ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ"

Transcript

1 ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΓΟΖ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ εργασiα ΚΑΙ υγεία ΓΡΟΜΟ ΜΔ «ΑΝΘΖ ΣΟΤ ΚΑΚΟΤ» ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΤ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.; ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Ζ αζάθεηα ησλ ξνψλ απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Λ.Α.Δ.Κ.) πξνο ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.) παξακέλεη ην κείδνλ πξφβιεκα γηα ην κνλαδηθφ Ηλζηηηνχην πνπ δεκηνχξγεζαλ απφ θνηλνχ νη θνξείο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε ρψξα καο. Σε ζηηγκή πνπ ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Λνγαξηαζκνχ αλήθεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Σν πξφβιεκα ηνπ ΔΛΗ.ΝΤ.Α.Δ. είλαη πξσηίζησο νηθνλνκηθφ, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλεπάξθεηά ηνπ λα πιεξψζεη ηνπο ππαιιήινπο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηνπο θφξνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο Απηά ηα ίδηα πξνβιήκαηα, νδεγνχλ ζε πεξηνξηζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπ επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Με ηεξάζηην θφπν απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλερίδνληαη νη θαηαμησκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Σα πεξηνδηθά ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζπλερίδνπλ λα εθδίδνληαη θαη ε ππνβνιή άξζξσλ δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξή ξνή. Νέεο εθδφζεηο δηαξθψο γίλνληαη θαη κάιηζηα αθφκα θαη κε ζπγγξαθείο εμσηεξηθνχο εξεπλεηέο πνπ εκπηζηεχνληαη ζην Ηλζηηηνχην ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο. Σν θφζηνο ζηηο δξάζεηο απηέο είλαη κεδεληθφ έσο αζήκαλην. Τπάξρνπλ επνκέλσο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αρξεσζηήησο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηνκέα ησλ εθδφζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη άιισζηε θαη γηα ηηο εθδνηηθέο δξάζεηο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Δ.Δ.Η.Δ.Π.), πνπ θαηνρπξψλνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, ζε κηα πεξίνδν πνπ πνιχ κεγαιχηεξεο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο άιισλ εηδηθνηήησλ θιείλνπλ ηα πεξηνδηθά ηνπο θαη ηα ελεκεξσηηθά ηνπο έληππα. Απηφ πνπ απνδίδεη θαη ζηηο δπφ πεξηπηψζεηο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη Δ.Δ.Η.Δ.Π.) είλαη ν πξνζσπηθφο κφρζνο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, φζν θαη ησλ κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξείαο ηεο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο, πνπ δελ απνηηκάηαη πιηθά. Αζθαιψο θη άιιεο δξάζεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζσ απηεπηζηαζίαο θαη ίδησλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ πξνψζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ θαη ρνιηαζκώλ γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (ΠΡ.Δ..Τ.Α.Δ.) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο κε ηε ζπκβνιή ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, φρη κφλν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, αιιά θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ ησλ Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο. Να ηί έρνπλ λα θάλνπλ φινη νη ελαζρνινχκελνη: ηα δηαβάζκαηά ηνπο απφ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ ηνπο λα ηα απνδειηηψλνπλ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή εχιεπηε ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο. Πξφζζεηε επεμεξγαζία, φπσο θαη ε αλαδήηεζε δηαζαθεληζηηθψλ δειψζεσλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ εξγαζηψλ είλαη αληηθείκελν θεληξηθνχ ππξήλα ηνπ ΠΡ.Δ..Τ.Α.Δ. απφ εξγαδφκελνπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Αληίζηνηρα πάιη ρσξίο θφζηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην Κέληξν Αλαθνξάο Ακηάληνπ (Κ.ΑΝ.a), φπνπ ν ξφινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε δηαρείξηζε εγγξαθψλ ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδφκελσλ, θαζψο θαη φζσλ έρνπλ εθηεζεί. Ζ ζπκβνιή θαη πάιη ησλ Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο είλαη απηνλφεηε... Βεβαίσο ν δξφκνο δελ είλαη αλζφζπαξηνο, φκσο ε θσηηά ζηγνθαίεη αθφκα, αθνχ φπνπ ππάξρεη θαπλφο ππάξρεη θαη θσηηά Θ.Κ. Κωνζηανηινίδηρ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ ΣΖ DEAL NEWS ΓΗΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΧΝ ΒΑΡΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΧΝ χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο εβδνκαδηαίαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο Deal News ( ) νθηψ κεγάιεο αλαηξνπέο πξννησλίδεηαη ε λέα αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ην θζηλφπσξν. Οπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο Deal News γίλεηαη ήδε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο επεμεξγαζία γηα ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ θαηά ην ζνπεδηθφ πξφηππν ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηερληθά θιηκάθηα ηεο Σξόηθαο. Δηδηθά γηα ην ζέκα ηνπ θαζεζηψηνο αζθάιηζεο ησλ Βαξέσλ θαη ησλ Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ (Β.Α.Δ.) αλαθέξεη ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο: «Καηάξγεζε φισλ ησλ επλντθψλ πεξηπηψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο είλαη ηα βαξέα θαη ηα αλζπγηεηλά. Οη Σξντθαλνί έρνπλ ζέζεη πνιιέο θνξέο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ζέκα ηεο αχμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ». ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ Γ..Δ.Δ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ ΠΑΡΟΝΣΔ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Μεηά ηελ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θ. Γηώξγνπ Καββαζά πξνο ηνπο άιινπο Πξνέδξνπο ησλ θνξέσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ν Πξφεδξνο ηεο Γ..Δ.Δ. θ. Γηάλλεο Παλαγόπνπινο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζχζθεςεο γηα ην κέιινλ ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. Ζ ζχζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 17 επηεκβξίνπ ζηα γξαθεία ηεο Γ..Δ.Δ. φπνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. πδεηήζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε πφξσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. Δγηλε γλσζηφ φηη ήδε ελεξγνπνηείηαη ε Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε ην Η.Κ.Α. θαη αλακέλεηαη επίζεο ε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ κέζσ ηνπ Δ..Π.Α. Δθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. απφ ην Λ.Α.Δ.Κ. δήηεζε ν Πξφεδξνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε πάγηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πφξν. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΖ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΑΦΑΛΙΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜE ΒΑΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ «ΖΛΙΟ» ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Οπσο πξνθχπηεη απφ ηηο θαηαβνιέο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ 2013 ν αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ αλέξρεηαη ζε άηνκα, ν αξηζκφο ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ αλέξρεηαη ζε , ε ζπλνιηθή κεληαία δαπάλε γηα ζπληάμεηο ηνλ κήλα Αχγνπζην ήηαλ ,73 επξψ θαη ην κέζν κεληαίν εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο (θαηά άηνκν) είλαη 921,15 επξψ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα «ΖΛΗ- Ο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ κεηξά ηηο ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη, ην 15,8% ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 60 εηψλ θαη ην 84,2% ησλ ζπληάμεσλ θαηαβάιινληαη ζε αλζξψπνπο ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απηψλ λα είλαη άλσ απφ 70 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 58% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηψλ, ην 26% θπκαίλεηαη κεηαμχ εηψλ θαη κφιηο ην 1% αθνξά ζπληαμηνχρνπο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 25 εηψλ. ηνλ πίλαθα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, ηα αλαθεξφκελα πνζά είλαη ζε επξψ. Ζ ΣΡΟΨΚΑ ΚΑΣΔΣΡΔΦΔ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΙΑΖΜΟΤ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Μία «θαηαζηξνθή ζε αξγή θίλεζε» είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιηθήο ιηηφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο επηδεκηνιφγνπο θ.θ. Νηέηβηλη ηάθιεξ θαη αληδάη Μπάζνπ, ζε άξζξν ηνπο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθηχνπ CNN. Οη δχν επηζηήκνλεο, πνπ πξφζθαηα θπθινθφξεζαλ έλα βηβιίν γηα ην ζέκα απηφ, κε ηνλ ηίηιν «Ζ Οηθνλνκία ηνπ ώκαηνο: Γηαηί ε Ληηόηεηα θνηώλεη» αλαθέξνπλ φηη ην καξηχξην ησλ Διιήλσλ κπνξνχζε λα απνθεπρζεί. Σνλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φηη ε ιηηφηεηα ζθνηψλεη ηνπο Δπξσπαίνπο, πξνβάιινληαο ζαλ παξάδεηγκα ηελ Διιάδα. Οπσο επηζεκαίλνπλ, ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ηξφηθαο, έρεη πεξηθνπεί ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 40%, θζάλνληαο ζην 6% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή αηζζεηά ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία (8%) θαη ηε Γεξκαλία (9%). «Χο απνηέιεζκα, νη κνιχλζεηο κε ηνλ ηφ ηνπ AIDS έρνπλ εθηνμεπζεί ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 200% απφ ην 2010, πεξηνξηζκέλεο ζε ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, θαζψο ηα θνλδχιηα γηα αληαιιαγή βεινλψλ θφπεθαλ ζην κηζφ. Τπήξμε επηδεκία εινλνζίαο ζηελ Διιάδα, ε κεγαιχηεξε ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, αθνχ ηα θνλδχιηα γηα ςεθαζκνχο θαηά ησλ θνπλνππηψλ πεξηθφπεθαλ. Πεξηζζφηεξα απφ 200 απαξαίηεηα θάξκαθα έρνπλ εμαθαληζηεί απφ θάπνηα θαξκαθεία, θαζψο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα θάξκαθα κεηψζεθε θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα», ζεκεηψλνπλ νη θ.θ. ηάθιεξ θαη Μπάζνπ. Δπηπιένλ, ζπλερίδνπλ, ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ πνπ ΤΕΖΣΖΘΖΚΔ ΔΠΔΡΧΣΖΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΙΑ ΣΖ ΜΔΙΧΖ ΓΔΝΝΖΔΧΝ ΛΟΓΧ ΚΡΙΖ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Καζνδηθή πνξεία παξνπζηάδνπλ νη γελλήζεηο ζηελ Διιάδα, θαζψο κφλν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κεηψζεθαλ θαηά 10%. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ (Η.Τ.Π.) πνπ δηαβηβάζηεθαλ ζηε Βνπιή απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θ. Αδσλη Γεσξγηάδε, ην 2007 ν αξηζκφο γελλήζεσλ ήηαλ θαη έπεζε ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα, κε ηηο γελλήζεηο λα πεξηνξίδνληαη ην 2012 ζηηο Οπσο αλαθέξεη ν Τπνπξγφο Τγείαο, «ην πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ Tελ απμάλεηαη ηειεπηαία ζπλερψο ηνπ πλνή ηηο πάλσ ηειεπηαίεο ζην δχν δεθαεηίεο θαη επηδεηλψλεηαη ζεκαληηθά θαξάβη ηελ ηειεπηαία φπνπ εξγαδφηαλ, πεξίνδν, άθεζε ιφγσ ηεο ν έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη Διιελαο πινίαξρνο ε ρψξα». πνπ Σν ήηαλ έγγξαθν ειηθίαο ηνπ 51 Τπνπξγνχ δηαβηβάζηεθε ζηε Βνπιή κεηά εηψλ απφ θαη εξψηεζε ήηαλ λαπηνινγεκέλνο ηνπ αλεμάξηεηνπ ζην βνπιεπηή θ. Γηάλλε Κνπξάθνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη θνξηεγφ πινίν έξεπλα ηεο Argyroula Δζληθήο ζεκαίαο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.) πνπ δείρλεη Marshall φηη ππάξρεη Islands. αχμεζε ζηηο γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ. Ο βνπιεπηήο είρε δηαηππψζεη Σν πινίν ηελ βξηζθφηαλ αλεζπρία ζην ηνπ ιηκάλη γηα ηεο ην ελδερφκελν γπλαίθεο πνπ κέλνπλ άλεξγεο Οδεζζνχ λα παξαιείπνπλ φηαλ ζπλέβε ζεκαληηθέο ην πεξηζηαηηθφ, εμεηάζεηο θαη ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. ζχκθσλα Γηα κε ην ηε ζρεηηθή ζέκα απηφ αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο πνπ Τγείαο ζεκεηψλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ εθδφζεθε πξνγελλεηηθνχ ζηελ Αζήλα ειέγρνπ απφ βξίζθεηαη ην Γξαθείν ζε δηαξθή επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, δελ έρεη εθδνζεί Σχπνπ ζρεηηθή ηνπ Ληκεληθνύ απφθαζε ώκαηνο. ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) πνπ λα πξνζδηνξίδεη Ο πινίαξρνο ηα είδε ηνπ ησλ θνξηεγνχ εμεηάζεσλ πινίνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην απηφ θαη γη απηφ αηζζάλζεθε «δηαπηζηψλεηαη, αδηαζεζία πξαγκαηηθά, θαη έραζε κεξηθή ηηο θάιπςε ζε αζθαιηζηηθφ επίπεδν ησλ εμεηάζεσλ αηζζήζεηο ηνπ ηνπ. πξνγελλεηηθνχ Σνπ παξαζρέζεθαλ ειέγρνπ». νη ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα πεξίζαιςε έρεη απμεζεί θαηά 40% απφ ην Καηά 40% έρεη απμεζεί θαη ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο λενγέλλεησλ απφ ην 2008 σο ην Δπηπιένλ, πάλσ απφ γηαηξνί, λνζνθφκεο θαη άιινη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο. Οη δχν επηδεκηνιφγνη θαηαξξίπηνπλ ηξεηο κχζνπο γηα ηελ Διιάδα: 1. Οηη ην ζχζηεκα πγείαο είλαη ππεξβνιηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ, θαζψο ππάξρνπλ κφιηο 5 θιίλεο ζηελ Διιάδα γηα θάζε πνιίηεο, έλαληη πάλσ απφ 8 θιηλψλ αλά άηνκα ζηε Γεξκαλία. 2. Οηη νη Διιελεο είλαη ηεκπέιεδεο, θαζψο απνδεηθλχνπλ φηη ην 2011 ν κέζνο Διιελαο πνιίηεο εξγάζηεθε ψξεο ην ρξφλν 600 ψξεο παξαπάλσ απφ ηνλ κέζν Γεξκαλφ, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ. 3. Οηη πξψηεο βνήζεηεο, αιιά φηαλ έθηαζε γηαηξφο ζην πινίν δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηφο ηνπ. Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ αξκφδηα ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία ηεο Οδεζζνχ γηα λεθξνςία θαη λεθξνηνκή. Πξναλάθξηζε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηηο πιεξσκέο ησλ θαη εθεκεξηψλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηα ρξήκαηα ηεο Δπξψπεο ζπαηαιψληαη, θαζψο απνδεηθλχνπλ φηη ηα ρξήκαηα ησλ παθέησλ δηάζσζεο δελ έξρνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο αληίζεηα, πεγαίλνπλ πίζσ ζε κεγάιεο δηεζλείο ηξάπεδεο ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Βξεηαλία. Όπσο άιισζηε παξαηεξνχλ, «απηφ πνπ κάζακε αλαιχνληαο θξίζεηο ηνπ παξειζφληνο είλαη φηη νη άλζξσπνη δελ αξξσζηαίλνπλ αλαπφθεπθηα, νχηε πεζαίλνπλ, επεηδή ε νηθνλνκία δελ πάεη θαιά. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ». Καη θαηαιήγνπλ: «Απηφ πνπ κάζακε είλαη φηη νη κεγάιεο, νξηδφληηεο πεξηθνπέο ζε δσηηθήο ζεκαζίαο πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δελ είλαη απιά νηθνλνκηθά απηνγθφι, αιιά είλαη ζαλάζηκεο». ρφιηα ηνπ Καζεγεηή Κπξηόπνπινπ ζει. 7. Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθόιαν Πνιύδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε κέρξη ηψξα δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Καζηεξψλεηαη κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζεκάλεη, θαζψο ηα πηζαλφηαηα, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ.

2 ΦΖΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝΑ 2 εργασiαυγεία 5 H ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΝ ΑΜΗΑΝΣΟ ΠΧ ΤΝΣΔΛΔΣΖΚΔ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Γπζηπρψο, ζπάληα ηα πξαγκαηηθά δεηήκαηα ζπδεηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνχ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, αθφκα θαη φηαλ απηφο πξνεγείηαη εθινγψλ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηε κεγαιχηεξε κπζηηθφηεηα, φπσο ζπλέβε κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ απνθαζίζηεθε ζηε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηεο Βαξθειψλεο, ελψ ζπλερίδεηαη ε απφιπηε απνζηψπεζε ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ φπσο ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Θα έπξεπε σζηφζν λα δηδαρηνχκε απφ ην ζθάλδαιν ηνπ ακηάληνπ, ην νπνίν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ζπζηήκαηνο: κε ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ, νη βηνκήραλνη άθεζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα αλαπλένπλ απηφ ην δειεηήξην. Υξεηάζηεθαλ ρξφληα αγψλσλ γηα λα δηθαησζνχλ ηα ζχκαηα θαη λα βγνπλ επηηέινπο απφ ηελ θνηλσληθή αθάλεηα, ηελ νπνία θάπνηνη πξνζπαζνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα. ηνπ θ. Patrick Herman Monde Diplomatique «Δρεηε έλα ζβεζκέλν εθαίζηεην ζε θάζε πλεχκνλα. Δάλ μππλήζεη ζα εθδεισζεί ν θαξθίλνο». χκθσλα κε ηνλ Ογθνιφγν Εαθ Μπξηδέξ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν έκαζε έλαο ζπληαμηνχρνο πνπ είρε εξγαζζεί ζε κηα κεγάιε γαιιηθή εηαηξεία φηη είρε πξνζβιεζεί απφ αζζέλεηα ηνπ ακηάληνπ. Καη ζπλερίδεη: «Δίρε εξγαζζεί επί ηξηάληα ρξφληα, εξρφκελνο θαζεκεξηλά ζε επαθή κε απηήλ ηελ ίλα, ρσξίο λα γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχζε ε έθζεζή ηνπ ζηελ νπζία» [1]. Οχηε θαη είρε πεη θαλείο ηίπνηε ζηνπο εξγάηεο πνπ δνχιεπαλ ζην ζξπκκαηηζκφ θαη ζηελ χθαλζε απηνχ ηνπ νξπθηνχ, θαζψο θαη ζηνπο ειεθηξνιφγνπο, ηνπο ζηδεξνπξγνχο, ηνπο ιηκελεξγάηεο, ηνπο κεραληθνχο ηνπ λαπηηθνχ... Σίπνηε. Αθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή. Ζηαλ εχθνιν: νη κηθξνζθνπηθέο ίλεο πνπ θαξθψλνληαη ζην βάζνο ησλ πλεπκφλσλ είλαη αφξαηεο. Αφξαηε είλαη θαη ε αξρή ηεο αζζέλεηαο, ε νπνία εθδειψλεηαη κεηά απφ δεθαεηίεο. Δηζη, νη αζζελείο είλαη αφξαηνη γηα ηελ θνηλσλία, απνκνλσκέλνη θαη δελ ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο ελφο ζρεδφλ ηέιεηνπ θνηλσληθνύ εγθιήκαηνο. Κη φκσο, πνιινί γλψξηδαλ. Οη αζζελείο, είηε πξφθεηηαη γηα ζχκαηα επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο είηε γηα πεξίνηθνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αθφκα θαη γηα νηθείνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη γχξηδαλ ζπίηη κε ηε θφξκα ηνπο ζθεπαζκέλε απφ ηε ιεπθή ζθφλε ηνπ ακηάληνπ) ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα μεθχγνπλ απφ ηελ αθάλεηα, ζηελ νπνία πνιινί ήζειαλ λα ηνπο θαηαδηθάζνπλ. Πξνζέθπγαλ ζηε Γηθαηνζχλε θαη απηήλ ηε ζηηγκή εθθξεκνχλ αξθεηέο ρηιηάδεο αγσγψλ. Βγήθαλ επίζεο ζηνπο δξφκνπο: ζηα ηέιε επηεκβξίνπ ηνπ 2001, άηνκα δηαδήισλαλ ζην Παξίζη. Γθξεκίδνπλ ηε ζπλαίλεζε πνπ νηθνδνκήζεθε γηα λα θαηαδηθαζζνχλ ζηελ θνηλσληθή αθάλεηα ηα ζχκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Χζηφζν, απαηηήζεθε έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο αγψλαο... ην Οιλέ-νπ-Μπνπά, ε ππφζεζε ηνπ Comptoir des Minéraux et Matières Premières (CMMP), αξρίδεη πξηλ απφ... εμήληα πέληε θαη πιένλ ρξφληα! Αο εμεηάζνπκε κεξηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ππφζεζεο. Πξώην ζηνηρείν: ε ρεηξφγξαθε έθθιεζε ηεο 3εο Ηνπιίνπ 1937, ε νπνία απεπζχλεηαη ζην Γήκαξρν ηνπ Οιλέ. Πελήληα έμη θάηνηθνη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο θνληά ζηα ζπίηηα ηνπο ελφο «εξγνζηαζίνπ πνπ ελδέρεηαη λα είλαη αλζπγηεηλφ ή επηθίλδπλν». Σν CMMP εκθαλίδεηαη σο ην κνλαδηθφ εξγνζηάζην ζηε Γαιιία πνπ πξαγκαηνπνηεί επεμεξγαζία ηνπ αθαηέξγαζηνπ ακηάληνπ, κε δηαρσξηζκφ ησλ ηλψλ θαη ιαλάξηζκά ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα αξλείηαη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ σο επηθίλδπλε εγθαηάζηαζε, ππνζηεξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα «απφιπηα αδξαλέο νξπθηφ». Δπηπιένλ, θαζψο ην CMMP εξγαδφηαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εζληθήο άκπλαο, δεηήζεθε απφ ηε Ννκαξρία ηεο ελ-ε-οπάδ λα κελ παξεκβάιεη εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σν 1937 είλαη αθφκα κηα επνρή αηζηνδνμίαο! Οη πξνιεηάξηνη δηακαξηχξνληαη ζηελ έθθιεζή ηνπο: «Παξά ηελ ηεξάζηηα επηβάξπλζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε κηα θαηλνχξηα πφιε, πνιινί εξγάηεο δελ δίζηαζαλ κπξνζηά ζηηο ζπζίεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα πγηή δσή ζηα πξνάζηηα, καθξηά απφ ην Παξίζη. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο αλζπγηεηλνχ εξγνζηαζίνπ ζα ηνπο θάλεη λα ράζνπλ ην κνλαδηθφ πιενλέθηεκα πνπ απφθηεζαλ: ηνλ θαζαξφ αέξα». Αλεζπρνχζαλ φηη «ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο αλζπγηεηλνχ εξγνζηαζίνπ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθείηαη απνθιεηζηηθά απφ εξγάηεο ζα έβιαπηε ηελ πγεία ησλ παηδηψλ». Δθείλε ηελ επνρή είραλ εκπηζηνζχλε ζηηο αξρέο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ θάζε πνιίηε... Γεύηεξν ζηνηρείν: ζηε θσηνγξαθία, ηα ζαξάληα θνξηηζάθηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, παξαηαγκέλα ζε ηέζζεξηο ζεηξέο, πνδάξνπλ καδί κε ηε δαζθάια ηνπο γηα ηελ θαζηεξσκέλε εηήζηα θσηνγξαθία. Σν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πνπ θηινμελεί 800 αγφξηα θαη θνξίηζηα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πελήληα κέηξσλ απφ ην «εξγνζηάζην ακηάληνπ». Οπσο θαη νη γεηηνληθέο κνλνθαηνηθίεο, δέρεηαη ηελ θαζεκεξηλή δφζε ζθφλεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπ CMMP. Ζ ζθφλε πεξηέρεη ακίαλην, κίθα θαη δηξθφλην, θαζψο ην CMMP ζξπκκαηίδεη θαη επεμεξγάδεηαη επίζεο θαη απηά ηα νξπθηά. ε απηήλ ηε θσηνγξαθία εηθνλίδεηαη θαη ε Νηθόι Βνπάλη, ε νπνία εθείλε ηελ επνρή ήηαλ 8 εηψλ. αξάληα ρξφληα αξγφηεξα, παξνπζηάδεη πξφβιεκα ζηνπο πλεχκνλεο, θαζψο εκθαλίδνληαη πιάθεο ζηνλ ππεδσθφηα. [2] Ο αδειθφο ηεο Πηέξ ήηαλ ιηγφηεξν ηπρεξφο: πέζαλε, ζε ειηθία 49 εηψλ, εμαηηίαο ελφο κεζνζειηψκαηνο [3] αθήλνληαο δχν παηδηά νξθαλά. ην πίζσ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο ππάξρεη κηα εκεξνκελία: Δδψ θαη είθνζη ρξφληα, ην CMMP δειεηεξηάδεη ηε δσή νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο. Οκσο, «ζαλ λα βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα ηνίρν. Οηαλ γξάθνπκε ζην Ννκάξρε, εθείλνο δελ απαληά», δηαπηζηψλεη ν Γήκαξρνο ηνπ Οιλέ [4]. Σξίην ζηνηρείν: «ε απηφ ην εξγνζηάζην ζπζίαζα ηξία ρξφληα απφ ηε δσή κνπ. Ζκνπλ 18 εηψλ. Καζψο ν παηέξαο κνπ ήηαλ εξγνδεγφο ζην ηκήκα παξαγσγήο, γλψξηζα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε ζην εξγνζηάζην κεηαμχ 1960 θαη Ο παηέξαο κνπ πέζαλε απφ θαξθίλν ζε ειηθία 58 εηψλ. Αιινη πέληε ζπγγελείο κνπ πέζαλαλ απφ ην ίδην είδνο θαξθίλνπ». Ζ θσλή ηνπ Ακπληειθαληέξ Μεδνπγθί πλίγεηαη. Χζηφζν, ην ζπκπέξαζκά ηνπ είλαη ηειεζίδηθν: «Απηφ ην θαηαξακέλν εξγνζηάζην δελ κφιπλε θαη ξχπαλε κνλάρα. θφησζε πνιιέο δεθάδεο αλζξψπσλ, νη νπνίνη ην κφλν πνπ δεηνχζαλ ήηαλ λα δνπιέςνπλ γηα λα δήζνπλ θαη νη νπνίνη δελ ήμεξαλ φηη δνχιεπαλ γηα λα πεζάλνπλ». Λεπθέο, γθξίδεο θαη καχξεο, νη εηθφλεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε: κεηά ηε δνπιεηά, νη εξγάηεο (απφ ηνπο 25, νη 21 ήηαλ μέλνη), θάηαζπξνη απφ ηε ζθφλε, βγαίλνπλ ζηελ απιή θαη πξνζπαζνχλ λα θαζαξηζζνχλ, δηψρλνληαο ηε ζθφλε κε ηνλ αεξνζπκπηεζηή. Γθξίδα ηα γεκάηα ακίαλην κεγάια ηζνπβάιηα πνπ αλνίγνληαη θαη αδεηάδνληαη ζηε ρνάλε ηνπ κεραλήκαηνο ζπζθεπαζίαο. Γθξίδα θαη ιεπθή ε ζθφλε πνπ καδεχεηαη κε ην θηπάξη απφ ην έδαθνο. Κάηαζπξα ηα ιαραληθά ζην γεηηνληθφ ρσξάθη, θαη ν πεξηβνιάξεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα πιέλεη κε άθζνλν λεξφ. Μαχξεο, ηέινο, νη εηθφλεο απφ ηνλ πφιεκν ηεο Αιγεξίαο, πνπ δελ έιεγε λα ηειεηψζεη: «Δπηρεηξήζεηο - ζθνχπα» ζηηο εμφδνπο ηνπ κεηξφ θαη μπινδαξκνί ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο Γθνπη-λη Οξ γηα ηελ ηξνκνθξάηεζε ησλ αιγεξηλψλ κεηαλαζηψλ. Δξγαηηθνί θαη ππάθνπνη, απηνί νη αιγεξηλνί εξγάηεο πνπ θαηάγνληαλ απφ ην Σιέκζελ [5] εξγάδνληαλ φζν ην δπλαηφλ θνληχηεξα ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο γηα λα απνθεχγνπλ ηηο επηθίλδπλεο κεηαθηλήζεηο... «Ζηαλ εξγαηηθνί άλζξσπνη. Γχν κνλάρα απφ απηνχο πέζαλαλ ζηε Γαιιία, νη ππφινηπνη πέζαλαλ κεηά ην γπξηζκφ ηνπο ζηελ Αιγεξία. Καλέλαο ηνπο δελ απφιαπζε ηε ρακειή ζχληαμή ηνπ», ζπλνςίδεη ν Μεδνπγθί. Πνηφο ζθφησλε ζην Οιλέ-νπ-Μπνπά; Καη πνηφο άθελε λα γίλεηαη θάηη ηέηνην; «Ο απνινγηζκφο είλαη καθάβξηνο», εμεγνχλ ν Εεξάξ Βνπάλη θαη ε ζχδπγφο ηνπ Νηθόι, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εδψ θαη έμη ρξφληα κηα πεηζκαηψδε έξεπλα. «Δρνπκε ήδε εληνπίζεη 30 πεξηπηψζεηο. Απφ απηέο νη 14 αθνξνχλ ζαλάηνπο. Δληεθα θάθεινη έρνπλ παξαδνζεί ζην δηθεγφξν πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε». Καηά ηε γλψκε ηνπο, ε επζχλε ηνπ βηνκήραλνπ είλαη αλακθηζβήηεηε: πξφθεηηαη γηα εξγνδνηηθή εγθιεκαηηθφηεηα, έλα είδνο εγθιεκαηηθφηεηαο γηα ην νπνίν δελ γίλεηαη πνηέ ιφγνο. Χζηφζν, ην ηείρνο ηεο ζησπήο επεθηείλεηαη θαη ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο: γηα λα θαηνξζψζνπλ λα ηνπο δνζνχλ ηα έγγξαθα πνπ δήηεζαλ, ρξεηάζηεθε λα πξνζθχγνπλ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Πξόζβαζε ζηα Γηνηθεηηθά Δγγξαθα (CADA). Ο θάθεινο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ράζεθε... θαη ζηε ζπλέρεηα μαλαβξέζεθε, ε έθζεζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο κεηά ηελ ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε ζην εξγνζηάζην είλαη αδχλαην λα βξεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο... Πνηφο ζθφησλε ζην Οιλέ-νπ-Μπνπά; Καη πνηφο θάιππηε ην έγθιεκα; ΦΟΝΗΚΑ ΔΡΓΟΣΑΗΑ Ακηδφι: ππάξρνπλ νλφκαηα πνπ είλαη αδχλαηνλ λα απνθχγεη θαλείο φηαλ εηζρσξήζεη ζην καχξν θφζκν ηνπ ζθαλδάινπ ηνπ ακηάληνπ: ην Ακηδφι, φπσο θαη ην Κνληέ-ηξ-Ννπαξφ, ην Εηζηέ θαη ηφζα άιια, ζπκίδεη έλαλ απφ ηνπο πην καθξνρξφληνπο αγψλεο πνπ δηεμήγαγε ην εξγαηηθφ θίλεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. ην Κιεξκφλ - Φεξάλ απνθαινχζαλ απηφ ην εξγνζηάζην «ιεπθή θόιαζε». «15 επηεκβξίνπ Δλψ πεξηκέλνπκε λα δνζεί ηέινο ζηελ απαξάδεθηε θαζπζηέξεζε πνπ επηδεηθλχεηε φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιάβαηε, έλαο εξγαδφκελνο ηνπ Ακηδφι πέζαλε. Δίλαη ην δέθαην πέκπην ζχκα απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε απηή ε ζχγθξνπζε (...). Απαηηνχκε λα ηεξήζεηε ηηο δεζκεχζεηο ζαο γηα ηελ επαλέληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άιιν θιάδν, ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςή ηνπο». ήκεξα, ε Ενδέη Ρνπληέξ, ε Μαξί-Εαλ Οπηηξθέλ θαη ε Μπξηδίη Πεζάξ μεζάβνπλ απφ ην αξρείν ηνπο ην παξαπάλσ ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ε πεξηθεξεηαθή επηηξνπή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο CGT ηεο Χβέξλεο ζηα Τπνπξγεία Δξγαζίαο θαη Τγείαο, ζην Ννκάξρε θαη ζην εξγνδνηηθφ Δπηκειεηήξην Ακηάληνπ. Οη εξγάηξηεο ηνπ Ακηδφι μεθίλεζαλ ηνλ αγψλα ηνπο ην Γεθέκβξην ηνπ 1974, κεηά ηελ αλαγγειία ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηεο νκαδηθήο απφιπζήο ηνπο. Απνθάζηζαλ λα θαηαιάβνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Καζψο εθείλε ηελ επνρή δελ είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ν ακίαληνο, απαηηνχλ ηελ... επαλαιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Οηαλ ν Αλξί Πεδεξά, Γηεπζπληήο Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθήο Δξεπλαο (CNRS) θαη ηνμηθνιφγνο θαηαθζάλεη απφ ην Παξίζη, φπνπ ε «Δπηηξνπή ηνπ Εηζηέ» είρε εμεγεξζεί ελάληηα ζηελ εθηεηακέλε παξνπζία ακηάληνπ ζηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε έθπιεμή ηνπο ζα είλαη απεξίγξαπηε. πληαξαγκέλνο απφ φζα αλαθαιχπηεη, ν Πεδεξά παίξλεη παξάκεξα ηε Μαξί-Εαλ θαη κεξηθέο άιιεο εξγάηξηεο: Με κεξηθέο θξάζεηο, ηνπο εμεγεί ηα πάληα: ηνλ ακίαλην, ηνλ θαξθίλν... «Μείλακε απνζβνισκέλεο», ζπκάηαη κηα απφ απηέο. «Απνθαζίζακε λα πνχκε ηελ αιήζεηα ζηηο άιιεο. Γηα κεξηθέο εκέξεο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάιεςε ηνπ εξγνζηαζίνπ κεηψζεθε ζηα δεθαπέληε. ηε ζπλέρεηα, ν ζπκφο ππεξίζρπζε θαη νη ππφινηπεο επέζηξεςαλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ θαηάιεςε θαη λα δεηήζνπλ ηελ παξνρή ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο». Δμνξγηζκέλεο θαη γεκάηεο πηθξία, αιιά γεκάηεο ζέιεζε γηα δσή, νη «Ακηδόι» κάρνληαη, ήδε απφ ην 1977, γηα ηελ επαλέληαμε ησλ απνιπζέλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δθείλε ηελ επνρή ν θφζκνο δελ θαιφβιεπε ηνλ άλεξγν, ηνπ νπνίνπ ην επίδνκα έθηαλε ζπρλά ην 90% ηνπ κηζζνχ. «Γελ αξγνχζαλ λα ζνπ θνιιήζνπλ ηε ξεηζηληά ηνπ ινπθαδφξνπ», ζπκάηαη ε Ενδέη. Ζ ηνπηθή εξγνδνζία ζεσξνχζε κηάζκαηα απηέο ηηο εξγάηξηεο πνπ είραλ ηνικήζεη λα θαηαιάβνπλ ην εξγνζηάζηφ ηνπο. Δπηπιένλ, θαηέθζαλαλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ακπνπξέλ γηα λα δεηήζνπλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο: πνηφο μέξεη θαιχηεξα εάλ φλησο ρξεηάδεηαη κηα αλάιπζε πηπέινπ, νη γηαηξνί ή απηέο νη εξγάηξηεο; Σα καχξα ρξφληα κφιηο άξρηδαλ. Μεξηθνί έγηλαλ αιθννιηθνί, άιινη απηνθηφλεζαλ: «Κεδέςακε αλζξψπνπο πνπ είραλ θηάζεη ζηα φξηα ηεο αληνρήο ηνπο». Ζ νινλπθηία δίπια ζην θέξεηξν κηαο ζπληξφθνπ, πνπ νξγάλσζαλ ην 1976 κπξνζηά ζην Γεκαξρείν, θάλεη ρεηξνπηαζηή κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή παξέκελε αθεξεκέλε. Ο θίλδπλνο πνπ δηέηξεραλ γίλεηαη πηα νξαηφο. Γηα πάληα. «ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 1995, δεκηνπξγείηαη ζην Κιεξκφλ - Φεξάλ κηα Δπηηξνπή Τπεξάζπηζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ Κιάδν ηνπ Ακηάληνπ». Σν δειηίν ηχπνπ πνπ ζηάιζεθε εθείλε ηελ εκέξα απαξηζκεί ηνπο ζηφρνπο ηεο Caper (Δπηηξνπή Ακηάληνπ: Πξφιεςε θαη Απνθαηάζηαζε): ελεκέξσζε, ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, ππνζηήξημε, θαη θαηαιήγεη: «Οη πξψελ εξγαδφκελνη ζηνλ θιάδν ηνπ ακηάληνπ, ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηελ αζζέλεηα, αλέζεζαλ ζηελ Δπηηξνπή ην θαζήθνλ λα πξνβάιεη ηε καξηπξία ηνπο θαη λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο». Δίθνζη ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηάιεςεο πνπ δηάξθεζε επηά ρξφληα, νη εξγαδφκελεο ζην Ακηδφι μαλαπαίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία. πλαληψληαη θαη πάιη θαη μαλαβξίζθνπλ ηνλ Πεδεξά. πκβνπιεχνληαη ηνλ θαηάινγν ησλ απνιπκέλσλ. Απφ ηνπο 270 εξγαδφκελνπο(εο), νη 60 έρνπλ πεζάλεη... χληνκα, ε Caper ζεκεηψλεη ηελ πξψηε επηηπρία ηεο, εμαζθαιίδνληαο κηα πξαγκαηηθή ζπιινγηθή παξαθνινχζεζε κεηά ηε ιήμε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (SPP), ε νπνία ππεξβαίλεη αθφκα θαη ηα φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. «Σν θεληξηθφ ζεκείν ήηαλ ν ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο, ε νκάδα», εμεγεί ε Ρνπληέξ. «Χζηφζν, νη δηάθνξνη ζεζκνί δελ βιέπνπλ κε θαιφ κάηη απηή ηελ εμέιημε. Πξνηηκνχλ λα πξνζπαζήζεη ν θαζέλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ηα βγάιεη πέξα κφλνο ηνπ, απνηξαβεγκέλνο ζηε γσληά ηνπ, πεγαίλνληαο ζηνλ πλεπκνλνιφγν ηεο γεηηνληάο ηνπ. Κάηη ηέηνην θάλεη ηα ζχκαηα αφξαηα γηα ηελ θνηλσλία. Με κηα ζπιινγηθή ηαηξηθή εμέηαζε ζε έλα εηδηθεπκέλν θέληξν, γηλφκαζηε ηα ζχκαηα ηνπ ακηάληνπ, ζηα νπνία αξρίδνπλ λα δίλνπλ επαλνξζψζεηο. Ζ ζρέζε κε ηνλ γηαηξφ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη ππάξρεη αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ καο». Σν δηαθχβεπκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, γηαηί πξφθεηηαη φλησο γηα θνηλσληθφ θαη φρη γηα ηαηξηθφ δήηεκα. Δλα γεγνλφο ην απνδεηθλχεη: ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν νπνίνο είρε ζπκθσλήζεη λα ππάξμεη ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Pechiney-Rhenalu ζην Ηζνπάξ, ππαλαρψξεζε κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ αξρίαηξνπ ηεο επηρείξεζεο. Απνδεηθλχεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ε Χβέξλε δελ επειέγε σο κία απφ ηηο ηξεηο πηινηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ εθαξκνγή, ζε εζληθφ επίπεδν, ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ ακίαλην. «Λαλάξηζκα, θιψζε, πιέμε, χθαλζε. Γνπιεηά, εηζπλνή (...). Ο ακίαληνο κε έρεη ζθνηψζεη. Ο ακίαληνο. Λεπθή ζθφλε. Αζπξε ζαλ ην ρηφλη. Υηιηάδεο ληθάδεο. Υξηζηνχγελλα φιν ην ρξφλν (...). Δζείο δελ ηελ μέξεηε απηήλ ηελ ηζηνξία! Ή, ηφηε, ηελ έρεηε μεράζεη! Σν "εξγνζηάζην ηεο ληξνπήο". Δθεί φπνπ 271 εξγαδφκελνη έπιεθαλ φιε κέξα ηε δνινθνληθή ίλα (...). Λαλάξηζκα, θιψζε, πιέμε. Να κελ κπνξείο πηα λα αλαπλεχζεηο. Να ηξαγνπδήζεηο. Να πεξπαηήζεηο. Να ρνξέςεηο. Αλαπεξία. Να θνβάζαη ηηο ζθάιεο». Αλνημε Σν ιεσθνξείν ζηξίβεη ζηε ζπλνηθία Αλαηφι Φξαλο ηνπ Κιεξκφλ - Φεξάλ. Μέζα ηνπ βξίζθνληαη νη ζεαηέο πνπ έρεη θαιέζεη ν Νηνκηλίθ Φξεληεθόλ. Κάζε ζηάζε πξνθαιεί κία λέα ζεαηξηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ «Αλαηνκία ηεο Αλαηνιίαο». Μπξνζηά ζην παιηφ εξγνζηάζην Ακηδφι αληερεί ε «Λεπθή λύρηα ΗΗΗ»: «Λαλάξηζκα, θιψζε...». ΜΑΥΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΣΡΗΔ Δίθνζη επηά ρξφληα έρνπλ πεξάζεη θαη ε ηζηνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ακηδφι εμαθνινπζεί λα γξάθεηαη θάζε κέξα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2001, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζην πιαίζην ηεο δίθεο ελάληηα ζην αθεληηθφ ηνπ Ακηδφι, ην νπνίν θαηεγνξείηαη γηα «αζχγγλσζηε (αζπγρψξεηε) βαξχηαηε ακέιεηα», ε Μαξία Ραθέι Φεξλάληεο, ε νπνία έρεη πξνζβιεζεί απφ πιάθεο ηνπ ππεδσθφηνο, εμεηάδεηαη απφ ηνλ Πλεπκνλνιφγν Γφθηνξα Ννξκάλη, ν νπνίνο ηεο ιέεη: «Γελ ππάξρεη θίλδπλνο θαξθίλνπ». Σφηε, εθείλε δίλεη ζην ζπλνκηιεηή ηεο ην πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηεο, Ενάν Φεξλάληεο, βνζθνχ ζηε αιακάλθα ηεο Ηζπαλίαο, ν νπνίνο είρε δνπιέςεη έλα ρξφλν ζην Ακηδφι θαη ν νπνίνο πέζαλε ην 1998, δχν κήλεο κεηά ηελ εκθάληζε κεζνζειηψκαηνο. Καη ε Φεξλάληεο ζρνιηάδεη: «Γελ έιαβα θακία απάληεζε. Ζ εμέηαζε ζηακάηεζε ζε απηφ ην ζεκείν». Απηέο νη καρεηηθέο εξγάηξηεο εμεγνχλ φηη νη κελχζεηο ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα γηα βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα δελ απνηεινχλ πξάμεηο εθδίθεζεο αιιά αίηεκα λα ππάξμεη ε αλαγλψξηζε πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα θιείζεη απηή ε ζειίδα. Να ινγνδνηήζεη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ν νπέλ, ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο. Χζηφζν, έλα εξψηεκα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αλαπάληεην: Πφζν άμηδε ζηε Γαιιία θαη πφζν αμίδεη αθφκα θαη ζήκεξα ν ζάλαηνο ελφο εξγάηε, κηαο εξγάηξηαο; ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002, ζηνλ Αξεην Πάγν, ν δηθεγφξνο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαπνηνχλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ακίαλην, επέιεμε λα επηηεζεί... ζηα ζχκαηα. Καηήγγεηιε ηελ «πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα δηθαζηήξηα, ε νπνία ελνξρεζηξψλεηαη απφ ηηο ελψζεηο ησλ ζπκάησλ». ηε ζπλέρεηα, θαηήγγεηιε ην «ζθπξνθφπεκα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο», απνζησπψληαο βέβαηα ην γεγνλφο φηη απηφο θαη νη πειάηεο ηνπ βξίζθνληαλ ηφζα ρξφληα ζην πξνζθήλην ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (βι. ην ακέζσο επφκελν άξζξν κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ησλ επηζηεκφλσλ»). ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ Υακέλνο θφπνο: ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2002, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην θάλεη δεθηή ηε κήλπζε γηα «βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα», ζεσξψληαο φηη επηρεηξήζεηο φπσο ε Eternit, ε Valeo θ.ά. έρνπλ απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο φρη κφλν ηελ «ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ κέηξα αζθαιείαο» αιιά θαη «ηελ ππνρξέσζε λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη» ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Καηαδηθάδνληάο ηεο ακεηάθιεηα λα απνδεκηψζνπλ ηα ζχκαηά ηνπο, εληζρχεη ηα ζχκαηα ηε ζηηγκή πνπ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ακηάληνπ ήιπηδαλ φηη ζα απαιιαγνχλ απφ νπνηαδήπνηε αζηηθή επζχλε.

3 ΦΖΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΛΗΓE ΣΖ MONDE DIPLOMATIQUE ΣΟ ΣΔΛΔΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑΔ ΦΖΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝΑ «Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, επηβάιινληαο ζην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ ηελ πιεξσκή ησλ απνδεκηψζεσλ, κέζσ ηνπ Κιάδνπ Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο). Ζ ςήθηζε ελφο λφκνπ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ ζα απνηεινχζε κηα δηθαηφηεξε ιχζε». Απηφ ππνζηεξίδεη ν Φηιίπ Πιηζόλ, δηθεγφξνο, κεηαμχ άιισλ, ηνπ πλδέζκνπ ησλ Γάιισλ Δξγνδνηώλ (Medef: Mouvement des Entreprises de France) θαη ηεο Eternit, ηελ επνκέλε ηεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ ηεο Δμ, ην νπνίν αλαγλψξηδε, ην Μάην ηνπ 2000, ηε βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα ησλ εξγνδνηψλ, δηθαηψλνληαο ελλέα κηζζσηνχο ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο Λα ελ. Οια απηά δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ γηα ηελ Απνδεκίσζε ησλ Θπκάησλ ηνπ Ακηάληνπ (FIVA) θαη γηα ην κέιινλ ηνπ. Σν FIVA ε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ 2001 (ν νπνίνο ςεθίζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2000) θαη ε ίδξπζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε έλα δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ην Οθηψβξην ηνπ 2001 ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% απφ ηνλ Κιάδν Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ ηνπ γεληθνχ θαζεζηψηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (δειαδή απφ ηνπο εξγνδφηεο) θαη θαηά 25% απφ ην Κξάηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη νθείιεη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ηηο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ ηα ζχκαηα, δελ έρεη δνζεί θακία εγγχεζε γηα ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ. Οκσο, απφ εθεηείν ζε εθεηείν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο, θαζψο νξηζκέλα επηδηθάδνπλ έσο θαη πεληαπιάζηα πνζά απφ άιια. Δμάιινπ, απηή ε απνδεκίσζε ρνξεγείηαη εθάπαμ, κε ηελ θαηαβνιή ελφο πνζνχ θαη φρη κε ηελ πιεξσκή κηαο ηζφβηαο ζχληαμεο, φπσο δεηνχζαλ νη ελψζεηο ησλ ζπκάησλ. Χζηφζν, πξνθχπηεη θαη ζνβαξφηεξν δήηεκα: ζχκθσλα κε κηα παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λφκνπ, φπνηνο δερζεί κηα πξνζθνξά απνδεκίσζεο απφ ην FIVA ράλεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη κήλπζε γηα βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα (ή λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη αξρίζεη ζηα δηθαζηήξηα). Απηή ε δηάηαμε, ζηελ νπνία ελαληηψζεθε ν Δζληθόο ύλδεζκνο γηα ηελ Τπεξάζπηζε ησλ Θπκάησλ ηνπ Ακηάληνπ (Andeva) [6], θαηαξγήζεθε απφ ηε Γεξνπζία. Χζηφζν, θαηά ηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ε ηφηε θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ηεο «πιεζπληηθήο αξηζηεξάο» ηελ επαλέθεξε ζηε Βνπιή. Σε ζηηγκή πνπ γηα πξψηε θνξά νη εξγάηεο - ζχκαηα παίξλνπλ καδηθά ην ιφγν θαη ππξνδνηείηαη κηα δηθαζηηθή δπλακηθή, κε έλα θχκα κελχζεσλ γηα βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα ελάληηα ζηνπο εξγνδφηεο, κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε κήπσο ην πνιηηηθφ δηαθχβεπκα γηα ηηο θπβεξλήζεηο (θαη ηνπο εξγνδφηεο) είλαη αθξηβψο ε απνδπλάκσζε απηήο ηεο δπλακηθήο. Βέβαηα, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα. Οκσο, νη πξνζθπγέο απνδεηθλχνληαη ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο. Δπηά κελχζεηο, νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ απφ ηνλ Andeva πξηλ απφ πεξηζζφηεξν απφ πέληε ρξφληα, βξίζθνληαη ζε λεθξφ ζεκείν. ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ Πεξηέξγσο, ε δεκηνπξγία ηνπ FIVA δελ μεζήθσζε ηηο θξαπγέο αγαλάθηεζεο ηηο νπνίεο ζπλεζίδεη ν ζχλδεζκνο ησλ εξγνδνηψλ (Medef) θάζε θνξά πνπ εηνηκάδεηαη θάπνην θνηλσληθφ κέηξν. Ζ Andeva παξαηεξεί φηη «ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο, ην FIVA δελ δηαζέηεη αθφκα νχηε Γηεχζπλζε, νχηε Πξφεδξν, νχηε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, νχηε πξνζσπηθφ, νχηε έληππα εγγξαθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκάησλ, ησλ νπνίσλ νη αθξνάζεηο αλαβιήζεθαλ αξθεηέο θνξέο (...). Απηή ε θαζπζηέξεζε ζέηεη νξηζκέλνπο απφ απηνχο ζε κηα θαηάζηαζε κε δηθαίνπ: ηνπο ζηεξεί ηνλ ππάξρνληα ηξφπν απνδεκίσζεο, ηα CIVI [7], ρσξίο λα ηα αληηθαζηζηά κε θάηη άιιν». Πέξα απφ ηε λνκηθή ηνπ άπνςε, ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα εζηθήο θχζεο. Πφζν κάιινλ πνπ ε επζχλε ησλ εξγνδνηψλ ζα κπνξνχζε λα εμαιεηθζεί εμαηηίαο ησλ παξελεξγεηψλ ελφο άιινπ λφκνπ, ηνπ λφκνπ ηεο 10εο Ηνπιίνπ 2000 γηα ηα αδηθήκαηα άλεπ πξφζεζεο: «Αληί λα επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε αλαγλψξηζε ηεο βαξχηαηεο αζχγγλσζηεο ακέιεηαο, απνζπλδένληαο ηνλ πνηληθφ απφ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ αδηθήκαηνο, απηφο ν λφκνο ελδέρεηαη λα έρεη ην αληίζεην απνηέιεζκα», γξάθεη ν Εεξάξ Βαζέ, Καζεγεηήο Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Σνπιφλ [8]. Πξάγκαηη, νη ελψζεηο ησλ ζπκάησλ πξνζπάζεζαλ λα αληηηαρζνχλ ζε απηήλ ηελ πξφηαζε λφκνπ πνπ «ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηελ επζχλε φζσλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ». Μάηαηα. Πέξα απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νιφθιεξνο ν ηνκέαο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο ζε φ,ηη αθνξά ηε δεκφζηα πγεία ζα κπνξνχζε λα απεηιεζεί απφ κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ λνκνινγία. Κάηη ηέηνην ζα είρε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο. ην ζθάλδαιν ηνπ κνιπζκέλνπ αέξα ελδέρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην ζθάλδαιν ηεο απνδεκίσζεο. ΖΜΔΗΩΔΗ [1] «Γειηίν ηεο Φπρν-Ογθνινγηθήο Δηαηξείαο», Νν 23, Παξίζη, 6/1999. [2] Πιάθεο ηνπ ππεδσθφηα: ίλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ππεδσθφηα. [3] Μεζνζειίσκα: θαξθίλνο ηνπ ππεδσθφηα πνπ νθείιεηαη ζηνλ ακίαλην. [4] Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο 11εο Οθησβξίνπ [5].η.Μ.: πεξηνρή ζηα δπηηθά ηεο Αιγεξίαο. [6] 22, rue des Vignerons, Vincennes Cedex. Σει.: [7] Commission d indemnisation des victimes d infraction. [8] «Droit social», Παξίζη, Ηαλνπάξηνο Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΧΝ ΣΟ ΣΔΛΔΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ Δ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Δλψ έλαο κεγάινο αξηζκφο ππεχζπλσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπ ακίαληνπ πξνζπαζεί λα μεραζζεί ε εκπινθή ηνπ ζηελ ππφζεζε, νξηζκέλνη άιινη θάλνπλ μεδηάληξνπα θαη πάιη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα πην απξφζκελα κέξε. ην Μπνξληφ, ν Καζεγεηήο Παηξίθ Μπξνζάξ, έλαο απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ρξήζεο ηνπ ακίαληνπ, δηεπζχλεη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε «κφιπλζε» ηνπ νπνίνπ είρε ζπκβάιεη. ην Κιεξκφλ Φεξάλ εγθαηαζηάζεθε πξφζθαηα ην LHCF Environnement, έλα εξγαζηήξην αλάιπζεο ζθφλεο, ηλψλ θαη άιισλ ζσκαηηδίσλ. Πνηφο είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπιφο ηνπ; Ο Νηαληέι Μπνπίδ, πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ εξγνδνηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Ακηάληνπ θαη κέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Ακίαλην (CPA) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Asbestos International Association [1]. Απηφ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο εξγάηξηεο ηνπ Ακηδφι: «ηελ αξρή θάλεηο ιεθηά "ακηαληψλνληαο" θαη φηαλ πεξάζεη πηα απηή ε επνρή, θάλεηο ιεθηά κε ηελ αθαίξεζε ηνπ ακηάληνπ». ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 απνδεηθλχεηαη κε αλακθηζβήηεην ηξφπν φηη ν ακίαληνο είλαη θαξθηλνγφλνο. Δθείλε ηελ επνρή, ν Καζεγεηήο Εαλ Μπηληόλ πξνβιεκαηίδεηαη: «Πηζηεχσ φηη δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα πεξηκέλνπκε ρξφληα κέρξη λα βξεζνχλ πεηζηηθφηεξεο απνδείμεηο γηα λα δηνξζψζνπκε ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην εζσηεξηθφ παξφκνησλ ρψξσλ» [2], γξάθεη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1975 ζρεηηθά κε ηε ξχπαλζε απφ ακίαλην ησλ ρψξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εηζηέ [3]. Χζηφζν, φηαλ ην 1982 έγηλε Γηεπζπληήο ηνπ Πλεπκνλνινγηθνχ Σκήκαηνο ζην Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Κξεηέηγ (Βαι-ληε-Μαξλ), ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Ακίαλην (CPA). Απηφο ν νξγαληζκφο, ν νπνίνο θαζνδεγείηαη απφ ην ιόκπη ηνπ ακηάληνπ ζε ζπλεξγαζία κε έλα γξαθείν εηδηθεπκέλν ζηελ επηθνηλσλία, ζα δηαρεηξηζζεί ην πξφβιεκα ηνπ ακηάληνπ ζηε Γαιιία επί δεθαπέληε ρξφληα, κε ηελ επινγία ησλ Κπβεξλήζεσλ... Μάιηζηα, ν Γφθησξ Μπηληόλ πξνζθέξεη ηελ θάιπςή ηνπ ζηελ θαλαδηθή βηνκεραλία ακηάληνπ, ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη «εμάιεηςε ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ ακηάληνπ επηθέξνληαο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ επηθάλεηά ηνπ» [4]. Δθείλε ηελ επνρή, είλαη κέινο ηεο εξεπλεηηθήο θαη κειεηεηηθήο νκάδα ηνπ Ννζνθνκείνπ Αλξί Μνληφξ (Κξεηέηγ), ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζηηο αλαπλεπζηηθέο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο παζήζεηο. Με ην θχξνο ηεο επηζηεκνληθήο απζεληίαο ηνπ αλήθεη ζηε Μνλάδα 139 ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Δξεπλα (Inserm) θαη δηεπζχλεη ηελ Κιηληθή ησλ Αλαπλεπζηηθψλ Παζνινγηψλ ηνπ Κξεηέηγ ν εκπεηξνγλψκνλαο παίξλεη ην ιφγν ζηα δηάθνξα δηεζλή ζπλέδξηα. Οηαλ γηα παξάδεηγκα πξνζθαιείηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1990 απφ ην Βξαδηιηάληθν ύλδεζκν Ακηάληνπ, ζπεχδεη λα θαζεζπράζεη: «εάλ ν ακίαληνο ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, είλαη αθίλδπλνο...». Σν κήλπκα απνδεηθλχεηαη νιέζξην γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ εληηκφηεηα ηνπ Καζεγεηή, θαζψο εθείλε ηελ επνρή ην Καλαδηθό Ηλζηηηνύην Ακηάληνπ ζπλερίδεη ηελ εθζηξαηεία γηα ηελ επαλάιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξπζνηηιηθνχ ακηάληνπ, κηαο πνηθηιίαο ακηάληνπ ε νπνία παξνπζηάδεηαη ςεπδψο σο αθίλδπλε. Ο Καζεγεηήο Μπηληόλ δελ είλαη ν κφλνο πνπ έρεη ιεξσκέλε ηε θσιηά ηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Καζεγεηή Παηξίθ Μπξνζάξ, Παλεπηζηεκηαθφ ζην Παλεπηζηήκην Paris-XII, Πλεπκνλνιφγν, εηδηθφ ησλ επαγγεικαηηθψλ παζνινγηψλ θαη εξεπλεηή ζην Inserm. Πξνβάιινληαο φινπο απηνχο ηνπο ηίηινπο, θηλεηνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ην κήλπκα φηη ν ακίαληνο είλαη αθίλδπλνο, επηζθεπηφκελνο αθφκα θαη ην κηθξφηεξν θέληξν δηαινγήο ησλ ηαρπδξνκείσλ πνπ έρεη κνλσζεί κε ακίαλην. Αθνχ ππνζηήξημε ην κχζν ηεο «ειεγρφκελεο ρξήζεο» ηνπ ακηάληνπ, ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε απφ ην CPA [5], μαλαζπλαληά ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995 ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ Μπηληόλ γηα λα ζπλππνγξάςεη κηα επηζηνιή πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ Πηέξ-Αληξέ Πεξηζόι, ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Καηνηθίαο: «Με θάζε αληηθεηκεληθφηεηα, ην CPA (...) έρεη θάλεη πνιχ θαιή δνπιεηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ». Απηνί πνπ δεηνχλ ηελ απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ «ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε γηα λα ζπείξνπλ αλεζπρία ζηνλ πιεζπζκφ...». ηνπ θ. Patrick Herman Monde Diplomatique πκπέξαζκα: «Γεδνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο ζπγθπξίαο, δελ λνκίδνπκε φηη είλαη ζθφπηκν λα ιάβνπκε βηαζηηθέο απνθάζεηο». Με άιια ιφγηα, είλαη επείγνλ λα κελ θάλνπκε ηίπνηα... Σελ παξακνλή ηεο απαγφξεπζεο ηνπ ακηάληνπ απφ ηελ Κπβέξλεζε, ν Καζεγεηήο Μπηληόλ ζα επηρεηξήζεη κηα αθξνβαηηθή κεηαζηξνθή. «Θα έπξεπε λα είρακε αληηηαρζεί ζπιινγηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ CPA» [6]. ΠΑΡΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Δηζη ρηίδνληαη νη θαξηέξεο ησλ θνξπθαίσλ επηζηεκφλσλ ηεο ηαηξηθήο... Ο Καζεγεηήο Μπηληόλ είλαη ζήκεξα ζπληαμηνχρνο. Οζνλ αθνξά ηνλ Καζεγεηή Μπξνζάξ, δηεπζχλεη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ Σκήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Παζνινγίαο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Μπνξληφ. Σνπ αλαηέζεθε επίζεο ε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ πνπ εθηέζεθαλ ζηνλ ακίαλην ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αθνπηηαλίαο. ην βάζξν ηεο νιπκπηάδαο ηεο παξαπιεξνθφξεζεο ππάξρνπλ ηξεηο ζέζεηο, φπσο ζπλεζίδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Καλείο δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ ηξίηε ζέζε ζην βάζξν ηεο αηίκσζεο απφ ηνλ Καζεγεηή Δηηέλ Φνπξληέ. Ο Φνπξληέ, εθηφο απφ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Πξόιεςε ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Κηλδύλσλ, ζπγθέληξσζε ηα αμηψκαηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ Φεξλάλ Βηληάι ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ Καζεγεηή Κιηληθήο Σνμηθνινγίαο, ηνπ κέινπο ηεο Ηαηξηθήο Αθαδεκίαο, θαη εξγαδφηαλ επίζεο σο ηαηξφο - ζχκβνπινο (ηδηαίηεξα ζηελ Air France). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καχξσλ ρξφλσλ ηνπ ακηάληνπ ζηε Γαιιία, ην φλνκά ηνπ έξρεηαη ηαθηηθά ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Κάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην 1964 θαη απνδεηθλχεη ην ηαιέλην ηνπ ην 1977, νξγαλψλνληαο ην ζπλέδξην «Ακίαληνο θαη θαξθηλνγελέζεηο ζηνλ άλζξσπν». Ο ζηφρνο ηνπ ιφκπη ησλ εξγνδνηψλ πνπ νξγαλψλεη απηφ ην ζπλέδξην είλαη λα θαηνξζψζνπλ λα κεηαπείζνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ θαη ηαηξηθφ θφζκν. Ο Εαλ Ρνπδό, Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Lariboisiere-Saint Louis, δελ μεγειάζηεθε: «Ζιπηδα φηη επξφθεηην γηα έλα αληδηνηειέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην. Οκσο, ηψξα κφιηο έκαζα φηη ν πξαγκαηηθφο νξγαλσηήο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ν ύλδεζκνο ησλ Βηνκεράλσλ Ακηάληνπ (...). Γελ κπνξψ λα δερηψ ην ελδερφκελν λα παξαπνηεζνχλ φζα ζα πσ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, γηαηί ην κφλν πνπ ελδηαθέξεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο είλαη λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο κε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο» [7]. Χζηφζν, ν Φνπξληέ δελ ην βάδεη θάησ: επσθεινχκελνο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ γηα ηνλ ακίαλην, ην 1982, πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ηνπ CPA καδί κε ηνλ Νηνκηλίθ Μνπαγέλ, ν νπνίνο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δξεπλαο θαη Αζθάιεηαο (INRS). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνξπθαίνη ππεχζπλνη ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ θφζκνπ ηεο πξφιεςεο εγθαηληάδνπλ κηα πεξίνδν ρεηξαγψγεζεο πνπ ζα δηαξθέζεη δεθαπέληε ρξφληα... ΟΗ ΑΘΔΝΔΗΔ Σν CPA ζα δηαιπζεί αζφξπβα ιίγν πξηλ απφ ηελ απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ. Χζηφζν, ν Καζεγεηήο Φνπξληέ πξφιαβε λα επηηχρεη ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Δζληθή Ηαηξηθή Αθαδεκία κηαο έθζεζεο πνπ δεκνζηεχηεθε ην ε απηήλ πεξηιακβάλνληαλ εθηηκήζεηο γηα ηε ζλεζηκφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηνλ ακίαλην, νη νπνίεο δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Τπνζηεξηδφηαλ επίζεο φηη κφλν ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηνλ ακίαλην πξνθαιεί αζζέλεηεο, ελψ επηρεηξνχληαλ λα ππνηηκεζεί ε ζεκαζία ηνπ ακίαληνπ σο αηηίαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα... Σίπνηα δελ ιείπεη απφ απηήλ ηελ έθζεζε, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ αθνξκή λα κελπζεί γηα δηαζπνξά ςεπδψλ εηδήζεσλ. Ζ κήλπζε ζα ηεζεί ζην αξρείν. Λίγν αξγφηεξα, ν θαζεγεηήο ζα ππνρξεσζεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ. ΖΜΔΗΩΔΗ [1]..η.Μ.: Asbestos ζηα αγγιηθά είλαη ν ακίαληνο. εργασiαυγεία 53 [2]. Δπηζηνιή ηνπ Μπηληόλ, κε ρξνλνινγία 20 Ννεκβξίνπ 1975, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ Μνξίο Αξβνλί, ζε απάληεζε ελφο άξζξνπ, «L amiante, un matériau à surveiller» (Ο ακίαληνο, έλα πιηθφ πνπ νθείινπκε λα πξνζέρνπκε), «Le Monde», 12 Ννεκβξίνπ [3]. Δθεί ζηεγάδνληαη ηα Παλεπηζηήκηα Παξίζη VI θαη VII. [4]. «Un nouvel avenir pour l amiante», «Le Monde», 8 Ηνπλίνπ [5]. Βι. «Santé et travail», επηζεψξεζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Fédération Nationale de la Mutualité Française, Απξίιηνο [6]. «Δπίζεκε εθηίκεζε παξαδέρεηαη φηη ν ακίαληνο ζα πξνθαιέζεη ηνπιάρηζην ζαλάηνπο ην 1996», «Le Monde», 3 Ηνπιίνπ [7]. Δπηζηνιή πνπ απεχζπλε ζηνλ Καζεγεηή Φνπξληέ, ζηηο 2 Μαΐνπ 1977.

4 4 εργασiαυγεία 5 ΠΟΗΟΗ ΚΡΤΒΟΝΣΑΗ ΣΖ ΚΟΝΖ ΣΟΤ ΑΜΗΑΝΣΟΤ; ΦΖΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝΑ Αθφκα θαη ζήκεξα, νξηζκέλα πξντφληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ειέγρσλ γηα λα δηαπηζησζεί ε ελδερφκελε ηνμηθφηεηά ηνπο. Χζηφζν, ζπρλά απαηηνχληαη δεθαεηίεο γηα λα δηαπηζησζνχλ επηζηεκνληθψο νη πγεηνλνκηθνί θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο εγθπκνλνχλ. Σν δξάκα ηνπ ακηάληνπ απνδεηθλχεη φηη απαηηείηαη ε πιήξεο αιιαγή ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη έσο ζήκεξα. Πξηλ δηαηεζνχλ νη πάζεο θχζεσο νπζίεο ζην θνηλφ, πξέπεη λα είκαζηε απφιπηα ζίγνπξνη φηη είλαη αβιαβείο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε ηε γλψκε ησλ πιένλ αξκφδησλ λα κηιήζνπλ γη απηά ηα δεηήκαηα. ησλ θ.θ. Marleen Teugels θαη Nico Krols Άξζξν κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Fondation Pascal Decroos (Φιάλδξα) Monde Diplomatique Αλ θαη, ήδε απφ ην 1962, κηα ζχζηαζε ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο αλέθεξε ηνπο θηλδχλνπο θαξθηλνγέλεζεο, ε νινθιεξσηηθή απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ ζηελ Δπξψπε εθαξκφζηεθε κφιηο ην Οη ιφγνη απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ εμ νινθιήξνπ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ιφκπη πνπ είραλ ζπγθξνηήζεη νη πξψελ γίγαληεο ηνπ ακηαληνηζηκέληνπ [1], φπσο ν ειβεηνβειγηθφο φκηινο Eternit [2], θαζψο θαη ζηελ αδξάλεηα ησλ θπβεξλήζεσλ [3]. ε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, ζην ζηφραζηξν ηεο δηθαηνζχλεο βξίζθνληαη ζήκεξα νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είραλ ελεκεξψζεη ή είραλ ελεκεξψζεη ειιηπψο ην πξνζσπηθφ ηνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε έθζεζή ηνπ ζηνλ ακίαλην. ηηο πξφζθαηεο δίθεο ελαληίνλ κεγάισλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ, νη ηειεπηαίεο ζπλερίδνπλ λα ηζρπξίδνληαη φηη αγλννχζαλ ηνπο θηλδχλνπο [4]. ηε Γαιιία, ην πιεκκειεηνδηθείν ηεο Ληι, κε ηελ απφθαζή ηνπ ηεο 4εο επηεκβξίνπ ηνπ 2006, θαηαδίθαζε ηελ εηαηξεία Alstom Power Boilers ζε πξφζηηκν επξψ επεηδή εμέζεζε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο ζηνλ ακίαλην ηελ πεξίνδν Πξφθεηηαη γηα ηε κεγίζηε πνηλή πνπ κπνξνχζε λα επηβάιεη γηα ην αδίθεκα ηεο «έθζεζεο ζε θίλδπλν ηεο δσήο ηξίησλ πξνζψπσλ». Καζψο ε δίσμε ζηξεθφηαλ επίζεο θαη ελαληίνλ ηνπ πξψελ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο, ν ππεχζπλνο θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε 9 κελψλ κε αλαζηνιή θαη ζε πξφζηηκν επξψ. ηα αζηηθά δηθαζηήξηα, ε εηαηξεία ππνρξεψζεθε λα θαηαβάιεη επξψ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο 150 εξγαδφκελνχο ηεο. Πέξπζη, ζηε ηθειία, ζε νθηψ πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο Eternit επηβιήζεθαλ πνηλέο θπιάθηζεο κε αλαζηνιή. Οη θαηαδηθαζζέληεο άζθεζαλ έθεζε. Απηή ηε ζηηγκή, ε Δηζαγγειία ηνπ Σνξίλνπ δηεμάγεη αλαθξίζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, νη νπνίεο ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ θνξπθαίσλ βειγηθψλ θαη ειβεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο. ΣΟ ΖΞΔΡΑΝ ΝΩΡΗ Ο ακίαληνο είλαη έλα ζαπκαηνπξγφ γεσινγηθφ πξντφλ, ην νπνίν ζπλδπάδεη κεγάιε αληνρή θαη ρακειφ θφζηνο θαη εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα εμνξχζζεηαη ζηα νξπρεία ηνπ Καλαδά, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Γελ είλαη, ινηπφλ, πεξίεξγν φηη νη βηνκήραλνη ηνλ ζεψξεζαλ κηα πξαγκαηηθή ρξπζνηφθν φξληζα θαη ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ παξαγσγή ρηιηάδσλ πξντφλησλ (ειελίη, κνλσηηθψλ, πθαζκάησλ, θξέλσλ θ.ιπ.). Όκσο, πνιχ λσξίο, ν ηαηξηθφο θφζκνο δηέβιεςε ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή. Ήδε απφ ην 1906, ν γάιινο ηαηξφο Δπηζεσξεηήο Δξγαζίαο Νηελί Οξηκπό είρε εληνπίζεη ηνλ θίλδπλν: πεξηέγξαθε ηηο «πλεπκνλνθνληάζεηο, ηνλ καξαζκφ ησλ πλεπκφλσλ θαη ηηο πιάθεο ζηνπο πλεχκνλεο» πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ελφο εξγνζηαζίνπ χθαλζεο θαη πιέμεο ακηάληνπ ζηα πεξίρσξα ηνπ Κνληέ-ζηξ-Ννπαξφ (πεξηνρή ηνπ Καιβαληφο). Σελ πξνζνρή ηνπ ηξάβεμε ν ζάλαηνο πελήληα εξγαηψλ ηεο επηρείξεζεο. Παξαηήξεζε δε φηη ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνξξφθεζεο ηεο ζθφλεο επέηξεςε ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη δεκνζίεπζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζε έλα απφ ηα πξψηα ηεχρε ηνπ Γειηίνπ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Χζηφζν, ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλνπκε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα λα γεληθεπζνχλ ηα κέηξα πξφιεςεο ζηα εξγνζηάζηα ακηάληνπ ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Βέβαηα, ηα κέηξα απηά απνδείρζεθαλ αλεπαξθή θαζψο ην πξντφλ είλαη θαξθηλνγφλν ζε βαζκφ πνπ λα κελ ππάξρεη επίπεδν έθζεζεο ηνπ αλζξψπνπ ζε απηήλ ηελ νπζία ην νπνίν λα κελ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Κη φκσο, ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε ρξήζε ηνπ ακηάληνπ έθζαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο. Ο θιάδνο γλψξηδε ηελ θαηάζηαζε θη σζηφζν εμαθνινχζεζε λα παξάγεη θαη λα πσιεί ζπλεηδεηά ην θεξδνθφξν δειεηήξην. Ζδε απφ ην 1962, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε απεπζχλεη ζηα έμη θξάηε κέιε ηεο ηφηε Δ.Ο.Κ. (Γεξκαλία, Βέιγην, Γαιιία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία) ζπζηάζεηο νη νπνίεο ζπλνδεχνληαλ απφ έλαλ θαηάινγν επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Απηφο ν θαηάινγνο, ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ [5] δελ αλέθεξε κνλάρα ηελ πλεπκνλνθνλίαζε πνπ πξνθαιεί ε ζθφλε ηνπ ακηάληνπ, αιιά θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Μηα έθζεζε εκπεηξνγλσκφλσλ, ησλ νπνίσλ ε γλψκε είρε δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή, πεξηέγξαθε κε ιεπηνκέξεηεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε έθζεζε ζηνλ ακίαλην. Απαξηζκνχζαλ δε ηηο θπξηφηεξεο πεγέο θηλδχλνπ, φπσο «ε παξαγσγή θαη ε κεηαπνίεζε πξντφλησλ ακηαληνηζηκέληνπ (γηα παξάδεηγκα ηχπνπ ειελίη), νη εξγαζίεο ζεξκνκφλσζεο ή ερνκφλσζεο θαη ε επεμεξγαζία απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην». Ζ έθζεζε ππνγξάκκηδε επίζεο ην γεγνλφο φηη νη αζζέλεηεο πξνζέβαιιαλ φζνπο εμεηίζελην άκεζα ή έκκεζα ζηνλ ακίαλην. Σν 1966, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέζηεζε λα επηρεηξεζεί κηα επξχηαηε θνηλνπνίεζε ηεο έθζεζεο, φρη κνλάρα ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηηο εξγνδνηηθέο θαη ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζηνπο ηαηξνχο εξγαζίαο, ζηα παλεπηζηήκηα θ.ιπ.: «Ζ επηηξνπή ειπίδεη φηη ε θαιχηεξε γλψζε ησλ θηλδχλσλ ζα ζπκβάιεη έκκεζα αιιά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ πξφιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ηαηξψλ». [6] Χζηφζν, ελψ νη πξψηεο κεξηθέο απαγνξεχζεηο ηεο παξαγσγήο ακηάληνπ ζεζπίζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ζηε νπεδία θαη ζηε Γαλία, ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλνπκε ην 2005 γηα λα ηζρχζεη ε πιήξεο απαγφξεπζή ηνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ήκεξα, ε ρξνλνηξηβή απηή απνδεηθλχεηαη θαηαζηξνθηθή. ηηο κέξεο καο πεζαίλνπλ φρη κφλν νη εξγαδφκελνη ζηνλ θιάδν ηνπ ακίαληνπ αιιά θαη νη νηθείνη ηνπο θαη φζνη θαηνηθνχζαλ θνληά ζε κνλάδεο παξαγσγήο. Σν 2029, ζηε Γπηηθή Δπξψπε ζα έρνπλ πεζάλεη απφ πλεπκνλνθνλίαζε θαη θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο άηνκα. [7] ηα ζχκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη άηνκα πνπ πνηέ δελ εξγάζηεθαλ ζηε βηνκεραλία ακηάληνπ. ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΚΑΡΣΔΛ Ζ βηνκεραλία ακηάληνπ θαηφξζσζε λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο πελήληα πεξίπνπ ρξφληα, ράξε ζηελ ηδηαίηεξα έμππλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη ιφκπηλγθ, ε νπνία εθαξκφζηεθε ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Οπσο εμεγεί ν νιιαλδφο δηθεγφξνο Μπνκπ Ρίεξο, εηδηθφο ζε ππνζέζεηο ακηάληνπ, «ηε δηεηία , ελψ ήηαλ ήδε ζε κεγάιν βαζκφ γλσζηέο νη παζνγφλεο ηδηφηεηεο ηνπ ακηάληνπ, ε παγθφζκηα βηνκεραλία ακηάληνπ νξγαλψζεθε ζε θαξηέι, ζηηο Ζλσκέλεο Δηαηξείεο Βηνκεραληώλ Ακηαληνηζηκέληνπ (SAIAC)» [8]. Οη επηρεηξήζεηο δηαίξεζαλ ηελ παγθφζκηα αγνξά ζε έλαλ κίλη ύλδεζκν Δζλώλ (miniature league of nations). Ζ εηήζηα έθζεζε ησλ Turner and Newall ηνπ 1929 απνδεηθλχεη κε παλεγπξηθφ ηξφπν ην γεγνλφο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, νη επηρεηξήζεηο ήηαλ επίζεο παξνχζεο ζηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Δξγαζίαο (I.L.O.) πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ ακίαλην θαη ζηελ πλεπκνλνθνλίαζε πνπ πξνθαιεί ν ακίαληνο. Ζ βηνκεραλία ηνπ ακηάληνπ είρε πιένλ ραξάμεη ηνλ δξφκν πνπ έκειιε λα αθνινπζήζεη. ην εμήο, ζα ζπλέρηδε πεηζκαηηθά λα αληηθξνχεη ηηο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο πνπ ζα εθδειψλνληαλ ελαληίνλ ηεο θαη ζα ππεξαζπηδφηαλ κε λχρηα θαη κε δφληηα ηηο ζέζεηο ηεο». Έθηαζε κάιηζηα ην θαξηέι ζην ζεκείν λα ηνξπηιίζεη ηηο έξεπλεο νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ. Έηζη, ην 1965, ν ζχλδεζκνο ησλ παξαγσγψλ ακηάληνπ απαγφξεπζε ηελ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ζηνλ δηάζεκν γάιιν πλεπκνλνιφγν Εηλη Σηξηάθ, ν νπνίνο επηζπκνχζε λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηηο αηηίεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ππεδσθφηα ελφο αζζελή ηνπ, πνπ εξγαδφηαλ ζηε βηνκεραλία ακηάληνπ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ Σηξηάθ δελ απνηεινχζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε: ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν πλεπκνλνιφγνο Ηξβηλγθ έιηθνθ απέδεημε κε αδηάζεηζην ηξφπν ηνλ ξφιν ηνπ ακηάληνπ ζηελ εκθάληζε ησλ θαξθίλσλ ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηνο. Σν 1964, ε Αθαδεκία ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Νέαο Τφξθεο νξγάλσζε έλα δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηηο βηνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ακηάληνπ, ζην νπνία πξνήδξεπζαλ νη δφθηνξεο έιηθνθ θαη Σδέηθνκπ Σζεξγθ. Απηφ ην ζπλέδξην απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηε γλψζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο νπζίαο. Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο έθζεζεο πνπ πξνέθπςε απφ ην ζπλέδξην, ππάξρεη πιένλ νκνθσλία ησλ επηζηεκφλσλ γχξσ απφ ην πξφβιεκα. Ο έιηθνθ αλέιαβε λα γλσζηνπνηήζεη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ζηε βηνκεραλία : ζπλέηαμε εθζέζεηο θαη δεκνζίεπζε πνιιά θείκελα, ελψ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ αλαθέξζεθαλ θαη απφ πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Oπσο καζαίλνπκε απφ έγγξαθα ηεο εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ακηάληνπ, ε εμέιημε απηή ζπλέβαιε ζην λα ηνλ ζεσξήζεη ν θιάδνο «επηθίλδπλν άλζξσπν» [9]. Μεηά ην δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ 1964, ε ακεξηθαληθή πνιπεζληθή Owens Corning θπθινθφξεζε ην εμήο εζσηεξηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα: «Απηή ηε ζηηγκή, απηφ πνπ καο απαζρνιεί είλαη λα θαηνξζψζνπκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν γηα λα εκπνδίζνπκε ηνλ έιηθνθ λα καο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη λα επεξεάζεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ καο» [10]. ΚΟΗΝΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηεζλνχο Γηάζθεςεο ησλ Οξγαλώζεσλ γηα ηελ Eλεκέξσζε ζε Zεηήκαηα Aκηάληνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 θαη 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 1971 ζην Λνλδίλν, νη βηνκήραλνη ηνπ ακηάληνπ ζπδήηεζαλ πιένλ ηελ θνηλή ζηξαηεγηθή ηνπο [11]. Ο Πξφεδξνο Φ. Υόνπ ηεο Δπηηξνπήο Δλεκέξσζεο γηα ηνλ Ακίαλην (Asbestos Information Committee) κε έδξα ην Μάληζεζηεξ [12] ζπκβνχιεπζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο απζηεξφηεξεο πνιηηηθήο πνπ ζπδεηνχληαλ εθείλε ηελ επνρή: «Πξφθεηηαη γηα ηνλ απινχζηεξν ηξφπν γηα λα αληηηαρζνχκε ζηελ πηνζέηεζε απζηεξψλ κέηξσλ θαη γηα λα επεξεάζνπκε ηε λνκνζεζία». Πξνβιέπνληαο δε φηη νη επηζέζεηο ελάληηα ζηνλ ακίαλην ζα πνιιαπιαζηάδνληαλ, θάιεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα αλαιάβνπλ θνηλή δξάζε: λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ιφκπη, κηα επηηξνπή δξάζεο, πνπ ζα ζπλεξγαδφηαλ κε κηα θαιή εηαηξεία δεκφζησλ ζρέζεσλ θαη κε έλαλ εηδηθεπκέλν εθπξφζσπν Σχπνπ. Οη ζηξαηεγηθέο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ ακίαληνπ κνηάδνπλ πνιχ κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο θαπλνβηνκεραλίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Άιισζηε, ζπλεξγάδνληαλ κε ην ίδην γξαθείν δεκφζησλ ζρέζεσλ, ηνπο Hill and Knowlton. χκθσλα κε ηνλ Εαλ Πνι Σετζνληέξ, ηνλ δηθεγφξν ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ ζηε Γαιιία, «νη παξαγσγνί ακηάληνπ πινπνίεζαλ ην 100% ησλ φζσλ ειέρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο δηάζθεςεο. Έηζη, ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηήζεθε ζηε Γαιιία ην 1977 ήηαλ ιηγφηεξν απζηεξφ απφ ην αληίζηνηρν βξεηαληθφ πνπ είρε πηνζεηεζεί ην Οη βξεηαληθέο ελψζεηο ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ λφκν καο "άδεηα δηάπξαμεο θόλσλ"». Οη πνιπάξηζκεο αγσγέο πνπ θαηαηέζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θέξλνπλ ζηε δεκνζηφηεηα ηα εζσηεξηθά έγγξαθα ησλ βηνκεραληψλ ακηάληνπ. Απηά ηα ληνθνπκέληα κάο δίλνπλ κηα ηδέα ησλ ακαξηεκάησλ ηνπ θιάδνπ: πξάγκαηη, ηα κέιε ηνπ SAIAC ζπλεδξίαδαλ ηαθηηθά γηα λα θαηαζηξψζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηζέζεηο ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ ζπλδηθάησλ, ηνπ ηχπνπ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Κάζε θνξά πνπ νη Βέιγνη θαη νη Διβεηνί ηζχλνληεο ηεο Eternit νξγάλσλαλ κηα παλεπξσπατθή ζπλάληεζε, ε εκεξήζηα δηάηαμε πεξηείρε πάληα ην ζέκα «ακίαληνο θαη πγεία». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηζθφπεζεο ηεο Καηάζηαζεο πνπ νξγαλψζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ ηνπ 1979 ζην Παξίζη, νη εθπξφζσπνη ησλ παξηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ: «Απνδείρζεθε αλαγθαίν λα επελδπζνχλ ζεκαληηθά πνζά γηα λα ππνζηεξηρζεί ην ιφκπη ηνπ ακηάληνπ ζε δηάθνξα επίπεδα ζηελ Δπξψπε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηα ζπλδηθάηα, ζηνπο πειάηεο θαη ζηνλ πνιηηηθφ θφζκν. Μαθξνπξφζεζκα, ην ζπκθέξνλ ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ακηάληνπ είλαη λα αλαδεηήζεη πξντφληα πνπ ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ ακίαλην. Χζηφζν, είλαη αλαγθαίν λα κελ εγθαηαιείςεη ηνλ ακίαλην θακία εηαηξεία» [13.] ΠΗΔΖ ΣΖΝ ΔΟΚ Ζ ζηάζε πνπ έπξεπε λα πηνζεηεζεί απέλαληη ζηελ ΔΟΚ θαζνξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηζθόπεζεο ηεο Καηάζηαζεο ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1981 πνπ έιαβε ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο. Oπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ έθζεζε, ε πιεηνλφηεηα φζσλ ζπκκεηείραλ ζηε δηάζθεςε «αηζζαλφηαλ φηη ν θιάδνο νθείιεη λα αγσληζηεί γηα ηνλ ακίαλην ζηελ Δπξψπε. Οη δξάζεηο καο νθείινπλ λα εζηηαζηνχλ ζην λα εκπιέμνπκε ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ ππφζεζή καο, ηδηαίηεξα εάλ ζηελ εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα ππάξρνπλ εξγνζηάζηα ακηάληνπ. Πξέπεη επίζεο λα νξγαλψζνπκε δξάζεηο γηα λα ηνλψζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνξέσλ απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηψληαη νη παξαγγειίεο καο (αξρηηέθηνλεο, κειεηεηηθά γξαθεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο) αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ βαζηθψλ πξντφλησλ ακηάληνπ» [14]. Πξνηνχ ηζρχζεη ηειηθά κεηά απφ κεγάιε θαζπζηέξεζε- ε απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ ζηελ Δπξψπε, δφζεθε κηα επίπνλε κάρε, ε νπνία δηέθεξε απφ ρψξα ζε ρψξα. Έηζη, ζηελ Ηηαιία, θηλεηνπνηήζεθε ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Ο ζπλδηθαιηζηήο Νηθόια Πνληξάλν ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαζίαο (CGIL) δελ άξγεζε λα ππνςηαζηεί ηη ζπλέβαηλε φηαλ βξέζεθε, ζε ειηθία είθνζη ηεζζάξσλ εηψλ, ζε έλα εξγνζηάζην ακηάληνπ: «ηνλ δξφκν γηα ηε δνπιεηά, δηαζηαπξσλφκνπλα ζρεδφλ θαζεκεξηλά κε θεδείεο. Σν εξγνζηάζην ηνπ Καδάιε έκνηαδε ήδε εηνηκφξξνπν. Γχν κήλεο κεηά ηελ πξφζιεςή κνπ εληάρζεθα ζην ζπλδηθάην. Δθείλε ηελ επνρή δελ ήηαλ εχθνιν λα πείζεηο ηνπο εξγαδφκελνπο. Απφ απηή ηε δνπιεηά έβγαδαλ ην ςσκί ηνπο. Χζηφζν, ε θνηλή ινγηθή ππεξίζρπζε. Σί λα ηνλ θάλεηο ηνλ κηζζφ φηαλ ζε ζθνηψλεη ε δνπιεηά πνπ θάλεηο;» ρεδφλ είθνζη θνξέο, νη εξγαδφκελνη πήγαλ κε ιεσθνξεία έσο ηε Ρψκε θαη θαηαζθήλσζαλ κπξνζηά ζην ηηαιηθφ Κνηλνβνχιην θαη ζηα εκπιεθφκελα ππνπξγεία. Απαηηνχζαλ θίιηξα, κάζθεο θαη πεξηζζφηεξν πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Οξγάλσζαλ καθξνρξφληεο απεξγίεο θαη πξνθάιεζαλ ηελ επηβξάδπλζε ηεο παξαγσγήο. Oια απηά κέρξη ην 1992 πνπ ςεθίζηεθε ν λφκνο ελάληηα ζηε ρξήζε ηνπ ακηάληνπ. Ο Μπξνύλν Πέζθε, πξψελ Γξακκαηέαο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο CGIL, δειψλεη αγαλαθηηζκέλνο: «Σν δξάκα καο ζπλερίδεηαη εδψ θαη 25 ρξφληα. Απαηηνχκε απφ ηα πξψελ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Eternit ηνπιάρηζηνλ λα απνδεκηψζνπλ αμηνπξεπψο ηα ζχκαηα. Χζηφζν, γηα ηελ ψξα, δελ ην έρνπκε θαηνξζψζεη. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα θηλεζνχλ ζπληνληζκέλα ηα ζπλδηθάηα, νη εξγαδφκελνη θαη νη πεξίνηθνη». Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΓΚΟΤΑΡΗΝΗΔΛΟ Οη νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ηνπ Καδάιε έρνπλ ελαπνζέζεη ζήκεξα φιεο ηηο ειπίδεο ηνπο ζηνλ εηζαγγειέα Ραθαέιε Γθνπαξηληέιν, ν νπνίνο, απφ ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν ζην Σνξίλν ζπγθεληξψλεη εδψ θαη πέληε ρξφληα απνδεηθηηθφ πιηθφ ελάληηα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ παιαηνχ εξγνζηαζίνπ ακηαληνηζηκέληνπ ηεο Eternit. Ο έξηδην Μπνλέην, ν δηθεγφξνο πνπ κάρεηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα γηα ηε δηθαίσζε ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ, εμεγεί: «Ο βέιγνο βαξφλνο Λνπί ληε Καξηηέ ληε Μαξζηέλ (Eternit Βειγίνπ) θαηεγνξείηαη απφ θνηλνχ κε ηνπο Διβεηνχο Σόκαο θαη ηέθαλ κηληράηλη (δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Eternit Διβεηίαο) γηα ζνβαξφηαηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ζε απηήλ ηελ ππφζεζε. Διπίδσ φηη ζα ππάξμεη έλαο ζπκβηβαζκφο πξηλ απφ ηε δίθε. Δάλ φκσο ν εηζαγγειέαο ελαληησζεί ζε νπνηνλδήπνηε ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππφζεζεο, ηειηθά ζα δηεμαρζεί ε δίθε. Πξνζσπηθά, ζα πξνηηκνχζα έλαλ ζπκβηβαζκφ πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ. Ζ θπιάθηζε ησλ θνξπθαίσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δελ ζα καο πξνζθέξεη ζήκεξα θάηη ην ζεκαληηθφ». ηελ Οιιαλδία, ηα ζχκαηα ηνπ ακηάληνπ απνιακβάλνπλ απηήλ ηε ζηηγκή ηα νθέιε πνπ ηνπο εμαζθάιηζε έλαο παξφκνηνο ζπκβηβαζκφο. Οπσο δήισζε ν δηθεγφξνο Μπνκπ Ρίεξο, ν νπνίνο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία έρεη εθπξνζσπήζεη ζχκαηα ηνπ ακηάληνπ (αλάκεζά ηνπο θαη δεθάδεο ζχκαηα ηεο Eternit), «ν δηαθαλνληζκφο δελ επηηεχρζεθε εχθνια. Γελ ήηαλ εχθνιν λα πείζνπκε ηνπο εξγάηεο λα πξνρσξήζνπλ ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο. Αηζζάλνληαλ ζαλ λα ρηππνχζαλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δνπιεηά, κέζα ζην εξγνζηάζην φπνπ δνχιεπαλ. Μεηά απφ κεγάιε επηκνλή, ην 1989, ηξεηο ρήξεο πξψελ εξγαηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Γθνπξ έδεηρλαλ πξφζπκεο λα θαηαζέζνπλ κήλπζε ελάληηα ζηελ Eternit. Σφηε, ε Eternit πξφηεηλε κηα ινγηθή απνδεκίσζε θαη νη ρήξεο ηε δέρζεθαλ». Απφ εθείλε ηε ζηηγκή, νη πξνζθπγέο ζηε Γηθαηνζχλε ζπζζσξεχνληαη. ρεδφλ θάζε θνξά ε Eternit ππνρσξεί. Οπσο εμεγεί ν Ρίεξο, «ην 1999 ε Eternit είρε ράζεη ηφζν πνιιέο δίθεο, πνπ εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα θαη πξφηεηλε έλαλ δηαθαλνληζκφ γηα ηνπο πξψελ εξγαδφκελνχο ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πιένλ λα θαηαζέζνπλ αγσγή ηα ζχκαηά ηεο. Ζ Eternit θαηαβάιιεη κηα γεληθή απνδεκίσζε (χςνπο επξψ) θαη κηα απνδεκίσζε γηα ήδε δηαπηζησζείζα ζσκαηηθή βιάβε, ε νπνία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζηηο επξψ. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ε Eternit πξφηεηλε επίζεο θαη έλαλ ζπκβηβαζκφ γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο. Πξηλ απφ έμη κήλεο, επηηεχρζεθε επίζεο έλαο δηαθαλνληζκφο γηα ηα ζχκαηά ηεο πνπ δελ είραλ δνπιέςεη ζηελ επηρείξεζε, ππφ ηνλ φξν λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο». Οκσο, γηαηί άξαγε ζηνλ ράξηε ηεο Δπξψπεο ππάξρνπλ δχν ζθνηεηλέο θειίδεο, νη ρψξεο φπνπ έσο πνιχ πξφζθαηα ην πξφβιεκα ηνπ ακηάληνπ εκθαληδφηαλ ζπαληφηαηα ζηελ πνιηηηθή εκεξήζηα δηάηαμε; ίγνπξα δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ην Βέιγην θαη ηελ Διβεηία, ηηο ρψξεο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε δηθέθαιε Eternit, ε νπνία δηνηθείηαη απφ δχν νηθνγέλεηεο επηρεηξεκαηηψλ, ηνπο κηληράηλη θαη ηνπο Δκζάλ. Οη κέηνρνη ηεο Eternit Βειγίνπ αλήθνπλ ζηελ παιαηφηεξε αξηζηνθξαηία ηεο ρψξαο θαη ζηελ αθξφθξεκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ νηθνγέλεηα Δκζάλ ήηαλ, απφ ηηο αξρέο θηφιαο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, κηα πινχζηα νηθνγέλεηα επηρεηξεκαηηψλ, ε νπνία απνιάκβαλε ηεο γεληθήο εθηίκεζεο, αθφκα θαη ηεο βαζηιηθήο απιήο. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΤΠΟΘΔΖ Ζ νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο θιάδνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπείηαη ή εθπξνζσπήζεθε κε αξθεηά κέιε ζηα εγεηηθά θιηκάθηα ησλ εηαηξεηψλ ηεο Eternit: ν βαξφλνο Λνπί ληε Καξηηέ ληε Μαξζηέλ, νη Εαλ-Μαξί, ηαληζιάο θαη Κινλη Δκζάλ, ν Πνι Εαλζέλ ληε Λεκπάλ... Ζ Eternit ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα κε ειάρηζηε δηαθάλεηα ε εηαηξεία (φπσο θαη ν ζεκεξηλφο φκηινο Etex) δελ εηζήρζε πνηέ ζην ρξεκαηηζηήξην ήηαλ νξγαλσκέλε κε θενπδαξρηθφ ηξφπν θαη ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ηεο θιηκάθηα δηαηεξνχζαλ ζηελέο ζρέζεηο κε εμέρνληεο πνιηηηθνχο. Πνιχ πην ζηελέο απφ εθείλεο πνπ δηαηεξνχζαλ κε ηνλ κέζν εξγαδφκελν. ην Βέιγην, κνλάρα νη κηζζσηνί πνπ αζζέλεζαλ εμ αηηίαο ηνπ ακηάληνπ ηπγράλνπλ απνδεκίσζεο απφ ην Σακείν Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νη νηθείνη ησλ κηζζσηψλ θαη νη πεξίνηθνη αθέζεθαλ ζηελ ηχρε ηνπο. Oκσο, κηα πξφζθαηε ζεηξά άξζξσλ ηνπ ηχπνπ δεκηνχξγεζε κεγάιν ζφξπβν. Δηζη ε βειγηθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε λα δηαζέηεη θάζε ρξφλν απφ ην 2007 δέθα εθαηνκκχξηα επξψ ζε έλα Σακείν γηα ηα Θχκαηα ηνπ Ακηάληνπ. Σν εάλ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζα αλαιάβεη κνλάρα ην Γεκφζην ή ζα ζπκβάιεη ζε απηήλ θαη ε βηνκεραλία ηνπ ακηάληνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζην Κνηλνβνχιην. Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζθάλδαιν ηνπ ακηάληνπ αθνξά έλα ζπιινγηθφ παξάπησκα, νη πξψελ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζην Βέιγην δελ έρνπλ πνιινχο ιφγνπο λα θνβνχληαη ηηο αμηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο γηα απνδεκίσζε. Με βάζε κηα ζπκθσλία πνπ ζπλήςαλ ε θπβέξλεζε, νη βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ θαη ηα ζπλδηθάηα, νη εξγαδφκελνη πνπ απεπζχλνληαη ζην Σακείν Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ δελ κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ δηθαζηηθά ελάληηα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθηφο θη αλ θαηνξζψζνπλ λα απνδείμνπλ φηη νη παξαιείςεηο ηνπο νθείινληαλ ζε πξφζεζε. Έηζη, κέρξη ζήκεξα, ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα εθθξεκεί κνλάρα κία δίθε. ηελ Διβεηία επηθξαηεί ε ίδηα θαηάζηαζε. Ζ νηθνγέλεηα κηληράηλη δηαδξακαηίδεη ηνλ ίδην ξφιν κε ηελ νηθνγέλεηα Δκζάλ. Οη αδειθνί Σόκαο θαη ηέθαλ κηληράηλη ειέγρνπλ κεγάιν ηκήκα ηεο ειβεηηθήο νηθνλνκίαο. Ο ηέθαλ κηληράηλη ππήξμε ζεκαληηθφο κέηνρνο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Swissair, ηεο Nestle, ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ UBS, ηεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο θηλεηήξσλ Asea Brown Boveri θαη ηεο Swatch. Ο Σόκαο κηληράηλη ειέγρεη ηνλ γίγαληα ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο Holcim (πξψελ ηξάπεδα Holder). Ο ηέθαλ κηληράηλη, πξψελ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο Eternit Διβεηίαο, αξλείηαη θάζε επζχλε θαη ππεξεθαλεχεηαη ζήκεξα φηη απνηειεί κηα απφ ηηο αηκνκεραλέο ηεο αεηθφξνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο [15]. Χζηφζν, ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Οθησβξίνπ, ε ζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο Eternit Διβεηίαο δεκηνχξγεζε έλα ίδξπκα γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη ε αζζέλεηά ηνπο πξνθιήζεθε απφ ηνλ ακίαλην ηεο Eternit θαη φηη, εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο. Σα θνλδχιηα απηνχ ηνπ ηδξχκαηνο πεξηνξίζηεθαλ ζηα επξψ. Οκσο, νη πνιπάξηζκεο δίθεο θαη αηηήζεηο απνδεκίσζεο δελ ζα ζέζνπλ ηέξκα ζην πξφβιεκα ζηελ Δπξψπε. Πξέπεη λα απνζπξζνχλ ηφλνη ακηάληνπ, ηφζν απφ θαηνηθίεο ηδησηψλ φζν θαη απφ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δεκφζηα θηίξηα. Οκσο, ζπάληα γηα λα κελ πνχκε πνηέ ε πξψελ βηνκεραλία ηνπ ακηάληνπ αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εμπγίαλζε ησλ θηηξίσλ, ελψ νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε βξίζθνληαη θνξησκέλνη κε ηα «απφβιεηα». Ζ ΔΗΡΑ ΣΩΝ ΦΣΩΥΩΝ Δάλ εθείλε ηελ επνρή ε βηνκεραλία γλψξηδε ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο θαη ηελ είρε εθαξκφζεη, ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ δελ ζα είρε θζάζεη πνηέ ζε παξφκνηα επίπεδα. Μπνξνχκε σζηφζν λα αλαξσηεζνχκε θαηά πφζνλ ε βηνκεραλία γεληθά θαη ε Δπξψπε εηδηθφηεξα έρνπλ απνθνκίζεη ηα αλαγθαία δηδάγκαηα απφ απηφ ην δξάκα. Όηαλ άξρηζε ζηαδηαθά λα απαγνξεχεηαη ν ακίαληνο ζε δηάθνξεο ρψξεο, νη δπηηθέο βηνκεραλίεο πνχιεζαλ ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ή ηνπο ρνξήγεζαλ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο. Οπσο δήισζε ν Ξαβηέ Ενλθρίεξ, Πξφεδξνο ηεο Βειγηθήο Eλσζεο ησλ Θπκάησλ ηνπ Ακηάληνπ (ABEVA), ζηε δηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 22 θαη 23 επηεκβξίνπ ηνπ 2005, «ν ακίαληνο απνηειεί πξφβιεκα γηα φιεο ηηο ρψξεο, είλαη έλα γηγάληην ρηαπφδη πνπ απιψλεη παληνχ ηα πινθάκηα ηνπ. ην εμήο, απηφ πνπ απαγνξεχεηαη ζηηο ρψξεο καο επηηξέπεηαη αιινχ, εθεί φπνπ ην εξγαηηθφ δίθαην δελ επηβάιιεη ηφζνπο πεξηνξηζκνχο, εθεί φπνπ ηα επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα, εθεί φπνπ ην ιφκπη ηνπ ακηάληνπ παξακέλεη ηζρπξφ» [16]. Καη κηα ρψξα «ππφδεηγκα», φπσο ν Καλαδάο, ζπλερίδεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηα νξπρεία ακηάληνπ πνπ δηαζέηεη. Κη απ φ,ηη θαίλεηαη, δελ ζα ζηακαηήζεη κέρξη λα εμαληιεζνχλ ηειείσο ηα θνηηάζκαηά ηνπο. ΖΜΔΗΩΔΗ [1]. Μέζνδνο πνπ επηλφεζε ν Λνύληβηγθ Υάηζρεθ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, θαη ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αλάκεημε ηλψλ ηνπ ακηάληνπ κε ην ηζηκέλην. [2]. Σν Eternit είλαη κηα επξεζηηερλία ε νπνία έδσζε ην φλνκά ηεο ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ αλαγθαζηηθά ζηνπο ίδηνπο ηδηνθηήηεο. [3]. Οη πξψηεο κεξηθέο απαγνξεχζεηο ζηελ παξαγσγή ακηάληνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 ζηε νπεδία θαη ζηε Γαλία. ην Βέιγην, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηε Γαιιία, ε νξηζηηθή απαγφξεπζε επηβιήζεθε κνλάρα ηε δεθαεηία ηνπ [4]. Βι. Patrick Herman θαη Annie Thebaud-Mony, «La strategie criminelle des industries de l amiante», «Le Monde diplomatique», Ηνχληνο η.Μ.: βι. επίζεο Patrick Herman, «ηε ιεπθή θφιαζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ ακηάληνπ» θαη «Ζ ζπκβνιή ησλ επηζηεκφλσλ ζην ηέιεην θνηλσληθφ έγθιεκα», [5]. «Recommandations de la Commission de la CEE», «Journal Officiel», d.d , nν 80, 23 Ηνπιίνπ [6]. «Journal Officiel», d.d.9.8., nν 147, 20 Ηνπιίνπ [7]. Hesa News Letter, Βξπμέιιεο, 27 Ηνπλίνπ 2005, αλαδεκνζίεπζε ηεο πξψηεο έθζεζεο πνπ ππέβαιε ε ΔΟΚ ζηελ εηδηθή νκάδα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), Γελεχε, 21 Μαΐνπ [8]. Ruers, R.F. θαη Schouten Ν., «The Asbestos Tragedy: Eternit and the Consequences of 100 years of Asbestos Cement», Socialist Party of the Netherlands, Ηνχιηνο [9]. Απφζπαζκα ηεο έθζεζεο πνπ ζπληάρζεθε ζε κηα ζπλεδξίαζε ηεο Asbestos Textile Institute (ΑΣΗ) ην ε απηήλ ζπδεηνχληαη κεηαμχ άιισλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ν Γξ έιηθνθ, Barry Castleman, «Asbestos Medical and Legal Aspects», πέκπηε έθδνζε, Aspen Publishers, 2005, ζει [10]. Owens Corning, εζσηεξηθφ ζεκείσκα, δεκνζηεπζέλ ζην Barry Castleman, «Asbestos Medical and Legal Aspects», φ.π. [11]. Δζσηεξηθφ έγγξαθν «Γηεζλήο Γηάζθεςε ησλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Δλεκέξσζε γηα ηνλ Ακίαλην», Λνλδίλν, Ννεκβξίνπ [12]..η.Μ.: ηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο, ζηε Ρσζία θαη ζηε Γεξκαλία γηα ηνλ ακίαλην ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε asbestos, ε νπνία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ αζβέζηε. [13]. «Δθζεζε ηεο Δπηζθφπεζεο ηεο Καηάζηαζεο», Παξίζη, 29 Οθησβξίνπ [14]. «Δθζεζε ηεο Δπηζθφπεζεο ηεο Καηάζηαζεο», Βξπμέιιεο, 24 Φεβξνπαξίνπ [15]. [16]. «Amiante: les couts humains de la cupidité des entreprises», Gauche unitaire européenne/gauche verte européenne (GUE/NGL), Βξπμέιιεο, 2006.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα