κοινοτικού δηµοσίου φορέα, δεδοµένου ότι οι Περιφέρειες, οι ο οίες έχουν α οδείξει τις ικανότητές τους σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αγκοσµίων ζητηµάτων, έχουν α οκλειστεί α ό τις δια ραγµατευτικές διαδικασίες. Η κα Christel Liljeström, στο όνοµα της Ε ιτρο ής Βαλτικής Θάλασσας, αρεµβαίνει αναφορικά µε την ολιτική γειτονίας στην Βαλτική. Σηµειώνει ως οι Περιφέρειες στο σύνολό τους ε ιθυµούν τη συνέχιση της ολιτικής αυτής, ροσαρµόζοντας σε αυτήν ορισµένες νέες α αιτήσεις για την νέα ερίοδο. Στηρίζει την αρχή της διαφορο οίησης την ο οία ρότεινε ο Πρόεδρος της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής, κ. Barroso, και υ ογραµµίζει την αναγκαιότητα ανά τυξης της ολιτικής αυτής έχοντας ως µέληµα και τον άµεσο αντίκτυ ο ου µ ορεί να έχει στους ολίτες. Η ολιτική αυτή οφείλει να συνεχιστεί, όσο κι αν κά οια κράτη της ζώνης αυτής δηµιουργούν ορισµένα ροβλήµατα λόγω του ε ι έδου δηµοκρατίας τους ( ερί τωση Λευκορωσίας). Τα ρογράµµατα της εριόδου θα ε ικεντρωθούν στην συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την βιώσιµη ανά τυξη, µεριµνώντας ταυτόχρονα και για την ανά τυξη συνεργασίας µε νέους εταίρους. Οι ροτεραιότητες είναι τέσσερις : Οι µικροµεσαίες ε ιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι µεταφορές, η καλύτερη διαχείριση των όρων της Βαλτικής Θάλασσας και η συνεργασία Πόλεων-Περιφερειών στον τοµέα της βιώσιµης ανά τυξης. Η βόρεια διάσταση σχετίζεται µε ένα σηµαντικότατο σηµείο όσον αφορά την σταθερότητα της ζώνης : στην συνεργασία µε την Ρωσία στον ενεργειακό τοµέα. Ό ως γίνεται αντιλη τό, το εργαλείο της γειτονίας δεν µ ορεί αρά να έχει εριορισµένο αντίκτυ ο σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι Περιφέρειες θα θα συνεχίσουν να συµµετέχουν ενεργά στο ρόγραµµα αυτό, ροκειµένου να ροωθηθεί ένα εργαλείο το ο οίο θα ριµοδοτεί την ειρήνη και την ευηµερία στην ζώνη αυτή. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 7

8 Συζήτηση Ο κ. Louis Le Pensec (CGLU µέλος ιοικητικού Συµβουλίου CRPM) σηµειώνει ως η CGLU (Ένωση Πόλεων και Το ικών Κυβερνήσεων) φιλοδοξεί να ροωθήσει µία ενιαία φωνή το ικών και εριφερειακών αρχών στην διεθνή σκηνή. Κατά την ά οψή του, η χρονική στιγµή έχει έρθει για την έναρξη του διαλόγου µεταξύ CGLU και FOGAR δύο οργανώσεων µε κοινούς στόχους. Θεωρεί ε οµένως την στιγµή κατάλληλη για να τεθούν σε εφαρµογή, συνεργικά, οι δυνατότητες ραγµατογνωµοσύνης, και να ανα τυχθούν εργασίες α ό κοινού. Ο κ. Αντώνης Πα αδηµητρίου (Ε ιτρο ή Βαλκανίων/ Μαύρης Θάλασσας) εριγράφει τις ροσ άθειες ου γίνονται α ό τις Περιφέρειες της γεωγραφικής αυτής Ε ιτρο ής στο σκο ό της ροώθησης των ρογραµµάτων συνεργασίας. Συνηγορεί υ έρ µίας ενίσχυσης των συνεργιών µεταξύ των διαφόρων εργαλείων. Ο κ. Kevan Lim (East of England Regional Assembly) σηµειώνει ως αν η αγκόσµια διάσταση α οτελεί α αραίτητη ροϋ όθεση, τότε το ρώτο βήµα ρέ ει να είναι η κατανόηση του βαθµού και του τρό ου εκµετάλλευσής της α ό τις Περιφέρεις. Κατά τον ίδιο, η σωστή ροσέγγιση δεν ταυτίζεται µε την δηµιουργία νέων οργανισµών / δοµών, αλλά µε την καταρτισµό χρήσιµων εργαλείων για τις Περιφέρειες. Συνηγορεί υ έρ της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την χρηµατοδότηση και ε ιµένει άνω στην αναγκαιότητα ανοιχτών και συγκεκριµένων συναλλαγών. Ζητά α ό το Πολιτικό Γραφείο της CRPM να εξετάσει το ζήτηµα αυτό σε σχέση µε το FOGAR. Α αντώντας σε αυτές τις αρατηρήσεις, ο κ. Claudio Martini εκτιµά ως οι µαρτυρίες α οδεικνύουν ως οι δραστηριότητές µας ε εκτείνονται έρα α ό τα στενά σύνορα της Ευρώ ης. Αναφορικά µε το ενδεχόµενο ιθανού αντίκτυ ου του FOGAR στις δραστηριότητες της CRPM, σηµειώνει ως κατά την ά οψή του η νέα αυτή ρωτοβουλία δεν έχει ελαττώσει ή ε ηρεάσει την δραστηριότητά µας στους υ όλοι ους τοµείς. ηλώνει σύµφωνος µε την ροσεκτική αρακολούθηση των µελλοντικών εξελίξεων αναφορικά µε αυτό το σηµείο, ωστόσο εκτιµά ως η συζήτηση αυτή δεν ρέ ει να µετατρα εί σε µία συζήτηση υ έρ ή εναντίον ενός τέτοιου ροσανατολισµού. ηλώνει ότι η συµµετοχή µας στα κοινοτικά δρώµενα και στο αγκόσµιο άνοιγµα έχει συµ ληρωµατικό χαρακτήρα και δεν α οτελεί αντίφαση. Σε ό,τι αφορά τις χρηµατοδοτήσεις, δηλώνει σύµφωνος µε την στενή αρακολούθηση του τρό ου µε τον ο οίο χρηµατοδοτείται ο FOGAR και ροτείνει να θέσει το ζήτηµα αυτό ρος συζήτηση µετά α ό τις συνεδριάσεις εργασίας µε τους υ ευθύνους του ΟΗΕ στις αρχές Νοεµβρίου. Αναφορικά µε την αρέµβαση του κου Louis Le Pensec, τον ευχαριστεί για την ρόταση διαλόγου την ο οία έκανε και η ο οία εκτιµάται στο βαθµό ου της αρµόζει. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Ο κ. Xavier Gizard εγκαινιάζει τις εργασίες υ ενθυµίζοντας το ιστορικό της αρχής αυτής, α ό τις ρο δεκαετίας εργασίες του Σχεδίου Ανά τυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ) ως το συνέδριο της Λειψίας τον Μάιο του Η ροώθηση των εργασιών α ό την ορτογαλική ροεδρία ερνά α ό µία «εδαφική ατζέντα» και κατό ιν α ό ένα σχέδιο δράσης. Το Συµβούλιο θα κληθεί κατά τα φαινόµενα να υιοθετήσει ένα λαίσιο υ ό τη µορφή σύµβασης για την εφαρµογή αυτού του σχεδίου δράσης. Πρόκειται για µία καινοτόµο ρωτοβουλία, η ο οία χαιρετίζεται ανάλογα. Ο κ. Manuel Chavez Gonzalez (Ανδαλουσία) συγχαίρει τον Πρόεδρο Martini και υ ογραµµίζει ως αρά το γεγονός ότι η α αίτηση για συνοχή είναι µεγάλη, δεν έχει ε ιτευχθεί ακόµη οριστικά. ιευκρινίζει ως η δυσκολία ε ίτευξης εδαφικής συνοχής σχετίζεται εν µέρει και µε τα µη ικανο οιητικά α οτελέσµατα της ροσ άθειας για ε ίτευξη κοινωνικής συνοχής. Βρισκόµαστε σήµερα σε µία χρονική στιγµή καθοριστική για την ΕΕ, η ο οία καλείται να ε ιτύχει σε ό,τι αφορά την ε ερχόµενη ερίοδο ρογραµµατισµού, αρά το γεγονός ότι οι αρατεταµένες ανισορρο ίες εξακολουθούν να α οτελούν α ειλή για την ε ίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και την αξιο ιστία της ίδιας της ΕΕ. Η σηµαντικότερη σηµερινή διακύβευση έγκειται στον τρό ο σύζευξης των στόχων της Λισσαβόνας και του Γκέτεµ οργκ. Κάτι τέτοιο θα καταστεί δυνατόν µόνο στην ερί τωση ου υ άρξει γενική κινητο οίηση σε αυτήν την κοινή κατεύθυνση. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 8

9 Σε ό,τι αφορά τις κλιµατικές αλλαγές, ρόκειται για ένα αγκόσµιο φαινόµενο αναφορικά µε το ο οίο οι Περιφέρειες έχουν έναν αυξηµένο ρόλο να διαδραµατίσουν, κάτι το ο οίο ε ιβεβαιώνει και η ρωτοβουλία ου ανέ τυξε η Ανδαλουσία στο λαίσιο ενός ανδαλουσιανού σχεδίου δράσης της. Αναφορικά µε τις σχέσεις Βορρά-Νότου, οι οικονοµικές διαφορές όχι µόνο αραµένουν κραυγαλέες, αλλά αρουσιάζονται και ενισχυµένες µε το έρασµα του χρόνου (ενδεικτικά η αναλογία µεταξύ µαροκινού και ισ ανικού ΑΕΠ έχει φτάσει στο 1 ρος 14, ενώ βρισκόταν στο 1 ρος 6 ριν µία εικοσαετία). Κρίνεται ε οµένως α αραίτητη η υιοθέτηση µίας ροο τικής η ο οία θα χαρακτηρίζεται α ό µία µεγαλύτερη ισορρο ία στις σχέσεις µας µε τους γείτονές µας. Η διαδικασία της Βαρκελώνης οφείλει να ενισχυθεί σε σηµαντικότατο βαθµό, όσο ανα οτελεσµατική κι αν έχει α οδειχτεί ως τώρα. Όσον αφορά το ζήτηµα της µετανάστευσης, ο Πρόεδρος Chavez εκτιµά ως ο οιαδή οτε ολιτική ου δεν αντιµετω ίζει το ρόβληµα στην ολότητά του είναι καταδικασµένη σε α οτυχία. Κρίνεται ε οµένως α αραίτητο να α οταµιευτούν οι ανάλογοι όροι, όµως ροκειµένου να καταστεί αυτό δυνατόν θα ρέ ει ροηγουµένως να υ άρξει αντίστοιχα και µία τρο ο οίηση των µηχανισµών χρηµατοδότησης. Η Μεσόγειος δεν µ ορεί να αντιµετω ίσει το ζήτηµα της µετανάστευσης στηριζόµενη α οκλειστικά στις δικές της δυνάµεις. Η ΕΕ οφείλει να αρέµβει σε αυτήν την κατεύθυνση, ριµοδοτώντας τις ακόλουθες ενέργειες : - Καταρτισµός µίας κοινής µεταναστευτικής ολιτικής - Καταρτισµός µίας ολιτικής συνεργασίας και ανά τυξης - Καταρτισµός µίας ευρω αϊκής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και των µεταναστευτικών κυµάτων Οι ενέργειες αυτές κρίνονται ε ιτακτικές και οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να συνδράµουν στην υλο οίησή τους. Συζήτηση Ο κ. Claudio Martini καταρχήν χαιρετίζει τους εκ ροσώ ους των κυβερνήσεων Ελλάδας, Πολωνίας, Πορτογαλίας και Σλοβενίας, και κατό ιν εγκαινιάζει την συζήτηση. Ο κ. Jens Sundström (Norrbotten) υ ογραµµίζει την αναγκαιότητα διατήρησης του ταµείου συνοχής και ε ιµένει άνω στην σηµασία της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ. Συνηγορεί υ έρ της διεύρυνσης της ολιτικής συνοχής σε όλα τα εδάφη και ζητά να διενεργηθεί µία µελέτη ου θα λαµβάνει υ όψη της την ανεργία και τα µεταναστευτικά κύµατα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. Ο κ. Jerzy Kwieciński (Πολωνική Κυβέρνηση) υ ογραµµίζει µε τη σειρά του την σηµασία της ολιτικής συνοχής για τις ευρω αϊκές Περιφέρειες. Εφιστά την ροσοχή στην σηµασία της ε όµενης ε ανεξέτασης του ροϋ ολογισµού και τονίζει ως οι Περιφέρειες θα ρέ ει να συµµετάσχουν σε αυτή. ιευκρινίζει ε ίσης ότι οι α οδέκτες των ιαρθρωτικών Ταµείων έχουν αυξηµένες ευθύνες, καθώς οφείλουν να α οδείξουν έµ ρακτα την α οτελεσµατικότητα των όρων ου α ορροφούν, σε όρους ανά τυξης και α ασχόλησης. Ο κ. Xavier Gizard αναγγέλλει ως µετά α ό ένα διάστηµα διά αυσης, η CRPM ε ανέρχεται στο ζήτηµα της συνοχής. Ένα ε εξηγηµατικό σηµείωµα ου θα αρουσιάζει τις θέσεις της CRPM σχετικά θα ροταθεί τον Ιανουάριο 2008 κατά τη διάρκεια ενός σεµιναρίου ου θα ραγµατο οιηθεί για αυτό το ζήτηµα στη Σεβίλλη. Το ζήτηµα αυτό θα α οτελέσει ε ίσης το κεντρικό θέµα της ε όµενης Γενικής Συνέλευσης της CRPM, τον Οκτώβριο του 2008 στην Ακιταίν. Ο κ. Kevan Lim (East of England Regional Assembly) ε ανέρχεται στο ζήτηµα του FOGAR καθώς και στην διαδικασία ου οδήγησε στην σηµερινή κατάσταση. Ζητά α ό το Πολιτικό Γραφείο να ε ιληφθεί του θέµατος. Ο κ. Claudio Martini υ ενθυµίζει ως η συζήτηση γύρω α ό την εδαφική συνοχή έχει ως ρωταρχικό στόχο την ισότητα ευκαιριών µεταξύ των εδαφών και σηµειώνει ότι η ροώθηση του ζητήµατος αυτού είναι ρος το συµφέρον της CRPM. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 9

10 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM εδοµένης της συζήτησης ου γίνεται στην σύνοδο της ολοµέλειας αναφορικά µε το FOGAR ( ρβ. Σύνοδος 1), ο κ. Claudio Martini ροτείνει να υ άρξει µία σχετική εµβάθυνση ε ί του θέµατος στην ηµερήσια διάταξη του Πολιτικού Γραφείου. Η ρόταση αυτή γίνεται δεκτή. 1- FOGAR Ο κ. Claudio Martini εγκαινιάζει τη συζήτηση. - Υ ενθυµίζει ως θα διεξαχθεί στις αρχές Νοεµβρίου µία συνεδρίαση µεταξύ των µελών του FOGAR και του ΟΗΕ, κατό ιν ρόσκλησης του PNUD, ροκειµένου να συζητηθεί ο τρό ος µε τον ο οίο το FOGAR θα µ ορέσει να χρησιµο οιηθεί ως µέσο διαρθρωτικής συζήτησης µεταξύ ΟΗΕ και Περιφερειών. Η συνεδρίαση αυτή αναµένεται να α οτελέσει την ευκαιρία για να γνωστο οιηθούν οι ροθέσεις του ΟΗΕ ε ί του θέµατος. Προτείνει : o Να α οσταλεί ένας λήρης φάκελος σχετικά µε αυτό το θέµα στο σύνολο των Περιφερειών της CRPM ροκειµένου να εγκαινιαστεί η συζήτηση o Να γίνει ένας α ολογισµός κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του Ιανουαρίου του 2008 ροκειµένου να συγκεντρωθούν οι αρατηρήσεις και τα σχόλια των Περιφερειών µελών - Θεωρεί οξύµωρο το γεγονός ότι, ενώ οι αγκόσµιες αρχές στο σύνολό τους ζητούν α ό την CRPM να µετατρέψει το FOGAR σε ένα αγκόσµιο εργαλείο, ορισµένες Περιφέρειες Μέλη εκφράζουν αµφιβολίες για την σκο ιµότητα µίας τέτοιας ρωτοβουλίας. Παραδέχεται ωστόσο ότι ο οιαδή οτε συζήτηση σχετικά είναι ευ ρόσδεκτη. Ο κ. Jean-Yves Le Drian εκτιµά ως οι ροτάσεις του κου Claudio Martini θα α οδειχθούν χρήσιµες και κατευναστικές για την συζήτηση αυτή, η ο οία, κατά τη γνώµη του, είναι α οτέλεσµα αρερµηνείας. Κατανοεί ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει ως στόχο ούτε να διασ άσει, αλλά ούτε και να συγχωνεύσει την CRPM µε το FOGAR. Η CRPM θα συνεχίσει να είναι αυτόνοµη και η συµµετοχή της στις δραστηριότητες του FOGAR θα χρηµατοδοτείται α ό τις ό οιες εθελοντικές εισφορές των Περιφερειών της. Η κα Christel Liljeström στηρίζει τις ροτάσεις αυτές. Εκτιµά ε ίσης ότι οι συζητήσεις στην σύνοδο της ολοµέλειας χαρακτηρίζονται α ό ένα ρόβληµα ε ικοινωνίας. εδοµένου του γεγονότος ότι οι συµµετέχοντες συχνά διαφέρουν α ό συνεδρίαση σε συνεδρίαση, θεωρεί αναγκαίο οι µηχανισµοί λήψης α οφάσεων να είναι α όλυτα διαφανείς. Ο κ. Kevan Lim ευελ ιστεί ότι η ρόταση του Ιανουαρίου του 2008 δεν θα ροκαλέσει οικονοµικές ε ι τώσεις. Προσθέτει δε ότι οι στόχοι του FOGAR οφείλουν να είναι ταυτόχρονα ολιτικοί και συγκεκριµένοι. Η κα Annelie Stark ε ιµένει άνω στη σηµασία της διαµόρφωσης µίας ξεκάθαρης εικόνας σχετικά µε τις οικονοµικές συνέ ειες του FOGAR. Ο κ. Philippe Bonneau (Basse-Normandie) δηλώνει την αµέριστη στήριξη της Περιφέρειάς του ρος το FOGAR. Θεωρεί δεδοµένη την διεθνή ροβολή όσον αφορά τις εργασίες ου γίνονται α ό την CRPM, και δεν αµφισβητεί την διαφάνεια της ρωτοβουλίας αυτής. Ο κ. Jorma Pitkälä (Païjiat Häme) στηρίζει τις ροτάσεις του κου Claudio Martini. Ο κ. Claudio Martini ροτείνει να κλείσει η συζήτηση µε την έγκριση των ρακτικών του Πολιτικού Γραφείου του Augustów. Τα ρακτικά υιοθετούνται. 2- ηµοσιονοµικές α οφάσεις : Υιοθέτηση σχεδίου ροϋ ολογισµού 2008 και οικονοµική κατάσταση τρέχοντος έτους Οι κκ. Yves Morvan και Jacques Boulau ( ιοικητικό Συµβούλιο) αρουσιάζουν τους λογαριασµούς σε τρεις χρόνους : 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 10

11 2.1. Ε ισκό ηση των λογαριασµών του 2006, οι ο οίοι βρίσκονται σχεδόν σε ισορρο ία ( ). Οι λογαριασµοί 2006 έχουν ήδη υιοθετηθεί α ό το Πολιτικό Γραφείο του Augustów, και θα ρέ ει να ε ικυρωθούν α ό την Γενική Συνέλευση της CRPM Ειδική ληροφόρηση σχετικά µε τους λογαριασµούς του 2007 ου βρίσκονται σε εξέλιξη, ο ροϋ ολογισµός των ο οίων υιοθετήθηκε α ό το ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική Συνέλευση των Περιφερειών στην Μούρθια το Σύµφωνα µε τις ροβλέψεις, οι λογαριασµοί αναµένεται να αρουσιαστούν ελαφρά κερδοφόροι στα τέλη του έτους (εκτίµηση + 50/60 χιλ. ) αρά την αύξηση των εξόδων µεταφοράς, γεγονός το ο οίο οφείλεται : o Στα ρόσθετα έσοδα ου ηγάζουν α ό την ένταξη των 3 αυτών νέων Περιφερειών o Στην εξόφληση των εν αναµονή εισφορών της Περιφέρειας της Σικελίας o Στα ρόσθετα έσοδα για τα σχέδια ρογραµµάτων συνεργασίας SDEA (το έλλειµµα καλύφθηκε α ό το Ταµείο Sud Europe Atlantique) και Gederi (το έλλειµµα καλύφθηκε α ό τις έκτακτες συνδροµές 4 Περιφερειών). Συζήτηση γύρω α ό τους λογαριασµούς του 2007 Ο κ. Kevan Lim εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά µε την αύξηση του ροϋ ολογισµού µεταφορών. ηλώνει µη ικανο οιηµένος α ό την ληροφορία ερί υ οτίµησης του ροϋ ολογισµού αυτού στις αρχικές εκτιµήσεις. Ο κ. Henning Gjellerod (Midtjylland) αρεµβαίνει στο όνοµα των δανέζικων Περιφερειών, οι ο οίες έκαναν µία σχετική συζήτηση και συµµερίζονται τις ανησυχίες του εκ ροσώ ου του East of England Regional Assembly. Ο κ. Xavier Gizard διευκρινίζει ως οι ενδεικνυόµενες τιµές εξόδων µεταφοράς του 2007 ήταν αισθητά µειωµένες σε σχέση µε το ραγµατικό τους ύψος, ροκειµένου να αρουσιαστεί ο ροϋ ολογισµός ισοσκελισµένος. Η αύξηση αυτή α οτελεί ε οµένως κάτι το φυσιολογικό Μία ρόταση ροϋ ολογισµού 2008, ο κ. Yves Morvan σηµειώνει ως ρόκειται για έναν ροϋ ολογισµό ταυτόχρονα στενότητας (αναστολή εργασιών οµάδας µελέτης ροο τικών του Πόρτο, κατάργηση µίας θέσης βοηθού στις Βρυξέλλες, λήξη του συµβολαίου αλιείας) αλλά και ανοίγµατος ( ρόσληψη µίας γραµµατέας λόγω του αυξηµένου φόρτου εργασίας, ρόσληψη ενός εµ ειρογνώµονα και ενός ε ιµελητή). Τα σχετικά µε τις εξωτερικές συνεργασίες έξοδα θα καλύ τονται α ό ένα ειδικό ταµείο του ροϋ ολογισµού 2007 και α ό τις εθελοντικές εισφορές των Περιφερειών. Οι κκ. Yves Morvan και Jacques Boulau υ ενθυµίζουν ότι οι τιµές των εισφορών καθορίστηκαν µε βάση τις διακυµάνσεις του ληθωρισµού α ό το 2004 και εκτιµούν ότι ρέ ει να γίνει ένα βήµα µ ρος. Προτείνουν 4 σενάρια : Προτεινόµενη αύξηση Εκτιµώµενο α οτέλεσµα στον ροϋ ολογισµό ,91% ( ληθωρισµός Eurostat) % % % Συστήνουν µία αύξηση της τάξης του +5%. Συζήτηση γύρω α ό τους λογαριασµούς του 2008 Ο κ. Xavier Gizard διευκρινίζει ως το CVAA, το FOGAR καθώς και το nrg4sd λειτουργούν ανεξάρτητα α ό τον ροϋ ολογισµό της CRPM και χωρίς ε ι τώσεις σε αυτόν ή στις εισφορές των Περιφερειών µελών. Οι 3 αυτές θέσεις δικαιολογούν εν µέρει την αύξηση των εξόδων µεταφοράς (αντι ροσω εύοντας ένα οσό ύψους +/- 95 χιλ. ). Ο κ. Claudio Martini ροτείνει την υιοθέτηση µίας τριετούς συµφωνίας στα ρότυ α εκείνης του Stavanger : αύξηση εισφορών ροκειµένου να ε ιτευχθεί ένα νέο ε ί εδο ισορρο ίας το 2008, και στη συνέχεια σταθερο οίηση το 2009 και 2010 (αύξηση ανάλογη το ρυθµό αύξησης του ληθωρισµού). Ο κ. Kevan Lim στηρίζει την ρόταση αυτή. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 11

12 Η κα Gunn Marit Helgesen (Telemark) εκτιµά ότι οι Περιφέρειες δεν έχουν άλλη ε ιλογή εφόσον ε ιθυµούν να συνεχιστούν οι δραστηριότητες της CRPM. Στην ερί τωση ου δεν ψηφιστεί καµία αύξηση µέσα στο 2007, θα ρέ ει να ελαττωθούν οι δραστηριότητες και να ε ιλεγούν αυτές άνω στις ο οίες θα ε ικεντρωθούµε. Το σχέδιο ροϋ ολογισµού 2008, λαµβάνοντας υ όψη την αύξηση κατά 5% του ύψους των εισφορών και µε δεδοµένο γεγονός ότι δεν θα σηµειωθεί άλλη αύξηση στις εισφορές του 2009 και 2010 έραν της σχετιζόµενης µε τον ληθωρισµό, υιοθετείται α ό την Γενική Συνέλευση. Το συνολικό ύψος των ροϊόντων, συµ εριλαµβανοµένης της CRPM, των Γεωγραφικών Ε ιτρο ών, των ρογραµµάτων εσωτερικής και εξωτερικής συνεργασίας και του CVAA ανέρχεται στα , ενώ οι συνολικές δα άνες ανέρχονται στα Έ ειτα α ό ανάκτηση ειδικών όρων ύψους , το α οτέλεσµα του σχεδίου ροϋ ολογισµού 2008 αρουσιάζει έλλειµµα σε ειδικούς όρους. Σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα εισφορών ου υιοθετήθηκε α ό την Γενική Συνέλευση για το 2008, τα στοιχεία έχουν ως εξής : 0, ανά κάτοικο Ελάχιστη εισφορά ανά Περιφέρεια µε ληθυσµό µικρότερο των κατοίκων : Υιοθέτηση σχεδίων Τελικής ιακήρυξης και ροσαρτηµένων ψηφισµάτων Ο κ. Jean-Didier Hache (Ε ιτρο ή Νησιών) αρουσιάζει τα α οτελέσµατα της οµάδας σύνθεσης ψηφισµάτων : - Καµία αρατήρηση δεν γίνεται σχετικά µε τις ροτάσεις τρο ολογίας ου έγιναν αναφορικά µε την Τελική ιακήρυξη, το ψήφισµα ου ροτάθηκε α ό την Ε ιτρο ή Βόρειας Θάλασσας, τα δύο ψηφίσµατα ου ροτάθηκαν α ό την ιαµεσογειακή Ε ιτρο ή και το ψήφισµα ου ροτάθηκε α ό την CRPM. - Το ψήφισµα ου ροτάθηκε α ό την Ε ιτρο ή Βαλτικής Θάλασσας θα ρέ ει να α οτελέσει αντικείµενο συζήτησης στην Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα η τρο ολογία ου ροτάθηκε α ό τις Ε ιτρο ές Νησιών και Βόρειας Θάλασσας. Ο κ. Christian Guyonvarc h ζητά να γίνει µία τρο ο οίηση στην ορολογία (α αλοιφή του σηµείου «ορυκτό καύσιµο») - Ο κ. Reinhard Boest (Mecklenburg-Vorpommern) αναρωτιέται σχετικά µε την σκο ιµότητα του ψηφίσµατος ου αρουσιάστηκε α ό την Ε ιτρο ή Βαλτικής Θάλασσας µε θέµα την «Via Baltica». εδοµένου του γεγονότος ότι το ζήτηµα βρίσκεται ενώ ιον του Ευρω αϊκού ικαστηρίου, γνωστο οιεί ότι θα ψηφίσει εναντίον της ρότασης αυτής. 4- Εξέταση των αιτήσεων ένταξης Οι αιτήσεις ένταξης των Περιφερειών Burgas, Monastir και Syddanmark εγκρίνονται α ό το Πολιτικό Γραφείο. 5- Συµ ληρωµατικοί διορισµοί Πολιτικού Γραφείου Ο κ. Xavier Gizard αρουσιάζει τη λίστα των νέων µελών του Πολιτικού Γραφείου. Η λίστα υιοθετείται. 6- Ε όµενη συνεδρίαση Πολιτικού Γραφείου Το ε όµενο Πολιτικό Γραφείο της CRPM θα ραγµατο οιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2008 στην Σεβίλλη. Η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (Ελλάδα) ροτείνει την διεξαγωγή µίας συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου στις 27 Ιουνίου 2008 στην Ρόδο. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 12

13 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΝΟ ΟΣ 3 : ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο κ. Claudio Martini υ οδέχεται τον Ε ίτρο ο Joe Borg και ενηµερώνει την Συνέλευση αναφορικά µε την οµαλή έκβαση της ευρω αϊκής συνόδου της Λισσαβόνας, στην ο οία ε ιτεύχθηκε η εύρεση συµφωνίας σχετικά µε το σχέδιο της α λουστευµένης Συνθήκης. Καλεί την CRPM να α οστείλει στο Συµβούλιο και στην Ε ιτρο ή συγχαρητήριο µήνυµα υ οστήριξης. Στη συνέχεια υ ενθυµίζει τις ροτεραιότητες της CRPM και την δέσµευσή της υ έρ της ροώθησης µίας ευρω αϊκής ναυτιλιακής ολιτικής. Προσεχώς θα ραγµατο οιηθεί και µία διεξοδική ανάλυση των ροτάσεων, ωστόσο ο στόχος των Περιφερειών αραµένει η ε ικύρωση ενός συνε ούς σχεδίου δράσης κατά την διάρκεια της ευρω αϊκής συνόδου του εκεµβρίου του Υ ενθυµίζει σχετικά την λήρη διαθεσιµότητα της CRPM στην µελλοντική σλοβακική ροεδρία. Στη συνέχεια γνωστο οιεί στην Συνέλευση τις ροσω ικές του θέσεις : η Γαλάζια Βίβλος εµ εριέχει τους σ όρους των ροσδοκιών των Περιφερειών, όµως το είραµα θα είναι α όλυτα ε ιτυχηµένο µόνο µέσα α ό ρακτικές εφαρµογές, όσο και αν οι ροσδοκίες για ένα µακρο ρόθεσµο όραµα, για ριζοσ αστικές ρωτοβουλίες και για µία καλύτερη οικονοµική ροο τική διαψεύστηκαν. Σφαιρικά, η Γαλάζια Βίβλος κρίνεται ικανο οιητική, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον συνυ ολογισµό της κοινωνικής διάστασης, και οι Περιφέρειες δηλώνουν έτοιµες να συµµετάσχουν ενεργά στις ροτεινόµενες ρωτοβουλίες. Ο κ. Joe Borg (Ε ίτρο ος Αλιείας και Ναυτιλιακών Υ οθέσεων) σηµειώνει κατευθείαν ως µε την ύ αρξη της Γαλάζιας Βίβλου, η ώρα για δράση έχει λέον έρθει. Η φιλοσοφία είναι να συµφιλιώσει τις στρατηγικές του Γκέτεµ οργκ και της Λισσαβόνας, και να ενισχύσει τη συνοχή µεταξύ τοµεακών ολιτικών. Παραθέτει στη συνέχεια τα σηµαντικότερα σηµεία της Γαλάζιας Βίβλου ξεκινώντας α ό την διακυβέρνηση, για την βελτίωση της ο οίας οι κυβερνήσεις καλούνται να δηµιουργήσουν συνεργίες µεταξύ των ολιτικών και να εκσυγχρονίσουν τη σχετική νοµοθεσία, ακολουθώντας το αράδειγµα του Καναδά και της Αυστραλίας. ιευκρινίζει ως αρ ό,τι δεν υ άρχει κά οια ενιαία ροσέγγιση, η Ε ιτρο ή ε ιθυµεί να αραθέσει ένα λαίσιο, το ο οίο θα διευκολύνει τη δράση των οικίλων εµ λεκόµενων κοινοτήτων, καθώς και ορισµένα µέσα, για την ενίσχυση του συντονισµού. Αναφέρει σχετικά τα τρία βασικότερα στοιχεία σε αυτό το σκο ό, ου δεν είναι άλλα α ό τον έλεγχο, τη χωροταξία και την ληροφόρηση. Προτείνει την ροώθηση των ακόλουθων ενεργειών : την διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου δικτύου εντο ισµού των λοίων και ενός δικτύου αρατηρητηρίων και συλλογής δεδοµένων. Ένα φύλλο ορείας έχει ροβλεφθεί για το 2008, ωστόσο οι εργασίες υ άγονται στη δικαιοδοσία των Κρατών. Στη συνέχεια ε ικεντρώνεται στην α αραίτητη ροϋ όθεση της διάθεσης ενός υγιούς θαλάσσιου εριβάλλοντος, και στην αναγκαιότητα της ροστασίας των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων και της διασφάλισης της οιότητας των αράκτιων ζωνών, ροσ αθώντας ταυτόχρονα να ροφυλάξουν τις τελευταίες α ό τις συνέ ειες των κλιµατικών αλλαγών. Στο σκο ό αυτό, οι Περιφέρειες καλούνται να διαδραµατίσουν ρωταγωνιστικό ρόλο, χρησιµο οιώντας λήρως τα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα ου τους έχουν αρασχεθεί. Ολοκληρώνει διευκρινίζοντας ότι η ρωτοβουλία αυτή α οτελεί µία καθοριστική ολιτική εξέλιξη και ως βρισκόµαστε στο ξεκίνηµα µίας διαδικασίας, στη συγκεκριµενο οίηση της ο οίας οι Περιφέρειες είχαν αδιαµφισβήτητη συµβολή ως ρυθµιστές των αράκτιων δραστηριοτήτων. Κλείνει εκφράζοντας τις ευχαριστίες του ρος την CRPM για τη στάση την ο οία ε έδειξε υ έρ της ολοκληρωµένης αυτής ναυτιλιακής ολιτικής, ενώ υ ολογίζει στην ενεργή στήριξή της και µελλοντικά. Ο κ. João Mira Gomes (Υφυ ουργός Άµυνας και θάλασσας της Πορτογαλίας), εκ µέρους της ορτογαλικής κυβέρνησης, ε ιθυµεί να συγχαρεί την ευρω αϊκή Ε ιτρο ή για την εισήγησή της, η ο οία κατά την ά οψή του αντικατο τρίζει τις ιδιαιτερότητες των ναυτιλιακών ζητηµάτων, αντικαθιστώντας τις α οσ ασµατικές ροσεγγίσεις α ό µία ενο οιηµένη και ολοκληρωµένη ροσέγγιση. Υ ενθυµίζει ως η Γαλάζια Βίβλος ήταν το α οτέλεσµα µίας εντατικής συνεργασίας και ως η Πορτογαλία ακολούθησε την ροσέγγιση αυτή α ό την αρχή : ήδη α ό το 2005, µία κοινή συνεισφορά Γαλλίας, Ισ ανίας και Πορτογαλίας είχε α οσταλεί στην ευρω αϊκή Ε ιτρο ή, για να υιοθετηθεί στη συνέχεια α ό την Πράσινη Βίβλο. 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 13

14 Εκτιµά ότι η σύνοδος της Λισσαβόνας θα α οτελέσει µία σηµαντική στιγµή της ορτογαλικής Προεδρίας δεδοµένου ότι θα συγκεντρώσει τους ναυτιλιακούς εκ ροσώ ους των 27 ευρω αϊκών Κρατών, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας. Η ορτογαλική Προεδρία θα βρεθεί εκεί σε θέση ακρόασης των Κρατών µελών, κάτι το ο οίο θα συνεχιστεί ως την διαµόρφωση του τελικού συµ εράσµατος του ευρω αϊκού Συµβουλίου το εκέµβριο του Στη συνέχεια, αρχής γενοµένης α ό τον Ιανουάριο του 2008, θα καταρτιστούν ορισµένα συγκεκριµένα και κλιµακούµενα µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της ε ικουρικότητας. Υ ενθυµίζει ως αραµένει ακόµη άγνωστο το αν θα υ άρξουν κά οια ειδικά ναυτιλιακά κονδύλια στον µελλοντικό ροϋ ολογισµό της Ένωσης η σχετική α όφαση θα ληφθεί στη συνέχεια. Ολοκληρώνει δηλώνοντας ότι οι Περιφέρειες φέρουν ροστιθέµενη αξία στην ναυτιλιακή ολιτική. Ο κ. Jean-Yves le Drian ευχαριστεί τον Ε ίτρο ο Joe Borg και εύχεται το «χρώµα» της Γαλάζιας Βίβλου να µην α οδειχθεί µουντό. Θυµίζει τις εργασίες ου έχουν ραγµατο οιηθεί ως τώρα α ό την CRPM και την ισχυρή κινητο οίηση του συνόλου των θαλάσσιων φορέων. ύο ρωταρχικά ολιτικά κεκτηµένα ιστώνονται στις εργασίες ου διεξήχθησαν : - Η αναγνώριση της ιδέας ενός ευρω αϊκού θαλάσσιου χώρου - Η αναγνώριση µίας ολοκληρωµένης ναυτιλιακής ολιτικής Ορισµένα θεµατικά κεκτηµένα οφείλουν ε ίσης να υ ογραµµιστούν στο λαίσιο δράσης 29 µέτρων το ο οίο συνοδεύει τη γαλάζια Βίβλο : έρευνα, ναυτιλιακά clusters, ασφάλεια, µεταφορές, ενέργεια, κοινωνικά ζητήµατα και α ασχόληση ειδικότερα. Είναι ε οµένως εµφανές ότι υ άρχει ραγµατική βούληση για δράση. Υ άρχει, ωστόσο, και µια κά οια α ογοήτευση σχετικά µε την θέση των Περιφερειών, την α ουσία της έννοιας της θαλάσσιας λεκάνης, τις µεθόδους διαχείρισης, την α ουσία µίας µακρο ρόθεσµης στρατηγικής και την αναγνώριση χρηµατοδότησης του θαλάσσιου τοµέα α ό τα ευρω αϊκά ταµεία. Ολοκληρώνει διευκρινίζοντας ότι η κινητο οίηση της CRPM θα συνεχιστεί και ως η Ε ιτρο ή θα συνδράµει ενεργά στην κατεύθυνση της υλο οίησης των ροτεινόµενων µέτρων µέσα α ό µία οµάδα εργασίας/ αρακολούθησης, για την ο οία ροτείνει την ονοµασία «Aqua Marina». Συζήτηση Ο εκ ρόσω ος των Shetlands υ ογραµµίζει ως η Γαλάζια Βίβλος α οτελεί την σηµαντικότερη ολιτική ρωτοβουλία ου έχει ανα τύξει η Ε ιτρο ή για τις θαλάσσιες Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες ε ιθυµούν να δουν την ρακτική εφαρµογή της το συντοµότερο δυνατόν, κάτι το ο οίο θα ωφελήσει τις αράκτιες κοινότητες. ιευκρινίζει ωστόσο ότι µία τέτοια ρωτοβουλία δύσκολα θα στηριχτεί α ό τις αλιευτικές κοινότητες, οι δραστηριότητες των ο οίων βρίσκονται σε ελεύθερη τώση τα τελευταία χρόνια. Η κα Christel Liljeström συγχαίρει τον Ε ίτρο ο Joe Borg και σηµειώνει την βούλησή της για συνέχιση της κινητο οίησης. Ζητά να µάθει α ό την Ε ιτρο ή αν είναι έτοιµη να δεχθεί να αναλάβουν την ευθύνη για την υλο οίηση της ολοκληρωµένης αυτής ναυτιλιακής ολιτικής οι εριφερειακοί και το ικοί φορείς. Υ ογραµµίζει ε ίσης την αναγκαιότητα ε αναφοράς της έννοιας της θαλάσσιας λεκάνης ροκειµένου να υ άρξει διαφορο οιηµένη ροσέγγιση στην εφαρµογή. Η κα Gunn Marit Helgesen συγχαίρει ε ίσης τον Ε ίτρο ο Joe Borg και υ ογραµµίζει την σκο ιµότητα µίας οικοσυστηµικής ροσέγγισης µε µία ευθεία εµ λοκή των εταίρων. Υ ογραµµίζει ε ίσης την αναγκαιότητα διάθεσης οικονοµικών όρων για την οµαλή εφαρµογή του σχεδίου δράσης ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ολοκληρωµένη διαχείριση των αράκτιων ζωνών. Ο εκ ρόσω ος της Καντάµ ρια συγχαίρει την Ε ιτρο ή και ε αναλαµβάνει την λήρη δέσµευση των ατλαντικών Περιφερειών για ενεργή συµµετοχή στο σχέδιο δράσης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα. Τονίζει σχετικά τη σηµασία της ενεργής συµµετοχής των Περιφερειών στις εργασίες του Ευρω αϊκού Πρακτορείου ασφάλειας στη θάλασσα. Ο κ. Philippe Duron (Basse-Normandie) ε ιµένει άνω στα τρία αυτά σηµεία : στις κλιµατικές αλλαγές, και ειδικότερα στην αναγκαιότητα εκτίµησης των κοινωνικοοικονοµικών ε ι τώσεών τους, στα λιµάνια και τις θαλάσσιες µεταφορές υ ό το ρίσµα του εριορισµού των διαδικασιών στην ζώνη «Σέγκεν» και ειδικότερα στην αλιεία και την αναγκαιότητα στήριξης της αράκτιας αλιείας µικρής κλίµακας. Ο κ. Roald Bergsaker (Rogaland) διακρίνει σε αυτήν την ρωτοβουλία µία υ οδειγµατική διαδικασία την ο οία στηρίζει λήρως. Υ ογραµµίζει την ανάγκη διατµηµατικών ροσεγγίσεων και αναφέρει ως αραδείγµατα τον θαλάσσιο διάδροµο του Μ άρεντς και τις σχέσεις µε την Ρωσία. Σηµειώνει ως η 35 ης γενικησ συνελευσησ της CRPM 17/19 οκτωβριου 2007 Φλωρεντια (Τοσκανη, Ιταλια) p. 14

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες ου ανα τύχθηκαν έκτοτε έχουν ενταχθεί σε ένα γενικό λαίσιο ου χαρακτηρίζεται α ό τρία στοιχεία ρωταρχικής σηµασίας :

Οι εργασίες ου ανα τύχθηκαν έκτοτε έχουν ενταχθεί σε ένα γενικό λαίσιο ου χαρακτηρίζεται α ό τρία στοιχεία ρωταρχικής σηµασίας : CRPMCOM0900 51 A1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009) Κατά την ραγµατο οίηση της Γενικής Συνέλευσης της Μ αγιόν, α ό την 1 η ως τις 3 Οκτωβρίου, οι Περιφέρειες µέλη της CRPM έδωσαν εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 36 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM 2/3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΜΠΑΓΙΟΝ (AΚΙΤΑΙΝ, ΓΑΛΛΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 36 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM 2/3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 ΜΠΑΓΙΟΝ (AΚΙΤΑΙΝ, ΓΑΛΛΙΑ) CRPMPRV08 0058 A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 34 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM 25/27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΜΟΥΡΘΙΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 34 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM 25/27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ΜΟΥΡΘΙΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ) CRPMPRV06 0032 A0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Ε ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ - ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CRPMNTP08 0022 A0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 37 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM 1-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ (VÄSTRA GÖTALAND, ΣΟΥΗ ΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 37 ΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CRPM 1-2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ (VÄSTRA GÖTALAND, ΣΟΥΗ ΙΑ) CRPMPRV09 0051 A1 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΘΕΜΙΤΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΙΑΣ CRPMPPP060007 C0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN

AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN AFTER LIFE COMMUNICATION PLAN THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Κτηνοτροφικών Υ ολειµµάτων & Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM

28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM Commission des Iles Islands Commission 28 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM ΒΑΛΕΑΡΙ ΕΣ ΝΗΣΟΙ (ΜΑΓΙΟΡΚΑ) - 10 ΚΑΙ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008 - Τελική ιακήρυξη.....σελ. 2 o Παράρτηµα 1 - Οµάδα 158.... Σελ. 4 o Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M. CRPMPRV07 0056 A0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.ΛΕΑ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 13-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE ΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΠΑΕΣ-ΕΣΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. CRPMPRV08 0035 A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου

Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Οµιλία Προέδρου της Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην έναρξη του Προσυνεδρίου του Ηρακλείου Κυρίες και κύριοι Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί σήµερα ξεκινάµε α ό τον τό ο καταγωγής µου, την Κρήτη, τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ) CRPMPRV07 0006 A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

31η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM

31η ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της CRPM Επιτροπή των Νησιών της CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F 35700 Rennes Τηλ.: +33 2 99 35 40 50 - Email : jdh@crpm.org ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α : http://www.islandscommission.org 31η ιάσκεψη της

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/10/2012)

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/10/2012) A0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) Τηλ.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Φαξ: + 33 (0)2 99

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Η συνέντευξη ως µέθοδος ε ιλογής ροσω ικού στην ελληνική δηµόσια διοίκηση

Η συνέντευξη ως µέθοδος ε ιλογής ροσω ικού στην ελληνική δηµόσια διοίκηση Η συνέντευξη ως µέθοδος ε ιλογής ροσω ικού στην ελληνική δηµόσια διοίκηση Παρασκευής Αντ. ραµαλιώτη Η ε ιτυχία, λέγεται, έχει ολλούς γονείς και στο µεγάλο στίβο της ανά τυξης και της ευηµερίας, το ανθρώ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/ , και ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/ (Α Α:6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ) εγκύκλιοι του Υ ουργείου ιοικητικής

ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/ , και ΙΠΑΑ /ΠΡΟΣ/180/οικ.42334/ (Α Α:6ΖΕΗ465ΧΘΨ-ΟΛΓ) εγκύκλιοι του Υ ουργείου ιοικητικής Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2573 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. ΠΡΟΣ: 1. ήµους της Χώρας Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

34 η Ετήσια ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών CΡΜR

34 η Ετήσια ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών CΡΜR Commission des Iles CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F 35700 Rennes Tel : +33 2 99 35 40 50 - Email : jdh@crpm.org SITE WEB : http://www.islandscommission.org 34 η Ετήσια ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: Ω33ΓΩΛΚ-Ξ9Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 14 /2017 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM

39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ CRPM C0 CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης για την ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την ροστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M. 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Ο ΗΣΣΟΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M. 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Ο ΗΣΣΟΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) CRPMPRV09 0035 A0 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : +

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της

Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Ο Νοµός Κορινθίας βρίσκεται στο ΒΑ τµήµα της Πελο οννήσου έχοντας ένα µικρό τµήµα βόρεια α ό τον Ισθµό, ουσιαστικά στην εδαφική ε ικράτεια της Στερεάς Ελλάδας, το ο οίο φτάνει έως την εριοχή των Μεγάρων,

Διαβάστε περισσότερα

33 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νησιών της CPMR

33 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νησιών της CPMR Commission des Iles CRPM CPMR Islands Commission C/O CPMR 6 Rue St Martin - F 35700 Rennes Tel : +33 2 99 35 40 50 - Email : jdh@crpm.org SITE WEB : http://www.islandscommission.org 33 η Ετήσια Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΝΞΚΩΛΚ-1ΛΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 239 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 77Ο2ΩΛΚ-2 Ο Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 24 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 305 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος 2015 Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's 5.9.2015 Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Moody's Investors Service εκτιµά ότι ο κίνδυνος αθέτησης των υ οχρεώσεων της Ουκρανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM. 25/27 Οκτωβρίου 2006 Μούρθια (ES)

XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM. 25/27 Οκτωβρίου 2006 Μούρθια (ES) CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Τα Τµήµατα Ιατρικής της Σχολής Ε ιστηµών Υγείας, Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/ MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium EURO PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/11.07.2011 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης

ΡΑΣΗ 3. Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων Εταιρικών Πρακτικών ου Έµ ρακτα Προωθούν την Ισότητα των Φύλων στο Περιβάλλον Α ασχόλησης Ίσες Ευκαιρίες & Ανάπτυξη: ηµιουργία Μηχανισµού ιευκόλυνσης & Υποστήριξης της ιαδικασίας Ενσωµάτωσης της Αρχής των Ίσων Ευκαιριών στο Περιβάλλον Απασχόλησης ΡΑΣΗ 3 Μελέτη Ανάλυσης & Ταξινόµησης Ε ιλεγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, αράγραφος 6) (Υ όθεση 6536 & 6537 /2004) ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΑΗΣ) ΤΗΣ ΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 23 Νοεµβρίου 2010 Για την εταιρεία ACTS : Πα αγεωργίου Κων/νος Εθν. Βενιζέλου 189, Σούδα/ Χανιά, ΤΚ 73200 AΦΜ: 065439343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ακαδ. Έτος 0-03 ιδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ ιδάσκων ε ί Συµβάσει Π. 407/80 v.koutras@fme.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ «Ο καθορισµός των αρακτίων και υ εράκτιων θαλασσίων συνόρων της Κύ ρου µε βάση το ιεθνές ίκαιο, τις ιεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η σταδιακή ανάκαµψη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα