ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ"

Transcript

1 ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗ ΒΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΓΟΖ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ εργασiα ΚΑΙ υγεία ΓΡΟΜΟ ΜΔ «ΑΝΘΖ ΣΟΤ ΚΑΚΟΤ» ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΤ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.; ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Ζ αζάθεηα ησλ ξνψλ απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Λνγαξηαζκνύ γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Λ.Α.Δ.Κ.) πξνο ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.) παξακέλεη ην κείδνλ πξφβιεκα γηα ην κνλαδηθφ Ηλζηηηνχην πνπ δεκηνχξγεζαλ απφ θνηλνχ νη θνξείο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηε ρψξα καο. Σε ζηηγκή πνπ ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Λνγαξηαζκνχ αλήθεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Σν πξφβιεκα ηνπ ΔΛΗ.ΝΤ.Α.Δ. είλαη πξσηίζησο νηθνλνκηθφ, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλεπάξθεηά ηνπ λα πιεξψζεη ηνπο ππαιιήινπο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ηνπο θφξνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο εθπαηδεπηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο Απηά ηα ίδηα πξνβιήκαηα, νδεγνχλ ζε πεξηνξηζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπ επηζηεκνληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Με ηεξάζηην θφπν απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλερίδνληαη νη θαηαμησκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Σα πεξηνδηθά ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζπλερίδνπλ λα εθδίδνληαη θαη ε ππνβνιή άξζξσλ δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξή ξνή. Νέεο εθδφζεηο δηαξθψο γίλνληαη θαη κάιηζηα αθφκα θαη κε ζπγγξαθείο εμσηεξηθνχο εξεπλεηέο πνπ εκπηζηεχνληαη ζην Ηλζηηηνχην ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο. Σν θφζηνο ζηηο δξάζεηο απηέο είλαη κεδεληθφ έσο αζήκαλην. Τπάξρνπλ επνκέλσο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αρξεσζηήησο ζε κηα πεξίνδν πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηνκέα ησλ εθδφζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη άιισζηε θαη γηα ηηο εθδνηηθέο δξάζεηο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Δ.Δ.Η.Δ.Π.), πνπ θαηνρπξψλνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, ζε κηα πεξίνδν πνπ πνιχ κεγαιχηεξεο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο άιισλ εηδηθνηήησλ θιείλνπλ ηα πεξηνδηθά ηνπο θαη ηα ελεκεξσηηθά ηνπο έληππα. Απηφ πνπ απνδίδεη θαη ζηηο δπφ πεξηπηψζεηο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη Δ.Δ.Η.Δ.Π.) είλαη ν πξνζσπηθφο κφρζνο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, φζν θαη ησλ κειψλ ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξείαο ηεο Ηαηξηθήο Δξγαζίαο, πνπ δελ απνηηκάηαη πιηθά. Αζθαιψο θη άιιεο δξάζεηο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζσ απηεπηζηαζίαο θαη ίδησλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ πξνψζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ θαη ρνιηαζκώλ γηα ηελ Τγηεηλή θαη ηελ Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (ΠΡ.Δ..Τ.Α.Δ.) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο κε ηε ζπκβνιή ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, φρη κφλν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, αιιά θαη ησλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ ησλ Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο. Να ηί έρνπλ λα θάλνπλ φινη νη ελαζρνινχκελνη: ηα δηαβάζκαηά ηνπο απφ ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ηνπ ρψξνπ ηνπο λα ηα απνδειηηψλνπλ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή εχιεπηε ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ηνπο εξγαδφκελνπο. Πξφζζεηε επεμεξγαζία, φπσο θαη ε αλαδήηεζε δηαζαθεληζηηθψλ δειψζεσλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ εξγαζηψλ είλαη αληηθείκελν θεληξηθνχ ππξήλα ηνπ ΠΡ.Δ..Τ.Α.Δ. απφ εξγαδφκελνπο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Αληίζηνηρα πάιη ρσξίο θφζηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην Κέληξν Αλαθνξάο Ακηάληνπ (Κ.ΑΝ.a), φπνπ ν ξφινο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε δηαρείξηζε εγγξαθψλ ησλ εθηηζέκελσλ εξγαδφκελσλ, θαζψο θαη φζσλ έρνπλ εθηεζεί. Ζ ζπκβνιή θαη πάιη ησλ Σερληθψλ Αζθαιείαο θαη ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο είλαη απηνλφεηε... Βεβαίσο ν δξφκνο δελ είλαη αλζφζπαξηνο, φκσο ε θσηηά ζηγνθαίεη αθφκα, αθνχ φπνπ ππάξρεη θαπλφο ππάξρεη θαη θσηηά Θ.Κ. Κωνζηανηινίδηρ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ ΣΖ DEAL NEWS ΓΗΑ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΧΝ ΒΑΡΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΤΓΗΔΗΝΧΝ χκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο εβδνκαδηαίαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο Deal News ( ) νθηψ κεγάιεο αλαηξνπέο πξννησλίδεηαη ε λέα αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ην θζηλφπσξν. Οπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο Deal News γίλεηαη ήδε απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο επεμεξγαζία γηα ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ θαηά ην ζνπεδηθφ πξφηππν ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηερληθά θιηκάθηα ηεο Σξόηθαο. Δηδηθά γηα ην ζέκα ηνπ θαζεζηψηνο αζθάιηζεο ησλ Βαξέσλ θαη ησλ Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ (Β.Α.Δ.) αλαθέξεη ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο: «Καηάξγεζε φισλ ησλ επλντθψλ πεξηπηψζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο είλαη ηα βαξέα θαη ηα αλζπγηεηλά. Οη Σξντθαλνί έρνπλ ζέζεη πνιιέο θνξέο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην ζέκα ηεο αχμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ». ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ Γ..Δ.Δ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΧΝ ΠΡΟΔΓΡΧΝ ΣΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΛΙΝΤΑΔ ΠΑΡΟΝΣΔ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Μεηά ηελ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θ. Γηώξγνπ Καββαζά πξνο ηνπο άιινπο Πξνέδξνπο ησλ θνξέσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ν Πξφεδξνο ηεο Γ..Δ.Δ. θ. Γηάλλεο Παλαγόπνπινο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζχζθεςεο γηα ην κέιινλ ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο. Ζ ζχζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε 17 επηεκβξίνπ ζηα γξαθεία ηεο Γ..Δ.Δ. φπνπ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ν Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. πδεηήζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε πφξσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. Δγηλε γλσζηφ φηη ήδε ελεξγνπνηείηαη ε Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κε ην Η.Κ.Α. θαη αλακέλεηαη επίζεο ε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ κέζσ ηνπ Δ..Π.Α. Δθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. απφ ην Λ.Α.Δ.Κ. δήηεζε ν Πξφεδξνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε πάγηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν πφξν. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΖ ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ ΑΦΑΛΙΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜE ΒΑΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ «ΖΛΙΟ» ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Οπσο πξνθχπηεη απφ ηηο θαηαβνιέο ησλ ζπληάμεσλ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ 2013 ν αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ αλέξρεηαη ζε άηνκα, ν αξηζκφο ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζπληάμεσλ αλέξρεηαη ζε , ε ζπλνιηθή κεληαία δαπάλε γηα ζπληάμεηο ηνλ κήλα Αχγνπζην ήηαλ ,73 επξψ θαη ην κέζν κεληαίν εηζφδεκα απφ ζπληάμεηο (θαηά άηνκν) είλαη 921,15 επξψ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα «ΖΛΗ- Ο» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ κεηξά ηηο ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη, ην 15,8% ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη ειηθίαο θάησ ησλ 60 εηψλ θαη ην 84,2% ησλ ζπληάμεσλ θαηαβάιινληαη ζε αλζξψπνπο ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ, κε ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα απηψλ λα είλαη άλσ απφ 70 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 58% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 70 εηψλ, ην 26% θπκαίλεηαη κεηαμχ εηψλ θαη κφιηο ην 1% αθνξά ζπληαμηνχρνπο ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 25 εηψλ. ηνλ πίλαθα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Δθεκεξίδα ησλ πληαθηώλ, ηα αλαθεξφκελα πνζά είλαη ζε επξψ. Ζ ΣΡΟΨΚΑ ΚΑΣΔΣΡΔΦΔ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΙΑΖΜΟΤ ΔΠΙΓΖΜΙΟΛΟΓΟΤ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Μία «θαηαζηξνθή ζε αξγή θίλεζε» είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ππεξβνιηθήο ιηηφηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο επηδεκηνιφγνπο θ.θ. Νηέηβηλη ηάθιεξ θαη αληδάη Μπάζνπ, ζε άξζξν ηνπο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθηχνπ CNN. Οη δχν επηζηήκνλεο, πνπ πξφζθαηα θπθινθφξεζαλ έλα βηβιίν γηα ην ζέκα απηφ, κε ηνλ ηίηιν «Ζ Οηθνλνκία ηνπ ώκαηνο: Γηαηί ε Ληηόηεηα θνηώλεη» αλαθέξνπλ φηη ην καξηχξην ησλ Διιήλσλ κπνξνχζε λα απνθεπρζεί. Σνλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φηη ε ιηηφηεηα ζθνηψλεη ηνπο Δπξσπαίνπο, πξνβάιινληαο ζαλ παξάδεηγκα ηελ Διιάδα. Οπσο επηζεκαίλνπλ, ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηε δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο ηξφηθαο, έρεη πεξηθνπεί ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 40%, θζάλνληαο ζην 6% ηνπ ΑΔΠ, δειαδή αηζζεηά ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηε Μεγάιε Βξεηαλία (8%) θαη ηε Γεξκαλία (9%). «Χο απνηέιεζκα, νη κνιχλζεηο κε ηνλ ηφ ηνπ AIDS έρνπλ εθηνμεπζεί ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 200% απφ ην 2010, πεξηνξηζκέλεο ζε ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, θαζψο ηα θνλδχιηα γηα αληαιιαγή βεινλψλ θφπεθαλ ζην κηζφ. Τπήξμε επηδεκία εινλνζίαο ζηελ Διιάδα, ε κεγαιχηεξε ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα, αθνχ ηα θνλδχιηα γηα ςεθαζκνχο θαηά ησλ θνπλνππηψλ πεξηθφπεθαλ. Πεξηζζφηεξα απφ 200 απαξαίηεηα θάξκαθα έρνπλ εμαθαληζηεί απφ θάπνηα θαξκαθεία, θαζψο ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα θάξκαθα κεηψζεθε θαη νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα», ζεκεηψλνπλ νη θ.θ. ηάθιεξ θαη Μπάζνπ. Δπηπιένλ, ζπλερίδνπλ, ν αξηζκφο ησλ πνιηηψλ πνπ ΤΕΖΣΖΘΖΚΔ ΔΠΔΡΧΣΖΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΙΑ ΣΖ ΜΔΙΧΖ ΓΔΝΝΖΔΧΝ ΛΟΓΧ ΚΡΙΖ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Καζνδηθή πνξεία παξνπζηάδνπλ νη γελλήζεηο ζηελ Διιάδα, θαζψο κφλν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κεηψζεθαλ θαηά 10%. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ (Η.Τ.Π.) πνπ δηαβηβάζηεθαλ ζηε Βνπιή απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θ. Αδσλη Γεσξγηάδε, ην 2007 ν αξηζκφο γελλήζεσλ ήηαλ θαη έπεζε ζηαδηαθά ηα επφκελα ρξφληα, κε ηηο γελλήζεηο λα πεξηνξίδνληαη ην 2012 ζηηο Οπσο αλαθέξεη ν Τπνπξγφο Τγείαο, «ην πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ Tελ απμάλεηαη ηειεπηαία ζπλερψο ηνπ πλνή ηηο πάλσ ηειεπηαίεο ζην δχν δεθαεηίεο θαη επηδεηλψλεηαη ζεκαληηθά θαξάβη ηελ ηειεπηαία φπνπ εξγαδφηαλ, πεξίνδν, άθεζε ιφγσ ηεο ν έληνλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη Διιελαο πινίαξρνο ε ρψξα». πνπ Σν ήηαλ έγγξαθν ειηθίαο ηνπ 51 Τπνπξγνχ δηαβηβάζηεθε ζηε Βνπιή κεηά εηψλ απφ θαη εξψηεζε ήηαλ λαπηνινγεκέλνο ηνπ αλεμάξηεηνπ ζην βνπιεπηή θ. Γηάλλε Κνπξάθνπ, ν νπνίνο επηθαιείηαη θνξηεγφ πινίν έξεπλα ηεο Argyroula Δζληθήο ζεκαίαο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.) πνπ δείρλεη Marshall φηη ππάξρεη Islands. αχμεζε ζηηο γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ. Ο βνπιεπηήο είρε δηαηππψζεη Σν πινίν ηελ βξηζθφηαλ αλεζπρία ζην ηνπ ιηκάλη γηα ηεο ην ελδερφκελν γπλαίθεο πνπ κέλνπλ άλεξγεο Οδεζζνχ λα παξαιείπνπλ φηαλ ζπλέβε ζεκαληηθέο ην πεξηζηαηηθφ, εμεηάζεηο θαη ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. ζχκθσλα Γηα κε ην ηε ζρεηηθή ζέκα απηφ αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο πνπ Τγείαο ζεκεηψλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ εθδφζεθε πξνγελλεηηθνχ ζηελ Αζήλα ειέγρνπ απφ βξίζθεηαη ην Γξαθείν ζε δηαξθή επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, δελ έρεη εθδνζεί Σχπνπ ζρεηηθή ηνπ Ληκεληθνύ απφθαζε ώκαηνο. ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) πνπ λα πξνζδηνξίδεη Ο πινίαξρνο ηα είδε ηνπ ησλ θνξηεγνχ εμεηάζεσλ πινίνπ πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην απηφ θαη γη απηφ αηζζάλζεθε «δηαπηζηψλεηαη, αδηαζεζία πξαγκαηηθά, θαη έραζε κεξηθή ηηο θάιπςε ζε αζθαιηζηηθφ επίπεδν ησλ εμεηάζεσλ αηζζήζεηο ηνπ ηνπ. πξνγελλεηηθνχ Σνπ παξαζρέζεθαλ ειέγρνπ». νη ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηε δεκφζηα πεξίζαιςε έρεη απμεζεί θαηά 40% απφ ην Καηά 40% έρεη απμεζεί θαη ην πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο λενγέλλεησλ απφ ην 2008 σο ην Δπηπιένλ, πάλσ απφ γηαηξνί, λνζνθφκεο θαη άιινη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο έρνπλ ράζεη ηε δνπιεηά ηνπο. Οη δχν επηδεκηνιφγνη θαηαξξίπηνπλ ηξεηο κχζνπο γηα ηελ Διιάδα: 1. Οηη ην ζχζηεκα πγείαο είλαη ππεξβνιηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ, θαζψο ππάξρνπλ κφιηο 5 θιίλεο ζηελ Διιάδα γηα θάζε πνιίηεο, έλαληη πάλσ απφ 8 θιηλψλ αλά άηνκα ζηε Γεξκαλία. 2. Οηη νη Διιελεο είλαη ηεκπέιεδεο, θαζψο απνδεηθλχνπλ φηη ην 2011 ν κέζνο Διιελαο πνιίηεο εξγάζηεθε ψξεο ην ρξφλν 600 ψξεο παξαπάλσ απφ ηνλ κέζν Γεξκαλφ, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ. 3. Οηη πξψηεο βνήζεηεο, αιιά φηαλ έθηαζε γηαηξφο ζην πινίν δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηφο ηνπ. Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ αξκφδηα ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία ηεο Οδεζζνχ γηα λεθξνςία θαη λεθξνηνκή. Πξναλάθξηζε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηηο πιεξσκέο ησλ θαη εθεκεξηψλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηα ρξήκαηα ηεο Δπξψπεο ζπαηαιψληαη, θαζψο απνδεηθλχνπλ φηη ηα ρξήκαηα ησλ παθέησλ δηάζσζεο δελ έξρνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ζχζηεκα πγείαο ηεο Διιάδαο αληίζεηα, πεγαίλνπλ πίζσ ζε κεγάιεο δηεζλείο ηξάπεδεο ζηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Βξεηαλία. Όπσο άιισζηε παξαηεξνχλ, «απηφ πνπ κάζακε αλαιχνληαο θξίζεηο ηνπ παξειζφληνο είλαη φηη νη άλζξσπνη δελ αξξσζηαίλνπλ αλαπφθεπθηα, νχηε πεζαίλνπλ, επεηδή ε νηθνλνκία δελ πάεη θαιά. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα είλαη δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ». Καη θαηαιήγνπλ: «Απηφ πνπ κάζακε είλαη φηη νη κεγάιεο, νξηδφληηεο πεξηθνπέο ζε δσηηθήο ζεκαζίαο πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δελ είλαη απιά νηθνλνκηθά απηνγθφι, αιιά είλαη ζαλάζηκεο». ρφιηα ηνπ Καζεγεηή Κπξηόπνπινπ ζει. 7. Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθόιαν Πνιύδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε κέρξη ηψξα δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Καζηεξψλεηαη κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζεκάλεη, θαζψο ηα πηζαλφηαηα, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ.

2 ΦΖΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝΑ 2 εργασiαυγεία 5 H ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΝ ΑΜΗΑΝΣΟ ΠΧ ΤΝΣΔΛΔΣΖΚΔ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Γπζηπρψο, ζπάληα ηα πξαγκαηηθά δεηήκαηα ζπδεηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνχ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, αθφκα θαη φηαλ απηφο πξνεγείηαη εθινγψλ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηε κεγαιχηεξε κπζηηθφηεηα, φπσο ζπλέβε κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ απνθαζίζηεθε ζηε Γηάζθεςε Κνξπθήο ηεο Βαξθειψλεο, ελψ ζπλερίδεηαη ε απφιπηε απνζηψπεζε ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ φπσο ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Θα έπξεπε σζηφζν λα δηδαρηνχκε απφ ην ζθάλδαιν ηνπ ακηάληνπ, ην νπνίν απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ζπζηήκαηνο: κε ηελ ππνζηήξημε νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ, νη βηνκήραλνη άθεζαλ δεθάδεο ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα αλαπλένπλ απηφ ην δειεηήξην. Υξεηάζηεθαλ ρξφληα αγψλσλ γηα λα δηθαησζνχλ ηα ζχκαηα θαη λα βγνπλ επηηέινπο απφ ηελ θνηλσληθή αθάλεηα, ηελ νπνία θάπνηνη πξνζπαζνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα. ηνπ θ. Patrick Herman Monde Diplomatique «Δρεηε έλα ζβεζκέλν εθαίζηεην ζε θάζε πλεχκνλα. Δάλ μππλήζεη ζα εθδεισζεί ν θαξθίλνο». χκθσλα κε ηνλ Ογθνιφγν Εαθ Μπξηδέξ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν έκαζε έλαο ζπληαμηνχρνο πνπ είρε εξγαζζεί ζε κηα κεγάιε γαιιηθή εηαηξεία φηη είρε πξνζβιεζεί απφ αζζέλεηα ηνπ ακηάληνπ. Καη ζπλερίδεη: «Δίρε εξγαζζεί επί ηξηάληα ρξφληα, εξρφκελνο θαζεκεξηλά ζε επαθή κε απηήλ ηελ ίλα, ρσξίο λα γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχζε ε έθζεζή ηνπ ζηελ νπζία» [1]. Οχηε θαη είρε πεη θαλείο ηίπνηε ζηνπο εξγάηεο πνπ δνχιεπαλ ζην ζξπκκαηηζκφ θαη ζηελ χθαλζε απηνχ ηνπ νξπθηνχ, θαζψο θαη ζηνπο ειεθηξνιφγνπο, ηνπο ζηδεξνπξγνχο, ηνπο ιηκελεξγάηεο, ηνπο κεραληθνχο ηνπ λαπηηθνχ... Σίπνηε. Αθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή. Ζηαλ εχθνιν: νη κηθξνζθνπηθέο ίλεο πνπ θαξθψλνληαη ζην βάζνο ησλ πλεπκφλσλ είλαη αφξαηεο. Αφξαηε είλαη θαη ε αξρή ηεο αζζέλεηαο, ε νπνία εθδειψλεηαη κεηά απφ δεθαεηίεο. Δηζη, νη αζζελείο είλαη αφξαηνη γηα ηελ θνηλσλία, απνκνλσκέλνη θαη δελ ηνπο αλαγλσξίδεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ ζχκαηνο ελφο ζρεδφλ ηέιεηνπ θνηλσληθνύ εγθιήκαηνο. Κη φκσο, πνιινί γλψξηδαλ. Οη αζζελείο, είηε πξφθεηηαη γηα ζχκαηα επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο είηε γηα πεξίνηθνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (αθφκα θαη γηα νηθείνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη γχξηδαλ ζπίηη κε ηε θφξκα ηνπο ζθεπαζκέλε απφ ηε ιεπθή ζθφλε ηνπ ακηάληνπ) ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα μεθχγνπλ απφ ηελ αθάλεηα, ζηελ νπνία πνιινί ήζειαλ λα ηνπο θαηαδηθάζνπλ. Πξνζέθπγαλ ζηε Γηθαηνζχλε θαη απηήλ ηε ζηηγκή εθθξεκνχλ αξθεηέο ρηιηάδεο αγσγψλ. Βγήθαλ επίζεο ζηνπο δξφκνπο: ζηα ηέιε επηεκβξίνπ ηνπ 2001, άηνκα δηαδήισλαλ ζην Παξίζη. Γθξεκίδνπλ ηε ζπλαίλεζε πνπ νηθνδνκήζεθε γηα λα θαηαδηθαζζνχλ ζηελ θνηλσληθή αθάλεηα ηα ζχκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Χζηφζν, απαηηήζεθε έλαο ηδηαίηεξα κεγάινο αγψλαο... ην Οιλέ-νπ-Μπνπά, ε ππφζεζε ηνπ Comptoir des Minéraux et Matières Premières (CMMP), αξρίδεη πξηλ απφ... εμήληα πέληε θαη πιένλ ρξφληα! Αο εμεηάζνπκε κεξηθά ζηνηρεία απηήο ηεο ππφζεζεο. Πξώην ζηνηρείν: ε ρεηξφγξαθε έθθιεζε ηεο 3εο Ηνπιίνπ 1937, ε νπνία απεπζχλεηαη ζην Γήκαξρν ηνπ Οιλέ. Πελήληα έμη θάηνηθνη εθθξάδνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο θνληά ζηα ζπίηηα ηνπο ελφο «εξγνζηαζίνπ πνπ ελδέρεηαη λα είλαη αλζπγηεηλφ ή επηθίλδπλν». Σν CMMP εκθαλίδεηαη σο ην κνλαδηθφ εξγνζηάζην ζηε Γαιιία πνπ πξαγκαηνπνηεί επεμεξγαζία ηνπ αθαηέξγαζηνπ ακηάληνπ, κε δηαρσξηζκφ ησλ ηλψλ θαη ιαλάξηζκά ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα αξλείηαη ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ εξγνζηαζίνπ σο επηθίλδπλε εγθαηάζηαζε, ππνζηεξίδνληαο φηη πξφθεηηαη γηα «απφιπηα αδξαλέο νξπθηφ». Δπηπιένλ, θαζψο ην CMMP εξγαδφηαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εζληθήο άκπλαο, δεηήζεθε απφ ηε Ννκαξρία ηεο ελ-ε-οπάδ λα κελ παξεκβάιεη εκπφδηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σν 1937 είλαη αθφκα κηα επνρή αηζηνδνμίαο! Οη πξνιεηάξηνη δηακαξηχξνληαη ζηελ έθθιεζή ηνπο: «Παξά ηελ ηεξάζηηα επηβάξπλζε πνπ ζπλεπάγεηαη ε εγθαηάζηαζε ζε κηα θαηλνχξηα πφιε, πνιινί εξγάηεο δελ δίζηαζαλ κπξνζηά ζηηο ζπζίεο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κηα πγηή δσή ζηα πξνάζηηα, καθξηά απφ ην Παξίζη. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο αλζπγηεηλνχ εξγνζηαζίνπ ζα ηνπο θάλεη λα ράζνπλ ην κνλαδηθφ πιενλέθηεκα πνπ απφθηεζαλ: ηνλ θαζαξφ αέξα». Αλεζπρνχζαλ φηη «ε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο αλζπγηεηλνχ εξγνζηαζίνπ ζε απηήλ ηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθείηαη απνθιεηζηηθά απφ εξγάηεο ζα έβιαπηε ηελ πγεία ησλ παηδηψλ». Δθείλε ηελ επνρή είραλ εκπηζηνζχλε ζηηο αξρέο γηα ηε δηαθχιαμε ηεο πγείαο ηνπ θάζε πνιίηε... Γεύηεξν ζηνηρείν: ζηε θσηνγξαθία, ηα ζαξάληα θνξηηζάθηα κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, παξαηαγκέλα ζε ηέζζεξηο ζεηξέο, πνδάξνπλ καδί κε ηε δαζθάια ηνπο γηα ηελ θαζηεξσκέλε εηήζηα θσηνγξαθία. Σν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα πνπ θηινμελεί 800 αγφξηα θαη θνξίηζηα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πελήληα κέηξσλ απφ ην «εξγνζηάζην ακηάληνπ». Οπσο θαη νη γεηηνληθέο κνλνθαηνηθίεο, δέρεηαη ηελ θαζεκεξηλή δφζε ζθφλεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηνπ CMMP. Ζ ζθφλε πεξηέρεη ακίαλην, κίθα θαη δηξθφλην, θαζψο ην CMMP ζξπκκαηίδεη θαη επεμεξγάδεηαη επίζεο θαη απηά ηα νξπθηά. ε απηήλ ηε θσηνγξαθία εηθνλίδεηαη θαη ε Νηθόι Βνπάλη, ε νπνία εθείλε ηελ επνρή ήηαλ 8 εηψλ. αξάληα ρξφληα αξγφηεξα, παξνπζηάδεη πξφβιεκα ζηνπο πλεχκνλεο, θαζψο εκθαλίδνληαη πιάθεο ζηνλ ππεδσθφηα. [2] Ο αδειθφο ηεο Πηέξ ήηαλ ιηγφηεξν ηπρεξφο: πέζαλε, ζε ειηθία 49 εηψλ, εμαηηίαο ελφο κεζνζειηψκαηνο [3] αθήλνληαο δχν παηδηά νξθαλά. ην πίζσ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο ππάξρεη κηα εκεξνκελία: Δδψ θαη είθνζη ρξφληα, ην CMMP δειεηεξηάδεη ηε δσή νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο. Οκσο, «ζαλ λα βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα ηνίρν. Οηαλ γξάθνπκε ζην Ννκάξρε, εθείλνο δελ απαληά», δηαπηζηψλεη ν Γήκαξρνο ηνπ Οιλέ [4]. Σξίην ζηνηρείν: «ε απηφ ην εξγνζηάζην ζπζίαζα ηξία ρξφληα απφ ηε δσή κνπ. Ζκνπλ 18 εηψλ. Καζψο ν παηέξαο κνπ ήηαλ εξγνδεγφο ζην ηκήκα παξαγσγήο, γλψξηζα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε ζην εξγνζηάζην κεηαμχ 1960 θαη Ο παηέξαο κνπ πέζαλε απφ θαξθίλν ζε ειηθία 58 εηψλ. Αιινη πέληε ζπγγελείο κνπ πέζαλαλ απφ ην ίδην είδνο θαξθίλνπ». Ζ θσλή ηνπ Ακπληειθαληέξ Μεδνπγθί πλίγεηαη. Χζηφζν, ην ζπκπέξαζκά ηνπ είλαη ηειεζίδηθν: «Απηφ ην θαηαξακέλν εξγνζηάζην δελ κφιπλε θαη ξχπαλε κνλάρα. θφησζε πνιιέο δεθάδεο αλζξψπσλ, νη νπνίνη ην κφλν πνπ δεηνχζαλ ήηαλ λα δνπιέςνπλ γηα λα δήζνπλ θαη νη νπνίνη δελ ήμεξαλ φηη δνχιεπαλ γηα λα πεζάλνπλ». Λεπθέο, γθξίδεο θαη καχξεο, νη εηθφλεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε: κεηά ηε δνπιεηά, νη εξγάηεο (απφ ηνπο 25, νη 21 ήηαλ μέλνη), θάηαζπξνη απφ ηε ζθφλε, βγαίλνπλ ζηελ απιή θαη πξνζπαζνχλ λα θαζαξηζζνχλ, δηψρλνληαο ηε ζθφλε κε ηνλ αεξνζπκπηεζηή. Γθξίδα ηα γεκάηα ακίαλην κεγάια ηζνπβάιηα πνπ αλνίγνληαη θαη αδεηάδνληαη ζηε ρνάλε ηνπ κεραλήκαηνο ζπζθεπαζίαο. Γθξίδα θαη ιεπθή ε ζθφλε πνπ καδεχεηαη κε ην θηπάξη απφ ην έδαθνο. Κάηαζπξα ηα ιαραληθά ζην γεηηνληθφ ρσξάθη, θαη ν πεξηβνιάξεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα πιέλεη κε άθζνλν λεξφ. Μαχξεο, ηέινο, νη εηθφλεο απφ ηνλ πφιεκν ηεο Αιγεξίαο, πνπ δελ έιεγε λα ηειεηψζεη: «Δπηρεηξήζεηο - ζθνχπα» ζηηο εμφδνπο ηνπ κεηξφ θαη μπινδαξκνί ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο ζπλνηθίαο Γθνπη-λη Οξ γηα ηελ ηξνκνθξάηεζε ησλ αιγεξηλψλ κεηαλαζηψλ. Δξγαηηθνί θαη ππάθνπνη, απηνί νη αιγεξηλνί εξγάηεο πνπ θαηάγνληαλ απφ ην Σιέκζελ [5] εξγάδνληαλ φζν ην δπλαηφλ θνληχηεξα ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο γηα λα απνθεχγνπλ ηηο επηθίλδπλεο κεηαθηλήζεηο... «Ζηαλ εξγαηηθνί άλζξσπνη. Γχν κνλάρα απφ απηνχο πέζαλαλ ζηε Γαιιία, νη ππφινηπνη πέζαλαλ κεηά ην γπξηζκφ ηνπο ζηελ Αιγεξία. Καλέλαο ηνπο δελ απφιαπζε ηε ρακειή ζχληαμή ηνπ», ζπλνςίδεη ν Μεδνπγθί. Πνηφο ζθφησλε ζην Οιλέ-νπ-Μπνπά; Καη πνηφο άθελε λα γίλεηαη θάηη ηέηνην; «Ο απνινγηζκφο είλαη καθάβξηνο», εμεγνχλ ν Εεξάξ Βνπάλη θαη ε ζχδπγφο ηνπ Νηθόι, νη νπνίνη πξαγκαηνπνηνχλ εδψ θαη έμη ρξφληα κηα πεηζκαηψδε έξεπλα. «Δρνπκε ήδε εληνπίζεη 30 πεξηπηψζεηο. Απφ απηέο νη 14 αθνξνχλ ζαλάηνπο. Δληεθα θάθεινη έρνπλ παξαδνζεί ζην δηθεγφξν πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί πνηληθή δίσμε». Καηά ηε γλψκε ηνπο, ε επζχλε ηνπ βηνκήραλνπ είλαη αλακθηζβήηεηε: πξφθεηηαη γηα εξγνδνηηθή εγθιεκαηηθφηεηα, έλα είδνο εγθιεκαηηθφηεηαο γηα ην νπνίν δελ γίλεηαη πνηέ ιφγνο. Χζηφζν, ην ηείρνο ηεο ζησπήο επεθηείλεηαη θαη ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο: γηα λα θαηνξζψζνπλ λα ηνπο δνζνχλ ηα έγγξαθα πνπ δήηεζαλ, ρξεηάζηεθε λα πξνζθχγνπλ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ Πξόζβαζε ζηα Γηνηθεηηθά Δγγξαθα (CADA). Ο θάθεινο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ράζεθε... θαη ζηε ζπλέρεηα μαλαβξέζεθε, ε έθζεζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο κεηά ηελ ππξθαγηά πνπ εθδειψζεθε ζην εξγνζηάζην είλαη αδχλαην λα βξεζεί απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο... Πνηφο ζθφησλε ζην Οιλέ-νπ-Μπνπά; Καη πνηφο θάιππηε ην έγθιεκα; ΦΟΝΗΚΑ ΔΡΓΟΣΑΗΑ Ακηδφι: ππάξρνπλ νλφκαηα πνπ είλαη αδχλαηνλ λα απνθχγεη θαλείο φηαλ εηζρσξήζεη ζην καχξν θφζκν ηνπ ζθαλδάινπ ηνπ ακηάληνπ: ην Ακηδφι, φπσο θαη ην Κνληέ-ηξ-Ννπαξφ, ην Εηζηέ θαη ηφζα άιια, ζπκίδεη έλαλ απφ ηνπο πην καθξνρξφληνπο αγψλεο πνπ δηεμήγαγε ην εξγαηηθφ θίλεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. ην Κιεξκφλ - Φεξάλ απνθαινχζαλ απηφ ην εξγνζηάζην «ιεπθή θόιαζε». «15 επηεκβξίνπ Δλψ πεξηκέλνπκε λα δνζεί ηέινο ζηελ απαξάδεθηε θαζπζηέξεζε πνπ επηδεηθλχεηε φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιάβαηε, έλαο εξγαδφκελνο ηνπ Ακηδφι πέζαλε. Δίλαη ην δέθαην πέκπην ζχκα απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε απηή ε ζχγθξνπζε (...). Απαηηνχκε λα ηεξήζεηε ηηο δεζκεχζεηο ζαο γηα ηελ επαλέληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε άιιν θιάδν, ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςή ηνπο». ήκεξα, ε Ενδέη Ρνπληέξ, ε Μαξί-Εαλ Οπηηξθέλ θαη ε Μπξηδίη Πεζάξ μεζάβνπλ απφ ην αξρείν ηνπο ην παξαπάλσ ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ε πεξηθεξεηαθή επηηξνπή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο CGT ηεο Χβέξλεο ζηα Τπνπξγεία Δξγαζίαο θαη Τγείαο, ζην Ννκάξρε θαη ζην εξγνδνηηθφ Δπηκειεηήξην Ακηάληνπ. Οη εξγάηξηεο ηνπ Ακηδφι μεθίλεζαλ ηνλ αγψλα ηνπο ην Γεθέκβξην ηνπ 1974, κεηά ηελ αλαγγειία ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηεο νκαδηθήο απφιπζήο ηνπο. Απνθάζηζαλ λα θαηαιάβνπλ ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Καζψο εθείλε ηελ επνρή δελ είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ν ακίαληνο, απαηηνχλ ηελ... επαλαιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Οηαλ ν Αλξί Πεδεξά, Γηεπζπληήο Δξεπλψλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Δπηζηεκνληθήο Δξεπλαο (CNRS) θαη ηνμηθνιφγνο θαηαθζάλεη απφ ην Παξίζη, φπνπ ε «Δπηηξνπή ηνπ Εηζηέ» είρε εμεγεξζεί ελάληηα ζηελ εθηεηακέλε παξνπζία ακηάληνπ ζηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε έθπιεμή ηνπο ζα είλαη απεξίγξαπηε. πληαξαγκέλνο απφ φζα αλαθαιχπηεη, ν Πεδεξά παίξλεη παξάκεξα ηε Μαξί-Εαλ θαη κεξηθέο άιιεο εξγάηξηεο: Με κεξηθέο θξάζεηο, ηνπο εμεγεί ηα πάληα: ηνλ ακίαλην, ηνλ θαξθίλν... «Μείλακε απνζβνισκέλεο», ζπκάηαη κηα απφ απηέο. «Απνθαζίζακε λα πνχκε ηελ αιήζεηα ζηηο άιιεο. Γηα κεξηθέο εκέξεο, ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάιεςε ηνπ εξγνζηαζίνπ κεηψζεθε ζηα δεθαπέληε. ηε ζπλέρεηα, ν ζπκφο ππεξίζρπζε θαη νη ππφινηπεο επέζηξεςαλ γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ θαηάιεςε θαη λα δεηήζνπλ ηελ παξνρή ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο». Δμνξγηζκέλεο θαη γεκάηεο πηθξία, αιιά γεκάηεο ζέιεζε γηα δσή, νη «Ακηδόι» κάρνληαη, ήδε απφ ην 1977, γηα ηελ επαλέληαμε ησλ απνιπζέλησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δθείλε ηελ επνρή ν θφζκνο δελ θαιφβιεπε ηνλ άλεξγν, ηνπ νπνίνπ ην επίδνκα έθηαλε ζπρλά ην 90% ηνπ κηζζνχ. «Γελ αξγνχζαλ λα ζνπ θνιιήζνπλ ηε ξεηζηληά ηνπ ινπθαδφξνπ», ζπκάηαη ε Ενδέη. Ζ ηνπηθή εξγνδνζία ζεσξνχζε κηάζκαηα απηέο ηηο εξγάηξηεο πνπ είραλ ηνικήζεη λα θαηαιάβνπλ ην εξγνζηάζηφ ηνπο. Δπηπιένλ, θαηέθζαλαλ ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ακπνπξέλ γηα λα δεηήζνπλ ηαηξηθέο εμεηάζεηο: πνηφο μέξεη θαιχηεξα εάλ φλησο ρξεηάδεηαη κηα αλάιπζε πηπέινπ, νη γηαηξνί ή απηέο νη εξγάηξηεο; Σα καχξα ρξφληα κφιηο άξρηδαλ. Μεξηθνί έγηλαλ αιθννιηθνί, άιινη απηνθηφλεζαλ: «Κεδέςακε αλζξψπνπο πνπ είραλ θηάζεη ζηα φξηα ηεο αληνρήο ηνπο». Ζ νινλπθηία δίπια ζην θέξεηξν κηαο ζπληξφθνπ, πνπ νξγάλσζαλ ην 1976 κπξνζηά ζην Γεκαξρείν, θάλεη ρεηξνπηαζηή κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή παξέκελε αθεξεκέλε. Ο θίλδπλνο πνπ δηέηξεραλ γίλεηαη πηα νξαηφο. Γηα πάληα. «ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 1995, δεκηνπξγείηαη ζην Κιεξκφλ - Φεξάλ κηα Δπηηξνπή Τπεξάζπηζεο ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηνλ Κιάδν ηνπ Ακηάληνπ». Σν δειηίν ηχπνπ πνπ ζηάιζεθε εθείλε ηελ εκέξα απαξηζκεί ηνπο ζηφρνπο ηεο Caper (Δπηηξνπή Ακηάληνπ: Πξφιεςε θαη Απνθαηάζηαζε): ελεκέξσζε, ηαηξηθή παξαθνινχζεζε, ππνζηήξημε, θαη θαηαιήγεη: «Οη πξψελ εξγαδφκελνη ζηνλ θιάδν ηνπ ακηάληνπ, ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηελ αζζέλεηα, αλέζεζαλ ζηελ Δπηηξνπή ην θαζήθνλ λα πξνβάιεη ηε καξηπξία ηνπο θαη λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο». Δίθνζη ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηάιεςεο πνπ δηάξθεζε επηά ρξφληα, νη εξγαδφκελεο ζην Ακηδφι μαλαπαίξλνπλ ηελ πξσηνβνπιία. πλαληψληαη θαη πάιη θαη μαλαβξίζθνπλ ηνλ Πεδεξά. πκβνπιεχνληαη ηνλ θαηάινγν ησλ απνιπκέλσλ. Απφ ηνπο 270 εξγαδφκελνπο(εο), νη 60 έρνπλ πεζάλεη... χληνκα, ε Caper ζεκεηψλεη ηελ πξψηε επηηπρία ηεο, εμαζθαιίδνληαο κηα πξαγκαηηθή ζπιινγηθή παξαθνινχζεζε κεηά ηε ιήμε ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (SPP), ε νπνία ππεξβαίλεη αθφκα θαη ηα φζα νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. «Σν θεληξηθφ ζεκείν ήηαλ ν ζπιινγηθφο ραξαθηήξαο, ε νκάδα», εμεγεί ε Ρνπληέξ. «Χζηφζν, νη δηάθνξνη ζεζκνί δελ βιέπνπλ κε θαιφ κάηη απηή ηελ εμέιημε. Πξνηηκνχλ λα πξνζπαζήζεη ν θαζέλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο λα ηα βγάιεη πέξα κφλνο ηνπ, απνηξαβεγκέλνο ζηε γσληά ηνπ, πεγαίλνληαο ζηνλ πλεπκνλνιφγν ηεο γεηηνληάο ηνπ. Κάηη ηέηνην θάλεη ηα ζχκαηα αφξαηα γηα ηελ θνηλσλία. Με κηα ζπιινγηθή ηαηξηθή εμέηαζε ζε έλα εηδηθεπκέλν θέληξν, γηλφκαζηε ηα ζχκαηα ηνπ ακηάληνπ, ζηα νπνία αξρίδνπλ λα δίλνπλ επαλνξζψζεηο. Ζ ζρέζε κε ηνλ γηαηξφ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη ππάξρεη αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ καο». Σν δηαθχβεπκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, γηαηί πξφθεηηαη φλησο γηα θνηλσληθφ θαη φρη γηα ηαηξηθφ δήηεκα. Δλα γεγνλφο ην απνδεηθλχεη: ν νξγαληζκφο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ν νπνίνο είρε ζπκθσλήζεη λα ππάξμεη ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο Pechiney-Rhenalu ζην Ηζνπάξ, ππαλαρψξεζε κεηά ηελ παξέκβαζε ηνπ αξρίαηξνπ ηεο επηρείξεζεο. Απνδεηθλχεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ε Χβέξλε δελ επειέγε σο κία απφ ηηο ηξεηο πηινηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ εθαξκνγή, ζε εζληθφ επίπεδν, ηεο ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ ακίαλην. «Λαλάξηζκα, θιψζε, πιέμε, χθαλζε. Γνπιεηά, εηζπλνή (...). Ο ακίαληνο κε έρεη ζθνηψζεη. Ο ακίαληνο. Λεπθή ζθφλε. Αζπξε ζαλ ην ρηφλη. Υηιηάδεο ληθάδεο. Υξηζηνχγελλα φιν ην ρξφλν (...). Δζείο δελ ηελ μέξεηε απηήλ ηελ ηζηνξία! Ή, ηφηε, ηελ έρεηε μεράζεη! Σν "εξγνζηάζην ηεο ληξνπήο". Δθεί φπνπ 271 εξγαδφκελνη έπιεθαλ φιε κέξα ηε δνινθνληθή ίλα (...). Λαλάξηζκα, θιψζε, πιέμε. Να κελ κπνξείο πηα λα αλαπλεχζεηο. Να ηξαγνπδήζεηο. Να πεξπαηήζεηο. Να ρνξέςεηο. Αλαπεξία. Να θνβάζαη ηηο ζθάιεο». Αλνημε Σν ιεσθνξείν ζηξίβεη ζηε ζπλνηθία Αλαηφι Φξαλο ηνπ Κιεξκφλ - Φεξάλ. Μέζα ηνπ βξίζθνληαη νη ζεαηέο πνπ έρεη θαιέζεη ν Νηνκηλίθ Φξεληεθόλ. Κάζε ζηάζε πξνθαιεί κία λέα ζεαηξηθή αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ «Αλαηνκία ηεο Αλαηνιίαο». Μπξνζηά ζην παιηφ εξγνζηάζην Ακηδφι αληερεί ε «Λεπθή λύρηα ΗΗΗ»: «Λαλάξηζκα, θιψζε...». ΜΑΥΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΣΡΗΔ Δίθνζη επηά ρξφληα έρνπλ πεξάζεη θαη ε ηζηνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ακηδφι εμαθνινπζεί λα γξάθεηαη θάζε κέξα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2001, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ζην πιαίζην ηεο δίθεο ελάληηα ζην αθεληηθφ ηνπ Ακηδφι, ην νπνίν θαηεγνξείηαη γηα «αζχγγλσζηε (αζπγρψξεηε) βαξχηαηε ακέιεηα», ε Μαξία Ραθέι Φεξλάληεο, ε νπνία έρεη πξνζβιεζεί απφ πιάθεο ηνπ ππεδσθφηνο, εμεηάδεηαη απφ ηνλ Πλεπκνλνιφγν Γφθηνξα Ννξκάλη, ν νπνίνο ηεο ιέεη: «Γελ ππάξρεη θίλδπλνο θαξθίλνπ». Σφηε, εθείλε δίλεη ζην ζπλνκηιεηή ηεο ην πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηεο, Ενάν Φεξλάληεο, βνζθνχ ζηε αιακάλθα ηεο Ηζπαλίαο, ν νπνίνο είρε δνπιέςεη έλα ρξφλν ζην Ακηδφι θαη ν νπνίνο πέζαλε ην 1998, δχν κήλεο κεηά ηελ εκθάληζε κεζνζειηψκαηνο. Καη ε Φεξλάληεο ζρνιηάδεη: «Γελ έιαβα θακία απάληεζε. Ζ εμέηαζε ζηακάηεζε ζε απηφ ην ζεκείν». Απηέο νη καρεηηθέο εξγάηξηεο εμεγνχλ φηη νη κελχζεηο ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα γηα βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα δελ απνηεινχλ πξάμεηο εθδίθεζεο αιιά αίηεκα λα ππάξμεη ε αλαγλψξηζε πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα θιείζεη απηή ε ζειίδα. Να ινγνδνηήζεη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ν νπέλ, ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο. Χζηφζν, έλα εξψηεκα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αλαπάληεην: Πφζν άμηδε ζηε Γαιιία θαη πφζν αμίδεη αθφκα θαη ζήκεξα ν ζάλαηνο ελφο εξγάηε, κηαο εξγάηξηαο; ηηο 17 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2002, ζηνλ Αξεην Πάγν, ν δηθεγφξνο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαπνηνχλ ή ρξεζηκνπνηνχλ ακίαλην, επέιεμε λα επηηεζεί... ζηα ζχκαηα. Καηήγγεηιε ηελ «πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα δηθαζηήξηα, ε νπνία ελνξρεζηξψλεηαη απφ ηηο ελψζεηο ησλ ζπκάησλ». ηε ζπλέρεηα, θαηήγγεηιε ην «ζθπξνθφπεκα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο», απνζησπψληαο βέβαηα ην γεγνλφο φηη απηφο θαη νη πειάηεο ηνπ βξίζθνληαλ ηφζα ρξφληα ζην πξνζθήλην ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο (βι. ην ακέζσο επφκελν άξζξν κε ηίηιν «Ζ ζπκβνιή ησλ επηζηεκφλσλ»). ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ Υακέλνο θφπνο: ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2002, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην θάλεη δεθηή ηε κήλπζε γηα «βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα», ζεσξψληαο φηη επηρεηξήζεηο φπσο ε Eternit, ε Valeo θ.ά. έρνπλ απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο φρη κφλν ηελ «ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ κέηξα αζθαιείαο» αιιά θαη «ηελ ππνρξέσζε λα είλαη απνηειεζκαηηθά ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη» ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Καηαδηθάδνληάο ηεο ακεηάθιεηα λα απνδεκηψζνπλ ηα ζχκαηά ηνπο, εληζρχεη ηα ζχκαηα ηε ζηηγκή πνπ νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ακηάληνπ ήιπηδαλ φηη ζα απαιιαγνχλ απφ νπνηαδήπνηε αζηηθή επζχλε.

3 ΦΖΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΛΗΓE ΣΖ MONDE DIPLOMATIQUE ΣΟ ΣΔΛΔΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑΔ ΦΖΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝΑ «Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ, επηβάιινληαο ζην ζχλνιν ησλ εξγνδνηψλ ηελ πιεξσκή ησλ απνδεκηψζεσλ, κέζσ ηνπ Κιάδνπ Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ν νπνίνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνπο εξγνδφηεο). Ζ ςήθηζε ελφο λφκνπ γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ ζα απνηεινχζε κηα δηθαηφηεξε ιχζε». Απηφ ππνζηεξίδεη ν Φηιίπ Πιηζόλ, δηθεγφξνο, κεηαμχ άιισλ, ηνπ πλδέζκνπ ησλ Γάιισλ Δξγνδνηώλ (Medef: Mouvement des Entreprises de France) θαη ηεο Eternit, ηελ επνκέλε ηεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ ηεο Δμ, ην νπνίν αλαγλψξηδε, ην Μάην ηνπ 2000, ηε βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα ησλ εξγνδνηψλ, δηθαηψλνληαο ελλέα κηζζσηνχο ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο Λα ελ. Οια απηά δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Σακείνπ γηα ηελ Απνδεκίσζε ησλ Θπκάησλ ηνπ Ακηάληνπ (FIVA) θαη γηα ην κέιινλ ηνπ. Σν FIVA ε δεκηνπξγία ηνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ 2001 (ν νπνίνο ςεθίζηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2000) θαη ε ίδξπζή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε έλα δηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ην Οθηψβξην ηνπ 2001 ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% απφ ηνλ Κιάδν Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ ηνπ γεληθνχ θαζεζηψηνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (δειαδή απφ ηνπο εξγνδφηεο) θαη θαηά 25% απφ ην Κξάηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη νθείιεη λα απνδεκηψζεη πιήξσο ηηο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ ηα ζχκαηα, δελ έρεη δνζεί θακία εγγχεζε γηα ην χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ. Οκσο, απφ εθεηείν ζε εθεηείν παξαηεξνχληαη δηαθνξέο, θαζψο νξηζκέλα επηδηθάδνπλ έσο θαη πεληαπιάζηα πνζά απφ άιια. Δμάιινπ, απηή ε απνδεκίσζε ρνξεγείηαη εθάπαμ, κε ηελ θαηαβνιή ελφο πνζνχ θαη φρη κε ηελ πιεξσκή κηαο ηζφβηαο ζχληαμεο, φπσο δεηνχζαλ νη ελψζεηο ησλ ζπκάησλ. Χζηφζν, πξνθχπηεη θαη ζνβαξφηεξν δήηεκα: ζχκθσλα κε κηα παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λφκνπ, φπνηνο δερζεί κηα πξνζθνξά απνδεκίσζεο απφ ην FIVA ράλεη ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη κήλπζε γηα βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα (ή λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη αξρίζεη ζηα δηθαζηήξηα). Απηή ε δηάηαμε, ζηελ νπνία ελαληηψζεθε ν Δζληθόο ύλδεζκνο γηα ηελ Τπεξάζπηζε ησλ Θπκάησλ ηνπ Ακηάληνπ (Andeva) [6], θαηαξγήζεθε απφ ηε Γεξνπζία. Χζηφζν, θαηά ηε δεχηεξε αλάγλσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, ε ηφηε θπβεξλεηηθή πιεηνςεθία ηεο «πιεζπληηθήο αξηζηεξάο» ηελ επαλέθεξε ζηε Βνπιή. Σε ζηηγκή πνπ γηα πξψηε θνξά νη εξγάηεο - ζχκαηα παίξλνπλ καδηθά ην ιφγν θαη ππξνδνηείηαη κηα δηθαζηηθή δπλακηθή, κε έλα θχκα κελχζεσλ γηα βαξχηαηε αζχγγλσζηε ακέιεηα ελάληηα ζηνπο εξγνδφηεο, κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε κήπσο ην πνιηηηθφ δηαθχβεπκα γηα ηηο θπβεξλήζεηο (θαη ηνπο εξγνδφηεο) είλαη αθξηβψο ε απνδπλάκσζε απηήο ηεο δπλακηθήο. Βέβαηα, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα. Οκσο, νη πξνζθπγέο απνδεηθλχνληαη ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο. Δπηά κελχζεηο, νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ απφ ηνλ Andeva πξηλ απφ πεξηζζφηεξν απφ πέληε ρξφληα, βξίζθνληαη ζε λεθξφ ζεκείν. ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ Πεξηέξγσο, ε δεκηνπξγία ηνπ FIVA δελ μεζήθσζε ηηο θξαπγέο αγαλάθηεζεο ηηο νπνίεο ζπλεζίδεη ν ζχλδεζκνο ησλ εξγνδνηψλ (Medef) θάζε θνξά πνπ εηνηκάδεηαη θάπνην θνηλσληθφ κέηξν. Ζ Andeva παξαηεξεί φηη «ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ δηαηάγκαηνο, ην FIVA δελ δηαζέηεη αθφκα νχηε Γηεχζπλζε, νχηε Πξφεδξν, νχηε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, νχηε πξνζσπηθφ, νχηε έληππα εγγξαθήο. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκάησλ, ησλ νπνίσλ νη αθξνάζεηο αλαβιήζεθαλ αξθεηέο θνξέο (...). Απηή ε θαζπζηέξεζε ζέηεη νξηζκέλνπο απφ απηνχο ζε κηα θαηάζηαζε κε δηθαίνπ: ηνπο ζηεξεί ηνλ ππάξρνληα ηξφπν απνδεκίσζεο, ηα CIVI [7], ρσξίο λα ηα αληηθαζηζηά κε θάηη άιιν». Πέξα απφ ηε λνκηθή ηνπ άπνςε, ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα εζηθήο θχζεο. Πφζν κάιινλ πνπ ε επζχλε ησλ εξγνδνηψλ ζα κπνξνχζε λα εμαιεηθζεί εμαηηίαο ησλ παξελεξγεηψλ ελφο άιινπ λφκνπ, ηνπ λφκνπ ηεο 10εο Ηνπιίνπ 2000 γηα ηα αδηθήκαηα άλεπ πξφζεζεο: «Αληί λα επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε αλαγλψξηζε ηεο βαξχηαηεο αζχγγλσζηεο ακέιεηαο, απνζπλδένληαο ηνλ πνηληθφ απφ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ αδηθήκαηνο, απηφο ν λφκνο ελδέρεηαη λα έρεη ην αληίζεην απνηέιεζκα», γξάθεη ν Εεξάξ Βαζέ, Καζεγεηήο Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Σνπιφλ [8]. Πξάγκαηη, νη ελψζεηο ησλ ζπκάησλ πξνζπάζεζαλ λα αληηηαρζνχλ ζε απηήλ ηελ πξφηαζε λφκνπ πνπ «ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηελ επζχλε φζσλ ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ». Μάηαηα. Πέξα απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νιφθιεξνο ν ηνκέαο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αξρήο ηεο πξνθχιαμεο ζε φ,ηη αθνξά ηε δεκφζηα πγεία ζα κπνξνχζε λα απεηιεζεί απφ κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ λνκνινγία. Κάηη ηέηνην ζα είρε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο. ην ζθάλδαιν ηνπ κνιπζκέλνπ αέξα ελδέρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην ζθάλδαιν ηεο απνδεκίσζεο. ΖΜΔΗΩΔΗ [1] «Γειηίν ηεο Φπρν-Ογθνινγηθήο Δηαηξείαο», Νν 23, Παξίζη, 6/1999. [2] Πιάθεο ηνπ ππεδσθφηα: ίλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ππεδσθφηα. [3] Μεζνζειίσκα: θαξθίλνο ηνπ ππεδσθφηα πνπ νθείιεηαη ζηνλ ακίαλην. [4] Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο 11εο Οθησβξίνπ [5].η.Μ.: πεξηνρή ζηα δπηηθά ηεο Αιγεξίαο. [6] 22, rue des Vignerons, Vincennes Cedex. Σει.: [7] Commission d indemnisation des victimes d infraction. [8] «Droit social», Παξίζη, Ηαλνπάξηνο Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΧΝ ΣΟ ΣΔΛΔΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΔΓΚΛΖΜΑ Δ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Δλψ έλαο κεγάινο αξηζκφο ππεχζπλσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπ ακίαληνπ πξνζπαζεί λα μεραζζεί ε εκπινθή ηνπ ζηελ ππφζεζε, νξηζκέλνη άιινη θάλνπλ μεδηάληξνπα θαη πάιη ηελ εκθάληζή ηνπο ζηα πην απξφζκελα κέξε. ην Μπνξληφ, ν Καζεγεηήο Παηξίθ Μπξνζάξ, έλαο απφ ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ρξήζεο ηνπ ακίαληνπ, δηεπζχλεη ηελ ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηε «κφιπλζε» ηνπ νπνίνπ είρε ζπκβάιεη. ην Κιεξκφλ Φεξάλ εγθαηαζηάζεθε πξφζθαηα ην LHCF Environnement, έλα εξγαζηήξην αλάιπζεο ζθφλεο, ηλψλ θαη άιισλ ζσκαηηδίσλ. Πνηφο είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπιφο ηνπ; Ο Νηαληέι Μπνπίδ, πξψελ Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ εξγνδνηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Ακηάληνπ θαη κέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Ακίαλην (CPA) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Asbestos International Association [1]. Απηφ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο εξγάηξηεο ηνπ Ακηδφι: «ηελ αξρή θάλεηο ιεθηά "ακηαληψλνληαο" θαη φηαλ πεξάζεη πηα απηή ε επνρή, θάλεηο ιεθηά κε ηελ αθαίξεζε ηνπ ακηάληνπ». ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 απνδεηθλχεηαη κε αλακθηζβήηεην ηξφπν φηη ν ακίαληνο είλαη θαξθηλνγφλνο. Δθείλε ηελ επνρή, ν Καζεγεηήο Εαλ Μπηληόλ πξνβιεκαηίδεηαη: «Πηζηεχσ φηη δελ έρνπκε ην δηθαίσκα λα πεξηκέλνπκε ρξφληα κέρξη λα βξεζνχλ πεηζηηθφηεξεο απνδείμεηο γηα λα δηνξζψζνπκε ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο πνπ δεκηνπξγείηαη ζην εζσηεξηθφ παξφκνησλ ρψξσλ» [2], γξάθεη ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1975 ζρεηηθά κε ηε ξχπαλζε απφ ακίαλην ησλ ρψξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Εηζηέ [3]. Χζηφζν, φηαλ ην 1982 έγηλε Γηεπζπληήο ηνπ Πλεπκνλνινγηθνχ Σκήκαηνο ζην Πεξηθεξεηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Κξεηέηγ (Βαι-ληε-Μαξλ), ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Ακίαλην (CPA). Απηφο ν νξγαληζκφο, ν νπνίνο θαζνδεγείηαη απφ ην ιόκπη ηνπ ακηάληνπ ζε ζπλεξγαζία κε έλα γξαθείν εηδηθεπκέλν ζηελ επηθνηλσλία, ζα δηαρεηξηζζεί ην πξφβιεκα ηνπ ακηάληνπ ζηε Γαιιία επί δεθαπέληε ρξφληα, κε ηελ επινγία ησλ Κπβεξλήζεσλ... Μάιηζηα, ν Γφθησξ Μπηληόλ πξνζθέξεη ηελ θάιπςή ηνπ ζηελ θαλαδηθή βηνκεραλία ακηάληνπ, ε νπνία ηζρπξίδεηαη φηη «εμάιεηςε ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ ακηάληνπ επηθέξνληαο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ επηθάλεηά ηνπ» [4]. Δθείλε ηελ επνρή, είλαη κέινο ηεο εξεπλεηηθήο θαη κειεηεηηθήο νκάδα ηνπ Ννζνθνκείνπ Αλξί Μνληφξ (Κξεηέηγ), ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζηηο αλαπλεπζηηθέο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο παζήζεηο. Με ην θχξνο ηεο επηζηεκνληθήο απζεληίαο ηνπ αλήθεη ζηε Μνλάδα 139 ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ γηα ηελ Τγεία θαη ηελ Δξεπλα (Inserm) θαη δηεπζχλεη ηελ Κιηληθή ησλ Αλαπλεπζηηθψλ Παζνινγηψλ ηνπ Κξεηέηγ ν εκπεηξνγλψκνλαο παίξλεη ην ιφγν ζηα δηάθνξα δηεζλή ζπλέδξηα. Οηαλ γηα παξάδεηγκα πξνζθαιείηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1990 απφ ην Βξαδηιηάληθν ύλδεζκν Ακηάληνπ, ζπεχδεη λα θαζεζπράζεη: «εάλ ν ακίαληνο ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά, είλαη αθίλδπλνο...». Σν κήλπκα απνδεηθλχεηαη νιέζξην γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ εληηκφηεηα ηνπ Καζεγεηή, θαζψο εθείλε ηελ επνρή ην Καλαδηθό Ηλζηηηνύην Ακηάληνπ ζπλερίδεη ηελ εθζηξαηεία γηα ηελ επαλάιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξπζνηηιηθνχ ακηάληνπ, κηαο πνηθηιίαο ακηάληνπ ε νπνία παξνπζηάδεηαη ςεπδψο σο αθίλδπλε. Ο Καζεγεηήο Μπηληόλ δελ είλαη ν κφλνο πνπ έρεη ιεξσκέλε ηε θσιηά ηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ Καζεγεηή Παηξίθ Μπξνζάξ, Παλεπηζηεκηαθφ ζην Παλεπηζηήκην Paris-XII, Πλεπκνλνιφγν, εηδηθφ ησλ επαγγεικαηηθψλ παζνινγηψλ θαη εξεπλεηή ζην Inserm. Πξνβάιινληαο φινπο απηνχο ηνπο ηίηινπο, θηλεηνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ην κήλπκα φηη ν ακίαληνο είλαη αθίλδπλνο, επηζθεπηφκελνο αθφκα θαη ην κηθξφηεξν θέληξν δηαινγήο ησλ ηαρπδξνκείσλ πνπ έρεη κνλσζεί κε ακίαλην. Αθνχ ππνζηήξημε ην κχζν ηεο «ειεγρφκελεο ρξήζεο» ηνπ ακηάληνπ, ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε απφ ην CPA [5], μαλαζπλαληά ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995 ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ Μπηληόλ γηα λα ζπλππνγξάςεη κηα επηζηνιή πνπ απεπζχλεηαη ζηνλ Πηέξ-Αληξέ Πεξηζόι, ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Καηνηθίαο: «Με θάζε αληηθεηκεληθφηεηα, ην CPA (...) έρεη θάλεη πνιχ θαιή δνπιεηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ». Απηνί πνπ δεηνχλ ηελ απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ «ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θαηάζηαζε γηα λα ζπείξνπλ αλεζπρία ζηνλ πιεζπζκφ...». ηνπ θ. Patrick Herman Monde Diplomatique πκπέξαζκα: «Γεδνκέλεο ηεο ζεκεξηλήο ζπγθπξίαο, δελ λνκίδνπκε φηη είλαη ζθφπηκν λα ιάβνπκε βηαζηηθέο απνθάζεηο». Με άιια ιφγηα, είλαη επείγνλ λα κελ θάλνπκε ηίπνηα... Σελ παξακνλή ηεο απαγφξεπζεο ηνπ ακηάληνπ απφ ηελ Κπβέξλεζε, ν Καζεγεηήο Μπηληόλ ζα επηρεηξήζεη κηα αθξνβαηηθή κεηαζηξνθή. «Θα έπξεπε λα είρακε αληηηαρζεί ζπιινγηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ CPA» [6]. ΠΑΡΑΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ Δηζη ρηίδνληαη νη θαξηέξεο ησλ θνξπθαίσλ επηζηεκφλσλ ηεο ηαηξηθήο... Ο Καζεγεηήο Μπηληόλ είλαη ζήκεξα ζπληαμηνχρνο. Οζνλ αθνξά ηνλ Καζεγεηή Μπξνζάξ, δηεπζχλεη ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ηνπ Σκήκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Παζνινγίαο ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν ηνπ Μπνξληφ. Σνπ αλαηέζεθε επίζεο ε ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ αηφκσλ πνπ εθηέζεθαλ ζηνλ ακίαλην ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Αθνπηηαλίαο. ην βάζξν ηεο νιπκπηάδαο ηεο παξαπιεξνθφξεζεο ππάξρνπλ ηξεηο ζέζεηο, φπσο ζπλεζίδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Καλείο δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ηελ ηξίηε ζέζε ζην βάζξν ηεο αηίκσζεο απφ ηνλ Καζεγεηή Δηηέλ Φνπξληέ. Ο Φνπξληέ, εθηφο απφ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Αλώηαηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Πξόιεςε ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Κηλδύλσλ, ζπγθέληξσζε ηα αμηψκαηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ Φεξλάλ Βηληάι ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ Καζεγεηή Κιηληθήο Σνμηθνινγίαο, ηνπ κέινπο ηεο Ηαηξηθήο Αθαδεκίαο, θαη εξγαδφηαλ επίζεο σο ηαηξφο - ζχκβνπινο (ηδηαίηεξα ζηελ Air France). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ καχξσλ ρξφλσλ ηνπ ακηάληνπ ζηε Γαιιία, ην φλνκά ηνπ έξρεηαη ηαθηηθά ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Κάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην 1964 θαη απνδεηθλχεη ην ηαιέλην ηνπ ην 1977, νξγαλψλνληαο ην ζπλέδξην «Ακίαληνο θαη θαξθηλνγελέζεηο ζηνλ άλζξσπν». Ο ζηφρνο ηνπ ιφκπη ησλ εξγνδνηψλ πνπ νξγαλψλεη απηφ ην ζπλέδξην είλαη λα θαηνξζψζνπλ λα κεηαπείζνπλ ηνλ επηζηεκνληθφ θαη ηαηξηθφ θφζκν. Ο Εαλ Ρνπδό, Καζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Lariboisiere-Saint Louis, δελ μεγειάζηεθε: «Ζιπηδα φηη επξφθεηην γηα έλα αληδηνηειέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην. Οκσο, ηψξα κφιηο έκαζα φηη ν πξαγκαηηθφο νξγαλσηήο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ν ύλδεζκνο ησλ Βηνκεράλσλ Ακηάληνπ (...). Γελ κπνξψ λα δερηψ ην ελδερφκελν λα παξαπνηεζνχλ φζα ζα πσ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο εξγνδφηεο, γηαηί ην κφλν πνπ ελδηαθέξεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο είλαη λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο κε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο» [7]. Χζηφζν, ν Φνπξληέ δελ ην βάδεη θάησ: επσθεινχκελνο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ γηα ηνλ ακίαλην, ην 1982, πξνσζεί ηε δεκηνπξγία ηνπ CPA καδί κε ηνλ Νηνκηλίθ Μνπαγέλ, ν νπνίνο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δξεπλαο θαη Αζθάιεηαο (INRS). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θνξπθαίνη ππεχζπλνη ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ θαη ηνπ θφζκνπ ηεο πξφιεςεο εγθαηληάδνπλ κηα πεξίνδν ρεηξαγψγεζεο πνπ ζα δηαξθέζεη δεθαπέληε ρξφληα... ΟΗ ΑΘΔΝΔΗΔ Σν CPA ζα δηαιπζεί αζφξπβα ιίγν πξηλ απφ ηελ απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ. Χζηφζν, ν Καζεγεηήο Φνπξληέ πξφιαβε λα επηηχρεη ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Δζληθή Ηαηξηθή Αθαδεκία κηαο έθζεζεο πνπ δεκνζηεχηεθε ην ε απηήλ πεξηιακβάλνληαλ εθηηκήζεηο γηα ηε ζλεζηκφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηνλ ακίαλην, νη νπνίεο δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Τπνζηεξηδφηαλ επίζεο φηη κφλν ε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζηνλ ακίαλην πξνθαιεί αζζέλεηεο, ελψ επηρεηξνχληαλ λα ππνηηκεζεί ε ζεκαζία ηνπ ακίαληνπ σο αηηίαο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεχκνλα... Σίπνηα δελ ιείπεη απφ απηήλ ηελ έθζεζε, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ αθνξκή λα κελπζεί γηα δηαζπνξά ςεπδψλ εηδήζεσλ. Ζ κήλπζε ζα ηεζεί ζην αξρείν. Λίγν αξγφηεξα, ν θαζεγεηήο ζα ππνρξεσζεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ. ΖΜΔΗΩΔΗ [1]..η.Μ.: Asbestos ζηα αγγιηθά είλαη ν ακίαληνο. εργασiαυγεία 53 [2]. Δπηζηνιή ηνπ Μπηληόλ, κε ρξνλνινγία 20 Ννεκβξίνπ 1975, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ Μνξίο Αξβνλί, ζε απάληεζε ελφο άξζξνπ, «L amiante, un matériau à surveiller» (Ο ακίαληνο, έλα πιηθφ πνπ νθείινπκε λα πξνζέρνπκε), «Le Monde», 12 Ννεκβξίνπ [3]. Δθεί ζηεγάδνληαη ηα Παλεπηζηήκηα Παξίζη VI θαη VII. [4]. «Un nouvel avenir pour l amiante», «Le Monde», 8 Ηνπλίνπ [5]. Βι. «Santé et travail», επηζεψξεζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Fédération Nationale de la Mutualité Française, Απξίιηνο [6]. «Δπίζεκε εθηίκεζε παξαδέρεηαη φηη ν ακίαληνο ζα πξνθαιέζεη ηνπιάρηζην ζαλάηνπο ην 1996», «Le Monde», 3 Ηνπιίνπ [7]. Δπηζηνιή πνπ απεχζπλε ζηνλ Καζεγεηή Φνπξληέ, ζηηο 2 Μαΐνπ 1977.

4 4 εργασiαυγεία 5 ΠΟΗΟΗ ΚΡΤΒΟΝΣΑΗ ΣΖ ΚΟΝΖ ΣΟΤ ΑΜΗΑΝΣΟΤ; ΦΖΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝΑ Αθφκα θαη ζήκεξα, νξηζκέλα πξντφληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ειέγρσλ γηα λα δηαπηζησζεί ε ελδερφκελε ηνμηθφηεηά ηνπο. Χζηφζν, ζπρλά απαηηνχληαη δεθαεηίεο γηα λα δηαπηζησζνχλ επηζηεκνληθψο νη πγεηνλνκηθνί θίλδπλνη ηνπο νπνίνπο εγθπκνλνχλ. Σν δξάκα ηνπ ακηάληνπ απνδεηθλχεη φηη απαηηείηαη ε πιήξεο αιιαγή ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη έσο ζήκεξα. Πξηλ δηαηεζνχλ νη πάζεο θχζεσο νπζίεο ζην θνηλφ, πξέπεη λα είκαζηε απφιπηα ζίγνπξνη φηη είλαη αβιαβείο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιακβάλνπκε ππφςε ηε γλψκε ησλ πιένλ αξκφδησλ λα κηιήζνπλ γη απηά ηα δεηήκαηα. ησλ θ.θ. Marleen Teugels θαη Nico Krols Άξζξν κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Fondation Pascal Decroos (Φιάλδξα) Monde Diplomatique Αλ θαη, ήδε απφ ην 1962, κηα ζχζηαζε ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο αλέθεξε ηνπο θηλδχλνπο θαξθηλνγέλεζεο, ε νινθιεξσηηθή απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ ζηελ Δπξψπε εθαξκφζηεθε κφιηο ην Οη ιφγνη απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο κπνξνχλ λα ρξεσζνχλ εμ νινθιήξνπ ζηηο πξαθηηθέο ηνπ ιφκπη πνπ είραλ ζπγθξνηήζεη νη πξψελ γίγαληεο ηνπ ακηαληνηζηκέληνπ [1], φπσο ν ειβεηνβειγηθφο φκηινο Eternit [2], θαζψο θαη ζηελ αδξάλεηα ησλ θπβεξλήζεσλ [3]. ε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, ζην ζηφραζηξν ηεο δηθαηνζχλεο βξίζθνληαη ζήκεξα νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είραλ ελεκεξψζεη ή είραλ ελεκεξψζεη ειιηπψο ην πξνζσπηθφ ηνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε έθζεζή ηνπ ζηνλ ακίαλην. ηηο πξφζθαηεο δίθεο ελαληίνλ κεγάισλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ, νη ηειεπηαίεο ζπλερίδνπλ λα ηζρπξίδνληαη φηη αγλννχζαλ ηνπο θηλδχλνπο [4]. ηε Γαιιία, ην πιεκκειεηνδηθείν ηεο Ληι, κε ηελ απφθαζή ηνπ ηεο 4εο επηεκβξίνπ ηνπ 2006, θαηαδίθαζε ηελ εηαηξεία Alstom Power Boilers ζε πξφζηηκν επξψ επεηδή εμέζεζε ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο ζηνλ ακίαλην ηελ πεξίνδν Πξφθεηηαη γηα ηε κεγίζηε πνηλή πνπ κπνξνχζε λα επηβάιεη γηα ην αδίθεκα ηεο «έθζεζεο ζε θίλδπλν ηεο δσήο ηξίησλ πξνζψπσλ». Καζψο ε δίσμε ζηξεθφηαλ επίζεο θαη ελαληίνλ ηνπ πξψελ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο, ν ππεχζπλνο θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε 9 κελψλ κε αλαζηνιή θαη ζε πξφζηηκν επξψ. ηα αζηηθά δηθαζηήξηα, ε εηαηξεία ππνρξεψζεθε λα θαηαβάιεη επξψ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο 150 εξγαδφκελνχο ηεο. Πέξπζη, ζηε ηθειία, ζε νθηψ πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο Eternit επηβιήζεθαλ πνηλέο θπιάθηζεο κε αλαζηνιή. Οη θαηαδηθαζζέληεο άζθεζαλ έθεζε. Απηή ηε ζηηγκή, ε Δηζαγγειία ηνπ Σνξίλνπ δηεμάγεη αλαθξίζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, νη νπνίεο ζηξέθνληαη ελαληίνλ ησλ θνξπθαίσλ βειγηθψλ θαη ειβεηηθψλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο. ΣΟ ΖΞΔΡΑΝ ΝΩΡΗ Ο ακίαληνο είλαη έλα ζαπκαηνπξγφ γεσινγηθφ πξντφλ, ην νπνίν ζπλδπάδεη κεγάιε αληνρή θαη ρακειφ θφζηνο θαη εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα εμνξχζζεηαη ζηα νξπρεία ηνπ Καλαδά, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Νφηηαο Αθξηθήο. Γελ είλαη, ινηπφλ, πεξίεξγν φηη νη βηνκήραλνη ηνλ ζεψξεζαλ κηα πξαγκαηηθή ρξπζνηφθν φξληζα θαη ηνλ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ παξαγσγή ρηιηάδσλ πξντφλησλ (ειελίη, κνλσηηθψλ, πθαζκάησλ, θξέλσλ θ.ιπ.). Όκσο, πνιχ λσξίο, ν ηαηξηθφο θφζκνο δηέβιεςε ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή. Ήδε απφ ην 1906, ν γάιινο ηαηξφο Δπηζεσξεηήο Δξγαζίαο Νηελί Οξηκπό είρε εληνπίζεη ηνλ θίλδπλν: πεξηέγξαθε ηηο «πλεπκνλνθνληάζεηο, ηνλ καξαζκφ ησλ πλεπκφλσλ θαη ηηο πιάθεο ζηνπο πλεχκνλεο» πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ελφο εξγνζηαζίνπ χθαλζεο θαη πιέμεο ακηάληνπ ζηα πεξίρσξα ηνπ Κνληέ-ζηξ-Ννπαξφ (πεξηνρή ηνπ Καιβαληφο). Σελ πξνζνρή ηνπ ηξάβεμε ν ζάλαηνο πελήληα εξγαηψλ ηεο επηρείξεζεο. Παξαηήξεζε δε φηη ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ απνξξφθεζεο ηεο ζθφλεο επέηξεςε ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη δεκνζίεπζε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζε έλα απφ ηα πξψηα ηεχρε ηνπ Γειηίνπ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. Χζηφζν, ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλνπκε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 γηα λα γεληθεπζνχλ ηα κέηξα πξφιεςεο ζηα εξγνζηάζηα ακηάληνπ ηεο επξσπατθήο επείξνπ. Βέβαηα, ηα κέηξα απηά απνδείρζεθαλ αλεπαξθή θαζψο ην πξντφλ είλαη θαξθηλνγφλν ζε βαζκφ πνπ λα κελ ππάξρεη επίπεδν έθζεζεο ηνπ αλζξψπνπ ζε απηήλ ηελ νπζία ην νπνίν λα κελ εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Κη φκσο, ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε ρξήζε ηνπ ακηάληνπ έθζαζε ζην απνθνξχθσκά ηεο. Ο θιάδνο γλψξηδε ηελ θαηάζηαζε θη σζηφζν εμαθνινχζεζε λα παξάγεη θαη λα πσιεί ζπλεηδεηά ην θεξδνθφξν δειεηήξην. Ζδε απφ ην 1962, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή είρε απεπζχλεη ζηα έμη θξάηε κέιε ηεο ηφηε Δ.Ο.Κ. (Γεξκαλία, Βέιγην, Γαιιία, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία) ζπζηάζεηο νη νπνίεο ζπλνδεχνληαλ απφ έλαλ θαηάινγν επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ. Απηφο ν θαηάινγνο, ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ [5] δελ αλέθεξε κνλάρα ηελ πλεπκνλνθνλίαζε πνπ πξνθαιεί ε ζθφλε ηνπ ακηάληνπ, αιιά θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. Μηα έθζεζε εκπεηξνγλσκφλσλ, ησλ νπνίσλ ε γλψκε είρε δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή, πεξηέγξαθε κε ιεπηνκέξεηεο ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε έθζεζε ζηνλ ακίαλην. Απαξηζκνχζαλ δε ηηο θπξηφηεξεο πεγέο θηλδχλνπ, φπσο «ε παξαγσγή θαη ε κεηαπνίεζε πξντφλησλ ακηαληνηζηκέληνπ (γηα παξάδεηγκα ηχπνπ ειελίη), νη εξγαζίεο ζεξκνκφλσζεο ή ερνκφλσζεο θαη ε επεμεξγαζία απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην». Ζ έθζεζε ππνγξάκκηδε επίζεο ην γεγνλφο φηη νη αζζέλεηεο πξνζέβαιιαλ φζνπο εμεηίζελην άκεζα ή έκκεζα ζηνλ ακίαλην. Σν 1966, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέζηεζε λα επηρεηξεζεί κηα επξχηαηε θνηλνπνίεζε ηεο έθζεζεο, φρη κνλάρα ζηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ζε ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηηο εξγνδνηηθέο θαη ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζηνπο ηαηξνχο εξγαζίαο, ζηα παλεπηζηήκηα θ.ιπ.: «Ζ επηηξνπή ειπίδεη φηη ε θαιχηεξε γλψζε ησλ θηλδχλσλ ζα ζπκβάιεη έκκεζα αιιά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ πξφιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ηαηξψλ». [6] Χζηφζν, ελψ νη πξψηεο κεξηθέο απαγνξεχζεηο ηεο παξαγσγήο ακηάληνπ ζεζπίζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 ζηε νπεδία θαη ζηε Γαλία, ρξεηάζηεθε λα πεξηκέλνπκε ην 2005 γηα λα ηζρχζεη ε πιήξεο απαγφξεπζή ηνπ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ήκεξα, ε ρξνλνηξηβή απηή απνδεηθλχεηαη θαηαζηξνθηθή. ηηο κέξεο καο πεζαίλνπλ φρη κφλν νη εξγαδφκελνη ζηνλ θιάδν ηνπ ακίαληνπ αιιά θαη νη νηθείνη ηνπο θαη φζνη θαηνηθνχζαλ θνληά ζε κνλάδεο παξαγσγήο. Σν 2029, ζηε Γπηηθή Δπξψπε ζα έρνπλ πεζάλεη απφ πλεπκνλνθνλίαζε θαη θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηα πεληαθφζηεο ρηιηάδεο άηνκα. [7] ηα ζχκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη άηνκα πνπ πνηέ δελ εξγάζηεθαλ ζηε βηνκεραλία ακηάληνπ. ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΚΑΡΣΔΛ Ζ βηνκεραλία ακηάληνπ θαηφξζσζε λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο πελήληα πεξίπνπ ρξφληα, ράξε ζηελ ηδηαίηεξα έμππλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ θαη ιφκπηλγθ, ε νπνία εθαξκφζηεθε ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο. Οπσο εμεγεί ν νιιαλδφο δηθεγφξνο Μπνκπ Ρίεξο, εηδηθφο ζε ππνζέζεηο ακηάληνπ, «ηε δηεηία , ελψ ήηαλ ήδε ζε κεγάιν βαζκφ γλσζηέο νη παζνγφλεο ηδηφηεηεο ηνπ ακηάληνπ, ε παγθφζκηα βηνκεραλία ακηάληνπ νξγαλψζεθε ζε θαξηέι, ζηηο Ζλσκέλεο Δηαηξείεο Βηνκεραληώλ Ακηαληνηζηκέληνπ (SAIAC)» [8]. Οη επηρεηξήζεηο δηαίξεζαλ ηελ παγθφζκηα αγνξά ζε έλαλ κίλη ύλδεζκν Δζλώλ (miniature league of nations). Ζ εηήζηα έθζεζε ησλ Turner and Newall ηνπ 1929 απνδεηθλχεη κε παλεγπξηθφ ηξφπν ην γεγνλφο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, νη επηρεηξήζεηο ήηαλ επίζεο παξνχζεο ζηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ Γηεζλνύο Οξγαληζκνύ Δξγαζίαο (I.L.O.) πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ ακίαλην θαη ζηελ πλεπκνλνθνλίαζε πνπ πξνθαιεί ν ακίαληνο. Ζ βηνκεραλία ηνπ ακηάληνπ είρε πιένλ ραξάμεη ηνλ δξφκν πνπ έκειιε λα αθνινπζήζεη. ην εμήο, ζα ζπλέρηδε πεηζκαηηθά λα αληηθξνχεη ηηο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο πνπ ζα εθδειψλνληαλ ελαληίνλ ηεο θαη ζα ππεξαζπηδφηαλ κε λχρηα θαη κε δφληηα ηηο ζέζεηο ηεο». Έθηαζε κάιηζηα ην θαξηέι ζην ζεκείν λα ηνξπηιίζεη ηηο έξεπλεο νξηζκέλσλ επηζηεκφλσλ. Έηζη, ην 1965, ν ζχλδεζκνο ησλ παξαγσγψλ ακηάληνπ απαγφξεπζε ηελ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ζηνλ δηάζεκν γάιιν πλεπκνλνιφγν Εηλη Σηξηάθ, ν νπνίνο επηζπκνχζε λα δηεξεπλήζεη ζε βάζνο ηηο αηηίεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ππεδσθφηα ελφο αζζελή ηνπ, πνπ εξγαδφηαλ ζηε βηνκεραλία ακηάληνπ. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ Σηξηάθ δελ απνηεινχζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε: ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν πλεπκνλνιφγνο Ηξβηλγθ έιηθνθ απέδεημε κε αδηάζεηζην ηξφπν ηνλ ξφιν ηνπ ακηάληνπ ζηελ εκθάληζε ησλ θαξθίλσλ ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηνο. Σν 1964, ε Αθαδεκία ησλ Δπηζηεκώλ ηεο Νέαο Τφξθεο νξγάλσζε έλα δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηηο βηνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ακηάληνπ, ζην νπνία πξνήδξεπζαλ νη δφθηνξεο έιηθνθ θαη Σδέηθνκπ Σζεξγθ. Απηφ ην ζπλέδξην απνηέιεζε νξφζεκν γηα ηε γλψζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηεο νπζίαο. Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζεο ηεο έθζεζεο πνπ πξνέθπςε απφ ην ζπλέδξην, ππάξρεη πιένλ νκνθσλία ησλ επηζηεκφλσλ γχξσ απφ ην πξφβιεκα. Ο έιηθνθ αλέιαβε λα γλσζηνπνηήζεη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ζηε βηνκεραλία : ζπλέηαμε εθζέζεηο θαη δεκνζίεπζε πνιιά θείκελα, ελψ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ αλαθέξζεθαλ θαη απφ πνιιά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο. Oπσο καζαίλνπκε απφ έγγξαθα ηεο εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ακηάληνπ, ε εμέιημε απηή ζπλέβαιε ζην λα ηνλ ζεσξήζεη ν θιάδνο «επηθίλδπλν άλζξσπν» [9]. Μεηά ην δηεζλέο ζπλέδξην ηνπ 1964, ε ακεξηθαληθή πνιπεζληθή Owens Corning θπθινθφξεζε ην εμήο εζσηεξηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα: «Απηή ηε ζηηγκή, απηφ πνπ καο απαζρνιεί είλαη λα θαηνξζψζνπκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν γηα λα εκπνδίζνπκε ηνλ έιηθνθ λα καο δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα θαη λα επεξεάζεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ καο» [10]. ΚΟΗΝΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηεζλνχο Γηάζθεςεο ησλ Οξγαλώζεσλ γηα ηελ Eλεκέξσζε ζε Zεηήκαηα Aκηάληνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 θαη 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 1971 ζην Λνλδίλν, νη βηνκήραλνη ηνπ ακηάληνπ ζπδήηεζαλ πιένλ ηελ θνηλή ζηξαηεγηθή ηνπο [11]. Ο Πξφεδξνο Φ. Υόνπ ηεο Δπηηξνπήο Δλεκέξσζεο γηα ηνλ Ακίαλην (Asbestos Information Committee) κε έδξα ην Μάληζεζηεξ [12] ζπκβνχιεπζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο απζηεξφηεξεο πνιηηηθήο πνπ ζπδεηνχληαλ εθείλε ηελ επνρή: «Πξφθεηηαη γηα ηνλ απινχζηεξν ηξφπν γηα λα αληηηαρζνχκε ζηελ πηνζέηεζε απζηεξψλ κέηξσλ θαη γηα λα επεξεάζνπκε ηε λνκνζεζία». Πξνβιέπνληαο δε φηη νη επηζέζεηο ελάληηα ζηνλ ακίαλην ζα πνιιαπιαζηάδνληαλ, θάιεζε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λα αλαιάβνπλ θνηλή δξάζε: λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ιφκπη, κηα επηηξνπή δξάζεο, πνπ ζα ζπλεξγαδφηαλ κε κηα θαιή εηαηξεία δεκφζησλ ζρέζεσλ θαη κε έλαλ εηδηθεπκέλν εθπξφζσπν Σχπνπ. Οη ζηξαηεγηθέο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ ακίαληνπ κνηάδνπλ πνιχ κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο θαπλνβηνκεραλίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Άιισζηε, ζπλεξγάδνληαλ κε ην ίδην γξαθείν δεκφζησλ ζρέζεσλ, ηνπο Hill and Knowlton. χκθσλα κε ηνλ Εαλ Πνι Σετζνληέξ, ηνλ δηθεγφξν ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ ζηε Γαιιία, «νη παξαγσγνί ακηάληνπ πινπνίεζαλ ην 100% ησλ φζσλ ειέρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο δηάζθεςεο. Έηζη, ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηήζεθε ζηε Γαιιία ην 1977 ήηαλ ιηγφηεξν απζηεξφ απφ ην αληίζηνηρν βξεηαληθφ πνπ είρε πηνζεηεζεί ην Οη βξεηαληθέο ελψζεηο ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ ραξαθηήξηζαλ ηνλ λφκν καο "άδεηα δηάπξαμεο θόλσλ"». Οη πνιπάξηζκεο αγσγέο πνπ θαηαηέζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θέξλνπλ ζηε δεκνζηφηεηα ηα εζσηεξηθά έγγξαθα ησλ βηνκεραληψλ ακηάληνπ. Απηά ηα ληνθνπκέληα κάο δίλνπλ κηα ηδέα ησλ ακαξηεκάησλ ηνπ θιάδνπ: πξάγκαηη, ηα κέιε ηνπ SAIAC ζπλεδξίαδαλ ηαθηηθά γηα λα θαηαζηξψζνπλ ζηξαηεγηθέο θαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηζέζεηο ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ ζπλδηθάησλ, ηνπ ηχπνπ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ. Κάζε θνξά πνπ νη Βέιγνη θαη νη Διβεηνί ηζχλνληεο ηεο Eternit νξγάλσλαλ κηα παλεπξσπατθή ζπλάληεζε, ε εκεξήζηα δηάηαμε πεξηείρε πάληα ην ζέκα «ακίαληνο θαη πγεία». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηζθφπεζεο ηεο Καηάζηαζεο πνπ νξγαλψζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ ηνπ 1979 ζην Παξίζη, νη εθπξφζσπνη ησλ παξηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ: «Απνδείρζεθε αλαγθαίν λα επελδπζνχλ ζεκαληηθά πνζά γηα λα ππνζηεξηρζεί ην ιφκπη ηνπ ακηάληνπ ζε δηάθνξα επίπεδα ζηελ Δπξψπε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηα ζπλδηθάηα, ζηνπο πειάηεο θαη ζηνλ πνιηηηθφ θφζκν. Μαθξνπξφζεζκα, ην ζπκθέξνλ ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ακηάληνπ είλαη λα αλαδεηήζεη πξντφληα πνπ ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ ακίαλην. Χζηφζν, είλαη αλαγθαίν λα κελ εγθαηαιείςεη ηνλ ακίαλην θακία εηαηξεία» [13.] ΠΗΔΖ ΣΖΝ ΔΟΚ Ζ ζηάζε πνπ έπξεπε λα πηνζεηεζεί απέλαληη ζηελ ΔΟΚ θαζνξίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηζθόπεζεο ηεο Καηάζηαζεο ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1981 πνπ έιαβε ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο. Oπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ έθζεζε, ε πιεηνλφηεηα φζσλ ζπκκεηείραλ ζηε δηάζθεςε «αηζζαλφηαλ φηη ν θιάδνο νθείιεη λα αγσληζηεί γηα ηνλ ακίαλην ζηελ Δπξψπε. Οη δξάζεηο καο νθείινπλ λα εζηηαζηνχλ ζην λα εκπιέμνπκε ηα κέιε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ ππφζεζή καο, ηδηαίηεξα εάλ ζηελ εθινγηθή ηνπο πεξηθέξεηα ππάξρνπλ εξγνζηάζηα ακηάληνπ. Πξέπεη επίζεο λα νξγαλψζνπκε δξάζεηο γηα λα ηνλψζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνξέσλ απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηψληαη νη παξαγγειίεο καο (αξρηηέθηνλεο, κειεηεηηθά γξαθεία, δεκφζηεο ππεξεζίεο) αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ βαζηθψλ πξντφλησλ ακηάληνπ» [14]. Πξνηνχ ηζρχζεη ηειηθά κεηά απφ κεγάιε θαζπζηέξεζε- ε απαγφξεπζε ηνπ ακηάληνπ ζηελ Δπξψπε, δφζεθε κηα επίπνλε κάρε, ε νπνία δηέθεξε απφ ρψξα ζε ρψξα. Έηζη, ζηελ Ηηαιία, θηλεηνπνηήζεθε ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Ο ζπλδηθαιηζηήο Νηθόια Πνληξάλν ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαζίαο (CGIL) δελ άξγεζε λα ππνςηαζηεί ηη ζπλέβαηλε φηαλ βξέζεθε, ζε ειηθία είθνζη ηεζζάξσλ εηψλ, ζε έλα εξγνζηάζην ακηάληνπ: «ηνλ δξφκν γηα ηε δνπιεηά, δηαζηαπξσλφκνπλα ζρεδφλ θαζεκεξηλά κε θεδείεο. Σν εξγνζηάζην ηνπ Καδάιε έκνηαδε ήδε εηνηκφξξνπν. Γχν κήλεο κεηά ηελ πξφζιεςή κνπ εληάρζεθα ζην ζπλδηθάην. Δθείλε ηελ επνρή δελ ήηαλ εχθνιν λα πείζεηο ηνπο εξγαδφκελνπο. Απφ απηή ηε δνπιεηά έβγαδαλ ην ςσκί ηνπο. Χζηφζν, ε θνηλή ινγηθή ππεξίζρπζε. Σί λα ηνλ θάλεηο ηνλ κηζζφ φηαλ ζε ζθνηψλεη ε δνπιεηά πνπ θάλεηο;» ρεδφλ είθνζη θνξέο, νη εξγαδφκελνη πήγαλ κε ιεσθνξεία έσο ηε Ρψκε θαη θαηαζθήλσζαλ κπξνζηά ζην ηηαιηθφ Κνηλνβνχιην θαη ζηα εκπιεθφκελα ππνπξγεία. Απαηηνχζαλ θίιηξα, κάζθεο θαη πεξηζζφηεξν πγηεηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Οξγάλσζαλ καθξνρξφληεο απεξγίεο θαη πξνθάιεζαλ ηελ επηβξάδπλζε ηεο παξαγσγήο. Oια απηά κέρξη ην 1992 πνπ ςεθίζηεθε ν λφκνο ελάληηα ζηε ρξήζε ηνπ ακηάληνπ. Ο Μπξνύλν Πέζθε, πξψελ Γξακκαηέαο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο CGIL, δειψλεη αγαλαθηηζκέλνο: «Σν δξάκα καο ζπλερίδεηαη εδψ θαη 25 ρξφληα. Απαηηνχκε απφ ηα πξψελ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Eternit ηνπιάρηζηνλ λα απνδεκηψζνπλ αμηνπξεπψο ηα ζχκαηα. Χζηφζν, γηα ηελ ψξα, δελ ην έρνπκε θαηνξζψζεη. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα θηλεζνχλ ζπληνληζκέλα ηα ζπλδηθάηα, νη εξγαδφκελνη θαη νη πεξίνηθνη». Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΓΚΟΤΑΡΗΝΗΔΛΟ Οη νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ ηνπ Καδάιε έρνπλ ελαπνζέζεη ζήκεξα φιεο ηηο ειπίδεο ηνπο ζηνλ εηζαγγειέα Ραθαέιε Γθνπαξηληέιν, ν νπνίνο, απφ ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν ζην Σνξίλν ζπγθεληξψλεη εδψ θαη πέληε ρξφληα απνδεηθηηθφ πιηθφ ελάληηα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ παιαηνχ εξγνζηαζίνπ ακηαληνηζηκέληνπ ηεο Eternit. Ο έξηδην Μπνλέην, ν δηθεγφξνο πνπ κάρεηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα γηα ηε δηθαίσζε ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ, εμεγεί: «Ο βέιγνο βαξφλνο Λνπί ληε Καξηηέ ληε Μαξζηέλ (Eternit Βειγίνπ) θαηεγνξείηαη απφ θνηλνχ κε ηνπο Διβεηνχο Σόκαο θαη ηέθαλ κηληράηλη (δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Eternit Διβεηίαο) γηα ζνβαξφηαηα αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ζε απηήλ ηελ ππφζεζε. Διπίδσ φηη ζα ππάξμεη έλαο ζπκβηβαζκφο πξηλ απφ ηε δίθε. Δάλ φκσο ν εηζαγγειέαο ελαληησζεί ζε νπνηνλδήπνηε ρξεκαηηθφ δηαθαλνληζκφ ηεο ππφζεζεο, ηειηθά ζα δηεμαρζεί ε δίθε. Πξνζσπηθά, ζα πξνηηκνχζα έλαλ ζπκβηβαζκφ πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ. Ζ θπιάθηζε ησλ θνξπθαίσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ δελ ζα καο πξνζθέξεη ζήκεξα θάηη ην ζεκαληηθφ». ηελ Οιιαλδία, ηα ζχκαηα ηνπ ακηάληνπ απνιακβάλνπλ απηήλ ηε ζηηγκή ηα νθέιε πνπ ηνπο εμαζθάιηζε έλαο παξφκνηνο ζπκβηβαζκφο. Οπσο δήισζε ν δηθεγφξνο Μπνκπ Ρίεξο, ν νπνίνο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία έρεη εθπξνζσπήζεη ζχκαηα ηνπ ακηάληνπ (αλάκεζά ηνπο θαη δεθάδεο ζχκαηα ηεο Eternit), «ν δηαθαλνληζκφο δελ επηηεχρζεθε εχθνια. Γελ ήηαλ εχθνιν λα πείζνπκε ηνπο εξγάηεο λα πξνρσξήζνπλ ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο. Αηζζάλνληαλ ζαλ λα ρηππνχζαλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δνπιεηά, κέζα ζην εξγνζηάζην φπνπ δνχιεπαλ. Μεηά απφ κεγάιε επηκνλή, ην 1989, ηξεηο ρήξεο πξψελ εξγαηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ Γθνπξ έδεηρλαλ πξφζπκεο λα θαηαζέζνπλ κήλπζε ελάληηα ζηελ Eternit. Σφηε, ε Eternit πξφηεηλε κηα ινγηθή απνδεκίσζε θαη νη ρήξεο ηε δέρζεθαλ». Απφ εθείλε ηε ζηηγκή, νη πξνζθπγέο ζηε Γηθαηνζχλε ζπζζσξεχνληαη. ρεδφλ θάζε θνξά ε Eternit ππνρσξεί. Οπσο εμεγεί ν Ρίεξο, «ην 1999 ε Eternit είρε ράζεη ηφζν πνιιέο δίθεο, πνπ εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα θαη πξφηεηλε έλαλ δηαθαλνληζκφ γηα ηνπο πξψελ εξγαδφκελνχο ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πιένλ λα θαηαζέζνπλ αγσγή ηα ζχκαηά ηεο. Ζ Eternit θαηαβάιιεη κηα γεληθή απνδεκίσζε (χςνπο επξψ) θαη κηα απνδεκίσζε γηα ήδε δηαπηζησζείζα ζσκαηηθή βιάβε, ε νπνία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζηηο επξψ. Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ε Eternit πξφηεηλε επίζεο θαη έλαλ ζπκβηβαζκφ γηα ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ πξψελ εξγαδνκέλσλ ηεο. Πξηλ απφ έμη κήλεο, επηηεχρζεθε επίζεο έλαο δηαθαλνληζκφο γηα ηα ζχκαηά ηεο πνπ δελ είραλ δνπιέςεη ζηελ επηρείξεζε, ππφ ηνλ φξν λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο». Οκσο, γηαηί άξαγε ζηνλ ράξηε ηεο Δπξψπεο ππάξρνπλ δχν ζθνηεηλέο θειίδεο, νη ρψξεο φπνπ έσο πνιχ πξφζθαηα ην πξφβιεκα ηνπ ακηάληνπ εκθαληδφηαλ ζπαληφηαηα ζηελ πνιηηηθή εκεξήζηα δηάηαμε; ίγνπξα δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ην Βέιγην θαη ηελ Διβεηία, ηηο ρψξεο φπνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε δηθέθαιε Eternit, ε νπνία δηνηθείηαη απφ δχν νηθνγέλεηεο επηρεηξεκαηηψλ, ηνπο κηληράηλη θαη ηνπο Δκζάλ. Οη κέηνρνη ηεο Eternit Βειγίνπ αλήθνπλ ζηελ παιαηφηεξε αξηζηνθξαηία ηεο ρψξαο θαη ζηελ αθξφθξεκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ νηθνγέλεηα Δκζάλ ήηαλ, απφ ηηο αξρέο θηφιαο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, κηα πινχζηα νηθνγέλεηα επηρεηξεκαηηψλ, ε νπνία απνιάκβαλε ηεο γεληθήο εθηίκεζεο, αθφκα θαη ηεο βαζηιηθήο απιήο. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΤΠΟΘΔΖ Ζ νηθνγέλεηα απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο θιάδνπο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο εθπξνζσπείηαη ή εθπξνζσπήζεθε κε αξθεηά κέιε ζηα εγεηηθά θιηκάθηα ησλ εηαηξεηψλ ηεο Eternit: ν βαξφλνο Λνπί ληε Καξηηέ ληε Μαξζηέλ, νη Εαλ-Μαξί, ηαληζιάο θαη Κινλη Δκζάλ, ν Πνι Εαλζέλ ληε Λεκπάλ... Ζ Eternit ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα κε ειάρηζηε δηαθάλεηα ε εηαηξεία (φπσο θαη ν ζεκεξηλφο φκηινο Etex) δελ εηζήρζε πνηέ ζην ρξεκαηηζηήξην ήηαλ νξγαλσκέλε κε θενπδαξρηθφ ηξφπν θαη ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ηεο θιηκάθηα δηαηεξνχζαλ ζηελέο ζρέζεηο κε εμέρνληεο πνιηηηθνχο. Πνιχ πην ζηελέο απφ εθείλεο πνπ δηαηεξνχζαλ κε ηνλ κέζν εξγαδφκελν. ην Βέιγην, κνλάρα νη κηζζσηνί πνπ αζζέλεζαλ εμ αηηίαο ηνπ ακηάληνπ ηπγράλνπλ απνδεκίσζεο απφ ην Σακείν Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νη νηθείνη ησλ κηζζσηψλ θαη νη πεξίνηθνη αθέζεθαλ ζηελ ηχρε ηνπο. Oκσο, κηα πξφζθαηε ζεηξά άξζξσλ ηνπ ηχπνπ δεκηνχξγεζε κεγάιν ζφξπβν. Δηζη ε βειγηθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε λα δηαζέηεη θάζε ρξφλν απφ ην 2007 δέθα εθαηνκκχξηα επξψ ζε έλα Σακείν γηα ηα Θχκαηα ηνπ Ακηάληνπ. Σν εάλ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζα αλαιάβεη κνλάρα ην Γεκφζην ή ζα ζπκβάιεη ζε απηήλ θαη ε βηνκεραλία ηνπ ακηάληνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζην Κνηλνβνχιην. Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζθάλδαιν ηνπ ακηάληνπ αθνξά έλα ζπιινγηθφ παξάπησκα, νη πξψελ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζην Βέιγην δελ έρνπλ πνιινχο ιφγνπο λα θνβνχληαη ηηο αμηψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο γηα απνδεκίσζε. Με βάζε κηα ζπκθσλία πνπ ζπλήςαλ ε θπβέξλεζε, νη βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ θαη ηα ζπλδηθάηα, νη εξγαδφκελνη πνπ απεπζχλνληαη ζην Σακείν Δπαγγεικαηηθώλ Αζζελεηώλ δελ κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ δηθαζηηθά ελάληηα ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δθηφο θη αλ θαηνξζψζνπλ λα απνδείμνπλ φηη νη παξαιείςεηο ηνπο νθείινληαλ ζε πξφζεζε. Έηζη, κέρξη ζήκεξα, ζηα αζηηθά δηθαζηήξηα εθθξεκεί κνλάρα κία δίθε. ηελ Διβεηία επηθξαηεί ε ίδηα θαηάζηαζε. Ζ νηθνγέλεηα κηληράηλη δηαδξακαηίδεη ηνλ ίδην ξφιν κε ηελ νηθνγέλεηα Δκζάλ. Οη αδειθνί Σόκαο θαη ηέθαλ κηληράηλη ειέγρνπλ κεγάιν ηκήκα ηεο ειβεηηθήο νηθνλνκίαο. Ο ηέθαλ κηληράηλη ππήξμε ζεκαληηθφο κέηνρνο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Swissair, ηεο Nestle, ηνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ UBS, ηεο πνιπεζληθήο εηαηξείαο θηλεηήξσλ Asea Brown Boveri θαη ηεο Swatch. Ο Σόκαο κηληράηλη ειέγρεη ηνλ γίγαληα ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο Holcim (πξψελ ηξάπεδα Holder). Ο ηέθαλ κηληράηλη, πξψελ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο Eternit Διβεηίαο, αξλείηαη θάζε επζχλε θαη ππεξεθαλεχεηαη ζήκεξα φηη απνηειεί κηα απφ ηηο αηκνκεραλέο ηεο αεηθφξνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο [15]. Χζηφζν, ζηηο αξρέο ηνπ πεξαζκέλνπ Οθησβξίνπ, ε ζεκεξηλή δηνίθεζε ηεο Eternit Διβεηίαο δεκηνχξγεζε έλα ίδξπκα γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ πνπ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη ε αζζέλεηά ηνπο πξνθιήζεθε απφ ηνλ ακίαλην ηεο Eternit θαη φηη, εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο. Σα θνλδχιηα απηνχ ηνπ ηδξχκαηνο πεξηνξίζηεθαλ ζηα επξψ. Οκσο, νη πνιπάξηζκεο δίθεο θαη αηηήζεηο απνδεκίσζεο δελ ζα ζέζνπλ ηέξκα ζην πξφβιεκα ζηελ Δπξψπε. Πξέπεη λα απνζπξζνχλ ηφλνη ακηάληνπ, ηφζν απφ θαηνηθίεο ηδησηψλ φζν θαη απφ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη δεκφζηα θηίξηα. Οκσο, ζπάληα γηα λα κελ πνχκε πνηέ ε πξψελ βηνκεραλία ηνπ ακηάληνπ αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εμπγίαλζε ησλ θηηξίσλ, ελψ νη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε βξίζθνληαη θνξησκέλνη κε ηα «απφβιεηα». Ζ ΔΗΡΑ ΣΩΝ ΦΣΩΥΩΝ Δάλ εθείλε ηελ επνρή ε βηνκεραλία γλψξηδε ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο θαη ηελ είρε εθαξκφζεη, ν αξηζκφο ησλ ζπκάησλ ηνπ ακηάληνπ δελ ζα είρε θζάζεη πνηέ ζε παξφκνηα επίπεδα. Μπνξνχκε σζηφζν λα αλαξσηεζνχκε θαηά πφζνλ ε βηνκεραλία γεληθά θαη ε Δπξψπε εηδηθφηεξα έρνπλ απνθνκίζεη ηα αλαγθαία δηδάγκαηα απφ απηφ ην δξάκα. Όηαλ άξρηζε ζηαδηαθά λα απαγνξεχεηαη ν ακίαληνο ζε δηάθνξεο ρψξεο, νη δπηηθέο βηνκεραλίεο πνχιεζαλ ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ή ηνπο ρνξήγεζαλ άδεηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο. Οπσο δήισζε ν Ξαβηέ Ενλθρίεξ, Πξφεδξνο ηεο Βειγηθήο Eλσζεο ησλ Θπκάησλ ηνπ Ακηάληνπ (ABEVA), ζηε δηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηηο 22 θαη 23 επηεκβξίνπ ηνπ 2005, «ν ακίαληνο απνηειεί πξφβιεκα γηα φιεο ηηο ρψξεο, είλαη έλα γηγάληην ρηαπφδη πνπ απιψλεη παληνχ ηα πινθάκηα ηνπ. ην εμήο, απηφ πνπ απαγνξεχεηαη ζηηο ρψξεο καο επηηξέπεηαη αιινχ, εθεί φπνπ ην εξγαηηθφ δίθαην δελ επηβάιιεη ηφζνπο πεξηνξηζκνχο, εθεί φπνπ ηα επίπεδα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηα, εθεί φπνπ ην ιφκπη ηνπ ακηάληνπ παξακέλεη ηζρπξφ» [16]. Καη κηα ρψξα «ππφδεηγκα», φπσο ν Καλαδάο, ζπλερίδεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηα νξπρεία ακηάληνπ πνπ δηαζέηεη. Κη απ φ,ηη θαίλεηαη, δελ ζα ζηακαηήζεη κέρξη λα εμαληιεζνχλ ηειείσο ηα θνηηάζκαηά ηνπο. ΖΜΔΗΩΔΗ [1]. Μέζνδνο πνπ επηλφεζε ν Λνύληβηγθ Υάηζρεθ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, θαη ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αλάκεημε ηλψλ ηνπ ακηάληνπ κε ην ηζηκέλην. [2]. Σν Eternit είλαη κηα επξεζηηερλία ε νπνία έδσζε ην φλνκά ηεο ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ αλαγθαζηηθά ζηνπο ίδηνπο ηδηνθηήηεο. [3]. Οη πξψηεο κεξηθέο απαγνξεχζεηο ζηελ παξαγσγή ακηάληνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 ζηε νπεδία θαη ζηε Γαλία. ην Βέιγην, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηε Γαιιία, ε νξηζηηθή απαγφξεπζε επηβιήζεθε κνλάρα ηε δεθαεηία ηνπ [4]. Βι. Patrick Herman θαη Annie Thebaud-Mony, «La strategie criminelle des industries de l amiante», «Le Monde diplomatique», Ηνχληνο η.Μ.: βι. επίζεο Patrick Herman, «ηε ιεπθή θφιαζε ηνπ ζαλαηεθφξνπ ακηάληνπ» θαη «Ζ ζπκβνιή ησλ επηζηεκφλσλ ζην ηέιεην θνηλσληθφ έγθιεκα», [5]. «Recommandations de la Commission de la CEE», «Journal Officiel», d.d , nν 80, 23 Ηνπιίνπ [6]. «Journal Officiel», d.d.9.8., nν 147, 20 Ηνπιίνπ [7]. Hesa News Letter, Βξπμέιιεο, 27 Ηνπλίνπ 2005, αλαδεκνζίεπζε ηεο πξψηεο έθζεζεο πνπ ππέβαιε ε ΔΟΚ ζηελ εηδηθή νκάδα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), Γελεχε, 21 Μαΐνπ [8]. Ruers, R.F. θαη Schouten Ν., «The Asbestos Tragedy: Eternit and the Consequences of 100 years of Asbestos Cement», Socialist Party of the Netherlands, Ηνχιηνο [9]. Απφζπαζκα ηεο έθζεζεο πνπ ζπληάρζεθε ζε κηα ζπλεδξίαζε ηεο Asbestos Textile Institute (ΑΣΗ) ην ε απηήλ ζπδεηνχληαη κεηαμχ άιισλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ν Γξ έιηθνθ, Barry Castleman, «Asbestos Medical and Legal Aspects», πέκπηε έθδνζε, Aspen Publishers, 2005, ζει [10]. Owens Corning, εζσηεξηθφ ζεκείσκα, δεκνζηεπζέλ ζην Barry Castleman, «Asbestos Medical and Legal Aspects», φ.π. [11]. Δζσηεξηθφ έγγξαθν «Γηεζλήο Γηάζθεςε ησλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Δλεκέξσζε γηα ηνλ Ακίαλην», Λνλδίλν, Ννεκβξίνπ [12]..η.Μ.: ηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο, ζηε Ρσζία θαη ζηε Γεξκαλία γηα ηνλ ακίαλην ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε asbestos, ε νπνία δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνλ αζβέζηε. [13]. «Δθζεζε ηεο Δπηζθφπεζεο ηεο Καηάζηαζεο», Παξίζη, 29 Οθησβξίνπ [14]. «Δθζεζε ηεο Δπηζθφπεζεο ηεο Καηάζηαζεο», Βξπμέιιεο, 24 Φεβξνπαξίνπ [15]. [16]. «Amiante: les couts humains de la cupidité des entreprises», Gauche unitaire européenne/gauche verte européenne (GUE/NGL), Βξπμέιιεο, 2006.

5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & KOINΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γηεχζπλζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο ΑΘΖΝΑ Σει: , Fax: Αξ. Πξση. 8586/ Γηεχζπλζε : Γηνηθεηηθνχ - Oηθνλνκηθνχ Τπνδηεχζπλζε: Οηθνλνκηθνχ Σκήκα: Οηθνλνκηθνχ Γξαθείν: Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Κάηζιος Ε. Σει.: Fax: ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ No 72 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Αζήλα, Γηα ηε δηάζεζε ελφο (1) IATΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ (Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ παξερφκελσλ απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο) γηα 1200 πεξίπνπ εξγαδφκελνπο, γηα έλα (1) έηνο, ζηελ θαηεχζπλζε δηακφξθσζεο θαη ζηειέρσζεο ΔΤΠΠ (Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο). Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο Υακειφηεξε ηηκή Υξφλνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Ζκεξνκελία: 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 10.00πκ Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Ακθηζέαηξν ηνπ Ννζνθνκείνπ Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο ,72 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Ζ δαπάλε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ΚΧΓΙΚΟ CPV ΚΧΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Π.Π.Τ.Τ 2012 ΚΤΑ 3567/12 ΦΔΚ 1585/Β/ Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1. Σνλ Ν.1568/1985 ΦΔΚ 177 Σεχρνο Α ηεο 18/10/85 (Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ) 2. Σελ ππ αξηζκ /3293/1988 Τπνπξγηθή απφθαζε - Δπέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.1568/1985 «Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» θαη ζην Γεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 1836/1989 (ΦΔΚ 79/Α/ ). 3. Σν Π.Γ. 294/1988 (ΦΔΚ /Α/ 138) Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία. 4. Σν Π.Γ. 16/1996 (αξηζκφο ΦΔΚ 10/Α/ ) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ» 5. Σν Π.Γ. 17/1996 (αξηζκφο ΦΔΚ 11/Α/ ) «Μέηξα γηα βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ & 91/383/ΔΟΚ. 6. Σν ππ αξηζκ. ΚΤΑ 3567 /12 (ΦΔΚ 1585/Β/ ) έγθξηζε ΠΠΤΤ 2012 πξνυπνινγηζκνχ ,72 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ) θαη δηελέξγεηαο πξνρείξνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηε δηάζεζε ελφο ηαηξνχ εξγαζίαο (Ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο) κε θσδ cpv Σελ ππ αξηζκ 408/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνρείξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε δηάζεζε ελφο ηαηξνχ εξγαζίαο (Ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξερφκελεο απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο) πξνυπνινγηδνκέλεο δαπάλεο ,72 γηα έλα έηνο. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή γηα ηε δηάζεζε: ΔΝΟ (1) ΙΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΚΧΓΙΚΟ CPV σο αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ καο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ,72 EYΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Οζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιινπλ δαθηπινγξαθεκέλε πξνζθνξά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κέρξη ηηο 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2013 εκέξα ΣΔΣΑΡΣΖ θαη ψξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ θαη ηνπ ππνθαθέινπ κε ηα ηερληθά ζηνηρεία απφ επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχζεθε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν : Α) ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ: 1. ΚΔΡΓΟ ηελ 3/9/ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ & ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΧΝ ηελ 3/9/2013 Β) ΖΜΔΡΖΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΣΧΝ ΑΘΖΝΧΝ: 1. ΑΤΓΖ ηελ 4/9/2013 Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο (δσξεάλ πξφζβαζε) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεχρε ηεο δηαθήξπμεο ΓΔΝ ζα δηαηίζεληαη απφ ην Ννζνθνκείν. Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε ππνβνιή απφδεημεο πιεξσκήο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα απεπζχλνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ζηα ηει θαη Α ξ ζ ξ ν 1ν: Πξνζφληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ: Δηδηθνί Ηαηξνί Δξγαζίαο, γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο ΔΤΠΠ (Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο) θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ηαηξηθήο Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Α ξ ζ ξ ν 2ν: Καηάζεζε πξνζθνξψλ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέρξη ηελ ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΚΑΗ ΧΡΑ 10.00πκ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ Σελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ νη πξνζθνξέο ζα παξαιακβάλνληαη έσο ηελ νξηζζείζα ψξα, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ εθηέιεζε θαη ε νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ πξνζθνξά θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα ηζρχνπλ γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη ζε: - Καηάζεζε θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο επί πνηλή απφξξηςεο. - Καηάζεζε θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επί πνηλή απφξξηςεο. - ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε παξνρή ππεξεζίαο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ν Ηαηξφο Δξγαζίαο, νη ψξεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε εηήζηα βάζε, επί πνηλή απφξξηςεο. Α ξ ζ ξ ν 3ν: Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ - Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ - Ζ θαηάζεζε πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε έλα θπξίσο θάθειν πνπ ζα εκπεξηέρεη θαη ηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα απνζθξαγηζζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. - Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαη νη άιινη δχν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθεηαη θάζε ζειίδα θαη ησλ δχν πξνζθνξψλ θαη αλαθνηλψλνληαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. - ηελ ζπλέρεηα νη εθπξφζσπνη ησλ ζπκκεηερφλησλ απνζχξνληαη θαη ε επηηξνπή ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, θαη ηέινο αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. - Μεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ζπληάζζεη πξαθηηθφ δηαγσληζκνχ, κε πξφηαζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζηνλ πξψην κεηνδφηε γηα θάζε κία πεξίπησζε μερσξηζηά. Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε θαη νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε επζχλε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Α ξ ζ ξ ν 4ν: Δλζηάζεηο - Πξνζθπγέο Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 118/2007. Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή). Με ηελ έλζηαζε πνπ αζθείηαη θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, επηηξέπεηαη θαη ε πξνβνιή ιφγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν πξνζθέξσλ πξνο ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ έλζηαζε απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη θαηαηίζεηαη ζην εγγξάθσο ζηνλ αξκφδην Φνξέα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμήο: Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηov θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Αλαζέηνπζα Αξρή) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδφκελνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εθδίδεηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε απηνχ. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Αλαζέηνπζα Αξρή) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ άξζξσλ 6, 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ αλάδνρν θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν (Αλαζέηνπζα Αξρή) εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε πνζνζηφ 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Σν παξάβνιν απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ εηδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ.) 3741 ( παξάβνια απφ θάζε αηηία ). Σν πνζνζηφ ηνπ παξάβνινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 35 ηνπ Ν.3377/2005 (Φ.Δ.Κ. Α 202/2005). Ζ απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηνπ Φνξέα Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (λνζνθνκείν). Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη Αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 Α ξ ζ ξ ν 5o: Πεξηγξαθή παξερφκελεο Τπεξεζίαο ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ Α. ΧΡΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 3850/2010 ν Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα ζπκβάιεη ζηελ ζηειέρσζε εζσηεξηθήο ππεξεζίαο πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο. Οη ψξεο απαζρφιεζεο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο φπσο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα πεξίπνπ 1200 άηνκα είλαη 737 ψξεο εηεζίσο Αλαιπηηθά: ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΧΡΔ Πξνζσπηθφ αθηηλνινγηθνχ-αθηηλνζεξαπεπηηθνχ (Α =85) 0,8hΥ85 = 68 Λνηπφ Πξνζσπηθφ πεξίπνπ (Β =1115) 0,6hΥ1115=669 ΤΝΟΛΟ ΧΡΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ (πεξίπνπ) 737 Β. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ην σξηαίν θφζηνο γηα ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο ππνινγηδφκελν ρσξίο Φ.Π.Α. ψζηε λα πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο κεηά απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ σξηαίνπ θφζηνπο κε ην ζχλνιν ησλ σξψλ απαζρφιεζεο πνπ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε (κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ) είλαη 737 Οη ηηκέο ζα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ. Θα αλαγξάθνληαη δε αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ - ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ - ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 1. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ 3850 ( 2 Ηνπλίνπ 2010, Σεχρνο πξψην, Αξ. Φχιινπ 84) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» δειαδή λα θαηέρεη απνθιεηζηηθά ηελ εηδηθφηεηα ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο ε νπνίαο πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν ηαηξηθφ ζχιινγν. 2. Σα θαζήθνληα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Ηαηξνχ εξγαζίαο είλαη φζα πξνβιέπνληαη, αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηα άξζξα 17,18,19 θαη 20 ηνπ Νφκνπ (2 Ηνπλίνπ 2010, Σεχρνο πξψην, Αξ. Φχιινπ 84) φπσο πρ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 9 γλσκνδφηεζε γηα δηελέξγεηα ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ, γλσκνδφηεζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο θιπ. 3. Δηδηθφηεξα, ν ηαηξφο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρνπ ραξαθηήξα λνζνθνκείν ή, αλ δελ ππάξρεη ζε λνζνθνκείν, λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο κε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, βηνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη θπηηαξνζηαηηθά 4. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο έρεη, θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εζηθή αλεμαξηεζία απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Σπρφλ δηαθσλία ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε, γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζήο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε απφιπζε (ή κε θάζε ηξφπν ε κε αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο) ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο θαη ηνπ Σερληθνχ Αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλε φπσο νξίδεηαη άιισζηε θαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 3850 (άξζξν 15 παξάγξαθνο 4 θαη άξζξν 18 παξάγξαθνο 7) 5. Ο Ηαηξφο εξγαζίαο ππνρξενχηαη απφ ηελ αξρή ηεο ζχκβαζήο ηνπ θαη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο (κε πνηλή θαηαγγειίαο θαη ηεξκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζήο ηνπ) λα ζπλερίζεη θαη λα νινθιεξψζεη ην ζρεηηθφ ηαηξηθφ θάθειν πνπ παξέιαβε απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ (πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ην βηβιηάξην επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ) ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ ηνπ Αγίνπ άββα ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηε παξ 9 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Νφκνπ 3850 (2 Ηνπλίνπ 2010, Σεχρνο πξψην, Αξ. Φχιινπ 84) 6. Ζ αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην επφκελν εμάκελν ζα γίλεη κεηά απφ εθηίκεζε θαη βεβαίσζε εηδηθήο ηξηκεινχο επηηξνπήο (απνηεινχκελεο απφ αληηπξφζσπν ηεο Γηνίθεζεο, ηεο ΔΤΑΔ θαη ηνπ πιιφγνπ εξγαδνκέλσλ) φηη έρεη επέιζεη ζεκαληηθή πξφνδνο γηα ηε δεκηνπξγία αηνκηθψλ θαθέισλ θαη ηνπ βηβιηαξίνπ ψζηε λα κπνξεί λα πξνθχςεη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ γηα ην θάζε εξγαδφκελν ηνπ Ννζνθνκείνπ ). 7. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζα αθνξά φινπο ηνπο Τπαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αλεμαξηήησο ηεο εξγαζηαθήο ηνπο ζρέζεο. 8. Κάζε ππφδεημε, έξεπλα, κέηξεζε ή εμέηαζε ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ Βηβιίν ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεξνπκέλνπ ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ, ην νπνίν κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ, ππνρξεσηηθά παξαδίδεηαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ αθνχ ιάβεη γλψζε θαη ε Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο (ΔΤΑΔ). 9. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο νθείιεη κε ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ λα παξαδψζεη ζην λνζνθνκείν ΔΤΑΔ ην αξρείν κε ηνπο θαθέινπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη νηηδήπνηε ζρεηηθφ αθνξά ην Ννζνθνκείν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο. 10. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο λα αληαπνθξηζεί ζηα θαζήθνληά ηνπ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δηαθφπηεηαη ε ζχκβαζή ηνπ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ Δ.Τ.Α.Δ θαη Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γ. ΧΡΑΡΗΟ 1. Ο Γηαηξφο Δξγαζίαο ππνρξενχηαη λα παξαβξίζθεηαη γηα λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Ννζνθνκείν θαζεκεξηλά (εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηψλ) κεηαμχ ησλ σξψλ 9.00πκ έσο 8.00κκ). 2. Σν σξάξην εξγαζίαο ηνπ ζα νξηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγάζηκεο εκέξεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Νφκν 3850 θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 3. Ο θαζνξηζκφο ηνπ σξαξίνπ ζα γίλεη κεηά απφ ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο θαη ηεο ηξηκεινχο εηδηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Ννζνθνκείν, ε νπνία ζα βεβαηψλεη εθηφο απφ ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ θαη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηαηξνχ. 4. Ο Ηαηξφο Δξγαζίαο ζα απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ 4 εκέξεο εβδνκαδηαίσο ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ αλαθεξφκελν πξνγξακκαηηζκφ. Δ. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ Ζ πιεξσκή ηνπ Γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κελφο θαη αθνχ πξνζθνκίδεηαη θάζε θνξά Πξαθηηθφ - Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο Δξγαζίαο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα εηδηθή ηξηκειή Δπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ην Ννζνθνκείν Σ. ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (πνπ ζα ζπλππνβιεζνχλ καδί κε ηελ αίηεζε): 1. Άδεηα Σίηινπ Δηδηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ νηθείν Ηαηξηθφ χιινγν. 2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά. 3. Γλσζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ν ππνςήθηνο αζθεί θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο,(αλ ηα αζθεί θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο) θαζψο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην Νφκν 3850/2010 (άξζξν 9, παξ. 4), πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ. 4. Βεβαηψζεηο αλάιεςεο θαζεθφλησλ σο Ηαηξφο Δξγαζίαο, πνπ λα έρνπλ θαηαηεζεί ζε νπνηαδήπνηε Τπεξεζία ηνπ.δπ.δ. (ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο). 5. Βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο φηη έρεη εκπεηξία ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο κε επαγγεικαηηθή έθζεζε ζε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία, βηνινγηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη θπηηαξνζηαηηθά. 6. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 7. Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. Πξφεδξνο: Μέιε: εργασiαυγεία 5 Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ Λέκκαρ Γημήηπηρ (Γηεπζπληήο Ηαηξφο) Αλεξόποςλορ Θ. (Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο Πξνζσπηθνχ) Παπαδημηηπίος Α. (Δπηζθ.Τγείαο) A ξ ζ ξ ν 6ν: ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 1. Σν Φ.Π.Α. ζα αλαθέξεηαη κφλν κία θνξά ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζε μερσξηζηή γξακκή. 2. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Ζ επζχλε φκσο, γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ην θπζηθφ πξφζσπν. 3. Δθ' φζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. A ξ ζ ξ ν 7ν: Αμηνιφγεζε δηαγσληζκνχ Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ - ησλ αλαδφρσλ ζα γίλεη βάζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Α ξ ζ ξ ν 8ν: Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ - Τπνγξαθή ζχκβαζεο 1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πξνκήζεηα απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 30%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 2. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πξνκήζεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 15% θαη κηθξφηεξεο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ππεξεζίαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 50%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο απφ Δπξψ θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 3. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ Γηαθήξπμε πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλε απνδνρή ηνπ πξνκεζεπηνχ. 4. ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 5. Ζ Καηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ, ζπκπιεξψλεηαη ε ζρεηηθή χκβαζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ (ρέδην χκβαζεο), ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Καηαθχξσζεο. 6. Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα, ππνγξάθεηαη χκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 7. Ζ χκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο έγηλε απνδεθηή θαηά ηελ Καηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 8. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 9. Σπρφλ παξάβαζε νπζηψδνπο φξνπ ηεο δηαθήξπμεο, είηε θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ ζπλνκνιφγεζε ηεο ζπκβάζεσο πνπ θαηαξηίδεηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ή ηεο ζχκβαζεο. Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα αληαλαθινχλ ηελ απφθαζε έληαμεο, ηα ηερληθά δειηία θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 10. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη / αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ε Απφθαζε Καηαθχξσζεο θαη ε Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 11. Καλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ Καηαθχξσζε. ε πεξίπησζε πνπ ζα απνζπξζεί ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: (α) Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα Καηαθχξσζε. (β) Καηάπησζε, κεξηθή ή νιηθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαζέηνληα, ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. 12. Δηδηθφηεξα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηαξηίδεη ηε ζρεηηθή χκβαζε, ν δε ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζε 10 κέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο πξφζθιεζεο. 13. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία κπνξεί λα θεξπρζεί ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε. 14. ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο πκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο. 15. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα ηνπ θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο 16. Οπδεκία άιιε ζπκθσλία φζνλ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πξνγελέζηεξε θαη κε αλαθεξφκελε ζε απηήλ είλαη ηζρπξή. 17. Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο, θαη κέρξη θαηαθχξσζεο ην λένπ δηαγσληζκνχ (ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 408/ απφθαζε ηνπ Γ) 18. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κφλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, απνθιεηφκελνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηε δηαθήξπμε. Α ξ ζ ξ ν 9ν: Σξφπνο πιεξσκήο - Κξαηήζεηο Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεη ζε Δπξψ ην αξγφηεξν εληφο εμήληα (60) εκεξψλ κεηά ηελ πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ζπληήξεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο θάησζη λφκηκεο θξαηήζεηο: α. 1,536% ππέξ Μ.Σ.Π.Τ. β. 2%ν (Γχν ηνηο ρηιίνηο) Ν.3580/2007 άξζξν 6 παξ. 7. γ. 2% (Γχν ηνηο εθαηφ) Ν.3580/2007 άξζξν 3 παξ. (εε). Δπίζεο θαηά ηελ πιεξσκή ν πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. Α ξ ζ ξ ν 10ν: Αλψηεξε βία ε πεξίπησζε αλψηεξεο βίαο, ε απφδεημή ηεο, βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ εξγνιάβν, ν νπνίνο αλ δελ θάλεη γλσζηφ έγγξαθα ζην Ννζνθνκείν (ηειεγξάθεκα θ.ι.π.) ηα πεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλψηεξε βία κέζα ζε έλα (1) 24σξν απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ απηά ηα νπνία αθνινχζεζε αδπλακία ηνπ γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή εθηέιεζε ηεο εξγνιαβίαο πνπ αλέιαβε, δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηελ αλψηεξε βία θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. Α ξ ζ ξ ν 11ν: Κπξψζεηο - Πνηληθέο ξήηξεο Δάλ ν πξνκεζεπηήο θεξπρζεί έθπησηνο γηα νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, εθπίπηεη ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, παξαηηνπκέλνπ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηηεζίαο ζε θάζε πεξίπησζε. Σν Ννζνθνκείν ζ' απηή ηελ πεξίπησζε δηθαηνχηαη κεηά απφ απφθαζή ηνπ, λα πξνκεζεπηεί ην είδνο κε θαη' επζείαλ αλάζεζε θαη ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο ζα επηβαξχλεη ηνλ εθπεζφληα πξνκεζεπηή αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπνδνζίαο ηνπ. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Κ.Π.Γ. ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζε Ννζνθνκείν θ.ι.π. απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Α ξ ζ ξ ν 12ν: Γεληθά Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο παξφληεο φξνπο ζπκθσληψλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/95, Ν. 2198/94 ηνπ Π.Γ. 118/2007, Π.Γ. 60/2007, σο θαη ησλ εηδηθψλ λφκσλ κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΗΝΟΓΗΑΝΝΖ

6 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ 6 εργασiαυγεία 5 XX ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟ ΧΜΑ ΔΠΙΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΣΑΘΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ XX Ζ εθεκεξίδα Διεπζεξνηππία ζηελ θπξηαθάηηθε έθδνζή ηεο ζηηο δεκνζίεπζε άξζξν ηεο θ. Νάληηαο Βαζηιεηάδνπ κε ηίηιν: Από ην ρηζηό θαη ζηνλ εηζαγγειέα θαη ππφηηηιν: σξεία παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαηέγξαςαλ νη ειεγθηέο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ζην ηαζκό Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ ρηζηνύ. Δλνριεκέλνη νη ππεύζπλνη ηνπ ΔΓΝΑ. Σν δεκνζίεπκα πεξηείρε θαη θσηνηππία ηνπ Γειηίνπ Διέγρνπ πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην.δπ.δ. ζηηο 04 Απξηιίνπ Αλαδεκνζηεχεηαη ην πιήξεο θείκελν ηνπ άξζξνπ γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο. ηεο θ. Νάνηιαρ Βαζιλειάδος Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία Πνηληθέο θπξψζεηο εηο βάξνο ηνπ Δληαίνπ Γηαβαζκηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο (ΔΓΝΑ), δειαδή ηνπ αξκφδηνπ θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, γηα κε ζπκκφξθσζε ζηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δεηά κε αλαθνξά ηεο ε Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο πξνο ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ. ρεηηθή αλαθνξά έρεη απεπζπλζεί θαη πξνο ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, θ. Γηάλλε Μηρειάθε, πξνθεηκέλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη ιφγνο, λα επηβιεζνχλ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην Νφκν (3996/11). Αθνξκή γηα ηα παξαπάλσ απνηέιεζε έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ζην ηαζκό Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) ζην ρηζηφ ζηηο 4 Απξηιίνπ, θαηά ηνλ νπνίν δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθάησ: 1. Γελ ππήξραλ ή δελ επηδείρζεθαλ: α) Βηβιίν Τπνδείμεσλ Σερληθνχ Αζθαιείαο, β) Βηβιίν Τπνδείμεσλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο, γ) Πξφγξακκα (αλαξηεκέλν) επηζθέςεσλ Σερληθνχ Αζθαιείαο θαη Ηαηξνχ Δξγαζίαο, δ) Πίλαθαο πξνζσπηθνχ ζε ηζρχ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), ε) Γξαπηή εθηίκεζε επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 2. Γελ ήηαλ εθηθηφ λα ειεγρζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία γη απηφ δεηήζεθε: α) βεβαίσζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, β) βεβαίσζε ππξνπξνζηαζίαο ζε ηζρχ. Οη ειεγθηέο θαηέγξαςαλ ηελ παξνπζία 3 εξγαδνκέλσλ, ζε ζχλνιν 100, φπσο πξνέθπςε απφ αλαθνξέο ησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ηε κε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ. Πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη εθείλε ηελ εκέξα ππήξρε ζηάζε εξγαζίαο θαη γη απηφ ε εγθαηάζηαζε ππνιεηηνπξγνχζε. ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΜΑ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Λ. ρηζηνχ - θαξακαγθά (ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο), κε είζνδν έλαληη ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ. Δπνπηεχεηαη απφ ηνλ Δληαίν Γηαβαζκηθό ύλδεζκν Ννκνύ Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.). Πξφθεηηαη γηα κηα έθηαζε πεξίπνπ 40 ζηξεκκάησλ, φπνπ νδεγνχληαη φια ηα απνξξηκκαηνθφξα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Πεηξαηά θαη ησλ φκνξσλ δήκσλ (πάλσ απφ 10 ζπλνιηθφ) θαη απνξξίπηνπλ ην θνξηίν ηνπο ζε δχν ηάθξνπο ππνδνρήο. Σα ζθνππίδηα, αθνχ ζπκπηεζηνχλ ζε εηδηθά κεηαιιηθά θνληέηλεξ, κεηαθνξηψλνληαη ζε νρήκαηα πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζην ΥΤΣΑ Φπιήο θαη ζην εξγνζηάζην κεραληθήο Αλαθχθισζεο - ΔΜΑΚ. ε έλα θνληέηλεξ κπνξεί λα ζπκπηεζηεί πνζφηεηα απνβιήησλ πνπ ηζνδπλακεί κε ην πεξηερφκελν 4 απνξξηκκαηνθφξσλ. ε εκεξήζηα βάζε ε επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ θπκαίλεηαη ζηνπο 900 ηφλνπο. Οπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΓΝΑ, ν ζηαζκφο δηαζέηεη εγθαηάζηαζε θαη δίθηπν ππξφζβεζεο. Ο ΔΛΔΓΥΟ «Δρνπκε δξνκνινγήζεη ηα πάληα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζίγεη ε Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο επηιχνληαη», αλέθεξε απαληψληαο ζε εξσηήκαηα ηεο Κπξηαθάηηθεο Διεπζεξνηππίαο ν θ. Υξήζηνο Σεληόκαο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αζήλαο (εθιέγεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ηνπ Ν. Καθιακάλε) θαη εληεηαικέλνο ζχκβνπινο γηα ην ΜΑ εθ κέξνπο ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ πλδέζκνπ θαη Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο, θ. Γ. γνπξνύ. Γηα πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε καο παξέπεκςε, εληνχηνηο, ζε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ ΜΑ. Οζνλ αθνξά ηνλ ηερληθό αζθαιείαο, πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κφληκν ππάιιειν ηνπ πλδέζκνπ, ζηνλ νπνίν, αλ θαη αλαηέζεθε ε ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, θέξεηαη λα είρε ηζρλή παξνπζία ζην ΜΑ. ε βάξνο ηνπ ππάξρνπλ απνθάζεηο πεξηθνπήο απνδνρψλ, ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Τζηεξα απφ αηχρεκα πνπ ζπλέβε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 ζην ηαζκό Μεηαθόξησζεο, πξαγκαηνπνηείηαη πξναλάθξηζε απφ ην Δηξελνδηθείν Αραξλψλ. ηηο εζηάιε ζην χλδεζκν έγγξαθν, κε ην νπνίν δεηνχλ θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο λα απνζηαινχλ ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηφζν ζην ΜΑ φζν θαη ζηε ρσκαηεξή Αλσ Ληνζίσλ Αθφκε, έγγξαθν λνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηδησηψλ πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ, ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, γλσζηνπνηεί ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ελαληίνλ ηνπ ππαιιήινπ γηα ην αδίθεκα ηεο ππεμαίξεζεο, θαζψο θαη ηελ «χπαξμε εηο βάξνο ηνπ ηνπιάρηζηνλ δχν δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ» γηα ην ίδην δήηεκα. Σειηθψο, ν ζπγθεθξηκέλνο εθιήζε απφ ηε δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνινγεζεί γηα ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο αλαμηνπξεπνχο - αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο κνλίκνπ ππαιιήινπ εληφο θη εθηφο ππεξεζίαο θαη ε ππφζεζε εθθξεκεί. Πάλησο, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο απαληήζεηο αξκφδησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ ΜΑ, δελ αλεπξέζεζαλ αλαθνξέο γηα ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο. Μφιηο πξνρζέο, ζηηο 27 Απγνχζηνπ, ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα αλαηέζεθαλ ζε άιιν κφληκν ππάιιειν - κεραληθφ ηνπ θνξέα. Αλαθνξηθά κε ην γηαηξό εξγαζίαο, νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνπλ φηη ππήξρε κέρξη ην ηέινο ηνπ «Δθηνηε κεζνιάβεζε έλα "λεθξφ" δηάζηεκα δχν εηψλ, ιφγσ ησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ επέθεξε ν "Καιιηθξάηεο", κε απνηέιεζκα κφιηο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2012 λα ζηαιεί ην ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Μεζνιάβεζαλ δαηδαιψδεηο δηαδηθαζίεο θαη θαζπζηεξήζεηο θαη ηειηθψο ζηηο 10 ηνπ πεξαζκέλνπ Απξηιίνπ ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνθάζηζε πξφζιεςε κε κίζζσζε έξγνπ», αλαθέξεη ν θ. Γηώξγνο Εαραξόπνπινο, Πξφεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΓΝΑ. Παξά ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ ΑΔΠ, ην δήηεκα έρεη θνιιήζεη ζηελ αξκφδηα δηππνπξγηθή επηηξνπή γηα ηηο πξνζιήςεηο. ρεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε ηεο Δπηζεώξεζεο φηη δελ ππήξρε ή δελ επηδείρζεθε θαηά ηνλ έιεγρν πίλαθαο πξνζσπηθνχ ζε ηζρχ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ ηαζκνύ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκάησλ κάο δηαβεβαίσζαλ γηα ηελ χπαξμή ηνπ, παξαηεξψληαο σζηφζν φηη «ίζσο λα κελ έρεη επηζεσξεζεί απφ ην ΔΠΔ». Γηα ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε αλέθεξαλ φηη «πξφζθαηα έρεη αιιάμεη ε λνκνζεζία θαη απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνχ, δηαδηθαζία ε νπνία νινθιεξψλεηαη». Σν έληππν βεβαίσζεο ππξνπξνζηαζίαο, αλ θαη ηζρχεη κέρξη ην 2015, δελ βξηζθφηαλ ζην ΜΑ θαηά ηνλ έιεγρν, δηαβεβαίσζαλ. «ΔΝΟΥΛΖΖ» Κχθινη ηνπ πλδέζκνπ θαηαγξάθνπλ ηελ ελφριεζε πνπ πξνθάιεζε ν έιεγρνο ηεο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο ζε παξάγνληεο ηνπ θνξέα. Αλαθέξνπλ εηδηθφηεξα φηη, φηαλ θνηλνπνηήζεθε ην δειηίν ειέγρνπ, έλα ζηέιερνο ζε πςεινχο ηφλνπο αλαξσηηφηαλ, ελψπηνλ ηξίησλ, κάιινλ ξεηνξηθά: «Πάεη ε Δπηζεώξεζε λα ηα βάιεη κε ην χλδεζκν;». Μέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ έρνπλ ελεκεξσζεί επηζήκσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο, νχηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο Δπηζεώξεζεο αιιά νχηε θαη γηα ηε κελπηήξηα αλαθνξά πνπ έρεη απνζηείιεη πξνο ηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ. Κχθινη ηεο δηνίθεζεο ηνπ πλδέζκνπ δήισζαλ άγλνηα γηα ηε κελπηήξηα αλαθνξά, αθνχ φπσο είπαλ δελ ηνπο έρεη θνηλνπνηεζεί ηέηνην έγγξαθν, θαη ππνγξάκκηζαλ φηη ηα ζέκαηα πνπ θαηαγξάθεη ην.δπ.δ. νδεχνπλ πξνο επίιπζε. ην εξψηεκα άλ πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ έιεγρν, ζρνιίαζαλ φηη «δελ είλαη επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία». Δληνχηνηο, αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζρνιηάδνληαο ηελ απάληεζε, αλέθεξαλ φηη «ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, εθ φζνλ αζθεί δηνίθεζε, νθείιεη λα γλσξίδεη ηη έρεη επηζεκαλζεί απφ ηελ Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο ζε κηα ηφζν ζεκαληηθή εγθαηάζηαζε». XX ΓΙΥΑΕΔΙ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟ ΣΖ ΓΑΛΛΙΑ ΥΥ Ζ πoιπαλακελφκελε πξφηαζε ηεο γαιιηθήο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ηθαλνπνίεζε ειάρηζηνπο. Πνιινί ηε ραξαθηήξηζαλ αλεπαξθή, ελψ άιινη αλεζχρεζαλ φηη κπνξεί λα απνηειεί πξνάγγειν γηα έλα γεληθφηεξν «μήισκα» ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ θπβεξλεηηθή πξφηαζε πξνβιέπεη κηθξή αχμεζε ησλ εηζθνξψλ εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο απφ ηα 41,5 ζηα 43 έηε. «Πξφθεηηαη γηα ππεχζπλε, δίθαηε θαη ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε», είπε ν Γάιινο Πξσζππνπξγφο θ. Εαλ Μαξθ Δξό. Σν χςνο ησλ ζπληάμεσλ παξακέλεη αλέπαθν, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ, πνπ ζήκεξα είλαη 9 δηζ. επξψ, ζα έρεη «εμαθαληζηεί» έσο ην Ζ θπβεξλεηηθή πξφηαζε πξνβιέπεη έμνδν απφ ηελ εξγαζία κεηά 43 έηε Ζ κεηαξξχζκηζε δελ θιείλεη ηηο ηξχπεο 21 δηζ. επξψ ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη ην Ζ πξφηαζε ηαηξηάδεη κε ην πξνζεθηηθφ «ζηπι» ηνπ θ. Φξαλζνπά Οιάλη θαη ηνλ ζηαδηαθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηα ζέκαηα νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. «Οια γίλνληαη ζε δφζεηο νκνηνπαζεηηθήο», είπε ν Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ ζηε νξβφλλε θ. Εαλ - Πνι Φηηνπζί. «Ζ πξφηαζε δελ ζα επραξηζηήζεη θαλέλαλ, αιιά νχηε θαη ζα δπζαξεζηήζεη θαλέλαλ πξαγκαηηθά». ηνπ θ. Scott Sayare, New York Times Αλαδεκνζίεπζε, Καζεκεξηλή Ζ κεηαξξχζκηζε δελ θιείλεη ηηο ηξχπεο ηνπ επξχηεξνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ππνινγίδνληαη ζε 21 δηζ. επξψ γηα ην 2020, νχηε θαη ζπκβάιιεη βξαρππξφζεζκα ζηε κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα θζάζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ. Ο λφκνο ζα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ην θζηλφπσξν. Δπξσπαίνη αμησκαηνχρνη, επελδπηέο θαη νηθνλνκνιφγνη έρνπλ θαιέζεη ηε Γαιιία λα πξνρσξήζεη ζε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, κεηψλνληαο ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη απνθεχγνληαο ηηο απμήζεηο ηεο θνξνινγίαο. Οινη έρνπλ πξνηξέςεη ηε ρψξα λα κεηαξξπζκίζεη ην ζπληαμηνδνηηθφ ηεο ζχζηεκα, ην νπνίν έρεη ππνζηεί ιηγνζηέο αιιαγέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξά ηε ζεκαληηθή άλνδν ζην πξνζδφθηκν δσήο. ην παξειζφλ, νη αιιαγέο ζηηο ζπληάμεηο ήηαλ πνιχ ακθηιεγφκελν δήηεκα. Με ηελ αλεξγία ζην 11% θαη κηθξέο πξννπηηθέο βξαρππξφζεζκεο αλάπηπμεο, ε γαιιηθή θπβέξλεζε ζέιεη λα απνθχγεη ηηο εληάζεηο. «Οη Γάιινη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ην αζθαιηζηηθφ ηνπο ζχζηεκα αιιά πψο λα κελ είλαη;» είπε ν θ. Δξό. «Απηφ ην ππέξνρν θιεξνδφηεκα έρνπκε θαζήθνλ λα ην πξνζηαηεχζνπκε». Ο θ. Φηηνπζί επεζήκαλε φηη νη Δπξσπαίνη εηαίξνη ηεο Γαιιίαο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν ζα ζεσξήζνπλ φηη ε ρψξα δελ πξνρψξεζε αξθεηά. Παξ φιν πνπ ζηε Γαιιία ην δηθαίσκα ζε κηα αμηνπξεπή ζχληαμε εθηηκάηαη απφ φινπο, θάπνηνη ζεψξεζαλ ηα ζρφιηα ηνπ θ. Δξό παηάλα ζε έλα ζηάηνπο θβν πνπ είλαη φιν θαη πην δχζθνιν λα πξνζηαηεπζεί. Ζ εθεκεξίδα Μνλη ζεσξεί φηη «απηή ε κεηαξξχζκηζε δελ ζα είλαη ε ηειεπηαία», αθνχ αθνξά κφλν ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φρη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ νχηε φζνπο έρνπλ αζθαιηζηεί ζε επηθνπξηθά ηακεία. «Γηα κία αθφκε θνξά, ζνβαξά πξνβιήκαηα απνθξχπηνληαη», αλέθεξε ε εθεκεξίδα. «Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ κε ζνβαξφηεηα ρξεηάδεηαη ηφικε». Σν 2010, ν πξνθάηνρνο ηνπ θ. Φξαλζνπά Οιάλη, ν θ. Νηθνιά αξθνδί, είρε πεξάζεη ηε δηθή ηνπ αζθαιηζηηθή κεηαξξχζκηζε ελ κέζσ ηζρπξψλ αληηδξάζεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Ο θ. αξθνδί είρε αλεβάζεη ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο απφ ηα 60 ζηα 62 ρξφληα. Σψξα νη ζπλεξγάηεο ηνπ θαηαγγέιινπλ ηελ Κπβέξλεζε γηα έιιεηςε ζνβαξφηεηαο. «Γελ πξφθεηηαη γηα κεηαξξχζκηζε, απιά γηα αχμεζε ησλ εηζθνξψλ», είπε ν εγέηεο ηεο Κεληξνδεμηάο, θ. Εαλ Φξαλζνπά Κνπέ. Ζ κεηαξξχζκηζε εηζάγεη ζχζηεκα κνξίσλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζε Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα (Β.Α.Δ.) λα ζπληαμηνδνηνχληαη λσξίηεξα. Αιιά, θάπνηα ζπλδηθάηα θαηαγγέιινπλ φηη ν λφκνο αλεβάδεη ηε κέζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο θαη έρνπλ εμαγγείιεη θηλεηνπνηήζεηο γηα ηηο 10 επηεκβξίνπ. ήκεξα, ε κέζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη ηα 62 ρξφληα, φπσο αλέθεξαλ ζπλεξγάηεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Δξό. Οη ίδηνη ζπλεξγάηεο ππνινγίδνπλ φηη ην 2035, φηαλ φινη νη εξγαδφκελνη ζα ππνρξενχληαη λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη 43 ρξφληα αζθάιηζεο, ε κέζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο ζα αλέιζεη ζηα 64,5 ρξφληα.

7 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΜΔ ΜΔΛΑΝΑ ΥΡΧΜΑΣΑ Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΙΖ «Ζ ΣΡΟΨΚΑ ΚΑΣΔΣΡΔΦΔ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ» ΥΟΛΙΑ ΣΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ κ. ΓΙΑΝΝΖ ΚΤΡΙΟΠΟΤΛΟΤ Με αθνξκή άξζξν ζην portal ηνπ CNN κε ηίηιν: "Ζ ηξότθα θαηέζηξεςε ηελ Τγεία ησλ Διιήλσλ", ε ηζηνζειίδα Healthview θηινμέλεζε ηηο απφςεηο ηνπ Καζεγεηή Γηάλλε Κπξηόπνπινπ, αλαθνξηθά κε ην πφζν θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηα ζηνηρεία θαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πνπ παξνπζηάδεη ην CNN θαη ηί πξέπεη λα γίλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα. εκεηψλεηαη φηη ην δεκνζίεπκα ηνπ CNN έγηλε ζε ζπλέρεηα έθδνζεο βηβιίνπ δχν επηδεκηνιφγσλ (David Stuckler, Canjay Basu), κε ηίηιν «Ζ Οηθνλνκία ηνπ ώκαηνο: Γηαηί ε Ληηόηεηα θνηώλεη», φπνπ πεξηγξάθεηαη κε κειαλά ρξψκαηα ε θαηάζηαζε θαη ε πξννπηηθή ηεο δεκφζηαο Τγείαο ζηελ Διιάδα (κε αλαθνξέο ζε άιιεο ρψξεο αιιά θαη ζηηο ΖΠΑ ηεο επνρή ηνπ θξαρ ην 1929). Σν επίκαρν απηφ δεκνζίεπκα αλαθέξζεθε θαη ζηε δηάξθεηα πλέληεπμεο Σχπνπ ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. Σν θείκελν πνπ αλαξηήζεθε ζην Healthview (θαζψο θαη ζε πνιιέο άιιεο ηζηνζειίδεο) έρεη σο αθνινχζσο: Πόζν θνληά ζηελ αιήζεηα είλαη ε θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ην CNN αλαθνξηθά κε ηε δεκόζηα Τγεία ζηε ρώξα καο; Ζ πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή ε νπνία ζπλνδεχεη ην πξφγξακκα δεκηνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο ελδερνκέλσο λα επηθέξεη κεξηθέο δηεπζεηήζεηο, κε βαξχηαην φκσο πιήγκα ζηελ πγεία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε). Οη πνιηηηθέο απηέο, ζπλνδεχνληαη κε νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο επηηπγράλνπλ θπξίσο ζηελ νξηδφληηα κείσζε ησλ θνηλσληθψλ εμφδσλ δαπαλψλ. ην πιαίζην απηφ, νη αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ηαπηίδνληαη κε ηηο πεξηθνπέο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζην 40% ή αιιηψο έρεη ζπληειεζζεί κείσζε θάησ ηνπ 6% ηνπ ΑΔΠ. Δμ αηηίαο απηψλ ησλ εμειίμεσλ, νη έλλνηεο ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ έρνπλ απνθηήζεη δπζθεκηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νπζηαζηηθά επηζεκαίλνπλ ζε επηζηξνθή ζηε ζηαζηκφηεηα θαη ην ζπληεξεηηζκφ, ελψ εκπνδίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα απεκπινθήο θαη αλάηαμεο, ε νπνία θαζίζηαηαη επείγνπζα θαη αλαγθαία εμαηηίαο ησλ δξακαηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Έρεη ηεθκεξησζεί φηη ηα επξήκαηα ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, ζπγθξνηνχλ έλα δξακαηηθφ κσζατθφ θαηαζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ «πγεία» ηεο ρψξαο, πξάγκα ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε κείσζε ησλ αλζξψπηλσλ, πιηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ, ε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ζχκθσλα κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ινηκψδε λνζήκαηα, φπσο ε εινλνζία, ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ έιεγρν γηα πνιιέο δεθαεηίεο, νη κνιχλζεηο απφ ηνλ ηφ HIV έρνπλ απμεζεί θαηά 200% απφ ην Παξάιιεια, ε επηβάξπλζε ηεο ςπρηθήο πγείαο φπσο εθδειψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ θαη βεβαίσο πξνθχπηεη έλαο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο αξηζκφο απηνθηνληψλ. Ζ «πίεζε» αθνξά έλα επξχ θάζκα ηεο λνζνινγίαο θαη ζηαδηαθά απνηππψλεηαη ζηελ αχμεζε ηεο βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη ζηελ απψιεηα δπλεηηθψλ εηψλ δσήο. Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ αζθπθηηθέο πηέζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απφδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ελψ παξάιιεια εληείλνπλ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπο λα είλαη εκθαλή ζην επίπεδν πγείαο. ε απηφ ην δηάζηεκα, επίζεο, έρεη ζεκεησζεί φηη έλαο κεγάινο αξηζκφο επαγγεικαηηψλ πγείαο έρνπλ απσιέζεη ηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηνλ αληίπνδα, ε δηαξθήο ζπξξίθλσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ε εθηίλαμε ηεο αλεξγίαο ζε πςειά πνζνζηά, ηα νπνία θπκαίλνληαη ζην 27,4% έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηδηαίηεξα ζηα λνζνθνκεία θαηά 28%, θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο γηα δαπάλε πγείαο ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε. Δμίζνπ αλεζπρεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη εμαηηίαο ηεο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ πγείαο, θαζψο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο δηάθξηζεο θαη απφθιεηζκνχ απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη ειηθησκέλνη, νη γπλαίθεο νη ρξνλίσο πάζρνληεο, νη θησρνί, νη άλεξγνη θαη φζνη είλαη ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο ππξακίδαο. Πνηέο είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο (γηα όζνπο απνθαζίδνπλ); Σα επξήκαηα απηά ζπγθξνηνχλ έλα αξλεηηθφ «παξάδεηγκα» γηα ηε ρψξα ζε δηεζλή θιίκαθα, ππνλνκεχνπλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επθηαία αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία γηα ην κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα, ε απεκπινθή απφ ηηο δεζκεχζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο επηηήξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο νθείιεη λα είλαη άκεζε θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα επξχ πξφγξακκα αιιαγψλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα πεξηεθηηθή δέζκε πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο ππξήλαο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ είλαη ε ππαγσγή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ (εξγαδνκέλσλ, ζπληαμηνχρσλ, αλέξγσλ θαη αλαζθάιηζησλ) ζηνλ ΔΟΠΤΤ, ε ζεκειίσζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βάζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ε αλαζπγθξφηεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ζεκέιην ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο. Καηά ζπλέπεηα, ε άξζε ησλ παξελεξγεηψλ ηεο θξίζεο ζηελ πγεία θαη ηηο ππεξεζίεο πγείαο πνπ επηβαξχλνπλ ηε λνζεξφηεηα θαη ηελ πξψηκε ζλεζηκφηεηα απαηηεί κείδνλεο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνκέα. Δλ θαηαθιείδη... Οη κεηψζεηο ζε αλζξψπηλνπο, ηερλνινγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη νη πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο πγείαο, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 40% θαη θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα θάησ απφ ηνλ κέζν φξν κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, αδπλαηνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αλαγθαία πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ πγείαο πξνο δηαλνκή, κε απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή ρεηξνηέξεπζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη ηελ φμπλζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ, θαζψο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν, ζπλεπεία ηεο κε απνηειεζκαηηθήο, απνδνηηθήο θαη δίθαηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πγεηνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε ζεκεξηλή εργασiαυγεία 57 ζπγθπξία, γηα έμη ζηνπο δέθα πνιίηεο παξαηεξείηαη κεησκέλε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο, ιφγσ εηζνδεκαηηθψλ εκπνδίσλ θαη κεησκέλεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, επαθφινπζν ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ ζηνπο δείθηεο αλεξγίαο θαη θηψρεηαο, νη νπνίνη αγγίδνπλ ην 30% θαη 24,3% αληίζηνηρα, ελψ κείδνλνο ζπνπδαηφηεηαο δήηεκα απνηειεί ε απαζθάιηζε επξχηεξσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, νη νπνίνη ζηεξνχληαη βαζηθήο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο. Αλαθνξηθά κε ην λνζνινγηθφ πξφηππν ηεο ρψξαο, παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 8% ησλ ΚΔΝ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε εκθξάγκαηα ηνπ κπνθαξδίνπ, ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ θαη ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηνχ HIV, κε αχμεζε θαηά 137% εληφο ηεο δηεηίαο , ελψ δξακαηηθά εμειίζζνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ρξήζεο αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, ησλ απηνθηνληψλ θαη ησλ απνπεηξψλ, θαζψο αλά κία απηνθηνλία αληηζηνηρνχλ 25 απφπεηξεο. Ζ αζθπθηηθή πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή αληαλαθιάηαη, επίζεο, ζηνλ αξηζκφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηα νπνία αγγίδνπλ ην 24,5% ην 2012 έλαληη 5% ην Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηβάιιεη επθηαίεο κεηαξξπζκίζεηο κε επίθεληξν ηελ ελνπνίεζε ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ ππεξεζηψλ ζε έλα ζπλεθηηθφ θαη θηιηθφ ζην ρξήζηε ζχζηεκα ππεξεζηψλ πγείαο κε επίθεληξν ηελ ΠΦΤ, ψζηε λα παξάγεηαη ην κέγηζην απνηέιεζκα πξνο φθεινο ησλ αζθαιηζκέλσλ κέζσ ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο κε άκεζε ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ πνιηηψλ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΖ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ Ζ θξίζε ζθνηψλεη ή ε θξίζε «ζθνηψλεη»; θνηψλεη ηηο ελ δπλάκεη γελλήζεηο, επηδεηλψλνληαο ην πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο, ή ζθνηψλεη ηηο γπλαίθεο απνηειεηψλνληαο ηηο ήδε πξνβιεκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηελ θαηάζηαζε ηεο κεηξφηεηαο; Σν πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο ππνγελλεηηθφηεηαο, ππαξθηφ εδψ θαη είθνζη ρξφληα, ε Αξηζηεξά δελ ην είρε εληάμεη ζηε ιίζηα ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο. Ζ ξαγδαία κείσζε ηνπ «ειιεληθνχ» πιεζπζκνχ κπιέθεηαη αλαπφθεπθηα κε ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρνπλ ηε ζαθή πξνηίκεζή καο, άξα θαιφλ είλαη λα απνθεχγεηαη. Ξεράζακε λα ζθεθηνχκε πσο ην ζέκα ησλ γελλήζεσλ ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα φρη κφλν κε ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ή κε ηηο θξαηηθέο παξνρέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή απνζαξξχλνπλ ηε γελλεηηθφηεηα αιιά θαη κε ηηο επηινγέο ησλ αλζξψπσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε δε πεξίπησζε κε ηηο επηινγέο ησλ γπλαηθψλ. Γηαηί ε κεηξφηεηα, καο αξέζεη δελ καο αξέζεη, είλαη γπλαηθεία ππφζεζε. Ζ κεηξφηεηα σο ζρέζε κε ην ζψκα θαη κε ηηο αιινηψζεηο ηνπ, σο ζρέζε κε ηε κεηέξα, σο αλαηξνπή ηεο ηδηφηεηαο ηεο θφξεο, σο εγθπκνζχλε θαη σο ηνθεηφο, σο σδίλε θαη νδχλε... Ζ κεηξφηεηα σο ζρέζε κε ηνλ παηέξα, σο ζρέζε κε ην παηδί, σο ζρέζε κε ηελ ηξνθή θαη ηελ αλαηξνθή... Ζ κεηξφηεηα σο ραξά θαη σο άγρνο, σο ηξπθεξάδα θαη σο πζηεξία, σο γνληκφηεηα θαη σο ζηεηξφηεηα, σο αλάζηαζε θαη σο ζάλαηνο... Πξνθαλψο ινγήο «έκθπια ππνθείκελα» κπνξνχλ (θαη πξέπεη) λα έρνπλ ζρέζε κε ηε κεηξφηεηα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο... Όπσο ινγήο «έκθπια ππνθείκελα» κπνξνχλ (θαη δπζηπρψο ηα θαηαθέξλνπλ, ηφζν ζε θνηλσληθφ ή ηδενινγηθφ, φζν θαη ζε εληειψο πξνζσπηθφ επίπεδν) λα θάλνπλ ηε κεηξφηεηα θφιαζε. Αιιά ε κεηξφηεηα είλαη θαηαξρήλ ππφζεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ επηινγψλ ηνπο. Σνπιάρηζηνλ απηή είλαη ε κφλε αξηζηεξή θαη θεκηληζηηθή δπλαηή ζέζε. H θίιε θ. Υάξηο πκεσλίδνπ ("Απγή", ) ζεσξεί επηζπκεηή ηε δηακφξθσζε κηαο αξηζηεξήο «δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο κε άμνλα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ». Φνβάκαη πσο πξέπεη λα είκαζηε ζαθέζηεξεο, γηαηί ην κφλν ινγηθφ θαη βηψζηκν αίηεκα είλαη κηα αξηζηεξή δεκνγξαθηθή πνιηηηθή κε ζηφρν ηε γπλαηθεία ειεπζεξία ζηελ επηινγή ηεο κεηξφηεηαο θαη ηε γπλαηθεία απηνδηάζεζε ζηε δηαρείξηζή ηεο. ηεο θ. Δλεναρ Παηπικίος Αλαδεκνζίεπζε, Απγή Ζ θξίζε νδεγεί ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ζηελ επηβεβαίσζε ηνπ καιζνπζηαληζκνχ θαη ζηε κείσζε ησλ γελλήζεσλ. Αιιά θαη ρσξίο ηελ θξίζε, ην πξψην πξάγκα πνπ έθαλαλ θαη θάλνπλ νη γπλαίθεο κφιηο νη ινγήο θνηλσληθνί θαη ηδενινγηθνί έιεγρνη ραιαξψζνπλ, είλαη λα κεηψζνπλ δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ αξρεηππηθή θαηεγνξία ησλ θαιινθαζηζηηθψλ γνπξνπληψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε δελ είλαη παξά ππνλφκεπζε ηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο, απνδεηθλχεηαη εληειψο νξζή. Καη ε ζεκεξηλή θξίζε γελλεηηθφηεηαο δελ είλαη απιψο ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, είλαη θπξίσο επαθφινπζν ηεο (άξξεηεο) άξλεζεο ησλ γπλαηθψλ λα δηαθηλδπλεχζνπλ ην είδνο ηεο δσήο πνπ θνπηζά-ζηξαβά ηνπο πξνζέθεξε ην θνηλσληθφ θξάηνο επσκηδφκελεο αβνήζεηεο ην δπζβάζηαρην βάξνο ηεο κεηξφηεηαο. Ζ Γαιιία ηνπ ζνζηαιδεκνθξαηηθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο αληέζηξεςε ηελ ππνγελλεηηθφηεηα, νξγαλψλνληαο κηα πνιηηηθή δηεπθνιχλζεσλ, απφ έλα δίθηπν νηθηαθψλ βξεθηθψλ ζηαζκψλ κέρξη ρσξνηαμηθέο πξνζαξκνγέο (πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ αζθαιψο ηα πάξθα, αιιά αζθαιέζηεξα θαη ην πιάηνο ησλ ειεχζεξσλ πεδνδξνκίσλ!!!) θαη απφ πιήξεηο θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ηηο, αιινδαπέο ή κε, εξγαδφκελεο ζηε θχιαμε ησλ παηδηψλ κέρξη ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζηαθήο εμέιημεο ησλ κεηέξσλ. Δηζη άγγημε ην αλήθνπζην κεηαπνιεκηθά πνζνζηφ γελλήζεσλ ηνπ 2,01 (αλά γπλαίθα!) πνπ θακία πνιηηηθή επηδνκάησλ δελ πέηπρε αιινχ. Δπεηδή ε κεηξφηεηα είλαη αλαπφδξαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δπλαηφηεηα απφθπγήο ηεο, ε ππεξγφληκε Γαιιία έρεη έλα ηιηγγηψδεο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα πνζνζηφ νξκνληθήο αληηζχιιεςεο (70,8%) θαη δηαζέηεη ην RU486 γηα δηαθνπέο εγθπκνζχλεο σο ηελ 9ε εβδνκάδα. Κη επεηδή ε κεηξφηεηα είλαη επίζεο αλαπφδξαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ηνθεηφ, ζηαζεξνπνίεζε ηηο θαηζαξηθέο ζην 20%, φηαλ ζηελ πησρή Διιάδα ησλ πινπζίσλ καηεπηήξσλ θάλνπλ κία ζξαχζε ηνπ 48%, θαη αχμεζε ηνλ κεηξηθφ ζειαζκφ ζην 66%, πνπ ζηελ παξαδνζηαθή Διιάδα ηεο αζπδνζίαο ησλ ππνθαηαζηάησλ κεηξηθνχ γάιαηνο έρεη εγθαηαιεηθζεί ζε πνζνζηά πζηεξίαο. «Υξεηάδεζαη έλα νιφθιεξν ρσξηφ γηα λα κεγαιψζεηο έλα παηδί», ιέεη ε αθξηθάληθε θεκηληζηηθή παξνηκία. Σν «ρσξηφ» πξέπεη ηψξα λα δηεθδηθήζεη, γηα ηα παηδηά ηνπ, ην κίληκνπκ ησλ θξαηηθψλ παξνρψλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ θνηλή καο επηβίσζε κέζα θαη πέξα απφ ηελ θξίζε. Αιιά κφλν εκείο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δήζνπκε ηε κεηξφηεηα. Καη κφλν εκείο κπνξνχκε λα νξίζνπκε κηα αξηζηεξή πνιηηηθή γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ζψκαηνο. Σνπ δηθνχ καο θαη, ίζσο, ησλ παηδηψλ καο.

8 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 8 εργασiαυγεία 5 ΥΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΚΡΙΖ ΓΖΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΥ Καη ηδνχ πνπ ην έγθξηην Κέληξν πνζνζηά γελλήζεσλ ζηελ Δπξψπε εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά ζε ζεηξά ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ, ζε ζπλδπαζκφ ζηξηψλ, πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα Γεκνγξαθηθήο Έξεπλαο Max Planck ηεο είραλ αξρίζεη λα αλαθάκπηνπλ απφ ηελ εθηεηακέλσλ εξεπλψλ πνπ εθπνλήζακε δηαθφξσλ κέηξσλ πνπ λα ζρεηίδνληαη ηνπο. Γεξκαλίαο αλαθαιχπηεη ζε κηα πξνεγνχκελε πηψζε ή ζηαζηκφηεηα. ζην Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθώλ κε: Καηαζηξαηεγείηαη επνκέλσο ην δηθαίσκα ζηε κεηξόηεηα θαη πνιιέο λέεο πξφζθαηε έξεπλα, πνπ δηεμήγαγε ζε 28 Ζ θξίζε νδήγεζε ζε αλαηξνπή ηεο Δξεπλώλ (Δ.Κ.Κ.Δ.), ην 1983, 1997, α) εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή πνπ λα επλνεί επξσπατθέο ρψξεο θαη δεκνζηεχηεθε αλάθακςεο απηήο θαη γπλαίθεο δελ ζα απνθηήζνπλ θαλέλα ηελ νηθνγέλεηα κε παηδηά (π.ρ. ζηηο (Goldstein, J. et al., Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ηεο Απφ ηηο έξεπλεο απηέο είρε θαλεί φηη ν παηδί ή δελ ζα απνθηήζνπλ πνηέ ηνλ νπζηαζηηθέο θνξναπαιιαγέο ζηηο 2013 "Fertility reactions to the 'Great κείσζεο ηεο γνληκφηεηαο σο επηζπκεηφο αξηζκφο παηδηψλ ήηαλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ επηζπκνχλ, νηθνγέλεηεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ Recession' in Europe: Recent evidence επαθφινπζν ηεο αλεξγίαο αλαθέξνληαη ζαθψο πςειφηεξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ιφγσ ηεο αλεξγίαο ησλ ίδησλ ή θαη παηδηψλ), from order-specific data", Demographic ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία, αιιά θαη νη θαη μεπεξλνχζε ην επίπεδν ησλ ζπληξφθσλ ηνπο ή ιφγσ ηεο Research. vol. 29, art. 4, pp, ) φηη ηα πνζνζηά ησλ γελλήζεσλ κεηψλνληαη Βνπιγαξία, Κξναηία, Σζερία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Ρνπκαλία θαη Λεηνλία, ελψ αλαπιήξσζεο ησλ γελεψλ (2,1 παηδηά αλά γπλαίθα αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο). β) πνιηηηθή ελαξκόληζεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο (π.ρ., ξπζκίζεηο γηα επηζθάιεηαο ηεο ηπρφλ απαζρφιεζήο ηνπο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο. απφ ην 2008, ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ζηελ Απζηξία, Διβεηία θαη Γεξκαλία, νη Οη ιφγνη ηεο κεησκέλεο γνληκφηεηαο ησλ ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ), ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξάιιεια κε δείθηεο γνληκφηεηαο παξέκεηλαλ ζρεδφλ γπλαηθψλ, πάληα κε ηε δεκνγξαθηθή Σν δεκνγξαθηθφ δήηεκα καο αθνξά ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο! Καη φηη απηή ε ακεηάβιεηνη ιφγσ ηεο, φπσο αλαθέξεηαη έλλνηα ηνπ φξνπ, ζπλνςίδνληαη ζην ρακειό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θαη ζην γ) νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο απμαλόκελεο αλεξγίαο. φινπο. Απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ελφο κείσζε είλαη εληνλφηεξε ζηνπο λένπο ζηε κειέηε, επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο πξννδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλφξζσζεο θάησ ησλ 25 εηψλ θαη ζηηο ρψξεο ηεο Ν. ηεο θξίζεο! πλνπηηθά ε κειέηε ηζρλφ, ειιεηκκαηηθό θαη πιένλ αλύπαξθην Σα κέηξα απηά θαίλνληαη ζήκεξα ηεο θνηλσλίαο. Ζ Αξηζηεξά ζα Δπξψπεο, ελψ δελ επεξεάδεη ηε θαηαιήγεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή θξάηνο πξόλνηαο. εληειψο αλέθηθηα. πξέπεη λα εγθχςεη ζην ζνβαξφ απηφ γνληκφηεηα ησλ γπλαηθψλ άλσ ησλ 40 ζπζρέηηζε κεηαμύ γνληκόηεηαο θαη Ο ζεκαληηθφο ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηελ δήηεκα κε πξνηάζεηο γηα έλα εηψλ, φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ηνπ αλεξγίαο ζηε Νφηηα, Αλαηνιηθή θαη ππνθαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο Αληίζεηα, ζεζπίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη νινθιεξσκέλν πξόγξακκα δεκνγξαθηθήο πξψηνπ παηδηνχ! Κεληξηθή Δπξψπε. επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο άιια «κέηξα», φπσο ε θαηάξγεζε ησλ πνιηηηθήο, κε άμνλα ηελ ηζφηεηα Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, γηα λα ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη επνκέλσο ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ε θαηάξγεζε ησλ θχισλ. ηεο θ. Υ. ςμεωνίδος θαηαλνήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο ηελ απφθηεζε επηπιένλ νηθνλνκηθψλ ζεηξάο επηδνκάησλ φπσο: ησλ πξψελ Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ Δ.Κ.Κ.Δ. γνληκφηεηαο κεηά ηελ θξίζε, ζα πξέπεη πφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο επηδνκάησλ γάκνπ, βξεθνλεπηαθνχ Ο «ππνρξεσηηθφο αιηξνπηζκφο» ησλ λα αλαθεξζνχκε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νηθνγέλεηαο. ζηαζκνχ, παηδηθήο κέξηκλαο, γπλαηθψλ, ζην πιαίζην ελφο θξάηνπο θαηλνκέλνπ, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο Αλάκεζα ζηελ έκκεζεο επηπηψζεηο ηεο θαηαζθήλσζεο, ηνθεηνχ, γέλλαο θαη πξόλνηαο «ιαηηληθνύ πεξηζσξίνπ», πνπ Αιιά αο εμεηάζνπκε ηα πξάγκαηα πην ηεο Δπξψπεο πξηλ ηελ θξίζε. κείσζεο ηεο γνληκφηεηαο, ε νπνία πνιιψλ πξνγελλεηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ε ζπλερψο εμαζιηψλεηαη, δελ αξθεί γηα λα ζπγθεθξηκέλα, επηθεληξσλφκελνη ζηελ Διιάδα. Απφ ηελ επνρή ηνπ Μάιζνπο, ε ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ζηελ Διιάδα, πνπ δελ γλψξηζε κεηαπνιεκηθά πεξαηηέξσ επηηείλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο άγξηαο πνιηηηθήο ηεο Σξόηθαο, είλαη θαη κείσζε θαηά 22% ηνπ επηδφκαηνο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ γηα 6 κήλεο κεηά πεξηζψζεη ηε δηαξθψο επηδεηλνχκελε δεκνγξαθηθή εμέιημε. βηβιηνγξαθία, πνπ αλαθεξφηαλ ζηε ην baby-boom, φπσο νη άιιεο ρψξεο ε επηδείλσζε ησλ παξνρψλ ηνπ ηνλ ηνθεηφ, πνπ ήηαλ ίζν κε ηνλ βαζηθφ δπλακηθή ηεο γνληκφηεηαο, ππνζηήξηδε ηεο Δπξψπεο, μεθηλά ε ηέηαξηε θάζε αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ κηζζφ. Οζνλ αθνξά δε ηελ επίδξαζε ηεο φηη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία θαη ε ηεο δεκνγξαθηθήο κεηάβαζεο, κε ζπλερψο ζπξξηθλνχηαη ε αλαινγία ησλ Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ, ε κεηαλάζηεπζεο ζηελ εμέιημε απηή, ζα αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα ζπλερηδόκελε κείσζε ηεο γνληκόηεηαο. νηθνλνκηθά ελεξγψλ έλαληη ησλ κε απφθηεζε παηδηνχ γίλεηαη απαγνξεπηηθή κπνξνχζε, βξαρπρξφληα ηνπιάρηζηνλ, πξνθαιέζεη αλαβνιή ή αλαζεψξεζε Σν 1997, γηα πξψηε θνξά νη ζάλαηνη νηθνλνκηθά ελεξγψλ πνιηηψλ. ζηνπο λένπο. Οη πεξίπνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αλαλέσζε ηνπ ησλ ζρεδίσλ ηνπ πιεζπζκνχ γηα ππεξηεξνχλ ησλ γελλήζεσλ. Βξηζθφκαζηε δειαδή ζε έλαλ δηαξθψο γελλήζεηο ηνλ ρξφλν πξηλ ηελ θξίζε πιεζπζκνχ θαη απηφ λα απνηειέζεη απφθηεζε παηδηψλ. Οδεγνχκαζηε έθηνηε πξνο κεδεληθή ή δηεπξπλφκελν θαχιν θχθιν. Μηα κεηψζεθαλ ζηηο , άλ θαη ζηε αληίβαξν ζηελ εμαπινχκελε μελνθνβία Σν αμηνζεκείσην φκσο ηδηαίηεξν αξλεηηθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ. Ζ απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή, πνπ ζα κείσζε απηή έρεη ζπκβάιεη θαη ε θαη ηνλ ξαηζηζκφ. ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξνχζαο θξίζεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε γνληκφηεηα, είλαη φηη άξρηζε αθξηβψο ηελ επνρή πνπ ηα εμέιημε ηεο γνληκφηεηαο ζηελ Διιάδα, νη αηηίεο θαη ηα πηζαλά κέηξα αλάθακςεο, κε αλάιπζε ηύπνπ θόζηνπο - νθέινπο, επέηξεπε ζηα δεπγάξηα λα απνθηήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ επηζπκνχλ, ζπλίζηαηαη, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ζηαδηαθή απνρψξεζε ησλ κεηαλα- ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ Δ..Γ.Τ. ΓΙΑ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΖ ΛΙΣΟΣΖΣΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΔΠΙΖΜΑΙΝΔΙ ΠΣΧΖ ΣΧΝ ΓΔΝΝΖΔΧΝ ΚΑΙ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΝΔΚΡΧΝ ΒΡΔΦΧΝ ΥΥ Σν Μλεκφλην θαη ε ηξφηθα δελ ζθνηψλνπλ ηειηθά κφλν ηελ ηζέπε καο, αιιά θαη ηα παηδηά καο. ηα ρξφληα ηεο άγξηαο ιηηφηεηαο, εηδηθνί επηζηήκνλεο θαηαγξάθνπλ δξακαηηθή πηψζε ησλ γελλήζεσλ αιιά θαη θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ γελλήζεσλ λεθξψλ βξεθψλ, θάηη πνπ απνδίδεηαη επζέσο ζηελ αλεξγία αιιά θαη ζηελ πηψζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ. ηεο θ. Γήμηηπαρ Δςθςμιάδος Γεκνζηνγξάθνπ Δθεκεξίδα Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία Μεγάιε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε θ. Δθε ίκνπ, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ζηνλ Σνκέα Δπηδεκηνινγίαο θαη Βηνζηαηηζηηθήο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.), ππφ ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία θαη επζχλε ηεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σνκέα θ. Αλαζηαζίαο Ρνπκειηψηε, δείρλεη μεθάζαξα ηε ζηαδηαθή πηψζε ησλ γελλήζεσλ απφ ηφηε πνπ κπήθε ζηε δσή καο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν, αιιά θαη ζηα επφκελα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δηδηθφηεξα κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο: * Απφ ην 2009 θαη κεηά θαηεγξάθε πηψζε ησλ γελλήζεσλ 10,13% απφ ην 2009 ζην 2011 (2009: 10,45 γελλήζεηο αλά θαηνίθνπο, 2010: 10,15 γελλήζεηο αλά θαηνίθνπο, 2011: 9,39 γελλήζεηο αλά θαηνίθνπο). * Απφ ην 2008 θαη κεηά θαηαγξάθεθε αχμεζε ησλ γελλήζεσλ λεθξψλ εκβξχσλ 21,15% απφ ην 2008 ζην 2011 (2008: 3,31 γελλήζεηο λεθξψλ αλά δψληα, 2009: 4,28 γελλήζεηο λεθξψλ αλά δψληα, 2010: 4,36 γελλήζεηο λεθξψλ αλά δψληα, 2011: 4,01 γελλήζεηο λεθξψλ αλά δψληα). * Ζ παξαπάλσ εμέιημε ζπλδέεηαη κε ηε δξακαηηθή πηψζε ηνπ ΑΔΠ απφ ην 2009 ζην 2011 θαηά 14,82%. * Δηδηθά ε αχμεζε ζηηο γελλήζεηο λεθξψλ βξεθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη θπξίσο ησλ γπλαηθψλ απφ 11,7% ην 2008 ζε 24,5% ην Οπσο εμεγεί ε εξεπλήηξηα ηεο Δ..Γ.Τ. θ. Δθε ίκνπ: «Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζνπλ, θαζψο, φπσο έρεη παξαηεξεζεί ζηε βηβιηνγξαθία, ζπρλά ε νηθνλνκηθή χθεζε ζπλδέεηαη κε κείσζε ησλ γελλήζεσλ. Απφ ηε κία, νη πεξίνδνη νηθνλνκηθήο επκάξεηαο θαη αλάπηπμεο θαίλεηαη φηη ζπλνδεχνληαη απφ πεξηφδνπο απμεκέλεο γελλεηηθφηεηαο θαη, απφ ηελ άιιε, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο κεηψλνληαη νη γελλήζεηο, ελψ παξάιιεια θαίλεηαη φηη απμάλνληαη νη γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ». Βέβαηα νη εηδηθνί ζίγνπξα δελ εθπιήζζνληαη, θαζψο ηζηνξηθά θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ 20νχ αηψλα θαίλεηαη φηη είραλ επίπησζε ζηνπο δείθηεο γελλήζεσλ, γηα ηνπιάρηζηνλ φζν δηάζηεκα δηήξθεζαλ. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929, πνπ ζπλνδεχηεθε απφ δξαζηηθή αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη έλα γεληθφ ζπλαίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, ζπλδέζεθε κε ζεκαληηθή πηψζε ζηνπο δείθηεο γελλήζεσλ. Αξγφηεξα, κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ , ζεκεηψζεθε θαη πάιη πηψζε ζην δείθηε γελλήζεσλ. Πην πξφζθαηα, ε πηψζε ηεο γελλεηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζπλδέζεθε κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αθνινχζεζε ηελ πηψζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελδερφκελε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε γέλλεζε λεθξψλ εκβξχσλ. ε κειέηε πνπ έγηλε ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Βξεηαλίαο γηα ηα έηε , νη γελλήζεηο λεθξώλ εκβξύσλ βξέζεθε φηη ζρεηίδνληαλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλήζεηεο ηεο κεηέξαο, φπσο ην θάπληζκα θαη ε παρπζαξθία, σζηφζν ν ζεκαληηθφηεξνο απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ βξέζεθε λα είλαη ε κε δηαγλσζκέλε ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ηνπ εκβξύνπ, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηε ζεκαζία ηεο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο θαη ηεο ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο εγθχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Ζ ΠΣΩΖ ΣΟΤ ΑΔΠ «Ζ κείσζε ησλ γελλήζεσλ ζηελ Διιάδα απφ ην 2009 θαη κεηά θάλεθε λα ζπκβαδίδεη κε ηελ πηψζε ηνπ ΑΔΠ ηελ ίδηα πεξίνδν. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη γελλήζεηο ζεκείσζαλ απμεηηθή ηάζε απφ ην 2003 έσο θαη ιίγν κεηά ην 2004, πεξίνδν νηθνλνκηθήο επκάξεηαο θαη βειηησκέλσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. Αλ θαη ε ζχλδεζε ηεο κεησκέλεο γελλεηηθφηεηαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη επηζθαιήο, ην "θφζηνο" ηνχ λα κεγαιψλεη θαλείο παηδηά ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη αλακθηζβήηεηα ζήκεξα πεξηζζφηεξν απμεκέλν απφ πνηέ», ππνγξακκίδεη ε θ. ίκνπ. Πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, πνπ ελδερνκέλσο ελζαξξχλεη ηα δεπγάξηα λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα, ε αχμεζε ησλ γελλήζεσλ έρεη ζπλδεζεί ζην παξειζφλ θαη κε παξάγνληεο πνπ δελ ζπλδένληαη παξά κφλνλ έκκεζα κε ηηο θαιέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Δηζη, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα κέζα ζηε Βξεηαλία έθαλαλ ιφγν γηα πεξηφδνπο «έθξεμεο» ζηηο γελλήζεηο χζηεξα απφ γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ έλα θιίκα γεληθφηεξεο επθνξίαο θαη κεησκέλνπ ζηξεο γηα ην βξεηαληθφ πιεζπζκφ. πγθεθξηκέλα, ελψ ν δείθηεο γελλήζεσλ ζηε ρψξα ψο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζεκείσλε ζπλερή πηψζε, κεηά ηελ πξφθξηζε ην 2002 ηεο εζληθήο νκάδαο πνδνζθαίξνπ ηεο ρψξαο ζηνπο εκηηειηθνχο ηνπ Παγθφζκηνπ Κππέιινπ, αιιά θαη ηνλ ενξηαζκφ ηελ ίδηα ρξνληά γηα ηα 50 έηε απφ ηε ζηέςε ηεο βαζίιηζζαο Διηζάβεη, νη γελλήζεηο ζεκείσζαλ αλνδηθή πνξεία (θαηά 4,25%). Σα απνηειέζκαηα απηά ζα πξέπεη λα καο ζπκίζνπλ ηελ επθνξία πνπ αθνινχζεζε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ζηελ Διιάδα. «Δθείλε ηελ πεξίνδν νη γελλήζεηο απμήζεθαλ απφ ην 2004 ζε ην 2005 θαη ην 2006 (αχμεζε θαηά 5,86% απφ ην 2004 ζην 2006). Ζ ίδηα ηάζε δηεθάλε θαη ην 2005, έηνο πνπ αθνινχζεζε ηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ αιιά θαη ηελ επηηπρία ηεο θαηάθηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξσηαζιήκαηνο ζην πνδφζθαηξν», εμεγεί ε θ. ίκνπ. Οπσο επηζεκαίλνπλ νη εξεπλεηέο, ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ζα πξέπεη πάληα λα ιακβάλνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη νη γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ ζπλδένληαη κε ηελ ειιηπή πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο Τγείαο, ε νπνία απνηξέπεη ηηο εγθχνπο απφ ηνλ νινθιεξσκέλν πεξηγελλεηηθφ έιεγρν. Οη αλαιχζεηο γηα ηελ ελδερφκελε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ θαηέδεημαλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε κε ηελ αλεξγία, θαη θπξίσο ηελ αλεξγία ησλ γπλαηθψλ. ε πξφζθαηε αλαθνίλσζή ηνπ ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο αλαθέξεη φηη «αλ θάζε γπλαίθα είρε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο, ζα νδεγνχκαζηαλ ζε ξαγδαία κείσζε ησλ γελλήζεσλ λεθξψλ εκβξχσλ». Σν γεγνλφο φηη ε ζπλερψο απμαλφκελε αλεξγία ζηε ρψξα καο ζπκβαδίδεη κε κηα αχμεζε ζηηο γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ ηε ζηηγκή πνπ ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ν δείθηεο παξνπζηάδεη δηαξθή κείσζε, ράξε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηαηξηθψλ ηερλνινγηψλ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ, θαζψο δηαθαίλεηαη φηη έλα δηνγθνχκελν πνζνζηφ γπλαηθψλ κέλεη άλεξγν θαη θαη επέθηαζε αλαζθάιηζην, κε ζπλέπεηα λα παξαιείπεη ζεκαληηθέο εμεηάζεηο θαη ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο. ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη, ζχκθσλα κε ηελ Δξεπλα πλζεθώλ Γηαβίσζεο γηα ην έηνο 2011, νη Διιελεο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δειψλνπλ φηη παξέιεηςαλ θάπνηνπ είδνπο ηαηξηθή θξνληίδα (παξ φηη ηελ είραλ αλάγθε) ιφγσ θφζηνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη γελλήζεηο λεθξψλ εκβξχσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηξέςηκεο, θαζψο ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο, ε αλάπηπμε πξνζηαηεπηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηνλ αλαζθάιηζην πιεζπζκφ θαζίζηαηαη αλαγθαία. «Ζ ππνγελλεηηθφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 εηψλ, είλαη αλεζπρεηηθή γηα ηε γήξαλζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εθαξκνγήο πνιηηηθψλ νη νπνίεο αθ ελφο ζα δίλνπλ θίλεηξα ζηα δεπγάξηα γηα λα απνθηήζνπλ παηδηά, αθ εηέξνπ ζα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε πξνγελλεηηθή θαη πεξηγελλεηηθή θξνληίδα ζηηο εγθχνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ή ηελ εξγαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε», επηζεκαίλεη ε εξεπλήηξηα. ΠΖΓΖ - ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΔΤΝΑ Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πινπνηήζεθε απφ ηελ θ. Δθε ίκνπ, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ζηνλ Σνκέα Δπηδεκηνινγίαο θαη Βηνζηαηηζηηθήο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.), ππφ ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία θαη επζχλε ηεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σνκέα θ. Αλαζηαζίαο Ρνπκειηώηε. ηελ εξεπλεηηθή νκάδα επίζεο ζπκκεηείραλ νη εξεπλήηξηεο θ.θ. Μπξηώ ηαύξνπ θαη Διεπζεξία Καλαβνύ.

9 ΡΧΠΑΨΚΔ ΟΓΖΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑΣΖ ΤΓ ΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ ΣΔΚΜΖΡΙΧΖ ΣΖ ΤΝΓΔΖ ΣΖ ΚΡΙΖ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΜΔ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΧΝ Δ ΓΙΔΘΝΔ ΔΠΙΠΔΓΟ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX εργασiαυγεία 59 Θλεζηκφηεηα νθεηιφκελε ζε απηνθηνλίεο (αλά θαηνίθνπο) κε βάζε ηα δεδνκέλα WHO, CDC θαη IMF γηα ην έηνο Chang S et al. BMJ 2013;347 χκθσλα κε πξφζθαηε αλάξηεζε ζην in.gr απφ ην Newsroom ηνπ Γ.Ο.Λ. ( ) πνπ πεξηγξάθεη κειέηε ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην British Medical Journal αλαθέξεηαη φηη ηεθκεξηψλεηαη κε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ε ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ αχμεζε ζηηο απηνθηνλίεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν άξζξν ηνπ θ. Βαγγέιε Πξαηηθάθε πνπ θηινμελείηαη ζην in.gr επηζεκαίλεη φηη ζηελ Δπξψπε, ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο λένπο εηψλ. Σν πιήξεο θείκελν ηεο αλάξηεζεο απφ ην Newsroom ηνπ Γ.Ο.Λ. αλαθέξεη: Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηνπ 2008, θαη εηδηθά ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ κεηαμχ ησλ αλδξψλ, δείρλεη ε πξψηε κειέηε πνπ εμεηάδεη ην θαηλφκελν ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ έξεπλα πνπ δεκνζηεχεηαη ζην British Medical Journal εθηηκά φηη ε θξίζε επζχλεηαη γηα επηπιένλ απηνθηνλίεο ην 2009 ζηηο 54 ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη. Ζ Διιάδα πεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα, παξνπζηάδεη φκσο πεξίπνπ ζηάζηκo ξπζκφ απηνθηνληψλ, αθνχ ε θξίζε δελ είρε γίλεη αθφκα αηζζεηή ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ην 2009, έηνο ην νπνίν εμέηαζαλ νη εξεπλεηέο. ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά, νη απηνθηνλίεο αλδξψλ απμήζεθαλ θαηά ζρεδφλ 9% ην 2009, ελψ ηα λεφηεξα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε Πνισλία, ε Οπγγαξία θαη ε Ληζνπαλία, παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε αχμεζε, 13,3% θαηά κέζν φξν. ε ζπλνδεπηηθφ εληηηόξηαι πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ίδην ηεχρνο ηεο επηζεψξεζεο, δχν εηδηθνί ζην ζέκα ηεο απηνθηνλίαο (ν Καζεγεηήο Κηζ Υόηνλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο θαη ε Καζεγήηξηα Κακίια Υν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ννξζάκπηνλ) επηθαινχληαη πξνεγνχκελεο κειέηεο γηα κεκνλσκέλεο ρψξεο, νη νπνίεο έδεηρλαλ «φηη νη ρψξεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη κέηξα χθεζεο βιέπνπλ ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζηηο απηνθηνλίεο θαη ζε άιια πξνβιήκαηα πγείαο». Οη ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ εθηηκνχλ αθφκα φηη «ελεξγά πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ν θφζκνο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ή λα βξεη δξαζηεξηφηεηα κε λφεκα κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ή λα αληηζηαζκίζνπλ ην πξφβιεκα». Ζ επηζεψξεζε θηινμελεί επίζεο μερσξηζηφ εληηηόξηαι γηα ηα ςπρηθά πξνβιήκαηα ησλ λέσλ πνπ παξακέλνπλ εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Οη λένη, εμάιινπ, είλαη ε θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζην ρψξν ηεο Δπξψπεο, ελψ ζηηο Ζ.Π.Α. ε άλνδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. «Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ Δπξψπε δηαπηζηψλεηαη ζηνπο λένπο άλδξεο εηψλ, ελψ ζηελ Ακεξηθή ζηελ νκάδα ησλ εηψλ» γξάθνπλ νη εξεπλεηέο απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Ομθφξδεο, ηνπ Μπξίζηνι θαη ηνπ Υνλγθ Κνλγθ. χκθσλα κε ηελ αλάιπζή ηνπο, νη γπλαίθεο ζηελ Ακεξηθή επεξεάζηεθαλ ειάρηζηα απφ ηελ θξίζε φζνλ αθνξά ηηο απηνθηνλίεο, ελψ ζηελ Δπξψπε θαίλεηαη φηη δελ επεξεάζηεθαλ θαζφινπ. Απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη άλδξεο είλαη πηζαλφηεξν λα αλαιακβάλνπλ ηα θχξηα νηθνλνκηθά βάξε κηαο νηθνγέλεηαο θαη επηπιένλ αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε ληξνπή φηαλ κέλνπλ άλεξγνη. Οη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ αθφκα φηη ε αχμεζε ζε θάζε επηκέξνπο ρψξα ζπλδέεηαη κε ηηο αληίζηνηρε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, εηδηθά ζε ρψξεο πνπ απνιάκβαλαλ πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Σνλίδνπλ, ηέινο, φηη ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ελδέρεηαη λα είλαη κφλν «ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ» φζνλ αθνξά ηηο ςπρηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο: ζε θάζε απηφρεηξα εθηηκάηαη φηη αληηζηνηρνχλ 40 κε επηηπρείο απφπεηξεο απηνθηνλίεο. Γηα ηηο 20 επξσπατθέο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία, ε πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη ε αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ φ,ηη ην 2009 θαη θηάλεη ην 10,8%. Σα ζηνηρεία πξνήιζαλ απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ηεξεί ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ησλ ακεξηθαληθψλ Κέληξσλ Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (C.D.C.) θαη ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Σακείνπ (Γ.Ν.Σ.). Οη επηπιένλ απηνθηνλίεο ππνινγίζηεθαλ απφ ηε δηαθνξά ησλ πξαγκαηηθψλ ηάζεσλ κε ηηο ηάζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ νη νπνίεο πξνβιήζεθαλ ζην κέιινλ γηα ην ΠΡΟΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ Έλαλ κήλα λσξίηεξα πξναλαγγέιζεθε ην πεξηερφκελν ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ ζην BMJ θαη πάιη απφ ην Newsroom ηνπ ΓΟΛ θαη ε ζρεηηθή αλάξηεζε ( ) αλέθεξε: Οη αλεθδνηνινγηθέο ελδείμεηο γηα αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ ζηελ Διιάδα ηεο χθεζεο δείρλνπλ λα επηβεβαηψλνληαη απφ έξεπλα ζην British Medical Journal, ε νπνία εθηηκά φηη ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ζηε Βξεηαλία ηε δηεηία νη απηφρεηξεο απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 8%. Πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αλαθέξνπλ νη εξεπλεηέο, ε ζπρλφηεηα ησλ απηνθηνληψλ ζηε Βξεηαλία βξηζθφηαλ ζε θαζνδηθή πνξεία θαη είρε πέζεη κάιηζηα ζε ρακειφ εηθνζαεηίαο ην 2007 κε ζαλάηνπο. Σελ επφκελε ρξνληά, φκσο, φηαλ άξρηζε ε θξίζε, νη απηνθηνλίεο μαλαπήξαλ ηελ αληνχζα κε πεξηζηαηηθά, αξηζκφο πνπ απμήζεθε πεξαηηέξσ ην 2009 ζηνπο απηφρεηξεο. Σν 2010 φκσο, φηαλ ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ άξρηζε λα κεηψλεηαη, ην ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο απηνθηνλίεο, νη νπνίεο πεξηνξίζηεθαλ ειαθξά ζηηο «Δθηηκήζακε πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο θαη ηνπο αξηζκνχο πνπ ζα πεξηκέλακε αλ νη απηνθηνλίεο είραλ ζπλερίζεη λα κεηψλνληαη φπσο ζπλέβαηλε πξηλ απφ ηελ θξίζε» αλαθέξεη ζην Γαιιηθό Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ ν Γξ. Νηέηβηλη ηάθιεξ ηεο ρνιήο Τγηεηλήο θαη Σξνπηθήο Ηαηξηθήο ζην Λνλδίλν (London School of Hygiene and Tropical Medicine), κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. Οη ππνινγηζκνί έδεημαλ φηη, αλ δελ είρε εκθαληζηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ην 2008, ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα είραλ απνθεπρζεί απηνθηνλίεο, απφ ηηο νπνίεο νη 846 αθνξνχζαλ άλδξεο θαη νη 155 γπλαίθεο. Φαίλεηαη φκσο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξψλ δελ είλαη ν κφλνο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν απηνθηνλίαο: χκθσλα κε αλεμάξηεηε κειέηε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ακεξηθαληθή επηζεψξεζε PNAS, νη απηνθηνλίεο αλδξψλ εηψλ ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ απμάλνληαη θαηά 15% ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο. Καη νη δχν κειέηεο δηαπηζηψλνπλ φηη, ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο, νη απηνθηνλίεο απμάλνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνπο άλδξεο απφ φ,ηη ζηηο γπλαίθεο. χκθσλα κε ηνπο Βξεηαλνχο εξεπλεηέο, απηφ ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηελ απξνζπκία ησλ αλδξψλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα φηαλ εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ζεσξνχλ ηελ εξγαζία ηνπο σο ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΖ ΑΝΑΡΣΖΖ ε παιαηφηεξε αλάξηεζε ζην in.gr απφ ην Newsroom ηνπ Γ.Ο.Λ. ( ) κε βάζε πιεξνθνξίεο απφ κεηαδφζεηο ηνπ ηφηε Αζελατθνύ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (Α.Π.Δ.) θαη ηνπ Γαιιηθνύ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ απφ ηε Γελεχε, επηζεκαίλνληαλ φηη απμάλνληαη ηα θξνχζκαηα θαηάζιηςεο θαη απηνθηνληψλ ιφγσ ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο φπσο επηζήκαηλε ήδε ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (Π.Ο.Τ.): Γηα ηηο επηθίλδπλεο επηπηψζεηο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πξνεηδνπνηεί ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ππνγξακκίδνληαο φηη νη νηθνλνκηθέο αλαηαξαρέο απμάλνπλ ην ζηξεο θαη ηα ςπρηθά λνζήκαηα. «Γελ πξέπεη λα ππνηηκνχκε ηηο αλαηαξάμεηο θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο πηζησηηθήο θξίζεο» επηζήκαλε ε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Οξγαληζκνχ Γξ. Μάξγθαξεη Σζαλ, αλαθεξφκελε ζην ελδερφκελν ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη απηνθηνληψλ. ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηα αλζξψπηλα δξάκαηα πνιιαπιαζηάδνληαη θαζεκεξηλά, θαζψο ε θξίζε ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ έρεη εμαλαγθάζεη ρηιηάδεο αλζξψπνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Έλα ηέηνην δξάκα ζεκεηψζεθε πξφζθαηα ζην Λνο Αληδειεο φηαλ έλαο 45ρξνλνο, ζηέιερνο επηρείξεζεο, απηνθηφλεζε αθνχ πξνεγνπκέλσο ζθφησζε πέληε κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην πεξηζηαηηθφ κίαο 90ρξνλεο απφ ην Οράην ε νπνία πξνζπάζεζε λα απηνθηνλήζεη φηαλ έιαβε εηδνπνίεζε έμσζεο απφ ην ζπίηη φ- πνπ θαηνηθνχζε ηα ηειεπηαία 38 ρξφληα.

10 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ΖΞxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxΖ xxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΣ ΑΗ ΡΧΝ εργασiαυγεία ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Ι.Δ.Π.) Σα θείκελα θαη ηα άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη δελ εθθξάδνπλ αλαγθαζηηθά ηηο απφςεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Δ.Δ.Η.Δ.Π.), θαζψο θαη ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο πεξηνδηθήο έθδνζεο είλαη νη ηαηξνί: Πξφεδξνο Θ.K. Κσλζηαληηλίδεο Γεληθή Γξακκαηέαο Παληαδή Δπγελία Αληηπξφεδξνο Γξαθόπνπινο Βαζίιεο Αληηπξφεδξνο Παληαδνπνύινπ Αλαζηαζία Σακίαο Οξθαλίδεο Μσπζήο Μέινο Κνπξνύθιεο Γεώξγηνο θαη Μέινο Παηνύραο Γεκήηξηνο Δθδφηεο (Τπεχζπλνο ζχκθσλα κε ην Νφκν): Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, Αλ. Καζεγεηήο Σκ. Ηαηξηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Ηαηξφο Δξγαζίαο ΥΥ ΓΔΡΟΝΣΙΚΖ ΦΣΧΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΤΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ΥΥ Αλ θάπνηα ρψξα ηεο Δπξψπεο έρεη δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα, απηή είλαη ε Γεξκαλία. Οη επίζεκεο ζηαηηζηηθέο θαηαγξάθνπλ 8 γελλήζεηο αλά θαηνίθνπο, έλαλ αξηζκφ ίζν κε ηεο Ηαπσλίαο θαη κηθξφηεξν απφ φιεο ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο. Ο πιεζπζκφο έρεη ήδε αξρίζεη λα κεηψλεηαη: Απφ ηα 82 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2000, ππνρψξεζε ζηα 80,3 εθαηνκκχξηα, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Απηφο ν πιεζπζκφο γεξλάεη. ε ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ, ην πνζνζηφ ησλ ζπληαμηνχρσλ αλεξρφηαλ ην 2005 ζην 32%. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ Γεξκαλψλ, απηή ε ζρέζε ζα επηδεηλσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ, θηάλνληαο ην 50% ην 2030 θαη ην 65% κεηά ην ζηε βάζε ηεο αιιειεγγχεο ησλ γελεψλ. Μεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1957, ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηε κεηαθνξά εηζνδήκαηνο απφ ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ (κέζσ ησλ εηζθνξψλ ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα) ζηνπο ζπληαμηνχρνπο. Οη εηζθνξέο απηέο παξαθξαηνχληαη απφ ην κηζζφ θαη δηαλέκνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο δηθαηνχρνπο ζχληαμεο, αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη θαηνρπξψζεη ν θαζέλαο. Ζ ζχληαμε είλαη δπλακηθή, ην χςνο ηεο είλαη απεπζείαο θαη δελ δεκηνπξγεί απνζεκαηηθά. ηε γεξκαληθή αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή άιισζηε, ε έλλνηα ηεο «απνηακίεπζεο» ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο δελ ππάξρεη. Μφλν νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηα πξντφληα θαη ηηο απνιαβέο πνπ ρξεηάδνληαη. Αλ απηφο ν πιεζπζκφο ή ε παξαγσγή κεησζεί, ηφηε ζην ιηγφηεξα πξντφληα, κε απνηέιεζκα απηφ λα απαμησζεί, θαζψο ιφγσ πιεζσξηζκνχ νη ηηκέο θαη νη κηζζνί ζα αλεβαίλνπλ. Γηα κηα ρψξα πνπ βίσζε απφ ην 1914 ηνπ θεθαιαίνπ ελφο αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζηελ απνζεκαηνπνίεζε ιφγσ ηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ θαη ησλ δχν πνιέκσλ, απηή ε αληίιεςε δελ είλαη παξάμελε. Σν ζχζηεκα, σζηφζν, πξνυπνζέηεη πάληα κηα γεληά εξγαδνκέλσλ, ε νπνία παξάγεη αξθεηφ πινχην γηα λα πιεξψλεη ηηο ζπληάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ αξλεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είραλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη ήδε απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Απφ ηφηε ρξνλνινγείηαη θαη ε ζρεηηθή δεκφζηα ζπδήηεζε ζηε Γεξκαλία. Οπσο ήηαλ αλακελφκελν γηα κηα εμαγσγηθή ρψξα, ε αθνξκή ήηαλ ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο. Απηέο είραλ νξηζηεί ζην 14% ηνπ κηζζνχ ην 1957 θαη έθηαζαλ ιφγσ ησλ αλαγθψλ θαηνρπξψζεη ν θαζέλαο. Ζ ζχληαμε είλαη δπλακηθή, ην χςνο ηεο είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν κε ηελ εμέιημε ηνπ κηζζνχ. Σν ζχζηεκα κεηαηξέπεη όιεο ηηο εηζθνξέο ζε δελ δεκηνπξγεί απνζεκαηηθά. ηε γεξκαληθή αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή άιισζηε, ε έλλνηα ηεο «απνηακίεπζεο» ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο δελ ππάξρεη. Μφλν νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ηα πξντφληα θαη ηηο απνιαβέο πνπ ρξεηάδνληαη. Αλ απηφο ν πιεζπζκφο ή ε παξαγσγή κεησζεί, ηφηε ζην θεθάιαην ζα αληηζηνηρνχλ ιηγφηεξα πξντφληα, κε απνηέιεζκα απηφ λα απαμησζεί, θαζψο ιφγσ πιεζσξηζκνχ νη ηηκέο θαη νη κηζζνί ζα αλεβαίλνπλ. Γηα κηα ρψξα πνπ βίσζε απφ ην 1914 ψο ην 1945 ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ ελφο αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ ζηελ απνζεκαηνπνίεζε ιφγσ ηνπ ππεξπιεζσξηζκνχ θαη ησλ δχν πνιέκσλ, απηή ε αληίιεςε δελ είλαη παξάμελε. Σν ζχζηεκα, σζηφζν, πξνυπνζέηεη πάληα κηα γεληά εξγαδνκέλσλ, ε νπνία παξάγεη αξθεηφ πινχην γηα λα πιεξψλεη ηηο ζπληάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ αξλεηηθή δεκνγξαθηθή εμέιημε θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είραλ αξρίζεη λα δηαθαίλνληαη ήδε απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. Απφ ηφηε ρξνλνινγείηαη θαη ε ζρεηηθή δεκφζηα ζπδήηεζε ζηε Γεξκαλία. Οπσο ήηαλ αλακελφκελν γηα κηα εμαγσγηθή ρψξα, ε αθνξκή ήηαλ ην χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ην κνλαδηαίν θφζηνο εξγαζίαο. Απηέο είραλ νξηζηεί ζην 14% ηνπ κηζζνχ ην 1957 θαη έθηαζαλ ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ην 18% ην βηνκεραλία άζθεζε κελνη πεξίπνπ. ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΙΖ χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή (Γεπηέξα ), πνπ ζηεξίδεηαη ζε κεηάδνζε ηνπ Αζελατθνύ θαη Μαθεδνληθνύ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (Α.Μ.Π.Δ.), έλαο άλζξσπνο απηνθηνλεί θάζε ζαξάληα δεπηεξφιεπηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ελψ ζπλνιηθά έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη απηνθηνλνχλ θάζε ρξφλν. Ο δείθηεο «παγθφζκηαο» ζλεζηκφηεηαο είλαη 16 άηνκα αλά θαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ κπνξνχλ λα εμσζήζνπλ θάπνηνλ ζην απνλελνεκέλν δηάβεκα είλαη ε θαηάζιηςε θαη ε ρξήζε νπζηψλ. Σα ζηνηρεία ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.) θαη ηεο Γηεζλνύο πλεξγαζίαο γηα ηελ Πξόιεςε ηεο Απηνθηνλίαο IASP (International Association for Suicide Prevention) ζνθάξνπλ θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο κε αθνξκή ηελ 10ε επηεκβξίνπ, Παγθόζκηα Ζκέξα Πξόιεςεο ηεο Απηνθηνλίαο, επηρεηξεί λα αθππλίζεη ην θνηλφ γηα ην ζνβαξφ απηφ θνηλσληθφ θαηλφκελν. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζηελ Διιάδα ηα πνζνζηά δηπιαζηάζηεθαλ ηελ ηξηεηία ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Eurostat ελψ ζην παξειζφλ ε ρψξα καο θαηείρε κία απφ ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε σο πξνο ηηο απηνθηνλίεο, κε δείθηε 2,5 αλά πιεζπζκνχ, κε ηα ππνινγηζκέλα ζηνηρεία σο ην ηέινο ηνπ 2011, ην πνζνζηφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ 5 άηνκα αλά θαηνίθνπο, κε αλαινγία 6:1 ζε επηηπρεκέλεο απφπεηξεο αλδξψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ, αληίζηνηρα. πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ απηνθηνληψλ γη απηή ηελ ηξηεηία αλέξρεηαη ζηηο Δίλαη, κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ έρνπλ αθφκε δεκνζηνπνηεζεί ηα ζηαηηζηηθά ηεο ηειεπηαίαο δηεηίαο θαηά ηελ νπνία ν ειιεληθφο πιεζπζκφο αληηκεησπίδεη εληνλφηεξα ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην ίδην ζρεηηθφ ξεπνξηάδ ηνπ Αζελατθνύ θαη Μαθεδνληθνύ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ (Α.Μ.Π.Δ.), ην Γίθηπν Καηαγξαθήο ηνπ Κέληξνπ Πξόιεςεο ηεο Απηνθηνλίαο θαηέγξαςε ήδε 231 απηνθηνλίεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ Μάιηζηα, ν επηζηεκνληθφο δηεπζπληήο ηεο Με Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο «Κιίκαθα» θ. Κπξηάθνο Καηζαδώξνο, ςπρίαηξνο, ζεκείσλε φηη «ε θξίζε δελ δξα 'αηηηνινγηθά' ζηηο απηνθηνλίεο, αιιά δεκηνπξγεί ή επηδεηλψλεη αδηέμνδα θη έηζη κπνξεί λα θέξεη ζηα άθξα επάισηνπο αλζξψπνπο πνπ ζε άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα έθηαλαλ ζε απηά». Πέξαλ απφ ηνπο ςπρνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, βηνινγηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ απηνθηνλία, ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) θάλεη ιφγν γηα αλαδπφκελε απεηιή ζηηο ρψξεο κεζαίνπ θαη ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη κείδνλ πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο ζε ρψξεο κε πςειφ εηζφδεκα. ε φ,ηη αθνξά ηηο απφπεηξεο, γίλεηαη γλσζηφ φηη θαηά κέζν φξν πεξίπνπ 3000 άλζξσπνη ηελ εκέξα θάλνπλ απφπεηξα απηνθηνλίαο θαη ζε απηνχο πνπ ηειηθά πεηπραίλνπλ ην ζθνπφ ηνπο έρνπλ πξνεγεζεί είθνζη ή θαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) θαη ζην ζέκα ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηνπ αηφκνπ κε ςπρηθή λφζν θαη ηνπ αηφκνπ πνπ απνπεηξάηαη λα βάιεη ηέινο ζηελ δσή ηνπ. «Οη άλζξσπνη δελ κηινχλ γη' απηφ, γηα λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν ζηηγκαηηζκνχ ηνπο, αιιά θαη επηπιένλ δελ θάλνπλ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο πγείαο γηα ηνλ ίδην ιφγν. Απηφ ην είδνο ηνπ ζηίγκαηνο είλαη βαζηά ξηδσκέλν ζε θάπνηεο θνηλσλίεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο, φκσο, είλαη δείγκα άγλνηαο ή ειιηπνχο ελεκέξσζεο. Ο ζηηγκαηηζκφο δεκηνπξγεί ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν επηθχιαμε θαη δηάθξηζε, κε απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε θαη ηηο αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηα άηνκα κε ςπρηθφ ή κε λφζεκα πνπ πξνζπάζεζαλ λα βάινπλ ηέινο ζηελ δσή ηνπο» επηζεκαίλεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ην Σκήκα Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο Τγείαο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Παξάιιεια, ππνγξακκίδεηαη φηη ε Παγθόζκηα Ζκέξα Πξόιεςεο ηεο Απηνθηνλίαο παξέρεη κηα επθαηξία γηα αιιαγή ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ δεκηνπξγηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο.

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα