Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί..."

Transcript

1 Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ. Κπξίσο νη σξαίεο θαη όκνξθεο ζηηγκέο ηεο δσήο καο, απηέο είλαη πνπ πεξλνύλ βηαζηηθά, γξήγνξα, αζηξαπηαία. Έηζη θαη νη γηνξηέο ηεο Απνθξηάο, πνπ από ηα παιηά ρξόληα ζεκαηνδνηνύζαλ θαη ζήκαηλαλ ην ηέινο απηώλ ησλ γηνξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ, αθνύ κεηά ζ άξρηδε ε κεγάιε αξαθνζηή θαη θπζηθά κηα καθξά πεξίνδνο λεζηείαο θαη πξνζεπρήο. Αθνινπζνύζε ινηπόλ κηα ρξνληθή δηάξθεηα επηά εβδνκάδσλ. Δπόκελν ήηαλ ινηπόλ, πξηλ μεθηλήζεη ε πεξίνδνο απηή, όινη, κηθξνί, κεγάινη, γέξνη, λένη θαη παηδηά, πινύζηνη θαη θησρνί, λα γιεληήζνπλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ. Σα γιέληηα θπξίσο γίλνληαλ ζε ζπίηηα, νηθνγελεηαθά θαη επξύηεξα ζπγγεληθά. Σν θάζε ζπίηη όιν θαη θάπνην καξηάξηθν ζα κεγάισλε, αξλί ή θαηζίθη, πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ απνθξηάηηθε ζπζία. Σόηε βέβαηα δελ ππήξραλ, νύηε ζπλεζίδνληαλ νη ζεκεξηλέο γαζηξνλνκηθέο απνιαύζεηο, όπνπ κ έλα ηειεθώλεκα ζε θάπνην ηαρπθαγείν - ςεηνπσιείν, παξαγγέιλεηο ό,ηη επηζπκείο θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα έξρεηαη ζην ζπίηη ζνπ ην παθέην κε θάπνην λεαξό ζπλήζσο ηαρπκεηαθνξέα νδεγό δηθύθινπ, ν νπνίνο κε αηινπξνεηδείο θαη δνγθιεξηθέο θηλήζεηο ειίζζεηαη θαζεκεξηλά κέζα ζηελ θίλεζε ηεο πόιεο. Κακηά θνξά βέβαηα, απηνί νη ηαρπθαγεηνκεηαθνξόζβνπξνη γίλνληαη θαη άθξσο επηθίλδπλνη πξνζπεξλώληαο από δεμηά ζπλήζσο, κελ αθήλνληαο θαζξέθηε γηα θαζξέθηε. Πνύ ηόηε απηέο νη επθνιίεο; Έπξεπε ινηπόλ ν λνηθνθύξεο θαη ε λνηθνθπξά λα κεξηκλήζνπλ θπξίσο γηα ην θξέαο, αιιά θαη γηα ηα ππόινηπα απνθξηάηηθα εδέζκαηα. Από ηελ άιιε κεξηά ην θξαζί, ζηαζεξό κέζν επηθνηλσλίαο θαη ζπληξνθηάο ηεο θαιήο παξέαο, έξξεε αζηακάηεηα, ληόπην θαη αγλό θαη θπζηθά όζν ήξεκν ήηαλ εληόο ηνπ βαξειηνύ, ηόζν λα αγξηεύεη εμεξρόκελν από απηό. Έλα μερσξηζηό ινηπόλ γηνξηαζηηθό θιίκα, έλα πξαγκαηηθό μεθάλησκα, κε αζηεία, κε πεηξάγκαηα, κε άζεκλα θαη ειεπζεξόζηνκα θαζαξνγισζζίδηα, κέζα από ζηίρνπο θαη καληηλάδεο πνπ απηέο ηηο κέξεο έδηλαλ ην δηθό ηνπο ρξώκα. ήκεξα ε δηαζθέδαζε έρεη γίλεη ππόζεζε θαζεκεξηλή, νη άλζξσπνη ζπρλά δηαζθεδάδνπλ θαη γιεληνύλ ζηα δηάθνξα θέληξα. Φαίλεηαη πσο ιείπεη εθείλν ην όκνξθν θιίκα ηνπ παιηνύ θαινύ θαηξνύ... Σν γηαηί καο ην ιέλε νη παξαθάησ ζηίρνη ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε: Άιιαμαλ ζηελ επνρή καο, άλζξσπνη θαηξνί θαη ήζε ό,ηη επγελέο θη σξαίν, απ ηε γε καο εραζήθαλ όια ζήκεξα ρπδαία, όια ζήκεξα επήζε θη νη απόθξηεο αθόκα θη απηέο καζθαξεπηήθαλ!. Καη κε ηόζα πνπ γίλνληαη θαη πνπ βιέπνπκε γύξσ καο νη παξαθάησ ζηίρνη ζπκπιεξώλνπλ: ια ζ απηή ηε γε καζθαξεπηήθαλ, νλείξαηα, ειπίδεο θαη ζθνπνί, νη κνύξεο καο κνπηζνύλεο εγηλήθαλ, δελ μέξνπκε ηη είλαη ε ληξνπή. Πξάγκαηη αλ θάπνηνη ήμεξαλ ηη είλαη ε ληξνπή δελ ζα έθαλαλ απηά πνπ θάλνπλ. ηελ θνηλή επσρία δελ ιείπεη ην νκαδηθό ηξαγνύδη. ινη επραξηζηηνύληαη γηα όια: Ση σξαηόηεξν πξάγκα από ην λα ζπλαληάο ηνπο θίινπο ζνπ; Καιώο αληακσζήθακε θίινη αγαπεκέλνη πνιύ θαιά ηε βξήθακε ηελ ηξάπεδα ζηξσκέλε. Μάιακα ηα πηξνύληα ζαο θη αζήκη ηα ηαςηά ζαο,

2 κόζρνο θαη ηξηαληάθπιια είλαη ηα θαγεηά ζαο. Σνύηεο νη κέξεο νη θαιέο, δελ είλαη όπσο νη άιιεο αληάκσζα ηνπο θίινπο κνπ θη έρσ ραξέο κεγάιεο. Καη ζπλερίδνπλ: Φίινη θαισζνξίζαηε ε ηξάπεδα ζηξσκέλε θαη ν Υξηζηόο θαη ε Παλαγηά ζαο έρνπλ θαιεζκέλνη. Δκείο εδώ δελ ήξζακε λα θάκε θαη λα πηνύκε κόλν ζαο αγαπνύζακε θη ήξζακε λα ζαο δνύκε. Η Απνθξηά ήηαλ ε αηηία λα ζκίμνπλ, λα θάλε θαη λα πηνύλε. Έπξεπε ινηπόλ λα ηεο αθηεξώζνπλ όιν θαη θάπνηα καληηλάδα όπσο: Παιηά επνθξηγηώλακε καδί δηθνί γεηηόλνη κα δα ζηζη άδεηεο καο θαξδηέο, ινπινύδη δε θπηξώλεη θαη ηελ απνθξά πνπ πέξαζε ζηνλ πεληνδάιε επάλσ κε ιάβσζεο θαηάθαξδα θαη δελ κπνξώ λα γηάλσ. Σν έλα πνηεξάθη δηαδέρεηαη ην άιιν, πάληα ππό ηε δηαθξηηηθή παξνπζία ηνπ Θενύ Γηνλύζνπ. Σα εδέζκαηα άθζνλα θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ θαιεζκέλσλ αλάινγεο. Οη απνθξηάηηθεο γεύζεηο είλαη κνλαδηθέο: πηηαξάθηα, ζηάθα, ηδνπιακάο, θαιηηζνύληα, όια θαινδερνύκελα: Μάλα κνπ ηελ απνθξηά λα ζάμεηο πηηαξάθηα θαη ηδνπιακά θαη θξηθαζέ κ αξλήζηα πνδαξάθηα, αθόκα ηξαπέδη απνθξηάηηθν κε ηδνπιακά θαη ζηάθα είζαη αγαπεκέλε κνπ ζαλ πεξπαηάο ζηελ ζηξάηα. Καη αλ ζηξαβνπαηνύζε θάπνηνο αηζζεκαηηθά, πάιη ππήξρε ε ιύζε: Αλ κ αξλεζείο αγάπε κνπ ζα ςήζσ ηεγαλίηεο ζα ηηο κπνπθώλσ δπν θαη ηξεηο, λα κνπ πεξλνύλ νη πίθξεο. Γελ μέξσ αλ ην πξνμεληό είλαη ιύζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν λεαξόο εθκπζηεξεύεηαη ζηελ παξέα ηνλ θαεκό ηνπ: ηξαβή κνπ ηελ ιέγαλε, κα εθείλε αιιεζσξίδεη ην βνύη από ην γάηδαξν, δύζθνια ηα γλσξίδεη. Σν παξάπνλν βέβαηα ηνπ θαινπαληξεκέλνπ ζπλερίδεηαη θαη ν ίδηνο ην ιέεη: Αλ πεηο θαη γηα ηα κάηηα ηεο έβιεπαλ ίζηα θάησ θαη ζαλ ηηο θνηζπθνθσιηέο, έθαλαλ έλαλ ιάθθν. Πάληνηε όκσο κηα γπλαίθα πέξα από ηα κεηνλεθηήκαηα έρεη θαη πνιιά ραξίζκαηα θαη ν θάζε ζύδπγνο ηα παξαδέρεηαη θάπνηα ζηηγκή: Απ όια ηνπ πξνζώπνπ ζνπ, ε κύηε ζνπ κ αξέζεη πνύλαη ζαλ ραβαλόρεξν θαη θξέκεηαη λα πέζεη. Έηζη ηηο πεξλνύζαλ νη άλζξσπνη, γιεληώληαο, ηξαγνπδώληαο θαη πεηξάδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ. Έηζη ηόζν απιά θαη όκνξθα, ώζηε πάληα λα γεκίζεη ην ζπίηη ηνπ παππνύ θαη ηεο γηαγηάο από παηδηά, εγγόληα, γακπξνύο θαη λύθεο! ινη ηνπο θαινδερνύκελνη λα θάλε, λα πηνύλε, λα γιεληήζνπλ θαη λα γηνξηάζνπλ απηέο ηηο κέξεο. Αθόκα θαη όζνη είραλ κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θη εθείλνη αθόκα πνπ έκεηλαλ ζε θησρνγεηηνληέο, ζε ζηελόρσξα θαη ρακεινηάβαλα ζπίηηα. ήκεξα δπζηπρώο ν ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο καο, κε ηηο ηόζεο αλέζεηο θαη επθνιίεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ζεκεξηλόο άλζξσπνο, πνπ δηακέλεη ζε άλεηνπο θαη επξύρσξνπο ρώξνπο δελ δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα καο ζπκίζεη εθείλεο ηηο απόθξηεο, ηηο πεξαζκέλεο πνπ πνιινί από εκάο έρνπκε βηώζεη θαη ηηο αλαδεηνύκε κε λνζηαιγία, αλαπνιώληαο ζηηγκέο ηνπ παιηνύ θαινύ θαηξνύ! Αο είλαη! Καη όινη αο είκαζηε θαιά,! Κη: εδά απνύλαη απνθξηέο αο θάκε θαη αο πηνύκε θη άκα κπεη αξαθνζηή ζα πα πξνζεπρεζνύκε. Πάληα κε πγεία, ρξόληα πνιιά ζε όινπο θαη θαιή αξαθνζηή. Γεκ. άββαο - Από ηελ εθεκεξίδα ΠΑΣΡΙ,

3 Σ 0 Υ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Ο Τ Μ Η Ν Α Θεαηξηθή παξάζηαζε «Κ Α Σ Α Ρ Θ Δ Α» Σελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ, ζην θηλεκαηνζέαηξν «ΑΣΟΡΙΑ», ην γπκλάζην θαη ην ιύθεην καδί παξαθνινπζήζακε από ην Θέαηξν ηνπ Νένπ Κόζκνπ ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Καηζαξίδα» ηνπ Βαζίιε Μαπξνγεσξγίνπ. Παξόιν πνπ ην ζθεληθό ήηαλ ηδηαίηεξα ιηηό θαη ηνπο ξόινπο κνηξάζηεθαλ δύν κόλν εζνπνηνί, ρσξίο εληππσζηαθά θνζηνύκηα ή θάηη εμεδεηεκέλν ζηε ζθεληθή ηνπο παξνπζία, ε παξάζηαζε θαηάθεξε λα καο ζπλεπάξεη θαη λα καο ηαμηδέςεη όινπο ζηελ παξακπζέληα ηζηνξία ηεο. Πνηα ήηαλ απηή; Η Ισάλλα, κηα κηθξή θαη επαίζζεηε θαηζαξίδα, έθπησηε από ηελ θνηλόηεηα ησλ ππόινηπσλ θαηζαξίδσλ, γηα ηελ παξαβαηηθή θαη πεξηζζόηεξν από όζν επηηξεπόηαλ ειεύζεξε ζπκπεξηθνξά ηεο, απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη ηνλ δηθό ηεο κνλαρηθό δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεγάινπ νλείξνπ ηεο. Δπηζπκεί κε όιε ηε δύλακε ηεο ςπρήο ηεο λα πάεη ζην θεγγάξη. Σν ηαμίδη ηεο, καθξύ, δύζθνιν, κε εκπόδηα, εθπιήμεηο επράξηζηεο θαη δπζάξεζηεο, απνγνεηεύζεηο αιιά θαη απνθαζηζηηθόηεηα από κέξνπο ηεο, ζα έρεη θαιό ηέινο. πσο θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ είρε ην ηαμίδη ηεο κηθξήο θαηζαξίδαο από ηνλ ηειηθό πξννξηζκό ηεο, έηζη θαη ζηε ζεαηξηθή απηή παξάζηαζε κεγαιύηεξε ήηαλ ε απόιαπζε ηεο δξακαηνπνηεκέλεο αθήγεζεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο, παξά ε αγσλία γηα ηελ θαηάιεμε ηνπ ζελαξίνπ. Έμππλν ρηνύκνξ, θαληαζία, επξεκαηηθόηεηα, πξσηνηππία, δξνζηά, ζπνπδαία ππνθξηηηθή ηέρλε ραξαθηήξηδαλ ην έξγν θη όια απηά κε ηόζν απιά κέζα, κα κε ηόζν δπλαηνύο εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο. Δκείο, ην θνηλό, γειάζακε, μαθληαζηήθακε, ελζνπζηαζηήθακε, ρεηξνθξνηήζακε, δαθξύζακε ίζσο, ζθεθηήθακε θαη θύγακε πινπζηόηεξνη από ηελ θαηαπιεθηηθή απηή ζεαηξηθή εκπεηξία. Πνιιά ζπγραξεηήξηα ζηνπο εμαηξεηηθνύο εζνπνηνύο εξαθείκ Ράδε θαη Θνδσξή Πεηξόπνπιν, πνπ καο ζύκηζαλ ηνλ πξννξηζκό ηνπ ζεάηξνπ θαη καο έθαλαλ λα ληώζνπκε απηή ηελ ςπρηθή αλάηαζε. Δπραξηζηνύκε όινπο ηνπο ζπληειεζηέο γηα ηελ ςπραγσγία πνπ καο πξνζέθεξαλ. «Σν έξγν πνπ παξαθνινπζήζακε ήηαλ μεθαξδηζηηθό, κε δπλαηνύο θαη έμππλνπο δηαιόγνπο θαη ε ώξα καο πέξαζε επράξηζηα. Πνιιέο θνξέο νη εζνπνηνί κηινύζαλ θπζηθά θαη απζόξκεηα, ρσξίο λα είραλ πξνεηνηκάζεη ηνλ ιόγν ηνπο, θάηη πνπ είλαη ζρεηηθά δύζθνιν. Η παξάζηαζε ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνπζα θαη απηό πνπ καο θέξδηζε ήηαλ ην γεγνλόο όηη αλαθεξόηαλ ζε θάηη βαζύηεξν, ζην όλεηξν θάζε αλζξώπνπ. Γεληθά, πηζηεύσ, πσο είλαη κηα παξάζηαζε πνπ θαλείο δελ πξέπεη λα ράζεη. Πξνζθέξεη ςπραγσγία θαη γέιηα, ζε κηα επνρή πνπ ην ρξεηαδόκαζηε». Σάζνο Λεκπηδάθεο Νηθόιανο Μηδεξάθεο «Η παξάζηαζε πνπ παξαθνινύζεζε ην ζρνιείν καο, θαηά ηε γλώκε καο, ήηαλ θαηαπιεθηηθή, γηαηί κε αζηείν ηξόπν καο έκαζε όηη ηίπνηα δελ είλαη αδύλαην, λα κελ εκπηζηεπόκαζηε όπνηνλ ηύρεη θαη λα κελ αθήλνπκε ηα όλεηξά καο, αιιά λα ηα θπλεγάκε. Ήηαλ πάξα πνιύ σξαίν, επίζεο, όηη ζε θάπνηεο ζηηγκέο έθαλε παύζεηο θαη θαηλόηαλ ζαλ λα έθαλε δηάιεηκκα. Πηζηεύσ όηη ην δηαζθεδάζακε όινη πάξα πνιύ». Λέλα Μηραιάθε Μαξίλα Υαηδέα

4 Ο κ η ι ί α θ. Π α ξ α ζ θ ε π ό π ν π ι ν π Σελ Πέκπηε ν γηαηξόο θ. Παξαζθεπόπνπινο κίιεζε ζηα παηδηά ηεο γ γπκλαζίνπ κε ζέκα: «Οη ζρέζεηο ησλ δύν θύισλ». Ο θ. Παξαζθεπόπνπινο αλαθέξζεθε ζην γπλαηθείν θαη αλδξηθό εγθέθαιν, ηόληζε δε, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπκε, όηη δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, δηαθνξέο ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηα δύν θύια. Απηέο, όκσο, εληζρύνληαη όζν κεγαιώλνπλ ηα παηδηά, επεηδή αλάινγα απμάλνληαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπκε. Σα παηδηά δελ θιεξνλνκνύλ ηηο δηαλνεηηθέο δηαθνξέο. Σηο καζαίλνπλ θαη κεηά ηηο θαιιηεξγνύλ. Απνηεινύλ ηνλ αληηθαηνπηξηζκό ησλ πξνζδνθηώλ καο ζρεηηθά κε ην πώο πξέπεη λα είλαη έλα αγόξη θαη πώο έλα θνξίηζη. Γπλαίθεο θαη άληξεο δπζθνιεύνληαη πνιιέο θνξέο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εμαηηίαο ησλ δηαθνξώλ πνπ ζηαηηζηηθά ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα δύν θύια θαη ηηο νπνίεο ηα παηδηά δε γλσξίδνπλ θαη επνκέλσο δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ. Σα θξηηήξηα αλαδήηεζεο ησλ αλδξώλ γηα ηηο γπλαίθεο, ζύκθσλα κε ηνλ θ. Παξαζθεπόπνπιν, πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. ηαλ έλαο άλδξαο γνεηεύεηαη από κηα γπλαίθα «κε ηελ πξώηε καηηά», ζπλήζσο πξνζέρεη ηελ νκνξθηά, ην σξαίν ζώκα θαη ην ζηήζνο. ηαλ έλαο επηιέγεη κόληκε ζύληξνθν, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα, ηελ νκνξθηά, ην κπαιό θαη ην ρηνύκνξ. Σα θξηηήξηα πνπ αλαδεηνύλ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο ζηνλ άλδξα αθνξνύλ ηελ πξνζσπηθόηεηα, ην ρηνύκνξ, ηελ επαηζζεζία, ηελ εμππλάδα θαη ην θαιό ζώκα. πλερίδνληαο ν θ. Παξαζθεπόπνπινο εμήγεζε ηη ζπκβαίλεη ζην ζώκα καο, όηαλ εξσηεπόκαζηε. Καηαιπηηθό ζηνηρείν γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο εδώ παίδνπλ νη νξκόλεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. ζν κηθξόηεξεο είλαη νη δηαθνξέο, ηόζν πην ζηελέο θαη ηζρπξέο ζρέζεηο ζπλάπηνληαη. Δίλαη γεγνλόο όηη ζπρλά δεκηνπξγνύληαη παξεμεγήζεηο από ηε ιαλζαζκέλε εξκελεία θάπνησλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ αλδξώλ απέλαληη ζηηο γπλαίθεο. Οη καζεηέο παξαθνινύζεζαλ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ νκηιία ηνπ θ. Παξαζθεπόπνπινπ θαη απηό δηαπηζηώζεθε θαη από ην γεγνλόο όηη ζην ηέινο ηεο δηάιεμεο δηαηππώζεθαλ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο πνπ πνύ ηνπο δόζεθαλ θάλεθε λα ηνπο ηθαλνπνίεζαλ ηδηαίηεξα θαη ζπλάκα ηνπο πξνβιεκάηηζαλ όζνλ αθνξά ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ δύν θύισλ. Παλαγηώηε Γεσξγνπδή. Κάζε Παξαζθεπή πξσί, κεηά ηελ πξνζεπρή, γίλεηαη απαγγειία πνηεκάησλ από καζεηέο. Σα πνηήκαηα επηιέγνπλ νη ίδηνη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηάμεο. Σν κήλα Φεβξνπάξην απαγγέιζεθαλ ηα παξαθάησ πνηήκαηα: «ζν κπνξείο» θαη «Θεξκνπύιεο» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καβάθε, «Σα πάζε ηεο βξνρήο» ηεο Κηθήο Γεκνπιά, «αλ δέζκε από ηξηαληάθπιια» ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε, «Σξηαληάθπιια ζην παξάζπξν» ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ, «Γώξν αζεκέλην πνίεκα» ηνπ Οδπζζέα Διύηε θαη «παξηηάηεο», «Καιιηέξγεηα», «Σα πνηήκαηα» ηνπ Ε κ δ ρ ο μ ή τ ο υ μ ή ν α Σελ Σξίηε νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ραιαξώζνπλ θαη λα μεθνπξαζηνύλ πξαγκαηνπνηώληαο ηελ εθδξνκή ηνπ κήλα ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο «Λίλην».

5 Ο κ η ι ί α θ. Μ ύ ξ σ λ α Μ η ρ α ε ι ί δ ε Η Γεπηέξα ήηαλ γηα ην ζρνιείν καο κηα κέξα θνξηηζκέλε κε ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε. Δίρακε ηελ ηηκή λα δερζνύκε ζην Δθπαηδεπηήξην σο νκηιεηή έλαλ παιηό καζεηή, ην Μύξσλα Μηραειίδε, ν νπνίνο δηαπξέπεη ζήκεξα ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπ ρώξν. Ο θ. Μηραειίδεο είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Λπξηθήο θελήο θαη έρεη δηαηειέζεη γηα ζεηξά εηώλ δηεπζπληήο ζηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα Βνξείνπ Διιάδνο. Έρεη, επίζεο, δηεπζύλεη πνιιέο κεγάιεο νξρήζηξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Ο θ. Μύξσλ Μηραειίδεο κίιεζε ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο κε ζέκα: «Η αμία ηεο κνπζηθήο γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο» Σελ εθδήισζε παξαθνινύζεζε πιήζνο θόζκνπ. Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η Η ηζηνξία ηνπ ηειεθώλνπ Ο Αιεμάληεξ Γθξάρακ Μπει εθεύξε ην ηειέθσλν ην 1876, ζσζηά; Δ, ινηπόλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό ην θαηάθεξε έλαο Γεξκαλόο δάζθαινο 15 ρξόληα πξηλ από ηνλ Μπει, αιιά ν δάζθαινο δελ είρε πνιύ θαιέο δεκόζηεο ζρέζεηο. Σν 1860, ν Φίιηπ Ράηο παξνπζίαζε απηό πνπ έιεγε «ηερληθό απηί». Έλα άγαξκπν εξγαιείν, θαηαζθεπαζκέλν από έλα απίζαλν ζπλνζύιεπκα: έλα βηνιί, κηα βειόλα πιεμίκαηνο, έλα απηί ζθαιηζκέλν ζε μύιν, αθόκε θη έλα θνκκάηη ινπθάληθν. «θαηάθεξα λα εθεύξσ κηα ζπζθεπή κε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα αλαπαξάγεη ήρνπο θάζε είδνπο, ζε θάζε επηζπκεηή απόζηαζε... Ολόκαζα απηή ηε ζπζθεπή ηειέθσλν. Γνύιεπε, αιιά όρη ζπνπδαία. Έηζη, ν Ράηο ζπλέρηζε λα ηε καζηνξεύεη. Κξέκαζε έλα θαιώδην αλάκεζα ζην εξγαζηήξηό ηνπ θαη ζην ζρνιείν, πξάγκα πνπ έπεηζε ηνπο καζεηέο ηνπ όηη ρξεζηκνπνηνύζε ην ηειέθσλν, γηα λα ηνπο θξπθαθνύεη. Γνύιεςε πάλσ ζην ηειέθσλν γηα αξθεηά ρξόληα θαη ηα κνληέια ηνπ εμειίρηεθαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν. Σειηθά, ν Ράηο έζηεηιε κεξηθά βειηησκέλα κνληέια ηνπ ηειεθώλνπ ηνπ ζε επηζηήκνλεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Η κνπζηθή κεηαδηδόηαλ αξθεηά θαιά, αιιά ε νκηιία ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε αιινησλόηαλ. «Μεκνλσκέλεο ιέμεηο πνπ γίλνληαλ ακπδξά αληηιεπηέο, είπε έλαο ρξήζηεο. Καλέλαο δε θάλεθε λα εληππσζηάδεηαη. Οη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο εθείλνλ ηνλ θαηξό δε ζεώξεζαλ ην ηειέθσλν ηνπ Ράηο παξά έλα παηγλίδη. Απνγνεηεπκέλνο εγθαηέιεηςε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. Πέζαλε από θπκαηίσζε ην Γύν ρξόληα αξγόηεξα, ν Αιεμάληεξ Γθξάρακ Μπει ππέβαιε αίηεζε γηα ην δίπισκα επξεζηηερλίαο, ην νπνίν ηνπ έδσζε ηε δόμα θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε από ηελ εθεύξεζε ηνπ ηειεθώλνπ.

6 Έσει ενδιαθέπον να πποζέξεηε ηο παπακάηω άπθπο Αλαδεηώληαο ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκό Ω, βξήθα ζε κία ηζηνζειίδα θάηη ελδηαθέξνλ. Ίζσο κεηά ηελ αλάγλσζε απηνύ ηνπ άξζξνπ, θάπνηνη καζεηέο λα ζειήζνπλ λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλαθαιύςεηο. Σν άξζξν απηό ηνλίδεη όηη ε ειιεληθή γιώζζα ζαλ καζεκαηηθή θαηαζθεπή γλσξίδεη ηηο καζεκαηηθέο ζηαζεξέο π, θ, e, γεγνλόο πνπ γίλεηαη αληηιεπηό κέζσ ηεο ιεμαξηζκηθήο ζεσξίαο. Γηα λα γίλεη όκσο απηό θαηαλνεηό πξώηα ζα αλαθέξνπκε ηηο 27 αξηζκεηηθέο ζέζεηο ησλ γξακκάησλ ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Α=1 Β=2 Γ=3 Γ=4 Δ=5 S = 6 Ε=7 Ζ=8 Θ=9 Η=10 Κ=20 Λ=30 Μ=40 Ν=50 Ξ=60 Ο=70 Π=80 Q=90 Ρ=100 =200 Σ=300 Τ=400 Φ=500 Υ=600 Φ=700 Χ=800 ΑΜΠΗ=900 Σν ζύκβνιν S νλνκάδεηαη ζηίγκα, ελώ ην Q νλνκάδεηαη θόππα θαη ην ζακπί είλαη έλα π ζηξακκέλν πξνο ηα δεμηά θαηά 45 κνίξεο. ύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν ζύζηεκα αξίζκεζεο, θάζε ιέμε έρεη έλα θαη κόλν έλα άζξνηζκα, ην νπνίν νλνκάδεηαη ιεμάξηζκνο. Έηζη, ν ιεμάξηζκνο ηεο ιέμεο ΛΔΞΑΡΙΘΜΟ είλαη: ΛΔΞΑΡΙΘΜΟ = = 525. Η ιέμε ΛΔΞΑΡΙΘΜΟ είλαη ζύλζεηε θαη παξάγεηαη από ηηο ιέμεηο ΛΔΞΙ θαη ΑΡΙΘΜΟ, είλαη δειαδή ν αξηζκόο ηεο θάζε Διιεληθήο ιέμεο, ζύκθσλα κε ην Διιεληθό ζύζηεκα αξίζκεζεο. Μία από ηηο κεγαιύηεξεο απνδείμεηο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε Διιεληθή γιώζζα είλαη καζεκαηηθή ιακβάλεηαη από ηελ ιεμαξηζκηθή εμαγσγή ηνπ αξηζκνύ π=3, Γλσξίδνπκε όηη ν αξηζκόο π νξίδεηαη ζαλ ην πειίθν ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ελόο θύθινπ πξνο ηε δηάκεηξν απηνύ..δάλ ζρεκαηίζνπκε ην πειίθν ησλ ιεμαξίζκσλ (ΜΗΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΤΚΛΟΤ)/ΓΙΑΜΔΣΡΟ, παξαηεξνύκε όηη απηό ηζνύηαη κε ηνλ αξηζκό 3,14!!! κε αθξίβεηα ηξηώλ ςεθίσλ. Πξάγκαηη έρνπκε: ΜΗΚΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΤΚΛΟΤ = = 2294 ΓΙΑΜΔΣΡΟ = 730, επνκέλσο 2294/730=3, !! Διεπζέξηνο Αξγπξόπνπινο Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Θ Α! Έρνπκε έλα κπνπθάιη αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο θαη ζέινπκε λα ην γεκίζνπκε αθξηβώο κέρξη ηε κέζε κε λεξό (δειαδή λα πεξηέρεη ην κηζό όγθν λεξνύ απ' όζν ζα πεξηείρε αλ ήηαλ ηειείσο γεκάην). ηε δηάζεζή καο έρνπκε κόλν κηα βξύζε, κε άθζνλν λεξό, θαη ηίπνηα άιιν. Καλέλα όξγαλν κέηξεζεο όπσο π.ρ. δαθηπιήζξεο, γηα λα κεηξάκε ην λεξό, νύηε κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε ζε κέηξεζε ζηαγόλσλ ή θάηη ηέηνηα παξόκνην. Πξόζερε ηηο ζθέςεηο ζνπ, γίλνληαη ιόγηα. Πξόζερε ηα ιόγηα ζνπ, γίλνληαη πξάμεηο. Πξόζερε ηηο πξάμεηο ζνπ, γίλνληαη ζπλήζεηεο. Πξόζερε ηηο ζπλήζεηεο ζνπ, γίλνληαη ραξαθηήξαο. Πξόζερε ην ραξαθηήξα ζνπ Γηαηί γίλεηαη ε κνίξα ζνπ. Από ηο βιβλίο «Σοθοί... δεν είναι μόνο οι ζοθοί!». Μαθιόρ Γ. Δποςβαλάκηρ

7 The Carnival of Patra The Carnival of Patra is the most famous in Greece and it has been celebrated for over 100 years. The Carnival isn t just a festival or a parade. It is also a series of parties and games which are held for about three weeks before the big festival. Whatever the case, everybody focuses on the last three carnival days during the last weekend before Lent; many volunteers from all around Greece visit Patra then and join the locals in an endless party. When the time for the parade comes, everybody dresses up, either as clowns, pirates, super heroes, animals or food and marches along with the carnival floats through the main streets of the city. The best part of the festival is when the King of the Carnival-an enormous human like float- is burnt in the port of the city at night. The spectacle is amazing and it signifies the initiation of a new period- the period of catharsis which is Lent. By Manos Kantidakis I T W A S N T M E A N T T O B E It was February the 14th. The stars were shining in the sky and a cool wind was blowing through the trees. The ideal day to ask Julia to marry me, Jack thought. Although he had planned everything-he had bought a new suit, got a haircut, and made a reservation for two at a fancy restaurant- he was still nervous. So nervous was he that he accidentally spilt his tea on his brand new suit. Everything is going to turn out just fine he murmured to himself as he tried to clean it, but failed miserably. Nevertheless, he wouldn t let this ruin his mood. Jack had only one hour to get ready and he needed to hurry up. He had a bath, shaved, dressed and was ready, just in time. He glanced for the last time in the mirror and made for the garage, to see that his car had been stolen! He was ready to give up but the thought of his beloved Julia gave him courage, so he quickly called a cab. He arrived at the restaurant thirty minutes late where Julia was waiting for him impatiently. They sat at the table, he squeezed her hand and spoke almost in a whisper Will you marry me? While he was searching for the engagement ring in his pocket, he remembered that he had left it inside the stolen car! He felt very embarrassed and explained to Julia that he had bought a ring but had forgotten it in the car which, by the way, had been stolen. Unfortunately, she didn t accept a word of what he said and was so insulted that he had made up such a story, just to avoid buying a ring, that she stood up and stormed out. In spite of his great disappointment, he understood one thing: some things just aren t meant to be By Lena Michalaki, Olia Babouka and Zina Stefanidi

8 What is real There are various opinions about Valentine s Day. Some people believe that it is an unimaginative celebration; they don t like candies, Valentine s cards or heart shaped boxes. On the other hand, there are people who believe that Valentine s Day is a romantic and very sweet celebration. So what is real love and where is it? Maybe love is like luck. You have to go a long way to find it. Maybe love is Cupid who wants you to fall in love with someone. But definitely, love is the eternal truth. Everyone has love inside him but never actually finds it. Love is the strongest emotion a person can feel There are also a few things love is not. It isn t only feelings and enthusiasm, or promises about passion for ever. Love is the core of life and its appearance creates happiness while its absence causes misery. It is bliss to find that other people love you because it can change everything and that means a lot! So love believes in everything, supports everything has, hopes in everything and must never be lost! By Pandora Examilioti Dear Agony Mary, well.. What do you think I should do? I m writing to you about a problem I have, which is that I m being picked on at school. Firstly, I started having this problem when my classmates made fun of me because of my appearance. For many days I didn t go to school. The day I went back, they started all over again. I complained to our teachers about that and the headmaster punished them. However, they didn t stop. Then, they started bullying me during the breaks and making me feel miserable. As a result, I can t concentrate on my homework, I m getting bad marks and I do not feel at all Love, Stephanos Dear Stephanos, I want to help you with your problem. For a start, you should consider the possibility that something else provokes your classmates to bully you. Maybe it s an annoying habit you tend to have, which is usually the case. If you are absolutely sure that it has to do with your appearance, then try changing some things, like updating your wardrobe or getting a stylish haircut. Also, why don t you ignore their comments and instead, focus on making new friends? There may be other students at school with whom you share the same interests and habits, so open up and be more sociable. Finally and most importantly, try to understand that, regardless of your looks, not all people in life will approve of your style; you should just stay strong and continue your life the way you have chosen. I hope I ve helped you with my answer and that things get better. Love Agony Mary

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2

V O L U M E V I S S U E 1 F A L L 2 0 1 2 S S C O N S T A N T I N E & H E L E N G R E E K O R T H O D O X C A T H E D R A L 6 4 S C H E R M E R H O R N S T. B R O O K L Y N N Y, 1 1 2 0 1 T E L. 7 1 8-6 2 4-0 5 9 5 F A X. 7 1 8-624- 2 2 2 8 E

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα