ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε στην παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xydalba 500 mg σκόνη για πυκνό διάλυμα προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει υδροχλωρική dalbavancin ισοδύναμη με 500 mg dalbavancin. Μετά την ανασύσταση κάθε ml περιέχει 20 mg dalbavancin. Το αραιωμένο διάλυμα προς έγχυση θα πρέπει να έχει μια τελική συγκέντρωση από 1 έως 5 mg/ml dalbavancin (βλέπε παράγραφο 6.6). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σκόνη για πυκνό διάλυμα προς έγχυση (σκόνη για πυκνό διάλυμα). Σκόνη χρώματος λευκού - υπόλευκου έως υποκίτρινου. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το Xydalba ενδείκνυται για τη θεραπεία των οξειών βακτηριακών λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων (ABSSSI) σε ενήλικες (βλέπε παράγραφο 4.4 και 5.1). Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες οδηγίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση των αντιβακτηριακών παραγόντων. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία Συνιστώμενη δόση και διάρκεια θεραπείας για ενήλικες Το συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα της dalbavancin μία φορά την εβδομάδα σε ενήλικες ασθενείς με ABSSSI είναι mg και μετά από μία εβδομάδα ακολουθεί δόση των 500 mg (βλέπε παραγράφους 5.1 και 5.2). Ηλικιωμένοι ασθενείς Δεν απαιτείται τροποποίηση της δόσης (βλέπε παράγραφο 5.2). 2

3 Νεφρική δυσλειτουργία Δεν απαιτείται τροποποίηση της δόσης για τους ασθενείς με ήπια ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 έως 79 ml/min). Δεν απαιτείται τροποποίηση της δόσης σε ασθενείς που βρίσκονται σε τακτικό πρόγραμμα αιμοκάθαρσης (3 φορές/εβδομάδα) και η dalbavancin μπορεί να χορηγηθεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το χρονοδιάγραμμα της αιμοκάθαρσης. Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική δυσλειτουργία των οποίων η κάθαρση κρεατινίνης είναι < 30 ml/min και οι οποίοι δεν κάνουν τακτικά προγραμματισμένη αιμοκάθαρση, η συνιστώμενη - μία φορά την εβδομάδα - δόση της dalbavancin, πρέπει να μειωθεί στα 750 mg και μία εβδομάδα αργότερα στα 375 mg (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία Δεν συνιστάται τροποποίηση της δόσης της dalbavancin σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh A). Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση της dalbavancin σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Child-Pugh B & C), καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τον προσδιορισμό της κατάλληλης δόσης (βλέπε παράγραφο 5.2). Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της dalbavancin σε παιδιά ηλικίας από τη γέννηση έως < 18 ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Τα παρόντα διαθέσιμα δεδομένα περιγράφονται στην παράγραφο 5.2, αλλά δεν μπορεί να γίνει καμία σύσταση για τη δοσολογία. Τρόπος χορήγησης Ενδοφλέβια χρήση Το Xydalba πρέπει να ανασυσταθεί και να αραιωθεί περαιτέρω πριν από τη χορήγηση με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας μεγαλύτερης των 30 λεπτών. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση και την αραίωση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Το Xydalba πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία σε άλλα γλυκοπεπτίδια, αφού μπορεί να προκύψει διασταυρούμενη υπερευαισθησία. Εάν παρουσιαστεί αλλεργική αντίδραση στο Xydalba, η χορήγησή του πρέπει να διακοπεί και να αρχίσει η χορήγηση κατάλληλης θεραπείας για την αλλεργική αντίδραση. Διάρροια από Clostridium Difficile Η αντιβακτηριακή δράση που σχετίζεται με την κολίτιδα και την ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα έχει αναφερθεί με τη χρήση σχεδόν όλων των αντιβιοτικών και η σοβαρότητα των περιστατικών κυμαίνεται από ήπια μορφής έως απειλητικά για τη ζωή. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάγνωση σε ασθενείς που παρουσιάζουν διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με dalbavancin (βλέπε παράγραφο 4.8). Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής της dalbavancin και να ληφθούν μέτρα υποστήριξης μαζί με τη χορήγηση 3

4 ειδικής θεραπείας για τον μικροοργανισμό Clostridium difficile. Οι ασθενείς αυτοί δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται με φάρμακα που καταστέλλουν τον περισταλτισμό του εντέρου. Αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση To Xydalba προορίζεται για χορήγηση μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης, χρησιμοποιώντας ένα συνολικό χρόνο έγχυσης 30 λεπτών για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των αντιδράσεων που σχετίζονται με την έγχυση. Η ταχεία ενδοφλέβια έγχυση των αντιβακτηριακών παραγόντων του γλυκοπεπτιδίου μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις που μοιάζουν με το Σύνδρομο Red-Man, συμπεριλαμβανομένης της έκπλυσης του άνω μέρους του σώματος, της κνίδωσης, του κνησμού, και/ή των εξανθημάτων. Η παύση ή επιβράδυνση της έγχυσης μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή αυτών των αντιδράσεων. Νεφρική δυσλειτουργία Οι πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της dalbavancin σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min είναι περιορισμένες. Με βάση τις προσομοιώσεις, απαιτείται ρύθμιση της δόσης για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική δυσλειτουργία, των οποίων η κάθαρση κρεατινίνης είναι < 30 ml/min και οι οποίοι δεν λαμβάνουν τακτικά αιμοκάθαρση (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.2). Μικτές Λοιμώξεις Σε μικτές λοιμώξεις στις οποίες τα αρνητικά κατά Γκραμ βακτήρια κρίνονται ύποπτα, θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί στους ασθενείς ένας κατάλληλος αντιβακτηριακός/οί παράγοντας/ες εναντίον των αρνητικών κατά Γκραμ βακτηρίων (βλέπε παράγραφο 5.1). Μη ευπαθείς οργανισμοί Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προωθήσει την υπερβολική ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών. Αν εμφανιστεί επιμόλυνση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Περιορισμοί των κλινικών δεδομένων Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της dalbavancin, όταν χορηγείται για περισσότερες από δύο δόσεις (με μία εβδομάδα διαφορά). Στις κύριες δοκιμές στην ABSSSI, τα είδη των λοιμώξεων που υποβλήθηκαν σε αγωγή περιορίζονται σε κυτταρίτιδα/ ερυσίπελας, αποστήματα και μολύνσεις προερχόμενες μόνο από πληγές. Δεν υπάρχει εμπειρία της dalbavancin στην αντιμετώπιση βαρέων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Τα αποτελέσματα μίας in vitro μελέτης ελέγχου οργάνων δεν δείχνουν μια πιθανή αλληλεπίδραση με άλλους στόχους θεραπείας ή κάποιο ενδεχόμενο για σχετικές κλινικά φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις (βλέπε παράγραφο 5.1). Δεν έχουν διεξαχθεί κλινικές μελέτες αλληλεπίδρασης 'φάρμακο προς φάρμακο' με τη dalbavancin. Δυνατότητα άλλων φαρμακευτικών προϊόντων να επηρεάσουν τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες της dalbavancin. Η dalbavancin δεν μεταβολίζεται από τα ένζυμα CYP in vitro, ως εκ τούτου οι συγχορηγούμενοι επαγωγείς ή αναστολείς CYP είναι απίθανο να επηρεάσουν τη φαρμακοκινητική της dalbavancin. Δεν είναι γνωστό εάν η dalbavancin αποτελεί υπόστρωμα για την ηπατική αναρρόφηση και των μεταφορέων εκροής. Η συγχορήγηση με αναστολείς αυτών των μεταφορέων μπορεί να αυξήσει την έκθεση στη dalbavancin. Παραδείγματα τέτοιων αναστολέων των μεταφορέων είναι οι ενισχυμένοι αναστολείς πρωτεάσης, βεραπαμίλης, κινιδίνης, ιτρακοναζόλης, κλαριθρομυκίνης και κυκλοσπορίνης. 4

5 Η δυνατότητα της dalbavancin να επηρεάσει τη φαρμακοκινητική άλλων φαρμακευτικών προϊόντων. Η πιθανότητα αλληλεπίδρασης της dalbavancin με φαρμακευτικά προϊόντα που μεταβολίζονται από τα ένζυμα CYP αναμένεται να είναι χαμηλή, δεδομένου ότι δεν είναι αναστολέας ούτε επαγωγέας των ενζύμων CYP in vitro. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη dalbavancin ως αναστολέα των ενζύμων CYP2C8. Δεν είναι γνωστό εάν η dalbavancin είναι ένας αναστολέας των μεταφορέων. Αυξημένη έκθεση σε υποστρώματα μεταφορέων που εμφανίζουν ευαισθησία στην ανασταλτική δραστηριότητα των μεταφορέων, όπως οι στατίνες και η διγοξίνη, δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν συνδυαστεί με τη dalbavancin. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Εγκυμοσύνη Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση της dalbavancin σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Το Xydalba δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν η dalbavancin απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο, η dalbavancin απεκκρίνεται στο γάλα των αρουραίων που θηλάζουν και μπορεί να απεκκρίνεται στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Η dalbavancin δεν απορροφάται καλά από το στόμα ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επίδραση στην γαστρεντερική χλωρίδα ή πανίδα του στόματος του βρέφους που θηλάζει. Η απόφαση για το αν θα συνεχιστεί/διακοπεί ο θηλασμός ή θα συνεχιστεί/διακοπεί η θεραπεία με Xydalba πρέπει να ληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν μειωμένη γονιμότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι άγνωστος. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Το Xydalba μπορεί να έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών, καθώς η ζάλη έχει αναφερθεί για ένα μικρό αριθμό ασθενών (βλέπε παράγραφο 4.8). 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Στη 2η/3η Φάση των κλινικών μελετών, ασθενείς έλαβαν dalbavancin. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν σε ποσοστό 1% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με dalbavancin ήταν ναυτία (2,8%), διάρροια (2,5%), κεφαλαλγία (1,5%), αυξημένη γ- γλουταμυλοτρανσφεράση (1,1%), εξάνθημα (1,0%) και έμετος (1,0%) και ήταν γενικά ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν εντοπιστεί στη 2η/3η Φάση των κλινικών δοκιμών με dalbavancin. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με την Κατηγορία/ Οργανικό Σύστημα και τη συχνότητα. Οι κατηγορίες της συχνότητας προκύπτουν από τις ακόλουθες παραδοχές: 5

6 πολύ συχνές ( 1/10), συχνές ( 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές ( 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες ( 1/ έως < 1/1.000). Κατηγορία/ Οργανικό Σύστημα Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης Ψυχιατρικές διαταραχές Διαταραχές του νευρικού πονοκέφαλος συστήματος Αγγειακές διαταραχές Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου Διαταραχές του ναυτία, διάρροια, έμετος γαστρεντερικού Διαταραχές του δέρματος εξάνθημα και υποδόριου ιστού Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Έρευνες αυξημένη γ- γλουταμυλοτρανσφεράση, Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Κατηγορία ανεπιθύμητων ενεργειών Συχνές Όχι Συχνές Σπάνιες μυκωτική λοίμωξη των ωοθηκών και του κόλπου, λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος, μυκητιασική λοίμωξη, κολίτιδα Clostridium difficile, στοματική καντιντίαση αναιμία, θρομβοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, λευκοπενία, ουδετεροπενία μειωμένη όρεξη αϋπνία δυσγευσία, ζάλη έκπλυση, φλεβίτιδα βήχας δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγος, δυσπεψία, κοιλιακή δυσφορία κνησμός, κνίδωση κολπικός κνησμός αντιδράσεις σχετικές με την έγχυση αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση αίματος, αυξημένη αμινοτρανσφεράση της αλανίνης, αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αυξημένο ουρικό οξύ αίματος, αυξημένη δοκιμασία της ηπατικής λειτουργίας, αυξημένες τρανσαμινάσες, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση αίματος, αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων, αυξημένη θερμοκρασία του σώματος, αυξημένα ηπατικά ένζυμα αναφυλακτική αντίδραση βρογχόσπασμος Η ωτοτοξικότητα έχει συσχετιστεί με τη χρήση γλυκοπεπτιδίων (βανκομυκίνη και τεϊκοπλανίνη) ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με ωτοτοξικό παράγοντα, όπως αμινογλυκοσίδη, μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο. 6

