όπως θεωρεί σκόπιμο ψηφοφορία Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "όπως θεωρεί σκόπιμο ψηφοφορία Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο."

Transcript

1 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Συμπληρώστε μόνο μια επιλογή για τον τρόπο που θα ψηφίσετε. Υπογράψτε και επιστρέψτε το έντυπο έως τις 16 Οκτωβρίου 2017, 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τόπος Η επίσημη έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ημερομηνία και ώρα 18 Οκτωβρίου 2017, 2:30 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Απαρτία Μερίδια που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% της αξίας των μεριδίων που εκδίδονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, θα συγκληθεί δεύτερη έκτακτη γενική συνέλευση στις 15 Νοεμβρίου 2017, 2:30 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης με την ίδια ημερήσια διάταξη. Δεν υφίστανται απαιτήσεις απαρτίας σχετικά με την έκτακτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί εκ νέου. Ψηφοφορία Αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων. ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ονομασία JPMorgan Investment Funds Νομική μορφή ΕΕΜΚ Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου ΟΣΕΚΑ Έδρα 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Λουξεμβούργο Φαξ Αρ. μητρώου (RCS Λουξεμβούργου) B Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο. Το παρόν πληρεξούσιο έντυπο θα ισχύει και για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εκ νέου εκτός εάν ανακληθεί ρητώς σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο του Λουξεμβούργου απαρτία. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Εξουσιοδοτήστε έναν εκπρόσωπο να ψηφίσει για λογαριασμό σας, όπως θεωρεί σκόπιμο Επισημάνετε ένα από τα ακόλουθα πλαίσια και στη συνέχεια προχωρήστε στο πεδίο υπογραφής. Αναθέτω τα δικαιώματα ψήφου μου στον/στην Πρόεδρο της συνέλευσης και τον/την εξουσιοδοτώ να ψηφίσει σε σχέση με τα μερίδιά μου όπως θεωρεί σκόπιμο. Ορίζω το ακόλουθο άτομο ως εκπρόσωπό μου και τον/την εξουσιοδοτώ να ψηφίσει σε σχέση με τα μερίδιά μου όπως θεωρεί σκόπιμο ή, ειδάλλως, σύμφωνα με τις εντολές μου. Επωνυμία εταιρείας/ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Εκφράστε τις δικές σας θέσεις μέσω του εκπροσώπου σας στην ψηφοφορία Κατευθύνω τις ψήφους που έχω βάσει των μεριδίων μου ως εξής. Ορίζω τον/την Πρόεδρο της συνέλευσης ως εκπρόσωπό μου και του/της παρέχω οδηγίες για να ψηφίσει όπως αναφέρεται πιο κάτω. Σημειώστε ότι ο/η Πρόεδρος θα μπορεί να ψηφίσει όπως θεωρεί σκόπιμο για κάθε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το οποίο δεν έχετε εκφράσει τις δικές σας θέσεις για την ψηφοφορία, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν αναφέρεται σε αυτό το πληρεξούσιο έντυπο αλλά εισάγεται κατά τη διάρκεια της συνέλευσης και να κάνει και να προχωρήσει σε κάθε πράξη ή ενέργεια που είναι αναγκαία ή επακόλουθη της άσκησης των εξουσιών που προσδιορίζονται στο παρόν. των εξουσιών που προσδιορίζονται στο παρόν. Ημερήσια Διάταξη της Συνέλευσης και Ψήφος των Μεριδιούχων Ενημέρωση διατάξεων σχετικά με τη μη πληρωμή εγγραφών 1. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων: η έκδοση των μεριδίων θα πραγματοποιείται υπό την αίρεση ότι το τίμημα αγοράς εισπράττεται προσηκόντως από τον επενδυτή που προχωρά σε εγγραφή η αποδοχή της εγγραφής και η έκδοση των μεριδίων θα αποδεικνύεται από την έκδοση σχετικού σημειώματος αγοραπωλησίας τα μερίδια θα ενεχυριάζονται υπέρ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εκκρεμούσης της καταβολής του τιμήματος αγοράς από τον επενδυτή που προχωρά σε εγγραφή Χρήση από μεσολαβούν πρόσωπο μόνο Σελίδα 1 από 6 Συνέχεια εντύπου

2 τα μερίδια που εκδίδονται και για τα οποία δεν έχει εισπραχθεί το τίμημα αγοράς από τον επενδυτή που προχώρησε σε εγγραφή θα σημαίνονται ως «μη διακανονισμένα» στο μητρώο μεριδιούχων και αυτή η αναφορά θα ενεργοποιεί την αναγραφή σύστασης ενεχύρου στο μητρώο μεριδιούχων θα παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στον εκπρόσωπο αυτού τη διακριτική εξουσία εξαγοράς ή ακύρωσης των εκδοθέντων μεριδίων με κόστος και έξοδα του επενδυτή που προχώρησε σε εγγραφή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση που το τίμημα αγοράς δεν έχει καταβληθεί από τον επενδυτή και εισπραχθεί από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ή εάν, πριν εκπνεύσει η προθεσμία, υποπέσει στην προσοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι ένα γεγονός έχει επιπτώσεις στον επενδυτή και κατά τη γνώμη του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του εκπροσώπου του είναι πιθανόν να δημιουργήσει μια κατάσταση κατά την οποία ο επενδυτής δεν θα είναι σε θέση ή δεν θα προτίθεται να καταβάλει το τίμημα αγοράς εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ο εκπρόσωπος αυτού μπορεί επίσης να επιβάλει τα δικαιώματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενεχυρίασης, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του επενδυτή ή να παρακρατήσει το τυχόν κόστος ή ζημία που προκλήθηκε για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού από οποιαδήποτε υφιστάμενη συμμετοχή του επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο το ποσό που υπολείπεται μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής εξαγοράς και τυχόν κόστος που δημιουργείται για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού σε σχέση με την επιβολή των δικαιωμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα πληρώνεται υποχρεωτικά από τον επενδυτή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατόπιν γραπτής απαίτησης για αποζημίωση σε σχέση με τη ζημία που υπέστη το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή ο εκπρόσωπος αυτού σε περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς υπερβαίνει το τίμημα αγοράς και το προαναφερθέν κόστος, η διαφορά μπορεί να παρακρατείται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τον εκπρόσωπο αυτού, κατά τα ενίοτε συμφωνηθέντα μεταξύ αυτών ενώ σε περίπτωση που το προϊόν εξαγοράς και τυχόν ποσά που ανακτώνται επιτυχώς από τον επενδυτή υπολείπονται του τιμήματος αγοράς, το έλλειμμα θα επιβαρύνει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους εκπροσώπους αυτού, κατά τα ενίοτε συμφωνηθέντα μεταξύ αυτών και να προβλέπει ότι, εκκρεμούσης της είσπραξης του τιμήματος αγοράς, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή μετατροπή των αντίστοιχων μεριδίων και αναστέλλονται τα δικαιώματα ψήφου και είσπραξης μερισμάτων. Ενημέρωση διατάξεων για την εκκαθάριση, την αναδιάρθρωση ή τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή κατηγοριών μεριδίων 2. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων: να περιγράφει υπό ποιες συνθήκες το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει (i) εκκαθάριση ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, (ii) κλείσιμο μιας κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω συγχώνευσης με άλλη κατηγορία του ίδιου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, (iii) αναδιάρθρωση ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και (iv) συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός του ορίου κάτω από το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει σε μία από αυτές τις ενέργειες θα αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και όχι στο Καταστατικό ενώ υπάρχει πρόθεση αύξησης του ορίου σε δολάρια ΗΠΑ ή μερίδια. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα παρασχεθεί η εξουσία λήψης μιας από τις ως άνω αποφάσεις, μεταξύ άλλων, εάν οι νόμοι και οι κανονισμοί που ισχύουν για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή οποιοδήποτε από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ή κατηγορίες μεριδίων του δικαιολογούν την εν λόγω απόφαση ή η πρόταση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και να διευκρινίζει ότι θα ισχύουν οι διατάξεις περί συγχωνεύσεων των ΟΣΕΚΑ που προβλέπονται στον Νόμο (όπως ορίζεται στη συνέχεια) και κάθε εφαρμοστικός κανονισμός. Ενημέρωση διατάξεων για τον διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει ότι η γενική Σελίδα 2 από 6

3 συνέλευση των μεριδιούχων που εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσδιορίζει περαιτέρω τον αριθμό των μελών, την αμοιβή και τη θητεία τους (έως έξι έτη, το ανώτερο) και ότι τα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται κατά πλειοψηφία. Εναρμόνιση με τις νομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν ως απόρροια των τροποποιήσεων του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17 ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ο «Νόμος») και του Νόμου του Λουξεμβούργου της 10 ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών 4. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού προκειμένου να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να επικαιροποιεί τα άρθρα του Καταστατικού σε περίπτωση που αποφασίσει τη μεταφορά της επίσημης έδρας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε οποιονδήποτε δήμο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 5. Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων: να επιτρέπει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο την έκδοση παγκόσμιων πιστοποιητικών μεριδίων κατά Άρθρο 41 του νόμου της 10 ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών και των τροποποιήσεων αυτού και να επιτρέπει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο την αποστολή ειδοποιήσεων/ ανακοινώσεων στους μεριδιούχους μέσω εφόσον οι τελευταίοι έχουν κοινοποιήσει ηλεκτρονική διεύθυνση και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 6. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπει ότι: στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων μπορεί να συγκαλείται σε ημερομηνία, ώρα ή τόπο διαφορετικά από εκείνα που ορίζονται στο Καταστατικό και όπως θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις μπορούν να συγκαλούνται στο εξωτερικό στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο εκτός εάν υπάρχει διαφορετική νομική απαίτηση, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μεριδιούχων θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία οι ψήφοι που δίδονται δεν θα περιλαμβάνουν τις ψήφους που συνοδεύουν μερίδια σε σχέση με τα οποία οι μεριδιούχοι δεν έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία ή απείχαν ή ψήφισαν λευκό ή άκυρο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα αναστολής σε οποιαδήποτε συνέλευση μεριδιούχων του δικαιώματος ψήφου ενός μεριδιούχου που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του προς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή προς τους υπόλοιπους μεριδιούχους και οι μεριδιούχοι μπορούν να δεσμευτούν ότι δεν θα ασκήσουν το δικαίωμά τους στο σύνολο ή σε μέρος των μεριδίων τους προσωρινά ή επ αόριστον. 7. Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού με σκοπό, μεταξύ άλλων: να προβλέπει ότι θα συγκαλείται συνέλευση των μεριδιούχων κατόπιν ειδοποίησης που θα παρέχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου να προβλέπει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ημερομηνία προσδιορισμού για τον υπολογισμό της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας που ισχύει για τις γενικές συνελεύσεις των μεριδιούχων και για τον καθορισμό των δικαιωμάτων των μεριδιούχων για συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους, στον βαθμό που επιτρέπεται και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των νόμων και κανονισμών του Λουξεμβούργου και να διευκρινίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούν να παρέχονται ειδοποιήσεις μέσω στους μεριδιούχους και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη διατήρηση, την άσκηση ή την ανάκληση αυτού του δικαιώματος. 8. Τροποποίηση του άρθρου 15 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπει ότι: ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επενδύει σε ένα άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρεί στη σύσταση οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που θεωρείται είτε ως τροφοδοτικός ΟΣΕΚΑ είτε ως κύριος Σελίδα 3 από 6

4 ΟΣΕΚΑ, στη μετατροπή οποιουδήποτε υφιστάμενου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ ή σε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο κύριου ΟΣΕΚΑ ή στην αλλαγή του κύριου ΟΣΕΚΑ οποιουδήποτε από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ του. 9. Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων: να προβλέπει ότι η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο αναφορικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα ισχύει όπου οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν τρέχουσες εργασίες που διεξάγονται υπό συνήθεις συνθήκες και σε περίπτωση μη απαρτίας σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω σύγκρουσης συμφερόντων ενός ή περισσότερων μελών του, αναφορικά με το ζήτημα που προκάλεσε τη σύγκρουση συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της απόφασης για το ζήτημα αυτό στη συνέλευση των μεριδιούχων. Ενημέρωση του Καταστατικού γενικού και επουσιώδους χαρακτήρα 10. Τροποποίηση του Άρθρου 7 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία (i) να αρνείται να εκδώσει ή να καταχωρίσει οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίου ή (ii) να προχωρεί σε αναγκαστική εξαγορά οποιασδήποτε υπάρχουσας συμμετοχής ή (iii) να επιβάλλει περιορισμούς αυτού του είδους ή (iv) να απαιτεί πληροφορίες που ενδεχομένως θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν αποκτώνται ή κατέχονται μερίδια (άμεσα ή έμμεσα) από (α) οποιοδήποτε «Πρόσωπο των ΗΠΑ», (β) οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση του νόμου, κανονισμού ή απαίτησης οποιασδήποτε χώρας ή κυβερνητικής αρχής ή (γ) οποιοδήποτε πρόσωπο υπό περιστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντιπροσώπου του, ενδέχεται να δημιουργήσουν φορολογική υποχρέωση ή επιβολή κύρωσης, προστίμου, βάρους ή άλλου μειονεκτήματος (χρηματικού, διοικητικού ή λειτουργικού) σε βάρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των αντιπροσώπων του, τα οποία σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως δεν θα επιβάρυναν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους αντιπροσώπους του ούτε θα ήταν επιβλαβή για τα συμφέροντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή (δ) οποιοδήποτε πρόσωπο που θα μπορούσε να συνεπάγεται την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου σε σχέση με τη συμμετοχή του. 11. Τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να διευκρινίζει ότι: ο όρος «Πρόσωπο των ΗΠΑ», όταν χρησιμοποιείται στο Καταστατικό, θα έχει την έννοια που ορίζει ενίοτε το Διοικητικό Συμβούλιο και που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να εξαγοράζει ή να μετατρέπει μερίδια μιας κατηγορίας όταν, κατά τα φαινόμενα, ένας μεριδιούχος ή πραγματικός δικαιούχος μιας κατηγορίας μεριδίων με ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δεν πληροί τα εν λόγω κριτήρια και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθυστερεί τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος μεταβίβασης και την καταβολή του προϊόντος κατόπιν ενός αιτήματος εξαγοράς που έχει διεκπεραιωθεί έως ότου παρασχεθούν οι περαιτέρω πληροφορίες που απαιτούνται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. 12. Τροποποίηση του Άρθρου 15 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει ότι, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στο Ενημερωτικό Δελτίο, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα επενδύει άνω του 10% του ενεργητικού οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ως ορίζονται στο Άρθρο 41 (1) (ε) του Νόμου. 13. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού με σκοπό, μεταξύ άλλων: να προβλέπει ότι μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες εξακρίβωσης από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους εκπροσώπους του με σκοπό τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ή τη μετρίαση του κινδύνου σφάλματος και απάτης και να διευκρινίζει ότι τα αιτήματα εξαγοράς και μετατροπής μπορούν να ανακληθούν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι αντιπρόσωποι αυτού και που αναφέρονται (εάν υφίστανται) στο Ενημερωτικό Δελτίο. 14. Τροποποίηση του Άρθρου 21 ώστε, μεταξύ άλλων, να προσθέτει και να διευκρινίζει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναστέλλει Σελίδα 4 από 6

5 τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και της τιμής έκδοσης, μετατροπής και εξαγοράς. 15. Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να προβλέπει ότι: η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται ώστε να συνυπολογίζει τυχόν έξοδα συναλλαγής και να εφαρμόζει τεχνικές μεταβλητής τιμολόγησης (swing pricing), όπως περιγράφεται περαιτέρω στο Ενημερωτικό Δελτίο και όπως θεωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ότι πρέπει να συνυπολογιστούν, καθώς και να στρογγυλοποιεί το εναπομείναν ποσό προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο πλησιέστερο δεκαδικό ψηφίο όπως θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ακυρώνει τη διεξαγωγή αποτίμησης υπό ορισμένες συνθήκες και να διεξαγάγει νέα αποτίμηση. 16. Τροποποίηση του Άρθρου 23 ώστε να προβλέπει ότι τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται έναντι εισφοράς σε είδος. 17. Τροποποίηση του άρθρου 26 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να διευκρινίζει ότι: σύμφωνα με το άρθρο 181 του Νόμου, η εκκαθάριση του τελευταίου εναπομείναντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιφέρει αυτόματα την εκκαθάριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και πρέπει να εγκρίνεται υποχρεωτικά από έκτακτη συνέλευση των μεριδιούχων και το προϊόν της εκκαθάρισης μπορεί να διανέμεται είτε σε μετρητά είτε σε είδος. 18. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού ώστε να επικαιροποιηθεί η αναφορά στον ισχύοντα νόμο και να διατυπώνεται ως εξής: «Σκοπός της Εταιρείας είναι η επένδυση των κεφαλαίων που διαθέτει σε κινητές αξίες ή/και σε άλλα ρευστοποιήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού όπως επιτρέπεται από το Μέρος Ι του νόμου της 17 ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και των εκάστοτε τροποποιήσεών του (ο «Νόμος») με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη γνωστοποίηση στους μεριδιούχους της των αποτελεσμάτων της διαχείρισης του ενεργητικού της. Η Εταιρεία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μέτρα και να διεξαγάγει κάθε ενέργεια που ενδέχεται να θεωρήσει χρήσιμη για την επίτευξη και ανάπτυξη του σκοπού της στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.» 19. Τροποποίηση διάφορων άρθρων έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια γενικότερη επικαιροποίηση του Καταστατικού με σκοπό, μεταξύ άλλων: την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ώστε, μεταξύ άλλων, να διευκρινίζει ότι οι αναφορές στις κατηγορίες μεριδίων που περιέχει το Καταστατικό πρέπει να γίνονται αντιληπτές υπό την έννοια του Άρθρου 181 του Νόμου την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού προκειμένου να διευκρινίζει ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα εκδίδει μερίδια μόνο σε ονομαστική μορφή την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει ότι κάθε μεριδιούχος μπορεί να ορίζει άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιό του/της γραπτώς ή μέσω φαξ ή με άλλα μέσα που μπορούν να αποδείξουν επαρκώς τον ορισμό πληρεξουσίου την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι (i) οι συναινέσεις για αποποίηση της γραπτής ειδοποίησης σχετικά με τη σύγκληση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρέχονται γραπτώς ή μέσω φαξ ή με άλλα μέσα που μπορούν να αποδείξουν επαρκώς την εν λόγω αποποίηση, (ii) ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζει ένα άλλο μέλος ως πληρεξούσιό του γραπτώς ή μέσω φαξ ή με άλλα μέσα που μπορούν να αποδείξουν επαρκώς τον εν λόγω διορισμό και (iii) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν σε μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης ή άλλου συστήματος τηλεπικοινωνιών θα θεωρούνται παριστάμενα υπό ορισμένες προϋποθέσεις την τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού ώστε (i) να προβλέπει ότι ο ελεγκτής μπορεί να εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μεριδιούχων και (ii) να αφαιρεθεί η δεύτερη παράγραφος του άρθρου την τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού ώστε να προβλέπει ότι το αίτημα εξαγοράς μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή μέσω φαξ ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποδεκτών από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Σελίδα 5 από 6

6 την τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού ώστε να διευκρινίζει ότι τα αιτήματα για εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μπορεί να ανακληθούν σε περίπτωση αναστολής του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού την τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού ώστε να διευκρινίζει ότι τα αιτήματα εγγραφής μπορούν να ανακληθούν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι αντιπρόσωποι αυτού και που αναφέρονται (εάν υφίστανται) στο Ενημερωτικό Δελτίο την τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού ώστε να αντικατασταθεί η αναφορά στο «κεφάλαιο 13 του Νόμου» με την αναφορά στο «κεφάλαιο 15 του Νόμου» και τον προσδιορισμό όρων και την προσθήκη διευκρινίσεων ήσσονος σημασίας, ως αρμόζει. 20. Διαγραφή της γαλλικής μετάφρασης των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το Άρθρο 26 (2) του Νόμου. Η υπογραφή σας ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ J.P. MORGAN LUXEMBOURG ΥΠΟΓΡΑΦΉ X ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ με κεφαλαία γράμματα ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ εάν υφίσταται ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Βεβαιωθείτε ότι το έντυπό σας έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί. Ταχυδρομήστε το έντυπό σας προς την επίσημη έδρα (βλ. πιο πάνω) εγκαίρως ώστε να φτάσει έως τις 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 16 Οκτωβρίου Για να διασφαλίσετε ότι οι εντολές ψήφου σας θα φτάσουν χωρίς καθυστέρηση, μπορείτε να αποστείλετε το έντυπο μέσω φαξ στον αριθμό προτού ταχυδρομήσετε το αντίγραφο. Τα πρακτικά της συνέλευσης, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, θα δημοσιεύονται (μόνο στα Αγγλικά) στη διαδικτυακή τοποθεσία Σελίδα 6 από 6

όπως θεωρεί σκόπιμο ψηφοφορία Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο.

όπως θεωρεί σκόπιμο ψηφοφορία Εάν σκοπεύετε να παρευρεθείτε στη συνέλευση και να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, δε χρειάζεται να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο. JPMORGAN FUNDS Συμπληρώστε μόνο μια επιλογή για τον τρόπο που θα ψηφίσετε. Υπογράψτε και επιστρέψτε το έντυπο έως τις 16 Οκτωβρίου 2017, 6:00 μ.μ. Ώρα Κεντρικής Ευρώπης Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τόπος Η επίσημη έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN FUNDS 25 ΟΚΤΩΒΡIΟΥ 2017 Μήνυμα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Καθώς η έκτακτη γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 18 Οκτωβρίου 2017 δεν μπόρεσε να λάβει έγκυρη απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Κατ άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 ΓΕΜΗ 000232101000 Με την από 20 Νοεμβρίου 2017 απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 ώρα 9.30 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό Π

Διαβάστε περισσότερα

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) Προς: ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Νίκης 15 - Αθήνα 105 57 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ. 210 3259 700 / Fax 210 3259 710) Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 6.300.000,00 Σύνολο Μετοχών: 11.250.000 Ονομαστική Αξία Μετοχής:

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «UNIBIOS Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 Με την από 7ης Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 3 Νοεμβρίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.00 π.μ. Στην έδρα της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, Ψυχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 16 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2016 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο JPMorgan

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL

0069/ /el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD ATL 0069/00003079/el Γενική Συνέλευση ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD Προσκλήσεις Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Επισυνάπτονται οι ειδοποιήσεις για την Ετήσια και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

CENERGY HOLDINGS SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Brussels)

CENERGY HOLDINGS SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Brussels) CENERGY HOLDINGS SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο 0649.991.654 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ δ.τ. " Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 16 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜH: 250501000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ PRIMETEL PLC ΤΗΝ 28Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Η Πρόσκληση για στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι σχετικές Σηµειώσεις, το σχετικό Πληρεξούσιο Έγγραφο θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST ΑΠΟΡΡΟΦΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους PARVEST Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Λουξεμβούργο, 18 Ιουλίου 2017 Πληροφορίες για τους μεριδιούχους CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Έδρα: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο R.C.S. Luxembourg B 72 925 (η «Εταιρεία Διαχείρισης») ενεργούσα

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ

αϖοφάσεων εϖί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, καλούνται οι µέτοχοι σε Β Εϖαναληϖτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η Νοεµβρίου 2010, ηµέ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύµφωνα µε το Νόµο και

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής:

Μετά το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται νέο άρθρο 28α ως εξής: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΛΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 3884/2010. Άρθρο 6 Προσθήκη νέου άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών

Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Συνοπτική Παρουσίαση των Τροποποιήσεων του Νόµου 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών Παράθεση των νέων διατάξεων του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/2007. 1. Σύσταση και λύση α) εν απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 08/06/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342

Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Ε.Ε. Παρ. HI (I) 547 Κ.Δ.Π. 182/86 Αρ. 2155, 27.6.86 Αριθμός 182 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 342 Κανονισμοί του Αρδευτικού Τμήματος «Λαούμια» Μελίνης Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Viohalco SA (η Εταιρεία) που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/11/2012

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/11/2012 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/11/2012 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) Έκτακτη Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και É Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 10, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Ανακοίνωση συγχώνευσης

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 273601000 (εφεξής η «Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/04/2015

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/04/2015 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :004465901000 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/04/2015 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ EMΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27948/06/Β/92/11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚ ΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/06/2016 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 01/06/2016 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 ( ). 7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασ

αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2014 ( ). 7. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στην αποφασ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Προσθήκη θέματος ημερησίας διάταξης στην από 22.06.2016 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.», όπως τούτο αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

CPI: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

CPI: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης CPI: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών ΑΡ. ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα