βιβλιοθήκες: (TQM) στις Ι^^^^^^^^^^^^^Β Βασικές αρχές της ΔΟΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "βιβλιοθήκες: (TQM) στις Ι^^^^^^^^^^^^^Β Βασικές αρχές της ΔΟΠ"

Transcript

1 ΤΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η Διοίκηση Oi ^ιχής Ποιότητας (TQM) στις βιβλιοθήκες: η ποιότητα στην παταλογράφηση Ι^^^^^^^^^^^^^Β fl Συμφωνά με έναν γενικό ορισμό, η ποιότητα προσδιορίζεται ως «τρόπος διοίκησης του οργανισμού που επηρεάζει κάθε δραστηριότητα και κάθε διαδικασία» (Feiqenbaum, 1983). To ISO (BS ΕΝ 8402:1994) ορίζει την ποιότητα ως: «το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας, η οποία έχει σχέση με την ικανότητα της να ικανοποιεί εκφρασμένες και συναγόμενες ανάγκες», δηλαδή καταλληλότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Στο πλαίσιο της θεωρίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας-ΔΟΠ (Total Quality Management-TQM), ο κριτής της ποιότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, είναι αυτός στον οποίον απευθύνονται, δηλαδή ο καταναλωτής τους ή ο χρήστης τους. Τι είναι η TQM (ΔΟΠ) Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από έναν οργανισμό, με στόχο την ικανοποίηση ίων πελατών/χρηστών και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού με το μικρότερο δυνατό κόστος (Σπανός, 1993, σ. 22). Δεν είναι ένα πρόγραμμα. Είναι μια νέα «κουλτούρα», μια θεωρία μάνατζμεντ που στοχεύει στην αποτελεσματικότητα. Απαιτεί ολοκληρωτική δέσμευση απέναντι στην ικανοποίηση του πελάτη/χρήστη μέσα από την συνεχή βελτίωση. Εμπλέκονται κάθε μια ξεχωριστά αλλά και όλες μαζί οι δραστηριότητες και οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού. Οι πιο γνωστές θεωρίες για την ποιότητα των υπηρεσιών διατυπώθηκαν από τους W. Ε. Deming, J. Μ. Juran και P. J. Crosby. Βασικές αρχές της ΔΟΠ Ανεξάρτητα από πια προσέγγιση (μοντέλο Deming, κτλ.) θα επιλέξει να ακολουθήσει ένας οργανισμός για να αλλάξει ουσιαστικά το σύνολο των λειτουργιών του, όλες οι βασικές αρχές και προσεγγίσεις θα οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα, την επίτευξη της Ολικής Ποιότητας. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο του οργανισμού, η αποδοχή από την διοίκηση και τα στελέχη των λεγομένων βασικών αρχών της διοίκησης της ποιότητας, καθοδηγεί και επηρεάζει τις μετέπειτα αποφάσεις ή προτεραιότητες και η εφαρμογή της είναι αναγκαία σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Οι αρχές αυτές είναι: α) η δέσμευση της ηγεσίας, β) η έννοια του εσιοτερικού και εξωτερικού πελάτη και προμηθευτή, γ) η ικανοποίηση του πελάτη και η γνώση των απόψεων του, δ) η φιλοσοφία των μηδέν λαθών, ε) η αξιολόγηση το)ν υπηρεσιών και η υιοθέτηση δεικτών απόδοσης, στ) η συνεχής εκπαίδευση, και τέλος ζ) η συνεχής βελτίωση. Η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στις βιβλιοθήκες Αξιολόγηση υπηρεσιών Για την ενεργοποίηση των αρχών της ποιότητας στις βιβλιοθήκες και της διαρκούς βελτίωση τους, η συλλογή των παραδοσιακών στατιστικών στοιχείων δεν είναι αρκετή. Απαιτούνται στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες για τις απαιτήσεις και τις απόψεις των χρηστών όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πληροφορίες που περιγράφουν την υπάρχουσα H Τ Υ Χ Ο Σ

2 ΑΡΘΡΑΤ εργαστούμε προς ένα νέο μοντέλο διοίκησης και οργάνωσης, με στόχο την αποτελεσματική βελτίωση της ποιότητας. Συστηματική μέτρηση της απόδοσης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Όλες οι μετρήσεις έχουν άμεση σχέση με τη μέτρηση της απόδοσης. Ως λόγοι για την αναγκαιότητα μέτρησης της απόδοσης αναφέρονται θέματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική διοίκηση, την τακτική και γενικότερα την πολιτική της βιβλιοθήκης, καθώς και λόγοι σχετικοί με την ανάγκη επεξήγησης στους υπεύθυνους του οργανισμού, αλλά και στους χρήστες, των δραστηριοτήτων και των στόχων της βιβλιοθήκης. Πρότυπα διασ(ράλισης ποιότητας: ISO 9000 Η σειρά των ISO 9000: 2000 είναι ένα διεθνές πρότυπο και αποτελείται από πέντε διαφορετικά πρότυπα: ISO 9000, 9001, 9002, 9003 και Πιστοποιεί το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σε έναν οργανισμό. Απεικονίζει το τεκμηριωμένο, ελεγχόμενο, κατανοητό και πρότυπο τρόπο προσέγγισης της διαχείρισης της ποιότητας. Ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την διασφάλιση της ποιότητας και πως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ταυτίζονται με τις ανάγκες των χρηστών τους. Επίσης παρέχουν ένα πλαίσιο για τη μέτρηση της συνέπειας του συστήματος του οργανισμού σε σχέση με τους πελάτες/χρήστες, τις προσκτήσεις, τον αποθηκευτικό έλεγχο, και την παροχή υπηρεσιών. Πρόσφατα (από το 2004) άλλαξε όλη η σειρά πιστοποίησης η οποία παρέχεται πλέον μόνο με το ISO 9001, τα άλλα πρότυπα παρέχουν οδηγίες, κατευθύνσεις, επεξηγήσεις και ορισμούς και παρέχονται από συμπτύξεις και αναθεωρήσεις παλαιοτέρων προτύπων της σειράς ISO Ποιότητα στην καταλογογράφηση Τα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην καταλογογράφηση, στην βιβλιογραφία παρουσιάζονται ως αμιγώς θέματα καταλογογράφησης, αλλά και ως μέρος του βιβλιογραφικού ελέγχου ή των τεχνι- κών υπηρεσιών (technical services). To ενδιαφέρον επικεντροδνεται κυρίους στο θέμα το)ν λαθών που δημιουργούνται κατά την διαδικασία της καταλογογράφησης. Η χρήση συγκεκριμένων προτύπων με βάση τα οποία εντοπίζονται και διορθώνονται τα λάθη αυτά, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την μείωση τους. Όπως δεν είναι εύκολο να οριστεί με ακρίβεια η έννοια της «ποιότητας», έτσι δεν είναι εύκολο να οριστεί με αντικειμενικότητα και η έννοια της ποιότητας στην καταλογογράφηση (Thomas, 1996, p ). Σύμφωνα με τον Τ. Mann η ποιότητα, ή η έλλειψη της, μπορεί να οριστεί με το κατά πόσο οι διαδικασίες της καταλογογράφησης επιτυγχάνουν τους παρακάτα) τρεις στόχους: Να προωθήσουν την προβλεψιμότητα της ανάκτησης Να προωθήσουν την ακρίβεια της ανάκτησης Να προωθήσουν το βάθος της πρόσβασης στα τεκμήρια Σύμφωνα με την Β. Tillett, ποιότητα στην καταλογογράφηση μπορεί να οριστεί ως η ακριβής βιβλιογραφική πληροφορία που συναντά τις ανάγκες των χρηστών και παρέχει κατάλληλη πρόσβαση με έγκαιρο τρόπο. Η πιστή τήρηση των προτύπων όπως οι DDC, LCC, AACR2, LCSH MARC, κλπ. μπορεί να θεωρηθεί πως συμβάλει στην προβλεψιμότητα, αφού με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν στον χρήστη του καταλόγου να εντοπίσει το υλικό της βιβλιοθήκης με αποτελεσματικότητα. Κι ενώ η ακρίβεια σπανίως αμφισβητείται, οι ανάγκες των χρηστών διαφέρουν και συνήθως υπάρχει ανεπάρκεια στοιχείων για το ποιες είναι οι ανάγκες αυτές. Παρομοίως η καταλληλότητα της πρόσβασης είναι ένα ομιχλώδες χαρακτηριστικό όταν οι ανάγκες των χρηστών δεν είναι γνωστές. Αναφέρεται πως από το 1941 ο διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC) είχε παρατηρήσει πως η καταλογογράφηση έχει γίνει πολύ εξεζητημένη και τεχνική, μια δραστηριότητα που υπάρχει αποκλειστικά για να δικαιολογεί την ίδια την ύπαρξη της (Thomas, 1996). Πενήντα χρόνια αργότερα το 1991 στην LC παρουσιάζεται μια ταυτόσημη κατάσταση. Τ Ε Υ Χ Ο Σ HUB

3 ΤΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - Και OL δυο παρατηρήσεις έγιναν με αφορμή τον μεγάλο όγκο πον μη καταλογογραφη μένων βιβλίων. Στις δεκαετίες του '80 και '90 η ποιότητα αρχίζει να επαναπροσδιορίζεται. Εκτός της ακρίβειας και της λεπτομέρειας, ένα επιπλέον στοιχείο που προστίθεται είναι και η ταχύτητα της παράδοσης του καταλογογραφημένου υλικού. Η ταχύτητα γίνεται πλέον συστατικό της ποιότητας. Στα μέσα της δεκαετία του '90 (Freeborn, 2002) παρουσιάζονται προσπάθειες αναδιοργάνωσης των τμημάτων τεχνικών υπηρεσιών, προσκτήσεοον και βιβλιογραφικού ελέγχου. Οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους, μείωση της γραφειοκρατίας και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Επιδιώκεται η συνεργασία των διαφορετικών τμημάτων μεταξύ τους, αλλά και με τους προμηθευτές, αφού οι διάφορες εργασίες συντελούνται σε μια αλυσίδα. Οι εργασίες του ενός σχετίζονται και συνεχίζονται από τις εργασίες κάποιου άλλου. Έτσι παύουν να υφίστανται πλέον οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των τμημάτων, Η πρακτική που φαίνεται να επικρατεί πλέον είναι η οριζόντια οργάνωση των τμημάτων των τεχνικών υπηρεσιών και πρόσκτησης υλικού για μείωση της διοικητικής πολυπλοκότητας, η συστηματοποίηση της ροής των εργασιών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων και η παρουσίαση τους με διαγράμματα ροής, γεγονός που οδηγεί σε μια περισσότερο οριζόντια οργάνωση των υπηρεσιών. νει την επικόλληση επισημάτων, ραβδοκωδίκων, αντικλεπτικών, κλπ. Κάθε τμήμα της βιβλιοθήκης είναι εσωτερικός πελάτης/αποδέκτης της εργασίας ενός άλλου τμήματος. Έτσι οι χρήστες μιας βιβλιοθήκης μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες (Brophy and Coulling, 1996, p.9): τους εσοπερικούς χρήστες, δηλαδή τους υπάλληλους της βιβλιοθήκης, και τους εξωτερικούς χρήστες, δηλαδή αυτούς που έρχονται στην βιβλιοθήκη για να χρησιμοποιήσουν τις πηγές της καθώς και τους προμηθευτές της. Η γνώση της βιβλιοθήκης για τις ανάγκες των χρηστών είναι πρωτεύουσας σημασίας για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η ικανοποίηση του χρήστη μέσα από την ποιότητα. Αξιολόγηση των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών Η γνώση των καταλογογράφων για την ανάγκες και τις προσδοκίες των αποδεκτών της καταλογογράφησης είναι ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού μόνο μέσα και από τις πληροφορίες αυτές θα επιδιώξουν να πετύχουν τον στόχο τους. Έχουν παρουσιαστεί απόψεις σύμφωνα με τις οποίες ένας τρόπος είναι η οργάνιοση ενός γραφείου πληροφοριών του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνο για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες και από την διοίκηση. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται από την εργασία τους και έτσι θα αναζητούνται τρόποι μείωσης τους (Wasylenko, 1999). Ένας άλλος τρόπος που προτείνεται είναι η συλλογή πληροφοριών από τους ίδιους τους καταλογογράφους με την παροχή κατά διαστήματα υπηρεσίας στο σημείο εξυπηρέτησης τοον χρηστών ή από τους ίδιους του υπαλλήλους των τμημάτων αυτών, μέσω ερωτηματολογίων, ομάδων συζήτησης, κλπ. (Starr Paiste, 2003). Όσον αφορά τα αυτοματοποιημένα συστήματα βιβλιοθηκών η πρόσβαση σε πληροφορίες για τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές (κυρίως τον OPAC) είναι πιο εύκολη (Khurshid, 1977). Επικέντρωση στις απόψεις των χρηστών Πίσω από την εξυπηρέτηση του κοινού μιας βιβλιοθήκης, εντοπίζεται μια αλυσίδα σχέσεων, ο εντοπισμός των οποίων είναι απαραίτητος σε κάθε προσέγγιση που στοχεύει στην ποιότητα. Ο τελικός χρήστης είναι ο αποδέκτης των προϊόντων της συντονισμένης δράσης τους. Μέρος της αλυσίδας αυτής εκτός από τους εργαζόμενους στην βιβλιοθήκη, είναι οι χρήστες και οι προμηθευτές της. Η εργασία της καταλογογράφησης της έχ ει ω ζ αποδέκτη τον καταχωρητη, αποδέκτη ς τη ς ε ργασίας του καταχωρητη είναι ο υπάλληλος που αναλαμβάj ^ H Τ Υ Χ Ο Σ 0 0 4

4 ΑΡΘΡΑΤ Πολύ συχνά στην βιβλιογραφία αναφέρεται και η χρήση εργαλείων που βασίζονται στο SERVQUAL, SERVPERF, κλπ. (κυρίως το LibQUAL+ ) μέσω του οποίων συλλέγονται πληροφορίες για την αντίληψη των χρηστών σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και τις επιθυμίες και τις αντιλήψεις τους. Στρατηγικός σχεδιασμός Είναι πολΰ κρίσιμος για το μέλλον των βιβλιοθηκών, ιδιαίτερα σε μια εποχή οικονομικών περικοπών και ραγδαίων αλλαγών των μέσων όσο και των τρόπων πληροφόρησης. Ταυτόχρονα, οι συνεχείς μέσα σε έναν οργανισμό επηρεάζουν πρωτίστως τις βιβλιοθήκες (Riggs, 1994)". Αξιολόγηση τρεχουσών δραστηριοτήτων Οι καταλογογράφοι επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους σε μετρίσιμα χαρακτηριστικά των τεκμηρίων, όπως ακρίβεια και εμμονή σε συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν την βιβλιογραφική περιγραφή, θεματική ανάλυση, ταξινόμηση κτλ, έχουν ήδη συνηθίσει στην μείωση της υποκειμενικότητας στα αποτελέσματα της εργασίας τους. Η μη τήρηση των κανόνων καταλογογράφησης, π.χ των AACR2, των LCSH ή του MARC, θεωρούνται ως λάθη και ακόμη και πολύ μικρά λάθη μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές αξιολογήσεις. Η απόλυτη τήρηση των κανόνων ταυτίζεται με την ποιότητα. (Thomas, 1996, ρ ). Με τα χρόνια οι απαιτήσεις για την ποιότητα έχουν αλλάξει, έγιναν πιο σαφείς και πιο αντικειμενικές. Πολλά από τα σημεία που «βαθμολογούνταν» ως λάθη στο παρελθόν, έχουν πλέον μειωμένη βαρύτητα. Η λανθασμένη στίξη, για παράδειγμα, δεν θεωρείται πλέον τόσο σημαντικό λάθος. Αντίθετα τα λανθασμένα σημεία πρόσβασης θεωρούνται σημαντικότερο λάθος. Επίσης η τήρηση των αρχείων καθιερωμένων όρων που καταναλώνει ίσως τον μεγαλύτερο χρόνο του καταλογογράφου, έχει πλέον μειωμένη βαρύτητα αφού με τα αυτοματοποιημένα συστήματα και τις μεγάλες βάσεις δεδομένων, απαιτεί λιγότερο χρό- νο, αλλά επί πλέον προσφέρουν και εξελιγμένες δυνατότητες εντοπισμού λαθών, διόρθωσης αλλά και ταύτισης, γεγονός που μειώνει την βαρύτητα των λαθών καθιέρωσης (Starr Paiste, 2003). Τα παραδοσιακά μετρίσιμα μεγέθη και τα νεώτερα αξιολογούμενα χαρακτηριστικά (π.χ. ταχύτητα επεξεργασίας, δυνατότητα σύντομων και περιληπτικών εγγραφών-minimum level, κλπ.) υπάρχει περίπτο^ση να είναι αντικρουόμενα. Πολλοί προτείνουν την κοστολόγηση των διαφόρων επιπέδων και τρόπων καταλογογράφησης σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει το καθένα. (Graham, 1990) Σε αντίθεση όμως με την άποψη αυτή έρχεται η άποψη σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για την αξιολόγηση της ποιότητας των βιβλιογραφικών εγγραφών τα στοιχεία κόστους, αφού για να είναι σε θέση τα αυτοματοποιημένα συστήματα ανάκτησης να δώσουν ακριβείς, και άρα ποιοτικές ανακτήσεις, πρέπει πριν ο καταλογογράφος να έχει δώσει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία (Harmon, 1996). Οι νεώτερες απόψεις περί αξιολόγησης των βιβλιοθηκών προτείνουν μετρήσεις όπως των μεθόδων πρόσβασης στους πόρους της βιβλιοθήκης, την ύπαρξη ενιαίων αυτοματοποιημένων καταλόγων με ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες σε όλες τις πηγές και την ακρίβεια των ανακτήσεων στις αναζητήσεις (ALA, 2002). Βελτίωση αποδοτικότητας Η αποτελεσματικότητα καθίός και η αποδοτικότητα των τμημάτων καταλογογράφησης και τεχνικών υπηρεσιών δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να μετρηθούν και να αξιολογηθούν, αφού και πολύπλοκα θέματα είναι και διαφέρουν αισθητά από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η εύρεση των καταλληλότερων πρακτικών μέσω σύγκρισης με παρεμφερή ιδρύματα και βιβλιοθήκες (benchmarking), οι οποίες όμως έχουν πλήρως ενημερωμένους καταλόγους, συνεχής έλεγχο καθιερωμένων όρων και καθαρότητας των καταλόγων τους, και συγχρόνως δεν έχουν ανεπεξέργαστο υλικό (McCain and Shirten, 2002, ρ.ό). Τ Ε Υ Σ 17 4 H

5 ΤΒΪΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Πρόληψη Ένα από τα σημεία των θεωριών της ΔΟΠ είναι και η προσπάθεια για «μηδέν λάθη». Η προσπάθεια δηλαδή για την αποφυγή ή την δραστική μείωση των λαθών κατά την διάρκεια της πρώτης φοράς που εκτελείται μια εργασία. Το κόστος του επανελέγχου υπολογίζεται στο 20 % του συνολικού κόστους (Riggs, 1992), γεγονός που κάνει απαγορευτική την διαδικασία διόρθωσης των λαθών. Το κόστος της ποιότητας Το κόστος που απαιτείται για την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας είναι ασφαλώς ένα από τα στοιχεία που εξετάζει προσεκτικά η βιβλιοθήκη πριν προχωρήσει σ' αυτήν τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση το κόστος αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό μέσα από το κόστος της χαμηλής ποιότητας και το κόστος της διαδικασίας διόρθωσης της. Αν καταβληθεί προσπάθεια για την σωστή επιμόρφωση του προσωπικού των βιβλιοθηκών στην χρήση των εργαλείων ποιότητας, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες της αποφυγής και της μείωσης των λαθών, τότε το κόστος της παίρνει πιο ευδιάκριτες και αποδεκτές διαστάσεις (Starr Paiste, 2003). Η κατανόηση της εικόνας του συνόλου του οργανισμού Κάθε ξεχωριστό τμήμα μιας βιβλιοθήκης είναι μέρος ενός ενιαίου συστήματος. Η βιβλιοθήκη με την σειρά της είναι τμήμα του οργανισμού στον οποίον ανήκει, π.χ. μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη είναι τμήμα του πανεπιστημίου, μια δημοτική βιβλιοθήκη είναι τμήμα ενός Δήμου, κλπ. Όλα τα μεμονωμένα και ανεξάρτητα τμήματα συνδέονται- και συνεργάζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να επιτελέσουν το γενικότερο όραμα και στόχο του οργανισμού. Όσον αφορά το τμήμα καταλογογράφησης. πρέπει να συνεργάζεται και να γνωρίζει τις διαδικασίες του τμήματος πρόσκτησης υλικού καθώς και πως οι διαδικασίες αυτές έχουν επίπτωση στην δική του εργασία. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να γνωρίζει την επίδραση που έχουν οι δικές του εργασίες στην αναζήτηση του υλικού, αλλά και στο σύνολο του οργανισμού στο οποίον ανήκει η βιβλιοθήκη (Starr Paiste, 2003). Ικανοποίηση, αξιολόγηση και εμψύχωση εργαζομένων Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται πως η εργασία και η συνεισφορά τους εκτιμάται από το περιβάλλον τους αλλά και από τους διευθυντές τους στο συγκεκριμένο τμήμα ή οργανισμό. Οι υπεύθυνοι δεν πρέπει να αξιολογούν τους εργαζόμενους με βάση απλούς αριθμούς, αλλά με βάση την ποιότητα. Οι άνθρίοποι έχουν ανάγκη από το αίσθημα της αυτοεκτίμησης. Χρειάζονται να βλέπουν πως η εργασία τους αναγνωρίζεται, επιβραβεύεται και ενθαρρύνεται, χρειάζονται ευκαιρίες ανάπτυξης και συμμετοχής στη βιβλιοθήκη την οποία προσφέρουν την εργασία τους. Πρέπει στο περιβάλλον της εργασίας τους να υπάρχει συμμετοχή και επικοινωνία με τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους τους. Συνεχής εκπαίδευση Η ΔΟΠ δίνει μεγάλη έμφαση στην συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων. Αναγνωρίζει πως η επιτυχία του συστήματος εξαρτάται από την συμμετοχή του συνόλου των εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια της εφαρμογής της. Υπάρχει ταυτόχρονα και η προσωπική ευθύνη του καθενός για την απόκτηση γνώσεων και στρατηγικών, ο5στε να μπορέσει να συνεισφέρει στην επίτευξη του τελικού στόχου. Οι ανάγκες της εκπαίδευσης πρέπει να προσδιορίζονται και να προσφέρονται στη διάρκεια της εργασίας. Εφαρμογή των 14 Σημείων του Deming στο Τμήμα Καταλογογράφησης Η ΔΟΠ βασίζεται κυρίως στις θεωρίες του Deming, που συμπεριλαμβάνουν την επικέντρωση και την ανάπτυξη της με σταθερό σημείο αναφοράς τους πελάτες/χρήστες. Η καταλογογράφηση στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο αφού οι βιβλιοθήκες εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός πλήθους χρηστών, που στην περί- ^ m i Τ Ε Υ Χ Ο Σ

6 ΑΡΘΡΑ? πτώση μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης μπορούν να συμπεριλαμβάνουν από απλές ανάγκες πρωτοετοον φοιτηκόν έως πολύπλοκες ανάγκες εξειδικευμένων ερευνητών ή στην περίπτωση μιας δημόσιας βιβλιοθήκης ένα μεγάλο επίσης εύρος χρηστών που πολλές φορές είναι ακόμη πιο δύσκολο να προσδιοριστεί. Άλλο βασικό σημείο της θεοορίας του για την αλλαγή ενός οργανισμού, ορίζει πως η ποιότητα βασίζεται στη συνεχή βελτίωση, στην αξία που δίνουμε στους υπαλλήλους και στην ενδυνάμωση τους, στην δημιουργία ενός στόχου για τον οργανισμό και στη δημιουργία της ποιότητας ως προϊόν αυτό καθ' αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που οι αξίες αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στις τεχνικές υπηρεσίες μιας βιβλιοθήκης. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του μοντέλου διοίκησης ΔΟΠ για την οργάνωση τους. Η εφαρμογή του απαιτεί μεταξύ άλλων τη δέσμευση της διοίκησης, την συμμετοχή τ(ον εργαζομένων και την κατάργηση των στεγανών μεταξύ των τμημάτων. Αυτό σημαίνει πως το σύνολο του οργανισμού, στην περίπτωση μας της βιβλιοθήκης, συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή. Εδώ θα αναφερθούν οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει μια βιβλιοθήκη που θέλει να εφαρμόσει την ΔΟΠ με βάση τα 14 σημεία της θεωρίας του Deming και θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο τμήμα της καταλογογράφησης (Mackey, 1994). Σημείο 1. Δημιουργία συνέχειας και συνέπειας στην προσπάθεια για διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών Η μακρόχρονη σταθερότητα για συνέχεια και συνέπεια στον στόχο της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιο5ν, συμβάλει στην δημιουργία μακροπρόθεσμων σχεδίων αφού από την αρχή συνυπολογίζονται τα μελλοντικά προβλήματα Η βιβλιοθήκη πρέπει να θέσει έναν συγκεκριμένο στόχο που εξαρτάται από την γενικότερη αποστολή της σε σχέση με τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Το τμήμα καταλογογράφησης οφείλει να υπηρετήσει τους στόχους αυτούς. Γι' αυτό πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια τις δυνατότητες του, να προβλέψει την ποικιλία του υλικού που θα παρουσιαστεί στο μέλλον και τους πιθανούς τρόπους απόκτησης και αξιοποίησης του. Πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει τους τρόπους με τους οποίους θα βελτιώσει και θα προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στους χρήστες. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να γίνουν κατανοητοί και αποδεκτοί από όλους. Σημείο 2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας Η υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας πρέπει να γίνει το βασικό κίνητρο της διοίκησης και το:>ν εργαζομένων. Από την μέτρηση των αποτελεσμάτων πρέπει να μετακινηθεί στην μέτρηση των διαδικασιών που επιφέρουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα αν αυξηθεί η καταχώρηση νέων εγγραφών στο αυτοματοποιημένο σύστημα της βιβλιοθήκης, δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας. Αν ο καταλογογράφος που ασχολείται με την πρωτότυπη (original) καταλογογράφηση δημιουργήσει περισσότερες εγγραφές, δεν σημαίνει αυτόματα πως αυτές είναι αξιόλογες και ποιοτικές. Αυτό του παρέχεται είναι περισσότερο υλικό και όχι ο ακριβής και ποιοτικός εντοπισμός του. Πρέπει να εξεταστεί η όλη διαδικασία παραγωγής των εγγραφών αντών (όστε να εντοπιστεί σε ποιο σημείο της δημιουργείται το πρόβλημα. Έτσι οδηγούμαστε από την εκ των υστέρων διόρθωση των σφαλμάτων, στην πρόληψη τους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει με την εφαρμογή διαφόρων διαγραμμάτων ροής που φανερώνουν το σύνολο των επιμέρους διεργασιών και διαδικασιών που εμπεριέχει η καταλογογράφηση ενός τεκμηρίου καθώς και τις εργασίες που προηγούνται και έπονται αυτής. Με την ταυτόχρονη κατανόηση των στατιστικών που συλλέγονται, αναδύεται όλο το φάσμα των ποικίλων πρακτικών και διαδικασιών που ακολουθούνται. Σημείο 3. Διακοπή της μαζικής επιθεώρησης για την επίτευξη της ποιότητας Η μαζική επιθεώρηση που εφαρμόζεται στο τέλος όλων των εργασιών έχει ως στόχο την απλή μέτρηση των αποτελεσμάτων και για αυτό δεν οδηγεί στην παραγωγή ποιότητας. Η ποιότητα δεν προέρχεται από την επιθεώρηση αλλά * ΤΕΥΧΟΣ 4 ^ ^

7 ΤΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ από την βελτίωση των διαδικασιών. Η ποιότητα δεν δημιουργείται στο τέλος των εργασιών αλλά σε κάθε ξεχο^ριστό τμήμα της. Στην περίπτιοση την συνεργατικής (cooperative) καταλογογράφησης δεν πρέπει να περιμένουμε τους χρήστες να διαπιστώσουν πως κάποιες εγγραφές είναι ακατάλληλες. Πρέπει να αναζητηθεί που ακριβώς παρουσιάζεται το πρόβλημα, σε ποιο σημείο της διαδικασίας γίνεται η διασφάλιση της ποιότητας, από ποια βιβλιοθήκη προέρχονται τα λάθη αυτά. Η διοίκηση πρέπει να συμβουλευτεί τον βιβλιοθηκονόμο που ασχολείται με την ενσωμάτωση των εγγραφών αυτών στην βάση και να ακούσει τα σχόλια του και τις προτάσεις του. Σημείο 4. Διακοπή της πρακτικής αγοράς προμηθειών με μοναδικό κριτήριο την τιμή τους, Ελαχιστοποίηση του κόστους Η βιβλιοθήκη δεν πρέπει να αξιολογεί τους προμηθευτές της με βάση την μικρότερη δυνατή τιμή. Η χαμηλότερη τιμή δεν σημαίνει αυτόματα και κέρδος. Για παράδειγμα αν η πρόσβαση στα εργαλεία καταλογογράφησης, όπως είναι η ταξινομικοί πίνακες, οι θεματικοί όροι, κλπ. προσφέρονται φθηνότερα σε μορφή CD- ROM από ότι σε μορφή πρόσβασης μέσω web, δεν σημαίνει πως υποχρεωτικά θα επιλεγεί το CD-ROM. Η πρόσβαση μέσω web μπορεί να προσφέρει ταχύτερη ανανέωση, προσθήκες, αλλαγές και προσαρμογές των εργαλείων αυτών, καθώς και περισσότερες δυνατότητες χρήσης τους. Η ποιότητα των προμηθειών εξαρτάται και από άλλα θέματα που πρέπει να συνυπολογίζονται. Η ελαχιστοποίηση του κόστους δεν σημαίνει απαραίτητα προμήθεια με τη χαμηλότερη τιμή. Σημείο 5. Συνεχής βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών Αφορά στην αλλαγή που έχει επέλθει στους χρήστες, στους προμηθευτές και στους εργαζομέλ'ους. Αφορά στην βελτίωση της καταλογογράφησης ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες, στις διαδικασίες που προκαλούν καθυστερήσεις, στο αν δίνονται έγκυρες και γρήγορες πληροφορίες. Βελτίωση σημαίνει και συνεχή αλλαγή, εντοπισμό και προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Σημείο 6. Καθιέρωση της εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι για μεγαλύτερη συνέπεια. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται από τη στιγμή που κάποιος αναλαμβάνει μια εργασία ώστε να γνωρίσει όλες τις πτυχές και τις απαιτήσεις της, αλλά και την γενικότερη φιλοσοφία του οργανισμού και της αποστολής του. Ένας νέος καταλογογράφος πρέπει να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται για όλο το φάσμα της εργασίας του και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται από άλλες βιβλιοθήκες για το θέμα αυτό. Να γνωρίσει όλους του πιθανούς τρόπους και πρακτικές πρωτογενούς, συνεργατικής ή αντιγραφικής καταλογογράφησης. Η εκπαίδευση, όπ(ος και όλες οι άλλες διαδικασίες της βιβλιοθήκης, οργανώνεται και αξιολογείται σε κάθε της στάδιο. Οι κατάλληλες μέθοδοι μέτρησης πρέπει να εφαρμοστούν (όστε να οριστεί και η επιτυχία της εκπαίδευσης. Σημείο 7. Υιοθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων εποπτείας και ηγεσίας Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν όλη την σειρά των εργασιών που λαμβάνουν χώρα. Από αυτόν που κάνει την παραγγελία έως τον προμηθευτή και τον τελικό χρήστη. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο της στατιστικής μέτρησης της ποιότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Θα πρέπει να συμβουλεύουν και όχι να κρίνουν, να χρησιμοποιούν τα λάθη για να μάθουν από αυτά και όχι για να κατακρίνουν, να προωθούν την ομαδική εργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Να γνωρίζουν τις νεοπερες εξελίξεις στον τομέα τους και να εισάγουν και να δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες και ιδέες. Η δοκιμή αυτή μπορεί να γίνει μέσω ενός «κύκλου» βημάτων: Βήμα 1: Τι πρέπει να αλλάξει; Το σύστημα της καταλογογράφησης καθυστερεί να επεξεργαστεί τις νέες προσκτήσεις. Τι είναι προτιμό- HUH Τ Ε Υ Χ Ο Σ 17

8 ΑΡΘΡΑ Τ τερο; να συνεχίσει να χάνει πρωτότυπη καταλογογράφηση ή να προχωρήσει στην αντιγραφιχή (copy cataloging) ή σε συνεργατικά σχήματα; Αν το κόστος είναι μιχρότερο τότε οι εγγραφές αυτές είναι κατάλληλες για την συγκεκριμένη βιβλιοθήκη; Πρέπει να γίνει μια τελική αξιολόγηση σχετικά με το κόστος και την καταλληλότητα των εγγραφών. Βήμα 2: Συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι ήδη διαθέσιμα ή να συλλεχθούν μέσω μιας μικρής δοκιμής. Ορίζεται μια μικρή δοκιμαστική περίοδος (περίπου 3 μηνών). Κρατούνται στατιστικά που αφορούν τον αριθμό τοιν έτοιμων εγγραφών που αποκτήθηκαν, το κόστους τους, του χρόνου που απαιτήθηκε για την προμήθεια τους, τα λάθη που εντοπίστηκαν, τον χρόνο που απαιτήθηκε για την διόρθωση τους, τον χρόνο που απαιτήθηκε για την ενσωμάτωση τους στην υπάρχουσα βάση. Βήμα 3: Παρατήρηση των αποτελεσμάτων στον χρόνο. Διαπιστώνονται τα πρώτα αποτελέσματα μέσα στην παραπάνω περίοδο. Κρατούνται σημειώσεις και καταγράφονται οι παρατηρήσεις. Βήμα 4: Μελέτη των αποτελεσμάτων. Διαπιστιόνεται το τελικό κόστος της νέας πρακτικής της αντιγραφικής ή συνεργατικής καταλογογράφησης, οι επιπτώσεις της στο προσωπικό και στην εργασίας τους, τις νέες συνθήκες που δη μιουργήθηκαν, την καταλληλότητα των εγγραφών, την διαφορά (θετική ή αρνητική) από την προηγούμενη κατάσταση. Βήμα 5: Χρήση αυτών που μάθαμε, επανάληψη του Βήματος 1. Πόσα λάθη είχαν οι έτοιμες εγγραφές; πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διόρθωση τους, σε πόσο χρόνο ετοιμάστηκαν, η τελική εκτίμηση ως προς το κόστος, τον χρόνο και την ποιότητα τους, είναι θετική ή αρνητική; Βήμα 6: Επανάληψη του Βήματος 2 κλπ. Δεν μπορεί να υιοθετηθεί μια νέα κατάσταση ή πρακτική χωρίς να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί το κόστος και οι επιπτώσεις που έχει. Αυτός ο σχεδιασμός και η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καταστάσεις, απλές ή περισσότερο πολύπλοκες και είναι πολύ σημαντική για την φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης. Σημείο 8. Αποβολή του φόβου Πρέπει να εδραιωθεί μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων ώστε να εξαλειφθεί ο φόβος των κυρώσεων από τον οργανισμό. 0 φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας που οδηγεί σε μείωση της αυτοεκτίμησης, της παραγ(ογικότητας, της συμμετοχής, της βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας. Προκαλεί ακόμη και σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Σε ένα περιβάλλον φόβου οι νέες ιδέες δεν μπορούν να βγουν στην επιφάνεια και να δοκιμαστούν. Η αποβολή του φόβου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης. Στην περίπτωση των καταλογογράφων ο βιβλιοθηκονόμος δεν θα πρέπει να φοβάται, για παράδειγμα, να αναφέρει στη διοίκηση πως οι νέες εγγραφές που αποφασίστηκε να «αντιγράφονται» είναι τόσο φτωχές και λανθασμένες που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στο κατάλληλο περιβάλλον. Αν δεν κάνει γνωστή την άποψη του, η όλη διαδικασία θα έχει υιοθετηθεί και όταν πλέον ανακαλυφθεί το πρόβλημα θα έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος. Με τον τρόπο αυτό επίσης συμμετέχει ενεργά και οι γνώσεις του και τα προσόντα του εκτιμούνται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εργασίας του, 0 φόβος της αποτυχίας μπορεί να οδηγείσει σε αντίσταση απέναντι σε όλες τις καινοτομίες και εξελίξεις. Σημείο 9. Κατάργηση των στεγανών μεταξύ των τμημάτων και των υπαλλήλων Υπάρχουν δύο ειδών στεγανά σε μια βιβλιοθήκη. Αυτό μεταξύ της βιβλιοθήκης και Των προμηθευτών ή των χρηστών της και αυτό μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της. 0 λόγος μπορεί να είναι η άγνοια ή η έλλειψη ενός κοινού στόχου, ο τμηματικός ή προσοοπικός ανταγωνισμός, η έλλειψη επικοινωνίας, η έλλειψη γνώσης για την εργασία των άλλων ή οι προσωπικές διαφωνίες. Οι διαφορές μεταξύ των τμημάτων καταλογογράφησης/επεξεργασίας υλικού και των τμημάτων εξυπηρέτησης των χρηστών είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στις Ο 17 4 BIB

9 ΤΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ βιβλιοθήκες. Και οι δύο πλευρές πιστεύουν πως η άλλη δεν είναι σε θέση να καταλάβει την δουλειά της και να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις του τμήματος της. Τα μοντέλα εργασίας και τα οργανωτικά διαγράμματα είναι ένας πολύτιμος βοηθάς για την εγκαθίδρυση ομάδων εργασίας. Σε ένα περιβάλλον ΔΟΠ κάθε ξεχωριστό τμήμα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει την εργασία του άλλου, να δεσμεύεται και να γίνεται κατανοητό πως όλα τα τμήματα συνεισφέρουν στην επίτευξη ενός κοινού στόχου. Σημείο 10. Κατάργηση των συνθημάτων (slogans), των αφισών και των παραινέσεων Στους εργαζόμενους πρέπει να δίνονται μέθοδοι για να δουλεύουν πιο έξυπνα και όχι πιο σκληρά. Η θεσμοθέτηση αυθαίρετων στόχων χωρίς αυτοί να συνοδεύονται από έναν συγκεκριμένο τρόπο για την επίτευξη τους δεν επιφέρει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι απόψεις και οι πρακτικές τις ΔΟΠ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως συνθήματα.και παραινετικά σλόγκαν, αφού από μόνα τους δεν ωθούν τους εργαζόμενους να κάνουν καλύτερα την δουλειά τους. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα περιβάλλον για να εργαστούν σωστά και όχι διαφημιστικά κόλπα της διοίκησης. 0 μόνος τρόπος βελτίωσης της εργασίας είναι η παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης, η παροχή στατιστικής υποστήριξης, ο καλύτερος εξοπλισμός, τα αξιόπιστα εργαλεία και η επάρκεια χρόνου. Δεν μπορεί μια βιβλιοθήκη να απαιτεί από τους καταλογογράφους μεγαλύτερη ταχύτητα στην επεξεργασία του υλικού όταν δεν μπορεί να δο5σει τα κατάλληλα εργαλεία για την εργασία τους. Σημείο 11. Κατάργηση των αριθμητικών προτύπων και στόχων Οι θέσπιση αντικειμενικών στόχοιν μέσω αριθμών και αριθμητικών στοιχείων πρέπει να αποφεύγεται. Η εστίαση πρέπει να γίνεται στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα. Στην ΔΟΠ οι αριθμητικοί στόχοι θεωρούνται βραχυπρόθεσμος έλεγχος, ενώ αντίθετα αυτό που ενδιαφέρει είναι η χρήση μετρήσεων με στόχο την μακροπρόθεσμη και διαρκή επίτευξη της ποιότητας και της ικανοποίησης του χρήστη. Οι αυθαίρετοι αριθμητικοί στόχοι, όπως αριθμός καταλογογραφημένου υλικού, αριθμός καθιερωμένων όρων ή αριθμός καταχιορήσεων, δεν προσθέτουν ποιότητα στη βιβλιοθήκη. Τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται και αναλύονται σωστά για να μας δείξουν τι μπορεί να επιτευχθεί και ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα για περαιτέρω βελτίωση. Οι απλές στατιστικές μέθοδοι, οι δείκτες αξιολόγησης και τα διαγράμματα χρησιμοποιούνται για να διαπιστώσει η διοίκηση τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες, τα προβληματικά σημεία της διαδικασίας. Της δίνουν την δυνατότητα να αξιολογεί σε κάθε δεδομένη στιγμή την επίτευξη του στόχου της διαρκούς βελτίωσης. Οι στατιστικές δεν χρησιμοποιούνται για να αξιολογούν τα αποτελέσματα, αλλά τις διαδικασίες. 0 αριθμός των λαθών που παρουσιάζονται στις βιβλιογραφικές εγγραφές δεν συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας. Με την γνώση αυτού του στατιστικού στοιχείου μπορεί να σχεδιαστεί ένας πίνακας ελέγχου, μέσοο του οποίου θα υπολογίζεται η ποιότητα των εγγραφών. Μπορεί να δο5σει πληροφορίες για τις διακυμάνσεις που παρουσιάζονται ώστε να εντοπιστούν και να βελτιωθούν τα κατάλληλα σημεία. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι ο αριθμός των καταλογογραφημένων τεκμηρίων, αλλά αν δόθηκε στον καταλογογράφο η ευκαιρία μέσω της εκπαίδευσης και της γνώσης των διαδικασιών να εκτελεί πετυχημένα την εργασία του και να είναι ικανοποιημένος από αυτή. Σημείο 12. Κατάργηση των συστημάτων που αφαιρούν από τον εργαζόμενο το αίσθημα της υπερηφάνειας για την εργασία του Η εξάλειψη των εμπ;οδίων κάνει την επικοινοτνία και την συνεργασία ευκολότερη και ανεβάζει το ηθικό των εργαζομένων. 0 τρόπος διοίκησης με στόχους, αριθμητικά δεδομένα, συνεχείς αξιολογήσεις και βαθμολόγηση της απόδοσης το^ν εργαζομένου, είναι από τα σοβαρότερα εμπόδια για να αισθάνεται κάποιος ικανοποιημένος από την εργασία του, αυξάνει τον εγωισμό, καταστρέφει το H 0 Τ Υ Χ Ο Σ Ι

10 ΑΡΘΡΑΤ ομαδικό πνεύμα της εργασίας, ορθώνει στεγανά μεταξύ των υπαλλήλων και των τμημάτοον, αυξάνει την μεταβλητότητα στην απόδοση, στοιχεία που δεν έχουν θέση σε ένα περιβάλλον ΔΟΠ. Σημείο 13- Καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και προσωπικής βελτίωσης για όλους Το σημείο αυτό είναι σχετικό με το Σημείο 6, το οποία αναφέρεται στην εκπαίδευση που πρέπει να γίνεται στη διοίκηση και στους νέους υπαλλήλους με σκοπό να αποκτήσουν τα εφόδια για να αντεπεξέλθουν στα νέα καθήκοντα τους. Το Σημείο αυτό αφορά την διαρκή εκπαίδευση και βελτίωση όλων σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς την κατάλληλη και συνεχή εκπαίδευση ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι, αποδοτικός. Διαφορετική είναι η εργασία ενός καταλογογράφου για ένα βιβλίο και μια ηλεκτρονική πηγή. Η υπηρεσία οφείλει να παρέχει με κάθε ευκαιρία και σε κάθε περίσταση, εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή διαδικασιών, την κατάλληλη εκπαίδευση σε όσους κληθούν να αναλάβουν την εργασία αυτή. Στην περίπτωση που μια βιβλιοθήκη αποφασίσει να παράγει και να προσθέσει και ψηφιακό υλικό στη συλλογή της θα πρέπει να φροντίσει για τον τρόπο παροχής του υλικού αυτού στους χρήστες αλλά και την απαραίτητη εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα κληθούν να οργανώσουν το υλικό αυτό και στη διοίκηση που είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή του και την επίβλεψη του. Τα τεχνολογικά δεδομένα στην εργασία και στο υλικό που εισάγεται στις βιβλιοθήκες αλλάζουν τόσο γρήγορα, που δημιουργείται διαρκώς η ανάγκη για επανεκπαίδευση του προσωπικού. Σημείο 14. Συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην συνεχή προσπάθεια της βελτίωσης της ποιότητας Η ποιότητα επιτυγχάνεται μόνο όταν όλοι οι εργαζόμενοι σε μια βιβλιοθήκη κατανοούν και αποδέχονται την φιλοσοφία και την πρακτική της διαρκούς βελτίωσης, του συνεχούς στατιστικού ελέγχου και αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Deming, η νέα φιλοσοφία δεν μπορεί να ξεκι- νήσει από τους προϊσταμένους μεσαίου επιπέδου, ούτε από την βάση του οργανισμού. Η κορυφή της διοίκησης πρέπει να αποφασίσει και να δεσμευθεί για την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης και προσπάθειας εφαρμογής του συνόλου των παραπάνω σημείων. Η διοίκηση πρέπει να κάνει συμμέτοχους στο νέο της όραμα όλο το προσωπικό, για μακροπρόθεσμη δέσμευση για τις αλλαγές που θα επέλθουν στην βιβλιοθήκη στο σύνολο των υπηρεσιών της και στη νέα φιλοσοφία, από την παραμικρή λεπτομέρεια των εργασιών έως τον τελικό στόχο που είναι η συνεχής βελτίωση και η ικανοποίηση των χρηστών. Συμπεράσματα Η ΔΟΠ προσπαθεί να διαχειριστεί τις αλλαγές μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταμορφώνεται, βελτιώνεται και επιδιώκει την ποιότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς και βιβλιοθήκες που θέλουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Η προσέγγιση του τρόπου διοίκησης και οργάνωσης που προσφέρει η ΔΟΠ δίνει βάρος στην συνεχή βελτίωση και την ποιότητα η οποία γίνεται «για» και «με» την κατανόηση των χρηστών μιας υπηρεσίας. Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανάγκες και οι απόψεις τ(ον χρηστών. Προσφέρει ισχυρά εργαλεία για να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους συμμετέχουν σε ένα οργανισμό, την διοίκηση και το προσωπικό. Διασφαλίζει πως όλα τα επιμέρους στοιχεία ενός οργανισμού συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. ΤΕΥΧΟΣ ^ Β

11 ΤΒΪΒΛΙΟΘΗΚΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Βιβλιογραφία 1. ALA. Standards for college libraries, cd. January 2000, /acrlstandards/standardsforcollegelibraries.p df [πρόσβαση ] 2. Brophy, Peter and Kate Coulling. Quality management for information and library managers. Hampshire, England: Aslib. Gower, Cook, Colleen (ed.). "The maturation of assessment in academic libraries: the role of LibQuaI+", Performance measurement and metrics: the International Journal for Library and Information Services, vol. 3, no. 2 (2002). 4. Feiqenbaum, Armand V. Total quality control, 3rd ed. New York: McGrow-Hill, Freeborn, Robert Β and Rebecca L. Mugridge. "The reorganization of monographic cataloging processes at Penn State University Libraries" Library Collections, Acquisitions and Technical Services, vol. 26, no. 1 (Spr. 2002), Graham, C. A. "Quality in cataloging: making distinctions" Journal of Academic Librarianship, vol. 14, no. 4 (1998), Harmon, Joseph C. The death of quality cataloging: docs it make a difference for library users?" The Journal of Academic Librarianship. vol.16, no. 4 (Jul. 1996), Harrington, H. James and Dwayne D. Mathers. ISO and beyond: from compliance to performance improvement. New York: McGrow-Hill, Jurow, Susan and Susan B. Barnard (eds.). Integrating Total Quality Management in a library setting. New York: Haworth Press, Khurshid, Z. "The application of TQM in cataloguing" Library Management, vol. 18, no. 6 (1977), Mackey, Terry and Kitty Mackey. TQM: the Deming approach does work in libraries. In O'Neil, Rosanna M. (ed.), "Total Quality- Management in libraries: a sourcebook". Englewood, Colorando: Libraries Unlimited, 1994, pp The maturation of assessment in academic libraries: the role of LibQUAL+ w. Performance measurement and metrics: the International Journal for Library and Information Services, vol. 3, no. 2 (2002). 13. McCain, Ccryl and Jay Shorten. "Cataloging efficiency and effectiveness [in library technical services units]" Library Resources & Technical Services, vol. 46, no. 1 (Jan. 2002), 23-31, csults_single.jhtml?nn=47 [πρόσβαση ] 14. Riggs, Donald E. "TQM: quality improvement in new clothes" College & Research Libraries, vol. 53, no. 6 (Nov. 1992), Riggs, Donald E. Strategic quality management in libraries. In O'Neil, Rosanna M. (ed.), "Total Quality Man-agement in libraries: a sourcebook". Englewood, Colorando: Libraries Un-limited, 1994, pp Starr Paiste, Marsha. "Defining and achieving quality in cataloging in academic libraries: a literature review" Library Collections, Acquisitions and Technical Services, vol. 27, no. 3 (Aut. 2003), Thomas, Sarah M. "Quality in bibliographic control" Library Trends, vol. 44, no. 3 (Win. 1996), Wasylenko. L. W. "Building quality that counts into your cataloging operation" Library Collections, Acquisitions & Technical Services, vol. 23, no. 1 (1999), , Διημερίδα με θε'μα: Στατιστική και ολική ποιότητα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών: πρακτικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Νοεμβρίου Ιωάννινα: HEALIink, ΜΟΠΑΒ, Σπανός, Α. Ολική ποιότητα. Αθήνα: Γαλαιος, Ο Ανέστης Σίτας είναι βιβλιοθηκονόμος και εργάζεται στοα.π.θ. H B ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Εκπαίδευση του προσωπικού ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών για τη βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Φωτεινή Σταύρου Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ PLAY4GUIDANCE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) Συγγραφέας: Jan M. Pawlowski, Hochschule Ruhr West (HRW) Page 1 of 7 Κατηγορία Ικανότητας Περιγραφή Ικανότητας Περιγραφή του επιπέδου επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Κοινωνική λειτουργία, στοιχείο της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας & Επιχειρηματική Αριστεία Ενότητα 1.5.1: Οι Γκουρού της ποιότητας Ψωμάς Ευάγγελος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ... 20 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...23 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ... 27 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία

Διεθνής και Ελληνική Βιβλιογραφία Η αναγκαιότητα εξασφάλισης «Quality Management» & Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Μπορμπουδάκη Λ., Οικονομολόγος TEI Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αριστεία

Επιχειρηματική Αριστεία Επιχειρηματική Αριστεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός που υφίστανται οι επιχειρήσεις σήμερα, τις έχει αναγκάσει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη κατάλληλων διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη. Δηµήτρης Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων

Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη. Δηµήτρης Τσέλιος Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 1 Διοίκηση Ποιότητας Έργων 4 η Διάλεξη Δηµήτρης Τσέλιος 01-04-2017 Μεταπτυχιακό πρόγραµµα στη Διαχείριση Έργων και Προγραµµάτων 2 Περιεχόµενα της 4 ης Διάλεξης Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΔΟΠ Βασικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Νικητάκης-Ανέστης Σίτας

Μιχάλης Νικητάκης-Ανέστης Σίτας Μιχάλης Νικητάκης-Ανέστης Σίτας ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η "ποιότητα" ως αναγκαιότητα στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσδιορισμός της αποστολής και του ρόλου της βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού

Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Ελεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 1 Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 3: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Δημήτριος Δρόσος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού Ιωάννα Αν. Κλωνάρη Κωνσταντία Κακάλη Κορίννα Σπυροπούλου (ioanna.klonari, constantia.kakali, korinna.spyropoulou)@lis.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση)

Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση) Συστήματα Ποιότητας στη Σύγχρονη & Αποδοτική Διοίκηση (Δημόσια Διοίκηση & Αυτοδιοίκηση) Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Ph.D Διεθνείς Σχέσεις, M.A. European Studies, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΕΚΔΔΑ, Πολιτικός Επιστήμων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοέμβριος 2016

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοέμβριος 2016 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων TEI ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Νοέμβριος 2016 Ενότητα 1η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 Περιεχόμενο της ποιότητας 3 Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000, BRC κτλ Aθηνά Παναγιώτου Επικεφαλής Επιθεωρητής Εταιρικά στοιχεία 7μελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οργανισμού του Νοσοκομείου, το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης έχει δική του ιεραρχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 01 Νοεμβρίου 2016 ΚΙΝΗΤΡΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Η BDO GREECE, είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία που ειδικεύεται στην παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #10: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ B ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Περιληπτική παρουσίαση 1. Στόχος του Εργαλείου Να βοηθήσει στη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ Δεκέμβρης 2013 Αποφάσεις οι οποίες δε χρησιμοποιούν δεδομένα, θεωρούνται ότι είναι γνώμες και με αυτές δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος

Εισηγητής Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος. Δρ. Αβραάμ Παπασταθόπουλος Εισηγητής Δύναμη: Η πιθανότητα που έχει ο «άνθρωπος» να είναι σε θέση να «περάσει» τις δικές του επιθυμίες μέσα από μία κοινωνική σχέση παρά την αντίσταση. Εξουσία: Η εξουσία ορίζεται ως το νόμιμο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας

25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας 25o Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας MANAGEMENT Γενικές Αρχές Αθήνα Μάιος 2017 prepared by Anagnostou Andreas prepared for Θέματα που αναλύονται Η έννοια και γενικές αρχές του Management Επιχείρηση & Management

Διαβάστε περισσότερα

Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου.

Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου. Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου. Η αναγκαιότητα για εξειδικευμένη πληροφόρηση είναι αδιαμφισβήτητη, γιατί τίποτα δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Διοικητική Επιστήμη και Λήψη Αποφάσεων Η πολυπλοκότητα των αποφάσεων Αυξανόμενη πολυπλοκότητα λόγω: Ταχύτητας αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έντασης

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η διεργασία ελέγχου είναι μια σειρά ενεργειών που πρέπει να κάνει η διοίκηση για να καθιερωθούν και να τηρούνται πρότυπα απόδοσης, να μετριέται και να αξιολογείται η απόδοση και να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Πολιτικής Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία του Deming

Η φιλοσοφία του Deming Η φιλοσοφία του Deming Η βαθιά εδραιωμένη γνώση 1. Εκτίμηση του συστήματος 2. Κατανόηση της απόκλισης 3. Θεωρία της γνώσης 4. Ψυχολογία Λ. Τσιρώνης Αναδιοργάνωση Συστημάτων και Βελτίωση Ποιότητας Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της

Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Νέες Καινοτόμες Δράσεις της Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Μ.Ο.Π.Α.Β) Γιώργος Ζάχος, Βασίλης Πολυχρονόπουλος 1 1 Διεύθυνση Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 5-2 Στρατηγική Ποιότητας

ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 5-2 Στρατηγική Ποιότητας ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα 5-2 Ο ρόλος της διοίκησης Στρατηγική ποιότητας - Οράµατα - Επανατροφοδότηση (Feed-back) - Συνεχής βελτίωση Η ιοίκηση Ποιότητας απαιτεί καθολική αφοσίωση και υποστήριξη της διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πολιτική του ιδρύματος για τη διασφάλιση ποιότητας... 3 2. Διάθεση και διαχείριση των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε//υπηρεσίες

Ποιοι είμαστε//υπηρεσίες Ποιοι είμαστε//υπηρεσίες Η First Call S.A. ιδρύθηκε το 2002, έχοντας ως στρατηγικό της στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη στον χώρο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας»

Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Ν. Χατζηαργυρίου: «O ΔΕΔΔΗΕ καθοδηγεί τη μετάβαση σε μια έξυπνη αγορά ενέργειας» Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την πρόσκληση και την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα