Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ κε Ορήκαηα. Πηπρηαθή Δξγαζία Πεηξαθάθη Κσλζηαληίλνπ Α.Μ.:4804

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ κε Ορήκαηα. Πηπρηαθή Δξγαζία Πεηξαθάθη Κσλζηαληίλνπ Α.Μ.:4804"

Transcript

1 Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ κε Ορήκαηα Πηπρηαθή Δξγαζία Πεηξαθάθη Κσλζηαληίλνπ Α.Μ.:4804 Ζξάθιεην, Μάξηηνο

2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ κε Ορήκαηα Πηπρηαθή εξγαζία ηνπ Πεηξαθάθη Κσλζηαληίλνπ Α.Μ.:4804 Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Κνπδνπκάο Γεψξγηνο Ζξάθιεην, Μάξηηνο

3 Πεξηερόκελα: Κεθάιαην 1: Κεθάιαην 2: Κεθάιαην 3: Κεθάιαην 4: Κεθάιαην 5: Κεθάιαην 6: 1.1 Αληηθείκελν πηπρηαθήο εξγαζίαο..ζει Γνκή πηπρηαθήο εξγαζίαο ζει Κξίζηκεο εκεξνκελίεο γηα ηελ ζπκθσλία ADR....ζει Υψξεο νη νπνίεο έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ADR...ζει θνπνί δεκηνπξγίαο ηνπ ADR...ζει Κιάζεηο πιηθψλ πνπ αθνξά ν ADR...ζει Δίδε ζπζθεπαζηψλ(γεληθά) θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο.. ζει Πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο...ζει Έιεγρνη αμηνπηζηίαο ζπζθεπαζηψλ-μέζνδνη ειέγρνπ...ζει ήκαλζε θαη επηζήκαλζε ηχπσλ ζπζθεπαζηψλ. ζει Πξνυπνζέζεηο, πξφηππα θαη θξηηήξηα εξγαζηεξίνπ πνπ παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζπζθεπαζηψλ θαηα ADR...ζει Δκπιεθφκελνη ζηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ...ζει Δπηινγή θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο γηα ηελ κεηαθνξά-θσδηθνπνίεζε.ζει Γέκηζκα ζπζθεπαζηψλ, ηξφπνη γεκίζκαηνο, αζθάιηζεο θαη θαζαξηζκνχ..ζει Γηαδηθαζίεο, Αζθάιεηα θαηα ηελ θφξησζε ζει Έγγξαθα θφξησζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ... ζει Μεηαθνξέαο, Οδεγφο, Έγγξαθα θαη επζχλεο πνπ έρνπλ θαηα ηελ κεηαθνξά...ζει Έγγξαθα παξαιήπηε, δηαδηθαζία παξαιαβήο, μεθφξησκα.....ζει Απνζήθεπζε, έγγξαθα απνζήθεο θαη αζθάιεηα.ζει Δζληθφ-Ννκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα...ζει Δθπαίδεπζε νδεγψλ....ζει Δθπαίδεπζε ζπκβνχισλ,αξκνδηφηεηεο..ζει Πνηέο δξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο(κίγκαηα,δηαιχκαηα) ρεκηθψλ νπζηψλ ή δεκηνπξγνχλ πξνηφληαζπζθεπαζίεο πνπ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα απφβιεηα θαη ρξήδνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ADR......ζει. 113 Βηβιηνγξαθία... ζει

4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: 1.1 Αληηθείκελν πηπρηαθήο εξγαζίαο Ζ παξαθάησ πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαηα ηνλ ADR θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη γηα λα έρνπκε αζθαιή κεηαθνξά απηψλ. Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία έρεη ηελ παξαθάησ δνκή, ππάξρνπλ 4 θεθάιαηα ζηα νπνία αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ηη ρξεηάδεηαη γηα λα γίλεη κηα αζθαιή κεηαθνξά.δπίζεο ππάξρεη άιιν ελα 5ν θεθάιαην ζην νπνίν αλαιχεηαη ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα καο ζε ζρέζε κεηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα. ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο ζεσξίαο φπσο απηή ζα αλαπηπρζεί κέζα απν θάζε θεθάιαην. Αξρηθά, ζην δέπηεξν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε κία εηζαγσγή ζην θφζκν ηηο κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κε ηηο θξίζηκεο εκεξνκελίεο, ηηο ρψξεο νη νπνίεο απηε ηελ ζηηγκή έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε θαη ππφθεηληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ADR θαη ηέινο ηνπο ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε ν ADR. ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε πεξηζζφηεξν ηα Δπηθίλδπλα Δκπνξεχκαηα βιέπνληαο ηηο θιάζεηο πιηθψλ πνπ αθνξά ν ADR, ηα δηάθνξα είδε ζπζθεπαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνπληαη γηα ηελ αζθαιή ζπζθεχαζε απησλ.δπίζεο ζα δνχκε θάπνηα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα πξνηχπσλ θαζψο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ νη ζπζθεπαζίεο, κεηά ζα πξνρσξήζνπκε γηα λα δνχκε ηα δηάθνξεο δνθηκέο πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ ζσζηή θαηαζθεχε θαη αληνρή ησλ ζπζθεπαζηψλ επίζε ππάξρεη αλαθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εξγαζηεξηψλ πνπ ειέγρνπλ ηηο ζπζθεπαζίεο.σέινο έρνπκε κία παξάγξαθν ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζησλ. ην επφκελν ηέηαξην δειαδή θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε πνίνη εκπιέθνληαη ζηελ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη πνία είλαη ε θαηάιιειε επηινγή ζπζθεπαζίαο γηα ηελ κεηαθνξά ελνο εκπνξεχκαηνο θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο. ην πέκπην θεθάιαην ζα δνχκε πσο ζα πξέπεη λα γεκίδνληαη νη ζπζθεπαζίεο κε αζθάιεηα, επίζεο ζα δνχκε δαδηθαζίεο αζθαιείαο θαηα ηελ θφξησζε, έγγξαθα θνξηψζεσο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.δπίζεο αλαιχνληαη νη επζχλεο ηνπ κεηαθνξέα, ηνπ νδεγνχ, ηα έγγξαθα ηνπ παξαιήπηε ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη ην μεθφξησκα.σέινο αλαθέξεηαη ε απνζήθεπζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηα έγγξαθα απνζήθεο θαη ε αζθάιεηα ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Σέινο ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην έρεη θαηαγξαθεί ε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο κεηαθνξέο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ζηελ Διιάδα, πσο γίλεηαη ε εθπαίδεπζε ζπκβνχισλ θαη ησλ νδεγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 4

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: 2.1 Κξίζηκεο εκεξνκελίεο γηα ηελ ζπκθσλία ADR: Ζ Δπξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ADR), έγηλε ζηε Γελεχε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1957 ππφ ηελ αηγίδα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Δπξψπε, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ Ζ ίδηα ε ζπκθσλία απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην πξσηφθνιιν γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 14 (3), πνπ ππεγξάθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 21 Απγνχζηνπ 1975, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 19 Απξηιίνπ Υώξεο νη νπνίεο έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ADR: Τπάξρνπλ 56 ρψξεο νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ADR θαη απηέο είλαη: 1)Αιβαλία 2)Αλδφξα 3)Αξκελία 4)Απζηξία 5)Αδεξκπατηδάλ 6)Λεπθνξσζία 7)Βέιγην 8)Βνζλία-Δξδεγνβίλε 9)Βνπιγαξία 10)Καλαδάο 11)Κξναηία 12)Κχπξνο 5

6 13)Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο 14)Γαλία 15)Δζηνλία 16)Φηλιαλδία 17)Γαιιία 18)Γεσξγία 19)Γεξκαλία 20)Διιάδα 21)Οπγγαξία 22)Ηζιαλδία 23)Ηξιαλδία 24)Ηζξαήι 25)Ηηαιία 26)Καδαθζηάλ 27)Κηξγηζηάλ 28)Λεηνλία 29)Ληρηελζηάηλ 30)Ληζνπαλία 31)Λνπμεκβνχξγν 32)Μάιηα 33)Μνλαθφ 34)Μαπξνβνχλην 35)Κάησ ρψξεο 36)Ννξβεγία 37)Πνισλία 38)Πνξηνγαιία 39)Γεκνθξαηία ηεο Μνιδαβίαο 40)Ρνπκαλία 41)Ρσζηθή Οκνζπνλδία 42)Άγηνο Μαξίλνο 43)εξβία 44)ινβαθία 45)ινβελία 46)Ηζπαλία 47)νπεδία 48)Διβεηία 49)Σαηδηθηζηάλ 50)Ζ πξψελ γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 51)Σνπξθία 52)Σνπξθκεληζηάλ 53)Οπθξαλία 54)Ζλσκέλ Βαζίιεην Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη βνξείνπ ηξιαλδίαο 55)Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο 56)Οπδκπεθηζηάλ 2.3 θνπνί δεκηνπξγίαο ηνπ ADR: Ζ ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ADR) δεκηνπξγήζεθε θαη ππνγξάθηεθε ην 1957 ζηε Γελεχε.Ο ζθνπφο δεκηνπξγίαο απηήο ηεο ζπκθσλίαο είλαη ε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα γηα ηελ πξνζηαζία απν αηπρήκαηα, 6

7 κνιχλζεηο πεξηνρψλ θαη γεληθφηεξα ε απνθπγή απν θαηαζηάζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ άλζξσπν αιιά θαη ην πεξηβάιινλ. ε απηή ηελ ζπκθσλία φινη φζνη είλαη ζπκβαιιφκελνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ κε κεγάιε πξνζνρή θαη απζηεξφηεηα ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ δηθή ηνπο αζθάιεηα αιιά θαη ησλ γχξσ ηνπο.οη θαλνληζκνί απηνί αθνξνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα ην πιηθφ πνπ κεηαθέξνπκε, ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνζφηεηα πνπ επηηξέπεηαη λα γεκίζνπκε ηελ θάζε ζπζθεπαζία αιιά θαη ηελ ζσζηή δηαδηθαζία θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο.δπίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ αθφκε θαη νη ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ θαζψο παίδνπλ κεγάιε ζεκαζία. Μέζα ζηνλ ADR ζα βξνχκε φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θαζψο θαη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ζήκαλζε πνπ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα πιηθά. Αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά ζηνπο ζθνπνχο δεκηνπξγίαο κπνξνχκε λα βξνχκε ζηνλ ADR. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: 3.1 Κιάζεηο πιηθώλ πνπ αθνξά ν ADR: ε : 3.2 Δίδε ζπζθεπαζηώλ θαη πιηθώλ θαηαζθεπήο: Οη παξαθάησ αξηζκνί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην είδνο ηεο ζπζθεπαζίαο: l. Βαξέιη 7

8 2. Μπηηφλη 8

9 3. Κηβψηην 9

10 4. άθνο 5. χλζεηε ζπζθεπαζία 10

11 6. Διαθξνχ πεξηηππψκαηνο κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο 7. Δκπνξεπκαηνθηβψηηα 11

12 12

13 8. Μεγάιεο ζπζθεπαζίεο IBCS 13

14 9. Γνρεία πηέζεσο Tα παξαθάησ θεθαιαία γξάκκαηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ηχπνπο ηνπ πιηθνχ: Α. Υάιπβαο (φινη νη ηχπνη θαη επεμεξγαζίεο ηεο επηθάλεηαο) Β. Αινπκίλην Γ. Φπζηθφ μχιν Γ. Κφληξα πιαθέ Δ. Αλαζπζηακέλν μχιν Ε Ηλνζαλίδεο Ζ. Πιαζηηθφ πιηθφ Θ. Ύθαζκα Η. Υαξηί, πνιιαπιψλ ηνηρσκάησλ Κ. Μέηαιιν (άιιν απφ ράιπβα ή αινπκίλην) Λ. Γπαιί, πνξζειάλε ή ςακκάξγηινο 3.3 Πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο: Σα πξφηππα πνηθίινπλ ζε νλνκαζίεο θαη ζπκβνιηζκνχο αλαιφγσο αλ είλαη Γηεζλεί ISO(International standardization organisation), Δπξσπατθά ΔΝ(European Standards) ή απιά αλ είλαη θάπνηαο ρψξαο(π.ρ. Μεγάιε Βξεηαλία BS(British Standard)). αθψο απηά δελ είλαη ηα κφλα πνπ ππάξρνπλ αιιά είλαη ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη άιια κεζα ζηνλ ADR. 14

15 Σα πξφηππα ηα νπνία εκπιέθνληαη γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηελ θαηαζθεπή ζπζθεπαζηψλ θαη νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζε ζηδεξνδξνκηθέο, νδηθέο θαη εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο είλαη ηα παξαθάησ: Ο ζπλεκκέλνο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη φιεο EN, EN ISO θαη EN ISO πξφηππα IEC πνπ αλαθέξεηαη ζηελ RID κ.υ. RI κ.υ. Ν 2011 ζηελ αθνινπζία ηεο εκθάληζήο ηνπ ζηνπο θαλνληζκνχο (ζηήιεο 1-3) καδί κε ην θείκελν αλαθνξάο (ζηήιε 4), αξηζκεηηθφ πξφηππν ( ζηήιε 5), ε θαηάζηαζή ηνπ (ζηήιε 6), ηίηινο (ζηήιε 7) θαη ραξαθηήξα (ζηήιε 8). Σν θείκελν αλαθνξάο ζηε ζηήιε 4, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ελα κηθξφηεξν αληίγξαθν ηεο παξαγξάθνπ φπνπ γίλεηαη ε αλαθνξά ηνπ πξνηχπνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη, επηηξέπεη ηελ απφθαζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο αλαθνξάο, ηεο νπνίαο κπνξεί λα είλαη ελεκεξσηηθφ, ζπκβνπιεπηηθφ, ππνρξεσηηθφ ή ξπζκηζηηθφ. Σν αλαθεξφκελν πξφηππν αξηζκφο ζηε ζηήιε 5 έρεη ζπκπιεξσζεί κε κεδεληθά γηα λα θέξνπκε φινπο απηνχο ζε έλα ςεθίν 5 κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαινγή ησλ ExcelTable. ηε ζηήιε 6 δείρλεη αλ έλα πξφηππν έρεη αλαζεσξεζεί, λα αληηθαηαζηαζνχλ ή λα απνζπξζεί ζηελ πεξίπησζε ησλ θαη 'απνθνπή αξηζκφο ηππψλεηαη κε έληνλε γξαθή.οη πιεξνθνξίεο ζε απηήλ ηε ζηήιε είλαη πξνθαηαξθηηθά θαη ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ ιεπηνκεξψο θαηά ηελ νπνία νη αλαζεσξεκέλεο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο έρνπλ εγθξηζεί. Σν γεγνλφο φηη νξηζκέλεο απφ ηηο παιηέο εθδφζεηο ησλ πξνηχπσλ θπιάζζνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο απφ ηελ πξφζεζε, ιφγσ ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ κεηάβαζε πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε. ηήιε 8 βαζίδεηαη ζηε ζπκθσλία ηεο θνηλήο ζπλεδξίαζεο λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ εηδηνθνχ θαη γεληθνχ ζθνπνχ πξφηππα θαη κφλν (βιέπε νξηζκφ ζηελ ΟΔΔ / TRANSIWP AC 0, ). Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ πξνηχπσλ είλαη νπζηαζηηθή γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ απνθάζεσο επί ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα επηιχζεη ηε δηαθνξά. ADR RID ADN Reference text Referenced Status Title Character subsec. subsec. subsec. Standard (withdrawn/ of /para /para /para number replaced by) standard l.2.l A Auto-ignition temperature (EN EN EN Explosive atmospheres - General 1:1997, No. 331) means... 1:1997 No :2007 Explosion prevention and purpose protection - Part 1 : Basic concepts and methodology standard l.2.l B For such apparatuses, see for example EN 00136:1998 EN 136:1998 Respiratory protective General European standard... devices - Fullface masks - purpose Requirements, testing, marking standard l.2.l B For such apparatuses, see for example EN 00137:1993 EN 137:2007 Respiratory protective General European standard... devices - Self-contained purpose 15

16 open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask - Requirements, testing, marking standard l.2.l B For such apparatuses, see for example EN 00138: 1994 EN 138:1994 Respiratory protective General European standard... devices - Fresh air hose purpose breathing apparatus for standard use with full face mask, half mask or mouthpiece assembly - Requirements, testing, marking l.2.l B For the filters used, see for example EN 00371:1992 EN Respiratory protective General European standard :2008 devices - Gas filter(s) and purpose combined filter(s) - Requirements, testing, marking standard l.2.l B For the filters used, see for example EN 00372:1992 EN Respiratory protective General European standard :2008 devices - Gas filter(s) and purpose combined filter(s) - Requirements, testing, marking standard l.2.l C l.2.l C l.2.l C A swap body is a container which, in EN 00283:1991 EN 283:1991 Swap bodies - Testing Dedicated accordance with European Standard EN 283:1991 has the following characteristics... standard l.2.l D Deflagration means an explosion which EN EN Explosive atmospheres - General propagates at subsonic speed (see EN 1:1997 1:2008 Explosion prevention and purpose :1997 protection - Part 1 : Basic standard concepts and methodology l.2.l D Detonation means an explosion which EN EN Explosive atmospheres - General propagates at supersonic speed and is 1:1997 1:2008 Explosion prevention and purpose characterized by a shock-wave (see EN protection - Part 1 : Basic standard :1997) concepts and methodology l.2.l E For such devices, see for example EN 00400:1993 EN Respiratory protective General European standard :2003 devices - Self-contained purpose closed-circuit breathing standard apparatus for escape - Requirements, testing, marking l.2.l E For such devices, see for example EN 00401:1993 EN Respiratory protective General European standard :2003 devices - Self-contained purpose closed-circuit breathing standard apparatus for escape - Requirements, testing, marking 16

17 l.2.l E For such devices, see for example EN 00402:1993 EN 402:2003 Respiratory protective General European standard... devices - Governed purpose demand self-contained standard open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask or mouthpiece assembly for escape - Requirements, testing, marking l.2.l E For such devices, see for example EN 00403:1993 EN 403:2004 Respiratory protective General European standard... devices for self-rescue - purpose Filtering devices with standard hood for escape from fire - Requirements, testing, marking l.2.l E Explosion means a sudden reaction of EN EN Explosive atmospheres - General oxidation or decomposition with an 1:1997 1:2008 Explosion prevention and purpose increase in temperature or in pressure protection - Part 1 : Basic standard or both simultaneously (see EN concepts and 1:1997) methodology l.2.l E... in which the combustion process EN EN Explosive atmospheres - General spreads after ignition to the entire 1:1997 1:2008 Explosion prevention and purpose unconsumed mixture (see EN protection - Part 1 : Basic standard 1:1997) concepts and methodology r l.2.l E For such devices, see for example EN 01146:1997 EN Respiratory protective General European standard 1146:2005 devices - Self-contained purpose open-circuit compressed air breathing apparatus incorporating a hood for escape - Requirements, testing, marking standard l.2.l E This device shall be tested according to EN 12874:1999 EN Flame arresters - General the European standard :2001 Performance purpose requirements, test methods and limits for standard l.2.l E... which may be used in the EN 50014:1994 EN Electrical apparatus for General corresponding potentially explosi ve 0:2007 explosive gas purpose atmosphere (see IEe publication 79 and atmospheres - Part 0: standard EN 50014: 1994) use General requirements l.2.l F This device shall be tested according to EN 12874:1999 EN Flame arresters - Dedicated the European standard :2001 Performance standard requirements, test methods and limits for l.2.l P For protective goggles or masks, see for EN 00166:2001 EN 166:2001 Personal eye-protection - General example European standard... Specifications purpose use standard l.2.l P For protecti ve suits, see for example EN 00340:1993 EN 340:2003 Protective clothing - General 17

18 European standard... General requirements; purpose German version standard l.2.l P For protecti ve shoes or boots, see for EN 00346:1997 EN ISO Personal protective General example European standard :2007 equipment - Protective purpose footwear standard l.2.l P For the filters used, see for example EN EN 374- Protective gloves against General European standard... 1:1994 1:2003 chemicals and micro- purpose organisms - Part 1 : Terminology and performance requirements standard l.2.l P For the filters used, see for example EN EN 374- Protective gloves against General European standard... 2:1994 2:2003 chemicals and micro- purpose organisms - Part 2: Determination of resistance to penetration standard l.2.l P For the filters used, see for example EN EN 374- Protective gloves against General European standard... 3:1994 3:2003 chemicals and micro- purpose organisms - Part 3: Determination of standard resistance to permeation r by chemicals l.2.l S Steady burning means combustion EN 12874:1999 EN Flame arresters - General stabilized for an indeterminate period 12874:2001 Performance purpose (see EN : 1999) requirements, test standard methods and limits for use l.2.l T... and of the electrical apparatus EN 50014:1994 EN Electrical apparatus for General intended to be used in the 0:2007 explosive gas purpose corresponding potentially explosi ve atmospheres - Part 0: standard atmosphere according to their maximum surface temperature (see IEe publication 79 and EN :1994) General requirements l.2.l T Types of protection (see IEe EN 50014:1994 EN Electrical apparatus for General Publication 79 and EN :1994) 0:2007 explosive gas purpose atmospheres - Part 0: General requirements standard l.2.l T Tube means... ; Types of protection EN EN Explosive atmospheres - General (see IEe Publication 79 and EN 50 2:2007 Part 2: Equipment purpose 014:1994) protection by pressurized standard enclosure "p" (leg :2007) l.2.l T Tube means... ; Types of protection EN EN Explosive atmospheres - General (see IEe Publication 79 and EN 50 5:2007 Part 5: Equipment purpose 014:1994) protection by powder standard filling "q" (leg :2007) l.2.l T Tube means... ; Types of protection EN EN Explosive atmospheres - General 18

19 (see IEe Publication 79 and EN 50 1:2007 Part 1: Equipment purpose 014:1994) protection by flameproof standard enclosures "d" (leg :2007) l.2.l T Tube means... ; Types of protection EN EN Explosive atmospheres - General (see IEe Publication 79 and EN 50 7:2007 Part 7: Equipment purpose 014:1994) protection by increased standard safety "e" (leg :2006) l.2.l T Tube means... ; Types of protection EN EN Explosive atmospheres - General (see IEe Publication 79 and EN :2007 Part 11: Equipment purpose 014:1994) protection by intrinsic standard safety "i" (leg :2006) r l.2.l T Tube means... ; Types of protection EN EN Electrical apparatus for General (see IEC Publication 79 and EN 50 18:2004 explosive gas purpose 014:1994) atmospheres - Part 18: standard Construction, test and marking of type of protection encapsulation "m" electrical apparatus (IEC :2004) l or the material of which does not EN 13094:2004 EN Tanks for the transport of Dedicated meet the requirements of EN 13094:2008 dangerous goods - standard 13094:2004, paragraph 5.2, may still be Metallic tanks with a used. working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction l Fixed tanks..., equipped with manhole EN 13317:2002 EN Tanks for transport of Dedicated cover assemblies in accordance with 13317:2002+ dangerous goods - standard the provisions of standard... A1 :2006 Service equipment for tanks - Manhole cover assembly l Cornpliance of hoses and hose EN 12115:1999 EN Rubber and General 2 Table assemblies with standards :1999 thermoplastics hoses and purpose hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification standard l Flame arrester Test according to EN 12874:1999 EN Flame arresters - General 2 Table standard :2001 Performance purpose requirements, test methods and limits for standard l High velocity vent valve according to EN 12874:1999 EN Flame arresters - General 2 Table standard :2001 Performance purpose use requirements, test methods and limits for standard l Cornpliance of hoses and hose EN 13765:2003 EN Thermoplastic multi-layer General 2 Table assemblies with standards :2003 (non-vulcanized) hoses purpose use 19

20 and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification standard l Compliance of hoses and hose EN ISO EN ISO Pipework - Corrugated General 2 Table assemblies with standards : :2003 metal hose and hose purpose assemblies (ISO standard r 10380:2003) l GAS OIL complying with standard EN EN 00590:2004 EN Automotive fuels - Diesel General Table C 590: : Requirements and test purpose from A1:2010 methods standard Part 3-3. Until UN No l HEATING OIL (LIGHT) with flash- EN 00590:2004 EN Automotive fuels - Diesel General Table C point as specified in EN 590: : Requirements and test purpose from A1 :2011 methods standard Part 3-3. Until UN No l l The inspection body shall additionally EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General be accredited according to the standard 17020: :2004 operation of various types purpose EN ISO/IEC 17020:2004, as specified of bodies performing standard in and TA4 and TT9 of inspection (ISO/IEC 17020:1998) l l , the competent authority shall ensure EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General that the inspection body rneets the 17020: :2004 operation of various types purpose requirements of the standard EN of bodies performing standard ISO/IEC 17020:2004. inspection (ISO/IEC 17020:1998) l l The requirements of l are EN 12972:2007 EN Tanks for transport of Dedicated considered to have been complied with 12972:2007 dangerous goods - standard if the following standards, as relevant, Testing, inspection and are applied:... marking of metallic tanks The classification society shall have EN 29001:1997 EN ISO Quality management General prepared and implemented and shall 9001 :2008 systems - Requirements purpose maintain an effective system of internal (ISO 9001 :2008) standard quality based on the relevant aspects of internationally recognized quality standards and conforming to The classification society shall have EN 45004:1995 ENlSOIIEC General criteria for the General prepared and implemented and shall 17020:2004 operation of various types purpose 20

21 maintain an effective system of internal of bodies performing standard quality based on the relevant aspects of inspection (ISO/IEC internationally recognized quality 17020:1998) standards and conforming to... r The classification society shall have EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General prepared and irnplemented and shall 17020: :2004 operation of various types purpose maintain an effective system of internal of bodies performing standard quality based on the relevant aspects of inspection (ISO/IEC internationally recognized quality 17020:1998) standards and conforming to They shall meet the following criteria: EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General... Compliance with... of standard : :2004 operation of various types purpose of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998) standard l l l.2 To determine the flash-point of..., EN ISO , EN ISO Determination of flash General d) d) d) only apparatus... shall be used, in Method B 2719:2002 point - Pensky-Martens purpose accordance with the following closed cup method standard standards l l l.2 To determine the flash-point of..., EN ISO EN ISO Determination of flash General d) d) d) only apparatus... shall be used, in 13736:2009 point - Abel closed-cup purpose accordance with the following method (ISO 13736:2008) standard standards l l l.5 The procedure according to a non- EN 22719:1994 EN ISO Determination of flash General d) ii) d) ii) d) ii) equilibrium method shall be: (d) for the 2719:2002 point - Pensky-Martens purpose Pensky-Martens apparatus, see: closed cup method standard l l l.5 (d) for the Pensky-Martens apparatus, EN 22719:1994 EN ISO Determination of flash General d) ii) d) ii) d) ii) see: e.g. 2719:2002 point - Pensky-Martens purpose closed cup method standard 3.2.l 3.2.l 3.2.l DIESEL FUEL complying with EN 00590:2004 EN Automotive fuels - General Table A Table A Table A standard EN 590:2004 or GAS OIL or 590:2009+ Diesel - Requirements purpose UN No. UN No. UN No. HEATING OIL, LIGHT with a flash- A1:2012 and test methods standard point as specified in EN 590: l 3.2.l 3.2.l DIESEL FUEL complying with EN 00590:2004 EN Automotive fuels - General Table A Table A Table A standard EN 590:2004 or GAS OIL or 590:2009+ Diesel - Requirements purpose UN No. UN No. UN No. HEATING OIL, LIGHT with a flash- A1:2013 and test methods standard point as specified in EN 590: No maximum experimental safe gap EN EN Electrical apparatus for General Footnote (MESG) has been measured in 0:2007 explosive gas purpose s related accordance with atmospheres - Part 0: standard to the General requirements list of substanc es, Nr. 8) 21

22 Auto-ignition temperature in EN 50014:1994 EN Electrical apparatus for General No.3.l accordance with IEC :2007 explosive gas purpose (corresponds to DIN 51794)... 0 C; atmospheres - Part 0: standard where applicable, indicate the General requirements temperature class in accordance with EN : Explosion limits: Determination of EN 01839:2004 EN Determination of General No. 3.2 upper and lower explosion limits in 1839:2004 explosion limits of gases purpose accordance with and vapours standard Closed-cup test methods - non- EN ISO EN ISO Determination of flash General No. 3.2 equilibrium procedure - PENSKY : :2004 point - Pensky-Martens purpose MARTENS method:... closed cup method standard Closed-cup test methods - equilibrium EN ISO EN ISO Determination of flash General No. 3.2 procedure - Closed-cup equilibrium 01523: : point - Closed cup purpose procedure:... AC1 :2006 equilibrium method (ISO standard 1523:2002) In addition to the above-mentioned EN ISO EN ISO Petroleum products - General No. 3.2 methods, the following open-cup test 02592: :2002 Determination of flash purpose method may be applied: CLEVELAND and fire points - standard method:... Cleveland open cup method (ISO 2592:2000) Closed-cup test methods - equilibrium EN ISO EN ISO Determination of flash General No. 3.2 procedure - Rapid equilibriurn 03679: :2004 point - Rapid equilibrium purpose procedure:... closed cup method (ISO standard 3679:2004) Closed-cup test methods - non- EN ISO EN ISO Determination of flash General No. 3.2 equilibrium procedure - ABEL method: 13736: :2009 point - Abel closed-cup purpose EN ISO 13736:1997 method (ISO 13736:2008) standard 4.l l Diesel fuel: complying with EN EN 00590:2004 EN Automotive fuels - General 6 Table 6 Table 590:2004 or with a flashpoint not more 590:2009+ Diesel - Requirements purpose (Assimil (Assimil than 100 C A1:2014 and test methods standard ation ation list), UN list), UN No Diesel No Diesel fuel fuel 4.l l Heating oil, light: complying with EN EN 00590:2004 EN Automotive fuels - General 6 Table 6 Table 590:2004 or with a flashpoint not more 590:2009+ Diesel - Requirements purpose (Assimil (Assimil than 100 C A1:2015 and test methods standard ation ation list), UN list), UN No heating No heating oil, light oil, light 22

23 4.l.4.l 4.l.4.l in accordance with the requirements of EN 01440:1996 EN LPG equipment and Dedicated P200 P200 a technical code or a standard 1440:2008 accessories - Periodic standard (10) v) (10) v) recognised by the competent authority, inspection of b) b) or standard transportable refillable LPG cylinders 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 01439:2008 EN LPG equipment and Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to (except 3.5. and 1439:2008 accessories - standard (11) (11) have been complied with if the Annex C) Transportable refillable following standards, as relevant, are welded and brazed steel applied: Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Procedures for checking before, during and after filling 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 01801:1998 EN Transportable gas Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to 1801 :1998 cylinders - Filling standard (11) (11) have been complied with if the conditions for single following standards, as relevant, are acetylene cylinders applied: (including list of permissible porous materials) 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 01919:2000 EN Transportable gas Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to 1919:2000 cylinders. Cylinders for standard (11) (11) have been complied with if the gases (excluding following standards, as relevant, are acetylene and LPG) - applied: Inspection at time of filling 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 01920:2000 EN Transportable gas Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to 1920:2000 cylinders. Cylinders for standard (11) (11) have been complied with if the compressed gases following standards, as relevant, are (excluding acetylene) - applied: Inspection at time of filling 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 12755:2000 EN Transportable gas Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to 12755:2000 cylinders - Filling standard (11) (11) have been complied with if the conditions for acetylene following standards, as relevant, are bundles applied: 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 13365:2002+ EN Transportable gas Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to A1: :2002+ cylinders - Cylinder standard (11) (11) have been complied with if the A1 :2005 bundles for permanent following standards, as relevant, are and liquefied gases applied:... (excluding acetylene)- Inspection at the time of filling 23

24 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 14794:2005 EN LPG equipment and Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to 14794:2005 accessories - standard (11) (11) have been complied with if the Transportable refillable following standards, as relevant, are aluminium cylinders for applied: liquefied petroleum gas (LPG) - Procedures for checking before, during and after filling 4.l.4.l 4.l.4.l The applicable requirements of this EN 12754:2001 EN Transportable gas Dedicated P200 P200 packing instruction are considered to 12754:2001 cylinders. Cylinders for standard (11) (11) have been complied with if the dissolved acetylene - following standards, as relevant, are Inspection at time of filling applied: 4.l.4.l 4.l.4.l For the application of this section,... EN EN LPG equipment and Dedicated P200(12) P200(12) cylinders... shall have been 1442:2008 accessories - standard l.3 l.3 manufactured in conformity with... Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction 4.l.4.l 4.l.4.l For the application of this section,... EN EN Transportable gas Dedicated P200(12) P200(12) cylinders... shall have been 1:2003+ cylinders - Refillable standard l.3 l.3 manufactured in conformity with... A1 :2006 welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1 : Carbon steel 4.l.4.l 4.l.4.l... only gases of high quality... shall EN 01440:2008 EN LPG equipment and Dedicated P200(12) P200(12) be filled... This is deemed to be 1440:2008 accessories - Periodic standard fulfilled, if the gases conform to the inspection of corrosion contaminates level of EN transportable refillable 1440:2008,... LPG cylinders 4.l.4.l 4.l.4.l Cylinders... shall only be fitted with EN 13152:2001 EN Specification and testing Dedicated P200(12) P200(12) valves... according to... +A1: :2001 of LPG cylinder valves - standard A1 :2003 Self closing 4.l.4.l 4.l.4.l Cylinders... shall only be fitted with EN 13153:2001 EN Specification and testing Dedicated P200(12) P200(l2) valves... according to... + Al: :2003 for liquefied petroleum standard gas (LPG) cylinder valves - Manually operated 4.l.4.l 4.l.4.l... valves, which have been refurbished EN 14912:2005 EN LPG equipment and Dedicated P200(l2) P200(l2) or inspected according to EN 14912:2005 accessories - Inspection standard :2005 and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders 24

25 4.l.4.l. 4.l.4.l. Cylinders... shall only be filled... EN EN LPG equipment and Dedicated P200(l2) P200(12) applying... to ensure that... the 1: :2008 accessories - standard 2.l 2.l requirements and responsibilities of EN Transportable refillable 1439:2008 are fulfilled... welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Procedures for checking before, during and after filling 4.l.6.l4 4.l.6.l4 For other pressure receptacles, the EN 00962: 1996 ISO Gas cylinders - Valve Dedicated requirements of section 4.l.6 are + A2: :2008 protection caps and valve standard considered to have been complied with guards - Design, if the following standards, as relevant, construction and tests are applied:... 4.l.6.l4 4.l.6.l4 For other pressure receptacles, the EN 13152:2001 EN Specification and testing Dedicated requirements of section 4.l.6 are + Al: :2003 of LPG cylinder valves - standard considered to have been complied with Self closing if the following standards, as relevant, are applied:... 4.l.6.l4 4.l.6.l4 For other pressure receptacles, the EN 13153:2001 EN Specification and testing Dedicated requirements of section 4.l.6 are + Al: :2003 for liquefied petroleum standard considered to have been complied with gas (LPG) cylinder valves if the following standards, as relevant, - Manually operated are applied:... 4.l.6.l4 4.l.6.l4 For other pressure receptacles, the EN ISO EN ISO Transportable gas Dedicated requirements of section 4.l.6 are 10297: :2006 cylinders - Cylinder standard considered to have been complied with Annex A valves - Specification and if the following standards, as relevant, type testi ng are applied: The following equipment shall be carrie EN EN 471:2008 High-visibility warning General Instructi Instructi... suitable warning clothing (e.g. as clothing for professional purpose on In on In descri bed in... ) use - Test methods and standard writing writing requirements Additional equipment required for EN EN Respiratory protective General Instructi certain classes: - an emergency escape 14387:2008 devices - Gas filter(s) and purpose on In mask... which is sirnilar to that combined filter(s) - standard writing - described in the EN 141 Requirements, testing, Foot marking Note b) Xa rneans the competent authority, its EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General delegate or inspection body conforming 17020: :2004 operation of various types purpose to l and accredited according to of bodies performing standard EN ISO/IEC 17020:2004 type A. inspection (ISO/IEC 17020:1998) 25

26 r Xb means inspection body conforming EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General to l and accredited according to 17020: :2004 operation of various types purpose EN ISO/IEC 17020:2004 type B. of bodies performing standard inspection (ISO/IEC 17020:1998) IS means an in-house inspection service EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General of the applicant under the surveillance 17020: :2004 operation of various types purpose of an inspection body conforming to of bodies performing standard l and accredited according to EN inspection (ISO/IEC ISO/IEC 17020:2004 type A :1998) l l Xa means the competent authority, its EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General delegate or inspection body conforming 17020: :2004 operation of various types purpose to l and accredited according to of bodies performing standard EN ISO/IEC 17020:2004 type A. inspection (ISO/IEC 17020:1998) l l Xb means inspection body conforming EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General to l and accredited according to 17020: :2004 operation of various types purpose EN ISO/IEC 17020:2004 type B. of bodies performing standard inspection (ISO/IEC 17020:1998) l l IS means an in-house inspection service EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General of the applicant under the surveillance 17020: :2004 operation of various types purpose of an inspection body conforrning to of bodies performing standard l and accredited according to EN inspection (ISO/IEC ISO/IEC 17020:2004 type A :1998) l l The standards referenced in the table EN 00849: 1996 EN ISO Transportable gas Dedicated below shall be applied... For (except Annex 10297:2006 cylinders - Cylinder standard closures: A) valves - Specification and type testing (ISO 10297:2006) l l The standards referenced in the table EN 00849: 1996 EN ISO Transportable gas Dedicated below shall be applied... For +A2: :2006 cylinders - Cylinder standard closures: valves - Specification and type testing (ISO 10297:2006) l l The standards referenced in the table EN EN Cryogenic vessels - Dedicated below shall be applied... for design 2:2000 2:2000+ Transportable vacuum standard and construction AC:2006 insulated vessels of not more than 1000 litres volume - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 26

27 6.2.4.l l The standards referenced in the table EN 01442:1998 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design + A2: :2008 accessories - standard and construction Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 01442:1998 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design + AC: :2006+ accessories - standard and construction A1 :2008 Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 01442:2006 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design + Al: :2008 accessories - standard and construction Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 01800:1998 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design + AC: :2006 cylinders - Acetylene standard and construction cylinders - Basic requirements, definitions and type testi ng l l The standards referenced in the table EN 01800:2006 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 1800:2006 cylinders - Acetylene standard and construction cylinders - Basic requirements, definitions and type testi ng l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 1: :1999 cylinders - Specification standard and construction for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 1 : Cylinders made of seamless steel with an Rm value of less than 1100 MPa 27

28 6.2.4.l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 2:2001 2:2001 cylinders - Specification standard and construction for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of water capacities from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 2: Cylinders made of seamless steel with an Rm value of 1100 MPa and above l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 3:2000 3:2000 cylinders - Specification standard and construction for the design and construction of refillable transportable seamless steel gas cylinders of capacity from 0,5 litre up to and including 150 litres - Part 3: Cylinders made of stainless steel with a maximum Rm value of less than 1100 MPa l l The standards referenced in the table EN 01975:1999 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design (exept Annex G) 1975:1999 cylinders - Specification standard and construction +A1 :2003 for the design and construction of refillable transportable seamless aluminium and aluminium alloy gas cylinders of capacity from 0,5 litre up to 150 I itres l l The standards referenced in the table EN 01975:1999+ EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design A 1: :1999 cylinders - Specification standard and construction +A1 :2003 for the design and construction of refillable transportable seamless aluminium and aluminium alloy gas cylinders of capacity from 0,5 litre up to 150 I itres l l The standards referenced in the table EN 12205:2001 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 12205:2001 cylinders - Non-refillable standard and construction metallic gas cylinders 28

29 6.2.4.l l The standards referenced in the table EN 12245:2002 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 12245:2009 cylinders - Fully wrapped standard and construction composite cylinders l l The standards referenced in the table EN 12257:2002 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 12257:2002 cylinders - Seamless, standard and construction hoop-wrapped composite cylinders l l The standards referenced in the table EN 12807:2001 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design (except Annex 12807:2009 accessories - standard and construction A) Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 12807:2008 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design 12807:2009 accessories - standard and construction Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 12862:2000 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 12862:2000 cylinders - Specification standard and construction for the design and construction of refillable transportable welded aluminium alloy gas cylinders l l The standards referenced in the table EN EN Transportable refillable Dedicated below shall be applied... for design 13110:2002 welded aluminium standard and construction cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 13152:2001 EN Specification and testing Dedicated below shall be applied... For 13152:2001 of LPG cylinder valves - standard closures: +A1 :2003 Self closing l l The standards referenced in the table EN 13152:2001 EN Specification and testing Dedicated below shall be applied... For + Al: :2001 of LPG cylinder valves - standard closures: +A1 :2003 Self closing l l The standards referenced in the table EN 13153:2001 EN Specification and testing Dedicated below shall be applied... For 13153:2001 of LPG cylinder valves - standard closures: +A1 :2003 Manually operated l l The standards referenced in the table EN 13153:2001 EN Specification and testing Dedicated below shall be applied... For + Al: :2001 of LPG cylinder valves - standard closures: +A1 :2003 Manually operated 29

30 6.2.4.l l The standards referenced in the table EN 13293:2002 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 13293:2002 cylinders - Specification standard and construction for the design and construction of refillable transportable seamless normalized carbon manganese steel gas cylinders of water capacity up to 0,5 litre for compressed, liquefied and dissolved gases and up to 1 litre for carbon dioxide l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 1:2003 1:2003+ cylinders - Refillable standard and construction A1 :2006 welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1 : Carbon steel l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 1: :2003+ cylinders - Refillable standard and construction A 1:2006 A1 :2006 welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1 : Carbon steel l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 2:2003 2:2003 cylinders - Reffilable standard and construction +A1 :2006 welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 2: Stainless steel l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 2: :2003 cylinders - Refillable standard and construction A1:2006 +A1 :2007 welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 2: Stainless steel l l The standards referenced in the table EN 13769:2003 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 13769:2003 cylinders - Cylinder standard and construction bundles - Design, manufacture, identification and testing l l The standards referenced in the table EN 13769:2003 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design + Al: :2003 cylinders - Cylinder standard and construction + A1 :2005 bundles - Design, manufacture, 30

31 identification and testing l l The standards referenced in the table EN 14140:2003 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design 14140:2003+ accessories - standard and construction A1 :2006 Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Alternative design and construction l l The standards referenced in the table EN 14140:2003 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design + Al: :2003+ accessories - standard and construction A1 :2006 Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Alternative design and construction l l The standards referenced in the table EN 14208:2004 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 14208:2004 cylinders - Specification standard and construction for welded pressure drums up to 1000 litre capacity for the transport of gases - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 14427:2004 EN Transportable refillable Dedicated below shall be applied... for design 14427:2004 composite cylinders for standard and construction +A1 :2005 LPG - Design and construction l l The standards referenced in the table EN 14427:2004 EN Transportable refillable Dedicated below shall be applied... for design + Al: :2004 composite cylinders for standard and construction +A1 :2005 LPG - Design and construction l l The standards referenced in the table EN EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... for design 1: :2006 cylinders - Refillable standard and construction welded receptacles of a capacity not exceeding 150 litres - Part 1 : Welded austenitic stainless steel cylinders made to a design justified by experimental methods l l The standards referenced in the table EN 14893:2006 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... for design + AC: :2006 accessories - standard and construction +AC:2007 Transportable Liquefied Petroleum Gas (LPG) welded steel pressure drums with a capacity 31

32 between 150 litres and litres l l The standards referenced in the table EN ISO 10297: EN ISO Transportable gas Dedicated below shall be applied... For :2006 cylinders - Cylinder standard closures: valves - Specification and type testing (ISO 10297:2006) l l The standards referenced in the table EN ISO EN Gas cylinders - Refillable Dedicated below shall be applied... for design 11120: :1999 seamless steel tubes standard and construction water capacity between 150 I and 3000 I - Design construction and testing (ISO 11120:1999) The standards referenced in the table EN : EN Cryogenic vessels - Dedicated below shall be applied... For periodic :2000 Transportable vacuum standard inspection and test: insulated vessels of not more than 1000 litres volume - Part 3: Operational requirements The standards referenced in the table EN 01802:2002 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... For periodic (except Annex 1802:2002 cylinders - Periodic standard inspection and test: B) inspection and testing of seamless aluminium alloy gas cylinders The standards referenced in the table EN 01803:2002 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... For periodic (except Annex 1803:2002 cylinders - Periodic standard inspection and test: B) inspection and testing of welded carbon steel gas cylinders The standards referenced in the table EN 01968:2002 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... For periodic + Al: : cylinders - Periodic standard inspection and test: (except Annex A1 :2005 inspection and testing of B) seamless steel gas cylinders The standards referenced in the table EN 12863:2002 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... For periodic + Al: :2002 cylinders - Periodic standard inspection and test:... +A1 :2005 inspection and maintenance of dissolved acetylene cylinders The standards referenced in the table EN 14189:2003 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... For periodic 14189:2003 cylinders - Inspection and standard inspection and test: maintenance of cylinder valves at time of periodic 32

33 inspection of gas cylinders The standards referenced in the table EN 14876:2007 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied... For periodic 14876:2007 cylinders - Periodic standard inspection and test: inspection and testing of welded steel pressure drums The standards referenced in the table EN 14912:2005 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... For periodic 14912:2005 accessories - Inspection standard inspection and test: and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders The standards referenced in the table EN ISO EN ISO Transportable gas Dedicated below shall be applied... For periodic 11623: :2002 cylinders - Periodic standard inspection and test: (except clause 4) inspection and testing of composite gas cylinders (ISO 11623:2002) A lower minimum elongation value is EN 01975:1999 EN Transportable gas Dedicated acceptable... as in the case of pressure + Al: :1999 cylinders - Specification standard receptacles constructed to comply with +A1 :2003 for the design and the characteristics given in the table in construction of refillable l (see also EN 1975: transportable seamless A1:2003). aluminium and aluminium alloy gas cylinders of capacity from 0,5 litre up to 150 I itres The requirements of this section are EN :2003 EN 417:2003 Non-refillable metallic gas General deemed to be met if the following cartridges for liquefied purpose standards are complied with:... petroleum gases, with or standard without a valve, for use with portable appliances - Construction, inspection, testing and marking l l Fine grain steel means steel which has a EN EN Flat products made of General ferritic grain size of 6 or finer when 3:2009 steels for pressure purpose determined in accordance with... pu rposes - Part 3: standard Weldable fine grain steels, normalized These requirements shall be met for: EN ISO/IEC EN ISO/IEC General criteria for the General persons who are approved on the basis 17020: :2004 operation of various types purpose of an accrediting procedure in of bodies performing standard accordance with standard... inspection (ISO/IEC 17020:1998) 33

34 l The standards referred in the table EN 12252:2000 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... For tanks for 12252:2005+ accessories - Equipping standard gases of Class 2: A1 :2008 of LPG road tankers l The standards referred in the table EN 12252:2005 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... For tanks for + Al: :2005+ accessories - Equipping standard gases of Class 2: A1 :2008 of LPG road tankers l The standards referred in the table EN 12493:2001 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... For tanks for (except Annex 12493:2008 accessories - Welded standard gases of Class 2: C) steel tanks for liquefied petroleum gas (LPG) - Road tankers design and manufacture l The standards referred in the table EN 12493:2008 EN LPG equipment and Dedicated below shall be applied... For tanks for (except Annex 12493:2008 accessories - Welded standard gases of Class 2: C) steel tanks for liquefied petroleum gas (LPG) - Road tankers design and manufacture l The standards referred in the table EN 13082:2001 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For tanks 13082:2008 dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid Service equipment for petroleum products and other tanks - Vapou r transfer dangerous substances of Class 3... : valve l l The standards referred in the table EN 13094:200 EN Tanks for the transport of Dedicated below shall be applied... For tanks with 8+AC: :2008 dangerous goods - standard a maximum working pressure not +AC:2009 Metallic tanks with a exceeding 50 kpa... : working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction l l The standards referred in the table EN 13094:2004 EN Tanks for the transport of Dedicated below shall be applied... For tanks with 13094:2008 dangerous goods - standard a maximum working pressure not +AC:2009 Metallic tanks with a exceeding 50 kpa... : working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction l l The standards referred in the table EN 13094:2004 EN Tanks for the transport of Dedicated below shall be applied... For tanks 13094:2008 dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid +AC:2009 Metallic tanks with a petroleum products and other working pressure not dangerous substances of Class 3... : exceeding 0,5 bar - Design and construction l l The standards referred in the table EN 13094:2008+ EN Tanks for the transport of Dedicated below shall be applied... For tanks AC: :2008 dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid +AC:2009 Metallic tanks with a petroleum products and other working pressure not 34

35 dangerous substances of Class 3... : exceeding 0,5 bar - Design and construction l The standards referred in the table EN 13308:2002 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For tanks 13308:2002 dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid Service equipment for petroleum products and other tanks - Non pressure dangerous substances of Class 3... : balanced footvalve l The standards referred in the table EN 13314:2002 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For tanks 13314:2002 dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid Service equipment for petroleum products and other tanks - Fill hole cover dangerous substances of Class 3... : l The standards referred in the table EN 13316:2002 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For tanks 13316:2002 dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid Service equipment for petroleum products and other tanks - Pressure dangerous substances of Class 3... : balanced footvalve l The standards referred in the table EN 13317:2002 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For tanks (except for the 13317:2002+ dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid figure and table A1 :2006 Service equipment for petroleum products and other B.2 in Annex B) tanks - Manhole cover dangerous substances of Class 3... : (The material assembly shall meet the requirements of standard EN 13094:2004, Clause 5.2) l The standards referred in the table EN 13317:2002 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For tanks + Al: :2002+ dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid A1 :2006 Service equipment for petroleum products and other tanks - Manhole cover dangerous substances of Class 3... : assembly l The standards referred in the table EN EN Cryogenic vessels - Large Dedicated below shall be applied... For tanks for 2: :2002 transportable vacuum standard gases of Class 2: A 1:2004 +AC:2006 insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing l The standards referred in the table EN EN Cryogenic vessels - Large Dedicated below shall be applied... For tanks for 2:2002 2:2002 transportable vacuum standard gases of Class 2: +AC:2006 insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing 35

36 l l The standards referred in the table EN 14025:2003 EN Tanks for the transport of Dedicated below shall be applied... For all tanks: + AC: :2008 dangerous goods - standard Metallic pressure tanks - Design and Construction l The standards referred in the table EN 14025:2008 EN Tanks for the transport of Dedicated below shall be applied... For all tanks: 14025:2008 dangerous goods - standard Metallic pressure tanks - Design and Construction l The standards referred in the table EN EN Cryogenic vessels - Large Dedicated below shall be applied... For tanks for 2:2003 (except 2:2003 transportable non- standard gases of Class 2: Table 1) +A2:2008 vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing l The standards referred in the table EN 14432:2006 EN Tanks for the transport of Dedicated below shall be applied... For all tanks: 14432:2006 dangerous goods - Tank standard equipment for the transport of liquid chemicals - Product discharge and air inlet valves l l The standards referred in the table EN 14433:2006 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For all tanks: 14433:2006 dangerous goods - Tank standard equipment for the transport of liquid chemicals - Foot valves l The standards referred in the table EN 14595:2005 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied... For tanks 14595:2005 dangerous goods - standard intended for the carriage of liquid Service equipment for petroleum products and other tanks - Pressure and dangerous substances of Class 3... : Vacuum Breather Vent The standards referred in the table EN 12972:2007 EN Tanks for transport of Dedicated below shall be applied for the 12972:2007 dangerous goods - standard inspection and test of tanks... Testing, inspection and marking of metallic tanks The standards referred in the table EN 13807:2003 EN Transportable gas Dedicated below shall be applied for the issue of 13807:2003 cylinders - Battery standard type approvals... +AC:2005 vehicles - Design, manufacture, identification and testing 36

37 r 14125:1998) l l The elongation at fracture according to EN ISO EN ISO 527- Plastics - Determination General... 5:1997 5:2009 of tensile properties - Part purpose 5: Test conditions for standard unidirectional fibrereinforced plastic composites (ISO 527-5:2009) In addition, the creep factor / and the EN 00978: 1997 EN 978:1997 Underground tanks of General ageing factor 0 shall be determined by glass-reinforced plastics purpose this test and according to (GRP) - Determination of standard factor alpha and factor beta Bending strength and deflection EN 14125:1998 EN Thermoplastic and General established by the bending creep test 14125:2004 flexible metal pipework for purpose according to +A1 :2006 underground installation standard at petrol filling stations Tensile strength, elongation at fracture EN ISO EN ISO 527- Plastics - Determination General and modulus of elasticity according to 5:1997 5:2009 of tensile properties - Part purpose... 5: Test conditions for standard unidirectional fibrereinforced plastic composites (ISO 527-5:2009) The interlaminate shear strength of the EN ISO EN ISO Fibre-reinforced plastic General joints shall be measured by testing 14130: :1997 composites - purpose representative samples in the tensile Determination of apparent standard test according to... interlaminar shear strength by short-beam method (ISO 14130:1997) shall be subjected to the chemical EN 00977: 1997 EN 977:1997 Underground tanks of General compatibility test according to glass-reinforced plastics purpose (GRP) - Method for one standard side exposure to fluids the loss of strength and elasticity EN 00978: 1997 EN 978:1997 Underground tanks of General modulus measured by the bending test glass-reinforced plastics purpose according to (GRP) - Determination of standard factor alpha and factor beta 37

38 r The prototype shall be subjected to the EN EN 976- Underground tanks of General ball drop test according to 1: :1997 glass-reinforced plastics purpose (GRP) - Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels - Part 1 : Requirements and test methods for single wall standard 6.l2.5 Materials classified as class B-s3-d2 EN EN Fire classification of General Note according to standard EN :2002 1: :2007+A1:2 construction products and purpose are deemed to fulfil the fire resistance 009 building elements - Part standard requirement. tanks 1: Classification using data from reaction to fire 8.l.4.3 The extinguishing agent shall be EN EN 3-7:2004 Portable fire extinguishers General suitable for use on a vehicle and shall 1:1996 +A1 : Part 7: Characteristics, purpose cornply with the relevant requirernents performance standard of EN 3 Portable fire extinguishers tests requirements and test methods 8.l.4.3 The extinguishing agent shall be EN EN 3-7:2004 Portable fire extinguishers General suitable for use on a vehicle and shall 2:1996 +A1 : Part 7: Characteristics, purpose comply with the relevant requirements performance standard of EN 3 Portable fire extinguishers requirements and test methods 8.l.4.3 The extinguishing agent shall be EN withdrawn General suitable for use on a vehicle and shall 3:1994 purpose comply with the relevant requirements of EN 3 Portable fire extinguishers standard 8.l.4.3 The extinguishing agent shall be EN EN 3-7:2004 Portable fire extinguishers General suitable for use on a vehicle and shall 4:1996 +A1 : Part 7: Characteristics, purpose comply with the relevant requirements performance standard of EN 3 Portable fire extinguishers requirements and test methods 8.l.4.3 The extinguishing agent shall be EN EN 3-7:2004 Portable fire extinguishers General suitable for use on a vehicle and shall 5:1996 +A1 : Part 7: Characteristics, purpose cornply with the relevant requirernents performance standard of EN 3 Portable fire extinguishers requirements and test methods 8.l.4.3 The extinguishing agent shall be EN EN 3- Portable fire extinguishers General suitable for use on a vehicle and shall 6: : Part 10: Provisions for purpose comply with the relevant requirements evaluating the conformity standard of EN 3 Portable fire extinguishers of a portable fire extinguisher to EN

39 r 8.l.4.4 For the definition of the inflammability EN 00002: 1992 EN 2: Classification of fires General classes, see Standard EN 2: 1992 A1 :2004 purpose Classification of fires. standard 8.l.5.2 A warning vest (e.g. as described in the EN EN 471:2008 High-visibility warning General EN 471 standard); clothing for professional purpose use - Test methods and requirements standard 8.l.5.3 For example an emergency escape EN EN Respiratory protective General Footnote mask with a combined gas/dust filter of 14387:2008 devices - Gas filter(s) and purpose 3) the AlBIEIKI-PI or A2B2E2K2-P2 combined filter(s) - standard type which is similar to that described in the EN 141 standard. Requirements, testing, marking 8.l.6.2 Hoses and hose assemblies used for EN 10380:2003 EN ISO Pipework - Corrugated General loading, unloading or delivering 10380:2003 metal hoses and hose purpose products shall comply with European assemblies (ISO standard standard :2003) 8.l.6.2 They shall be checked and inspected in EN 10380:2003 EN ISO Pipework - Corrugated General accordance with table 6 of standard EN 10380:2003 metal hoses and hose purpose.. or paragraph 7 of standard... assemblies (ISO standard 10380:2003) 8.l.6.2 Hoses and hose assernblies used for EN 12115:1999 EN Rubber and General loading, unloading or delivering 12115:1999 thermoplastics hoses and purpose products shall comply with European hose assemblies for liquid standard standard... or gaseous chemicals - Specification 8.l.6.2 They shall be checked and inspected in EN 12115:1999 EN Rubber and General accordance with table 6 of standard :1999 thermoplastics hoses and purpose hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification standard 8.l.6.2 Hoses and hose assemblies used for EN 13765:2003 EN Thermoplastic multi-layer General loading, unloading or delivering 13765:2010 (non-vulcanized) hoses purpose products shall comply with European and hose assemblies for standard standard the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification 8.l.6.2 They shall be checked and inspected in EN 13765:2003 EN Thermoplastic multi-layer General accordance with table 6 of standard EN 13765:2010 (non-vulcanized) hoses purpose.. or table K.l of standard and hose assemblies for standard the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification 39

40 , 9.l.l.2 A vehicle intended for the carriage of EN 00590:2004 EN Automotive fuels - Diesel General a) liquids having a flash-point of not more 590: Requirements and test purpose than 60 C (with the exception of diesel A1:2016 methods standard fuel cornplying with standard... 9.l.l.2 gas oil, and heating oil (light) - UN No. EN 00590:2004 EN Automotive fuels - Diesel General a) with a flash-point as specified in 590: Requirements and test purpose standard... A1:2017 methods standard l As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General a) Note requirements of EN and the 0:2007 Part 0: Equipment - purpose 2) additional requirements of EN... may General requirements standard be used l As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General a) Note requirements of EN and the 6:2007 Part 6: Equipment purpose 2) additional requirements of EN... may protection by oil standard be used immersion "0" l As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General a) Note requirements of EN and the 2:2007 Part 2: Equipment purpose 2) additional requirements of EN... may protection by pressurized standard be used enclosures "p" l As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General a) Note requirements of EN and the 5:2007 Part 5: Equipment purpose 2) additional requirements of EN... may protection by powder standard be used filling "q" l As an alternative, the general EN EN Electrical apparatus for General a) Note requirements of EN and the 50018:2000 potentially explosive purpose 2) additional requirements of EN... may atmospheres. Flameproof standard be used enclosure 'd' l As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General a) Note requirements of EN and the 7:2006 Part 7: Equipment purpose 2) additional requirements of EN... may protection by increased standard be used safety"e" l As an alternative, the general EN EN Electrical apparatus for General a) Note requirements of EN and the 50020:2002 potentially explosive purpose 2) additional requirements of EN... may atmospheres. Intrinsic standard be used l As an alternative, the general EN EN Electrical apparatus for General a) Note requirements of EN and the :1999 potentially explosive purpose 2) additional requirements of EN... may atmospheres. Type of standard be used safety'i' protection "n" l As an alternative, the general EN EN Electrical apparatus for General a) Note requirements of EN and the 18:2004 potentially explosive purpose 2) additional requirements of EN... may atmospheres. standard be used Encapsulation 'm' 40

41 , 9.3.l.21. The signal shall be transmitted to the EN EN Plugs, socket-outlets and General 5 a) shore facility via a watertight two-pin 2:1999 2:2005 couplers for industrial purpose plug of a connector device in pu rposes - Part 2: standard accordance with standard.. Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories 9.3.l.21. It shall be possible for the binary signal EN EN Plugs, socket-outlets and General 5 b) of the shore facility to be transmitted 2:1999 2:2005 couplers for industrial purpose via a watertight two-pole socket or a pu rposes - Part 2: standard connector device in accordance with standard... Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories The signal shall be transmitted to the EN EN Plugs, socket-outlets and General 5 a) shore facility via a watertight two-pin 2:1999 2:2005 couplers for industrial purpose plug of a connector device in pu rposes - Part 2: standard accordance with standard.. Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories It shall be possible for the binary signal EN EN Plugs, socket-outlets and General 5 b) of the shore facility to be transmitted 2:1999 2:2005 couplers for industrial purpose via a watertight two-pole socket or a pu rposes - Part 2: standard connector device in accordance with standard... Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories Vessels... shall be equipped with a EN 12827:1996 EN Inland navigation vessels General 5 c) transhipment facility compatible with 12827: Connections for the purpose European standard... transfer of diesel oil standard The signal shall be transmitted to the EN EN Plugs, socket-outlets and General 5 a) shore facility via a watertight two-pin 2:1999 2:2005 couplers for industrial purpose plug of a connector device in pu rposes - Part 2: standard accordance with standard Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories Supply vessels... shall be equipped EN 12827:1996 EN Inland navigation vessels General 5 c) with a transshipment facility 12827: Connections for the purpose compatible with European standard transfer of diesel oil standard It shall be possible for the binary signal EN EN Plugs, socket-outlets and General 5 d) of the shore facility to be transmitted 2:1999 2:2005 couplers for industrial purpose via a watertight two-pole socket or a pu rposes - Part 2: standard connector device in accordance with Dimensional 41

42 standard interchangeability requirements for pin and, contact-tube accessories Materials classified as Class B-s3-d2 EN EN Fire classification of General according to standard 1: :2007+A1:2 construction products and purpose 009 building elements - Part standard 1: Classification using data from reaction to fire tests As an alternative, the general EN EN Electrical apparatus for General Note 2) requirements of EN and the 0:2007 explosive gas purpose additional requirements of EN 50015, atmospheres - Part 0: standard 50016,50017,50018,50019,50020 or General requirements may be used As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General Note 2) requirements of EN and the 6:2007 Part 6: Equipment purpose additional requirements of EN 50015, protection by oil standard 50016,50017,50018,50019,50020 or immersion "0" may be used As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General Note 2) requirements of EN and the 2:2007 Part 2: Equipment purpose additional requirements of EN 50015, protection by pressurized standard 50016,50017,50018,50019,50020 or enclosures "p" may be used As an alternative, the general EN lec Explosive atmospheres - General Note 2) requirements of EN and the 5:2007 Part 5: Equipment purpose additional requirements of EN 50015, protection by powder standard 50016,50017,50018,50019,50020 or filling "q" may be used As an alternative, the general EN EN Electrical apparatus for General Note 2) requirements of EN and the 50018:2000 potentially explosive purpose additional requirements of EN 50015, atmospheres. Flameproof standard 50016,50017,50018,50019,50020 or enclosure 'd' may be used As an alternative, the general EN lec Electrical apparatus for General Note 2) requirements of EN and the 7:2003 potentially explosive purpose additional requirements of EN 50015, atmospheres. Increased standard 50016,50017,50018,50019,50020 or safety'e' may be used As an alternative, the general EN EN Betriebsmittel fur General Note 2) requirements of EN and the 50020:2002 explosionsgefahrdete purpose additional requirements of EN 50015, Bereiche - standard 50016,50017,50018,50019,50020 or Eigensicherheit "i" may be used As an alternative, the general EN EN Electrical apparatus for General Note 2) requirements of EN and the 18:2004 potentially explosive purpose additional requirements of EN 50015, atmospheres. standard 50016,50017,50018,50019,50020 or Encapsulation 'm' may be used. 42

43 3.4 Έιεγρνη αμηνπηζηίαο ζπζθεπαζηώλ κέζνδνη ειέγρνπ: Οη ειέγρνη αμηνπηζηίαο ζπζθεπαζηψλ θαη νη κέζνδνη ηνπο βξίζθνληαη επίζεο ζην 6ν θεθάιαην ηνπ ADR επείδε ην εχξνο δνθηκψλ θαη ειέγρσλ είλαη επίζεο πνιχ κεγάιν ζα γίλεη αλαθνξά θάπνησλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ησλ ζπζθεπαζηψλ. Απαηηήζεηο ειέγρνπ γηα κεγάιεο ζπζθεπαζίεο: Γηα φινπο ηνπο ηχπνπο κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ εμνπιηζκέλσλ κε κέζα γηα αλχςσζε απφ ηε βάζε, σο έιεγρνο ηχπνπ ζρεδηαζκνχ. Πξνεηνηκαζία κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ γηα δνθηκή Οη κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ζα θνξηψλνληαη κε έσο 1.25 θνξέο ην κέγηζην επηηξεπηφ κηθηφ βάξνο ηνπο, ελψ ην θνξηίν θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα. Μέζνδνο δνθηκήο Οη κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ζα αλπςψλνληαη θαη ζα θαηεβαίλνπλ δχν θνξέο κε αλπςσηηθφ φρεκα κε ηα πεξνχληα θεληξηθά ηνπνζεηεκέλα θαη κε απφζηαζε ίζε κε ηα ηξία ηέηαξηα ηεο δηάζηαζεο ηεο πιεπξάο εηζφδνπ (εθηφο εάλ ηα ζεκεία εηζφδνπ είλαη θαλνληζκέλα). Tα πεξνχληα ζα πξέπεη λα δηεηζδχνπλ ζηα ηξία ηέηαξηα ηεο δηάζηαζεο εηζφδνπ. Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη απφ θάζε δπλαηή δηάζηαζε εηζφδνπ. Κξηηήξηα γηα πέξαζκα ηεο δνθηκήο Κακία κφληκε παξακφξθσζε πνπ θαζηζηά ηηο κεγάιεο ζπζθεπαζίεο αλαζθαιείο γηα κεηαθνξά θαη θακία απψιεηα πεξηερνκέλνπ. Αξρηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκέο γηα δνρεία αεξίσλ,αεξνιπηψλ θαη κηθξψλ δνρείσλ π πεξηέρνπλ αέξην: Νέα δνρεία πίεζεο, εθηφο απφ θιεηζηά θξπνγεληθά δνρεία, ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε δνθηκέο θαη επηζεψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ηελ θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: Γηα θαηάιιειν δείγκα δνρείσλ πίεζεο: (a) Έιεγρνο ησλ κεραλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο (b) Δπηβεβαίσζε ηνπ ειάρηζηνπ πάρνπο ηνηρψκαηνο. (c) Δπηβεβαίσζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ πιηθνχ γηα θάζε παξηίδα θαηαζθεπήο (d)δπηζεψξεζε ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ησλ δνρείσλ πίεζεο. (e)δπηζεψξεζε ησλ ζπεηξσκάησλ ιαηκνχ (f)δπηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν ζρεδηαζκνχ. 43

44 Γηα φια ηα δνρεία πίεζεο: (g)γνθηκή πδξαπιηθήο πίεζεο. Σα δνρεία πίεζεο ζα πξέπεη λα αληέρνπλ ζηε πίεζε δνθηκήο ρσξίο λα πθίζηαληαη κφληκε παξακφξθσζε ή λα παξνπζηάδνπλ ξσγκέο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο αξρήο, ε δνθηκή πδξαπιηθήο πίεζεο, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από δνθηκή κε ηε ρξήζε αεξίνπ, όπνπ κία ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζπλεπάγεηαη θαλέλαλ θίλδπλν. (h) Δπηζεψξεζε θαη απνηίκεζε θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ θαη είηε επηδηφξζσζή ηνπο, ή απφδνζε ησλ δνρείσλ πίεζεο σο αθαηάιιεια γηα ρξήζε. ηελ πεξίπησζε ζπγθνιιεκέλσλ δνρείσλ πίεζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ θνιιήζεσλ. (i)δπηζεψξεζε ησλ επηζεκάλζεσλ πάλσ ζηα δνρεία πίεζεο. (j) Δπηπιένλ, δνρεία πίεζεο πξννξηζκέλα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ UN 1001 αθεηπιελίνπ, δηαιπκέλνπ, θαη UN 3374, αθεηπιελίνπ, αδηάιπηνπ, ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε ηεο θχζεο ηνπ πνξψδνπο πιηθνχ θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ δηαιχηε. Δπηζεψξεζε θαη δνθηκέο θνξεηψλ δεμακελψλ θαη UN πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αεξηίσλ (MEGCS): Ζ αξρηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκή κηαο θνξεηήο δεμακελήο ζα πεξηιακβάλεη έιεγρν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή εμέηαζε ηεο θνξεηήο δεμακελήο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηεο κε θαηάιιειε πξνζνρή ζηηο κεηαθεξφκελεο νπζίεο, θαη κηα δνθηκή πίεζεο. Πξηλ λα ηεζεί ζε ππεξεζία ε θνξεηή δεμακελή, κηα δνθηκή ζηεγαλφηεηαο θαη έλαο έιεγρνο ηθαλνπνηεηηθήο ιεηηνπξγίαο φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξέηεζεο ζα δηελεξγνχληαη επίζεο. Όηαλ ην πεξίβιεκα θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ έρνπλ δνθηκαζηεί ππφ πίεζε ρσξηζηά, ζα ππφθεηληαη καδί ζε δνθηκή ζηεγαλφηεηαο κεηά ηε ζπλαξκνιφγεζε. Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο επηζεσξήζεηο-δνθηκέο ζα δηαζθαιίδνπλ όηη: (a)σν πεξίβιεκα επηζεσξείηαη γηα ζθαζίκαηα, δηάβξσζε, ή γδαξζίκαηα, ρηππήκαηα, παξακνξθψζεηο, ειαηηψκαηα ζηηο ζπγθνιιήζεηο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαξξνήο, πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηε θνξεηή δεμακελή κε αζθαιή πξνο κεηαθνξά, (b)οη ζσιελψζεηο, νη βαιβίδεο, ηα ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ ςχμεο θαη ηα παξεκβχζκαηα επηζεσξνχληαη γηα δηαβξσκέλεο πεξηνρέο, ειαηηψκαηα θαη άιιεο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαξξνήο, πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηε θνξεηή δεμακελή κε αζθαιή γηα πιήξσζε, εθθέλσζε ή κεηαθνξά, (c)οη ζπζθεπέο γηα ζθίμηκν ησλ θαιπκκάησλ αλζξσπνζπξίδσλ ιεηηνπξγνχλ θαη δελ ππάξρεη δηαξξνή ζηα θαιχκκαηα αλζξσπνζπξίδσλ ή ηα παξεκβχζκαηα, (d)μπνπιφληα ή πεξηθφριηα πνπ ιείπνπλ ή είλαη ραιαξσκέλα ζε νπνηαδήπνηε έλσζε θιάληδαο ή θελή θιάληδα, αληηθαζίζηαληαη ή ζθίγγνληαη, (e)όιεο νη ζπζθεπέο άκεζνπ αλάγθεο θαη βαιβίδεο δελ έρνπλ δηάβξσζε, παξακφξθσζε θαη θακηά βιάβε ή ειάηησκα πνπ ζα κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπο. Οη ζπζθεπέο θιεηζίκαηνο εμ απνζηάζεσο θαη νη βαιβίδεο απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο ζα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία γηα λα απνδείμνπλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπο, 44

45 (f)οη επελδχζεηο, αλ ππάξρνπλ, επηζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ππαγνξεχεη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ επελδχζεσλ, (g)οη απαηηνχκελεο επηζεκάλζεηο πάλσ ζηε θνξεηή δεμακελή είλαη επαλάγλσζηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξκφδνπζεο απαηηήζεηο, θαη (h)σν πιαίζην, ππνζηεξίγκαηα θαη δηαηάμεηο γηα ηελ αλχςσζε ηεο θνξεηήο δεμακελήο είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε. Παξαθάησ έρεη θαηαγξαθεί κία από ηηο δνθηκέο ζε δνρεία από θξάκα αινπκηλίνπ γηα ζπκπηεζκέλν αέξα από ην θεθάιαην ηνπ ADR Πξόζζεηεο δηαηάμεηο ζρεηηδόκελεο κε δνρεία από θξάκα αινπκηλίνπ γηα ζπκπηεζκέλα αέξηα, πγξνπνηεκέλα αέξηα, αέξηα δηαιπκέλα ππό πίεζε θαη κε ζπκπηεζκέλα αέξηα πνπ ππόθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο (αέξηα δείγκαηα) όπσο επίζεο είδε πνπ πεξηέρνπλ αέξην ππό πίεζε άιιν από δνρεία αεξνιύηε θαη κηθξά δνρεία πνπ πεξηέρνπλ αέξην (θύζηγγεο αεξίνπ) Tα πιηθά ησλ δνρείσλ απφ θξάκα αινπκηλίνπ πνπ ζα γίλνληαη δεθηά ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: Γχλακε εθειθπζκνχ, Rm, in MPa (=N/mm 2 ) Όξην εκθαλνχο ειαζηηθφηεηαο, Re, ζε MPa (=N/mm 2 ) (κφληκε παξακφξθσζε g = 0.2%) Μφληκε επηκήθπλζε ζηε ξήμε (l = 5d) επί ηνηο εθαηφ A B C D 49 έσο έσο έσο έσο έσο έσο έσο έσο έσο έσο έσο έσο 16 Γνθηκή ιπγίζκαηνο (δηάκεηξνο ηφξλνπ d = n e, φπνπ e είλαη ην πάρνο ηνπ ηεκαρίνπ δνθηκήο) n=5(rm 98) n=6(rm>98) n=6(rm 325) n=7(rm >325) n=6(rm 325) n=7(rm>325) n=7(rm 392) n=8(rm>392) Αξηζκφο εηξάο ηνπ πλδέζκνπ Αινπκηλίνπ a Bιέπε Aluminium Standards and Data, Πέκπηε έθδνζε, Ιαλνπάξηνο 1976, πνπ εθδόζεθε από ην ύλδεζκν Αινπκηλίνπ, 750 Third Avenue, Nέα Τόξθε Οη πξαγκαηηθέο ηδηφηεηεο ζα εμαξηψληαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάκαηνο θαη απφ ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ δνρείνπ πίεζεο, αιιά νπνηνδήπνηε θξάκα θη αλ ρξεζηκνπνηείηαη ην πάρνο ηνπ δνρείνπ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο: e P 2Re 1.3 MPa P D MPa or e P 20Re 1.3 bar D P bar φπνπ e = ειάρηζην πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπ δνρείνπ, ζε mm 45

46 P MPa = πίεζε δνθηκήο, ζε MPa P bar = πίεζε δνθηκήο, ζε bar D = νλνκαζηηθή εμσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ δνρείνπ, ζε mm θαη Re = εγγπεκέλε ειάρηζηε 0.2 % αληνρή ζε εθειθπζκφ, ζε MPa (=N/mm 2 ) Δπηπιένλ, ε ηηκή ηεο ειάρηζηεο εγγπεκέλεο αληνρήο ζε εθειθπζκφ (Re) ζηνλ ηχπν δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0.85 θνξέο ηελ εγγπεκέλε ειάρηζηε δχλακε εθειθπζκνχ (Rm), αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηνπ θξάκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Tα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά βαζίδνληαη ζε πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ηα παξαθάησ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δνρεία: ηήιε A: ηήιε B: ηήιε C: ηήιε D: Αινπκίλην, όρη ζε θξάκα, 99.5 % θαζαξό, Κξάκαηα αινπκηλίνπ θαη καγλεζίνπ, Κξάκαηα αινπκηλίνπ, ππξηηίνπ θαη καγλεζίνπ, ηέηνηα όπσο ISO/R209-A1-Si-Mg (ύλδεζκνο Αινπκηλίνπ 6351), Κξάκαηα αινπκηλίνπ, ραιθνύ θαη καγλεζίνπ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η κόληκε επηκήθπλζε ζηε ξήμε κεηξάηαη κε δνθηκαζηηθά ηεκάρηα θπθιηθήο ηνκήο ζηα νπνία ην κήθνο πεξηηππώκαηνο 1 είλαη ίζν κε πέληε θνξέο ηε δηάκεηξν d (1 = 5d), εάλ ρξεζηκνπνηνύληαη δνθηκαζηηθά ηεκάρηα νξζνγώληαο ηνκήο ην κήθνο πεξηηππώκαηνο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: l = Fo όπνπ Fo είλαη ην αξρηθό εκβαδόλ ηεο εγθάξζηαο ηνκήο ηνπ δνθηκαζηηθνύ ηεκαρίνπ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: (a) Η δνθηκή ιπγίζκαηνο (βιέπε δηάγξακκα) ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη κε θνπή ζε δύν ίζα κέξε πιάηνπο 3e, αιιά ζε θακία πεξίπησζε κηθξόηεξνπ από 25 mm, ελόο θπιίλδξνπ δαθηπιηνεηδνύο ηνκήο. Tα δείγκαηα ζα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη κεραληθά αιινύ εθηόο από ηηο αθκέο. (b) (c) (d) Η δνθηκή ιπγίζκαηνο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη κεηαμύ κίαο αηξάθηνπ ηόξλνπ δηακέηξνπ (d) θαη δύν θπθιηθώλ ππνζηεξηγκάησλ πνπ απέρνπλ απόζηαζε (d + 3e). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο νη εζσηεξηθέο όςεηο ζα πξέπεη λα απέρνπλ απόζηαζε όρη κεγαιύηεξε από ηε δηάκεηξν ηεο αηξάθηνπ ηνπ ηόξλνπ. Tν δείγκα δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη ξσγκέο όηαλ έρεη ιπγηζηεί πξνο ηα κέζα γύξσ από ηελ άηξαθην ηνπ ηόξλνπ κέρξη νη εζσηεξηθέο όςεηο λα απέρνπλ απόζηαζε όρη κεγαιύηεξε από ηε δηάκεηξν ηεο αηξάθηνπ. Ο ιόγνο (n) κεηαμύ ηεο δηακέηξνπ ηεο αηξάθηνπ θαη ηνπ πάρνπο ηνπ δείγκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα. 46

47 Γηάγξακκα ηεο δνθηκήο ιπγίζκαηνο d e d+ 3 e approx Μία ρακειφηεξε ηηκή ηεο ειάρηζηεο επηκήθπλζεο είλαη απνδεθηή ππφ ηνλ φξν φηη κία πξφζζεηε δνθηκή εγθεθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ηα δνρεία πίεζεο θαηαζθεπάδνληαη απνδεηθλχεη φηη εμαζθαιίδεηαη αζθάιεηα κεηαθνξάο ζηνλ ίδην βαζκφ φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ δνρείσλ πίεζεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα ηεο (βιέπε επίζεο EN 1975: Α1:2003) Tν πάρνο ηνηρσκάησλ ησλ δνρείσλ ζην ιεπηφηεξν ζεκείν ζα πξέπεη λα είλαη ην παξαθάησ: - φπνπ ε δηάκεηξνο ηνπ δνρείνπ πίεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ 50 mm: φρη κηθξφηεξν απφ 1.5 mm, - φπνπ ε δηάκεηξνο ηνπ δνρείνπ πίεζεο είλαη απφ 50 έσο 150 mm: φρη κηθξφηεξν απφ 2 mm θαη - φπνπ ε δηάκεηξνο ηνπ δνρείνπ πίεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ 150 mm: φρη κηθξφηεξν απφ 3 mm Tα άθξα ησλ δνρείσλ πίεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εκηθπθιηθή, ειιεηπηηθή ή "εκηζειελνεηδή" ηνκή. Θα πξέπεη λα παξέρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ αζθάιεηαο φπσο ην ζψκα ηνπ δνρείνπ πίεζεο. 3.5 ήκαλζε θαη επηζήκαλζε ηύπσλ ζπζθεπαζηώλ: Οη επηζεκάλζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 6ν θεθάιαην ηνπ ADR θαη είλαη νη εμήο: Δπηζεκάλζεηο ζε θνξεηέο δεμακελέο θαη UN πνιιαπιώλ ζηνηρείσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αεξηίσλ (MEGCS): 1) Κάζε θνξεηή δεμακελή ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε κεηαιιηθή πηλαθίδα αλζεθηηθή ζηε δηάβξσζε, κφληκα ζηεξεσκέλε ζηε θνξεηή δεμακελή ζε εκθαλέο κέξνο εχθνια πξνζπειάζηκν γηα επηζεψξεζε. Όηαλ ιφγσ δηάηαμεο ηεο θνξεηήο δεμακελήο ε πηλαθίδα δελ κπνξεί λα είλαη κφληκα 47

48 ζηεξεσκέλε ζην πεξίβιεκα, ην πεξίβιεκα ζα θέξεη ζήκαλζε ηνπιάρηζηνλ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ν Κψδηθαο δνρείνπ πίεζεο. Καη'ειάρηζην νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζα είλαη ζεκαζκέλεο πάλσ ζηελ πηλαθίδα κε ζθξάγηζε ή άιιε παξφκνηα κέζνδν. Υψξα θαηαζθεπήο U Έγθξηζε Έγθξηζε γηα ελαιιαθηηθή δηεπζέηεζε (βιέπε ) N Υψξα Αξηζκφο "AA" Eπσλπκία ή ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή Αχμσλ αξηζκφο ηνπ θαηαζθεπαζηή Δμνπζηνδνηεκέλνο θνξέαο γηα έγθξηζε ζρεδηαζκνχ Αξηζκφο ηαμηλφκεζεο ηνπ ηδηνθηήηε Έηνο θαηαζθεπήο Κψδηθαο δνρείνπ πίεζεο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ην πεξίβιεκα Πίεζε δνθηκήο bar/kpa (πίεζε κεηξεηή) 2 MAWP bar/kpa (πίεζε κεηξεηή) 2 Δμσηεξηθή πίεζε ζρεδηαζκνχ 3 bar/kpa (πίεζε κεηξεηή) 2 Δχξνο ζεξκνθξαζίαο ζρεδηαζκνχ C κε C Υσξεηηθφηεηα λεξνχ ζηνπο 20 C ιίηξα Υσξεηηθφηεηα λεξνχ ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο ζηνπο 20 C ιίηξα Αξρηθή εκεξνκελία δνθηκήο πίεζεο θαη ηαπηφηεηα επφπηε MAWP γηα ζχζηεκα ζέξκαλζεο/ ςχμεο bar/kpa (πίεζε κεηξεηή) 2 Τιηθφ (πιηθά) πεξηβιήκαηνο θαη αλαθνξά (-εο) πξφηππνπ πιηθνχ Ηζνδχλακν πάρνο ζε ράιπβα αλαθνξάο mm Τιηθφ επέλδπζεο (φπνπ αξκφδεη) Ζκεξνκελία θαη ηχπνο ηεο πην πξφζθαηεο πεξηνδηθήο δνθηκήο (δνθηκψλ) Μήλαο Έηνο Πίεζε δνθηκήο bar/kpa (πίεζε κεηξεηή) 2 θξαγίδα εηδηθνχ πνπ δηελήξγεζε ή επφπηεπζε ηελ πην πξφζθαηε δνθηκή. 2)Σα παξαθάησ ζηνηρεία ζα ππνδεηθλχνληαη ζε ζήκαλζε πάλσ ζηελ ίδηα ηε θνξεηή δεμακελή ή ζε κηα κεηαιιηθή πηλαθίδα θαιά ζηεξεσκέλε πάλσ ζηε θνξεηή δεμακελή: Όλνκα ρεηξηζηή Ολνκαζία ηεο νπζίαο (νπζηψλ) πνπ κεηαθέξεηαη θαη κέγηζηε ζεξκνθξαζία κάδαο αλ είλαη κεγαιχηεξε απφ 50 C Μέγηζην επηηξεπηφ κηθηφ βάξνο (MPGM) kg Απφβαξν kg 3)Αλ κηα θνξεηή δεμακελή είλαη ζρεδηαζκέλε θαη εγθεθξηκέλε γηα δηαθίλεζε ζε αλνηρηή ζάιαζζα, νη ιέμεηο "ΦΟΡΖΣΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΘΑΛΛΑΖ" ζα ππνδεηθλχνληαη ζε ζήκαλζε πάλσ ζηελ πηλαθίδα αλαγλψξηζεο. Κχξηα επηζήκαλζε κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ: Κάζε κεγάιε ζπζθεπαζία θαηαζθεπαζκέλε θαη πξννξηδφκελε γηα ρξήζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο (ADR) ζα θέξεη δηαξθή θαη επαλάγλσζηε επηζήκαλζε πνπ ζα 2 3 Θα αλαγξάθεηαη ε κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. Βιέπε

49 δείρλεη: (a) Σν ζχκβνιν ζπζθεπαζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ Γηα κεηαιιηθέο κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ζηηο νπνίεο ε επηζήκαλζε είλαη ζθξαγηζκέλε ή αλάγιπθε, ηα θεθαιαία γξάκκαηα "UN" (Ο.Ζ.Δ.) κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη αληί ηνπ ζπκβφινπ, (b) Ο αξηζκφο "50" πνπ ππνδεηθλχεη κεγάιε άθακπηε ζπζθεπαζία ή "51" γηα εχθακπηεο κεγάιεο ζπζθεπαζίεο, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ηχπν πιηθνχ ζχκθσλα κε ηελ (b), (c) Έλα θεθαιαίν γξάκκα πνπ ππνδεηθλχεη ηελ νκάδα (νκάδεο) ζπζθεπαζίαο γηα ηηο νπνίεο έρεη εγθξηζεί ν ηχπνο ζρεδηαζκνχ: X γηα ηηο νκάδεο ζπζθεπαζίαο I, II θαη III Y γηα ηηο νκάδεο ζπζθεπαζίαο II θαη III Z κφλν γηα ηελ νκάδα ζπζθεπαζίαο III, (d) Ο κήλαο θαη έηνο (ηειεπηαία δχν ςεθία) θαηαζθεπήο, (e) ην θξάηνο πνπ νξίδεη ηε δηαλνκή ηνπ ζήκαηνο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην δηαθξηηηθφ ζήκα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ζηε δηεζλή θπθινθνξία 1, (f) Σν φλνκα ή ζχκβνιν ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ φπσο νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, (g) Σν θνξηίν δνθηκήο ζηνηβάγκαηνο ζε kg. Γηα κεγάιεο ζπζθεπαζίεο πνπ δελ είλαη ζρεδηαζκέλεο γηα ζηνίβαγκα ζα θαίλεηαη ην ςεθίν "0", (h) Σν κέγηζην επηηξεπηφ κηθηφ βάξνο ζε θηιά. Ζ θχξηα ζήκαλζε πνπ απαηηείηαη παξαπάλσ ζα εθαξκφδεηαη κε ηε ζεηξά ησλ ππνπαξαγξάθσλ. Κάζε ζηνηρείν ηεο εθαξκνδφκελεο ζχκθσλα κε ηα ζεκεία (a) έσο θαη (h) επηζήκαλζεο ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλψο δηαρσξηζκέλν, π.ρ. κε θάζεην ή θελφ, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν. Δπηζήκαλζε επαλαπιεξνχκελσλ δνρείσλ πίεζεο: Σα επαλαπιεξνχκελα δνρεία πίεζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαζαξά θαη επαλάγλσζηα κε ηα ζήκαηα πηζηνπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο. Απηέο νη ελδείμεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηαζεξά (π.ρ. ηππσκέλεο, ή ραξαγκέλεο) πάλσ ζην δνρείν πίεζεο. Οη ελδείμεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην άλσ κέξνο, άλσ άθξν ή ζην ιαηκφ ηνπ δνρείνπ πίεζεο, ή πάλσ ζε θάπνην ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν εμάξηεκα ηνπ δνρείνπ πίεζεο (π.ρ. ζπγθνιιεκέλν ζηεθάλη ή πιάθα άλζεθηηθή ζε δηάβξσζε θνιιεκέλε ζην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ελφο θιεηζηνχ θξπνγεληθνχ δνρείνπ). Σν ειάρηζην κέγεζνο ηεο επηζήκαλζεο ζα πξέπεη λα είλαη 5mm γηα δνρεία πίεζεο κε 1 Γηαθξηηηθό ζήκα γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ζηε δηεζλή θπθινθνξία όπσο νξίζηεθε ζηε ύκβαζε ηεο Βηέλλεο γηα ηελ Οδηθή Κπθινθνξία (1968). 49

50 δηάκεηξν κεγαιχηεξε ή ίζε κε 140mm θαη 2.5mm γηα δνρεία πίεζεο κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 140mm. Οη αθόινπζεο επηζεκάλζεηο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη: (a) Σνλ ηερληθφ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο δνθηκέο,νπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξαγ ή ηνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηχπνπ, (b) Σνλ(ηνπο) ραξαθηήξα(εο) αλαγλψξηζεο ηεο ρψξαο έγθξηζεο σο ππνδεηθλχνληαη απν ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ δηεζλή θπθινθνξία, (c) Σν ζήκα αλαγλψξηζεο ή ηε ζθξαγίδα ηνπ θνξέα επηζεψξεζεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλν κε ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο εμνπζηνδφηεζεο ηεο ζήκαλζεο, (d) Ζ εκεξνκελία ηεο πξψηεο επηζεψξεζεο, ην έηνο (ηέζζεξα ςεθία) αθνινπζνχκελν απφ ην κήλα (δχν ςεθία), δηαρσξηζκέλα κε θάζεην (π.ρ. / ). Οη αθόινπζεο ιεηηνπξγηθέο επηζεκάλζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη: (e)ζ πίεζε δνθηκήο ζε bar, κεηά απφ απφ ηα γξάκκαηα PH θαη αθνινπζνχκελε απφ ηα γξάκκαηα BAR, (f)σν βάξνο ηνπ άδεηνπ δνρείνπ πίεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κφληκα πξνζαξκνζκέλσλ κεξψλ (π.ρ. ζηεθάλη ιαηκνχ, ζηεθάλη ππζκέλα) ζε θηιά, αθνινπζνχκελα απφ ηα γξάκκαηα KG. Σν βάξνο απηφ δε ζα πεξηιακβάλεη ην βάξνο βαιβίδαο, πψκαηνο βαιβίδαο θαη πξνζηαζίαο βαιβίδαο, επηθαιπκκάησλ ή πνξψδνπο πιηθνχ γηα αθεηπιέλην. Σν βάξνο ζα εθθξάδεηαη κε ηξία αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην ηειεπηαίν ςεθίν. Γηα θπιίλδξνπο κηθξφηεξνπο απφ 1kg ην βάξνο ζα εθθξάδεηαη κε δπν αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην ηειεπηαίν ςεθίν. ηελ πεξίπησζε δνρείσλ πίεζεο γηα UN 1001, αθεηπιέλην, δηαιπκέλν θαη UN 3374, αθεηπιέλην, αδηάιπην, ηνπιάρηζηνλ έλα δεθαδηθφ ζα εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ππνδηαζηνιή θαη δχν ςεθία γηα δνρεία πίεζεο κηθξφηεξα απφ 1kg. Ζ επηζήκαλζε απηή δελ απαηηείηαη γηα δνρεία πίεζεο ηνπ UN 1965, κείγκα αεξίνπ πδξνγνλάλζξαθα, πγξνπνηεκέλν, ε.α.ν., (g)σν ειάρηζην εγγπεκέλν πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπ δνρείνπ πίεζεο ζε ρηιηνζηά αθνινπζνχκελν απφ ηα γξάκκαηα MM. Ζ επηζήκαλζε απηή δελ απαηηείηαη γηα δνρεία πίεζεο γηα UN 1965, κείγκα αεξίνπ πδξνγνλάλζξαθα, πγξνπνηεκέλν, ε.α.ν., νχηε γηα δνρεία πίεζεο κε ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ κηθξφηεξε ή ίζε κε 1 lt ή γηα ζχλζεηνπο θπιίλδξνπο ή γηα θιεηζηά θξπνγεληθά δνρεία, (h)ηελ πεξίπησζε δνρείσλ πίεζεο γηα ζπκπηεζκέλα αέξηα, UN 1001, αθεηπιέλην, δηαιπκέλν θαη UN 3374, αθεηπιέλην, αδηάιπην, ε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζε bar, κεηά απφ ηα γξάκκαηα PW. ηελ πεξίπησζε θιεηζηψλ θξπνγεληθψλ δνρείσλ, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο, κεηά απφ ηα γξάκκαηα MAWP, (i)ζ ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ ηνπ δνρείνπ ζε ιίηξα, αθνινπζνχκελε απφ ην γξάκκα L. ηελ πεξίπησζε δνρείσλ πίεζεο γηα πγξνπνηεκέλα αέξηα ε ρσξεηηθφηεηα ζε λεξφ ζε ιίηξα ζα εθθξάδεηαη κε ηξία ζεκαληηθά αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην ηειεπηαίν ςεθίν. Δάλ ε ηηκή ηεο ειάρηζηεο ή ηεο θαλνληθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε λεξφ είλαη αθέξαηα, ηα ςεθία κεηά ηελ ππνδηαζηνιή κπνξνχλ λα παξαιείπνληαη, (j)ηελ πεξίπησζε δνρείσλ πίεζεο γηα UN 1001, αθεηπιέλην, δηαιπκέλν, ην ζχλνιν ηνπ βάξνπο ηνπ άδεηνπ δνρείνπ, ησλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ αθαηξνχληαη θαηά ηε πιήξσζε, ησλ επηθαιπκκάησλ, 50

51 ηνπ πνξψδνπο πιηθνχ, ηνπ δηαιχηε θαη ηνπ ρξσκαηηθνχ αεξίνπ εθθξαζκέλν ζε ηξία ζεκαληηθά αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηξνγγπινπνηεκέλν ζην ηειεπηαίν ςεθίν, αθνινπζνχκελν απφ ηα γξάκκαηα KG. Σνπιάρηζηνλ έλα δεθαδηθφ ςεθίν ζα εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ππνδηαζηνιή. Γηα δνρεία πίεζεο κηθξφηεξα απφ 1 kg, ην βάξνο ζα εθθξάδεηαη ζε δχν ζεκαληηθά αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηξνγγπινπνηεκέλν ζην ηειεπηαίν ςεθίν, (k)ηελ πεξίπησζε δνρείσλ πίεζεο γηα UN 3374, αθεηπιέλην, αδηάιπην, ην ζχλνιν ηνπ βάξνπο ηνπ άδεηνπ δνρείνπ, ησλ εμαξηεκάησλ πνπ δελ αθαηξνχληαη θαηά ηε θφξησζε, ησλ επηθαιπκκάησλ, ηνπ πνξψδνπο πιηθνχ, ηνπ δηαιχηε θαη ηνπ ρξσκαηηθνχ αεξίνπ εθθξαζκέλν ζε ηξία ζεκαληηθά αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηξνγγπινπνηεκέλν ζην ηειεπηαίν ςεθίν, αθνινπζνχκελν απφ ηα γξάκκαηα KG. Σνπιάρηζηνλ έλα δεθαδηθφ ςεθίν ζα εκθαλίδεηαη κεηά ηελ ππνδηαζηνιή. Γηα δνρεία πίεζεο κηθξφηεξα απφ 1 kg, ην βάξνο ζα εθθξάδεηαη ζε δχν ζεκαληηθά αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηξνγγπινπνηεκέλν ζην ηειεπηαίν ςεθίν. Οη αθφινπζεο θαηαζθεπαζηηθέο επηζεκάλζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη: (l)σππνπνίεζε ηνπ ζπεηξψκαηνο ηνπ θπιίλδξνπ (π.ρ. 25E). Ζ επηζήκαλζε απηή δελ απαηηείηαη γηα δνρεία πίεζεο ηνπ UN 1965, κείγκα αεξίνπ πδξνγνλάλζξαθα, πγξνπνηεκέλν, ε.α.ν. θαη γηα θιεηζηά θξπνγεληθά δνρεία, (m) Σν ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηαρσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Όηαλ ε ρψξα θαηαζθεπήο δελ είλαη ίδηα κε ηε ρψξα έγθξηζεο, ηφηε πξηλ απφ ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα πξνεγνχληαη νη ραξαθηήξεο αλαγλψξηζεο ηεο ρσξαο θαηαζθεπήο ψο θαζνξίδεηαη απφ ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε δηεζλή θπθινθνξία. Σν ζήκα ηεο ρψξαο θαη ην ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζα δηαρσξίδνληαη κε θελφ ή θάζεην ( / ), (n)σν ζεηξηαθφ αξηζκφ πνπ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, (o)ηελ πεξίπησζε ραιχβδηλσλ δνρείσλ πίεζεο θαη ζχλζεησλ δνρείσλ πίεζεο κε ραιχβδηλε επέλδπζε πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά αεξίσλ κε θίλδπλν αληίδξαζεο πδξνγφλνπ, ην γξάκκα H πνπ δειψλεη ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ ράιπβα ( βιέπε ISO :1997). Δπηζήκαλζε κε-επαλαπιεξνύκελσλ δνρείσλ πίεζεο: 1) Σα κε-επαλαπιεξνχκελα δνρεία πίεζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαζαξά θαη επαλάγλσζηα κε ηα ζήκαηα πηζηνπνίεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο. Απηέο νη ελδείμεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζηαζεξά (π.ρ. ηππσκέλεο, ή ραξαγκέλεο) πάλσ ζην δνρείν πίεζεο. Δθηφο εάλ είλαη δηάηξεηεο, νη επηζεκάλζεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην πάλσ κέξνο, άλσ άθξν ή ζην ιαηκφ ηνπ δνρείνπ πίεζεο, ή πάλσ ζε θάπνην ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν εμάξηεκα ηνπ δνρείνπ πίεζεο (π.ρ. ζπγθνιιεκέλν ζηεθάλη). Δθηφο ηεο "ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΔΜΙΘΔΙ" επηζήκαλζεο, ην ειάρηζην κέγεζνο ησλ επηζεκάλζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη 5mm γηα δνρεία πίεζεο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ή ίζε κε 140mm θαη 2.5mm γηα δνρεία πίεζεο κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 140mm. Σν ειάρηζην κέγεζνο ηεο "ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΔΜΙΘΔΙ" επηζήκαλζεο ζα πξέπεη λα είλαη 5 mm. 2)Οη επηζεκάλζεηο ησλ έσο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε εμαίξεζε ηα (f), (g) θαη (l). Ο ζεηξηαθφο αξηζκφο (n) κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ αξηζκφ παξηίδαο. Δπηπξζζέησο, νη ιέμεηο "ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΔΜΙΘΔΙ" ζε γξάκκαηα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 5 mm 51

52 απαηηνχληαη. 3)Οη απαηηήζεηο ηεο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη. 4 ) Άιιεο επηζεκάλζεηο επηηξέπνληαη δεδνκέλνπ φηη γίλνληαη ζε πεξηνρέο ρακειήο ηάζεο άιιεο απφ ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη δελ έρνπλ κέγεζνο ή βάζνο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη επηδήκηεο ζπγθεληξψζεηο ηάζεσλ. Σέηνηεο επηζεκάλζεηο δε ζα πξέπεη λα αληηηίζεληαη ζηηο απαηηνχκελεο επηζεκάλζεηο. 3.6 Πξνϋπνζέζεηο,πξόηππα θαη θξηηήξηα εξγαζηεξίσλ πνπ παξέρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζπζθεπαζηώλ θαηα ADR: Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη δσζεί θακία επίζεκε άδεηα γηα εξγαζηήξηα ειέγρσλ θαη πηζηνπνίεζεο ζπζθεπαζηψλ θαηά ADR απν ην ΔΤΓ (Δζληθφ Τζηεκα Γηαπίζηεπζεο) ζηελ Διιάδα. Οη πξνππνζέζεηο γηα ηα εξγαζηήξηα βξίζθνληαη ζην θεθάιαην ηνπ ADR ην νπνίν ιέεη: Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εθηηκήζεσλ ηεο ζπκκφξθσζεο, ηηο πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο, θαζψο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ζ αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη ηνπο νξγαληζκνχο ειέγρνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ηηο πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο, έθηαθηνπο ειέγρνπο θαη ηελ επηηήξεζε ηεο ππεξεζίαο ειέγρνπ εληφο ηεο επηρείξεζεο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν Ζ αξκφδηα αξρή εμαζθαιίδεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θνξέσλ ειέγρνπ θαη αλαθαιεί ή λα πεξηνξίζνπλ ηε δεδνκέλε έγθξηζε, εθφζνλ δηαπηζηψλεη φηη έλαο αλαγλσξηζκέλνο νξγαληζκφο δελ είλαη πιένλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ έγθξηζε θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ή δελ αθνινπζεί ην δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ADR Δάλ ε έγθξηζε αλαθιεζεί ή θιεηζηή ή φηαλ ν νξγαληζκφο ζηακάηεζε ηε δξαζηεξηφηεηα, ε αξκφδηα αξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αξρεία ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο απφ άιιν νξγαληζκφ ή θαζίζηαληαη δηαζέζηκα Ο νξγαληζκφο ειέγρνπ: (Α) Να δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ κε κηα νξγαλσηηθή δνκή, ηθαλή, εθπαηδεπκέλν, ηθαλφ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά ηερληθέο ιεηηνπξγίεο ηεο. (Β) Να δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε θαηάιιειεο θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ. (Γ) ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν ακεξφιεπην θαη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ θάζε επηξξνή πνπ κπνξεί λα ηελ εκπνδίδεη λα ην πξάμνπλ. (Γ) Δμαζθάιηζε ηεο εκπνξηθήο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη άιια φξγαλα. (Δ) Γηαηήξεζε ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζψκαηνο επηζεψξεζεο θαη αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίεο. (η) Να δηαζέηεη έλα ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 52

53 (Ε) εμαζθαιίδεη φηη εθηεινχληαη νη δνθηκέο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθφ πξφηππν θαη ζηελ ADR. Καη (Ζ) λα δηαζέηνπλ κηα απνηειεζκαηηθή θαη θαηάιιειε έθζεζε θαη έλα ζχζηεκα θαηαγξαθήο, ζχκθσλα κε ην Ο νξγαληζκφο ειέγρνπ πξέπεη επηπιένλ λα είλαη δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξφηππν EN ISO / IEC 17020:2004, φπσο θαζνξίδεηαη ζην θαη TA4 θαη TT9 ηνπ Έλαο νξγαληζκφο ειέγρνπ πνπ αξρίδεη κηα λέα δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα εγθξηζεί πξνζσξηλά. Πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή νλνκαζία, ε αξκφδηα αξρή εμαζθαιίδεη φηη ν νξγαληζκφο ειέγρνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO / IEC 17020:2004. Ο νξγαληζκφο ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη δηαπηζηεπκέλν θαηά ην πξψην έηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη απηή ηε λέα δξαζηεξηφηεηα Γηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ΖΜΔΗΧΖ: ηελ ελφηεηα απηή, «αξκφδην φξγαλν»: ν νξγαληζκφο έρεη αλαηεζεί ζην γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δνρεία πίεζεο, , φηαλ γηα ηελ έγθξηζε κε ΟΖΔ δνρεία πίεζεο θαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο θαη TA4 TT9 ηνπ Γεληθέο δηαηάμεηο Οη δηαδηθαζίεο ηνπ ζεκείνπ εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζην , φηαλ γηα ηελ έγθξηζε κε ΟΖΔ δνρεία πίεζεο θαη ζχκθσλα κε TA4 θαη TT9 ηεο θαηά ηελ έγθξηζε δεμακελέο, νρήκαηα ζπζηνηρίαο θαη MEGCs. Οη δηαδηθαζίεο ζην ζεκείν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζην γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δνρεία πίεζεο ε θάζε αίηεζε γηα (Α) Ζ έγθξηζε ηχπνπ ζχκθσλα κε ην ή (Β) Ζ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ην θαη ηελ αξρηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκή ζχκθσλα κε ην ή (Γ) Ζ πεξηνδηθή επηζεψξεζε θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ην θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αηηνχληα κε έλα θαη κφλν αξκφδηα αξρή, ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ή απφ εγθεθξηκέλν νξγαληζκφ ειέγρνπ ηεο επηινγήο ηνπ Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: (Α) Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο (Β) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζην νπνίν ν αηηψλ δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο, ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή? (Γ) γξαπηή δήισζε φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε αξκφδηα αξρή, ηνλ 53

54 αληηπξφζσπφ ηνπ ή θνξέα ειέγρνπ (Γ) Ζ ζρεηηθή ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ θαζνξίδνληαη ζην (Δ) Μία δήισζε πνπ επηηξέπεη ε αξκφδηα αξρή, ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ή ηνλ επηζεψξνχληα νξγαληζκφ λα έρεη πξφζβαζε γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο, ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηεο παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ κπνξεί λα απνδείμεη θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ αξκφδηα αξρή ή θαη 'εμνπζηνδφηεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ην ζψκα ηνπ ειέγρνπ κε ν αηηψλ κπνξεί λα ζπζηήζεη ππεξεζία επηζεψξεζεο πνπ κπνξεί λα εθηειεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ, φηαλ απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ή Έγθξηζε ηχπνπ Ο αηηψλ: (Α) ηελ πεξίπησζε ησλ δνρείσλ πίεζεο, ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ δεηγκάησλ αληηπξνζσπεπηηθφ ζψκα ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγσγήο. Ο αξκφδηνο θνξέαο κπνξεί λα δεηήζεη θαη άιια δείγκαηα εθφζνλ ην απαηηεί ην πξφγξακκα δνθηκψλ (Β) ηελ πεξίπησζε δεμακελψλ, ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ κε ζπζζσξεπηή ή MEGCs, δίλεη πξφζβαζε ζην πξσηφηππν γηα ηηο δνθηκέο ηχπνπ Ο αξκφδηνο θνξέαο πξέπεη: (Α) εμεηάδεη ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην λα εμαθξηβψζεη φηη ην ζρέδην είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ADR, θαη ην πξσηφηππν ή ην πξσηφηππν έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ν ζρεδηαζκφο (Β) Δθηειέζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ καξηχξσλ ηνπο ειέγρνπο πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη ηεο ADR, γηα λα πξνζδηνξηζηεί φηη νη δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη θαη πιεξνχληαη, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινχζεζε ν θαηαζθεπαζηήο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο (Γ) Διέγμηε ην πηζηνπνηεηηθφ (-ά) πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πιηθνχ (-ά) θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ ADR (Γ) θαηά πεξίπησζε, εγθξίλεη ηνπο ηξφπνπο κφληκεο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ εμαξηεκάησλ ή εμαθξηβψλεη φηη πξνεγνπκέλσο έρνπλ εγθξηζεί, θαη βεβαησζείηε φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο δηαζέηεη ηα πξνζφληα ή έρεη εγθξηζεί (Δ) Να ζπκθσλήζεη κε ηνλ αηηνχληα γηα ηνλ εληνπηζκφ ζέζεο θαη δνθηκψλ, φηαλ νη έιεγρνη θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πξέπεη λα δηεμαρζνχλ. Ο αξκφδηνο θνξέαο ζπληάζζεη έθζεζε εμέηαζεο ηχπνπ ζηνλ αηηνχληα ε πεξίπησζε πνπ ν ηχπνο πιεξνί φιεο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ε αξκφδηα αξρή, ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ ή ηνλ θνξέα επηζεψξεζεο, εθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 54

55 (Α) Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εθδφηε (Β) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή (Γ) Ζ αλαθνξά ζην θείκελν ηεο ζπκθσλίαο ADR θαη ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ηχπνπ (Γ) Οη απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμεηάζεηο (Δ) Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ ηχπνπ θαη ηελ παξαιιαγή, φπσο νξίδνληαη απφ ην ζρεηηθφ πξφηππν Καη (η) Ζ αλαθνξά ζηελ έθζεζε εμέηαζεο. Ο θαηάινγνο ησλ ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ πξνζαξηψληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ (βιέπε ) Δπνπηεία ηεο θαηαζθεπήο Ζ δηαδηθαζία παξαζθεπήο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε έξεπλα απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ην πξντφλ έρεη παξαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο έγθξηζεο ηχπνπ Ο αηηψλ ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ADR θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο ηχπνπ θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο Ο αξκφδηνο θνξέαο πξέπεη: (Α) λα επαιεζεχεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ θαζνξίδνληαη ζην (Β) Βεβαησζείηελεηαη φηη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο παξάγεη πξντφληα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ ηζρχεη γη 'απηφ (Γ) Δπηβεβαηψλεη ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ειέγρεη ην πηζηνπνηεηηθφ ησλ πιηθψλ θαηά ηε ζπγγξαθή (Γ) θαηά πεξίπησζε, λα ειέγρεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο δηαζέηεη ηα πξνζφληα ή έρεη εγθξηζεί (Δ) Να ζπκθσλήζεη κε ηνλ αηηνχληα ηνλ ηφπν φπνπ νη έιεγρνη θαη νη απαξαίηεηεο δνθηκέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ Καη (η) θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο Αξρηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκέο Ο αηηψλ: (Α) ηνπνζεηεί ηα ζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ADR Καη (Β) Σα Πξνκήζεπεη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο ηερληθήο ηεθκεξίσζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην

56 Ο αξκφδηνο θνξέαο πξέπεη: (Α) λα εθηειεί ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί φηη ην πξντφλ έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηχπνπ θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (Β) ειέγρεη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ παξέρνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξέηεζεο θαηά ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξέηεζεο (Γ) εθδίδεη κηα αξρηθή έθζεζε επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ ζηνλ αηηνχληα ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκεξείο δνθηκέο θαη επαιεζεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα επαιεζεπκέλα ηερληθφ θάθειν Καη (Γ) λα ζπληάζζεη γξαπηφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαζθεπή θαη ηελ ηνπνζεηεί ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ, φηαλ ε παξαγσγή πιεξνί ηηο δηαηάμεηο. Σν πηζηνπνηεηηθφ θαη ε έθζεζε απηή κπνξεί λα θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ (πηζηνπνηεηηθφ νκάδα ή έθζεζε) Σν πηζηνπνηεηηθφ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: (Α) Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρεηηθνχ νξγαληζκνχ (Β) ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο, αλ δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο (Γ) Κάζε αλαθνξά ζηελ έθδνζε ηεο ADR θαη ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αξρηθή επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο (Γ) Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ (Δ) Σα ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ επηζεσξνχκελνπ πξντφληνο (-σλ), ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ ζεηξάο ή γηα κε επαλαπιεξψζηκεο θηάιεο ηνλ αξηζκφ ηεο παξηίδαο Καη (η) Σνλ αξηζκφ έγθξηζεο ηχπνπ Πεξηνδηθφο έιεγρνο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο Ο αξκφδηνο θνξέαο πξέπεη: (Α) λα εθηειεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηεθκεξίσζε (Β) ηε δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ θαη ησλ καξηχξσλ ηηο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο (Γ) εθδίδεη εθζέζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ, ε νπνία κπνξεί λα θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία Καη (Γ) εμαζθαιίδεη φηη εθαξκφδνληαη νη αλαγθαίεο επηζεκάλζεηο Παξαθνινχζεζε ησλ in-house ππεξεζία επηζεψξεζεο ηεο πξνζθεχγνπζαο Ο αηηψλ: 56

57 (Α) Να γίλεη κηα ππεξεζία επηζεψξεζεο in-house κε έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο ηεθκεξηψλεηαη ζην θαη ππφθεηηαη ζε επηηήξεζε (Β) Δθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα κεξηκλά ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ (Γ) δηνξίδεη εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλφ πξνζσπηθφ γηα ηελ ππεξεζία επηζεψξεζεο in-house Καη (Γ) λα επηζέηνπλ ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ, θαηά πεξίπησζε Ο νξγαληζκφο ειέγρνπ δηελεξγεί κηα αξρή ειέγρνπ. Αλ ηθαλνπνηείηαη ν νξγαληζκφο ειέγρνπ εθδίδεη άδεηα γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. Οη αθφινπζεο δηαηάμεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη: (Α) Απηφο ν έιεγρνο επηβεβαηψλεη φηη νη επηζεσξήζεηο θαη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ην πξντφλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ADR (Β) Ο θνξέαο επηζεψξεζεο κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ ππεξεζία ειέγρνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηηνχληα λα ηνπνζεηεί ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ ζε θάζε εγθεθξηκέλν πξντφλ (Γ) Ζ άδεηα κπνξεί λα αλαλεσζεί κεηά απφ έλα ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ απφ ηε ιήμε. Ζ λέα πεξίνδνο ηζρχνο ζα αξρίδεη κε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο Καη (Γ) Οη ειεγθηέο ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αξκφδηα λα δηελεξγήζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο Ο νξγαληζκφο ειέγρνπ δηελεξγεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο γηα λα βεβαησζείηε φηη ν αηηψλ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. Οη αθφινπζεο δηαηάμεηο πξέπεη λα πιεξνχληαη: (Α) ηνπιάρηζηνλ δχν έιεγρνη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηάζηεκα 12 κελψλ (Β) Ο θνξέαο επηζεψξεζεο κπνξεί λα απαηηήζεη επηπιένλ επηζθέςεηο, ζε ηερληθέο αιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, λα πεξηνξίδνπλ ή λα απαγνξεχνπλ ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δνθηκέο πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ ηνλ αηηνχληα (Γ) Ο θνξέαο επηζεψξεζεο πξέπεη λα αμηνινγεί νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο θαη απνθαζίδεη αλ ην ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ ή θαηά πφζνλ απαηηείηαη πιήξεο επαλαμηνιφγεζε (Γ) Οη ειεγθηέο ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη αξκφδηα λα δηελεξγήζεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο Καη (Δ) Ο θνξέαο επηζεψξεζεο παξέρεη ζηνλ αηηνχληα έθζεζε γηα ηελ επίζθεςε ή ειέγρν θαη, εάλ κηα δνθηκή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, κε κηα έθζεζε δνθηκψλ ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ κεξηκλνχλ ψζηε λα ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα. Δάλ δελ ιεθζνχλ δηνξζσηηθά κέηξα ζε εχζεην ρξφλν, ν νξγαληζκφο αλαζηέιιεη ή αλαθαιεί ηελ άδεηα γηα ηελ ππεξεζία επηζεψξεζεο in-house γηα λα δηεμάγεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο αλαζηνιήο ή αλάθιεζεο πξέπεη λα δηαβηβαζηεί ζηελ αξκφδηα αξρή. Μηα έθζεζε πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ αηηνχληα αηηηνινγψληαο ιεπηνκεξψο ηηο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ ηνλ νξγαληζκφ ειέγρνπ. 57

58 Έγγξαθα Ο ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη λα αμηνινγείηαη ε πηζηφηεηα πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο Σα έγγξαθα γηα ηελ έγθξηζε ηχπνπ Ο αηηψλ ππνβάιιεη θαηά πεξίπησζε: (Α) Ο θαηάινγνο ησλ πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή (Β) Μηα πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ (Γ) Οη νδεγίεο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ζηήιε ηνπ Πίλαθα Α ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 ή ηνλ θαηάινγν ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πξνο κεηαθνξά πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά κε ηα πξντφληα (Γ) ζρέδην γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ζρέδηα (Δ) Σα ιεπηνκεξή ζρέδηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο ππνινγηζκνχο, ηνπ πξντφληνο, ν εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο, ην δνκηθφ εμνπιηζκφ, ε ζήκαλζε ή / θαη ηε ζήκαλζε απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο (η) Οη ζεκεηψζεηο ππνινγηζκψλ, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα (Ε) Ο θαηάινγνο ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξέηεζεο θαη ηα ζρεηηθά ηερληθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαζψο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο αλαθνχθηζεο αλ ρξεηάδεηαη (Ζ) Ο θαηάινγνο ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη ζην ηππνπνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε ηκήκα, ππνκέξνο, θφδξα, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ δνκηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ ή ηελ αληίζηνηρε δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ADR (Θ) Ζ εγθεθξηκέλε πξνζφλ ηεο δηαδηθαζίαο κφληκεο έληαμεο (Η) Ζ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο Καη (Κ) Οη δηαδηθαζίεο, νη πεξηγξαθέο θαη ηα αξρεία φισλ ησλ ζρεηηθψλ δνθηκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξφηππα ή ADR γηα ηελ έγθξηζε ηχπνπ γηα ηελ θαηαζθεπή Σα έγγξαθα γηα ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο Ο αηηψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: (Α) Σα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην (Β) Οη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ δνθηκήο (Γ) Σα αξρεία θαηαζθεπήο (Γ) Ζ εγθεθξηκέλε πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ κφληκσλ θνξέσλ πνπ ελψλεη 58

59 (Δ) Ζ εγθεθξηκέλε πξνζφληα ησλ κε θαηαζηξνθηθψλ θνξείο δνθηκήο (η) Οη εθζέζεηο ησλ θαηαζηξνθηθέο θαη κε θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο (Ε) Σα αξρεία ζεξκηθή επεμεξγαζία Καη (Ζ) Σα αξρεία βαζκνλφκεζεο Σα έγγξαθα γηα ηελ αξρηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκέο Ο αηηψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: (Α) Σα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζην θαη ? (Β) Σα πηζηνπνηεηηθά χιε ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη θάζε επηκέξνπο ηκήκαηα? (Γ) Οη δειψζεηο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη πιηθνχ πνπ πηζηνπνηεηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ εμππεξέηεζεο Καη (Γ) Ζ δήισζε ζπκκφξθσζεο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ έγθξηζε ηχπνπ Σα έγγξαθα ησλ πεξηνδηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο Ο αηηψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: (Α) Γηα δνρεία πίεζεο, ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο θαηά ηνπο ειέγρνπο θαηαζθεπήο θαη πεξηνδηθή θαη δνθηκέο πξνηχπσλ, ψζηε λα απαηηήζεη (Β) Γηα δεμακελέο: (Γ) ηα αξρεία δεμακελή Καη (Γ) έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ γηα Σα έγγξαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ επηζεψξεζεο in-house Ο αηηψλ ηελ ππεξεζία επηζεψξεζεο-house ζα δηαζέζεη ην θάθειν ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, θαηά πεξίπησζε: (Α) Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο (Β) Ζ ζρεηηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκή, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ? (Γ) ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο, ζηνηρεία δνθηκψλ, ζηνηρεία βαζκνλφκεζεο θαη πηζηνπνηεηηθά (Γ) Ζ δηαρείξηζε πειαηψλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ην (Δ) Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ πειάηε θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 59

60 πιεξνχληαη (η) Ζ δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη ηελ αλαζεψξεζή ηνπο (Ε) Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ Καη (Ζ) Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο γηα ηνπο απαζρνινπκέλνπο Σα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη, ε νπνία εγθξίζεθε, επηζεσξνχληαη θαη λα δνθηκάδνληαη ζχκθσλα κε πξφηππα Οη απαηηήζεηο ηεο ζεσξείηαη φηη ηεξνχληαη εάλ εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ πξφηππα, σο ζρεηηθά: Δθαξκνζηέν εδαθίνπ θαη αλαθνξέο ζθέςε ηίηιν ηνπ εγγξάθνπ κε EN 12972:2007 Γεμακελέο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ - Έιεγρνο, επηζεψξεζε θαη ζήκαλζε κεηαιιηθψλ δεμακελψλ 60

61 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: 4.1 Δκπιεθόκελνη ζηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ: 1)Οη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηέρνλησλ γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ είλαη: Οη ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΩΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ : παξαθάησ: 2)Οη θχξηνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ είλαη νη α)απνζηνιέαο. : (a), (b) 61

62 3, (c) ) εγ, (d), (e) εκπνξεπκαηνθηβ καηα θ. ηνπ θνξ Αλ ν απνζηνι. απν. β)μεηαθνξέαο : (a), (b), (c), θιπ., (d), (e), (f), (g) 62

63 .. πιεξνθ..,.,. η. γ)παξαιήπηεο ζνβ. : (a), (b) : 63

64 . δ)φνξησηήο : (a), (b), (c), (d), (e). ε)πζθεπαζηήο (a), : (b). ζη)πιεξσηήο (a), (b) μ, δε (c), (d), (e) 64

65 (f),, (g), (h). (i) ). (j) 7.3. δ)υεηξηζηήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ-δεμακελώλ/θνξεηώλ δεμακελώλ : (a), (b), (c). Οη παξαπάλσ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη απν ηνλ ADR θαη απν ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ δηαζρίδνπλ ε παξαιακβάλνπλ ην εκπφξεπκα.απηεο νη ππνρξεψζεηο νξίδνληαη 4.2 Δπηινγή θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο γηα κεηαθνξά(θσδηθνπνίεζε) θαη ζήκαλζε θαηα ηελ κεηαθνξά: χκθσλα κε ηνλ ADR ζα πξέπεη αλάινγα ηελ θιάζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζέινπκε λα κεηαθέξνπκε ζα πξέπεη λα επηιερζεί θαηάιιειε ζπζθεπαζία(εγθεθξηκέλε απν θάπνην πηζηνπνηεκέλν εξγαζηήξην) ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ απηνχ.ζ θάζε ζπζθεπαζία έρεη ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε ε νπνία αλαγξάθεηαη πάλσ ηεο καδί κε ηηο ζρεηηθέο ζεκάλζεηο. 65

66 Παξαδείγκαηα: 1)Γηα ηελ κεηαθνξά βελδίλεο ζα ρξεηαζηνχκε έλα βπηίν ην νπνίν είλαη εγθεθξηκέλν απφ θάπνην εξγαζηήξην πηζηνπνίεζεο ADR θαζψο θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ θνξησεθθφξησζε ηνπ βπηίνπ, ν νδεγφο επίζεο ζα πξέπεη λα έρεη άδεηα γηα κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. 2)Γηα ηελ κεηαθνξά πγξαεξίνπ ζα ρξεηαζηνχκε εηδηθά δνρεία πηέζεσο ηα νπνία ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα, αθνχ ηα γεκίζνπκε ζα ηα θνξηψζνπκε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο θαη έπεηηα ν θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλνο νδεγφο ζα ηα κεηαθέξεη ζην πξννξηζκφ ηνπο. Σνπνζέηεζε πηλαθίδσλ(θεθάιαην 5 ADR): Γενικέρ διαηάξειρ Όπσο θαη φπνπ απαηηείηαη ζε απηφ ην Σκήκα ηνπ Κεθαιαίνπ, νη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, MEGCs, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ-δεμακελψλ, θνξεηψλ δεμακελψλ θαη νρεκάησλ. Οη επηζεκάλζεηο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηηθέηεο πνπ απαηηνχληαη ζηε ηήιε (5) θαη, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη, ζηε ηήιε (6) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην εκπνξεπκαηνθηβψηην, MEGC, εκπνξεπκαηνθηβψηην-δεμακελή, θνξεηή δεμακελή ή φρεκα θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη ζηελ Οη επηζεκάλζεηο ζα απεηθνλίδνληαη ζε θφλην αληίζεηνπ ρξψκαηνο, ή ζα έρνπλ νξηαθή γξακκή κε ηειείεο ή ζπλερή Γηα ηελ Κιάζε 1, νη νκάδεο ζπκβαηφηεηαο δελ πξέπεη λα παξαζέηνληαη ζηηο πηλαθίδεο, αλ ε κεηαθνξηθή κνλάδα ή ην εκπνξεπκαηνθηβψηην κεηαθέξεη νπζίεο ή είδε πνπ αλήθνπλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζπκβαηφηεηαο. Σα νρήκαηα ή ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ κεηαθέξνπλ νπζίεο ή είδε δηαθνξεηηθψλ ππνδηαηξέζεσλ πξέπεη λα θέξνπλ κφλν πηλαθίδεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ην ππφδεηγκα ηεο πην επηθίλδπλεο ππνδηαίξεζεο κε ηε ζεηξά: 1.1 (πην επηθίλδπλα), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (ιηγφηεξν επηθίλδπλα). Όηαλ νη 1.5 D νπζίεο κεηαθέξνληαη κε νπζίεο ή είδε ηεο Τπνδηαίξεζεο 1.2, ε κεηαθνξηθή κνλάδα ή ην εκπνξεπκαηνθηβψηην πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη σο Τπνδηαίξεζε 1.1. Οη πηλαθίδεο δελ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά εθξεθηηθψλ ηεο Τπνδηαίξεζεο 1.4, νκάδα ζπκβαηφηεηαο S Γηα ηελ Κιάζε 7, ε βαζηθή πηλαθίδα θηλδχλνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ππφδεηγκα No. 7D, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ Απηή ε πηλαθίδα δελ απαηηείηαη γηα νρήκαηα ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ κεηαθέξνπλ εμαηξνχκελεο ζπζθεπαζίεο θαη γηα κηθξά εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Όπνπ απαηηείηαη ηφζν νη εηηθέηεο φζν θαη νη πηλαθίδεο ηεο Κιάζεο 7 λα είλαη θνιιεκέλεο ζηα νρήκαηα, εκπνξεπκαηνθηβψηηα, MEGCs, εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο ή θνξεηέο δεμακελέο, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κία κεγελζπκέλε εηηθέηα ζρεηηθή κε ηελ απαηηνχκελε εηηθέηα ζηε ζέζε ηεο πηλαθίδαο Αξηζκ.7D γηα λα εμππεξεηήζεη θαη ηνπο δχν ζθνπνχο Δκπνξεπκαηνθηβψηηα, MEGCs, εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο, θνξεηέο δεμακελέο ή νρήκαηα πνπ πεξηέρνπλ εκπνξεχκαηα κε πεξηζζφηεξεο απφ κία Κιάζε, δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ κία δεπηεξεχoπζα επηζήκαλζε θηλδχλνπ, αλ ν θίλδπλνο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ επηζήκαλζε έρεη ήδε ππνδεηρζεί απφ κία πξσηεχνπζα ή δεπηεξεχνπζα επηζήκαλζε θηλδχλνπ. 66

67 Πηλαθίδεο νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηα κεηαθεξφκελα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, ή ηα ππφινηπα απηψλ, πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ή λα θαιπθζνχλ Τοποθέηηζη πινακίδων ζε εμποπεςμαηοκιβώηια, MEGCs, εμποπεςμαηοκιβώηιαδεξαμενέρ και θοπηηέρ δεξαμενέρ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απηό ην εδάθην δελ απεπζύλεηαη ζε θηλεηά ακαμώκαηα, εθηόο δεμακελώλ ζε θηλεηά ακαμώκαηα ή θηλεηά ακαμώκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ζπλδπαζκέλε νδηθή/ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά. Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη ζηηο δχν θαηαιήμεηο ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, MEGC, εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ-δεμακελή ή θνξεηή δεμακελή. Όηαλ ην εκπνξεπκαηνθηβψηην ή ε θνξεηή δεμακελή έρεη πνιιαπιά δηακεξίζκαηα θαη κεηαθέξεη δχν ή πεξηζζφηεξα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ζα απεηθνλίδνληαη θαηά κήθνο θάζε πιεπξάο ζηε ζέζε ησλ ζρεηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη κία πηλαθίδα απφ θάζε ηχπν ζα παξνπζηάδεηαη ζε θάζε πιεπξά θαη ζηηο δχν θαηαιήμεηο Τοποθέηηζη πινακίδων ζε οσήμαηα πος μεηαθέποςν εμποπεςμαηοκιβώηια, MEGCs, εμποπεςμαηοκιβώηια-δεξαμενέρ ή θοπηηέρ δεξαμενέρ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απηό ην εδάθην δελ απεπζύλεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ θηλεηά ακαμώκαηα άιια εθηόο από δεμακελέο ζε θηλεηά ακαμώκαηα ή από θηλεηά ακαμώκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε ζπλδπαζκέλε νδηθή/δηζεξνδξνκηθή κεηαθνξά. Γηα ηέηνηα νρήκαηα, βιέπε Αλ νη πηλαθίδεο πνπ είλαη θνιιεκέλεο ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, MEGCs, εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο ή θνξεηέο δεμακελέο δελ είλαη νξαηέο απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ κεηαθνξηθνχ νρήκαηνο, νη ίδηεο πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο ηφζν ζηηο δχν πιεπξέο φζν θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Γηαθνξεηηθά, θακία πηλαθίδα δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θνιιεκέλε ζην κεηαθνξηθφ φρεκα Τοποθέηηζη πινακίδων ζε οσήμαηα για σύμα μεηαθοπά, βςηιοθόπα οσήμαηα, οσήμαηα μεηαθοπάρ ζςζηοισίαρ δοσείων και οσήμαηα με αποζςνδεόμενερ δεξαμενέρ νρήκαηνο. Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ζην πίζσ κέξνο ηνπ Όηαλ ην βπηηνθφξν φρεκα ή ε απνζπλαξκνινγνχκελε δεμακελή πνπ κεηαθέξεηαη ζην φρεκα έρεη πνιιαπιά δηακεξίζκαηα θαη κεηαθέξεη δχν ή πεξηζζφηεξα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ζα απεηθνλίδνληαη θαηά κήθνο θάζε πιεπξάο ζηε ζέζε ησλ ζρεηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη κία πηλαθίδα απφ θάζε ηχπν ζα παξνπζηάδεηαη ζε θάζε πιεπξά ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Χζηφζν, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, αλ φια ηα δηακεξίζκαηα πξέπεη λα θέξνπλ ηηο ίδηεο πηλαθίδεο, νη πηλαθίδεο απηέο αξθεί λα απεηθνλίδνληαη κία θνξά κφλν θαηά κήθνο θάζε πιεπξάο θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Όηαλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πηλαθίδεο απαηηνχληαη γηα ην ίδην δηακέξηζκα, νη πηλαθίδεο απηέο ζα απεηθνλίδνληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο κεηαθνξάο ππνθείκελεο ζηελ παξνύζα νδεγία ή ζην ηέινο κίαο κεηαθνξάο ππνθείκελεο ζηελ παξνύζα νδεγία, ε δεμακελή ηνπ επηθαζύκελνπ νρήκαηνο δηαρσξίδεηαη από ην ξπκνπιθό ηεο πξνθεηκέλνπ λα θνξησζεί ζε πινίν ή ζε ζθάθνο 67

68 εζσηεξηθώλ πισηώλ κεηαθνξώλ, νη πηλαθίδεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ππνθαζήκελνπ νρήκαηνο Τοποθέηηζη πινακίδων ζε οσήμαηα πος μεηαθέποςν μόνο κόλα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απηό ην εδάθην απεπζύλεηαη επίζεο ζηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ θηλεηά ακαμώκαηα θνξησκέλα κε θόια, εθηόο από ζπλδπαζκέλε νδηθή/ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά. Γηα ζπλδπαζκέλε νδηθή/ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά, βιέπε θαη Γηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ θφια πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο ή είδε ηεο Κιάζεο 1 (εθηφο απφ ηελ Τπνδηαίξεζε 1.4, νκάδα ζπκβαηφηεηαο S), νη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο Γηα νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ ξαδηελεξγά πιηθά ηεο Κιάζεο 7 ζε ζπζθεπαζίεο ή IBCs (άιιεο εθηφο ησλ εμαηξνπκέλσλ θφισλ), νη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο ζηηο δχν πιεπξέο θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο Τοποθέηηζη πινακίδων ζε κενά βςηιοθόπα οσήμαηα, οσήμαηα μεηαθοπάρ ζςζηοισιών δοσείων, MEGCs, εμποπεςμαηοκιβώηια δεξαμενέρ, θοπηηέρ δεξαμενέρ και κενά οσήμαηα και εμποπεςμαηοκιβώηια για σύμα μεηαθοπά Κελά βπηηνθφξα νρήκαηα, νρήκαηα κε απνζπλδεφκελεο δεμακελέο, νρήκαηα κεηαθνξάο ζπζηνηρηψλ δνρείσλ, MEGCs, εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο θαη θνξεηέο δεμακελέο αθάζαξηα θαη ρσξίο αθαίξεζε ησλ αεξίσλ, θαη θελά νρήκαηα θαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ρχκα κεηαθνξά, αθάζαξηα, πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα εθζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πηλαθίδεο γηα ην πξνεγνχκελν θνξηίν Πποδιαγπαθέρ για ηιρ πινακίδερ Δθηφο θαη αλ πξνθαζνξίδεηαη ζηελ γηα ηεο Κιάζεο 7 πηλαθίδεο, κία πηλαθίδα πξέπεη λα: (a) Μελ είλαη κηθξφηεξε απφ 250 mm επί 250 mm, κε κία γξακκή ηνπ ηδίνπ ρξψκαηνο θαζψο ν ζπκβνιηζκφο βξίζθεηαη 12.5mm απφ ηελ άθξε/πιεπξά θαη παξάιιεια κε απηή, (b) Αληηζηνηρεί κε ηελ εηηθέηα πνπ απαηηείηαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζε αλαθνξά κε ην ρξψκα θαη ην ζπκβνιηζκφ (βιέπε ), θαη (c) Απεηθνλίδεη ηνπο αξηζκνχο (θαη γηα ηα εκπνξεχκαηα ηεο Κιάζεο 1, ην γξάκκα ηεο νκάδαο ζπκβαηφηεηαο) γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ ππνδεηθλχνληαη ζηελ γηα ηελ αληίζηνηρε εηηθέηα, ζε ςεθία φρη κηθξφηεξα απφ 25 mm Ζ πηλαθίδα ηεο Κιάζεο 7 δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 250 mm πξνο 250 mm κε κία καχξε γξακκή ε νπνία λα βξίζθεηαη 5mm απφ ηελ άθξε/πιεπξά θαη παξάιιεια κε απηή θαη εηδάιισο είλαη φπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (Τπφδεηγκα Αξηζκ. 7D). Ο αξηζκφο "7" δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 25 mm ζε χςνο. Σν ρξψκα ηνπ θφληνπ ηνπ πάλσ κηζνχ ηεο επηζήκαλζεο πξέπεη λα είλαη θίηξηλν θαη ηνπ θάησ κηζνχ άζπξν, ην ρξψκα ηνπ ηξηθπιιηνχ θαη ηεο εθηχπσζεο πξέπεη λα είλαη καχξν. Ζ ρξήζε ηεο ιέμεο "ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ" ζην θάησ κηζφ είλαη πξναηξεηηθή έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ηε ρξήζε ηεο επηζήκαλζεο γηα λα επηδείμεη ηνλ θαηάιιειν UN γηα ηελ απνζηνιή. 68

69 Πηλαθίδα γηα ην ξαδηελεξγφ πιηθφ ηεο Κιάζεο 7 5 mm 10 mm MINIMUM MINIMUM DIMENSION 250 mm RADIOACTIVE (Αξηζκ.7D) χκβνιν (ηξηθχιιη): καχξν. Φφλην: πάλσ κηζφ θίηξηλν κε άζπξν πιαίζην, θάησ κηζφ άζπξν. 7 MINIMUM DIMENSION 250 mm Σν θάησ κηζφ ζα πξέπεη λα δείρλεη ηε ιέμε "ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ" ή ελαιιαθηηθά, φηαλ απαηηείηαη, ηνλ θαηάιιειν UN Αξηζκφ (βιέπε ) θαη ην ζρήκα "7" ζηελ θάησ γσλία Γηα δεμακελέο κε ρσξεηηθφηεηα φρη κεγαιχηεξ απφ 3m 3 θαη γηα κηθξά εκπνξεπκαηνθηβψηηα, νη πηλαθίδεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ εηηθέηεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Γηα ηηο Κιάζεηο 1 θαη 7, αλ ην κέγεζνο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο είλαη ηέηνηα ψζηε ν δηαζέζηκνο ρψξνο επηθαλείαο είλαη αλεπαξθήο γηα λα θνιιεζνχλ νη πξνθαζνξηζκέλεο πηλαθίδεο, νη δηαζηάζεηο ηνπο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζηα 100 mm ζε θάζε πιεπξά Δπηζήκαλζε κε πηλαθίδα ρξώκαηνο πνξηνθαιί Γενικέρ πποδιαγπαθέρ επιζήμανζηρ για πινακίδερ σπώμαηορ ποπηοκαλί Μεηαθνξηθέο κνλάδεο πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα πιηθά πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ δχν νξζνγψληεο πηλαθίδεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί πνπ αληαλαθινχλ, ζπκκνξθψζηκεο κε ηελ , ζε θάζεην επίπεδν. Πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο ε κία ζην κπξνζηηλφ θαη ε άιιε ζην πίζσ κέξνο ηεο κεηαθνξηθήο κνλάδαο, θη νη δχν θάζεηεο ζην δηακήθε άμνλα ηεο κεηαθνξηθήο κνλάδαο. Πξέπεη λα είλαη θαζαξά νξαηέο Όηαλ έλαο αξηζκφο αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε (20) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2, βπηηνθφξα, νρήκαηα κε ζπζηνηρίεο ή κεηαθνξηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο δεμακελέο πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ επηπιένλ ζηηο πιεπξέο ηεο θάζε δεμακελήο ή ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο ηεο δεμακελήο ή ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ νρήκαηνο κε ζπζηνηρίεο, θαζαξά νξαηέο θαη παξάιιεια ζην δηακήθε άμνλα ηνπ νρήκαηνο, πηλαθίδεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί παλνκνηφηππεο κε απηέο πνπ πξνθαζνξίζηεθαλ ζηελ Απηέο νη πηλαθίδεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ θαη ην UN φπσο ππνδεηθλχεηαη ζηηο ηήιεο (20) θαη (1) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 69

70 3.2 αληηζηνίρσο, γηα θάζε κία απφ ηηο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη ζηε δεμακελή ή ζην δηακέξηζκα ηεο δεμακελήο ή ζην ζηνηρείν ηνπ νρήκαηνο κε ζπζηνηρίεο Γηα βπηηνθφξα ή κεηαθνξηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο δεμακελέο πνπ κεηαθέξνπλ νπζίεο κε UN 1202, 1203 ή 1223, ή θαχζηκα αεξνπινΐαο ηαμηλνκεκέλα ππφ UN 1268 ή 1863, αιιά φρη άιιε επηθίλδπλε νπζία, νη ρξψκαηνο πνξηνθαιί πηλαθίδεο πνπ πξνθαζνξίδνληαη ζηελ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη θνιιεκέλεο εάλ νη πηλαθίδεο πνπ είλαη θνιιεκέλεο ζην κπξνζηηλφ θαη πίζσ κέξνο ζχκθσλα κε ηελ θέξνπλ ηνλ αλαγλσξηζηηθφ αξηζκφ θηλδχλνπ θαη ην UN πνπ πξνθαζνξίδεηαη γηα ηελ πην επηθίλδπλε κεηαθεξφκελε νπζία, π.ρ. ε νπζία κε ην ρακειφηεξν ζεκείν αλάθιεμεο Όηαλ έλαο αξηζκφο θηλδχλνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε (20) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2, κεηαθνξηθέο κνλάδεο θαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ κεηαθέξνπλ ρχκα επηθίλδπλεο ζηεξεέο νπζίεο ή ζπζθεπαζκέλν ξαδηελεξγφ πιηθφ κε έλα κφλν αξηζκφ UN ζε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαη θαλέλα άιιν επηθίλδπλν εκπφξεπκα, πξέπεη επηπιένλ λα επηδεηθλχνπλ ζηηο πιεπξέο ηεο θάζε κεηαθνξηθήο κνλάδαο ή εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, θαζαξά νξαηέο θαη παξάιιεια ζην δηακήθε άμνλα ηνπ νρήκαηνο, πηλαθίδεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί παλνκνηφηππεο κε απηέο πνπ πξνθαζνξίδνληαη ζηελ Απηέο νη πηλαθίδεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ θαη ην ππνδεηθλπφκελν UN ζηηο ηήιεο (20) θαη (1) αληηζηνίρσο ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 γηα θάζε κία απφ ηηο νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη ρχκα ζηε κεηαθνξηθή κνλάδα ή ζην εκπνξεπκαηνθηβψηην ή γηα ην ζπζθεπαζκέλν ξαδηελεξγφ πιηθφ πνπ κεηαθέξεηαη ππφ απνθιεηζηηθή ρξήζε ζηε κεηαθνξηθή κνλάδα ή ζην εκπνξεπκαηνθηβψηην Αλ νη πνξηνθαιί ρξψκαηνο πηλαθίδεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηηο θαη είλαη θνιεκκέλεο ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή ζηηο δεμακελέο εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ζε MEGCs ή ζε θνξεηέο δεμακελέο δελ είλαη θαζαξά νξαηέο έμσ απφ ην φρεκα κεηαθνξάο, νη ίδηεο πηλαθίδεο ζα πξέπεη λα θνιινχληαη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο Γηα κεηαθνξηθέο κνλάδεο πνπ κεηαθέξνπλ κφλν κία νπζία, νη πηλαθίδεο ρξψκαηνο πνξηνθαιί, πνπ πξνθαζνξίδνληαη ζηηο , θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεηαη φηη απηέο πνπ εθζέηνληαη ζην κπξνζηηλφ θαη πίζσ κέξνο, ζχκθσλα κε ηελ , θέξνπλ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ θαη ηνλ UN πνπ πξνθαζνξίδνληαη αληηζηνίρσο ζηηο ηήιεο (20) θαη (1) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ Οη απαηηήζεηο ησλ έσο είλαη επίζεο εθαξκφζηκεο ζηηο θελέο ζπλδεκέλεο ή απνζπλδεκέλεο δεμακελέο, εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο, MEGCs, θνξεηέο δεμακελέο θαη νρήκαηα κε ζπζηνηρίεο, αθαζάξηζηεο θαη ρσξίο λα έρνπλ αθαηξεζεί ηα αέξηα ή πνπ δελ έρνπλ απνιπκαλζεί θαζψο θαη θελά νρήκαηα θαη θελά εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ρχκα κεηαθνξά, αθάζαξηα Οη ρξψκαηνο πνξηνθαιί πηλαθίδεο νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηα κεηαθεξφκελα επηθίλδπλα αγαζά, ή ππνιείκκαηα απηψλ, πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ή λα θαιπθζνχλ. Αλ νη πηλαθίδεο είλαη θαιπκκέλεο, ην θάιπκκα πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθφ θαη λα παξακέλεη απνηειεζκαηηθφ κεηά ην πέξαο ησλ 15 ιεπηψλ πιήξνπο πεξηβνιήο απφ θσηηά Πποδιαγπαθέρ για ηιρ ποπηοκαλί σπώμαηορ πινακίδερ Οη πνξηνθαιί ρξψκαηνο πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη αληαλαθιαζηηθέο θαη λα έρνπλ 40 70

71 cm βάζε θη φρη ιηγφηεξν απφ 30 cm χςνο. Πξέπεη λα έρνπλ έλα καχξν πιαίζην φρη πεξηζζφηεξν απφ 15 mm θαξδχ. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν θαη λα εμαζθαιίδνπλ αλζεθηηθή ζήκαλζε. Ζ πηλαθίδα δελ ζα πξέπεη λα μεθνιιά απφ ηε βάζε - πιαίζην κεηά απφ ην πέξαο ησλ 15 ιεπηψλ πιήξνπο πεξηβνιήο απφ θσηηά.. Οη πνξηνθαιί ρξψκαηνο πηλαθίδεο κπνξνχλ λα ρσξίδνληαη ζηε κέζε ηνπο κε κία καχξε γξακκή πάρνπο 15mm. Αλ ην κέγεζνο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ νρήκαηνο είλαη ηέηνηα ψζηε ν δηαζέζηκνο ρψξνο επηθαλείαο είλαη αλεπαξθήο γηα λα θνιιεζνχλ απηέο νη ρξψκαηνο πνξηνθαιί πηλαθίδεο, νη δηαζηάζεηο ηνπο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζηα 300 mm γηα ηε βάζε, 120 mm γηα ην χςνο θαη 10 mm γηα ην καχξν πιαίζην. Γηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλεο ζηεξεέο νπζίεο ρχκα θαη γηα δεμακελέο εκπνξεπκαηνθηβψηηα, MEGCs θαη θνξεηέο δεμακελέο, νη πηλαθίδεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηηο , θαη κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη κε απηνθφιιεην θχιν, κπνγηά ή νπνηαδήπνηε άιιε ηζνδχλακε δηαδηθαζία. Απηή ε ελαιιαθηηθή ζήκαλζε ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη ζ απηφ ην ππν-ηκήκα κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζε αληνρή ζε θσηηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σν ρξώκα ησλ πνξηνθαιί πηλαθίδσλ ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ρξήζεο πξέπεη λα έρεη ρξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζα βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ ρξσκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ έλσζε ησλ παξαθάησ ζπληεηαγκέλσλ Υξσκαηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζηηο γσλίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ ρξσκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο x y Παξάγνληαο θσηεηλόηεηαο ηνπ αληαλαθιαζηηθνύ ρξώκαηνο: β > Κέληξν αλαθνξάο E, ζηαζεξή πεγή θσηόο C, θαλνληθή γσλία πξόζπησζεο 45, παξαηεξνύκελν ζε 0. πληειεζηήο έληαζεο αληαλάθιαζεο θσηεηλόηεηαο ζε γσλία θσηηζκνύ 5, παξαηεξνύκελν ζε 0.2 : όρη κηθξόηεξε ησλ 20 θεξίσλ αλά ινπμ αλά m Ο αξηζκφο αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ θαη ν UN πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ καχξα ςεθία 100 mm χςνπο θαη 15 mm πάρνο γξακκήο. Ο αξηζκφο αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ πξέπεη λα είλαη ραξαγκέλνο ζην πάλσ κέξνο ηεο πηλαθίδαο θαη ν UN ζην θάησ κέξνο. Πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ κία νξηδφληηα καχξε γξακκή, 15 mm πιάηνο γξακκήο, πνπ ζα εθηείλεηαη απφ ηε κία πιεπξά έσο ηελ άιιε ηεο πηλαθίδαο ζην κέζν ηνπ χςνπο (βιέπε ). Ο αξηζκφο αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ θαη ν UN πξέπεη λα είλαη αλεμίηεινη θαη λα παξακέλνπλ επαλάγλσζηνη κεηά απφ ην πέξαο ησλ 15 ιεπηψλ πιήξνπο πεξηβνιήο απφ θσηηα. 71

72 Παξάδεηγκα πηλαθίδαο ρξώκαηνο πνξηνθαιί κε αξηζκό αλαγλώξηζεο θηλδύλνπ θαη UN Αξηζκφο αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ (2 ή 3 πξνηαζζφκελα λνχκεξα φπνπ ρξεηάδεηαη πξηλ απφ ην γξάκκα X, βιέπε ) Αξηζκφο UN (4 λνχκεξα) Φφλην πνξηνθαιί. Πιαίζην, νξηδφληηα γξακκή θαη αξηζκνί καχξνη, πάρνπο 15 mm Οη επηηξεπφκελεο αλνρέο γηα ηηο δηαζηάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ππν-ηκήκα απηφ είλαη ±10% Η ζημαζία ηων απιθμών αναγνώπιζηρ κινδύνος Ο αξηζκφο αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ απνηειείηαη απφ δχν ή ηξεηο αξηζκνχο. Γεληθά, νη αξηζκνί ππνδεηθλχνπλ ηνπο αθφινπζνπο θηλδχλνπο: 2 Δθπνκπή αεξίνπ ιφγσ ηεο πίεζεο ή ρεκηθήο αληίδξαζεο 3 Δπθιεθηφηεηα πγξψλ (αηκψλ) θαη αεξίσλ ή απην-ζεξκαηλφκελσλ πγξψλ 4 Δπθιεθηφηεηα ζηεξεψλ ή απην-ζεξκαηλφκελσλ ζηεξεψλ 5 Ομεηδσηηθή (ππξνδπλακσηηθή) επίδξαζε 6 Σνμηθφηεηα ή θίλδπλνο κνιχλζεσο 7 Ραδηελέξγεηα 8 Γηαβξσηηθφηεηα 9 Κίλδπλνο απζφξκεηεο βίαηεο αληίδξαζεο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο θίλδπλνο απζόξκεηεο βίαηεο αληίδξαζεο καδί κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ 9 ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πηζαλόηεηα επαθόινπζνπ θηλδύλνπ από ηε θύζε κίαο νπζίαο ηνπ όπσο αληίδξαζε έθξεμεο, δηάζπαζε θαη πνιπκεξηζκόο, επαθόινπζν ηεο απειεπζέξσζεο αμηνζεκείσηεο ζεξκόηεηαο ή εύθιεθησλ θαη/ή ηνμηθώλ αεξίσλ. Γηπιαζηαζκφο αξηζκεηηθνχ ζπκβφινπ θαλεξψλεη αχμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ ήκα γηα νπζίεο ζε απμεκέλε ζεξκνθξαζία Βπηηνθφξα νρήκαηα, εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο, θνξεηέο δεμακελέο, εηδηθά νρήκαηα ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή εηδηθά εμνπιηζκέλα νρήκαηα ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ηα νπνία έλα 72

73 ζήκα γηα νπζίεο ζε απμεκέλε ζεξκνθξαζία απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή πξνδηαγξαθή 580 ζηε ζηήιε (6) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 πξέπεη λα θέξνπλ ζηηο δχν πιεπξέο θαη ζην πίζσ κέξνο γηα ηα νρήκαηα, θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη ζε θάζε θαηάιεμε γηα ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα, εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο θαη θνξεηέο δεμακελέο, έλα ζήκα ηξηγσληθνχ ζρήκαηνο κε κέγεζνο πιεπξψλ ην ιηγφηεξν 250 mm, ζε θφθθηλν ρξψκα, φπσο αλαπαξηζηάηαη παξαθάησ. 73

74 Γείγκαηα εηηθεηώλ ΚΛΑΖ 1 ΚΗΝΓΤΝΟ Δθξεθηηθέο νπζίεο ή είδε (Αξηζκ.1) Τπνδηαηξέζεηο 1.1, 1.2 θαη 1.3 χκβνιν (εθξεγλπφκελε βφκβα) : καχξν, θφλην : πνξηνθαιί, ρήκα 1 ζηε γσλία ηεο βάζεο (Αξηζκ.1.4) (Αξηζκ.1.5) (Αξηζκ.1.6) Τπνδηαίξεζε 1.4 Τπνδηαίξεζε 1.5 Τπνδηαίξεζε 1.6 Φφλην : πνξηνθαιί, ρήκαηα : καχξα, Οη αξηζκνί ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 30mm ζε χςνο θαη λα είλαη πεξίπνπ 5mm πάρνπο (γηα εηηθέηα κεγέζνπο 100mm x 100mm) ρήκα 1 ζηε γσλία ηεο βάζεο * * Υψξνο γηα ηελ ππνδηαίξεζε λα κέλεη θελφο αλ ν δεπηεξεχνλ θίλδπλνο είλαη εθξεθηηθά * Υψξνο γηα ηελ νκάδα ζπκβαηφηεηαο λα κέλεη θελφο αλ ν δεπηεξεχνλ θίλδπλνο είλαη εθξεθηηθά ΚΛΑΗ 2 ΚΙΝΓΤΝΟ Αέξηα (Αξηζκ.2.1) Δχθιεθηα αέξηα χκβνιν (θιφγα) : ιεπθφ ή καχξν (εθηφο αλ πξνβιέπεηαη γηα ζηελ (c)) Φφλην : θφθθηλν, ρήκα 2 ζηε γσλία ηεο βάζεο (Αξηζκ.2.2) Με εχθιεθηα, κε-ηνμηθά αέξηα χκβνιν (θχιηλδξνο αεξίνπ) : ιεπθφ ή καχξν Φφλην : πξάζηλν, ρήκα 2 ζηε γσλία ηεο βάζεο ΚΛΑΗ 3 ΚΙΝΓΤΝΟ Δχθιεθηα πγξά 74

75 (Αξηζκ.2.3) Σνμηθά αέξηα χκβνιν (λεθξνθεθαιή θαη νζηά ρηαζηί) καχξν Φφλην : ιεπθφ, ρήκα 2 ζηε γσλία ηεο βάζεο ΚΛΑΖ 4.1 ΚΗΝΓΤΝΟ Δχθιεθηα ζηεξεά, απηελεξγέο νπζίεο θαη απεπαηζζεηνπνηεκέλα εθξεθηηθά (Αξηζκ.3) ΚΛΑΖ 4.2 ΚΗΝΓΤΝΟ Οπζίεο ηθαλέο γηα απζφξκεηε θαχζε χκβνιν (θιφγα) : ιεπθφ ή καχξν Φφλην : θφθθηλν, ρήκα 3 ζηε γσλία ηεο βάζεο ΚΛΑΖ 4.3 ΚΗΝΓΤΝΟ Οπζίεο νη νπνίεο, ζε επαθή κε ην λεξφ, εθπέκπνπλ εχθιεθηα αέξηα (Αξηζκ.4.1) (Αξηζκ.4.2) (Αξηζκ.4.3) χκβνιν (θιφγα) καχξν Φφλην : ιεπθφ κε επηά θφθθηλεο θάζεηεο ξίγεο, ρήκα 4 ζηε γσλία ηεο βάζεο χκβνιν (θιφγα) καχξν Φφλην : πάλσ κηζφ ιεπθφ, θάησ κηζφ θφθθηλν ρήκα 4 ζηε γσλία ηεο βάζεο χκβνιν (θιφγα) καχξν ή ιεπθφ Φφλην : κπιε ρήκα 4 ζηε γσλία ηεο βάζεο ΚΛΑΖ 5.1 ΚΗΝΓΤΝΟ Ομεηδσηηθέο νπζίεο ΚΛΑΗ 5.2 ΚΙΝΓΤΝΟ Οξγαληθά ππεξνμείδηα (Αξηζκ.5.1) χκβνιν (θιφγα πάλσ απφ θχθιν) καχξν Φφλην : θίηξηλν, ρήκα 5.1 ζηε γσλία ηεο βάζεο (Αξηζκ.5.2) χκβνιν (θιφγα) καχξν ή ιεπθφ Φφλην : πάλσ κηζφ θφθθηλν, θάησ κηζφ θίηξηλν, ρήκα 5.2 ζηε γσλία ηεο βάζεο ΚΛΑΖ 6.1 ΚΗΝΓΤΝΟ Σνμηθέο νπζίεο (Αξηζκ.6.1) Σνμηθά αέξηα χκβνιν (λεθξνθεθαιή θαη νζηά ρηαζηί) καχξν Φφλην : ιεπθφ, ρήκα 6 ζηε γσλία ηεο βάζεο 75

76 ΚΛΑΖ 6.2 ΚΗΝΓΤΝΟ Μνιπζκαηηθέο νπζίεο ΚΛΑΖ 7 ΚΗΝΓΤΝΟ Ραδηελεξγό πιηθό (Αξηζκ.6.2) Ζ θάησ κηζή εηηθέηα κπνξεί λα θέξεη ηελ έλδεημε : ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΔ ΟΤΗΔ θαη ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ή δηαξξνήο ζα εηδνπνηείηαη ακέζσο ε Αξρή Γεκφζηαο Τγείαο χκβνιν (ηξεηο εκηζέιελνη επάλσ ζε θχθιν) θαη επηγξαθή : καχξν Φφλην : ιεπθφ, ρήκα 6 ζηε γσλία ηεο βάζεο (Αξηζκ. 7Α) (Αξηζκ. 7B) (Αξηζκ. 7C) Καηεγνξία Η Λεπθφ Καηεγνξία ΗI Κίηξηλν Καηεγνξία ΗΗI Κίηξηλν χκβνιν (ηξηθπιιηνχ) : καχξν Φφλην : ιεπθφ Κείκελν (ππνρξεσηηθφ) : καχξν ζην θάησ κηζφ ηεο εηηθέηαο ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΔΡΓΟΣΖΣΑ.. Μία θφθθηλε γξακκή ζα αθνινπζεί ηε ιέμε χκβνιν (ηξηθπιιηνχ) : καχξν Φφλην : πάλσ κηζφ θίηξηλν κε ιεπθφ πεξηζψξην, θάησ κηζφ ιεπθφ Κείκελν (ππνρξεσηηθφ) : καχξν ζην θάησ κηζφ ηεο εηηθέηαο ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΔΡΓΟΣΖΣΑ.. ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ρήκα 7 ζηε γσλία ηεο βάζεο ε καχξν θνπηί κε πεξίγξακκα : Γείθηεο κεηαθνξάο Γχν θφθθηλεο γξακκέο ζα Σξεηο θφθθηλεο γξακκέο αθνινπζνχλ ηε ιέμε ζα αθνινπζνχλ ηε ιέμε ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ΡΑΓΗΔΝΔΡΓΟ ρήκα 7 ζηε γσλία ηεο βάζεο (Αξηζκ. 7Δ) Κιάζε 7 ζράζηκν πιηθφ Φφλην : ιεπθφ Κείκελν (ππνρξεσηηθφ) : καχξν ζην πάλσ κηζφ ηεο εηηθέηαο : ΥΑΗΜΟ ε καχξν θνπηί κε πεξίγξακκα ζην θάησ κηζφ ηεο εηηθέηαο: ΚΡΗΗΜΟ ΓΔΗΚΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ρήκα 7 ζηε γσλία ηεο βάζεο 76

77 ΚΛΑΗ 8 ΚΙΝΓΤΝΟ Γηαβξσηηθέο νπζίεο ΚΛΑΖ 9 ΚΗΝΓΤΝΟ Γηάθνξεο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη είδε (Αξηζκ. 8) (Αξηζκ. 9) χκβνιν (πγξά, πνπ ρχλνληαη απφ γπάιηλα χκβνιν (επηά θάζεηεο ξίγεο ζην πάλσ κηζφ): δνρεία θαη πξνζβάιινπλ έλα ρέξη θαη έλα καχξν κέηαιιν) : καχξν Φφλην : ιεπθφ Φφλην : πάλσ κηζφ ιεπθφ ρήκα 9 ππνγξακκηζκέλν ζηε γσλία ηεο βάζεο θάησ κηζφ καχξν κε ιεπθφ πεξηζψξην ρήκα 8 ζηε γσλία ηεο βάζεο 77