7 Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς, που αναγράφεται στο Παράρτημα V. 4.9 Υπερδοσολογία Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας με dalbavancin, επειδή η περιορισμένη δόση τοξικότητας δεν έχει εξετασθεί σε κλινικές μελέτες. Στις μελέτες της 1ης Φάσης, εφάπαξ δόσεις μέχρι και mg και αθροιστικές δόσεις μέχρι και mg σε διάστημα έως 8 εβδομάδες χορηγήθηκαν σε υγιείς εθελοντές, χωρίς σημάδια τοξικότητας ή κλινικά ανησυχητικά εργαστηριακά αποτελέσματα. Η θεραπεία της υπερδοσολογίας με dalbavancin πρέπει να γίνεται ανάλογα με τα συμπτώματα που παρατηρούνται και να λαμβάνονται γενικά υποστηρικτικά μέτρα. Αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες συγκεκριμένα όσον αφορά τη χρήση της αιμοκάθαρσης στην αντιμετώπιση της υπερδοσολογίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε μία μελέτη της 1ης Φάσης με ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, λιγότερο από το 6% της συνιστώμενης δόσης dalbavancin απομακρύνθηκε μετά από 3 ώρες αιμοκάθαρσης. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: αντιβακτηριακά για συστηματική χρήση, γλυκοπεπτιδικά αντιβακτηριακά, κωδικός ATC: J01XA04. Μηχανισμός δράσης Η dalbavancin είναι ένα βακτηριοκτόνο λιπογλυκοπεπτίδιο. Ο μηχανισμός δράσης της στα ευαίσθητα θετικά κατά Γκραμ βακτήρια περιλαμβάνει διακοπή της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος με σύνδεση στο αμινοτελικό άκρο D-αλανυλ-D-αλανίνη του πεπτιδίου σε εκκολαπτόμενο κυτταρικό τοίχωμα πεπτιδογλυκάνης, αποτρέποντας τη διασύνδεση (τρανσπεπτιδίωση και τρανσγλυκοζυλίωση) των υπομονάδων δισακχαρίτη, με αποτέλεσμα την κυτταρική θανάτωση των βακτηρίων. Μηχανισμός αντοχής Όλα τα αρνητικά κατά Γκραμ βακτήρια είναι εγγενώς ανθεκτικά στη dalbavancin. Η αντοχή στη dalbavancin στο Σταφυλόκοκκο spp. και Εντερόκοκκο spp. προκαλείται από το VanA, ένα γονότυπο που οδηγεί σε τροποποίηση του στοχευόμενου πεπτιδίου σε εκκολαπτόμενο κυτταρικό τοίχωμα. Με βάση τις in vitro μελέτες η δράση της dalbavancin δεν επηρεάζεται από άλλες κατηγορίες γονιδίων με αντοχή στη βανκομυκίνη. Οι τιμές ΜΙC του dalbavancin είναι υψηλότερες για τη βανκομυκίνη-διάμεσος σταφυλόκοκκος (VISA) από ό,τι τα πλήρως ευαίσθητα στη βανκομυκίνη στελέχη. Εάν οι απομονωμένοι οργανισμοί με υψηλότερες τιμές dalbavancin (MIC) αντιπροσωπεύουν σταθερούς φαινοτύπους και συσχετίζονται με αντοχή στα άλλα γλυκοπεπτίδια, τότε ο πιθανός μηχανισμός θα είναι η αύξηση του αριθμού των στοχευόμενων γλυκοπεπτιδίων σε εκκολαπτόμενη πεπτιδογλυκάνη. 7

8 Η διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ της dalbavancin και άλλων κατηγοριών αντιβιοτικών δεν παρατηρήθηκε σε μελέτες in vitro. Η αντοχή στη μεθικιλλίνη δεν έχει καμία επίδραση στη δράση της dalbavancin. Αλληλεπιδράσεις με άλλους αντιβακτηριακούς παράγοντες Σε in vitro μελέτες, δεν έχει παρατηρηθεί ανταγωνισμός μεταξύ της dalbavancin και άλλων κοινώς χρησιμοποιούμενων αντιβιοτικών (π.χ. κεφεπίμη, κεφταζιδίμη, κεφτριαξόνη, ιμιπενέμη, μεροπενέμη, αμικασίνη, αζτρεονάμη, σιπροφλοξασίνη, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη και τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη), όταν δοκιμάστηκαν εναντίον 12 ειδών αρνητικών κατά Γκραμ παθογόνων (βλέπε παράγραφο 4.5). Σημεία διακοπής ελέγχου ευαισθησίας Η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (MIC) σημείων διακοπής που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Αντιμικροβιακό Έλεγχο Ευαισθησίας (EUCAST) έχει ως εξής: Σταφυλόκοκκοs spp: Ευαίσθητος 0,125 mg/l, Ανθεκτικός > 0,125 mg/l, Βήτα-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι των Ομάδων A, B, C, G: Ευαίσθητοι 0,125 mg/l, Ανθεκτικοί > 0,125 mg/l, Πρασινίζοντες Στρεπτόκοκκοι (μόνο της ομάδας Streptococcus anginosus): Ευαίσθητοι 0,125 mg/l, Ανθεκτικοί > 0,125 mg/l. Φαρμακοκινητική/Φαρμακοδυναμική (PK/PD) σχέση Η βακτηριοκτόνος δράση έναντι σταφυλόκοκκων in vitro είναι χρονο-εξαρτώμενη σε συγκεντρώσεις ορού dalbavancin, παρόμοιες με εκείνες που λαμβάνονται στη συνιστώμενη δόση σε ανθρώπους. Διερευνήθηκε η φαρμακοκινητική /φαρμακοδυναμική σχέση της dalbavancin σε in vivo περιβάλλον για το χρυσίζοντα Σταφυλόκοκκο με χρήση ενός ουδετεροπενικού μοντέλου μόλυνσης των ζώων, που έδειξε ότι η καθαρή μείωση του log 10 των μονάδων που σχηματίζουν αποικίες (CFU) ήταν μεγαλύτερη, όταν μεγαλύτερες δόσεις παρέχονταν λιγότερο συχνά. Κλινική αποτελεσματικότητα εναντίον συγκεκριμένων παθογόνων Αποτελεσματικότητα έχει αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες εναντίον των παθογόνων που παρατίθενται στην Οξεία Βακτηριακή Λοίμωξη Δέρματος και Μαλακών Μορίων (ABSSSI), τα οποία ήταν ευαίσθητα στη dalbavancin σε in vitro περιβάλλον: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyegenes, Streptococcus. agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus ομάδας anginosus (συμπεριλαμβανομέων των S. anginosus, S. intermedius, και S. constellatus). Αντιβακτηριακή δράση έναντι άλλων σχετικών παθογόνων Η κλινική αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί έναντι των ακόλουθων παθογόνων, μολονότι in vitro μελέτες δείχνουν ότι θα είναι ευαίσθητοι στη dalbavancin, λόγω απουσίας επίκτητων μηχανισμών αντοχής: Group G streptococci, Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp. 8

9 Παιδιατρικός πληθυσμός Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει αναβάλει την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων των μελετών με το Xydalba για μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού στην ABSSSI (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.2 για πληροφορίες σχετικά με παιδιατρική χρήση). 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η φαρμακοκινητική της dalbavancin έχει προσδιοριστεί σε υγιή άτομα, ασθενείς και ειδικούς πληθυσμούς. Η συστηματική έκθεση στη dalbavancin είναι ανάλογη της δόσης, μετά από μεμονωμένες δόσεις με εύρος από 140 έως mg, υποδεικνύοντας τη γραμμική φαρμακοκινητική της dalbavancin. Δεν παρατηρήθηκε συσσώρευση της dalbavancin μετά από πολλαπλές ενδοφλέβιες εγχύσεις που χορηγούνταν μία φορά την εβδομάδα για διάστημα έως 8 εβδομάδες (1.000 mg την 1η Ημέρα, ακολουθούμενη από έως 7 εβδομαδιαίες δόσεις 500 mg) σε υγιείς ενήλικες. Μετά από μια ενδοφλέβια έγχυση 30 λεπτών με mg dalbavancin την 1η Ημέρα, το μέσο (±SD) του πλάσματος C max ήταν 278 (±53) μg/ml και η AUC (1-7 Ημέρες) ήταν μg h/ml. Την 8η Ημέρα, μετά από ενδοφλέβια έγχυση 30 λεπτών με 500 mg dalbavancin, το μέσο C max ήταν 166 (±43) μg/ml και η μέση ολική AUC (1-14 Ημέρες) ήταν μg h/ml. Ο μέσος τελικός χρόνος ημίσειας ζωής της απέκκρισης (t 1/2 ) ήταν 372 (εύρος 333 έως 405) ώρες. Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες της dalbavancin περιγράφονται καλύτερα με τη χρήση ενός μοντέλου τριών τμημάτων (α και β φάσεις κατανομής που ακολουθούνται από μια τελική φάση απέκκρισης). Συνεπώς, ο χρόνος ημίσειας ζωής της κατανομής (t 1/2β ), που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κλινικώς σχετικού προφίλ συγκέντρωσης-χρόνου, κυμαινόταν από 5 έως 7 ημέρες και είναι συνεπής με δόση μία φορά την εβδομάδα. Με μια επαρκώς ευαίσθητη ανάλυση και την κατάλληλη δειγματοληψία μία εκτιμώμενη τελική φάση απέκκρισης βρέθηκε να είναι 16 ημέρες. Εικόνα 1: Μέση συγκέντρωση dalbavancin στο πλάσμα συναρτήσει του χρόνου σε υγιή άτομα (n=10) Κατανομή Η κάθαρση και ο όγκος κατανομής σε σταθερή κατάσταση είναι συγκρίσιμα μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών με λοιμώξεις. Ο όγκος κατανομής σε σταθερή κατάσταση ήταν παρόμοιος με τον όγκο του εξωκυτταρικού υγρού. Η dalbavancin δεσμεύεται αντιστρεπτά σε πρωτεΐνες ανθρώπινου πλάσματος, κυρίως στην αλβουμίνη. Η δέσμευση πρωτεϊνών πλάσματος της dalbavancin είναι 93% και δεν 9

10 αλλάζει σαν μία λειτουργία συγκέντρωσης φαρμάκου, νεφρικής δυσλειτουργίας ή ηπατικής δυσλειτουργίας. Μετά από μια απλή ενδοφλέβια δόση mg σε υγιείς εθελοντές η AUC στο υγρό των φυσαλίδων του δέρματος ανήλθε (δεσμευμένη και ελεύθερη dalbavancin) έως περίπου 60% της AUC του πλάσματος, την 7η ημέρα από τη λήψη της δόσης. Βιομετασχηματισμός Οι μεταβολίτες δεν έχουν παρατηρηθεί σε σημαντικές ποσότητες στο ανθρώπινο πλάσμα. Οι μεταβολίτες υδροξυ-dalbavancin και μαννοζυλο-αγλυκόνης έχουν ανιχνευθεί στα ούρα (< 25% της χορηγηθείσας δόσης). Οι μεταβολικές οδοί που είναι υπεύθυνες για την παραγωγή αυτών των μεταβολιτών δεν έχουν προσδιοριστεί. Ωστόσο, λόγω της σχετικά μικρής συνεισφοράς του μεταβολισμού στη συνολική απέκκριση της dalbavancin, αλληλεπιδράσεις 'φαρμάκου με φάρμακο' μέσω αναστολής ή επαγωγής του μεταβολισμού της dalbavancin δεν αναμένονται. Η υδροξυdalbavancin και η μαννοζυλο-αγλυκόνη δείχνουν σημαντικά λιγότερη αντιβακτηριακή δράση σε σύγκριση με τη dalbavancin. Απέκκριση Μετά τη χορήγηση μίας μόνο δόσης mg σε υγιή άτομα, κατά μέσο όρο 19% έως 33% της χορηγούμενης δόσης dalbavancin αποβλήθηκε στα ούρα ως dalbavancin και 8% έως 12% ως μεταβολίτης υδροξυ-dalbavancin. Περίπου το 20% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται στα κόπρανα. Ειδικοί πληθυσμοί Νεφρική δυσλειτουργία Η φαρμακοκινητική της dalbavancin αξιολογήθηκε σε 28 άτομα με διαφορετικό βαθμό νεφρικής δυσλειτουργίας και σε 15 άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Μετά από μια εφάπαξ δόση 500 mg ή mg dalbavancin, η μέση κάθαρση στο πλάσμα (CL T ) μειώθηκε κατά 11%, 35% και 47% σε άτομα με ήπια (CL CR ml/min), μέτρια (CL CR ml/min) και σοβαρή (CL CR < 30 ml/min) νεφρική δυσλειτουργία, αντίστοιχα, σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η μέση AUC για άτομα με κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min ήταν περίπου 2 φορές υψηλότερη. Η κλινική σημασία της μείωσης της μέσης τιμής CL T του πλάσματος και της επακόλουθης αύξησης της AUC0- που σημειώθηκαν σε αυτές τις φαρμακοκινητικές δοκιμές της dalbavancin σε άτομα με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία δεν έχουν τεκμηριωθεί. Η φαρμακοκινητική της dalbavancin σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο που λάμβαναν τακτικά προγραμματισμένη νεφρική αιμοκάθαρση (3 φορές/εβδομάδα), ήταν παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νεφρική δυσλειτουργία και λιγότερο από το 6% της χορηγούμενης δόσης απομακρύνεται μετά από 3 ώρες αιμοκάθαρση. Για οδηγίες δοσολογίας σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ανατρέξτε στην παράγραφο 4.2. Ηπατική δυσλειτουργία Η φαρμακοκινητική της dalbavancin αξιολογήθηκε σε 17 άτομα με ήπια, μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία και συγκρίθηκε με 9 υγιή άτομα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Η μέση τιμή της AUC ήταν αμετάβλητη σε ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική ηπατική λειτουργία. Ωστόσο, η μέση AUC μειώθηκε κατά 28% και 31%, αντίστοιχα, σε άτομα με μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία. Η αιτία και η κλινική σημασία της μειωμένης έκθεσης σε άτομα με μέτρια και σοβαρή ηπατική λειτουργία είναι άγνωστα. Για οδηγίες δοσολογίας σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία ανατρέξτε στην παράγραφο

11 Φύλο Κλινικά σημαντικές διαφορές σχετιζόμενες με το φύλο στη φαρμακοκινητική της dalbavancin δεν έχουν παρατηρηθεί σε υγιή άτομα ή σε ασθενείς με λοιμώξεις. Δεν συνιστάται τροποποίηση της δόσης με βάση το φύλο. Ηλικιωμένοι ασθενείς Η φαρμακοκινητική της dalbavancin δεν μεταβλήθηκε σημαντικά με την ηλικία. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση της δόσης δεν είναι απαραίτητη με βάση την ηλικία (βλέπε παράγραφο 4.2). Η εμπειρία με dalbavancin σε ηλικιωμένους είναι περιορισμένη: 220 ασθενείς ηλικίας > 75 ετών συμπεριλήφθηκαν κατά τη 2η/3η Φάση των κλινικών δοκιμών, εκ των οποίων οι 127 έλαβαν dalbavancin. Σε κλινικές μελέτες έχουν συμπεριληφθεί ασθενείς μέχρι 93 ετών. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Xydalba σε παιδιά ηλικίας από τη γέννηση έως < 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Σε ένα σύνολο από 10 παιδιατρικούς ασθενείς, ηλικίας 12 έως 16 ετών, οι οποίοι εμφάνιζαν λοιμώξεις προς επίλυση χορηγήθηκαν εφάπαξ δόσεις είτε dalbavancin mg (βάρος σώματος 60 kg) ή dalbavancin 15 mg/kg (βάρος σώματος < 60 kg). Μέση συγκέντρωση πλάσματος για dalbavancin, βάσει των τιμών AUCinf ( µg h/ml και µg h/ml) και C max (212 µg/ml και 191 µg/ml) ήταν παρόμοια όταν χορηγούνται ως mg σε παιδιατρικούς ασθενείς (12 έως 16 ετών) με βάρος > 60 kg (61,9-105,2 kg) ή 15 mg/kg για παιδιατρικούς ασθενείς που ζυγίζουν < 60 kg (47,9-58,9 kg). Ο εμφανής τελικός χρόνος t½ ήταν παρόμοιος για δόσεις dalbavancin των mg και 15 mg/kg, με μέσες τιμές 227 και 202 ώρες αντίστοιχα. Το προφίλ ασφάλειας της dalbavancin σε άτομα ηλικίας μεταξύ 12 και 16 ετών σε αυτή τη δοκιμή ήταν σύμφωνο με το προφίλ ασφάλειας που παρατηρήθηκε σε ενήλικες που έλαβαν dalbavancin. 5.3 Προκλινικά δεδομένα ασφάλειας H τοξικότητα της dalbavancin έχει αξιολογηθεί μετά από ημερήσια ενδοφλέβια χορήγηση για διάρκεια έως και 3 μήνες σε αρουραίους και σκύλους. Η δοσοεξαρτώμενη τοξικότητα περιελάμβανε χημεία ορού και ιστολογική ένδειξη νεφρικής και ηπατικής βλάβης, μειωμένες παραμέτρους ερυθρών αιμοσφαιρίων και ερεθισμό στο σημείο της ένεσης. Σε σκύλους μόνο, αντιδράσεις έγχυσης που χαρακτηρίζονται από δερματικό οίδημα και/ή ερυθρότητα (που δεν σχετίζονται με τη θέση της ένεσης), βλεννογονική ωχρότητα, σιελόρροια, έμετος, καταστολή και μέτρια μείωση της αρτηριακής πίεσης και αύξηση του καρδιακού ρυθμού, παρατηρήθηκαν με ένα δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Αυτές οι αντιδράσεις έγχυσης ήταν παροδικές (επιλύθηκαν μέσα σε 1 ώρα μετά τη χορήγηση) και αποδόθηκαν σε απελευθέρωση ισταμίνης. To προφίλ τοξικότητας της dalbavancin σε νεαρούς αρουραίους ήταν σύμφωνο με αυτό που παρατηρήθηκε προηγουμένως σε ενήλικες αρουραίους, στα ίδια επίπεδα δόσης (mg/kg /ημέρα). Μελέτες αναπαραγωγικής τοξικότητας σε αρουραίους και κουνέλια δεν έδειξαν στοιχεία τερατογένεσης. Σε αρουραίους, σε έκθεση περίπου 3 φορές πάνω από την κλινική έκθεση, υπήρχε μειωμένη γονιμότητα και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης θνησιμότητας εμβρύων, μείωση του βάρους του εμβρύου και οστεοποίηση του σκελετού και αυξημένη θνησιμότητα των νεογνών. Στα κουνέλια η αποβολή έλαβε χώρα σε συνδυασμό με την τοξικότητα της μητέρας στην έκθεση, κάτω από το ανθρώπινο θεραπευτικό εύρος. Μακροπρόθεσμες μελέτες καρκινογένεσης δεν έχουν διεξαχθεί. Η dalbavancin δεν ήταν μεταλλαξιογόνος ή κλαστογόνος σε μία σειρά in vitro και in vivo δοκιμασιών γονοτοξικότητας. 11

12 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Μαννιτόλη (E421) Μονοϋδρική λακτόζη Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του ph) Υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθμιση του ph) 6.2 Ασυμβατότητες Τα διαλύματα χλωριούχου νατρίου μπορεί να προκαλέσουν καθίζηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανασύσταση ή αραίωση (βλέπε παράγραφο 6.6). Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή ενδοφλέβια διαλύματα εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο Διάρκεια ζωής Ξηρά σκόνη: 3 χρόνια Η χημική και φυσική σταθερότητα κατά τη χρήση του Xydalba έχει αποδειχθεί τόσο για το ανασυσταθέν πυκνό διάλυμα όσο και για το αραιωμένο διάλυμα για 48 ώρες στους ή κάτω από τους 25 C. Η συνολική σταθερότητα κατά τη χρήση από την ώρα ανασύστασης έως τη χορήγηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες. Από μικροβιολογικής άποψης, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι φύλαξης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2 C έως 8 C, εκτός εάν η ανασύσταση/αραίωση έχουν πραγµατοποιηθεί κάτω από ελεγχόµενες και τεκµηριωµένα άσηπτες συνθήκες. Μην καταψύχετε. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης. Για τις συνθήκες φύλαξης μετά την ανασύσταση και την αραίωση του φαρμακευτικού προϊόντος, βλέπε παράγραφο Φύση και συστατικά του περιέκτη Μιας χρήσης 48 ml τύπου Ι γυάλινο φιαλίδιο με ελαστομερές πώμα και έναν εύκολα αποσπώμενο δακτύλιο ασφαλείας, πράσινου χρώματος. Κάθε συσκευασία περιέχει 1 φιαλίδιο. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλοι χειρισµοί Το Xydalba πρέπει να ανασυσταθεί με αποστειρωμένο νερό για ενέσεις και στη συνέχεια να αραιωθεί με 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. Τα φιαλίδια Xydalba προορίζονται για μία μόνο χρήση. 12

13 Οδηγίες για ανασύσταση και αραίωση Η ασηπτική τεχνική πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανασύσταση και την αραίωση του Xydalba. 1. Το περιεχόμενο κάθε φιαλιδίου πρέπει να ανασυσταθεί προσθέτοντας σιγά-σιγά 25 ml νερού για ενέσιμα. 2. Μην ανακινείτε. Για αποφυγή σχηματισμού αφρού, εναλλάσσετε ανάμεσα σε ήπια περιστροφή και αναστροφή του φιαλιδίου, έως ότου το περιεχόμενό του διαλυθεί πλήρως. Ο χρόνος ανασύστασης μπορεί να είναι μέχρι 5 λεπτά. 3. Το ανασυσταθέν πυκνό διάλυμα περιέχει 20 mg/ml dalbavancin. 4. Το ανασυσταθέν πυκνό διάλυμα πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο, χωρίς ορατά σωματίδια. 5. Το ανασυσταθέν πυκνό διάλυμα πρέπει να αραιωθεί περαιτέρω με 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. 6. Ο κατάλληλος όγκος του πυκνού διαλύματος 20 mg/ml πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σάκο ενδοφλέβιας έγχυσης ή φιάλη που περιέχει 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. Για παράδειγμα: 25 ml πυκνού διαλύματος περιέχουν 500 mg dalbavancin. 7. Μετά την αραίωση το διάλυμα για έγχυση θα πρέπει να έχει μια τελική συγκέντρωση από 1 έως 5 mg/ml dalbavancin. 8. Το διάλυμα για έγχυση θα πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο, χωρίς ορατά σωματίδια. 9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σωματιδιακή ύλη ή αποχρωματισμός, το διάλυμα θα πρέπει να απορρίπτεται. Το Xydalba δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή ενδοφλέβια διαλύματα. Διαλύματα που περιέχουν χλωριούχο νάτριο μπορεί να προκαλέσουν καθίζηση και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανασύσταση ή αραίωση. Η συμβατότητα του ανασυσταθέντος πυκνού διαλύματος Xydalba έχει καθιερωθεί να ισχύει μόνο με 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. Απόρριψη Απορρίψτε οποιοδήποτε μέρος του ανασυσταθέντος διαλύματος, το οποίο παραμένει αχρησιμοποίητο. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Durata Therapeutics International B.V. Spaces Zuidas II, Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam Ολλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/986/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία πρώτης έγκρισης: 13

14 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρµακευτικό προϊόν είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων: 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Β. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 15

16 Α. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων Almac Pharma Services Limited Seagoe Industrial Estate Craigavon Co Armagh BT63 5UA Ηνωμένο Βασίλειο Β. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Γ. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Εκθέσεις Περιοδικής Παρακολούθησης της Ασφάλειας Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας θα καταθέτει την πρώτη έκθεση περιοδικής παρακολούθησης ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν εντός 6 μηνών μετά από την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας θα καταθέτει εκθέσεις περιοδικής παρακολούθησης της ασφάλειας για το εν λόγω προϊόν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κατάλογο με τις ημερομηνίες αναφοράς της Ένωσης (κατάλογος EURD), που παρατίθεται στο Άρθρο 107γ παράγραφος 7 της Oδηγίας 2001/83/EΚ και έχει δημοσιευθεί στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τα φάρμακα. Δ. ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (ΣΔΚ) Ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας θα διεξαγάγει τις απαιτούµενες δραστηριότητες και παρεµβάσεις φαρµακοεπαγρύπνησης, όπως παρουσιάζονται στο συµφωνηθέν Σ Κ που παρουσιάζεται στην Ενότητα της Άδειας Κυκλοφορίας και οποιεσδήποτε επακόλουθες εγκεκριμένες αναθεωρήσεις του Σ Κ. Ένα επικαιροποιηµένο Σ Κ θα πρέπει να κατατεθεί: Μετά από αίτηµα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων, Οποτεδήποτε τροποποιείται το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου, ειδικά ως αποτέλεσμα λήψης νέων πληροφοριών που μπορούν να επιφέρουν σημαντική αλλαγή στη σχέση οφέλους-κινδύνου ή ως αποτέλεσμα της επίτευξης ενός σημαντικού οροσήμου (φαρμακοεπαγρύπνηση ή ελαχιστοποίηση κινδύνου). Εάν η υποβολή µιας ΕΠΠΑ και η επικαιροποίηση του Σ Κ συµπίπτουν, δύναται να κατατεθούν ταυτόχρονα. 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣHΣ 17

18 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 18

19 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κουτί 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Xydalba 500 mg σκόνη για πυκνό διάλυμα προς έγχυση Dalbavancin 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΡΑΣΤΙΚΗΣ/ΩΝ ΟΥΣΙΑΣ/ΩΝ Κάθε φιαλίδιο περιέχει υδροχλωρική dalbavancin ισοδύναμη με 500 mg dalbavancin. Μετά την ανασύσταση κάθε ml περιέχει 20 mg dalbavancin. 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΧΩΝ Μαννιτόλη (E421), Μονοϋδρική λακτόζη, Υδροξείδιο του νατρίου και/ή υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του ph) 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σκόνη για πυκνό διάλυμα προς έγχυση 1 φιαλίδιο 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ/ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ιαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν από τη χορήγηση. Ενδοφλέβια χρήση μετά από ανασύσταση και αραίωση. Για μία μόνο χρήση 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ/ΕΣ ΕΙ ΙΚΗ/ΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΙΣ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ/ΕΣ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 19

20 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Durata Therapeutics International B.V. Spaces Zuidas II Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Ολλανδία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ/ΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/1/14/986/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Η αιτιολόγηση για να µην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή. 20

21 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Επισήμανση φιαλιδίου 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ/ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Xydalba 500 mg σκόνη για πυκνό διάλυμα Dalbavancin ενδοφλέβια χρήση μετά από ανασύσταση και αραίωση 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ' ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Durata Therapeutics International B.V. 21

22 B. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 22

23 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Xydalba 500 mg σκόνη για πυκνό διάλυμα προς έγχυση dalbavancin Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, γιατί περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για εσάς. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. - Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Βλέπε παράγραφο 4. Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών 1. Τι είναι το Xydalba και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιµοποιήσετε το Xydalba 3. Πώς να χρησιµοποιήσετε το Xydalba 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Xydalba 6. Περιεχόµενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 1. Τι είναι το Xydalba και ποια είναι η χρήση του Το Xydalba περιέχει τη δραστική ουσία dalbavancin, το οποίο είναι ένα αντιβιοτικό της ομάδας των γλυκοπεπτιδίων. Το Xydalba χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων με λοιμώξεις του δέρματος ή των στρωμάτων της σάρκας κάτω από το δέρμα. Το Xydalba δρα σκοτώνοντας ορισμένα βακτήρια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις. Σκοτώνει αυτά τα βακτήρια παρεμβαίνοντας στο σχηματισμό των βακτηριακών κυτταρικών τοιχωμάτων. Αν έχετε και άλλα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να σας χορηγήσει και άλλα αντιβιοτικά παράλληλα με το Xydalba. 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας χορηγήσουν το Xydalba Μη χρησιμοποιείτε το Xydalba εάν είστε αλλεργικοί στη dalbavancin ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Ενηµερώστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο πριν τη χρήση του Xydalba: Εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν προβλήματα με τα νεφρά. Ανάλογα με την κατάσταση των νεφρών σας, ο γιατρός σας μπορεί να πρέπει να μειώσει τη δόση σας. 23

24 Εάν υποφέρετε από διάρροια, ή υποφέρατε στο παρελθόν από διάρροια κατά τη θεραπεία με αντιβιοτικά. Αν είστε αλλεργικοί σε άλλα αντιβιοτικά όπως η βανκομυκίνη ή η τεϊκοπλανίνη. Διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία Εάν παρουσιάσετε διάρροια κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία σας, ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως. Μην πάρετε κανένα φάρμακο για τη θεραπεία της διάρροιας, χωρίς πρώτα να το ελέγξετε με το γιατρό σας. Αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση Ενδοφλέβιες εγχύσεις με αυτούς τους τύπους των αντιβιοτικών μπορεί να προκαλέσουν κοκκίνισμα του άνω μέρους του σώματος, κνίδωση, κνησμό και/ή εξανθήματα. Αν εμφανίσετε τέτοιου είδους αντιδράσεις ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να διακόψει ή να επιβραδύνει την έγχυση. Άλλες λοιμώξεις Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί μερικές φορές να επιτρέψει την ανάπτυξη μιας νέας και διαφορετικής λοίμωξης. Αν συμβεί αυτό ενημερώστε το γιατρό σας και θα αποφασίσει τι να κάνετε. Παιδιά και έφηβοι Μη δίνετε αυτό το φάρμακο σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Η χρήση του Xydalba σε παιδιά κάτω των 18 ετών δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί. Άλλα φάρµακα και το Xydalba Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή µπορεί να πάρετε άλλου είδους φάρµακα. Κύηση και θηλασμός Το Xydalba δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης εκτός εάν είναι σαφώς απαραίτητο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι γνωστές οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε ένα αγέννητο μωρό. Προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρμακο, ενημερώστε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί. Εσείς και ο γιατρός σας θα αποφασίσετε εάν θα χορηγηθεί το Xydalba. Δεν είναι γνωστό εάν το Xydalba περνά στο μητρικό γάλα στον άνθρωπο. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν θηλάσετε το μωρό σας. Εσείς και ο γιατρός σας θα αποφασίσετε εάν θα χορηγηθεί το Xydalba. Δεν πρέπει να θηλάζετε όταν παίρνετε το Xydalba. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Το Xydalba μπορεί να προκαλέσει ζάλη. Προσέξτε με την οδήγηση και τη χρήση μηχανών, εφόσον σας έχει χορηγηθεί αυτό το φάρμακο. Το Xydalba περιέχει νάτριο Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, ώστε ουσιαστικά να είναι ελεύθερο νατρίου. 24

25 3. Πώς χορηγείται το Xydalba Το Xydalba θα σας χορηγηθεί από γιατρό ή νοσοκόμο. Το Xydalba χορηγείται σε δύο δόσεις με μεσοδιάστημα μίας εβδομάδας: mg την 1η Ημέρα και 500 mg την 8η Ημέρα. Το Xydalba θα σας χορηγηθεί μέσω ενστάλαξης απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος μέσω μιας φλέβας (ενδοφλεβίως) σε 30 λεπτά. Ασθενείς με χρόνια προβλήματα στα νεφρά Εάν πάσχετε από χρόνια προβλήματα στα νεφρά, ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να μειώσει τη δόση σας. Αν σας δοθεί περαπάνω Xydalba από την κανονική δόση Ενημερώστε το γιατρό ή το νοσοκόμο σας αμέσως, αν νομίζετε ότι μπορεί να σας έχει χορηγηθεί μεγαλύτερη δόση Xydalba. Αν παραλείψετε μια δόση του Xydalba Ενημερώστε το γιατρό ή το νοσοκόμο σας αμέσως, εάν ανησυχείτε ότι παραλείψατε τη 2η δόση. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο. 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και αυτό το φάρµακο µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες αν και δεν εμφανίζονται σε όλους τους ανθρώπους. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα - μπορεί να χρειάζεστε επειγόντως ιατρική περίθαλψη: Ξαφνική διόγκωση των χειλιών, του προσώπου, του λαιμού ή της γλώσσας σοβαρό εξάνθημα κνησμό σφίξιμο στο λαιμό πτώση της αρτηριακής πίεσης δυσκολία στην κατάποση και/ ή δυσκολία στην αναπνοή. Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα μιας αντίδρασης υπερευαισθησίας και μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή. Αυτή η σοβαρή αντίδραση έχει αναφερθεί ως μια σπάνια παρενέργεια. Μπορεί να επηρεάσει 1 στα άτομα. Κοιλιακός πόνος (πόνος στο στομάχι) και/ ή υδαρή διάρροια. Τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν σοβαρά ή να επιμένουν και τα κόπρανα μπορεί να περιέχουν αίμα ή βλέννα. Αυτά μπορεί να είναι ενδείξεις λοίμωξης του εντέρου. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα πρέπει να λάβετε φάρμακα που σταματούν ή επιβραδύνουν την κινητικότητα του εντέρου. Η μόλυνση του εντέρου έχει αναφερθεί ως μη συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια. Μπορεί να επηρεάσει 1 στα 100 άτομα. Μεταβολές στην ακοή. Έχουν αναφερθεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια με ένα παρόμοιο φάρμακο. Η συχνότητα δεν είναι γνωστή. Η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα. 25

26 Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το Xydalba αναφέρονται παρακάτω. Συζητήστε με το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας, εάν εμφανίσετε κάποιες από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες: Συχνές - μπορεί να επηρεάσουν 1 στα 10 άτομα: Πονοκέφαλος Αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία) ή αδιαθεσία (έμετος) Διάρροια Εξάνθημα Αύξηση της γ-γλουταμυλοτρανσφεράσης (ένα ένζυμο που παράγεται από το ήπαρ και άλλους ιστούς του σώματος) στα επίπεδα αίματος Όχι συχνές - μπορεί να επηρεάσουν 1 στα 100 άτομα: Κολπικές μολύνσεις, μυκητιάσεις, στοματική μυκητίαση Λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος Αναιμία (χαμηλά επίπεδα ερυθροκυττάρων), υψηλό αριθμό αιμοπεταλίων στο αίμα (θρομβοκυττάρωση), αυξημένο αριθμό ενός τύπου λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται ηωσινόφιλα (ηωσινοφιλία), χαμηλά επίπεδα άλλων τύπων λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος (λευκοπενία, ουδετεροπενία) Μεταβολές σε άλλες αιματολογικές εξετάσεις Μειωμένη όρεξη Δυσκολία στον ύπνο Ζάλη Μεταβολή της αίσθησης της γεύσης Φλεγμονή και οίδημα των επιφανειακών φλεβών, έξαψη Βήχας Κοιλιακό άλγος και δυσφορία, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα Μη φυσιολογικές εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας Μια αύξηση στην αλκαλική φωσφατάση (ένα ένζυμο που βρίσκεται στον οργανισμό) Κνησμός, κνίδωση Κνησμός γεννητικών οργάνων (στις γυναίκες) Πόνος, ερυθρότητα ή οίδημα στο σημείο όπου έγινε η έγχυση Εξάψεις Σπάνιες - μπορεί να επηρεάσουν 1 στα 1000 άτομα: Δυσκολία στην αναπνοή (βρογχόσπασμος) Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο Παράρτημα V. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στην συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου. 5. Πώς να φυλάσσετε το Xydalba Φυλάξτε αυτό το φάρμακο σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε αυτό το φάρµακο µετά την ηµεροµηνία λήξης, που αναφέρεται πάνω στην ετικέτα του φιαλιδίου µετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του εν λόγω μήνα. 26

27 Αυτό το φάρμακο δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης, εάν διατηρείται χωρίς να ανοιχτεί στην αρχική συσκευασία. Το παρασκευασμένο διάλυμα Xydalba για έγχυση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν υπάρχουν σωματίδια ή αν το διάλυμα είναι θολό. Το Xydalba προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτό το μέτρο βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Xydalba Η δραστική ουσία είναι η dalbavancin. Κάθε φιαλίδιο σκόνης περιέχει υδροχλωρική dalbavancin που ισοδυναμεί με 500 mg dalbavancin. Τα άλλα συστατικά είναι μαννιτόλη (Ε421), μονοϋδρική λακτόζη, υδροχλωρικό οξύ και/ ή υδροξείδιο του νατρίου (μόνο για ρύθμιση του ph). Εµφάνιση του Xydalba και περιεχόµενο της συσκευασίας Το Xydalba, σκόνη για πυκνό διάλυμα προς έγχυση, παρέχεται σε ένα γυάλινο φιαλίδιο των 48 ml, με έναν εύκολα αποσπώμενο δακτύλιο ασφαλείας, πράσινου χρώματος. Το φιαλίδιο περιέχει λευκή έως υποκίτρινη σκόνη. Είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες που περιέχουν 1 φιαλίδιο. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Durata Therapeutics International B.V. Spaces Zuidas II, Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam, Ολλανδία Παραγωγός Almac Pharma Services Ltd Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Country Armagh BT63 5UA Ηνωμένο Βασίλειο Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά {MM/YYYY}. Λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: 27

28 Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε γιατρούς ή επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης: Σημαντικό: Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) πριν από τη συνταγογράφηση. Το Xydalba πρέπει να ανασυσταθεί με αποστειρωμένο νερό για ενέσιμα και στη συνέχεια να αραιωθεί με 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. Τα φιαλίδια Xydalba προορίζονται για μία μόνο χρήση. Οδηγίες για ανασύσταση και αραίωση Η ασηπτική τεχνική πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ανασύσταση και την αραίωση του Xydalba. 1. Το περιεχόμενο κάθε φιαλιδίου πρέπει να ανασυσταθεί προσθέτοντας σιγά-σιγά 25 ml νερού για ενέσιμα. 2. Μην ανακινείτε. Για αποφυγή σχηματισμού αφρού, εναλλάσσετε ανάμεσα σε ήπια περιστροφή και αναστροφή του φιαλιδίου, έως ότου το περιεχόμενό του διαλυθεί πλήρως. Ο χρόνος ανασύστασης μπορεί να είναι μέχρι 5 λεπτά. 3. Το ανασυσταθέν πυκνό διάλυμα περιέχει 20 mg/ml dalbavancin. 4. Το ανασυσταθέν πυκνό διάλυμα πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο, χωρίς ορατά σωματίδια. 5. Το ανασυσταθέν πυκνό διάλυμα πρέπει να αραιωθεί περαιτέρω με 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. 6. Ο κατάλληλος όγκος του πυκνού διαλύματος των 20 mg/ml πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σάκο ενδοφλέβιας έγχυσης ή μία φιάλη που περιέχει 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. Για παράδειγμα: 25 ml πυκνού διαλύματος περιέχουν 500 mg dalbavancin. 7. Μετά την αραίωση το διάλυμα για έγχυση θα πρέπει να έχει μια τελική συγκέντρωση από 1 έως 5 mg/ml dalbavancin. 8. Το διάλυμα για έγχυση θα πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο, χωρίς ορατά σωματίδια. 9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σωματιδιακή ύλη ή αποχρωματισμός, το διάλυμα θα πρέπει να απορρίπτεται. Το Xydalba δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή ενδοφλέβια διαλύματα. Διαλύματα που περιέχουν χλωριούχο νάτριο μπορεί να προκαλέσουν καθίζηση και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για ανασύσταση ή αραίωση. Η συμβατότητα του ανασυσταθέντος πυκνού διαλύματος Xydalba έχει καθιερωθεί να ισχύει μόνο με 50 mg/ml (5%) διάλυμα γλυκόζης για έγχυση. Απόρριψη Απορρίψτε οποιοδήποτε μέρος του ανασυσταθέντος διαλύματος, το οποίο παραμένει αχρησιμοποίητο. Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 28