ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡ :Πλέσσας Σπυρίδων, Βερτζάγιας Δημήτριος. ΤΗΛ :..: Ζάκυνθος :30/9/2015 Αρ. Πρωτ. :88219/17839 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, στα πλαίσια του Έργου «ENVIRONMENATL PARK EPA» που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία Άξονας Προτεραιότητας 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής Ειδικός Στόχος 3.1 : Προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.389,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ή 1.942,28 πλέον ΦΠΑ Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού: εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης Κριτήριο Αξιολόγησης: Η χαμηλότερη τιμή Πηγή Χρηματοδότησης: Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) και 25% από εθνικούς πόρους. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12/10/2015 Δευτέρα 10:00 ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, 29100, ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραφείο Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου

2 Έχοντας υπ' όψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά µε την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης. 3. Τις διατάξεις του Ν.1642/86, «περί εφαρμογής του ΦΠΑ». 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Το Π.Δ.147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». 6. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Επίσημη Εφημερίδα L 134 της ). 7. Την υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 8. Το Ν. 2218/94 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97άρθρο 4 παρ Το θεσμικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. 10. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247Α / ) «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 12. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α /2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 13. Το Ν. 2286/95, άρθρο 2, παράγραφο 13, περ. VΙΙI Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Φ.Ε.Κ.19Α / ) περί ανάδειξης προμηθευτή με απευθείας ανάθεση 14. Το υπ αριθμ. πρωτ /2013 (ΑΔΑ : ΒΛΛΜ7ΛΕ-ΞΚΟ) απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία ». 15. Το με αριθμ. πρω /2013 (ΑΔΑ : ΒΙ657ΛΕ-ΑΓΤ) απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για τον ορισμό Υπολόγου Διαχειριστή Έργων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων. 16. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου «ΕPΑ-Environmental Park» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία Την υπ αρ. I / χρηματοδοτική σύμβαση (subsidy contract) μεταξύ του επικεφαλής εταίρου του προγράμματος και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Θεσσαλονίκη, ως Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία. 18. Την από συμφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ και των εταίρων του προγράμματος.

3 19. Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία Τις ΣΑΕΠ 3228 (τροπ. 0) & ΕΠ3228 (τροπ. 0) , όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και το έργο «EPA Environmental Park» με Κ.Ε. 2013ΕΠΕ , συνολικού προϋπολογισμού , Τη με αρ. πρωτ. οικ.28540/11547/ (ΑΔΑ : ΒΙΞΞ7ΛΕ-ΟΚΖ), απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του προγράμματος του θέματος. 22. Τη με αρ. πρωτ. οικ /475050/ (ΑΔΑ : ΩΓΗΠ7ΛΕ-ΧΤΝ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τη Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου του Προγράμματος «EPA Environmental Park», που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία Την υπ. αριθμ / (ΑΔΑ:ΒΖ4Μ7ΛΕ-5ΑΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής του Έργου «Environmental Parks», µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και την υπ αριθμ / (ΑΔΑ:7ΨΑ87ΛΕ-ΔΔΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση και ορισμό μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στα πλαίσια υλοποίησης των Δράσεων 1.2 & 2.2. του έργου ENVIRONMENTAL PARK-EPA που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ , στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως εταίρος. 2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (2.389,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο με κωδ. 2013ΕΠ της ΣΑΕΠ 3228 (τροπ. 0) & ΕΠ3228 (τροπ. 0) Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. 4. Η παράδοση της προμήθειας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης µε τον ανάδοχο. 5. Οικονομικές Προσφορές υποβάλλονται από κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται µε την εμπορία και διάθεση εξοπλισμού πληροφορικής, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, έως και τη Δευτέρα 12/10/2015 και ώρα π.µ. Την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών. Πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας δεν γίνονται δεκτές προσφορές. 6. Ο φάκελος προσφοράς υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του. Όταν η προσφορά κατατίθεται από αντιπρόσωπο του προσφέροντος, αυτός υποβάλλει μαζί και το παραστατικό εκπροσώπησης. Τον φάκελο προσφοράς θα συνοδεύει διαβιβαστικό έγγραφο το οποίο θα αναφέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει τη προσφορά. 7. Τα προς κατάθεση δικαιολογητικά είναι το έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο κατάλληλα. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται σε φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ) Ο πλήρης τίτλος του έργου. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4 ε) Ο αριθμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (Επωνυμία, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Fax). 8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία δεν απαιτείται προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής. 9. Οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. 10. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της πρόσκλησης και έγγραφα που αφορούν τη πρόσκληση παρέχονται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμόδιος: Βερτζάγιας Δημήτριος τηλ ). 11. Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας για πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού (www.pin.gov.gr), καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραμμα Διαύγεια». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Διονύσιος Στραβοράβδης

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Α. Δύο (2) H/Y desktop με βασικά ελάχιστα χαρακτηριστικά: Μοντέλο Επεξεργαστή: Intel Core i5 4440, Αντίστοιχο ή καλύτερο Τεχνολογία Επεξεργαστή: Quad-Core (τετραπλού πυρήνα) Συχνότητα Επεξεργαστή: 3.1 GHz Προεγκατεστημένη μνήμη: 8 GΒ (2x 4GB) 1600MHz DDR3 SDRAM Memory slots 2 DIMM Σκληρό Δίσκο: 1Tb SATA 7200rpm Οπτικό μέσο: DVD-RW Κάρτα Γραφικών: nvidia GT 625 1GB DDR3 Δικτύωση: Gigabit Lan, Dell Wireless-N Bluetooth 4.0 Υποδοχές/Θύρες: Front (2) USB 2.0, MCR 8:1, Mic and Headphone Jacks / Rear Four USB 2.0 connectors, Two USB 3.0 connectors, HDMI, VGA, RJ-45 (10/100/1000 Ethernet), 3-stack audio jacks supporting 5.1 surround sound Θύρες: Integrated 8-in-1 Media Card Reader Ήχος: HD Audio w/ Waves MaxxAudio 4 Case: Mini Tower Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Pro 64bit Ελληνικά (προεγκατεστημένο) Πληκτρολόγιο: Ενσύρματο με λατινικούς - ελληνικούς χαρακτήρες Ποντίκι: Ενσύρματο Οπτικό Ηχεία: Ένα (1) Ζευγάρι Ηχεία (δεν απαιτείται αν έχουν οι οθόνες) Β. Δύο (2) Οθόνες επίπεδες LED με βασικά ελάχιστα χαρακτηριστικά: Διαγώνιος Οθόνης: 23.0 Μέγιστη Ανάλυση: 1920Χ1080 Αντίθεση: 1000 :1 Λόγος διαστάσεων: 16:9 Γωνία Θέασης: 178 / 178 Χρόνος απόκρισης: 8ms Σύνδεση: DISPLAY PORT, HDMI, VGA Φωτεινότητα: 300 cd/m2 (typical) Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών με αποκατάσταση βλαβών εντός δύο εργάσιμων ημερών στη θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού.

6 Γ. Δύο (2) εκτυπωτές με δυνατότητα Laser Εκτύπωσης A4 με βασικά ελάχιστα χαρακτηριστικά: Ανάλυση Εκτύπωσης: 600 x 600 dpi Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρωμη Ταχύτητα εκτύπωσης: 18 σελ/λεπτό (Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη εκτύπωση) Μνήμη: 256 MB Ταχύτητα επεξεργαστή: 800 MHz Συνδεσιμότητα: Usb 2.0, Usb 2.0 Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, Wireless LAN b/g/n, Near Field Communication (NFC) Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης: Ναι Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4): έως σελίδες Οι εκτυπωτές θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους με αποκατάσταση βλαβών εντός δύο εργάσιμων ημερών στη θέση εγκατάστασης του εξοπλισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται γραπτώς τη διαθεσιμότητα toner για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι, δε θα γίνεται αποδεκτός από την Επιτροπή Παραλαβής.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επωνυμία Επιχείρησης: Τηλ. Επικοινωνίας: Φαξ: Περιγραφή Α. Δύο (2) H/Y desktop με βασικά ελάχιστα χαρακτηριστικά: Μοντέλο Επεξεργαστή: Intel Core i5 4440, Αντίστοιχο ή καλύτερο Τεχνολογία Επεξεργαστή: Quad-Core (τετραπλού πυρήνα) Συχνότητα Επεξεργαστή: 3.1 GHz Προεγκατεστημένη μνήμη: 8 GΒ (2x 4GB) 1600MHz DDR3 SDRAM Memory slots 2 DIMM Σκληρό Δίσκο: 1Tb SATA 7200rpm Οπτικό μέσο: DVD-RW Κάρτα Γραφικών: nvidia GT 625 1GB DDR3 Δικτύωση: Gigabit Lan, Dell Wireless-N Bluetooth 4.0 Υποδοχές/Θύρες: Front (2) USB 2.0, MCR 8:1, Mic and Headphone Jacks / Rear Four USB 2.0 connectors, Two USB 3.0 connectors, HDMI, VGA, RJ-45 (10/100/1000 Ethernet), 3-stack audio jacks supporting 5.1 surround sound Θύρες: Integrated 8-in-1 Media Card Reader Ήχος: HD Audio w/ Waves MaxxAudio 4 Case: Mini Tower Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Pro 64bit Ελληνικά (προεγκατεστημένο) Πληκτρολόγιο: Ενσύρματο με λατινικούς - ελληνικούς χαρακτήρες Ποντίκι: Ενσύρματο Οπτικό Ηχεία: Ένα (1) Ζευγάρι Ηχεία (δεν απαιτείται αν έχουν οι οθόνες) Προσφορά Β. Δύο (2) Οθόνες επίπεδες LED με βασικά ελάχιστα χαρακτηριστικά: Διαγώνιος Οθόνης: 23.0 Μέγιστη Ανάλυση: 1920Χ1080 Αντίθεση: 1000 :1 Λόγος διαστάσεων: 16:9 Γωνία Θέασης: 178 / 178 Χρόνος απόκρισης: 8ms Σύνδεση: DISPLAY PORT, HDMI, VGA Φωτεινότητα: 300 cd/m2 (typical)

8 Γ. Δύο (2) εκτυπωτές με δυνατότητα Laser Εκτύπωσης A4 με βασικά ελάχιστα χαρακτηριστικά: Ανάλυση Εκτύπωσης: 600 x 600 dpi Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρωμη Ταχύτητα εκτύπωσης: 18 σελ/λεπτό (Έγχρωμη/Ασπρόμαυρη εκτύπωση) Μνήμη: 256 MB Ταχύτητα επεξεργαστή: 800 MHz Συνδεσιμότητα: Usb 2.0, Usb 2.0 Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, Wireless LAN b/g/n, Near Field Communication (NFC) Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης: Ναι Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4): έως σελίδες Μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αριθμητικά και ολογράφως) Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αριθμητικά και ολογράφως) ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ( ) Ποσοστό και ποσό αριθμητικά και ολογράφως Φ.Π.Α. Με την υποβολή της παρούσας, δηλώνω πως ο προς προμήθεια εξοπλισμός ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές, που έχουν οριστεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο προσφέρων Ημερομηνία Σφραγίδα/ Υπογραφή