Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί..."

Transcript

1 Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ. Κπξίσο νη σξαίεο θαη όκνξθεο ζηηγκέο ηεο δσήο καο, απηέο είλαη πνπ πεξλνύλ βηαζηηθά, γξήγνξα, αζηξαπηαία. Έηζη θαη νη γηνξηέο ηεο Απνθξηάο, πνπ από ηα παιηά ρξόληα ζεκαηνδνηνύζαλ θαη ζήκαηλαλ ην ηέινο απηώλ ησλ γηνξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ, αθνύ κεηά ζ άξρηδε ε κεγάιε αξαθνζηή θαη θπζηθά κηα καθξά πεξίνδνο λεζηείαο θαη πξνζεπρήο. Αθνινπζνύζε ινηπόλ κηα ρξνληθή δηάξθεηα επηά εβδνκάδσλ. Δπόκελν ήηαλ ινηπόλ, πξηλ μεθηλήζεη ε πεξίνδνο απηή, όινη, κηθξνί, κεγάινη, γέξνη, λένη θαη παηδηά, πινύζηνη θαη θησρνί, λα γιεληήζνπλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ. Σα γιέληηα θπξίσο γίλνληαλ ζε ζπίηηα, νηθνγελεηαθά θαη επξύηεξα ζπγγεληθά. Σν θάζε ζπίηη όιν θαη θάπνην καξηάξηθν ζα κεγάισλε, αξλί ή θαηζίθη, πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ απνθξηάηηθε ζπζία. Σόηε βέβαηα δελ ππήξραλ, νύηε ζπλεζίδνληαλ νη ζεκεξηλέο γαζηξνλνκηθέο απνιαύζεηο, όπνπ κ έλα ηειεθώλεκα ζε θάπνην ηαρπθαγείν - ςεηνπσιείν, παξαγγέιλεηο ό,ηη επηζπκείο θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα έξρεηαη ζην ζπίηη ζνπ ην παθέην κε θάπνην λεαξό ζπλήζσο ηαρπκεηαθνξέα νδεγό δηθύθινπ, ν νπνίνο κε αηινπξνεηδείο θαη δνγθιεξηθέο θηλήζεηο ειίζζεηαη θαζεκεξηλά κέζα ζηελ θίλεζε ηεο πόιεο. Κακηά θνξά βέβαηα, απηνί νη ηαρπθαγεηνκεηαθνξόζβνπξνη γίλνληαη θαη άθξσο επηθίλδπλνη πξνζπεξλώληαο από δεμηά ζπλήζσο, κελ αθήλνληαο θαζξέθηε γηα θαζξέθηε. Πνύ ηόηε απηέο νη επθνιίεο; Έπξεπε ινηπόλ ν λνηθνθύξεο θαη ε λνηθνθπξά λα κεξηκλήζνπλ θπξίσο γηα ην θξέαο, αιιά θαη γηα ηα ππόινηπα απνθξηάηηθα εδέζκαηα. Από ηελ άιιε κεξηά ην θξαζί, ζηαζεξό κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπληξνθηάο ηεο θαιήο παξέαο, έξξεε αζηακάηεηα, ληόπην θαη αγλό θαη θπζηθά όζν ήξεκν ήηαλ εληόο ηνπ βαξειηνύ, ηόζν λα αγξηεύεη εμεξρόκελν από απηό. Έλα μερσξηζηό ινηπόλ γηνξηαζηηθό θιίκα, έλα πξαγκαηηθό μεθάλησκα, κε αζηεία, κε πεηξάγκαηα, κε άζεκλα θαη ειεπζεξόζηνκα θαζαξνγισζζίδηα, κέζα από ζηίρνπο θαη καληηλάδεο πνπ απηέο ηηο κέξεο έδηλαλ ην δηθό ηνπο ρξώκα. ήκεξα ε δηαζθέδαζε έρεη γίλεη ππόζεζε θαζεκεξηλή, νη άλζξσπνη ζπρλά δηαζθεδάδνπλ θαη γιεληνύλ ζηα δηάθνξα θέληξα. Φαίλεηαη πσο ιείπεη εθείλν ην όκνξθν θιίκα ηνπ παιηνύ θαινύ θαηξνύ... Σν γηαηί καο ην ιέλε νη παξαθάησ ζηίρνη ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε: Άιιαμαλ ζηελ επνρή καο, άλζξσπνη θαηξνί θαη ήζε ό,ηη επγελέο θη σξαίν, απ ηε γε καο εραζήθαλ όια ζήκεξα ρπδαία, όια ζήκεξα επήζε θη νη απόθξηεο αθόκα θη απηέο καζθαξεπηήθαλ!. Καη κε ηόζα πνπ γίλνληαη θαη πνπ βιέπνπκε γύξσ καο νη παξαθάησ ζηίρνη ζπκπιεξώλνπλ: ια ζ απηή ηε γε καζθαξεπηήθαλ, νλείξαηα, ειπίδεο θαη ζθνπνί, νη κνύξεο καο κνπηζνύλεο εγηλήθαλ, δελ μέξνπκε ηη είλαη ε ληξνπή. Πξάγκαηη αλ θάπνηνη ήμεξαλ ηη είλαη ε ληξνπή δελ ζα έθαλαλ απηά πνπ θάλνπλ. ηελ θνηλή επσρία δελ ιείπεη ην νκαδηθό ηξαγνύδη. ινη επραξηζηηνύληαη γηα όια: Ση σξαηόηεξν πξάγκα από ην λα ζπλαληάο ηνπο θίινπο ζνπ; Καιώο αληακσζήθακε θίινη αγαπεκέλνη πνιύ θαιά ηε βξήθακε ηελ ηξάπεδα ζηξσκέλε. Μάιακα ηα πηξνύληα ζαο θη αζήκη ηα ηαςηά ζαο,

2 κόζρνο θαη ηξηαληάθπιια είλαη ηα θαγεηά ζαο. Σνύηεο νη κέξεο νη θαιέο, δελ είλαη όπσο νη άιιεο αληάκσζα ηνπο θίινπο κνπ θη έρσ ραξέο κεγάιεο. Καη ζπλερίδνπλ: Φίινη θαισζνξίζαηε ε ηξάπεδα ζηξσκέλε θαη ν Υξηζηόο θαη ε Παλαγηά ζαο έρνπλ θαιεζκέλνη. Δκείο εδώ δελ ήξζακε λα θάκε θαη λα πηνύκε κόλν ζαο αγαπνύζακε θη ήξζακε λα ζαο δνύκε. Η Απνθξηά ήηαλ ε αηηία λα ζκίμνπλ, λα θάλε θαη λα πηνύλε. Έπξεπε ινηπόλ λα ηεο αθηεξώζνπλ όιν θαη θάπνηα καληηλάδα όπσο: Παιηά επνθξηγηώλακε καδί δηθνί γεηηόλνη κα δα ζηζη άδεηεο καο θαξδηέο, ινπινύδη δε θπηξώλεη θαη ηελ απνθξά πνπ πέξαζε ζηνλ πεληνδάιε επάλσ κε ιάβσζεο θαηάθαξδα θαη δελ κπνξώ λα γηάλσ. Σν έλα πνηεξάθη δηαδέρεηαη ην άιιν, πάληα ππό ηε δηαθξηηηθή παξνπζία ηνπ Θενύ Γηνλύζνπ. Σα εδέζκαηα άθζνλα θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ θαιεζκέλσλ αλάινγεο. Οη απνθξηάηηθεο γεύζεηο είλαη κνλαδηθέο: πηηαξάθηα, ζηάθα, ηδνπιακάο, θαιηηζνύληα, όια θαινδερνύκελα: Μάλα κνπ ηελ απνθξηά λα ζάμεηο πηηαξάθηα θαη ηδνπιακά θαη θξηθαζέ κ αξλήζηα πνδαξάθηα, αθόκα ηξαπέδη απνθξηάηηθν κε ηδνπιακά θαη ζηάθα είζαη αγαπεκέλε κνπ ζαλ πεξπαηάο ζηελ ζηξάηα. Καη αλ ζηξαβνπαηνύζε θάπνηνο αηζζεκαηηθά, πάιη ππήξρε ε ιύζε: Αλ κ αξλεζείο αγάπε κνπ ζα ςήζσ ηεγαλίηεο ζα ηηο κπνπθώλσ δπν θαη ηξεηο, λα κνπ πεξλνύλ νη πίθξεο. Γελ μέξσ αλ ην πξνμεληό είλαη ιύζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν λεαξόο εθκπζηεξεύεηαη ζηελ παξέα ηνλ θαεκό ηνπ: ηξαβή κνπ ηελ ιέγαλε, κα εθείλε αιιεζσξίδεη ην βνύη από ην γάηδαξν, δύζθνια ηα γλσξίδεη. Σν παξάπνλν βέβαηα ηνπ θαινπαληξεκέλνπ ζπλερίδεηαη θαη ν ίδηνο ην ιέεη: Αλ πεηο θαη γηα ηα κάηηα ηεο έβιεπαλ ίζηα θάησ θαη ζαλ ηηο θνηζπθνθσιηέο, έθαλαλ έλαλ ιάθθν. Πάληνηε όκσο κηα γπλαίθα πέξα από ηα κεηνλεθηήκαηα έρεη θαη πνιιά ραξίζκαηα θαη ν θάζε ζύδπγνο ηα παξαδέρεηαη θάπνηα ζηηγκή: Απ όια ηνπ πξνζώπνπ ζνπ, ε κύηε ζνπ κ αξέζεη πνύλαη ζαλ ραβαλόρεξν θαη θξέκεηαη λα πέζεη. Έηζη ηηο πεξλνύζαλ νη άλζξσπνη, γιεληώληαο, ηξαγνπδώληαο θαη πεηξάδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ. Έηζη ηόζν απιά θαη όκνξθα, ώζηε πάληα λα γεκίζεη ην ζπίηη ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο από παηδηά, εγγόληα, γακπξνύο θαη λύθεο! ινη ηνπο θαινδερνύκελνη λα θάλε, λα πηνύλε, λα γιεληήζνπλ θαη λα γηνξηάζνπλ απηέο ηηο κέξεο. Αθόκα θαη όζνη είραλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θη εθείλνη αθόκα πνπ έκεηλαλ ζε θησρνγεηηνληέο, ζε ζηελόρσξα θαη ρακεινηάβαλα ζπίηηα. ήκεξα δπζηπρώο ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο καο, κε ηηο ηόζεο αλέζεηο θαη επθνιίεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ζεκεξηλόο άλζξσπνο, πνπ δηακέλεη ζε άλεηνπο θαη επξύρσξνπο ρώξνπο δελ δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα καο ζπκίζεη εθείλεο ηηο απόθξηεο, ηηο πεξαζκέλεο πνπ πνιινί από εκάο έρνπκε βηώζεη θαη ηηο αλαδεηνύκε κε λνζηαιγία, αλαπνιώληαο ζηηγκέο ηνπ παιηνύ θαινύ θαηξνύ! Αο είλαη! Καη όινη αο είκαζηε θαιά,! Κη: εδά απνύλαη απνθξηέο αο θάκε θαη αο πηνύκε θη άκα κπεη αξαθνζηή ζα πα πξνζεπρεζνύκε. Πάληα κε πγεία, ρξόληα πνιιά ζε όινπο θαη θαιή αξαθνζηή. Γεκ. άββαο - Από ηελ εθεκεξίδα ΠΑΣΡΙ,

3 Σ 0 Υ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Ο Τ Μ Η Ν Α Θεαηξηθή παξάζηαζε «Κ Α Σ Α Ρ Θ Δ Α» Σελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ, ζην θηλεκαηνζέαηξν «ΑΣΟΡΙΑ», ην γπκλάζην θαη ην ιύθεην καδί παξαθνινπζήζακε από ην Θέαηξν ηνπ Νένπ Κόζκνπ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Καηζαξίδα» ηνπ Βαζίιε Μαπξνγεσξγίνπ. Παξόιν πνπ ην ζθεληθό ήηαλ ηδηαίηεξα ιηηό θαη ηνπο ξόινπο κνηξάζηεθαλ δύν κόλν εζνπνηνί, ρσξίο εληππσζηαθά θνζηνύκηα ή θάηη εμεδεηεκέλν ζηε ζθεληθή ηνπο παξνπζία, ε παξάζηαζε θαηάθεξε λα καο ζπλεπάξεη θαη λα καο ηαμηδέςεη όινπο ζηελ παξακπζέληα ηζηνξία ηεο. Πνηα ήηαλ απηή; Η Ισάλλα, κηα κηθξή θαη επαίζζεηε θαηζαξίδα, έθπησηε από ηελ θνηλόηεηα ησλ ππόινηπσλ θαηζαξίδσλ, γηα ηελ παξαβαηηθή θαη πεξηζζόηεξν από όζν επηηξεπόηαλ ειεύζεξε ζπκπεξηθνξά ηεο, απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηνλ δηθό ηεο κνλαρηθό δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεγάινπ νλείξνπ ηεο. Δπηζπκεί κε όιε ηε δύλακε ηεο ςπρήο ηεο λα πάεη ζην θεγγάξη. Σν ηαμίδη ηεο, καθξύ, δύζθνιν, κε εκπόδηα, εθπιήμεηο επράξηζηεο θαη δπζάξεζηεο, απνγνεηεύζεηο αιιά θαη απνθαζηζηηθόηεηα από κέξνπο ηεο, ζα έρεη θαιό ηέινο. πσο θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ είρε ην ηαμίδη ηεο κηθξήο θαηζαξίδαο από ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηεο, έηζη θαη ζηε ζεαηξηθή απηή παξάζηαζε κεγαιύηεξε ήηαλ ε απόιαπζε ηεο δξακαηνπνηεκέλεο αθήγεζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο, παξά ε αγσλία γηα ηελ θαηάιεμε ηνπ ζελαξίνπ. Έμππλν ρηνύκνξ, θαληαζία, επξεκαηηθόηεηα, πξσηνηππία, δξνζηά, ζπνπδαία ππνθξηηηθή ηέρλε ραξαθηήξηδαλ ην έξγν θη όια απηά κε ηόζν απιά κέζα, κα κε ηόζν δπλαηνύο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο. Δκείο, ην θνηλό, γειάζακε, μαθληαζηήθακε, ελζνπζηαζηήθακε, ρεηξνθξνηήζακε, δαθξύζακε ίζσο, ζθεθηήθακε θαη θύγακε πινπζηόηεξνη από ηελ θαηαπιεθηηθή απηή ζεαηξηθή εκπεηξία. Πνιιά ζπγραξεηήξηα ζηνπο εμαηξεηηθνύο εζνπνηνύο εξαθείκ Ράδε θαη Θνδσξή Πεηξόπνπιν, πνπ καο ζύκηζαλ ηνλ πξννξηζκό ηνπ ζεάηξνπ θαη καο έθαλαλ λα ληώζνπκε απηή ηελ ςπρηθή αλάηαζε. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο γηα ηελ ςπραγσγία πνπ καο πξνζέθεξαλ. «Σν έξγν πνπ παξαθνινπζήζακε ήηαλ μεθαξδηζηηθό, κε δπλαηνύο θαη έμππλνπο δηαιόγνπο θαη ε ώξα καο πέξαζε επράξηζηα. Πνιιέο θνξέο νη εζνπνηνί κηινύζαλ θπζηθά θαη απζόξκεηα, ρσξίο λα είραλ πξνεηνηκάζεη ηνλ ιόγν ηνπο, θάηη πνπ είλαη ζρεηηθά δύζθνιν. Η παξάζηαζε ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζα θαη απηό πνπ καο θέξδηζε ήηαλ ην γεγνλόο όηη αλαθεξόηαλ ζε θάηη βαζύηεξν, ζην όλεηξν θάζε αλζξώπνπ. Γεληθά, πηζηεύσ, πσο είλαη κηα παξάζηαζε πνπ θαλείο δελ πξέπεη λα ράζεη. Πξνζθέξεη ςπραγσγία θαη γέιηα, ζε κηα επνρή πνπ ην ρξεηαδόκαζηε». Σάζνο Λεκπηδάθεο Νηθόιανο Μηδεξάθεο «Η παξάζηαζε πνπ παξαθνινύζεζε ην ζρνιείν καο, θαηά ηε γλώκε καο, ήηαλ θαηαπιεθηηθή, γηαηί κε αζηείν ηξόπν καο έκαζε όηη ηίπνηα δελ είλαη αδύλαην, λα κελ εκπηζηεπόκαζηε όπνηνλ ηύρεη θαη λα κελ αθήλνπκε ηα όλεηξά καο, αιιά λα ηα θπλεγάκε. Ήηαλ πάξα πνιύ σξαίν, επίζεο, όηη ζε θάπνηεο ζηηγκέο έθαλε παύζεηο θαη θαηλόηαλ ζαλ λα έθαλε δηάιεηκκα. Πηζηεύσ όηη ην δηαζθεδάζακε όινη πάξα πνιύ». Λέλα Μηραιάθε Μαξίλα Υαηδέα

4 Ο κ η ι ί α θ. Π α ξ α ζ θ ε π ό π ν π ι ν π Σελ Πέκπηε ν γηαηξόο θ. Παξαζθεπόπνπινο κίιεζε ζηα παηδηά ηεο γ γπκλαζίνπ κε ζέκα: «Οη ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ». Ο θ. Παξαζθεπόπνπινο αλαθέξζεθε ζην γπλαηθείν θαη αλδξηθό εγθέθαιν, ηόληζε δε, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπκε, όηη δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, δηαθνξέο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα δύν θύια. Απηέο, όκσο, εληζρύνληαη όζν κεγαιώλνπλ ηα παηδηά, επεηδή αλάινγα απμάλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπκε. Σα παηδηά δελ θιεξνλνκνύλ ηηο δηαλνεηηθέο δηαθνξέο. Σηο καζαίλνπλ θαη κεηά ηηο θαιιηεξγνύλ. Απνηεινύλ ηνλ αληηθαηνπηξηζκό ησλ πξνζδνθηώλ καο ζρεηηθά κε ην πώο πξέπεη λα είλαη έλα αγόξη θαη πώο έλα θνξίηζη. Γπλαίθεο θαη άληξεο δπζθνιεύνληαη πνιιέο θνξέο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εμαηηίαο ησλ δηαθνξώλ πνπ ζηαηηζηηθά ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δύν θύια θαη ηηο νπνίεο ηα παηδηά δε γλσξίδνπλ θαη επνκέλσο δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ. Σα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ησλ αλδξώλ γηα ηηο γπλαίθεο, ζύκθσλα κε ηνλ θ. Παξαζθεπόπνπιν, πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. ηαλ έλαο άλδξαο γνεηεύεηαη από κηα γπλαίθα «κε ηελ πξώηε καηηά», ζπλήζσο πξνζέρεη ηελ νκνξθηά, ην σξαίν ζώκα θαη ην ζηήζνο. ηαλ έλαο επηιέγεη κόληκε ζύληξνθν, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηελ νκνξθηά, ην κπαιό θαη ην ρηνύκνξ. Σα θξηηήξηα πνπ αλαδεηνύλ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο ζηνλ άλδξα αθνξνύλ ηελ πξνζσπηθόηεηα, ην ρηνύκνξ, ηελ επαηζζεζία, ηελ εμππλάδα θαη ην θαιό ζώκα. πλερίδνληαο ν θ. Παξαζθεπόπνπινο εμήγεζε ηη ζπκβαίλεη ζην ζώκα καο, όηαλ εξσηεπόκαζηε. Καηαιπηηθό ζηνηρείν γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο εδώ παίδνπλ νη νξκόλεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. ζν κηθξόηεξεο είλαη νη δηαθνξέο, ηόζν πην ζηελέο θαη ηζρπξέο ζρέζεηο ζπλάπηνληαη. Δίλαη γεγνλόο όηη ζπρλά δεκηνπξγνύληαη παξεμεγήζεηο από ηε ιαλζαζκέλε εξκελεία θάπνησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ αλδξώλ απέλαληη ζηηο γπλαίθεο. Οη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ νκηιία ηνπ θ. Παξαζθεπόπνπινπ θαη απηό δηαπηζηώζεθε θαη από ην γεγνλόο όηη ζην ηέινο ηεο δηάιεμεο δηαηππώζεθαλ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ πνύ ηνπο δόζεθαλ θάλεθε λα ηνπο ηθαλνπνίεζαλ ηδηαίηεξα θαη ζπλάκα ηνπο πξνβιεκάηηζαλ όζνλ αθνξά ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ δύν θύισλ. Παλαγηώηε Γεσξγνπδή. Κάζε Παξαζθεπή πξσί, κεηά ηελ πξνζεπρή, γίλεηαη απαγγειία πνηεκάησλ από καζεηέο. Σα πνηήκαηα επηιέγνπλ νη ίδηνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηάμεο. Σν κήλα Φεβξνπάξην απαγγέιζεθαλ ηα παξαθάησ πνηήκαηα: «ζν κπνξείο» θαη «Θεξκνπύιεο» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε, «Σα πάζε ηεο βξνρήο» ηεο Κηθήο Γεκνπιά, «αλ δέζκε από ηξηαληάθπιια» ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε, «Σξηαληάθπιια ζην παξάζπξν» ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ, «Γώξν αζεκέλην πνίεκα» ηνπ Οδπζζέα Διύηε θαη «παξηηάηεο», «Καιιηέξγεηα», «Σα πνηήκαηα» ηνπ Ε κ δ ρ ο μ ή τ ο υ μ ή ν α Σελ Σξίηε νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ραιαξώζνπλ θαη λα μεθνπξαζηνύλ πξαγκαηνπνηώληαο ηελ εθδξνκή ηνπ κήλα ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο «Λίλην».

5 Ο κ η ι ί α θ. Μ ύ ξ σ λ α Μ η ρ α ε ι ί δ ε Η Γεπηέξα ήηαλ γηα ην ζρνιείν καο κηα κέξα θνξηηζκέλε κε ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε. Δίρακε ηελ ηηκή λα δερζνύκε ζην Δθπαηδεπηήξην σο νκηιεηή έλαλ παιηό καζεηή, ην Μύξσλα Μηραειίδε, ν νπνίνο δηαπξέπεη ζήκεξα ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπ ρώξν. Ο θ. Μηραειίδεο είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαη έρεη δηαηειέζεη γηα ζεηξά εηώλ δηεπζπληήο ζηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Βνξείνπ Διιάδνο. Έρεη, επίζεο, δηεπζύλεη πνιιέο κεγάιεο νξρήζηξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Ο θ. Μύξσλ Μηραειίδεο κίιεζε ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο κε ζέκα: «Η αμία ηεο κνπζηθήο γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο» Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζε πιήζνο θόζκνπ. Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Η ηζηνξία ηνπ ηειεθώλνπ Ο Αιεμάληεξ Γθξάρακ Μπει εθεύξε ην ηειέθσλν ην 1876, ζσζηά; Δ, ινηπόλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό ην θαηάθεξε έλαο Γεξκαλόο δάζθαινο 15 ρξόληα πξηλ από ηνλ Μπει, αιιά ν δάζθαινο δελ είρε πνιύ θαιέο δεκόζηεο ζρέζεηο. Σν 1860, ν Φίιηπ Ράηο παξνπζίαζε απηό πνπ έιεγε «ηερληθό απηί». Έλα άγαξκπν εξγαιείν, θαηαζθεπαζκέλν από έλα απίζαλν ζπλνζύιεπκα: έλα βηνιί, κηα βειόλα πιεμίκαηνο, έλα απηί ζθαιηζκέλν ζε μύιν, αθόκε θη έλα θνκκάηη ινπθάληθν. «θαηάθεξα λα εθεύξσ κηα ζπζθεπή κε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα αλαπαξάγεη ήρνπο θάζε είδνπο, ζε θάζε επηζπκεηή απόζηαζε... Ολόκαζα απηή ηε ζπζθεπή ηειέθσλν. Γνύιεπε, αιιά όρη ζπνπδαία. Έηζη, ν Ράηο ζπλέρηζε λα ηε καζηνξεύεη. Κξέκαζε έλα θαιώδην αλάκεζα ζην εξγαζηήξηό ηνπ θαη ζην ζρνιείν, πξάγκα πνπ έπεηζε ηνπο καζεηέο ηνπ όηη ρξεζηκνπνηνύζε ην ηειέθσλν, γηα λα ηνπο θξπθαθνύεη. Γνύιεςε πάλσ ζην ηειέθσλν γηα αξθεηά ρξόληα θαη ηα κνληέια ηνπ εμειίρηεθαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν. Σειηθά, ν Ράηο έζηεηιε κεξηθά βειηησκέλα κνληέια ηνπ ηειεθώλνπ ηνπ ζε επηζηήκνλεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η κνπζηθή κεηαδηδόηαλ αξθεηά θαιά, αιιά ε νκηιία ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε αιινησλόηαλ. «Μεκνλσκέλεο ιέμεηο πνπ γίλνληαλ ακπδξά αληηιεπηέο, είπε έλαο ρξήζηεο. Καλέλαο δε θάλεθε λα εληππσζηάδεηαη. Οη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο εθείλνλ ηνλ θαηξό δε ζεώξεζαλ ην ηειέθσλν ηνπ Ράηο παξά έλα παηγλίδη. Απνγνεηεπκέλνο εγθαηέιεηςε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. Πέζαλε από θπκαηίσζε ην Γύν ρξόληα αξγόηεξα, ν Αιεμάληεξ Γθξάρακ Μπει ππέβαιε αίηεζε γηα ην δίπισκα επξεζηηερλίαο, ην νπνίν ηνπ έδσζε ηε δόμα θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε από ηελ εθεύξεζε ηνπ ηειεθώλνπ.

6 Έσει ενδιαθέπον να πποζέξεηε ηο παπακάηω άπθπο Αλαδεηώληαο ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκό Ω, βξήθα ζε κία ηζηνζειίδα θάηη ελδηαθέξνλ. Ίζσο κεηά ηελ αλάγλσζε απηνύ ηνπ άξζξνπ, θάπνηνη καζεηέο λα ζειήζνπλ λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλαθαιύςεηο. Σν άξζξν απηό ηνλίδεη όηη ε ειιεληθή γιώζζα ζαλ καζεκαηηθή θαηαζθεπή γλσξίδεη ηηο καζεκαηηθέο ζηαζεξέο π, θ, e, γεγνλόο πνπ γίλεηαη αληηιεπηό κέζσ ηεο ιεμαξηζκηθήο ζεσξίαο. Γηα λα γίλεη όκσο απηό θαηαλνεηό πξώηα ζα αλαθέξνπκε ηηο 27 αξηζκεηηθέο ζέζεηο ησλ γξακκάησλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Α=1 Β=2 Γ=3 Γ=4 Δ=5 S = 6 Ε=7 Ζ=8 Θ=9 Η=10 Κ=20 Λ=30 Μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο=70 Π=80 Q=90 Ρ=100 =200 Σ=300 Τ=400 Φ=500 Υ=600 Φ=700 Χ=800 ΑΜΠΗ=900 Σν ζύκβνιν S νλνκάδεηαη ζηίγκα, ελώ ην Q νλνκάδεηαη θόππα θαη ην ζακπί είλαη έλα π ζηξακκέλν πξνο ηα δεμηά θαηά 45 κνίξεο. ύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν ζύζηεκα αξίζκεζεο, θάζε ιέμε έρεη έλα θαη κόλν έλα άζξνηζκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη ιεμάξηζκνο. Έηζη, ν ιεμάξηζκνο ηεο ιέμεο ΛΔΞΑΡΙΘΜΟ είλαη: ΛΔΞΑΡΙΘΜΟ = = 525. Η ιέμε ΛΔΞΑΡΙΘΜΟ είλαη ζύλζεηε θαη παξάγεηαη από ηηο ιέμεηο ΛΔΞΙ θαη ΑΡΙΘΜΟ, είλαη δειαδή ν αξηζκόο ηεο θάζε Διιεληθήο ιέμεο, ζύκθσλα κε ην Διιεληθό ζύζηεκα αξίζκεζεο. Μία από ηηο κεγαιύηεξεο απνδείμεηο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε Διιεληθή γιώζζα είλαη καζεκαηηθή ιακβάλεηαη από ηελ ιεμαξηζκηθή εμαγσγή ηνπ αξηζκνύ π=3, Γλσξίδνπκε όηη ν αξηζκόο π νξίδεηαη ζαλ ην πειίθν ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ελόο θύθινπ πξνο ηε δηάκεηξν απηνύ..δάλ ζρεκαηίζνπκε ην πειίθν ησλ ιεμαξίζκσλ (ΜΗΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΤΚΛΟΤ)/ΓΙΑΜΔΣΡΟ, παξαηεξνύκε όηη απηό ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό 3,14!!! κε αθξίβεηα ηξηώλ ςεθίσλ. Πξάγκαηη έρνπκε: ΜΗΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΤΚΛΟΤ = = 2294 ΓΙΑΜΔΣΡΟ = 730, επνκέλσο 2294/730=3, !! Διεπζέξηνο Αξγπξόπνπινο Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Θ Α! Έρνπκε έλα κπνπθάιη αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο θαη ζέινπκε λα ην γεκίζνπκε αθξηβώο κέρξη ηε κέζε κε λεξό (δειαδή λα πεξηέρεη ην κηζό όγθν λεξνύ απ' όζν ζα πεξηείρε αλ ήηαλ ηειείσο γεκάην). ηε δηάζεζή καο έρνπκε κόλν κηα βξύζε, κε άθζνλν λεξό, θαη ηίπνηα άιιν. Καλέλα όξγαλν κέηξεζεο όπσο π.ρ. δαθηπιήζξεο, γηα λα κεηξάκε ην λεξό, νύηε κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε ζε κέηξεζε ζηαγόλσλ ή θάηη ηέηνηα παξόκνην. Πξόζερε ηηο ζθέςεηο ζνπ, γίλνληαη ιόγηα. Πξόζερε ηα ιόγηα ζνπ, γίλνληαη πξάμεηο. Πξόζερε ηηο πξάμεηο ζνπ, γίλνληαη ζπλήζεηεο. Πξόζερε ηηο ζπλήζεηεο ζνπ, γίλνληαη ραξαθηήξαο. Πξόζερε ην ραξαθηήξα ζνπ Γηαηί γίλεηαη ε κνίξα ζνπ. Από ηο βιβλίο «Σοθοί... δεν είναι μόνο οι ζοθοί!». Μαθιόρ Γ. Δποςβαλάκηρ

7 The Carnival of Patra The Carnival of Patra is the most famous in Greece and it has been celebrated for over 100 years. The Carnival isn t just a festival or a parade. It is also a series of parties and games which are held for about three weeks before the big festival. Whatever the case, everybody focuses on the last three carnival days during the last weekend before Lent; many volunteers from all around Greece visit Patra then and join the locals in an endless party. When the time for the parade comes, everybody dresses up, either as clowns, pirates, super heroes, animals or food and marches along with the carnival floats through the main streets of the city. The best part of the festival is when the King of the Carnival-an enormous human like float- is burnt in the port of the city at night. The spectacle is amazing and it signifies the initiation of a new period- the period of catharsis which is Lent. By Manos Kantidakis I T W A S N T M E A N T T O B E It was February the 14th. The stars were shining in the sky and a cool wind was blowing through the trees. The ideal day to ask Julia to marry me, Jack thought. Although he had planned everything-he had bought a new suit, got a haircut, and made a reservation for two at a fancy restaurant- he was still nervous. So nervous was he that he accidentally spilt his tea on his brand new suit. Everything is going to turn out just fine he murmured to himself as he tried to clean it, but failed miserably. Nevertheless, he wouldn t let this ruin his mood. Jack had only one hour to get ready and he needed to hurry up. He had a bath, shaved, dressed and was ready, just in time. He glanced for the last time in the mirror and made for the garage, to see that his car had been stolen! He was ready to give up but the thought of his beloved Julia gave him courage, so he quickly called a cab. He arrived at the restaurant thirty minutes late where Julia was waiting for him impatiently. They sat at the table, he squeezed her hand and spoke almost in a whisper Will you marry me? While he was searching for the engagement ring in his pocket, he remembered that he had left it inside the stolen car! He felt very embarrassed and explained to Julia that he had bought a ring but had forgotten it in the car which, by the way, had been stolen. Unfortunately, she didn t accept a word of what he said and was so insulted that he had made up such a story, just to avoid buying a ring, that she stood up and stormed out. In spite of his great disappointment, he understood one thing: some things just aren t meant to be By Lena Michalaki, Olia Babouka and Zina Stefanidi

8 What is real There are various opinions about Valentine s Day. Some people believe that it is an unimaginative celebration; they don t like candies, Valentine s cards or heart shaped boxes. On the other hand, there are people who believe that Valentine s Day is a romantic and very sweet celebration. So what is real love and where is it? Maybe love is like luck. You have to go a long way to find it. Maybe love is Cupid who wants you to fall in love with someone. But definitely, love is the eternal truth. Everyone has love inside him but never actually finds it. Love is the strongest emotion a person can feel There are also a few things love is not. It isn t only feelings and enthusiasm, or promises about passion for ever. Love is the core of life and its appearance creates happiness while its absence causes misery. It is bliss to find that other people love you because it can change everything and that means a lot! So love believes in everything, supports everything has, hopes in everything and must never be lost! By Pandora Examilioti Dear Agony Mary, well.. What do you think I should do? I m writing to you about a problem I have, which is that I m being picked on at school. Firstly, I started having this problem when my classmates made fun of me because of my appearance. For many days I didn t go to school. The day I went back, they started all over again. I complained to our teachers about that and the headmaster punished them. However, they didn t stop. Then, they started bullying me during the breaks and making me feel miserable. As a result, I can t concentrate on my homework, I m getting bad marks and I do not feel at all Love, Stephanos Dear Stephanos, I want to help you with your problem. For a start, you should consider the possibility that something else provokes your classmates to bully you. Maybe it s an annoying habit you tend to have, which is usually the case. If you are absolutely sure that it has to do with your appearance, then try changing some things, like updating your wardrobe or getting a stylish haircut. Also, why don t you ignore their comments and instead, focus on making new friends? There may be other students at school with whom you share the same interests and habits, so open up and be more sociable. Finally and most importantly, try to understand that, regardless of your looks, not all people in life will approve of your style; you should just stay strong and continue your life the way you have chosen. I hope I ve helped you with my answer and that things get better. Love Agony Mary

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IΙΙ. Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης

Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IΙΙ. Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Τίτλος Μαθήματος: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IΙΙ Ενότητα: Εισαγωγή στη C++ Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών Αριθμοί κινητής υποδιαστολής (float) στη C++ (1)

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα