14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002397907 2014-11-12"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος, Καλαμάτα Τηλ: FAX: Πληροφορίες: Κων/να Ανδριανοπούλου ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Βαθμός Ασφαλείας Καλαμάτα 11 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3712 ΠΡΟΣ: - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KOIN.: Αναρτητέο: - Στην ιστοσελίδα - «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (www.promitheus.gov.gr) Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/11/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την: α/α Αιτιολογία 1. Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής και δικτύωσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών και προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των ,00 Πληροφορίες Τεχνικών Προδιαγραφών κ. Παναγιώτη Ανδρεΐκο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας καθώς και από το Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ Πελοποννήσου: Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου (γραφείο 25) του ΤΕΙ στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας (τηλ: φαξ: ). Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ./νση : Αντικάλαμος Καλαμάτα Τηλ : FAX : Πληροφορίες : Κων/να Ανδριανοπούλου ΘΕΜΑ: Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής και δικτύωσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη Βαθμός Ασφαλείας Καλαμάτα 11 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3712 Βαθμός Προτεραιότητας : ΠΡΟΣ: KOIN.: Δ I A K H P Y Ξ H Έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις: 1) Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος, 2) Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 3) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α / )«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 4) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/99. 5) Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α ), 6) Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2, 7) Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4250/2014 και ισχύει. 8) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4250/ ) Το Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204/τ. Α / ) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 10) Το Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α / ) «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 11) Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β / ) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων «Περί Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.». 12) Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 195/Α /2011), 2

3 13) Το Ν. 2198/1994 ΦΕΚ 43/Α /1994, άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις», 14) Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/2011 περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4072/2012 ΦΕΚ 86/Α/2012 άρθρο ) Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 16) Ν. 4013/2011, άρθρο 11, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 17) Το Π.Δ. 122/2012 «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 18) Το Π.Δ. 91/2013 (ΦΕΚ Α 131/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Μετονομασία Σχολής Συγχωνεύσεις κ.α.» 19) Την αριθμ. 16/ θέμα 3.10 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής και δικτύωσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη, χρονικής διάρκειας εννέα (9) μηνών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A 23% και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Πελοποννήσου του οικονομικού έτους ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 28/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα, αίθουσα 33 - ισόγειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό. Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 21/11/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και ειδικότερα στην κα Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου (τηλ: , teikal.gr ) Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει τους υποψήφιους αναδόχους για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μόνο μετά την παραλαβή γραπτής αίτησης από μέρους τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3

4 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει να παράσχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα (ιστοσελίδα Τμήματος, ιστοσελίδα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών, mail server, εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας, ιστοσελίδες χορηγήσεων φοιτητικής ταυτότητας και συγγραμμάτων, ftp server, license managers εργαστηριακών λογισμικών, τηλεφωνικό κέντρο) και του Κέντρου Δικτύων (data center), καθώς και βασική συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών υπό την εποπτεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, σύμφωνα με τους όρους των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α και Β, που αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και όρων όπως περιγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κάποιες από τις εργασίες αυτές θα γίνονται στο ωράριο λειτουργίας του Τμήματος (εργάσιμες ημέρες 08:00 20:00), κάποιες εκτός ωραρίου στο χώρο ή όχι του Τμήματος και με τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας τεχνικός του αναδόχου στο χώρο του Ιδρύματος για 30 ώρες και για 4 τουλάχιστον ημέρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες στις ώρες λειτουργίας του Τμήματος, με σκοπό την τακτική υποστήριξη των χρηστών. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται από τον ανάδοχο έκτακτη υποστήριξη εντός ή εκτός ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος και για 7 ημέρες την εβδομάδα, για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων και δυσλειτουργιών (δυσλειτουργίες του data center και του ασύρματου / ενσύρματου intranet του κτιρίου, κυρίως ανάνηψη της λειτουργίας μετά από τις συχνές για την περιοχή πτώσεις τάσης, κ.α.). Ανταλλακτικά ή άλλα υλικά που θα απαιτούνται θα επιβαρύνουν το Ίδρυμα. 1.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 1. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα 2. Συνεταιρισμοί 3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή του υποψηφίου ανάδοχου στο διαγωνισμό απαιτούνται: 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην οποία θα αναφέρονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής: ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του ΤΕΙ Πελοποννήσου ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου ή της κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο). 3. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 1.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 27 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ως 4

5 ώρα μμ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Γραφείο 25, Αντικάλαμος Μεσσηνίας, ΤΚ Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Ευγενία Αγγελοπούλου (τηλ.: , Fax: ). Υπεύθυνος για πληροφορίες που αφορούν στις Τεχνικές απαιτήσεις είναι ο κ. Παναγιώτης Ανδρεΐκος, τηλ Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου. Στο εξωτερικό του ΚΥΡΙΩΣ φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης. Ο ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει, επί ποινής αποκλεισμού, τους 3 υποφακέλους σφραγισμένους, υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, υποφάκελο Τεχνικής προσφοράς και υποφάκελο Οικονομικής προσφοράς οι οποίοι θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και να περιλαμβάνει αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.3 και τοποθετείται μέσα στον κυρίως φάκελο. Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στο συγκεκριμένο φάκελο τοποθετείται η τεχνική προσφορά. Η τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία να αποδεικνύουν τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού. Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επί ποινής απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει: 5

6 Την οικονομική προσφορά, η οποία θα αποτελείται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από πίνακα συμπληρωμένο ευκρινώς με: Την προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσοστό Φ.Π.Α. Τη συνολική τιμή με Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Υπέρβαση του προϋπολογισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό της προσφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007, η επιτροπή, σε περίπτωση που η προσφορά παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλό τίμημα σε σχέση με το ζητούμενο αντικείμενο, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις δεν κριθούν επαρκείς, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης της προσφοράς. Στην οικονομική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.4 ΤΙΜΕΣ Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Οι τιμές των ειδών παραμένουν οι ίδιες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δεν θα γίνονται αποδεκτές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει καθοριστεί από το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή στο 6

7 σύνολο των υπηρεσιών. Η σύγκριση θα γίνει επί των τιμών προ Φ.Π.Α. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη συνολική τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα μόνο ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης συγκριτικής τιμής. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας, αποδεκτών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, προσφορών για το σύνολο των ειδών με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση, παρουσία των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν. Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το ΤΕΙ Πελοποννήσου ή β) κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ.118/ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ.118/2007. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07 για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0.10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ. 3.5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο, βάσει της χαμηλότερης προσφοράς. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Αρμόδιο Διοικητικό Όργανο του ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση του έργου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία, το ΤΕΙ έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΤΕΛΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ 4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα τη Σπάρτη, για διάστημα εννέα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο 7

8 φορολογικής ενημερότητας). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα κάθε μήνα, μετά την ποιοτική παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. 4.3 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων (ΜΤΠΥ 3% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, καθώς και χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 2,4% επί του ποσού της κράτησης του ΜΤΠΥ). Επίσης κράτηση 0,10% επί της αξίας, πλέον ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/ άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης, και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών) και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. O Φ.Π.A. βαρύνει το ΤΕΙ Πελοποννήσου. 4.4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και των διατάξεων του Ν. 2286/95 (Περί προμηθειών του Δημοσίου) και του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 3. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του ΤΕΙ Πελοποννήσου. 4. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του ανάδοχου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Καλαμάτα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 5. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Ν.3548/07 άρθρ.4 παραγρ.3, έτσι όπως συμπληρώθηκε, με το Ν.3801/09. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου Δημήτριος Βελισσαρίου Καθηγητής 8

9 Περιγραφή του έργου - Προδιαγραφές: ΠAPAPTHMA A «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» Υποστήριξη και διαχείριση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα (ιστοσελίδα Τμήματος, ιστοσελίδα διαχείρισης πτυχιακών εργασιών, εφαρμογή ηλεκτρονικής γραμματείας, ιστοσελίδες χορηγήσεων φοιτητικής ταυτότητας και συγγραμμάτων, ftp server, license managers εργαστηριακών λογισμικών, τηλεφωνικό κέντρο) και του Κέντρου Δικτύων (data center), καθώς και βασική συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών υπό την εποπτεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μέρος των εργασιών αυτών θα πραγματοποιούνται στο ωράριο λειτουργίας του Τμήματος (08:00 20:00), κάποιες σε ελεύθερο ωράριο στο κτίριο ή όχι του Τμήματος και με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει τεχνικός του αναδόχου στο χώρο του Τμήματος για τουλάχιστον 30 ώρες και 4 ημέρες εβδομαδιαίως κατανεμημένες στις ώρες λειτουργίας του Τμήματος, με σκοπό την τακτική υποστήριξη των χρηστών. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται από τον ανάδοχο έκτακτη υποστήριξη εντός ή εκτός ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος και για 7 ημέρες την εβδομάδα, για την αντιμετώπιση επειγόντων προβλημάτων και δυσλειτουργιών (δυσλειτουργίες του data center και του ασύρματου / ενσύρματου intranet του κτιρίου, κυρίως ανάνηψη της λειτουργίας μετά από τις συχνές για την περιοχή πτώσεις τάσης, κ.α.). Ανταλλακτικά ή άλλα υλικά που θα απαιτούνται θα επιβαρύνουν το Ίδρυμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον εξοπλισμό του Τμήματος περιλαμβάνονται περίπου 150 προσωπικοί Η/Υ σε γραφεία και εργαστήρια με συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές όπως εκτυπωτές, σαρωτές κλπ. Ο κύριος εξοπλισμός του κέντρου δικτύων είναι ο ακόλουθος: Α/Α Μοντέλο Λειτουργικό Εφαρμογή 1 Cisco Catalyst 4503-E Κεντρικό switch 2 Huawei Quidway S5600 Σύνδεση Metro Ethernet με το ΤΕΙ switch ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 Cisco 4402 Wireless Κεντρικός ελεγκτής ασύρματου Controller δικτύου 4 Cisco AIR-LAP1131AG-E- Ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο K9 Wireless Access Point του Τμήματος 5 Cisco Catalyst 2960 Κόμβοι δικτύου πρόσβασης 6 Dell PowerEdge 2900 Linux Ubuntu LTSP server για Ubuntu fat και thin client στα εργαστήρια πληροφορικής 7 HP Proliant ML370G5 FTP και License Manager για Windows Server λογισμικά εργαστηρίων 2008 R2 πληροφορικής (Matlab, ArcGIS κλπ) Linux Ubuntu 8 HP Proliant ML370G5 Server (virtual Web Server environment) 9 HP Proliant ML370 Windows Server Application Server Βιβλιοθήκης 10 HP Proliant ML Windows Server 2008 R2 Glassfish (Java EE Application server) Σε διάφορα σημεία του Τμήματος υπάρχουν τοποθετημένα εννέα switch Cisco Catalyst 2960 και πέντε ασύρματα access point Cisco AIR-LAP1131AG-E-K9. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε υποστήριξη αντίστοιχου εξοπλισμού, η οποία θα αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και σχετικά τιμολόγια, κ.α.). Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις σε θέματα δικτύωσης (fixed / wireless LAN), προγραμματισμού (C++, Java, PHP, κλπ), λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux, Unix) και βάσεων δεδομένων (Oracle, SQL server, MySQL), οι οποίες αποδεικνύονται με συναφείς τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού. 10