Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/21-3-2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 4/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 21/3/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/26848/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Μιχαήλ Χριστοδούλου Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 6) Μπούκλας Ηλίας -Μέλος 7) Λυµουράς Παναγιώτης -Μέλος 8) Συκόφυλλος Μιχαήλ -Μέλος 9) Ιδοµενέας Παναγιώτης -Μέλος 10) Παναή Ευαγγελία Απόντες: 1) Μπαράκας Αθανάσιος -Μέλος Αρ. αποφ. 22/ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 9/11114/2011 της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ επί της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ισιδώρου. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 23/ Περίληψη 35

2 Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 4/16784/2011 της ενδιαφερόµενης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ στην ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ στο.. Γενναδίου εντός οικισµού. Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 24/ Περίληψη Χορήγηση προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος στον ΠΙΝΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗ. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούµενος το θέµα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Την ΑΠ 4/24484/853/2011 του ενδιαφερόµενου για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας, οµόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ στον ΠΙΝΤΖΟ ΙΩΑΝΝΗ στο.. Ασκληπιείου περιοχή εσπότη Ρυάκι (Ξενοδοχείων). Η παρούσα προέγκριση δεν δεσµεύει την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστηµα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονοµικές, πολεοδοµικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Αρ. αποφ. 25/ Περίληψη Απόσυρση 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης που αφορά στην µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου. 36

3 Η εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, ζήτησε από την Επιτροπή την απόσυρση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης που αφορά στην µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου διότι κατά την εκτίµηση της Τεχν. Υπηρεσίας το θέµα θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου και συγκεκριµένα µελετάται σοβαρά η αλλαγή της κατεύθυνσης της µονοδροµήσεως, λαµβάνοντας υπόψη και άλλα στοιχεία τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη προηγουµένως. Ο κ. Φλεβάρης θεωρεί ότι το θέµα, επειδή το µελέτησε ο ίδιος, είναι πλήρες και πρότεινε να µην αποσυρθεί, αλλά να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µειοψηφούντων των µελών Φλεβάρη, Συκόφυλου, Ιδοµενέα και Παναή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την απόσυρση του 2 ου θέµατος της Ηµερήσιας ιάταξης που αφορά στην µονοδρόµηση της οδού Ζακύνθου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό µέρος της παρούσης. Αρ. αποφ. 26/ Περίληψη ιαγράµµιση Κεντρικής εισόδου προέκτασης Νεστοριδείου. (Θέµα Τεχν. Υπηρεσιών) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, το ΑΠ 2/5965/ έγγραφο της νσης Τεχν. Υπηρεσιών µε το οποίο προτείνει στην Ε.Π.Ζ. τη διαγράµµιση (κίτρινη γραµµή) της κεντρικής εισόδου της προέκτασης του Νεστοριδείου Μελάθρου επί της οδού Ιωάννου και Πάολας Νεστορίδου (πρώην Κώ) για µία µόνο θέση για να µην σταθµεύουν αυτοκίνητα, έτσι ώστε να µην δυσχεραίνεται η λειτουργία του κτηρίου. Το ως άνω έγγραφο συντάχθηκε µετά από αίτηση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης προς την νση Τεχν. Υπηρεσιών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τη διαγράµµιση (κίτρινη γραµµή) της κεντρικής εισόδου της προέκτασης του Νεστοριδείου Μελάθρου επί της οδού Ιωάννου και Πάολας Νεστορίδου (πρώην Κώ) για να µην σταθµεύουν αυτοκίνητα, για µία µόνο θέση, λόγω των ηυξηµένων αναγκών που έχει η πόλις της Ρόδου σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, έτσι ώστε να µην δυσχεραίνεται η λειτουργία του κτηρίου. Αρ. αποφ. 27/ Περίληψη Ανακλήσεις αποφάσεων ηµ. Επιτροπής πρώην ήµου Λινδίων που αφορούν σε προεγκρίσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, το ΑΠ 16981/703/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας. Λινδίων που αφορά στο θέµα το οποίο έχει ως ακολούθως: Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα αποφάσεις της Ε του ήµου Λινδίων, µε τις οποίες χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, εντός των ιοικητικών ορίων της ηµοτικής Ενότητας Λινδίων και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες σχετικά µε την ανάκληση τους καθόσον µέχρι σήµερα δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών. 37

4 Αν και στις διατάξεις του αρθ-80 του Κ Κ δεν αναφέρεται χρονική διάρκεια ισχύος της προέγκρισης, εκτίµηση µας είναι πως αυτή θα πρέπει να ανακαλείται µετά παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήµατος εντός του οποίου δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος και όταν βέβαια έχουν µεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε, όπως η ύπαρξη νέων κανονιστικών αποφάσεων, διοικητικών αλλαγών κλπ. Οι ενδιαφερόµενοι που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση προέγκρισης και οι σχετικές αποφάσεις έχουν ως κατωτέρω: Αρ. απόφασης 1. Ξανθούλα ΚΙΑΚΟΥ του Παναγιώτη 66/ Σπυριδούλα ΜΕΤΣΙΟΥ του Γεωργίου 3/ Μυρτούλα ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ του Στεφάνου 22/ έσποινα ΚΑΙΣΑΡΙ Η του Φιλίππου 37/ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ.-ΝΑΚΟΥ.»ΟΕ 58/ Στέφανος ΖΥΜΑΡΑΚΗΣ του Αλκιβιάδη 50/ Πολυτίµη ΚΡΟΜΥ Α του Αντωνίου 50/ Φίλιππος ΤΖΟΓΙΑΣ του Γεωργίου 81/ Μαριάνθη ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ του Κων/νου 89/ έσποινα ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ του Λούκα 47/ Anna Elizabeth NIXON Brian 47/ Ο κ. Φλεβάρης ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέµατος για ένα περίπου µήνα, έτσι ώστε η ηµ. Ενότητα. Λινδίων να επικοινωνήσει µε τους ενδιαφερόµενους για να διαπιστωθεί αν ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην έκδοση της άδειας λειτουργίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µειοψηφούντων των µελών Φλεβάρη, Συκόφυλου, Ιδοµενέα και Παναή ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την ανάκληση των αποφάσεων της ηµ. Επιτροπής του πρώην ήµου Λινδίων όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, διότι µέχρι σήµερα δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους ενδιαφεροµένους για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µε την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών. Αρ. αποφ. 28/ Περίληψη Αφαιρέσεις ή µη Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος και ανακλήσεις προηγουµένων αποφάσεων Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, λίστα που προσκόµισε η ηµοτική Αστυνοµία, στην οποία περιλαµβάνονται ονόµατα καταστηµαταρχών που αιτούνται ανάκληση παλαιοτέρων αποφάσεων λόγω προσκοµίσεως αθωωτικών αποφάσεων δικαστηρίων ή άλλων νοµιµοποιητικών εγγράφων ή προέβησαν σε διάφορες παραβάσεις. Η λίστα έχει ως ακολούθως: 1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Λεωφ. Ρόδου- Καλλιθέας αρ. 39 Σνακ µπαρ- αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο Αρ. αδείας: 232/ Αρ. εγγράφου: 10831/10 ΕΛ. ΑΣ Ανάπτυξη ογδόντα (80) αντί τριάντα (30) τραπεζοκαθισµάτων στον εξωτερικό χώρο του καταστήµατος Για το κατάστηµα είχε εκδοθεί απόφαση σφράγισης για τις 21/02/11 βάση της 458/10 απόφασης.ε. Κατέθεσε το υπ αρ.: 854/ έγγραφο του Τµ. Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ανωτέρω έχει συµµορφωθεί πλήρως. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης θα µπορούσε να ανακαλέσει την υπ αριθ. 458/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής λόγω καταθέσεως του ΑΠ 854/ έγγραφο του Τµ. Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ανωτέρω έχει συµµορφωθεί πλήρως. (ΟΜΟΦΩΝΑ) 38

5 2 ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ Ευριπίδου αρ Καφετέρια- µπαρ Αρ. Αδείας: 29/ Αρ. εγγράφου: 2/21905/11 4 η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖ. ΑΡΧ/ΤΩΝ Παρά τις επανειληµµένες ειδοποιήσεις εξακολουθεί να διατηρεί αυθαίρετες κατασκευές στο δώµα & φουγάρο στην όψη, στοιχεία που αλλοιώνουν την µορφολογία του, βλάπτουν άµεσα το µνηµείο και συνιστούν αρχαιολογική παράβαση. Με την 458/ απόφαση της.ε. δεν ανακλήθηκε η Α.Ι.Λ. του καταστήµατος. Με το υπ αρ.: 519/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η υπόθεση διαβιβάζετε ξανά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος του ανωτέρω κ. Καζουλάκης προσκόµισε στην Επιτροπή αθωωτική απόφαση δικαστηρίου που αφορά σε παραβάσεις που ήδη η ηµ. Επιτροπή του τότε.ρ. έχει αποφανθεί και ο υποδιευθυντής της ηµ. Αστυνοµίας είπε ότι το θέµα επανέρχεται στην Επιτροπή λόγω του νέου εγγράφου που απέστειλε η 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ένα (1) µήνα προκειµένου να προσκοµίσει από την 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έγγραφο από το οποίο να προκύπτει πλήρης συµµόρφωση του ανωτέρω. (Κατά πλειοψηφία µειοψηφούντων των µελών της µειοψηφίας οι οποίοι πρότειναν να µην ανακληθεί η Α.Ι.Λ. του εν λόγω καταστήµατος, επειδή η αθωωτική απόφαση που προσκόµισε αν και αφορά παλαιότερο έγγραφο της Αρχαιολογίας, αφορά στις ίδιες παραβάσεις που αναφέρονται στο νέο έγγραφο της) 3 Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ο.Ε.Περικλέους αρ. 12 Εστιατόριο- οβελιστήριο Αρ. αδείας: 214/ Αρ. εγγράφου: 9167/10 ΕΛ.ΑΣ. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου µε 20 τραπεζοκαθίσµατα άνευ σχετικής αδείας Κατέθεσε την υπ αρ.: 2/19103/ αίτηση επανεξέτασης λόγω κατάθεσης της υπ αρ.: 62/2011 αθωωτικής απόφασης από το Πταισµατοδικείο Ρόδου. Το κατάστηµα σφραγίστηκε στις 17/01/11 µε την υπ αρ.: 429/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. µπορεί να ανακαλέσει την υπ αριθ. 429/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής λόγω καταθέσεως αθωωτικής αποφάσεως δικαστηρίου και εντέλλεται η ηµ. Αστυνοµία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήµατος. (ΟΜΟΦΩΝΑ) 4 ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πλ. Ιπποκράτους 23 Καφετέρια- µπαρ Αρ. Αδείας: 261/ *έχει εκδοθεί νέα άδεια υπ αρ: 172/ Αρ. εγγράφου: 6440/10 ΕΛ.ΑΣ ΑΕΠΙ και ανοικτές πόρτες Προσωρινή αφαίρεση αδείας (αποφ. 1140/ ) από 13/12/10-23/12/10. Απόφαση 429/10 3 υποθέσεις ανάκλησης της άδειας κατ/µατος. - µε την 458/ αποφ..ε..ανακαλείται η Α.Ι.Λ. - ορίζετε σφράγιση καταστήµατος για τις 14/02/2011- δόθηκε αναστολή από το ιοικητικό Πρωτοδικείο καθώς και αναστολή ως από Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου όσο αφορά την υπ αρ.: 429/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. - κατέθεσε αθωωτική υπ αρ.: 51/ Πληµ/κείου Ρόδου που αφορά στις πᾶραβάσεις του υπ αριθ. 6440/2010 της ΕΛ.ΑΣ. - κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης υπ αρ.: 2/19316/ όσο αφορά την υπ αρ.: 06/ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο ανωτέρω προσέφυγε στο ιοικ. Πρωτοδικείο κατά της 429/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής του τότε.ρ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Αναµένει την εκδίκαση της προσφυγής του ανωτέρω κατά της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης και θα συµµορφωθεί στην όποια απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου. (ΟΜΟΦΩΝΑ) 5 ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Πλ. Ιπποκράτους 18 Πιτσαρία- καφετέρια- εστιατόριο Αρ. Αδείας: 265/ Αρ. εγγράφου: 13874/10 /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ έχει αναπτύξει 90 κινητά καθίσµατα σε 3 δώµατα, επιπλέον της αδείας του. 39

6 Αρ. εγγράφου: 14555/10 4η ΕΦΟΡΙΑ ΒΥΖ. ΑΡΧ/ΤΩΝ Χρησιµοποίηση δώµατος ως χώρο κυρίας χρήσης µε ανάπτυξη τραπ/των, µε αποτέλεσµα να προκαλείται στατική καταπόνηση στο υποκείµενο κτίριο και τίθεται θέµα στατικής επικινδυνότητας. Αρ. εγγράφου: 16810/10 ΕΛ.ΑΣ. Έχει αναπτύξει 100 καθίσµατα στην ταράτσα του καταστήµατος & σε εξωτερικούς χώρους αντί 64. Κατέθεσε την υπ αρ.: 2/21284/ αίτηση επανεξέτασης και κατέθεσε το υπ αρ.: 2/17486/ έγγραφο της /νσης Προστασίας Μεσαιωνικής Πόλης και το υπ αρ.: 841/ έγγραφο του Τµ. Υγείας Το κατάστηµα σφραγίστηκε στις 14/02/11 µε την υπ αρ.: 458/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης θα µπορούσε να ανακαλέσει την υπ αριθ. 458/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 458/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής λόγω καταθέσεως των προαναφεροµένων εγγράφων, από τα οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω έχει συµµορφωθεί πλήρως και εντέλλεται η ηµ. Αστυνοµία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήµατος. (Κατά πλειοψηφία, διότι ο κ. Καρίκης δήλωσε παρών). 6 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ Πλ. ωριέως 12 εστιατόριο Αρ. Αδείας: 712/2482/1-γ Αρ. εγγράφου: 15423/10 ΕΛ.ΑΣ. Ανάπτυξη τριάντα έξι (36) καθισµάτων στον εξωτερικό χώρο παρά την ανάκληση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από την ηµοτική Αρχή Αρ. εγγράφου: 14914/10 /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανάπτυξη 38 κινητών καθισµάτων στα οποία σέρβιραν φαγητό σε πελάτες από το διπλανό εστιατόριο ενώ έχει ανακληθεί η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου - µε την 429/ αποφ..ε. οριζετε σφράγιση καταστήµατος για τις 24/01/ σφραγίστηκε στις 24/01/11 - κατέθεσε έγγραφο του Τµ. Υγείας για συµµόρφωση σε έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε στις 10/12/10, όσο αφορά τα τραπεζοκαθίσµατα - κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσης - µε την 03/ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναβλήθηκε η συζήτηση λόγω προκεχωρηµένου της ώρας. - µε την 14/ απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εµµένει στην 429/10 απόφασή της. Επί πλέον η ανωτέρω προσκόµισε την υπ αριθ. 155/2011 αθωωτική απόφαση του Πταισµατοδικείου Ρόδου που αφορά σε όλες τις παραβάσεις που αναφέρονται στο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. Ο κ. Καρίκης δήλωσε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και λήψη της παρούσας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και µετά από γνώµη του Νοµικού Συµβούλου του ήµου κ. Στρατή ο οποίος είπε ότι η Ε.Π.Ζ. µπορεί να ανακαλέσει την υπ αριθ. 429/2010 απόφαση της ηµ. Επιτροπής και την υπ αριθ. 14/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την ανάκληση της υπ αριθ. 429/2010 απόφασης της ηµ. Επιτροπής και της υπ αριθ. 14/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ., λόγω καταθέσεως α) εγγράφου του υγειονοµείου καθώς και β) αθωωτικής αποφάσεως δικαστηρίου και εντέλλεται η ηµ. Αστυνοµία να προβεί στην αποσφράγιση του καταστήµατος. (Κατά πλειοψηφία διότι τα µέλη της µειοψηφίας δήλωσαν παρόντες) 7 ΙΑΚΟΣΤΕΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 25 ΗΣ Μαρτίου & Αµερικής Εστιατόριο- καφετέρια Αρ. Αδείας: 223/ Αρ. εγγράφου: 2/9339/11 ΕΛ.ΑΣ. Α) να λειτουργεί το κατάστηµα ως νόµιµος εκπρόσωπος ο κ. Μπαρτζελιώτης Γεώργιος, β) η απόδειξη λιανικής να αναγράφει διαφορετικά στοιχεία από αυτά της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, γ) να µην έχει αναπτύξει στο 50% των τραπεζιών τιµοκαταλόγους και δ) να αναγράφει µόνο ξενόγλωσση επιγραφή χωρίς την αντίστοιχη ελληνική. Κατέθεσε αντιρρήσεις υπ αρ.: 2/9339/ Έχει εκδοθεί νέα άδεια ίδρυσης & λειτουργίας υπ αρ.: 13/ ιδιοκτησίας ΦΙΝΑΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ. ΕΠΕ ΑΠΟΦΑΣΗ: εν υφίσταται θέµα λόγω εκδόσεως νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας (ΟΜΟΦΩΝΑ) 40

7 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 8 ΖΟΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ηµοκρίτου αρ. 15 Εστιατόριο λαϊκής µορφής Αρ. αδείας: 216/ Αρ. εγγράφου: 10147/10 /νση Υγειας & Προνοιας Α) ιέθετε ψητά της ώρας, ψάρι, µουσακά κ,α, αντί να διαθέτει µέχρι δύο φαγητά Β) 18 επιπλέον καθίσµατα στον εξωτερικό χώρο από αυτά που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας Γ) χρησιµοποιούσε αποθήκη επί της οδού Πυθαγόρα αρ. 09 για τις ανάγκες του καταστήµατος χωρίς την απαραίτητη άδεια. Κατέθεσε την υπ αρ.: 2/16800/ αίτηση επανεξέτασης και κατέθεσε το υπ αρ.: 16113/ έγγραφο του Τµ. Υγείας µε το οποίο δεν φαίνεται κάποια συµµόρφωση του καταστήµατος επειδή είναι κλειστό. Το κατάστηµα σφραγίστηκε στις 14/02/11 µε την υπ αρ.: 458/10 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΗ: εν συζητείται το θέµα αφού προβλέπεται από την νοµοθεσία αποσφράγιση του καταστήµατος προκειµένου να ελεγχθεί από την υγειονοµική υπηρεσία. Αρ. αποφ. 29/ Περίληψη Λήψη απόφασης επί της υπ αριθ. 202/2010 άδεια λειτουργίας του πολυκαταστήµατος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Σχετ το ΑΠ 19556/2010 έγγραφο του Εµπορικού Συλλόγου Ρόδου. (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήµαρχος Ρόδου κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής, το ΑΠ ΑΠ 19556/2010 έγγραφο του Εµπορικού Συλλόγου Ρόδου, µε το οποίο αιτείται ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πολυκαταστήµατος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Επί του συγκεκριµένου θέµατος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χριστοδούλου είπε τα εξής: Με την υπ αριθ. 202/2010 απόφαση ηµάρχου Ροδίων χορηγήθηκε στην εταιρεία CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας υπεραγοράς τροφίµων στο 7 ο χλµ. Ρόδου Λίνδου. Η ως άνω άδεια εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της ανωτέρω εταιρείας µε ΑΠ 3892/ Ο Εµπορικός Σύλλογος Ρόδου µε το υπ αριθ / έγγραφο του προς το ήµο ζητά την ανάκληση της πιο πάνω αδείας ως µη νοµίµως εκδοθείσας. Σήµερα καλούµαστε να κρίνουµε σύµφωνα µε την αίτηση του Εµπορικού Συλλόγου µια διοικητική πράξη κατά πόσον αυτή είναι νόµιµη ή όχι. Την απόφαση που πήραµε στη συνεδρίαση της ήταν αναβολή λήψη απόφασης προκειµένου να κληθούν οι εκπρόσωποι της εταιρείας για να εκθέσουν τις απόψεις τους και να τεκµηριώσουν την νοµιµότητα της άδειας λειτουργίας, πράγµα που απεδέχθη και ο Ε.Σ.Ρ. Κρίναµε σκόπιµο, τόσον εγώ, όσο και τα µέλη της πλειοψηφίας λόγω της σοβαρότητας του θέµατος, να υπάρχει κάποιο διάστηµα ώστε να συζητήσουµε το σύνολο των εγγράφων που αφορούν στην υπόθεση από τις εµπλεκόµενες διοικητικές υπηρεσίες. Τα µέλη της µειοψηφίας στην προηγούµενη συνεδρίαση αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την συνεδρίαση, επειδή δεν φέραµε το θέµα προς συζήτηση και µάλιστα προέβησαν σε δηλώσεις που κατ εµάς είναι άδικες και προσβλητικές, όπως πχ. Περί απαξίωσης της Επιτροπής και ότι προσπαθούµε µε το να µην πάρουµε µια απόφαση της αρεσκείας τους, να καλύψουµε µια εσφαλµένη ή όχι χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας. Όλα αυτά βέβαια µακριά από µας. Κάποι από την µειοψηφία µιλήσατε για ευαισθησίες για τα µαγαζιά της περιοχής µας που κλείνουν η θα κλείσουν µε την λειτουργία της συγκεκριµένης υπεραγοράς. Ελπίζω οι ευαισθησίες να µην είναι επιλεκτικές µόνο για το ένα κατάστηµα, αλλά φαντάζοµαι να εννοείτε για το σύνολο των πολυκαταστηµάτων. Πράγµατι µε την τοποθέτηση σας δεν καταλαβαίνω αν στηρίζουµε την ελεύθερη αγορά και οικονοµία, εκτός αν την στηρίζουµε και αυτήν επιλεκτικά. Σας προτρέπουµε να εισηγηθούµε αν και εφ όσον υπάρχει νόµος που προβλέπει την αποµάκρυνση όλων των πολυεθνικών, να προβούµε στην πράξη αυτή τώρα αµέσως. Σας πληροφορούµε ότι και εµείς έχουµε ευαισθησίες για τα µαγαζιά των συµπολιτών µας, και αγωνιούµε να πάνε καλά γιατί πιστεύουµε ότι είναι ο µοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας και θα πρέπει η πολιτική µας να είναι τέτοια έτσι ώστε να τους διευκολύνουµε να παίρνουν πιο γρήγορα και µε λιγότερα δικαιολογητικά τις άδειες λειτουργίας. Επίσης να εισηγηθούµε να γίνει νόµος του κράτους οι προϋποθέσεις αδειοδότησης τους πιο σφιχτές. 41

8 Εξασκώ το επάγγελµα του µηχανικού και γνωρίζω από πρώτο χέρι την αγωνία και τη λαχτάρα και τον κόπο του επαγγελµατία να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά για να ανοίξει ένα µικρό κατάστηµα, άρα δεν θα πρέπει ειδικά σε µένα να µιλάτε για ευαισθησίες. Επίσης κάποιοι από σας µιλώντας είπατε ότι αρνείστε να πάρετε οποιαδήποτε απόφαση σφράγισης καταστήµατος ασχέτως αν έχει πολεοδοµικές παραβάσεις µε το πρόσχηµα ότι δεν παίρνουµε απόφαση σφράγισης του συγκεκριµένου καταστήµατος. Πολύ καλή αφορµή δίνεται στον οποιοδήποτε παρανοµούντα για να συνεχίσει να παρανοµεί. Σας καλώ σήµερα να λάβουµε µια απόφαση σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχουµε στη διάθεση µας, στηριζόµενοι στους νόµους και το σύνταγµα του κράτους. Ήθαµε σήµερα εδώ για να κρίνουµε µια διοικητική πράξη και µόνο. Επίσης θα πρέπει να λάβουµε υπόψη, αν θέλουµε βέβαια να παράξουµε και να παράγουµε πολιτική και άλλες παραµέτρους, όπως αυτή των εργαζοµένων που εργάζονται στα όποια πολυκαταστήµατα, όπως επίσης θα πρέπει να πάρουµε σοβαρά υπόψη και την άλλη παράµετρο που λέγεται καταναλωτικό κοινό. Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Φλεβάρης ο οποίος είπε τα ακόλουθα: Κύριε πρόεδρε και αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων και κύριοι συνάδελφοι θα είµαι σκληρός διότι µε την αρχική τοποθέτηση του προέδρου το θέµα οδηγείται αλλού. Οδηγείτε το θέµα κ. πρόεδρε στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και στη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Η διάκριση των εξουσιών ως γνωστό είναι η νοµοθετική, η εκτελεστική και η δικαστική. Οµιλήσατε κ. πρόεδρε για φιλοσοφία και για φιλολογία. εν είναι φιλολογικό ούτε φιλοσοφικό συµπόσιο εδώ κύριε πρόεδρε. Εµείς το θέµα το περιορίζουµε στον θεσµικό ρόλο που εισάγει το άρθρο 73 του Ν. 3825/2010. Οµιλήσατε από κειµένου για διάφορα θέµατα εξωθεσµικά που αφορούν την άσκηση πολιτικής ή µη. Εµείς οι αρχές που έχουµε από την παράταξη µας είναι να µην κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση ούτε να επιχειρηµατολογούµε για θέµατα που αφορούν το σύνταγµα που εσείς αναφέρατε, ούτε για θέµατα αρµοδιότητος του Κοινοβουλίου ή του συντακτικού νοµοθέτη. Ας βάλουµε τα πράγµατα στην πραγµατική τους βάση, γιατί το θέµα απασχολεί την τοπική κοινωνία, και είναι ένα θεµελιώδες ζήτηµα που έχει να κάνει και µε την νοµιµότητα της αποφάσεως των οργάνων της ιοίκησης και µάλιστα του πρώτου βαθµού Αυτοδιοίκησης αλλά και του Β βαθµού Αυτοδιοίκησης προ της εισαγωγής του Ν. 3852/2010, αλλά και να δούµε αν το θέµα όπως εσείς το φέρατε έπρεπε να ολοκληρωθεί µε την έκδοση απόφασης, ή µε την αναβολή, αν θα έπρεπε να υπάρχει µια ορθή προετοιµασία ή όχι. Σείς λοιπόν κάνατε ένα λάθος, το οποίο αντί να το παραδεχθείτε σήµερα, έρχεστε µε φραστικά πυροτεχνήµατα να το αναγάγετε σε σφάλµα της µειοψηφίας. Η µειοψηφία δεν έχει σφάλµα, δεν έχει σφάλµα που ήρθε εδώ στις θέσεις που τις όρισε ο Ροδιακός λαός και η απόφαση του ηµ. Συµβουλίου µε την οποία εκλεγήκαµε στις θέσεις µας ως µέλη της Ε.Π.Ζ. να αποφασίσουµε για ένα θέµα το οποίο εισαγάγετε στην πρώτη συνεδρίαση. Είπατε λοιπόν αν νόµιµα ή µη νόµιµα ελήφθη η απόφαση. Αφού εξαντλήσαµε όλα τα επιχειρήµατα καταλήξαµε σε µια συγκεκριµένη θέση. Εδώ ήταν ο κ. Φραράκης την προηγούµενη φορά που είπε ότι έπρεπε να κληθούν, κατά συνταγµατική επιταγή θα συµφωνήσω, και κατ απαίτηση του νοµοθέτη και η άλλη πλευρά. Αυτό όµως δεν ανάγεται σε ελλειπή προετοιµασία της συνεδριάσεως κ. πρόεδρε; Εσείς δεν έπρεπε να φροντίσετε µέσω της γραµµατειακής υποστήριξης και µέσω των υπηρεσιών να έχουνε κληθεί οι ενδιαφερόµενοι, να έχει διανεµηθεί ο φάκελος για να είναι ώριµα τα πράγµατα για συζήτηση; Αν θέλατε πιο πλήρη ενηµέρωση και να λάβετε υπόψη σας όλο το θέµα µε τις εισηγήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας και µε το ιστορικό το οποίο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στις µε την έκδοση αποφάσεως του πρώην ηµάρχου Ροδίων και έφθασε εδώ σήµερα, έπρεπε να µην το εισαγάγατε στην πρώτη συνεδρίαση αλλά στην δεύτερη, στην τρίτη, όταν είστε προετοιµασµένοι. εν δεχόµαστε λοιπόν αυτή την µοµφή, εµείς είµαστε εδώ, στο ρόλο που µας έβαλε ο Ροδιακός Λαός για να εξετάσουµε το θέµα όπως για µια ακόµα φορά το φέρνετε. Να σας το διαβάσω λοιπόν: Θέµα 6 ο «Λήψη απόφασης επί του ΑΠ ΑΠ 2/25764/ εγγράφου της Νοµικής Υπηρεσίας που αφορά στην άδεια λειτουργίας του πολυκαταστήµατος CAREFOURE- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Προς τι λοιπόν αυτές οι κορώνες για το σύνταγµα τους νόµους και να ανακαλέσουµε την άδεια λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ; Έξω λοιπόν και από µας αυτά τα πράγµατα. Είµαστε εδώ λοιπόν για να συνεδριάσουµε χωρίς πυροτεχνήµατα και χωρίς µια τέτοια φιλολογία που δεν ανάγεται στη σπουδαιότητα του θέµατος. Το θέµ,α είναι και µόνο κ. Πρόεδρε και κ. συνάδελφοι. Είναι νόµιµη η λειτουργία του καταστήµατος ή µη; Ούτε αυτή τη φορά θα υπεισέλθω στην ουσία. Θα ξεκινήσω πρώτα από το τυπικό µέρος του θέµατος για το οποίο έχουµε εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και αυτό είναι τελικά που ενδιαφέρει τον κόσµο, και όχι οι ιδεολογικοπολιτικές απόψεις κάποιων αν είναι υπέρ της ελεύθερης οικονοµίας ή όχι, βεβαίως και είµαστε υπέρ της ελεύθερης οικονοµίας και αγοράς, και δεν δεχόµαστε µια τέτοια φρασεολογία. 42

9 Έχουµε λοιπόν το συγκεκριµένο το οποίο αφορά την πρόσκληση για συνεδρίαση. Το πρώτο µέρος της εισήγησης το υπογράφει ο συνάδελφος κ. Φραράκης ο οποίος σήµερα δεν είναι παρών, ο οποίος απαντά σει δύο ερωτήµατα, µε δύο συγκεκριµένες απαντήσεις. Πρώτο Ερώτηµα: Τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία για την χορήγηση της συγκεκριµένης άδειας; Ιδού η απάντηση: «Ως προς το πρώτο ερώτηµα έχουµε την γνώµη ότι δεν ακολουθήθηκε η νόµιµη διαδικασία για την άδεια ίδρυσης του συγκεκριµένου πολυκαταστήµατος. Στην από γνωµάτευση µας εκφράσαµε την γνώµη ότι, σε κάθε περίπτωση, αρµόδιος για την υπογραφή αδείας λειτουργίας καταστηµάτων ήταν ο Αντιδήµαρχος και όχι ο τότε ήµαρχος, ο οποίος την υπέγραψε. Νοµική θεµελίωση της γνώµης µας αυτής υπάρχει στην από γνωµοδότηση µας.» Άρα δεν βλέπω το λόγω γιατί θα έπρεπε να πληροφορηθείτε ξανά και να στείλει ο κ. Φραράκης ξανά την ίδια εισήγηση που έστειλε και τότε και να πεί τα ίδια πράγµατα; Ως προς το δεύτερο ερώτηµα: Ποιο όργανο του ήµου είναι αρµόδιο για το θέµα αυτό; Απαντά ο κ. Φραράκης στη δισέλιδη εισήγηση του και λέει: «Έχουµε την γνώµη ότι αρµόδιο όργανο γιά να κρίνει την αίτηση του Εµπορικού Συλλόγου Ρόδου δεν είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (διάδοχος ως προς τις σχετικές αρµοδιότητες της τώρα κατηργηµένης ηµαρχιακής Επιτροπής) στην οποία είχε απευθυνθεί, αλλά ο ήµαρχος, γιατί αυτός ήταν το όργανο πού είχε εκδώσει την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του συγκεκριµένου πολυκαταστήµατος» στηρίζοντας το αναφέροντας ότι η Ε και τώρα η Επιτροπή για την Ποιότητα Ζωής (άρθρο 73 παρ.1 περίπτωση ii ν.3852/2010) έχουν καταστεί αρµόδιες µόνο για τις ανακλήσεις των αδειών πού χορηγήθηκαν νοµίµως, και µεταγενεστέρως συνέτρεξε λόγος ανακλήσεως τους. Η Απόφαση µας τεκµηριωµένη και απόλυτη έχει δύο σκέλη. ο πρώτο σκέλος είναι το πολιτικό. εν µπορούµε εµείς να αποφσίσουµε σήµερα την αυτοκατάργηση της Επιτροπής. Υπάρχει µέγα πολιτικό θέµα, η Επιτροπή µας είναι αρµόδια να αποφασίσει για τα θέµατα αυτά και δεν µπορούµε µε µια απόφαση την οποία βεβαίως ο συνάδελφος νοµικός του ήµου τεκµηριώνει, πλήν όµως τεκµηριωµένα και εµείς έχουµε αντίλογο οποίος δεν ανάγεται στο πνεύµα του νόµου ή σε θέµατα, πως και γιατί µετεξελίχθηκε η ηµ. Επιτροπή σε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά σας καλώ να διαβάσετε το άρθρο 73 που συγκεκριµένα αναφέρεται στις διατάξεις για την Ε.Π,Ζ. και τις αρµοδιότητες της. Λέγει λοιπόν ότι η Ε.Π.Ζ. είναι αρµόδια για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας των καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του ήµου. Θα τοποθετηθούµε επί του θέµατος, µόλις ακούσουµε την ουσιαστική δική σας τοποθέτηση και όχι αυτή την εισαγωγή την οποία δεν αποδεχόµαστε σε όλο της το περιεχόµενο. Επαναλαµβάνουµε ότι σύµφωνα και µε το γράµµα του Νόµου έχουµε αρµοδιότητα. Αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη περιµένουµε να την ακούσουµε. Θα ήταν παράλειψη κατά την πρώτη τοποθέτηση σας να µην αναφερθώ και σε προηγούµενο έγγραφο το οποίο είναι το 18124/ το οποίο υπογράφεται από τον Νοµικό Σύµβουλο του.ρ. κ. Θ. Παπαγεωργίου που λέει ότι αναρµοδίως παρεπέµφθη το θέµα από την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δεν έπαυσε να υπάρχει αρµοδιότητα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, αφού σύµφωνα µε την 3037/2008 απόφαση της ολοµελείας του ΣτΕ τίθεται θέµα µερικής αντισυνταγµατικότητος του Νόµου όπου η αναποµπή στην ιοίκηση σηµαίνει συζήτηση του θέµατος από την Νοµαρχία. Αυτά λοιπόν κατά πρώτον, που βασίζονται στις εισηγήσεις του θέµατος µε τις οποίες µας καλείτε εσείς να αποφασίσουµε σήµερα. Κατόπιν έλαβε τον λόγο η κ. Ευαγγελία Παναή που είπε τα ακόλουθα: Άκουσα µε µεγάλη προσοχή τους προλαλήσαντες. υστυχώς άλλα πειµέναµε να ακούσουµε και άλλα ακούσαµε από την τοποθέτηση του κ. Προέδρου. Ακούσαµε ότι έχουµε ευαισθησίες επιλεκτικές ως προς ένα συγκεκριµένο πολυκατάστηµα και αναρωτιόµαστε πραγµατικά αν ο κ. Πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχει και θέµα νοµιµότητας και άλλων πολυκαταστηµάτων. Σε µια τέτοια περίπτωση έχει καθήκον και υποχρέωση να το θέσει αµέσως θέµα εδώ. Αν µιλάµε γενικά για πολυκαταστήµατα και µπαίνουν στο ίδιο καζάνι τα νόµιµα και µη, δηλ. αν έχουν εκδοθεί οι άδειες τους νοµίµως και λειτουργούν νοµίµως ή αν έχουν εκδοθεί οι άδειες τους παρανόµως και λειτουργούν παρανόµως και το γνωρίζει αυτό ο κ. πρόεδρος έχει υποχρέωση να το φέρει το θέµα στην Επιτροπή για να µην οµιλούµε µε ασάφειες και αοριστίες. Επιµένω στο θέµα αυτό και κυρίως στο θέµα της κατονοµασίας συγκεκριµένων πολυκαταστηµάτων που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο Πρόεδρος απέφυγε να αναφέρει όλο το ιστορικό, και τις ευθύνες και τις παραλείψεις της πλειοψηφίας της Επιτροπής ὀσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα και µας κατηγόρησε αδίκως ότι προσφέρουµε δικαιολογία σε όποιον παρανοµεί. εν νοµίζω ότι η παράταξή µας µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της Ε.Π.Ζ να έχουµε δώσει τέτοια δείγµατα γραφής αφού ακόµη και στο προηγούµενο θέµα που συζητούσαµε προσπαθήσαµε να δούµε την ουσία των θεµάτων που είναι αυτό που µε αγωνία ψάχνουµε να υπηρετήσουµε. Μας κατηγόρησε ο κ. Πρόεδρος, ούτε λίγο ούτε πολύ για δήθεν φαρισαϊσµὀ -είναι βέβαια δική µου η λέξη- αλλά αυτή είναι η ουσία. 43

10 Όσον αφορά τους εργαζόµενους, σας πληροφορώ ότι µας πονάνε οι εργαζόµενοι και για του τι είδους αµοιβές παίρνουνε εκεί που εργάζονται, αλλά εκφράσαµε και την άποψη ότι είναι δυνατόν κάποιους τώρα να τους παίρνει το παράπονο η αγανάκτηση και η ανησυχία για τους εργαζὀµενους που εργάζονται στο συγκεκριµένο πολυκατάστηµα, όταν ο ίδιος ο ήµος απολύει κόσµο και µάλιστα απλήρωτο για πάρα πολλούς µήνες; Ο ήµος πρώτα θα πρέπει να φροντίζει τα του οίκου του πρίν ασχοληθεί µε τους άλλους. Τώρα θα πώ κάτι που δεν θα αρέσει αλλά είναι η αλήθεια, είναι η αποτύπωση της πραγµατικότητας. Θα µπορούσε η τοποθέτηση σας κ. Πρόεδρε να χρησιµοποιηθεί και για διαφήµιση του συγκεκριµένου πολυκαταστήµατος, διότι θέσατε το θέµα το οικονοµικό δηλ. ότι µπορεί και να συµφέρει τον κόσµο να κάνει τις αγορές του από εκεί. Λυπάµαι αν αυτή η άποψη σας εκφράζει συνολικά την πλειοψηφία του ηµ. Συµβουλίου. Και λυπάµαι για την πλειάδα των καταστηµαταρχών, των µικροεπιχειρηµατιών των µικροεπαγγελµατιών που θα περίµεναν από το ήµο Ρόδου να πάρει µια πιο τολµηρή πιο συγκροτηµένη πρωτοβουλία στο να καλλιεργήσει µια αγοραστική συνείδηση στο κοινό της Ρόδου, διότι έχουµε το χαρακτηριστικό γνώρισµα του νησιωτικού χώρου και κάθε δραχµή που φεύγει έξω από αυτόν τον τόπο δεν ξαναγυρίζει πίσω. Και αν ακόµη το αγοραστικό κοινό φαινοµενικά ξοδεύει κάποια χρήµατα περισσότερα για τις αγορές του, αν αυτά τα χρήµατα µπαίνουν σε ροδίτικες τσέπες πάλι στη δική του τσέπη ξαναγυρίζουν. Αυτό είναι το κλίµα που θα έπρεπε να έχει φροντίδα και µέριµνα ο ήµος να καλλιεργήσει στους δηµότες του. Επίσης δεν θα πρέπει να δώσουµε σε κάποιους την ευκαιρία σε κάποιους να λένε ότι οι νόµοι είναι σαν τον ιστό της αράχνης που συλλαµβάνει τα µικρά έντοµα αλλά τα µεγάλα τον σπάνε και περνούν. Υπάρχει µέσα στο διαδίκτυο ένα µπλόκ όπου ο καθένας µπορεί να γράφει ακόµα και ανώνυµα. Σας πληροφορώ ότι υπήρχε για ένα χρονικό διάστηµα προσωπική αναφορά σε µένα από ανώνυµο και αναφερόταν µε όχι κολακευτικές εκφράσεις για το πρόσωπο µου αφού είχα εκφράσει τις απόψεις µου εδώ µέσα στην Επιτροπή και σας ενηµερώνω µε απέραντη λύπη ότι η επωδός αυτού που γράφτηκε ήτανε «και σύ που διαµαρτύρεσαι, πάρε την µίζα σου και σκάσε». Αυτό εµφανίστηκε για µερικές ηµέρες και µετά εξαφανίστηκε. Αυτό το τόσο αισχρό και λυπηρό πράγµα όµως, εκφράζει και αντικατοπτρίζει την ευρύτατα διαδεδοµένη συνείδηση που υπάρχει στον κόσµο ότι είναι ζήτηµα χρόνου και ποσού για να εξαγοράζονται όλοι όσοι κρίνουν και κρατούν στα χέρια τους τις τύχες αυτού του τόπου. Αν η Επιτροπή µας θέλει να κρέµεται πάνω από το κεφάλι της µια τέτοια υπόνοια και γνώµη, έχει µπροστά της το δρόµο ανοικτό να πάρει µια συγκεκριµένη απόφαση. Αν όµως θέλει να αποδείξει στο Ροδιακό λαό που µε την ψήφο του µας έστειλε εδώ ότι µοναδικός γνώµονας είναι η εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Ρόδου και των Ροδιτών και µόνον αυτών έχει επίσης ένα πεδίον δόξης λαµπρόν µπροστά της για να το αποδείξει. Κατόπιν έλαβε το λόγω ο κ. Μπούκλας ο οποίος αναφερόµενος στην τοποθέτηση της κ. Παναή, είπε τα εξής: Αν πάρουµε διαφορετική απόφαση απ αυτήν που λέει η κ. Παναή σηµαίνει ότι θα επικρέµµεται πάνω από το κεφάλι µας η υποψία ότι πήραµε µίζες; εν το αποδέχοµαι διότι αυτό είναι ένας έµµεσος εκβιασµός και τουλάχιστον εγώ λαµβάνω τις όποιες αποφάσεις χωρίς να εκβιάζοµαι διότι αυτά είναι ξένα προς εµένα. Επιπλέον δεν µπορείτε να επικαλείσθε περισσότερο από εµένα τους εργαζόµενους ούτε τους µικροεπιχειρηµατίες για τι αυτά όλα κατά καιρούς να τα έχετε λάβει υπόψη σας, όχι µόνο εσείς προσωπικά αλλά πολλοί εξ ηµών, διότι αν µέσα στην πόλη της Ρόδου στήνονταν πολυκαταστήµατα δεν άκουσα κανένα να βγεί και να πεί για τους µικροκαταστηµατάρχες και όταν µε αποφάσεις του Εµπορικού Συλλόγου ζητήθηκε να ανοίξουνε µαγαζιά Χριστούγεννα µόνο πολυκαταστήµατα ανοίγανε. Και γνωρίζει καλά ο Πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου τι λέω, οµιλώ για τα Χριστούγεννα του Άρα οι εργαζόµενοι που ψάχνουν να βρούν δουλειά, και πλάτες βάζουν και η κοινωνία που ανέφερε ο συνάδελφος κ. Φλεβάρης ενδιαφέρεται πώς θα βρεί καλλίτερη εξυπηρέτηση, καλλίτερες τιµές, µέσα σε αυτήν την οικονοµική συγκυρία που ζούµε. Άρα όλα αυτά που ειπώθηκαν δεν έπρεπε να ειπωθούν από δικά µας χείλη, ιδιαίτερα αυτό που είπε η κ. Παναή για τις µίζες. Έχουµε να αποφασίσουµε για συγκεκριµένα πράγµατα µε συγκεκριµένα στοιχεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι για το θεαθήναι και για τις κάµερες. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω ο κ. Συκόφυλλος ο οποίος είπε τα παρακάτω: Πράγµατι ειπώθηκαν πολλά πράγµατα τις προηγούµενες συνεδριάσεις, αυτό όµως που δεν µπορώ να αντιληφθώ µε την τοποθέτηση σας είναι ότι σε λόγω θα αισθανόµαστε και ένοχοι που έρχεται το θέµα της αδειοδότησης του πολυκαταστήµατος εδώ µέσα, καθώς και της ανάκλησης της αδείας αν προκύψει. Το θέµα µας κ. πρόεδρε δεν είναι η διοικητική πράξη και µόνο. Αυτή η διοικητική πράξη που θα εξετάσουµε έχει µεγάλες προεκτάσεις στην κοινωνία του νησιού και γενικά στο πολιτικό 44

11 σύστηµα. Αν πάρουµε ως συντεταγµένη τις γνωµατεύσεις των νοµικών συµβούλων του ήµου Ροδίων καταλήγουµε τελικά ότι γίνανε χίλιες δυό µεθοδεύσεις από τις προηγούµενες διοικήσεις τόσο του ήµου όσο και της Νοµαρχίας προκειµένου να εξυπηρετηθούν διάφορες καταστάσεις. Άρα εκ των πραγµάτων τίθεται θέµα διαφάνειας που αν δεν το εξετάσουµε αυτό το θέµα, της διαφάνειας δηλαδή και σε ότι έχει προηγηθεί, τότε δεν είµαστε άξιοι να υπηρετούµε την νέα διοικητική µεταρρύθµιση, διότι είναι πιά καταγεγραµµένος ο τρόπος που δόθηκε αυτή η άδεια. Και διευκρινίζω ότι εµείς δεν είµαστε κατά στο να δίδονται άδειες, όµως αυτές να δίνονται νόµιµα. Όπως έρχεται ο καθένας για να πάρει την άδεια του µε όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά, να έρχονται τα πολυκαταστήµατα µε νόµιµες διαδικασίες να παίρνουν την άδεια που ορίζει ο νόµος και µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, διότι σε διαφορετική περίπτωση αν συνεχιστεί αυτό το τροπάριο των προηγούµενων διοικήσεων, οι πολίτες της Ρόδου και όχι µόνο θα τους δίνουµε το δικαίωµα να δηµιουργούν σενάρια στο µυαλό τους για τον τρόπο που διαχειριζόµαστε τα κοινά. Η καχυποψία δε που τους δηµιουργούµε τι αποτέλεσµα θα έχει; Την απαξίωση του πολιτικού συστήµατος ασφαλώς. Αυτό ακριβώς παρήγαγαν την καχυποψία δηλαδή-, οι ενέργειες των πρώην τοπικών αρχών, και οι τρόποι και οι µέθοδοι που σε κάθε δράση µετέρχονταν. Άρα λοιπόν, εµείς εδώ δεν είµαστε αρµόδιοι να λύσουµε και να διορθώσουµε οποιαδήποτε παρατυπία έχει προηγηθεί ούτως ώστε οι πολίτες να εµπιστευτούν εµάς και το πολιτικό σύστηµα, αυτό που τρώει τα σωθικά αυτής της χώρας. εν έχει να κάνει τι θέµα της αδειοδότησης µε µας και µε σας. Έχει να κάνει µε τον τρόπο που αδειοδοτήθηκε το συγκεκριµένο πολυκατάστηµα. Και άλλα πολυκαταστήµατα αδειοδοτήθηκαν στο νησί µας, αλλά όχι µε αυτήν την µεθόδευση την οποία οι νοµικοί σύµβουλοι του ήµου Ρόδου, οµονοούν ότι πάσχει. Γιαυτό λοιπόν πάνω απ όλα πρέπει να σκεφθούµε και να είµαστε ήρεµοι και να µην αγριεύουµε και πρέπει να αφουγκραζόµαστε τον παλµό των πολιτών όταν δρούµε κατ αυτόν τον τρόπο. Αν από τα στοιχεία που διαθέτουµε προκύπτει ότι η άδεια πρέπει να ανακληθεί, τότε να ανακληθεί και να επανέλθει µε νόµοµα δικαιολογητικά και διαδικασίες να υποβάλει εκ νέου φάκελο για να πάρει την άδεια. Τότε και µόνο τότε ο κόσµος θα µπορέσει να µας εµπιστευτεί. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω ο κ Καρίκης ο οποίος είπε τα εξής: Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκληµένοι, τον συγκεκριµένο φάκελο ζήτησα και τον είδα αναλυτικά, γιατί πιστεύω ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία όλοι οι συµµετέχοντες στην Ε.Π.Ζ. άλλος µε την άλφα άποψη, άλλος µε την βήτα, δεν θέλει τίποτα παραπάνω από το να προσφέρει στον τόπο του και να βρεί συγκεκριµένες λύσεις για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Γι αυτό το λόγω θα αναφερθώ σε ορισµένα νοµικά στοιχεία ως δικηγόρος που έχω υποχρέωση, για να τεκµηριώσω και την άποψη την οποία θα διατυπώσω. εν θα αναφερθώ σε διατάξεις, απλά θα µου επιτρέψετε να κάνω επισηµάνσεις για κάποια έγγραφα τα οποία ο κόσµος θέλει προκειµένου να σχηµατίσει κάποια άποψη. Και θα αρχίσω ανάποδα λέγοντας ότι θα έχω πολύ καθαρή θέση την οποία τεκµηρίωσα µελετώντας το φάκελο και να µου επιτρέψετε να πώ ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµµία δικαστική απόφαση, ούτε καν µία αίτηση αναστολής για να γίνει δεκτή, από οποιοδήποτε εµπλεκόµενο και η οποία θα µε έβαζε σε ένα προβληµατισµό ότι δεν κινούµαι στην σωστή κατεύθυνση. Έχω µια καθαρή θέση και αναλαµβάνω την νοµική αλλά και πολιτική ευθύνη γι αυτά που θα πώ. Είναι απόλυτα νόµιµη η άδεια που υπέγραψε ο πρώην ήµαρχος Ρόδου οκ. Χατζηευθυµίου. Το λέω και το τεκµηριώνω ως εξής και µακάρι να βρεθεί κάποια απόφαση να µου δηµιουργήσει κάποια διαφορετική εντύπωση και να µε οδηγήσει σε κάποιο άλλο συµπέρασµα. Που στηρίζοµαι. Είναι γνωστό ότι στις συγκεκριµένες άδειες και δεν θα ζαλίσω αναφέροντας συγκεκριµένες διατάξεις, έχουν δύο σκέλη. Το ένα σκέλος που αφορά την προέγκριση είναι το κεφάλαιο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και το άλλο σκέλος που αφορά την άδεια λειτουργίας των συγκεκριµένων πολυκαταστηµάτων. Είδα λοιπόν αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν το κεφάλαιο Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωδεκανήσου. Σ αυτά έχουµε µια απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ που ορίζει ρητά ότι οι συγκεκριµένες διατάξεις είναι αντισυνταγµατικές και η συνεπώς η Ν.Α. δεν µπορεί να συνεχίζει να λαµβάνει αποφάσεις όπως οι συγκεκριµένες. Έχουµε µια απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά η οποία ακυρώνει την απόφαση του Γ.Γ. της Περιφ. Νοτ. Αιγαίου, καθώς και τη σχετική απόφαση του Νοµ. Συµβ. ωδεκανήσου. Και αναφέρει συγκεκριµένους λόγους, και αυτό για να µην κουράσω, αναφέρεται πάλι στην απόφαση της ολοµελείας του ΣτΕ και για ποιους λόγους κρίθηκαν αντισυνταγµατιικά τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Μάλιστα οι πληροφορίες µου λένε ότι οδηγείται πλέον και το νοµοθετικό καθεστώς προς την κατεύθυνση αυτή, δηλ. της απελευθέρωσης. εν µπορώ να µείνω όµως στο γενικό θέµα να πώ ότι το ΣτΕ ή το ιοικητικό Εφετείο λαµβάνει συγκεκριµένες αποφάσεις. Πρέπει να πάω και στο θέµα της ευθύνης και των αποφάσεων της συγκεκριµένης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ζήτησα από τον Πρόεδρο και έλαβα κάποια χαρτιά σύµφωνα µε τα οποία έχουµε µια γνωµοδότηση του κ. Φιλιππάκου που αναφέρεται στην 45

12 απόφαση της ολοµέλειας του ΣτΕ και λέει συµπέρασµα, η εξαιρετική σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιπτώσεις αδειοδοτήσεων αρµοδιότητα του Ν.Σ. για την αδειοδότηση υπεραγοράς έπαψε να ισχύει, συνεπώς η απόφαση περί αναποµπής της υπόθεσης στην ιοίκηση έχει την έννοια της εξέτασης της αίτησης της εταιρείας κατά τη συνήθη αρµοδιότητα των ΟΤΑ, σύµφωνα µε τις κοινές πλέον διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων της κατηγορίας αυτής. Θα µπορούσα κάλλιστα να πώ ότι έχουµε µια βεβαίωση απλά του Νοµικού Συµβούλου. Έρχεται όµως στις και βεβαιώνει η Ν.Α.. ότι µέχρι και σήµερα δεν έχει ασκηθεί κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο µέσο κατά της συγκεκριµένης απόφασης του Εφετείου. ηλαδή έχουµε µια διαδικασία που επικυρώθηκε και µέχρι τις , όπου η Ν.Α.., δηλώνει ότι δεν επιλαµβάνεται πλέον της απόφασης της συγκεκριµένης περίπτωσης, άρα ουσιαστικά δεν πρόκειται να τεθεί ξανά γι αυτήν το θέµα της προέγκρισης. Ουσιαστικά δηλώνει την συµµόρφωση της µε το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και συνεπώς νοµικά για µένα, -επιτρέψτε µου την ταπεινή µου άποψη, µπορεί να είναι και λάθος-, ότι το θέµα προέγκρισης έχει λήξει. Μάλιστα εκδόθηκε και κάποια διαπιστωτική πράξη του Γ.Γ. Νοτίου Αιγαίου που ακυρώνει τόσο την έγκριση που είχε δοθεί για την συγκεκριµένη απόφαση και ουσιαστικά λήγει το θέµα. Επίσης είδα και δύο αποφάσεις Αιτωλοακαρνανίας και Λάρισας των προέδρων που δηλώνουν συµµόρφωση µε τις γνωµοδοτήσεις της Νοµικής τους υπηρεσίας. Εγώ σαν νοµικός για το σκέλος της προέγκρισης δεν µπορώ να αγνοήσω τα συγκεκριµένα δεδοµένα. Στη συνέχεια έρχεται ο φάκελος στον ήµο Ροδίων και πάµε στο θέµα της αδειοδοτήσεως του συγκεκριµένου καταστήµατος. Και γιατί διερωτώµαι ότι θα µπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά οκ. Χατζηευθυµίου στο συγκεκριµένο ζήτηµα; Επικοινώνησα µε τις υπηρεσίες του ήµου, είναι και εδώ ο φάκελος της υπόθεσης και µου είπαν οι υπηρεσίες του ήµου οτι ο φάκελος είναι πλήρης όσον αφορά το θέµα της λειτουργίας και συνεπώς το όλο θέµα ετίθετο περισσότερο για το θέµα της προέγκρισης από την Νοµαρχία, αφού κατέστη ξεκάθαρο ότι, η ηµ. Επιτροπή του.ρ. δεν είχε καµµία αρµοδιότητα στο θέµα της προέγκρισης. Άρα επανέρχοµαι στο αρχικό κεφάλαιο. Ο ήµαρχος Ρόδου µέχρι είχε µπροστά του Ν.Α.., η οποία βεβαίωνε µε συγκεκριµένα έγγραφα και τα οποία ήταν προγενέστερα της ηµεροµηνίας χορηγήσεως της άδειας, ότι για αυτήν το κεφάλαιο προέγκριση έκλεισε. Έχει ένα πλήρη φάκελο από τις υπηρεσίες του ήµου που λέει ότι εφ όσον κριθεί σαν απλό κατάστηµα ή τέλος πάντων σε κατάστηµα που ζητά άδεια λειτουργίας, ο φάκελος είναι πλήρης. Έρχοµαι στην αρχική µου θέση που είπα και το επαναλαµβάνω ότι είναι νόµιµη η άδεια που υπέγραψε ο κ. Χατζηευθυµίου. Άλλωστε στα τέσσερα χρόνια που ήµασταν µαζί δεν συνήθιζε να υπογράφει παράνοµες αποφάσεις. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέµα αυτό της υπογραφής της αδείας από τον κ. Χατζηευθυµίου ή αν έχει εκχωρήσει αλλού την αρµοδιότητα. Και για αυτό το θέµα υπάρχει απόφαση που λέει ότι η συγκεκριµένη αρµοδιότητα δεν έχει εκχωρηθεί ποτέ από τον τότε ήµαρχο, και αφορά τις υπεραγορές, σε µένα, λόγω της σπουδαιότητας του συγκεκριµένου θέµατος, µιάς και σε προηγούµενο χρονικό διάστηµα έχει εκδοθεί απόφαση που αφορά σε παρόµοια περίπτωση ότι σωστά υπεγράφη από τον ήµαρχο καθώς η συγκεκριµένη αρµοδιότητα δεν είχε εκχωρηθεί. Έχουµε λοιπόν ένα θέµα που και αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι είχε αρµοδιότητα ο κ. Χατζηευθυµίου να υπογράψει αυτήν την άδεια. Τελειώνοντας λέγω ότι όλοι οι συνάδελφοι και της µειοψηφίας δεν έχουµε σκοπό να θίξει ο ένας τον άλλο, όµως ως νοµικός, µπορεί στην συγκεκριµένη περίπτωση να εµπλέκονται φορείς που έχουν δείξει ότι µπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώµατα που αφορούν το τόπο µας όµως δεν µπορώ να µην εκφράσω ατοµικά,- γιατί δεν είµαι ο κύριος εισηγητής της υπόθεσης-, τη συγκεκριµένη άποψη. Πραγµατικά θα χαρώ αν υπάρξει δικαστικά οποιαδήποτε άποψη ή κάποια άλλη άποψη που πράγµατι να µε πείθει ότι η συγκεκριµένη άδεια µπορεί από µας είτε από τον ήµαρχο να ανακληθεί. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Εµπορικού Συλλόγου κ. Κουµπιάδης ο οποίος είπε τα παρακάτω: Θα ξεκινήσω µε το από έγγραφο που αποστείλατε στον κ. Φραράκη για δεύτερη γνωµοδότηση την οποία έχω, µε το οποίο έγγραφο προφανώς ζητήσατε από τον κ. Φραράκη για το βασικό θέµα για το αν είστε εσείς ως Επιτροπή αρµόδιοι να αποφασίσετε για την ανάκληση, µε βάση την προηγούµενη γνωµοδότηση του την οποία συζητήσατε την προηγούµενη φορά ότι δηλαδή επειδή η απόφαση του ηµάρχου κατά την γνώµη του Νοµικού Συµβούλου δεν είναι νόµιµη, πάσχει από ακυρότητα, έκρινε ο κ. Φραράκης ότι σε παράνοµες πράξεις δεν µπορεί να επιληφθεί η Ε.Π.Ζ. ως διάδοχος της ήδη κατηργηµένης ηµ. Επιτροπής και εποµένως η αρµοδιότητα ανήκει στο ήµαρχο όπως τεκµηρίωσε ο ίδιος. Προσωπικά εγώ ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Ε.Σ.Ρ. που ενίσταται, έχω µια διαφοροποίηση σε αυτό το θέµα και θεωρώ ότι η Ε.Π.Ζ. έχει την αρµοδιότητα. Πλήν όµως σήµερα το πρώτο θέµα που έπρεπε να εξεταστεί πρίν προχωρήσετε στα άλλα θέµατα δηλ. πώς εκδόθηκε η άδεια αν τηρήθηκε η νοµιµότητα και µε βάση αυτά που άκουσα και από τον συνάδελφο κ. Καρίκη, θα 46

13 έπρεπε να λύσετε αυτό το θέµα αν δηλ. είστε αρµόδιοι να αποφασίσετε ή όχι. Η Νοµική γνωµοδότηση του κ. Φραράκη είναι λανθασµένη: Ο κ. Καρίκης δεν απήντησε σε αυτό το ερώτηµα αν είναι λανθασµένη η γνωµοδότηση του κ. Φραράκη; Το άλλο θέµα για το αν τηρήθηκε η νοµιµότητα και καλώς ή κακώς ανακαλείται, εφ όσον δεν είστε αρµόδια Επιτροπή αυτό πρέπει να το κρίνει αυτός που είναι αρµόδιος δηλ. ο ήµαρχος. Ο κ. Φραράκης επανερχόµενος θέτει και άλλο θέµα που από την αρχή ο Ε.Σ.Ρ. ισχυρίζετο ότι κακώς δόθηκε η ερµηνεία που δόθηκε ως προς το θέµα της αναποµπής. Ότι όταν ιοικητικό Εφετείο αποφασίζει την αναποµπή στην ιοίκηση εννοούσε ότι έπρεπε να αναπεµφθεί στον Πρόεδρο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και να τηρηθεί η διαδικασία και µάλιστα επισηµαίνει ότι αυτό είναι δεύτερη παρανοµία. Μετά τις επισηµάνσεις αυτές εκ νέου του Νοµικού Συµβούλου θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κ. Καρίκη η οποία περιελάµβανε τις δικές του προσωπικές απόψεις, µε κάνει να θέσω στον κ. Καρίκη το εξής: Πιστεύει ότι όταν ήταν πρόεδρος της ηµ. Επιτροπής και του είχαν µεταβιβαστεί οι αρµοδιότητες ότι σήµερα έρχεται και µας λέει µε βάση µια απόφαση έτσι αόριστα ακούσαµε και πρώτη φορά, ότι εσάς που σας έχει εκχωρήσει την αρµοδιότητα και όπως είχαµε ακούσει και από σας τον ίδιο είχατε αρνηθεί να συνδράµετε σε αυτήν την υπόθεση. Στο σηµείο αυτό επεµβαίνει ο κ.καρίκης και λέει ότι στην προηγούµενη συνεδρίαση έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι η άδεια που υπέγραψε ο κ. Χατζηευθυµίου είναι νόµιµη. Όσον αφορά στην γνωµοδότηση του κ. Φραράκη είπε ότι δεν συµφωνεί µε το περιεχόµενο της και ότι στην τοποθέτηση του στη σηµερινή συνεδρίαση επανάλαβε ότι η άδεια που υπέγραψε ο κ. Χατζηευθυµίου είναι νόµιµη. Συνεχίζοντας ο κ. Κουµπιάδης είπε: Έχουµε τον κ. Παπαγεωργίου στην αρχή ο οποίος εκφράζει τις δικές του απόψεις και έχουµε τον κ. Φραράκη που συντάσσεται µε τις απόψεις του κ. Παπαγεωργίου και επιπλέον οµιλεί και για αναρµοδιότητα. Εδώ παρευρίσκεται και ἀλλος νοµικός σύµβουλος ο κ. Στρατής και καλέστε και την ολοµέλεια των δέκα δικηγόρων να αποφασίσουν τελικά ποια είναι η νοµική γνωµοδότηση και να συζητήσουµε επ αυτής και να δούµε αν ισχυροποιείται ή αποδυναµώνεται η Νοµική γνωµοδότηση που έχετε µπροστά σας. Λέω λοιπόν το εξής: το τυπικό αυτό θέµα για το ποιος είναι αρµόδιος να επιληφθεί, εσείς ή ο ήµαρχος, προηγείται όλων. Εφ όσον λοιπόν το λύσετε και αποφασίσετε ότι είστε αρµόδιοι ως επιτροπή, τότε πλέον θα πρέπει να ξεκινήσουµε µε το αν τηρήθηκε η νοµιµότητα. Εγώ εξετάζω την περίπτωση αν ο πρώην ήµαρχος είχε την αρµοδιότητα εκ παραλλήλου µε την αρµοδιότητα που µεταβίβασε ήδη για τις υποθέσεις αυτές, να υπογράψει αυτήν την άδεια. Όλα µέχρι σήµερα είναι ξεκάθαρα ότι δεν είχε την αρµοδιότητα. Από την στιγµή που υπεγράφη η άδεια και κατηργήθη η ηµαρχιακή Επιτροπή αν και ο Ε.Σ.Ρ. στις σας υπέβαλε το αίτηµα και σας έκανε σαφή υπόµνηση στο έγγραφο του να θεωρηθεί κατεπείγον και να συνεδριάσετε ως ηµ. Επιτροπή εσείς δεν συνεδριάσατε. Το αφήσατε το θέµα, να καταργηθεί η ηµ. Επιτροπή και το φέρνετε τώρα στην Ε.Π.Ζ. Στο σηµείο αυτό επεµβαίνει ο κ. Καρίκης ο οποίος είπε τα εξής: Κε πρόεδρε, θα παρακαλούσα τον κ. Κουµπιάδη να δεί την ίδια µέρα έγγραφο δικό µου προς την Νοµική Υπηρεσία που το διαβιβάζω ως κατεπείγον για να εισάγει νοµική εισήγηση. Μην µας κατηγορείτε λοιπόν για πράγµατα που δεν τα έχετε δει καλά. Συνεχίζοντας ο κ. Κουµπιάδης είπε: Εν πάσει περιπτώσει καταργείται η ηµ. Επιτροπή και εισάγετε το θέµα στην Ε.Π.Ζ. Εάν κρίνετε ότι η νοµική γνωµοδότηση δύο φορές του κ. Φραράκη, η γνωµοδότηση του κ. Παπαγεωργίου δεν σας καλύπτει, θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κ. Στρατή. Εµείς συντασσόµεθα απολύτως µε τις γνωµοδοτήσεις των Νοµικών σας Συµβούλων και εκείνο που βλέπω είναι ότι γίνεται µία προσπάθεια να επιφέρεται σύγχιση µε µια απόφαση που δεν γνωρίζουµε που λέει ότι ήταν αρµοδιότητα του ηµάρχου να υπογράψει την άδεια και όχι του κ. Καρίκη του οποίου η τοποθέτηση είναι τελείως ατεκµηρίωτη. Ο κ. Χριστοδούλου απαντώντας είπε ότι είναι µια απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 της Περιφ. Νοτ. Αιγαίου που αποτελείτο από την εφέτη κ. Κων/να Γιαννοπούλου ως Πρόεδρο, Μαρία Ελευθερίου Πάρεδρο και εισηγήτρια και Σάββα ιακοσταµατίου ως εκπρόσωπο της ΤΕ Κ. Στη συνέχεια έλαβε το λόγω εκ µέρους της εταιρείας ο δικηγόρος Ρόδου κ. Κωστόπουλος ο οποίος είπε τα ακόλουθα: 47