ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ. Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ Μαξνύζη, Α.Π.: 623/44 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8) κε δσξνεπηηαγή από ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή από ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλόο» ηεο εηαηξείαο ΟΣΕ Α.Ε. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), Έρνληαο ππόςε: α. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3431/2006 (ΦΔΚ 13/Α/2006) «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηδίσο ην άξζξν 3, ην άξζξν 12, ζηνηρ. β, ζη, ε, θαη ιε, ην άξζξν 63, 64 θαη ην άξζξν 68, παξ. 1 απηνχ, β. ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν Guidance on the Commission s enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings (COM 2009, Brussels, 9 February 2009), γ. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 406/34/ (ΦΔΚ 1669/Β/ ) «Οξηζκφο ησλ Αγνξψλ Υνλδξηθήο Γηαζχλδεζεο Γεκφζησλ ηαζεξψλ Γηθηχσλ, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ», δ. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 498/046/ «Οξηζκφο Αγνξάο Σεξκαηηζκνχ Φσλεηηθψλ Κιήζεσλ ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ, θαζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (ΦΔΚ 2260/ Β/ ), 1

2 ε. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/2008 (ΦΔΚ 1151/Β/2008) «Μεζνδνινγίεο/Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», ζη. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 562/029/ (ΦΔΚ 668/Β/ ) «Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 2010 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2008) γηα ηηο ππφ ξχζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ, θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», δ. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 573/015/ (ΦΔΚ 1338/Β/ ) «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη πλαθείο επθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/065/ », ε. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 573/017/ (ΦΔΚ 1353/Β/ ) «Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2 νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ζ. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/ (ΦΔΚ 533/Β/ ) «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2 νο Γχξνο Αλάιπζεο)», η. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 614/011/ (ΦΔΚ 1907/Β/ ) «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ: (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN-BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2 νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ηα. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 614/013/ (ΦΔΚ 1908/Β/ ) «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ηβ. ηελ Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 612/019/ κε ζέκα «Δμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «Conn-x Ιnternet & Οκηιία Μixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M) 4+8», 2

3 ηγ. ηελ ππ αξ. πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ. ΤΠΗΡ. 3568/Φ.960/ (αξ. πξση. ΟΣΔ ΔΜΠ 804.2/ΔΜΠ.127/ ) επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ ΑΔ κε ζέκα «Πξνσζεηηθή ελέξγεηα DP κέζσ δσξνεπηηαγψλ Jumbo θαη δηθηχνπ Γεξκαλφο», ηδ. ηελ επηζηνιή ηεο ΔΔΣΣ κε αξ. πξση. 3613/Φ.960/ κε ζέκα «Πξνσζεηηθή ελέξγεηα DP κέζσ δσξνεπηηαγψλ Jumbo θαη δηθηχνπ Γεξκαλφο» ηε. ηελ ππ αξ. πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ. ΤΠΗΡ. 3617/Φ.960/ (αξ. πξση. ΟΣΔ ΔΜΠ 804.2/ΔΜΠ ) επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ ΑΔ, κε ζέκα «Πξνσζεηηθή ελέξγεηα DP κέζσ δσξνεπηηαγψλ Jumbo θαη δηθηχνπ Γεξκαλφο», ηζη. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε νχηε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ νχηε ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔΣΣ, ηδ. ηελ Δηζήγεζε αξηζ. ΔΔΣΣ 23341/ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηεο ΔΔΣΣ θαη χζηεξα απφ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ. Επεηδή: 1. Ιζηνξηθό - Πξαγκαηηθά Πεξηζηαηηθά 1.1. Ιζηνξηθφ i. Η εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ ππ αξ. πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ. ΤΠΗΡ. 3568/Φ.960/ (αξ. πξση. ΟΣΔ ΔΜΠ 804.2/ΔΜΠ.127/ ) επηζηνιή ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ ΑΔ, κε ζέκα «Πξνσζεηηθή ελέξγεηα DP κέζσ δσξνεπηηαγψλ Jumbo θαη δηθηχνπ Γεξκαλφο», ππέβαιε πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8) κε δσξνεπηηαγή απφ ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή απφ ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλφο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ii. iii. Η ΔΔΣΣ κε ηελ ππ αξηζ. πξση. 3613/Φ.960/ επηζηνιή ηεο πξνο ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ κε ζέκα «Πξνσζεηηθή ελέξγεηα DP κέζσ δσξνεπηηαγψλ Jumbo θαη δηθηχνπ Γεξκαλφο, ηεο γλσζηνπνηεί φηη νθείιεη λα ππνβάιεη λέεο αλαζεσξεκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ ελ ιφγσ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ κε ηελ ππ αξ. πξση. ΔΔΣΣ ΔΜΠ. ΤΠΗΡ. 3617/Φ.960/ (αξ. πξση. ΟΣΔ ΔΜΠ 804.2/ΔΜΠ ) επηζηνιή ηεο κε ζέκα «Πξνσζεηηθή ελέξγεηα DP κέζσ δσξνεπηηαγψλ Jumbo θαη δηθηχνπ Γεξκαλφο» ππνβάιεη εθ λένπ ζηελ ΔΔΣΣ ηα αηηνχκελα ζηνηρεία γηα ηελ εμέηαζε ηεο ελ ιφγσ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 3

4 1.2. Πεξηγξαθή ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. Η ππνβιεζείζα πξνο έιεγρν νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. πεξηιακβάλεη σο ζπζηαηηθά ηεο, αθελφο ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα κε ηελ επσλπκία «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8)» αθεηέξνπ δσξνεπηηαγή απφ ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή απφ ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλφο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. Σν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα κε ηελ επσλπκία «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8)» εκπεξηέρεη εηδηθφηεξα ηηο θάησζη ππεξεζίεο (α) ιηαληθή πξφζβαζε (β) αζηηθέο, εζληθέο θιήζεηο θαζψο θαη θιήζεηο πξνο θηλεηφ (γ) ιηαληθή επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: i. ηελ ηηκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππεξεζίεο: Βαζηθφ κεληαίν ηέινο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο PSTN ή ISDN BRA Δπξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηαρχηεηαο 2 Mbps 180 ιεπηά αζηηθν-ππεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΟΣΔ 20 ιεπηά θιήζεσλ πξνο εζληθά θηλεηά φισλ ησλ ΔΚΣ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ ζα γίλεηαη κε βήκα ρξέσζεο ην ιεπηφ. Σπρφλ θιάζκα ιεπηνχ, ζε θάζε θιήζε, ζα ππνινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ, φιεο νη θιήζεηο πξνο εζληθά θηλεηά φισλ ησλ ΔΚΣ ρξεψλνληαη κε ηηο επίζεκεο ηηκέο ηηκνθαηαιφγνπ. ii. Δληαία ηηκή δηάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Σηκή Γηάζεζεο Πνηλή Πξφσξεο Γηαθνπήο (πξηλ ην 12κελν δέζκεπζεο) Αξρηθή 4 κήλεοκεησκέλε ηηκή Τπφινηπνη κήλεοθαλνληθή Σηκή ( ) ΦΠΑ 23% Σηκή ( ) ρσξίο ΦΠΑ Σηκή ( ) ΦΠΑ 23% Σηκή ( ) ρσξίο ΦΠΑ 30,90 25, ,98 34,50 28,05 ηηκή Η ηηκή γηα ISDN BRA απμάλεηαη θαηά ηε δηαθνξά ησλ δχν βαζηθψλ κεληαίσλ ηειψλ ζχλδεζεο iii. Η ειάρηζηε πεξίνδνο παξακνλήο ηνπ πειάηε απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην 4

5 πξφγξακκα είλαη 12 κήλεο. ηελ πεξίπησζε επηζπκίαο ηνπ πειάηε γηα δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο λσξίηεξα απφ 12 κήλεο ζα εθαξκφδεηαη ηέινο απνδέζκεπζεο: 60,98 (πιένλ ΦΠΑ ), iv. Η δηάξθεηα δηάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έμη (6) κήλεο v. Οη αλακελφκελνη πειάηεο αλέξρνληαη ζε γηα ηελ πεξίνδν δηάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, vi. vii. Σέινο ελεξγνπνίεζεο γηα ην πξφγξακκα δελ πθίζηαηαη, Δμνπιηζκφο δελ παξέρεηαη. Ωο δψξν ζεσξείηαη ε δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ 4κήλνπ θαη ηνπ επφκελνπ 8κήλνπ ε αμία ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε (28,05-25,12 )*4κήλεο = 11,72 πιένλ ΦΠΑ, Δηδηθφηεξα: χκθσλα κε ηα ππνβαιιφκελα απφ ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ ζηνηρεία, ε έλαξμε ηεο δηάζεζεο ηεο σο άλσ νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο ζρεδηαδφηαλ γηα ηελ 7ε/10/2011 κε δηάξθεηα έσο θαη ηελ 31ε/12/2011. Δληφο δε ηνπ σο άλσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ε δηάζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο εδχλαην λα ιακβάλεη ρψξα πεξηνδηθά θαη φρη ζπλερφκελα. ε πεξίπησζε πνπ νη πειάηεο εγγξάθνληαη γηα ην αλσηέξσ πξφγξακκα απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ Γεξκαλφο ηφηε ζα πξνζθέξεηαη δσξνεπηηαγή ε νπνία ζα εμαξγπξψλεηαη ζε εκπνξεχζηκα πξντφληα ησλ θαηαζηεκάησλ Γεξκαλφο. Αληηζηνίρσο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη πειάηεο εγγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα απφ ηα ππφινηπα θαλάιηα πψιεζεο ηνπ δηθηχνπ ΟΣΔ ηφηε νη δσξνεπηηαγέο ζα εμαξγπξψλνληαη ζηα θαηαζηήκαηα Jumbo. Η νλνκαζηηθή αμία ηεο δσξνεπηηαγήο είλαη 50 επξψ ελψ ην θφζηνο γηα ηνλ ΟΣΔ είηε ηνπ Jumbo είηε ηνπ δηθηχνπ Γεξκαλφο αλέξρεηαη ζηα.. επξψ. χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ γηα ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα (Conn-x 2mbps F2M 4+8) ζα δηαηεζνχλ.. δσξνεπηηαγέο θαη ην θφζηνο απηψλ ζα αλέιζεη ζηηο.. επξψ. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία δελ δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 5 ηνπ Ν.3431/06 (ΦΔΚ 13/ ) δηφηη απνηεινχλ εκπηζηεπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 2. Εθαξκνζηέεο Δηαηάμεηο Ννκηθή Εθηίκεζε 2.1. Ννκηθφ πιαίζην ηειεπηθνηλσληψλ Σα εδάθηα (α), (β),θαη (ζη), ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3431 «Πεξί Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», (ΦΔΚ 13/Α/2006) πξνβιέπνπλ ηα εμήο αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΣΣ: Η ΔΔΣΣ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο «(α) Ρπζκίδεη θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ζρεηηθψλ αγνξψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη πξνβαίλεη ζηελ αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αληαγσληζκνχ. Ρπζκίδεη θάζε ζέκα, πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο Παξφρσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο αγνξέο, ελεξγψληαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. (β) Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη 5

6 ηνπο παξφρνπο δηθηχσλ ή/θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη επηβάιιεη ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο..(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.703/77, φπσο ηζρχεη, ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.» Πεξαηηέξσ, ηα εδάθηα (ε) (ηζη) (ιε) θαη (κα) νξίδνπλ ηα θάησζη «(ε) (Η ΔΔΣΣ ) Γηελεξγεί αθξνάζεηο γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε φπνπ ξεηά δίδεηαη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα κε ηνλ παξφληα λφκν, ( ) (ηζη) δεηά κε αηηηνινγεκέλν αίηεκά ηεο θαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, θάζε πιεξνθνξία ηερληθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη λνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, (...), (ιε) Απεπζχλεη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο, επηβάιιεη πξφζηηκα θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηλψλ θαη θπξψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ.703/77 φπσο ηζρχεη, θαη παξαπέκπεη ηνπο παξαβάηεο ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο, ( ), (κα) Δθδίδεη θαλνληζηηθέο ή αηνκηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο ξπζκίδεηαη θάζε δηαδηθαζία θαη ιεπηνκέξεηα ζε ζρέζε κε ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηέο ηεο.» Σν άξζξν 64 ηνπ Ν.3431 (ΦΔΚ 13/Α/2006) κε ηίηιν «Παξνρή Πιεξνθνξηψλ» νξίδεη γηα ηα εμήο «(1) Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο Γεληθήο Άδεηαο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ ΔΔΣΣ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο θαη ηδίσο γηα ηνλ έιεγρν πξνο ηνπο φξνπο ηεο Γεληθήο Άδεηαο, ηνπο φξνπο ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ή/θαη αξηζκψλ ή ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 24 παξ.5εδ β, 13,14, ζην άξζξν 25 παξ 1 εδ α θαη ζη άξζξα 38,39,40,42 παξ 5,6,7 θαη ζην άξζξν 68 παξ.1..» χκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 406/34/ (ΦΔΚ 1669/Β/ ) «Οξηζκφο ησλ Αγνξψλ Υνλδξηθήο Γηαζχλδεζεο Γεκφζησλ ηαζεξψλ Γηθηχσλ, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ», ηδίσο δε ηελ ελφηεηα 2, ζεκείν απηήο, ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ» (εθεμήο ΟΣΔ) σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ιζρχ (ΙΑ) ζηηο αγνξέο Γηαζχλδεζεο Γεκφζησλ ηαζεξψλ Γηθηχσλ, [ήηνη ηελ αγνξά πξνέιεπζεο (εθθίλεζεο) θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε (αγνξά ππ αξ. 8 ηεο «χζηαζεο»), ηελ αγνξά Απφιεμεο (ηεξκαηηζκνχ) θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά δίθηπα πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε (αγνξά ππ αξ. 9 ηεο «χζηαζεο») θαη ηελ αγνξά δηαβηβαζηηθψλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ζηαζεξφ ηειεθσληθφ δίθηπν (αγνξά ππ αξ. 10 ηεο «χζηαζεο»)] 6

7 ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο σο άλσ ζρεηηθέο αγνξέο: i. «Υπνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ επθνιηψλ δηθηχνπ γηα ηηο αγνξέο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ ii. Υπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, iii. Σεηξά ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο ππφ δηάθνξεο κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Δηαζχλδεζεο. iv. Υπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΤΕ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζχλδεζε δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ. v. Υπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ, δηαβίβαζεο θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο.» χκθσλα ΑΠ ΔΔΣΣ 614/011/ (ΦΔΚ 1907/Β/ ) «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ: (α) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN-BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο θαη (β) ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2 νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ηδίσο δε ηελ ελφηεηα 2, ζεκείν 2.5 απηήο, ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ» (εθεμήο ΟΣΔ) σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ιζρχ (ΙΑ) ζηηο αγνξέο: α) Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα θαη β) Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA ζηελ Διιάδα, ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο σο άλσ ζρεηηθέο αγνξέο: A. Αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN-BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο i. «Υπνρξέσζε παξνρήο Φνλδξηθήο Εθκίζζσζεο Γξακκψλ (ΦΕΓ)/ Wholesale Line Rental (WLR) θαη ππνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο θαη ζπλαθείο επθνιίεο δηθηχνπ. ii. iii. iv. Υπνρξέσζε ακεξνιεςίαο (κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο)γηα ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ (ΦΕΓ), Υπνρξέσζε δηαθάλεηαο γηα ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ (ΦΕΓ) Υπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ (ΦΕΓ) v. Υπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο γηα ηε ρνλδξηθή εθκίζζσζε γξακκψλ (ΦΕΓ) 7

8 vi. Υπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο γηα ηα ιηαληθά πξνηφληα πξφζβαζεο κε ηε κνξθή αλψηαηνπ νξίνπ ηηκήο. vii. Υπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο/ πξνηφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο viii. Υπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο γηα ηηο ππεξεζίεο/ πξνηφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο ix. Υπνρξέσζε δηαθάλεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο/ πξνηφληα ιηαληθήο πξφζβαζεο x. Υπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ / ζχδεπμε ζηε ιηαληθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ΟΤΕ λα ππνβάιιεη ζηελ ΕΕΤΤ πξνο έγθξηζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ, ζπλνδεπφκελεο απφ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ ε ΕΕΤΤ λα εμεηάζεη ηελ ζπκβαηφηεηα απηψλ κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. B. Αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA η. Υπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο γξακκψλ PRA-ISDN ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ν ΟΤΕ ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηελ ΕΕΤΤ ηηο ηηκέο θαη ηηο εθπηψζεηο είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.» χκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/2008 (ΦΔΚ 1151/Β/2008) «Μεζνδνινγίεο/Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», εμεηδηθεχνληαη θαη ξπζκίδνληαη αλαιπηηθά νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ επηβιεζεηζψλ ζηελ θαηέρνπζα ΙΑ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ., ππνρξεψζεσλ θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη ειέγρνπ απηψλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο κε ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ χκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 614/013/ (ΦΔΚ 1908/Β/ ) «Οξηζκφο Δζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Παξνρήο (Φπζηθήο) Πξφζβαζεο ζε Τπνδνκή Γηθηχνπ (ζπκπεξηιακβαλκέλεο κεξηδφκελεο θαη πιήξσο απνδεζκνπνηεκέλεο πξφζβαζεο) ζε ζηαζεξή ζέζε, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3 νο Γχξνο Αλάιπζεο)» ηδίσο δε ηελ ελφηεηα ΙΙΙ, ζεκεία 1 θαη 2 απηήο, ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ» (εθεμήο ΟΣΔ), σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ιζρχ (ΙΑ) ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Παξνρήο Πξφζβαζεο ζε θπζηθή ππνδνκή δηθηχνπ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο 8

9 επξπδσληθψλ θαη θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ», ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ σο άλσ ζρεηηθή αγνξά: 1. «Η EETT δηαηεξεί, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα, ηηο Καλνληζηηθέο Υπνρξεψζεηο πνπ ηζρχνπλ δπλάκεη ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηα θάησζη αλαθεξφκελα. 2. Σην πιαίζην απηφ επηβάιιεη ζηελ εηαηξεία ΟΤΕ Α.Ε. ε νπνία θξίζεθε φηη θαηέρεη ΣΙΑ ζηε ρνλδξηθή αγνξά παξνρήο πξφζβαζεο ζε θπζηθή ππνδνκή δηθηχνπ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο επξπδσληθψλ θαη θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ», ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο: i. Υπνρξέσζε Παξνρήο Πξφζβαζεο θαη Φξήζεο Εηδηθψλ Επθνιηψλ Δηθηχνπ. ii. Υπνρξέσζε Ακεξνιεςίαο (κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο). iii. Υπνρξέσζε Δηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Δηαζχλδεζεο κε νξηζκέλν ειάρηζην πεξηερφκελν. iv. Υπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ Δηαρσξηζκνχ. v. Υπνρξέσζε Ειέγρνπ Τηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο.» χκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 614/012/ (ΦΔΚ 1983/Β/ ) «Οξηζκφο Eζληθήο Αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (3 νο Γχξνο Αλάιπζεο)», 1. «ε ΕΕΤΤ εμέηαζε ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ή / θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΕ, σο θαηέρνληα ΣΙΑ ζηε ζρεηηθή αγνξά, ζηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ γχξνπ αλάιπζεο αγνξψλ (2009) θαη ζην θείκελν ηεο Κνηλνπνίεζεο ηνπ Σρεδίνπ Μέηξσλ, πξφηεηλε ηε δηαηήξεζε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ ηξνπνπνίεζε απηψλ. Επηπιένλ, δεδνκέλνπ φηη θαηά ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ γχξνπ αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε ΕΕΤΤ πξνέβε ζηε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ αλαθνξηθά κε ηε Φνλδξηθή Επξπδσληθή Πξφζβαζε κέζσ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, ε ΕΕΤΤ εμέηαζε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ή ηελ άξζε ησλ πξνζσξηλψλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΕ. Εηδηθφηεξα, θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ε έιιεηςε απνδνηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηε ζρεηηθή αγνξά, νη πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη: i. Υπνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο εηδηθψλ επθνιηψλ δηθηχνπ. ii. Υπνρξέσζε Ακεξνιεςίαο (κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο). iii. Υπνρξέσζε Δηαθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο OTE γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Φνλδξηθήο Επξπδσληθήο Πξφζβαζεο (ΦΕΠ) κε νξηζκέλν ειάρηζην πεξηερφκελν. iv. Υπνρξέσζε Λνγηζηηθνχ Δηαρσξηζκνχ. 9

10 v. Υπνρξέσζε Ειέγρνπ Τηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο.» χκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 573/015/ (ΦΔΚ 1338/Β/ ) «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/065/ » πξνβιέπνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζπγθεθξηκέλνη ρξφλνη παξάδνζεο θαη άξζεο βιαβψλ γηα ηνλ ηνπηθφ βξφρo χκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ ΑΠ. 573/017/ (ΦΔΚ 1353/Β/ ) «Οξηζκφο Αγνξψλ Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε, Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο) ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ» (εθεμήο ΟΣΔ) σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ιζρχ (ΙΑ) ζηηο αγνξέο Γηαζχλδεζεο Γεκφζησλ ηαζεξψλ Γηθηχσλ, ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο σο άλσ ζρεηηθέο αγνξέο: i. «Υπνρξέσζε παξνρήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ επθνιηψλ δηθηχνπ γηα ηηο αγνξέο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ θαη δηαβίβαζεο θιήζεσλ, ii. Υπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, iii. Σεηξά ππνρξεψζεσλ δηαθάλεηαο ππφ δηάθνξεο κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Δηαζχλδεζεο, iv. Υπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΟΤΕ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζχλδεζε δεκνζίσλ ζηαζεξψλ δηθηχσλ. v. Υπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ θαη θνζηνιφγεζεο γηα ηηο ππεξεζίεο εθθίλεζεο, ηεξκαηηζκνχ, δηαβίβαζεο θαη ηηο ζπλαθείο επθνιίεο.» χκθσλα κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/ (ΦΔΚ 533/B/ ) «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)», ηδίσο δε ηελ ελφηεηα ΙΙΙ «Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο», ε εηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ» (εθεμήο ΟΣΔ) σο επηρείξεζε θαηέρνπζα εκαληηθή Ιζρχ (ΙΑ) ζηελ εζληθή αγνξά ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε ππφθεηηαη ζε ζεηξά θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ σο άλσ ζρεηηθή αγνξά. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ σο άλσ Απφθαζε ε εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 10

11 1. «Η EETT δηαηεξεί, κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ηηο Καλνληζηηθέο Υπνρξεψζεηο πνπ επεβιήζεζαλ δπλάκεη ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηα θάησζη αλαθεξφκελα. 2. Ο ΟΤΕ, σο επηρείξεζε κε ΣΙΑ ζηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο ζρεηηθέο αγνξέο, θέξεη ηηο αθφινπζεο Καλνληζηηθέο Υπνρξεψζεηο: i. Υπνρξέσζε ειέγρνπ ηηκψλ, ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη θνζηνιφγεζεο γηα ηηο ιηαληθέο θιήζεηο ii. iii. iv. Υπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ Υπνρξέσζε δηαθάλεηαο Υπνρξέσζε κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο v. Υπνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηε ιηαληθή / Σχδεπμε» 3. Οη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ζρεηηθά κε ηελ «αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηε ιηαληθή» πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2.5. ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙΙ ηεο Απφθαζεο ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/ (ΦΔΚ 533/B/ ), «Οξηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο)», σο αθνινχζσο: «Με ηελ παξνχζα επηβάιινληαη ζηνλ ΟΤΕ ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ζηε ιηαληθή / ζχδεπμε αλαθνξηθά κε ηνπο ηχπνπο ππεξεζηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ππφ Α.Ι. νξηδφκελεο αγνξέο, σο εμήο: i. Ο ΟΤΕ δελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ζε αδηθαηνιφγεηε (κε εχινγε) δεζκνπνίεζε /αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. Ωο κε εχινγε ζα ζεσξείηαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, ε αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα αγνξάζεη ην πξντφλ/ ππεξεζία πνπ επηζπκεί κεκνλσκέλα παξά κφλν καδί κε ην δεζκνπνηεκέλν πξντφλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λνκηκφηεηαο κηαο αιιειέλδεηεο πψιεζεο απνηειεί ε παξάιιειε παξνρή φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην δεζκνπνηεκέλν πξντφλ σο ρσξηζηά πξντφληα, εθφζνλ απηά αλήθνπλ ζε ππφ ξχζκηζε αγνξέο. ii. iii. Ο ΟΤΕ ππνρξενχηαη λα δηαζθαιίδεη φηη ηα ηηκνιφγηα γηα ηηο επθνιίεο πνπ είλαη επηπξφζζεηεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ππφ Α.Ι. νξηδφκελεο αγνξέο είλαη επαξθψο αδεζκνπνηεκέλα έηζη ψζηε νη πειάηεο λα κελ ππνρξενχληαη λα πιεξψλνπλ γηα επθνιίεο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αηηνχκελε ππεξεζία. Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο δηαθάλεηαο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο παξφρνπο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ ΟΤΕ γηα ζρεηηθή θνηλνπνίεζε ζηελ ΕΕΤΤ, πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αιιειέλδεηεο πψιεζεο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ (bundling). 11

12 iv. Η απαγφξεπζε ππεξβνιηθήο (excessive) ηηκνιφγεζεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ψζηε λα πξνιεθζεί ε παξεκπφδηζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ αδηθαηνιφγεηα ρακειέο ηηκέο εθαξκφδνληαη ηφζν γηα ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ρσξηζηά, φζν θαη γηα ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη σο δέζκε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. v. Ο ΟΤΕ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ (bundling), ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη εθφζνλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν ΟΤΕ θάζε θνξά πνπ επηζπκεί λα πξνβεί ζε αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ / ππεξεζηψλ (bundling) θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ΟΤΕ επηζπκεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο θάπνηνπ παθέηνπ/πξνζθνξάο, ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ ΕΕΤΤ ηελ πξφηαζή ηνπ, ζπλνδεπνκέλε κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Ο ΟΤΕ θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο φηη ε πξφηαζε ηνπ δελ πξνθαιεί επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ. Ο έιεγρνο γηα επηζεηηθή ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαη ην κνληέιν ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνχζαο. Η ΕΕΤΤ, κεηά απφ έιεγρν, δχλαηαη λα εγθξίλεη, λα εγθξίλεη ππφ φξνπο/ ηξνπνπνηήζεηο ή λα απνξξίςεη ηελ εθάζηνηε πξφηαζε ηνπ ΟΤΕ. Σε πεξίπησζε έγθξηζεο, ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο πξφηαζεο ζα ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ ΟΤΕ λα παξέρεη ζηελ ΕΕΤΤ απνινγηζηηθά ζηνηρεία απφ ηε δηάζεζή ηεο, αλά νξηζκέλα ηαθηά δηαζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ κε ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο. Ο ΟΤΕ δελ ζα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε ηεο πξφηαζεο ηνπ πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ΕΕΤΤ. Τα εγθξηζέληα παθέηα / πξνζθνξέο ή ε εγθξηζείζα κείσζε ηηκήο είλαη εθαξκνζηέα απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο. vi. Η ΕΕΤΤ επηβάιιεη ηηο σο άλσ αξρέο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζχδεπμεο πξντφλησλ (bundling) είηε απηέο αθνξνχλ ζχδεπμε ππεξεζηψλ πνπ εκπίπηνπλ κφλν ζηελ παξνχζα αγνξά είηε αθνξνχλ ζχδεπμε πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα αγνξά κε άιια πξντφληα, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ πξνζδηνξίδνληαη ή φρη σο ππεξεζίεο/ πξντφληα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ.» χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/ «Καζνξηζκφο Μεζνδνινγίαο θαη Γεληθέο Αξρέο Μνληέινπ Δμέηαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεκνλσκέλσλ ή θαη πλδπαζηηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά» πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Μεζνδνινγία θαη Γεληθέο Αξρέο Μνληέινπ Δμέηαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεκνλσκέλσλ ή θαη πλδπαζηηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά 12

13 Σν παξφλ παξνπζηάδεη ηηο γεληθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ θαη ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο θαηά ηελ εθάζηνηε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κεκνλσκέλσλ ή θαη ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ΙΑ. Ο έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη εάλ o κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ, κπνξεί λα αληαγσληζηεί επηθεξδψο ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ. Ο έιεγρνο ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο ζηνρεχεη ζην λα πξνζδηνξίζεη εάλ ν πάξνρνο κε ΙΑ πξνζθέξεη ππεξεζίεο θάησ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Γεληθέο Αξρέο ηνπ Διέγρνπ πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ Γηα ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ, ν έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζπλδπαζηηθή εμέηαζε, θαηά ηελ νπνία,ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα εμεηάδεηαη σο κηα εληαία ππεξεζία-πξντφλ θαη ν ελ ιφγσ έιεγρνο θαηαγξάθεη, εάλ θαηά κέζν φξν, ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο δε δεκηνπξγεί ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ. Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο ζηεξίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη νξίδεηαη σο ν Ιζνδχλακα Απνδνηηθφο πάξνρνο (ΔΔΟ-Equally Efficient Operator) πνπ έρεη: ίδηνπ ηχπνπ έζνδα θαη θφζηε κε εθείλα ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ. Όηαλ απηά ηα δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα, δηεζλείο δείθηεο αλαθνξάο (benchmark) θαη θφζηε ή/θαη έζνδα ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππνθαηάζηαηα κέγεζνο αγνξάο ίζν κε ην 10,5% ηνπ ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ ηφζν ηεο αγνξάο επξπδσληθήο πξφζβαζεο φζν θαη εθείλεο ηεο ζηαζεξήο θσλεηηθήο ηειεθσλίαο ψζηε νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο λα ιεθζνχλ ππφςε. Η επηινγή ηνπ EEO δελ πξνυπνζέηεη φηη ν ηζνδχλακα απνδνηηθφο πάξνρνο έρεη ηα ίδηα επαθξηβψο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. δίθηπν ή κεξίδην αγνξάο) κε εθείλα ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ. Μεζνδνινγηθέο Αξρέο ηνπ Διέγρνπ πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ Κφζηε θαη έζνδα: πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη εζφδσλ ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο (ΔΔΟ), ψζηε ε δήηεζε (πειαηεηαθή βάζε) λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ηνπ επηηξέπεη λα επηηχρεη επαξθείο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ ζηελ ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, θαζψο επίζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ δηθηχνπ. Ο κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο έρεη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αγνξά ιηαληθήο ηζνδχλακεο κε απηέο ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ. 13

14 Κνζηνινγηθφ πξφηππν: γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην θνζηνινγηθφ πξφηππν ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξφζεκνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (ΜΜΔΚ- LRAIC). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ (ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηαο ζηνηρείσλ) ηφηε ζα πηνζεηείηαη εθείλν ηνπ Μέζνπ πλνιηθνχ Κφζηνπο (ΜΚ-ATC). Δμεηαδφκελε ρξνληθή δηάξθεηα: ρξεζηκνπνηείηαη ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε κε βάζε ηξέρνληα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ αλαθνξάο. Η ζηαηηθή πξνζέγγηζε δε ζεκαίλεη,ζε θακία πεξίπησζε, φηη νη επελδχζεηο θαη ηα εθάπαμ θφζηε πξέπεη λα αλαθηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο θαη κφλν έηνπο. Αληηζέησο, ε αλάθηεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηα εθάπαμ θφζηε, φπσο ζηνηρεία δηθηχνπ θαη θφζηε απφθηεζεο πειάηε, επηκεξίδνληαη ζε εηήζηα βάζε ζε ρξνληθφ νξίδνληα κεξηθψλ εηψλ. Κφζηνο θεθαιαίνπ: θαζνξίδεηαη ε εχινγε απφδνζε πνπ έρεη ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ηαζκηζκέλν Μέζν θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC) ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ ην νπνίν ειέγρεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε. Βέιηηζηε αλάπηπμε δηθηχνπ: ρξήζε ηεο νηθνλνκηθφηεξεο επηινγήο δηθηχνπ ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ άκεζεο θαη έκκεζεο πξφζβαζεο θαζψο επίζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ θφζηνπο, φπσο ζπλδέζεηο κεηάδνζεο, δίθηπν θνξκνχ θ.α. Πεξηγξαθή ηνπ Διέγρνπ πκπίεζεο Πεξηζσξίνπ Τπνινγίδεη ηνλ αξηζκφ πειαηψλ ηνπ ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ κνληεινπνηεκέλν πάξνρν ιακβάλνληαο ππφςε: o Αξηζκφ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ o Τπεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην πξφγξακκα o Μεξίδην αγνξάο ηνπ κνληεινπνηεκέλνπ παξφρνπ Τπνινγίδεη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ θαζψο θαη ηελ επηπιένλ ρξήζε ησλ ζρεηηδνκέλσλ ππεξεζηψλ εθηφο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Τπνινγίδεη ην θφζηνο δηθηχνπ, ην θφζηνο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο θαη ην θφζηνο ιηαληθήο πνπ ν κνληεινπνηεκέλνο πάξνρνο αλαθνξάο πθίζηαηαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ. Τπνινγίδεη ηα θαζαξά έζνδα ιηαληθήο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 14

15 Τπνινγίδεη ην θέξδνο ή ηελ δεκία ηνπ ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μεζνδνινγηθέο Αξρέο ηνπ Διέγρνπ Λεζηξηθήο Σηκνιφγεζεο Κφζηε θαη έζνδα: πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ. Κνζηνινγηθφ πξφηππν: ρξεζηκνπνηείηαη ην θνζηνινγηθφ πξφηππν ηνπ Μέζνπ Μαθξνπξφζεζκνπ Δπαπμεηηθνχ θφζηνπο (ΜΜΔΚ-LRAIC) δεδνκέλνπ φηη ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ παξφρνπ κε ΙΑ θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ πξνηχπνπ. Δμεηαδφκελε ρξνληθή δηάξθεηα: ιακβάλεη ππφςε ηα θφζηε θαη έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηειεπηαίν θνζηνινγηθφ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ. Κφζηνο θεθαιαίνπ: θαζνξίδεηαη ε εχινγε απφδνζε πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ν πάξνρνο κε ΙΑ απφ ηελ ηηκή δηάζεζεο ελφο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. Πεξηγξαθή ηνπ Διέγρνπ Λεζηξηθήο Σηκνιφγεζεο πγθξίλεη ηα έζνδα κε ηα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ πάξνρν κε ΙΑ. Τπνινγίδεη ηα έζνδα ηνπ εμεηαδφκελνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο αλά πειάηε φπσο ζηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Λακβάλεη ππφςε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θφζηνπο γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ: o Κφζηε ιηαληθήο o Κφζηε ρνλδξηθήο o Κφζηε δηθηχνπ o Άιια άκεζα θφζηε φπσο α) θφζηε δηαζχλδεζεο κε άιια δίθηπα, β) δψξα ζπλδξνκήο ή επηδνηήζεηο εμνπιηζκνχ ζην ρψξν ηνπ πειάηε, γ) θφζηε απφθηεζεο πειάηε Τπνινγίδεη ηα έζνδα ιηαληθήο ησλ ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ αλακελφκελε δήηεζε, εηεζίσο, αλά πξντφλ. Λακβάλεη ππφςε ηα ζπκπιεξσκαηηθά έζνδα θαη θφζηε απφ ηελ επηπιένλ ρξήζε ησλ ζρεηηδνκέλσλ ππεξεζηψλ εθηφο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 15

16 Τπνινγίδεη ηελ θίλεζε θαη ην κέζν φξν θαηαλάισζεο ππεξεζηψλ ησλ πειαηψλ φπσο ζηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. Κχξηεο Πεγέο Γεδνκέλσλ Σα απνηειέζκαηα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Κνζηνινγηθφ χζηεκα (Δ.ΚΟ.) ηεο επηρείξεζεο κε ΙΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ. Σα ιεηηνπξγηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηελ επηρείξεζε κε ΙΑ ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ παξακέηξσλ φπσο εμνπιηζκφο δηθηχνπ, ζηνηρεία θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, θξηηήξηα δηαζηαζηνπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ, θ.α. Σα ειεγκέλα ηηκνιφγηα ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ρνλδξηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο δηαζχλδεζεο, ΑΠΣΒ, ζπλεγθαηάζηαζεο, κηζζσκέλσλ γξακκψλ θαη ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκψλ. Σα δεδνκέλα θίλεζεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ επηρείξεζε κε ΙΑ απνινγηζηηθά ή πξνυπνινγηζηηθά. Σα πξνυπνινγηζηηθά δεδνκέλα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο θαη λα βαζίδνληαη θαηά ην δπλαηφλ ζηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο ππεξεζίεο. Σα ζηνηρεία θφζηνπο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πάξνρν κε ΙΑ (σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ άκεζσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο πνπ επσκίδεηαη ε επηρείξεζε θαη ζρεηίδνληαη κε ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο πνπ πθίζηαηαη ε επηρείξεζε κε ΙΑ απφ ηε δσξεάλ ή κε έθπησζε παξνρή ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ ζπλδξνκεηή. ε πεξηπηψζεηο ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ κέξνο ηνπο δελ ηειεί ππφ ξχζκηζε, ε επηρείξεζε κε ΙΑ πξέπεη λα παξέρεη ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη εζφδσλ ησλ ξπζκηδφκελσλ θαη κε ππεξεζηψλ ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ν έιεγρνο ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ. 2.2 Τπαγσγή πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ Αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε βάζε ην δίθαην ησλ ηειεπηθνηλσληψλ (ex-ante) Σν δήηεκα ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/ «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 1151/Β/ ) 16

17 Γηα ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ: ΑΠ ΔΔΣΣ 482/051/ «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 1151/Β/ ), εμεηδηθεχνληαη θαη ξπζκίδνληαη αλαιπηηθά νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ επηβιεζεηζψλ ζηελ θαηέρνπζα ΙΑ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ., ππνρξεψζεσλ θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ππνβνιήο ζηνηρείσλ θαη ειέγρνπ απηψλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηεο κε ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ. ην πιαίζην ηνπ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ , ε εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. ππέβαιε ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο θαη ηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία. Δπίζεο, κε ηελ ειεθηξνληθή επηζηνιή ηνπ, ν ΟΣΔ παξείρε ζηελ ΔΔΣΣ ηα απαξαίηεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηεο. Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ηειψλ κεηαθνξάο, ν ειεγθηήο δηαπίζησζε φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. Ο ΟΣΔ πξνέβε ζηελ δεκνζίεπζε ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ LRΑIC πνπ ππέβαιε ν ΟΣΔ παξαηεξήζεθε φηη δελ πινπνίεζε ην ζχλνιν ησλ Τπνδεηγκάησλ Αλαθνξψλ θαζψο επίζεο ηξνπνπνίεζε θάπνηα Τπνδείγκαηα. Η ΔΔΣΣ κε ηελ ΑΠ 562/029/2010 θάιεζε ηνλ ΟΣΔ λα ππνβάιεη ην ζχλνιν ησλ Τπνδεηγκάησλ αλαθνξάο ή δηαθνξεηηθά λα ππνβάιεη αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ Τπνδεηγκάησλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δελ δχλαηαη λα παξάζρεη κε ηελ πξνβιεπφκελε κνξθή. Ο ΟΣΔ ππέβαιε ζηελ ΔΔΣΣ κε ηελ ππ.αξηζ. πξση. ΔΜΠ 25047/ επηζηνιή ηνπ, ηνπο πίλαθεο LRAIC, νη νπνίνη σζηφζν δελ αθνινπζνχλ σο φθεηιαλ ηα Τπνδείγκαηα Αλαθνξάο. Η ΔΔΣΣ κε ηελ Απφθαζή ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 571/09/ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 482/051/ «Μεζνδνινγίεο/ Αξρέο Κνζηνιφγεζεο θαη Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηνλ ΟΣΔ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ειέγρνπ ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ ζηηο επηκέξνπο νξηζζείζεο αγνξέο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 1151/Β/ ) θαη Κιήζε ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο (ΟΣΔ) Α.Δ. πξνο Γεκνζίεπζε ησλ ππνβιεζέλησλ Τπνδεηγκάησλ Αλαθνξάο LRAIC, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2, παξ. ii ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 519/056/ (ΦΔΚ 837/Β/ ), ελέθξηλε ηειηθψο ηα ππνβιεζέληα απφ ηνλ ΟΣΔ Τπνδείγκαηα Αλαθνξψλ Μαθξνπξφζεζκνπ Μέζνπ Δπαπμεηηθνχ Κφζηνπο (ΜΜΔΚ-LRAIC), θαιψληαο ηνλ φπσο δεκνζηεχζεη ηα ππνβιεζέληα 17

18 Τπνδείγκαηα αλαθνξάο ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Η εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηελ ελ ιφγσ ππνρξέσζε Σν δήηεκα ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 573/015/ (ΦΔΚ 1338/Β/ ) «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο πλαθείο Δπθνιίεο» Γηα ησλ ΑΠ ΔΔΣΣ 455/75/ θαη 497/098/ , ε ΔΔΣΣ απνθάλζεθε φηη ε εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εηδηθέο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ηεο έρνπλ επηβιεζεί δηα ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 429/015/2007 (RUO 2007) θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο 14 απηήο κε ηίηιν «Βαζηθή πκθσλία Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ _ Σνπηθφο Βξφρνο & ρεηηθέο Τπεξεζίεο», θαη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ παξαβηάδεη ηελ εηδηθή Σειεπηθνηλσληαθή λνκνζεζία πνπ ζθνπφ έρεη ηελ εδξαίσζε ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζηηο ππφ ξχζκηζε ζρεηηθέο αγνξέο (ελ πξνθεηκέλσ ηελ Δζληθή Αγνξά Υνλδξηθήο Παξνρήο Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο (Πιήξνπο θαη Μεξηδφκελεο) ζε Μεηαιιηθνχο Βξφρνπο θαη Τπνβξφρνπο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο επξπδσληθψλ θαη θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ). Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ε ΔΔΣΣ ζηελ δηάζεζή ηεο (έσο θαη Ινχλην 2010) πξνθχπηεη φηη δχλαηαη λα παξαηεξεζεί ζεκαληηθή βειηίσζε φζνλ αθνξά ζηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο βξφρσλ, θαισδίσλ θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ ΟΣΔ Σν δήηεκα ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/ (ΦΔΚ 533/Β/ ). Η εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. θνηλνπνίεζε σο φθεηιε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελφηεηα ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 595/013/ (ΦΔΚ 533/Β/ ) ηελ πξνηεηλφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ ΔΔΣΣ, παξέρνληαο ηα απαξαίηεηα ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Ι ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο ζηνηρεία (ζρεη. ηγ, ηε). χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Ι ηεο ελ ιφγσ Απφθαζεο κε ηίηιν «Καζνξηζκφο Μεζνδνινγίαο θαη Γεληθέο Αξρέο Μνληέινπ Δμέηαζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεκνλσκέλσλ ή θαη πλδπαζηηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά», ε ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8) κε δσξνεπηηαγή» απνηειεί έλα παθέην «ζπλδπαζηηθψλ ππεξεζηψλ» (bundling - multi product rebate scheme), θαζφηη πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη ππεξεζίεο (α) πξφζβαζεο ζην PSTN θαη ISDN BRA δίθηπν, (β) ππεξεζίεο αζηηθν-ππεξαζηηθήο θίλεζεο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΟΣΔ, (γ) ιεπηά θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ΟΣΔ πξνο εζληθά θηλεηά φισλ ησλ εηαηξεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, (δ) επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν ηαρχηεηαο 2 mbps θαζψο θαη ηεο δσξνεπηηαγήο. i. Δπηζεηηθή ηηκνιφγεζε 18

19 Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιε ε εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. (ζρεη. ηγ, ηε), ε ΔΔΣΣ πξνέβε ζε έιεγρν γηα χπαξμε ή κε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο (predatory pricing) εμεηάδνληαο: α) εάλ ηα επαπμεηηθά έζνδα γηα θάζε πξντφλ ηνπ παθέηνπ θαιχπηνπλ ην LRAIC θφζηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζην παθέην θαη β) εάλ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ παθέηνπ είλαη πςειφηεξα απφ ην LRAIC θφζηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ., εάλ δειαδή ε ηηκή ζηελ νπνία πξνζθέξεηαη ην παθέην ζπληζηά πεξίπησζε επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο. Απφ ηνλ αλσηέξσ έιεγρν, πξνέθπςε έλα ζεηηθφ πεξηζψξην κεηαμχ ησλ εζφδσλ θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ κεζνζηαζκηθνχ επαπμεηηθνχ θφζηνπο (LRAIC) ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο. πλεπψο ε ΔΔΣΣ θξίλεη φηη δελ ππάξρεη πξφζεζε εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο πξαθηηθήο «επηζεηηθήο ηηκνιφγεζεο». ii. πκπίεζε πεξηζσξίνπ Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν κε ηελ ελ ιφγσ νηθνλνκηθή πξνζθνξά «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8) κε δσξνεπηηαγή απφ ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή απφ ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλφο», ε εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε «ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ», ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ έλαο ηζνδχλακα απνδνηηθφο πάξνρνο (ΔEO- Equally Efficient Operator) ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί επηθεξδψο ηε δεζκνπνηεκέλε πξνζθνξά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζρεηηθέο ρνλδξηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ θπξίαξρν πάξνρν (SMP), ζηηο δηαθνξεηηθέο ιηαληθέο αγνξέο. Καηά ηνλ έιεγρν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ε EETT εμέηαζε εάλ ην έζνδν ελφο ηζνδχλακα απνδνηηθνχ παξφρνπ (EEO-Equally Efficient Operator) είλαη ρακειφηεξν απφ ην καθξνπξφζεζκν επαπμεηηθφ θφζηνο. ηελ αλάιπζε πνπ δηεμήρζε ε ΔΔΣΣ εμέηαζε έλα ηζνδχλακα απνδνηηθφ πάξνρν, ν νπνίνο γηα λα παξάζρεη έλα παξφκνην πξντφλ ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηελ νηθνλνκηθφηεξε γη απηφλ επηινγή δηθηχνπ, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ άκεζεο θαη έκκεζεο πξφζβαζεο θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ θφζηνπο. Ο ζηφρνο ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ είλαη λα θαζνξηζηεί εάλ έλαο ηζνδχλακα απνδνηηθφο πάξνρνο (EEO-Equally Efficient Operator) κπνξεί λα αληαγσληζηεί ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ζηελ ιηαληθή αγνξά (downstream) ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ρνλδξηθέο (upstream) εηζξνέο γηα ηηο ζπλδπαζηηθέο ππεξεζίεο (bundled). Δηδηθφηεξα θαηά ηνλ έιεγρν, ε ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηεο ηα αθφινπζα: α) ηα απνηειέζκαηα ηνπ Κνζηνινγηθνχ Διέγρνπ, ν νπνίνο αθνξά ζηα ηηκνιφγηα ηνπ έηνπο 2010 (ζρεη. ζη), πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα. 19

20 β) ηα λέα ηέιε ηεξκαηηζκνχ ζηα θηλεηά δίθηπα πνπ ζα ηζρχνπλ απφ ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΡ. ΑΠ. 498/046/ (ζρεη. δ). γ) ηα πνζνζηά retail minus ησλ ππεξεζηψλ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκψλ (ΥΔΓ) ζε εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ (ζρεη. ζη) δ) ηε 12 κήλε δέζκεπζε ηνπ ζπλδξνκεηή ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα θαζψο θαη ην ηέινο απεγθαηάζηαζεο. ε) ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ΟΣΔ (θίλεζε, ζπλδξνκεηέο, έζνδα) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα ζηελ αγνξά. ζη) ην θφζηνο ηεο δσξνεπηηαγήο. Απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςε φηη γηα έλαλ ηζνδχλακα απνδνηηθφ πάξνρν ν νπνίνο ζα επηιέμεη ηελ νηθνλνκηθφηεξε γη απηφλ επηινγή δηθηχνπ ην πεξηζψξην γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8) κε δσξνεπηηαγή απφ ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή απφ ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλφο» είλαη ζεηηθφ θαη αλέξρεηαη ζε (.) (βι. Παξάξηεκα Α). Σν αλσηέξσ πνζνζηφ δελ δεκνζηεχεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξ. 5 ηνπ Ν.3431/06 (ΦΔΚ 13/ ) δηφηη πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (βι. Παξάξηεκα Α). 3. Σειηθά πκπεξάζκαηα Δθ ησλ αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 3.1. ε εμεηαζζείζα ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ήηνη ε ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8) κε δσξνεπηηαγή απφ ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή απφ ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλφο» δελ απνηειεί πξαθηηθή «ιεζηξηθήο ηηκνιφγεζεο» ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ ΑΠ 595/013/ (ΦΔΚ 533/Β/ ) ε εμεηαζζείζα ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ήηνη ε ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8) κε δσξνεπηηαγή απφ ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή απφ ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλφο» - δελ απνηειεί πξαθηηθή «ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ» γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Απφθαζεο ΔΔΣΣ ΑΠ 595/013/ (ΦΔΚ 533/Β/ ). 20

21 Απνθαζίδεη: 1. Δγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. ε νπνία πεξηιακβάλεη σο ζπζηαηηθά ηεο, αθελφο ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα κε ηελ επσλπκία «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8)» θαη αθεηέξνπ δσξνεπηηαγή αμίαο 50 επξψ απφ ηα θαηαζηήκαηα Jumbo ή απφ ηα θαηαζηήκαηα Γεξκαλφο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. Σν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα κε ηελ επσλπκία «Conn-x internet & Οκηιία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps F2M 4+8)» εκπεξηέρεη εηδηθφηεξα ηηο θάησζη ππεξεζίεο (α) ιηαληθή πξφζβαζε (β) αζηηθέο, εζληθέο θιήζεηο θαζψο θαη θιήζεηο πξνο θηλεηφ (γ) ιηαληθή επξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ηελ ηηκή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη ππεξεζίεο: Βαζηθφ κεληαίν ηέινο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο PSTN ή ISDN BRA Δπξπδσληθή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηαρχηεηαο 2 Mbps 180 ιεπηά αζηηθν-ππεξαζηηθέο θιήζεηο εληφο θαη εθηφο δηθηχνπ ΟΣΔ 20 ιεπηά θιήζεσλ πξνο εζληθά θηλεηά φισλ ησλ ΔΚΣ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ ζα γίλεηαη κε βήκα ρξέσζεο ην ιεπηφ. Σπρφλ θιάζκα ιεπηνχ, ζε θάζε θιήζε, ζα ππνινγίδεηαη σο αθέξαην ιεπηφ. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ πξνπιεξσκέλνπ ρξφλνπ, φιεο νη θιήζεηο πξνο εζληθά θηλεηά φισλ ησλ ΔΚΣ ρξεψλνληαη κε ηηο επίζεκεο ηηκέο ηηκνθαηαιφγνπ. Δληαία ηηκή δηάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Σηκή Γηάζεζεο Πνηλή Πξφσξεο Γηαθνπήο (πξηλ ην 12κελν δέζκεπζεο) Αξρηθή 4 κήλεοκεησκέλε ηηκή Τπφινηπνη κήλεοθαλνληθή Σηκή ( ) ΦΠΑ 23% Σηκή ( ) ρσξίο ΦΠΑ Σηκή ( ) ΦΠΑ 23% Σηκή ( ) ρσξίο ΦΠΑ 30,90 25, ,98 34,50 28,05 ηηκή Η ηηκή γηα ISDN BRA απμάλεηαη θαηά ηε δηαθνξά ησλ δχν βαζηθψλ κεληαίσλ ηειψλ ζχλδεζεο Η ειάρηζηε πεξίνδνο παξακνλήο ηνπ πειάηε απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην πξφγξακκα είλαη 12 κήλεο. ηελ πεξίπησζε επηζπκίαο ηνπ πειάηε γηα 21

22 δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο λσξίηεξα απφ 12 κήλεο ζα εθαξκφδεηαη ηέινο απνδέζκεπζεο: 60,98 (πιένλ ΦΠΑ ). Η δηάξθεηα δηάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη έμη (6) κήλεο Οη αλακελφκελνη πειάηεο αλέξρνληαη ζε.. γηα ηελ πεξίνδν δηάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Σέινο ελεξγνπνίεζεο γηα ην πξφγξακκα δελ πθίζηαηαη, Δμνπιηζκφο δελ παξέρεηαη. Ωο δψξν ζεσξείηαη ε δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ 4κήλνπ θαη ηνπ επφκελνπ 8κήλνπ ε αμία ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε (28,05-25,12 )*4κήλεο = 11,72 ρσξίο ΦΠΑ, θαζψο θαη ε δσξνεπηηαγή αμίαο 50 επξψ. 2. Δπηβάιιεη ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. φπσο παξέρεη ζηελ ΔΔΣΣ ζε δηκεληαία βάζε ηα θάησζη απνινγηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα: i. Σα έζνδα ζρεηηδφκελα κε ηηο θιήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκαρσξίο ΦΠΑ- (αληηζηνηρία εζφδσλ θαη ηηκήο πξνγξάκκαηνο) ii. Σα έζνδα ζρεηηδφκελα κε ηηο θιήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα (ρσξίο ΦΠΑ). iii. Σνλ αξηζκφ πειαηψλ θαζψο θαη δηάθξηζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζε ζπλδξνκεηέο PSTN θαη ISDN: κέζνο φξνο /αξηζκφο πειαηψλ έλαξμεο θαη ηέινπο πεξηφδνπ, iv. Σν πιήζνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα: αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο εθηφο δηθηχνπ, v. Σν πιήζνο θαη ηε δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα: αζηηθέο, ππεξαζηηθέο, πξνο θηλεηφ θαη θιήζεηο εθηφο δηθηχνπ vi. πλνιηθή θαη κέζε θαηαλάισζε Αζηηθψλ θιήζεσλ (ψξεο αηρκήο / ψξεο κε αηρκήο) Τπεξαζηηθψλ θιήζεσλ (ψξεο αηρκήο / ψξεο κε αηρκήο) θιήζεσλ πξνο θηλεηά εληφο θαη εθηφο νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο, vii. Διάρηζηε πεξίνδνο παξακνλήο ηνπ πειάηε ζην πξφγξακκα / πνζνζηφ κεηαζηξνθήο πειαηψλ γηα ην ελ ιφγσ πξφγξακκα viii. Σν πξνθίι ησλ ζπλδξνκεηψλ: Γηάξθεηα ιεπηψλ θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θίλεζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα αλά ηέηαξην ζπλδξνκεηηθήο βάζεο (νη πξψηνη 25% ζπλδξνκεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε θίλεζε, νη ζπλδξνκεηέο κεηαμχ 25%-50%, νη ζπλδξνκεηέο κεηαμχ 50%- 75% θαη ππφινηπνη 25%) (θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ ζπλνιηθή θίλεζε), ix. Σν πξνθίι ησλ ζπλδξνκεηψλ: Γηάξθεηα ιεπηψλ θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή θίλεζε πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα αλά ηέηαξην ζπλδξνκεηηθήο βάζεο (νη πξψηνη 25% ζπλδξνκεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε θίλεζε, νη ζπλδξνκεηέο κεηαμχ 25%-50%, νη ζπλδξνκεηέο κεηαμχ 50%- 75% θαη ππφινηπνη 25%) (θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ ζπλνιηθή θίλεζε). x. Σνλ αξηζκφ ησλ δσξνεπηηαγψλ πνπ ηειηθά δηαηέζεθαλ κέζσ ησλ θαλαιηψλ δηάζεζεο 22

23 3. Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο νλνκαζίαο ηεο εκπνξηθήο δηάζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. ρσξίο πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε ζηελ ΔΔΣΣ. 4. Η παξνχζα Απφθαζε ηζρχεη γηα ηελ ΟΣΔ Α.Δ. απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζε απηήλ. 5. Η παξνχζα Απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Απνδέθηε ηεο ΟΣΔ Α.Δ. θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ. 6. Η παξνχζα Απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 23

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ),

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), Μαξνύζη, 04-06-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/011 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ αηηήκαηνο παξάηαζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηηο νλνκαζίεο «OTΕ Conn-x VDSL 30», «ΟΣΕ Double play VDSL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ),

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΕΕΣΣ), ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΩΝ Μαξνύζη, 11-10-2011 Α.Π.: 623/042 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο «Conn-x Pay As You Talk

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, Α.Π.: 620/061 ΑΠΟΦΑΗ

Μαξνύζη, Α.Π.: 620/061 ΑΠΟΦΑΗ Μαξνύζη, 22-09-2011 Α.Π.: 620/061 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ αηηήκαηνο παξάηαζεο ηεο πεξηόδνπ δηάζεζεο ηεο θαηεγνξίαο νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξείαο ΟΣΕ Α.Ε. κε ηελ νλνκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ θαηεγνξίαο. νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΕ Business Double Play

ΑΠΟΦΑΗ. Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ θαηεγνξίαο. νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΕ Business Double Play ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΩΝ Μαξνύζη, 18-06-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/21 ΑΠΟΦΑΗ Εμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο πξνο έιεγρν ζηελ ΕΕΣΣ θαηεγνξίαο νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από 20.05.2011 δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά 2 (Νέαο) ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο]

Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά 2 (Νέαο) ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο] Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ [ζύκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012), θαη ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, όπσο ηξνπνπνηεζείζα, ηζρύεη], αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό,

Διαβάστε περισσότερα

Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA ζηελ Ειιάδα,

Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA ζηελ Ειιάδα, Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Ε.Ε. θαη ηηο Εζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (Ε.Ρ.Α.) άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΕΕΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, ΑΡΙΘ. ΑΠ. 601/18 ΑΠΟΦΑΗ

Μαξνύζη, ΑΡΙΘ. ΑΠ. 601/18 ΑΠΟΦΑΗ Μαξνύζη, 28.04.2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ. 601/18 ΑΠΟΦΑΗ Λήςε Απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηελ νλνκαζία «Πξνζθνξά Conn-x 6+6 κήλεο» ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αποηελέζμαηα ηηρ Δθνικήρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ ηηρ ΔΔΣΣ αναθοπικά με ηον 3ο γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζεων πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και

Αποηελέζμαηα ηηρ Δθνικήρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ ηηρ ΔΔΣΣ αναθοπικά με ηον 3ο γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζεων πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και Αποηελέζμαηα ηηρ Δθνικήρ Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ ηηρ ΔΔΣΣ αναθοπικά με ηον 3ο γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζεων πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ ζε ζηαθεπή θέζη ζηην Δλλάδα (κλήζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ασκήσεις αποθεµάτωνµ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια ηηρ Δθνικήρ Δπιηποπήρ Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν (ΔΔΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ολομέλεια ηηρ Δθνικήρ Δπιηποπήρ Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν (ΔΔΤΤ) Μαπούζι, 13-01-2011 ΑΠ. 589/024 ΑΠΟΦΑΣΗ Απεςθείαρ Ανάθεζη ζηην Λογίζηπια-Κοζηολόγο κα Αγγελική Βλαζεπού ηος έπγος ηηρ ςποζηήπιξηρ ηος Τμήμαηορ Παπακολούθηζηρ Αγοπάρ και Ανηαγυνιζμού ηηρ Γιεύθςνζηρ Τηλεπικοινυνιών

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011

Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Α. Απόψεις/προηάζεις ηες εηαιρείας Forthnet AE επί ηες Δεμόζιας Διαβούλεσζες για ηεν Προζθορά Αναθοράς Χονδρικής Εσρσδωνικής Πρόζβαζες OTE 2011 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο: 1. Γεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο ησλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ηωλ ηειεπηθνηλωληαθώλ παξόρωλ επί ηεο από δηεμαρζείζαο Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε

Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ηωλ ηειεπηθνηλωληαθώλ παξόρωλ επί ηεο από δηεμαρζείζαο Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ηωλ ηειεπηθνηλωληαθώλ παξόρωλ επί ηεο από 26.11.2010 δηεμαρζείζαο Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηζη ηος σεδίος Μέηπυν ηηρ ΔΔΣΣ αναθοπικά με ηον 3ο γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζευν πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και μη οικιακούρ

Κοινοποίηζη ηος σεδίος Μέηπυν ηηρ ΔΔΣΣ αναθοπικά με ηον 3ο γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζευν πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και μη οικιακούρ Κοινοποίηζη ηος σεδίος Μέηπυν ηηρ ΔΔΣΣ αναθοπικά με ηον 3ο γύπο ανάλςζηρ ηηρ αγοπάρ εθνικών κλήζευν πος παπέσονηαι ζε οικιακούρ και μη οικιακούρ πελάηερ ζε ζηαθεπή θέζη ζηην Δλλάδα (κλήζειρ ππορ γευγπαθικούρ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: Υνλδξηθήο

Απνηειέζκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: Υνλδξηθήο Απνηειέζκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλόκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ανηαγωνιζμός είναι αποηελεζμαηικός, δεν θα επιβάλει ή δεν θα διαηηρήζει καμμία από ηις ζσγκεκριμένες κανονιζηικές σποτρεώζεις

ανηαγωνιζμός είναι αποηελεζμαηικός, δεν θα επιβάλει ή δεν θα διαηηρήζει καμμία από ηις ζσγκεκριμένες κανονιζηικές σποτρεώζεις ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΣΑΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ Ή ΚΑΙ ΤΝΓΤΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΜΔ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΙΥΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ---------- Ι.- ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθέο παξαηεξήζεηο: 1. Ωο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ «premium» ADSL παθέησλ Σαρχηεηαο Πξφζβαζεο: Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο δελ ζπληζηνχλ κηα απιή πξνζζήθε δηαθνξνπνηεκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ Δ ΔΝΙΑΙΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΗ ΦΟΡΗΣΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ Δ ΔΝΙΑΙΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΗ ΦΟΡΗΣΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ Δ ΔΝΙΑΙΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΗ ΦΟΡΗΣΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαξνχζη, Ινχληνο 2012 Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα